Sunteți pe pagina 1din 3

Propuneridemodificrilegislativeprivindmodalitateadedemitere,dectreceteni,

aprimarului,consiliuluilocalsauconsiliuluijudeean

PebazaprincipiiloriobiectivelorCampaniei
PoliticfrBariere
,asumaten
august2015
,propunemurmtoarelemodificrifadereglementarea
referendumuluilocalpentrudemitereaprimaruluii/saudizolvareaconsiliuluilocal/judeean,aacumestereglementatacestantextul
Legii215/2001
(republicatiactualizat)privindadministraiapubliclocal.Propunerilenoastredezvoltopartedintexteleiargumenteledejaavansatencdin
septembrie2015
.

Modificrilepropusevizeaz,nprincipal:
Reducereanumruluidesemnturinecesaredeclanriireferendumuluilocalpentrudemitereaprimaruluioridizolvareaconsiliului
Eliminareaposibilitilordeabuzareadeclanriiunuiastfeldereferendum(fiedeceteni,fiedepoliticieniidinopoziie)
Creterearesponsabilitiialeilorlocalinfaacomunitilorpecarelereprezint.

Poz.
Textulactual
Modificareapropus
Argument
1.

Articolul55
...
(3)Consiliullocalpoatefidizolvatprin
referendumlocal,organizatncondiiilelegii.
Referendumulseorganizeazcaurmarea
cereriiadresatenacestsensprefectuluidecel
puin25%dinnumrul
cetenilorcudreptde

Campania
PoliticfrBariere

Alin.3
semodific
:
(3)Consiliullocalpoatefidizolvatprin
referendumlocal,organizatncondiiilelegii.
Referendumulseorganizeazcaurmarea
cereriiadresatenacestsensprefectuluidecel
puin25%dinnumrul
alegtorilorcareau
participatlaceamairecentrundde

Evideneleelectoraleinformatizateneofer
posibilitateadeapunenlegturdirectaleii
cualegtoriicareauparticipatlaceamai
recentrunddealegerilocale.ncondiiile
alegeriiprimarilordintrunsingurtur,
proporiade25%esterezonabil,atuncicnd
pagina1din3

votnscriipelisteleelectoraleale
unitii
administrativteritoriale.

alegerilocaleorganizatepeteritoriul
unitii
administrativteritoriale.
Unalegtorpoate
solicitareferendumpentrudizolvarea
consiliuluilocalosingurdatpeperioada
unuimandat.

estecalculatfadenumrulalegtorilor
prezenilaultimulscrutinlocal.
Prinlimitareanumruluidesolicitriprivind
declanareaunuiastfeldereferendum,ne
asigurmcinstrumentulnupoatefiabuzat.

2.

...
(6)Referendumulestevalabil
dacsau
prezentatlaurnecelpuinjumtateplusunu
dinnumrultotalallocuitorilorcudreptde
vot
.Activitateaconsiliuluilocalnceteaz
naintedetermendacsaupronunatnacest
senscelpuinjumtateplusunudinnumrul
totalalvoturilorvalabilexprimate.

Alin.6
semodific
:
(6)Referendumulestevalabil
indiferentde
cilocuitoricudreptdevotsauprezentat
laurne
.Activitateaconsiliuluilocalnceteaz
naintedetermendacsaupronunatnacest
senscelpuin
unsfertdinceteniinscriin
listeledealegtori,cucondiiacaacest
numrsfiecelpuinegalcu
jumtateplus
unudinnumrultotalalvoturilorvalabil
exprimate.

25%dinlisteledealegtorivafintotdeauna
unnumrmaimaredect25%dinceicare
sauprezentatlaultimarunddealegeri.
Astfel,dublacondiionareprivindrezultatul
referendumuluievitdiscuiileiinterpretrile
privindvaliditatea,darasigurceteniii
politicieniilocalidereprezentativitatea
deciziei.

3.

Articolul70
...
(4)Organizareareferendumuluitrebuiesfie
solicitat,nscris,decelpuin25%
dintre
locuitoriicudreptdevot.Acestprocent
trebuiesfierealizatnfiecaredintre
localitilecomponentealecomunei,oraului
saumunicipiului.

Alin.4
semodific
:
(4)Organizareareferendumuluitrebuiesfie
solicitat,nscris,decelpuin25%
din
numrulalegtorilorcareauparticipatla
ceamairecentrunddealegerilocale
organizatepeteritoriulunitii
administrativteritoriale.Unalegtorpoate
solicitareferendumpentrudemiterea
primaruluiosingurdatpeperioadaunui
mandat.

Similarcuart.55.

4.

Articolul99

(3)Consiliuljudeeanpoatefidizolvatprin
referendumjudeean,organizatncondiiile

Alin.3
semodific
:
(3)Consiliuljudeeanpoatefidizolvatprin
referendumjudeean,organizatncondiiile

Similarcuart.55iart.70.

Campania
PoliticfrBariere

pagina2din3

5.

legii.Referendumulseorganizeazcaurmare
acereriiadresatenacestsensprefectuluide
celpuin
20%dinnumrulcetenilorcudrept
devot,nscriipelisteleelectoraleale
unitii
administrativteritoriale.

legii.Referendumulseorganizeazcaurmare
acereriiadresatenacestsensprefectuluide
celpuin
25%dinnumrulalegtorilorcare
auparticipatlaceamairecentrundde
alegerilocaleorganizatepeteritoriul
unitii
administrativteritoriale
.Unalegtorpoate
solicitareferendumpentrudizolvarea
consiliuluijudeeanosingurdatpe
perioadaunuimandat.

(6)Referendumulestevalabil
dacsau
prezentatlaurnecelpuinjumtateplusunu
dinnumrultotalallocuitorilorcudreptde
vot
.Activitateaconsiliuluijudeeannceteaz
naintedetermendacsaupronunatnacest
senscelpuinjumtateplusunudinnumrul
totalalvoturilorvalabilexprimate.

Alin.6
semodific
:
(6)Referendumulestevalabil
indiferentde
cilocuitoricudreptdevotsauprezentat
laurne
.Activitateaconsiliuluijudeean
nceteaznaintedetermendacsau
pronunatnacestsenscelpuin
unsfertdin
ceteniinscriinlisteledealegtori,cu
condiiacaacestnumrsfiecelpuinegal
cu
jumtateplusunudinnumrultotalal
voturilorvalabilexprimate.

Similarcuart.55.

Campania
PoliticfrBariere

pagina3din3