Sunteți pe pagina 1din 5

Cauza spre deoseb de vechul

cod civil , in noul nu se mai face


distinctia intre cauza imediata si
cauza mediate.
Asttfel potrivit art 1235 CC cauza
actului juridic este motivul care
determina fiecare parte sa incheie
contractul.
Conditiile de valabilitate ale
CAUZEI- sunnt 3 conditii:
-Cauza trebuie sa existe
- cauza trebuie sa fie licita
- cauza trebuie sa fie morala
1.Cauza trb sa existe cauza nu
exista atunci cand partea nu
poate sa isi reprezinte in mod
corect faptele sale si consecintele
acestora, astfel se releva legatura
dintre cauza si eroarea viciu de
consimtamant . In noul cod civil
nu mai este prevazuta conditia ca
aceasta cauza sa fie reala ,
conditie care este inclusa in
conditia existentei cauzei.
In conf. Cu art 1238 alin.1 CC ,
lipsa cauzei atrage anulabilitatea
contractului ( nulitatea relativa )
cu exceptia cazului in care
contractul a fost greesit calificat si
poate produce alte efecte
juridice .
2.Cauza licita este ilicita cand( art 1236, alin 2 CC)
Cauza ilicita este sanctionata cu
nulitatea absoluta a contractului
daca ea este comuna sau daca
cealalta parte a cunoscut-o sau
trebuia sa o cunoasca dupa
imprejurari.
3. Cauza trebuie sa fie moralacauza e imorala cand este
contrara bunelor moravuri ( art
1236 alin 3, CC) . Si in cazul
cauzei imorale trebuie sa fie
comuna sau sa fi fost cunoscuta
sau dupa imprejurari sa
trebuiasca sa fie cunoscuta de
celalata parte
PROBA CAUZEI
FORMA ACTULUI JUR CIVIL
Modalitatea de exteriorizare a
manifestarii de vointa facuta cu
intentia de a da nastere modifica
sau stinge un raport juridic civil
In dreptul civil roman in aceasta
materie exista principiul
Consensualismului potrivit cu care
actul juridic civil se incheie prin
simpla manifestare de vointa a
partilor fara sa fie nevoie de vre-o
forma speciala.
Acest principiu este consacrat
expres in art 1178 CC potrivit cu
care contractul se incheie sub
simplul acord de vointa al partilor
daca legea nu impuneo anumita
formalitate pentru incheierea sa
valabila
De asemenea acest principiu este
prevazut in mod expres si pentru
alte categ de acte juridice. De ex:
in mat contractului de vanzarecumparare art. 1674 CC
CLASIFICAREA CONDITIILOR
DE FOND
1. in functie de consecintele
nerespectarii lor :
a. Forma ceruta Ad validitataem
pentru valabilititatea actului
juridic civil ( Ad solemnitataem) a
carei nerespectare atrage
nulitatea absoluta a actului juridic
civil
b. Forma ceruta Ad probationaempentru probarea actului juridic a
carei nerespectare nu atrage
nevalabilitatea actului juridic ci
imposibilitatea dovedirii lui cu un
mijloc de proba .ceea ce nu pot sa
probez in instanta nu exista
c. forma ceruta pentru
opozabilitatea fata de terti a
actului juridic a carei nerespectare
atrage inopozabilitatea fata de

terti adica posibilitatea ignorarii


actului juridic civil de catre
acestia
1Forma ad validitatem este acea
conditie de validitate esntiala si
speciala care consta in
necesitatea indeplinirii
formalitatilor prevazute de lege in
lipsa carora actul juridic nu este
valabil incheiat.
De regula forma ad validitataem
este forma autentica a actului
juridic civil. Exista insa si alte
conditii de forma decat forma
autentica , Ex forma olografa in
materia testamentului .
Cerintele formei Ad validitataem.
toate clauzele actului juridic trb sa
imbrace forma ceruta ad
validitataem, actul juridic aflat in
interdependenta cu un act juridic
solemn trb sa imbrace si el forma
solemna, Actul juridic prin care se
modifica un act juridic solemn trb
sa imbrace si el forma ssolemna .
si exista si exceptii: Legatul poate
fi revocat in mod tacit
Ex. De forma ceruta ad
validitataem : contr de donatie :
art. 1011 alin.1 CC. Contr de
vanzare cumparare avand ca
obiect bunuri imobile
2 Forma ad probatione
intogmirea unui inscris cu scopul
de a dovedi actul juridic civil.
Sunt 2 procedee de instituire a
formei ad probatione: a.
Instituirea formei aad probatione
pt anumite categ de acte jur:
1191 alin 1 din vechiul CC.
b. instituirea formei ad probatione
cu caracter particular pentru
anumite acte juridice.
Ex. Contractul de societate de
comision de consignatie depozit
asigurare tranzactie s.a.
Foorma ceruta pentru
opozabilitatea fata de terti:
indeplinirea acelor formalitati care
sunt necesare potrivit legii pentru
asigurarea actului jur cibil fata de
pers care nu au participat la
incheierea lui.
Ex: 1: inregistrarea operatiunilor
privind ipotecile imobiliare in
arhiva electronica de garantii
imobiliare .
2 inscrierile in cartea funcciara
MODALITATILE ACTULUI
JURIDIC CIVIL
Modalitatile sunt: termenul
conditia
si sarcina
TERMENUL: sau dies un
eveniment viitor si sigur ca
realizare de care depinde
exercitarea drepturilor subiective
civile respectiv executarea
obligatiilor civile corelative .
Distingem intre termen suspensivamana pana la implinirea lui
exercitarea dreptului subiectiv si
executarea obligatiei corelative
si extinctiv amana pana la
implinirea lui stingerea exercitiului
dreptului subiectiv si a exercitarii
obligatiei corelative.
In functie de pers care veneficiaza
de termen distingem in: term in
fav debitorului, creditorului,
ambelor parti.
In functie de izvor :
-termenul conventional sau
voluntar care este stabilit prin
acordul de vointa a partilor si care
poate fi expres sau tacit
-termenul legal stabilit printr-un
act normativ
- termene judiciare sau
jurisdictionale- termenele
acordate de catre organele de
juristictie pentru indeplinirea

obligatiilor De ex: termenul de


gratie : 1619 CC
Noul cod civil cuprinde
reglementari privind posibilitatea
stabilirii termenului in situatia in
care partile nu l-au stabilit sau
prevazut aceasta obligatie pentru
una dintre ele precum si situatia
in care obligatia presupune prin
natura sa un termen si nu exista
nicio conventie prin care acesta
sa fie determinat. Art. 1415 CC
dupa posibilitatea cunoasterii sau
nu a datei implinirii distingem
intre: termenul cert la care este
cunoscuta data implinirii lui si
termenul incert.
EFECTELE TERMENULUI
EFECTtele termenului suspensiv
si extingtiv
Suspensiv amana inceputul
exercitarii dreptului subiectiv si
executarii obligatiei corelative
Consecinte : 1. daca debitorul
executa obligatia inainte de
scadenta el face o plata valabila
cu exceptia cazului in care
termenul
2. titularul dreptului poate sa ia
masuri conservatorii asupra
patrimoniul debitorului sau
3. in actele translative de drepturi
reale , termenul suspensiv nu
amana transferul drepturilor afara
de cadrul in care nu s-a prevazut
contrariul
fortuite a bunului individual
determinat inainte de indeplinirea
termenului suspensiv va fi
suportat de instrainator ca
debitor al obligatiei imposibil de
executat( cu toate acestea , daca
primitorul bunului a fost pus in
intarziere va suporta riscul pieirii
fortuite a bunului chiar daca va
face dovada ca bunul ar fi pierit
oricum
5. pana la implinirea termenului
suspensiv creditorul nu poate cere
plata de la debitor
6. creditorul nu poate opune
debitorului compensatia
7. prescriptia extingtiva incepe sa
decurga de la data implinirii
termenului suspensiv
ETINCTIV- are ca efect stingerea
exercitiului dreptului subiectiv si
inceperea dreptului subiectiv
Pana la implinirea termenului
extinctiv actul juridic isi poate
produce toate efectele sale ca
efecte care dupa implinirea
termenului inceteaza
CONDITIA
eveniment viitor si nesigur ca
realizare de care depinde exitenta
dreptului subiectiv civil si obligatii
corelative
Clasificare: 1. dupa efectele care
le produce conditia este
clasificata in conditie suspensiva
de a carei indeplinire depinde
nasterea drepturilor subiective
civile si a obligatiilor corelative .
2. conditia rezulutorie- de ea
depinde desfiintarea drepturilor
subiective si a obligatiilor
corelative . Legatura dintre vointa
partilor si realizarea sau
nerealizarea conditiei distingem
intre: 1. conditia cazuala care
depinde in mod exclusiv de
intamplare fiind independenta de
vointa partilor
2. Conditia mixta a carei
indeplinire depinde de vointa
partilor de vointa uneia dintre
parti si de vointa unei persoane
determinate .
3. conditia potestativa care
depinde de vointa uneia dintre
parti.

E de 2 feluri: simpla si pura


( purpotestativa)
Conditie potestativa simpla:
realizarea ei depinde de vointa
uneia dintre parti precum si de un
fact exterior sau de vointa unei
persoane nedeterminate
Purpotestativa depinde exclusiv
de vointa uneia dintre parti.
Conditie pozitiva / negativa : dupa
cum consta in realizarea sau
nerealizarea unui eveniment este
conditie pozitiva sau negativa
Conditia posibila sau imposibila
Conditia imposibila: un eveniment
care este imposibil de a fi realizat
fie sub aspect material fie sub
aspect juridic.
Conditia licita si morala sau ilicita
si morala
Efectele conditiei:1. conditia
afecteaza existenta drepturilor si
obligatiilor civile
2. efectele conditiei se produc in
principiu retroactiv ( extun)
Efectele conditiei suspunesive: 1.
pendenteconditione- pana la
indeplinirea conditiei 2.
evenienteconditione-dupa
indeplinirea conditiei suspensive
1-pendenteconditione- actul
juridic civil nu isi produce niciun
efect astfel incat nu se naste
dreptul subiectiv civil si obligatia
corelativa .consecinte: creditorul
nu poate cere executarea
obligatiei
daca debitorul totusi plateste el
face o plata nedatorata care este
supusa restituirii., Obligatia nu se
poate stinge prin compensatie,
Prescriptia extinctiva nu incepe sa
curga, In actele juridice
translative de drepturi reale nu se
produce efectul tranzlativ, In
actele juridice translative de
proprietate riscul pieirii fortuite a
bunului individual determinat va
apartine instrainatorului ca
debitor al obligatiei imposibil de
executat, Creditorul poate sa faca
acte de conservare a dreptului
sau, Creditorul poate sa obtina
garantii pentru creanta sa
(impoteca gaj fideiusiune),
Creditorul poate sa cedeze prin
acte juridice civile dreptul sau de
a numai afectat de conditie
deoarece nimeni nu poate
tranzmite mai mult decat ceea ce
are .
Efectele conditiei suspensive
EVENIENTE CONDITIONE: aceste
efecte difera dupa cum conditia sa realizat sau nu .
Cand conditia s-a realizat se
considera retroactiv ca actul
juridic a fost pur si simplu
(neafectat de conditie din mom
incheieri lui)
Consecinte : plata efectuata
pendente conditione devine o
plata datorata si ea nu mai poate
fi restituita
: transmisiunile de drepturi
pendente conditione (acte
translative de drepturi reale) sunt
consolidate. -Excepitii: prescriptia
extinctiva incepe sa curga de la
data implinirii conditiei
- fructele culese de instainator
raman ale sale
- actele de administrare facute de
cel care a instrainat inainte de
indeplinirea conditiei raman
valabile : daca nu s-a indeplinit
conditia suspensiva :
partile se gasesc in situatia in
care nu ar fi incheiat nici un act
juridic si in consecinta toate
prestantele efectuate trebuie
restituite.
Toate garantiile constituite se
desfiinteaza

toate
de catre debitor
subconditie se consolideaza
Efectele conditiei rezolutorii:
pendente conditione: actul juridic
se comporta ca un act pur si
simplu si isi produce toate
efectele astfel incat debitorul trb
sa isi execute obligatiile iar
creditorul poate sa isi exercite
drepturile .
: dreptul dobandit sub conditie
rezulutorie poate fi transmis sub
aceeasi conditie .
Efectele conditiei rezolutorii:
evenimente conditione: conditia
s-a realizat : contractul se
desfiinteaza cu efecte retroactiv ,
drepturile si obligatiile nascute
fiind considera ca nu au existat
niciodata. In consecinta partile
treebuie sa isi restituie prestatiile
executate ,
A 2 a coonsecinta: daca
dobanditorul a constituit aceste
drepturi acestea se desfiinteaza
retroactiv
Exceptii: 1. actele de administrare
facute de dobanditorul sub
conditie rezolutorie raman
valabile
2.fructele culese raman in
proprietatea dobanditorului
3. in actele jur cu executare
succesiva efectele se produc
numai pentru viitor
4. daca conditia rezulutorie nu s-a
indeplinit , atunci actul juridic este
consolidatdefinitiv si este
considerat ca fiind pur si simplu
din chiar momentul incheierii lui
SARCINA CONSTA intr-o obligatie
de a da a face sau a nu face
impusa de dispunator
gratificatului in materia
liberalitatilor
Clasificare: in functie de pers
beneficiarului
: sarcina stabilita in fav
dispunatorului
: in fav gratificatului
: sarcina stabilita in favoarea unei
terte persoane : obs: in aceasta
ultima situatie ne aflam in
prezenta unei aplicatii a stipulatiei
pentru altul
Efectele sarcinii: neexecutarea
sarcinii are ca efect revocarea
actului cu titlu gratuit