Sunteți pe pagina 1din 20

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR 64/ 10.07.2015

1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. ECOVOL S.A., cu sediul in Oras Voluntari, B-dul Dunarii, nr 52A,
Judetul Voluntari, tel/fax : 021-270.45.19, inmatriculata in Registrul
Comertului sub nr. J23/1053/2007, Cod Unic de Inregistrare 21551614,
Atribut Fiscal RO, Cont RO19FNNB 0013 0250 2632 R002 deschis la Banca
Credit Europe Bank, Sucursala Voluntari, reprezentata prin Director General
Dl Zamfira Costantin, denumita in cele ce urmeaza ECOVOL.
si
S.C. EURO SISTRA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Fabrica de
Caramida, nr. 1A, casa nr. 72, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti
sub nr. J40/14056/2014, CUI 33865653, Atribut Fiscal RO, reprezentata de
catre Administrator Zambon Claudio, denumita in cele ce urmeaz
EUROSISTRA.
Preambul:
Avand in vedere ca Eurosistra dispune:
de marca internaional a companiei de Sicurezza e Ambiente S.p.A
nregistrat la Geneva la data de 8 august 2010 cu numrul 1002159;
de o ampl i complex organizare corporativ prin intermediul unei
Centrale Operaionale i a unei Reele de control n teritoriu;
de know-how;
autorizatii, licente si atestate necesare prestarii de servicii de curatenie a
drumurilor ca urmare a accidentelor rutiere de catre Eurosistra sau de
catre terti prestatori pe teritoriul Romaniei
precum si de prevederile:
- O.U.G. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului;
- O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Page | 1

2.1 Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre ECOVOL a serviciilor


de curatare a drumurilor ca urmare a accidentelor rutiere la solicitarea si sub
coordonarea Eurosistra.
2.2. Serviciile de curatare a drumurilor afectate de accidentele rutiere constau
in:
- aspirarea si prelevarea lichidelor si deseurilor poluante deversate din
vehicule;
- colectarea deseurilor rezultate in urma coliziunii dintre doua sau mai multe
vehicule.
2.3 Serviciile se vor efectua dupa descongestionarea intregii zone din momentul
acordului dat de catre Politia Rutiera, autoritatile locale sau firme specializate
ce au obligatia gestionarii accidentelor rutiere.
3. ZONA DE PRESTARE
3.1 ECOVOL garanteaz deplina operaionalitate a interveniilor de curare a
drumurilor post accident n termenii prezentului Contract pe drumurile
referitoare la zona teritorial a Orasului VOLUNTARI, numita Zona Operativ
de Intervenie.
3.2 n cadrul zonei indicate mai sus ECOVOL va presta serviciile de reabilitare
a drumurilor post accidente la comanda si sub coordonarea Eurosistra. De
asemenea, n interiorul Zonei Operaionale de Intervenie (i prin urmare pe o
raza de 30 (treizeci) kilometri de propriul sediu operaional), n cazul n care
este solicitat n mod expres de Eurosistra, ECOVOL se angajeaz s execute
serviciul, fr a aduce atingere motivelor obiective de organizare care mpiedic
intervenia, acionnd ntotdeauna n conformitate cu modalitile operaionale,
n mod analitic indicate i explicate n Anexa Tehnic (n acest ipotez
ECOVOL nu este constrns de calendarul de intervenie indicat n Anexa
Tehnic, chiar dac este obligat s acioneze cu vitez maxim).
3.3 In cazuri excepionale, acolo unde este solicitat de Eurosistra, ca urmare a
nevoilor de serviciu indicate de aceasta, ECOVOL va putea s presteze serviciul
de reabilitare a drumurilor post accident, n afara Zonei Operaionale de
Intervenie, rmnnd stabilit faptul c n asemenea ipoteze ECOVOL este
obligat sa actioneze in cel mai scurt timp posibil .
3.4 Zona Operaional de Intervenie poate fi supus la inspecii cu privire la
consolidarea operabilitii.
4. DURATA CONTRACTULUI

Page | 2

4.1 Prezentul se incheie pe perioada cuprinsa intre data obtinerii autorizatiilor,


acordurilor si avizelor necesare prestarii activitatii de catre ambele societati si
pana la data de .....................
4.2 Prezentul contract nceteaz la initiativa temeinic motivata si comuna a
partilor, cu un preaviz de 30 de zile.
4.3 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre partile contractante.
5. PLATA PRESTATIILOR SI MODALITATEA DE PLATA
5.1 a) Pentru serviciile de curatare a drumurilor ca urmare a accidentelor
rutiere Euro Sistra va achita in functie de suprafata curatata, dupa cum
urmeaza:
- suma de 50 euro, pentru interventia de curatenie a drumurilor pentru
suprafata de maxim 10 mp;
- o suma fixa de 50 euro la care se adauga 5 euro/mp pentru fiecare metru
patrat ce depaseste suprafata de 10 mp.
Preturile nu contin TVA.
b) contravaloarea deseurilor rezultate in urma activitatii de curatenie ce vor fi
predate catre firme specializate in colectarea deseurilor periculoase si a
deseurilor nepericuloase vor fi suportate integral de Eurosistra.
5.2 Valoarea maxima a prezentului contract este de................., ............. TVA.
5.3 Decontarea serviciilor se face lunar pana la data de 30 ale lunii, iar
termenul de plat pentru serviciile prestate este de 4 zile lucratoare de la
emiterea facturii fiscale.
5.4 La factura fiscala se vor anexa centralizatorul cu operatiile de curatenie
efectuate in luna respectiva, la care se va atasa in copie:
i) reportajul fotografic (Anexa Tehnic capitolul XI);
ii) modulul de serviciu digital (Anexa Tehnic capitolul XIII);
iii) documentul de transport deeuri (produse ca urmare a currii
drumurilor) de la locul interveniei pn la depozitul temporar (Anexa Tehnic
capitolul XII).
5.5 Orice plat realizat de Eurosistra n favoarea ECOVOL, ca urmare a
interveniilor realizate, este efectuat prin transfer bancar.
5.6 Daca Eurosistra nu onoreaza facturile in termenul contractual, atunci
ECOVOL are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.
Imediat dupa ce Eurosistra isi onoreaza obligatiile, ECOVOL va relua prestarea
serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Page | 3

6.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ECOVOL


a. se obliga sa presteze serviciile de curatare a drumurilor ca urmare a
accidentelor rutiere;
b. se obliga sa presteze serviciile in graficul de timp aprobat de parti in anexa
tehnica, anexa la contract;
c. se obliga sa factureze serviciile prestate lunar si sa anexeze documentele
stabilite prin prezentul contract;
d. sa detina instrumente informatice individuale, constituite din computer,
conexiune internet i adres de pot electronic;
e. s acceseze sptmnal adresa de pot electronic, n scopul cunoaterii
Circularelor Eurosistra;
f. personalul calificat si know-how pentru activitatile desfasurate;
g. sa dispuna de personal calificat 24ore/24 ore;
h. sa utilizeze in prestarea serviciilor doar utilajele si materialele puse la
dispozitie de Eurosistra;
i. sa fie asistati de agentii de politie pe perioada in care desfasoara activitatea
de curatenie;
j.sa nu solicite, pe durata de valabilitate a prezentului contract, pretentii
financiare de la companiile de asigurare pentru serviciile de curatare a
drumurilor ca urmare a accidentelor rutiere, cu exceptia sumelor nedecontate
de catre Eurosistra in termen de 4 zile lucratoare de la emiterea facturii fiscale.

6.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE EURO SISTRA


a. se obliga sa asigure activitile de curatenie a drumurilor ca urmare a
accidentelor rutiere in orasul Voluntari.
b. sa asigure know-how pentru activitatile desfasurate;
c. sa asigure logistica asociata acestei activitati;

d. sa coordoneze activitatile de curatare a drumurilor afectate de accidentele


rutiere dupa finalizarea operatiilor de catre Politia Rutiera sau de catre orice
autoritate publica sau locala ce are obligatia gestionarii accidentelor;
e. se obliga sa comunice, in scris, orice comanda ce trebuie efectuata de
ECOVOL, precum si termenul de prestare;
f. sa puna la dispozitia ECOVOL personal de contact pentru rezolvarea oricarei
probleme in timp util;
g. sa informeze autoritatile competente cu privire la serviciile prestate de
ECOVOL;
h. sa puna la dispozitia ECOVOL, in mod gratuit, utilajele precizate in Anexa
tehnica;
Page | 4

i. sa puna la dispozitia ECOVOL materialele consumabile: detergent si produse


pentru bioremedierea hidrocarburilor pentru interventiile ca urmare a
accidentelor rutiere, in cantitatea considerata necesara pentru desfasurarea
corecta a operatiilor de curatenie;
j. se obliga sa receptioneze serviciile in termenul convenit.
k. se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre ECOVOL in termen de 4 zile
lucratoare de la emiterea facturii;
l. se obliga sa plateasca contravaloarea deseurilor rezultate ca urmare a
operatiunilor de curatenie.
7. INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI
7.1 ECOVOL are obligatia de a indeplini contractul in perioada/perioadele
inscrise in Anexa tehnica.
7.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului ECOVOL nu respecta graficul
de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util,
Eurosistra; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in Anexa
tehnica se face cu acordul partilor, prin act aditional.
8. INCETAREA CONTRACTULUI
8. Prezentul contract poate inceta si in urmatoarele cazuri:
expirarea termenului contractual, daca partile nu convin expres
prelungirea acestuia prin semnarea unui act aditional.
acordul de vointa expres al partilor, materializat in act aditional la
contract;
initierea
procedurii
insolventei/falimentului/lichidarii/reorganizarii
impotriva oricarei parti contractante;
in cazul lichidarii, dizolvarii, fuziunii, divizarii societatii prestatoare,
transferului prezentului contract catre terte persoane fara a avea acordul
expres si prealabil al Achizitorului, caz in care vor fi aplicabile dauneleinterese conventionale aplicabile denuntarii unilaterale;
prin denuntare unilaterala din partea oricarei parti cu conditia unui
preaviz scris comunicat cu cel putin 30 zile calendaristice inaintea datei
prevazute pentru incetare
9. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor cu
caracter tehnic, strategic sau comercial sau de alta natura privind activitatea
Euro Sistra pe care le va detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului
contract.
Page | 5

10. INTERZICEREA CEDRII I SUBCONTRACTRII


ECOVOL nu va putea s cedeze i nici s subcontracteze lucrarile ncredinate
prin prezentul Contract.
11. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale
sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se
intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa
execute total sau partial obligatiile asumate.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte
parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie.
12. LITIGII
Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau n legatura cu prezentul
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau
desfiintarea lui vor fi soluionate pe cale amiabila. In cazul in care nu este
posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente de la sediul prestatorului.
13. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

14. COMUNICARI
14.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
14.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,
cat si in momentul primirii.
14.3 Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax
sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
14.4. a) Pentru Prestator:
Adresa: Oras Voluntari,B-dul Dunarii, nr 52A, Judet Ilfov
Tel: 021-270.30.67
Fax: 021-270.3.67
E-mail: ecovol@yahoo.com
Persoan de contact: Zamfira Constantin
b) Pentru Beneficiar:
Adresa: Bucuresti, str. Amman, nr. 13, ap.1, sector 1,
Tel verde: 0800.800.807
Page | 6

Tel: 021.233.91.32
E-mail: office@eurosistra.ro, office.eurosistra@gmail.com
Persoan de contact: Zambon Claudio
15. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
15.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
16. CLAUZE FINALE
Anexa face parte integranta din prezentul contract.
Dupa
semnarea lui, prezentul contract si ale anexelor acestuia pot fi
modificate, adaptate sau completate, daca este cazul, numai cu acordul
ambelor parti, prin act aditional.
Prezentul contract s-a ncheiat n 2 (doua) exemplare originale,
astazi .........................

PRESTATOR
S.C.ECOVOL S.A.
DIRECTOR GENERAL
ZAMFIRA CONSTANTIN

BENEFICIAR
S.C. EURO SISTRA S.R.L.
ADMINISTRATOR
ZAMBON CLAUDIO

Anexa Tehnica
Page | 7

La contractul de prestari servicii nr. 1849/30.06.2015


PROCEDURI OPERATIVE
PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE CURATARE A DRUMURILOR DUPA
ACCIDENTE RUTIERE

CAPITOLUL I:

Referine

CAPITOLUL II

Caracteristici i metode de utilizare a mijloacelor

CAPITOLUL III

Echipamente n comodat

CAPITOLUL IV

Deschiderea i semnalizarea antierului

CAPITOLUL V

Echipamente de Protecie Personal a personalului care

efectueaz servicii rutiere


CAPITOLUL VI

Modaliti de furnizare a echipamentelor i a produselor

CAPITOLUL VII

Caracteristici i utilizarea mrcii

CAPITOLUL VIII

Timpii de intervenie

CAPITOLUL IX

Activarea Centrului de Operaiuni

CAPITOLUL X

Modaliti operative la locul interveniei

CAPITOLUL XI

Raport fotografic

CAPITOLUL XII

Gestionarea deeurilor

CAPITOLUL XIII Documentatia pentru Eurosistra


CAPITOLUL XIV Verificarea funcionrii corecte i a ntreinerii
utilajelor din dotare si a stocul de consumabile
CAPITOLUL XV

Sistemul de audit

CAPITOLUL XVI

Modaliti de plat a sumei aferente prestarii serviciului

CAPITOLUL XVII Consecine ale ntreruperii/incetarii raporturilor ntre


pri
Page | 8

CAPITOLUL I:

Referine

n scopul prestarii serviciilor Eurosistra deine procedurile de lucru, bazate pe


"Protocoalele operative de siguran rutier i de protecie a mediului" care indic
modalitile de intervenie prin respectarea deplin a cadrului normativ legal n
vigoare.

CAPITOLUL II: Caracteristici ale mijloacelor i ale metodelor de utilizare a


acestora
ECOVOL va utiliza in prestarea serviciului urmatoarele utilaje puse la dispozitie cu
titlu gratuit de catre Eurosistra:
- motoreta, cu capacitate cilindrica 350 cc.
ECOVOL are obligatia sa detina o furgonet cu urmtoarele caracteristici:

zon de ncrcare cu deschidere spate i lateral (partea dreapt);

sarcina util minim 800 Kg;

platforma zonei de ncrcare cu lungime minim de 2,60 metri i lime minim


(ntre pasajele roilor) de 1,50 metri;
girofaruri galben auto poziionate n modurile permise de normele n vigoare;

CAPITOLUL III : Instrumente i echipamente n comodat

Pe toata durata contractului ECOVOL se obliga sa pastreze echipamentele


primite in comodat in starea in care i-au fost predate si totodata, ia la cunostinta ca
utilizarea necorespunzatoare atrage raspunderea ECOVOL.
La semnarea prezentului contract, ECOVOL primete urmtoarele echipamente
n comodat, mentionate, de asemenea si in procesul verbal de predare-primire:

a)

Dispozitiv Genius, identificat prin numr de serie. Utilizarea modulului Genius


este supus controlului de geolocalizare. n acest sens, toate cablajele instalaiei
de geolocalizare vor fi sigilate.

b) 1 lopat cu mner, 1 mtur industrial cu mner i 2 perii industriale;


c) 1 kit de semnalizare pentru antier rutier alctuit din: 2 semne rutiere rotative
circulare, pe fundal albastru i cu sgeat alb reflectorizant rotativ
Page | 9

(standardul UNI EN 10130); 2 semne rutiere ptrate pe fundal rou accident


cu suporturi resigilabile i basculante; 4 recipiente balast pentru semnalizarea
antierului; 6 conuri indicatoare rou cu alb reflectorizante din PVC h. 50 cm;

d) 1 kit de intervenie special conceput i construit la indicaiile Eurosistra


pentru a permite funcionarea, n siguran, n zonele care prezint deversri de
mrfuri sau de substane periculoase;

e) 2 kituri de iluminat, alctuite dintr-un reflector halogen pe trepied telescopic, h.


max. 1,80 mt,
multifuncional)

puterea

reflectorului

500W

(limitat

la

furgoneta

f) 6 rulouri de band de nailon alb rou pentru delimitri n situaii de urgen i


10 palete de fier;

g) 1 kit de logo-uri i autocolante pe furgonet (limitndu-se la furgonet


multifuncional), deoarece pentru camion este prevzut o mas metalic
detaabil, care reproduce marca Eurosistra;

h) 1 bec halogen, 1.000.000 de lumnri rezistente n ap, mner reglabil, curea de


umr, raza de lumin vizibil pn la 1 Km, rencrcabil i auto.

toate cele enumerate mai sus vor fi instalate n interiorul vehiculului.


CAPITOLUL IV:
antierului

Deschiderea i semnalizarea

ECOVOL va trebui s opereze deschiderea antierului.


Deschiderea santierului va opera dupa finalizarea procedurilor legale de catre Politia
Rutiera sau alte autoritati publice sau locale implicate in accident si in urma primirii
comenzilor telefonice din partea Politiei VOLUNTARI sau a comezilor scrise din partea
Eurosistra.
n special, operatorul trebuie:

s
acioneze
dispozitivele
luminoase
intermitente
ale
furgonetei
multifuncionale sau ale camionului, dup ce au poziionat-o n condiii de
siguran;

s poziioneze semnalizarea deinut, dup cum prevede Regulamentul de


execuie al C.d.S.;

s urmeze instruciunile personalului de poliie care a intervenit sau al


personalului rutier auxiliar prezent la faa locului. n absena acestora, situaia
trebuie comunicat imediat Eurosistra i se ateapt dispoziii;

s opereze restaurarea circulaiei prin curarea zonei accidentului, dup cum


este explicat mai bine n urmtorul CAPITOL ZECE;

s restabileasc condiiile rutiere de securitate, prin consultare cu personalul


echipajul de poliie, a personalului auxiliar rutier (mpreun cu Eurosistra), s
elimine de pe amplasamentul rutier toate echipamentele utilizate i s le
Page | 10

reaeze n furgoneta multifuncional sau n camion, s elimine semnalizarea


temporar, s dezactiveze dispozitivele luminoase intermitente ale furgonetei
multifuncionale sau ale camionului, i s le readuc la sediu.

CAPITOLUL V:

Dispozitive de Protecie Individual (DPI) a personalului


care efectueaz servicii rutiere

Personalul care desfoar activiti rutiere la ECOVOL trebuie s poarte


mbrcminte din material cu baz fluorescenta prin aplicarea de benzi
reflectorizante de culoare alb argintiu, la fel ca materialul identificat de Eurosistra.
Acest personal trebuie s fie n conformitate cu prevederile legii pentru securitatea
lucrtorilor.

CAPITOLUL VI:

Modaliti de furnizarea a echipamentelor i produselor

n scopul asigurrii eficienei serviciului de reabilitare n urma producerii de


accidente, activitatea de curare a drumurilor explicat de ECOVOL trebuie s fie
efectuat exclusiv, pentru tipurile de echipamente, instrumente i produse
menionate n acest document, prin aprovizionarea Eurosistra.
Concesiunea n comodat a modulului Genius care trebuie instalat n interiorul
furgonetei, precum i a echipamentului necesar pentru buna desfurare a
operaiunilor de curare a drumurilor n urma accidentelor, dup cum sunt
enumerate n CAPITOLUL III din prezenta anex, va avea loc la sediul Eurosistra,
n momentul semnrii contractului i trebuie s fie susinut de semnarea
ulterioar a notei de livrare de ctre reprezentantul legal al ECOVOL
Furnizarea produselor, necesare pentru efectuarea activitii de curare stradal
n urma producerii de accidente, va putea fi solicitat, dac este necesar, de
ECOVOL ctre Eurosistra prin e-mail care trebuie trimis la adresa
office@eurosistra.ro.
Pentru fiecare cerere de livrare, va fi evaluat adecvarea cantitii de bunuri
solicitate, n baza numrului de intervenii efectuate n perioada anterioar de
ECOVOL, iar cererea respectiv va fi ndeplinit cu promptitudine. De asemenea,
n acest caz, livrarea produselor va trebui s fie nsoit de semnarea notei de
livrare de ctre reprezentantul legal al ECOVOL
Prima livrare a produselor are loc la sediul Eurosistra n momentul semnrii
contractului. Livrrile de produse efectuate dup prima livrare vor fi trimise la
sediul social al Centrului ECOVOL (menionat n interiorul emailului de solicitare);
costul produselor i cheltuielile corespunztoare pentru expedierea produselor vor
fi suportate integral de Eurosistra.
Page | 11

Comanda va fi ndeplinit n conformitate cu timpul minim necesar n funcie de


natura comenzii i de numrul de cereri naintate n aceeai perioad.

CAPITOLUL VII:
Caracteristici i utilizarea mrcii
Prin prezentul acord, Eurosistra acord ECOVOL licena de utilizare a mrcii,
deinut de Sicurezza e Ambiente S.p.A., cu funcie publicitar i/sau
ornamental pentru activitile desfurate de aceasta n numele Eurosistra.
Marca va trebui s fie vizibil pe toate mijloacele din ECOVOL, n special:

pe furgoneta multifuncional vor trebui s fie aplicate (conform specificaiilor


comunicate n mod corespunztor), autocolante care poart
marca descris mai sus, care vor fi furnizate direct de
Eurosistra n momentul semnrii contractului;
Marca Sicurezza e Ambiente S.p.A./Eurosistra trebuie s fie prezent i vizibil
inclusiv pe hainele utilizate de personalul ECOVOL, care intervine n numele
Eurosistra

CAPITOLUL VIII:

Timpii de intervenie

Avnd n vedere c serviciul de reabilitare a strzilor i a siguranei rutiere prin


curarea zonei de intervenie are caracter de utilitate public, cu ample implicaii
sociale, deoarece are legtur direct cu asigurarea mobilitii, a siguranei
traficului i a proteciei teritoriului, timpii de intervenie trebuie s cuprind maxim
i, cu excepia cazurilor de imposibilitate dovedit, s nu depeasc:

30 de minute n timpul sptmnii, de la orele 6:00 la orele 22:00,


45 de minute n fiecare zi, de la orele 22:00 la orele 6:00

CAPITOLUL IX:

Activarea interveniilor

Activarea interveniilor care fac obiectul contractului se va putea face n trei


moduri:

a.

activarea de ctre Centrul de operaiuni pentru Siguran i Mediu


prin alert direct pe tableta CLO, sau prin apel direct la datele de contact
furnizate de CLO.

personalul ECOVOL va trebui s ia imediat msuri i s


ajung la locul indicat. Cnd a ajuns n locul indicat de Centrul de operaiuni, va
trebui s comunice sosirea, eventuala prezen la faa locului a echipajului de
poliie care a intervenit i/sau a personalului rutier auxiliar i s informeze Centrul
respectiv cu privire la situaia perceput;

Page | 12

b.

activarea de ctre ECOVOL ca urmare a comenzii telefonice


primite de la Politia VOLUNTARI (posibil doar n cazul unor accidente cu
vehicule)

personalul ECOVOL, de regul deja prezent la locul


accidentului, aa cum este permis de asistena rutier, va trebui s contacteze
Centrul de Operaiuni la numrul verde 0800.800.807
pentru a obine
autorizaia de intervenie.

Autorizaia de intervenie va fi confirmat de


verificarea urmtoarelor ipoteze:

Centrul de Operaiuni dup

sau este cunoscut faptul c rspunderea civil a


prilor implicate n accident este asigurat de una sau mai multe Companii de
Asigurri R.C.A.;

1.

activarea direct de ctre Forele de ordine

c.

n aceste cazuri, personalul ECOVOL va contacta


"Centrul de Operaiuni", pentru a anuna deschiderea procedurii i a comunica
att apartenena la patrula apelant (Poliia Rutier, Poliia locala etc), ct i
Unitatea de Comand/Secia i datele vehiculelor implicate n accident.
Va comunica punctual "Centrului de Operaiuni", cele mai importante faze ale
interveniei sau orice probleme care pot aprea n timpul interveniei.
n cazul n care complexitatea deosebit a interveniei va impune abiliti tehnice
specifice sau este necesar suportul unei structuri de operare suplimentar,
Centrul de Operaiuni va asigura activarea structurii complementare. La finalizarea
operaiunilor rutiere, va comunica Centrului de Operaiuni finalizarea
activitilor de restabilire a siguranei rutiere prin curarea zonei accidentului,
dup cum, se explic mai detaliat n urmtorul CAPITOL X.
n ceea ce privete ipotezele de indisponibilitate operaional dovedit a Centrului
Logistic Operaional (furtul de vehicule, avarii ale vehiculelor etc....), va trebui s
procedeze urgent la comunicarea rezonabil ctre Centrul de Operaiuni la tel.
0800.800.807.

CAPITOLUL X: Modaliti operative la locul interveniei


Logica ce trebuie urmat n operaiunile de reabilitare a siguranei platformei
rutiere este cea a conectrii aciunilor astfel nct s se reduc la minim timpii de
intervenie.
Dup cum s-a menionat deja mai sus, viteza de soluionare a perturbrii
circulaiei este n sine o prioritate de securitate, deoarece scade riscurile de
coliziune a vehiculelor n ateptare n traficul din sens opus, reduce durata
ntreruperilor care, n anumite situaii, cum ar fi vara sau iarna, pun n situaii
Page | 13

critice mai ales persoanele n vrst i copiii, reprezint un element de reducere a


riscurilor sociale datorare pierderii de timp, consumului de carburant i
deteriorrii sistemelor de traciune, frne etc.
Dup deschiderea corect a antierului, aa cum se indic n CAPITOLUL PATRU
anterior, operatorul, n cazul unui accident standard, adic cel care prevede n
mod exclusiv curarea platformei stradale i/sau a mprejurimilor acesteia de
scurgerile de lichide poluante de la echipamentele funcionale ale vehiculelor
implicate n accident i de resturile solide, nebiodegradabile, corespunztoare
dotrilor acestora, va trebui s efectueze urmtoarele operaiuni n ordinea
cronologic indicat:
s solicite permisiunea personalului de poliie care a intervenit i/sau a
personalului rutier auxiliar (n lipsa acestuia, a Centrului de Operaiuni) pentru
nceperea operaiunilor de curarea a zonei accidentului;
1.

s recupereze manual, sau cu echipament adecvat, toate resturile solide de


dimensiuni mari i medii (cioburi de sticl, buci de plastic, tabl, metal etc.)
dispersate pe platforma stradal i s le pun n recipientul corespunztor. Aceste
materiale trebuie considerate deeuri, identificate prin codul CER 16.03.03*
(periculos), n cazul n care sunt contaminate cu substane periculoase (de
exemplu, toate fluidele funcionale ale vehiculelor i ale hidrocarburilor, n
general); n cazul n care resturile colectate nu intr n contact cu substanele
periculoase menionate, codul CER va fi 16.03.04 (nepericulos).
2.

3.

Lichide poluante pe suprafaa carosabil

a. Mai ales pe strzile aflate n pant, mprejmuii pata presrnd material oleo-

absorbant de tip filler, care se va aplica pentru delimitarea zonei, evitnd


extinderea suprafeei carosabile vizate de scurgere, cu implicarea eventual a
terenului din jur. La finalul operaiunii, filler-ul va fi neaprat ndeprtat folosind o
mtur industrial i o lopat de strngere a deeurilor, ambele aflate n dotare, i
depozitat n recipientul special destinat.

b. acionarea dispozitivului Genius prin selectarea comenzii specifice: motorul cu

combustie pornete (doar la furgoneta multifuncional), sistemul hidraulic se


activeaz, iar dispozitivul este gata de folosire;

c. deplasarea manetei n poziia aspiratore (aspirator);


d. efectuai aspirarea lichidelor vrsate pe suprafaa stradal cu ajutorul uneltei

specifice din dotare, ventosa liquidi (ventuz pentru lichide), ncepnd din
punctul cel mai ndeprtat al petei n raport cu poziia operatorului, tind
transversal pata, apropiind eava aspirant cu micri foarte lente,
astfel nct s ofere echipamentului posibilitatea de a-i exercita capacitatea
maxim de aspirare a poluantului;

e. ndeprtarea filler-ului aplicat pe marginea petei cu ajutorul unei mturi

industriale i a unei lopei pentru strngerea deeurilor, ambele aflate n dotare, i


Page | 14

depozitarea acestuia ntr-un recipient special destinat. Materialul respectiv este


considerat deeu, n cazul n care este contaminat de substane periculoase (spre
exemplu, toate lichidele funcionale ale vehiculelor i hidrocarburile, n general); n
cazul n care filler-ul a absorbit substane organice precum lichide alimentare
transportate sau substane care nu prezint pericol, n general, CER va fi 15.02.03
(nepericulos);
f. deplasarea manetei n poziia idropulitrice (main de curare cu jet de ap);
g. deplasarea manetei n poziia detergente (detergent);
h. stropirea suprafeei vizate de scurgere cu jet de ap (reglarea comenzii cambia
getto//schimb jet a furtunului astfel nct s se obin un flux de tip ploaie,
corespunztor situaiei), inei furtunul la o distan de circa 1 metru de pmnt,
pentru a evita extinderea petei mixte cu tensioactiv ecologic n proporie de 5:1
(5% produs), maxim 1 litru de soluie/m2 de suprafa tratat(1
)

, prin intermediul furtunului de nalt presiune conectat la contenitore bivalente


(rezervorul bivalent) mpreun cu ansamblul genius.
Operaiunea are scopul de a dizolva hidrocarbura sau poluantul care a ptruns n
interstiiile celor mai moderne pavaje aa-numite drenante sau semi-drenante,
fr, ns, a duna liantului materialelor inerte, nlesnind, astfel aspirarea;
i. efectuai o periere energic a soluiei turnate peste pata de poluant cu ajutorul
mturii industriale din dotare, astfel nct s favorizai procesul de eliminare a
poluantului de pe pavaj.
Lund n considerare faptul c tensioactivul ecologic are dou componente, una
chimic i alta biologic, cea dinti acioneaz imediat, ns, pentru a-i spori
eficacitatea, este nevoie de ntreptrunderea temeinic cu substana de dizolvat;
cea de-a doua are intervale de reacie mai ndelungate i acioneaz pe baza
procesului de dezagregare molecular. Produsul utilizeaz, de fapt, o gam de
microorganisme special selectate din mediul natural;
j. deplasai maneta n poziia aspiratore;
k. aspirai emulsia format pe suprafaa tratat
destinat ventosa liquidi;

folosind ustensila special

l. n cazul n care persist urme de lichid poluant pe suprafaa tratat sau aceasta
a devenit alunecoas, repetai instruciunile de la punctele f la k, chiar i de mai
multe ori, pn la dispariia complet a acestui fenomen;
m. deplasai maneta n poziia idropulitrice;
1()

n scopul determinrii corecte a cantitii de soluie livrat prin duza sub presiune, se consider c pompa care o

alimenteaz pe aceasta din urm, exprim un debit maxim de 10 litri pe minut: prin urmare, operatorul va insista n asigurarea
irigrii pentru aproximativ 5 secunde a fiecrui metru ptrat din suprafaa care trebuie tratat.

Page | 15

n. deplasai maneta n poziia disgregatore (dezagregator);


o. stropii suprafaa vizat de scurgere cu jet de ap (reglarea comenzii cambia
getto a furtunului astfel nct s se obin un flux de tip evantai, care s
favorizeze penetrarea soluiei n interstiiile pavajului), cu jet de ap amestecat cu
dezagregator molecular biologic (din dotare) n proporie de 50:1 (5% produs),
maxim 1 litru de soluie/m2 de suprafa tratat(2), prin intermediul furtunului de
nalt presiune conectat la contenitore bivalente mpreun cu ansamblul
genius.
Presiunea ridicat este indispensabil pentru favorizarea rupturii legturii la nivel
molecular a lanului molecular al hidrocarburii;

f. ateptai ca soluia apoas s ptrund n interstiiile pavajului;


g. deplasai maneta n poziiaaspiratore;
h. aspirai lichidul rmas pe pavaj folosind ustensila special destinat, ventosa
liquidi;

i. materialul aspirat este depozitat n rezervorul special destinat unit cu


ansamblul genius i este ncadrat la deeuri, fiind identificat cu codul CER
16.10.01* (periculos), n cazul scurgerii de substane periculoase (spre exemplu,
toate lichidele funcionale ale vehiculelor i hidrocarburile, n general); n cazul
scurgerii de substane organice, precum lichide alimentare transportate sau
substane care nu prezint risc, n general, codul CER va fi 16.10.02 (nepericulos).
4. Mai ales pe timpul nopii sau n lunile de iarn, uscarea trotuarului de reziduri
lichide conform urmtoarei proceduri:
a. plasarea mnerului n poziie neutr;
b. legarea tubului corespunztor cu legtur rapid de duza de aerisire a turbinei
suflante a modulului genius;
c. operarea utilajului de uscare a suprafeei strzii;
5. odat ndeplinite operaiunile de restaurare a siguranei circulaiei i de curare
perfect a solului, lsat, pe ct posibil n condiii mai bune dect cele preexistente
accidentului, i nainte de a prsi spaiul operaional, e necesar efectuarea unei
recunoateri pe jos a locului, astfel nct s permit verificarea corectitudinii
interveniei realizate i asigurarea strngerii tuturor ustensilelor, aparatelor, etc;
6. efectuarea operaiunilor de ndeprtare a semnalizrilor i de nchidere a
antierului, potrivit dispoziiilor precedentului CAPITOL PATRU;

2()

n scopul determinrii corecte a cantitii de soluie livrat prin duza sub presiune, se consider c pompa care o

alimenteaz pe aceasta din urm, exprim un debit maxim de 10 litri pe minut: prin urmare, operatorul va insista n asigurarea
irigrii pentru aproximativ 5 secunde a fiecrui metru ptrat din suprafaa care trebuie tratat.

Page | 16

n cazul incidentelor relevante,


sau celor care necesit utilizarea mijloacelor
speciale/ personalului specializat, ca urmare a pierderilor mrfurilor, din partea
vehiculelor ncrcate,sau care implic vehicule ce transport mrfuri periculoase/
infestate/toxice, sau care urmresc intervenia de asanare a componentelor de mediu
ca urmare a deversrilor materialelor lichide, i/sau solide, dup efectuarea
deschiderii corecte a antierului, aa cum este indicat n precedentul CAPITOL PATRU,
trebui s prezinte Centralei Operaionale situaia de la faa locului, astfel nct s
accepte individualizarea i activarea succesiv i imediat a structurii operaionale
externe specializate, partenerilor operaionali ai Eurosistra, i s respecte riguros
prevederile personalului tehnic al Eurosistra , care va indica cu exactitate activitile
ce trebuie aplicate precum i utilajele ce trebuie utilizate din timp n timp.
Centrala operaional dispune de o Banc de Date Corelat (BDC), dezvoltat
corespunztor, care acord personalului de serviciu s evidenieze cu exactitate
procedura, criteriile punerii corecte n siguran a locului accidentului, ageniile
specializate i dotate cu toate tehnologiile i dispozitivele de protecie individuale
necesare gestiunii corecte a urgenei, pe lng obligaia de a ajunge la locul
accidentului n cel mai scurt timp posibil. n aceste cazuri, tot conform dispoziiilor
Centralei operaionale, ECOVOL va pune la dispoziia personalului specializat sprijin
trimis prin pot de ctre Centrala operaional, cantitatea de materiale consumabile
din dotare (detergent i dezagregator), care vor putea fi introduse n autocamioanele
acestora, conferind o soluie mai rapid i mai eficient pentru aceast problem.

CAPITOLUL XI: Raport fotografic

Procedura de lichidare pe care Eurosistra o va aplica Companiei de asigurri ce


acoper Responsabilitatea Civil a vehiculului responsabil de accident, oblig
Eurosistra prin ECOVOL s realizeze un raport fotografic adecvat care s ateste
starea evenimentelor, operaiunile pe strad i condiiile de siguran a platformei
stradale dup intervenia ECOVOL, inainte si dupa interventie, precum si raportul
Politiei Rutiere (daca este cazul).
n acest sens, personalul ECOVOL, va realiza, nainte i dup eveniment, cu ajutorul
tabletei de care dispune ClO:

a. cel puin 2 (dou) fotografii, imediat dup poziionarea semnalizrii i


deschiderea corespunztoare a antierului, conform precedentului
CAPITOL IV, nainte de nceperea
operaiunilor. ncadrarea
vehiculelor implicate n accident, cu referire special la numerele de
nmatriculare ale acestora i la toate elementele utile pentru
localizarea exact a evenimentului (de ex. tabele topografice, tabele
kilometrice, edificii aflate n apropiere, etc);

b. cel puin 2 ( dou) fotografii preluate n timpul fazelor operaionale,


n care s fie vizibil operatorul responsabil cu splarea cu furtunul de
Page | 17

hidrocurare i/sau aspirare a lichidului de pe platforma stradal i


de pe vehicul (furgoneta multifuncionale sau camion) utilizat n
intervenie;

c. cel puin 2 (dou) fotografii la terminarea operaiunilor practice,

pentru a demonstra profesionalismul interveniei de restaurare a


condiiilor de siguran si formularul semnat de catre personalul
ECOVOL ca debarsarea s-a facut in conformitate cu prevederile
normative in vigoare.

d. Fotografiile, n format digital, vor fi trimise ctre Eurosistra prin

tableta din dotarea a CLO, pe care a fost instalat anterior aplicaia ce


permite aceast operaiune.

n cazul interveniilor ca urmare a incidentelor constatate, aa cum este definit


precedent n CAPITOLUL IX, raportul fotografic va trebui s fie foarte exhaustiv, dat
fiind complexitatea operaiunilor care implic i aciunile furnizorilor externi(tiruri
canaljet, pale mecanice, camioane de transport, etc). n cazuri similare, se cer cel
puin zece fotografii ale fazelor operaionale. Va fi de competena Eurosistra s
asigure ndeplinirea birocraiilor care urmeaz, n materie de protecie a datelor
personale conform legii statului n cauz.

CAPITOLUL XII: Gestionarea deeurilor

In scopul gestionrii corecte a deeurilor ca urmare a interveniilor de ntreinere a


platformei stradale, constnd n aspirarea i n prelevarea lichidelor i deeurilor
poluante deversate din dotarea funcional a vehiculelor, ca urmare a incidentelor
stradale, personalul ECOVOL va trebui s respecte principiile stabilite de normele n
vigoare din acest domeniu.
La momentul produciei, numitele deeuri vor fi catalogate i vor trebui s fie puse n
mod succesiv n recipientele adecvate, etichetate corespunztor.
ECOVOL, nainte de a ntreprinde transportarea deeurilor, trebui s completeze
Formularul de transport deseuri. n acest document, care va trebui completat pentru
fiecare tip de deseu transportat. Deeurile provenite n urma interveniei de curare i
ngrijire a platformei stradale i a mprejurimilor acesteia, ca urmare a accidentelor vor
trebui colectate n recipientele corespunztoare, identificate prin etichete sau vor purta
codul respectiv C.E.R., depozitate n recipientele temporare. Deseurile vor fi transmise
periodic catre un reciclator.

CAPITOLUL XIII : Documentatia pentru Eurosistra


La fiecare intervenie de curatenie a drumurilor ca urmare
ECOVOL va completa:

a accidentelor rutiere,
Page | 18

modulul de serviciu digital, prin utilizarea aplicaiei corespunztoare


instalat pe tableta CLO, pentru a crei funcionri acesta din urm a
primit formarea potrivit, unFormular de Identificare a Deeurilor (FIR),
pentru fiecare tip de gunoi aflat pe antier, care trebuie transportat ctre
depozitul temporar al sediului.

La intrarea n sediu, dup fiecare intervenie, ECOVOL are obligaia:

o s trimit prin e-mail la adresa office@eurosistra.ro sau prin

programul de transfer de fiiere (Filezilla), instalat pe calculatorul


CLO, copia/copiile Formularului/lor de transport deseuri
periculoase sau nepericuloase completate;

CAPITOLUL XIV
Verificarea funcionrii corecte i a ntreinerii
utilajelor din dotare- stocul de consumabile

Personalul ECOVOL
e obligat s verifice funcionarea corect a furgonetei
multifuncionale i/sau a aparatelor electronice/mecanice din dotare.
n particular, personalul ECOVOL va trebui s verifice n mod constant ca n
interiorul furgonetei s existe:

toate utilajele din dotare;

tablet (cu baterii ncrcate i n stand by);

toate dispozitivele DPI menionate n CAPITOLUL IV;

minim 10 litri de detergent ecologic;

minim 30 kg de absorbant pentru lichide i grsimi, de tipul filler n sculee;

semnalizatorul nivelului de ulei hidraulic de funcionare


confirme un nivel adecvat;

geniuscare s

altele:

recipient bivalent solid cu modulul genius s fie plin cu soluie de ap +


detergent ecologic n raport de 5:1, sau 5%; soluie de ap + dezagregator
molecular n raport 50:1, sau circa 5%;

rezervorul aspiratorului s fie golit n prealabil;

recipientul pentru recuperarea molozurilor solide non degradabile s fie golit n


prealabil;
CAPITOLUL XV: Sistemul de Audit

Cu scopul de a garanta acelai standard calitativ al serviciului de reabilitare n urma


accidentelor, Eurosistra asigur sistematic c interveniile de curare stradal vor fi
executate corespunztor, respectnd prevederile coninute n prezentul document.

Page | 19

Implementarea auditului, realizat de personalul inspector al Eurosistra, prin


verificri aleatorii, include, dar nu se limiteaz la:

1. timpul de sosire la locul accidentului stradal (asigurat i prin sistemul de


localizare GPS)

2. coordonarea cu Agentii Poliie, dac acestea sunt prezenti la locul accidentului,


compatibil cu activitatea pe care acestea din urm sunt obligate prin lege s o
efectueze;

3. deschiderea corect a antierelor temporare, realizat potrivit tuturor


parametrilor prevzui de lege;

4. adoptarea dispozitivelor de Protecie Individual (DPI) de ctre personalul care


efectueaz servicii rutiere;

5. instrumentele i produsele utilizate, innd sub control uzura utilajelor i


folosirea corect a soluiilor;

6. eficacitatea performant i rezolutiv a interveniei;


7. timpul de executare a activitii de curare;
8. executarea procedurii corecte de administrare a deeurilor;

CAPITOLUL XVI : Modaliti de plat a sumei aferente taxei de intrare

ECOVOL renunta, pe durata de valabilitate a prezentului contract de prestari servicii,


la solicitarea de pretentii financiare ce vor fi platite de catre companiile de asigurare,
cu exceptia sumelor nedecontate de Eurosistra in termen de 4 zile lucratoare de la
emiterea facturii fiscal.

CAPITOLUL XVII
Consecine ale ntreruperii/incetarii raporturilor
ntre pri

n cazul ntreruperii anticipate a raporturilor contractuale sau la data scadent a


contractului, ECOVOL se oblig s nlture toate semnele distinctive Eurosistra, i de
asemenea s restituie toate utilajele, inclusiv modulul de inginerie Genius.

PRESTATOR
S.C.ECOVOL S.A.
DIRECTOR GENERAL
ZAMFIRA CONSTANTIN

BENEFICIAR
S.C.EURO SISTRA S.R.L.
ADMINISTRATOR
ZAMBON CLAUDIO

Page | 20