Sunteți pe pagina 1din 21
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ŞI MEDIU GEOGRAFIA FIZICĂ
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ŞI MEDIU
GEOGRAFIA FIZICĂ A
ROMÂNIEI
(Curs nr. 2)
Lect.dr. VIJULIE IULIANA
EvoluEvoluţţiaia paleogeograficăpaleogeografică aa teritoriuluiteritoriului RomânieiRomâniei şşii
EvoluEvoluţţiaia paleogeograficăpaleogeografică aa teritoriuluiteritoriului
RomânieiRomâniei şşii tectonicatectonica plăcilorplăcilor


trebuietrebuie raportatăraportată lala evoluevoluţţiaia plăcilorplăcilor:: PlacaPlaca EstEst--EuropeanăEuropeană;;
şşii aa microplăcilormicroplăcilor:: MoldavăMoldavă (Placa(Placa EE--EuropeanăEuropeană pepe teritterit României),României), MoesicăMoesică,,
TransilvanăTransilvană şşii PanonicăPanonică (ambele(ambele cuprinsecuprinse îînn microplacamicroplaca IntraalpinăIntraalpină desprinsădesprinsă şşii
eaea dindin PlacaPlaca EstEst--EuropeanăEuropeană)) şşii aa M.M. Negre,Negre, (Posea,(Posea, 2002);2002);

DinDin margineamarginea labilălabilă aa MicroplăciiMicroplăcii MoldaveMoldave ss--aa desprinsdesprins fâfâşşiaia cristalinuluicristalinului carpaticcarpatic
(Maramure(Maramureşş,, Rodnei,Rodnei, BistriBistriţţei,ei, HăHăşşmamaşş,, PerPerşşaniani şşii unitateaunitatea dede LeaotaLeaota--BucegiBucegi--
PiatraPiatra Mare);Mare);

CarpaCarpaţţiiii OrientaliOrientali auau rezultatrezultat prinprin coliziuneacoliziunea plăciiplăcii EE--EuropeneEuropene cucu microplacamicroplaca TransilvanăTransilvană;; coliziuneacoliziunea aa
îînceputnceput prinprin subducereasubducerea plăciiplăcii EE--EuropeneEuropene subsub părpărţţileile cristalinecristaline labilelabile rupterupte dindin microplacamicroplaca TransilvanăTransilvană,,
prinprin îîncălecareancălecarea fliflişşuluiului intern,intern, apoiapoi prinprin cutareacutarea fliflişşuluiului externextern şşii îînn finalfinal aa molaseimolasei dindin avanfosaavanfosa
carpaticăcarpatică;; îînn aceastăaceastă ultimăultimă parteparte frunteafruntea subdusăsubdusă aa plăciiplăcii MoldaveMoldave ajunsăajunsă llaa adâncimiadâncimi marimari îîncepencepe săsă sese
topeascătopească şşii expulzeazăexpulzează lavelave acideacide pepe aliniamentulaliniamentul rupturalruptural iniiniţţialial dindin spatelespatele cristalinuluicristalinului (cristalinul(cristalinul
carpatic)carpatic) formândformând şşirulirul vulcanicvulcanic dindin VV OrientalilorOrientalilor (Posea,(Posea, 2002,2002, p.36).p.36).

aa îînregistratnregistrat fenomenefenomene dede subducsubducţţieie îînn fafaţţaa celeicelei TransilvaneTransilvane ((cădereacăderea frunfrunţţiiii şşii
topireatopirea ei,ei, magmamagma materializândumaterializându--sese ulteriorulterior prinprin apariapariţţiaia lanlanţţuluiului vulcanic);vulcanic);
 MarginileMarginile labilelabile aleale microplăcilormicroplăcilor MoesicăMoesică şşii

MarginileMarginile labilelabile aleale microplăcilormicroplăcilor MoesicăMoesică şşii TransilvanăTransilvană ss--auau desprinsdesprins şşii ulteriorulterior
auau formatformat →→ CarpaCarpaţţiiii MeridionaliMeridionali (Posea,(Posea, 2002);2002);


MargineaMarginea labilălabilă aa microplăciimicroplăcii MoesiceMoesice cuprindecuprinde AutohtonulAutohtonul DanubiDanubianan dede carecare ss--aa
separatseparat prinprin fracturare;fracturare; acelaacelaşşii lucrulucru spunemspunem şşii despredespre margineamarginea labilălabilă aa
microplăciimicroplăcii TransilvaneTransilvane dindin carecare ss--auau formatformat PânzaPânza GeticăGetică şşii PânzaPânza SuprageticăSupragetică
(Posea,(Posea, 2002);2002);
AA urmaturmat îîncălecareancălecarea PânzeiPânzei GeticeGetice pestepeste AutohtonulAutohtonul DanubianDanubian îînn urmaurma proceselorproceselor
dede şşariajariaj (alunecare,(alunecare, deplasare);deplasare);
CarpaCarpaţţiiii MeridionaliMeridionali auau luatluat nanaşşteretere prinprin coliziuneacoliziunea microplăciimicroplăcii MoesiceMoesice cucu microplacamicroplaca TransilvaTransilvanănă,,
AutohtonulAutohtonul ss--aa subdussubdus subsub PânzaPânza GeticăGetică (Posea,(Posea, 2002,2002, p.37);p.37);
 MicroplacaMicroplaca M.M. NegreNegre esestete singurasingura activăactivă AA generatgenerat îînn timptimp geologicgeologic curburacurbura dede
SESE aa CarpaCarpaţţilor,ilor, asastăzităzi genereazăgenerează cutremurelecutremurele dindin zonazona VranceiVrancei
EaEa ss--aa desprinsdesprins dindin microplacamicroplaca MoesicăMoesică (Posea,(Posea, 2002).2002).


MunMunţţiiii BanatuluiBanatului auau rezultatrezultat dindin coliziuneacoliziunea microplăciimicroplăcii PanonicePanonice cucu microplacamicroplaca
MoesicăMoesică (Posea,(Posea, 2002);2002);

ApuseniiApusenii dede NN ss--auau formatformat dindin margineamarginea labilălabilă aa microplăciimicroplăcii PanonicePanonice;; ApuseniiApusenii
dede SS ss--auau formatformat îînn zonazona dede riftrift deschisădeschisă îîntrentre celecele douădouă microplăcimicroplăci (Panoni(Panonicăcă -- cece
ss--aa deplasatdeplasat cătrecătre EE,, SESE şşii TransilvanăTransilvană cece aa opusopus rezistenrezistenţţăă)) (Posea,(Posea, 2002);2002);
http://degeografiayotrascosas.files.wordpress.com/2007/11/mapatectonica.jpg
http://degeografiayotrascosas.files.wordpress.com/2007/11/mapatectonica.jpg
Tectonica plăcilor în spaţiul Carpato- Balcano-Dinaric (după diferiţi autori citaţi de Posea Gr., 2002, p.34)
Tectonica
plăcilor
în spaţiul Carpato-
Balcano-Dinaric
(după diferiţi autori
citaţi de Posea Gr.,
2002, p.34)
A. SV Plăcii euroasiatice B. NE Microplăcii intraalpine C. N Microplăcii Moesice D. V Microplăcii
A. SV Plăcii
euroasiatice
B. NE Microplăcii
intraalpine
C. N Microplăcii
Moesice
D. V Microplăcii Mării
Negre
Schema plăcilor şi microplăcilor de pe teritoriul României în prezent
(Şt. Airinei, 1977 citat de Gr. Posea, 2002, p.33).
sau EPOCĂ Sursa: Posea, 2002
sau EPOCĂ
Sursa: Posea, 2002
EvoluEvoluţţiaia morfotectonicămorfotectonică aa teritoriuluiteritoriului RomânieiRomâniei EpocaEpoca/Era/Era
EvoluEvoluţţiaia morfotectonicămorfotectonică aa
teritoriuluiteritoriului RomânieiRomâniei
EpocaEpoca/Era/Era precarpaticăprecarpatică -- Etape:Etape:
1.1. EtapaEtapa precambrianăprecambriană ((ArhaicArhaic -- ProterozoicProterozoic):):
ConsolidareaConsolidarea unităunităţţilorilor dede platformăplatformă (Platforma(Platforma MoldoveneascăMoldovenească,,
PlatformaPlatforma MoesicăMoesică==Cp.Cp. RRomânăomână++DobrogeaDobrogea dede Sud).Sud).
AcesteaAcestea vorvor suferisuferi doardoar mimişşcăricări epirogeneticeepirogenetice dede ridicareridicare şşii
coborâre,coborâre, funcfuncţţionândionând caca podipodişşuriuri şşii câmpiicâmpii (Posea(Posea etet al,al,
1974).1974).
2.2. EtapaEtapa caledonicăcaledonică (Paleozoic(Paleozoic inf.)inf.) –– orogenezaorogeneza caledonicăcaledonică ––
formareaformarea DobrogeiDobrogei CentraleCentrale (Pod.(Pod. CasimceiCasimcei –– celcel maimai vechivechi
uscatuscat lala zizi –– şşisturiisturi verziverzi+E+E CarpaCarpaţţilorilor Orientali)Orientali) (Posea(Posea etet al,al,
1974);1974);
3.3. EtapaEtapa hercinicăhercinică (Paleozoic(Paleozoic sup.)sup.) –– sese contureazăconturează primeleprimele
nucleenuclee cristalinecristaline îînn CarpaCarpaţţii,, ccontinuăontinuă modelareamodelarea unităunităţţilorilor dede
platformăplatformă şşii aparapar munmunţţiiii hercinicihercinici –– MăcinMăcin
Şisturi verzi proterozoice
Şisturi verzi proterozoice
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-s2lnFfTZbI0/Tc-v04GwlMI/AAAAAAAAAZM/ez4Ttz-
yVb8/s1600/DSC_0458.JPG&imgrefurl=http://jileanul.blogspot.com/2011/05/sisturi-
verzi.html&usg=
qfCE3OC0_mO3YlMCSPTDXd3VwRM=&h=1031&w=1600&sz=197&hl=ro&start=8&zoom=1&tbnid=hAew
OR4qLb4GqM:&tbnh=97&tbnw=150&ei=MR2YTtu_Bs_wsgbV49nuAw&prev=/images%3Fq%3Dsisturi%2Bverzi%26um%3D
1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
Podişul Casimcei – şisturi verzi la zi
Podişul Casimcei – şisturi verzi la zi
Şisturi verzi la zi http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XOQD41AHCw8/TFKV_xbyk8I/AAAAAAAALRk/RD
Şisturi verzi la zi
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XOQD41AHCw8/TFKV_xbyk8I/AAAAAAAALRk/RD
2kNjhnQU4/s1600/railroad%2Bbridge%2Bcasimcea.jpg&imgrefurl=http://sas-richard.blogspot.com/2010/07/wild-
dobrogea-6-casimcea-
valley.html&usg=
6wbh7oVqMIpfv3dsu1KE1ULeEAo=&h=768&w=1024&sz=264&hl=ro&start=13&zoom=1&tbnid
=EqjSQ1TONtmj_M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=HBmYTsz-
COuN4gSR0aiYBA&prev=/images%3Fq%3Dcasimcea%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbm%3Disch&
um=1&itbs=1
Şisturi verzi la zi
Şisturi verzi la zi
Şisturi verzi la zi http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://fs71.trilulilu.ro/imgs/Neptunus/detalii-microvegetale-
Şisturi verzi la zi
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://fs71.trilulilu.ro/imgs/Neptunus/detalii-microvegetale-
pe-sisturile-verzi-din-podisul-casimcei-foto-
neptunus_a325fd0fea9794.jpg&imgrefurl=http://www.trilulilu.ro/Neptunus/a325fd0fea9794&usg
=
qof8b6fjbqxx_XFEf8-
JyQdfD2s=&h=465&w=620&sz=71&hl=ro&start=1&zoom=1&tbnid=ftlz_7q5C_q9ZM:&tbnh=10
2&tbnw=136&ei=ChiYTv3DNqP64QTx1Pz2Aw&prev=/images%3Fq%3Dsisturi%2Bverzi%2Bi
n%2Bcasimcea%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
Teritoriul României în Paleozoic inferior – Paleozoic superior – Neozoic inferior Sursa: Ielenicz, 2005
Teritoriul României în Paleozoic inferior – Paleozoic superior – Neozoic inferior
Sursa: Ielenicz, 2005
EtapaEtapa dede tranzitranziţţieie EtapaEtapa Kim(m)erKim(m)ericăică (T(T--J):J): continuăcontinuă formareaformarea
EtapaEtapa dede tranzitranziţţieie
EtapaEtapa Kim(m)erKim(m)ericăică (T(T--J):J): continuăcontinuă formareaformarea masivelormasivelor
cristalinecristaline dindin CarpaCarpaţţi;i; sese formeazăformează DealurileDealurile TulceiTulcei şşii PlatoulPlatoul
NiculiNiculiţţelel (vulcanism(vulcanism dede tiptip intrusiv);intrusiv); sese schischiţţeazăează ariaaria
sedimentarăsedimentară (Tras(Trascăucău--Metaliferi);Metaliferi);

EpocaEpoca/era/era carpaticăcarpatică (Mezozoic(Mezozoic -- actual)actual)


EtapaEtapa CarpaticăCarpatică vecheveche (Cr.(Cr. -- Oligocen):Oligocen): auau locloc celecele maimai
importanteimportante orogenezeorogeneze pt.pt. CarpaCarpaţţii prinprin cutăricutări pronunpronunţţateate pânăpână lala
şşariajariaj şşii magmatismmagmatism (de(de tiptip intrusiv);intrusiv);
fazafaza austricăaustrică (Cr.(Cr. inf)inf) –– sese definitiveazădefinitivează structurilestructurile dede autohtonautohton
şşii dede pânze:pânze:




DanubianDanubian şşii PânzaPânza GeticăGetică ptpt C.C. Meridionali;Meridionali;
AutohtonulAutohtonul dede BihorBihor şşii PânzaPânza dede CodruCodru pt.pt. M.M. Apuseni;Apuseni;
AutohtonulAutohtonul BucovinicBucovinic şşii PânzaPânza TransilvanăTransilvană ptpt C.C. Orientali);Orientali);
îîncepncep săsă sese schischiţţezeeze arealelearealele depresionaredepresionare pt.pt. CarpaCarpaţţi.i. CeleCele maimai
marimari suntsunt depresiuniledepresiunile (pe(pe structuristructuri dede graben):graben): HaHaţţeg,eg,
PetroPetroşşani,ani, RuRucărcăr--BranBran etc.etc.
Teritoriul României în Mezozoic superior – Neozoic (Miocen superior) Sursa: Ielenicz, 2005
Teritoriul României în Mezozoic superior – Neozoic (Miocen superior)
Sursa: Ielenicz, 2005
    FazaFaza laramicălaramică (Cr.(Cr. sup.)sup.) formareaformarea fliflişşuluiului




FazaFaza laramicălaramică (Cr.(Cr. sup.)sup.)
formareaformarea fliflişşuluiului Cr.Cr. sausau intern;intern;
formareaformarea Pod.Pod. BabadagBabadag îîntrntr--oo structurăstructură dede sinclinoriusinclinoriu;;
definitivareadefinitivarea horsturilorhorsturilor şşii aa grabenelorgrabenelor îînn ApuseniApuseni şşii BanatBanat →→
rezultândrezultând unun complexcomplex dede liniilinii dede faliifalii cece aa condicondiţţionationat lăsarealăsarea
fundamentuluifundamentului cristalincristalin alal actualeiactualei depresiunidepresiuni transilvanetransilvane câtcât şşii
apariapariţţiaia banatitelorbanatitelor (magmatite(magmatite laramicelaramice -- granodiorite)granodiorite) legatelegate dede
vulcanismulvulcanismul vechivechi (de(de tiptip intrusiv)intrusiv) îînn J.J.--Cr.Cr. AcesteAceste masemase magmaticemagmatice
aparapar şşii îînn DobrogeaDobrogea lala AltânAltân--TepeTepe etc.etc.

EtapaEtapa neocarpaticăneocarpatică (Mio(Mio--PliocenPliocen--Cuaternar)Cuaternar) predominăpredomină mimişşcărilecările dede
îînălnălţţareare pt.pt. mmasiveleasivele montane,montane, scufuscufundărilendările ptpt zonelezonele depresionaredepresionare şşii
apariapariţţiaia eruperupţţiiloriilor vulcanice.vulcanice.



FazaFaza savicăsavică (Miocen(Miocen inf.)inf.)
formareaformarea fliflişşuluiului externextern (Pg.(Pg.),), continuareacontinuarea formăriiformării depresiunilordepresiunilor
HaHaţţeg,eg, PetroPetroşşani,ani, etc;etc;
FazaFaza StiricăStirică (Miocen)(Miocen) –– uuşşoarăoară îînălnălţţareare aa CarpaCarpaţţilorilor şşii unităunităţţilorilor dede
platformăplatformă,, ccontinuăontinuă lăsarealăsarea cristalinuluicristalinului transilvantransilvan,, apareapare primulprimul sectorsector
alal SubcarpaSubcarpaţţilorilor (Subcarpa(Subcarpaţţiiii Moldovei)Moldovei) şşii primeleprimele eruperupţţiiii vulcanicevulcanice îînn
NN Transilvaniei.Transilvaniei.
 FazaFaza at(t)iat(t)icăcă (Miocen(Miocen sup.)sup.) –– continuăcontinuă formareaformarea

FazaFaza at(t)iat(t)icăcă (Miocen(Miocen sup.)sup.) –– continuăcontinuă formareaformarea SubcarpaSubcarpaţţilor,ilor,
îînălnălţţareaarea CarpaCarpaţţilor,ilor, eruperupţţiiii vulcanice.vulcanice.

FazaFaza R(h)oR(h)odanodano--ValahăValahă (Pliocen(Pliocen –– PleistocenPleistocen inf.)inf.) –– definitiveazădefinitivează
SubcarpaSubcarpaţţii;ii;
îînalnalţţăă CarpaCarpaţţiiii cucu 10001000 mm şşii SubcarpaSubcarpaţţiiii cucu 500500 m;m;


sese îînregistreazănregistrează activitateaactivitatea maximămaximă aa eruperupţţiiloriilor vulcanicevulcanice ––
definitivareadefinitivarea lanlanţţuluiului vulcanicvulcanic d.p.d.v.d.p.d.v. Morfologic;Morfologic;

ÎÎnn TransilvaniaTransilvania sese formeazăformează structurilestructurile dede tiptip domdom şşii cutecute diapirediapire;;
ridicarearidicarea CarpaCarpaţţilorilor şşii SubcarpaSubcarpaţţilor,ilor, resrestultul teritoriuluiteritoriului suferăsuferă oo
exondareexondare (retrgere(retrgere aa apelor);apelor);

îînn PliocenPliocen ((doardoar Cp.Cp. RoRomânămână şşii Cp.Cp. dede VestVest maimai erauerau acoperiteacoperite
dede apeape carecare sese vorvor retrageretrage îînn cuaternar)cuaternar) SSee formeazăformează depresiuniledepresiunile
marimari dindin C.C. OrientaliOrientali (Maramure(Maramureşş,, Giurgeu,Giurgeu, Ciuc)Ciuc) iariar lala sfârsfârşşitulitul
PliocenuluiPliocenului sese formeazăformează depresdepres BraBraşşov.ov.
Teritoriul României în Nezozoic superior (Pliocen)– Pleistocen inferior Sursa: Ielenicz, 2005
Teritoriul României în Nezozoic superior (Pliocen)– Pleistocen inferior
Sursa: Ielenicz, 2005
EpocaEpoca CuaternarăCuaternară  Tectonic:Tectonic: continuăcontinuă îînălnălţţareaarea
EpocaEpoca CuaternarăCuaternară

Tectonic:Tectonic: continuăcontinuă îînălnălţţareaarea CarpaCarpaţţilor,ilor, dealurilordealurilor şşii platformelorplatformelor
vecine;vecine;
ContinuareaContinuarea proceselorproceselor dede subsidensubsidenţţăă activăactivă îînn depresiunile:depresiunile:








BraBraşşov,ov, CiucCiuc ++ sectoaresectoare dindin CpCp RRomânăomână şşii Cp.Cp. dede Vest.Vest.
DezvoltareaDezvoltarea dede cutecute diapirediapire îînsonsoţţiteite dede bombăribombări anticlinaleanticlinale îînn
SubcarpaSubcarpaţţiiii dede CurburăCurbură (Ielenicz,(Ielenicz, PătruPătru,, 2005);2005);
UltimeleUltimele eruperupţţiiii vulcanicevulcanice dede carecare suntsunt legatelegate bazaltelebazaltele (ex.(ex. RacoRacoşş););
Morfologic:Morfologic: adâncireaadâncirea sacadatăsacadată aa râurilorrâurilor →→ auau creatcreat văivăi cucu 33--88
terase;terase;
colmatareacolmatarea lacurilorlacurilor existenteexistente lala îînceputulnceputul cuaternaruluicuaternarului îînn Cp.Cp.
RomânăRomână şşii Cp.Cp. dede VestVest (consolidarea(consolidarea caca uscaturi)uscaturi) şşii îînn uneleunele
depresiuni;depresiuni;
formareaformarea reliefuluireliefului glaciarglaciar îînn CarpaCarpaţţii lala altitudinialtitudini maimai marimari dede 18001800 --
20002000 mm (instalarea(instalarea ghegheţţarilor);arilor);
stabilireastabilirea niveluluinivelului MăriiMării NegreNegre lala pozipoziţţiaia actualăactuală;;
formareaformarea deltei,deltei, fluviufluviuluilui DunăreaDunărea,, PiemontuluiPiemontului Getic,Getic, formareaformarea
luncilorluncilor pepe râurilerâurile interioare;interioare; dezvoldezvoltareatarea societăsocietăţţiiii omeneomeneşştiti cucu
implicareimplicare îînn proceseleprocesele dede modelaremodelare aa versanversanţţilor,ilor, albiiloralbiilor etc.etc.
BibliografieBibliografie  IeleniczIelenicz Mihai,Mihai, 2005,2005, GeografiaGeografia fizicăfizică aa
BibliografieBibliografie

IeleniczIelenicz Mihai,Mihai, 2005,2005, GeografiaGeografia fizicăfizică aa RomânieiRomâniei,, MinisterulMinisterul EducaEducaţţieiiei şşii CercetăriiCercetării,,
ProiectulProiectul pentrupentru îînvănvăţţământulământul ruralrural,, ISBNISBN 973973--00--0422104221--7.7.

IeleniczIelenicz Mihai,Mihai, PătruPătru IleanaIleana,, 2005,2005, GeografiaGeografia fizicăfizică aa RomânieiRomâniei,, EdituraEditura UniversitarăUniversitară,,
BucureBucureşşti,ti, ISBNISBN 973973--77877787--4747--1.1.
NicolaeNicolae Popescu,Popescu, 2001,2001, GeografiaGeografia fizicăfizică aa RomânieiRomâniei,, notenote dede curs.curs.


VasileVasile Mutihac,Mutihac, MariaMaria IulianaIuliana Stratulat,Stratulat, RoxanaRoxana MagdalenaMagdalena FechetFechet (2004),(2004), GeologiaGeologia
RomRomânieiâniei,, EEdituraditura DidacticăDidactică şşii PedagogicăPedagogică,, BucureBucureşşti.ti.

N.N. Anastasiu,Anastasiu, V.V. Mutihac,Mutihac, D.D. Grigorescu,Grigorescu, Gh.C.Gh.C. PopescuPopescu (1998),(1998), DicDicţţionarionar dede
geologiegeologie,, EEdituraditura DidacticăDidactică şşii PedagogicăPedagogică RR.A,.A, BucureBucureşşti.ti.

PoseaPosea Grigore,Grigore, PopescuPopescu Nicolae,Nicolae, IeleniczIelenicz Mihai,Mihai, 1974,1974, ReliefulRelieful RomânieiRomâniei,, EdituraEditura
ŞŞtiintiinţţificăifică,, BucureBucureşşti.ti.

PoseaPosea Grigore,Grigore, 2002,2002, GeomorfologiaGeomorfologia României.României. ReliefRelief –– tipuritipuri,, ggenezăeneză,, evoluevoluţţie,ie,
regionareregionare,, EdituraEditura FundaFundaţţieiiei RomâniaRomânia dede Mâine,Mâine, BucureBucureşşti.ti.
SSăndulescuăndulescu MirceaMircea,, 1984,1984, GeotectonicaGeotectonica RomânieiRomâniei,, EEdituraditura TehnicăTehnică,, BucureBucureşşti.ti.
