Sunteți pe pagina 1din 32

cs

1.1.40311111MNIMIM

Ln!,
7.7

-a

-5

SI II gmnasjale
i

Clas

4,

Rr

mop,or.

gAtrit

40(

,,,,

"

(e:

,,

4.13,

'PIP

I:

0100111k; '9).:iitiMw`
_.,1.

,...,!.,

4/..

IIIPLECTEGALLEGRANIE

4.

..,
4

,
fr

,092,4511,4

r,-df

.1

7,o AMP
--

.-t

c..17,

/-01-,, ---,

Professor de Calligraphie si Dessemn


in Liceul Math eiu -Bassara b

"14,

.04

e./

jr

..4res/ c11.1'S este impir/17 in 3 Serif adiea;

Sepia P-1
penlru (las./ si IIpthmiw
7:)

G)

')

.-

Seri,-.7 If

1111' penlru (las /11 silt!

primaiv

141.4

io;:;
0.0,

\
.

Th---,

-:5-

fr*,'

1..4!

414,

T es a

,s7/1/

',''

0".

-z.

,..:0

'

1,1

Vr

,-,---

N.---"'

,--

Sepia ill
Callipwhic
penfru (. Isill

(?-

hatife'ineiVill
seerindar t
,

Joy

Editura Librariei Smell & Comp.

>:--

I.O.O.TIOLyr. CAROL gO'BL,

b.uourescl

Pretul 2 Lei
www.dacoromanica.ro

NOTIUN I
DE

ISTORIA SCRIEREI SI A CALIGRAFIEI


SCRIEREA (din latina: scriptura) este arta cu care noi representama cugetarea prin caractere i semne vizibile;
iar CALIGRAFIA (de la grecesce: x6.XX.,4 i ypcicp(o) se numesce scriere frurnsa.

Se distinge: scrierea ideografica, cu care se exprima ideile prin ele nsa1 i scrierea fonetica, cu care se represinta sunetele ce compunil cuvintele. La cea d'Intaiit apartinti cifrele arabe, semnele simbolice ale algebrei etc., iar la cea d'a doua caracterele alfabetice; unit mic numra de semne este indestul ca sa exprimamit
diferitele articulatiuni ale vocei omenesci.
La tote popOrele antice, scrierea la inceputil a fosta ideografica, i tocmai mai In urma ea deveni fonetica prin
transformatiuni gradate: Se clistingil ast-felti trei sisteme principale de scriere: cuneiforma, egipteand i feniciand.
I. SCRIEREA CUNEIFORMA (1), intrebuintat de Caldeeni, Assirieni, Armeni (de la al IX pAnd la al VII secol
ant. Crist.) i de Mecil. Inventata de turanieni, ea fu compusa mai Intaia din imagini de obiecte materiale,
apol schirnbandii imaginele prin ore-cari trasuri, deveni In urma curata cuneiforma, adica in forma de panel.
AcOsta scriere este o saptura trasa intr'unil stila triangulara in nisce tablii de parnntil mOle, care se usca
mai pe urma i inea ast-felti locula unui manuscriptil. Dintre aceste semne cuneiforme, unele suntti repre(1) De la latinesce cuneus, panA in forma triangulara cu care se spinteca una telling etc.

www.dacoromanica.ro

sentative, altele simbolice, iar altele, i cele mai numerse, suntil fonetice, representndil o silabh Intrga.
Ea formth dou alfabete : alfabetulil turanian sa medo-scitica i assirianii. 0 a doua sistema de scriere cu-

neiforma, proprie a Percilort. (alfabetuld iranianii) pare original& din Bactriana, ea fu la Inceputil silabica, dar
In inscriptiunile Schemeniclilorti ea este curatil alfabetica. (1)
II. SCRIEREA EGYPTIANA se imparte In trel parti, adica : 1) Scrierea hieroglificd, care coprinde dou feluri
de caractere, unele ideografice (figurative de obiecte sad simbolice), altele fonetice representate sat prin silabe sa chiar prin litere. 2) Scrierea hieratica, Intrebuintata In manuscrise, care este o abreviatiune cursiva
de hieroglife. 3) Scrierea demotica inventata cam In al VII secoltt ant. Christil, este si mai abreviat. Descifrarea acestoril diferite semne a fostil fawn, de d-1 Champollion, precurn si de d-nii Lepsius, Bird, Lenormant, Ampere, etc. (2)
III. SCRIEREA FENICIANA. Fenicianil complectar opera Egyptenilor, 1ep6dndil tote figurile ideografice, suprimandil chiar semnele silabeloril i representandu-le numai prin vocale i consunante. El formara alfabetuld,

culegndil dintre literile scrierei hieratice egiptiene 22 de caractere, cart fie-care In parte representa invariabil o vocala sail o consun a idiomei lord. Prin relatiunile lord comerciale, el propagar acst6 inventiune
la o mare parte din lume. De aci nascura alfabetele Intrebuintate la Hebrei, Greci, Italieni, Ispanioll, Germani
ci Slavi Inainte de convertirea lord la Christianismil; trecu apoi in Arabia si Libia, In fine 1n India, al careia celil mai vechi alfabetti, numita magadhi, Iuat tufa din isvre feniciane (dup cum demonsta
Weber), dete nascere la o multime de derivatiuni (3).
i a Greci ca si la Romani se scria prin ajutoruld unei dalte (In forma de sul) numita styl pe tblii de lemnil
acoperite cu edit. Mai In urma se scriail actele, scrisorile si chiar operile pe papirus (unu felt" de plant& care
cresce In Egyptil) sad pe pergamentio (forrnatil din piele de 6ie, iepure, etc.); iar catre secolulti de miji6cil, In
locale acestoril materii, fura Intrebuintate hrtia de bumbacil si de pAnz'a ; instrumentulil cu care se scria,
era o bucata de trestie (calamus) ascutita ci despicata la vIrfa, care tocmai catre secolulti alit IX fu substi(1) VecII: Fr. Lenormant: Manuel d'istoire ancienne de l'Orient (1869).
(2) Ouvrages de Champollion, Young, Lepsius, etc.
(3) Lenormant: Introduction A un mmoire sur la propagation de l'alphabet phenicien dans l'ancien monde 1876.

www.dacoromanica.ro

-tun prin condee de pan. Se intrebuinta de ordinara unit fela de cernla rosie (dinteuna metala cina&iris) pentru titule i litere capitale.
La Greci, diversele specil de scrieri fura Intrebuintate succesiva: capitalele, oncialele (1) minusculele tahigraElora si minusculele legate ale caligrafilora din secolula ala X. La Latini i Francesi: capitalele, oncialele, minusculele propria lise, minusculele diplomatice, cursivele, mixtele (compuse din capitale, minuscule si cursive). Se

distinga aci dou epoci: una de la alt. IV 'Ana la ala XII secola

alta de la ala XIII pan& la ala XVI

secola, cand literele incepur sa primesca forme numite : gothwe.


In caligrafie, se distinga astadi diferite feluri de scrieri, diva forma data literilora ; principalele forme de
scrieri usitate In Francia sunta: rondele (2) a carora pant& este perpendiculara, ir trasurile mai forti; batardele
Cu panta mai putina drpta; ghoticele apropianda forma patratului; culatele expeditive i In fine cursivele engleze
cari sunta cele mai usitate i cari tinda a substitui pe tote cele-l-alte feluri de scrieri (2).
0 alt distinCtiune se mai pate face scrierel, adica scrierea abreviata numita stenografie, scrierea secreta
numita criptografie i scrierea veche aflat In documente, monumente, etc., numita paleografie.
Inainte de inventiunea imprimeriei, scriitorii sa copistii numiti caligraphi la Greci i librarzl la Romani,
jucail una rola fOrte importanta. El Impinsese arta lora la una grada extraordinara : In secolula de mijloca
mai multi din ei esecutara cap-de-opere earl luara loca printre lucrdrile de arta, celebre. In west& epoca se
pota cita ca artisti celebri in Italia : Girolamo _Rocco, Augustin, Gre'ci Curion ; In Francia : Flames, Lucas,
Iosseran, Legangneur, caruia i-se datorza caligrafia i technografia scrierei franceze. Sub Ludovic ala XIV
se pate cita Jarry, etc. Caligrafii formail odata In Francia o corporatiune care pand In secolula ala XVI fu
reunita cu aceia a librarilora. In 1570 ei fura conStituiti sub numele de maestri-experp-jurap i avura o
multime de privilegil cari le conserva rand In 1793
:

(1) Litere de marimea a 2 cent


(2) Tipula i regulele acestora litere se pot vedea in caligrafia d.Iui Bas. Steflnescu: Tipulii, etc., scrierel ronde.
(3) Kopp. Images et &Mures des anciens temps. Diverse felurI de scrierI se pot vedea in: Tresor Calligraphique grave par Picquet,
precum si in colectiunea: d'Ecritures anciennes et modern. de Midolle 1840.

www.dacoromanica.ro

Cu Vita decaderea importantel acestel arte, caligrafla pOte numra chiar astac,1i caligrafi renumiti ca d-nit
i d-lti Bas.

St. Omer, Werdet, Favargea, Taupier,, precum i la nol In Ord pe repausatulti Stefan Neagoe
Stefanescu.
.

Stefana Neagoe, 'dismal In anulti 1799 In satuhl St. Ionia', din Banatulti Temi05rei dintr'o tamilie de preotil
romanti, fu unulil din scolarii nemuritorifiul Tidtindelet ;.' elu ..ajunse. 'profesora In Pesta de limba romana, unde
avu de elevil pe ,2aguna. Persecutatil i gonita Ins6 de Unguri, la 1836 veni -In Bucuresci unde fu In curendu numita profesoril de caligrafie la seminarulti centralti. Intre elevil s'61 se distinse cu osebire d-la Bas.
Stefanescu (1), care moteni de la 'dnsulti tow lalentula: 0 arta sa. ProduCtiunile de arta ale d-lui Stefanescu
Stint pe langti Caligrafiile .deja publicate, mai tote docurnentele Insemnate, lucrate In Ora, In timpil din urrna".
,

;.

,Asia

(1) Fosta profesord de caligrafie i desemna la liceula St. Sava pana in anula 1890, cand a incetat din vita.

www.dacoromanica.ro

Positiunea corpului si a manei.

yeel-Gte, ai4e312',&.%

_ear

Weeezi45.4(1.://gAleeeriked
,

/e'

cawae!e,:ad--4,e,AA.acteice-aei2ette/144.-e0,ff
42/

ef.-er') -elfrete-e),Xeiledde: 4

2 0.- -e-4,ve 4i.1,.. ,Oee,.

/i4e. P/Ve9-14'

V/(

(7'1/C%-fi%/// elf

4./e,,?At4

,ew,,eme;

Ate;e4; %X/

em*ee/7,1;

111111112),;Ar

grar -AT(

C.-Yee/ele-..Gielreeee<WW(G.i.W/K. .. . ...

.. ... k

e?Nea oe/e4:44' .-eAp

C.1

f./
r(e0zee,447.1?-ee .;:f. -we- -

fe./:-; .7

-.

z/

-ced4-ez /wee," ,e,e4167ely.

( dupe' Piequet

, .7-

4e.-erliieriAtedee"'w,

le, 4e4%ray./, aiff


444.,

Principiile minusculelorb englese

e'er, 4t,

littera"

..4e;e:. weeeei

rmezeiltri/to/kie&%4 cotAi7,4.'eri4 eedi aeae/W..


az- iza9:),1 el/ r.
le-XriAearArew-ee<)ey--m-/ 94e,,a--

/o --c:

r.terae,e-- -94eyleydeV.

re

4.4.ettevievetoefakzkee

petecte/;.4",:a,a4e..4.zW,t/tel

/..6jew.e(fe.--Z1' e/.5:ed?
//Se/ ,-,74 detenee ewt

www.dacoromanica.ro

ere

&Ye:

2.

Esercitii preliminarii.

/277/11/ ///////
/t// /7( (
(7(7 ((( ((( 29 JJ
A

2
-e

terli

eeze-Aereee.zireeeel.7,4;./emeee.we/i.c/,././..e/7/7te4e,e/d/.
'' nitro;

a5yef./

/7
ea"%ei/etife.,--'wecio...-/./- /ow/7:

Piequet 1'

www.dacoromanica.ro

/'

/f/ .

Alphabetul0 minuscul englesb.

.77/?/?o,,,Xi
?

/2
( (Imp; Pirquet

_Y

www.dacoromanica.ro

Mphabetulii minusculelorb grse

(
Mphabetul6 minus. de mijlocti.

m
40712/r-y
E. dupe Pieriet

www.dacoromanica.ro

Cursive Englese.

// //(////(W/-(1171/

/144
u(9M

/o7/e/ 7t)w

(/3c
9740/Zeli/W 741

424

y0/4/24/

flO(W14.e,
6W,C

yi,,41/4e/?it

www.dacoromanica.ro

Cursive Englese.

CY

iwd

/MO-to

J'12

aw

/Wl?'

C/fd

/,asao-44/7

to.(;-oe2vid

/Y

K7

y-

cY,?+e/a97,k(>14&_,d

6(ziimeayeKtheo7efier,(270.G;o1

,ovar

(194411.6_,
(1,

/C/e//4K:J

d-et.

/77

rze,de&,ceea/,ee..c-bte/-flei-

exa

771411

Kez?"4-(-

Z17

le fe

51(e
(7/.?
r; /..lii<,24/7.-

( &g) Piceptet

,{

--re/&e(eilZe

"e&.-b. Ve_%&

edc,

/1, ",

((/' /4,:ce(<:de-t?(/

Ictle4//te / 'of.

ezeiw..7,464-ca,>5e-i-,7)7",&-ee:.
%

1.4>tai of.

X7C1;

www.dacoromanica.ro

Caracterele

-11/

///4/

1t/ %-1'177

"'1.-/-?

,
-y 4,

/-7
.?

e_

/
,:

Kre?.(di
./

I.7KK

-7

,x7X?

27;

44.

// /ze7,3/77,777,4?-'

..y

---

/ ? 9 1 crO7/cf cV,
c

( dupe' Piquet )

/7,/

e/./

/ //,

i'i`r -re/,1Y.1- -c/ _16',/7e f. it%- e P /V-7v-ce,`

/.7

/7/ /

z.<7

,z

e-

--r

--2-7?--Gre-e/

e,

77,l%

/'/

-77Z- /1 /

ocre- eeee/

scrierei espeditive.

www.dacoromanica.ro

,77,

dt

Alphabetuk majusculelor0 grilse englesu.

"*""---- 2

/.

'4

91)

/.
if

7 CD

r'l

/"----I

//

( dupe Piequet

www.dacoromanica.ro

\ //2

.;

,9

Al phabetii

A mericanii

e_5(

(Z(Cy

rso

/
(dupe Picquet )

,9!"--6 7

IQ p

www.dacoromanica.ro

/eVA

/(%

Alphabetii

Italianu.

ccnY

ih;4112z-

''.4.-feeeia-zeziliwed-e/.1-1;4ereitowi.rare,&yetei; weOcc/>/(4--:

'90 a rig a".W ';

( de tp ei

1.1 e

www.dacoromanica.ro

1/.

germanil

Alphabetii

L'77( "19i"2-77,,,,z(AzcxY,,,dcy /x(7/

ff7(91

ai-.r4P

Alphabetfi

76:1/Y

grecO

/t -ail a (Or'

//

1V

X .tCY

rY/MY:96.27c_rWt

rglY
X/b

1,C.'316

.82

/77 4kY

Alphabetti slavonti
.//IW (LH e fil/W,

/7 4 # X 11i

3"

10

100

loop

Iowa

11,&11/tY.W 612 ,9,16kM/P

9/C,9gW,cy 17-ffj
(YWW/W,9,70ti%
(dupe Piquet I

www.dacoromanica.ro

/2.

Alfabetulil Hebraie0 sau Chaldean()

Litere finale

Pr.lt47t,,717tr..)nzvt1-71;7"-[:,1r
d9

7.

>1

17

14

13

ft

1(13

rn

taa.'

nz.

12

Alfabetulil Rabinie(1

Litere finale
ex,

7,

22

r 3 iq r.51)r
t

20

21

1.9

r.

912 4

.6f

18,

17

15

16

ft

47

14

12

13

11 40

Nt.

-7e,

67..ic

1 t-

2 .1

X d

17

zr.

Alfabetultl Fenicianii
zy.

22

23

_lc% in

21

v
.

Ro

1.9

18

17

,A
is,Ar
d
4

16

75

t/,`"

??,

14

>3

'2

11

11.11.1

ci

70

.9

i4

:9

.6

,5,

,2

62 5

iv

,k

At
7n.

7-

Alfabetul0 Sirian

23

22

1 -A

21
1S

,22

1.9

-coi
15

17

__Wteier,40-ca

16

14

13

1"

n
-Cl&GreMel

1/

-to

a--"6

.41k.

'Y

0 Crl

G. de:Cetedal -G140

www.dacoromanica.ro

6"

70-ede,et-erz

II

>

/3.

Minuscule si majuscule Batarde

akde((

/f'T

(JiJi{i/{422Z

Aie(wd,i eew36)cy

cgooc,ecA
,67D

eYVV(

Ja g3atai.ccle, cvndeima oe tine- wiai;


( dupe- Pirptet )

67)z-c;w67x(

c(e

cdt

h cizto ice, -art' xottbe nze'rizet cbcriote/,maZ

www.dacoromanica.ro

a,ticieui de avyd.

Gothice germane numite. Patratii.

EA38 cf: i`Q- CIE

61P- PAIC

abr e411-)il Envy grztnwcp


(('). 111WEITIIMIXP;i1
Ordele yori with de he oPe copal arzerei.

dupe' Picquet )

www.dacoromanica.ro

/4:

/97

Gothice englese.

cr,fic40:146i-ififbillr4)

1-*etijrxjcz,'
1/4

( (bre 1)erittel. .1

www.dacoromanica.ro

16.

Minuscule

Taierea condeiului

Ronde.

de pane pentru Ronde

Principiile scrierei rends


IMMO"

E/1 tAA/o/

ur/2,ei

ativvarl /71 8C

Wiluitik,condei;zal; dela&
vaa'6, oi/jueei age-mai: Zengii
Nettie

6.t, (ixat e decal,

M ajuscule

taIimea, ame/ulowla, ecatta,

Ronde.

FLU C
.c)

0 eiRh,

fXondek. vejounidv,p:1/..
itatatootiereet 4.14enapelpen,
4&aezvui4 ?oafla & -trate/
ea
zw.a, cf!pcutio itik .
atinutu4ati.rciiigintra.. foz d:.

.ca,rwienea, ocithzet>.

et .6d j

COM

Th .r(,eA7C9 (Ef

9 %..eRS 01:7
_-

(dupe'

gilyiezraie4

zdau

ziebni de

2 f.g. wiezi;

dnevit

ayaei;

Piquet )

www.dacoromanica.ro

((-

n:
Litere Romane drepte
0

d erghii 1[

.8*

4h

3
2

..,
4 *1

ll

-113.11'

..$ .T3.

(1)

(O

JIK LIAN
e

uv w XS. YZA
5

O ID

4 '43

3 14

It

4 h.

BC

)9 p rs uvwxyz
4

s&

(wader, .reeete ..oe diva& .itz & xiin.Aca/re: ipazkAttniciSgreadoreeti. e fe4zuie,pe aced&
nine:5a Ar.qinzea.A .abeet:. etre: 6;44/ 4iertio' 'wiz, 4 ixizifVe I,.i sit4/t.e,
_giefeeltet.
doe/item, ,cebzwy eke,e .ede
cii9Z2A; itzeke e Aitehi., ea- :coy) dryit, it:, arta ,ca.
my, 4o7id.e6.ftee& ,i9(z`.t" ,t4 lie' zioe=,zonde de
enhe caeca& de Jody,: .

A9te, -enertei: din ceiVe-doe4

Cifre romane

1,11,111,

IV, V- VI VII VIII IX, X , XX XXX, XL, L, LX, LX X, L XXX, XC, C, D M


Cifre arab

34

890

6 7
5www.dacoromanica.ro

fef:

Uteri le Romane plecate

b c dai MJkimn op

qrsLuwxyz

BCDEFGHIJKLMN
OPORSTUYWAYZ

Vid

(iT

("trait/A.01w: -aceotot. 4:f rize..ede de .0:y9 /qt.; .ahituittatizeui; ,itka*mel/. c/C/k.proivtAi4,1 e iov .dad
avmattek .rigoote/.

a. 4.

-----.111111111111Md:Oit

Litere _Hake.

ahe gliAbmwprstuvwxyz&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
www.dacoromanica.ro

/9.

Uteri le Romane (lapidare)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&

ABCDEF GIIIJK LIMN


OPQRSTUVWXYZ ft
Cifre romane

11

I
1

u III IV y vj VII VIII IX X XX xp( XL


2

pp( LXX LX1XX

10

)c0C

20

30

P .1y1),
1000

www.dacoromanica.ro

40

20
Litere Romane (lapidare)

thtLgT hildrhri-ApAptuvway

AgLOLTE:

AJJK

.[F-1

'r

LU

KY2
Cifre romane(I a pidare)

11

III IN

id

'VIII

www.dacoromanica.ro

XL

Romane drepte in relief.

CLOtif

4' 4

TA op rfr.L-)11,1-rwalrz

giassi

7A.r

IC\

(0),

Cifre romane in relief.

L131

71-1n

www.dacoromanica.ro

aJan-i .91eudo

a uziAJ:r3.1: Grit

rAtz.rup,za,

www.dacoromanica.ro

'3
[Aerie Ornate.

,l..) '4.c...
L.%)

/......" '

- ---

.,...4.

'

--i* .\

,,

--- -

.'& \ (

-_....\_, Xlcil

t- A ,

i ---.=''''- r j

....,
p)

- .... ....''-' '

I,(

) \

= '4
7i

-- 4
--.'

__A-----NC- =
-,-,..,:'

(I

C\

Cm.

G--

"

9
www.dacoromanica.ro

,M111111"',_,'

Litere Ornate.
O.)
)

rZ_

k-

\,

v...19

\-....\._

'-------"",---',"

...."----,

-if.,,,,

,J

((
____,,

sr(

I/

1.

\ (
/...0

"..-*e.7

CL

oc

;11G

www.dacoromanica.ro

Litere Ornate.

25.

!.teigir:7

iqf

44,
7

is 4.0
41,

4C.

eZt-,
43,

1:77

?"

41-'

1.

www.dacoromanica.ro

J".....,46,riontai

r,

Litere Ornat6.
4:

t2,

tV:

--a9k2

Int-q;
c

54,0

;11

.ze, 71;4

33

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro