Sunteți pe pagina 1din 5
Protocol pentru pansament si tipul de pansament (5 poe 4, PROTOCOL ~ SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - COD PROTOCOL - PR 62 SM sJuT Protocol pentru pansament si tipul de pansament PANSAMENTUL RESPECTATI CONDITHLE UNUI BUN PANSAMENT a) Sa fie facut in condifii aseptice - Folosifi materiale de protecfie gi instrumente sterile; - Spalafi si dezinfectafi mainile, imbracati manusi sterile; - Servii materialele folosind pense; - Nu introducefi in casoleta sau in trusa de instrumente pensa cu care ajilucrat in plaga; - Nu folosifi aceleasi instrumente la alti pacienfi ) Sa fie absorbant - Asigurati absorbfia secrefillor pentru a favoriza cicatrizarea; - Folositi comprese de tfon si vata hidrofila, ©) Si fie protector ~ Acoperifi plaga cu comprese sterile si vata; - Asigurafi-va ci dimensiunile compreselor depagesc marginile plagi cu cel pufin 1-2 cm; - Dacit zona este expusa microbilor, protejafi plaga cu un strat mai gros de tifon si vata. 4) Sa nu fie dureros ~ Actionaficu blandefe si rabdare; - Administraji un calmant la recomandarea medicului daca situafia 0 cere; - Spalafi plaga prin turnare si absorbifi surplusul de lichid si secrefile prin tamponare; - Nu fixafi pansamentul prea strans pentru a nu jena circulafia sia nu produce durere; - Asigurafilimitarea migcérilor in acea zona daca exist& indicafi in acest sens, ©) Si fie schimbat la timp - Verificafi indicajia medicala cu privire la schimbarea pansamentului; - Schimbafi cat mai rar pansamentul la plagile chirurgicale atunci cand se menfine curat si uscat; ee : ¥ ‘Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Protocol pentru pansament si tipul de pansament PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - - In cazul plagilor secretante schimbafi pansamentul ori de cate ori este nevoie; - Anunfafi medicul gi controlafi plaga dac& pacientul acuza durere sau prezint& febra fara alta cauza, schimbafi pansamentul cu aceasta ocazie. RESPECTATI TIMPI PANSAMENTULUL a) Crearea campului operator = Degresarea tegumentelor din jurul plagii pentru a indepirta urmele de adeziv de la pansamentul sau sebumul, folosind eter sau benzind iodata = Indepartafi compresele de la pansamentul vechi cu blandefe, umezindu-le cu solufie antisepticd daca sunt lipite; ~ Dezinfectayi tegumentul cu 0 solufie antiseptica (incepand dinspre plagi spre periferie, schimbafi frecvent tamponul) ») Tratarea plagii - Acfionafi in funcfie de recomandarea medicului, de natura si evolugia plagii; - spalaji plaga cu un jet slab de solufie antiseptica daca prezinta secreti, - indepartafi tubul de dren, - indepartaf firele si ajutafi medicul daca este o plaga recenta. - Aplicaji medicamente conform prescripfiei medical ) Acoperirea (protectia pligii) = Aplicai comprese sterile care sa depaseasci marginile plagii cu 1-2 cm; = Nu aplicafi un strat prea gros de tifon pentru a asigura o bund capilaritate; - La pligile care secret’, acoperifi compresele cu strat nu prea gros de vata pentru a nu permite, stagnarea secrefiilor in contact cu tegumentul favorizand iritafia $i macerarea. d) Fixarea pansamentului ~ Alegefi o metoda de fixare adecvata regiunii prin infagare sau cu substanfe adezive; - Verifica i pansamentul pentru a nu jena circula ia de ff intoarcere sau daca asigura repausul in cazul in care este limitaté migcarea; - Verificafi daca pansamentul jeneaz migcarea OBIECTIVE + Favorizarea vindecatii ranilor; + Prevenirea infecfici; + Aprecierea procesului de vindecare; + Protecfa pligii impotriva factorilor mecanic. PREGATIREA MATERIALELOR Se face in functie de tipul de pansament (protector, absorbant, compresiv ocluziv, umed) = Tava medicald/cérucior pentru tratamente, masuja pentru pansamente; - Trusa cu instrumente sterile: pense hemostatice, pense anatomice, foarfeci chirurgicale,stilete butonate, sonde canelate; - Comprese sterile; - Tuburi de dren sterile; - Manusi sterile; = Ochelari de protectie, masca ¥ ‘Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Protocol pentru pansament si tipul de pansament PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - - Musama, aleza; - Solusii antiseptice: ~ pentru tegumente; - pentru plaga. - Solujii degresante: benzina iodata, eter - Medicamente: pulberi, unguente - Materiale pentru fixare: fesi de tifon, benzi adezive, plas adeziva, solufie adeziva, ace de siguranja ~ Tavifa renala PREGATIREA PACIENTULUL a) PSIHICA ~ Informasi pacientul asupra necesitiii efectuarli pansamentului; - Explicati modul de desfagurarea al proceduri - Obfinefi consimyamantul b) FIZICA - Pozifionafi pacientul in funefie de segmentul ce trebuie pansat; - Alegefi poziia de decubit pentru a evita lipotimia; ~ Asigurafiintimitatea pacientului dact este cazu EFECTUAREA PROCEDURIE - Alegefi materialele necesare in funcfie de tipul pansamentului: - Verificafi prescripfia medicala privind tratarea plagii: - Identificafi pacientul; - Evaluafi starea pacientului pentru a stabili daca pansamentul se face la pat sau la sala de pansamente; ~ Punefi masca, acoperifi parul, spalafi mainile si dezinfectafi-le cu alcool; = Imbracafi manusi sterile, luafi din trusé 2 pense sterile; - Indepartafi pansamentul vechi daca este cazul, fara sa producefi durere, Daca este lipit umezifi cu apa oxigenata sau ser fiziologic - observafi plaga; - Curdfafi tegumentul din jurul plagii folosind tampoane imbibate in benzina sau eter pentru a efectua degresarea si apoi dezinfectafi cu alcool sau tincturd de iod. Stergerea se va face de la plaga spre periferie schimband des tampoanele pentru a evita contaminarea; - Spiilaji plaga prin turnare pentru a nu produce durere, folosind una din solufiile dezinfectante recomandate; - Absorbifi secrefile din plaga prin tamponare pentru a nu produce durere; - Curafaji din now tegumentele din jurul plagii folosind tampon pentru o singuré manevra si stergefi apoi cu un tampon uscat; - Efectuafi in continuare tratamentul plagii in funcfie de natura gi evolufia acesteia, aplicand ‘medicamente daca sunt recomandate; - Acoperiti cu comprese de tifon sterile care sa depageasca marginea plagii cu 1-2 cm si aplicafi desupra un strat subfire de vata daca este necesar; - Fixafi prin lipire cu materiale adezive sau prin bandajare folosind un procedeu adaptat regiunii (circular, in spirala, in evantai, cu fasa rasfranta, in spic).. INGRIJIREA PACIENTULUI ~ Agezati pacientul in pozifie comoda si punefi regiunea lezata in repaus; - Observafi faciesul si comportamentul la durere; 3 ¥ Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Protocol pentru pansament si tipul de pansament PROTOCOL ~ SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - - Observaji aspectul tegumentelor pentru ca pansamentul s& nu jeneze circulatia. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA ~ Colectafi deseurile cu potential infecjios (comprese, manusi, tuburi de dren, fesi) in recipiente speciale; Curafaji instrumentele si pregatifi-le pentru sterilizare; - Dezbracafi manusile; - Spalafi mainile. NOTAREA PROCEDURIT - Notafi tipul de pansament, aspectul gi evoluia plagii data, ora; - Notafi informatiile care trebuie transmise in legatura cu pansamentele urmatoare. EVALUAREA EFICACITATI PROCEDURIT REZULTATE ASTEPTATE/DORITE: - Pacientul nu acuza durere ; - Pansamentul este bine fixat gi curat; ~ Plaga este in curs de vindecare. REZULTATE NEDORITE / CE FACEJI -Pacientul acuza durere, tegumentele sunt rosii, edemafiate, plaga secrets ~ Anunjaji medicul si efectuaji ingrjrile ecomandate; - Tegumentele isi schimb& culoarea, pot apare furnicaturi; ~ Pansamentul este prea strans. Refacefi bandajul; ~Pansamentul se umezeste din cauza secrefiilor; - Aplicafi un strat protector gi absorbant de vata; Montafi tub de dren la recomandarea medicului sau sub supravegherea acestuia; ~ Schimbafi pansamentul de cate ori este nevoie. ‘TIPURI DE PANSAMENTE PANSAMENTUL PROTECTOR OBIECTIV + Acoperirea unei pligi care mu secret, nt print tub de dren (plagh opetatore, lou unei injeft sau pune, locul unde este montat un catetervenos) pentru a realiza protcie fafa de medial ineonjurator ne RECOMANDARI “pute folsi materiale sinttice in locul compreselor mari PANSAMENTUL ABSORBANT OBIECTIV - Acoperirea plagilor drenate sau secretante cu un strat de comprese gi un strat de vat RECOMANDARI - Respectati etapele de efectuare a pansamentului; - Supravegheafi pacientul pentru a putea schimba pansamentul mai ales daca se imbib&; 4 ¥ Spitalu! Judetean de Urgenta Targoviete Protocol pentru pansament si tipul de pansament PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE ~ = Daca medicul monteaza tub de dren notaji cantitatea de lichid eliminata. PANSAMENTUL OCLUZIV OBIECTIV ~ Acoperirea cu comprese si vata a pligilor insofite de leziuni osoase peste care se aplica aparatul gipsat pentru imobilizare RECOMANDARI - Pentru ingrijirea plagii se poate face fereastra PANSAMENTUL COMPRESIV OBIECTIV - Acoperirea unei pligi sangerande in scop hemostatic, pentru imobilizarea unei articulati in caz de entorsa sau pentru reducerea unei cavitafi superficiale dupa puncfionare RECOMANDARI - Respectafi elapele de efectuare a pansamentului; - Aplicafi peste comprese un strat mai gros de vata astfel incat si se acopere reliefurile osoase si compresiunea si fie repartizati uniform pe toaté suprafaja regiunii, si nu impiedice circulajia de Intoarcere. PANSAMENTUL UMED OBIECTIV - Diminuarea edemului inflamator RECOMANDARI - Aplicafi comprese umede reci imbibate in solufii recomandate de medic (Rivanol, cloramina, etc); - Protejafi ct o bucata de material plastic: - Fixati; - Reumezifi din timp in timp (maxim la 5-10 min) sau schimbayi compresele deoarece se incalzesc si produc un efect contrar. Elaborat: As. Sef - Chirurgie Generala-, Caramida Felicia ay) Verificat: Director Ingrijiri As. Rodica Nicolae ¥ ‘Spitalul Judetean dle Urgenta Targoviste