Sunteți pe pagina 1din 2

Implicaţiile  integrării  europene  asupra  mediului  de  afaceri  din  România | Parerea ...

Page 1 of 2

Prima pagina Despre Evenimente Gazeta ABM Resurse Strategii Realitatea are o poveste Divertisment Cariere Forum
Prima pagina Despre Evenimente Gazeta ABM Resurse Strategii Realitatea are o poveste Divertisment Cariere Forum

5 Mai 9 Februarie

Cariere ABM Login Membri

Prezentare companii
Parerea mea
User
(51)
Pass
Jobs ABM (0)
  Implicaţiile  integrării  europene  asupra   Login
Inscriere
Parteneri ABM mediului  de  afaceri  din  România
Newsletter
            Integrarea  europeană  are  multe  efecte  şi  nu  doar  la  nivel  economic.  
O  Europă  reunită  înseamnă  un  continent  mai  puternic,  democratic  şi  stabil,   Email
solid  din  punct  de  vedere  al  păcii  şi  securităţii,  fiind  astfel  un  teren  fertil  
pentru  dezvoltarea  în  continuare  a  comerţului  şi  investiţiilor  în  comunitate. Trimite

            După  aderarea  celor  10  ţări  la  1  mai  2004,  populaţia  Uniunii  
Cauta
Europene  a  sporit  cu  aproximativ  75  de  milioane  de  locuitori  într-o  zonă  
economică  cu  aproape  450  de  milioane  de  consumatori,  iar  în  anul  2007,   Articole
prin  aderarea  a  încă  două  state,  această  cifră  va  urca  până  la  480  de  
milioane.

            Este,  în  acest  moment,  cea  mai  mare  piaţă  unică  din  lume.  Se  pare  
Cauta
că  va  fi  pregătită  să  facă  faţă  concurenţei  globale,  obiectivul  propus  al  UE  
fiind  să  devină  în  2010  „cea  mai  competitivă  şi  dinamică  economie  din  
lume,  bazată  pe  acumularea  de  cunoştinţe,  aptă  să  susţină  o  creştere   cauta cu google
economică  durabilă,  asigurând  locuri  de  muncă  mai  multe  şi  mai  bune,  
precum  şi  o  coeziuni  socială  sporită.”  (Consiliul  Europei,  Lisabona,  martie  
2000). Cauta
            Până  la  urmă,  ce  înseamnă  să  fii  membru  UE?  Foarte  simplu  spus,  
înseamnă  liberă  circulaţie:
            • a  mărfurilor  şi  serviciilor;
            • a  persoanelor,  ceea  ce  înseamnă  că  atât  cetăţenii  vechilor  state  
Trafic.ro -
membre,  cât  şi  cei  ai  statelor  recent  integrate,  vor  putea  călători  liber  
clasamente
oriunde  în  cadrul  Uniunii  Europene  lărgite;
• a  capitalurilor  către  şi  dinspre  noile  state  membre.

            Per  total,  se  aşteaptă  ca  extinderea  UE  să  aibă  un  impact  pozitiv  
asupra  economiei  româneşti,  având  în  vedere  că  va  impulsiona  în  mod  
semnificativ  creşterea  economică  atât  de  necesară,  precum  şi  prosperitatea  
întregii  ţări. 

            Comerţul  exterior  dintre  România  şi  toate  celelalte  ţări  membre  UE  
va  înregistra  creşteri  continue  în  viitor  datorită  înlăturării  barierelor  tarifare  şi  
netarifare.  Se  va  produce  un  transfer  al  forţei  de  muncă  din  ramurile  
industriale  intensive  către  sectoarele  industriale  bazate  mai  mult  pe  abilităţi.  
Acest  lucru  va  spori  productivitatea  şi,  ţinând  cont  de  existenţa  costului  
unitar  încă  redus  al  forţei  de  muncă,  precum  şi  de  continuarea  procesului  
de  privatizare,  România  ar  trebui  să  rămână  o  ţintă  atrăgătoare  pentru  
investitorii  interni  şi  externi.  În  plus,  implementarea  în  totalitate  a  legislaţiei  
UE  şi  investiţiile  sporite  de  capital  fix  şi  uman,  precum  şi  cheltuielile  pentru  
cercetare  şi  dezvoltare  vor  contribui,  de  asemenea,  la  creşterea  
productivităţii.  Totuşi,  nici  unul  dintre  obiectivele  sus-menţionate  nu  poate  fi  
realizat  în  lipsa  unor  mecanisme  de  piaţă  funcţionale  şi  a  unor  politici  
previzibile,  bazate  pe  reguli  stricte,  aşa  cum  apreciază  ANIMMC.

            În  pofida  faptului  că  impactul  general  al  integrării  va  fi  benefic  pentru  
economie  în  ansamblu,  acesta  va  fi  probabil  distribuit  inegal  şi  unele  
categorii  (de  exemplu  întreprinderi  mari  aflate  în  proprietatea  statului,  
organizaţii  industriale  care  lucrează  în  pierdere)  vor  beneficia  mai  mult  decât  
altele,  cum  ar  fi  IMM-urile  din  sectoarele  productive.

            România  are  încă  unul  dintre  cele  mai  scăzute  niveluri  din  regiune  
în  ceea  ce  priveşte  venitul  pe  cap  de  locuitor  şi,  de  aceea,  trebuie  să  
accelereze  creşterea  economică  şi  să-şi  sporească  eforturile  de  stabilizare  în  
scopul  aşezării  economiei  pe  drumul  unei  convergenţe  durabile.

            Fără  restructurare  economică  şi  fără  mecanisme  de  realocare  a  
resurselor  determinate  de  tendinţele  pieţei,  inclusiv  a  forţei  de  muncă,  
dinspre  activităţi/operaţiuni  cu  productivitate  redusă  spre  cele  cu  
productivitate  ridicată,  şi  fără  aportul  investiţiilor  străine  directe  la  
modernizarea  tehnologiilor,  potenţialul  economic  al  României  va  rămâne  
nevalorificat,  iar  dezvoltarea  unei  culturi  economice  de  piaţă  va  fi  în  
continuare  limitată.
 

            De  asemenea,  fără  îmbunătăţirea  sistemului  educaţional  şi  
perfecţionarea  forţei  de  muncă,  competitivitatea  firmelor  româneşti  va  fi  
afectată,  în  continuare,  de  forţa  de  muncă  ieftină  şi  necalificată.

            Structura  competitivă  a  costurilor  de  producţie  şi  apropierea  de  
pieţele  de  desfacere  importante  reprezintă  condiţii  necesare  pentru  atragerea  
investiţiilor  străine  directe.  Printre  provocările  cu  care  se  confruntă  România  
se  numără  şi  creşterea  productivităţii  în  unele  sectoare  ale  economiei,  iar  
acest  lucru  va  fi  posibil  numai  prin  ajustări  ale  pieţei  forţei  de  muncă,  în  
sensul  deplasării  către  sectoarele  industriale  mai  competitive  cu  nivel  salarial  
corespunzător  mai  ridicat.

            Un  sector  important  al  economiei  este  dat  de  IMM-uri  şi  acestea  vor  
fi  direct  influenţate  de  schimbările  integrării  europene.  Impactul  integrării  
asupra  IMM-urilor  depinde  în  general  de  tipul  firmei.  Întreprinderile  de  
producţie/servicii  cu  activităţi  de  export,  de  mărime  medie,  vor  trebui  să  facă  
faţă  unei  competiţii  sporite  în  cadrul  pieţei  unice,  în  acelaşi  timp,  vor  putea  
profita  de  oportunităţile  oferite  de  o  piaţă  extinsă.  Pentru  ca  acestea  să  
obţină  beneficii  în  astfel  de  condiţii,  va  fi  necesar  să  aibă  capacitatea  şi  
dorinţa  de  a  inova.

            Cu  alte  cuvinte,  vor  trebui  să-şi  adapteze  strategiile,  produsele  şi  
serviciile  la  noul  mediu  de  lucru.  Pentru  a  putea  profita  de  aceste  noi  
oportunităţi,  ele  vor  trebui  de  asemenea  să  se  conformeze  noilor  cerinţe  
legislative  din  domeniu,  aşa  cum  ar  fi  spre  exemplu  standardele  şi  
certificarea  calităţii.  Pe  de  alta  parte,  întreprinderile  care  nu  sunt  orientate  
spre  export  nu  se  vor  confrunta  cu  prea  multe  schimbări  pe  termen  scurt,  
însă,  foarte  probabil,  pe  termen  lung,  vor  trebui  să  facă  faţă  unei  competiţii  
sporite  chiar  şi  pe  piaţa  internă.  Adaptarea  la  noul  mediu  va  fi  numai  o  
chestiune  de  timp.

            Piaţa  internă  din  România  va  fi  în  continuare  reprezentată  de  
producătorii  locali  şi,  în  acest  sens,  vor  trebui  promovate  activităţi  de  
cercetare  şi  dezvoltare  originale.  Obiectivul  acestora  va  fi  încurajarea  
producţiei  locale  care  are  drept  ţintă  piaţa  locală,  căci  aceasta  este  
modalitatea  principală  de  a  uşura  povara  inevitabilă  a  restructurării  şi  a  

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\articol.php.htm 05/05/2010


Implicaţiile  integrării  europene  asupra  mediului  de  afaceri  din  România | Parerea ... Page 2 of 2

pătrunderii  eficiente  pe  o  piaţa  unică  lărgită.

            În  cadrul  unei  economii  bazate  pe  cunoaştere,  competitivitatea  
întreprinderilor  româneşti,  mari  sau  mici,  va  depinde  din  ce  în  ce  mai  mult  
de  capacitatea  lor  de  a  furniza  produse  cu  valoare  adăugată  mare  la  preţuri  
competitive.  Pe  de  o  parte  globalizarea  şi  pe  de  altă  parte  liberalizarea  
comerţului  vor  forţa  majoritatea  întreprinderilor  româneşti,  mari  sau  mici,  să  
devină  competitive  pe  plan  internaţional  chiar  şi  atunci  când  operează  în  
totalitate  pe  piaţa  românească.

            Pentru  a  deveni  şi  rămâne  competitive,  IMM-urile  româneşti  au  
nevoie  de  o  strategie  coerentă  în  domeniul  afacerilor,  de  creşterea  
constantă  a  eficienţei,  de  reducerea  costurilor  de  producţie  şi  de  
îmbunătăţirea  calităţii  şi  imaginii  produselor.  Aceasta  strategie  ar  trebui  să  
includă  investiţii  în  cercetare  şi  dezvoltare,  dobândirea  de  noi  tehnologii,  
îmbunătăţirea  practicilor  manageriale,  elaborarea  de  proiecte  creative  şi  
atrăgătoare  şi  un  marketing  eficient.

            Industria  românească  operează  deja  într-un  mediu  deschis  şi  
competiţional.  Acest  fapt  permite  abordarea  pieţei  interne  ca  un  prim  pas  
prin  care  întreprinzătorii  pot  deveni  mai  competitivi  şi  mai  „internaţionali”,  
până  în  momentul  integrării  în  UE.  Există  o  serie  de  măsuri  care  pot  
facilita  menţinerea  competitivităţii  companiilor  româneşti  pentru  a  opera  în  
continuare  pe  piaţa  autohtonă  mai  concurenţială  şi  din  ce  în  ce  mai  
importantă,  deşi  neglijată  uneori  în  mod  nerealist.  Întreprinderile  româneşti  
trebuie  să  reuşească  pe  piaţa  internă  şi,  în  acelaşi  timp,  să  se  orienteze  
către  pieţe  internaţionale.

Ionuţ Ciurea, Membru ABM  Community(2005)  [2005-04-13]
Salveaza articolul | Recomanda unui prieten

| Ads  sound  good…   | Sa ne destindem si sa invatam ceva din Marketing


Blunders | Fotografii   de   viitor | Parerea  mea... | Vrei   sa   reusesti   in   viata?    |

         Despre BOS   ABM Community  Parteneri   Harta Site   Contact 

© ABM Community 2004/5/6/7, Toate drepturile rezervate | IE 5, 800x600, 16b | JScript, PHP, MySQL | powered by xilviu

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\articol.php.htm 05/05/2010

S-ar putea să vă placă și