Sunteți pe pagina 1din 6

CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Abstract

Strategia poloneză pentru dezvoltarea reţelei naţionale de servicii de sprijin pentru IMM-uri
Polish Strategy for Developing the National Network of Support Services for SMEs

Următorul text este un rezumat al strategiei menţionate anterior care scoate în evidenţă
principalele caracteristici în mod sintetic şi care ilustrează de asemenea cadrul strategiei.

Cuprins

1 Introducere
2 Identificarea preliminară a problemelor pe baza cercetării 3 Definirea domeniilor de
intervenţie şi a instrumentelor de utilizat
4 Misiunea şi obiectivele strategice ale reţelelor de sprijin
5 Obiectivele operaţionale – principalele sarcini de implementat în cadrul strategiei
6 Activităţile ce urmează a fi implementate pentru implementarea strategiei
7 Calendar pentru implementarea strategiei
8 Bugetul strategiei
9 Implementare, monitorizare şi actualizare
10 Indicatori pentru implementarea strategiei

1 Introducere
• Descrierea nivelului implicării guvernului în dezvoltarea IMM-urilor
• Dezvoltarea unor programe de sprijin la nivel naţional sau regional
• Propuneri pentru continuarea dezvoltării reţelei de instituţii pe teritoriul ţării
• Referinţă pentru continuarea utilizării fondurilor structurale pentru dezvoltarea IMM-
urilor în Polonia, dezvoltarea competitivităţii afacerilor şi consolidarea sectorului de
microîntreprinderi Nevoia unei reţele de instituţii de sprijin pentru afaceri care să se
concentreze pe furnizarea de sprijin pentru microîntreprinderi
• Nevoia pentru fumizarea eficace şi eficientă a sprijinului pe o întindere geografică
cuprinzătoare
• Nevoia de a continua dezvoltarea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor
Descrierea generală a acţiunilor şi proceselor pentru dezvoltarea strategiei şi referiri la
autori şi instituţii care îşi asumă responsabilitatea pentru elaborarea strategiei.

2 Identificarea preliminară a problemelor pe bază de cercetare


Inconsistenţe în răspândirea geografică a organizaţiilor de sprijinire a afacerilor în regiuni,
calitatea şi accesul variabil la serviciile de sprijin pentru afaceri,
• Lipsa unui sistem eficace şi eficient de susţinere al reţelei de organizaţii de sprijinire a
afacerilor în ceea ce priveşte furnizarea celor mai noi informaţii actualizate pe baza
ultimelor reguli şi regulamente.
• Lipsa factorilor care să completeze reţeaua cu privire la numărul iniţiativelor la nivel
regional
• Calificarea neadecvată a personalului organizaţiilor de sprijinire a afacerilor identificate
în cadrul procesului de evaluare a Punctelor de Consultare şi a rezultatelor sondajelor
printre clienţi.

1
• Calitatea şi obiectivele inconsecvente ale serviciilor furnizate; gamă variabilă de servicii
oferite.
• Recunoaştere scăzută a reţelelor de sprijin; nivel scăzut de conştientizare a sprijinului
oferit la nivel naţional; nivel de interes relativ scăzut pentru oferte din partea clienţilor
existenţi în reţele.
• Lipsa mecanismelor care să asigure corespondenţa între ce oferă reţeaua şi cerinţele
pieţei; în special lipsa unor mecanisme pentru iniţierea funizării de noi servicii prin
intermediul unei reţele, ca răspuns la lacunele existente pe piaţă, în contextul cererii pieţei
şi profilul planificat pentru programele de sprijin.
• Lipsa unei suficiente cooperări şi schimb de informaţii între organizaţiile financiare non-
profit create prin fonduri publice (fonduri de creditare, fonduri de garantare şi alte
instituţii de sprijinire a IMM-urilor). L

Există două aspecte cheie cu care se confruntă guvernul cu privire la sprijinirea IMM-urilor
cu fonduri publice:

• Cât sprijin financiar trebuie acordat. IMM-urle plătesc întregul cost al serviciilor de
sprijinire a afacerilor versus servicii gratuite plătite de către guvern
• Cât de mult poate fi diversificat sprijinul cu resurse limitate. Dezvoltarea unui sistem cu
maximum de servicii disponibile pentru antreprenori, care are un număr mare de centre,
distribuite în mod egal pe teritoriul ţării versus dezvoltarea sistemului ca un serviciu de
calitate superioară condus de nevoile consumatorului (consumer driven), având astfel un
număr limitat de centre.

• Acceptarea faptului că furnizarea de informaţii trebuie să fie gratuită şi disponibilă pentru


toţi
• O abordare pragmatică trebuie adoptată pentru a asigura nivelul potrivit de calitate
disponibilă IMM-urilor
• Agenţia Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor (APDI) ar trebui să furnizeze
informaţii, interpretări şi cunoştinţe conectate cu programele de sprijin actuale şi viitoare
şi să oferte sprijin reţelei de organizaţii de sprijinire a afacerilor

3 Definirea domeniilor de intervenţie şi a instrumentelor de utilizat


investiţiilor în companii şi

Promovarea atitudinilor şi
firmelor şi dezvoltarea

creşterea competitivităţii

stimularea înfiinţării de
firme de transfer de
Internaţionalizarea

firme antreprenoriale
Niveluri ridicate ale
inovare şi a numărului de
Creşterea gradului de
exportului

Domeniu
acestora

Instrument

2
tehnologie
Crearea pieţei şi dezvoltarea
   
culturii firmei
Serviciu de informare de natură
   
primară
Servicii de consiliere individuală  
Servicii de training 
Evaluarea riscurilor de afaceri   

4 Misiunea şi obiectivele strategice ale reţelelor de sprijin

Misiunea constă în dezvoltarea sistemului de sprijinire a afacerilor prin furnizarea de servicii


de cea mai bună calitate în domenii cheie care necesită sprijinul statului.

Obiective strategice. S

Obiectiv strategic 2:
Obiectiv strategic 1: Obiectiv strategic 3:

Furnizarea accesului
Asigurarea afacerilor la Crearea de servicii
furnizării de servicii de de consultare a
informaţii complete consiliere pieţei relevante
şi asistenţă cuprinzătoare în pentru dezvoltarea
afacerilor domenii care solicit antreprenoriatului
intervenţia statului

5 Obiectivele operaţionale – principalele sarcini de implementat în cadrul strategiei

Obiective operaţionale

3
Obiectiv Obiectiv
operaţional operaţional Obiectiv
Obiectiv Obiectiv
2: 3: operaţional 5:
operaţional operaţional
Operational
1: Asigurarea 4: Furnizarea de
Objective 2:
Operational calificărilo informaţii
Asigurarea
Objective 1: Crearea unui r adecvate despre reţea
faptului că
sistem ale reţeaua şi
Asigurarea eficace şi personalului furnizează recunoaşterea
selecţiei şi eficient de care servicii importanţei
transfer al furnizează care să reţelelor ca
întreţinerii
informaţiilo corespundă
reţelei de servicii în instrumente
r între nevoilor
sprijinire a membrii cadrul de
pieţei
afacerilor reţelei de reţelei de intervenţie a
sprijinire a sprijinire a statului
afacerilor afacerilor

6 Sarcini din cadrul strategiei

Dezvoltarea reţelei de sprijinire a afacerilor include 16 sarcini corelate cu obiectivele


operaţionale relevante. Implementarea sarcinilor va avea ca rezultat îndeplinirea obiectivelor
operaţionale şi strategice.
Tab. 2. Lista sarcinilor

Cod Obiectiv / Sarcină

Obiectiv operaţional (1): Asigurarea selecţiei şi întreţinerii reţelei de sprijinire a


afacerilor

Determinarea condiţiilor şi procedurilor pentru recrutarea şi dezvoltarea


1/1 participării centrelor în reţeaua de sprijin în vederea furnizării de servicii de
1. informare pentru IMM-uri
1/2 Determinarea condiţiilor şi dezvoltarea procedurilor pentru centrele de
(a, b, c) recrutare care să sprijine reţelele în furnizarea a trei tipuri de servicii

Determinarea condiţiilor şi procedurilor pentru participarea în dezvoltarea


1/3 reţelelor de sprijinire a fondurilor financiare, fondurilor de creditare şi
fondurilor de garantare

Tab. 2. Lista sarcinilor (continuare)

Cod Obiectiv / Sarcină

Obiectiv operaţional (2):


2.
Crearea unui sistem eficace şi eficient de transfer al informaţiilor între membrii
reţelei de sprijinire a afacerilor

4
Construcţia şi întreţinerea platformei electronice pentru schimb de
2/1
informaţii între reţelele de sprijinire participante
Dezvoltarea conceptului de legături interne în reţeaua de sprijin, cu accent
2/2
special pe calitatea structurilor regionale
Înfiinţarea şi întreţinerea structurilor reţelelor regionale de sprijin,
2/3 asigurând dezvoltarea şi funcţionarea corespunzătoare a acestora la nivel
regional
Înfiinţarea şi întreținerea structurilor reţelelor specializate de sprijin, pentru
2/4
asigurarea furnizării de servicii către grupuri diferite
Obieciv operaţional (3):
Asigurarea calificărilor adecvate ale personalului care furnizează servicii în
cadrul reţelei de sprijinire a afacerilor
Stabilirea cerinţelor pentru consultanţi pentru fiecare tip de serviciu, şi a
3. mecanismelor de actualizare a acestor cerinţe, inclusiv prin luarea în
3/1
considerare a unor opţiuni de dezvoltare potrivite pentru parametrii
financiari ai acestora
Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de verificare a competenţelor
3/2
consultanţilor, inclusiv mecanisme pentru autoevaluare şi evaluarea externă
Dezvoltarea unui sistem pentru creşterea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi
3/3
abilităţilor
Obiectiv operaţional (4):
Asigurarea faptului că reţeaua furnizează servicii corespunzătoare nevoilor
pieţei
Crearea de standarde pentru fiecare serviciu, luând în considerare
4/1
4. specificităţile acestora
Dezvoltarea şi implementarea mecanismelor pentru verificarea aplicării
4/2
standardelor
Dezvoltarea şi implementarea mecanismelor pentru verificarea relevanţei şi
4/3
utilităţii standardelor
4/4 Mecanisme de monitorizare şi servicii de piaţă pentru antreprenori

Obiectiv operaţional (5):


Furnizarea de informaţii despre reţea şi recunoaşterea importanţei reţelelor ca
instrumente de intervenţie a statului
5.
Dezvoltarea de strategii pentru promovarea sprijinului oferit prin
5/1
intermediul reţelelor
Implementarea strategiei pentru promovarea sprijinului oferit prin
5/2
intermediul reţelelor

7 Calendar de implementare

Consultaţi strategia poloneză pentru a vedea modelul

5
8 Buget

Consultaţi strategia poloneză pentru a vedea modelul

9 Implementare, monitorizare şi actualizare


Strategia se referă la dezvoltarea capacităţii de monitorizare la nivelul Agenţiei Poloneze
pentru Dezvoltarea Întreprinderilor. Propuneri pentru utilizarea departamentului existent şi
dezvoltarea acestuia sau înfiinţarea unui nou departament care va avea trei funcţiuni generale:

• Implementarea şi coordonarea tuturor acţiunilor aşa cum sunt descrise în obiectivele


operaţionale
• Monitorizarea şi evaluarea implementării rezultatelor strategiei
• Gestionarea şi supervizarea reţelei de organizaţii de sprijinire a afacerilor

10 Indicatori pentru implementarea strategiei

Consultaţi strategia poloneză pentru a vedea modelul

Anexă – lista membrilor Echipei de Planificare Strategică

Următoarele organizaţii au fost reprezentate în Echipa de Planificare Strategică. 28 de oameni


au făcut parte din Echipa de Planificare Strategică.

Agenţia Poloneză pentru Dezvoltarea IMM-urilor


Ministerul Dezvoltării Regionale
Confederaţia Angajatorilor Privaţi
Ministerul Economiei
Camera de Comerţ Regională din Katowic
Ministerul Muncii şi Politicii Sociale
Fundaţia Poloneză pentru Întreprinderi
Asociaţia BSP (Profesioniştilor în Soluţii de Afaceri) pentru IMM-uri din
Instituţia Prefectului din judeţul Pomorski
Universitatea Politehnică din Cracovia
Ministerul Educaţiei Universitare

S-ar putea să vă placă și