Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism Ion Mincu

F a c u l t a t e a d e A r h i t e c t u r `
Catedra Studiul formei [i ambient arhitectural
anul universitar 2015 - 2016

anul I

semestrul II

tema 7

Tema 6.
Transformari substractive [i transform`ri aditive
Durata: s`pt`mna I : Prezentare: 1 or`

s`pt`mna II : Lucru \n atelier: 3 ore


s`pt`mna III : Prezentare intermediar`: 1 or`
s`pt`mna IV : Lucru \n atelier: 3 ore
Transform`ri substractive:

- \n func]ie de m`sura \n care procesul de extragere a unor p`r]i din volum avanseaz`,
putem sau nu s` mai recunoa[tem forma ini]ial`.
- ochiul noastru poate fi ajutat s` recompun` forma de la care s-a pornit
prin nealterarea reperelor definitorii ale acesteia: muchiile, unghiurile \ntre fe]e, etc.

Transform`ri aditive:

Premise: cu ocazia acestei teme studen]ii vor exersa un alt tip de privire asupra arhitecturii, acela de a analiza

\n ambele sensuri procesul creativ, intuind posibilele etape prin care o form` se poate transforma \n mod variat.

Cerin]e: Studen]ii vor realiza pe desf`[urata unui cub cu latura de 20 cm desene (cel pu]in unul pe fiecare
fa]`) care vor reprezenta modalit`]i prin care un cub se poate c`p`ta un un alt chip prin
substrac]ie, adi]ie sau prin combinarea ambelor procedee transformatoare.
Ne vom propune s` recunoa[tem \n acest obiect cubul ini]ial.
Ca variant`, studen]ii pot realiza desenele nu pe carton ci pe un plastic transparent, si, la alegere, pot realiza
\nc` una sau mai multe desf`[urate desenate cu latura nu mai mica de 5 cm. Cuburile transparente se vor monta
unul intr-altul.
Se va ]ine cont de maniera \n care cubul sau cuburile care vor rezultavor fi armonioase ca expresie plastic`
privite fiind din orice unghi. (Cuburile vor fi realizate prin lipirea marginilor desf`[uratei din carton sau a
desf`suratei din plastic pe un schelet de srm` sau lemni[oare; se va lasa de jur \mprejurul desf`[uratei o
suprafa]` de minim 0,5-1cm necesar` suprapunerii )
Fiecare student va propune o modalitate prin care obiectul creat ar putea fi expus: fie ag`]at de un col], fie
suspendat cu fe]ele paralele cu podeaua, etc. De asemenea, la alegere, se va studia o posibil` \n[iruire logic` a
desenelor, astfel \nct privitorul s` poat` \n]elege \ntr-un fel anume traseul gndirii celui care a creat cubul.
Pentru cei care realizeaz` cubul din plastic transparent se va studia ce anume implic` aceast`
transparen]`.
Cubul din carton (sau cel din plastic) va fi fotografiat din cele mai interesante unghiuri.
Desenele realizate \n tehnici la alegere vor fi analizate \mpreun` cu profesorii fiec`rei grupe.
Cea mai interesant` propunere va fi realizat` \n lut, \n cadrul celei de-a doua \ntlniri la atelier.
Obiectul se va fotografia din cele mai interesante unghiuri.
Obiective:

- \n urma acestei teme studen]ii \[i vor dezvolta aten]ia, sim]ul observa]iei [i inventivitatea, \ncepnd s`
priveasc` fiecare obiect arhitectural ca fiind rezultanta unui proces
- fiecare student se va obi[nui s` realizeze schi]e sau desene de concept propor]ionate [i clare prin care
privitorul s` poat` \n]elege inten]ia [i parcursul procesului prin care creatorul poate ajunge la forma dorit`.
(se pot folosi [i nota]ii)
- studen]ii vor avea un prim contact cu tehnicile de modelare \n lut dar [i cu surpriza de a realiza faptul c` de
multe ori lucrul practic cu volumele ne poate ajuta pe fiecare dintre noi s` realiz`m obiecte nea[teptate
(uneori), interesante [i inspiratoare
Notare: Notarea va avea mai multe criterii: originalitatea propunerilor, calitatea lor plastic` [i expresivitatea

obiectului din lut. Nota final` va fi media celor dou` note: prima acordat` pentru cubul din hrte sau plastic [i a
doua acordat` pentru obiectul din lut.
Materiale: Carton semiciocan (culoarea e la alegere), foarfec`, cutter, plastic transparent (eventual colorat),

srm`, lemn, lipici, peni]` [i tu[ ([i sau pensul` [i culori de ap`), pasteluri, etc. Ebo[oare, echer, linie de plastic
transparent, plastic.
Se vor preda: Cubul din carton [i dou` sau mai multe plan[e de 50 cm /50 cm pe care vor fi compuse
interesant fotografiile cubului de carton [i a obiectului din lut.

tem` realizat` de conf. dr. arh. Mihaela {chiopu

S-ar putea să vă placă și