Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Directia Tehnica si de Gospodarire Comunala


Nr. 10876/02.10.2012

CAIET DE SARCINI
Actualizare DALI+PT+DE+CS-Reabilitare statie de pompare apa incendiu Casa de Cultura
pentru Tineret Braila - Gospodaria de apa
1.Dispozitii generale
Pentru combaterea incendiilor la Casa de Cultura pentru Tineret Braila a fost amenajata o statie
de pompare cuplata cu rezervor de apa de 300 mc., amplasata in spatele blocului 10 Calea Calarasilor.
Datorita degradarii constructiei (infiltratii in pereti,planseu,camera pompelor inundata) cat si
uzurii morale a pompelor,instalatia pentru stins incendiu nu mai functioneaza.
Pentru reabilitarea statiei de pompare pentru incendiu, a fost intocmit proiectul Nr.4301/2001reabilitare statie de pompare pentru incendiu la Casa de Cultura pentru Tineret Braila-faza
SF+PT+DE+CS, elaborate de I.P.PRODOMUS SA. Braila
In aceasta documentatie se prevad lucrari de reparatii la statia de pompare si rezervorul de
incendiu, lucrari de hidroizolatie la rezervor si camera pompelor, lucrari de dezafectare si inlocuire a
instalatiei hidraulice existente precum si a utilajelor de pompare, amenajarea unei camere pentru
adapostirea tabloului electric de lumina si forta, alimentare cu energie electrica a statiei de pompare,
instalatii electrice de forta si comanda, pentru utilajele din statie, instalatii electrice de iluminat.
2.Obiectul contractului
Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare pentru - Actualizare
DALI+PT+DE+CS - reabilitare statie de pompare apa de incendiu Casa de Cultura pentru Tineret
Braila-gospodaria de apa. Aceasta activitate presupune:
- studierea solutiilor tehnice de reabiltare prevazute in documentatia mai sus mentionata, cu
posibilitatea unor completari sau corectari la solutionarea acestora;
actualizarea documentatiei,fazele DALI+PT+DE+CS, in conformitate cu Ordinul nr. 863
din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarrea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii".
- elaborarea devizului confidential pentru Beneficiar;
In elaborarea volumului confidential pentru beneficiar, proiectantul va acorda o atentie
deosebita intocmirii acestuia. Toate preturile si tarifele vor fi cele existente pe piata la momentul
intocmirii documentatiei, luandu-se in calcul preturi si tarife de piata medii. Devizul confidential cu
valori va fi predat Beneficiarului intr-un singur exemplar, pe suport de hartie .
- verificarea documentatiei tehnice de catre verificatorii de proiecte atestati. Nu va fi primita
documentatia tehnica nesemnata si nestampilata, conform prevederilor legale de catre
verificatorii de proiecte si neinsotita de referatele de verificare in original.
- Graficul general de realizare a lucrarii
Documentatia tehnico-economica (DALI , proiectul tehnic, caietele de sarcini precum si detaliile de
executie) va fi predata astfel:
-

in 4 (patru ) exemplare pe suport de hartie, inclusiv piesele desenate;


in format electronic, pe CD, identic cu varianta scrisa.

Asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor


Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe intreaga durata de implementare a proiectului
indeplineste cerintele autoritatii contractante; indeplineste cerintele contractorului (pentru clarificarea
inadvertentelor ce pot aparea in decursul procedurilor de achizitie de lucrari si echipamente).
Servicii si date furnizate de autoritatea contractanta
Consiliul Judetean Braila pune la dispozitia proiectantului Proiectul nr.4301/2001 elaborat de
I.P. PRODOMUS S.A, anexat.
Receptia documentatiei tehnico-economice
Achizitorul va verifica si receptiona documentatia tehnica in conditiile in care aceasta a fost
realizata in concordanta cu necesitatile sale, respectandu-se prescriptiile tehnice in vigoare si
prevederile Caietului de sarcini.
Predarea documentatiei se face de catre prestator prin inregistrarea la Registratura Generala a
Consiliului Judetean Braila.
La predare documentatia va fi insotita de un proces verbal de predare, care este confirmat de
Beneficiar din punct de vedere cantitativ.
Receptia calitativa si insusirea documentatiei se face dupa avizarea acesteia de catre Comisia
de avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii de interes judetean.
In cazul in care in cadrul procedurii de avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda la
refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu solicitarile Comisiei de avizare a
documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii de interes judetean.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Pusca Ionel

INTOCMIT
ing. George Scurtu

S-ar putea să vă placă și