Sunteți pe pagina 1din 3

tl

.,ft't
.f

qmgN$t[JrGI
d

rri'::'iL

fenrosn

i.c.s. REDuNloN FENoSAs'A'

AVIZDE RACORDARE
n0 1 . 0 4 . 2 0 1v6a l a b ipl 6 n i l a 0 1 ' 0 4 . 2 0 1 7
N r .M 2 0 7 0 2 0 1 6 0 3 0 0d0i 6
Solicitantul:SRL DOUBLESPOT
99
Adresa: Orhei,Negruzi Constantin,
Locul de consum pentru care se soliciti racordarea:Fabrica
,,
Gategoriade fiabilitate:lll
Condifii referitor la sursa autonomi de alimentarecu energie electrici: Lipsesc
Punctul de racordare la releauaelectrici este: PDC-178fid. 9, PD-Nordicfid. 10, PD-TextilF-'17
Tensiunea nominali in punctul de raqordare:10 kV
puterea electrici aprobati prin aviz (se include 9i in contractul de furnizare a energiei electrice drept putere
electrioi contractati): 320000W
1. lNDlGATll REFERITORLA PROIECTAREAINSTALATIEIDE ALIMENTARE:
PT-382,existentapa4inesolicitantului'
1.1. Se permiteutilizarea
PUTERE:0.87- 10 kV
2. CERINTEREFERITORLAVALOAREAFAGTORULUIDE
pROTECTIE
de amenajarea protecfeiimpotrivatrisnetuluia
"lnstrucliunii
CONTRAFULGER:Conform
3. CERINTEDE
PA34.21.12247".
clddirilor
9i construc$ilor
4.

DE scuRTclRcurr' fjj) : 2,1kA'


VALoARA cALcuIATAA GURENTULUI

5.' CERINTEDE PROTECTIEPRINRELEE:conformcap.3.2NAIE.


6. cERINTA FATA DE zoLATlE gl PR6TE6TIAcoNTRA SUPRATENSIUNII:
electricecu tensiuneade lucru6-10kV:
6.1. Pentruinstalaliile
l oer i m p u l s
6 . 1 . 1 .D e p r e v i z u tc o n f o r mp . 4 . 2 . 1 3 3 4 . 2 . 1 5S9i p . 2 . 5 . 1 1 6 - 2 . 5 . 1d3i4n N A I E ,l i m i t a t o a rae s u p r a t e n s i u n i d
(atmosferice)9i de comutalie.
la tensiuneamai micdde 1kV:
electrice,alimentate
6.2. Pentrureceptoarele
de impuls(atmosferice)
a supratensiunilor
p.7
9i de comutafe.
limitatoare
prevdzut
.22
NAIE,
.1
conform
6.2.1. De
varialiilorlente
proteclie
impotriva
cu
funclii
de
sau
relee
independenie
declangatoarelor
utilizarea
6.2.2.Se recomandi
(supratensiuni)
tensiunii.
ale
rapide
9i
conformpp.7.1.71-7.1.86din NAIE.
6.2.3.De previzutaparatde comutaliecu protecliediferenlial5
enumeratein pp. 6.2.29i 6.2.3,inclusivcu proteclii
unuiaparatcombinatcu toateprotecliile
6.2.4.Se admiteinstalarea
contrasupracuren'!lor.
.-6.2.4trebuieinstalatein aval de intreruptorulautomatprincipal,in
in pp. 6.2.'1
6.2.5.Aparatelede protecfierspecificAte
exteriorulpanouluide evidenliindicatin p 8.
:
7. CERINTErnrA Oe AUTOMATIZARE:nu aplici. '
MASUMRE:
DE
8. CERINTEFATA DE ECHIPAMENTUL
g.1. Caracteristicile
tehnice ale echipamentulde, misurare, ce va fi instalat,trebuie sd corespunddprevederilor
(HotdrireaANRE nr. 382 din 02.07.2010
privindmisurareaenergieielectricein scopuricomerciale
Regulamentului

de
atita cantitiliror
inresistririi
areposibiritatea
care
,1i:lt#i"t"H;lTsttlffi:tr"t:"il,1tiJ.i:L?l'o"no,r"nt
energieelectrici 9i de outereactivi, cit 9i a cantitdlilorde energieelectrici 9i de putere reactivd,cu respectarea
nu maijoasi de 0'5S.
a contorului
claseide exaetitate
timp de cel pulin45 de zile,
trebuiesi memorezevalorileinregistrate
de energieelectricd
8.j.2. Contoareleelectronice
fird ca exactitatealor de misurare sd fie afectatS.
de fo(d.
numaila tensiuneaprimari a transformatorului
de mdsurarese,racordeazi
8.1.3.Echipamentul
a
cantitSlilorde energie
orare
mdsuririi
capacitatea
cu
8.,1.4. Se va instalacontoi.electronicde energieelectricd
contoruluide energie
defectirii
posibilitatea
momentului
inregistririi
gi
electrici gi a puteriielectriceconsumate cu
electrici9i a lipseitensiunii.
gi curenliide pe toateceletreifaze.
8.1.5.Mdsurarease face folosindtensiunile
carea fostverificatmetrologic
de energieelectricd,
ai de$nebuletinul
8.1.6.De prev6zutinstalareacontorulyielectronic
stabilit.
de verificaremetrologicivalabilpentrutermin
LCD display.
g.1.7.Afigajulindica$ilor
trebuiesd fie reflectatprinintermediul
de energieelectricd
electronice
contoarelor

Nr. M20702016030006 din 01.04.2015valabil pdni la 01.04.2017

: :

8.1.8.Citirea indicagilorcontoruluide energieelectricdnu trebuiesi fie condilionatdde prezentatensiuniipentiu.


misurat.
de fo4a, care este
8.1.9.Echipamenfulde mdsurareva fi racordatnumai la tensiuneaprimari a transformatorului
proprietate
a consumatorului
sau de caredispuneconsumatorul.
de misurarede la alt furnizordecAtoperatorulre{eleide distribulie,
8.1.10.
in caz de procurarea echipamentului
de eviden!5.
la momentulcoordondriiintreguluiproiectse va coordona9i echipamentul
8.2. Panoulde evidenfd(PEv) se va instala:
de incuiere,av6ndcap
8.2.1.Pe pereteleexterioral PT nou montat.Se va instalaPEv cu doudugidotatecu dispozitive
pentru
va
dispune
de
fereastrd
citirea
indicaliilorcontorului
Uga
interioari
triunghiularcu indllimeade 7mm.
prin
Se va instalaPEv din otel cu proteclieanticorozivd
electricAi orificiipentruaplicareasigiliilorFurnizorului.
plasticecu gradde protecliecontraimpactului
mecanic
zincarela cald 9i aplicareavopseleisau PEv din materiale
1K10,autoextingibile
conformIEC60085,ambeleavdndgradulde proteclieminimlP43 conformlEC529.
8.2.2.Relelelesecundaresd fle executateseparat,prinfurtunmetalicvizibil.
sd se efectuezein conformitate
cu cap. 1.7 NAIE.
9. Legareala pdm6nt9i indeplinirea
misurilorcontraelectrocutdrii
10. ALTE CERINJE: Elaborarea9i coordonareaproiectuluiinstalalieielectrice,ce se monteazdde cdtre electricianul
autorizatde InspectoratulEnergeticde Stat, cu operatorulde relea este obligatorie.O copie a proiectuluicoordonat
rdmdne la operatorulde refea.Coordonareaproiectuluirespectivse efectueazi de cdtre operatorulde relea in termen
de cel mult 10 zile calendaristice
de la datasolicitdrii.
sd se utilizezereceptoareelectricecare nu vor afectacalitateaenergiei
10.1.in instalafiile
electriceale producdtorului
electrice.
10.2.Montareainstalalieide utilizare9i racordarese efectr.jeazide cdtre electricieniautorizaliconform pp. 60 9i 66
RFUEE.
pentru
10.3.La cerereasolicitantului
operatorulde releava realizainstala$ade racordaredupi incheiereacontractului
pentrumonhrea instalalieide
montareainstalalieide racordarecu.operatorulde relea9i achitareacheftuielilor
racordare.
privindracordareala refeauaelectricdse incheiedupi executareade citre solicitant(prin intermediul
10.4.Contractul
a instalaliei
de utilizare.
electricianului
Energeticde Stat,la alegereasolicitantului)
autorizatde Inspectoratul
proiectulcontractului
10.5.Operatorul
de relea prezintdsolicitantului
9i devizulde cheltuielipentrumontareainstalaliei
de racordare intocmit de cdtre operatorulde relea cu respectareaprincipiilorMetodologieide determinare,
de distribuliea energieielectrice,
aprobare9i revizuirea prelurilorla serviciileauxiliareprestatede intreprinderile
prin
2007
.
din
2
mai
aprobatd
HotirdreaANRE nr. 245
10.6.in cazul in care solicitantulconsiderdcd in devizulde cheltuielisunt inclusecheltuieliexagerate9i care nu
aprobare9i revizuirea prelurilorla serviciileauxiliareprestate
corespundprincipiilor
Metodologiei
de determinare,
de intreprinderilede distribuliea energieiel contestd devizul de cheftuielila Agenfa Nafonali pentru
Reglementarein Energeticd.
l0.T.Solicitantul achitd cheltuielilepentru montarea instalalieide racordare 9i operatorul de re{ea otganizeaze
proiectareq9i montareainstalafieide racordare.
consumatornon
de relea,pdrfile(solicitantul/poten$alul
de citre operatorul
10.8.Dupi montareainstalaliei
de racordare
casnic ai operatorulde re!ea),de comun acord, stabilescpunctulde delimitarea instalaliilorelectrice,prin
se
de releaa actuluide delimitare
intocmireade cdtreoperatorul
9i semnarealui de cdtrepdrfi.Actulde delimitare
pentru
contractului
prezintd de cdtre operatorulde relea in ziua finalizdriiinstalalieide racordare,conform
montareainstalafieide racordare.
10.9.in cazul in care instalaliade racordareeste montatdde cdtre alte persoane autorizate,actul de delimitarese
intocmegtegi se semneaznde pdrliin termende cel mult3 zile lucrdtoarede la data solicitirii.
ln atenfia solicitantului
f.
2.

3.

potenlialconsumator
finaln u estede acordcu condiliileindicatein aviz,el este in dreptsd
in cazulin care solicitantul,
In Energeticd
se adresezela AgenliaNafionaldpentruReglementare
(potenlial
solicitantul
consumator
final):
Dupdobf nerea9i executareaavizuluide racordare
2.1. Se adreseazala Inspectoratul
EnergeticdeStatin vedereaoblineriiactuluide admiterein exploatarea instalaliilor
electricealesolicitantului.
electriceale solicitantului,
2.2.Dupd,prezentarea
operatorului
de releaa actuluide admiterein exploatarea instalaliilor
potenfialconsumatrcr
final,achitd
poten$alconsumator
de Stat,solicitantul,
final,eliberatde Inspectoratul,Energetic
plata pentruracordare.
electriceale solicitanfului
se efecfueazein termende cel mutt4
2.3. Racordarea9i punereasub tensiunea instalalilor
pentru
pl5$i
racordare.
zile calendaristicedin momentulachitirii
in cazul existenleidatoriilorpentru energiaelectricd9i penalitdfila alte locuri de consum,operatorulde retea este in
drept si nu racordezeinstalafiade utilizarela releauaelecticd.

t
*.',

valabilpini la 01.04.2017
Nr. M20702016030006
din 01.04.2016

Aprobat: lnginer Solicitiri de Gonectare


Verificat: Inginer Gontrolul Lucririlor
Eliberat:
(Numelq Prcnumcl. sl snneura)

Primlt:
(Numrle, Prenumel. sl semnitun sollcliatlulul)

SamoilaArtur

:
t l

..!.l l