eLicitatie - Anunt de participare numarul 92413/18.12.

2009

Page 1 of 3

RO EN
Anunturi Proceduri de atribuire Transparenta INREGISTRARE ACCES IN SISTEM

 Anunt de participare numarul 92413/18.12.2009 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica. Detalii procedura  Autoritate contractanta: Municipiul Satu Mare Numar anunt de participare: 92413 / 18.12.2009 Denumire contract: Servicii de iluminat public stradal si iluminat public ornamental din municipiul Satu Mare Stare procedura: In desfasurare Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Municipiul Satu Mare  Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Punct(e) de contact: Pop Sorin , Tel. 0261807513, 807517 , Email: primaria@satu-mare.ro,mira@satu-mare.ro , Fax: 0261807510 , Adresa internet (URL): http://www.satu-mare.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1)
II.1.1)  

DESCRIERE
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta Servicii de iluminat public stradal si iluminat public ornamental din municipiul Satu Mare

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 1 - Servicii de intretinere si reparare Locul principal de prestare: Municipiul Satu Mare Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3)  

Anuntul implica Incheierea unui acord-cadru

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu Acord-cadru cu un singur agent economic Durata acordului-cadru: 12 luni Valoarea estimata fara TVA: intre 107,254 si 381,106 RON

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Servicii de iluminat public stradal si iluminat public ornamental din municipiul Satu Mare

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi Nu

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx

29.12.2009

eLicitatie - Anunt de participare numarul 92413/18.12.2009

Page 2 of 3

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante Nu

II.2)
II.2.1)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
Cantitatea totala sau domeniul  Conform Caietului de sarcini. Valoarea estimata fara TVA: intre 107,254 si 381,106 RON

II.2.2)  

Optiuni Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1)
III.1.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Depozite valorice şi garantii solicitate Garantie de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Bugetul Local

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu

III.2)
III.2.1)  

CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al  profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata; Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local si bugetul de stat; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  

Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Experienta similara; Resurse tehnice; Resurse umane; Atestat ANRE tip B sau C2A sau C2B .

III.2.4)  

Contracte rezervate Nu

III.3)
III.3.1)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili  pentru prestarea serviciilor respective Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1)
IV.1.1)  

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2.1)  

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica Da Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul. Numarul de runde ale LE: 1. Durata unei runde: 1 (una) zi.

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx

29.12.2009

eLicitatie - Anunt de participare numarul 92413/18.12.2009

Page 3 of 3

IV.3)
IV.3.1)   IV.3.2)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului  descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2010 13:00 Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 18.01.2010 09:30

IV.3.5)   IV.3.6)  

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)  

Conditii de deschidere a ofertelor Data: 18.01.2010 10:30 Locul: La sediul Primariei municipiului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, Sala de licitatii. Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Reprezentanti ai ofertantilor cu împuternicire.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) VI.2) VI.3) VI.4)
VI.4.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu

ALTE INFORMATII CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac CNSC  Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 , Localitatea: Bucuresti, Sectorul 3 , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021 3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021 3104642 Organism competent pentru procedurile de mediere Curtea de apel Oradea - jud. Bihor  Adresa postala: str.Parcul Traian nr.10 , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410033 , Romania , Tel. 0259 426881 , Email: primgrefiercao@just.ro , Fax: 0259 415903

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Primaria municipiului Satu Mare - Serviciul juridic  Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Tel. 0261 807542 , Email: primaria@satu-mare.ro , Fax: 0261 807510 , Adresa internet (URL): www.satu-mare.ro

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
18.12.2009 14:40

Inapoi

Documentatie si clarificari Prima pagina | Harta site | Termeni si conditii | Cerinte tehnice minimale | Contact | Ajutor | Link-uri utile ©2006, e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx

29.12.2009