Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 1 - FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PREZEN Ț EI ZILNICE LA GRUPĂ

Gradinița/ Structura:

Grupa:

Unitatea de înv ăță mânt:

Număr copii înscriș i:

An ș colar:

Numele ș i prenumele educatoarei:

Luna:

Prezen ța zilnică (cf. structurii anului ș colar) Total absențe motivate Nr. Data Data Data
Prezen ța zilnică (cf. structurii anului ș colar)
Total absențe motivate
Nr.
Data
Data
Data
Nume ș i prenume copil
Nr.
crt.
învoire 1
învoire 2
învoire 3
învoiri
Nr. absen țe
motivate medical
Total absen țe
nemotivate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Număr total copii prezenți
Semnatur ă educatoare

Monitorizarea ș i verificarea respectării procedurii operaționale pentru notarea prezen ței la gr ădiniță în unitățile de înv ățământ care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea particip ării în înv ățământul preș colar a copiilor provenind din familiile defavorizate.

Nr.

Numele ș i prenumele persoanei care a realizat verificarea ș i funcția acesteia

Data

Total copii

Semn ătur ă

Observații

crt.

prezen ți

Nr.

Numele ș i prenumele persoanei care a realizat verificarea ș i funcția acesteia

Data

Total copii

Semn ătur ă

Observații

crt.

prezen ți