Sunteți pe pagina 1din 102
CURTEA DE CONTURI A ROMANIEL CAMERA DE CONTURI BOTOSANI RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANTEI ,Eficienta si eficacitatea concesionGrii si inchirierii bunurilor apartindnd domeniului public si privat al UAT - urilor pe perioada 2010 - 2013” -Efectuat la UATM Dorohoi- 21.11.2014 CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI CAMERA DE CONTURI BOTOSANI Nr.14.960 din 21.11.2014 CATRE, UATM Dorohoi Domnului Primar Alexandrescu Dorin Va transmitem alaturat un exemplar din Raportul de audit al performantei nr.14.859 din data de 21.11.2014, impreun& cu anexele sale incheiat in urma efectuarii misiunii "Eficienfa si eficacitatea concesionani si inchirierii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ feritoriale pe perioada 2010 - 2013”, la entitatea pe care o reprezentati. La constat&rile inscrise in Raportul de audit al performantei pot fi formulate obiectiuni de c&tre conducatorul entitatii si depuse/transmise la sediul nostru din str. Unirii, nr. 10A, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii actului la entitatea dumneavoastra sau de la data confirmarii de primire a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicaté si ale pet. 120 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activit&tilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activititi, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014. Daci obiectiile se depun/se transmit dup& expirarea acestui termen, acestea nu vor mai fi avute in vedere la valorificarea constatarilor. Auditori publici externi, Clivet Hanics Bof Lidia x Camera de Conturi Botosani Botosani, st Unirii nr. 10A, telefon 0231517252, fax 023 1518390 CURTEA DE CONTURI A ROMANIE! CAMERA DE CONTURI BOTOSANI Nr. 14.859 din 21.12.2014 RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANTE! Dorohoi, 21 noiembrie 2014 ‘Subsemnati, ec. Clivet Fanic& si ec. Bof Lidia, avand functia de auditori publici externi in cadrul Camerei de Conturi Botosani, in temeiul Legii nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare si a delegatilor de control nr.123 si 124 din 19.09.2014, am efectut in perioada 22.09.2014 - 21.11.2014 actiunea de audit al performantei cu tema “Eficienta gi eficacitatea concesionérii $i inchirieril bunurilor apartinénd domeniului public $i privat al unitatii administrativ teritoriale pe perioada 2010 — 2013", ta Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul (ATM) Dorohoi, situata in municipiul Dorohoi, str. A.|. Cuza, nr. 34, judetul Botosani, cod postal nr. 715200, avand atribuit codul de inregistrare fiscalA nr. 4112946, telefon 0231/610133, fax 0231/611310, adresa e- mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro, site: www. primariadorohoi.ro. In perioada supus& auditului gi in timpul auditului, conducerea executiva a fost asigurata de: - ing. Alexandrescu Dorin ~ primar; - ing. Clim Sorin Alin - viceprimar, in perioada iunie 2008 - 27.06.2012; ing. Bursuc Constantin — viceprimar, in perioada 27.06.2012 - 11.04.2014; - Topalagai Lucian Stelian — viceprimar, incepand cu 11.04.2014; r. Florea Veronica — secretar, pand la data de 04.07.2014; - Dohotariu Ciprian — secretar, in perioada 05.07.2014 — 23.07.2014 gi incepand cu data de 10.11.2014; - Ursuliac Elena Monica — secretar, in perioada 23.07.2014 - 10.11.2014; - ec. Gavril Elena — director executiv la Directia economica; = llagi Catalin — arhitect sef; - Popescu Elena - sef serviciu. Misiunea de audit al performantei a fost efectuata in conformitate cu standardele proprii de audit ale Curfii de Conturi, elaborate in baza standardelor internationale de audit. 4. DATE GENERALE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT 4.4 SCOPUL, OBIECTIVELE $! ATRIBUTIILE PREVAZUTE IN ACTELE NORMATIVE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA ENTITATEA Entitatea este institutie de drept public, are patrimoniu si capacitate juridica deplina. Municipiul Dorohoi este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si al conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum gi la unitatile bancare. Municipiul Dorohoi este titular al drepturitor si obligatilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparjin domeniului public gi privat in care este parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditile legit Reglementarea de bazi dupa care entitatea igi desfasoara activitatea este Legea nr. 24/2001 a administrafiei publice locale, cu modificarle si completarile ulterioare, care statueaz’ ca principiu autonomia local, ce reprezinta dreptul i capacitatea autoritatilor administratiei publice de a solutiona si gestiona problemele publice, in numele gi in interesul colectivitafilor locale pe care le reprezinta. ‘Activitatea administratiei publice locale are drept scop solutionarea problemelor curente ale colectivitatil, in baza reglementafilor legale si a hot&ranlor Consiliului Local, ce se refera in principal la: administrarea domeniului public si privat al UAT-ului, modernizarea si dezvoltarea infrastructuri, intretinerea si repararea strazilor, parcurilor, spatilor verzi, asigurarea iluminatului stradal, asistenta Raport de audit al performantei = UATM Dorohoi pag. 1 din 50 Intocmit: gi oF. RL. sy of social pentru categorille populatiei defavorizate, asigurarea ordinii $i linistii publice, intretinerea bazei materiale a invatémantului prescolar gi preuniversitar. in baza Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile i completarile ulterioare autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele competente si responsabilitafi ‘+ stabilirea, constatarea, controlul, incasarea gi urmérirea impozitelor si taxelor locale, prin compartimentele proprii de specialitate in conditile legii ‘« administrarea resurselor financiare pe parcursul execufiei bugetare, in conditii de ficient’; ‘= administrarea eficienté a bunurilor din proprietatea publica $i privaté a unitafilor administrativ-teritoriale; * elaborarea de proiectii bugetare pe termen mediu; ‘* stabilirea optiunilor 3i a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale; * _urmarirea $i raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, in condi de echilibru bugetar. Pottivit strategiei de dezvoltare a Municipiul Dorohoi, aprobata prin HCL nr. 106/24.04.2008, obiectivele strategice ale Municipiul Dorohoi sunt: Dezvoltarea urbana durabila; Valorificarea durabila a potentialului economic, turistic gi cultural; Sustinerea mediului de afaceri si atragerea investitilor; Protectia mediului; Dezvoltarea capacitatii administrative; ‘+ Intarirea coeziunii sociale, a solidaritatii comunitare, reducerea saraciei. Atributile principale ale compartimentelor din cadrul UATM Dorohoi au fost prevazute in Regulamentului de Organizare $i Functionare aprobat prin HCL nr. 130/2008. Personalul care compune aparatul de specialitate al primarului, cu unele exceptii stabilte conform legii, are statut de functionar public, si este obligat s respecte indatoririle de functionar public. Atributile consiliului local si ale comisiilor de specialitate sunt cele prevazute in Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 4.2, ORGANIZAREA $1 FUNCTIONAREA ENTITATII AUDITATE Primaria constituie o structura functional cu activitate permanent’, formata din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului i servicii subordonate. Primaria aduce la indeplinire hotararile Consiliulul local si dispozitile primarului, gestionand problemele curente ale colectivitatii In care functioneaza. ‘Consiliul local al municipiului Dorohoi, la propunerea primarului, aproba organigrama, numarul de personal al aparatului propriu gi al serviciilor subordonate, precum si Regulamentul de organizare i functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele $i atribufile personalului, in conditile prevazute de lege. Structura organizatorica a aparatului de specialitate gi a servicilor publice subordonate a fost aprobata prin HCL nr. 175/25.07.2013 si cuprinde un numar total de 170 de posturi, din care ~ {uncfii publice - 58 posturi (7 posturi de conducere si 51 de executie); =functii contractuale - 112 posturi (4 posturi de conducere gi 108 de executie) Un numarde 31 posturi sunt vacante. Compartimentele cu atribufiuni privind concesionarea gi inchirierea bunurilor din domeniul public si privat figureaza in structura organizatoricd a aparatului de specialitate al primarului si sunt urmatoarele: - Compartimentul administrarea si evidenta domeniului public gi privat (patrimoniu) - 2 posturi, din care 1 vacant (in subordinea viceprimarului si arhitectului sef); ~ Compartimentul registru agricol - 3 posturi, din care 1 vacant (in subordinea secretarului); = Compartimentul asociatii proprietari, imobiliare, locativ - 3 posturi, din care 1 vacant (In subordinea arhitectului sef); = Compartimentul buget, finante, contabilitate — 5 posturi; - Serviciul urmarie, incasare, executare silita, constatare, impunere si control persoane fizice - 10 posturi, din care 2 vacante; Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi Intocmit CFA) si pag. 2din 50 - Serviciul urmarie, incasare, executare silté, constatare, impunere si control persoane fizice - 10 posturi, din care 2 vacante; ~ Serviciul urmarie, incasare, executare siliti, constatare, impunere $i control persoane juridice - 10 posturi, din care 2 vacante; ‘Atributille si responsabilittile sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a aparatuiui de specialitate a primarului si in fisa postului pentru fiecare angajat in parte. 4.3, PRINCIPALELE DATE DIN BILANT $I CONTUL DE EXECUTIE Principalele date raportate prin bilanturile intocmite de Municipiul Dorohoi in perioada 2010- 2013 sunt urmatoarele: mil ei A | Active 576.186 586.796 589.562 602.550 Active necurente 556.139) 567.191 569.802 576.761 Active curente 20.047 19.605 19.760, 25.789 B | Datori 15.387 28.769 28.687 27.718 Daiorii necurente 10.344 23.416 21.630 18.123 Datorii curente 5.046) 5.353, 7.087 9.595, ‘Active nete 560.799 358.027 560.875 574.832 _| Capitaluri proprii 560.799 | 558.027 560.875 574,832 | Potrivit conturilor de executje bugetaré intocmite in perioada supusd auditului, venitunile realizate (incasarile) si cheltuielilor bugetare efectuate (platile) din bugetul local al U.A.T.M. Dorohoi sunt urmatoarele: I.VENITURI mil lei- 1 |Ventur din impozte, taxe, contibuti, ate? 10.099| 9.797| 8.286] 11.254 varsdminte, ate venturi, din care = venturi din concesiuni si inchirien 7333 | 1.446 7657 | 1.887 2_| impoztt pe venit, proft si castiguii din capital 3677 | 5.166] 5.304 | 5.727 ‘Subtotal venituri propri 76.776 | 14.963 | 13.600 | 16.981 3_[Sume defalcate din taxa pe valoarea adéugaté 18.881 | 15.813 18518 | 20.145 4 | Subventi primite dé la bugetul de stat side laatte| 3.727 | 3.267 823 | 4.105 administrati 3 | Sume primie de la UB/alti donatori in contul 0 a 258 | 4.992 platilor efectuate si prefinantari Total venituri | 36.384 | 34.085 | 33.189 46.223 I CHELTUIELL - mii ei ‘0. | Total chettuielt 38,384 | 34.284 | 33.195 | 45.799 1_| Ghettulel de personal 21.563 | 17.270 | 17.602 | 20.947 2_| Bunun $i servict! 5.767 | 7.422 | 10.086 | 10.089 3] Dobanzi 636 [1.811 829 781 “4 _| Transferuni_inire unitai| ale administratiei publice 254 228 481 465 5_| Alte transforuri 41 6 0 0 6 | Proiecte cu finanjare din fonduri exieme nerambursabile postaderare ae = 2 z 7 Asistenta social 7298 | 464 508 | 695 &_[ Ane cheltuiel 4.008. 252 188 197 ‘3 _| Cheltuieli de capital 4.515 | 6.021 2436 | 8.153 10_| Operatiuni financiars (rambursani de_credite) 508 840 | __1.148 | 5.206 71 Plaji efectuate in anii precedenti si recuperate a.c. | -1,088 52 82 | -134 Raport de audit al performanfei - UATM Dorohot pag. 3 din 50 Intocmit: 4.4. ANALIZA EVOLUTIEI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI CARE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA ENTITATI a) Analiza principalelor date din bilanturile incheiate in perioada auditata Din analiza datelor cu privire la evolutia activelor si pasivelor bilantiere rezulté ca in anii 2010- 2013, valoarea activelor entitétii a crescut in mod constant, in principal prin cresterea nivelului activelor necurente de la 556.139 mii lei la finele anului 2010, la §76.761 mii lei la finele anului 2013, datorita inregistrarii in evidentele financiar-contabile a unor investiti puse in funcfiune (modemizare carosabil si trotuare b-dul Victoriei, ansamblu case str. Dumbrava Rosie, preluare prin protocol sala de sport multifunctionala, ¢.a.), precum si a unor lucrari de investitii, cel mai semnificativ find obiectivul de investiti Reabilitare si modernzare urband in municipiul Dorohoi. ‘in ceea ce priveste datoriile, acestea au crescut in perioada auditata cu 80,1%, de la 15.387 mii lei in anul 2010, la 27.718 mii fei la finele anului 2013. Cresterea datorilor s-a inregistrat in anu! 2011 (la 28.769 mii lei), ca urmare a _evidentierii in contabilitate a datorilor provenite din ‘imprumuturile contractate la BCR (3.900.000 lei) si CEC Bank (6.500.000 lei), pentru finantarea unor programe de investiti. In anii 2012 si 2013 s-a inregistrat o reducere a datonillor fata de anul 2011, ca urmare a rambursarii ratelor scadente la imprumuturi b) Analiza evolutiei veniturilor si cheltuielilor entitatii b.1) Analiza veniturilor in marime absolut, veniturile bugetare (incasari realizate) de UATM Dorohoi in perioada ‘supusd auditului au inregistrat o descrestere in anii 2011 (34,085 mii Iei) si 2012 (33,189 mil lei) fata de anul 2010 (38.384 mii lel), ins& au crescut semnificativ in anul 2013, la 46.223 mii lei. Evolutia acestora a fost determinata de volumul sumelor alocate de la alte bugete (bugetul de stat, bugetul UE) Si intr-o mai mic& masura de cresterea veniturilor propril Din analiza surselor de constituire a bugetului local in perioada auditatd, rezulta c& cea mai mare parte din veniturite UATM Dorohoi 0 reprezinta sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata (pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului $i pentru echilibrarea bugetului local). In veniturile totale acestea dejin urmatoarele ponderi: 49,2% in anul 2010, 46,4% in anul 2011, 55,8% in anul 2012 si 43,6% in anul 2013. Bugetul UATM Dorohoi se bazeaza in continuare, in cea mai mare parte, pe sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata. Ponderea veniturilor proprii (aflate in competenta de stabilire si urmarire a entitati) in veniturite totale inregistreaza un nivel relativ sc&zut, respectiv: 26,3% in anul 2010, 28,7% in anul 2011, 25,0% in anul 2012 si 24,3% in anul 2013. in cadrul veniturilor proprii, veniturile realizate din concesiuni si inchirieri_detin o pondere de important, respectiv 13,2% in anul 2010, 14,8% in anul 2011, 22,4% in anul 2012 si 16,8% in anul 2018. in expresie grafic’, evolutia veniturilor totale, a veniturilor proprii $i a veniturile realizate din concesiuni si inchirieri_in perioada 2010 -2013 se prezinta astfel: 50,000 45,000 40,000 35.000 30,000 mVenituri totale - miflei 25,000 smVenituri propril- mii tet 20.000 15.000 = Venituri din concesiuni si Inchirieri- mite 10.000 5.000 ‘Anul 2020 Anul2011 Anul 2012 Anul 2013, Grae nr.t Evoluja veriturior bugelare ale UAT Municipiul Dorohoi in period 2010 - 2013, Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi pag. 4 din 50 intoomit; * ‘in raport cu prevederile bugetare initiale $i cele definitive, in perioada 2010 - 2013 veniturile (incasarile) realizate de UATM Dorohoi sunt prezentate in tabelele de mai jos: mi IVENITURI - TOTAL (142434446) 46,950.00] 53.082,90| | 38.383,77,—81,75| 72.31 Hventur prop, cn care 70.007.60| 23.138,20| 10.098,53 6047) 43,64 | venitu Gin Goncesion! qi Tnchived 11500,00) 1,500.00] _1.328.93| 88,66] ——88.66, [zempaait pe ven, profit gi cBgbou dn capital 327,00] 6169.00] _5677.92| 00,73] _—92.03 [SSume defecate din taxa pe veloerea adtugats | _18926,00| 19.372,00| 16.681,25| 9077, 97.47 fi-Subvenit prmie de a bugetul de Sat side la ate, 66 oo] aaoa7o) 3726671 22028| 84. jadministratit ‘ - |A.VENITURI - TOTAL (1+2+36446) 26.616,20| 36.141,20| 34.084,76| —128,08/ 96,99] Tr Venturl propa, dn care: 377400] 10.27.07, _0.707.45| _14463| 95,32 L~Veritu in concesiun gi Techie 4330,00| _1.670,00| 1.445,63] 108,71] 86,68) [2 Impozit pe venit, profit si cAgtigun din capital 5239.00] 5.209,00[ _§.166,12| 96,61 98,64 [5 Sume defaleate di tava pe valoarea adugat | 14117,00] 1600400] 18.812,00| 112,00 98,84 fe Subvenl rite cele Buge Ge siat dee ale) yoznq) se2029] 26707] e677] and ladministragi i i '5. Sume prinite de fa UETaly donatorl tn contul [laglor efectuate gi prefinantari 9 g 422 [A.VENITURI - TOTAL (142+9+4+545) '31,900,65] 35.983,36 33.188,78|_103,78| 92.24 Venitun. prope, din care: 8228,00| 8.58200] 8.286,76| 100,70] __96,55| | venitur din concesiuni gi Inch 1,870,00| _1870,00| _1.856,77| 99,20] 99,29] [= impoait pe venit, pioft # CAsligui din cantal 4.242,00| 336,00] __5.303,88| 125,03] 99,421 [sSume defaicate Gn taxa pe valoarea adaugaté | 16.862,00| _16.707,71| 18516,03| _116,60| 98,09] 1g. Subvengi_primite de fa bugetul de sat gi dela ate enon: +204,00] 117,00] 823.45] ga 0 [5. Sume primife de le UETalli donator in contul lor efactuate si prefinangar 2.42465] 2.051,65] 257,60] 10,62] [B.CHELTUIELFTOTAL (142+34*6°6*798) '32.106,00| 36.208,71| _33.186.40| 103,10] |A.VENITURI - TOTAL (14249444546) '51,376,00) 46.222, 110,181 89,97 FVenitur’ prop, in care: 2,051,00| 12.000,00| _11.288,36] 125,72] 93.08] | Wenitum din concesiuni ei inehiren: 000,00] — 2.000,00] 7.88682] 94.34] 04,34! [= impoait pe venit, proft si c&stigur din capital %702,00| 6702.00] 5.727,07| 95.05] 95,451 'sSume defaicate din taxa pe valoarea adaugals | 19.060,00/ 20.254,00] __20.744.83 705,68] 99,46) la Subvengi primite de la bugetul de stat side la alte | 2508.00; 5406,00| 4105.58] lacministrati 163.83| 75,92) I, Sume primite de la UE/alh donatot! in contul 472,00] 682,00] 4.997,75 plailor efectuate si prefinantari 105,62|__72,11 Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 5 din 50 Intocmit si BL, aL YP Fata de prevederile bugetare definitive, se ramarca un grad scazut de realizare a veniturilor proprii in anul 2010, cand a fost de numai 43.6%. Fata de prevederile bugetare initiale, in urméatorii ani, prevederile definitive au fost ajustate in raport cu gradu! de realizare a venitunior, fiind respectata disciplina financiar sub acest aspect. b.2) Analiza cheltuielitor bugetare Cheltuielile unitatii administrativ-teritoriale (plati efectuate) au evoluat in raport cu veniturile realizate. In anul 2010 entitatea a inregistrat un volum ridicat al cheltuielilor ( 38.384 mii lei) ca urmare a alocariide resurselor de la bugetul de stat pentru inlaturarea efectelor inundatilor din cursul anului respectiv, In urmatorii doi ani, cheltuielile totale s-au redus la 34.284 mii lei in anul 2011 $i 33.195 mii lei in anul 2012 ca urmare a restrictilor la cheltuieli impuse de criza financiara (in special la chettuielile de personal). in anul 2013, cheltuielle totale au crescut semnificativ, la 45.799 mii lei, ca urmare a reintregiri salarilor personalului din sectorul bugetar, dar si a investitilor derulate, avand ca surse de finantare fonduri de la bugetul de stat si fonduri nerambursabile de la UE Structura cheltuielilor bugetului local refiecté modul in care UATM Dorohoi isi indeplineste atribujile de administrare a resurselor financiare, optiunile si prioritafile in aprobarea $i efectuarea cheltuielitor Din analiza evolutjei cheltuiellor gi a structurii acestora in perioada 2010-2013, se constaté o diminuare a cheltuielilor de personal de la 21.563 mii lei in anul 2010, la 17.602 mii lei in anul 2012 ‘ins, ca urmare a reintregiti salarillor personalului din sectorul bugetar, in anul 2013 acestea au crescut la 20.347 mil lei. De asemenea, analiza efectuaté evidenjiaza o crestere a cheltuielilor cu bunurile si se , de la 5.767 mii lei in anul 2010 la 10.089 mii lei in anul 2013 (cu 74,9%).. ‘Aceasta evolutia a celor doua categorii de cheltuieli a avut loc in contextul reducerii de personal din anul 2010, prin desfintarea Directiei de Servicii Publice (structura care a functionat in cadrul entitati publice) si prestarea activitatlor de c&tre SC Servicii Publice Locale SRL Dorohoi, agent economic cu capital integral detinut de municipiu, care a preluat personalul disponibilizat. Evolufi importante au avut cheltuielile cu asistenta social, care s-au redus de la 1.298 mii lei in anul 2010, la 695 mii lei in anul 2013 (cu 46,4%), precum $i categoria Alte cheltuieli, care in anul 2010 a inregistrat un puseu, ajungénd la 4.908 mii lei (cheltuieli efectuate pentru inlaturarea efectelor inundatilor), ins au sc&zut in anul 2013 la 197 mii lei, Cheltuielile de capital au avut o evolufie fluctuanté, determinata in principal de posibilitatjile de acces la fonduri (4.515 mil lei in anul 2010, 6.021 mii lei in anut 2011, 2.435 mii lel in anul 2012 $i 8.153 mii lei in anul 2013), in primi doi ani finantarea investitilor efectuandu-se in cea mai mare parte din credite bancare, fiind accesat un singur program cu finantare nerambursabilé (reabilitare si modemnizare cladire destinata furnizarii servicillor sociale). Cresterea cheltuirilor de investi in anul 2013 a avut loc ca urmare a acceséirii unui program cu finantare nerambursabilé de la UE (Reabilitare $i modemizare urban in municipial Doroho) Consecinta impumuturilor contractate in anii 2008 - 2011 se reflect’ in Cheltuielile cu dobanzile si operatiunile financiare (rambursari de credite), care au crescut de fa 508 mii lei in anul 2010, 1a 5.206 in anul 2013. 1.5. OBIECTIVUL GENERAL $I OBIECTIVELE SPECIFICE ALE DOMENIULUI AUDITAT, PRECUM SI ANALIZA PERSPECTIVE! DIN PUNCT DE VEDERE AL ECONOMICITATII, EFICIENTE! $I EFICACITATI Objectivu! general al auditului jl constituie: ,m&surarea eficientei gi eficacitati administra bununilor aparfinand domeniului public i privat al unitati: administrativ tentoriale, concesionate si/sau inchiriate in conformitate cu strategiile $i politicile de dezvottare ale acestora, cu scopul, obiectivele $i atributile prevzute de reglementérile aplicabile domeniulu’. Obiectivele specifice auditului destégurat: Obiectivele specifice, urmarite in principal se referd la urmatoarele: > Evaluarea eficientei cu care UATM Dorohoi a administrat bunurile din patrimoniul public $i privat concesionate si/sau inchiriate. > Evaluarea m&suril in care entitatea si-a indeplinit obiectivele stabilte in strategile si politicle de dezvoltare in procesul de administrare a bununlor din patrimoniul public si privat al UATM Dorohoi. in urma analizelor realizate, auditul urmeaza, s4 dea raspuns la urmatoarele intrebari cheie: Raport de audit al performantei - UATM Dorohol pag. 6 din 50 Intoomt: CF. si BL, > La nivelul unit&fii administrativ teritorale au fost stabilite prin ‘Statut criterii precise pe baza c&rora bununle aflate in proprietatea publica si privat a acestora pot fi concesionate ori inchinate in condiile legii? > Bunurile apartin&nd domeniului public $i privat al unit&ii administrativ-tentoriale au fost concesionate $i inchiriate in folosul societ&ti? > Concesionarea $i inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitafit administrativ tentoriale, de aceeasi natura $i din aceeasi zona s-a realizat la acelasi nivel al tarifului de concesionare/taxei? > Managementul concesionarii $i inchirieni' bunurilor aparfinénd domeniului public $i privat al unite adminisirativ - teritoriale este performant? > Concesionaree si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al unit&ti administrativ teritoriale si-a atins scopul? Analiza perspectivei din punct de vedere al eficientei $i eficacitatii Prin evaluares ientei gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale s-a urmarit maniera in care: = activitatile entitatii au fost gestionate, organizate, efectuate, monitorizate si evaluate in mod eficient si daca aceste activitati corespund cu obiectivele si cerintele stabilite entitati ~ masurile luate au fost de calitate si orientate spre cetatean. Analiza eficientei a urmarit ,,dacd s-a obfinut rezultatul maxim posibil in condif existenfei unei limitari a resurselor ”, prin analiza raportului dintre rezultatele obtinute si resursele utilizate; w Prin evaluarea eficacitatii s-a urmarit in principal masura in care: = au fost atinse obiectivele de politic’ manageriala; iloacele utiizate pentru objinerea rezultatelor corespund politicii manageriale si obiectivelor entitatii; = impactul obtinut reprezinta un rezultat direct a! politicii manageriale si nu unul datorat altor circumstante. Analiza eficacit: condiile date’. _ Obiectivele” specifice auditulul au fost concentrate pe 2 (doud) direcfii de acfiune majore si urménte in cadrul auditului, astfel: 4. concesionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale din urmatoarele perspective: initierea concesionérii si procedura administrativa prealabila atribuirii contractului de concesiune; respectarea procedurilor de concesionare; incheierea si derularea contractelor de concesiune; verificarea respectarii clauzelor contractelor de concesiune a bunurilor. 2. inchirierea bunurilor apartinand domeniului public $i privat al unitatilor administrativ teritoriale, avand in vedere urmatoarele: derularea procedurii administrative prealabile incheierii contractului de inchiriere; incheierea si derulerea contractului de inchiriere a bunurilor proprietate publica ‘Auditul a urmérit furnizarea de_informafii si analize independente asupra modului de gestionare a domeniului public $i privat a UATM Dorohoi, in vederea identificSni vulnerabilitafilor si a niscuriior specifice, disfunctionalitafilor $i deficientelor, consecinfelor $i responsabilitatilor aferente acestora, precum si evidentienii aspectelor $i zonelor potential perfectibile, urmarind, totedaté, sa sprijine prin recomandan imbunatétirea performantei domeniului $i entit&pi auditate. a urmarit ,raportarea rezultatelor previzionate la cele efectiv realizate, in 1.6. SINTEZA PRINCIPALELOR CONSTATARI SI CONCLUZII REZULTATE IN URMA MISIUNII DE AUDIT AL PERFORMANTE! 5:1. Evidenga ‘existentel 9! migcaril bunurilor aparfinand domenlalulpublic= 5.1.1 Organizarea activité de administrare a patrimoniului. Activitatle de administrare a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului nu sunt asigurate numai de c&tre compartimentele care au atributiuni privind administrarea acestora (intervin compartimente care nu au atributiuni). Aceast mod de lucru nu permite evidenta $i administrarea corespunzatoare a patrimoniului municipiului Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi pag. 7 din 50 Intocmit si BL AT <= 5.1.2 Evidenta tehnico-operativa i contabilé condusa la compartimentele de specialitate privind bunurile din domeniul public $i privat ale municiptulul ‘Compartimentele care au atributiuni privind administrarea patrimoniului nu au in gestiune bunurile pe care le administreazd $i nu au condus 0 evidenta tehnico-operativa astfel incat sa ‘cunoasca la un moment dat situatia acestora (cine le foloseste si sub ce forma) Evidenta contabila @ bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului nu reflecta situatia reald, existand terenuri care sunt inregistrate de dou on, iar altele figureaza in evidenta contabila desi au fost vandute ori au fost puse in posesie fostlor proprietari, in baza legilor fondului funciar. de concesiune ues SO, = 6.2.1 Stabilirea prin Statutul municipiului_ a unor criterii precise pe baza cérora bunurile aflate in proprietates publica si privata a acesteia pot fi concesionate ori inchiriate in Statutul UATM Dorohoi nu sunt stabilte criterii pe baza c&rora bunurile aflate in proprietatea public si privata a municipiului pot fi concesionate ori ‘inchiriate, astfel cum prevad dispozitiile art 15 alin (1) din OG nr. 53/2002, in aceste conditi, activitatea de administrare a patrimoniului sub forma concesionaii $i inchirierii nu are stabilite obiective clare, prioritati exacte si reguli bine definite care sa asigure o administrare eficienta a acestora si in interesul colectivitati. 5.2.2. Fundamentarea din punct de vedere economic, financiar, social $i de mediu a propunerii de concesionare La nivelul entitétii auditate nu a fost implementat registrul ,Oferte”, fapt ce genereaza neclaritati cu privire la numarul de cereri de concesionare depuse si la cele in baza carora s-au incheiat efectiv contracte de concesiune. Desi propunerile de concesionare inaintate de catre solicitanti nu sunt fundamentate din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu, pentru fiecare contract de concesiune s- elaborat de cétre concendent studiul de oportunitate, in care se fundamenteaza efectuarea concesiuni 5.2.3, Initierea concesiondrii in baza unui studiu de oportunitate efectuat in prealabil de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ teritoriale Concesionarea bunurilor din patrimniul public si privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 - 2013 s-a efectuat in baza studiului de oportunitate efectuat de catre compartimentele din cadrul entitafii auditate care au initiat concesiunea si aprobat de consiliut! local. 5.2.4. Cuprinderea in studiul de oportunitate a elementelor principale necesare pentru luarea unei decizii juste $1 aprobarea concesionaril (descrierea $i identificarea bunului ce urmeaza a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar, social i de mediu care justificé realizarea concesiunii, nivelul minim al redeventel, durata estimata a concesiunil, $.2.) Studiile de oportunitate cuprind principalele elemente necesare pentru luarea unei decizii juste si aprobarea concesionarii, ins stabilirea nivelului redeventei minime s-a efectuat pe baza unei modaiitét) de calcul care genereaza inechitati intre concesionari si nu asiguré un echilibru financiar intre drepturile si obligatille celor doud parti — concendent si concesionar - iar obligafile de mediu ale concesionarului nu sunt identificate si prezentate concret. Calculul redaventei se face pe baza unui metode de evaluare a valori terenurilor prevazuta la art.6 din HG nr. 84/1991, dar care a fost abrogat in anul 2008, acest act normativ modificat si buna practicd impunand elaborarea unui raport de evaluare intocmit, conform standardelor in vigoare, de evaluator autorizati, atestati conform legii 5.2.5, Elaborarea caietului de sarcini al concesiunii in baza studiului de oportunitate Caietele de sarcini au fost elaborate in baza studiului de oportunitate si cuprind elementele prevazute de normele legale $i interne aplicabile, ins& nu s-a specificat cota de garantie care trebuie Constituita de concesionar si nu s-au stabilit concret obligatiile de mediu care ji revin acestuia. Concedentul nu are asigurari privind indeplinirea obligatiilor financiare si respectarea condiilor de mediu de catre concesionar. ‘5.2.6. Aprobarea concesiondrii prin hotdrare a consillulul local, pe baza studiului de oportunitate $i a caietului de sarcini Concesionarea bunurilor din patrimniul public si privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 — 2013 s-a efectuat in baza studiului de oportunitate $i a caietului de sarcini, aprobate prin hotarari ale consiliului local. Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohot pag. 8 din 50 ‘Intocmit: si BL. s/t 5.2.7 Initiativa entitafii in vederea concesionarii/ inchirierii bunurilor din domeniului public/privat, pentru punerea in valoare a acestora ori atragerea de venituri la bugetul focal Entitatea nu a manifestat suficient& initiativl in concesionarea/ inchirierea bunurilor din domeniului public/privat, pentru punerea in valoare a acestora ori atragerea de venituri la bugetul local in perioada 2010 - 2013, pentru o parte din bunurile din patrimoniul public si privat al municipiului Dorohoi, crora nu li s-a dat o folosint&, nu au fost efectuate demersuri pentru concesionarea ori inchirierea lor, Unele terenuri au fost ocupate abuziv si sunt utilizate de catre persoane fizice si juridice fara a fi concesionate ori inchiriate, iar compartimentul de specialitate din cadrul primariei nu a identificat toate aceste cazuri, in vederea dispunerii masurilor ce se impun, potrivit legii. Pentru cele identificate au fost intocmite contracte de concesiune prin negocierea directa a redeventei, insa far a fi efectuate demersuri pentru obligarea la plat a sumelor datorate pentru folosinta terenurilor in anii anterior {unele terenuri sunt ocupate de constructii executate inainte de anul 2000) 5.2.8 Darea in administrare cu titfu gratuit a unor bunuri din patrimoniul UAT catre societdti comerciale $i persoane fizice in perioada 2010 — 2013, fr a fi indeplinite conditile legale, bunuri din domeniul public $i privat al municipiului, respectiv cladiri si terenuri, au fost date in folosinf& gratuita unei societati comerciale si unel institufi de cult, lipsind bugetul municipiului de veniturile care i s-ar fi cuvenit. 513. Respectaréa pro 6.3.1 Respectarea principillor generale de atribuire a contractelor in pericada 2010 - 2013, atribuirea contractelor de concesiune s-a facut cu respectarea celor § principii generale de atribuire: transparenta, tratamentul egal, proporfionalitatea, nediscriminarea Si libera concurenta. 5.3.2 Cu privire la respectarea cadrului legal (licitatie - de regulé si negociere directa) la atribuirea contractelor de concesiune in perioada 2010 — 2013, atribuirea contractelor de concesiune s-a facut cu respectarea procedurilor prevaizute de normele legale si cele interne aplicabile, respectiv prin licitatie publica si/ori negociere direct, dupa caz. 5.3.3 Conditii speciale de indeplinire a contractului impuse de concadent, prin care s-a urmart obtinerea unor efecte de ordin social sau in legaturd cu protectia mediului si promovarea dezvottarii durabile fn cadrul documentatjei de atribuire a contractelor de concesiune incheiate in perioada 2010- 2013, concedentul a apreciat cd nu se justificd si nu a impus conditii speciale de indeplinire a Contractului, pentru obfinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protecfia mediului si promovarea dezvottarii durabile. ‘Auditul efectuat nu a evidentiat cazuri de contracte de concesiune atribuite care s& necesite impunerea unor astfel de conditi speciale. “6d: Inighelerea'$i dérularéa contractulor ae concesline 6.4.1 Alegerea criterillor de atribuire a contractului de con pentru a fi in beneficul autoritaii contractante (concedentulul) Pentru atribuirea contractelor de concesiune, criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire si utiizat de concedent pentru determinarea ofertei castigatoare, a fost cel mai mare nivel al redeventei ofert la licitatie ori obfinut in urma negocieri Prin documentatia de atribuire nu au fost stabilite si nu s-a {inut seama si de alte criterii, respectiv: capacitatea economico-financiaré a ofertantilor, protectia mediului inconjurator sau conditii specifice impuse de natura bunului concesionat. Criteriul de atribuire a contractelor de concesiune a fost ales pentru a fi in beneficul autoritati contractante (concedentului) 5.4.2 Realizarea concesionérii terenurilor din aceeasi categorie, situate in aceeasi zoné, Ja acelasi nivel al redevengei in perioada 2010-2013, concesionarea terenurilor din aceeasi categorie, situate in aceeasi zona, nu s-a realizat la acelasi nivel al redeventei, acest fapt find generat de modalitatea/ formula de calcul utiizaté, care pe langa faptul c& nu mai are temei legal, nu a fost aplicata in mod corect si consecvent, potrivit reglementarilor legale prin care a fost stabilité, elementele de calcul ale formulei privind valoarea terenului Vt = Vb + (1 + N) fiind gresite (atat valoarea de baza (Vb), cat si coeficientul Raport de audit al performanfei- UATM Dorohoi pag. 9 din 50 intoomt: Cl. si BL, are de corectie (N)). ‘Aceasta modalitate de calcul nu mai este utilizata in practica, prin HG nr, 834/1991, modificata prin HG nr.107/2008, instituindu-se ca stabilirea valorii de piaté a terenurilor s& se fac pe baza rapoartelor de evaluare intocmite, conform standardelor in vigoare, de evaluatori autorizati, atestat) conform legii 5.4.3 Clauzele cuprinse in contractul de concesiune sunt clare $i stabilite astfel incat s& nu produca efecte negative asupra bunurilor concesionate si proprietarilor acestora. in toate cazurite analizate, cuantumut garantiei prevazut in contractul de concesiune a fost stabilit arbitrar, diferit de la un contract la altul, nefiind stabilité si aprobata o cota aplicabila la toate contractele de concesiune. in continutul clauzelor de mediu, nu sunt stabilite cancret care sunt responsabilitatile concesionarilor, de la data preluarii bunului, pana la incetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural dupa realizarea lucrarilor de orice fel (investitie, organizare de santier, interventie, exploatare, demolare etc.) si mentinerea acestuia in condijii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant. 5.4.4 Raporturile contractuale dintre concedent $i concesionar se bazeazé pe principiul echilibrulul financiar al concesiunil, intre drepturile care ji sunt acordate concesionarului $i obligatiife care ii sunt impuse ‘Avand in vedere si aspecte consemnate la pet. 5.2.4 si pet 5.4.2, inchelerea contractelor nu s-a realizat in toate cazurile cu respectarea unui echilibru financiar si nici al egalitafi avantajelor care fi sunt acordate proprietarului in raport cu sarcinile impuse prin contract. Prin nesolicitarea concesionarului, ca in termenul prevazut in contract s depuné o garantie, devine imposibilé prelevarea redeventei si a penalitétilor datorate de concesionar din garantia constituita Prin neurmarirea de catre concedent al modului de respectare de catre concesionari a clauzelor cu privire la protejarea mediului, se poate ajunge la suportarea din bugetul municipiului a cheltuietior cu refacerea mediului 5.4.5 Concesionarul a fost obligat sé asigure exploaterea eficienté in regim de continuitate $i de permanenta a bunurilor proprietate publicé ce fac obiectul concesiunil, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. Prin contractele incheiate concesionarii au fost obligali s4 asigure exploatarea eficienta in regim de continuitate si de permanent a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii. Nu au fost aplicate prevederile contractuale referitate la prelungirea duratei concesiunii 5.4.6 Concesionarului / s-a impus sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. Prin clauzele prevazute in contractele de concesiune, concesionarul este obligat s& exploateze bunurile care fac obiectul concesiunii 5.4.7 Includerea unor clauze clare privind perceperea de catre concedent a penalitafilor pentru neplata la termen a redevenfei sau neindeplinirea corespunzatoare a prevederilor contractuale. in cazul debitelor restante, majorarile au fost calculate la nivelul celor aplicabile creanjelor fiscale, ins clauzele contractuale cuprind o formulare generala_,conform prevederilor legale”, fara sé se stabileasc& clar modul de calcul al penalitétilor pentru neplata la termen a redeventei. 5.5. Cu‘privire la réspéttered clauzelor. contractelor de concesiine aibanunior 5.5.1 Concesionarul plateste redeventa in cuantumul si la termenele stabilite prin contractul de concesiune. ‘Au fost identificate disfuncfii in ceea ce priveste exercitarea de catre compartimentele de specialitate al autorititlor administratiei publice locale a acfiunilor de executare silit& in scopul stingerii creanteior din concesiuni Entitatea nu a urmarit in toate cazurile respectarea de cdtre concesinari a termenelor de plata a redeventei. Astfel, o parte din acestia nu au efectuat platile la termenele scadente stipulate in contractele de concesiune, fapt ce a determinat cresterea volumului creantelor neincasate aceast sursa, la 31.12.2013 aceste flind in sum de 633,278 lei in cazul contractelor de concesiune persoane juridice (Pu) si in sum& de 132.334 ei, in cazul contractelor de concesiune persoane fizice (PF, Raport de audit al performantei- UATM Dorohoi pag. 10 din 50 intocmt: cl. si BL. 7 Neaplicarea prerogativelor pe care clauzele contractuale le confer concedentului in privinia rezilierii contractului a generat acumularea de datorii imposibil de recuperat de la concesionarii rau platnici. jin urma auditului efectuat s-a_constatat c& nu s-au obfinut veniturile posibile de realizat din concesionari. Resursele existente n-au fost utilizate intotdeauna eficient pentru fi generatoare de venitur iar posibilele cauze se pot localiza in urmatoarele neajunsuri * inactivitatea concedentului de a urmari realizarea veniturilor din concesiuni $i de a lua masuri de reducere a debitelor restante; ‘+ Lipsa unei evidente si a procedurilor inteme privind implementarea mecanismului de concesionare a activelor neutiizate. 5.5.2 Cu privire la urmérirea, evidentierea in contabilitate $i incasarea taxei pe cladiri gia taxei pe teren datorate de concesionari. ‘Sunt respectate prevederile legale cu privire fa urmarirea, evidentierierea in contabiltate $i incasarea taxei pe teren datorata de concesionari Creanjele reprezentand taxa pe teren datoraté de concesionari sunt inregistrate corect in evidenta contabila si fiscal, iar datele raportate in situatille financiare cu privire la aceste creanje sunt reale, 5.5.3 Stabilirea in contractele de concesiune a unor clauze de naturd sé asigure exploatarea bunulul concesionat, potrivit specificului acestuia Contractele de concesiune cuprind clauze privind respectarea destinatia obiectului_concesiunii iar aceastea se respect. 5.5.4 La incetarea contractulul de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul @ restituit concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit $i libere de orice sarcini. Entitatea auditat a prevazut in contractele de concesiune clauze privind restituirea_bunurilor de retur. Ins, in cazul contractului nr.10.832/19.07.2007, concesionarul nu a urmarit restituirea bunului de ctre concedent, la expirarea la duratei contractului (26.11.2011). in prezent nu sunt documente din care s& rezulte care este situatia juridic& a bunului 5.5.5 Cu privire la solutionarea litigiilor aparute in legétura cu atribuirea, inchelerea, executarea, modificarea $i incetarea contractului de concesiune $i inchiriere precum si a celor privind acordarea de despagubiri conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare Atat documentatia de atribuire cat si contractele incheiate nu contin elemente de identificare a instantei competente in solutionarea litigilor aparute desi, potrivit legii, solutionarea litigilor se realizeaza_potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ. 5.6: Derullarea procedutil administrative’ prealabiféiinchelerlt contraéauui de inchiciore 5.6.1 Existenta hotarérii consiliului local de aprobare a inchirieril bunurilor aflate in proprietatea publica ¢1 privaté a unitatii administrativ - teritoriale Inchirierea bunurilor din patrimoniul public si privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 — 2013 nu s-a efectuat pentru toate categorille de bunuri cu aprobarea consiliului local, in aceasta situatie regasindu-se terenurile proprietate privatd din intravilan, situate in gradini, Tariful de inchiriere pentru terenul intravilan situat in gradini (considerat cu destinatie agricola) nu este fundamentat corespunzator Inchirierea bunurilor din patrimoniul municipiului In aceste conditii, administrarea unei parti importante din patrimoniul municipiului nu s-a efectuat in conditii de eficienta si in interesul colectivitati. 5.6. ire la respectarea dispozitilor legale potrivit c&rora inchirierea bunurilor proprietate publica si privat se face prin licitatie publica, in conditile legii jinchirierea bunurilor din patrimoniul public s-a efectuat pe baza de licitatie publica. Bunurile din patrimoniul privat cu destinatie de locuinte au fost inchiriate cu respectarea procedurilor aprobate de consiliul local (criterii si liste de prioritati) si in baza reglementarilor legale care reglementeaza inchirierea locuintelor din fondul locativ al unitatilor administrativ-teritoriale, in cazul terenurilor din intravilan cu destinafie agricola, numai intr-un singur caz pentru atribuirea contractului s-a utilizat procedura de licitatie publica, in cazul celorlalte contracte (216 in anul 2010, 218 in anul 2011, 212 in anul 2012 si 213 in anut 2013), inchirierea terenurilor s-a efectuat Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 11 din 50 Intoomt: CH. si BL. netransparent (nu s-a efectuat publicitate) si fara licitatie publica. Nu exista 0 procedura aprobata la nivel local pentru inchirierea acestora. In conditji simitare au fost incheiate contractele de inchiriere pentru perioada 2014-2019. ‘Administrarea unei pérti importante din patrimoniul municipiului in conditile de mai sus a generat inechitati intre chiriasi si nerealizarea unor venituri la bugetul local, in perioada 2010 - 2013, estimate la 1.340.120 lei ; 5.7, Inchelerea gi: derularea contractulul de Inchir bunuitilor propristate UATM 5.7.1 incheierea in conaififle legil a contractului de inchiriere. Cuprinderea clauzelor de natura sa asigure exploatarea bunulul inchiriat, potrivit specificului acestuia Contractele de inchiriere spatii cuprind clauze de natura s& asigure exploatarea bunului, iar spatiile sunt utilizate conform destinatiei stabilita prin contract. in cazul contractelor de inchiriere teren agricol intravilan incheiate in perioada 2010 - 2013, acestea nu cuprind clauze de natura sa asigure exploatarea bunului Inchiriat, potrivit specificulul acestuia. Monitorizarea necorespunzatoare a contractelor poate conduce la imposibilitatea atingerii scopului pentru care s-a realizat concesiunea 5.7.2 inregistrarea corecta in evidenta contabilé a veniturilor din chir cuantumul $i la termenele stabilite prin contract) $i a taxei pe teren/cadiri Creantele reprezentand venituri din inchirieri sunt inregistrate corect in evidenta contabila si fiscala, ‘Sunt respectate prevederile legale cu privire la urmarirea, evidentierea in contabilitate si incasarea taxei pe terenicladiri datoraté de chiriasi, cu excepfia contractului de inchiriere nr-1/27.04,2008, caz in care chiriasul PJ nu a platit taxa pe cadirea inchiriat’. 5.7.3 inchirierea bunurilor aparfinénd domeniului public al unitatilor administrativ teritoriale este eficienta $i generatoare de venituri in urma efectuarii auditului am constatat cA nu s-a obtinut veniturile posibile de realizat din inchirierea bunurilor. Prin practicarea unor chirii foarte mici, nefundamentate in conformitate cu legislajia aplicabila, pentru pericada 2010 - 2013 nu au fost stabilite si incasate la bugetul ‘municipiului, venituri din inchirieri estimate in suma de 1.340.120 lei. Ca gi in cazul contractelor de concesiune, resursele existente_nu au fost utilizate intotdeauna @ficient pentru fi generatoare de venituri, una din cauze fiind calcului chiriei fara a fi aplicat un procedeu unitar aprobat de consilul local. Nu s-a asigurat principiul compettivitati, toate contractele flind atribuite direct 5.7.4 Cu privire la stabilirea $i recuperarea cheltulelilor privind utilitaile la clédirile inchiriate. Toate contractele de inchiriere spafii cuprind clauze cu privire la obligativitate chiriagului de a efectua plata utiitatilor ( consum energie electrica, apa si servicii de salubrizare). incasate (in 2. PREZENTAREA SINTETICA A CONTEXTULUI IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA DE CONCESIONARE SI INCHIRIERE A BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT AL MUNICIPIULUI Contextul: TTemeiul constitutional al concesiunii bunurilor proprietate publica il constituie dispozi art. 136 alin. (4) din Constitufie, republicat8, din care rezulté c& bunurile propretate publicd sunt inalienabile $i pot fi concesionate on inchiriate. Regimul juridic al concesiunii bunurilor proprietate publica este reglementat de prevederile 0.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. Utterior, prin H.G. nr.168/2007 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a OUG nr.64/2006 privind Fegimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd. Totodata, in spefa sunt aplicabile si prevederile 0.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizifie publica, a contractalor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servi Tin temeiul prevederilor art. 123 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, consilile locale hotarasc ¢a bunurile ce aparin domeniului public sau privat, de interes local, sé fie concesionate, concesionarea urmand sa se faca in condifile legi jin raport cu dispozitiile constitutionale si legale, concesiunea bunurilor aparjinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ teritoriale reprezinta operafiunea juridic& prin care unitafile Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohol pag. 12 din 50 Intocmt: |. gi BL. administrativ-teritoriale pun in valoare bunuri ale domeniuiui public/orivat ai c&ror titulani sunt, prin transmiterea acestora, pe 0 perioad’ determinat si in schimbul unei redevente, in favoarea unei/unor persoane fizicefuridice in conditile contractului de concesiune. ‘Art.14 gi art 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, se referd la posibilitatea inchirierii bunurilor proprietate publicd a unitatilor administrativ teritoriale, catre orice persoand fizica sau juridica, romana sau straina, prin licitafie publica. jn temeiul prevederilor art.123 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, consilille locale hotarasc ca bunurile ce aparjin domeniului public sau privat, de interes local, sé fie inchiriate, inchirierea urmand sa se facd in conditile legii De asemenea, 0.6. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ teritoriale confine dispozifii referitoare la utiizarea bunurilor aflate in proprietatea publicd si privaté a unitati administratiy teritoriale. Structura organizatorica: Compartimentele cu atributiuni privind concesionarea $i inchirierea bunurilor din domeniul public si privat figureaza in structura organizatorica a aparatului de specialitate al primaruiui si sunt urmatoarele: - Compartimentul administrarea si evidenta domeniului public si privat (patrimoniu) ~ 2 posturi, din care 1 vacant (In subordinea viceprimarului si arhitectului sef); - Compartimentul registru agricol - 3 posturi, din care 1 vacant (in subordinea secretarului); - Compartimentul asociatii proprietari, imobiliare, locativ - 3 postur, din care 1 vacant (in subordinea arhitectului sef); - Compartimentul buget, finante, contabilitate — 5 posturi (in subordinea directorului economic); - Serviciul urmarie, incasare, executare silita, constatare, impunere $i control persoane fizice - 10 posturi, din care 2 vacante (in subordinea directorului economic); - Serviciul urmarie, incasare, executare silit8, constatare, impunere si control persoane juridice - 10 postur, din care 2 vacante (in subordinea directorului economic); Atributile si responsabilitatile sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a ‘aparatului de specialitate a primarului si in fisa postului pentru fiecare angajat in parte Obiectivul principal al entitatii in destagurarea activitafii de concesionare $i inchiriere, it constituie administrare a bunurilor apartinand domeniului public si privat concesionate si/sau Inchiriate, in conformitate cu strategille si polticile de dezvoltare ale entitati, cu scopul, oblectivele si atributile prevazute de reglementérile aplicabile domeniului, Modul in care se desfasoaré activitatea - evidenta existenfei si miscarii bunurilor apartinand domeniului public; = inilierea concesionarii. si procedura administrativa prealabild atribuirii contractului de concesiune; - atribuirea contractelor de concesiune; - incheierea si derularea contractului de concesiune; - verificarea respectarii clauzelor contractelor de concesiune a bunurilor, - derularea procedurii administrative prealabile incheierii contractului de inchiriere; - incheierea, derularea si urmarirea contractului de inchiriere a bunurilor proprietate publica $i privata. S-a_urmérit dac& obiectivele propuse au fost indeplinite, iar decizille luate au avut consecintele financiare si economice dorite. 3. PREZENTAREA CRITERIILOR DE AUDIT UTILIZATE PENTRU EVALUAREA PERFORMANTE! ACTIVITATII DE CONCESIONARE $I INCHIRIERE A BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT AL MUNICIPIULUI Criteriile generale de audit vizeaz performanta administrarii prin concesionare $i inchiriere de catre unitatea administrativ-teritorialé a patrimoniului public si privat, in raport cu strategille si politicile de dezvoltare ale acestela, cu scopul, obiectivele si atributile prevazute de reglementarile aplicabile domeniului Raport de audit al performanfei - UATM Doronoi pag. 13 din $0 Intocmit si BL. AT Criteriile de audit stabilite de auditori reprezinté ,termenii de referinja" ce au fost identificati, respectiv standardele fata de care este apreciat pertormanta $i sunt necesare pentru a evalua situatia existenté fata de situafia care ar trebui sé fie. le audit care au fost ullizate (,termeni de referinf&') si la care s-a raportat performanta entitati, au fost sintetizate din: vy Legislatia specific’ domeniului auditat si a. domeniilor conexe care deriva din obiectivele auditulur. = Constitutia Roméniei, modificata si completata; ~ Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarite ulterioare; * Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificarile $i completérile ulterioare; = Legea nr.134/2010 privind Codul de Proceduré Civili, republicaté, cu modificarite $i completarite ulterioare; - Legea nr.71996 a cadastrului si a publicitéti: imobiliare, republicaté, cu modificarile gi completarile ulterioare; - Legea nr. 213/998 privind bunurile proprietate publicd si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completérile ulterioare; - Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare; = Legea nr. 27372006 privind finantele publice locale cu modificarile si completérie ulterioare; = Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modific&rile gi completarile ulterioare; = 0.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public’, cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 4/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; - 0.G. nr, §3/2002 privind Statutul-cadru al unitati administrativ-teritoriale; = Legea nr.18/1991, a fondului funciar, republicata si actualizata, = Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; = Legea nr.50/1891 pnvind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare; - OUG nr.40/1989 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatile cu destinatia de locuinte, cu modificarile si completérile ulterioare; ~ HG nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (Iev/mp) practicat pentru spatille cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum gi pentru locuintele de serviciu, locuinjele de interventie si cdminele pentru salariati ale societatjlor comerciale, companiilor nationale, societaiilor nationale si regillor autonome; = Ordin nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor de natura actvelor, datorilor si capitalunlor propri; - Ordin nr. 1.917/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabiltatii institujilor publice, Planul de publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si - Regulamentul de organizare functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Dorohoi si a servicilor subordonate, reactualizat. Y— Obiectivele, tintele si standardele reflectate in documentele entitt = hotararile Consiliuiui Local (HCL) al UATM Dorohoi refentoare la impozitele gi taxele locale si celelalte venituri ale entitafi, la aprobarea si rectificarea bugetelor de venituri gi cheltuieti - HCL emise in perioada 2010 — 2013 privind aprobarea concesionéiii si inchirierii bunurilor, precum si cele referitoare la darea in folosinta gratuita a unor bunuri catre persoane fizice $1 juridice, - contractele de concesiune si de inchiriere initiate, incheiate $i aflate jin derulare in perioada 2010 - 2013; = procedurile operationale aprobate gi aplicate in cadrul UATM Dorohoi. Y Referintele obtinute (buna practica in domeniu) in legatura cu activitatile de administrare a domeniului public si privat in perioada 2010 - 2013. ‘Sau mai avut in vedere Raport de audit al performantei- UATM Dorohol pag. 14 din 50 intoomt: ¢. = Regulamentul privind organizarea si desfasurarea actvitajlor specifice Cur de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati aprobat prin Hotérarea Plenului Curfii de Conturi nr.155/ 2014 (publicat in M.O. nr. §47/2014) = Manualul de audit al performantei, elaborat de Curtea de Conturi a Romaniei. Standardele fal de care este judecatd atingerea performantei vizeaza atat legislafia aplicabila domeniului auditat, cit si documentele $i materialele interne ale entitati, 4, DESCRIEREA METODOLOGIE! DE AUDIT ‘Avand in vedere atat obiectivul general, cat si obiectivele specifice, auditul s-a concentrat pe examinarea nivelului de indeplinire al scopului, pe identificarea, verificarea si analizarea problemelor, prezenta actiune propunandu-si o combinatje de abordare orientata atat pe sisteme, rezuttate, c&t si pe probleme, analiza performantei fac4ndu-se in contextul eficientei si eficacitati ¥ Abordarea pe baza de sistem in urma acestei abordéri sunt examinate acele componente ale sistemului de control intern’managerial si ale auditului intem care sunt responsabile de asigurarea eficienfei si eficacitati activitatilor destasurate in vederea identificdrii vulnerabilitatilor. \ Abordarea pe baz de rezultate Prin aceast abordare va fi evaluat daca obiectivele au fost atinse asa cum au fost planificate sau dacd activitatile functioneaz’ aga cum au fost ele concepute. In aceasta abordare, auditori analizeaza performanta activititlor cu privire la_eficienta gi eficacitate $i fac legatura intre observarea situatiei existente i normele date, evaluand dacd acestea au fost respectate \ Abordarea pe baz de probleme Auditul se focalizeaz’ si pe identificarea, verificarea si analizarea problemelor, verificarea existenfei acestor probleme, care de regul8 se referd ta eficienta si eficacitatea activitaflor desfésurate pentru derularea unor activititi de catre entitatea auditata, in vederea stabilirii gi analizérii cauzelor acestora ‘Concomitent se utiiizeaz’ modalitatea de abordare din perspectiva ,de jos in sus’, constand in examinarea problemelor legate de calitatea activitétii sau a gradului de satisfacere a nevoilor beneficiaritor. in conformitate cu standardele si linille directoare pentru auditul performantei, bazate pe standardele de audit INTOSAI si pe experienta practicd (ISSAI 3000) - auditorii publici externi au unmérit obtinerea de probe suficiente si adecvate pentru a sustine constatarile $i concluziile rezultate in urma auditului performantei. ‘in colectarea si analiza probelor de audit, in conformitate cu Standardele de Audit ale Curt de Conturi a Romaniei, s-a apelat la urmatoarele proceduri de audit: 0 Examinarea documentelor privind: - Situatile financiare intocmite pentru perioada 2010 - 2013; = Inventarierea patrimoniului ta sfarsitul anilor 2010 - 2013, = Hot&rarile consiliului local adoptate in pericada 2010 — 2013, cu privire la trecerea unor bunuri din domeniuul public in domeniul privat; = Contractele de concesiune si de inchiriere aflate in derulare si incheiate in perioada 2010 — 2013; - Contractele de inchiriere afiate in derulare si incheiate in pericada 2010 - 2013 de catre entitatile subordonate; = Anexa nr.3 "Inventarul bunurilor care aparfin domeniului public al municipiului Dorohoi” ta Hotdrérea Guvernului nv.971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosa precum si al municipilor, oragelor si comunelor din judetul Botosani, cu modificarile $i completarile ulterioare, = Actele de control interme sau efectuate de alte organe de control. © Interviuri nestructurare cu personalul entitafi, cu atributli in domeniul administrari patrimoniului public si privat, a evidentei contractelor de concesiune si inchiriere si in domeniul urmariri veniturilor din concesiuni si inchirieri ‘0 Observarea directa pe teren a starii de fapt a unor bunuri aflate in patrimoniul public si privat al entitati Utilizarea situatillor cu informati privind: Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 15 din 50 intocmit: CIF. si At - Situatja privind numarul contractelor de concesionare @ bunurilor apartinand domeniului public i privat al unit&ti administrativ teritoriale in derulare/ incheiate in perioada 2010 - 2013; - Situatia privind numaru! contractelor de inchiriere a bunurilor aparfinand domeniului public $i privat al unitatii administrati teritoriale in derulare/ incheiate in perioada 2010 - 2013; = Situatia privind bunurile din domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale date in administrare si folosinf& gratuita altor entitati in perioada 2010 — 2013; = Situatia constructillor executate pe teren proprietate privaté a municipiului Dorohoi fara a fi coneesionat, depistate de compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului in anii 2011 - 2014. © Proceduri analitice pentru analiza probelor de audit si a nivelului de indeplinire a obiectivelor previzionate Datele $i informatille colectate, au fost supuse unor cercetari cantitative gi calitative cu caracter obiectiv, bazandu-se pe descompunerea si studierea sistematica a fiecdrei componente a proceselor si a factorilor de influent Probele de audit, respectiv datele si informatie obfinute, au fost utlizate pentru a verifica daca managementul si personalul entitafi' auditate au actionat in conformitate cu principiile stabilite prin procedurile si politicile adoptate $i daca au folosit resursele in mod eficient si eficace. Au fost utilizate urmaitoarele tipuri de probe de audit: probe fizice prin observarea directa (la fata locului); ® probe verbale obtinute de la angajatii entitati implicati in activitatile auditate; probe documentare, obfinute sub forma de acte gi/sau documente, in forma scrisa si in format electronic, precum si imagini foto; © probele analitice objinute ca urmare a verificari, interpret&rii si analiz&rii datelor rezultate din activitatea de incasare a veniturilor din concesiuni $i inchirieri Selectarea procedurilor si metodelor de audit a urméarit ca probele de audit s& fie suficiente, adecvate si de incredere, in concordanta cu legislatia si critefile calitative ale unei bune practici in domeniu si s& poat sustine constatirile si concluzille auditorilor. 5. CONSTATARI $I CONCLUZII REFERITOARE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE ALE ACTIVITATI DE CONCESIONARE $I INCHIRIERE A BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT AL MUNICIPIULUI ‘Auditul performantei a urmérit modul in care au fost gestionate bunurile apartinand patrimoniului public si privat al unitétii administrativ teritoriale, cu focalizare pe concesionarea ori chirierea acestor bunuri, precum si identificarea vulnerabilitatlor, riscurilor —specifice, disfunctionalitjilor, deficientelor care au influentat obtinerea rezultatelor propuse. gt milgearit bui 5.1.1 Organizarea activitatil de administrare a patrimoniului. La nivelul UATM Dorohoi atributiunile privind evidenta bunurilor apartinand domeniulul public si privat al municipiului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de Specialitate al primarului (aprobat prin HCL nr130/30.10.2008) in sarcina Compartimentului administrarea si evidenta domeniului public si privat - patrimoniu, Pentru spatiile cu destinatie fond locativ si comercial, atribufjuni de evidenta si administrare are compartimentul asociafi proprietari, imobiliare, locativ. in fapt, activitatile de administrare @ bunurilor din domeniul public si privat al municipiului au fost desfasurate de catre salariati de la mai multe ccompartimente, astfel: Raport de audit al performanfei— UATM Dorohoi pag. 16 din 0 Intocmit: 8 Ce = compartimentul juridic, contencios, cadastru: administreaza terenurile din extravilan (pasuni i terenur agricole); a initiat concesionarea si pentru alte terenuri din intravilan in scopul construiit de locuinte: ~ consilier juridic: a initiat concesionarea si darea in folosinfa pentru terenul si clédirea Stadion ‘municipal (bunuri din domeniul public); ~ compartimentul administrarea si evidenta domeniului public gi privat, patrimoniu: asigura concesionarea $i inchirierea terenurilor din intravilan proprietate privaté a municipiului; urmareste ‘executarea contractelor; ~ compartimentul asociati proprietari, imobiliare, locativ: asiguré concesionarea $i inchirierea spatiilor comerciale si a locuinfe lor, precum si urmarirea contractelor, ‘Aceasté organizare nu permite cunoasterea intregului patrimoniu. Nu existé 0 coordonare unitar& privind modul de administrare a patrimoniului. De asemenea, urmérirea/ identificarea bunurilor concesionabile sau care pot fi inchiriate, precum iinitierea concesiunii/ inchirierii nu se realizeaza eficient. La intalnirle avute cu primarul municipiului acesta a concluzionat c& actualul mod de organizare a activititii de administrare a patrimoniului nu este corespunzator, aratand c& va lua masuri pentru reorganizarea intregii activitat Conctuziile echipei de audit: Activitatiie de administrare a bunurilor din domeniul public $i privat al municipiului nu sunt asigurate numai de c&tre compartimentele care au atribufiuni privind administrarea acestora (intervin compartimente care nu au atributiuni). Aceast mod de lucru nu permite evidenta si administrarea corespunzatoare a patrimoniului municipiulu Recomandan: Reorganizarea activitafii de administrare a bunurilor din domenivl public si prival al UAT Municipiul Dorohoi in cadrul unui singur compartiment, creandu-se astfel cadrul organizatoric pentru 0 administrare unitara si eficienta a acestora. 5.1.2 Evidenta tehnico-operativa $i contabilé condusé la compartimentele de specialitate privind bunurile din domeniul public $i privat ale municipiului Nu existé 0 evidenté tehnico-operativa la compartimentele care gestioneaza bunurilor din domeriul public si privat ale municipiului, exceptie facand compartimentul Locativ care fine o evident’, ins& numai sub aspectul urmaririi contractelor de inchiriere. Acestea nu cunosc exact care sunt bunurile din gestiunea lor, la un moment dat. Compartimentele implicate in administrarea patrimoniului se bazeaz pe datele din evidenta contabild, ins aceasta nu reflect date tehnice referitoare la caracteristici, modul de administrare , §.2., ci numai valoarea contabila de inregistrare. Neconducerea evidentei la compartimentele care gestioneaz& bunurile nu permite efectuarea unor punctaje, periodic, cu datele din evidenta contabila, pentru punerea de acord, Consecinta: compartimentele care asigura administrarea nu cunosc exact care sunt bunurile din domeniul public si privat ale municipiului aflate in administrarea lor iar compartimentul de contabilitate nu reflecta corect situatia patrimoniului (la terenuri exist inregistréri duble, ori terenuri deja puse in posesie persoanelor fizice ¢ juridice la legile fondului funciar ori in baza unor sentine judecatoresti) Din analiza unui esantion de opratiuni (Situatia privind modul de utiizare @ unor cladiri si terenuri din domeniul privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 — 2013 - Anexa nr 8) reflectate in evidenta sintetica si analiticé a contului 211 Terenuri (Figa/balanta contului si Lista de inventariere pentru toate activitatile si gestiunile) s-a constatat c& datele inscrise in contabilitatea enti (valoarea de inventar de 347.957.882,54 lei, la 31.12.2013) nu reflecté corect patrimoniul municipiului, unele terenuri sunt inregistate de doua or’ iar altele figureaza in evidenta contabila desi au fost puse in posesesie altor cetdteni, cu multi ani in urma, in baza sentintelor judecatoresti date in aplicarea legilor fondului funciar. Din 635 pozitii privind terenurile, au fost incluse in egantionul verificat un numér de 40 pozitii iar situatia deascris4 mal sus s-a constatat in 7 cazuri, din care exemplificém urmatoarele 4 cazun: - in evidenta contabil este dubia inregistrare pentru acelasi activ: 1) “teren arabil str. 1 Decembrie fn, pe 2590 =2000 mp’ cu valoarea de inventar de 246.220,00 lei — cod inventar MF Raport de audit al performantel - UATM Dorohoi pag. 17 din 50 Intocmit: CF. si ae 100000324; 2) "teren_curfi constructii str. 1 Decembrie lang nr.136, pe 2590 = 2000 mp” cu valoarea de inventar de 318,854.90 lei — cod inventar MF 100000366; - in evidenta contabila este inregistrat activul "teren arabil str. Stefan cel Mare nr.49, pc 1223 =1.510 mp”, cu valoarea de inventar de 185.896, 10 lei, ins& din acest teren o suprafata de 1.432 mp este pusa in posesie numitei Chijanu Veronica, in baza titlului de proprietate nr.115382/21.03.2006; ~ in evidenja contabild este inregistrat activul "teren curti constructii str. Ardeal fn, pc 87 = 12.324 mp” cu valoarea de inventar de 990.726,36 a acest teren o suprafaté de 2032 mp este pusa in posesie numitului Condrea Vasile, in baza titlului de proprietate nr. 101398/27.07.2002, ~ in evidenta contabila este inregistrat activul "teren arabil str. Cagin nr.10, pc 1868 = 2.096 mp" cu valoarea de inventar de 258.038,66 lei, ins din acest teren, o suprafata de 1.993 mp este usd in posesie numitei Grigoras Teodora, in baza titlului de proprietate nr. 162758/09.01 2008. Conctuziile echipei de audit Compartimentele care au atributiuni privind administrarea patrimoniului nu au in gestiune bunurile pe care le administreazS si nu au condus o evidenté tehnico-operativa astfel incat sa cunoasc& la un moment dat situatia acestora (cine Ie foloseste gi sub ce forma). Evidenta contabila a bunurilor apartinand domeniului pubiic si privat al municipiului nu reflect situatia real&, ‘existand terenuri care sunt inregistrate de dou’ of, iar altele figureazé in evidenta contabila desi au fost vandute ori au fost puse in posesie fostilor proprietari, in baza legilor fondului funciar. Recomandén: Inventarierea terenurilor din patrimoniul municipiului pe baza documentelor care atesta dreptul de proy tate asupra acestora, conform normelor legale aplicabile, astfel incat evidenta contabila si situafile financiare sa reflecte situafia reala a patnmoniului UATM Dorohoi. Dispunerea masurilor care sd asigure darea in gestiune gi asigurarea evidentei tehnico- operative a bunurilor din domeniul public si privat al municipiuli 5.2; Initlerea ‘coneesionar 9f procedure ‘admit de concesiune See 8.2.1 Stabilirea prin Statutul municipiului_@ unor criterii precise pe baza cérora bunurile aflate in proprietatea publicé $i privaté a acesteia pot fi concesionate ori inchiriate ‘Analiza Statutul Municipiului Dorohol, aprobat de Consiliul Local prin Hotdrarea nr.143 din 27.11.2008, in vigoare la data actualului audit al performantei, a scos in evidenta faptul ca in acesta nu sunt 'stabilite criterii pe baza c&rora bunurile afiate in proprietatea publica a_unitatil administrativ-teritoriale si cele din proprietatea privata a acesteia pot fi date in administrare regilor autonome §i institutilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate in conditille legii sau pot fi atribuite in folosint& gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utlitale public& ori servicilor publice, degi dispoziti in acest sens prevazute la art.15 alin (1) din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitafii administrativ- teritoriale. ‘Art.20 din ordonanté, instituie obligativitatea elaborarii statutului propriu de cdtre fiecare unitate administrativ-teritoriald, in care sd fie prevazute elemente si date specifice, care au rolul de a individualiza entitatea in raport cu alte unit&ti similare si cu ajutorul c&rora se pot identifica o serie de factori economici, financiari, sociali si de mediu care influenteaza fundamentarea decizillor inclusiv in atribuirea contractelor de concesionare si inchiriere. Lipsa unor criterii in baza cArora s& fie concesionate ori inchiriate bunurile: aflate in proprietatea publica si privat a condus la nefundamentarea corecté si in condifii de echilibru a redeventei gi tarifelor de inchiriere. De exemplu, terenurile reprezentand curfi $i grédini aferente spatiiior cu destinatia de locuinte (case), apartinand domeniului privat al municipiului, au fost Inchiriate incepand cu anul 2007 la un tarif lunar al chiriei de 0,06 -0,14 levmp, in functie de zona, stabilit prin HG nr.310/2007 (act normativ menit a proteja chiriasii beneficiari de locuinfe, in temeiul ‘OUG nr.40/1999), in timp ce pentru celelalte terenuri proprietate a municipiului, situate in gr&dinile Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi pag. 18 din 50 intocmi: Cf si BL KX Lf locuitorilor municipiului (diferite suprafete de teren rmase in urma puneril in posesie la legile fondului funciar), in anii 2010 - 2012 s-a stabilit un tarif anual al chiriei de 0,10 lei/mp (indiferent de zona) iar in anul 2013 la un tarif de numai 0,11 lei/mp. Astfel, tariful de inchiriere pentru chiriasii protejati prin lege este de circa 12 ori mai mare decat tariful stabilit pentru ceilalti chiriasi (! ‘Competente privind administrarea domeniului public si privat al municipiului au autoritatile deliberative si executive ale administratiei publice locale. Potrvit art, 21 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicatd, unitéfle administrativ-tentoriale sunt titulare ale drepturilor $i obligatilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparfin domeniului public $i privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juntdice, in conditile legit De asemenea, in temeiul prevederilor art. 123 din aceeagi lege, consille locale hotarisc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local, s& fie concesionate ori sd fie inchinate. Coneluziile echipei de audit: in Statutul UATM Dorchoi nu sunt stabilite crterii pe baza c&rora bunurile aflate in proprietatea publica si privat a municipiului pot fi concesionate ori inchiriate, astfel cum prevad dispozitile art.15 alin (1) din OG nr. 53/2002. In aceste conditi, activitatea de administrare a patrimoniului sub forma concesionaii si inchirierii nu are stabilite obiective clare, prioritai exacte si reguli bine definite care s& asigure o administrare eficienta a acestora ¢i in interesul colectivitati Recomandaii: Revizuirea/ actualizarea Statutului Municipiului Dorohoi in concordant cu dispozitile OG nr. 53/2002, astfel incat acesta s& cuprinda criterii precise pe baza c&rora bunurile aflate in proprietatea publicd si privat a acestuia pot fi concesionate ort inchiriate. 5.2.2 Fundamentarea din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu a propunerii de concesionare Procedura administrativa de initiere a concesionarii este reglementata de art. 9 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si de art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd aprobata prin HG nr. 168/2007. ‘Aceste prevederi legale stipuleaz cA propunerea de concesionare se face in scris, de catre solicitant, cé trebuie fundamentaté din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu si cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea ferma si serioasa a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri si se inregistreazé de catre concedent in registrul ,Oferte" La nivelul entititii nu s-a implementat registrul ,Oferte", astfel c& nu se poate asigura o evident a persoanelor interesate s4 concesioneze bunuri din domeniul public sau privat al UAT. Din analiza unui esantion reprezentand 39 contracte de concesiune terenuri proprietate privat incheiate in perioada 2010-2013, se constaté c propunerile de concesionare inaintate de caire solicitanti nu sunt fundamentate din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu si nici nu au atasate un plan de afaceri, dupa caz. 188, pentru fiecare contract de concesiune s-a elaborat de c&tre concendent studiul de oportunitate, in care se fundamenteaz’ efectuarea concesiunii din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu Coneluzille echipsi de aut: La nivelul entitétii auditate nu a fost implementat registrul ,Oferte’, fapt ce genereaza nectaritéti cu privire la numarul de cereri de concesionare depuse si la cele in baza cArora s-au ‘incheiat efectiv contracte de concesiune. Desi propunerile de concesionare inaintate de catre solicitanti nu sunt fundamentate din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu si nici nu au atagate un plan de afaceri, dupa caz, pentru fiecare contract de concesiune s-a elaborat de c&tre concendent studiul de oportunitate, in care se fundamenteaza efectuarea concesiuni. Recomandan: Raport de audit al performantei ~ UATM Doroho! pag. 19 din 50 Intocmit: Dispunerea masurilor care s& asigure implementarea la nivelul entitatii a registrului ,Oferte’. Acceptarea propunerilor de concesionare numai in cazul in care furnizeaza toate informatille prevazute de actele normative privind regimul contractelor de concesiune. 5.2.3 Inifierea concesionarii in baza unui studiu de oportunitate efectuat in prealabil de cdtre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ teritoriale Potrivit dispozitilor art.10 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuti proprietate publica si arl.6 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006, aprobate prin HG 168 din 2007, initierea concesionarii bunurilor din domeniul public se face in baza unui studiu de oportunitate efectuat in prealabil de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ teritoriale, aprobat prin hotarare a consiliului local Pentru terenurile din domeniul privat al municipiului Dorohoi exist prevederi in acelasi sens la art.9 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.8/25.01.2007. In pericada 2010 - 2013 la la nivelul entitétii auditate au fost incheiate un numar de 238 contracte de concesiuni, din care au fost supuse auditului un numér de 39 contracte, astfel: ‘Numar contracte de concesiuniincheiate [66 [58 [27 [87 | 238 - din care, esantion supus auditului_ [6 [7 19 15 [39 Din analiza efectuata asupra esantionului supus auditului s-a constatat ca initierea concesiunil s-a efectuat in toate cazurile in baza unui studiu de oportunitate intocmit de compartimentele care au propus concesiunea. Exceptie fac contractele de concesiune terenuri incheiate la solicitarea unor persoane fizice si juridice care au dobandit prin succesiune ori prin cumparare contructi si pentru care a existat un contract de concesiune pentru teren (a avut loc transferul concesiuni. Pentru acestea din urma, exist prevederi potrivit carora dreptul de concesiune asupra terenulul se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei (art.41 din Legea nr.50/1990). Coneluziile echipei de audit: Concesionarea bunurilor din patrimniul public si privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 — 2013 s-a efectuat in baza studiului de oportunitate efectuat de cétre compartimentele din cadrul entitatii auditate care au initiat concesiunea si aprobat de consiliul local. §.2.4 Cuprinderea in studiul de oportunitate a elementelor principale _necesare pentru luarea unei decizii juste si aprobarea concesionérii (descrierea si identificarea bunului co urmeaza a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justific’ realizarea concesiunii, nivelul minim al redeventei, durata estimaté a concesiunii, $.2.) Confinutul si momentul intocmisi studiului de oportunitate necesar initieri concesionéirii sunt reglementate la art.10, alin.(1) si art.12 alin (1) si alin (2) din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd si la art. 9 din Regulamentul privind organizarea $i desfésurarea licitatilor publice in vederea concesionaril terenurilor proprietate privata ‘@ municipiului Dorohoi, aprobat prin HCL nr.8/25.01.2007. Astfel, studiul de oportunitate trebuie s& cuprind’ urmatoarele elemente: descrierea si identificarea bunului ce urmeaz& a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justificd realizarea concesiunii, nivelul minim al redeventei, durata estimata a concesiunii, procedura utiizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii proceduri, precum si termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare. Modul de stabilire al pretului minim (nivelul redeventei) de pomire al concesiunil, este reglementat de art.17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructil, actualizata iar aplicarea acestor prevederi legale necesita informafil concrete asupra valor terenulu concesionat. Potrivit reglementarii mentionate, redeventa trebuie sa asigure recuperarea in 25 de ani a preului de vanzare al terenului, in conditii de piat’, la care se adaugé costul lucrarilor de infrastructura aferente. Raport de audit al performantei - UATM Doronoi pag. 20 din 50 Intocmt: CR. si Wa Analizind aceste componente ale studiilor de oportunitate aferente contractelor de concesiune incheiate de UATM Dorohoi, cuprinse in esantionul de 39 contracte auditat, s-a constat existenta tuturor acestor elemente, ins& pentru unele din acestea fie nu raspund cerintelor legale, fie sunt vag formulate, fara subsant, astfe!: 1) Nivelul minim al redeventei pentru terenuri este stabilit incorect, inechitabil intre concesionari si fara a exista un echilibru financiar intre ce se ofera (terenul) si ce se solicita pentru dreptul de folosinta (redeventa), fapt determinat de utilizarea unei metode de calcul care nu mai este de actualitate, desi cerinfele legale si buna practica impun elaborerea unui raport de evaluare intocmit, conform standardelor in vigoare, de evalvatori autorizati, atestafi conform legi. Fundamentarea nivelului minim al redevenei rezulté dintr-o nota de calcul intocmité de salariatul de la compartimentul de specialitate utilizand o proceduré prevazuta la articolul 6 din HG or. 834/191 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatjle comerciale cu capital de stat, dar care a fost abrogata prin HG nr. 107/2008, acesta reglementare instituind ca stabilirea valorii de piaf a terenurilor s8 se facd prin raport de evaluare de catre evaluatori autorizati Pentru concesiunile efectuate in anul 2013, Nota de calcul este anexd la HCL nr.72/27.09.2012 privind aprobarea valorilor de baz aferente celor 4 zone, in vederea concesionarii terenurilor si a metodologiei de calcul a redeventei minimeanuale de concesiune, Stabilirea zonelor in cadrul localitéti (zone fiscale) sunt stabilite prin hotarari ale consiliului local (HCL nr.253/25.11.2010 pentru anul fiscal 2011 si HCL nr.205/27.10.2011 pentru anul fiscal 2012, valabila si pentru anul 2013). Reglementarea in vigoare pana in anul 2008, prevedea utlizarea unor criterii stabilite la art.17 = 19 din Criterille nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societaijilor comerciale cu capital de stat, aprobate de MEF si MLPAT. Scopul criterilor era de a departaja terenurile supuse evaluarii pe baza unor note pentru categoria localitati, echiparea tehnico-edilitara, ¢.a., note care sunt introduse intr-o formula de calcul (Vt = Vb X (1 + N)) din care rezulté valoarea terenului Pe lng faptul c& aceasta modalitate de calcul nu mai are temei legal si nici nu mai este utilizata in practica de alte entitati publice, aceasta nu a fost aplicat& in mod consecvent, incepand cu anul 2013 fiind majorate (dublate) in mod nejustificat cele 4 note pentru echiparea ra, de la +0,50 la +1,00. Acest fapt a condus la majorarea artificiala a valorii terenului, implicit a redeventei. De asemenea, in formula de calcul au fost introduse in calcul note cu caracter de penalizare pentru destinatia terenului (de exemplu, +3,00 pentru chiogcuri gi prestri servici), fapt ce a condus la crearea de inechitati intre concesionarii persoane juridice ce au concesionat terenuri in aceeasi zona. Modalitatea de calcul a nivelului redeventei nu asigura un echilibru financiar, intre drepturile si obligatiile celor doua parti - concendent si concesion: Peniru exemplificare prezentm urmatoarele cazur a) Comparatie intre terenuri concesionate in anul 2013 la SC ADMA SYSTEM SRL (161,60 mp teren ocupat cu constructii, in cartier Olinescu) si la CNSLR FRATIA (560 mp teren ocupat cu constructii, in zona centrala, lang’ Judecatorie): ambele sunt in zona A, ins exist diferente foarte mari privind nivelul redeventei stabilite: 57 lei/mp/an pentru primul concesionar, fata de 6,12 lei/mp/an pentru al doilea concesionar, respectiv de 9,3 ori mai mult In cazul agentului economic care desfasoara activitate de comert, faté de structura sindicalé care a inchiriat spatiul pentru prestari servici/ activitati productive. Explicatia salariatului care a intocmit nota de calcul, conform Minutei sedinfei de intalnire din 13.11.2014 (Anexa nr.11), a fost urmatoarea: SC ADMA SYSTEM SRL a concesionat pentru construirea unui chiosc (dar, in fapt, exist 0 constructie definitiva), iar pentru acesta valoarea de baza a terenului este de 5,28 lei/mp/an, in timp ce pentru celdlalt caz, valoarea de baza este de 0,77 levmp/an, conform anexei la HCL nr.72/27.09.2012. b) Pentru un teren concesionat in anul 2013 de 0 persoana fizica, situat in str. Dumbrava Rosie, cartier la marginea municipiului, dar considerat zona B (concesionarul a cumparat 0 locuinta ‘construita in anul 2010 pentru sinistrafi, in suprafala de 60 mp), pentru 300 mp_teren redeventa anuala este de 1.711,08 lev/an si se va plati timp de 25 ani. Echipa de audit apreciazé ca nivelul stabilit al redeventei este exagerat de mare, raportat la amplasamentul terenului si destinajia acestuia. ‘Aceasta situatie este generata de fundamentarea eronaté a redeventei in Nota de calcul, coeficientul de corectie a valorii de baza a terenului find majorat nejustificat cu cel putin 2 puncte (la echipare tehnico-edilitara cele 4 note acordate pentru departajarea terenurilor find dublate nejustificat). Actul normativ avut in vedere la elaborarea Notei de calcul este abrogat din anul 2008 iar Raport de audit al performantel- UATM Dorohol pag. 21 din 50 intocmit: CW. si BL. x J procedura de care uzeazé alte entitati publice i pe care o apreciem ca fiind corecta este raportul de ‘expertiza. ¢) in anul 2013 s-a concesionat la ACR Botosani Filiala Dorohoi terenul in suprafaté de 1346 mp reprezentand curti constructii, pentru care redeventa anuala stabilita gi negociata este de 2907,36 lei, Desi terenul se afla in zona centrala a municipiului iar constructia existenta are destinatia prestari servicii auto, ca urmare a procedurii de calcul utiizate si a incadrérii in zona C, nivelul redeventei lemp este cu mult sub cel exemplificat la lib) privind cladirea cu destinatia de locuina, respectiv 2,16 leimp/an fata de 5,70 lei/mp/an. 4d) pentru un teren in suprafaté de 26 mp cu destinatia de garaj, concesionat in anul 2012 a fost stabilita redeventa anual la 107,90 lei (HCL nr.83/31.05.2012) iar pentru un teren in suprafata de 29,48 mp cu aceeasi destinatie, concesionat in anul 2013, redeventa anuala stabilita a fost de 183,95 lei. Ambele terenuri sunt in zona A, insa diferenta intre niveul celor doua redevente este data, in principal, de faptul cA in anul 2013 la intocmirea Notei de calcul s-au dublat fala de anul 2011, fara nicio justificare, cele 4 note pentru echiparea tehnico-edilitara (refele apa-canal, refele energie electrica, retele de gaze, retele telefonice). Notele pentru echiparea tehnico-edilitaré au fost aceleasi in perioada 2004 — 2012, asa cum rezult& si din contractul de concesiune nr.31/2004. Astfel, pentru toate contractele incheiate in anul 2013 si 2014, concesionarii au fost dezavantajati fat de cei care au incheiat contracte in anii precedenti, ca urmare a luairii in calcul a itor note in formula de calcul, la conditii similare. jn timpul auditului, luand la cunostint& despre modalitatea de stabilire a redeventei (prin Minuta sedintei de intalnire din 13.11.2014 (Anexa nr.11, la prezentul raport), primarul municipiulut Dorohoi a aratat c& situatja este anormal si ca va dispune modificari radicale in ceea ce priveste activitatea de concesionare si modalitatea de stabilire a nivelului redeventei. 2) Nu sunt identificate si detaliate in studiu, obligatile de mediu care trebuiesc impuse concesionarului (de exemplu: obligafia de a incheia contracte cu prestatorul de servicii de salubrizare pentru preluarea deseunilor, in cazul persoanelor juridice; lucrarile ce trebuie execulate peniu Teaducerea terenului in starea initial, in cazul afectarii/poluarilidegradarii acestuia). in toate studille de oportunitate se mentioneaza: *Concesionarul are obligalia de a respecta legislatia in vigoare cu privire la pastrarea si conservarea mediului inconjurator’ Conctuziile echipei de audit: ‘Studiile de oportunitate cuprind principalele elemente necesare pentru luarea unei decizii juste si aprobarea concesionérii, ins stabilirea nivelului redeventei minime s-a efectuat pe baza unei modalitaji de calcul care genereaza inechitati intre concesionan si nu asigura un echilibru financiar intre drepturile si obligatiile celor doua parti - concendent si concesionar iar obligatiile de mediu ale concesionarului nu sunt identificate si prezentate coneret. Calculul redeventei se face pe baza unui metode de evaluare a valorii terenurilor prevazuta la art.6 din HG nr, 834/1991, dar care a fost abrogat in anul 2008, acest act normativ modificat si buna practica impunand elaborarea unui raport de evaluare intocmit, conform standardelor in vigoare, de evaluatori autorizafi, atestati conform legii Recomand&ni: Revizuirea modalitatii de calcul a nivelului redeventei minime in conformitate cu reglementéirile legale si practica in domeniu. ‘dentificarea si prezentarea in studiul de oportunitate, in mod concret, a obligafile de mediu ale concesionarului, precum si modul in care se va urméri respectarea acestora. 5.2.5 Elaborarea caietulul de sarcini al concesiunil in baza studiulul de oportunitate Elaborarea caietului de sarcini al concesiunii bunurilor din domeniul public este reglementata la art.12 alin 2 si alin 3 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si art.7 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006, aprobate prin HG 168/207. Pentru terenurile din domeniul privat al municipiului Dorohoi exista prevederi in acelasi sens la art.10-12 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.8/25.01.2007. Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 22 din 50 intocmit: C.A} si BL. jn anexa nr.1 la Norme, precum si in regulament, sunt prevazute elementele pe care trebuie sa le cuprinda caietul de sarcini. Din esantionul verificat (39 contracte de concesiune) s-a constalat c& elaborarea caietelor de sarcini s-a efectuat pe baza studillor de oportunitate si cuprind toate elementele cu privire la bunul pentru care se inifiazd concesiunea (obiectul concesiunii, durata concesiunii, conditii pentru participarea la licitatie/negociere, caracteristici, pretul terenului, solutionaeea Iitigilor, incetarea contractului). (O data cu aprobarea studillor de oportunitate, prin aceleasi hot&rari ale consiliului local au fost aprobate si caietele de sarcini insa, in caietele de sarcini nu sunt cuprinse in mod corespunzator unele elemente prevazute de normele legale $i inteme aplicabile, respectiv: ~ nu s-a specificat cota de garantie care trebuie constituits de concesionar pentru a fi retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de céitre concesionar, in baza contractului de concesiune. (in caietele de sarcini, la pet.4 Caracteristici, subpet.4.4 Clauzele financiare si de asiguréri exist urmatoarea prevedere: "Redeventa se va achita conform contractului de concesiune ce se va incheia in urma licitatiel publice/ negocierii directe iar eventualele penalitafi datorate intarzieri platilor fiind percepute din garantia in suma fix ce se va constitui la data incheierii contractuluifin termen de maxim 90 zile de la data incheierii contractulu’” - nu s-au stabilit concret condiile de mediu care trebuie respectate de concesionar, desi potrivit anexei nr.1 la normele de aplicare a OUG nr.54/2006, caietul de sarcini trebuie s4 cuprinda cel putin urmatoarele elemente:.... "obligatile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare’. Caietele de sarcini, la pct 4 Caracteristici, subpet.4.3 Condifii de mediu, prevad: “prin modul de exploatare a concesiunii s& nu constituie un potential poluant al nici unui factor de mediu’. Coneluziile echipei de audit: Caietele de sarcini au fost elaborate in baza studiului de oportunitate si cuprind elementele prevazute de normele legale $i interne aplicabi sA nu s-a specificat cota de garantie care trebuie constituita de concesionar si nu s-au stabilit concret obligatile de mediu care ji revin acestuia. Concedentul nu are asigurari privind indeplinirea obiigatilor financiare si respectarea conditiilor de mediu de c&tre concesionar. Recomandéri: Intocmirea unei proceduri operationale privind elaborarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesioarea bunurilor din domeniuul public si privat al municipiului Urmarirea de cétre managementul institutjei a modului in care sunt puse in aplicare normele legale referitoare la elaborarea documentatiei pentru atribuirea contractelor de concesiune. 5.2.6 Aprobarea concesionérii prin hotérére a consiliulul local, pe baza studiului de oportunitate $i a caietului de sarcini Din analiza unui egantion din documentatiile care a stat la baza concesionarilor efectuate in perioada 2010 - 2013 s-a constatat c& pentru fiecare dintre acestea exist hotarari ale consiliului local prin care s-au aprobat atat studiul de oportunitate cat si caietul de sarcini. A fost indeplinita astfel cerinta legal reglementata la art. 123 din Legea mr.215/2001 a administratiei publice locale, potrivit c&reia consilile locale hotérasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local, s& fie concesionate ori si fie inchiriate, De asemenea, au fost respectate si dispozitile art.12 din OUG nr.54/2006 potrivit c&rora concesionarea se aproba, pe baza studiuiui de oportunitate, prin hotarare aa consiliului local. jin perioada 2010 — 2013 la la nivelul entitéfi auditate au fost incheiate un numar de 238 contracte de concesiune, din care au fost supuse auditului documentatiile in baza crora au fost atribuite un numar de 39 contracte. Concluziile echipei de audit: Raport de audit al performantei — UATM Dorohot pag. 23 din 50 Intocmit: CF. Concesionarea bunurilor din patrimniul public gi privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 - 2013 s-a efectuat in baza studiului de oportunitate si a caietului de sarcini, aprobate prin hotarari ale consilului local 5.27 Inifiativa entit&fii in vederea concesionarii/ inchirierit bunurilor din domenlului public/privat, pentru punerea in valoare a acestora ori atragerea de venituri la bugetul local In temeiul prevederilor art. 123 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, consilile locale hotérasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Potrivit dispozifilor art 9 alin (1) din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public’, cu modificarile si completrile ulterioare, "concesionarea are loc la inifjativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusite de acesta’, Verificand modul de administrare in perioada 2010 ~ 2013 pe un esantion de 40 de bunuri din domeniul public si privat al municipiului Dorohoi — anexa nr.8 la prezentul raport - a rezultat ca la nivelul autoritatilor executive ale administratiei publice locale nu s-a manifestat 0 suficienta preocupare pentru identificarea tuturor cladirilor si terenurilor care pot fi concesionate ori inchiriate, in sensul cé: - Unele terenuri sunt ocupate abuziv si utiizate de c&tre persoane juridice fari a fi concesionate orf inchirate, iar compartimentul de specialitate din cadrul primériei nu a identifcat toate aceste cazuri, in vederea dispunerii masuriior ce se impun, potrvit legii, Din esantionul verificat si din inspectia fizicé efectuata in teren, au fost identificate de catre ‘echipa de audit trei astfel de cazuri, dupa cum urmeaza: = terenul proprietate privat situat in strada Ardeal, parcelele cadastrale nr. 91 si nr.144, suprafatd totala de 2.256,70 mp, este folosit pentru depozitare de lemne de catre SC LIRE FOREST SRL Dorohoi, fara a exista contract de concesiune sau inchiriere. In fapt, terenurile in cauza sunt folosite de mai multi ani de c&tre agentul economic in cauza, municipalitatea nefacand niciun deers pentru cedarea dreptului de folosin{, in conformitate cu dispozifile legale. A se vedea imaginile foto atagate - anexa 9.1 - terenul proprietate privata situat in strada Cuparenco nr.9, parcela cadastral nr. 3398, in suprafata totala de 3.538 mp este folosit in totalitate de cétre SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani cu destinatia de organizare de santier (depozitare de materiale si parcare utilaje de constructii si mijloace de transport), ins& exist contract de inchierie numai pentru suprafata de 1.200 mp (contract de inchiriere nr.3692/18.03,2013). A se vedea imaginile foto atasate - anexa 9.2. = un caz aparte priveste terenul in suprafata de 10.293 mp din str. Ardeal (din 12.325 mp suprafaté detinuta initial, a fost pus in posesie la Legea nr. 18/1990 suprafata de 2.032 mp), ocupat de cladiri proprietate @ SC Intermob SRL Dorohoi, pentru care contractul de concesiune a fost reziliat pentru neplata redeventei, la solicitarea UATM Dorohoi, prin Decizia nr.2/07.01.2000 a Curtii de Apel Suceava. Nu exist contract de concesiune pentru folosirea terenului in perioada 2000 - 2074 si nu s- a incasat de la agentul economic mentonat nicio suma pentru cedarea dreptului de folosinta. Agentul economic se aflé In insolvent din anul 2005. - Unele terenuri sunt ocupate de constructii (garaje si balcoane) executate fr autorixetii de construire inainte de anu! 2000, apartindnd unor persoane fizice, far8 a fi concesionate, iar compartimentul de specialitate din cadrul primanei nu a identificat toate aceste cazun, in vederea stabiliti obligatilor financiare In sarcina acestora $i inchelerii contractelor de concesiune, potrivit legii; Potrivit situafiei anexa nr.7, in ani 2011 si 2013 au fost efectuate demersuri si au fost identificate 24 de garaje si balcoane construite inainte de anul 2000 fara autorizati de construire si fr ca terenurile sa fie concesionate, ins’ aceasta ac{iune nu s-a desfasurat sistematic pentru a se depista toate cazurile. in anul 2014 au mai fost identificate inc& 10 cazuri, ins& compartimentul de resort arata c4 mai pot fi astfel de cazuri Pentru cazurile identificate au fost intocmite contracte de concesiune incepand cu data depistarii acestora (prin negociere directa a nivelului redeventei), ins& fard @ se efectua demersuri pentru obligarea acestora Ia plata sumelor aferente folosintei terenurilor pentru ultimii 5 ani - Nu sa efectuat 0 analizé pentru identificarea acelor terenuri si cldiri din proprietatea municipiului care nu sunt utilzate de c&tre Primane si instituflle publice din subordine $i care pot face obiectul concesiunii on inchinerii. Raport de audit al performanfei ~ UATM Dorohoi pag. 24 din 50 Intoomit a Va De exemplu 1). Cladirile si terenul din str. Al Cuza nr.43, (langd muzeu) nu au fost concesionate ori inchiriate in perioada 2010 - 2014; terenul este insalubru iar cladirile se degradeaza (tentativele de vanzare au eguat si nu s-a gasit o forma de administrare corespunzatoare), Starea bunurilor rezulta din imaginile foto atagate - anexa 9.3. 2). Imobilul "Cladire |” compuns din demisol cu suprafata de 363,58 mp $i parter in suprafata de 837,08 mp, situat in strada A.|. Cuza nr.15 din municipiul Dorohoi, aflat in proprietatea publica a Consiliului Judetean Botosani, a fost transmis in administrare Consiliului Local al Muricipiulut Dorohoi in baza Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.68/11.07.2003. ‘Acestui imobil nu i s-a dat nicio folosinta, ins nici nu au fost efectuate demersuri pentru inchirierea integrala ori a unor p&rti din acesta, ajungand intr-un stadiu avansat de degradare (parte din acest imobil a fost revendicat de fostii proprietari, insé un corp din imobil este proprietatea Consiliului Judetean Botosani). Acest aspect a fost consemnat in procesul verbal de constatare nir.17.062/04.12.2013 incheiat de Camera de Conturi Botosani, iar pentru inlaturarea abaterilor privind gestiunea imobilului au fost dispuse m&suri prin decizie. O parte din imobil si terenul aferent a fost retrocedat prin Decizia nr.3007/13.08.2014 la fundatia Caritatea de cdtre Comisia de speciala de retrocedare din cadrul Guvernului Romaniei. Pentru cealaltd parte nerestituita din imobil nu s-a dat 0 folosint’ Condluziile echipei de audi Entitatea nu a manifestat suficienta initiativa in concesionarea/ inchirierea_bunurilor din domeniului publiciprivat, pentru punerea in valoare a acestora ori atragerea de venituri la bugetul local. In pericada 2010 - 2013, pentru o parte din bunurile din patrimoniul public si privat al municipiului Dorohoi, c&rora nu li s-a dat o folosinté, nu au fost efectuate demersuri pentru concesionarea ori inchirierea lor. Unele terenuri au fost ocupate abuziv si sunt utilizate de catre persoane fizice $i juridice fara a fi concesionate oni inchiriate, iar compartimentul de specialitate din cadrul primariei nu a identificat toate aceste cazuri, in vederea dispunerii mAsurilor ce se impun, potrivit legii. Pentru cele identificate au fost intocmite contracte de concesiune prin negocierea directa a redeventei, ins& fara a fi efectuate demersuri pentru obligarea la platé a sumelor datorate pentru folosinta terenurilor in anii anterior! (unele terenuri sunt ocupate de constructii executate inainte de anul 2000). Recomand&ri: Identificarea bunurilor aflate in domeniul public si privat al municipiului pentru care se poate ceda dreptul de folosinta si efectuarea demersurilor pentru concesionarea ori inchirierea acestora, in vederea punerii in valoare a lor ori atragerea de venituri la bugetul local. Dispunerea masurilor care s asigure identificarea tuturor constructilor executate pe terenuri din domeniul public si privat al municipiului f&rd a fi concesionate, obligarea la plata a proprietarilor pentru folosinta terenurilor in anii anteriori $i concesionarea acestor terenuri in conditii de eficienta si in interesul colectivitati 5.2.8 Darea in administrare cu titlu gratuit a unor bunuri din patrimoniul UAT cétre societafi comerciale $i persoane fizice Potrivit prevederilor art. 123 alin (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, consilile locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local, s& fie date in administrarea regillor autonome si institutilor publice, s& fie concesionate ori sa fie inchiriate. in temeiul art. 124 din aceeasi lege, consilile locale pot da in folosin4 gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privat local persoanelor juridice fara scop lucrativ, care destisoard activitate de binefacere sau de utlitate publica ori serviciilor publi Din esantionut supus auditului s-a constatat ca, fardi a fi indeplinite conditile tegale, entitatea auditat a dat in folosin{& gratuita unei societati comerciale gi unei institu de cult bunuri din domeniul public si privat al municipiului, astfel: > Prin Hotdrarea consiliului local (HCL) nr. 158/6.08.2010, modificata $i completata prin HCL nr. 4168/16.10.2010 s-a aprobat ,darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, a imobilului pavilion A Raport de audit al performanfei ~ UATM Dorohoi pag. 25 din 50 Intocmt; CR. si BL. administrativ gi a terenului aferent in suprafata de 2242 mp, ca sediul social al SC Servicii Publice Locale SRL Dorohoi'. In acest scop, intre Consiliul local Dorohoi si societatea comerciala s-a incheiat Contractul de comodat (inregistrat la Consiliul local Dorohoi sub nr. 71/31.08.2010) avand ca obiect .Cedarea de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosint& asupra imobilului Pavilion ‘administrativ si a terenului aferent in suprafata de 2.242 mp, aflat in proprietatea comodantulu’”. Ulterior, prin HCL nr. 60/31.03,2011 s-a aprobat Protocolul de predare-primire a bunurilor din inventarul domeniului public gi privat al municipiului Dorohoi, in administrarea societatii comerciale, cu valoarea total de 5.884.775 lei, iar prin Hotdrarea consiliului local nr.132/26.05.2011 s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii unor activitafi din cadrul serviciului de administrare a domeniuiui public si privat al municipiului Dorohoi, precum $i a serviciului de salubrizare. Pentru bunurile din domeniul public al unitati administrativ-teritoriale predate in administrarea societatii comerciale, nu s-a stabilit si nu s-a colectat redeventa cuvenita bugetului local, acestea find date in folosinf& cu titlu gratuit. in consecin{4, pentru perioada octombrie 2010 — octombrie 2013 nu s- au stabilit creanfe bugetare si nu au fost colectate la bugetul local venituri din concesiune estimate in suma de 704.702 lei (corespunzatoare unei redevente lunare minime de 19.046 lei). Pentru abaterea de mai sus, constatata in urma unui audit efectuat de Camera de Conturi Botogani, a fost incheiat procesul verbal de constatare nr. 17.062/ 04.12.2013, iar pentru inlaturarea acesteia au fost dispuse masuri prin Decizia nr.8/2014. Prin HCL nr.242/30.10.2014 $i HCL 1nr.242/30.10.2014 au fost revocate hotararile consiliului local date anterioar prin care bunurile au fost date in folosint& gratuita, stabilindu-se concesionarea si inchirierea acestora. Redeventa nestabilité si neincasata aferenta pericadei noiembrie 2013 - octombrie 2014 este estimatd la 228.550 lei. > Prin HCL nr.167/12.07.2007 s-a aprobat acordarea in folosinta gratuita a terenului suprafaté de 2300 mp $i a cladirii in suprafata de 99,39 mp (fosta statie meteorologica), afiate in domeniul public al municipiului Dorohoi, c&tre Parohia din localitatea Dealu Mare pentru amenajarea unei case_parohiale, in acest sens fiind incheiat cu preotul paroh contractul de comodat 1f.6610/02.08.2007. Darea in administrare a acestor bunuri, avand in vedere destinatia lor, s-a efectuat fard a se respecta normele legale mentioate mai sus. Bunurile in cauza trebuiau concesionate ori inchiriate. in perioada august 2007 — octombrie 2014 UATM Dorohoi a fost lipsita de veniturile din cedarea dreptului de folosinta a acestor bunuri Concluzille echipei de audit: in perioada 2010 - 2013, fra a fi indeplinite condifile legale, bunuri din domeniul public si privat al municipiului, respectiv cladiri si terenuri au fost date in folosinté gratuita unei societal comerciale $i unei institutii de cult, lipsind bugetul municipiului de veniturile care i s-ar fi cuvenit. Recomandari Efectuarea demersurilor pentru identificarea tuturor bunurilor aflate in domeniul public si privat al municipiului gi date in folosinté gratuit fara a fi indeplinite conditile legale, precum si pentru administrarea acestora in conditile legii (darea in folosinté prin concesionare ori inchiriere). Dispunerea masurilor care s asigure stabilirea, evidentierea si incasarea la bugetul local a sumelor pentru cedarea dreptului de folosinta a bunurilor pentru perioada folosirii lor in trecut. & 6.3. Respectaréa procedarilor de concesionare 5.3.1 Respectarea principillor generale de atribuire a contractelor de concesiune Conform prevederilor art. 13 din OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuti proprietate public’, la baza atribuirii contractelor de concesiune stau urmatoarele principi: transparenja - punerea la dispozitia tuturor celor interesafi a informatilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; ~ tratamentul egal - aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre autoritatea publica, 2 ctiterilor de atribuire a contractului de concesiune; ~ proportionalitatea - presupune cA orice masurd stabilitA de autoritatea publica trebuie sa fle necesar& si corespunzatoare natuni contractulu Intocmit: a oo alt Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 26 din 50 = nediscriminarea - aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire 2 contractului de concesiune, cu respectarea conditilor prevazute in acordurile si conventile la care Romania este parte; - libera concurenta - asigurarea de ctre autoritatea public a conditilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire s4 aiba dreptul de a deveni concesionar in conditille legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte. Din analiza celor 39 contracte de concesiune incluse in esantionul auditat privind modul in care sunt respectate cele cinci principii de atribuire a contractelor de concesiune a rezultat ca in toate cazurile atribuirea dreptului de concesiune s-a facut cu respectarea principilor legale, asigurandu-se informarea in mod egal a tuturor participantilor la procedura, accesul liber la documentele din dosarul concesiunii, iar in stabilirea conditilor minime de calificare nu s-au impus cerinte nejustificate in raport cu complexitatea contractelor de concesiune. Documentele care atest modul de respectare a celor 5 principii generale de atribuire si care s-au regasit in dosarele concesiunilor au fost: = Anuntul publicat in ziarele locale si afigarea la sediul concedentulul, - Certificatul de inregistrare fiscala, ‘carte de identitate a ofertantilor, Declarafia de participare; Declaratia de oferta; Declaratia privind eligiblitatea ofertantilor. = Instructiuni pentru ofertantj, formularele anexate; = Procesul verbal de lcitatie Coneluziile echipei de audit in perioada 2010 — 2013, atribuirea contractelor de concesiune s-a facut cu respectarea celor 5 principii generale de atribuire: transparenta, tratamentul egal, proportionalitatea, nediscriminarea $i libera concurenta 5.3.2 Cu privire la respectarea cadrului legal (licitatie - de regula $i negociere directa) la atribuirea contractelor de concesiune Potrivit prevederilor art.14 din UG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public&, procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt licitatia si negocierea direct, iar art. 15 din acelasi act normativ prevede obligativitatea atribuirii contractului de concesiune, prin aplicarea proceduri’lcitatiei ‘Adoptarea acestui act normativ, a avut ca scop eficientizarea utllizarii bunurilor din domeniul public prin desfasurarea primordiala a licitatillor, in vederea objinerii raportului optim intre pretut solicitat si cel oferit. De la aceasta regu, legiuitorul, prin prevederile art. 26 din acelasi act normativ, a instituit si o exceptie, respectiv, aceea cA titularul dreptului de proprietate poate aplica procedura de negociere direct& numai in situatia In care, dupa repetarea proceduni de licitatie conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile. Totodata, art. 32 din Normele Metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobate prin HG nr. 168/2007, reglementeaza imprejurérile in care concedentul poate s& decida inifierea procedurii de negociere directa i in cazul terenutilor proprietate privata destinate constructilor, prin Regulamentul aprobat prin HCL nr.8/25.01.2007 procedurile stabilile pentru atribuirea contractului de concesiune sunt licitatia $1 negocierea directa. Conform art.34 din Regulament, in cazul in care nu a fost desemnat ni un castigator in urma celei de-a doua licitafe publica, sau in cazul in care pe teren sunt amplasate cldiri proprietate a persoanelor fizice sau juridice, concedentul va decide trecerea la procedura negocierii directe, procedura aplicabilé si in cazurile prevazute de art.15 din Legea nr.50/1991, republicata. Din analiza procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de concesiune incluse in esantionul supus verificarii s-a constatat ca in toate cazurile au fost respectate normele legale menjionate, aplicéndu-se corect procedura de atribuire, pe baz de licitatie si/ori negociere directa, dupa caz. ‘La baza incheierii contractelor de concesiune au stat documentafii de atribuire in care s-au inclus toate cele sapte elemente obligatori' prevazute in Anexa 2 la NM de aplicare a OUG Raport de audit al performanfei - UATM Dorohoi pag. 27 din 50 intocmit; CI be nr-54/2008 privind regimut contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobate prin HG rir, 168/207, respectiv: 4. informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 2. instructiuni privind organizarea $i desfasurarea procedurii de concesionare; 3, caietul de sarcini; 4. instructiuni privind modut de elaborare $i prezentare a oferielor, 5. informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare, precum gi ponderea lor, 6. instrucfiuni privind modul de utilizare a céilor de atac; 7. informati referitoare la clauzele contractuale obligatori Din esantionul de 39 contracte de concesiune incheiate de UATM Dorohoi in perioada 2010 - 2013, in 34 cazuri atribuirea s-a facut prin negociere directa si in 5 cazuri pe baza de licitatie publica. Atibuirea prin negocierea direct a redeventei, in cazul celor 34 contracte de concesiune. este justificata de faptul cd terenurile in cauzé erau ocupate deja de constructii (cladiri ale persoanelor juridice, garaje si balcoane, spafii comerciale) pentru care au fost reinnoite contractele la expirarea duratei ‘de concesiune, au fost incheiate contracte noi ca urmare a vanzarii-cumpararii constructiilor existente pe terenuri, ori au fost incheiate contracte de concesiune a terenului in cazul identificarit unor constructii executate fara autorizatii pe teren proprietate privaté a municipiului. Conctuziile echipei de audit: in pericada 2010 - 2013, atribuirea contractelor de concesiune s-a facut cu respectarea procedurilor prevazute de normele legele si cele interne aplicabile, respectiv prin licitatie publica si/ori negociere directa, dupa caz. 5.3.3 Conditil speciale de indeplinire a contractului impuse de concedent, prin care si urmarit obtinerea unor efecte de ordin social sau in legaturé cu protectia mediului $i promovarea dezvoltarii durabile Conform art.18 din OUG nr, 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, concedentul are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in masura in care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condifii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obfinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile. in cadrul documentatiei de atribuire a contractelor de concesiune incheiate in perioada 2010- 2013, incluse in esantionul auditat, concedentul nu a impus condifii speciale de indepiinire a contractului, pentru obtinerea unor efecte de ordin social sau in leg&turé cu protectia mediului $i promovarea dezvoltarii durabile. in fapt, cea mai mare parte a contractelor de concesiune incheiate privesc terenuri ocupate deja de constructii (clédiri ale persoanelor juridice, garaje si balcoane, spatii comerciale) pentru care ‘au fost reinnoite contractele la expirarea duratei de concesiune (prin negociere directa), ori au fost incheiate contracte de concesiune a terenului in cazul identificdrii unor constructii executate fara autorizatii pe teren proprietate privat a municipiului, neconcesionat. Pentru acestea s-a apreciat c& ‘nu se justifica impune unor astfel de condifi speciale de indeptinire a contractului Coneluziile echipei de audit: in cadrul documentatiei de atribuire a contractelor de concesiune incheiate in perioada 2010- 2013, concedentul a apreciat c& nu se justifica si nu a impus conditii speciale de indeplinire a contractului, pentru obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile. ‘Auditul efectuat nu a evidentiat cazuri de contracte de concesiune atribuite care s& necesite impunerea unor astfel de conditii speciale. Raport de audit al performantei - UATM Doronol pag. 28 din 50 Intocmit: — C. 5.4, Incheierea i derularge contractulor de concesiune z ee: 5.4.1 Alegerea criteriilor de atribuire a contractului de concesiune si ponderea acestora pentru a fi in beneficul autoritatil contractante (concedentului) in cazul bunurilor din domeniul public, potrivit dispozitilor art. 36, alin (1) din OUG nr. 54/2006, criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei, insa conform art. 36 alin.(2) din acelasi act normativ, concedentul poate fine seama si de alte criterii precum: capacitatea economico-financiara a ofertantilor, protectia mediului inconjuréitor; conditii specifice impuse de natura bunului concesionat. Potrivit dispozitilor art.37 din aceeasi reglementare, concedentul are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire. Pentru bunurile din domeniul privat al municipiului, criteriul de atribuire a contractului de concesiune, prevazut in Regulamentul aprobat prin HCL nr.8/25.01.2007, este, de asemenea, cel mai mare nivel al redeventei oferit la lictatie ori obtinut in urma negocier Din analiza documentatilor cuprinse in esantionul auditat (38 contracte de concesiune) s-a constatat c& in toate cazurile, criteriul stabilit pentru atribuirea contractului a fost cel mai mare nivel al redeventei oferit la licitatie ori obtinut in urma negocierii. Concedentul nu a impus si nu a avut in vedere alte criterii de natura celor mentionate mai sus. Prin caietele de sarcini gi instructiunile pentru ofertanti - ca parte a documentatjei de atribuire -, concedentul a specificat actele care se depun cu ocazia depunerii ofertei, ins nu au fost solicitate ofertantilor informatii pentru a se face dovada capacitatii economico-financiare a acestora. ‘Condluziile echipei de audit: Pentru atribuirea contractelor de concesiune, criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire $i utilizat de concedent pentru determinarea ofertei castigatoare, a fost cel mai mare nivel al redevenjei ofert la licitafie ori obfinut in urma negocieri Prin documentatia de atribuire nu au fost stabilite si nu s-a tinut seama si de alte criterii, respectiv: capacitatea economico-financiara a ofertantilor; protectia mediului inconjurator sau conditii ‘specifice impuse de natura bunului concesionat. Criteriul de atribuire a contractelor de concesiune a fost ales pentru a fi in beneficul autoritatii contractante (concedentului) 5.4.2 Realizarea concesionarii terenurilor din aceeasi categorie, situate in aceeasi zona, Ja acelasi nivel al redeventei Pentru concesionarea terenurilor cu destinajia deconstruoti, in perioada 2010 - 2013 UATM Dorohoi a stabilt nivelul minim al redeventel in functie de valoarea terenului rezultata dint-o formula de calcul. Potrivit art.17 din Criterille nr. 2.666/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabiliea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societéitlor comerciale cu capital de stat, aprobate de MEF gi MLPAT, formul de calcul este Vt = Vb X (1 + N), in care: Vt = valoarea terenului; Vb = valoarea de baza a terenului determinata ca limita minima la un nivel de 245 lei/mp. (Initial aceasta valoare de baz a fost de 495 lei/mp, determinata pe baza pretului de 5 lei pe metru patrat, corectat cu numarul de 99 ani al perioadei de concesionare. Ulterior durata concesionarii a fost stabilité la 49 ani, prin Legea nr.50/1991, republicata, valoarea de baza find 245 lei/mp); (1 +N) reprezinta coeficientul de corectie a valorii de baza a terenului, in care N refiecté suma notelor acordate pe baza de criterii, iar nivelul sau va fi mai sau cel mult egal cu 9. Prin hot&rari emise anual de c&tre consiliului local, au fost aprobate valorile de baza ale terenurilor (Vb), in functie de destinatia constructilor realizate pe aceste terenuri si de zona in cadrul localitatii (de exemplu, pentru amplasarea de chioscuri pe teren proprietate private a municipiului, prin HCL nr.72/27.09.2012 valoarea de baza a unul teren in zona A este de 5,02 lei/mp/an iar pentru © consirictie cu destinafi spatiu comercial in aceeasi zona, valoarea de baz este de 0,73 lei/mpian), ‘Acest mod de calcul a fost prevazut la art.6 din HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri delinute de societatile comerciale cu capital de stat, precum gi la art.17 - 19 din Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea gi evaluarea terenurilor afiate in Raport de audit al performanfei — UATM Doronoi pag. 29.din 50 Tntocmt patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate de MEF si MLPAT. Ins reglementarile mentionate au fost abrogate prin HG nr. 107/2008, acest act normativ instituind ca stabilirea valorii de pial a terenurilor s& se facd prin raport de evaluare de catre evaluatori autorizati si atestafi Pe langa faptul c& aceasté modalitate de calcul nu mai are temei legal si nici nu mai este utiizat’ in practic de alte entit&ti publice, aceasta nu a fost aplicata in mod corect $i consecvent, potrivit reglementarilor legale mentionate mai sus, intrucat: - pentru calculul coeficientului N, incepand cu anul 2013 au fost majorate (dublate) in mod nejustificat fiecare din cele 4 note pentru echiparea edilitara, de la +0,50 la +1,00; acest fapt a condus la majorarea artificial incepand cu anul 2013 a valorii terenului, implicit a nivelului minim al redeventei; - valoarea de baz a fost stabilit{ incorect, luand in calcul zona in care se afla terenul $i destinatia constructiei, desi in actul normativ care reglementeaz& acest mod de calcul, valorile de baza erau stabilite, acestea trebuind doar actualizate/indexate cu indicii de inflatie. Influentele legate de zona si destinafia terenului sunt luate in calcul la stabilirea coeficientulut N. Pentru stabilirea coeficientului N au fost introduse in calcul note cu caracter de penalizare pentru destinatia terenului (de exemplu: +3,00 pentru chioscuri si prestari servicii; +2,00 pentru constructii cabinete medicale, farmacil, sedii societti), insa acest fapt nu are nicio legaturé cu valoarea terenului, conducand la majorarea nejustificaté a valori terenului, implicit a nivelului minim al redeventei, ila crearea de inechitati intre concesionarii persoane juridice. Modalitatea de stabilire a nivelului minim al redeventei a condus la stabilirea unor redevente diferite pentru terenuri de aceeasi categorie si situate in aceeasi zona a municipiului. Exemplificari in acest sens sunt prezentate mai sus, la pct 5.2.4 subpunctul 1 din prezentul raport. Concluzite echipei de audit: In pericada 2010-2013, concesionarea terenurilor din aceeasi categorie, situate in aceeasi zona, nu $-a realizat la acelasi nivel al redeventei, acest fapt fiind generat de modalitatea/ formula de calcul utlizat’, care pe lang faptul c& nu mai are temei legal, nu a fost aplicaté in mod corect si consecvent, potrivit raglementarilor tegale prin care a fost stabilita, elementele de calcul ale formulei privind valoarea terenului Vt = Vb + (1 + N) fiind gresite (atat valoarea de baza (Vb), cat si coeficientul de corectie (N)). ‘Aceasta modalitate de calcul nu mai este utilizata in practica, prin HG nr. 834/1991, modificata prin HG nr.107/2008, instituindu-se ca stabilirea valor de piata a terenurlor sé se facd pe baza rapoartelor de evaluare intocmite, conform standardelor in vigoare, de evaluatori autonzati, atestati conform legii Recomandan : Revizuirea modalitatii de calcul a nivelului redeventei minime in conformitate cu reglementarile legale si practica in domeniu, astfel incat pentru terenuri situate in aceeasi zona sé nu fie stabilite nivele ale redeventei minime care sa difere semnificativ. Dispunerea masurilor care s& asigure administrarea in conditi de eficient& a bunurilor din patrimoniul municipiului, in conditii echitabile pentru concesionari gi in interesul colectivitafi 5.4.3, Clauzele cuprinse in contractul de concesiune sunt clare $i stabillte astfel incat sa nu producé efecte negative asupra bunurilor concesionate $i proprietarilor acestora. S-au avut in vedere prevederile art. 44 si Anexa 6 din NM aprobate prin HG nr.168/2007, Urmare audit&ril unui egantion ce cuprinde un numar de 92 contracte de concesiune incheiate in perioada 2010 - 2013, am constatat urmatoarele: - clauza referitoare la obligatia concesionarilor de a constitui o garantie, difera_ de fa un contract la altul, nivelut garantiei nefiind stabilit unitar. Astfel, in unele contracte garantia a fost stabilita la nivelul redeventei datoraté pentru primul an de exploatare, in alte cazuri la nivelul redeventei datorat& pentru primul trimestru de exploatare iar in alte cazuri la nivelul redeventei datoraté pe o lund sau 10% din redeventa datoraté pe primul an de exploatare; Exemplificam: ¥ in contractul nr. 23/18,04.2011 garantia a fost stabilit4 la nivelul redeventei datorata pentru primul an de exploatare; Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag, 30 din 50 Intoomit: ie ¥ in contractul nr, 53/05.08.2013 garantia a fost stabilita la nivelul redeventei datorata pentru primul trimestru din primul an de exploatar V in contractul nr. 18/10.09.2012 garantia stabilité reprezinté 10% din redeventei datorata pentru primul an de exploatare; V in contractele nr5/19.03.2012 si nr.48/18.07.2013, garantia a fost stabilit’ [2 nivelul redeventei datorata pentru prima lund din primul an de exploatare; - clauzele de mediu prevazute in contractele auditate au un continut general, respectiv uresponsabilitatea de mediu revine in totalitate concesinarului”, far a exista referiri clare privind ‘obligatiile acestora in vederea respectarii normelor de mediu. Condluzille echipei de audit in toate cazurile analizate suma prevazutd in contract cu titlu de garantie a fost stabilita arbitrar, fra a fi stabilité si aprobaté o cota aplicabila la toate contractele de concesiune. jn continutul clauzelor de mediu, nu sunt stabilite cancret care sunt responsabilitatile concesionarilor, de la data de la preluarea bunului, pana la incetarea contractului de concesiune, respectiv: refacerea cadrului natural dupa realizarea lucrarilor de orice fel (investitie, organizare de santier, interventie, exploatare, demolare etc.) si menjinerea acestuia in conditii normale, utlizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant. Recomandar - Stabilire de catre consiliul local a cotei garantiei ce trebuie s@ 0 constituie concesionari. = Aprobarea prin documentatia de atribuire a obligatilor ce revin concesionarului pe durata concesiunii, in vederea respectarii normelor de protectie a mediului, incepand de la preluarea bunului, pana la incetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural dupa realizarea lucrarilor de orice fel (investitie, organizare de santier, interventie, exploatare, demolare etc.) $i mentinerea acestuia in condi: normale, utiizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant si lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare si intretinere, precum $i pentru agezarile umane. = in cazul contractelor in derulare, completarea acestora print-un act bilateral, cu date referitoare la cota de gerantie stabilitA unitar de consiliul local si cu precizari clare referitoare la responsabilitafile parjlor in vederea respectérii normelor de protectie a mediului 5.4.4 Raporturile contractuale dintre concedent $i concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunil intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului $i obligatiife care il sunt impuse. Potrivit prevederilor art. §4 (1) din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuti proprietate publica, raporturile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunit intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului gi obligafiile care ii sunt impuse. in vederea obtinerii de probe pentru a raspunde la acest obiectiv am auditat un egantion ce cuprinde un numar de 135 contracte de concesiune - persoane juridice (PJ ) $i 75 de contracte de concesiune — persoane fizice (PF), afiate in derulare in perioada 2010 — 2013. Urmare auditérii contractelor, am constatat urmaitoarele: - In majoritatea cazurilor, concesionani nu respecta prevederile contractuale cu privire la constituirea garantie. Chiar daca toate contractele prevad obligativitatea concesionarului de a constitu’ aceasté garantie, concesionarii nu au depus in contul de garanti suma stabil in contract cu aceasta destinatie. Astfel, conform datelor furnizate de evidenta condusa cu ajutorul contul ji extrabilantier 8051 Garantii constituite de concesionar” prin care se asigura evidenfa garanfilor constituite, respectiv jestituite sau retinute de concesionar pentru bunurile, activitatile sau servicile publice concesionate, din cele 135 de contracte, doar pentru 22 de contracte concesionarii au costituit garanti, In timp ce redeventa datorata pentru primul_an de activitate este jin suma totalé de 227.425 lei, garantia constituité este in sum de numai 7.302 lei. Aceiasi situatie este si in cazul celor 75 de contracte de concesiune - PF, unde redeventa datorat’ pentru primul an de activitate este de 44.231 lei, iar garantia a fost constituita doar pentru 12 contracte, aceasta fiind in suma de 2.434 lei Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 31 din 50 Intocmit: - in cazul contractului nr.114/04,10,2005 incheiat cu SC CERAMICA SA Dorohoi avand ca obiect suprafata de 6,609 mp si a contractului nr.52/15.11.1996 incheiat cu SC MINDO SA Dorohoi avand ca obiect suprafata 130.475 mp, concesionarii nu au respectat normele de protectie a mediului. Pentru objinerea de probe concrete cu privire la situatia actual a terenurilor concesionate, urmare deplasairi pe teren, au fost realizate imagini cu respectivele terenuri. Din imagini rezulté c& terenutile in cauzé sunt degradate $i acoperite de deseuri, necesitand cheltuieli in vederea efectuérii de lucrari pentru refacerea cadrului natural, conditie in care unul din concesionari se afia in procedura de insolventa Spre exemplificare prezentim imaginile foto, anexele 9.4 si 9.5 la prezentul raport. Coneluziile echipei de audit: ‘Avand in vedere si aspecte consemnate la pct. 5.2.4 si pet.5.4.2, incheierea contractelor nu s-a realizat in toate cazurile cu respectarea unui echilibru financiar si nici al egalitatii avantajelor care ii sunt acordate proprietarului gi sarcinile impuse prin contract. Prin nesolicitarea concesionarului, ca in termenul prevazut in contract s@ depuna o garanti devine imposibila prelevarea redeventei si a penalitafiior datorate de concesionar din garantia constituita Prin neurmarirea de cAtre concedent al modului de respectare de cétre concesionari a clauzelor cu privire la protejarea mediului, se poate ajunge la suportarea din bugetul municipiului a cheltuielilor cu refacerea mediulu. Recomandéni Elaborarea unei proceduri de lucru prin care sé fie reglementata urmarirea modulul de consfituire a sumelor cu titlu de garantie” de caitre benefciarii contractelor de concesiune; - Luarea méasurilor legale in vederea oblig4rii concesionarului la aducerea bunului de retur la forma $i starea acestuia de ja momentul concesiunil; - Aplicarea clauzelor de incetare a contractului in cazul nerespectarii de catre concesionar a obligatior ce-i revin 5.4.5 Cu privire la obligarea concesionarului de a asigura exploatarea eficienté in regim de continuitate $i de permanenta a bunurilor proprietate publicé ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. Din auditarea unui esantion ce cuprinde un numar de 92 de contracte de concesiune incheiate in perioada 2010 - 2013, am constatat oA in toate aceste contracte au fost prevazute clauze cu privire la durata concesiu posibilitatea de prelungire, precum si cu privire la obligatia concesionarului de a exploata bunul in regim de continuitate si potrivit specificului acestuia. Desi contactele prevad posibilitatea prelungirii duratei concesiunii cu 0 perioada egala cu jumatate din durata initial, concesionarilor nu li s-a aplicat aceste prevederi contractuale. Concesionarii nu au beneficiat de dreptul de preementiune prevazut in contactele incheiate anterior pentru acelasi obiect gi care au expirat Din cele 92 de contracte de concesiune incheiate in perioada 2010 — 2013, un numar de 32 de contracte incheiate in anul 2013. sunt incheiate cu acelasi concesionari cu care au avut incheiate contracte si care au expirat. Coneluzitle echipei de auait: Prin contractul incheiat concesionarii sunt obligati sé asigure exploatarea eficienté in regim de continuitate si de permanent a bunurilor proprietate publicd ce fac obiectul concesiunil. Nu au fost aplicate prevederile contractuale referitoare la prelungirea duratei concesiunii. Recomandini Urmérirea modului de respectare a clauzelor contractuale in vederea asigurari exploatari @ficiente in regim de continuitate a bunurilor. Aplicarea prevederilor contractuale referitoare la prelungirea duratei concesiunii Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi pag. 32 din 50 Intocmit si a 5.4.6 Concesionarului i s-a impus s& exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. jin vederea obtinerii de probe pentru @ rspunde la acest obiectiv s-a auditat un esantion ce cuprinde un numar de 135 contracte de concesiune - PJ gi 75 de contracte de concesiune - PF, aflate in derulare in perioada 2010 - 2013. ‘Art7, alin.(2) din Anexa 6 la NM aprobate prin HG nr. 168/2007, prevede obligativitatea concesionarului de a exploata in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. Din contractele de concesiune analizate, rezultd cA au fost prevazute clauze prin care i s-a interzis concesionarului dreptul de a subconcesiona sau inchiria in tot sau in parte, unei alte persoane fizice sau juridice obiectul concesiunii Concluziile echipei de audit: Prin clauzele prevazute in contractele de concesiune, concesionarul este obligat sd exploateze bunurile care fac obiectul concesiuni 5.4.7 Includerea unor clauze clare privind perceperea de catre concedent a penalitatilor pentru neplata la termen a redeventei sau neindeplinirea corespunzétoare @ prevederilor contractuale. Toate contractele cuprinse in esantioanele mentionate anterior, cuprind clauze cu privire perceperea de catre concedent a penalitatiior pentru neplata la termen a redeventei sau neindeplinirea corespunzatoare a prevederilor contractuale, ins& acestea au un caracter general, rezuméndu-se doar la sintagma ,plata unor majorari de intarziere in folosul_concedentului conform prevederilor legale...”, fara a se preciza clar care sunt prevederile legale in baza crora se stabilesc penaiitaile sau care sunt procentele de penalizare. in conditile in care veniturle din concesiuni sunt creante stabilite print-un act bilateral reprezentand acordul de voin{S dintre parf,titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul acestor contracte de concesiune, trebuie sa stabileascd clar in continutul clauzei, modul de calcul al penalitajlor pentru neplata la termen a redeventei. Concluzille echipei de audit: jn cazul debitelor restante, majorarile au fost calculate la nivelul celor aplicabile creantelor fiscale. Ins& clauzele contractuale cuprind o formulare generala_,conform prevederilor legale”, fara 84 se stabileasc& clar modul de calcul al penaiitatilor pentru neplata la termen a redeventei Recomandéri - Intoomirea de acte aditionale la contractele de concesiune pentru introducerea de clauze sanetionatorii clare pentru nepiata la termen a redeventei. = Monitorizarea corespunzStoare a modului in care concesionarii isi respecta obligatille contractual si punerea in aplicare a clauzelor sanctionatorii atunci c&nd se impune. contractul de concesiune. Evolutia veniturilor in perioada auditata: - mii lei - VENTURD 7 A ae Venituri proprit 15.76 | 14.963 13.590_| 16.981 Venituri din impozite, taxe, contributi, alte varsaminte, 10.099 | 9.797 286 | 11.254 alte venituri, din care = venituri din concesiuni si inchirierl 1330 [1.446 1957 __| 1.887 impozit pe venit, profit si cAstiguri din capital 5.677 | 5.166 5.304 [5.727 Raport de audit al performantei-UATM Dorohoi pag. 33.din 50 intocmit: Clr. si BLL. Veniturile din concesiuni $i inchirieri detin o pondere de 34% - 35% din total venituri proprii Evolutia comparativa pe anii 2010 -2013 a venitunilor din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05), teflectate in conturile de executie bugetara — venituri ~ activitatea proprie (anexa 12 la situatile financiare), se prezinta astfel = millei- Anu! | Prevederi | Drepturi Gin care, din ani Cefn | constatat, total_| prosedent Incasé | Ramasie | 2030 | 1.500,00 1.956,02 886,10 Ta9 93 626,09 2031 | 1.670,00 2527.37 626,09 3,445,638 | 1.081,54 2012 1.870,00 3.096,93 1.081,54 1.856,77___| 1.240,16 2013, 2.000,00 3.049,93 1.240,15 1,886,82 {1.162.112 Dupé cum rezulté din tabelul de mai sus, volumul veniturilor din concesiuni si inchirieri prevazute a crescut in anul 2013 cu 33%, fata de prevederile anului 2010, iar cele incasate a crescut jin anul 2013 cu 42% fata de anul 2010, dar aceasta evolutie nu este relevant pentru incasari deoarece in anul 2010 drepturile constatate sunt mai mici fat de cele din anut 2013, conditie in care i incasarile din anul 2010 sunt mai mici fata de cele din anul 2013. Tn raport cu drepturile constatate, evolutia incasarilor realizate finele fiecdrui an, in perioada auditata se prezinta grafic astfel; ramasitei de incasat la ws drepturi constatate - mii lei mincasari realizate - mii lei sm ramasita - Anut— Anul = Anul = Anul 2010 2011-22012, 2013 Grafie nr2 Evolujia ineasdillor ealizate din concestuni gl inchirer in perioada 2010 - 2013, Din datele prezentate mai sus rezulta 3, de fapt gradul de colectare a sc&zut, conditie in care ramésita inregistreazA in perioada 2010 — 2012 0 evolutie ascendentd, iar in anul 2013 o ugoara sc&dere fata de anul 2012. Pornind de la situatia prezentata anterior privind evolutia veniturilor din concesiuni si inchirieri, pentru a formula 0 opinie cu privire la obiectivul urmarit, respectiv dacé_concesionarul plateste redeventa in cuantumul $i la termenele stabilite prin contractul de concesiune, s-au auditat_ urmétoarele operatiuni: - 131 de contracte PJ si 78 de contracte PF (contracte in derulare in perioada 2010 - 2013) privind redeventa stabilita si incasata; ~ 87 de operatiuni din lista de ram&site concesiuni PJ inregistrate la 31.12.2013, din care am selectat cu aplicatia IDEA un numar de 39 concesionari care inregistreaza debite > sau = cu 5.000 lei, = 16 concesionari, selectati din cei 39 de contribuabili, care perioada anterioara datei de 01.01.2013. = 140 de operatiuni din lista de ramasite - concesiuni PF la data de 31.12.2013, din care am selectat cu aplicatia IDEA un numar de 21 de concesionari care inregistreaza debite > sau = cu 1.000 lei. registreaza debite restante din Raport de audit al performantei~ UATM Dorohoi pag. 34 din 50 Intoomit: CR si L. HEI acl Cuantumul si termenele de plat a redeventei sunt stabilite prin contractele incheiate de titularul dreptuiui de proprietate cu concesionarii, avand valori diferite. Desi sunt venituri nefiscale, sumele incasate din concesionarea bunurilor din domeniul public gi privat al municipiului sunt monitorizate cu ajutorul aplicatiei privind impozitele si taxele locate. Din auditul efectuat asupra unui numar de 131 de contracte PJ si 78 de contracte PF am constatat ca, in cazul acestor contracte de concesiune, redeventa este stabilité gi indexaté anual cu rata inflatiel, aga cum rezulta din contract. Daca din verificarea efectuata s-a constatat & sunt respectate prevederile contractuale cu privire la cuantumul redeventei, nu acelasi_situatie s-a constatat si in cazul respectani termenelor de platé de céitre concesionari si a mAsurilor uate de concedent pentru urmarirea incaséiii la termenele stabilite in contract a acestor venituri Nu in toate cazurile concesionari si-au achitat la termenele scadente redeventa contractual, fapt ce a generat acumularea de debite foarte mari la aceasta categorie de venit. Din lista de ramasife rezult cA la 31.12.2013 sunt inregistrate debite restante in suma de 633.278 lei din concesiuni PJ si 132.394 lei din concesiuni_ PF. Din totalul liste’ de rémasife, un numar de 39 de concesionari PJ inregistreazé debite in suma de 627.614 lei, fiecare concesionar acumuland debite restante mai mari de 5.000 lei. Dintre acestia, un numar de 16 concesionari_ detin o pondere de 72,5% in totalul debitelor restante, inregistrand la 31.12.2013 plait restante in suma de 459.155 lei, din care debitele in suma de 398.860 lei reprezinta obligatii de plata neachitate de concesionari pentru perioada anterioard datei de 01.01.2013. Tnregistrarea de debite foarte mari de catre un numa redus de contribuabil, confirma faptul ca in aceste cazuri entitatea nu a urmérit respectarea prevederilor contractuale cu privire la obligativitatea concesionarului de a achita redeventa la termenele_scadente prevazute in contractele de concesiune, condifie in care aceste debite au fost acumulate, in unele cazuri_ de la primul termen scadent dela incheierea contractelor, iar in alte cazuri prin neplata redeventel in ultimii 5 ani. in cazul contractului nr.56/01,09.2008, concesionarul SC LODIS SRL Dorohoi nu a achitat nici o redeventa pana la data de 04.04.2012 cand, prin vanzarea de catre lichidator a cladini care se afla pe terenul ce face obiectul contractului, concesiunea fost preluat& prin contractul nr.7/2147/05.04.2012 de cumparatorul persoand fizicl Abaticesei Petru. Pana in prezent nici. acesta nu platit redeventa prevazuta in contract. Din cei 16 concesionari PJ, un numar de 13 concesionari a cAror debite sunt in suma de 402.801 lei se afia in procedura de insolvent’. Dintre acestia, titularii contractelor nr.56/01.09.2008 (SC LODIS SRL Dorohoi) $i si nr. 26 - 27/ 02.05.2006 (SC ROTERCOM SRL Grumazesti) aflati in procedura de insolvent in anul 2011, nu au platit nici o suma de la data incheierii contractulu. ‘Ali. doi concesionari, respeciv SC DOROCA SA Dorohoi, titularul contractelor nr. 35/08.05.2001, 99/01.09,2004, 100/01.09.2004, 101/01.09.2004, 120/11.10.2004 si 121/11.10.2004 - cu debite in’ sum& de 88.113 lei si SC ART DEBELY SRL Dorohoi, titularul contractelor nir.41/01,06.2001, nr.87/02.12.2002 — cu debite in suma de 54.403 lei, nu au mai achitat integral redeventa din anu! 2008. Pentru incasarea debitelor restante din concesiuni, entitatea nu a procedat deindaté la luarea de masuri pentru executarea silita a debitorului sau punerea lui in intarziere. Concedentul nu s-a prevalat nici de drepturile prevazute in contract, de reziliere a contractului in cazul in care coneesionarul nu-si respect obligatille contractuale, si nici de cele conferite de art. 1516 si art. 1522 din Codul civil, privind executarea silité a debitorutui sau punerea lui in intarziere. Se constata ca, In toate aceste cazuri, concedentul s-a limitat doar la transmiterea repetata a unor somatii de plata, fra a actiona in instanta debitorii in vederea objinerii unui til executoriu $i executéii site, pentru Incasarea debitelor pand la declansarea procedurii de insolventa. ‘in cazul in care s-au continuat procedurile de executare silt, acestea nu au fost aplicate deindata, instituirea sechestrelor s-a efectuat cu mare intarziere, find ganse minime de incasare a debitelor. Exemplificam: ~ in cazul contractelor nr. 35/08.05.2001, 99/01.09.2004, 100/01.09.2004, 101/01.09.2004, 420/14.10.2004, 121/11.10.2004, incepand din anul 2008 concesionarul SC DOROCA SA Dorohoi nu a mai achitat integral redeventa din anul 2008, find acumulate debite in suma de 88.113 lei._ in vederea recuperarii debilelor restante, sechestrul pe bunuri a fost instituit in data de 30.11.2010 (proces verbal de sechestru nr. 16.281/30.11.2010). Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 35 din 50 ‘Intocmit: IF. ae ‘De asemenea, si in cazul celor 21 de contracte de concesionare - PF cuprinse in esantion am constatat cA titularii de contract au acumulat debite in suma de 132.334 lei, pentru care concedentul nua uzat de prevederile contractuale in vederea incasarii la termen a acestor creante bugetare. Si in aceste cazuri, concedentul s-a limitat la transmiterea repetata a unor somatii si aplicarea aitor proceduri de executare silita prev8zute de codul fiscal (situati in care aceste venituri sunt nefiscale si trebuiau aplicate prevederile contractuale, find acordul de vointa intre parti din care rezulta si aceste creante), fara a se actiona in instanta concesionarii, in vederea obtineni unui titlu executoriu pentru incasarea sumelor restante si rezilierea contractetor. Exemplificam: jn cazul contractului nr.93/05.11.2001 (Derscariu Marius), conform datelor din registrul rol 10058 rezulta c& incepand din anul 2008 concesionarul nu mai achité redeventa in cuantumul si la termenele stabilite in contract. Pentru recuperarea acestor debite concedentul a instituit sechestru (procesul verbal de sechestru nr.4843/08.04.2010) doar pentu debite din concesiuni in suma de 4,753,19 lei, urmare a acestei masuri concedentul incasand suma de 780 lei. De la data de 08.04.2010 concesionarul nu a mai luat nici o masura in vederea incasarii sumelor datorate din concesiuni, find acumulate de catre respectivul concesionar debite restante in suma de 26.038 lei. ( alta situatie de neurarire a creantelor din concesiuni este si in cazul unui concesionar (vanau Vasile), care figureaza la data de 31.12.2013 in lista de ramasite si la pozitia 21805 in Tegistru de rol, cu debite restante din concesiuni in sumé totala de 1.722 lei, suma care include si debite curente din anul 2013. Debitul in suma de 1.722 lei nu este real deoarece, contractul a fost preluat din 01.08. 2005 de alta persoand fizicd (Vitelariu Gheorghe) care a cumparat garajul construit pe terenul concesionat. Conform datelor din registrul rol 22605, noul concesionar plateste redeventa din anul 2008, fara a avea debite restante, Condluziile echipei de audit: ‘Au fost identificate disfuncfi in ceea ce priveste exercitarea de cétre compartimentele de specialtate al autoritajlor administratiel publice locale a acfiunilor de executare silita in scopul stingerii creantelor din concesiuni Entitatea nu a urmérit in toate cazurile respectarea de catre concesinari a termenelor de plata a redeventei. Astfel, 0 parte din acestia nu au efectuat plafle la termenele scadente stipulate in contractele de concesiune, fapt ce a determinat cresterea volumului creantelor neincasate din aceasta sursd, la 31.12.2013 aceste fiind in suma de 633.278 lei in cazul contractelor de concesiune persoane juridice (PJ) si in suma de 132.334 lei, in cazul contractelor de concesiune persoane fizice (PF). Neaplicarea prerogativelor pe care clauzele contractuale le confer concedentului in privinja rezilieri contractului a generat acumularea de datorii imposibil de recuperat de la concesionarii rau platnici. jin urma auditului efectuat s-a constatat c4 nu s-au obfinut veniturile posibile de realizat din concesionari. Resursele existente n-au fost utilizate intotdeauna eficient pentru fi generatoare de venituri iar posibilele cauze se pot localiza in urmatoarele neajunsuri: = inactivitatea concedentului de a urmari realizarea veniturilor din concesiuni si de a lua masuri de reducere e debitelor restante; * Lipsa unei evidente si a procedurilor interne privind implementarea mecanismului de concesionare a activelor neutilizate. Recomandar - Inventarierea creanjelor din concesiuni si inchirieri si efectuarea de punctaje periodice pentru verificarea concordantei dintre evidenta fiscala si soldul contului 464 ,Creante ale bugetului local”. = Efectuarea demersurilor legale, in vederea incasarii redeventei datorate de concesionari la termenele prevazute in contract, iar unde este cazul, luarea de masuri asiguratorii prin aplicare de sechestre, ~ Aplicarea clauzelor de incetare a contractului in cazul nerespectarii de catre concesionar a obligatilor ce-i revin $i actionarea in instana in vedere obligari la plata a debitelor. - Monitorizarea permanenta a modului de derulare a contractelor incheiate. Raport de audit al performanfei - UATM Dorohoi pag. 36 din 50 Intocmit: F. AE 5.5.2 Cu privire la urmérirea, evidentierea in contabilitate gi incasarea taxei pe cladiri sia taxei pe teren datorate de concesionari. Constatérile au fost formulate in urma auditarii unui egantion ce cuprinde un numar 64 de contracte de concesiune PJ si un numar de 78 de contracte de concesiune PF. In urma auditarii am constatat ca: - serviciul impozite si taxe locale evidentiaz veniturile bugetului local pe contribuabili inregistrand veriturile pe grupe de venituri, dupa natura si sursa lor. Veniturile din taxa teren se inregistreaza pe baza documentelor care atest crearea dreptului de creanta cum ar fi: contractele de concesiune, contractele de inchiriere, alte documente legal intocrite in momentul incasarii efective a acestora. - Potrivit prevederilor NM privind organizarea si conducerea contabilitétii institufilor put Planul de conturi pentru institutile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin OMFP 1917/2005, a nivelul UATM Dorohoi evidenta creantelor bugetare ale bugetelor locale, se realizeaza cu ajutorul contului contabil 464 ,Creanje ale bugetului local’. In debitul contului se jistreaza creantele bugetului local reprezentand obligatile contribuabillor, persoane fizice sau juridice, iar in credit se inregistreaza stingerea creantelor bugetului local, potrivit legii. Soldul debitor al contului reprezintA creante ale bugetului local existente fa un moment dat, Condluzille echipei de audit: Sunt respeciate prevederile legale cu privire la urmarirea, evidentierea in contabilitate si incasarea taxei pe teren datorata de concesionari.. Creantele, reprezentand taxa pe terenul datoraté de concesionari, sunt inregistrate corect in evidenta contabila si fiscala, iar datele raportate din situatile financiare cu privire la aceste creante sunt reale, 5.5.3 Stabilirea in contractele de concesiune inchelate a unor clauze de naturé sé asigure exploatarea bunului concesionat, potrivit specificului acestuia Pentru a raspunde la acest obiectiv au fost auditate contractele cuprinse in egantioanele mentionate la pct.5.4.6. ‘Am constatat cd toate contractele cuprinse asigure exploatarea bunului concesionat. jin vederea verificdrii modului de exploatare a bunului concesionat, in cazul unui numar de 12 contracte am efectuat deplasari pe teren. S-a constatat astfel c spatiile concesionate medicilor de familie sunt folosite cu destinatia de cabinete medicale, la fel si cele privind desfasurarea de activitati comerciale, esantionul auditate cuprind clauze de natura s& Exemplficim See Destinatia bunului concesionat ecu 1, 3/2005. Cabinet medical v 2 6/2005 Cabinet medical v 3. 7/2005 Cabinet medical v 4. | 8/2005 | Cabinet medical v 5. 11/2005 Cabinet medical v 6. 20/2005, Cabinet medical vo 7 [__ 6/2008 | Cabinet medical v 8 12/2011 __| Sp.comercial v 3 18/2012 Sp.comercial v 30 | 16/2012 | Sp.comercial v 11 52/2013 Sp.comercial v 12 53/2013 Sp.comercial v v-da Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 37 din 50 in cazul contractului nr.18/09.10.2012 care are ca obiect suprafaja de 38.500 mp ocupat de luciu de apa, prin clazele din contract concesionarul SC AQUALAND SRL Botosani este obligat s& ‘execute in decursul unui an de la preluarea bunului, lucrari de investiti, in vederea amenajarii, Din verificarea efectuaté s-a constat c& lucrarile nu sunt finalizate, prin actul aditional nr.2/10.06.2014 fiind pretungit termenul de executare a lucrdrilor pana la data de 01.12.2015, Coneluzille echipei de audit: in cazul contractelor de conce: contract. Ine se respect destinatia obiectului concesiunii prevazuta in 5.5.4 Cu privire la restituirea catre concedent de céitre concesionar, in deplina proprietate, a bunurilor de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen Din auditarea contractelor din esantionul mentinat la pet5.4.6 am constatat c8, in cazul contractelor a c&ror durata de valabilitate a concesiunii a expirat in perioada 2010 - 2013, in majoritatea cazuriloe s-au incheiat noi contracte cu aceiasi concesionari. in cazul contractelor nr.127/23.08.2003, nr.46/27.10.2006 si nr.23/06.05.2008 si-au incetat valabilitate prin cumpararea de catre concesionar a terenului, sau in cazul contractului nr.38/07,06.1999 prin punerea in posesie. Contractul nr.24/06.05.2009 a carui valabilitate a ‘incetat din 22.05.2013 face obiectul _unei acfiuni pe rol la Parchetul de pe lang Judecétoria Dorohoi, prin care concedentul solicité predarea bunului de retur in conditile in care concesionarul a refuzat prelungirea contractului. in cazul contractului_nr.10.832/19.07.2007 (concesionar Ghebac lon), care are ca obiect suprafata de teren de 14.800 mp cu luciu de apa si cu durata de velabilitate pand la data la data 26.11.2011, nu sunt documente din care sa rezulte c& bunul a fost restituit de catre concesionar $i nici de documente de prelungire a acestui contract sau inchelerea unui nou contract. Coneluziile echipei de audit Entitatea auditata a prevazut in contractele de concesiune clauze prin restituirea bunurilor de retur. insd, in cazul contractului nr. 10.832/19.07.2007, concedentul nu @ urmarit restituirea bunului de c&tre concesionar, la expirarea la duratei contractului (26.11.2011). In prezent nu sunt documente din care s& rezulte care este situatia juridica a bunului. Recomandan: Monitorizarea corespunzatoare a contractelor de conoesiune si punerea corecta in aplicare a clauzelor cu privire la bunurile de retur, inclusiv cu intocmirea procesului verbal de predare-primire a bunurilor intre concesionar si concedent, din care s& rezulte restituirea bunurilor, in mod gratuit si libere de sarcini. 5.5.5 Cu privire la solufionarea litigillor apérute in legaturé cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea i incetarea contractului de concesiune $i inchiriere precum $i a celor privind acordarea de despagubiri conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 564/204, cu moaiificarile ulterioare In documentele de atribuire verificate se regasesc prevederi in legatura cu solutionarea litigiilor, dar_nu contin elemente referitoare la denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e- mail a instanjei competente in solutionarea litigilor aparute, in contractele de concesiune, la capitolul X Litigi, au fost introduse urmatoarele clauze: ,Litigile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenta instantei judecdtoresti de drept comun’, fara a se mentiona actul normativ care reglementeaza solutionarea itigilor ce decurg din executarea contractelor, respectiv Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificérile ulterioare. In perioada auditaté nu au fost inregistrate solicitari sau plati de desp&gubiri concedentului si/sau concesionarului Concluziile echipei de audit: Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi pag. 36 din 50 Intocmit: «C.K. si BL. ‘Atat documentatia de atribuire ct si contractele incheiate nu contin elemente de identificare a instantei competente in solutionarea litigillor aparute desi, potrivit legii, solufionarea litigiilor se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ. Recomandar - Introducerea in anuntul de licitatie, anuntul negocierii directe si anuntul de atribuire a elementelor prevazute la pct. 6 din anexa 3, pct6 din anexa 4 $i pct.9 din anexa 5 la NM de aplicare a OUG nr. 54/2006 aprobate prin HG .nr. 168/2007 ~ Includerea in contractele de concesiune a clauzei_ care sa prevadé, ca solutionare litigitlor ce decurg din executarea contractelor sd fie realizaté potrivit prevederilor Legit contenciosului administrativ. Beit 5.6.1 Existenfa hotdrarii consiliului local de aprobare a inchirieril bunurilor aflate in proprietatea publica $i privaté a unitatii administrativ - toritoriale Inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale este reglementata de art. 123 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, potrivit cdrora consilile locale hotérasc cu privire la inchirierea acestora. De asemenea, si art.14, alin.(1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica, actualizata, prevede ca inchirierea bunurilor proprietate public& a unitaijlor administrativ-teritoriale se aprobai prin hotrare @ consiliului local. UATM Dorohoi nu a emis norme inteme referitoare la procedura inchirieri bunurilor din domeneiu! privat al acesteia. Exist un regulament numai pentru concesionarea acestor bunun, in perioada 2010 - 2013, au fost incheiate ori sau aflat in derulare un numar de 3 contracte de inchiriere pentru bunuri din domeniul public si un numar cuprins intre 408 si 503 contracte de inchiriere derulate anual pentru bunuri din domeniul privat al municipiului, conform datelor din situatia Macheta B anexata. in cazul cladirilor din domeniul privat, contractele privesc in cea mai mare parte spafii cu destinatia de locuinte iar pentru terenuri contractele sunt incheiate pentru terenuri din intravilan, cu destinatie agricola. ‘Au fost supuse auditului cele 3 contracte de inchiriere privind bunuri din domeniul public. Din cele 858 contracte de inchiriere bunuri din domeniul privat au fost supuse auditului un esantion de 43 contracte de inchiriere privind terenuri, precum $i 23 contracte de inchiriere privind cladiri si terenuri aferente. ‘Au mai fost supuse auditului Hotérarile consiliului local nr.293/29. 10.2009, nr.212/28.10,2010, nr.207/27.10.2011 gi nf.92/25.10.2012 privind stabilirea taxei pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi pentru anii 2010 — 2013. Din analiza egantionului selectat s-a constatat ca inchirierile, de reguia, s-au efectuat cu aprobarea consiliului local, prin hotarari, cu exceptia terenurilor din intravilan situate in gradini (cu destinatie agricola) in leg&tura cu care au fost constate deficiente dupa urmeaza: > inchirierea acestora s-a efectuat fara a exista hotdrari ale consiliului tocal prin care s& se aprobe suprafetele de teren ce se inchiriazé, Pnu existé 0 fundamentare a nivelului tarifului de inchiriere; anual este supus aprobarii consiliului local un tarif de inchiriere modic, indiferent de zona unde se afla terenul (0,10 levmp/an in anii 2010, 2011 $i 2012; 0,11 lei/mp/an in anii 2013 si 2014). La tariful de 0,11 lei/mp/an, ce se va indexa anual cu rata inflafiei, au fost incheiate in anul 2014 contractele de inchiriere pentru o perioad& de 6 ani, in baza tarifului aprobat prin HCL nr.242/31.10.2013. In timp ce Compartimentul evidenta si administrarea patrimoniului a stabilit chiria la terenurile situate in gr&dini, la nivelurile mentionate mai sus (exprimata in lei/mp/an) pentru aceeasi categorie de terenuri aferente spatilor de locuit (curti gi gradini) chiria stabilité de Compartimentul locativ este de 0,04 leimpituni, corectat cu indicele de zona in care se afla terenul: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C si 1,5 pentru zona C. Raport de audit al performantei~UATM Dorohoi pag. 38 din 50 intocmi CF. si BL. va Astfel terenurile reprezentand curfi $i gradini aferente spatilor cu destinatia de locuinte (case) apartinand domeniului privat al municipiului, au fost inchiriate incepand cu anul 2007 ta un tarif tu al chiriei de 0,06 -0,14 leifmp, in functie de zond, stabilit prin HG nr.310/2007 (act normativ menit a proteja chiriasii beneficiari de locuinte, in temeiul OUG nr.40/1999), in timp ce pentru celelalte terenuri proprietate privat a municipiului, situate in gradinile locuitorilor (diferite suprafete de teren ramase in rma punerii in posesie la legile fondului funciar), in anii 2010 - 2012 s-a stabilit un tarif anual al chiriei de 0,10 lei/mp (indiferent de zona), iar in anul 2013 un tarif de numai 0,11 lei/mp. Astfel, tariful de inchiriere pentru _chiriasii_protejali prin lege a fost de circa 12 ori mai mare decat tariful stabilit pentru ceilal chiriasi (! ‘Compartimentul evidenta si administrarea patrimoniului justificd nivelul redus al tarifului de inchiriere de 0,10 si respectiv 0,11 lei/mp/an prin faptul cd la stabilirea acestuia au fost luate in calcul veniturile din productia agricola posibile de realizat, din care s-au scazut cheltuielile pe care trebuie sa le faca chiriasul (arat, semanat, recoltat). Datele de mai sus rezulté si din Minuta sedintei de intdlnire cu reprezentantii UATM Dorohoi 14.540/13.11.2014 — Anexa nr.11 (puncteie 9-12), precum si din interviul luat domnului Postamac Danut Exemplificare: = Contract de inchiriere nr.52/20.04,2010 — chirias Roman Rita, str. $t. Airinei nr.82, casa si ‘dependinte 29 mp $i teren 615 mp, in zona C. Chiria lunara in vigoare in perioada 2010 ~ 2014 este de 87 lei, din care pentru teren 49,20 lei (0,08 lei/mp); = Contract de inchiriere nr.125/05.03.2013 ~ chirias Muraru loan, adresd teren str. Aleea Marului nr.10, suprafata teren 1.100 mp, in zona C. Chiria anual este de 121 lei, respectiv 0,11 lei/mp/an. Astfel, primul chiriag (pentru care este instituita masura de protectie prin lege) plateste pentru terenul intravilan 0 chirie anuaki de 0,96 lei/mp, de 8,7 ori mai mult decat al doilea chirias, desi ambele terenuri sunt in zona C, ins& pentru primul terenul este considerat grédina iar pentru celailalt terenul are destinatie agricolA. in situatia celui de al doilea chirias se regasesc terenuri amplasate in curti si gr&dini situate in toate zonele orasului (inclusiv zona A) unde sunt construite case si vile. Nivelul chiriei 1a terenurile din intravilan de 0,10 lei/mp/an in anii 2010 — 2012 si respectiv 0,11 lei/mp/an incepand cu anul 2013 este cu mult sub cel practicat de alte unitati administrativ teritoriale, astfel: = UAT Oras Coménesti, judetul Bacdu, prin HCL nvr.4/31.01.2013 pentru contractele ce se incheie in anul 203 a stabilit nivelui chiriei pentru terenul agrico! intravilan intre 0.8 si 2 lei/mp/an, in functie de zona; - UAT comuna C&rbunesti, judetul Prahova, prin HCL nr.7/03.02.2012 a stabilit pentru anul 2012 un nivel al tarifului de inchiriere pentru gradini de 0,30 lei/mp/una. - UAT Consiliul Judelean Suceava, prin Hotérarea nr. 2/10.01.2014 a stabilit pentru anul 2014, pentru terenurile proprietate privaté ale judetului cu folosint& agricola, un nivel al tarifului de ‘inchiriere de 1 leu/mp/an. Tarifele sus mentionate sunt cele de pomire la licitatie ori negociere direct > inchirierea acestor terenuri s-a efectuat netransparent (nu s-a efectuat publicitate) si fara licitatie publica ‘nchirierea s-a efectuat in baza cererilor depuse de persoanele interesate, fara a exista un regulament sau alta norma cu privire la procedura de inchiriere. Hotérarile anuale privind aprobarea tarfului de inchiriere prevad c& terenut solicitat in acelasi timp de mai multi cetateni, va fi inchiriat aceluia care va cstiga licitatia publica organizata in acest scop, ins in perioada 2010 - 2013 numai intr-un singur caz au existat doud ceren si s-a organizat licitatie publica. Dispoziiile art.123 alin (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, prevad ca inchirierea bunurilor apartin domeniului public sau privat, de interes localal, se fac prin licitatie publica, organizaté in condifile lei. Condluziile echipei de aucit: inchirierea bunurilor din patrimoniul public gi privat al municipiului Dorohoi in perioada 2010 — 2013 nu s-a efectuat pentru toate categorille de bunuri cu aprobarea consiliului local. Tariful pentru terenul intravilan situat ingradini (considerat cu destinafie agricola) nu este fundamentat corespunzator. ‘Autoritéfile administrajiei publice locale nu au elaborat $i aprobat un regulament privind inchirierea bunurilor din patrimoniul municipiulu. Raport de audit al performantei ~ UATM Dorohoi pag. 40 din 50 imtocmit: F. . jin aceste conditi, administrarea unei parti importante din patrimoniul municipiului nu sa ‘efectuat in conditii de eficienta si in interesul colectivitat Recomandéri pentru UATM Dorohoi Elaborarea unui regulament! norme proprii privind inchirierea bunurilor din domeniul public gi privat al UATM Dorohoi. Dispunerea masurilor care s& asigure administrarea terenurilor numai cu aprobarea consiliulu local. Revizuirea nivelului chiriei la terenurile situate in gradini (cu destinatie agricola), inclusiv pentru contractele de inchiriere incheiate in anul 2014 pentru 0 perioad’ de 6 ani, astfel incat administrarea terenurilor s& se faca in conditii de eficienta si in interesul colectivitati 5.6.2 Cu privire la respectarea dispozitiior legale potrivit carora inchirierea bunurilor proprietate publica gi privat se face prin licitatie public’, in conditile legit Inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al unitati administrativ-teritoriale este reglementata de art. 123 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, potrivit cdrora consilile locale hotarasc cu privire la inchirierea acestora. De asemenea, $i art.14, alin.(1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica, actualizaté, prevede cd inchirierea bunurilor proprietate public a unitafilor administrativ-teritoriale se aproba prin hotarare @ consiliului local. Modul de atribuire a contractului de inchiriere este reglementat de art. 123 alin (2) din Legea nr.215/2001 a administratiel publice locale, republicata, care prevede cd inchirierea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat, de interes local, se face prin licitatie publica, organizaté in conditie leaii UATM Dorohoi nu a emis norme interne referitoare la procedura inchirierii bunurilor din domeriul privat al acesteia Pentru bunuri_din patrimoniul public entitatea a avut in derulare un numar de 3 contracte de inchiriere, din care doug, privind terenuri, au fost incheiate inainte de anul 2010, iar unu, privind spatiu dintr-o cladire, a fost incheiat in anul 2013. Din verificarea documentelor care au stat la baza inchirierii acestora s-a constatat c in toate cele 3 cazuri, inchirierea s-a efectuat in baza si cu respectarea hotararilor consiliului local care au aprobat inchirierea, nivelul chiriei pentru inceperea licitatiei, durata inchirierii, precum si procedura - licitafie pubicd. in perioada 2010 - 2013 UATM Dorohoi a avut in derulare anual un numar cuprins intre 408 si 503 contracte de inchiriere pentru bunuri_din domeniul privat al municipiului. In cazul cladirilor, contractele nou incheiate privesc in cea mai mare parte spatii cu destinatia de locuinte (41 in anul 2010, 52 in anul 2011, 113 in anul 2012 si 11 in anul 2013) iar pentru terenuri cele mai multe contracte (216 in anul 2010, 219 in anul 2011, 212 in anul 2012 gi 213 in anul 2013) sunt incheiate pentru terenuri din intravilan, cu destinatie agricole Pentru cele 5 spatii cu alta destinatie (birouri, spatii comerciale) aflate in patrimoniul privat al jului au fost incheiate 5 contracte de inchiriere, pe baza de licitatie publica. Contractele de inchiriere privind spatii cu destinatia de locuinte si terenuri aferente (unde a fost cazul, la case) au fost inchelate, cu aprobarea consiliului local (care a aprobat criterile de repartitie — lista de prioritati), f8r& licitatie, in baza regiementérilor legale care reglementeaza inchirierea locuintelor din fondul locativ al unitafjlor administrativ-teritoriale. in cazul terenurilor din intravilan cu destinatie agricola, din numarul contractelor incheiate anual, mentionate mai sus, numai intr-un singur caz (contract _nr.213/2011 — Maftei Stratica) s-a utiizat procedura de licitatie public (au existal dou solicitari). in cazul celorlalte contracte (216 in anul 2010, 218 in anul 2011, 212 in anul 2012 $i 213 in anul 2013), inchirierea terenurilor s-a efectuat netransparent (nu s-a efectuat publicitate) $i fara licitatie publica. Inchirierea s-a efectuat in baza cererilor depuse de persoanele interesate, fra a exista un regulament sau alt norma cu privire la procedura de inchiriere, Hot&rarile anuale privind aprobarea tarifului de inchiriere prevad cA terenul solicitat in acelasi timp de mai multi cetéteni, va fi inchiriat aceluia care va cAstiga licitatia publica organizata in acest scop. Dispoziile art 123 alin (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, prevad c& inchirierea bunurilor apartin domeniului public sau privat, de interes localal, se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii ‘Consecinte ale administrarii terenurilor din intravilan sunt consemnate la pct 6.6.1 (crearea de inechitati intre chiriasi generate de aplicarea unor tarife de Inchiriere diferite pentru aceeasi categorie Raport de audit al performantei - UATM Dorohot pag. 41 din 50 ‘ntocmit: si a muni de teren) si la pct.5.7.3 (diferente de chirii estimate ia 1.340.120 tei, nestabilite si neincasate la bugetul local numai in perioada 2010 -2013 lel). ‘in conditii similare au fost incheiate contractele de inchiriere privind terenurile din intravilan (cu destinatie agricola) pentru o perioada de 6 ani (2014-2019). Conoluzile echipei de audit inchirierea bunurilor din patrimoniul public s-a efectuat pe baza de licitatie public’. Bunurile din patrimoniul privat cu destinatie de locuinte au fost inchiriate cu respectarea procedurilor aprobate de consiliul local (criteri si liste de priortati) si in baza reglementarilor legale care reglementeaza inchirierea locuintelor din fondul locativ al unitatilor administrativ-teritoriale. in cazul terenurilor din intravilan cu destinatie agricola, numai intr-un singur caz pentru atribuirea contractului s-a utiizat procedura de licitatie public, in cazul calorialte contracte (216 in anul 2010, 218 in anul 2011 si cate 212 in anii 2012 gi 2013), inchirierea terenurilor s-a efectuat netransparent (nu s-a efectuat publicitate) si fara licitatie publica. Nu exist o procedura aprobata la nivel local pentru inchirierea acestora. ‘Administrarea unei par{i importante din patrimoniul municipiului in conditile de mai sus a generat inechitati intre chiriasi si nerealizarea unor venituri la bugetul local, in pericada 2010 -2013, estimate la 1.340.120 lei Recomandan : Dispunerea masurilor care s& asigure atribuirea contractelor de inchiriere pentru terenurile din intravilan (gradini, curti) in conditi transparent, prin icitafie publica 6.7 Iithelered $t aerdiatea contractulul de ichiriers a: 5.7.1 Inchelerea in condifiile legii a contractului de inchiriere. Cuprinderea in contractul incheiat a unor clauze de natura sé asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia Constatarile prezentate sunt formulate in urma auditarii esantioanelor ce cuprind 5 contracte de Inchiriere spatii ¢i 45 de contracte de inchiriere teren. Din auditare operafiunilor cuprinse in egantion am constatat cA in cazul contractelor de inchiriere cladiri, acestea cuprind clauze privind destinatia spatiului in urma deplaséiii pe teren in vederea verificarii respectari destinatiei, s-a constatat c4 spatille sunt folosite pentru desfésurarea de activitati comerciale, conform destinatiel stabilité prin contract. Exemplificém: NY | contract nr./data Destinatia bunului inchiriat pean 1 16509/2009 Spatiu comercial v 2. [6197/2007 | Spatiu birou v 3. 1/2005 | Spatiu comercial v 4 2/2001 Spatiu comercial v 5._|__ 7749/2012 | Spatiu birou v v-da in cazul contractelor de inchiriere teren, am constatat ca acestea nu cuprind clauze de natura ‘s& asigure exploatarea bunulti, potrivit specificulul acestuia, Condluzille echipei de aual Contractele de inchiriere spajii cuprind clauze de naturé sa asigure exploatarea bunului, iar spattite sunt utilizate conform destinatiei stabilita prin contract. in cazul contractelor de inchiriere teren agricol intravilan incheiate in pericada 2010 - 2013 acestea nu cuprind clauze de naturd s& asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. Monitorizarea necorespunzatoare a contractelor poate conduce la imposibilitatea atingerii scopului pentru care s-a realizat concesiunea Recomandai - Aprobarea prin documentatia de atribuire si cuprinderea in contractele de inchiriere teren a clauzelor de natura s& asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 42 din 50 BL Intoomit: si - Monitorizarea continu a modului in care chiriasii respecta utilizarea bunurilor inchiriate ‘in scopul stabilt prin contract. 5.7.2 inregistrarea corect& in evidenfa contabilé a veniturilor din chinii incasate (in cuantumul $i la termenele stabilite prin contract) $i a taxei pe teren/cadiri La acest obiectiv constatarile au fost formulate ca urmere a audierii operatiunilor cuprinse in esantioanele mentionate la pct 5.7.1 Serviciul impozite si taxe locale evidentiaz4 veniturile bugetului local pe contribuabil Inregistrand veniturile pe grupe de verituri, dupa natura si sursa lor. Veniturile din taxa teren se inregistreaza pe baza documentelor care atest crearea dreptului de creanta cum ar fi: contractele de concesiune, contractele de inchiriere, alte documente legal intocmite in momentul incasarii efective a acestora. Din auditarea modului de evidenfiere in contabiltate si incasare a taxei pe cladiri in sarcina chiriasilor_ am constatat ca, in cazul contractului nr.1/27.04.2005 avand ca obiect un imobil din str. D. Pompeiu nr. 83 A. chiriagul nu a deciarat si platit taxa pe cladirea inchiriat8, motivat de faptul c& imobilul are valoarea de impozitare forte mic, find inregistrat in contabilitate cu valoare de 8,57 lei. Din deplasare pe teren am constatat ca valoare imobilului nu este real, nefiind actualizata cu valoare lucrarilor de modemizare execute. De alffel, acest spatiu face parte dintr-un corp de cadire format din 2 spafii aproape identic ca marime, ins pentru imobilul de la adresa str. D. Pompeiu nr.83 A (bis), valoarea contabila este de 24,000 lei iar chiriagul este impus ta impozitul/taxa pe cladiri Pentru sustinerea celor consemnate mai sus prezentém imaginile foto anexele nr 9.6 la prezentul raport. Concluzille echipei de audit: Greantele reprezentand venituri din inchirieri sunt inregistrate corect in evidenta contabila si fiscala, ‘Sunt respectate prevederile legale cu privire la urmarirea, evidentierea ‘in contabilitate si Incasarea taxei pe teren/cladiri datoraté de chiriasi, cu exceptia contractului de inchiriere nr.1/27.04.2005 pentru care chiriasul PJ nu a platit taxa pe cadirea inchiriata. Recomandai ~ Stabilirea valorii reale a imobilelor din patrimoniul municipiului care fac obiectul contractelor de inchiriere prin actualizarea valorii contabile a acestora cu lucrarile executate la aceste imobile, i vedere stabiliri corecte a taxei pe cladiri datorata de chiriasi 5.7.3 Inchirlerea bunurilor apartinand domeniului public al unitatilor administratlv teritoriale este eficienta $i generatoare de venituri? Din auditarea unui egantion ce cuprinde un numar de 831 de contracte inchiriere teren agricol situat in intravilanul municipiului, s-a constatat c& In cazul acestor contracte, chiria 2 fost stabilité eronat, prin perceperea unor chirii foarte mici respectiv 0,1 lei/mp/an, in timp ce chiriile stabilite si iIncasate pentru gradinile ce apartin imobilelor acordate in baza UG nr.40/1999 sunt in medie de 0,1 leympfuna, conditie in care aceste chiri sunt stabilite la acest nivel in vederea protejari chiriasilor. Astfel, in perioada 2010 - 2013 entitatea nu a_stabilit gi incasat din inchiriere terenurilor agricole din ‘intravilanul municipiului in suprafata totala de 306.451,36 mp, venituri din inchirieri estimate in suma de 1.340. 120 lei, stabilite astfel Chiria datoraté: (306,451,36 mp x 0,1 leiluna x12 luni) x 4 ani = 1.470.966 lei Chiria stabilit& 2010-2012: (231.301 mp x 0,1 leilund) x 3ani= 122.580 lei 2013:(75.150,38 mpx0, 1 lei/luna) x tan = 8.266 lei Total_chirii stabilite 130,846 lei Diferenta chirie nestabilit’ 1.340.120 lei Condluzille echipel de audit: jin urma efectuarii auditului am constatat cd nu s-a obtinut veniturile posibile de realizat din inchirierea bunurilor. Prin practicarea unor chirii foarte mici, nefundamentate in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru perioada 2010 - 2013 nu au fost stabilite si incasate la bugetul municipiului, verituri din inchirieri estimate in suma de 1.340.120 tei Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 43 din 50 Intoomit: Ca si in cazul contractelor de concesiune, resursele existente nu au fost utilizate intotdeauna eficient pentru fi generatoare de venituri, una din cauze find calcului chiriei fra a fi aplicat un procedeu unitar aprobat de consiliul local. Nu -a asigurat principiul competitivitati, toate contractele find atribuite direct. Recomandén ~ Analizarea contractelor de inchiriere teren afiate in derulare in vederea stabilii chiriel pe terenul agricol in conformitate cu prevederile legale aplicabile ~ Fundamentarea corespunzatoare a documentatiei de atribuire a contractelor de inchiriere a bunurilor din patrimoniul UAT-ului ~ Monitorizarea permanent a modului de derulare a contractelor incheiate. 5.7.4 Cu privire la stabilirea $i recuperarea cheltuielilor privind utilitafile la cladirile inchiriate. Din verificare unui numar de 5 contracte de inchiriere spafi aflate in derulare in perioada 2010 — 2013 am constatat c& in contracte sunt cuprinse clauze cu privire la obligativitatea chiriasilor privind achitarea utilitatilor, Aceste obligatii contractuale au fost respectate de chirias Exempt Nr. | Contract Destinatia Modaltit de plata crt_|_neféath | bunulutinchiniat |_P18'® vtltéttor i 1 16509/2009 Spatiu comercial v Cotorizare separata 2. 6197/2007 Spatiu birow | v Facturare de concedent 3. 1/2005 Spatiu comercial v Cotorizare separats | 4 2/2001 Spatiu comercial v Cotorizare separata 5. |__ 7749/2012 _| Spatiu birou v Cotorizare separatd veda Condluzile echipei de audit Toate contractele de inchiriere spatii cuprind clauze cu privire la obligativitate chiriagului de a efectua plata utiltatjlor (consum energie electric’, apa gi servicii de salubrizare) 6. PUNCTUL DE VEDERE AL CONDUCERI ENTITATI AUDITATE CU PRIVIRE LA CONSTATARILE AUDITULUI PERFORMANTE! SI MOTIVATIA NEINSUSIRII ACESTUIA DE CATRE ECHIPA DE AUDIT Toate abaterile si neregulile constatate au fost discutate gi conciliate cu conducerea entitati auditate, nediind puncte de vedere in divergent. Aspect consemnat in Nota de conciliere inregistrata sub nr. 14.818/20.11.2014 7. CONCLUZIILE GENERALE, RECOMANDARILE FORMULATE DE AUDITORII PUBLIC! EXTERNI IN URMA MISIUNII DE AUDIT AL PERFORMANTE! CONCLUZII: 1. Structurile de speclalitate din cadrul entitafii asiguré evidenfa existenfel $i migcarii bunuritor apartinand domeniului public $i privat al municipiului? ‘Aclivitatile de administrare a bunurilor din domeniul public si privat al municipiuiui sunt asigurate de doud compartimente peste care intervin compartimente care nu au atribufiuni, Compartimentele cu atributi nu conduc o evident tehnico-operativa si nu au in gestiune bunurile din domeniul public gi privat pe care le administreaza, Evidenta contabilé nu reflecta situatia real a bunurllor apartinand domeniului public si privat al municipiulu Tl La nivelul unitatilor administrativ teritoriale au fost stabilite prin Statut criteril precise pe baza cérora bunurile aflate in proprietatea publica $/ privaté a acestora pot fi concesionate ori inchiriate in condifiile legit? Tn ipsa unui statut propriu complet, actualizal, care s& confind elementele ¢i datele specifice prevéizute in OG nr. 53/2002, la nivelul entitati, nu se pot stabil obiective clare, prioritatl exacte si © implementare eficient& a acestora in functie de resursele existente. Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 44 din 50 Intocmit: | . Til. Bunurile aparfinand domeniului public $i privat al unitafil administrativ-teritoriale au fost concesionate s/ inchiriate in folosul societafil? Ca urmare a neidentificani tuturor bunurilor posibile de concesionat si inchirat, unele bunuri sunt utilizate abuziv de ctre persoane fizice si juridice fara a fi concesionate ori inchiriate, iar altele nu au nici o folosint&. Bunuri din patrimoniul municipiului au fost date in folosint’ unor persoane fizice si juridice cu titlu gratuit, desi potrivit dispozitiilor legale acestea trebuiau concesionate ori inchiriate. ‘Administrarea sub forma concesionarii si inchirierii bunurilor din domeniul public $i privat al UAT-ului nu a asigurat o folosire eficienta a acestora, in folosul societati Ill. Concesionarea $/ inchirierea bunurilor apartinand domeniului public $i privat al UATM, de aceeasi naturé si din aceeasi zoné s-a realizat la acclasi nivel af tarifulul de concesionare/ taxei? in perioada 2010-2019, concesionarea terenurilor din aceeagi categorie, situate in aceeagi zona, nu s-a realizat la acelasi nivel ai redeventei, acest fapt fiind generat de modalitatea/ formula de calcul utiizata, care pe langai faptul c& nu mai are temei legal, nu a fost aplicata in mod corect si consecvent, potrivit reglementarilor legale prin care a fost stabilita. Buna practic recomanda Stabilirea nivelului redeventei prin raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat. Nivelul chiriei la terenurile din intravilan, de 0,10 tei/mp/an in anii 2010 — 2012 si respectv 0,11 le/mp/an incepand cu anul 2013, nu este fundamentat, corespunzator si este cu mult sub cel practicat de alte unitati administrativ teritoriale. ‘Acest fapt creaza inechitati intre concesionari si chiriasi si nu asigura atragerea la bugetul local ‘a veniturlor din aceasta sursd la potenfialul real IV. Managementul concesionarii $i inchirieril bunurilor aparfinand domeniulul public $1 privat al unitatilor administrativ teritoriale este performant? Lipsa de acfiune a managementului entitafi auditate in privina puneri in aplicare, de catre concedent, a clauzelor contractuale cu privire la constituire garantiei de catre concesionari, protectia mediului, inclusiv cele de reziliere a contractului in cazul in care concesionarul nu-si respect obligatille contractuale, precum si cele de executare siita a debitorului sau punerea lui in intarziere au afectat atat eficienta cat si eficacitatea acestei activitati. V. Concesionarea $/ inchirierea bunurilor apartinand domeniului public $i privat al unitafilor administrativ teritoriale gi-a atins scopul? "Trendul ascendent al valori creantelor entitaji, nu se reflectd in evolufia venitunior incasate din concesiuni si inchirieri, resursele existente nefiind utiizate eficient si nu toate contractele sunt generatoare de venituri certe. Entitatea nu a urmarit in toate cazurile respectarea de catre concesinari a termenelor de platé a redeventei. Astfel, o parte din acestia nu au efectuat platile la termenele scadent stipulate in contractele de concesiune, fapt ce a determinat cresterea volumul creantelor neincasate, la 31.12.2013 acestea fiind in suma de 633.278 lei in cazul contractelor de concesiune persoane juridice si in suma de 132.334 lei, in cazul contractelor de concesiune persoane fizice. Din'acestea, pentru debite in suma de 402.801 lei sunt sanse minime de incasare intrucat concesionarii sunt in procedura de insolventa. Prin practicarea unor chirii foarte mici care nu sunt fundamentare in conformitate cu legislatia aplicabilé, pentru pericada 2010-2013 nu au fost stabilite si incasate la bugetul municipiului, venituri din inchirieri estimate in suma de 1.340.120 lei Urmare analizelor si interpretdrilor efectuate au fost identificate si evaluate mai multe zone de risc, fata de care au fost formulate recomandari de imbunatatire a performantei domeniului auditat. RECOMANDARI $I TERMEN DE REALIZARE: A. CONCESIONAREA BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT AL MUNICIPIULUI DOROHO! St: Evidenta existenfal gi migearil bunurilor aparjinand domenvolul public: 5.1.1 Organizerea activitafii de administrare a patrimoniului Raport de audit al performantei- UATM Dorohoi pag. 45 din 50 intocmi: CH. si BL. 7 Reorganizarea activitai de administrare a bunurilor din domeniul public $i prival al UAT Municipiul Dorohoi in eadrul unui singur compartment, ori sub alta forma astfel incat s& se asigure cadrul organizatoric pentru o administrare | 28.02.2015 unitara si eficienta a acestora. 6.1.2 Evidenja tehnico-operativé $i contabilé condusa la compartimentele de specialitate | privind bunurite din domeniul public si privat _ale municipiului 1. Inventarierea terenurilor din patrimoniul municipiului pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate asupra acestora, conform normelor legale aplicabile, astfel incat evidena contabil si situatile financiare sa reflecte situatia reala a patrimoniulul UATM Dorohoi. 2. Dispunerea masurilor care s& asigure darea in gestiune si asigurarea| — 9 99 2015 evidentei tehnico-operative a bunurilor din domeniul public si privat al : municipiuiui 5.2. Inifiersa' concesiune se ee = i 6.2.1 Stabilirea prin Statutul municipiuluil a unor criterii precise pe baza cérora bunurile aflate in proprietatea publica $i privata a acesteia pot fi concesionate ori inchiriate 1. Revizuirea/ actualizarea Statutului Municipiului Dorohoi in concordanta cu dispozitile OG nr. 53/2002, astfel incat acesta s& cuprinda criterii precise pe| 28.02.2015 baza cdrora bunurile aflate in proprietatea publica si privat @ acestuia pot fi concesionate ori inchiriate 5.2.2. Fundamentarea din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu a 28.02.2015 propunerii de concesionare 1. Dispunerea masurilor care s& asigure implementarea la nivelul entitati a T registrului ,Oferte”. | 28.02.2015 2. Acceptarea propunerilor de concesionare numai in cazul in care sunt furnizate toate informatille prevazute de actele normative privind regimul Permanent contractelor de concesiune. 5.2.4. Cuprinderea in studiul de oportunitate a elementelor principale necesare pentru Juarea unel decizil juste $i aprobarea concesionarii (descrierea i identificarea bunulul ce urmeazé a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica realizarea concesiunii, nivelul minim al redeventei, durata estimaté a concesiunii, 1. Revizuirea modalitati de calcul a nivelului redeventei minime in conformitate cu reglementérile legale gi practica in domeniu. 28.02.2015 2. Identificarea si prezentarea in studiul de oportunitate, in mod concret, a obligatiile de mediu ale concesionarului, precum si modul in care se va urmari Permanent respectarea acestora. 5.2.5. Elaborarea caietulul de sarcini al concesiunil in baza studiului de oportunitate 1. Intocmirea unei proceduri operationale privind elaborarea studiului de oporturitate si a caietului de sarcini pentru concesioarea bunurlor din} 9g 09 o945 domeniul public $i privat al municipiulu. 2. Urmarirea de catre managementul institutiei a modului in care sunt puse in aplicare normele legale referitoare la elaborarea documentatiei pentru atribuirea contractelor de concesiune. 5.27 Inifiativa entitatil in vederea concesionaril/ inchirierii bunurilor din domeniului public/privat, pentru punerea in valoare a acestora ori atragerea de venituri la bugetul local 7, Identificarea bunurilor aflate in domeniul public gi privat al municipiului pentru care se poate ceda dreptul de folosinta si efectuarea demersurilor pentru concesionarea ori inchirierea acestora, in vederea punerii in valoare a] Permanent lor ori atragerea de venituri la bugetul local. 2. Dispunerea masurilor care s& asigure identificarea tuturor constructillor executate pe terenuri din domeniul public si privat al municipiului far a fi concesionate, obligarea la plata a proprietarilor pentru folosinta terenurilor in| 28.02.2015 anii anteriori si concesionarea acestor terenuri in conditii de eficienta si in interesul colectivitat 5.2.8 Darea in administrare cu titiu gratuit @ unor bunuri din patrimoniul UAT catre societé | Raport de audit al performanei ~ UATM Dorohot pag. 46 din 50 intocmit: | { BL. Permanent ‘comerciale $i persoane fizice 4. Efectuarea demersurilor pentru identificarea tuturor bunurilor afiate in domeniul public si privat al municipiului si date in folosingé gratuita fra a fi indeplinite conditile legale, precum si pentru administrarea acestora in condifile legii (darea in folosint& prin concesionare ori inchiriere). no 01s 2. Dispunerea masurilor care s& asigure stabilirea, evidentierea si incasarea la bugetul local a sumelor pentru cedarea dreptului de folosinta a bunurilor pentru perioada fotosiri lor in trecut 5:4. Incheleres $1 deruléres: eontractulor de concesiur %.4.2 Realizarea concesionérii terenurilor din aceeasi categorie, situate in aceeasi zona, la acelasi nivel al redeventei 7. Revizuirea modalitati de calcul a nivelului redeventei minime in conformitate cu regiementérile legale si practica in domeniu, astfel incat pentru terenuri| 28.02.2015 situate in aceeasi zona s8 nu fie stabilite nivele ale redeventei minime care s& difere semnificativ. 2. Dispunerea masurilor care s& asigure administrarea in condii de eficient a] Permanent bunurilor din patrimoniul municipiului, in condifi echitabile pentru concesionari iin interesul colectivi 5.4.3. Clauzele cuprinse in contractul de concesiune sunt clare $i stabilite astfel incat s& nu producé efecte negative asupra bunurilor concesionate $i proprietarllor acestora 1, Stabilire de c&tre consiliul local a cote’ garantie’ ce trebuie s& 0 constituie concesionarii 28.02.2015 2. Aprobarea prin documentatia de atribuire a obiigatillor ce revin concesionarului pe durata concesiunii, in vederea respectarii normelor de protectie a mediului, Incepand de la preluarea bunului, pana la incetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural dupa realizarea lucrarilor de orice fel (investitie, organizare de santier, interventie, exploatare, demolare etc.) si menfinerea acestuia in condifii normale, utilizarea| Permanent de echipamente nepoluante pentru mediu! ambiant $i lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare $i intrefinere, precum si pentru agezarile umane. 3. In cazul contractelor in derulare, completarea acestora printr-un act bilateral, cu date referitoare la cota de garantie stabilité unitar de consiliul local si cu precizairi clare referitoare la responsabilitatle partilor in vederea respectarii| 28.02.2015 normelor de protectie a mediului. 5.4.4 Raporturile contractuale dintre concedent $i conceslonar se bazeazé pe principiul echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care fi sunt acordate concesionarulul si obligatiile care fi sunt impuse 1. Elaborarea unei proceduri de lucru prin care sa fie reglementalé urmarirea modului de constituire a sumelor cu ,titlu de garantie” de catre beneficiari | contractelor de concesiune; 2. Luarea_masurilor legale in vederea obligarii concesionarului ta aducerea bunului de retur la forma si starea acestuia de la momentul concesiunii, bere 3. Aplicarea clauzelor de incetare a contractului in cazul nerespectarii de catre concesionar a obligatilor ce-i revin. 5.4.5 Cu privire la obligarea concesionarulul de @ asigura exploatarea eficienta in regim de continuitate $i de permanenfa a bunurilor proprietate public& ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. 1. Urmarirea modului de respectare a clauzelor contractuale in vederea asigurérii exploatéii eficiente in regim de continuitate a bunurilor. Aplicarea prevederilor contractuale referitoare_a_prelungirea duratel concesiunii 5.4,7 Includerea unor clauze clare privind perceperea de cétre con @ penalitaqilor pentru neplata la termen a redevenfel sau neindeplinirea corespunzatoare a prevederilor | contractuale : Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 47 din 50 ‘ntocmit: — C| t si 2 28.02.2015 Permanent 7, Intocmirea de acte adifionale la contractele de concesiune pentru | introducerea de clauze sanctionatorii clare pentru neplata la termen a| 28.02.2015 redeventei. 2. Monitorizarea corespunzatoare a modului in care concesionarii isi respecté| Permanent obligatiile contractuale si punerea in aplicare a clauzelor sancfionatorii atunci cnd se impune. ‘5:5; Respecirea clauzelei F de concesiune:s BunUAIGE @ $5.1 Concesionarul plateste redevenfa in cuantuml sila termenele stabilite prin contractul de concesiune? 1, Inventarierea creanfelor din concesiuni si inchirien' i efectuarea de punctaje periodice pentru verificarea concordantei dintre evidenta fiscala gi] 28.02.2015 soldul contului 464 .Creante ale bugetului local”, 2. Efectuarea demersurilor legale, in vederea incasarii redeventei datorate de concesionari la termenele prevazute in contract, iar unde este cazul, luarea de | Permanent masuri asiguratorii prin aplicare de sechestre. 3. Aplicarea clauzelor de incetare a contractului in cazul nerespectaiii de caitre concesionar a obiigatilor ce-i revin si actionarea in instanté in vedere obligarii | __ Permanent la plata a debitelor. 4, Monitorizarea permanent a modului de derulare a_contractelor incheiate. Permanent 5.5.4 Cu privire la restituirea catre concedent de catre concesionar, in depling proprietate, a bunurilor de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractulul de concesiune prin ajungere la termen 1. Monitorizarea corespunzatoare a contractelor de concesiune si punerea corecta in aplicare a clauzelor cu privire fa bunurile de retur, inclusiv cu iIntocmirea procesului verbal de predare-primire a bunurilor intre concesionar si concedent, din care sé rezulte restituirea bunurilor, in mod gratuit si livere de sarcini Permanent 5.5.5 Cu privire la solufionarea Iitigilor aparute In legaturé cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea $i incetarea contractului de concesiune $i inchiriere precum $i a celor privind acordarea de despagubiri conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 54/2004, cu modificérile ulterioare 1, Introducerea in anuntul de licitatie, anuntul negocierii directe si anunful de atribuire a elementelor prevazute la pet. 6 din anexa 3, pct6 din anexa 4 si| Permanent pet din anexa 5 la NM de aplicare 2 OUG nr. 54/2006 aprobate prin HG .nr.168/2007. 2. Includerea in contractele de concesiune a clauzei care s8 prevada, ca| permanent solutionare Iitigilor ce decurg din executarea contractelor $8 fie realizata potrivt prevederilor Legii contenciosului administrativ 1. INCHIRIEREA BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT AL MUNICIPIULU! DOROHO! 5.6.1. Existenta hotararil con: proprietatea publica si privaté a unitaii administrativ - teritoriale 1. Elaborarea unui regulament’ norme proprii privind inchirierea bunurilor din] 26.02.2015 domeniul public si privat al UATM Dorohoi. 2. Dispunerea masurilor care s& asigure administrarea terenurilor numai cu} Permanent aprobarea consiliului local. 3. Revizuirea nivelului chiriei la terenurile situate in gr&dini (cu destinatie agricola) stabilit prin HCL nr.242/31/10.2013, inclusiv pentru contractele de | 28.02.2015 inchiriere incheiate in anul 2014 pentru o perioada de 6 ani, astfel incat administrarea terenurilor s& se fac& in conditii de eficienta si in interesul colectivitaitii 5.6.2 Cu privire [a respectarea dispozifilor legale potrivit cérora inchirterea bunurilor proprietate ‘publicé si privati se face prin licitatie publica, in conditile legit Raport de audit al performantei—UATM Dorohoi pag. 48 din 50 intocmit: Cl wa 7. Dispunerea masurilor care s& asigure atribuirea contractelor de inchiriere | pentru terenurile din intravilan (gradini, curti) in conditii transparente, prin (28.02.2015 ie publica: heleree 9/ derularee contractulul de Inchiriere' ope 5.7.1 Incheierea in condiflfe legil a contractului de inchiriere. Cuprinderea in contractul inchelat a unor clauze de naturd sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului | acestuia 1, Aprobarea prin documentafia de atribuire $i cuprinderea in contractele de | permanent inchiriere teren a clauzelor de natura s& asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. 2. Monitorizarea modului in care chiria: in scopul stabilit prin contract 5.7.2 Inregistrarea corecté in evidenfa contabilé a veniturilor din chirilincasate (in cuantumul la termenele stabilite prin contract) si a taxei pe teren/cédiri 1. Stabilirea valori reale a imobilelor din patrimoniul municipiulul care fac obiectul contractelor de inchiriere prin actualizarea valorii contabile a acestora 28.02.2015 cu lucréfile executate la aceste imobile, in vedere stabiliri corecte a taxei pe | clair datorata de chiriagi. 5.7.3 Inchirierea bunurilor aparfinand domeniulul public al unitajilor administrativ teritoriale este eficienté $i generatoare de venituri area bunurilor inchiriate | permanent 7. Analizarea contractelor de inchiere teren aflate in derulare in vederea stabiliri chiriei pe terenul agricol in conformitate cu prevederile legale | 28.02.2015 aplicabile 2. Fundamentarea corespunzatoare a documentatiei de atribuire a contractelor | Permanent de inchiriere a bunurilor din patrimoniul UAT-ului 3. Monitorizarea permanenta a modului de derulare a_contractelor incheiate.__| Permanent 8. PROPUNERILE DE iMBUNATATIRE A CADRULUI LEGISLATIV CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL AUDITAT 4. Revocarea Hotérarii Consiliului Local nr.167/12.07.2007 (anexa nr.10.1) prin care s-a aprobat acordarea in folosinta gratuit a terenului in suprafata de 2300 mp sia cladiril in suprafata de 99,39 mp (fosta statie meteorologica), aflate in domeniuil public al municipiului Dorohoi, catre Parohia din localitatea Dealu Mare pentru amenajarea unei case parohiale. Atribuirea in folosinta a bunurilor in cauza are loc in condifile in care preotul paroh beneficiar define in proprietate 0 locuinta in Municipiul Dorohai. Potrivit prevederilor art, 123 alin (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, consiliile locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes focal, sa fie date in administrarea regillor autonome si institutilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. jn temeiul art. 124 din aceeasi lege, consiliile locale pot da in folosin{& gratuité, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privataé locala persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfsoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice. 2. Revocarea Hot&rarii Consiliului Local nr. 242/31.10.2013 (anexa nv.10.2) prin care s-a aprobat taxa pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi, care prevede la art.1 alin 2 urmatoarele: “taxa de 0,11 lei/mp/an pana in anul 2019 inclusiv, anual se va indexa cu indicele prefurilor de consum din sfera servicilor’ Se impune revocarea hot2rarii intrucat nivelul tarifului de inchiriere nu este fundamentat corect, fiind sub nivelul tarifului de inchiriere stabiliit la art.2 din HG nr.310/2007. 9, ANEXE La prezentul raport se anexeaza urmatoarele documente: Raport de audit al performantei - UATM Dorohoi pag. 49 din 50 Intocmit: —¢. ‘ si BL, 9 Za - Situatia si evolutia veniturilor rezultate din concesionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al UAT Municipiul Dorohoi in perioada 2010 - 2013 - Anexa 1 (prima si ultima fila pe suport hartie si intreg documentul in format electronic pe CD atasat); - Situatia gi evol rilor rezultate din inchirierea bunurilor apartinand domeniutul public $i privat al UAT Municipiul Dorohoi in perioada 2010 - 2013 - Anexa 2 (prima gi ultima fila pe suport hartie si intreg documentul in format electronic pe CD atagat); - Lista riscurllor si evaluarea acestora — Anexa 3; ~ Situatja privind numarul contractelor de concesionare a bunurilor din domeniul public gi privat al UAT in derulare/ incheiate in perioada 2010 ~ 2013 (Macheta A) ~ Anexa 4; - Situatia privind numérul contractelor de inchiriere a bunurilor din domeniul public si privat al UAT in derulare/ incheiate in perioada 2010 — 2013 (Macheta B) — Anexa 5; - Situatia privind bunurile din domeniul public si privat al UAT date in administrare $i folosinta gratuit unor persoane fizice si juridice in perioada 2010 - 2013 (Macheta C) - Anexa 6; - Situatia constructillor executate pe teren proprietate privaté a Municipiului Dorohoi fara @ fi concesionate, depistate de compartimentul urbanism in anii 2011 — 2014 — Anexa 7; - Situatia privind modul de utilizare a unor ciadiri si terenuri din domeniul public si privat al UAT in perioada 2010 — 2013 - Anexa 8; = Imagini foto privind modul de utilizare a unor bunuri din patrimoniul UAT — Anexele 9.1 ~ 9.6; - Hotirarile Consiliului Local nr. 187/42.07.2007 $i nr. 242/31.10,2013 (copii) — Anexele 10.1 - 10.2; - Minuta sedintei de intalnire nr.14.540/13.11.2014 - Anexa 11, - Nota de conciliere nr. 14818/20.11.2014 - Anexa 12 Prezentul Raport de audit al performantei care contine impreuna cu anexele un numar de 102 pagini a fost intocmit in patru exemplare $i a fost inregistrat la entitatea auditata sub nr. 14.859 din 21.12.2014 ila nr. 17 din data de 21.12.2014 in registrul unic de control. impotiva prezentului raport de audit al performantei pot fi formulate obiectiuni de catre conducatorul entitafi in termen de 15 zile calendaristice de la data confirméiri de primire a acestuia. AUDITOR! PUBLIC! EXTERNI, CLIVET FANICA BOF LIDIA Raport de audit al performanfei— UATM Dorohoi pag. 50 din 50 Intocmit: CF. Ledeg Taig OA OTTA -99 u2091 -£66T'L0°90/5 4 aumsaouo> ap woawe| _°¢| owe a jour loz jor 79 ose vse TRS 2p penn easvoyer (a| rT rT OT iT [Soy ESE ap BoM aT Te hz se pr ROTTS cabin: ex “TSE BATT 99 UB4IT ~ EGET TO BT/IT AM aunyso2u09 2p ms3W09) 6 O55 7 pce oss oar re WF lvoe ree [rae ore jazouotsaou0o op jryieyexer- —— “Tage OAT 99 esos “0661 7091/8044 aumsooued op 1oraiweg| 1 = DIZaNVOSHaa= = LYNOISTINOD NAW | Dae paeseouy ap rmyus, yaeseou purupsede pnung 102-0707 epeotiad uy ajeli031103 AnenstuWpe Jo}RedUN fe eALd 1S 9qnd pueupiede sojyinung s1eu0}s32U09 Wp ayeyjnza4 sojLANyUaA eNnjORS 16 eFEMIS Tau exouy nuawiop Joyoiog jnjnid}pqunus e grevoysar-anedsjuIupe earer1un, Le a8eg bf ej9iqen nus 9 8 pry rveqo12's409 poy, 20-799 nosodiog 84943] '29 uo uavgyso yusom Is1a6 395 ‘Nno939 40190410 som PMID Sprig 3, juan qnd yo poo jporics p io Pp P ABET Sp HANA SHEENA loo [ors io io lo io FANT Sp PSUS TA 00 io Hap ATTOTSAT 89OUOD ap INyHEY LXer jerort ——ooz0c 0 ip lo ir bro Tz 0 iD io ISOS] RINSE Op BSEHTUN SITE prcrr Io TRS wr apa aeuoysoouon ap (nyse WHET + wave! -Z102' 2009 Op MUD TIT 92 oneal joosT forse io io i io TYRESESUT Sp Op OATF STHOTENG] Taieg Tar GEO enyesdns ggsz sd-oouse dur 6£01 eiejeadns 96g oc-(oou8e ‘wai 1102°20°20/99T ‘axouatyout ap yoesn03 Tt ‘dur 6E0T vynyesdns y6gz 3d-joouse wa19} Z10ZT0 fap ENO pp EL R667 Trerersc16c Feo"RE0T for RET [rr'esce e107 e107 ETOZ [0L0c | yeseour © Joann foeeomae] assur [ET peseurop]—y, | aver freseusp eed ee vimsmoe | % | yaemon | uinmgooe | "Seveqaade grungy jgnd ynjnjuausop pueunede soy1znung e9s91414>uI au exeuy plunu e glevoyar-anensuupe eareyUn ejaugen nueweren jas Py3}01A 9H 29 *yu902u) > gojueg yaAg 22 eo eIpr jog "28 ; 1ws99x@ |ygnd HOUPNY viz aaeg Anpey nueqot) ‘suo> eua[ nosedog'2a ‘niuvas sas ‘ANnd@K9 40399110, oore _ [is oore [ee core Freoue ec conc SOU lo persee (ocr lo jocor omy [soore iv S87 lecore lezooe aE FaTwURISONOD| “F600 OF 6LIETOT TerEaT_|eror a ELECT Teerst _ |IeLet io TETrT lo TezeT P P zen TePLaT a ELeL Te Lat SO SESS _[ROSSRS Isport _|PeSPorT Perec __ [reise [0 [SC96T 0 Seer 0 [or ost ROsses [sport rezac + [essc99_[es66 FETOLT_|T'eL¥G iSreBEe_ [EL TBO6 TSSEIL _ PTELO lp TEST Pp io lovest [Sor TESCO lee cozo Isc caee Hana C00 FOL 0 0 lo lo lo 0 lo sr epesT PUAaSTO ig ig lo o 0 0 lo ler TOs aay ITOSSSTIOD|