CUPRINS 5 cuvxrrr lNAINTE ~_.~_.~ ~.~~.'~._~~"_ ___ ANn COPILARIEI ~ _ .,. ~ ~ ~ ...." __ ~....., ~ .. ~ . ."... 9 PRIMA1NTALNIRECUDOMNULISUS ~ ~ ~ _ ~ 13 A DOVA tNTALNIRE IN VIS ~I REALIT ATE <=- :._ ~ 15 DOROL DE A~L ADZ! PE DOMNUL ISUS .MV ~ ~ _ ~ 17 !NGERUL DOMNULUl "'- ~ ~_ ~_ u.- ~ ~ ~_ ~ 20 BOTEZULCVDUHULSFANT ~~ _ _._~_~~~ 21 OINTALNIRE DEOSEBlTA CU DOMNUL ~ ._ .~ ~ 23 VINDECAREAMINUNATA~.hl.-. _~ ~ ~ ~~-~ ~_ 30 INVEUTOAREA CAPULUI - A_-_ - --~ -- - - 33 MiREASADEEEMDNTE __ ~ ~ ~ 37 CASA.rORIA ~_~ __ ~ __ ~ .. _ 41 CELE TREI CA TEGORI1 DE caPII -.,~ '_<- ->. ---- - . .; -. _.. 4,4 CUTIADEAUR~~ "_~~_~H-~~_47 ~ " ~ 48 FEMEiA DE LA FANTANA ~'- ~ __ . ~ _ 50 FIUL DURERn - 1 _ ~ __ ~ __ ,_ <=' _ ~ __ .~ v.v.-> '*'" CETATEA SF ANT A __ ~ __ .~ ~ ''_'_'''''' "-_ 51 FIUL DURERII - 2 ~ VINDECAREA ~_~~ , ..... """ _, _ ~ 61 COPILUL CARE VA AVEA NEVOIE SA-~I PLECE CAPUL PE PLEPTUL DOMNULUI ~ __ _ 64 FETITA DE PE STRADA __ ~~, """ .. ~ _, _" ,_ ..,~ _ ~ 65 BINECUV ANTAREA LUATA DINTR-O FAMIUE ~rDATAALTEIA ~ ~ ~_ ~~'-F- _;;__~ ~ 68 TATALMEU·..._~~ __ ~._._~--..~~~_.,_ 71 IOSIF EMANUEL ~ __ ~ ,~ _ ....... ~ __ """ __ .,._. ._~ ~.,...... 80 DUBLA BINEcuvANTARE ~ _ ~ .......... "-'- _ _ 85 IN A~TEPTAREA STA-PA.NULUI.~ ~_ ..- __.. __ ..... _ 111 DRUMUL SPRE GOLGOTA -~-~._~ 119 RUCA.CIUNEA eE NU SE AUOE SUS ~ ._ .. ~ .. _ _,. • .,_ 193 SULUL AURHL"",- --;_~ __ ~ .. _ .. ' .. ~ <>-.. _. _. ~ _", ~ 136 !N~'TIINTAREA DIN 1998 ~ ~ _ ~ _ ~ "_ ~ .~ _,>l~9 MA9INA PE CARE NE~A OAT -0 DOMNUL __ ~ .~. -'- 145 TELEFONUL --.. A __ ~,_~ ~ ~ ...... ~ _ rn-. __ ~ ~ "'- _,_... 149 lN$TIINT ARE FENTRU PDEOR (19:93) .. , ,<_ .... " y_ •• , ~ •• 151 LUCRARE CD PRIVIRE LA VE'NIREA DOMNULUI _,_ _ 153 It POARTA eEA STRAMT},. ~'_~ ~ ~. "~.<.~_ ~ " .. ,. _. __ W~ IS8 !N$TIINl'ARE DATA PRIN VEDENJE DliNOAPTE tN's.XL1998 ~~.;. __ ~ ..,~.~~~''''''~~. __ ~~.~.~ __ 163 1 COr. 12:6-U La dorintae'kprlmaM:de tmii trap din biserica$i de lrap$i surort'de corp, de' a i1§tt!!l'ne pe hartie lucrsiile Dcimmilui ce mi-e u {osi ara tateprinvise? vtideriii $i llescoperiri."dupa muUe ezitar~, am lnceRut siS scriu unele din tre experientelt: q vule eu DdmiltlL Cred Gil pentto.. uniieceste Lucrari vor H un priJej de fIJibarDatar€ $1 itieiniere pe calea ciedihtei. , Multa vre:me nuam vmtt;aa,tem Fe hktie aeeste JUCFari prirtii te dm pattea lui lJu'nihezeu, peturu ca sa nu Se in te1eaga giesit, ca ma scot pe'mine in evldenta. Nici n-a§ vrea Sa He penttu tuiii un piile] de a ,h,uli sau deaponegri lucrarile Domnului da te:prin Dtih.l11 stant, pentru alfil de a erede altceva (mai mult dfkfi'tmi-a fost det de Domnu!) seu, pimtrtl 0 alta' Rartf!. care nu creed pUI$i simplu ilimir;:, batandu~fji joc de ce nu $611 $i nu dmosc. Dapa mal malt limp'de gandire, zn-am hotara t tl')tUii sa scriu sceste lucrari, cad am g,isitsqis.:".vorbiti des pie tDate minunile Lui! FaJiti-va cu Nnmele '4ui Celqf~nt"(Ps.lo5:2~a), De fa pt, scest» IU,crari nu fmiapattin, ci sun t ale:,Dom ~ n ultii. "Croar daca uneori.printr-o interpre iare gre§iM, se-ver aila pentru unii priJejuri de potJmire, niidajduie§c totu§i eft pentru multi de vorii un mijloc de tmbarba tare~$i l'auda adusa Domnului. Nis toaOO zlleli.? vietilnoastfe au ceiul senin. Uneorl, eind sosrele se ssamde, noi a vern de rnftuntfl t Iurtuni $1 veluii; eand nu pu tern inain te prin ved ere, ei hai11al prineredin titcate,. pen trua avea valoaiea eutului CIlrat, tiebuie treeuta ptin iocul incetcfiiitor (1 Peim lrl-Z). Inti da u seam a ca fhtristare.a multora cere mangaierea durerilorlor. Det onmenii nu.Ie-o.potoieri. De fapt, m'i1ltinici nU-;;;i desta.inuieniiniinui problemele ~i necazuriJe lor" dorind ca num,v Domnui, care le cunoa§te intri$tarea, sa leaauca ajutor ~i consolare. Rostul ecestor randuIieste tocmaiacela dea maflgfiia inimile cu prinse de.iiuristere, biaecunascute de Dumnezeu, conform mviin tului din 2 Cor.I :3-5: ".. .ptin mangaierea cu care noi in~irte sun tern mangaiali de Dumnezeu, sa putem mangma pe eel ce se .aNi in vreun necaz. « ;;pu ea sunt at$tia ortsni este mt au cuispunetuv euvan~· nu prime$cnid a mangaiere, vazandl1.:ge singw;aticifji tara sens pe pamarit Eu; care am fast oriana de la vMsta de 5 ani. VIeau sa fiu ala tun de ei $1 s~ Ie spun cil soarta lor flue ·trecata cu vederea, isr ei nusumuiteti; pentru ea eel ceIe paaI'M de grijii se flUnU!$te DumnezeuJ eel viu, Aparat:orrd vac;iuye~ol $i al orfanilor {Ps. 68:4-5), Chiardadi ei nu mill sunt fngrijiti deo mama ~i un ta~a pa'mantesc, sunt tn pe'tmanenta slib supra vegherealji apaxarea Ta ti1Iui cerei«: Mii,gandesc apoila bolnav;ii fiirii nade}'de, fiiraSperf;mta pentruca oamenli Ie-au SPUB: "Am facut tot cea depins de noi ~ n Ulj'Nai avem (e fa ee<: Pen tru aC€$o ossndi ti C€ a~teap M ca ulfiina scanteie de ~v:iatasa sestinga"$i pentru multi altfi chinuip de diavolul prin dilerfte ban Domfin1 ere un cl1van.t de imbiirha tare: peniru ei mili esie nadeJde ~ Dumneseuinastru triiie$te! El este acelafji ieti, azi fiii..:n ved~ :?l daea it! trecuj a lucra t cO: semne .!ji minuni, la fellucreiiZa $ia$Mzf: intenlirte in efl,zuri grele, vindecif bolnavi fiiril spefaIlJ~ vorbe§ie prill Duhul Slant (Fapte 16:9, 10). El Se arata ,til astiiziu,nora spunandu-le."Eu sunt! ~ ariitandu-Ie mfiinile strap un:se.In Numele Lui $1 astazi oibii i~i capii fa veeietee, ~chiopli tih1b1it sUibanOgii se scoCJla,iar eei stapfinitide duhurl {epilepticii), sunt elibersti. eu vantul Domnului din MarCfi15:11';'18 sefmpline$te~i azi: "Ia1=a seinnele care vor insop pe eel ce vOl' ciedeiin Numele Mev VOl' seDate dreci; vorvorbl1h liinbi noj~ vorJua in mana $erpi, da,ca v;or bea eeva de moarte, nu-{ va viWlma.; i§i vor pune mainile peste' bj)lnavi $i boln a vii se vorinsanatO$i': $i In eilele noestse, tn Numele lui [sus s-su fiicuf yindecsri,illvieri din tnotti, ier paralitid $1 bolnevi de caricerau fast tamffduip. Daca cineVil vrea s.a cunoescs. cazuTile, se pot dp edxese. Noi ttu vorbim minciuni, nici din suzite, ci ceea c:e .am vazut eu ochH §i am pipait cu mamile noestre. De aeeea spUIiem; pentru ca Numele Domnului se. fie prdslavi t, 1nff1t.at $.I crediIita tuturora sii fie intanta. Duhul Sfant sa prelucreze inimile celot: ce vor dti .aeeste lucrtai, ca sa ffiteleaga puteree lui Dumnezeu care lucreaza $i .az;i 1a Eel ca ~i in vecbime. Penin: toate 1ucrariiepe eareJe voi relata aid vreau ca toa t4 8M va sa 'fie .adns? lui Dumnezeu ~ Te faJ7 Fiul si Duhul Slant. Spre EI sa va indrepta ti prj v.itea - mie rui-mi re vine' deeM rolu1 unui rob nettebJiic cafe ifjHace datoria de tI marturisi 1urrar:ile lui Dumnezeu. Dacii apostiJ1u1 Pe vel (lSpUS ca Doiimul [sus i S~a ariHa t §i lui ca unei starpitru'i. etxmeipeutru mine llU gasesc un cuvan t tnei potrivIt-decat sa sptin ca sun tmaiprejos dl$cat iii M t, totu§i;prin pretul nespus de mare a1 sa11,geJui lui 1ms Hrisios am devenii un suflet Tiiscumpara t, un copil a11ui Dumnezeu. Binecuvant.ftasa.fieSn veEi]ERTFA DE lSPA;;IREA DOMNUL unsus HRlSTOS, SANGE1E $[RANlLE L UI irl care Sf? prime:§tevindecare pentsu tsup fji euilet. NUMELE DOMNUL Ul IS US sa fie binecu vanta t mai pre$u~ de otice nume fji DURUL" SFA.NTsa lucreze ail tOfidti VaT do aeeste riindflIisa fiefnviorap §i fmbarbilta ti fp credinta. ANII COPlLARmI in a.ou11.944, in familia L.N.P. s-a nascut a treia fent,l. CmJ i s-a spus di are o'fetitii mama s-aintl;istafpentru moment, cacd~i dorise.mult unbiHat.dar's-a impacat apoi en gandtrlci'i . totce face Durnnezeu e bille. Co ddua. sapfamaru Fhainte de a naste, mama.a Incheiat legamantul in apa cu Dornnulsi.la cateva luni dupa aceea.a fost hot~zabl de Domnul euDuhul Sfant, implinind cuvantul din Lata 3:16 --,)oan,dreptraspuns, a zis tuturor:«C1t despre inine, euva botezcu apa, dar virie Acela care este mai puternic decat mine ... Ei va va boteza eu Duhnl Siant ~i cu for» ", Inti amintesc cum 'in.artii' prundei mama In.a 1,egana pe brate tn timp ce se rugasi canta prin Duhul Sfant Aceastaera totdea una 0 mare bucurie pentru mine. N U stiam prea multe, dar atat stiern ca ~i eopil: e~ Dumnezeu varberfe, ~;i ori decate ori se adunauftatr §i surori 1n casa noastra pentru rugikiurte. cautam sa flu prezenta, de dragul de-a-L auzi pe Dumnezeu vorbind prin DuhulSfant, de a au;zi cantilri de lauda prin Duhul Sfani. o atmosfera placubl era fu casa noastra ~i tata a numit dhninul nostru un "colrde rai", Totul a fost-mmanat pentru un timp, apoi au aparut norii care au umbritcasa noastra. Ingrijor:area s-a ivi tin familia pentru dt tara s-a Imbolrtavit de tuberruloza osoasa La pidorul drept; pe atunci boalaera socotita fad Ieac, Ta ta a fast interne t La spital multe luni de zile, i s-a facut opera tie la picior, dar fara rezultat: i s-a lasal 0 rana deschisa de marimea unui buzunar, tn care se introduce-au tampoane care sa absoarba secrefiile purulente. Apoirnedrcula spus ci nu mai poate face nimicsi ramane ,,sapa ~i Lopata ", san ~ se decide sa-i tate piciorul de Ia genunchi - alfa speran'tA de Vlll?eCare. Muita vreme tata a suferit aeasa tara sa se po,ata. decide pentru operatie, dar suferintele mnq tot mai mad. s-a hotarat sa plece din nou la spital, sa-I amputeze pidorul. ~ezeu a pus msa piedici aeestui plan, pentru ca El a vtut s&-~ vn:~ece printr-o metoda foarte si'mpla: a~a cum i-a 'BpUS lui: ~ sa 1 se p~a lui Ezechiao tq.rt-a. de smochine pe ranii$i va fi ~deca~ (Isaia 38;21), af?a ~i pentru tata Dumnezeu a intervenit !?l l-a vindeeat dephn dupa zece biH de ceai din coji de 9 mesteacan, A trait pana la 67 de cm(iara sa mai aiba vreun semn de tuberculoza. Dam Satan acerut oda fa pe neprihiinifuHo:v sa-l Incerce el nici astazi nu se !U§iFleaza sil-iceal'a pentru j'ncercare pe copiii lui Dumnezen; dadUntt-un£el nu ne-a puhlt diltina: vine cu 0 incercare ~i mai mare, ca sa ne piaz:da credinta. Daf dada Inteiegem 9i tdHm 'euvantul din Iacov 1:2-4, vrajma~ul se intoarce Inapoi rusinet, Autrecut putine-zile debucurie ciifa.t.a s-a ihsanato~if ~i s-a iihbomiivit mama: inima ¢ rini:chii i-au fost afectati de bom, cauzand u-i apa in corp §i la inima, Cu toate rugaeiunile familiei si ale Biserieii, hotararea lui Durrmezeua ri'imas nescrumbata, ~f ea a trecut din viata. De cea fast ru;a? V oi tntelege ineet. Ziua de 9 august 1949 a fast cearnai ttista zi din viata mea: mama a trecu t la sele vesnice, Iasand in urma un tata ell 6 copii orfani, Domnul a Instiintat-o personal pe mama ea ea va pleca, jar de nol va purfa EI deWiJa. Cu toate, acestea i-a fast tare greu sa se desparta. de eei 6 copli dintre care C€a mai mare avea noua ani.Iaroel mic avea 0 luna. Deseorio auzeam phingand -1i oItand din adanculinimii, Intrebandu-se~ .Doamne, cine va avea mila de copiii mei, cine it va ifnbraca, cine TI va htiini, cine-i va cre9te?"':;;1 se prabu~ea in plans. !l striga pe tata!?i zicea: S~'ai grijadecopu cand eu mi vel maifiprintre voL ~tiu ca..\i van greu si lie §i copiilor, dar dintre totl.inhnami se frange pen tru eel mien]. Ce vel face eu el? Cumil vei hT.ani? Te vei putea tu trezi noaptsa dnd plange, sa':'1 mane~ti~isa~l schimbi? ea ne aduce o mama care sa ne c:reasca, sa neifadi de mancare ~i sa ne spele. Cand ea a venit, ne-a spus ea a trlmis-o Domnu1 ea sa ne poarte de grija, iar noi am primit-e ca pe un dar de Ia Dumnezeu, Peste anii copilariei care au urrnat §i felul in care s-an depanat, vrea u sa trectn tacere. Au fost !?i zile cu.soare ~i rue cu nori, ea a~a e viata pe pamant; dar noi §.tirn din Cuv:antulluiUumnezeu ca suferintele de arum nusuntvrednke sane pU5e,alaturi de slava viitoare. PRIMA tNrALNIRE CU DOMNUL ISUS Deseori fmi aduc aminte cu bucurie de un vis din eopilarie - primul Vis pe care-I secoresc insemnat dincopilliria mea - 9i nu-l pot scoate din arrrintire. Avearn pe atunci patru ani, inainte de a trece mama din viata, . Era 0 zi foarte frumoasa de-prirnavara. Mama ne eosea niste ham ute ~i, ca de obicei, cu mainile Iucra, iar ell gura n u obosea sa ne spuna despre Donmul Isns. Parca at fi ~tiut cil nu peste mult timp ea va plem dintre noi, iarcuvintele §i sfaturile ei VOL rarnane pentru totdeauna sapate In min tea noastra, A Inc~putsa ne spima.despre Domnul lsns, despre frumusetee Lui, despre iuhirea §i dragostea pe care a are Elyentru CQpila?i; cum atunci cand era pe parnant,. Domnul Isus i-a luat ell iubire pe copilas; in brate ~i i-a binecuvdntat. Cuvintele mamei au tre~it in noi dnrul dirpa Domnul Isus.si in mine s-a n~scut a d~nn~: alii fi_ vrursa-L vad pe Dornnul Isus. I -am spus mamei cii rru-e tare _?-or de Domnol Isus §i a~ vrea Sa vad tat mai Tepede a;m arata ?omnullsus la in£iti§are ~i daca t1 Val recunoa:;;te cand tI VOl vedea. Mamami-a povesbtcu multa buna_tate §i 13 / iubire despre fnfati~;area Domnului [sus - probabil a a vut ferieirea 5*,-L vad-a -;~I apoi nri-a zis di dad) In tr-adevar mi-e dor tie El, 'dliar azi 11 voi vedea .. Cilnd am Intrebat-o ,;Cum1", ea mi-a raspuns: "Arum e amiaza. Du-te, roaga'-te si spune-I Demnului Isus ca ti--e dotsa-L vezisi a-poi en lea-teo Dommr 1 Isns va verri ~i ti se va aratain vis". Am faCtit repedece mi-a zis !,llama ~i rn-am pus sa dorm eu dorul sa-L vad pe Domntrl Isus. lnainte de a adermi, am auzit p~ cineva eiocarund la u§a. Am ttesarit: "Oare cine a? Nu cumva e Dornnul Isus?" Am deschis ochii §i m-arn uitat sa "ad cine a intrat in camera. Era un om ... dar dupa 1nf,iiti-~are mi-am dat seama di nu e DomnuI Isus, Apoi am adormit, Binecuvantat sa fie Domnul care-a luat atnint.e 1a dorinta mea si a~a cum i S-a ararat adata lui Iacov Ia Betel, s. venit §i ~ 5-a arata t '1i mie In vis. 5e £ikea di e_u eram intr-o gradina mare ell 'iarba §i flori mnlte. tn gradinaElJ'a-o iilntana mare*i targa, ~coperitii CIl scand uri, iar pe deasu pta eraumul ti copH care se Jucau. Acclo, printre ei erarn ~i eu. Infata noastra, in fundul grad inii era un pala t alb cu niste porti inalte, albe. Poarta din n'lijlo.c s-a desclris ~i at aparut00mnul Isus, Gand L,..a:m vazut ~-ain ret<:unos.cut de parca L-a~ mai fi lnt.alnit. To.ticopii1 an:: mcep ut sa strigam: "Isus! Este Dornrrul Isusl '" Era de statu ra malhi, ~biacatcu 0 haina alba, lurrga fncatnu I se vedeau decat degetele piciaarelor, patul auriu I se revarsa pe urneri fata era f ' , tare rumoasa §i ochii piHrunzatori, dar rut mi S-a aratatin stralucire, ci l noaptea, 'Cand rna sculam penfru ei, dupa ce tn1i ncu pam ~e ei, dteam din Biblie ~i rna rug~'m spunaridu-I Domnulw dorol de a-I aUziglasuL Tntt-o dimine~Vi cand m-am 17 trl2z'it, am stiut ca mi-a vorbit Domnul"dar nu-mraminteam nirnic clincemi-a vorb.it. Apoi, timp de aproape. e-Iuna) auzeam In E:ecarenoa:pte vocea Domnului atat de puterniea, eaun tunet. De friea, eu nu puteam tntetege nimic; In fiecare dimineata plilngeamdinu puteam intelege vo~a Domnuhri .. M-amrugat sa -mi vorbeasca mal meet ca ':m-L pot intelege, dad in fel ul in cq:rermi vorbea eram tot mai intristata. . Binecuvantat sa tie Impiiratulal ciirQ.-i nume esfe Domnul Ostirrlor, a dirui indurare se.intinde pana la marginile parnantului, cad cat sunt de sus cerurile £a~a de parnant, atai: este de mare bunatatea Lui pentru cei ce se tern de El. Bunatatea Lui a ajuns f1a~a :a mine'Ji -a ~lecat ttte0ea-~i ~.,a auzit .glaSl1l. Irrtr-o dmuneata cand m-am trezit fata rrus-a Inminat de .!Ii' - l.- bucurie, iar Inima-mi'salt» In piept pentru f2a in visul din noaptea aoeeaam auzit voeea Domrruluisi I~am intelesglasul Am vazut 0 fiiota care rn-a luat de mana §i m-a d us pa na la un iZVOT cu apa: foatte 1im:pede. Langa izvor, un inger cu trampita in mana -a surra t, apoi mi-a zis: "Apleaca -te si bea din izvor ~i apoi intinde-ti mana in apii{;d cauta~ pe fundul izvorului se gasel?te un margantar. AC6stmilrgarifat i-afost datmamei tale ~i cand ea a muritti-a cazut pe la sarti "M-amuitat!':n apa ~i pe fundul izvorului era un ciopotel straveziu.1ngetul ini-'a spusca. are 0 valoare foarte mare si poate fi socetit ca 0 comoara. Am intrebat ce anume reprezenEa ~i i'ngeruI mi-a spus:,,,darul proorociei", !ntr-adevaI,mama primise de hi Domnul darul proorodei 9i mtotdeauna cand Domnul vorbea prin ea,_ eu rna bucurara fo;al'~e tare. Nu pot uita aceasta bucurie care mitBicea ca ~i cepil Ink (sub "Varsta de cinci ani) sa:nu Iipsesc de Ia rugadune,§i sa doresosa fiu prezenta totdea nna CCI sa and dind Domnul vorbea prin darul pro oro ciei, prin vbrbirea in limbi i?i prin cantiiri in limbi straine ~i taImikfre. Cand m-am trezit dimineata dupa visul acesta, aveam 0 bucurie ce nu 0 potexprima, far In min tea mea rasuna mereu cuvantul: ,p IIlo~tenireplacllHimi-a fast data ~J 0 fruraoasse, mosrenire mi-a cazut la sarti" (ps. 16:6). M-am bucurat intr-adevar de acest lueru, ea eel ee gase~te Q mare comoaT;~. N-au tn~·rut de@t cateva zite §i din nOll Qmnnul mi-a vorbit prih vis .. tn fat&. mea era Ull manie, iar 1a poale!e lui era un rau. Domnul rni-a zis: "Tred prin ;ran ~i Urea pe monte". Am treeut 18 prin l'at)" asa ineat corpul intreg mi~a f~~t at:0petit dRapi~i am ie$it uda, AmJnceput ~il urc muntelesi inaintea mea am v~~t urcand cafeva persoane cun6scute, care aveau darul pJ;OOIQClel. Cirarea muntelui eta greu de urcatsi obositeare, D~n~and t~ cand rna opream sa-mi revin, sa nu cad dt_: o~osea:a~: atune! azele soarelur rna mcalzeau atat de ptacut mcat roa mtarea usa ~ot urea mai depat!e. Am ajuns pe m:untem~-un lac in ca::.e ~a_ ca un fei de terasa. Inmijlocul ei era un porn cu roade aum, dar ea sa nu i se paata rope usor roli4eie,.era mgradit eu .spiI)l in jm. Daea cineva ar f vrut din heEhibzuinta;sa- rupa rodul sau sa fure vreun rod, arfi fest intepet de spini. Acolotniar deasupra pernultii se iauzea vocea Domnului, Pe Domnul nu-L vedeam, dear li:aruzeam voo:a: Domnul a strigat numele celor ehemati in msa L ni-ta Slt.l-~~jlA§~ proorod (1 Cor. 12:4-7; Efes. 4:11, 16). Fiecafe, care eta strJ:gat1§~ tntmdee m.maqi prime-a cate 1,lTI rod d~aur din porn. Am stat~l am privit, cand, deodata, amauzitstngandu-se¢~lln:eleme~. M -arn apropiat de pom: ~i atundglasuI Domnu 1 tH. ~t-a vo~.rt despre planul Lui malt de lncrare pe ease-l me co pnvITe la mme ~i despre chernarea cem! se face. Mi-amjntins m_ana spre-redul pomului, dar ce s-a intampla.t?Pam'i i'mi era stanga~e mana-= tremuram de frica stiind ce valoare are rodul, iar eu rna socoteamnevrsdnica, a~a cum a zis odata.Ieremia (1 :6\ !'Ai-am tras mana inapoi, dar spinil m-an mtepat rau :~i mi-a fast mea s~ mai ihtind mana. Vocea Domnului mi-a vorbit jar: "Pentru ce at intins mana cu prea multafrica? Mana ti-atrenu,lrat ~i astf~l te-ai lovit de spini ~i te-al intepat; dar mr-ti pierde curajul, tntinde-o din noucn mare bagare de seama~i primeste redul care este darul proorocieL" M-am desteprat din somn ~i eram plinade bucurie pentru tot ce mi-a descoperit Domnul, dar avearn ~i 0 teiW1a in inima din pricina spinilor ce au fast aratati c~ mi-au tntepat mana. In acest vis am auzit eel mai dar vocea Demnului. Oe91 vorbea tare ca tunetul, [-am inte1es cuvintele, .Acest vis s-a irn plinit intocmai dupa cativa ani. In iarna anulm1958 rn-a hotezatDom.nulc:u [)uhulSfant,apoi am facut :e~ant cu Domnull'n apa ~i dupa Q vreme, dUar a§a cum ~~a Uttamplat CU intepattiri le spinilor, ca sa fieo~roala penttu mme de felul cum trebuie sa rna apropiid,e Domnul9i cum sa lucrez 19 - • ; ....,7,; . - , .J . cu darul procrociei (Rom. 12:6). Pentru toate aeestea zic ca Numele Domnului Isus sa fie binecuvantat din vesnicie in ve§nide"9i II rog ca in cursu! anilor siHmplineasdi tot eerni-a promis, - , INGERUL DOMNULUI In Ps .. 34:7 este.seris: ,Jngetul Domnula! tiitranl..;;teln jiirul eel d.r ce se tern. de El ~i-i scapii din primejdie ". E minunat acest veis:t, dar noi, en ochii fizici nu putem vedea l1,J.crarile. ceresn. Ca sa Ie putem vedea, arrrebui sa zieem .;;i noi ca Elisei: .Dcamrre, deschide ochii slujitorului' sa vada" (2 !mp. 6:14-17). Atunci slujitorul a vazut cum au biibaratfugeri,ilui Dumnezeu sa-:i pazeascii 91 tot munteleera plin decai si care deioe. Dad. ~n: vedea cu.ochii Hzici ce af trebni sa vedern prin credinVi~ irnma no .. tsh;a ar fi tare Increzatoare in Dprnnul si nu ne-am terne nici chiar prin valea umbrei morSli - Ps, 23 - pentru (;a C:~l ce ne ocroteste esteputemic, Sfantul1ui Israel, dar am cauza ca nu avem aeeasta credinta fu El, de multe ori rte chltinilm ~i ne terrtem. Cand aveam 12 ani, in vara anului 1956,. dermeam de obicei la rna tu~a mea care erasinguta. In anul acela s-an faCtit multe spargeri in sat, au intrat hotli in multe case ~i Iesau jefnit, ma-o seara:, tot povestind cu matul?a de cazurile auzits, mi s-a facot tare frica la gandq.l cil ~i lanoi at puteatnrra hotii, Ne ... am rugat ~i ne-am cul cat. Ia tii ce am visat In noaptea aceea: mi S8 parea. ca.afara la u~a am auzit hotii incercanq sll'<.iescltida u~a. Pe nor he-a cuprins.o spaima foarte mare, dar deodab'l am V'azut un mgerfoarte putemic ~i toattemare care &:-a cobosat din cer ~i a acoperittoata casa-si sub aripi avea totfelul de arme, ea 0 truss. co ca~e.sa luptiv1rhpotriv~ oriciimi vrajma.;;. Candne-a acoperit cu anl?~e, toa~ £:1ca adlsparut, pentrudlniritenihu ne putea face m.ct ~n rau. Ingerul ne-azis: ;,Nu va temeti, pentru ci'l, eu sunt trimis pentrn paza §i apararea voastrs:" Cand m-am trezit din somn eram parca indircata ell 0 pti tere cereasca 91 cur a j - n u mai era nici 0 ttrma de fri (Ca. A tunci am futeles versetul Z din Ps, 34 ~i cat este de adevarat pentru cei ee se tern de Domrnrl, Gand am vazut catera.de puternicinarmati'ngeruI Ddmnu1ui am mte1es ca nu in zadar e 20 serfs: ,pumnezeu €:adi:ipostuI ~i spJ"ijinul nostru, un ajutor Gate nu lipse~te~niciodatam nevoi"'(Ps. 46.:1). C:minJ;l1'l,llt este seris in Ps, 91: ",Cel ~'sta sub ocrotirea Celui Prea 1naJ1 ~iBe odihne~te la umbra Celuj Atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scapare, cetatuia mea, Dumrrezeulmeu in care rna rn~ed. El te va acoperl eu penele Lui *i te vaasettnde sub arlpile Lui: cad scut ~i pavaza este credinciosia Lui. N u trebuie, sa te temi nici de gr,oaza, din bmpu.Lno'ptiil nici de sageata care zGoarii zina ... " Minunatlucru este sa-L ai pe Domnul de p:arteata. Perice de to~ aceia care 1i potzke "Tata!" BOTEZUL CU PUHUL SFANI' De ohicei.lunile de iatna ;mnt frigmo,a:se'~i geroase,cu zapezi mari. lama anului 19'5"3 a fost"duerita: in ianuarie tirnpul era atatde frumos de parcaar fi fost·primavara. Zirele erau seninesi dId UJ:O ase, z;\padanu era deloe. Pamantul fiind uscat, oameriliau inceput sa luereze prin gtadini $1 lac camp, sil durn gunoi cu carele. Cum intre eredinctosiera verba "tarn~ este va'-ra s ufietu lui", noi aveam ceva ~a'1 impo,rtant de £acut. La tal'a iama nu este de obicei atat de rnultde lucni '!':'i fratiiaveau mai ~ ,-, ''fc ~ _ mult limp de rugaoun.e ~i atunci se obisnuia sa se faca st~ruin~a dupa Duhu1 smnt. Cei care doteau s·a fie botezati cereau staruitor, a9a cum este scris despre. eel ee avea nevoie de trei paini (Luea 11 :5-13). Asaa fost atune in iarna anului 1958. Am auzit ca in satul vecin este staruinta dupa Duhul stant, iar eu, care avearn14 ani sisora mea care avea 16 ani, ne-arn ho tar a,t s.a intram in staruinta'. Teffriinam repede luau! peste zi,iar la ora 4: dupa masiine pomeamspre satul veein.S km de la noi. Drumul ni se parea scurt pentrtl cii.mergeam din drageste §i in noiardea dorul de a primi Duhul Sf tint Pana aturrci am mai ceruteu Duhul S£antj dar rru cu h~tararea ce-o aveam arum, Eram amt de gel-oasa dnd auzeam cape alP. copii II boteza Domnul sila v,al"sta de 7, 1"0,12 ani, iar eu, la 14 ani: , nu eram botezata. Atunci m-ern hotarat d. voi sta ~aintea Donmului'in post ~i rugacitme ~i na rna voi opti pana cand Domnul va lucra.9i-mi vaimplini dorin,a. A~a au trec;ut 21 doua·saptiimam de la starumta,iirr aI4-a zi cand am.plecat din nou la drum, plangeam §:Lzkeam: "DoaInne~ se poate ca Ttl sa nu vezrsi sa nu auzi dorul nosttu?" A9a .am parcurs cei 5_1wt, cu rugaetunea p,e buze ~i oohii pHni de hkcimL Candam ajuns in sat Ia Ioculunde se faeea rugih:iunea;, ne-au spusca fnsea~a aceea n u se adunau la rugacillne pentru ca Eratii au fast la padure dupa Iemne-sierau foarte Q_bositi. Noi am tnceput sa pIangem ~i_cartd ne-au vazu-t piang.and, ne-au s.pus eli daca am venttcu un a~a dor de a statui dupa Duhul 5£;1nt, vorehema cativa frati 91. cu cei din familia r.espectiv Clasul Dcutluului s-a anzitdin non dar mai putemic decat prima ~i a doua oara.De prezen,~a Do.mnu.lui c~sa a incepnt a se z.gudui ca de etiJ.remur: ge.amuI11e~? u~a. zanganea:u;"tandelabrulse clatina ~1 patulse ouf?ca putemly dar toate aces tea nu tni-a u pmdus nid 0 f.dca pentru ca !?tiam ca. e prezenta Domnului.Mi-arn amintit c.'i atunci cand Domnul S .. a pogorat pe muntele Sinai, s-az.guduitt~t muntele (.Exed 19:18.). Am Inteles dar aii- din cauza prezentei Damn 41Ul se zgu~ m~ casa; li auzeam glasul9i eram sub 0 prezenta mare a harului h11 Dumnezeu, ineatsiruteam ca rna riaica de pre gennndri in.sus.In starea aceea de cercerere, am vazut un sol trimis din cer, imbracat In haine albe, care ill-a prins de mana dreapta -'iii rn-a ridicatpana am. ajuns 1a 0 poarta alb5:)n fata portii era 0 :reapt~ malta, tniur de lID metru ~i nuputeam sa 0 urc singuriL I:ngeri.l~ care rn-a dus abatut la-u~a, usas-a desehis *i au aplirut den ingeri care m-au prins de sub brat, m -au urcat treapta ~i m-an lasat Langa u~a. Ciind am privitinauntru, era at§. t de'mirturra t tii no. pot reda 111 cuvinte. Er3 0 sala foarte mare, cat vedeai ca ochii, In fata, spre tasant eta ceva ca e masa tmpal'ateasdi deosebit de frumoasa ~i greu de descris: partea exterioara era din a ur s traluci tor, iar partea de deasupra er a din crista! ca un fel de vitrina In care erau tot felul de aparate foarte complexe CLl m n u am va zu t pe pamant. Dupa areas ta masa s t1Hea ill pidoare Domnu1lsus. Offid L-am vazut L-aril cunoscut. Nu era infr-o stratucire ('a sa nu n pot p:rivi, d era a§a cum mi S-a Ihai arntat: eu parul auriu bogal, lasat pe umeri, fata alba. ~i 0 privire b landa de nespus, linbracat m.tr-o ha:ina alb~. incinS' eu un brau de aUf - slatea ill picioare ~i ma privea. Mi se parea di toal:a 25 ~ - :-- _ ~ _. _ .II stralucirea cerului se rasfrange pe chipul Siiu - era plin de mareti-e ~i splendoare. Desi rna privea afatde bland ~i de .duios 9j on insufla hid 0 teams, totu$Lsrintenia Lui Ill-a facut sa rna vad dintr-o data 0 Hinta vinovata 91 pacatoasa care nu merit sa v'ad chipul Lui Din fata DotTU11.11ui paua la 14~a din rnijloe esaun culoar co la:timea de 2-3 m, de 0 parte ~i de ceala-ita era o§tJre!1 cerului: mgeci,hetuvimi, serafimi. De Ia u~a fncepar'ld, prima eeabl erau rngeri ell doua aripi, apoi erau heruvimicu Watru anipi, apoi .serafimi ell 9ase aripi. Toti state au in serrm de inohinare pe genurrchi, at £aloa ill jos.1ngerii en doua aripi ~i acopereau capul cu ari pile ~i s trigau: "sHin t, SEa nt, Stant este Domnul!" Hemvimii l~i acoperesu capul cu doua aripi, cu doua trupu 1 §i, Ia fel, strigau: "sfant, Sfant, Sfanteste Domnul!" Serafimi], cu doua aripii~i aeopereau capul, cu dOlia trupul ~i celelalte doua Ie tin-eau ridieate- vrufurile aripilor se atingeau - ~i strigau: .,,sfant, SIant, Sfant este Domnull" Glasurile lor erau puternice, ca vuietul unor apemarr, Au inceput a canta in Iimbi ceresti, din care am fnteies numai cuvdntul "Ale1uia"'pe eare il repetau des. Atu ncr m-am prabusit eu fata in JQS ~i am strigat "sun t Q fiin1a pi:icaloasa de pe pamant ~i locuiesc In rnijlocul unui popor paeatos, cu buze necurate ~i en nu sunt vrednici1 sa vad slava Domnului .:?i nici ostirea L ui «~i plangei}ffi intruna, Domnul a zis lngerilor care.m -au adus pe ll~a: ,,5puneiH sa vfrfci in fata Mea ca.vrea~ sa-i vorbese gura catre gttta ". Ingeril m-au ridicat si j1m~au ZIS: .Du-te tn fAta Domnului tilt te cheama", En m-am aruncat din nou co fa ta la paroW ~i am strigat: ,,Nu pot, nu stmt vredruca sa-L vad pe Dornnul §i s.a stan In fata LUI sa-rni vorbeasca", Atunci Dornrru] a zis'ingerilor; ,.Aduee~F-o la Mine!" Cei doi fngeri:rrt-au luat unul de-o parte, altul de cealaltaparte ~i rn-au dus in fata Domnului. Acolo iara~i m-ara prosternut cu fata in jos pl§ng§nd: .Doarnne Isuse, sunt o fiinta pacatoasa de pe pamant ~i n u sunt vrednica sa-Ii vad fara;am ceru t Sa -mi vorbesti §i sa te vad, dar n-am ~tiut ee ref. Te rog, iarta~ma.!" Domnul mi-a zis: "Ridica-te, -3tai m capul oase1or ca. vreau sa--p_ vorbesc". Deo~a~~, 0 put.erea intra.ttn mine, m-a ridicat de jOs depegenunchi §1 puterea ,angeam pe genunG-hi sub ve~mantuI pr:otuJ_~§t rna rugam l~l Dumn~zeu sp-rni deseopere n~m:ele"trur,eIUl nteu.~r:otQl a .Intreba,t ~,eu insisten~a ~i pe mireasa: 'lSpune tu?fuca, ell CIne vrei s~ te cununi, ca daca vei alege chiar un rege saupe ~eI 'mal e~ renurne, sau cu eea mar ina Ita cultura, GU acela te vel €Ununa . Ea a raspuns prlntl'e suspine dl nu-i ~lie numelesl nuvreil.sa gre~aslta. sascrie alt flume. Atuna.pto~rocul care ~e era na~:-a zis sa-i sparta macar 1n:fa'i~ar.eamlIehl1, dacal-a :vazut. ~tata ~tiu, d mirele meue eel mat frumos mire, eel rrrarputerrue, eel maiminunatsi eel mai bogat mire"; Preotul a 1n~ebat.o deu~de este rniceleei. Ea a plans din nou peritru ~a ~u stia de ~ntle:ste> dar prin puterea DuhuluiSfant ee a venit dintr-o d~ta peste ea~ aizbucnit: .Mirele meueste din cerun! " Preotul a smgat sa auda top. eei de afara: .,Auziti: mirele ei estedin'OOruri!'\apoi ainsiStat din nou: ,.Cum se numestemirele tau?'" Eaa pUins din nou pentru ca nu sua numele, daraoeeasi putere a Duhului Sfanta venitpesteea'si, ell 0 bucttdene,grafta, a strig-at: ,,Mitele men se num~teEMANUEL! "Preotul a strigat din nou: ,,Auzi\'i: mitele ei se nume§te Emanuel! "~i i-a cerqt apol sa scrienurnele mirelui ei: ~Emanuel"'. Atunci pnrorocul care era nas a lfi.ceput sil proroceasca despre d tirerea ce se va naste pe scoarta pamantUlui fi greu 1 eare va venisi va c.uprinde tot paman-tul,~i a stri?_at "Ferice decei ce au parte~a intre ill odaia de nu;nta, cia vor ~ tzbavip ~i ocrotiti, Gdibiti-va sa intrati la nunta dki se va tn~e~~ar ferice de cei ce au ca mire pe eel mai puter~caintre tofi_ mIrll, pe eel al carui numees~e EMANUEL! Sub adapostul fit.unelui Sau Vor fi izbii vi.~ ~i ocroti-p:,edar vai de tQIi cei ~ l?i~cru ilE!soameni.cu nume mare, Cad sunt moqi ,§i fiira pu~re. In ziua el nu VOI p"tea sa scape-pe :himeni din-tre cei ce~i.:au tncrederea in ei". and a auzitmireasa diiubittil sufleh11ui 39 ei, mirele pe care U a.~tepta;este Domnul Cel mare, pu ternic~i viteaz, s~,a umplut de 0 mare brtcurie.~i a tnCeput~sa dl.nte prin Duhul Sfan:t - sub ve~ro~ntul preotului - 0 cantare despre ziua mtaInirii ct.t mireleei. . Prin aceastaluerate, Domnul a vru t sa he arate casl tn pilda celor zece Iecioare (Matei 25}, o''i. nu toate Iecioarele au putut intra la mmtasf§ntij: numai cinci, cele.care auavut ulei.in vase, au putu t iesi in intampiriarea mirelai, iar celorlalte ¢_nd li s-austins.candelele si au ramas afara, Fafa bhbracatari'l haina neagra, eJeganta, teptezmt11partea din popar care nu poarta haina alba cum ne cer:e CuVantl',lllui Durrmezeu in Apoc, 3: 18, 19 :8 .. Ei imbradi. haina prefacaroriei, 0 forma de evla vie, dar cand Ii se:pune.fnfata slav a ~i de~ertaduneaacestei lumi, aleg gloria ~i)itiin~a ei, titlul de vaza. Fata tmhrikata inn.ama pestl'ita reprezinta 0 a doua parte din popor:l2ei care nuau v:teme sJl imhrace haina alba .. Aceasta parte este aratatii prin Cl:ivant in Apoc, 3:15~18 -nuestenidrece,nici tn elocot, ti merge numele d'i tr aie~.te,_ dareste moartlL Aceasta parte oar vrea sa fie *i cu Domnul, dar ~i ell lumea, Ei nu au timp sa se pregiHe-asta: afacerile, rangul, Uiroroia de a strange cat mai mult au pus stapanire pe ei~i nu'mai au tim p Sa se apropie de Domnu 1. Haina lor este pestri~a ~i a~a vor fi gasiti la v~nil;ea Domrurlui. Mireasa de pemunte, care a-avut haina alba;§i podnabe de mireasa sunt cei ce iau: erucea peurrreri ~i ('aId) pe urmele Domnnlui Isus.Ei dispretuies€ rusinea, gioria si plac€,File acestei 1 umi !}i ca ufa sa~~i pastieze haina cutata" pana la sfarsit, traind in umilinta" sn;rerenie'§i ascultare de Cuvantul lui Dumnezeu. Aceasta mireasa umblli ciUa:uzita nu de vola ei nid de irrderrinurlle firii pamante$ ti,. ci de DuhuLSfant. De a'ceea Duhu l Sfa.nt a ma,rturisLt prin gura ei cil mi rele ei este EMANUEL. Duhul Sfant adevereste impreun:a cu duhul nostru cii suntem copii ai lui Dumnezeu (Rom. 8:16). $i Duhulsi Mireasa zic: ,;Vino!«$i cineaude, sa zidi: ,,Amin, vino, Doamne Isusel''{Apoc, 22:17). Domnul sa ne ajute pe toti s~ ne pregiUjm pentru venirea Lui, imbrad:nd zi de zi haina de in-subtil'e, ca sa ne putell1 bucma impreuna cu EL 1a nunla-"sfilfitl1i:. SuHet:ul meu suspina dupa El neincE!tat, strigand: ,,:Vino, DQamne Isuse!" 9i in ta.iIWpardi-L aud: "Da .. Amin! Eu Yin curan,dr" 40 cAsATORIA Oticine_collside:raci.s~toria cafiirtd un pas pe care-lpoji face ~orse lo§eala ?i apoi se vededezamagit, Cu adevru:~t aeest p;1~ll pap- £ace fcarte usor, insa t-e peatecosta mult, mult, foarte mult, mult mai mult decat poti siHi tnchipui; dar ca sa no. ai regret §i remuscare in suflerpe urma.e bine sa zici ea ornul lui Oumnezeu: ,lndre?tpta~mi pasii pe calea pUiciJta Tie §1 arata-rni calea pe care trebuie sa merg", E minunat ca Dumnezeu sa-~i inarepte p-a§ii §i Elsa-1i arate ealea pe care-trebuie sa rnergi tit via-tao De ce-? Spun acest lucru penttu ca inte1eptul ztce in Proverbe: ,Multe eill potparea bane omului, dar la urmase vad ea doc la rnoarte". E cea mai mare dezamagire pentru 0 ftirila care-,§idol'e:<;te via!a. sase vadaillntr-odata dezamagita§i £a;ra §ansa de ase remedia, De aeeea, e bine cafiecare sa ia searna caod se ana 1a rasctuce, sa eeara Domnulni sa-hu:ate drumul pe care sa mearga, parra nu e prea ta1i.ziu. Aceste g_anciuri au trezit inmintea mea teama, Indi din cop mine, ca sa nu apuc pe 0 cale gr:e7ita. Loam :rugat pe. Domnul en mu1te lacrirni 7i am ins is tat tnatntea Lui Sa nu rna lase sa ajung vreodata m via~i3' sa vad tta drurnul pe ca:remel'g e un drum gn:~it si sa nu-mi numere 0 ziin vtati1 in care-sa viid Ca El, soarele bucuriei mele, dispare de pE: cerul sufletului mea. Am vazut in jurul men atatea persoane care s-an in$ela;tsingure §i cand au vazut stares nenorocita'in care au ajtms pentru ca au apucat pe e cale gre~m\> si-au blestemat7i ziua na~terii $i zilele pe care le mal au de trill t pe pamant. Am va.zut 9i persoane la care Dumnezeu le-a vorbit ~i le-aara.tat calea si totusi au dat we!? ~tru ca n-au tffiut cent de unele conditii pe care- Domnul le-a pus In fat~L Apoi, au fost alte persoane CaraIa nu le .. a placut ~~a~a pe care Domnulle-aariHat-o ~i all' ales tot dupa placul IDlmlllot, nesocotmd sfatul Dornnului. Dar rezultatul a fest ra~,.pentru cii~ neasc~ttarea a ados in urma eipedeapsa §i in amtha lor a apasat mana Domnului. D De aceea am Iosr cuprins-i de teamasi-arn zis: "Daca. omnul ale pentru ..... 1.. . 1 . ho ~ A 'V ~ • t Y in\el .... '. 'Ul.LLe. un p an §l 0 . otarare,.sa m<) aJu e sa eg planuJ LUI ~1 sa ajung 1a ce rill-a fagaduit. Altfel, decal sa ~sc calea zadar. nidnd planulluiD.umnezeu prefer sa-.mi ia ._..de v ~ .. ...., • pe pamant . AC'esta a. fost felul meu de a vedea lucruri1e 41 _, - , - . -... . - ~i am eal!.tat eu .sinceritate sa mJelegplanul Domnului ell privire la viata mea. Am trecutprin rnai mu,lte incercari In privin]a aceasra, decareee mi-au aparu-t mai multe catarifu fa:ta. Dar, sl a va Domnului di, a~a GUm a ragadtiit El, rni-a purta t de grija si nu m-a lasa+ Sa ian 0 hGtarare g're'§it.ii. EI mi-a facut cunoscut planu] Sall eu privire la viata mea La varsta de26 de ani, cad Domnt.J.limp,line~te Cuvantul spus in Ps. 32:8: "Eu, :dce 'Dornnul, re voi invata ~i-ti voi atata calea pe care trehuie s-o urrnezj, te voi statui ft voi avea pri virealndreptata asupra ta ". In anuI1971,_infr-a d uminica, C1;1 ajntorul Dornnului am ajuns la o biseddi din Arad, Micalaca. ora 0 sarb~Hoare mal deosebifa la care s-w'sttans mai mu lti frati;;;i surori, Domnul a revarsat un ~ar ~eb~ebit atnnci peste nor top,siavs Lui. Dupa progran:u 1 din .. ~fSenca •. am mers In fa~~U.a .. fra~e~~ .. i s .. t.epan loan, llnd~e:el~?rrucl au mal petreeut a Ora In rugaciune .. In timpul rugacrunn, Domnul rni-a vorbit prin Dnhul Stant print[~ull prooroc. "Tanara care nu e~ti din casa seeasta, nici dirrnearnul acesta, nici din cetatea uceasta, ci e>jlti venita din altac'etate mai md:epartata, iata am hOUira t safii 'rnu tata in aceas til cetate. Eu am pregatir pentru tine In locul acesta Gasa~ ma$'iisi-ti vol tiJie loc de mama si hata, c.lei En fac ce vreau cuceeste ~lhteti ~i ce am vestit due Ia indeplinir€!. Cand ne-arn Iddicat de Ia rugaciune, proerocul respectiv a spus di acest-cuvant este p entr u mine. A rna i :sp u s ea el nu macunua9te1 da: re u sa urmaresclucrarea eaea se valndeplini, EI a venit din alt colt al tarH, a aju ns de la .gara m tirnp ce noi ne rugam. a intra t 91 e1 in cameraL1ndene rugarn ~i s-a Qat cuvantuta~adat nu avea de unde sa rna cunoasca ~i nici eu nu l-am erinoscnt; Domnul insa rn-a eunoseut indeapzoape §i !?tia planul en pIivire la viara mea. Nu eu mult timp Inainte de aeeasta, eu am intainitintr~o adunafe un lanar care avea serviciul in aeest ora9' El mi-a prapus casatorie spunand cae convins di Iurrul acesta vine de la Dornnul deoarece a fast i'n$ttintat inainte de a rna cunoa~te~i Doumu1 i-a spus chiar §i nurnele meu. Eu nu i-am dst un ra.:'p~~s ~firm~tiv imedi;'lt - rnl Sa piiread hotar"area ltd e prea p:lp'lta§l, dupa ~eder~a'Umeneasc~, mi se paTea 0 nepotrivire, Ca€l era en 4 am ma~ fahardeca.t mine. I~am spus ca.~:i ell peIs?na:l dore:c s.a fmLrt§tlintatii de Domnul ~i s.a primest: confrrm-area ca lucrarea vine die la Dommil, chiar da.ca_el e 42 convinsca aceasta est€' voia Domnului. In urma lucrarri date de Domnlll, am tnte1esca acesta este planul Lui, dar ammai cerut fotu!j>i un sernn personal, ca.sa fiu mcredlntata pe deplm, Dom:nul rni-a dat semrurl si mi-a spus ca se va implini peste ca. tev a zile. Sem 11 U 1 s ~ a 1m p1i.nit in tocma i ~i eu am fam a s convinsa deplanulsi hotararea Dorrmuhii ell privire Ia mine. Luerurile at! decurs In asa fel incat, in toamna aceluiasi roorocul!lie csnd i-a zisvaduvei: "Prega- 3) i~alllUe, ~i apoi vei manca tu ~i fiul tau" (1 Regi . -am.. d us repede In bucatarie, am pus pe masa FRt1Dn\UCU supa, apoi felul doi si 0 farfurie de prajitllTi si Ie-am de la bUdiHirie: "Femeia aceasta va manca intai; 49 Dumnezeu ne mcearoa prin eat". Am chemat-o la masa; a mfmcat foarte putin din to(Jte ~i amihtrebaf-o cumde a venit Ia noi. A spus di a vazu tinai multe persoane intrand in curte ~i a intratsi ea ca era foarte obosita ~i b olna va. Dupa cea man cat a zrs: "Acum rna simt maibine. Du-te ~i ocupa-te de musafiri; da~le. de manGate si Domnul sa rnmulteasca mancarea sa ajunga Iatoti". A iesit afara 91 s-a asezat pe un scaun dirrno:ul§nga f§.ntana. Apoi am invitaf musafirii 1a rnasa ~il in timp. ce ei mfmsau, ill -arn dus sa vi)ci ce faee femeia de la fantana ~i cum se mai simte. Oa r femeia nil mai era nidiierL Nimeni mr a vazut sa fi plecat; PQ.i;lrta era tot tncuiata, dar ferfrEda rru mal era. Am ramas cu lotli rnirati. Prima tina dec musafiria servit masa ~i nil s-a eUllQSCU t de unde au ma ncat 3D de persoane, I -am servit ~ pe cetlalti 30, au rnancat ~i ei, ~i tottl:$i a:ramasmancare de$tuUi penttu ca sa mam:am a doua zi noi ~i familia la care.am locuit. Aceasta a fost experienta t:dlita cu Domnul, pe care, n-o pot uita nrciodata. De cate ori imi aduc atttihte, pare'a traiesc acele momertte eand Domnul a facut aceasta lucrare, Cine a fast femeia aceea? A fostchiar Domnul prezent prin ea.sau a fast alta ·tiinta? Nu stiu care esteIaspunsru laaceste mtrebari, dar 9tiu ca Domnul a inmultitmancarea. Prinaceasta lucrare Domnul mi-a intarit §i raai 1'i1ultcredinta §im-a lnva.tat din hall ca art de rate ori amfacutcale ceva penttuunul dintre cei mai neinsemnaf cepit ai Lui, pentnu El am facut, Domnul sa rna ajute sa Iac cu bucurie aceasta lucrare toata viata; sa v'ad In eel mal neinsernnat irate satl,S0ra pee Domnul Isus. A Domnului sa fie toat:a. slava ill ved de veci, Amin. . .. FIUL DURERll-l N -11 trecut'rnult §i Domnul rn-a i:n§tiintat: ca.-mi va mai da un eopil camia sa-i pun numele Benone (fiul durerii mele] pentru ca voi trece prin mati dureri dnd"il Val avea §i el va avea partede dnneri chiar din pruncie. Nu prea m-am bucurafde aceasta In§t:iinta1:e,ca:d nu-i place Iutnlui sa i se spuna di va suferi ~i atunci cand Oomnul ttl spune ,oa tevor ai9tepta. duteri 9i incercari, parl:e~ eea care este din tarana nu se F'rea bueura. Desigur, penati cii ornul din lautttlU este detalos, ca se fntat"e!jite ~i se curate~te de zgUTigptefng-eri au aparut ell §apte trambite, Cind primul a sun'<1t din trambifa, un glasa strigat: "V ina :;>i vezi!" A aparut un cal alb ~i a fiinta imbrikata in alb ealare pe cal, care a pomit pe piirnant. Apoi, la a doua trambita, aapa:rnt un cal raqu, care venea mtr~a aletgareiute, gala de lupta. Acest cal faeea un zgomot .' de mare tnaint~ lui, pe_rotDealul pamantului, mcat CiamentJ ie-ileau :d in caseai maihile 1n tilp,. tj,pand de graaza, ~j 54 fugeau ~i ele ~i se ascundeau. Peunde trecea ealul rosu a7a zdrobea cu copitele paJllantul, ineat inurma lui ramaneau on'tse, sate nimi'cite, sai1ge?i groaza. mare, ; Clnd lngerul ell a treia trfunbita a sunat, 0 voceastrigat: ,. V ai, vai, vai, vai de lucrMorii £aradelegii care au pangiirit Slava Casei Mele, ca-n mania Mea Mit voi judeca cu eisi-n urgia Mea II voi zdrobi;fiinddi ei sunt de vina.,ea:-poporul a ajunstn starea dead ormire.si de nepasare in care se ga$e~te, di. nu l-a u hranit din painea aleasa pusa Fe Masa Altarului, ci Ie-au dat in v'a~atufa dupa i n_!!:na1.'i5f. Case ea tfehui-e sa !teaea prin fos pentre ca sa capefe' din rtou stralu 'rea adevarata". Atunci s-a strigat: Vina ~i veri". S,.a produs u utremuqi de cutremurulaeela a fucepn t sa cada pnletala falsa· pe perep-9i de pe Gh.ipullui Dumnezeu. Barbapi deIa masa au ispilrut ~i fetelede ma,:;;aau cazut amand(j)u~L Era a mare neoranduial~ ~i ceiee au privit nepasatori la Casa Dommtluiau fneeputsa se i'mp'fa9tie §i sa se ascunda defrica Domnului, zicand: "Vai_, cea-ajuns Casa Dornnuluil ~, Cand au sunat al p:atruiea '\iii.al cincilea inget din trambi1e, mi s-a atata t ce se petrece pe pamant, dar nu mi-a mai rill? as''i'n min te mai m ult d eca t cil am .zis: l' Sun t Iucr uri scrise in Apocalipsa; Dumnezeutrnplineste ee-l 5er15 asupra Iocuitorilor pamantuluf-'. Dupa. aceea., al ~a§eleainger a sunat ~i s-a auzit 0 smgar-e: "PiigDana credinciosilorl" Tot! credineiosfi au fast stn1rt~i !?i a lege noua a fast ciUtil, €a VOT fi libeti sa-i?,l marrifeste eredinta, dar numai in ccrrditille pusede ei. itttre altele, s-a spus ~i cii sil nu se. mai faca deosebire intre unii 9i a Ipi ",s a fie Joel te cultele 1a :£el, sa rru se tina mai sfinti unii Qecat.altii, sa. no.se _ deose~asdi de Iume cu nimic, niciprinimbl'acanunte; nimeni nu ~al}re voie sa atfaga atentiaIa ci':leva sa se paarte ~unclOS sau sa mustte pe cineva cand pacatuie:;;te. Fiecare e s4 f~ca ce vrea eu propria lui con:;>rnnta"A u fest mai multe P~~. tnsa nu mi Ie mai amintesc. Cand s-a terminal de eitit, ~ ~ papo: au ridicatnu'Hnile in ~US.,5i a.~ s~ig,at cii.ei pr1,m~s: lClodata nu le-a plikut sa se tina mat sh-np,,1I)a1 bum, mel Q 'v . de lu~e p.ri~imbra~a~~e .. ' , ... ti a d~ntre credmCIO!?l s-au mhea t 10 pJC10are plrtu de ~iJfurt spunand ca ei nu primesc noile ordine, diei vor sa i!§a cum au primit-o la mceput f?i au strigat: "Grice 55 .. -~ " ne-arcosra, noi vern tine credinta data sfintilot odata pentru t~td~auna". Mai multi dinpeporau zis aturrci ca. siei ramanla :re(hn~a rea adevarata, Atunci au luat dintreei pe cii,pva mai msemna,ti,s(Ycotindu-i perieulesi, sii-au dus, dlutand sa-i ind up ieee ~i Ct1 binele ,l eu diu! ca sa primeasoa ordinele date, Le-a~ promis ca daca primesc nolle ordine, pe ei if vor pune In frunfsa poporului; ei sa lamureasca poporul ca. s-au convins di sunt burre noile legi. Fiindcaei nu au cedat.Je-au zis ear ei au 3!atat p~portIl ,§i i-~ri revol;a.~ pe multi>)\~ur:t Val sa-i polofiti, ca pe n01 nu ne mai.asculfal ,dar credinciesii au rn,mastari to rnaF~ur~si~ea lor, Atunci, 0 a!?3 omanie I-a 'apucatrmp-otriva ~re~mC1o§ilor, caa meeput dinplin prigdana. Pe cei cei-au dus, t-au torm_Tat in feI ?iChip ~i i-au omorat. Au 'fQst du§i ~ial~ii>cu care ~~ ~acu.t1~ f~l, dil~ rtici ei nu au cedat. Credinciosiierau (umanti-, pnn~191 dUfF La moarte, dar era interesant di dince n~n:i:irul martlrilor.cre~tea,Chipul1ui Dumnezeu airrceput :a-~l capelte stralu~lfea, la £~l Altarul eu a~ezamintele dela mc~put. S-a vazut din nou Mastn;;.i £a~a de" mas a alb-a, cu tivitura ~e aur ~i dtlPA~ ea erau capy,(f barbati) pe care ruri -a u prins indi, l~partind pamea de pe masa la cei ramasi din pOpOf, care.cu fn.di' se apropiau s~-~i ia bucata de paine, Dupa ce 0 luau pnmeau cUX~j , ~~~.fnc&t se"~ttcea~ Siflguri ~i "S'~rigau: ,,~i noi :un-t~m credinciosil Vrem sa murun pentru Hristos ca sa se implineasca nurnarul martirilors] s·a vina Damnul sa ne ia cu . ~ Cand: nu marulmattiriler' a fost ma.t mare, Cetatea str{liucea ca Q biju teriede aur In snare, . . A tunci s-a auzit 0 strigare: "ln~eru 1 al sapteleEt va suna d~n tr~~}W<. Cwand asunattr~ita, 0 vo.ce a stfigat: ,,Rapirea BiSe~,1CI~'~ ap~rut un nor alb cain la doi metri de pamant ~i credinciesi! au mceput a invia, Ieseau dinpamant ca dintr-o apa, irr;hra~ati m haine albe.si cu p;lirul ca dupa betez, Iinspe cap. C~.d l,e~eau panaI~ jumatate, incepeau sa strige: "ALELUIA! ~l:§~l~au zborul i'nno:rulalb. Cei ce au fosfi'n trup $i au fost ~r:gah~ penttu ta.pire auiost transiQrmati la clipeilUi ~i ~-~u m~lt?tm no.: dup~ cei ce au invrat. Norul ainceput ase malta ~l cand s-? mdep.art~t mai mult de pamant, noml parca, era.un stol de porm:nbe1. ~and au ajuns a~a de sus ca plhmintul a dlSpam t de sub el_, a aparu t Domnu!. Venea de sus fmbracat fntr-o haina stralucitoare, lunga.;dupa pidoate.¢ imrrejural 56 .. DOroI1Ului emu valuti de lumina - Chipul Dornnului stralucea o/i parul capului era ca de aur. (and au ajuns eredinciosti ap_roape de Domnul, un.magnet putemic i-atras pe credinciosi spre Donmul f;'j pe Domnul catre credinciosi, A~a strigate de "ALELUIA"'f?i ,pSAN A" au fest in v~zduh dind s-aujntalriit, eil vazduhul eta ca Intr-un clocot de sttigaJele lor. Domnul a sch imbat hainele albe ale credinciosilor inrr-un alb stdHucita.r., ce at1it:a ca zapada dlnd ba te soarele Fe ea; Domnul a trecut In £runtea lor 'iii Biserica dUp'a Demnul; asa ~i-au lua tzberul in sus .. Aceasta a fost1nHUnirea din vazduh cu Domriul. Deasn l'ta era 0. cetate numai din aursi in fata era 0 poartii mare. Poarta s-a deschis prinrnijloc~i de o parte ~i de cealalta erau iUgeii cu trambife in maini, stmand dinele ~i strigand: "Bi:seric<;l a fast rapit~! Biserica a fost stapilta din necazul eel mare! Mielu 1 cu sa,ngele Liri a ra:;>!2umparat-o de pepaman t!" Biserica striga: "Osaha, AIel uia.Mielul nil" §i a93 au intrat pe poarta. Pein mijlccnl cemW curgea unrau co araliIi1pede~i.pe margine-a rfiulyi erau pomi cu.roade, tar in mijloe.era Domnul. De bucurieca au ajuns acolo, unli au baut apa, altti au luat~iau man cat din fructele pomilor, a1tii au luat harfe si au inceput a canta.Ahmd m-amgandi! ces;i vrea_sa maasculte, sa-mi dea coptimai rar, daca se poate, sa am timP9i de.lucrarea sIanta; sa-m! dea copii ca ti vrea El, dar'nu , dar et nu vor sa rna primeasca sa -aiba ~i ei a fe Rtii " , Atu rid, pe aceeasi strada, am vazut~o pe SOfa respecl;iva venind spI'e noi si i -am iesit mainte zicand: ",Sora, uWi-te 1a fetita asta; nu Itt ~st~ mila de ea cum pli}l1_ge in drum? Spnneca a trirnis-o Domnul Isus la tine ca ttl ill numai biiieti;nu vrei.sa ai 7i 9 fetita?" ,,sora Vetuta" mica raspunsea eu de mila ei nu-mi fac greytati si neca~r;, DaGa Domnu I a; £i VIU t sa-mi dea 6 fetWi, sa~llU fi 'd~ t pana acurn. Acum am lncheiat; nu-mi mai trebuie nici baie!i, nici felite, Daca-tieste mia de ea, ia-o tu ". "Aw s-o iau pentru ca-mi este mila de ea 9i 0 voi duce la mine, macarca sunt bolnava ~i nu rna simt-bine in trup", i-am zis eu si-am luat fetita in brate, Cand sa intru In cnrte.am intrebat-o: "Cum te cheama? Ca sa spun copiila! mel care iF este numele", Ea mi-a zis: ..Numelemeu est-ei:nre~stiatin cer «Maria»; cu numele acesta trebuia sa rna prezint in familia unde rru rn-au primit. Dar aadi tu ~ prime~ti, poti si'i~mi:mtli pui tID nume, dar pune-mi si «Man~", ca acestaeste 1ru:egistratmcer". ,,Bimi1", am zis, Sti voi pttne, ~l nume:le meu, 91 te va chema Elisaveta-Maria ", Am dus-o In ~lJlocul copiilcr mei ~i le-arn spus ca le-arn mai adus 0 :ara ~ care 0 cheain~ Ehs a veta- t;1ar~~: Invi~, feti~ er~ tar: oasa.. avea parul negru, fatatoz ~l ochiJ negfl, patrunzatan. m . d M·am trezit din vis §i i-amspusso~uluidi Damnulne va ~~~ 0 fetita pe care 0 ~a ehema Elisaveta-Maria-!?i i~am It visul. tntr-adevih, nu a mai durat mult!?i am primit 6S sel'nnultmplinirii. {ndata de 17iulie 1978 Domnul mi-a dar aceasta feti,.ta, care avea mfati1?area Intocmai cum am vazut-o ill vis. Dupe ce am venit ell ea de 'Ia maternitate, am prjmit un pacher cu un costumasfcaetefrumos de cepil, de la 0 prieben'i! din S.U.A. {nIT-o zi amimbracat fetita cu-acel costumas, sa vad cum i-ar s fa 13 binecuvantare. I se potrivea de minune - parca era 0 'papu~idi. Ma uitam l-aea: "Cedar minunat mi·a dat Dornnul!" Em a cincea binecuvantare. Am fost Ihtterupta in g~nd ul rneu de cineva Earn: "'if tea I a u~a de afara. Am pus feo: ta in dirudot~i ill-am d u s sa vad cineeste, Era chiar mama ce n-a vrut sa primeas£a feUta in visul men. A intrat fn antreu; spuniindu-mi cit vrea sa-i cos o rochita. I-am spus,sa nu se supereea nu pot, pentru ca nu de rnult limp am veni€de la matemitate ~finca nu sunt In sfareSa_c'os,caGi mil simt sHibita. Easi-a cerut scuze spU:fla:nd can-a $tiut di am un eopil mic, di altft;'Ln-a:r f venit sa rna derarijeze, S--a scuzat din nou $ia vrutsi'i plece. Atunci j-am zis: ~,Stai, nu pleca, Durturezeu te-a trirnis pentru ceva in casa"ruea. Eu am a-y"ut un vis pentru tine, dal' nu am avut ocazia sa !:i~lspun'l. Ea azis:»pune-rni visnl, oricarear fi.Iost" .. En i-arn istorisit tot visuJeuietita din strada?} a inceput ,sa planga spunand: "Acesta cste un vis pe care fi l-a dat Domnul;chiar asa estecu mine: Dornnul a vrut sa-mi dea 0 feuta ~ieu no arn prfrnit-o. Chiar m-arn inteles cu sotul rand am raffias insarcinata.ca, da_ea va Ii e fetita: H voi pune numele Maria .. Dar a mtervenit o incecate foarte grea In familie intre mine $i'sotul meu.si a dus pana Ia fntreruperell sarcinii". Sora plangea eu suspinesieu am in treb at-a: "N-ai vrea sa vezi fetita pe care trebu i a s-o ai? Intra in camera sa 0 vezi " .. A in tra t in eamera;9i s,.a dns 1a canrcior sa 0 vada. Feb ta era ca 0 papu9ka; S8 uita r-Ilta in oeh ii ei, Sora a Inceput sa tremore, zicand: ,,Am pac:atuit, Dare rna va ierta D0111nu I?" Eu i-am zis sa se diias~a §i sa nu se mai iillpotri veasca' na~terii de copi i ~i poate Domnul se vain~ura si e.va ierta .. Sora a plecat, iareu am sim~t 0 usurare spunand LH ceea ce pana acum mi s~a pantt 0 paVata §i'o dato:i"ie ee trebuia implinitii. Au trecut vreo treiam si lntr-o zi a venita almSa!a si mi-a spus ca sora I'espectiva e int~tnata in spital,. grav bolna~. Este in com masa ei :;;i a ad us-~ In ~asa mea. M -a intrebat daca nu am !ipsa de pAine §l a vr~It~a-~ lase c;va bani, I-am6pus sa rru se superecs nu-i pot prmu tam, slava Dotnnului, ave.m paine, fiindca DOffil\ul ne poarta degrijit I-am spus ~tiintarea ce mi-a arat:lt-o Domnul, ca ea se im po:fri ve~ te na~terii de cop ii, iaT Domnulli va hi binecu Vi)ntarea din casiL N u peste malt fimp a~a a fost: a venit 0 m.c.erca.re grea in familia ei, luandu-i bin~cuvantarea, lifli~tea,. 68 '. sa ~1' bueuri\'l.. In urma acestei incercari grele, ea a zis di mai pac .,. " ... ' . binearfi 'avut zece C~Pll- t~tnu era ffialgreu pentru.ea"."d~r luaurile nu s-an mal putut intoaree, deoarece sotul et a p~rasit-a, Deaceea l'Veghere,: parmp credindo~! CuDomn~! nu-~d~ g lurni t! Cli pa . de neveghere po:a te eo:ta foarte mul t ~1.1act:ml amare- 5i apm, cum ne vom prezenta rn fata Domnului data la nu marfi.toa:re nu vom avea top copiii pe care Domnul i-a hotarat sa ni-i dea in familie? N 01 nu suntem ai nortri, ci apart;inem lui Dumriezeu si El este stapful sa faca ce vrea cu noi". . Noi am primit senmuUHnecuvantarii ell bucurie. Totusi, Satan s-a lup tat sa ne dea 0 Iovitura, pentru ea binecuvan tarea fagaduiNi de DC!mn~lsa fie t.[a~sformat,a i~ intristar:. C~nd eram ln'a !j>3ptea luna d'S sarema, ill -arn s1mttt foarte r au ~1 nu mai puteam manoa nimic, Pan~ ~tceaiul Il dadeam afarl .. Am ajuns in tr-atat de: slabitaJ lncat lntr-o zi am dizut mco~ tie-uta in timp ce pregateatn mahcarea la CQPi.~. Situatia ajunglirnd at&.t de grava, a trebuit sa. merg la un control medical. E>upa analiza mi-au stabilit·diagnosticu 1: hepatitii (galbenate). Meditu I mi-a spus di. aceasta boa~J;a poate a yea urmliri grave pentru eopil !}i nu poate garanta Ga nu voi pierde sarcina chiar in-naaptea .aceea, deoarece in loe sa cresc ingreutate,.am avut doua kilograme rnai PUtin dedit in luna anterioarii, Doctorul mi -a facut foaia S'a ma internsz imediat tn spital, dar e4 am spus cii nu ma internez pana in ziuaurmatoare, deoarece nuavea cine sa stea I=U copiii, Medicul rn-a pus sa semrres ca pe raspurtderea mea refuz internarea pe lac, Am spu s sotu1ui 91 copiilor situatia mea. Ei s-au intristat foarte tare §i cu tolii ne-am rugat siam plans ma:inieaDonmului. In ziua urmatoare, Domnul a trimis la noi un slujitor al Sau din B:Fa~.ov, care nu ne-a cunoseut ~i pe care rrici noi nu l-am cunosc.ut. El a zis ea Domnul i-a spus sa ia avionu 1 51 sa vina repede lei Arad cii Domnul are 0 III cr are de faeut in ca~ii la. s01:a Vetuta, care este grav·bdlruwa intre copii. El L-a Intrebat pe Domnul: ,'ooaJnne, cum voi gasi adresa?" f?i Dornnul i-aspus ea atun~i cand va ajn nge in Arad EI fi va scoate inaintsl'e cineva care-I v~ Spune adres.a. C'ind a ajuns din aeroporttn centrul ora~ulUl) el a vazu t 0 persoana ~i DQrnnul i-a spus sa rntrebe pe acea persoana. Era chiar 0 sora care statea m car.tieru 1 nostru~i ne cuno:;;tea familia foarte bine .. Ea l~a adus. pe frat.ele pana la 69 -- - ",~-' - - ...:- poarta casei noastre. Ca,nd el a venit" so \:01 mel! nu eraacasa 9i copiii au venit sa~mi sp~ttla ca un £rate ne cauta, Le-arn spussa-l cheme i:n;'tuntnl-?i sa-i.s puna ca mama e bolna va 9i di 1111 poate sa meargilla pnarta. Fratele a intrat in camerasl s-a pus pe, genunchi Linga patul meu ~i B-a rugat ca sa fiu vmdecara, Nestiind ee boala am; eu, Duhul Sfant i~-a dat cuvintele: "Dub de boala.,.i\i pownees;: sa par.lfse9ti Iicatul sorei Vetuta, Ea-sa fie vindecatamNumele Domrudui ISt1S, sa se ridice dinpat9is'a fie a marrfa saniHaasa In mijloeul copiilor", Slava Dornnului ca in clipa aceeaamsimtit{rputere care rni-a trecut din' crestet pana in var'(ul picioarelor 9i amfost Vindecata pe lac. Frateleilnmtllm,it Dornnului di HI -~i-'a fiicut lucrarea sieu, €ie asernensa, afumultumit, sirntind viLJdecarea Dcmnulu i, §i rn-arn ridicat din pat fara niei un sitnptom de boala, A m 'facti t chiar atamci man care '91 pentru copii §i pentru £ta tele ~1 am mru;lcat si 'eu, ~ri frateie mi -a spus: "Sora" rna nanca in N urrrele Dernnu lui tot oe n-ai putu t manca paHa acurn §1 vei vedea Ga hranaffi v;aultaa trupul.§i nu te V'ei mai 'simti- tau dupa nid d mancare"'. Slava Domnului caa9aa:ri fostl Dupe vindecare arnrh,ai stat acasa inc}i trei zile.sa fiu convinsa pe deplin ca sunt vindecata, ea Sa pot depune §i ill spita,l marfuriadi rn-a y,inciecq:t Domnul. A patra zi candm-am d irs 1 a spital, dectorul rn-a certatpenttu ca n u m -arn dus.sa rna internezcum ne-a fost inteiegerea, iareu i-am spus col nu niai i parnfui_~l ". Plirugaaune, f:rat-ele prin care a vorbit Domnul a spu.s c.a nu ~e mai mult de 0 luna!?i bolnavul va fi in tarana. At_unl2;i a pj cl~qi tatacahotararea nu se smimba:;;i'cti r:ilaisuntdoar ~e ZIl: de sufe~inta. Din acel moment et's~a sch~bat ::-~'Plet Panli atuna vorbea cU noi, se silea sa manant;'e §1 c-erea 71 sa~i punem casetofonul cu cantihi ~i predici, dar de- dud a ihteles cii va pleea in curand nu i-a rnai freUliit sii:ascultenimi c~ maneafoarte puriI'\, iar eli noi vorbea foarte rar. Eta mereu ingand ura t, pard gan d urile lui se cencentrau la clipa plecarii. Astaru1tmult sa-l ducem acasa, ca vrea sa m6ara in rasa si ill patul TuL Spunea ca are unele Iucrnri de pus ill r.linduiaHi ell privire 1a familie, la copii (er am 12 copii de 1a amandaua rnarnele). Unul din fratii mei a venit ~i l-a dus a-casa, far dupa dQua saptamani g,.a irnplinit cea fast hotiirat.. Tata a trecut din via ta·exa of cum a spus Dcmnul: can d s-a implirrit 0 lun 'J: • )(' din nou acasa? Acum nu mai estenimic de astuns- ~Iirrt ca ~ t urit ~i d umnea ta, de asernenea, 91'ii ca. ai mUft. t. Cum de at m .,. 1..;1, - . " venit din nou acasa?" "Pentru c~ ati plans mu tutJpa mine ; a Iiispuns tata, ,,Atispus Ca nu v~a:n ~is.nimic inainte de, a pleca de la voi." Am intrat cue! in casa ~l am sezut pe patul uncle a zacu t dind a fest bolna v. Am sezut lang-a el ~i I -am mtreba t: Tata cand ai plecat dintsenoi, ai avut dureri mati? Spune-mi ~um ~e simti acurn? Nu te mar ~Otim nimic", Tata s-a uitat eu dsagoste lanoisi ne-a raspuns: "Copti, ce bi ne at fi pentru ea sa fieacclo sus.la loeul de odihna - ar fi in bucurie ~i pace. Pen tnt ea ar fi mult mai bine acolo decat aid pe pamant, dar sa PU valramantegandul acesta arum: ea nu va m uri" va ramane.rntre VOl ca e lipsa de ea sa mai ramana, sa va sfatuiasdi, sa va mai ajute. Ea se va face hine, cad e ho~rat sa mai ra.mati5. pe pamanl. " Atund m-arn giindU: "Uite cu ce IUciditatevorbe§te tata; de. Nu enumai in duh" dt1i. dace. ar veni dneva sa~l vada. aol"" zice cii nu eel, ci un duh, 0 aratare". Erarn a~at de bucurcrasa&i-l mangaiam pe maihi'zicand in mine: "Ce-Oll pasa t:e-ar zke altii'~ eu $tiu ea e tatal meu in corp ceresc". Mi~am amintit d ~t;und cand Dornnul Isus &-aaratat llCenicUor dup - A ,. • d - duh ftil . , a tnvlere,el se gan "'ea u ca es te un ,'sa 11 0 uca !?l Elle-a cerut ceva de maricare !?i a m,ancat'in fata lor 77 peste fript ,~i fagure de miere, ca sit le arate ca nu este doar::tln duh, ci un trup ceresccu viata. Atunci rn-arn ganditsa~ I in cere pe tara cu mancare, ca sa \fad daca e elsau numaiduhnl luj L.,a:mrntrebat: "Tatii, nuti-efoarne.n-ai vrea si:l mananci ceva?" EI a fi'lspuns: ,»a da, da-mi ceva de mancare", Eu stiam c,\.i pHlceau foarte mult steuguri] $1 nu-i refuza niciodata, asa ca i-am adus.o faHutiecu strugJ1ri oopti, frumosi, cu boabe ~arL Tata a luat struguri ~i a mancat cu poWi,. Miluitam Ia el sima gandearn cu bucnrie: "Etata,.e ehiar el, nu e numai un duh:Este e~ personal, in trup ceresc, ca nlanancii la fel €_9. DornnulIsu, dupa mviefe~', Apoi tata ne-a spus:. .Pentruca ati plausinult du pa mine ~i v-a fast dar de mine, tniHtinga'tiuit sa yin sa rna vedeti, sa va spun CUm este acolo unde snntem st ne-edihnim ~i eat de mult nebucuram dind vine Domnul ISllS?i sta de yorba cunoi. tnsa un lucru s-a ~titt noi stim ce·face1i voi pe pamant. Dm cand in cand ni se fngaduie sa va vedem, dar V9i nu.ne vedeti pe ani, Acurn v-a m spu s tot, de aeeea s~ 11 u rnai p langeti du pa mine ca nu are rost; daca rnai pla;ngeti, il fntdstati pe Dornnul.Isus. £1 rn-a Iuat din durer] 91. suferinta? rn-a d us la odmna ·~l fericire, a~a canu aveti de.ce sa rnai pla.ngeti dupa mine". La aceste ell v in te m -am trezi tdin vis, Er am pHna de bucw:ie~a l-am v.iizutp~ tata intrupceresc, cii am vorbit cu el§i tot ce 11'i1-a spus a fostrninunat; cel rnai minunat luerua fost ca eu vedeam totce ... mi povestea tata si, hind treaza atunci ina gandeam Ia tot ce am vazutplina de bucurie. Deodata am auzit aIara 1a geam 0 rnelodieoereasca, cantata pard, de 0- o:n:hesrra simfcnica, Msam gandit: "Cine poate Ii asa de dimine>aVi Ia colind~? CraciunuL!it trecut - nu pot fi colindatoril. Ajunul Anului NQU nu e indi. Oare cine vine sa cante? Cine poate fi?' M~am ridicat repede si rn-am uitat pe gealJt: a fostceva extraordinar. L~am vazut pe tata stand in picioare-cu till acordeon in brate~ dar sunetele muzicii nu erau ca de Ia nn simplu acordeon, ci era 0 simfonie de.o,sebiti:'i, cantata ca de o orchestra tntreaga. Jata canta ~i ell vocea, niste cuvinte bine rntelese de mine. Intr-adevar, tata cdnta foarte frumos tn :timpui vietH lui. In tineretea lui a ci.ntat-ca :;;i can tor, in strana la biserica, pana l-a ehemat Domnulla podiinta, Felul in care canta:acU1n1:nsa, era ceva ceresco Eo cantatn 'd upa e1 cuvintele cantiirii §i cau tam sa le 78 rnemorez cat mal bine. Pe masa aveam casetofonul.si rn-am ridicat repede sa-lInregjsfrez; cand am ap:asat pe clapa de inregistra~:, ta t~ n-a rnai can tat; a, dis~a~t: .D?mnul a: ingaduit sa ramana'In mintea.rnea versurile cantarusi melodia, dar eu Hind in trupul pamii:ntesc, vocea mea slaba e ca un.instrument aezacordatin romparap.e cu felul in carecanta tata ell glasul lui ceresco Se poatej'ntelegedin textul cantarii ca e cantata de cineva dire a ajuns deja la Domhul Isus .~i nu de o persoana care fndi e pe pa;mant. COpm care erau ell minein casa.nu l-au vazut, niei nu l-au auzit. lata cuvintelecaatarii: Curand detot se va sfiir~i Oriee suspin de pe pamant, . Aeolo sus.ne-om intalni ~i nu ne vomm ai desparti, Cor: lnatnte A j ;111 CQIl\-f\ul. 'I'l"1'I: bt - ~- rl 1Ft' E! 'N- in -" ... pi. _ ,IJi . Dup~ al ?asel~a eopil, am ramas tare sblbita. §i anernica, ~m. eau.z:a ca adeseon av:eamsUibici ani la inim~" dureri de fieat $1 fiere $ln~puteab1manca aproape nirnic, CatLd eopilti! avea vreo 5 Iuni, Domnul rn-a pus.Ia o proba.fn care rccunese.oa m -a~: c~a.un~t. ?ornnu.l $I fos.t asa de buninsa, ca. m-a ridieat $i rn-a lI_'tar~t,.zleand~-~ ca lUI Petru, al;nd era sa fie aooperit de valun: ,,FlIp-n ctedmaos'Ule, pentru ee te-al muoit?" .. Co', C!E:z§nd:a iara.;;i am Ti ptivese In familti unde sa-itrimit, cacimulti seimpotriv:escna§terii de copn, iar rnamele en multi copii planginainteal\:1ea§i suspina cii le este greu §i cad sub povara; nimeni nu le ajuta ~i nu mai pot duce greul pe umeri, Suspinele mamelor a u.aiuns pan.a: la Mirte, pentru di in laC'sa fie imnarbata:te, chiar in popoml.Meu sunt multi cei ce Ie.batjocotesc di nu sunt Intelepte $i deaceea si-au luatpeumeri 0 povara mai grea decatpdt duos, Dar iata,. Eu am trimis copii.in familii nu cu scopul de a face marnele sa cada sub povartl, ci ca sa,tncere prin aceste farnilii pe cei ce an putini copii.pecei.care nu au deloc cupti 91 pe tineretul btserieii. En 'am fngad nit sa fie sarae §i bogat p-e pclmant, pentru ca eel bogatsa fie inceroat prin eel same: dacat§i intinde mana §i da celW sala~ dad cia oelui lipsit din hrana lui ~i imbraca pe eel gal, dacaface lac tn ,casa lui pentru eel nenerocit ¥fara adapost, van rasplatit, dar de nu va face aceste fapte va fi osandtt, Tot asa, am hotaratm planulmeu sil tncerc pe altii prin familiil6'1nCarcate eu copii §i~cu greuHiti: le-arn pregaht teren ea sa poata lucra si vor fi raspla.ti,ri de Mine. ~i familille eli putini copii, 9i cele fara copii, §j tineretul pot sa ajute mamele la cresterea eopiilor, pot sa ingrijeasca.de orfani §'{"de v.adu ve; decat sa~i risipeasca timpul fata folos, mat bine sa-i aJute pe cei in nevoie .. Dar suspinele-si gemetele celor nenorociti au ajuns pana sus, cad eel mai multi tree nepasatori pe:alaturi9i nenorocipi gem subpovara .. Ba maisurtt $1 Ioviri Cll lovituri grele. Unii adue cuvinte de ocara mamelonefre ce au raeat capH, daca nu sunt in stare sa-icreasca?» Pentru aceste faptesi DCari vor fi tra§i curfind la judecata, Ca sernn di Eu am vorbi], cand copilul ee-l porti va implini 2 ani, atuneii'ti voi da altu1. , M-amcutremur:atfnainf.ea Domrnrlui auzind planul Lui ~ S~pullui co privire la familii, de ce ill unele familii sunt multi ~OPlI, in altele putini, i81 ill altele -deloc..Ce minunat este u.tnnezeu, cat de nepatrunsepunt planurile Lui $i cum nu se 81 potrivesc gandurile noastre cu gandudle Lui! Cuv Domului s-a IIp.Flinit1ntocmai: cand.copihrl afmplinit 2 ani primit pe prate al~aptelea copil, ca.ruia i-arn pus Qu~el Em anuel (DUinIiezeu este ell noi) caci am zis: .Dumnezeu e eu noi, marnele, ?i ne ajuta sa crestem copiii pe eare n i i-a da 1:'" Sotul i-a pus ~i m~ ~e~eI~sif, num: _care tl pI acea lui foarte l!1 u It: Dotnnul rn-a mtmt~l prm aeeasta lucrare, dar Satan nu s-a dat 'batut ~ s-a hota~at sa-mi clatinecredintasi :o;;i~a mcotdittmcul pentru sageata c~ care m -a lovit, Dar Dumnezeu a fost cu noi . a Domnului: a fost biruinta, slava Lui ill vecil - - ~l Dupa na1t~re am fast dusa intr-un salon ,o;;i, nefUnd Sll pta vegheata cZiel era noapte; am facut ohernoragie intta:nd m :o~a. Dimineat.3 can~~u venit,medicii In v1zita,. ~u ~fiau ces-a Inlamp lat ell trul1e, caci nu mat puteam vorbi. Clnd au Vazut sangesub pat), aua~alizilt fisa mea ~i~ vazand ca am :o;;apte copii, rn-au dus repede m sala de opera Fe, i ar d II P a 0 interven tie chirurgicala, 91-atldat seams C€; s"a intamp,lat.. Cand m-am tt~t eram ~a rea~hnai'e, ,f~du -rrri puse rransfuziile de sange, Am dAesdus 0ch~, ampnVlUa ~~('Qn si mi-arn dat seama ca primesc s:mge, dar slmteam cum pI ca tura de sange rna arde.iar 1a inima simteam 0 arsuraputernidi. Mi-a venitin g,1ind \Sa Domnul Isus a~.?rit pe Golgota perrtruca, din ttupuI Lui, sangele s-a scurs p~e~tu~a ell p~calura, iar e? mor ca prtrnesc sange .. Simteam plcaturile desi veti vedea di.nu roai sunt bo1nava". A sunat 1a laboratarru de analite~i a verot 0 asistgota careia i-a spussa-mi faea analizele cu mare atenp.e,.ca vrea sa fie. 84 si ur pe ele; cana V~T fi gata sa Ie ~duca l~ ri1ine,lll sala~ eli va :g . sa Ie va,diL Mi-a flleut anahzele ~l asteptam ~l eu cu vent . . tul CA d . . . ~ iibdare sa Veld careeste rezulta .. an a verut asistenta cu ~~ cu analizele, amintre~at-o ca:e este.Te~ultatul yi mi-a spus ~ to;lte sunt foarte bunesi nu maa am runuc, ca Medicul a venit ~i le-a yazut~i a zis: .Da, acorn credsi ell ca s-a lhtmnplat orninunel" M~a hiitut pe tirr\.3:r, spun~du~mi c~ maine voi pleca acasa.semnand fisa de externare chiar atune. Acesta este Dorimul care la clipeala ochilor vindeca si face minuni In care medicii trebtrie sa reeunoasca Iucrarea lui Dumnezeu. Binecuvan tat sa fie N urnele 1 ui Duinnezeu, die nimeni nu-i ca Elin eer si pe pamant. Mi-a datdin nou prilejul s.a zit §i eu ca David: >IA:jutorul men vine de la Domnul care a faGut cerurile 9i pan\antnl". Slava' Luiin veci,Amin. DUBLA BINli:CUVANTARE Intr-o noapte am visatdin nou un vis, dirrcare am inteles d voi rnai primi a binecuvantare de la Dommil. Mi se pareain vis di am trecut ptintt~u n oras, aiungand intr-un loc deschis'ca tntr~opiata, uncle erastransa multd Iume .. Eu eram pard co a sorli ~i ne-am apropiar sa vedem ~i noi de ce e ataf:a lurne stransa. Accloera un £e1 de tribuna ~i ofiin1ii imbraeatiUn alb stateain pidoare, tjnand in brate un bebe mic.Intr-o pernitll alba. Se rotea injnr la femeile stranse, curioase sa vad-a ce este ac~10. zicandu~le: "Manielor, care dintre voi vreti sa primiti fetita aceasta ~i Sa 0 cte~teti1 Ea trebuie sa 5e rtasca pe pamant ~i mama care trebuie sa a ~ba nu 0 primeste. Care dinte voi vreti sa 0 primiti? Uitati-va eM e de frumoasii! Cine vrea sa a Primeasd?" Nimen'i nu a Taspuns nimic. Unele fenrei, vazand :~:n copil ~~s ~a 1a licitape, au n.s: ,,Nu ne trebui~.'"di Buntem aiuns ~e c~pu> altc~va da_ctl.s,-ar fi dat, dar nu :opu . ~~m ant Iltin ~l ~~ in fata tribunei, fiinta aceea sMa opnt cu prrvirea la aceaet:~:andu-tni: "Mama, n-ai vrea ttl sa primest! fetita bam! '. Eu ~m r aspu ns: ,.Mieimi p lac co pili, dar eu ,Sunt N.am Va ~l ~3.13:ffi acasa inca 7copii pe tare crebuie sa-i eresC. pe n1menl sa rna ,ajute, n-am mama, n-am frate ~i n-am 85 sara sa ina ajute la cresterea lor ~i mi-e tare greu", N-a ffiai insistat, a trecut pe la alte marne, rug,andu-Ie ~i pe-ele Sa primea~ca ietita, dar nimeni nu a vrut-o, Atunci astrigat co glas tare sa se auda cal mai departe: "Cui va vreasaprimeas-j aceasta fetita i se va da 0 dubla binecu vantare, I se va da binecuvanta;ea ho;tarati'i pentru ca prime~te fetita ~i ise va da ~ binecuvantarea hofarii-ta pentru familia care trebuia sa "0 primeasca!" Nimeni n u a vrut 5-0 ia nid atunci, ba unele au zis:"Ne lipsim de dubla bine,cuv§:ntare, dedit sa mai avem un copil", S-a aprit dinnou la mine ~i a zis: j,Ptiine~te-ot mama, cad vei ptimi dubla binecuvantare", Sora ce era cu mine mi-a zis: ,,A9a de mila mi-e eli n1,J vrea sa ia nirneni fetita, i'nc~lt a~ ptimi-o eu, dar nu pot, ca sunt nedisatmita si ce ar zice altH despre mine? Dar la-o tu, dioeu rna leg ca VOl vern sa te ajut sao cresti.ca sanu-ti He a:'1a degreu ":. l-am spus filn!t;rlca 0 voi pr:imi eu, eaci sora ,,0" este prietena mea ~i mi-a promis ca vine sa ma ajute sa ocresc, Am luat £eti~a ill orate ~i am plecat lnipreuna cu prietena mea. Trezindu-mji, l-am spus sotq1ui ca Domnul ne va maida ofetita .. Sotul men s~a bucurat, pentru dl el iuhestefoarte mult co pili. Duminica artrlntalrrit-o pe sora ,,0" la adunare ~i, la ternunaree programului, i-am spus: "Tu nu ~tii cii te-ai legijHn rata Domnulni cama vei ajata sa mal cresc a fetiM2" Eas-a uitat , , putin mirata I a mine, apoi i -am spus tot visul. Ea a fost prelucrata de Domnul ~i rni-a zis:"Da, en vin sa te a ju t ~i tn tim pul sarcinii,,~fcand Domnu1 ~~o va da;os~o crestemtmprenna" In 4 septembtie 1983 am p:rimit fetita, dubla binecuvantare, cu numele Geanina. Sora "D" a venit ~i rn-a ajutat sa a crest:', spunand u -00: "A.ceasta este §i fetita mea". Ea a iubeste foarte mult pe fetita, daqi fetita 0 tubeste mult. Petita e deosebit de inte1eapta, blanda~i reti'asa-ecu adevarato bineeirvantare, lit con tin uare vreau sa relatez mai pe larg In§liintarea pe care mi-s dar-e Domnul tmpteuna cu dubla bineeuvantare. In PsalmuI 103:2-4, David .zice, insuflat de Dahill Smut ,.Binecuvanteazi:i sunete pe Damnn! ~i nu uita nid u:-}a d;_n binefacerile L ni; EI i\i iarta roa te faradeJ e~Je tale .. Elll;1 vindeca to ate b QiHe tale, EI ttl izba Verte vi atu dtn gt",)apa. El te incH nuneaza ¢u bun at-are ~i indurare". In ~Y)t ro?shl ~Sdtlmlllni, iiI sa nearatecatdema1-t3 eSletHt[Urare~_ GOllIOllIU; pentm "?i {'I!- 86 de EI ~i, nega5in:d eu ce sa 0 egaleze, zice: "Cat ~unt de su~ tem 'J de paman t, atat de mate este buna tatea LUI pentru eel cerun e EI- ~ ~- t osal - de sr. De aceea, ; - repeta mereu maces. psam: ce se tern I" ,~ hei . - t I ~ntafi pe Domnu $1 mcneie cu cuvm e. e: Binecuva -', _ - - . .. -. . . " . vanteaza suflete pe Domnul", Ce bine ar fl ca ~1 sufletul SrneCO . - I" .x . 't~ " sa-L bin ecuvf nteze necerttenitpe Dotnnulsi sa nu U1 am nostru . -, 1 d "D'd - ti - a L nid una din hinefa-ceri e Lui, did - aea __ :v1d a ,avlltoma vet ~- . bi Olvanteze pe Domnul spunand: "Lau - atJ- pe omnu can me d L ." d ~.' - este bun. cad tn veae tine In urarea t L1t ,e~ ~e ea ~l ~olavem d tale motive sa-Llaudampe Dornnul, caci a fost-atat de Dun fa~~ de noi.si ne-a ~aa:t atat.a bine ineat toata viatanu suntem.in stare sa~ I multurrrim indeajuns; _ . fut-re multele binefaceri ce le-a facut Domnnl sufletului meu familiei melesi personal mie, vreau sa arat in aceste rand~ri cea mal recentiiluCI'are pe care mi-a aratat-o Domnu1, carees:te ca 0 mana proaspata pentru sufletul meusi pentru topcei ee-L iubesc pe Domnul ~i a~teaFta venirea Lui. Vreausa spun dela Inceput di nu voiputea.reda, in slabele mele cuvinte, minunatia Iucrai'ii Domnului, ca nu sunt-in staresa deseriu decat intt.-o mid masu-ra tot ceea ce Domnul a aratat, pentru ca, incuvinteornenestinu se pdatereda splendoarea, stralucirea ~i !:Mia prezerrtei Domnului cand ni Se arata, deoafece trupurlle acestea nu pot suporta deplina Sa stralucire ~i splendoare. to data de 8 septembrie 1983 rna aflam irrspitalul maternita.pi din.Arad, dupa ce Domnul rn-a cinstit cu a opta odrasla, care a tntregi t mai mult podoaba eaminului no str u . N upot sa tree fara a aminti ca aceasta sarcina am purtat-o aproape eel mai ?reu din cele opt: din prrme Iuna ~i pana Ia sfaqit am fost mcercaU prinrnai muite suferinte care'mi-aujngreunatsi mai mul~povara, incat de multe ori, de n-ar fi fost mijlocirile eelor ce au ~lit aliituri de noi inaintea Domnului, a~ fi cazut sub cruce, ~Cl vrajm~uI a cautat, in maimulte randuri, sa rupa chiar firul vte\ii mele. Domnula fost ata de bun cu mine ca rn-a trecut ::te c::~su: ce-~ a~t~pt~ eu aHita gro~a. m~tm~ u~or COIl ~ de ?ati; chia-r dm pnma Zl m-am putut ndica farl! sa amnev91e aJUtorul cuiva. ati TO~i cea rnaiminunatii lucrare afostlID?l:iinp,tea cemi.-a o.r!at-o Domnul ~i binecu vantez Numele Lui. £1 este Alia ~i ega, tneepu tu! ~i Sfar~itul, Cel dint§.i 9i eel de pe urma, E1 87 este fnvierea ~i Viata, EI este Domnnl ~i Rascumparatorul nostnr, far noi suntem poporul Lui, turrna pe care 0 povatuie§te dl'eapta Sa. Prin a ceasta luerare El adutat sa ne trezeasca duhul mintti noastreca sa ne pregatim in vederea venirii Sale. Dornnn] sa ne ajute pe to~i la aeeasta. Aceasta Iucrare nu s-a da t numai pentru mine personal, ci pentru toti cei ee-L iubesc pe Dornnu] ~i a~teapta ziua venirii Lui. Mi s-a spus sa. fie raspandita in pop~r., ~aci e data ~entru trezir~a pop~ruJ~i ~n ~e~e'rea pregatiru pentru verurea Domrn.dru,care I~l va rapl Biserica in scurtii vrerna, PARTEA INTAl Mise .R,hea C'a. rna gasese in mijloeul unui popm fcarte mate 1a numib;; cit.cuprindeam cu oclUi erau numai care s tateau in pldoare inarntsa Domnului. Deodata a deasupra 0 LUmin.a Ioarte puterntcs, cum apare fulgerul pe ill deasebirea ta fulgetul apare gi qispare;insa lumina .a~sta • ramas intr-un nor Iuminoscam la ti'eimetri deasupra ~i din Ittminaaceease auzea voeea Domnului ca un glas tunet $i tot poporuI eta -ct:tptins de gr(\)aza, Mie fill s-a ingro~a limba ingura ~4 nu am mai putut rnisca buzel'!'l',de . Domnulut, Am vrut sa repe.t eu vinteleDomnului ea sa. nu pierd c:ontintttu I lor, did era de mare valoa.re, dar nu am putut vorbi, Totusi, a proape de sf.3rgitulluct~ti,.am pr:irnit din nou - am meeput sa rostesc cu glas tare ce am auzit pe D ' spunand. Atunci m-am. rrezif di n vis, eil eu vorbeam ca vo tare ee am auai t, dar au fost ulEimele Gll vinte. M -am ridicar § m-arn dus afafa din salon ~i am serfs cuvintele Domnuhn ' care le-am auzi t, ca sa nu le uit.~i iabl care au fost aceste ctrvin "lata ee zice eel ce e Viu in vedl vecilQr, Acel te eta, ~ste §i 0 vina in cUFand dtre tine, poporule. G.'ercefeaza-fi caile mnblete1e,cacl iafa mersul hI u nu-i bun ~i umbletele tale nu sunt placute, Cad §chiopatezi pe carare. S.chimba-tj. mersul intra in aliffierea dreapta §i inainteaza dupa plan in oranduirilor eIrepte Inspre punctal d~ neprihanfre .§i SM ead iata vine nemea, in Scurt timp, §l nu-i m ult §i va lrebui dai socutea1a de nadejdea ca.re:este in tine, I?i dadi astazi nu-.ji hotarari noi detrezire,. Sfilltenie ~i apTOpiere de Mine, nu S8 tea sta in pidoate in ziua ~i vrernea aceea, Dar cucei eese ~ltntesc, Mil asculta .~i M~~pre~utesc, vei face ~ vremea ;teeea crud mali ?i voi povednnfata celor ce-nu rna cunosc ca sunt lu iii Mei §i vei inUi.d marturra lor prin semn ~i njirumi, Da, cOP, da Amin, Yin eurand. Pregatip-va, ca timpul e scurtszics Aonn, -, .' .. . .. ~ ..... .~.' Cel ee-I viu in veeii vedlor, Cel ce vine in scurta vreme ~l va rapl Biserica". " din nouj' Dupa ceam scris aceste cuvinte .~-~ mtors.· In nou I~ salonin pat?i cugetamla tot ce s-a dat ~HmlHiceam eu personal ntrol asupra staTU mele §i mit mtre15am: ,.,Cate sunt umbletele :re nu-I plae Dom~ului?" ~i D~hu~.Dornnul~i 'din~oua rontinuat lucrarea. Ma vedeam ea in IlUj1ocu1 unU1popor mare 1a numar, Cuvintele Dornnuluiau prodtl.s'3celea~i framantari ~i muebari in initna poporului ~i se rnttebau: "Care este mersul care nu e bun pe dl.rare, care sunt urnbletele care nu snut placute Domnului qi care sunt hofaraii1e'noi pe care Ie cere Domnul?" Poporul cerea ca Domnal sa-i spund mai amanuntit tot ce n_p:el'a placur Domnului si cehobl.rari noi s.ii ia, Duhul Domnulni care cunostea toate tntreNirile poporulur a rasp-uns, dat de data aceasta nneu glas ell de tunet, ci en glas mangiHetor, ca de mama <:e i9i siil tuie,? te copiii: .,.,Ia fa mersul care n u este hun 9i umbletele ce nu lmi suntplac:ute ~i ~chiopataI1ea fa. po~o:r:ule, pe Ware; Legilturi straine" poveti strllile. ~ nilini intinare". A aratat eateva puncte din Iegiiturije'Str§ine; vorbiri de rau, clevetiri, minduru"eugefe-mtinate ~i impQt:d vire la nastere de copit, PoverilestnUnesunt: uta, cearta, mania, iutimea, strigarea, murmuru1, cami'ea si mandria. Iar mtinile in£in~te: eerturi, nein telegerl in farnilie, 1 ueruri nefnga;d uf te, betia, necuratia, curvia, cagtiguri marsave, wrti9aguri; Iucrnri extrase d~ lalocul de rnunca. Aeestea sunt punctele.de care poporul'e ~vati'n mai midi sau rnai mare masura, Domnul s-a oprit'la ~care din aceste puncte ~i a arata] ca unii zic ea ei nn sunt VU\ova~, di ei se tern de Domn ul si se pazesc de piica t. Da.In mare, ~l se pazesc de aceste pacate, dar vrajma§ul a reusi t pe :::tite s~ ~tineze aproape tot P?fJOru1? da~ nu direct atan~i ct, ~ he care ne-am faeu t vmova:t1lnamtea Domn uiUl. .~QI\]nul. a ~ratat ca multi zivdi ei nu sunt vinoV'ap de vorbiru ~lel nu vOlbesc de:rau pe nimeni~i nu adue vo,tbe de adresaniin/inui, dar Domnu! a·zis dUot poporul e 89 Vino~at de acesj paeat din priona ca noi purtam vorbeledj gma In gu.ra, de la urrii La- altii, Cate 0 yorba despre unele p~~oane. ~l de cele tn'ai multe ori sunt vorbe neacleVal'ate *i fara FHCl un ternei. Noi nu ne dam seama di pfinaceste verb duhurile vatiimatoate au seopul sa aduca ponegriri f?i disptet .e ~dr:sa unor persoane.si astf~l ~~m~~l arev di§tig; dragoste~ §i l~b~re.a, car: su nt le.gatu.:a d.esavlU§lIU, se racesc In tre frati~i sChim~ se dispretuiescsi se judeea UM p~e altii, In ,a1 doil~a rand ,d~hu:ttle vatainatoar.e-au scopul ~unee dl:pret $~ ponegnn asupra lucratoriior, asupta nlm Cuvantulnt, asupra proorocilor ~i astipra tuturor acelo care au 0 -slujbki incredintahl din partea Domnu lui ea, auzindu~se ~numite vorbe Ia adresa lor sa £i di5p:retui~?i sa nu Ii ma~ p.rnn.easdi s~atatile, tndemnmile, orice cuvant cle,fnvat~. m:a :;;.1 chi;ar C~~a ntul Domnuhn dat prin procrod sa n u mai pnrrut, din pncma aces tor duhuri care, prin vorbirea adue disprer $i otata'asupmmultora. S-a mai.aratat ca unii c~ :i nu vorbesc de r;:j u ~inu mint, ci spun n urnai ce au facand pe un frate saupe vreo sora. Damnul a aratat ca. a~ea5t~ nu este ~ng~d~!t: d:d. ai vazut tu-personal pe cine pacatuinl~, tte~U1e s.a at mdr-azneala sa-i spui cil ceea ce a. fa ?u :ste bme $1 apoi sa te logi fmpreuna eu el ca Domnul lzba~~'~~di. din 9-?:a st~'re. Data. nu procedezi a$a $i rnergi ~i l~ altii $11:u nu at md razneala sa-i spui, tu personal e$ti ".r' .r '''~r .. c~ "" te-al de d~~c:at ~e ::cel piicat spunand psrscanei tn cauz; cr ai ~pUS fa attll, lhtmand eugete.le multoza. Dar da-ca tOh.l$: sil spunem ca un exemplu la altii, ea sa se paZeasCilsa cada l-? c::urSaaceluia$i paGat, nu-i voie sa spuhemnumele soaner cru:.~ a pa€i'ituit, ca sa nil fie d.ispretuita; cad daea sufletul ac.e1a ~e CilleJte §i-i pate raul poa te primi iertare, dar :cei tare $tiu..,cadereall. corrsidedi tot ruut, nu-l mai pretciiesO$i-l to: rn groapa de ciidere. De aceea s-a af'atat ca. n01 trebuie mam pa_ca~ darde suflet Sa ne fie mila; sa-l ajutam sa se ... ~ u e vo~e s ~ : !'Ie spuna numele - dar sa lim veghetori, sa eadem ~ nor ill ace1e:a§i iucrwi, Pentru ca nu s,.a pI()cedat d Cuvantul ~Omfl(.ilU1, tot poporol estevinovat.de acest pacat. A. ~POl s-~ spus d~spre pa-catul.devetirii: tot poporul mtreglme e vrnovat ~1 de acest pacat; dt!~i unii zicd ei clevetesc, se tern de Domnu! $i vt,:'gheaza as"upragurii ca sa 90 acatuias.caCU Iimba $i inadevae n~ to~ clevetese, dar ii primesc ~n casa pe de,vetitori. Domnul a sp us Sa atu nci cand' intra. In ~sele floastre unii ce umbla cu c1evetiri, noi trebuie sa avem indrazheala sa le iesim Inainte, spunandu-le cliO easelenoastre hU -i lee peiltrll clevetiri §i dam vOf,Sa vorbim, atu,ndsa vorbim Ct1vantui Domnului, sane ru.gilln §1 sa cantrun, sa vorbim 'intre noi eu pSfllmi, ell- vorbe d uhovnicesti, asa cum 58 e~vine uno); copii ai lui D~mn~~u .. Dar UM nu a~:m lhdraznealasa l~ i~~m i'nainte, ca sa nU'"ljlgrum, cit au verut ill casele noastre, $1 clnar daca nu le dam nici 0 atentie cdndIncep sa-§i verse din inima venin uJ cleyetirii, totusi zieem din dind in cand :"Da, se poate, asa va fi "- ~i d am din cap In semn de aprobare sau tadem fmpreuna eu ei, In felul aeesta acceptarn paeatul ~i ne facem vinova"tiint;inandu-ne cu acest paeat al devetirii, Dal':a noii-,am spune de lainoeput ,ln easa mea nu-i loc pentru clevetiri" $i s-ar duce laaltul_ care tot a~a. i-ar spune, sau s-ar fntaliiipe sfrada cu altul care tot asa i-ar spune, aeestui duh i s-ar pune bariere in cale ~i nu at ln1),inta In popor a$a de multo Dar pentru di. nu am avut aceasta inddi.zneala"duhul acesta a inairttat, intinand pe tot mai multi §i a cuprins aproape ope toti. Acolo unde se intalnesc d,ou;) sau mai'nrulte persoane se desehide drum acestui duh grin cuvintele:."Ce-,aimai auzit non? Ai aozitcuta1'e sau cutare Iucru?" 9i a~a se da: lcacestui duh sa ma:i:nteze,.'jii astfel tot poporul s-a facur vinovat de acest p~_cat Inaintea Datimului, Apai s-a anl-tat cam.s-a fikut poporul vinovat §"i de paeahj_l minciunii. Desi, la fel, unii zidLei ·nu sun t vinovati de acest pacat, di ei se sttaduiesc sa spuna numaiadevarul ~i i:;ii b"eccuvmtele-prin cantat, ei se pazesc de minciuni sqconte mari, dar tngaduie minciuni mai mici, ;>i atunci felosesc vorbe en d~~a1ntelesur1-minciuni mai ir.otunjit-e - 0 iau pe ocolite ca nlel sa rru minta, dar nici sa nu in,~eleaga adevarulcei ce-i aSCulh't Dar oricfit de rotunjita ar £1 0 :minciuna~i oriceJorma i S-h~~ d~, tot neatlevar se nume~te ~i fat.at minciunli e diavelul; a~unCI cand oeolim adeevarul, luam din ce este allu i ~i neiacem :n~~a!i de pacatul minciunii. Domnnl a zis di--felul nostru de a:t tte t:ebuie sa. .fie, Da-D a -~i N u- N u, §i ;tot ce trece pe5t~ nn...~ ea -:1ne de la dla voluL DomnuI ne ptetinde Tioaa ca unm 4"'''''l-'Ur sfant sil ne rncadtam tn aceast;3.linie dreap til. 91 Apoi a trecut Ia cqgeteJ,e fntilljllg ~i aaratar cum m Gredincio,~i de azizic ca dad. nu au savar:~it pacatulin fapta, numa] tn cuget le .. a venit, nue sneatH pacat, Dar Dornnuj atatat ca once pacat care te-a robit in eaget ~i1~ai accepta!'" daca. nu l~ai Sava1'~rt'in fapta, Gaci.nu ti s~a dat oca:zia ca Sa atlngi scopul, fs faee vinovar de cugetlhtina.t ~i aa:ratat aateva exemple: dalZa cineva erobit fncugetsa se duca S'a ia un luCtu nemgaduit, sau ceva ce nu Ii apartllfe $i nu se teme de Domnu d'ijI "'ade, dar dind se duce la fa~aloclIlui, nU~$i poats.a . SC?pul, fiindea acolo este ciheva§i~l vede, ~i nu~~:i mafinfap. tui€_$te p1anul ca sil nu se·zica: ,.Iata~i podutul fura ", pacatuJ este socotit ca ~i Waptuit, ta el-asta a vrut sii faea, nWltaidl nu i-a izbutit.· . Tot Ia Eel este caodsunt nem~leg:eri fncre credinciO~i ... ~~ia lor le Yin in mitt te ellvinte aspre,grelel!} adresa altora ~i ei ZI·C euvintele ttl gand (mindnosule, mriiitule, nebunule, prosru:le, indracituIe), dar se abtin sa Ie pronunf;e cu buzele, ca sa nUll aud~ cei dinjur si sii~i disp.r.etuiasdl. zicand: ~,Iata ce cuv4nte a sPUspocaiful". eagefUl afost fntinat§i eel in cauza se fa ce vinova t ca a oearat unsuflet r£SQum patat deSan&el,e lui Isus Hristos. Damnul a spus ca e cu n:eputinta sa nu 'Vina acesrs cugete strrune, dID' nor nu trel;Juiesa Ie dam Iocsa-si faea cnib in cugetul ~~ in mintea noastrll, ci trebute sa C"e;em sangele ~on:nuIUl sa Ie indepatteze de Ia noi ~i sa he dea putere sa biruim aceste :;;oapte ~i gahduri straine ce yin In cugeml ndstru. A§a este~i cu eel ce sefmpQtrlYeSi; na~terii de "cpU. Chiar daea flu iniaptuiest' pacatul ~i numai In cuget sunt fnHnati de murmlj'~ §i_ ~ar~escfmpotdva Oomnului $i rodul tOlu,lji ra~ane, dar n Ud prmu t cu bueurie, sunt vtnovan de cagete In:tinate. Per;tru aceste pikate, demUlte ori, chiarprin ac~.ti copii.pe'-c:are rtu t-au Pti~tca pe 0 binecuvaotare, piirinpi vor fi ineercap $i v:oravea mal muUe necazuri $i jsptte. A~oi:. atiHat Domnul poverile sttm.ne careneapasa$:i ne trag la pamant de muIte ori din pricinanevegherii noastre. Acestea sont plate {aeute thl YWe, dar care, de multe od, ne infa~oara ~~ d~ repe.de: ca nid nu fie diUn seama$i vedem di a~ fost cu'pr:n~l de ~l.?~e, de omanie, sau dealte pacate ina carol' CllrSa eadem fara sa vrem:OOmnula aratat ca noi trebuie sa n~ dam toate silinta ea sa nu pacatuim, dar claca totu~i se 9.2 ~ ~ la, ca fara voie, sa eadem in aeeste pa.cate cede' ~ulte ori mtamp cotite gre$eli, sa nu descunajarn, sa nu ne plerdem sunt so . ul .. v • A • el 0 vd tdea d sa~I·cerem Domn Ul Iertate., tao sang e. omnu- na eJ ' . . .. _ v .~~ ~.' ,Y . Is . pentru pacatele noastte g,.-a varsat, ca sa ne cUIa~easea. Sa 101 u~drazneaHi ca sangele Lui ne cUi'ate~te de orice pacat. avem f' bicei di Y at . . . A ele Noi rnsa, sa nune racem 0 l.eel~n ~ pac • ~1 ~l~ sang y ului sa ne curateasca, Cl sa ne dam toata S1 mta ca sa Domn , . .. A .J~y. "v evitam pacatnI, iar daca totus] am ca.zu~, sa murazn~~, ca sa avem la Tatal un Mijlodtot, pe IsusHristos, care mijloeeste pentrunoi. pACA.TE FACUI'E evVOIA Dupa'aceeea, Dornnul a afatat desrre .MAinile tn?~aje.PrlmllI lucru co care ne tnlinam mainila ~i nuleputern ridica In sus SuP t:eerturile, nemtelegerile ~i docmirile de vorbe intre sot ~i sotie, 'paI'inp. sisopii. Din aceasta caqza noi nus~ntem ascultati eand avem in famiUe djferitecauze pentru caremt!am 1'nainte~ Dommtlui; fig primi:m raspuns pentru ca ne-am intinar mainile cu aceste lucruri. Dar pe langa acestea .. Domnul aspus ca mai sunt ~i alte puncte care ne i1ltineaza maiMe ~i a ariit~t lucruriJe nerngaduite. Fieciinti credincios. a spus Domnul, in Ihomentul int;:are s-aprodus tn e1 nasterea din nou, I s-a dat cuno!?tinta asupra: binelui ~i rauhrl, asa incateI:§tie ce e bine sa faca fji ce e rau. Dar pe langa aceasta Cttno~tinta"i s-a dat §i CUVatttul Domnului in care i s~a aratat ee este ing;aduit ~i ce nu este ingaduit a fac-e. Indreptarut mvataturilor sanatoase he este pus fnain:te,numai sa mergem dupa.el. Pelanga Cuvant, mal e la indemana $i vesrirea Evangheltet, prin care Domnul ne aduce atnintet?t mereu£:e estemgaduit §i ce nu este fng~dUit safacem. Pe hinga toate acestea mai avem ~i Dub-Ill 5iantcaue ne calauze~te in to t adevarql ~i ne in Vilta cum trebuie sa traim. Duhul Sf:lnt ne spune dadl.: un lUCIa este mgaduit sau flueste ingllduit s~~l facem, dar dad nu luam. seama Ia $oaptele Duhului, Ei sUSPina in nOi, iar de Ia 0 vreme nune mai in~tiihteaza. Cu toate aceste lUGIuri princar:eputem aveacaUiuzue, de ~ulte ori unii credincio~i pacatuiese cu voia. S~au aratat unele (hnne plica tele aces tea cu voia: orice credincios i;itie bine :'iii CUnoa~te cil llu trebuie sa'se poarte neci.lviilidos'~i totu~i ,?e ;y 93 fmbraca dupa moda Iumii 9i dUpa chipul veaculul, acestae pacttt eu vola. tn Cuvantul Dotnnului'scri~ sa.nu te asezt sea unul celor ba tjoc-ori tori, dar unii tOt1l9i se due 1a petreceri, filro,el· teatre, ~trand?i alte lccnri uncle e ,,scaunul celor batjo, tori tori". Aeestea sunt tot pacate eu voia.Tor asa, aedindoq:ii mal ~tiu di nu e voie sabea bauturi alcooltce si sa fumeze, qat tot:u..?i unii fac aceste lueruri - el nesoeoteso sangele Domnului Isus, de aceea vor fi ped.epsiti acurn In trup, oa sa nu fie pedeF?si;ti 0 data en Iumea. De asemenea, curvia ~ifmpotri la na~terea de copti sunt tot paeate [acute en VOla .. Aceste pacare sun t facute avandqeplina CUnQ~tinfa ca nu sunt ingaduite §i ce fac aces te pa:cate vor .£i pedepstn, did paca tele inamtea lor. iar ale altoramerg dupa ei, De aceea suntem lasa sa trecern prin sufe:t:irtta maimutt sau mai putin timp, cum gase$te Domnul eu cale, pana cezgura se d~zlipE!?te de pe noi. D~ cladi noi mutmuram ?id'irtim: dlnd Domnul ne treeeprin euptorfal de i::tiratlre, atunci asa cum pepoporul Israel in Icc de 40 de rile I~a purtat prin pustie 40 de ani (CO;l sa ne slujeasdt de pilcf1 curiitW de zgura, Vo!.· i~sa.ija 0 parte ca recioare e nemte epte , vora:vea parte de raptre. ~ nu Domnul a zis: JaNi ca rapirea poporului va fi cmand de t" .1oajotede,riipire msa. poporuI va trace prin prigoana, ca to ' v d J' . d fi . W ~ t urnai in prigoana se va . ez, Ipl .e t-ot ee e . iresc {>l Raman esc. ~umai lipinduoo;se de Domnul, aur~l i~i va :~fat~ adevarat~ traludre.;;ivaloare, Nu de pe bandleadunarii, stand cornozr ~or fi r1ipiti credinciosii, ci va trebnie sa vini;l ceasul sa ydea socoteala de nadejdea care este ID ei. [)om~ul a ~pus c~ nu ingaduie ind prigoana, dk! poporu! Dom~ulUl nu e mca pregatit a i~t~a in ypri.goa~e;e p.r:aslelt4e. put'~rea dumnezeiasca: *1, daGil at mtta maceasta stare, multi arcadea (s-ar lepada) *i nu ar putea rezista, did numai prin puferea _ Duhului stant va puteapoporul trece prin prigoana.. Cu puterea pe care, 0 avem on vom putea rezista ~ popoeul ve trebui intarit prin puterea DuhuluiS£a:nt 'pentfu .acea vrerne. Celot cese apropie de El ell hota;rari noi de sfintenie*i neprihanire, Domnulle va lntari m~l;turi:a ell semne iili 'ntim,mi, dar aceasta va fi 0 vrerne senrta Inainte de prigQana, pentru ca puporul Domnului sa fie inta_ri t spre a putea trece pnn prigoana. Apoi s-a ttecut de la aceasta faia _. stiam ca. Qomnul a trecut C1J focui de cutlltite prin papor, incepand sa lucreze, intiirind marfuria robilor Sai prin putetea Duhului Sfiint. In N umele Dorrmului Isus sef.aceau vindecari, semne ~i minuni prin care poporul s-a intarit mult incredintit. Cand au.auzit cei necredincio~i s-a starnitiinpotrivire, cad aceste lucrar] nu ~uteau sa nu se vada ~i Sa nu se amia. Cei deafara cauta u sa le lasa inainte, dar nu puteau direct, did lucrarileerau prea t~meinice l?i vadite. N u puteau sa le spuna ca. nu e fn,gad ui t a vmdeca (orb), rnuti, ologi), dar.au cautato metoda sa le ia?airt ~ale. [~au chemat pe aceia din popor prin care lncra Domnul ~i l-a~ intrebat eu ce putere facaceste lucrari §i Ie eereau sa nu se Tnat£aca_ atita "alva §i sa, seretraga din lucrare, Ei au ra~puns; .$untem imputerniciti de Dumnezeu pentru aceasta lu:crate,§i ~a putere vine de Ia "81, nu de la oameni, Noi vommerge nu ttnde Vrem noi, ci uncle ne trimite o upmezep , oula pel'Soc:me pe care Ie alegetn, nai, ci pe care Damnull e a.lege ", Ati.mci Ii s-a spus: "Bine, dad, sunteF copHi lui Dutnhezeu ~i nu sunteti 97 etetid, vrem?i noi sa ne Iamuri:m de lueru! acesta, cad a$aeste s~s in Biblia pe care voi oaveti: «De veti trece prin foe, focul nil va vaatde; apanu va vafrteca, iar daca veti bea cevade n~ .va va vatama», Noivrem sa ne Gonvingem di suntep copiii lot. Dumne-:i:!u, ':<1 vom ~aga in !o~c ~i daca,focul nu va va aIde ~i arumalele salbatiee nu va vor sfa~la, atunci vern crede ea sunfe:ti cop iii lui DU1l'l.Itezeu ", I ~«IU dustn fata: unui foe mare ~i Ie-au zis; ,,Alegeti: on ret.rageti ?l nu mai Savar$iti nici a Iucrare itl Nu~ele Iu] Dumnezeu, ad daca nu, va vom bag<"l in foe". Amnd U,nU ~to:s s~uEland ca. se tetrag pentru cd, desi sttu ce este scris . BlbIre, ei nu au-rncredint:area di .~j cu ei se va fnblmpla Ia feI, Atunci s-an ridicae <:apva credincil;J~ ce erau plini de Puterea I Dumnezeu; ca,nd au Incepuj at va.rbi se vedea ca D . ~omnul~i vorbesra prin ei, rnci emu plini de curaj ~i tarie. Ei au ZIS: ,,NO! va, spunem ca suntern topfu lui Dumnezsu ,~-i nu ne ret~agem dllllucrare chiQ,. doaratat; ,;Slmt un suilet rascumparatcu sangele lui Hristos ~ ~UrnDojtea legamantului". Acesta estesingurul luau care are pret inaiptealui Dumnezeu. Ajung1'hld la un dosarra mtrebat cine va merge sa cherne 'acea ~rsoana;;1:, pentru eil persoalla Irni era CUhoscuta,am spus ca VOl merge-ell. Domnul ? desehts dosarul 91'in dosar segasea cartea de lucrt[ a credjndosului, Domnul S-a uitp:.t'1n cattea lucru.~i ~,:ts capen;loana aceasta are 26 de ani lucrap penttu va P_:lmnaspI<1ta; ani de pocaintii ave-a aproape 35, ihsii nu . ~etat ~~ d.e al111ucraji pentru Domnul. Restul timpului ""_'_''-'DL,_ tl~'p ~1S1~it',ani pieltdup.pentru care nu va primi plata. A spus sa~l ZIC S~·~l reinnoiascii legamantul caci s.a gasit ca nu mal ~de~te ~,l·n.u eltIttva sa se'incruda dosarul gasindl.l. I nerodtnd, ca atunci ~1 ce l3_ luerat si tQatii neprihanirea-i se tribl. Atund m-a:OCvdus ¢ i·am spus.cemi-a: zis Domnul§i ain'staruif mult ca s& 'VIn~, dar n~ <1, venit; m-am dus §l a doua oata -§l mi-a zis ca t?t :e·1 spus.o;>~ ·§i da seama de sitttatie, dar nu mal are drag os tea ~I ra ~n~ d,e _~a mteput;~·a Jamurit de top IT~ ~i toate Iucrurile par fara ruo Un Jo-ost; sa faea Domnul ce va crede, daraceastaeste starea. Era 0 st.ate de amo$e 9i deznad'ejde. Am verut.o;;i I-am spus DomnuIui toate aces tea , Domnula SPL~S d~nou: "ou·te 9ispUne,.i car dadinu va \fenf sa~iinOiasta legamantul ca s~ adurn rod la anul viitor i se va fnchide doSarul ~i ax ~i mare pagl.tba sa piarda totce a lucrat pana aiq, Sa nu i se mduda: dosarut cu cuvantul «n·a mai adus roada» ". In f 100 hului a a paru t a poi ~ipatcela persoanei respective 9i se Dorn . d~ db" 'I . - t d .. ~ enea d. a adus roa a; ar uruienue aucrescu asa e manta V' '" ii:bul1it roadele ee nu mai puteau ajunge la eoacere.Domnul aUdl~ la 0 parte buruienile cu mana 9i a gasH fa capiituI parcelei a a . ~ 1 . . i latim ) . 1 talp. mit 'ap-roximah v 25 em ill ungune _91 a ~~~,e , tar Ve ~ . un S :< '" • • . .. iatrii alba de marin ora. pUSh! mtr-un cm si pe ea era SeIlS era 0 P . 1.".' 'A ta u litere de aur ceva. Domrnrl a uat piatrasi a ZIS,,; ceas c, tnl aIbiT:bam dar-o cand a incheiaf legamahtul cu Mine; pe ea pIa scris cu liters de aur N umele meu ~i inca eeva: «Acest suflet :7oS-t r,3.seumparat cu sangele lui Isus I:IristO$}): Du.;e §i.da-i easta piatra 7ispune~i sa·)ii aduca amtnte.de Zilla cand i-am ac . _ il v dat-e ~i sa nu nesocoteasca aeest m,ar.e drept pe care .a.re, ca : de pret ~i de valear: ~aH~.~D~La rucr acum nu va_~em, at~ncl parcela va fi nivelatafll- d'lt: p~ntru ~a.~duce~nJ~de . At~n? au aparut doi eai tr:agahd dupa ei un tavalug; lnarnte de tavalug era 0 ma~ina ca Q grapa eu nrulte sape marunte,~e becea inaintea tavalugul-ui ~in1aru:ntea ~i tlfia to tee se gasea: ill cele, Apoi trecea lavalugul ~i ni vela terenuL"Ace-?ti cai ",. a spus Domnul, ,.vor trece peste orice parcela fara roadaa celor ce nu yin sa·~i llmoiasea leg.arn.m.ml"', Atunei m-am d us a treia oara ~i am inceput a plange, chemand acea persoana; l-am dat ~ piatra alba ~i i-am SPU!; tot ce mi-a spus Demnul, ",Croar Demnul-ti-a daf piatra t"a.sa mi-o aduci? Domnulnu-i suparat pe mine cit de atata vreme n-am mal rodit? Domnul te-a trimis dupa mine?" Atunei parcas-a trezitdinsorun ~i a inceputa plange:?i mai tatezkand: "Dadi DOInnul rna cheam.l. amnii vin"~iam pleeattmpreuna. Cand a vhut Dornnu] de departe Gil acea persoana vine, S-a bucurat foarte.ffiult (cum se buema piistorul eand gasel}teD-oaie riitkihi - nlai mult decat de cele 99 care nu s-au fatadt). HI a zis celor ee :::au fn.ajntea Lui: "F.ace~i-i Inc did lata di vine" si toti i-au .ant loc ~,1 ~ rners pana In fala Domnului, Domnul a mu-ebat-:u: ~ti ~l ce vrei?" persoana a fneeput s~ planga,da:r nu a ~ . D~~nu I a spus: "Nu mai plange:;;i spune cinee§ti ~i ce dar ~o a doua. oan} nu a raspuns. Atund_ Domnula zis: ~ te- ~,treb a treia Oata §i daca nid atunci nu.Mi 'vei c~ albi VOr lTece peste paIcela ta, 0 vm hlvela .§i locul altula ca saaduca: roada". Carrd a fntrebatatreia oarli, a inceput Sa pl§ng.a ~ai taTe, da:rtot nu a raspuns .. 101 cAT A LUCRATFffiCARE PHN'TRU DOMNUL A~ti Domnul a SpUB sa treadi caiialQi sanive1eze terenul, Caii albi au .<;ii ridicat pidoarele sa plece, Atunci eu m-am arunca] ~f!,intea Domnului. intre persoana aceea st Dornnul sr al'll m~u~t sa pl8.ng ~i ss-t, rag pe Domnul: .Doarnns, lasa-m~ pe ~n~sa :~sp~nd in local acestei pe_rsoane pentru di a veni tsa-.<;ii ~OJa_SCit legamantu1, darnu poate vorbi de Flins" $i Demnul a ZIS.: "Daca vrei samijIoce§ti pentru aceasta petsoana, atunci spune ee ai de zis". - Am lu at pia tra alba din mana persoanei ~i am rirlicat~ojn sus ca sa vad a to_p, am pus mana pe pe.rsoana aceea si amzis: In 2i~ua citnd~a 'incll~iat legam.antul en Damnul a prirnir aceash'l Pl-atJ,a alba pe care este sensen litetedeattrNurnele lui Isus Hristos 9i mai esre slM'is eeva: «Acest sufIet es te rascumparat co sangele lui Isus Hristns». Pretul cu care a fost r'llSCUmparat acest s~f1~t es:t~ sangeJe Domnu1ui ISlJs Hristossj Satan nu paate ca~tI:g-a aeest sullet niciqecum, fiindca eleste-atat de scamp. Su~etul acesta Ii aparpne hii [sus, fiindca El l-a rascumpar,q_t_ s.atan nu-1 poa.fe ca~tiga - e pzea mare pretul pIatit, ded apar~ pneDomnulUl Isus, Persoanaaceasta a venit aid penttu>i'nn6irea ~e&"~anttJlui, dar nu poa te vnrbi de plans; ea recutloa:;>te di L-a ml:ristat pe Domnul, ail de atata timp nu a mal rodit, dar vrea acurn sa.~~i-lnn0fasca legam.intu I ~i sa aduca mada ". Cattimp a~ VOl'b,_lt elt~pe[soana resp:eetiva plangea 0) sughituri ~i dadea dm cap m seemde aprohlre la ceea Ceziceam .. Oomnula fonns mana pe cap1,J.l persoanei :;;i a fikut un Beron cil e,gratiata; tot poporuls~a bucurar $1 a batut din palms de hucurie, ca inca un suflet ~i-a innoit legamantul.<;ii a fost gratia!. Inaintea Domnu1ui au urmat apor-¢ alte persoane. Cdnd veneau pentru innoirea legiunantului Domnul deschidea a.0s:r~l :~e~arui~ ~i iisJ. Vina aceastanU se va putea ~tetge: va ramane scrisii pe dosar. Dar dacao fetpeie 108 a faeut_aeest flltcat, i~i da: sea:ma de starea de pikat in care a ajuns, £i parerau ~isedHe';ite, i~i martnrisestepacauil, face fapte de podi.inta si multa mila. dosarulli va trece pe la judecata ~i, dae:a mila va birui judecata, va putea saaiba salvare, dar pa-rte de rapire nu va avea, nici nnva faee parte din Mireasa, Tot asa, dacii ofemeie care M-a cunoscut ajunge sa savar~asdi un avert ell voia, in mornentul in care a savari?it pacatul pe dosarul ei' se sene ~i oS,aFlaa «Moarte p~nltu totdeauna». Vina ram.ane scrisa pe dosar, dardaca femeia se treze!?te, 'Ii pare rau ~i se ca±e!?te, i~i martU1'ise~te pacatul, face fapte,depocainta 9i niulta- mila ~i va avea in res t cali copii i se VOI"' rnai cia, dosasul ei va trece pe la judecata ~i se va judeca, ial'da.ci:'i mila biruie~tejudecata. va pl1tea fi ma:nfuita., dar patte de rapire nu va avea ~i niGi parte de Mireasa Domnului, Cat despre cei vtnovati (barbm!i ~i femei) de: pacatul batbatului acestuia cere s-a-ferit sa aiba copti (toti care se frnpotrivescprin brice tnetoda.ar face-o: fie case pazescsau tin zilele dupa.calendar sau alte prncedee ---' toate sunt metode dtavolestf), daca se trezesc, i~l iau hotar3:'ii sa nu mai pacatuiasdi, vor avea in continaarecaf copii li se VOT da~ise vor aili sa-'91 dud viata in sfinten ie ~i neprihanise, vor fi mantuiF 9i VOT putea avea parte ~i de r~ pire.e,;i de Mireasa Domnulu i, pentru Cd ei' nu s-aufacut vine v ati de 2adarnicitea pentru totdeauna a planuluicu privire la nasteri de copii ca prima femeie, $i nici nuau varsat sange nevinovat, Dar dgtdi cineva continua sa se pazeasca <1" aveacopii, raman and fn pacat, ~i nu i$i ia ho'Earari de a nu mal padihii, osanda va fiaceeasl: «Moarte pentru totdeauna» ". RASPLATAMAMELORCREDINOOASE Domrrul a mai zis: "Mamele care au copii multi ad uc CUvinte aspre irapotriva Mea, spunarrd; «Fe mamele ell multi copii Domnul nu Ie mai are:in 'vedeI'e pentruca ele nu mm pot Ii a~a podiite: nu mai pot merg~ regulat Ia .adunare din pricina copillo:r, nu pot merge decal: rar 1a rugadunesau 1a st!ruinta, nu pot sa: dinte in ('or,' nu tnai pot me.rge nicaieri sa lucreze Fenlru ??n:nul. ca ele trebuie sa £i.e tot acasa mlre copih. De multe a.ri l~lpletd nadejdea ~i cad in deznadejde en ~i cand pe ele Domnw 109 nu.le.mai are in vedere. Ele aduc cuvinte aspre zicand di «Domnul le iUbeste mar rnult pe celece nu au c ii,sau au numai 1 ~ 2 copii *i' nu au necazuri a:;;a mati. Aq;yea?ot ~erge regular til adunare, larugadune, la stilruinta, pot:sa can~e ~ cor, sa lucreze pentru Dornnul si de aceea aupte~matt1'La!e:namtea. Lui» ". Dornnul a zis sa nu rnai murmure mamele ~l sa nu mal ad ueil cuvinte aspte In fata Domnului, Hind di El i~deca ~ rept. La multe marne care nu au decat un copil sau dei II s-~urmpo~ tri vii la nasteri de eopii, zadarnica le este tnrda '~i rodiinta,di Doni~ulli~ mai are nicie plikere de ele, did numai numele le merge ca traiescla multe dintre ele, Multe vor fi eele ~ vor tre.c:e pela judecara din pridna di s-au Impotrtvi t la n~*teri de £QPu. Domnul a maispu s ca cele ce n u au copn (sunt :terpe] trebuie sa lucreze pentru Domnul, fiinddi tot ee lu creaza aeasa. lucreaza pentru ele ~i nurnai C€ luereaza penttu Domnul va fi rasplatU. Ele trebuie sa lucreze ~i in adnnare, sa eante.in :.cor, sa meacrgii la rugaeiune, labolnavi, painglijeasca de femei v ad II ~e: de orfahi ~i sa ajute mamele ell multi copti. Ele nu au pover:t~l numai in felu Laeesta vor ea~tiga ani de lucru penttu Domnul, pe cand mamele care au primlt raulti copiide la Damnul, tot ce~ac pentru copfi se soeoteijite luau pentru Domn~l: nop-ttle nedormite sunt socofite osteneala pentru Do¢rtul!?l cand spa:la sau fac mancare Ii se socoteste luau pentru Domnul. De aceea, ell d.tau mai multi eopii cu aM-tele Iucreaza mai mult pentru Domnulsi Domnulle vaTaspIati osteneala, M~ rnul~e i11.ame, f~ ziua mnd se vor dti anii de lucru, vor avea mat mul p, am hrorati decal UM vestiteri de Cuvant sau deed t aHe marne *i surori care au mers regular la adunare, De aceea a zis Domnul: .,5iliti-va sa I ucrati pen tm Mine, cii pentru aceasta veti fi ras.pllltit1. <;:in.e va lUCIa mulr, multi se va displati9i cine seafi'lana eu lacrirni, va secera cu bueurie". Aceasta a fast Iucrarea din partea Domnuhri, caretrebuie sa fie r,aspandita in popor, Iiindca Domnul a spus di e data pentru tr:ezire, in vederea p;regatir~J?i ~taJni::ii cu J?on::nul: Tim pul e SCutt ~i nu mai e mult - mal pU\ifi decat ne~ga.n~lffi, Jill va £i rapirea BiseriaL Domnul a zis cae lucrarea sa fIe mcredintata la b arba \:1 destoinici care s-o r~spandeasca in popor. • Domnul sa neajute sa luam hotii.tari noi, de sfinpre!?l de apropiere de El, :;t~a cum ni s-a ce'rut, sa inaintam ctl grabire la 110 innoliea l~amantalui, ca mulp au dikal legamarituI- pentru ca nn s-eutinut frttocrriai de Cuvantul Domnului, asa cum au fagaduit in ziua cand au incheiat legamantcu Domnul. Faea Domnul ca aeeasta Iucrara sa fie'spte111antuirea futuro! celor care Val' auzi aceasta lucrare ~i sa nu slujeasdi de Qsanda riimanui, Amin, Ml se parea in vis.caeram tntr-o casa de rugadune; seiacuse noaptea tarziu ~i foarte multi dintrefrapi '~i surorile ce erau ill adunare au at)pit, pentru ca noaptea s-a lungit foarte multo in rasa de tugaciune eta foarte mult deranirdezcrdinesi praf, ca~i cum nu s-ar Fi mat.uratc;le mull timp, 5-a facutora f6afte tatzie (dupa aprectere ~tiam ca eaptoape 4- dirnineata], M-am mirat mrutcii, desi era Villa, nu se vedea nici 0 licarire de lumina. Era Intuneric bezna; m-ara uitat pe gea:m §i lin se vedea nim ic, Seara;noi (top. credindd~ii din casa de rugaciune) am primit 0 porunca Sa nune culcsrn in timpul noppi pentru di.ffi noapteaaceea va veni stapanul casei, Cu toat.e aeestea, noaptea a fest grea i?i mul~i au adorrnit pe band. En rna simteam atat de obosita Ga nu mai puteam- m-arn gandit: "Ce-ar fi daea-m-as rezema ~i eu pupn de perete~i as atipi numai pentru.cateva minute?~"dar mi-a-venit gandtil 01' danl cumva dnar atunci 81? adorrrnst.ar veni stapanul casei, veghea mea de pana atunei n-ar fi a vut nici un folos. M -am hotlh;at s.a nu rna eulc orice ar fi () ~i sa lupt 'ell neputin~fl ~i sornnul. Ca sa Inlatur somnul am vrut sa rnatur prin easa de rugaciune, dar nu amgasit matura. M-)lm a pucats'a ud flotile din V82Ja. "iii sa .~terg praful ceesa depus pe frunze; multe erau ofilite 9i ahia se tnaisimtea parfumul Ior .. Am pornit s~ §terg cu mainiJe praful de pe pereti. Peste tot erau pill.anjeni mari, mu1te scame si praf pe jos, tn jum1 palrnelor mele s-au facut ea niste m~nul?i de scame.si praf, A);a am maturat cu. mainile 1?i pe jos, Deodata am auzit ni~te payi care se apropiau de u~a. M-am uitatsa v;'id cine era: era un am ce-mi pare.a ctmoscut. A Venit.'?I a intrebat cu glas tare: "De ce au adormi:tatatia?'''I-am spus ca noaptea a fast tare lunga ~i veghea tm:e grea §i multi n-au mat putut rezista ~i au adormit. M-a iritre'bat: "De ce nu 111 te-ai culcat ~i tu?" l-am r~,spuns ea '11 ea pte a a fost lunga!?i vegherea grea"dar 'a,,?a am primit pl:oruudi sana dormirn. Aunei, . ell severitate 10 glas, Ill-a intrebat: "Ce ai lucrat daca nu te-ai culcat?Uite ce dezordine-eaid". Am inceput a plange zicand: ,,('rea mulr nu am putu t lucra, penttu cae greu sa lucrezi noaptea cand altii dorm; n-am putut face mai mult decal aUt: cu m:ainile am sters praful'si tot Cll main He am maturat pejos, cii. matur a nu am 'a vut. Am mai udat '9i florile ~i le -arnste rs de praf", Atunci s-a uitat bland la mine ~i mi-a spus Sattll rna tern cii nu voi fi pedepsita,fiinddi. totusi am lucratceva, "Urea-tepe trepte" mi-a zis, iar til fata au aparut ni9te trepte ce urea u 9i pe careen am ureat. Tavanul casei era imparp.t In GOUaj iar de S1.,lS au a parut trm fire, ca cele de curenrelectric ce treceau peste casa de rugaeiune. 0 voce a strigat: ",A~a vorbeste Domnul: se va ridiea in locul acesta un barbat, an sol incins cu put~re; din Dulnrl Sfant, ca un fir de iuaWi tensinne, prin care voi face 0 mare trezire in popot, ca e vremea sa vina stil,panul ~i multi au a'tipit. VIeau sa_fac0 trezire mainte de vehi.!:eastapanului, casa nu fie g:asir a~a multi dormind", Am vihut pe un frate lucrater in ad una re ce se gandea eli el va H om ul de care Se va folosi Dumnezeu ~i'a zis: "Eu5unt, Doamne, omul de care vrei sa Te fotoS'e~ti1" Glasul a slrigat eel nu este el, ci pe altul i1 va ridiea Dornnul in poporul Lui. .. Cat despre fine, ~i tu e~ti un fit de tare vreau sa Mil felosesc in lucrare.xlar tutelege chemarea ce s-ti facl,lt SFA.NT PENTRU DOMNUL. Orice iutime, orice manie, mice strigare, mice clevetire~i oriee fel de raiItate sa dispara. tnte1ege-ti ~i ptep:tie$te-ti chemare:a~,ti se cere predare in slujba, Pentru ce.tu rru Bagi in seama florile de la coltul gradinii, nu Ie cercetezi ~i nu Ie prewie~ti;tise par neinsemnatesl te opresti sa te oeupi numai de florile din mijlocul gradinii, dar tu nu ~tii cii flori le nebaga te in seama de la margini au mai m ult mi ros ~i parium in ele, dar din pricina di nu sunt Ing:rijitej nu pot sl'i tiisparn;leasca parfumul", "Cat despre firul dih'milroe, reprezinta femeia (bisetica vie) In care vreausB: lucrez prin m~rturia Duhulu i Meu 1a trezirea popoTuI ui Meu dki e seu rt timpul: foarte curana Eu vai veni ~i ce-i al Men voi lua la Mine. AI treHea fir sunt vase1e de lunare prin care vr:eau sa lucrez prin pioorocii, vedenli ~i lrujitiinfci_ri, SPJe trezirea poporului, Cil nu cumva, la venirea Mea, rimlti sa fie gasiti dormind". Al.tunci am intrebat: 112 ,,D~ci'i asa ~~~urand v~e Domnu,~e c: nu apar zorilesieasa d,e ~ntunene. A deschis un geam ~LaaTatat un nor foarte gres, ~lcru:du:-ne: :Nand acestagros~i negru vine cu 0 iuteala mate §,i Impiedica Sa se arat~ zorile, Dar e scurf tirnpul si elupa ce va treG:-n~ru! ap,a.r ~o~ile, De aeeea:i:h~elegeti: e-mai putin timp deeatv,:!: 9"and1ll,:;a v~ne Domnul. M-am trezit strigand eu voce tare .Amin, Amm, vino, Doamne Isuse!" , ;. Pe c~nd eugetam asupra aeestui vis mi s~a dat prin Duhul stant lu~m~ sa lntelegaceasta IUGraTe. Damnul vorbeste de m t11~e ,on despr:_ uu om ca despre un popor ','i uimi p:opbr ca unulsrngur am, In aceasta Iucrare, Domnul nuSe referee doar la treipersoane care reprezinta cele trei fire, ci Domnul alege in vremea aceasta: trei eategorii de persoane: Per~o~e :eprezehta~ prin primul fir - oameni plini de Duhul Sfant, pnncare EL sa lucreze ell putere p~ntru trezirea popoI'ulutca venire a Domnului e faarte aproape. Domnul va lu?,a, QUm a- fost vestit prin Daniel I.l :32,prm puterea ee se va cia sfintilor de a face rnari isprjivi tn vrernea sfar?itului (Apoe, 11:4-6), Biseriea reprezentat~ prin aI dbilea fir (femeia) -In care trebuie .sa Lie prezenta Iucraree.DrrhuluiSffint prin daruri duhovnicesti, rum seTte in Marcu 16:16. Std:jerii ~i vasele de lucrate reprezentate de altteiIea fir pe care Domnul le va folosi pentru trezirea poporului prin lucrarea de proorocie, prin vedeniisi in$tiint.lri temeinice perrtru zidirea poporului. , Barb~tul care a intrebat: ,fin sunt, Doamne, omulde care vrei sa T e folosesti?" reprezinta 1 ucra tori i zilelor noastre care cred d ei sunt eel pe care Domnul ii foloseste in lucrarea de trezire. Ei se ocupa mai mult de Horlle aspectuoase dar £;:-ira parf~.din mijlocul gradinii (cor, orchestra, fanfare 9i alte forma,p.l). Acestea sunt frumcase pe dina:tal'a ~i preruire in adunar~, d~r sunt lipsite-de eele rnai multe ori de parfumul Duhului Sfant. Florile de la marginea gradinfi .sunt cred incio$ii nebagati in seama, socotiti Ca H'ira :valoare ~i dispretuiti, dar DurnneZieu a pus c.eva din Duhal Sfant in ei; prin ace&fia Domnu1 a spus eli se raspande~te parIumu!. Prin ei Domnul i~i face simtita pl'ezenta DuhullliSfanttnadunari. Dortmul cerea lucratorilor zilelor noastre, dad vor sa fie folosip de Domnul, 113 si1~~i' inteleaga dtemarea, sa f~e ~fin!i. pen~ Dom~ul, a~a c?m S2a spus~ mice iutime, orice m~e, Ortrest:lgare, once clevetire, mice rautatesa dispara. N1;tffial dad VOt tinea cont de ~ee~ce!e cere Domnul, ei VOt plitea sa -aibil insati-rea Duhului Sfantu~ d " A· • poporului lucrare ~i vor avea rezultate e trezire si mVlOra:re a ...r . . in vremea aceasta, DRUMULSPREGGLGOTA Ciind eram necasa.torita, a veam 0 prietena buna, sota in Domnul, care s-acasatortt ell un fratesineer, socotit e~~mplu tntre tined in vrernea aceea, Am ramas prieteni de famIlle,~dar. ne intaJneam foarte tar; deoarece dis tanta dintre iJra~u.l ~ost;r~ ~a orasul lor era foartemare. Din pricinagt~utatitor famill~le rvite pe-parcu rs, a u trecu t ani d e-a rand u 1 9.1 ~u ne.-~ ~?ll p u tut fut§lni. Apoi am auzit d familia respecnva a enugrat In S:l!':'-' Cativa aninu am ~tiut nimic de ei, nici uncle s-au stabilit In , America. . Intr-o zi.a anului 1984 am primit un telefnn de la pnetena mea din America.jntre alte discutii-m-a-intrebat data puten; s3-i ajuti!:m In rugaciuns, d au 0 problem~ serioasa .;;~! daca sirnhm alatl1'r1 de ei~ SB_ aducern Irnpreuna eauza lor In fata DOl;'_nu lui. l-am raspuns ea lucrul aeesta trebuie sa-l faeem nu pentru ca am fast priet:ni~ .~ P:lltfu ca at;~ ne-a ll;atat Damnu!: sa plangm eu_ceiceplang~l sa nebucuram co eel~cese bucura. Intr-oseara, am ruga t mal deosebit pe Domrml sa Se ocupe de problema lor si, dac~ gas€?tecu cale, S'a le-o rezolve, Domnul mi-a dat un vis In noaptea aceea. . Pardi uream dealul Golgotei ell dorinta sa ajung sus Ia Golgota. Pe umeri duceam ~11 h~gAaj?i, ~e~i nu.era u~o:, r_n~ gandeam .c& voi ajunge sus ~l a colo Inn vorpune 1 os bagajnl; §ll asa urcam ell bucurie ~i nu.rrri se pare a grell de dus. in fata mea gi dupa mine erau multi ee urcau spreGo.l~ota. Deodataan:: vazut ill fa~a, nu departs de mine, p~ familia pentru care rna rugasem; urcau siei avaud doua valize mati: una a d ueea sotu1: una sotia, dar abia Ie duceau degrele ce erau, Le duceau 2-3 pa91 9.i Ie Iasan [os, apoi iara~i le luau> dar nu le mai ~titea.u d uce, 5-a,: uitat ill jUI sa vada daca nu e cineva cunoscutsa Ie aJute- la ba?aJ. Vazandu-ma ca vin ih urma lOT, au zis unul caue altul: )ata di 114 , vine-sora V. - sa a rugamsa ne ajute sa ducem bagajele. Oind arn ajuns langa eimi-au zis: "sora V., §tim €a rtlergi la Golgota. $i noi vrem sa ajungem tot acolo, dar avem bagajeJe acestea asa de- grela, Cilnumai putem urea de nu ne etjuta cineva sa Ie dueem. Terugam. ajuta-ne sa putemurea ~i noi. Nu trece ca preotul san levttul pe langa nO-I fara sa ne ajuti. Macar la un bagaj ajuta-ne.,,M-am uitatlaeL Nu puteam crete fara sa-i,ajut. I-am fntrebat ce aua~a de greUi'n.valiza, dar mi-au zis sa nu-i intFeb despl'easta ~i sa-i ajut dacapot. Le-arn spussa-m] dea din bagajc'ii vreau sa-iajnt. Au deschis valiza ~i au seas din ea a perinita mica de bebe eu tot trusoul ururi nounaseue dima~ute, eostuma~e, scutece etc Cind am va:zut ce-mi cia, am zis: ,;Cum, ni-?te hail:,e de copil gun t a~a de grele G'a nu Ie mai :puteti d uce? Dati-mi-le rnie ea saleduceu". C~d am fntins mana dupaele:;;i le-arn luat nu mai erau numai perinita :;;i hainele, ci era 91 an bebe.mic in ele, In bratele me-Ie. De sus de-pe muate s-a auzit unglas ce a strigat: ,,5-a faeut numariHoarea in familia voastra~i snnt Upsa doua numere din numarul hotiir.at. Pentru ca v-ap fmp6ttivit planqlui ceresc cu privire lacaminul vostru ~i l-ati zadiilnicit, lata am ingadu~t 0' Iovi tura pe.~te iniffiile voastre, care v-a adus fnttistare, mahnire ~i ocara. Acest foe e ingacluitdin pritina ca Mi-,ap zadarnicit planuI-?i 111 foe va arde to:a;ta zgura de pe voi", Cand m-arn trezit din vis am Inteles care€raeauza lor. Intr-adevih era 0' :priJble~.a grea !iii a povara ill inima lor. Dupa cateva zile sora rn-a srmat din nou 9i le-arn spus ca sunt msarcmata Sa Ie spun lucruri aspre. Cand am terrninat de sptrs totul, am auzi,t La celaIalt capat al firului pe sora plangand, apoi mi-a zis: ,,A§a este situatia. Dou·a dirt fetele eele mat mari au pleeat de.la noi, gasindu-l;;i placerea in d€gertii-ciune'a acestei lumi", Eu Ie-am.spus sa-$i adudi amints ea din pricina lor au fast ingad_uiteaceste probleme·in ramilie. CECUL DE MARE PRET N-a treclltmulttimp §i eu rni-am dat seama Oa vom prirni a nona bin ecu van tare - eopilulce in vis l-am luat din bagajul lor. Ga mice mama, deseo:ri lmi venea gandul: "Dare ce voi primi de la DaIhnul, 0 fetiFi san un bIUat?" Inu-a noapte- 115 -" ,~ , -~I - Damna I mi-a dat un vis prin care mi-a dispuns 1~ aceasl~ mtrebare. Mise parea in vlS·ca, merge am pe un drum ~1 deod.a;l:a Qfiin~a fmbracata 'in alb a aparut lru'tga mine ~i mi-adat un ,C~C: spunandu-mi cii mi -I dil in dar, Ceculera ~e n:~~mea u~el cartt postale, avancl pe margini unchenar atmu §l fund sen~ tot eu Iitere aurii, Mi-a spus eil cecul confine a valoare foarte mare, dar trebuie sa rna prezint cu ella un rnaga-zin de p'reze~t~re ~ obiectelor de mare valaare."Aca}o te preztnti ~l Sf'Ul ca l-ai pri~it'tn dar gi contine ebie ctu 1 de ega maimare v~loar~ din ta~ ceeste in magazin. At~iti ceculsi vel intra in posesla: ahlectulm de eel m ai mare pret din magazin ", . Am multumit si am plecat cu cecal spre magazm. Pe drum rna tot uitam l~ el Xi tareas fi vrut sa ~tiu in c~ co~shi valoarea Iui, dar oricat ma sileam, TIU puteam deslusi sensul pentru ~a era in Iitereevreiesti, Ajungand Ia maga.zinl am ramas u i mita in fata vitrinei in care erau expuse obiecte de mare valoare din aur, argint, erissal ~i portelanuri fine, care-de care rnai frumease si mai atragatoare. Mil uitamJ~ to reprezinta il1;gerul ?a~lt-or al fehtel, ca;retrebme sa stea tot timpul en mamfle lljtinse,pe~te:apul ei, C~ci vrajma§ul vrea sa-i currne viaja ~i, ca sa nu-sr at:inga sc~pul,. mgerul pazitor e pus sa a apere", Am Iuat fetita ~1 am plecar Ioarte fericita did am primit aeest dar de la Dumnezeu. M-am trezit din vis cu aceasta . bucu_.tie Yn .inim a .~i sigusa 11 fa til voi "avea 0 £eHta. A~a 1 ulti~~ sarcina ,an:: ~l1s:(Tfoarte greu.' Am trecut prin malmulte_s:an de su£_ennta, larmluna a opta am fostinternata de urgenta tn roatermtate, tmde-sub supravegherea medicilor am statd~ua saptamani in dureri foartemari. medicul prima! n~a v~tsa semneze sa mi se facii cezariana., spunand ca. e mai bme sa rabd d uretile~i sa due sarcina pana la eapa:t. Dupa eele 117 doua saptamani de intemare, tntr-e no apte am intr~t to coma, a vartd niste dnrert peste puterUe- mele. Era noaptea pe la ora trei. 0 ferneie din salon. care IXHl viizut, s-a d us ~i a a-nuntat medicul de garda eil mi-arn dat ochii peste cap, mi-am inghit1t li.fnba~i am in vinetit. I-a spus sa vins repede d'i mar. Urgent, medicul ~i moasa au cautat sa ma trezeasca cu oxigen ~i: co torce au putut, mi-au descle~tat gura, mi-au pus un dilu~ In gura ~i rni-au tras limba ea sa nu rna sufoc. Apoimi-au{ij,cut nastere fortaNL N u all pu ttlts.a -m] facacezariana pentru ea apreape_nu thai avearrrpuls. I:mpreuna en feti~a, all venit ~i doua bucati de carne straioa, dale in putrefactie. Le-au cant-arit 91 una era de 6.50g, iar cealaWi de 700g. Atunci ~i-au datseama medici,i de ceea ce a produs durerile groaznie,eee1e-arn avut in:ainte~i hemoragia. Mi-aufikut contro1ul instrumental, dar n-au vrutsa fila tina prea mult pemasa de operatie pentru ca se temeau cii nu rna mal trezesc,-fi1nddi eram prea sHlbita. Dupa doua. sa p t:a:m ani de la nastere, cahd mi -an dat drumw aeasa, doctorUl mi -3 spus Ga a tunc dmd 0 sa rna sfmt mai tntlU"ita,. sa ma due la operatie ca nu cumva tumoarea sacreasdi din no. Mi-au spus sa nu neglij~z aceasta, cii s-ar putea sarna trezesc cu cornplicatii foarte.meri. Citev4 luni nu ml-am putut da searna da.ca ce au spus medicil e adevarat,. dar p.e U'ftna am Inceput s.a. am dureri a:bdominale seriaase. Nu rnai putearn sa rna plee [es-sau sa mal iau un copilm brate cad aveam dmerifoartemari, pana-ntr-atat cd nici mainile nu mai sUpoItam sa le:atin,g de abdomen. M -am nelini.~tit, dar mi-a fast groaza sa merg la operatie ~i am !bis ca, panamaipot duce durerilepe pinoare, nu ma duc1aspital. fntr-o diminea~a m-am trezit en 0 hemoragie foarte mare. Sotul era plecat la servidu. copiii el'an 1a ~coala.numai fetitamal mare, de 14 arri, am til1.ut-o acasa. ~i i-am sFas sa-l sune pe sotul l.a serviciu pentru a-I eherna acasa,. expiicandu-i ca sunt g~av bo mava. F ata a.sunat, darnu I-a ,gasH pe ·sotw, cad era pleeat -in alta seqie. Ea a Uisat vorba la birou ca, dad! se intQarae, sa villa repede acasa, ca mama e gr;av bolnav a. Soljttl a ajunsacasa pe la o.re1e 2:30. Eu am pierdut deja atata sange di s~a speriatde mine cand filpa v.]zut: buzele~i ungh:iile imie.rau ihvi netite, la fel eram v;ln1Ha in jurul odillor ~1 a\;!ia puteam sa ~optesc ce s-a tntamplat cu mine. EI a vrut sa sune repede d up.a salvare ca sa 118 rna dud Ia spital, dar l-amru . unrost, d sa rna lase s ~'. . gat sa nu sune dinu mal are nici puteau sama opereze ~n:or pe pa:_tl1.1 ~eu. Doctorii tot nu rnai .b. -:... .'. Cl eram slablta m ultimul PT:d ., . a la Imt mal Mtea. Sotul si _... A •. era , ~lIru.ma strigat disperati 1a Dom~uJ ~~ eo~~n a~ m~e~u ~ a~p lange 1?i au miilocul lor .. Eu am caz.u t in Iesin, lase In Vla~ ~l sa nu rna ia din Nu stiu cata durat ru .~. . copiiimicil-ar ell. ., . gacnmea, dar 1a un moment dat ,. u ematpesotul f.~· '. ~ .. v fra ti. Cand a ie§it 50tuI sa· d'" a, ara, spunandu-i ca-l cauta dol $tefanN. din Lugoj ~i pe ;a~e1: ~:e-I .cau ta, l-a VO~zu. tF:e fratele "Bra.te Pavel, ce ca uzi'i aveti in fanill~ltru ~. Frapi I-au m.ttebat: verum 1'<1 voi", Sot 1 . ' .A , ie, tt'i Domnul ne-a trimis.sa V ... ". . ,u men.a meeput sa plaw .. " " €nlitl si vedetl'!"CaA'nd ... .. ng.a spqnandu-lar .. ,'f . ,. ·au mtrat £1' t·· A ..' . • s-a u pus la. .rugact ue <:1· mi f.~ a.,!. 1. ill eaSi1. ~.l m -an vazu], .' . ,. -au acut m < Numele Dornnului Sl~ .. it ~ f· • . .. n.gerea eu untdelerrm I. n .. . . ' .... aVl sa leDomnuld '. . ., starea de lesin dure -1·1.. . . rm-am revenitdin . . . T ". r e s-a11 ameliorat si he ; . , < • opnt, dar nu chiar de tot Ahr '1. ~ .. ,mo:r:agm s-a mal . '.. . . mel a rngaoune Do.· '1 ,- . prm unul din £talc; rn Si-a f~ . t 1 -. ' . .,.. mnu . a vo.rblt, f.. .. . \"~, ,y .. ,acu. ucrareaC:I~a 'dw• Irul vletiimele caci El ... ''l' mala augatztlela f ~H· ,. mal are de lucrat co . ,~ .. anuner sau chiarin popor. . mme In mijlocul Fratji ~i familia l-au multuinit D . ' deplincuvantuldat iarfr ti~; " _ 1 om.nuIUl, crezand. pe . ... ., ra I au l? ecat Unger . f seara, far dirnineata am el. '. .. rea rna s-a acut ~d - . . l"" ummato cresciHttra de raacltule canceroase. Era 0. b' . ta· . rarne, cu toate Ioar te mu he rada cini, E adevarz . destul de mare, care avea pentrn ciLam pierdutmult sa~rat ca am fost fo~rte siabIHi, Domnul 'slavaw L ., A ... ge, dar-am fost v.mdecati:i de , ..., Ul _ ceash'llue . altul deeM El, TotDom ... 1 ' ;ar: ~-a putut-o face nimeni lwb. _. nu rn-a mtant pe u x di s a Idune~i~am tibnas vind. lj, ~ .w" . rrna m starea de Donm.uIui, caei ce~ cunepun:.;aat:!ana l~ ziua d~ a:i. Marite , nezeu. El a hotara t eli a ed: d. . ... :uneru ec~ putinta: Ia Dum" iara~ Nurnele de sIa v~ .. ~ Z ~ tr-llm~ pe servli Sai ca sa-~i facti _ I-am .. ill .. ~I S rna scoata de la lI.$a mormantul·· ., m t;umltDomnuluiimpre v.. . •.• ••• Ul. v0I!t mu1turni ca.t va fi suflarei. . . ~ una eu sotul ~l mpH}, *i-I .inde. aj·uns aid vom compIe" .. "nnOl, fa. Tee n, u .. pl,ltem mul+unll . .,.... .. a In ve~n· .. A " t- vea de ved pentrlltoateluc .'~ri1 L.' .1Cn., ~antandu-I hmda in knill! ra e· U1. Slavit sa He Nutnele Lui, 119 tNCERCAREA CREDINOO$fi.OR in eu van tul Damn u luig;asim scris I? l~:, 33: 14-170 ar; "A ~ A, d Intr-un fel cant! mtr-altul, Dumnezeu vorbeste msa can, .', " . vedenii de ~ m u 1 nu i a searna. EI vorbeste pH.n.: ViSU rr, prm dane, cand " ," , and oamenii sunt cufundati mtr-uns~rr.m ': '" n, oapte, c " ' l El I dX -n<;tiintan <;tlelntlpare~t,e d A _' tul tor Atut1Cl e <1 1., , 1,.. d orm lD pa " . ",.,,', _ , ,~ i sa-l£ereasca e A ~t~turUe Lui cas-a abata pe om de la.rau ~ , , sC rnvara .,,' ',- ',' d', a : ti DomnuLmi-a d at acea a mandne -. iutr-una lll. nay, , ,A':at te pentru " ", ,-,' are am saeotit-o de-mare msem~, a, '. m~h~nt~e .. p~ c v, • . iarda aimic din can tmutul ~l, arn credmCIQ'~l :iu, ca sa nu s~~., . Damnul a ar-.1tat mal mult-e notat-e e,and m, ,-am t, rez, It l,n VlSv' , , 1'5 'te-aC'ca' ~ dar noi avem " '~', lvmesane ,p. "",- forme p.rtn care vrajmasur vr "',,.. 1 biruirn: sa:ngele .' ~ , ,'" Cll care putem sa- , , , cea mal p u t-ermc arrna ': A " te In' ta , dind cerem Dom nul ui Isus Hnstos. Oncat .de n:are e,s " ,p ! 1 " vra]'masul pleaca IU§tnat sangele Domnu Ul, . - 'l DO~ARAMODA v ~',' n ' . lti fratt si surori intr-o odaie Am vazut m VIS mat mil , '~' d " tr b 'asa urci .'" , . l r arsus: casaai acres m 0 al~ e 1U ., sltuata Ia un ru.-vem ,A, it Ia u a ddaii. Deodataam auzit pe ni1}te trepte din curte pa!, A . ~ . t in prag s'fi vad cine striga. cineva strigand de a£ara. ,m.le~l ,.. £arte mbderna. P:a:ru:l era I: ~ l::;_ ,.. rrepteeta 0 domrusoara 0 " ' , Al.arauu~ga , ,'.. ,.' 1 ~ sat sa carla peste umen, era Iegat.In va:duL"ca, pUIUlA,9 1 ap~ a ul~e si fata fardaia. Avea 0 . x b e, cu sprancenete sm ,. , , vopsita pe : uz, " , 'tramta ce iiseotea ill relief forma £U,S M:, r.O~, .ie f,o arte s',cru. btla, 9~, Sf v ,.. m,anA.' eci ell un decolteu mare. In 1·' urn q,t-Q rr uza ara " ' . A ' N' corpu in, pre,c" " ,,' fi t, uri fearte aSCU tite 51 m,alte, ., u . , '''tepanto', cu, oc ' ',' , ,.. plClOare avearus ~ d tV"j'ml era totalnecunoscuta, " ',tits.a,o fi v:azutvreo a a,. ,'"., rm -am aI_ID:n" va d acesc. Pe un ton porunertor mr-a zis .. darfupnvrreaeleraceva T " _,' ,v'" Eu i-arn ' - , ~ ri'i g Ia tine acasa . ' V"d" , -a mine eli vreau sa lILeI, . - ,v , .' '! Ino up , ' ' ,ti S1 eu tine nn vreau sa merg met raspuns: ,,Nu te cunQse ane~;; .' ~ dV' i cine este, dar eaa n~ pas". Fratii9i suro~ile au le~lt :a~~n~!l;a un ordin: "Veni~ sb'igatfoarte porunclt~r/ ~aun cap"'~ddi noi 0 vom urma. Nm . " . " 1" si a plecat mamte crez cu gura stnlrnba, cu ochii mari, bulbu catl, ~l am ZIS carre ea~ ~,s::ra M" eu te-am stint cu 0 fatafrumoasa pana: aeum, C_e s~'~ m.tampl~t d~ te-aischimbatasa?"Ea rni-a.raspuns; ,,Nt! stiu mrmc s~ IDl se,fr 'intampla t, dar c~vaeste totusi: ~i en pe tine te vad ca ~ un ~clrip slutit 9i atata pari de urata, cii macar ca ~i-~ rust ~~letena, n~ q rna mai pot uita 121 tine". Atuaci am lncep'u~ sa ne ~ltarn 121 !ra!i~ ~i surorfla din jtH" sa vedem cum sunt .el, Am ~a.mas. uimitt uitandu-ne unit La alJi,i Gii toti erau schirnonositi, tOtl avea~ defecte, in timpul aeesta, in loc sa ne 'rugam, noi ne miram ,tl~ I de altii, fha. sa stim ce s~a lhtampIat si.nu ne rnai putam iubi, Uria.~·u1 Satafl a Inceput Sa rada cuun ranjet ~racesc: l"a; ha~ha~ v-am biruit! Asta-i opera mea. V-am s~cIt.":ed~~lle ~a sa ~~" vedeti cu defecte, schimonositi, §i sa nu va mallubip uUlI:pealtu ca la frlceput!"Cand am auzit caaceastaeta lrrcrarea lui Satan, ca a reusit sa ne schimbe vetlerile pentr~ c~ n;t .~m vegheat mdeajuns itt vederea rugacinnii, ~i ne-a biruit fara s~lup~e c,u noi, am inceputsa p1angern, rug and pe Dornnulsane.terte pentru nevegherea no.as~~, Imn1~andu-ne din nou vederile, ca. sa vedem dar si sa fie iubllll ca Ia meeput. Dupa ce ne-am rugal am deschis od~it sa vedem dad. tot a~a suntcei din jur: ceva s-a mai sChimbat, dar totu~i TIU ni se pareau atat d,e fIll 1tto~i ca la 124 inceput. raTa~i am ineeput a plange in Iugaciune: .,Doamne rs~se, ~erugam$a ne dai vederile clareca ia in:ceput" .. $i atat am plans~l ne-am rugat paril'i amfnceput sa-i vedem bine pe eei din J~rul ncstru. Atundl-am mu1tumit Domnului di ne-a ascultan $l~team i~:i4i i.U~ir:;a Vi: ca la i'nceput. Satan a plecat~i a spus, "MOl due ~I lara~l vm . NO! toti stateam pe g.enunchi 91 ne rugam. LUMINA (I..A:MPA) ~. Fa~a aceesta s-a schimbat ~i arum fie Care credfncios a vea I~ fa~a~Ul ceva ea olarnp:a aprinsa. Ni S-a spus sa veghem sa nu ru se sfittga lun;ina .0;;1 ~iec~re.se ruga veghind sa nu i se stinga I~l1htfia, At~n~l a v,emt din nou urialjiul Satan, A trecur pe 121 fI:~al'e.eFe~ll'lClO~ 91 a suRat putetnic peste tampa tiecaruia ea 5a-1 shnga·lumma. AIh vazut Cum a trecur pe Ia Hecate credtncios. Ia unii Ii s-a stins lumina Ia prima suf:lare.la aiNi a' t:r:e~uits~ insis.fe au stiflarea lui putern:Icil ca sa le'stih~a lam'pa. NO! ~~rr:rram tared 1\'1 Uniilestingea lumina atatderepede, iar la alth, d m ce sttfla mai pu tetn:icle ardealumina. N e Intrebam care :s,te se~etul, cad tot Satan su fla la top, {Ii totu~i la unii, in loc sa lJ sestinga: lumina, Ii seaprindea ~i mai tare. POSTUL DE VEGHERE -RUGAOlJNEA ~ .' S-a 'Scliim~at §i aceasta raza 9i ctedincio~"ii au aparut u:tr-un loc deschis, tolnde era 0 pla tforma In forma unei mess de Plata, dar nu era fixata, ci cao banda ell hmgimea- de 50 ern ~i ca~ la unme:rude la pitmant. Capeteleeisesprijirieaupe ceva, d~r pentr~ caera ~are lunga."nu am vazutpe ee.Pe platf6rma stateau tQ~ ctedind~~ii pe~e~lUnclti, cu fataspre'raSihit, a~za:ti un~ dupa altu] asa lt1(;atmtiunul nu vedea fata celuilalt. Am ~~z~t.~ vo.~: e:ue.~ spus di acel~ este numit ,,P-ostul de veghere al ::ugaelU~U ~: a ZIS a veghem m vedel'ea rug:aciunii sanu ni Se mtre~pa.legatura en Domnul. Am l'nCeput $01 ne rugam cu mutt zel Ia Inc,:pu~ d~r ,dupa 0 ~reme a venit peste mine asa 0 mole?eala, c.a n~cJ nu mal gaseam cuvinte sa rna =sAduc~du-mi ~mt~ Cd suntern ill postul de veghe,. mi-am dat toate sllmtele sa les dm starea de niole§eaHi $i am siinpt dm nou un duh de Iugildunefii prezenta Duhulni Stmt. N u dupa mult 125 timp,insa, a venit peste mineo Unflietrire ~i mi-am da t-searrra di. am atipit Ia rugaciune. Am meeput a plange ~i a rna cai, pana, am simtit din nou harul Domnului revarsat tn' rugiidune, Totusi, d upa un limp, m-arn pomenit di:ci ell glU'a mea rna rugam, dar gandtil Lmierain aha parte': m-am trezitspursmd cuvintelarasa rna gandesc la rugaciune .. Este adevaratca.cu toateaceste stari neplaeute din timpul rugadunU, am avut momentede partfu?ie en Domnul, si.rri\ind ca sunt di;:spri.ns~ de tbt ee-l pamantesc, iar rugikiuneaaajuns- sus; firul ruga8.unii era bine cuplat cu eerul, g_andu,rile 9isimtprileerau eencentsate sus 9i pe Domnul tJ. shuteam foarte aproape. Erath irttristafa di nu am putut veghea sa nuexiste acele stm neplacute rand am fost biruitaJnrugikiune. Am sta tsa ascult daca eeilalti.frati ~i $Uf@riseroaga, dar dupa cum auzeam rugikiunile lor, mi-am dat.seama cit toti aveau aceleasi lupte In rugaciune, Am deschis omii;-i m-am intots spre au mceput sa scutm::e cu rna-mile _ . celcenuauluat ,.'~ ,'u ' au scuturat P' anA, --x. ce . .. - . seama sa se hna bin ,e AtaAt - ,"'<1 unu credin ., . ' "". . ),~. . ' CU ffiallile de platforma .' _ - CIO~l au cazut;altii au strans bine pI .tf· ~ , 91 n au ca:zut los cam- 1· dol . , a, orma, era t-rasa 0 lime alba p~ -~', .'. .,' a . 01 rnetri de Cine a cazu t, dar din colo d' -~~ la Iinie era loc sii.seridice striHnului" Cine' . e Iinia era serfs; "Parnantul U-. , ", aJungea acolo I1U <:' ," , na§ulS'atan punea ~apte duhuris~ '. v,,·e rna: putea Int?arce, nu se mai poata mtoarcefna oi a pazeascape ::1 ~rins,casa .repedes-au ridicat alti l' , .uf _ . Am v.azut pe unn cazand, dar '__~u. .'" ., - . , au ost trasi de S t ~ srr aln, u 1 Ul~i P a zi~i d __ , ' '~' - lit an. pe p am.'-, autu1 ~, . t e -?apte duhun c· '-'.: .- mainilecautau-prinaman., ~ are I.L tmeau rehi, Cu aj '. ~., ~ ~ P t: ceva_ de man care si amzi . .uns.sa rnanancs ro~covele ea fiul-risi . ,"' 1',amzl~:"V~, au .~l per-soane cunoscure C., . pttor", Printre ex au cazut , . . . ". meva stnga: .,smult'-.., , verut1la locnrile voasbe" d .,','.'. g. e ,1 va, de acole st A w , ," , ar el ao spt! ~ . ' , mtoarcs, caei sapre demo ~~. ~. . ' 5 ~a nu se mal poteau , ' mIl pazesc $lnu-dasa, HORNARUL '. ~ di:s_?arut ~iaceasta scena si a ',~ . . Satan, nubraeat In hair . .' " , apa:ro t din nou uri asul menegre·fJl avand . ,'. .., cum au h(')marii numai ~. pe umar un (.erc de fier . • ". > .LU~nuavea1ael " ii d '.~ - ., C.l tot felul de unelt d. h .~ -.. pent emah:rrathotnuJ I u - . . ee se mgnnre<:i te '. t x ' ,. , ae~fe-, ~anturi, chei, £atuse de due'''' .o~; ~r<1,: 'Ct_:r~le grease, suli~e:$laltele Ia care no Ie' st , r d nte.ma.nml.' ca'rhge, clesti di J • '. III tenumsrea A ,~ +« me e si a zis-p lin de "w.' ta '. venit zang, ilnind' .' _rau ate: .. Am " ,. . . ',' - . pngonesc si s.a va love ,. ~ . prmut per11l1S1Unea sa va . ' ,SC In carne" N- d astepta ~i fntr--adevifr a ince t .' ... earn 'at seama. ce ne ciQ~ilor: Mailntai au fose luaK~e 'pn?"O~~aimpOfr~va eredin(eel mat -mfiiidirati din tre _ 'ct'· ~. l.so~ohfi de el mal peri culos] 1" . ' , . ere Inciosi) cu ~a~ d 1" , vor epada<::l se VO'" r ~ if . , ,."". I;> n u ca ceilalti se ". . . m rIca smgun 51 il S- , cred.inciosi intr-o' came v' d-. ' " . u. g e ataneiii bagau pe . , , . ' ' ,fa e to:rtUr-a . d w lovltunle puternice, zbie Vj: I. '., ' $1 .' e af-ara 5e auzeau batjocore-au in tot fell Ara. e, ~ 91 ge. metele cre,.dindd~ilor ii u, tUnC! parca. d h ,d .' ' , peste noi ~i ne inITebam d" x • un u-', e fnea a venit .- aCi pe Domnul L-am sim\i mai aproape ca ortcand. Imi erau puse FIe buze cuvinte La tot ce trebuia sa o d" - raspun· ., . Aji;€ast~ ffil.barhltare ne-a dat curajla totilntr.adev.ar ,a~a a fQst§i'cand amtrecut noi pe-acolo, Am sim\1t 0 putere dubM cu care am fostltnbraca~ ~i nu ne-a mai fast frica deloc, Ciintam prin Duhul Sfantde bucurie i?i Ioviturile nu le-arn mai.simtit, Ri;ibdarea ~i bucuria noastra ii rntarata rnai multpe eei ce ne c::hinuiaq, dar noi eram bucurosi ca am fost invrerlniciti sa suferirn penttu Numele Dornnului Isus, De acolo, pe unii Ii lasausa pIece dupa ce ii anchetau !?i-i to.rturau>oiar pe altii ii Dagan la ttu:hi:soate. Latnchtsonre, singura noastra:naclejrlede scapare era venirea Domnului Isus.eram despartitlde familii, de capii, de to~i eel dragi, nu mai ~tiam nimic unii de altii, Asteptam sa vina Dornnul, $ttam di E1 va veni ~i ne va lua la EL Am lnceput sa strigam ell totii: ,.,Vino, Doamne Isnse, Tu esti singura noastra nadejde; nimic nu ne mai leaga deacest pamant. Vino, vino, Doamne Isuse, vino, Izhavire, vine, Salvarea sfinplor, .;;i fie ia Ia Ti11e", Des:us a apamt un nor alb ce sbJalttcea eu mare pu tere cob orand spre noi. $tiam ca pe norul acela alb cob or a Domuul Isus, Strigam ~i mai puteznic eu mairdle.ridieatetn.sus: ,.VinO-"Doamne Isuse, vina, Izbavire, vino, Doamne Isuse ~i ne fa! " M -am, trezi t d in vis strigand cuvantulacesta; "Vino,D9amne Isusel" LUMINA {>ATA DE DUHUL SFAN'r _, S~an-d l1icugetand la tot ce s"a-al:.atat in vis, l,a punctele de prQba prin -eare trebtria sa trecem, ma',cuhemuram gandindu-ma de voIp putea iesi biruitori prin teateacesta puternice incerdiri. In Hiuntrul meu siro.team Inca puterea Dunul ui Sfant clocotind~i duhul meu 5 triga: "Vina, Daamne Isuse!" In timp cecug:etam La aceasta lucrare l1i diutam s-o inemorez, cat mai bine ca sa nu uit nimic, rni -am 4at:seama cii 128 era 0 Ins ti in tare. Deodata Duhul D . .' .'. . . VIeau Sa-,ti fac de cUIi'o .... ' ~mn~IUl rru-a vorbrt:,,Iatil, Aceasta ILl orare re)"rez;~~~ 1 ucrarea ce t1 ~~ fos tara fa fa in vis. d·'.1 ...' . a lncercarea cred tnciosilor p .. 1 In cee mal unporta,nte prabe"'~' ;- rm une e MANDRIA-MODA LUMIT t I. Prima: fncercareeste ~d .,' . , !umil. Ea esteiniati aM .... m~n IIa, carevmeprin moda in chipul veacul~r<:i zf:el~qv°n-u:'tl~bdara~a:r~ vine la credindo~i b . ... .'.,; enl I una ""'ne" N " su til sau pe ascun i c ".1"' n4 • U mal VIne minecif nu-l pa:a~:~~~~aar~~ patane! t~r striga.: "Veni tid upa deeM la inima:" A. .. ,. ' . l?- a~ta" C~CI Dumnezeu nu Se uita d ~. ..' ~amuiticredinCtO§I zmcanueste U a atas 0 coteau paca t c:if Ii ··U , .• ,racal ceea c€ A' .... m ratll1eq,zafot oe·apa 1 d eeasta nu ealtceva deca t ch' >.1 ., . .,' ~ ~,. reu ~ m 0 a. chi pul veacului In familie . Mu l~vuo v:atu lUI III rm braeamillte) . 'bu 1. ' . . ··.!Sa se.aselheneGUIurn ,~ at a ux 111 conIort in loco in te ~ t'· A. . .. ' ea, sa '". ..' . . .', , ,sa H;:mpaseulumea s~ 'bil ,Uta e~'Ell mu1tt (~i a ceastCl. ests tot moda luritii) Chi ' i a41U ~ .z este ~11O adllnate: harui este inlocilitc .... : .. ~u ve~ac' U1 atragatoare, ca sa placa oame:nil • d· ? p~og:rame cat mai Dumr . 0 . or,' ar lipsite de puter@a lui . rrezeu, ". mare parte di _ .. dine r . ., .:, aC'easta ptimap'tabaw •• d. 'e' ...n c;e: lHCIO~l sunt bHUlP- de . . . mcercare a spus D· . It' copli care au dizu t Ia ornnul .. , '. omnu .. ' ea nrsta " t: IfiU exarnen pent ~ A Cuvaruu] Domnul ' . . ~ ·r!1 ca n-au rnteles .. ,. ,U Ul care spune ca mand' , . ~, pt€lrfl, iarsrnerenia maintea·sl ' ,. n.... na. mer.g:e lnrunte'a . .. • aver -l- rov. ] 6:18; 18:12). l1R~UL ., II, La a daua proba Satan nu vi ' ~ puterea satanidl, ca s.a-irni$te de pe stan, ~e mas~;~, ~l l.n t~atii spus di asa d ~ oa pecreumC10!?1. Mi s-a limp de 40 de ~~: ~:: ~~I~~UI!~:sa r= ~spitit. de, Di.~volul avea fiecare-diferite probe d). ~ ~l nOI, credmclO~ll, vom . r e mcercare Domn 1 I ' , S-a rugat, a fost fnarmat ell putere d~ sus .ut tSUS_ aspostit ~l fnd ~ it J L . . - - ,~l 0 U<:l atana a razru sa- lSptteasca pe B1 Pi 11 . 0 '! . ispjtiti de Diav.olulfnmai mnlte ~lu~'lau~,ez~u, $'1 ~o: vom fi la- altii vin a· ~ b· . unu vme eu maltarea neincrede::a ~ wlffi l~ eu ~lav~ ~i o~oarea lUmil, la unii Ie insufl':; eu n ' a v~r m~tuip chIar dadllupta, iar la altii vine ecreilinta, ca sa nege ca au Duhul Sfant, de§'i L-au primit. Pe 129 al~iliatadi in cuget ~iin gand sa n~ creada rucr~File Dllh~I?i_ Sfant (prooroeii, vedenii, tn~tiintarl_date de sus ~l., ~te lUC::aI~). Dar nor il vom birui.nuraai prinsarrgele Domnulm ISUS~l pn~ Cuvantul sau. Cand suntem ispitip, trebuie sa ne rug~m 9l trebuie sa- 1 m us tram pe Satan zkand: ,;Sangele Donmultll Isus Hristos sa te mustre, Satan! Tu nu ai.nici 0 putere asupra me~. Eu sunt un eopil rasc:pmpiirat cu sangele Domnului ~i acopent cu sangele Lui". Numai.asa vom putea iest biruitori. LUPTA DUHlJRILORIN FAMIT..IE ID. Satan vine sa atace farniliile credtnciosilor en toate duhurile mtunericului: va e.eutaeu Brice pre] saA ~e~bine p~ soh sa nu mai fie dragostesi iubire intI'-e ei, sa nu maifie u ~a: ~l astl~ sa darame·aitarul familial; barbatii sa nu mal'poa ta ridica maini curate in sus §i astfel problerrrele si cauzelefamiliale nu vor avea rezolvare. Daca pe urrii-nu-i poate birui in acest fel, atunci Satan eu duhurile luise lupro. prin copii in diferite fo~~e, atacandu-i prin neascultare, rautate, meapatanare, obta.z~~e: '. neastftmpar, cearta etc. Prin toateacestea Satan c_aut~ P; Pilnnt1 5;1-i scoata din rabdare, fi3:cand u -i sa murm me, sa carte"<;lsca Inaintea Dornnului, spunand ca copm nu sunt o bineQ1~'.'.antare; si astfel Satan Ii va biruisi va avea ca~tig in multefamilii. Dar a ~pusda problema aces tor d~ur.i nu s~ ~ezol va prin ba~aj,e, ~~: de fapt, copiii nu sunt vinovati, Cl duhurile:car: ~e ~~up~ d: ell_! Indeamna sa facarele'-Oomnul a spus oa pann\11 trebuie sa . IntregMsca altarul familiei ell ~o~t9i ~ugaciUile~ ~entr~ copii, ch emand N u rrtele Lui peste e 1 ~l S a fie acopertt] CU sangele Oomnului si sa dtn-ana la. a.d~postlll N~melui ~au sub. binecuvantare, ca, de fapt, copm sunt 0 btn:eeuvanta.re~l nicidecurn nn blestem, Totusi, clind e nevoi~, nUlau.a n.ll trebuie cru!ata/ did copill Hisap. de capul lor fac rusme pMlJl!dor. lNDREPTAREA VEDERlLOR (DRAGOSTEA) IV. Domnul a spus di la aceasta probatoti credinoiosii cad; Satan Ie SUC:€9te pr ivi rile pent:ru ca rru pastreaza l~g~~a directa cu Domnul ~i nu privese !inNi la El. De mal te on pn vim la. oameni l}i at\mci rarnanem de rusine, eli mice orne ntmtai om 130 si.are sliibiciu.nL si gfe-.'leli. CAnd un sufletse preda DOffillului!?i se pocaie~te, pe top- credindo~ii Ii vede slinti §i curati: Iubirea ~i dragostea fFateasea e la inaltime,e in dragostea dintai. Dar aceasta dragoste frii teasca trebu ie p:asttata in un irea Duhului, prin legatura pacii (Efes, 4:3). Ins a vraim-a~ul vine sine aratt slabiciunile fratilor, ca.sa nti:~i rnai preta-im.. Gre§eli~i slabiciuni vom v. e.dea in fie care ~i altii in nOl cad cu totii suntem supusi ' ;.., , greselilor ~i dad nu ne mahubim unii pe altii, vrajrnasul are· ca~hg de LaUZa, cad unirea pAcii §i legatura Duhului e intrefUpta intrecredincio:;;i. De aceea Domnul zice in Apocalipsa 2:4~5 cit am pihasit dragostea dintai. Dcmnul vrea ea lumea intfeaga sa cunoesea cit suntem ucenicii Lui prin faptul ca rre vom iubi unii pe altfj srvom avea dragoste intre noi (loan 13":35). CAPUL PLECAT V. A cineea incercare era infaWa tao pzin lam pile aprinse ale credincio~'ilOT, in care a suflat uriasul Satan cu putere, Am i'nttebat dece pe unele Ie-astirrs de la prima suflare, iar al tele se fnfl_ac~rau;;i ardeau eu luhlina ~i mai puterruca Domnul a spus ca nu a depins de felul in care a su flat Satan: el a snflartn toate la fel, dar faptul.ca unde au rama.saprinse:;;1 s-au aprins mai puternicafost datoritapozitiel ctedinci09ilor, Cei care au stat ell capul ridicat, Satan a suflat d€ deasupta 9idintr-o data a stins lumina. Pe eei care nu riiman in srnerenie 9i sunr eu capul ridicat (mandri), candsufla vnljmaiul co in cere area, dintr-o data ii stinge. La cei ce stau cueapul plecat ii raman ill smerenie Ia pitiotu;ele Domnului, sufI.area vrajm<'l9ului nu poate merge pe deasltpl'a., ci pe dedesupt. La ariee lampa sau felinar, cand sufli pe deasupra stingi lumina, insa daca sufli pe dedesupt lumina _ arde mai putenric. Domnul a spus ca eei ce stau co capul plecat, srneriti, dricemcercare vine; nU~!ili pierd nadejdea, rua C8:rtE:sc, nu rnumura, dprimest: cu bucurie cand trebuie sa treaca prin felurite mcercari, fiindca ei stiu di prin orice.irtcercars vor trece, ies biruitori cu Domnul. 131 VEGHEREAtN RUGAClUNE VI. A sasea tneercare era eu postul de vegl1.ere r.n~ ruga: " e DomnuL a "pus ca fiecare credin. dos va avea.acea:sta, lup~. aun" . ..." " .~., casa in ruga dune. Satanva vern prin d ifehte gand.utl $1 v. a m.rer . . " firul-ru .~, ., . d oitrebuie tntrer:ttpa sau chiar satale de tot rulruga::l';lflU:'. arn~ , .', sa veghern, sa staruimv 1~ v:derea .rugacJU~l1>' ca sa nu hm birui ti Sa~· nu facern rugacmru numai de forma sa II de pe buze, lnll , 'y • , ,. sa rru a facern ca un ohicei, did atunci f~r,!rr.~~aclllm~,~ in I:r.eWpt si degeaba-asteptam rezultatul.rug:c.ll1n,ll ~l Iezo.!va~ in Iamilie ~il'n biserid1. Dornnul vre:ac~ :ugaC1:r~~11e noastre sa fie facute din ihitha, nu de pebuze, 911~ ,rugal:lUne ~.a.aven; IHGdizneala si c(eclinta eli suntem capul Domnului ~~ daea ceremceva ne'a$culta,a~acUJ?1 a fast fagaduit, di tot.cevom ,cere de la Tatal; in N umele Domrfului Isus, El ne va da .(I~an,1~2~), Cei ce nu vor veghea in vederea rugaciunii VOl" ft tllru~y pnn . . ite de Satan. Din pricina nevegherii in rugacitme unn aJung 15: pamantul sftairmlui Coil fiul risipitor, ¢ la l~nii starea ~e pe ~rma e mai rea de sapte ori decat Irrainte-si nu.se_ m~,l P?t intearce fiirrdca vnljm,a~~l ti ~ne robi pae,at~l~l. De;l pnn rugaeiune vom ie:;;i bir-uitori, dar numar cerarid sangele Domnului in aju tor. URA DIN PARTE A LUMIT - PRIGOANA VII, A ,aptea incercare era arat,ata porm ve~i:fe,a ~ri~sului Satan eu uneltele de tortura -pngoana,ere~m~o~Hlor~ D.omnul a spus ca, hatarat, orice credincibs trebuie ~a.treaca rin aceasta ineercare, sa fie urat ~11lUlit de lurne (Ioa~ 15~18-20~ i6~1-4). Credinciosii care nu vor sa fie uratide ~ume ~'iS~p?aI~ in ~.<;>a fel ca lume$1 sa veghenrfn vederea rugadunii, ca s-a nu cadem in inc,ercarile ce vor veni, ci sa.ie§.im biruHori hi Nurnels LUl cer~n:? sa,ngele Lui in ajutor, ca sa avem parte IOu El In ziu~ veruru LUI. Domnul sa' ne ajute pe terti 1a aceasta.;. Amin, RUG.AClUNEA CE Nil SE AUOESUS ~.J( In Psalmu15; 1-3, psalmistul David zice: "Pleaca-H urethea Ia cu ~in~eJe mete, Doamne,. asculM_ suspinu rile meI~. Doa~n:ne, anzr-mt .glas~l dimi~eata. Dimineata eu imi ihdrept nl.~aaun~a spre Tme§t a§tep t ,Rugadunea este tini:puIin care nOl~oI~lm ell. D~~nezeu §i aducem in fata Lui doFintee. cererile $l~u~tun:rril:,noastre. Fika rugadun,e este eu neputinta ea un ctedmclOS Sa traIasca, de aceea Domnul Isus a zis in Matei 26:41: ,,,Vegheap §i ruga ti -va ca sa nu cade!i in ispita ". L-a I Petru 4:7, apostolu! ~etr~,;pun:: .',Fiti inte1epfi §i vegheafi dar, rn ved.e~ea rugacwnu . In Fdlpeni 4:6 Pavel spune:"Aduceti cereI_tle vO'astre 1a cun~finta lui Dumnezeu pr-in rtlgaciUni~j ceren cu mulfUmiri". ~ Pe~t:~ ca sa fie ascultata, rugadunea trebuie sa aiba cateva calitap: 133 - 51 fie flrutA cu credirlfA~ Matei21 :22: "Tot ce veti cere cu cred in ta, p'rin ru,gaciune, veti primi ", Iacov 5: 15-16: .,Rugaciunea faeura ell credinta va mantui pe celbolnav. Mare putere are rugademeaflerbinte a celui neprihanit", Ioan 15:7: Dace ramaneti in Minesi daca ram.an in voi cuvintele Mele, ~ereti mice yeti vrea ~i vi se va cia". , - sI fiefl.cutl. In Num(!Je Domnului.loan 15:16: "Or ice yeti cere de la Tata! In Numele Men, va va da ", , - s& lie flruM CD sthuinti. Foarte importantd este 9i staruinta in rugaciune. Rugaciunea nu trebuie faeuta de forma: trebuie sa sfaruini tn rugactune 9i sa nu ne lasam, In piIda judecatoru lui nedrept (Luea18:1), in vefsetele 7-8 sc,:ri~,: "' , .. macar ca zalrove§te fa ta de ei, va spun ca le va face dreptate , Din eopilade tata rn-a tn:Vatat-din en vantnl Dornnului d, tugaeiunea facuta diminea~a are 0 mare insemnatate penttu restnl zilei. Dad ne predilmin m~na Domnului sitncepem en El 0' nnua zi, cerand ea sangele Domnului sa ne adaposteasca rm-pottiva sageti1ot' vrajma~ului, vern putea birui niai u~or iSl'itele prin care Satan ne atac.a in toate felurile in ti:~p~ll zilei, Cand eram copii in casa parinteasdi, tata nechema zilrtic.la ora 91a rugaciurte, Dadi din cbpii lipseaa de acas_a sauerau la sccala.tata ti aducea eu numele pe fiecare ill fata Dorimului. Acest lueru s~a sadit ininima mea si, cand am ajuns sa am si eu camin 9i c-opii,ma sileam sa nu treaca ora 9dimineata:_far~-sa rna infapgez fnaintea Domnul ui in Tugaci une. Ad uceam ~l eu ell numele pe €opii ~i pe sotul meu, Totdeauna rna scularn de la rugaciune lnvio:ratil 9i incredintati} dici coptii mei sunt sub paz~ Damnu lui: i-am predat in mana Lui ~i am chemat N umele LUi peste ei, sa: fie locul deadapost 1i'i turnul de scapare, Sangele Dcmnului Isus il cerearn sa £ie pecetea a siguriirH pentru viata lor, did ti spuneam Domnului: ."Dad_ in Egipt nimicitoml n-a putut saintre unde u~iotii u~iL9i pragu_l de sus erim str-opiti eu sangele mielului de Pa§te (Exnd 12.:23), atunci nu v~ putea Satan 503.-i atace p:e cop iii mei, pentru cli inima lor este stropitli Cll sangele Domnului !sus Hristos .... Chiat ~i in ~rebur.ne easelaveam maLmult spar intatdeau na cand rna iri£ati~am main tea Domnului. Daca. se inta:rnpla ca venea cineva sau erau aite probleme ~inu rna puteam ruga, toate_lmt mergea1.l pe dos: aveam ispite §iincerdililn di£erite forme ~i pe deasupra,nla 134 simte"' ...... co ·1· "tV d .' - , ..,.Ll , P e{il a e nepufinta,' A. tru., sarnii rag, primeam prospetim$l,~ . p,da:cu1il rna pUlieam C A A , e~lInVlOrare 10 d 1_ 'A_ _ A es~a mtamplattnsaintr_odimin . V? ~,1 ~l m trup. una ,:and a:ta din trebu:rilecasei .rni- .. ea!a: F.kan~~~ clnd am~azutcaera cre('Ut de Ora 9. M_amam ndlcatochilla ceas ~i ca sanu trearn ora rugacl'un" CV y. v pus repe.de pe ge-nul1cru , ... , UlftTasamaro A A ' ruga, dar 0' moJegeala "i 0 a V . '_, g" m mceput a rna rnin v.'. ' , y pasar·e ioarte mare IX . lne, ca nu mal aveam ni " . s-a qsat peste b ' . . leI cUVlnte sa rn Y , A Z urau lat,otceavem de Hicut· i .. Y .A '.. a'rog, Ga~dutUe fmi saJe terrnin pe t08te. CO< t t n:ag~ndeamoumsa le:rezolvco;:i c au am sa~rnl adu' . A d "f o. ncentrez la Jertfa Dofu . t ... I .. .. ~.gan·urile ~i Sa Ie nute . - . nu Ll I . sus derIo " A. d h r fm,ea~l n-arn puru t bi . : d. -. h . ' . . pLaIn ' una fnst V V " _,J -... . trlU U ul de mol 'I x 'A azan ll. ca nu pot s'aY • - • ..e~a ,a ~llmnietrire D rna rag pentru· - r<'" . ornnuj, a~a curn ~tiam difteb" . ca. nUam Iegatura en m-am_ganditsa maBeol. s'awn. u~e ~J a. msnnfit-o de atatea or] . , ' u-nn p1erd Ii . I "' . ' pntruga, Apoi OJ-am g.anditY .W. rnpu , daQa tot nu ma datoda ~e a rna rug.a Ia ota 9~a rna FOg cum pot, nUmai sa-ml lac Dlntr-o data amtre - .~ . d.' In - . sarh,_eaIn sornn >t. "- d . ~ . ea,. cam la 4~5.rn, un In er al Do .' .. ,. v:",Zan .. deasupra Apm S~a _uitahi Ianga- g., 1 0::11. aIU! se se una la mine a ren t Y Y "f rrune a one' CA- ... vazutca al, .. . 'i , e orma, care sus nu s~a au 't L . arn lctCUt 0 rugikiune leTte si '0·· ..! ' zrt.: -arn Tugatpe D '. I Y _ _,~ orona_! ID1~aturnatun duhd W ~ . ?rnnu sa rna rugacnmea s-asuit pana suo I' 1. e rugaaune 91 am simtit eli p' . s aataru1deslava ' nn ftceasta vreau h~ toti' .. ' ,. ' "ti Y , " ....,_.. ceu:e"VOr .' 'i' eca exista. doua£elur' d _'._ . . al1Z1aceasta]ucra_;o;;-X , y, ,- I -e rl1gaaYne.· ,",. ~)""- ~l rugacnme ce nu se suie ." . . .. mgaaune ee se aude Sus lOS eajeftfa lui Cain, NOl· n'~::, nbu~:ude sus, d,se fmpra§.tie Me r Y, . ._.ue ulesanem jh .. ' , r ~gaC1une de pe huze,. S'au sa lim v- , . • . u ,~LL[mm siHacem 0' Sa ne auda altH cat de ITumos ne ' az~p de altu ca ne rugam, sau ct ' . pnmIta de D I, . ru..g: •. omnu , de exemplu 3 'i . paCa'tos <;1 a f, ., . - . , 4:5-6 zice: "Glnd Hi intord :" .'Smell pacc!itoase. Psalmul bucurie ~i nu ti se'um 1 fPnvlrIle spre El, teltiminezi de , p e ata de ru~ine. Cine! st6ga un - 135 1 ,'" , , U1 ' ~ din toate oecazunle " nenorocit, Domnul auqea1~Il-l S" cDa!~nezeu eare~i-a1n, t~rs,fat,~ , , 1 om, u, d 10 'Sac 51 Vedem di Dam,e , un, '1' r ga~ci"ne si cereri, P,o StiIl, " " 1 ,1 '" ' 0 u ell U ,',.,. , 'bit a Ul sa-L cautepe rornn ~', caera un ompream, cenlita. (0 a niel 9: 3) ~ ~a e:,! and legea nici chiatin Ba:bd?nl~l - . ,- pacatUlt cwe, , " "', I'n capltou Oun'lIlezeu ~1 n a , ~ '~d Gll cei vinevati '~l zioe , , ',~., ' . , pune 10 ran" , ',,' am fast ral ~l tara:roblel-se - '-var~itnelegrurrea, , l' 7'1'7' Norarn p-a.catu, It, a.m, s a cile Tale de aceea m se ' '".~" ", batut d;e)a pOIon ~' ~ uns A d ~ atmcl, ne-am a a '"" V dem m urma ce rasp m an , ',1 f in de rusme . ec , cuvine.sa fit s~ nmPl e .; , mnezeu dtlpa 0 a~a Ill~aC1:ml' eM' e co a ' rimit Daniel de a U ice'lntoateetl-va a nne. ,,' p t Ioel 2~12 Oumneze~ Z , '~' , ' lnaintea lui: Dumne- n , lA, et sibocet . Deer , ' ~. ta dar toata inima, cu pos£, p. a~ , :"cu multumiri, Ceren?l G~m" • zeu rngaciunea tre~l~ fa~cu=\'!ta cu p~st, planset~lt;:hm~ b~C~ti sqntocaziicand tre ~~e,msbletelor noastre nepotnvl. e ,~' Add' pricrna UID" , ~ trebuie sa Arunci cen '. In, ',' vrea san:epedepseasc~, , ,,' ti- " atatn pe Domnul ~l El A, ,'t Domnului, sa Se,ID11os A ~~~im ~u inimile s!a,i~ t~ In';':et~e ce ni le trimite ,i ~a lase III veasea de n01 ~l sa, -J,p, ar, araU,td noi (Ieremia 18:7-10). I1,ro? pe > , A 't 're pes e· , , d gacmne I imb blnecuv,<.m a , '..l fO,t. d ~"'du!are "1 " e IU ' , " sc :tun . un IULUI eJ.... '.. ,~ l: 11 trltnita peste noi ~arrt nu de forma, Cl Domnu s , " , 1, ~' € "l·u~e sa ne rug , "~' E'l " ' ,san,,, ,~" "A v, caCl- (Zaharia 12: 10), ~o~u, , .' iiciurWf! a ajuns pana sus'. ,A , a",t sa simtlm~l not eli rug, ~'. "'1..1'ta~ (Psalmu151.17). a'ljia me > ",. adr(lblta,,~ mar I ,_ nu dispretuie~teolmm zq SuLlJLAURIU d ", vedeamcobo- ~ 'in vis (') ve eme, " ~'" ' Intr-o noapte am V~ZtL ~are se desfasura mcoborarea IUl, -"'andu~se, din cer un sUlauflu, ativ 1 m, iar diametr~I de Hl 1" a de apl'OXlffi , ens ca Lungimea sulu ll,l, e ir [area sulului se ve, de~ ~eva,,~' " Pe 'b'v 3D em, . n den). , , ~e'am otrscTlsuL ap' roxtma '.. 1" ~l~lme nu pnII.! ' " " • 'I' . ' l' Y dar fund Ia lna \ ' .' '1 Panglica sulu Ul pe 0 pang lea" " . m putut nu scttsu , ' ~ ura eesulul cobora, a, , . " ,. rna: " artltatn rom multe rtLbn?-., ' i renumele unor era unfn prima.ruhridi e-rascns ~u~:~~li l~i Duntnezeu 'Cll ,,' ~, ' dona rubridi €ra scr~~ p ~, duiti de Qomnl) 1 fam, 'lin, In, a, f 't'e (c.a·!-l copn e, rall ra,n ,. A, f nill.'n'le ., 1 f care amil \' " .. ~=scm a pt'l vl're ,ale, , b' ~ scria dih copn se ga",~, . . , ". ' :t:ru' eaJ. in a,' hem ru rIca, ' , n', -decenu.sunt toti copm pen ' ", 'br'l' cl.:o':Jserv a~,l 1'_ a narra ru, . . acestea. ill, 'r-~ , ,w " 'A, 1'llan, la numa!. cup:rtn~l ill r . 136 -~ ~~-- . M~am uitat ntirata: la cele scrise 9i rn-am gancIit: "Oare chiar asa in. amanun pme se tine con t de teats I ucru tile ?" Cand s-a cobor at aproa pe in fata ochilof mei sulu I, a aparu f rubrka unei familti pe care 0 cllno$team bine, M-atn gandit caacum 0 sa vad dadI e adevaratce scns in sul, pentru ca am cunoscu t bine familia, M-am uitat la planuI lui Dumnezeu ell privire la familia respectiva 9i scria 10 copii, Am tresarifca scria 10 cqpii, cad In familie erau numai 9 copu, ~tiam ca parintii i-au primitpe top. cap le-a dat Domrrul, nu s-au fmpotrivit la nasten, dar nu au a vu f rrtaimulti. M-am uitat Ia Observ:a,t.H" sa vad de ce au numai 9, cand trebuia sa aiba 10 copiL LCl observa til era scris Ca marna a pierrlut treisarcini,fiecare detrei 111111. 3+3+3=:9 ]unide sarc.i.na" cat at fi trebuit Sa pOi ungerea cu untdelelhnin Numels Domnulnj pe o batista penttu ea, iar batista sa fie trimisa prin cineva care plecadin Romarua ftt Chicago lnZiua urmatoare. Deoarece sotu1 meu nu a putut pleca cu ei, m-arn bucurat di macar eu puteam sa-i insotesc, sa simt aUituri de acestii familie co eauza de boala, care, de fapt, au fost printre prietenii iamiliei noas;tre fn Romania. Pe cdnd sa plecam, fratele Ardelean Moise, vecinul nostru, care zarea bo1nav in pat de mai mult timp, a trimis vorbasa aducem ~i cauza lui in fata Domrtului si sa se fad . .o;;i peFltru el ungerea cu untdelemn in Numele Domnului pe p_batista. Era intr-o vineri seara.. Gind am ejuns acoIo, erastrans un numar destul de mare de ttati si surori care au venit ih lata Domntt!ui,insistand Cllmijlociri.o;;i cereri en lactimipentru eei boIna:vi, ca Domnul sa intervina, dupa planul sj voia Lui, la cauza fiedirui bolnav In parte. Dupa. dona are de rugadune, s-a fikut ungerea cu untdelemn fnNumeleluiIsus la cei bolnavi, apoi S-a fa cut fllgaciune$l pe batistele trimise de cei bolnavi, care rtu erau de fata. Duhul Sfant ne-a.cercetat deosebit $i am Sitnpt prezenta D~mnuluj larugacitme. De$inu s-a dat nici 0 descoperire prin Dohul Sfant, am fast convinsi di Domnul a Iucratsi multi din cei bolnavi au fost vindeca!i. 139 Am ajuns rnapoi aea~a d oar dupa miezu 1 noptii, Pentru 01 so tul §i copiif mei dorrneau, m-am d lIS in alta camera, cad simteamnevoia sa rna mai fOg singudi. ~inu am Vl'ut 5'o3-i deranjez. Fe 1<1. ora dona m-am culcat .;;i pe la ora trei m-am trezit sub 0 cercetare adandi a Duhului Smnt. Auzearn vocea Dorrrnuln i rosrind cavmte pentru popor, cu mare putere. Auzind atat de dar vocea Domnului, am luat un ereion ~i am scris cespunea Domnul Lucrarea a fast intretnpta de 7 orr si find ei a conttnuatpana la a 7':'3 parte. De fiecare data'cand se intrerupea Iucrarea, fiinden nu stiam cif va rnai continua, Ii multumeam Domnului pen tru ctia gasH en calesa ne sfatuiasdi" aratandu-ne pa1'9le negative care.ne-au aclus schiopatarea si tamanerea rri urrna, ii rnultumeam di-n dragostea Lui ne-a arat91 cetrebuie sa facem sil ie~iin 'din starea de adormire ~i nepasare, ca sa putem avea parte deElin ziaa cana I~i va fapi poporul Lui de pe pamant, A9a, firul luerarii a eontinuat p§n1''fla a 7~a parte $i a durat pana laesa 7 dimineata, Domnul mi -a sFusJ>a spun in popar cuvintele date! c'a:ci prin ere Domnul vrea sa trezeasca poporul rom§n pentru ase preg-ah, did venirea Lui va fi curand ::;;i Domnul 191 va rapi Mireasa 1 a El. Eu m -am bueura t maintea Dornn ului ~i am zis: .Doa m ne, eu VOl spune eu vintele Til I e in popor, dar cea mai mare parte nu Ie VOT primi pernru ca, sunt demustrare si ind rep tare; Da- rni, Te 1'0g, un semnca Tu mi-ai vorbit; ea sUi.u pe deplin tncredintata de cuvantul Ta.u-§i apci voi spune tof ce mi -3 is-pus, fie di VOI prirni, fie.ea n u vor prirni, chiar d adi ar trebui sa sufilr ocara". Bineeuvantat sa fie Domnul, cil El mi-a raspuns atunci: "lata lti dau trei semne, nu unul cnmrru-aicerut, ca sa 9tii ea Ell ti-am vorb1t ~i samarturise9t'i.cuVinte1e Mele, lata primul semn: vindec fetifa bolnava ca sa 5e curtoasea fndurarea Mea, ca sun t viu 9i tri.tiesc, dar iahl penttu ce am Inglid uit acest Iucru: pentru di parintii PLu9i-au pnuthotarfuile luate. Au zis di de-i vQi sprijini ~i vor ajunge acolo, Mil VOl' sluji, tinand dkarea dt:eapta, teinandu-se de Numele Meu ~i nu se vOI'impotrivi planu I ui Meu eu privire la familia lor, Dar d upa ce au -aj lIn S acolo nu s-au mai tinut dehotanltile luate ~i s-au fmpotri'lit planului Me.u, Dar pentru d, s-au cait:;;i auvarsat laerirni, M -am ind urat, as colt cere"rile lor !}i ale tela! ce au strig-ataliliuri de ei. Dar de nu vor intra in aseultare ~i implinirea no~ara.riIaT -1i 140 jirrufnteI6r fikute, nmaui'! va vern d' , Al d U', ',m nou peste e1 , ',,0 easemnecuprivirelac " d" ,~' adus in fata Mea: "Lata punctele auza€ boala a baroatuI4i sufe~inta ", ~i Domnu'la-aratat pentru care 1 greutat:i? lata ca dadi nu ii-as £i iesi t in cale In felul acesta ai fi fost"ea.~ magarWl salbatidi la~ata in voie, care f:;>i ia drumul s.prepustie, ti s-ar fi uscat vlaga ?i ai fi pierit. Dar ti-am pus zahala In gtt:r~ ca sa te.struneso ~i sa te opresc din perninle tale ¢.din alergarile tale i uti care duc spre pustie; unde In Icc de hranaaLeasii te-ai hranit ell rescove. Dar Vat, In loc ,sa recunoa:?teti ca v'a iubesc~i de aceea va ies in cale prin Incerean ?i probe, punendu-va bariere si ingtaruturiinf;:r-unfel sialnil, ca sa nu va dep<'lrtati de Mine 5i sa va pierdeU, In loe sa t , .~ reeuttoa$tefi ~i sa va intoarceti.cu cainta ?i smerenie, cartiti?i murmu;afi'in. ince;rcari. Piecara sunt~i ehemati sa descarcat] poverile, sa dezlegap. briUele stra.ine; sa va faeeti verificarea, sa va puneti 1n rand ufaUi ~,i Sa I:eeunoa~teji ea v-ati atins de Iu~ri strains. Cand v-arn ~a u tat, nu v-am gasi tla altm: ou fecul a prms ea Ia incepu t, ei atL fost prins,i de framantari l'i i'ngrijorari. Veniti en recuno~tintii Ili hotarari noi ea sa dipatap famaduire ~i pN:I parttt 9i pe alta, zice Domnul." 6. "J'rezip-va i?i v01 ei"ltrani ai poporului, care judecati prrcinile poporului Men dupa iniliti$are?i dup.aceleimzite, nu dt:tpa dreptate 9i adevar, Sunteti cheI'rta~(sa suspneti adevarul Meu si sa [udecati dupa dteptate pricina poporulut Meu"did daca nu Yeti luera dttpa adevar, voi intra Eo. 1a judecatacn voi ~i veti fi pll~i in din tar ~i din can tar in cuptor, ~i far pe can tar ·pana se va dezlipi zgurade pe VOl, ca sa se vada straluciraa aurului curat. Nu-i mult $i unciur va fi pus in popm: ~i toata pleava si par tea u!joara va fi spulberata ~i nu VOl' ramane decat b oabe Ie eu greuta te .. De aceea intelegeti ?i fieeare sa-~i mea veri£iearea pana nu -i prea tarziu, zite Domnu!. « 7. Sreziti-vil Val care trebu.ie sa stap. de v:eghe pe ziduri Vegheati ca sa nu atipiti, old sanu cadeti de la locul de veghe tmde v-am ~ezat, ell voi nu'a'Vep.patfe nid drept La impar~eala de,jos, ci ehemarea voastra e malt.l,.ca sa va pastratiporloabele de p.Fet ~i sann Iua,tr nimic din lucrurile de-?ertaduilii, zke Domnul. Din pricinacti unil nu -?i-au p~strat alegetea -?i locul, din pricina d nu ~i-au inteles ch.emarea ~ b ruscsa te speru? ' .' W.· , canuam pus rana . zis:,,Decealttesanta.9 a,' .W fr~' x- .. b. scl'ncatmaspenam, ' • ~ A 1 a puna' and. a~a ru . di Uneori.se Ifltarnp as" eceid t dar-etunei nu a fost m ' Ad w_a intamplat un accel en , .' , crezan cas acestmottv, '" tresarit din prid.h a t luf meu ca am ' I-am !Spus so U . . A" . fiindca.mi-arn adus micro1;ni.zului ce a tr~c.u t pe t~nl ga nor, Dorarml mai inainte, .A t pe care rru -a spus , " .. 1 aminte de un cuvan . 'sDofhnul atunci eli pnvlIe a l-am istbrisi.t exa, ct ce m~-a~spu uilt pentru noi ca sa f. aca . - n w tu crezi ca e prea mu . ' ~. microbus. »,-,aca . " d macar nu spune rurmc ' ,t l' t ,<:r nu pot! cre e, . _ . Domnul aces bIC! I" '. ; _ A bat daca: eu cred ce rru-a • ~«., . zis eu El m-amtre ' . I . fmpotnva " i-arn : , '. ~. '. 0' ed". Ahmci e a Z15: ' , I' • 'l-amraspuns.,. a, q. ." _ vorb:rt Domnu ~~l eo ~' .r: t idup,il cuvantuI Ltll . Domnul sa Iaca d upa credinta a. § , ' I . La vorbir intt-a " 'f' timp 51 Do.mnu m. . A_ ma.i trecut pU.' In ',' ."l~' Elvelia ca sa marturisim - ~" 'g cu sotu In ¥ , , noapte ca e hatarat sa me,r. . ' .. '.telea vute en El, cand r-am ~ -'1 D mRUiUI';:1 expenen, _, _ .~' acolo lucraule a =: "' . Cum se va rezolva, ea ne 1', u a crezut dar a Z15. " , , )t spus sotu Ul me , ,'.:'" E.1' etia? Dumnezeu poate, Sa • th' '. • VIZ a pentrll V \"L • , , • trebuie nemare ~l, l ch v' '"n vI'ziti! pentru U. SA. §l. nu t trei c emari m vtz " 1 ucreze, dar am ~ v~. " D. "de la Domnul a venit lucrare~, mi-a tosraprobata rnp una '. A ac: lie <:iam P rimit invitatie ~ ,.~, N- . ttecut decaf cateva z 'f ~ A" va nnplim, '.' au. . " El' ti a spus ca aavut mdemn ' ~ 5 t lui din v:e a, ce . , de la 0 vensoara a o'~' . f w ,'vitatia fara ca noi sa cerem ' din partea Domnulm sa ne a~a lnarea la'ambasadii §i, ca. pr~n acest Iuc:u. Sotu1"s-a dUSt:~~ue_:zolvat §i am p,lecat i~ Elve~~ in:inune, In SCHrt til .. mp toa.. '., '. ' f ~ N. '-am avut tlmp ruCI . , ~ te teptarea noasr.a. __ in VIZtta. A fQst ~s. a§'blemele i copili tncepeau9co~la: sa-mi rezol v acasa tO~,te pro l' 9 HI safngrlJeasdi de el, 91 Am predat totuI-in grrJa Domna Ul, ca _ am pletat. . ',A 'uHe adun~Ii, Ia romam, ln EI v,e ti a am fo,s. t, ~n mal ill] dat prilPhJ! c. a in t.oate .. ali" 'e!vetieru. Domnu ne-a .,' -J- ..' germaru,lt . em ~l ".. u tern miirturisi unele lUCIan 91 biseridle unde. am fost so1 p 1 S-a tnPTijit de tot, did peste tot expedente avate eu El. Domnu o~ • 146 pe unde am rners amavu f cu noi 0 SO! ii care tie traducea ICand frelii tineau servi:ciul in adunare. Tot la fel, _caild noi lJJ:arturisea!)l tucrarile Domnu1ui,. ea Ie tra4.ucea. Spra ~na patnr limbi: engleza, gerrnana, italiana .;;iromana." In unele adunari elvepene surorflo erau in~ajCiritate ca in apus: eu capul gol, tunse, increpte, Cilinele, verighete, cercei ~i bratari. Totu§i am gasH.;;i adunari exempla. Pot sa spun cj'i 0 adunare rn-a irhpresionat fcarte mulr: Suyodle erau toate tnvelite, dar nu cu baticurf transparente, ci eu baticur] foarte.: serioase, :i'ntr-o singura culoare. Nid una dinsurori nu a avtn parol taiat, nia feteIe .;;i rod feti tele.ln general toate familiile de acolo aveau mUlti copir, Intre ei am inUlnit 0 familie cu optsprezece copfi: cea rnai mare lata era inca necasatorita 91 tinea in brate pe cea mai.tnicuta. Fiecal'f familie venea cu mkrobuzu.lla adunare, ~i in adunare parin!ii se 8i?ezau pe eapetele bancilor §i copHi fntreei (ce4 care erautnai mia- eei mad erau in cor). C'hia:r §i programullor ne-a mirat fOi:l:rte mttlt: serviciuI mcepea dimineata la ora nQ!1'~. pana la douasprezece. La amiaza seiaceao panza in care serveau masa piWnpi~i copiii (necare lamilie 1$i aducea mancarea deacasa). Aveau 0 sala de mese pentru timpul rece, 1ill' i:and eracald, serveau Mara, pe iarba. Pauza dura pana laora. trei, Nilnenl numergeaacaSa, iar de Ia ftei intrau din non in adunar.e ~i aveau alt program de la t:relIa~'ase. Ei spuneau ea all f;lcutprogramul acesta pentru ca.sa poata ajungesear a mal devreme acasa §i copiii sil poata dormi, ca ditrtineata sii se poata scula sa mearga Ia ~coala, intr-o zi am rriarturisit intr-o adunare, el vetiana luqarea In Cl1.N ariifestau pucana to· . e, can s-a cItit CUY'''' ~.J . art~ mdi:feieoti C~·· d ., an'Ll, rru S-a11 pm-ut iara~i au batut dkp:~ s-~ expl1~~L~Uvantul.· prin predica ei - - u,ue 51 unea!J cruar au - p , pa.'tea un Iucru obi§n_uit . i bun sa .•. .. . -::a8. ~storultiii ge [aea Sa .rada §i sa fie veseli '§ La ~sa fOl~seasca CUvmte care s-a-i Palme~i unii se lega'":na 'v can tao rea ~ comun batean tare din ~ v . u ca aproape Zlce ' ._. ~ ca otaJ:iI or. Fern·1 . . . ear ea JoaC<1. pe ritmul tV, . . €I e erauaproape toate ~ uL ~Iat.~i cQaiat, avandineJe b ,-t~. . I? ~aI? gol, cUparui dUlt!e ele erau fardate i a' ra,an, cercel §ll~n~~are; multe moda Iumli. § pro ape toateerau unbracate dupa_ DOnlnu1 mi-a zis· V . £_ po . .,. e·Zl ce orm-'< de'" h'.' . - parulln fara !vI ? , ... , U . Inc Inare aduce i· ~J . rea. Mle oLl-MJ pla . ~ 110are cad OU M'd ... ., ceaceasta fonna de D t .' . - . t . au cmsteac;i resp .... ·1 d D - ~l Strune ca astfel d·~ .... ,.. . ~c . rerua, Cl $l-alargit . a merge peea cutoate bagajele .str.nne. Adnc 0 151 ~- A.... '. . ar i rin traite $1 purtare Ml"i tl"ig~duiesc:. forma de.inrhinare, d .. P u e care l-am strarts unul cate unul Du-te, sP.u, ne po .. porulnl ~el . ".. . '1;. de rna rturie tntre ac. e. st. e. . ..' ". a-MIS uJeasca . - .- . . '1 si r-am adus aLCI S .:_.... dup'a obiceiuri e ' ..... N . melui Men, sa n use ia neamunspre,slav. a u -' ~~~. d forma lor-defnchinere, care '1 cli' . ul lor acc:ep ""-'. r _ S._ neamun or ., n Jur . ..;.. - A- chi . - A chili si in adevar. .a 1·- ·ta- -Cl ei sa se In . me In, d 1 n u- Mi -este p aeu ", '. . . . t puse de Mine ae a . " ~.' - a . tele drepte, care sun . . . ramanala asez m~ . _ .. d 1 devietuire a)neamunlor, . .- . U' se 18 dupa rno u ~ . d Irieeput $1 sa n '. .' ..01 en care i-am a us imoaP1?and chipul veacu!.~l a~ce~~l~~i~~Psa a fostca ei sa fie 0 aid si le-am purtatde grI}a sa n . 'nPeamurile dill jurul lor '" - 1 '. ze in intunericsi ._'. ' .. lumin~-care:a_ ~e .. ~ la lumirta Mea. Ei nieidecurn sa nu sa va:da lum.U1~ ~l,Sa VIn . 'lor din [ur, niei forma lor de accepte obiceitrrite neamuH.. fV ltv rum a' ajuns starea .. D·' ta in cercetarea acu a, inehinare. ar la, . .. eli . . in vremea areasta: . 1 .. multora l~ po~or .,. A •. trm~ri Inmijlocul p:0P0rll. tu, Se vaa fl'amantalll ~l Ing ']" , ... '. unt.legati cu- . . "'. . .' meTn lor, ll:lf unll so,. _ . M. ult.i doc pov;en s trat~edPe ul . - l·t. rul Meu doar () form. a de .. -'. Multi a uc a.a a . d .V legiHun .strame.. ... ~. .~ .' . PH" 1.' a rnoeput· 'up.a . • A d ·til d' pteeare s-au ...... -e . , fnch.ihare~.laroran. Ul. ' .. e . reo _ A "h·nela. altarul Meu, lEh3.u itt£vf ezesrsa seinc 1 .' . carepoporul sa.se a,.f§ _..j ~ _t,~. re De aceeanuse vede bi , . forme-de ffil.;I.ltn3 , schimbat cuo . lee .. nm ~1. .' -, 1 -1. caci harul,9i po terea . - ' .. 1 bate pasu pe",oc, 1 ' propa~l~e 9~POPO:ru '. . li-~e~te din mijlocul poponi U1: Duhului Siant ~e ~uera:r:Pi overile straine, sarupeti Sun teti. ch.e rna tl sa des ~.arca ~ p ti leg"'t- sa. dezhracati haina ·v· 'esmgurl v.a ....... , . .? ,.. lega.lu.rile strame.ctlcar. .1.. v' -ti: A h· 'a·r·na de in subtire, sa nu v.a ... - . - ~ imbraca Ill· . " , zdrenturoasa ~1 sa v.a un .· . i : a-' facef rost de 0 inima noaa ' .- d - .. ic ce"1 necuratsi sa v . '. ~' ,_ atmgeli . e rum . . . A '.' ila si pace. a, Cu dhnta.,. c u A - I uiasca lndurarea, ml. • _ _ -t ti 1n care; Sa DC .. ~. ',- v. _. O:>n£V,t' .... at; 1a altar c.a sa eapa. a,. ' v .•. erenle sa val at1,. ~. . v. ttl re-cui1o-?tinta ?lvS~ ,,: .' .u1 tn-zadar~ ta sunt gelosca altar indurate. N tl va r.lS.1 pIp tim p. v , I. '. . lTe <:i mulp- aduc foe - A ., Itedmcamme.evoas. , Meu sta daramat m. mu. ,., . d- . .t'timp. ultn zadar, Numal 1 11M' Baal nSlpiln u-~ .' " " strain pe .. a t. aru .:.. .. ' .. ' - •..... - --. 'til" M. Ie d'r- "pte ci-<:i gase. se A , • -I . randu!e e ... ,. ... ._ p:asesc pl~:cete In le~, t ~1 ~ la:udaTd~enia ac-estei vieti. Se stng~ PUkerea In pona DC 1. or. ~ D' -. l' 'daramat ill casele lor ?l . . '.' t· eu alEarul, omnu Ul A 1 <~ V 31. de.eel ce s. au 1 'v' V'cr" N'imicitorul va intra m cas. e e d ·tte peaita:ru stram, ea. ~ ~. ... eia uCJer [_ ',. " .. urn. 'e1e Ie mergeca nates.., '. . . fl' cellovtti»- ntll:El.al n . '. .. d lot<:J. mul.~ v. OI. . . .' ' '.. . ~.. • . fi' IY' te ch:iar semoe. _ e :r ,. in . ele carrune vor a8a dar ei vor flmOt.(i. un . l' ca sa tie di sunt un Dumnezeu d Ii' . camartunepentrumu p, ~ '_o·u, 152 gelDS pentru poporul Meu care·i potmt sa se deparfeze de Mine. Ei nu~§i mai gasescpHicere in legHe 9i orlindu inIe Mele, nici in CuvantuI Meu, ci j9-i gasesc placerea in delf€rta ciunile ~i placerfle de 0 dipaa lucrurilor tredHoare. Ihtrati ell ciHnta:;;i 'tecuno~Hn~a $i nu fa.ceti alergati iUft in pustie in porniti nechihzuife, did sestriga- «Vai de ceice strangcomori inzilele din urma, did nenorodrea va veni: dintr-o data»_ Luati bine searna ca se striga «Vai de cei ee opresc partea M:ea care est€' a o.rfanului, a vaduvei,a nenorOdfilor~ a saracului:o;;i a celor ce due lipsa, did vof cere soco teal<'1 pentru partea Mea, nee DoxnnuI, care ari risipit~o in phlc.erile voastres, E vr-emea de ttezire $i de§leptar~ did lucruIile ce VOl" veru vor i'ngrogi pemuip_; cad tiei curenn putetnici VOl' porni curand $i vor prinde tot globul pamantesc si vor infra in taate continentale $imulp. vor veuea!iii X.OI zice «Da, semnele Apocalipsei se implinese pe pamanb). Pentru pop:oruLMeu e Sf2ffificde trezire_$i de$teptare'ca rur-i m nlt §i se va aQ!zi strig-area «Veniti la Mine!» §icei ce M-au frrteles I{>i VaT lua zborulsus, iar pentru. cei ce nu M-au fntelesV'a UfII\a pl.insul:o;;i eeasul asprei judecati". Dupa' ee £i-au da ta ace'S~ CUVIDle am rntteb&t pe Domnul cu privire la altar1,!llui Baal, claca vrea sa-rm spuna care ests, ca. poate vorintreba uhn din popor la'ceanume 8-11U teierit aceste cuvinte.Domnul mi-a rasptms dar: "Altarullui Baal, care a intrat In easels multoF'a, este televizoful Pe altarul mgaciun'ii nu mai au rimp Sa adudi trn ceas de rugadune, ci multi, de forma, stall cateva, dipe la altar, dar $i atunci au ganduri1e impra-$tiate, iar 1a altarn l1ui Baal ad ucore rritregi mfinAnd U~$i cug~tele_ De aceea mama Mrs-a suit pana in nari 1mpotriva celor ee fac a ces te lucruri caei pe ilceastii. fereastra moartea: a. intra:t in easele multora $i va adtlce moan-e", suileteasca penltu mUlti". LVCRAREA CU I'RIVIRE LA VENIREA DOMNULUI ? In -noa plea. de 28 oc tombrie 1993, Domnul mi ~a ara ta t aceast~ laCtare. Am vazut mult popor adunat ca intr-o adunare lItare ~ mi s-a dat sa i'nte1eg dlrepre;zintii poporul Domnului de pe tot pamantqJ. to £ata poporului era ca un altar pe cate unii din POPof'aduceau jertle Domnului~ dar eei mai mUlti din popor stateau nepasatori: unii erau intor~i eu spateJespre 153 . altarul Dom nuluisi ell fataspre uliia, altii vorbeau l~tre. ei,ia~ altii chiar radeau tntte ei, Dead ata perdeana sa tras ~l un sol al D~mno.ltft, care &-(1 aratat ca un inger Ioarte p uternic, a iesit in fata l?i a strigat: ,,\lenirea Domnnlui este fo<),rte aproap~l Preg,atiti-val Vegheatt'~i nu va depattap de akarul Domnului. Aduceti [ertfe curate, did venirea Domrunui va fi in c?tand3 curand de tot. Curatiti-va, cei ce purtati vasele Domnului; nu va atingeti de nimic spurcat si necurat. UntdeIemntil ce vi s-a dat in vase.foloaiti-I pentru ungerea calor lovip ~i riiniti din jurul vostru si strigati in gura mare-e.Vine Domnull» caci veni:rea Domnului este mult mai a,proape dedt VOl va gandlp.". Multi din pop or s-au 1,1 ita t urrii la al til, dar cei mal multi a~ ra~as to~ nepa'sato.rt, iar altii au ZIS: ,,;rot a§a s-a spus de atata tl~p ~l Domnul tnca nu a venit. Cine poatesti canci va.fi verurea Domnului?" Alta au.inceput a dispretui '9i pe cei ce au fast miscati.de cHvantul Domnnlui'si care au thC'eput sa aducajertfe pe altarul Domnului. Eu am incepu t a plange ~i am tnrrebat pe, solu 1 Demnului di;'lca "rea s&-Wi spun a Git mal este parra can'd vine Domnul. Mai este mult? Ca e asa de grea vsgherea pentru Cd ~ulti s-eu obisnnit deja eu acest cuv~nt: «Vine Domnul!» ~i dispretuiese chi~r 9i pe cei oe indeamna. poporul la veghere §i pregaHre; sa.-L intiill1easdi pe Domnul, A spu:s: ",Nueste tngih:luit sa spun mai mult decat aNit1 di venirea Domnului e foarte aproape, dar fiindca: ins~ ti, 0 clipa te las sa vezi cat e de aprcapevenirea Domnului". . A tras perdeaua la 0 parte~i am vazut pamantol ea pe un ecran si lao distan~amicii, de cati-va rnetri.sevedea eapiHul: era pus ea un stavilar (ca unhotar)ce nu putea fitrecut, iar,de sus S-3 coborat ca 0 lozinca pe care era scris: ,$F AR$IT!" ~i a-a fixat t:l1 fara pamantului. Din cer se vedea coborand un ora~ ca a cetate d eosebit de frumcasa.cu tum uri lnalte ce straluceau cu putere, ca aunt!' Deasupra acestei cetilti plutea!In nor alb ~e reprezenta slava Dorrtnului, ce umbrea cetatea. In partea dm lata era ta uli 8oaremare, ce-Striilucea pufernic InCat nu puteam sa pri vesc bine eetatea din pricina sb:al tlciril. !naintea cetati i venea in zbor un fnger put-ernie co o carte de aut In mana pe care era seris numar1.lt l~i a zis: jn cartea nmnaml1 sunt scrise numele celo1: ce fn cuiand vor fi rapiti 1a Damnul, sa-L il1tampine in vazduh". Apoi a mai arata! 0 alta carte, pe CaIe era 154 scris nu:n1h~ .2: ,,AeeasJa e cat-tea viet;iiundesuntscrise num,ele ~eJor m~tqlfll cen~au parle.deintaiainviere ~i VOt trece pe la Judecara. Oat se stnga: ,,Fence de cei al carar nUIne e sctis in cartea nu miitu 1 1, did ei vor aveaparte deintaia inviere". Apoimi-a zls: "Vezic.ate de aproape venirea Domnului? Aceste luc~.uri sunt gata sa apara."pu-te $i striga: $(Vin~ r:,9~nnuj". Fll u.n s~mn PAentru altii ~i pregtitip-va pentru rapire, c~a Dom~~ I vine in cursnd. Apropian -va de altarul Dornnulu] ~t aaucet! Jertfe:u~at-e; far vasels, fn careS,-apus untdelemn p~ntTU ungere,s.a fie puse nefncetat pe altar, ca IJntdeJeinnul din ele,$~ 'pQ~ta ~i folosit pentru ungerea panilor ~i vanati!:iilor celQ:lo~\U~, cazu.F ?f~o~Vi. Sa strigati ~ ~i noapte de;>teptare ~i treZI'Te m popor, ceo ven:rea D?~nulUI a faarte aproape;!" ~ Per~ea~a s-~ fias lUCfpm, mgerul a disparQ_t, iar eu am r~as plangand~~ sttigand: "Vi ne Domnul. Pregatire did veneea ~,?ffil1.~ru.e [mute apmape~ D€§t~ptare. ~i h:ezire ca vine Domn.ul. Uru~dl~ popor au ltrat In seris cuvmtele date, s-au a~IOplat ~e.alt~ ~laducea t1 jertfe Dornnnluj. Altii au inceput a dJ;S?ret~1 $~ a--';il face sernns fntreei, di s-i n-ai marturlsit tot ce ti-a fost spus ~i atat~t: Spune I . ~ . -;,,,, chin ul':uraticcttvintele acestea caCl altfel le poporu LU.5a nu ra ..u.Lr: . os. ".... ~ . . vor sluji camartune, Cei ce se vor rre:Zl ~l se vor pregah, vora Yea parte de tap ire. . .., . ~ ." Eu binecuvanrez pe Domnul §llaud Numele Sau, can Aa gasit ell eale inca Q datasi! ne trezeasca, pen~l.va _?e ~~be§te a~t de mult si ne vrea vieta. Domnul nu vreasa piara ma unuldin copili Lui, nici sa ramana a£~a c~d EI va ~e~. Do~~ ne.vre: tn totul totului pentru EL$tdaca Duhul §l.~lrea~a Zl:C~ »Ymo , Cuvantui Demnnlui zice: "Cine aucie,Sazlca: «Vino», Amin Vino, Doamne Isusal" "', POARTACEASTRAMTA In dirnineata zilei de 17 aptHie 1995 m-arn trezit adanc famantaHi de un vis carern-a pus pe gandur,i, cu pdvire la viata de pOciiinta in diIatoria noastra de p~ pamant. '. '. ~ . Am vazu tin visul men 0 ferneie (0 sora) eare se pregatea de eaI/Horle, spunand celor din jurul ei eil pl:aca s:pre ~eta tea cereasca de dincolo de rau. Nu a luatcu ea clecatun baga] f~aI:t: mie; cu metinde_, 91 a plecat. Drumal sprs poa~ta ::ea stramta ducea printr-o piata In forma parraNt Lacolnrl ~llete~pe uncle ~e intra, era un portar care dadea bilet celor ce VQ1aU s~ ~eca pnn pia ta cu scopul de avi nde sa~ EU,m~a~. L~po~ta 1 s-~ :pus ferneii: ,.Dadl vrei sa treci peaici trebuie ~ pl~te~ti . BaAa Z1s~ .. Eu nict nu cumpar, rtici nu vand nimic d1!, p~ata., :~ecat free pe margirrea pietei sa ajung Ia po~ta ce~ st~~mta ce _?a sp_re cetatea de dincolo'de rau. A lasat-o sa treaca, 911n ad~v;ar, a mer~.doar pemarginea pietii, dar dirtcand m cand ~ai pnvea cuoc:hiil~ ce se vindeain piat:a· Cum mergea, a vilzut J~S. reunde tre:oea, ~~te flori arti£iciale rupte din bud1etull~r, 91 fl.U~d astfe! fara ruei 0 valoare, emu aruncate pe jos. Erau catevaA £irlc~le ~m~r~te, eu ~ tulpini ta foarte scurta. Femei'a ie-a Iuat m_ ~ana p Ie€and m~l departe. Se parea un lucru nefnsemnaf, cacr n·a atras aten{la nimanui cand Ie-a luat.. '. . Ajungand la p_oarta ceil stramta, a spus p~rtarulUl::,T; d·' chi·de:.;mi-"vreausactrecspre eetate-a de d mco 10 de rau . rag es. .' . '1.' .. " . Portan.d i5a zis: ,,Eine! Vei fi pusa 1a un test: dadi nu ~ uat runu~ dinpiat-a de~ertaciunilor. vei putea treee pe poarta, darde al 158 Iuat cev-.a., 1a testare se va·arata ~i nu vei putea trece"' .. "N.an:\ c:u.mparat$i n-am vandut rumic", a zis ea, "doar bagaj uJ acesta mic cu merinde tl am .. fIlas $i pe acesta aid". A aruncat 9i Barile din mana, ce le-a luar de pe jos, vrand sa intre pe poarta. Poarta eraa$iI de strfunta,delapmea unei Biblii rnijlorn (ruea 20 em). In perepj poqii era aparatuI ce testa. Gindsa intre, niddeeum nu a putut, cad's~a anltatla testare ca a Iuatce;va din piata. Ea cauta sa Jamul'easca portarul ca n-a Inat deeM florile acelea fara nld 0 vai0are, $i oricum le-a arn neat jos - de ce n-o IaSi;l_ sa in tre? Portarul i-a spus categotic: "Nu poti sa ihtri, te-ai atins de luerll1:ile de.<;>ertaciun:ilor! Intra pe ceaJalta poana, emailarg~.pe acolo poti intra " .. S-a dus la eealalta poarta, dar ¢-acolo i-a ie:§it in cale un porfar;'i'ntreboiRd_o: "Unde mergi?" "vreau sa tree raul, sa ajung 1a tetatea eereasca", a zis ea.,.Nici pe aid nu pop trece 's_pre C'efa tea eereasca. Dar va h-ebUl s~ fred prin unele incercari ~i probe care p se pun infa~a. Dupa ce vei ie$i bi.ruitoate prin aceste incercari, te vei flltoarceprin piata dar fara a lua rti~mic . . , din ea. Apoi vei veniJa poarta:str·funta 9i veiputea trece raol, ca Sa ajungi .la cetatea ce.reasca. lata fi se pun in fat-a trei probe: aJege pe care vre.i dintre ele. Prim-a proba ~ pe drum til din fara sunt lasa'~i li-berLcativa lei ~aJbatici. Ti se cere sa fred printre ei, co credinta di ncr te sfil.:sie. In adevat~ daca li-ai pastrat minima ered i ntiI- adevarafa In Dumnezeu, ei nu te vorsfa~ia, dar de ai 0 credinta de£orma VOt avea putere sa te sfa§ie" .. ,,Nu fndraznesc sa trecptin tre ei, eredi n ta mea e prea sla ba tn vretnea asta ". Atunci i-a aratat un a/t drum pe care veneau mai "multi bivoli ragind, cu capui in pamand, iar unit scurmau pamantul cu picioarele, gata sa atace dnd Ii se va da'dnu:n Iiber . .,TIed printreei, princredinta, di nu p se va mtampla nia unrau". ,,Nu PDt frees", a raspuns ea, ,,1n~ftern dee~ chiar daea-nu mi-ar face niei trn rau, Clnd ii vad a§a furio§i, ma §i.infior de mEi!!. " ..Jab'ia treia probii: pe drtrrnul ce duce pe Ianga piata, sa treei printre herghelia de cai,.lasati libed, c-are vine ingalop. Ei vorfi l'ngaduiti, din 0and incand,. sa te loveasca _ ea sa plat~ti> pentru ea ai treC'u t prin pia ta de~ertaciuniIor"'. Femeia n-a avut deale-so A pornit pe drum, dar inainta ioarte greu, drumul fiind ni"hnolos. In train noroi pana lq glezne; de-abia tragea un pidoT $i se cu funda eu celala1t, i a:r caU veneau in ,go ana ~i oloveaa cand unul, c.rnd alto] Co COpitele, pridnuindu:-i multe dure:ri. 159 Asa Cll greu a strabatut drumul, ajungand tot la eapatul pietei, unde era poarta pe care a mlrat. Pe drum s-a inhllnit cu un frate ee a intrebat-o cum de s~a Intors Inapoi si n-a ajuns la ce ta tea de dincolo de rau. Ea a spus toatelnerurila cum s-au i'ntamplat ~~ , cat !lie greu se poate intra pe poarta 'cea stramhi, prewm- ~l conditnle ce se cer ca sa pb,ti trece rilul dincolo, in ce~tate: Auzind, fratele i-a zis: I,}:um,!?inu aiputut trece, cu toatec<). n-at cu mparat nici va:ndut nimic in pia~a? N u te-ai ~ttut~ deseurc~: n-airnaiavut curajul sa~i.raspunzinilmc? Daca !;i~a ZlS d'i ~~ po~ satreci to asaa! Iasat? Trebuia sa insisti mai rnultca sa,tntnl Imposibil sa nufi putut ttece, daca erai mai indrazneatal":,Nu S"B. putut intra cu fQtta", i-aspus ea, "dicis-afacuttestatea:91 n~~ depinsde cura] sau indrllzneala." "Ai sa vezi", a zis el, ''leu n:'a d LtC $i tree cucarul incarcat prin poarta! Mal tnta~ tree eu ?rlIl poarta eea stramta, apoi tt~,c ~arul P1'in_po~rta n:a~" l~rga.' i1 asa tree co tot ceam pe poarta, "Incear~ ~I vel vede~ ~ i-a ~IS ea. . Fratele si-a pus in car luer4J,ple pentru ca.lato.ne, ap~l copiii ~isop-a, ~i a plecat, Ajungand lapoacta plete~j a platH biletul de;intrare. A lost fntrebat ce vinde sau. ce cumpara? "Am sa vad eu ca:nd tree de ce am nevoie. Da_t1~mj_ biletul sa n-am nepUiceti cil n-arn platit, " intrand in pia til CI;1 carul, cun: zieea el, d~fapt era 0 diruta cu dai caj,,a cUmpal"at cand una c:and ,al~a, lucruri pentru Iamilie, copii:;;i sotie, p'aria a umplut carul, In -siar7it a ajuns la poarta cea stramta, spun and ca vrea sa"iotre pe poa rta: el, sofia, eopiii.eaii ~i carul. Portarul i-a spus: Jncea~di sa intri. Sa ti se iaca testareardaca pop Sa intri pe poarta e fence de tine". A incerear, :s:-a fortat, dar in zadar s"'a urnflat 1a testate, cil nu a putut trece. Portarul i-a zis: "Nu poti intra .. C:u-te I~ cealalta poarta", Acolo l-a intampinat alt portar, zicandu-i: "Unde vrei sa mergi a~a gdbiJ? Stai pe loc sa vedem dadi poti intra! tn primnlr.andsa vedem blletul, d,aca ai platit ca ai trecu~ prin piata"'. Repede a seas biletul §i l~aaratat."sa_ vedem Ce al c,umpar<;ltdinpi
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful