Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Data: 4 aprilie 2003


Clasa: a VI-a B
Obiectul: Matematică – Geometrie
Profesor: Cocariu-Ardelean Liviu ; Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu
Unitatea de învăţare: Proprietăţi ale triunghiurilor
Tema lecţiei: Mediana în triunghi: definiţie, concurenţa medianelor,
proprietatea medianei de a împărţi triunghiul în două triunghiuri de arii egale.
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe.
Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor
de calcul specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de
probleme;
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
matematicii în contexte variate.
Obiective de referinţă:
1. Să recunoască şi să utilizeze proprietăţi simple ale figurilor geometrice.
2. Să măsoare lungimi şi unghiuri şi să estimeze perimetre, distanţe, arii ale
unor figuri geometrice.
3. Să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin
calcul.
4. Să diferenţieze informaţiile dintr-un enunţ matematic după natura lor .
5. Să prezinte într-o manieră clară, concretă şi concisă, oral sau în scris,
succesiunea operaţiilor din rezolvarea unei probleme folosind
terminologia şi notaţiile adecvate.
6. Să-şi formeze obişnuinţa de a transpune în limbaj matematic anumite
fenomene sau relaţii din viaţa cotidiană.
Obiective operaţionale:
a). cognitive:
OC1 = Reactualizarea noţiunii de mijloc al unui segment;
OC2 = Cunoaşterea de către elevi a noţiunii de înălţime în triunghi şi
respectiv de arie a unui triunghi;
OC3 = Utilizarea ariei unui triunghi în rezolvarea de probleme;
OC4 = Elevii să-şi însuşească noţiunea de mediană în triunghi respectiv
centrul de greutate al triunghiului (G);
OC5 = Elevii să-şi însuşească modul de reprezentare al medianelor unui
triunghi;
OC6 = Însuşirea de către elevi a proprietăţii medianei de a împărţi un
triunghi în două triunghiuri echivalente.

Referat.clopotel.ro
b). afective:
OA1 = Să fie atenţi;
OA2 = Să participe afectiv la lecţie;
OA3 = Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii.
Strategii didactice:
a). Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, demonstraţia,
exerciţiul, explicaţia;
b). Mijloace de realizare: manualul, instrumente geometrice, creta colorată.
c). Forme de organizare: frontală, individuală.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OBIECTI CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGI


LECŢIEI VE I
(TIMP) DIDACTIC
E
1 2 3 4
I. Moment P: Asigură condiţiile optime pentru Conversaţia
organizatoric desfăşurarea lecţiei. Verifică prezenţa elevilor.
(2 min) E: Se pregătesc cu cele necesare pentru lecţie.
Se asigură ordinea şi disciplina.
II. Captarea OA1 P: Verifică frontal temele scrise făcând Conversaţia
atenţiei OA2 eventuale observaţii, iar dacă există probleme
(3 min) nefinalizate le sugerează elevilor metoda de
rezolvare.
E: Elevii îşi verifică tema şi corectează
eventualele greşeli.
III. Anunţarea OA3 P: Ne propunem să discutăm despre: Conversaţia
temei şi a „Mediana în triunghi: definiţie, concurenţa
obiectivelor medianelor, proprietatea medianei de a
(2 min) împărţi triunghiul în două triunghiuri
echivalente”.
E: Elevii ascultă cu atenţie şi conştientizează
obiectivele.
IV. Reactualizarea OC1 P: Ce este mijlocul unui segment? Cum se Conversaţia
cunoştinţelor OC2 poate reprezenta?
(8 min) OA2 E: Mijlocul unui segment este un punct
interior segmentului, care împarte segmentul
în două segmente congruente. Reprezentarea
lui se poate face cu ajutorul riglei gradate.
P: Ce linii importante în triunghi aţi învăţat
până acum? Definiţi-le.
E: Bisectoarea, mediatoarea şi înălţimea.
P: Ce înţelegeţi prin aria unui triunghi şi cum
se calculează ea?

Referat.clopotel.ro
b⋅h
E: A∆ = Aint erior ∆ ; A∆ = ,
2
1 2 3 4
V. Prezentarea OC4 P: Celor 3 linii importante în triunghi învăţate Conversaţia
conţinutului OC5 până acum li se adaugă şi mediana pe care o
şi dirijarea OA3 definim astfel:
învăţării Definiţie. Segmentul care uneşte un vârf al
(15 min) triunghiului cu mijlocul laturii opuse se
numeşte mediană a triunghiului.
∆AB C
M ∈ ( B C)
[B 
M] ≡ [ M C]
  
A

[ AM ] − mediană a ∆ABC B M
C
P: Câte mediane are un triunghi?
E: Un triunghi are 3 mediane deoarece din
fiecare vârf al triunghiului putem construi o Observaţia
mediană.
P: Să rezolvăm următoarea problemă:
„Construiţi medianele unui triunghi ABC,
unde AB=5 cm, BC=6 cm şi CA=7 cm”.
E: Folosind rigla şi compasul se construieşte
triunghiul ABC şi apoi cele 3 mediane
[ AM ], [ BN ], [CP ] . Se observă că se întâlnesc
într-un punct adică ele sunt concurente.
P: Teoremă: Medianele unui triunghi sunt Conversaţia
concurente într-un punct G numit centrul de
greutate al triunghiului şi se află pe fiecare
mediană la o treime de bază şi două treimi
faţă de vârf.
∆ABC
[ AM ], [ BN ], [CP ] − mediane
AM ∩ BN ∩ CP = {G}
1 2
GM = ⋅ AM ; AG = ⋅ AM
3 3
1 2
GN = ⋅ BN ; BG = ⋅ BN
3 3
1 2
GP = ⋅ CP ; CG = ⋅ CP
3 3
A

\\ ///
P G N
\\ ///
B / / C

Referat.clopotel.ro
M

1 2 3 4
VI. Intensificarea OA2 P: Să rezolvăm următoarea problemă: Problemati-
retenţiei şi OC3 ip : ∆ABC zarea
asigurarea OC4 [ AM ] − median ă
transferului OC6 M ∈( BC ) , [ BM ] ≡ [ MC ]
(7 min) c : A∆AMB = A∆AMC
E:
A
Demonstraţia

B D M C

B M⋅ A D
A∆ A B M=
2 

M C⋅ A D
A∆ A M C=  ⇒ A∆ A B M= A∆ A M C
2 
[ B M] ≡ [ M C] 

P: Analog se demonstrează şi pentru


medianele [ BN ] şi [CP ] .
Tocmai am demonstrat proprietatea medianei
care se enunţă astfel: Conversaţia
Proprietate: Mediana unui triunghi îl împarte
pe acesta în două triunghiuri de arii egale
(echivalente).
VII. Asigurarea OC3 P: Citeşte enunţul problemei. Exerciţiul
feedback-ului OC4 E: Elevii scot ipoteza şi concluzia problemei.
(10 min) OC6 Pb1: Fie două triunghiuri congruente
∆ABC ≡ ∆A ' B ' C ' , M este mijlocul laturii
[ BC ] şi M ' mijlocul laturii [B ' C ' ] . Să se
demonstreze că [ AM ] ≡ [ A ' M ' ] .

A A’

B M C B’ M’ C’
Observaţia

Conversaţia

Referat.clopotel.ro
ip : ∆ABC ≡ ∆A ' B ' C '
M - mijlocul lui [ BC ]
E:
M '
[
- mijlocul lui B ' C ' ]
[
c : [ AM ] ≡ A M ' '
]
1 2 3 4
Dem:
[
∆ABM ≡ ∆A ' B ' M ' ( L.U .L.) ⇒ [ AM ] ≡ A ' M ' ] Exerciţiul
Pb2: Medianele [ AE ], [ BF ], [CD ] sunt
concurente în G . Să se calculeze:
a) AG dacă AE = 9 cm ;
b) CD dacă GD = 5 cm Observaţia
VIII. Evaluarea P: Apreciază cunoştinţele elevilor, notează Conversaţia
(2 min) elevii care s-au remarcat la lecţie.
IX. Tema pentru P: Culegere Petrion: pag. 273 ex. 4; Conversaţia
acasă (1 min) pag. 276 ex. 21, 22.
E: Elevii notează tema.

Referat.clopotel.ro
Referat.clopotel.ro