Sunteți pe pagina 1din 277

8.

"r"+lll

L
--rrr+

Anqlomio functionold
o oporolului

locomolor

?zt6 ; (,1/

'*---=--

l't' l4

Conl. CLEMENTC. BACIU


Doctor

doc.nt

ln rtii.l.

n.dtc.lc

Anatomia funclionala
a
aparatului locomotor
(cu aplicaliela educaliafizicd)

EDI]IA a ll-a
r e v 5 z u l 65 i i m b u n 6 l 5i 1
f5
.,. .

,rl

'-....\
,/,4\\\i,
ti|
.--/ ,,
E D I T U R AS I A D I O N
Bucuregti

1972

'..
1{ at^
\,/ | "y.

,l

C o p e r f o : C G UL U I A

R'dactarea unui manual de anatotnie lunctionJii Nplicatd la exercitiile fizice si sport, mrnual care sar ser.\'o.lscii
plegitjrii,sliintifice a antlenorilor', profesorilol si studentilor
in educafie lizicA a implicat o muncd suslinutii. Difjcullarlile
au provcnit pe de o parte clin cantitatea mar.e de cunotl.jnlD
adunate in aceastA disciplini, cuno$tintc ce trebuiau soleclionatc pe un plolil propriu speciaUtl'rtii. pc de altti pxr.t{l
din necesitatea de a gisi o fol'me de prozentare corespunzi:rtoare. Ideea principalf, care ne-a condus a fost aceea (lc a
imbr'dca intr'-o formd accesibilar un material ce ut.nl:_lr.r'ite
imbunitiljlea preg:i1,iriiii1i iDtif ice.
Tinen s:r sublinjenr $i in acelsti a (lolta edilje car insuSirea materi,alului nu I'a Ii posibilir litr'at un efort |iusrir)ut
si din partea cititorului. I-a o prim:l !c(lcr.e. nnalontiil lunclionali lasi impresia unci n)aterii ali(lc. Arelsti_r inrir:\'sic
se \'.r it!'fge numai dilcii materialul 1a 1i citit si ro{i1i, crr
dor'jn1lr cvidente de a ti insuiit- Dac2i uL'L's1epeIntL{ lr'{,si
joc dc cuvinte, deti lucr'arei! cuprindc fi unele noljuni (ld
bjomecrulici. ea nu ircbuic insu$ita in n(xl ntccanic. -\lont,)rjzrrca rrullor notriuni noi r',lmine indispcnsiibiliL. (llt :rriti
i m 1 ' e I1 n , , ' d o c r t m e n r ' r ' i z l r ' . a| a m r n r r ' r . r ' r r ' . - \ , r ' j : t
dilcril,elor stlucturi si inlclcil.crea m(\'lnir'ir a,:iilcl.ii|'lo!
aclrurll.
Arltr'orr()r'ii, pr-ofcs()t
ii rle l:.lLlcal.jf liricii si slLl(i!nlii
v i i t o r i ) ) r r ) l c s o r is i l j c ( ( r n l t i e n i i ( l c j l t ) l u i c i i r x i l l , , ! n i i r
functionirlii Si, legatil clc aceash. biornor'llrrice siu: (l',u:r
mater'ii cie bazi in pl-egirtileil lor stiinlllir'r_r.LogiciL p,: (alr'
ne pcrrl)ilt'ln s:l o folnTuliim ni se p:Lro ronvingiiloalr
ru
poli 1i un burl an!renor- situ tlrofesor (1c (,(lu{raticlirrrl liri
sir cLlnolti diversitLtcl l()rrnelor cl!' nlis(:rrc itlc co) )LllLlj
oncnr'sc fi mecanism('l(' lor i nu poti cLrn(Jllftcmc.canisrD(l{l

nu pofi intemisceritror dace nu ai noliuni de biomecanici;


de anatomle
elementxe
noliuni
ai
nu
lege Uiomecanica dace
Iunctionale.
'-"'tin"t
adaugat laptul ca a-natomia functionale dest.uti"
inlelegerii
si al'tor d'iscirpline indispensabile
;;;!ti"
"hii.
uiiLotif." profesorj de educalie fizicii Si anlrenori'
Sr cul"r"na,:.ii
. i ' I n u n " I i l i o l o q i " i S i L i o ( l r i m i c i c f o l r L r l r r "l ) ' ' ( u m
turii fizice medi'cale'
autoScopul principal al acestei cirti este, in intentiile
pregaiire
tuturor:
de
rului, acela de a oleri o baze Siiintrifica
se dedice acestei frumoase meseri'i de "ingineri
a"fo"'at""
e]eomenesc". Numai cunoscindu-se noiiunile
.--pl]t,.,i
J
lntelegeposibi'l5
este
lucreri
ai" cuprinsul acestei
iu.t*""
mecanismelor ti efectelor exercitiilor fizice'
,"a
intro"un"trifo",
Vechea editie a fost moditicate Si imbunetitite'
capitole
unele
scurtindu_se
sau
noi
ducindu-se unele aspecte
s-a acoldat
caxe ni s-au palut prea gr'eoarc' S-a extins +i
al pozilii]or
o ut"nti" a.or"t ite stucliului anatomo-fLroclionat prezentare
o
tncercindu_se
flzice fundamentale'
ii
cerinlele
"*"'.t,rilot
l"rt'"ri"t.l
si mai apropi'5ta de necesilalea li
practLce.
AUlCORUL

PARIEA

PARTEAINTRODUCTIVA
DEFINITIA

^C.NATOMIEI FUNC'IION,T.LE
9I CONTINUTUL
BIOMECANICII

9I ALE

Anatomia (de ia cuvintele grece;ti sno.:prin,


gi tem.
nein:a
tdia) este acea ramuri a giiinlelor. biologice care
se ocupd cu studiul structurii fiinfelor organizate." miilocul
principal do invcstigatic Iiind disec{ia.
S t u d i u i s t | u c t u r i l o r f i i n l e l o r o r g a n i z a t c p r i n c l i s e c l i es i
rn special studiul structurii corpului omenesa, care ne inte_
reseaza pc noi, nu are o vechime atit de mare pe cit am fi
tenta{i sii crecltm. Nu cu multe secole in urmi, inumite pre_
judeciJi lcligioasc condamnau pe toti cci ce
urmdreali ca
pdn diseclia cadavrelor sd se cunoaicd adcvdrata structura
a corpului omcncsc.Biserica aruncase o ingr.ozitoareanatema
asupra tuturol' celor care aveau sd descopercsubstratul marer i a l _a i \ i c r i i , f i c o i s i m p l i a n a t o m i s t i , p i c t o r i s a u s . u l p t o r i
' e l o b r i c a l , ' n u m a i i n t a i n a s i s u b a m e n i n t a r c au n o r p e c l , . p s e
aspre puteau sd aprofundeze studiile asupra cor-puhii orr,.nesc. PIiVitd din acest punct de r.eder.e,anatomia a fostuna
din primelc ramuri ale gtiintei care a luptat pentru afirma_
rna ralurjlor. stiin!oi. Cestul marilor anatomi:ti ai Ronas_
terii, care clisecaucadavrele umane sub amcnintarea Inchi_
zitiei, reprczintd una din marile faptc de arme ale cunoas_
lo|ii.
Din istoricul anatomiei se desprind citeva nume, celebre,
Syp ar.ll accla al grecului Galien (1Bt-201) sau al tui .Andrri
v esal (1524-1564), cel mai mare anatomist al secohllui al
XVIJea, cale a triit la Bruxelles qi a fost nnul dintre pnmii care an sistematizat tehnica disecliei corpuJ.ui omer,"r".
Anatomia omului, ca Si celetalte ramuri ale gtiintelor
naturii, a cunoscut in secolele urmdtoarc, chrpd iniritrgerea

T
religioase, un remarcabil progres $i 9 ajuns sa
-;;;t
Dreiudecdtilor
tatdiirlui Etiittletot medicalc 9i a studiului erltt;a;
caiiei fizice.
Alte nume celebre cle oameni de ;tiinte ca Douglas, ALItinu.s. Vicq-d.'Azur, Soentmering, Testut etc. li-au adus c'rntribut.ia la dezr:oltareaa(estei ramuri itiinlifice'
O datd cu aprolundarea cunostinieLor asupra structurii
exterioare gi interioare a diverselor organe Si .asupra rporiurilol de vecinltate dintre ele' etapa anatomiei descriptive
si topogra-ticca it)(eput sd fie depd;itri S-au pus prolllemc
noi iefiritoarc la semnificaIia morfologicS a diversclor orpane. la rolul lor' ;i cauzclc carc le-au determinat apalilia'
Lstfei s-a aiuns la stabilirca corela(iei strinsc dintre organe
generale:
ii lunctiile ior, la enun{area marii legi a biologiei
organult(.
creeazd
,,funclia
Structura organelor este subordonatd func{iei lor. Fenomc.nele morfologice $i ceie fiziologice, forma -si lunclia se
conditioneaza reciproc (Engels), constituind o unitate dialcctice - structurd-Iunctie. Modilicarea functici atrage obligato|iu gi modi{icalea .formei ;i organizirii externe 9i
interne.
$coala romdneasci de anatomie a adus o important6 coutributie la dezYoltarea acestei ramuri a biologiei. Numele unui
Fr. Rainer, Gr. T. Popa, V. Papilian, Z. Iagnox, E. Repcittc,
D. Riga, T. Rusu ii al multor altora vor rdmine strins legate
de er-oluJia anatomiei in general Ei a anatomiei funcfionale
in special. Definitia hi Fr. Rainer ,,anatomia este $tiinta
concretizeaze conceptia fcolii romaneEti de
formei viit( anatomre.
Stiuctura actuald a corpului omenesc,Iorma lui, cste I'ezttltanta necesitdtii de miscare. Miqcarea ca factor primordial
<are a orientat structurarea corpului omenesc s-a impregnat
in matcria Yic, dacd nc putem exprima ast-tel, pretinzind
tot timpul vietii satisfactie Ei rdbufnind sub cele mai variate
forme. La copii, plScereajocului esie plScereami5cdt'iiimprcgnate in materia vie, rdbulnirea ci spontane naturale.
Cer<etdrilc anatomice aLr atras dezvoltareaaltor ramuli aLe
itiintelor naturale, cum ar fi fiziologia, biochimia qi biomctanitra. Studiul izolat, pur descriptirr sau pur topografic, al
clir-erselol organe Si sistemc a lost completat prin studiul
I

funciiilor

acestora. Vechile

descrieri

anatomice

sub lormA de
plange.erau reprezentate static. rizioiogia,--ii""rriii""'ii
ui"_
mecanica au rein\,iat in mintea
9i inleleg"er6a
i="rrit.
descrieri anatomice 9i le-au redat r:iatai
"r_""ii_
Considerind corpul animalelor drept o masine
vie, biome_
canica (tot din doud cuvinte grecegii:bios: yis6
9i *"non.
: masind) se ocupd cu studiui
miqcarilor din punj j" i.e,fu."
al legilor mecanicli.
Corpu.\.sau segmentele lui sint considerate
mobile in
--.
mrfcare.
Fliome(.anica se o(jupd cu studierea J-;.i;;;"
rnrfcare, a
-Iortelor care produC migcarea, a i"te..cAlu.rii arnt.e
a( este lorle qi Iorfele care se opun.
_Flste,deci, o metod6 de anatiza anatomo_lunctio""le' ;
;i"s.G;il";-}l, tl._.,ri
mccanici.
in
mi$cirilor s_au inrcgistrat progr.ese
insemnate
d_,.,
r n p ulstu.diyl
n ( . 1d c v c d e r c a l m i j l o a c c l o r
d,, inv"itigalie ioiosltc.
Primele incercari sc bazarr

p"rpu.u"
gJiuio;
;d;'d"T Tffiff:#ij,i:l",r
"Ji1.x1,#
sau,realizarea unor modele

_""
s( hclet mobil,. ale cdror scgmente
"*p"rl-"lriut"--u[;;it",;];i,
rnolJiJu,"
1je'
tire
ctasti(e, care inlocuiau mu;chii.
".u.,
S_au
Jolosir ipoi'-ft,fera fia
,:":t!::.!1, globograt'ia (Srrc.r.rcrJ,forogralia
gn..il.iri,,l'"iS,,.nl
tt rrcut, crorrot.ir.lo(ralia (Dempstir).
.Jaio..i."rnJton.uriu
(('atrani.\). c,incmatofraIia
ec
1\\" DuJrnr). ci,lo[raria
(.il osrinda (N. A. Birrt-tcii,
;i:i:';l
A n a J i z am i ; r . d r i i o r e o n s t i t r

l1l:lulld"'ilr"r''fr
.;iil:,l""'rJ-i":jJ,li'f',,:;:.".,?1,_

-.jrlpul
_9" a(casrd problemd,..strinstegata Oc'a'tifei*'jn i,.,_
saJir
reatizarea
efectului artidtic. estfell J" l" r""",iaiunuI dintre. prtmere siudit *up* "illirr,r,,.,r.
i,:i::i::,^.::rs

rosate
do numcr"
i"'"';;;"#; (:'dt];,'1,
"iiiii"l"Tfni i ra.min

3T]'."?l','i'no,
1l9l?ll;l;r" a's';i.ff""i,'*ii';Jo)l'
f'"'*:;

( l e z 0 ) c t ( . L a c o _ n t r i b u f i i laoc o l t o . a
s _ a uu a a r g " t ! i u i i i i " , _ u ,
,]" hri Basler. Scharb. Ilartteg, p. p.''
:l::.1t",
usnilt,'"'5. l.
n
rd.\riskaio,E. A. KotkoDa.D.
D..oontrko'i,Si"lna:r"i,..1 _,,rf i
allii La
j,arE, lucrArl rnteresante
,noi in
in acesl, domcnru
Gh.. Marinescu, care a introdus
:lrlo.fdT
.rui
1n stucliul mersului bolnavilor
"i""l"t#.)fr. r"
atectriu.,i ,reuioi"gi""ltir
prczc,nt lui A. Iliescu.
".,

Aqa cum remarc5 D. D. Donskoi, numai ,,cunoscind ]egile


rnigcerilor se poate prevedea rezultatul lor in conditii diferite, se pot da la iveali izvoarele gregelilor in migcdri, se
poate aprecia in mod just eficacitatea miEcdrilor, se pot gasi
cdile pentru perfeclionarea lor qi, in ultimd instantd, se pot
crea migcdrile care corespund, in cel mai inalt grad, sarcinilor motrice propuse((.
O delinitie a biomecanicii care integreaze aceste coreiatii
strinse o datorim lui A. Gowaerts : ,,Biomecanica este ;tiinta
care se ocupd cu studiul repercusiunilor for{elor
mecanice
asupra structurii iunctionale a omului in ceea ce privegte
arhiteatura oaselor, a articulatiilor Ei a muqchilor, ca lactori
determinanti ai miScdrii((.
Cum studiul biomecanicii nu este posibil fdrd cunoaqterea
caraoterelor mor-to-functionale ale organismului, interdependenfa dintre anatomie gi biomecanice rezultd cu prisosinta.
Biomecanica se ocup5, deci, nu numai de analiza mecanici a miEcdri].or, ci fi de efectele lor asupra structurerii organelor ce tealizeazd.mitcarea. Studiul biomecanicii este astlel
strins legat dc studiul anatomiei funclionale.
POZITIA

ANAI'OMICA

A CORPULUI.

TERMINOLOGIE.

Pentru a se uFura studiul corpului omenesc Ei pentru a fi


posibild orientarea corectd a segmentelor gi organelor lui, s-a
acceptat, conrrentrional, o pozitie iniiiald,
denumiti po:itid
anatomicd, o serie de planuri anatomice ;i de termeni orientativi, car.c sint necesari a Ii cunoscuii.
POZITI \ ANATOM ICA

Omul fiind un animal biped, pozitia lui caracteristice este


in picioare, deci in ortostatism. Pozilia anatomicd corespunde
pind la un punct poziliei de drepli din gimnasticd (Iig. 1).
Membrele inferioare sint lipite, cu picioarele Ia unghi drept
pe gambe gi genunchi, ;oldurile extinse. Membrele superioare
sint lipite in pdrtile laterale al trunchiului cu coatele extinse,
dar spre deosebire de pozifia de drepli din gimnasticd, antebratele sint rotate in afard, iar palmele -si degetele extinse privesc inainte.
10

PLANURILE

ANATOMICE

;;;3;*--iffii'i**,i+#il"
Planurilc

Jrontale 9lirit A

:'ii',""til1#*5""ffis1'",::,**"?
,{{+l:iJ:'iffi

6t;hg1ilf+:*.i:""i#
sasitctesint dispuse

;;'*:;i'""ii,,1fi1i.1'"_ilili:lXi."fJ
"..I|:i"r:!"

":":.fl",;l
::n,*rq:ur,l,i::,'

rs,j*g;?',nffii*:FHj'
,r,-!-r.!orril.o trqnsDersele slnt
urspuse
orizontal si imparI
t,or_
superioar6
ll,^'n::;:_.our,-"
9r o

*Lll-"."91t'*9
":y!liiia,i"i
"l::J',"""ff1
9i o jumiitate
infe_

;ffi;-,i:""f:i"'i-i;::i"
""iBi
CENTIIUL T)E G}.EU"ATE

s#ffi**
#$;*:'m''=
Fis, I

planurile
omenesc :

corpului

11

(orDului -

(erltrtlI dt' gl.ctltatc -

(al'c se gisoltc

sitllat la

i"i5''ii,iir" piu,'.','itot midio-trontai, mccllo-sagital;i mccliutransr.,clsal (Iig. 1).


dt lirii (a
Clc'ntrulde greutatc sau de q|a\itatie poatc Ii
rc/ul[alrla
uulr,i aL masci 'orplllui asttpra r'!rttia a(\iorr(a7i-t
c l ) r l l a r ' tl l
o
l
o
r
(
a
c
s
t
"
A
(
(
'
a
s
l
a
t
l
a
\
i
l
a
l
i
o
n
a
l
"
.
i
o
r
'
{
,
'
l
o
l
.
iiniiloI
c
x
p
r
)
m
a
t i - r ,m a k ' p
u
a
t
e
J
i
cleci un vector'il
";;;ti.
r i " i r t " t4"i
gra\ itatia estc c\primate d(' ac( clet alia g datotitir
litttlca loIl.ol('l q|a!llslroc | c u t i i r i ( 9 B U, r n / s / s t l i I e z t l l t e d i l t a .
(
\
l
)
.
l
"j''o (':
r
u
r
p
r
t
l
t
l
i
r i a l , 'i l i ; a . , r p r a n l a \ o r
I'
g:
.,\\{

tleci r\'1:

dcci F:Aig

Dc(i, pclltru a cletclmira forla glavitationalit, r'onl lnn.ttllti


masa |orpului (Il) c'r-racccleralia (g) Daci corPuL lcspe'tiv
cstc pcllect simctiic 1i ar.e o dcnsitatc uni[o|n.rli' clc cxempltt
(a o tningc dc biliarcl, centrtll dc glcr'ltatc sc supr..aptlrrcccnjrrsi sirnctfl('
tIuiLri lui geourct|it. (lorpnl omcnes! r'tu t'\te
facc
ial clir c'r-scii'lui segnlcute-au dcrlsitdfi cleoscbitc' t'cca ce
gcometli('
ccnt|ul
ctl
qt
culatc si r.tu coincicli
ca centrul clc
(c atlag(' o
In plus. poatc lLra poziliilt' (elc mai clitelilc. lapt
ltti
,roiiili,uri" continud a puntrtului unclt: sc aplici asupra
r
a
t
tzir
l
)
i
r
a
r
.
a
s
l
i
r
i l n t u l L . , , L al i n i i l , , r ' f o l t o i o l e r a \ i l a l . i u n a l o
cr
p
r
r
z
l
[
r
r
'
]
r
\
i
l
r
'
r
u
p
i
o
n
L
l
t
o
t
p
u
h
t
i
q
r
'
o
L
l
t
a
t
e
a
l
tcDt|ttl clc
p
o
z
i
l
i
t
p
o
z
i
l
i
c
I
a
j
n
c
l
i
v
i
t
l
s
i
c
l
L
'
l
a
i
a
i
r
r
(
i
i
v
i
(
l
raliazii clt' 1a
1 l : i t \ l I I N I O l l l l ' l N lA ' f I \ I
I r r r . a p t > r ' li r . t c c n t l t t L ( l ( ' g l ' c t t t a t t ' a I t o I p l t l L t i s a t r , t r - t l l r ' t ' 1 t l
(lllcrll('lor
par't:alc dc grclltato ale st'gmcntcl<lt. o|i('lltaroa
oIqa:rc c1c\'in"e posibill"r, foLosinclu-s-^ r'lfmtrtorii tcr'1nL-rri:
.tI(,aliorl (rncdiat) sau in/ern spre c("ntr.ul coxDrlllli srlll scgnlLrllLLllrll'
Lalcr-olsIrtLe.flc].n:in.la]..Ilillit(lcce]l!f..l1cofl)LllLlisilLls|rl|llelr1,!]]ll.
In sP;11..
D . r f s d l ( p o s l e ? t r ) r )(untari,)r) - irr Itrltr'
\'(nlnI
in stl\ L'rli rlr'ctlllrLLl \(]nlcjrltrlu:
P | o . r ' i m n l ( c r a r r i a l s r t l s u p c r i r ) r ' )jn los lrrliL 'lr' centriLl serllrL'tlrlrrr'
Ditital (caildal siru irl]('rior') Rad ial sple ) acllus.
Crl bital - spr'{ cubitLrs.
sprt Iil)ie.
7 i{ri.rl spr'c tibul-r.
l'ji)rrld)' ilr sc)l.1ll ax( i l.rngl
/,,,r.rilrr(lirrol

12

' . I ' r ' ( n s f L , ) - s o l-\ILr{ arr:


Abduclic
,ll(lu(lit

I lr, rie E.r/crr.sic Rotalie -

in ser)sul axoi scLlItc.

in irtaxi lald {lc axil longillt(linalii.


i n a r n t I L Ls p r c a x a l ( ) n ! i t l l ( l i r r i r l i i .
indoir..'.
inl.jDdsr.c.
in jurul

axei Lr,]gi {ltttt''-'tl


le\refnil
Circ?rDrducfie milcare conplexi,
in (,are scgnentul
trfce slrccirsi\.
i)rill )(rriliilc dc flcxic, abdlr(lic, cxtonsi(., drlLl(,Lic
$i r-e!int.]a l,u,,
I,iir d,' il.,\i(' (sc poa1.rcxcculit fi in scn. It\'{.fs.u
l)uncl (lr pl{,rlr.f
.l |]r ()f a. l)()/l]rii).
Ptt'not,t pirlmelAr in joc.
l;iucirer
:\ul'tnatt,
r i - L \ u . i r . . xp t l n l e l o f i n s u c
\ ! r.i j j-rcbuic |emal'(lti
dcosl'l)irca (linLrc Ll|rii 1frnlcrli rn.cli(.iLri sr
unii temeni
lolosili in gimnasticd. Astfel. nolillnoa de r.isucirc (ljn grn1
nasLicii est(! sinonimd notiunii cle rotalie in biomccir,r1ici. jar.t)rjn,.oldlic
rD gurlr-rnsticii se inlelgc circumductia
din biotnccanicii.
I rNIT,\'f I

I)t,t xl.\ril,n,\

1n sturliul anatomo-biomecanic sr: foloscsc o sclic (lc Llnrtatt


dc mii'urii. al ciiror inlclcs trcltuic precizat. Accstc unjtdli aLl
(ir(ulaiic inter'nationali
l i a u f o s t s t a n c l a l c l i z a t cc l c s i s t o l n u i
Intolna!ional al Ur.ritti{ilor (SI).
.\i\i"nrul a.Io5t propus prima oari ir.r l.ran{a ir.r anul
i670
(.1 f \ i , a r L I L G a l t r i c l N l o u t u n d i n L y t i n . A i c s t a , p l c c i n d
dc La
rlatr.ll ob!inute prin mdsuralca pdmintului, o p.bp,r* sistemuL
rnet|ic. clecimal ;i a folosit pr.t,Iixcl(] latinciti pcntru mr-lttipli
i i l 1 a ( ' f i u n i . A b i a i n 1 8 4 0 s i s t c r r u l a r . c a s i i _ t i ca . l o p t a t o I i ( . i a L
: n I r l a n t a . L " r S 1 . , \ . s i s t ( ' m l t l a f o s L r . c c u r - i o s c rcLlte l c g e a r l i n
l B 6 { j s i a I o s t a c l o p t a Li n l t J g i j . , \ J a i o | i t a t e a
tdrilor au adoptat
rlr: asr.mcnea a( cst sistcnt. In rrltirnii ani .,\nglia
;i ti-rr.ile
(lomn-ronl'caltlt-ului t arc limisc.scrii cr-e
clincio:isc vcc,hirrrur
:ist('l'n aDuolo-sa\on au ac((.ptat. clc asr.mt,nca,sislomul intorr)al.ronaL.
iiiitc.ntuL inlc'rna{ionaI al ur.ritd{iior. alc szrsc rrnitdti cle
irazii. r'alc sr: r.elcrd la gasc palametri:

13

F
( o bard de platinS-iridium d,epozitat5 la Biroul
.de Greurali Ei Mesuri. Iinga Paris).

Lungrmea
Masa
TimPul
,
curentul electrlc -.
TemDerdtura termodrnamrcd
Intensit.ltea lurninoasa

metrul
kilogramul
secrrnda
arnperul
grade kelvin
cirndela

UNITATI DE FoRTA

- ForJa care accelereazd o masd de un kilogram,


- Neuton
la un metru pe secundd, pe secundS.
Din - For\a care accelereaz5 o masd de un gram. La un
centimeirll pe secundS, pe secundd.
Kilogrunl-fortd. sa]u kilogram-greutate - For{a cu care o
masd de un kilograrn-masd este atrasi spre centrul Fdmintului.
Acceleratia gravitaiiei p;mintului r.ariazi intre 9;?g gi 9,83
pc secundd in raport cu punctul de pe supralala glo_
Sqtri
bului. C;ravitatia standard este consideratd a ti SjoOga m'etri
pe.secund5, adicd gravitalia de la nivelul mdrii, la 45 grade
latitudine nordicd.
Kilopond - Forla care poate actiona in orice directie cu
o valoare de 9.80665 ner.vtoni. Este echivalentd cu ereutatea
unui liilogram-masd allati sub secfiunea-standard a gravital i ci p ; m i nt u l u i .

ed

aceste gase unitlti


Orice alte cantiteu care derivA din
:
desemnate de urmatoarele Prefixe

I 000000
I 000
100
10
0,1
0,01
0,001
{0,000
J . O UO
000
UUU
0,00000U000

mega
kilo
necto
deka
deci
centi
mili

-tn6
-r rr3
-rn

- ro-3
:IU

:10-:

sint

M
K
h

oa
o
m

de fortra

pico

Ooo:t't-t'
OOo
Ooo
o,OoO

UNITAI'I DE LUNGIME
ultra-microscopice ale iesuturlIn siudiile mict oscopir'. 9i
de masura :
lor se folosesc urmatoarele unitati
dintr-un milimetru Sinonim:
Micron
tL :*' ;;;;-;";i"
micrometru.
micron' Sinonim:

MiLftnicron (mr, ):A mia parte dintr-un


mmometru.
micron.
Angstrom (A):A zecea Parle dintr-un

oooooi m .- txlo ro)


to.ooo6

UNITATI DE NIASA
o unitate de mafizicS kilogramul reprezintd
'rri"J,i:r;.iti"
Kiloarant'In
delineeteca o

14

Tabelul unitetilor

r#Y';#i ^ii-i"Jteri"
ll"irtlt"

International

x Densii[ate)ei' se
cu kilogramulprototipinternational
"gura

= Cram X Centimetfu pe secundi, pe secunde


Din
: Kilogram X x{etrlr pc iecuncld. pe iecundd
Ncr\1on
Ilil(rtr|r)r-foItA
I
IiiIu-Lr11L-.rculJte l=Kiluqr'.1nr 9.806ij5Nletri, pc sccLrnclS,
pc secuncld
T<ilopon.l
I
BIOLOGIA

LOCOMO'I]IEI

IiMANE

,{paratul
specializat care electueazd migcdrile corpului
omenesc sc numegte ,,aparat locomotor(, iar functia lui
complexS,,locomo{ie(.
N{ajoritatea autorilor inleleg prin locomotie o deplasarc a
corlnLltti anirnal irL totalitate dintrlun punct in altul. Eiimologic
intcrpretarea este corectE, intrucit termenul provine de la
culintele latinegti loczs:loc gi rnotzs:migcat. De{iniliite tocomolici in general se incadreazd acestui sens. 7n petit Larousse
15

|lt

llltrsrri. locomotia este de.finiti ,,aciiunea de a transporta dinLimbii Romdne Nloclcrne


rt-u,-r l'oc in aliul". In Diclionarul
in altul '
rlintr-un
loc
este ..deplasarea, migcarea
Termenu.l de locomolic a Iost introdus Ia inceput pcntru a delini deplasarea sau mi$carea unui mobil oare('are,
Corpul animal poate li condotat cu un motor propulsor.
siderat gi el un mobil dotat cu un motor propulsor 1i de
aceea cleplasarea sau miSc'area lui, in totalitate, dintr-un ioc: in
altul, poate -[i denumiG locomotic.
Dai corpul animal nu dispune numai de posibilitatea cle a
se deplasa, ci gi de a sta 5i de a apuca anumite obict'te l)c rtncle
de unii autori de a complcta tcr-nlcnul
necesitatea intrevlzutir
cu acela tle ,,aparat
de ,,aparat locomotor"', inlot'uindu-I
locomotor, de statice ti dc prchensiunc'(. Cum corpul omeuesc
dispune insd gi de alte numeroase ti variate posibilitSli clc mi5care (impingerc, tirirc, citdrare, Lovire etc.) ar insemna, mergind pe aceaste tinic, ca termenul si se lungeasc'i ti sd se
moClilice Ia infinit, motiv pentru care alti autori au 9i rcnunlat
la cel de ,,aparat locomotor(t, preferindu-l pe acela de .,aparat
de migcare'r sau mai corcct de ,,aparat de sprijirr ;i clc mi5care".
In de-linirea ,,locomofiei umane" este corect se se polncas(a
de La insegi sensurilc celc mai generale ale accstlli tel'men.
Loiomotia nu poatc Ii numai a corpului intreg, ci 9i a segmentepunr:t in al.trtl aL
Ior lui izolate. Dcplasarea miinii, dintr-un
spaiiului, estc tot o lormd de locomolie. La fcl dcplasarca
ntl
piciorului sau a capului. Urmeazd si ne relerim, d('('i,
numai Ia o dcplasare a corpului in totalitate, fati dt' punctul
de sprijin anterior avut pe sol, ci pur fi simplu la o cleplasalc
in spatiu fatd de un punct de referin{i.
Acegtia fiind parametrii generali de orientare, locomolia
animalS poate fi definiti ,,Jie ca d'eplasarea unui segmettt aL
corpului dintr-un ptmct itt ottl aL spaituLui, tal de utt ptnttL
de referinld, lie ht Jorna ei cea mai compleLat,deplasarea i.ttlregului corp in spotiu, f otiL de un prLlTct d'e sprijin arLlerior".
dclinitiei .'mi,scririi
Dcfini{ia locomo{iei sc suprapune astlel
satt deplasdrii biologice", in gcneral. Autorii americani au rcnuntart de aceea la tcrmenul de locomotie, inlocuindu-l cu tet'menul mai general de ,,chinezis(( (mi",scare), iar rarnura -stiinlelor biologice care se ocupe cu s,tudiul migcdrilor locomotorii a
Iuat denumirea de ,,chineziologie" .
It)

Locomotia animald este forma cea mai clesivirgitd


de mrg_care a materiei vii, Iorma care subordoneaze
inglobeaza
$i
toate celelalte forme ale miFcdrii biologic". 1,.,
""Jrui-l-o"i_o_
tiei animale, locomo{ia umand oc.upd.uri to" aoo."Lii,^tii'prrn
caracterele ei, cit gi prin Iilogenia gi ontogenia ci.
Mr$cAIt raA cA l,'oriM_,\ I)E I,tXrSTEN.l.,,\A MATEIiTFjI
. Mi;carea, in sensul ce,l mai inalt, filozofic, este lorma do
existente a materiei. insufirca cscnliaia
9i inscparablti a^mate_
rrc),. lvlrgcarea nu poate exista fara materio. dupA (.um
nl(.)
mat_eria fdrd mi$(.are. Nu existe deci -is"aru
Tmat"_
,,pi,ra.:,
rtala.
N]ilca1ea.^.c1. ti m-ateria, este veEnicd, nu poate
Ii creatA
.,
fr nu poate li distrusS. Dcsccrfes oxprima astfel acesL adcr.ar :
,,cantitatea dc migcare existenta fn lume cste
ioiJ*.r.ru
aceeati". Izror'ul miqcArii se alld in materia insisi,
lmputsul
lnterror..al oriceroi mi$cdri constituindu_l contraclicliile,
Iupra
contrariilor. Chiar forma cea mai simpli de i5iaio.-'acpf a_
s a r e a . _ c o r p u r i l o ri n s p a { i r r . e s t e o c t _ , r L t i a d i t l i:o U c s p r . c
toipul
rn mr9care se poate spune (.il in accca;i clipi
cl sc alld 5i
nu sc aflij in acelasi loc.
t ' s t e a b s o l u t d . r . c p a u s u l n c f i i r r r l t l , . , . i t o m a s u r . a ,o .
^..-Yl$.:ur:.
ulp1:*r"
a(.cstcia, opusul miFcirii. Ropausul estc.
deci.
.a
leratll fr alc sens numai in raport cu for.ma
individuall
oe mlscare
Mi.icarea in sens filozofic nu reprezintd o simpli
depla_
sare in spaiiu a obiectelor materiile,
cil oricc i"fri-Uor".
orice transformarc. observatd in naturi
$i societate. ,.N{i;r"u
rnleleasa lrr accepliunea cea mai larg5 a cur.intului. (.onceDut,
"""

ca .[orme.de existenld a materiei,

u" ut"il,.if i,*r""i

acesteia, inglobeazir in sine toate schimberile .i proc..rcle


"r
caro
au loc
_in univers, incepind r.u simple. dcplasi,:iri si tcrrninincl.
cu gindirea(( (Enqels).
FORMELE PNINCIPALTJALE MI$C RII
P,e scara largd a posibiiitti{ilor
dc mi9c.ar.c se pot clistingc
urmdtoarcle formc principalc :
materiei (automiscarea)
-' se
-7. Mircarea microparticulelor
'"""troriito.
relerd la deplasdrile eicctronilor, protonilor,
2 . A n a l o m i a f u n c l i o ) r r n a a p a r a t l r t u i l r ) c o n r o t o r_

IT

T
2, Miscarea mecanicd (deplasarea corpurilor in spaiiu) este
forma cea mai veche de mi;care cunoscutd.
dc
3, Miscarea Jizicd (migcarea moleculard sub formi
.cildurd, iumin6, electricitate etc.).
4. Mi;carea clrirnicd (combinarca $i dezagregareaatomilor).
5. Mircarea biologicd, (viala celulei ,si a organismelor vii,
rnetabolismele,Iocomolia lor).
6. Miscarea sociald (viata sociala).
Intre formele principalc ale migcdrii existd o legetura
reciprocd, ele putindu-se translorma dintr-una in alta. MiEcarea mecanici se trans.formd in anumite conditii in mi$care
fizicd, cea fizice in miscare chimi(e E.a.m.d.Dar intre diferitele forme de mi;care sint qi tlcosebiri fundamentale legate dc
natura purtdtorului insugi a Iormci de migcare, de legile spc.cifice alc liecdrei forme qi de contradictiile proprii
care
genereazd mi5carea in cadrul ficcdrci forme.
De aceea, Iolmele supcrioare ale miqcerilor nu pot fi explicate integral plin aplicarea legilor {ormelor inferioare de
miEcare. I\4igcarea biologice, de exemplu, viala gi locomotia
organismelor vii nu poate Ii pe deplin cxplicatS, numai prin
aplicarca legilor migcdriior- mecanice, Iizice sau chimice. Ea
este o formb supelioard de mi5care, care dispune de calitdli
cadrul
si mecanisme nbi. calacteristicc acestei forme. In
talitSlitor si mec'alismelor r.toi.Ior-melein-lerioare de miscare
nu sint fundamentale, ci nrtt.naiauxiliare gi ele nu epuizeazir
esenla -[ormei superioare a mi;cirii biologice. Natura biocurenlilor nervoEi qi musculari, degi este asemdndtoare,nu
ste identicd naturii curentilor eiectrici. Segmentele osoase
nu actioneazS ca r.Li$tesimpLe pirghii 9i forta lor de acfiune nu
se poate determina matematic, apelindu-se 1a formulele clamecanice ale pirghiilor,
a funcliilor
sice de detemirare
deoarece intervin o serie dc lactori care nr.r pot fi incadrati
mugchiului. interventia
(componenta articular5, momeniul
hipomiochlioanelor, existenia muqcl'rilor pluriarticulari etc).
Iati de cc in inlelegerea $i interpretarea migcerii biologi(('
aplicarea legilor dir-r mecanicii, Iizici 5i chimie. nu reuEcitc
si rcdea intreaga complexitate a fenomenelor, ci doar sd prezinte schcmatic fi mecanicist numai aspecte singulare alc
'complcxului proces biologic, Iocomolia animald.
1B

EVOLUTiA

FII-OGENETICA

LOCOI{OTIEI

ANIMALE

Migcarea a precedat $i a pregdtit condiliile .tavorabile indis-_


pensabile aparitiei materiei vii. Dupd cum se $tie, in aparifia
materiei vii se disting, in mare, trei stadii evolutive : stadiul
chimic, stadiul coloidal 9i stadiul morlologic (Duclaut).
Iritabilitatea. ln stadiul chimic. miscarea s-a manifesrar
sub forma combinaliilor chimice prin care C, O, H, N, ph, S,
K, Na, Mg gi Fe au realizat primele gremezi plurimoleculare
sa\ coacerDatele tui De Young. In aceastS faze incepe sa se
pregdteascd bazele miScdrilor pseud.opodale(amiboidele), care.
nu sint in fond decit chimiotl-opisme (miscdri pasive comandate
de tropismele fa{d de unele substante chimice ale mediului exterior).
, In stadiul coloidal, in care moleculele chimice s-au grupar
formind szbstantele albuminoid.e coloid,ale, a aparut mipcarea.
brotoniand..Se ltie cd o solulie care contine substanfe albumrnoide necristalizabile realizeazd o solutie coloidale in care.
particulele solide mici ale al.buminoidelor dispersate ;i suspendate in intreaga solutic sint animate de o mi$care neincetate.
Aceasti migcare, denumiti migcare brorvnianS, se explici prin
agitaiia moleculard a fluidelor.
Sistemul realizat de solu{ia albumir.roidl r oloidald
este
instabil gi fragil. Instabilitatea ti fragilitatca
sistemului.
coloidal se explicS prin fenomenele electri(.e alc miceliilor,
adicd ale corpurilor impure dispersate in solu{ie. pentru o.
mai bund intelegere, vom da exemplul miceliilor dc o lerocranurd de cupru coloidal, substanti care rezultd din unirea ferocianurei de potasiu cu sulfatul de cupru. Miceliile lerocianurei
de cupru coloidale sint alcetuite dintr-un
nucleu (strat
intern), format de ferocianura de cupru qi dintr-rrn strat exterior format dc lcrocianura de potasiu (Iig. 2). Ccle doud
straturi ale miceliilor sint incdrcate
electric diferit. iar
aceastS inc5rcare este alternantd. r\lternanfa electricd a straturifor micelare realizeazit in interiorul micelijlor o cnergie
considerabild, dar in acelaEi timp le confere ;i un mare grad
de instabiliiate $i fragititate. Acestea pot fi considerate substratul uneia din caracteristicile esentiale pc carc le va prezenta materia vie si anume iritabilitatea. formd primitivd a
sensibilitdlii,
2-4

19,

In stadiul morfologic in care materia vie se structuleaza tr


se orezintd sub {ormd de celulc (crt nucleu, membrand, protoplaimd etc.), schimburile electrice alc celulelor cu mediul exierior continul. Sar(inile ele(trice alc cclulei sc disperseaza
in mediul inconiurdtor, iar pentru a-gi mentine existenta
.celula trebuie sd sc reincarce electric continuu. Reincdrcarea

ffi

- Miccliu de Jcrociirfig.2
nuri de cuPru coloidlli.

Fig.3 - Organismul monocclular ciliat sc incalcd negativ d.rtoritd \,ibratiilor cililor (duPd Lav ille).

electricir a cciulelol se lace intt'-o mici misuril prin nut!'itie


gi in cea mai malc m5surd prir.r miEcdrile (depJ.asdfilc) celulare in mcdiul in care trdies(.
Sd luim exemph.r),organismclor monocelularc ciliate (fig. 3).
Aceste organisme, r'a Ei celelalte organisme vii, sint corpuri
eterogenc, fa!6 de mediul in care se gisesc. Ilste cunoscrlt
laptul, tradus de altfcl in print ipiu. (5 toatc col'purilc eterogene
supuse la vibralii dc difelite orcline (mecanice, calorice, radialii
etc.) se incarcd ciec,tric. Corpurile metalice 9i corpii buni (onducdtori de electricitate (eLcmcntcle. negatile) se in(arci poziti\', iar celelalte corpuri sc incar(5 negati\'.
Organismele monocelular-e ciliate, in deplasdrile lor, datoriti
vibrafiilor cililor, sc vor inciirca negativ fiind vorba de un
corp etcrogen (elemer.rt pozitir), carc cstc supus unor vibratii
mecanicc (LduiLLe).

z0

Iltapelc dezloltdrii in continuare ale


stadiului mor{ologic
sint numeroase si in toate migcarea a dellnui
,"tri p.f,"".af"f.
Si ne relerim numai la divrzrunea organismelor
in veqetale

care s-au fixafia


i_uo'irnpr?gnut
i:
r^1":,:ll:..-o1c."nismete,
cu celuloz5 pentru a {i cit mai
"oi, rezistenie.-Dar
lup_tu.ruto
aueasLalmpregnare

a-atras o stdvilire a scnsibilitdtii gi mobi_


ririr!u lol-. oe aceea la aceste organisme
nu a -lit"*r'ii
fost necesara
dezvoltarea sistemului nervos. Cr]m ,"
l"
iigufat ?echoucyeres: .....r.efuzindvia{a'
"ipri-a
lifr.,.a.iourn
hazaldurile ei, celula a renunlat prln aceasta
",,-"
Ia dezvoltarca
constiin{ei. A-spiratiilc ei au r5ma.s limitate. ,a_i"i".i
f"g"ta
(le pamint. eterna sclavA a
elobului,c.
Dimpotrir'5, organismelc care qi-aLr continuat
dczvoltarea
'a;"
T9l{glogici in deplind libertate, ari evoiuat i" ;.,;.;i i;;;nnt;firj i,{ontinue a sensibilitdiii
a posibilit5fit.;' i;;
In,"_
( d r ( , . L t e a u t o s t o b l i g a t e _ p e9in t r u
a _ s i a s j E u l ae \ i s t e n t a .
conlinuu. deptasarile pcanumite direclii
:lllno
: , - . 1 Cepeltdcntc
::qf:::l
de Iactorul. utilitate. Aga cum alirmd legca
opliilnii vitale a \)i Carnot - dirr mai mulie Olrectii
oieanismuf
Va opta pentrlr aceea carc-i estc mai utild. Rezultatuf
acestor
mi5ciri utilitarc din ce in ce mai complex" u
ioJ up"riU. .,
pcrfc'cfionareacontractibilitdtii, rettectir.itiitisl-,
nefVos.
"iri"rl"lJj
C(,ntr:rctibilitatea. Neccsitatea de a l'c,aciiona la
stimulii
c\teliori
;i mai ales de a se deplasa in ."op.,ri artiirt"."

pi.ll'u. existcnldctc)'au' ui':* p*

.lY.Plu, qi
Il::'1":,"-1..l,lll:i.
rrnq.r
dcztoltarea iritabilititji
dezvoltarea celci cle a clola
far illl escntjalc a matpriei \ii, contra"Iibil
ot.,a.
C'orr.tractibi I i tatea pr-otoplasmatic5 primiti\.a
c.onsti in dc_
r" o ' r r ] l r ' , l e p r o t o p l a s m U i . p o r n i n d u _ s p d c I a a , o a s t i r
fr,rmi pIimiti\ ii. contractibilitatca a evoluat. pcr.mi!ind
cfa,pla.;;;
in_
trogului organism celular. in raport (u mcdiul
suu cxtcriLrL..
urapclo (\'oLutjve alc c.ont lactibilit:i{i i au lost
urmltoar_elc:
amilyillc:, ntisr-irrilp ciliorc \i niscrtril,
liogt,:tir, r,
:'":,n':!t
tlr IrnJl miscirilc mu.<cttlert.
Nlisc5riie muscularc se efectueazd prin contlactia mus(.u_
larai. foryna cea mai e\.oluatd a contractibilitaqli.
Cetufctc
mirs('ularc aLr rczultat clin adaptarca morfo_f un c,{ionali a ur.rur
grup dc <'clulc. carc s-au sp-ec.ializatin ledcrc,a
doi.. otiar,,
contrnue a contractibilitlfii.
N,Iuqchirrl striat a apdrut
Ia
2l

nevertebratele superioare (moluqte, cefalopode, insecte) ca


o necesitate JunctionalS Si s-a perfectionat continuu, atingind
o dezvoltare maxima la vertebrate.
Dezvoltarea unor mugchi striati din ce in ce mai puternicj
nu ar fi fost posibile fdre aparitia in interiorul corpului ii a
unor puncte de sprijin dure, fdrd apadtia scheletului osos qi
a articulatiilor. Aparatul locomotor poate fi astfel privit ca un
rezul.tat final al desdvirgirii contractibilitdtii protoplasmatice"
Reflectivitatea. Necesitatea de a reactiona Ia stimulii exteriori si de a se deplasa in scoprtri utilitare a atras dezvoltarea continud a celor doud calitdti esentiale ale matedei vii :
iritabilitatea li contractibilitatea, pe care le-a reunit intr-o
calitate noue, superioard, denumite retlectiuitate '
Prin refectivitate se inJelege calitatea esentiale a organismelor de a sesiza impresiile factorilor externi sau interni 5i
de a reac{iona fatd de ei. ln dezvoltarea acestei calitdti csentiale supelioare, Eoger recunoa$te trei ctape evoluti\e :
l . R e t l c ( t i v i t a t e aa n e u r o g e n d .
2 . R e - l l et(i v i t a t c a n e u r o i d i .
3. Reflectivitatea nervoasa
.forma cea mai elementara,
L Reflectiuildtea arLelLrogend,
se bazeazdpc tropisme gi se intilneqte la amoebe.Organismele
nu dispun de nici rtr.raparat nervos. Sesizareaimpresiilor 5i
a reactiei IatE dc. cie' se bazeazd exclusiv pe iritabilitatca ii
contractibilitatca substaniei Yii neorganizatd.
anumite
2. ReJlectiuitatea neuroidir. se realizeaza prin
zonc prolunde ale protoplasmei anumitor celule, care incep
sd se specializeze. Acest tip de rellectivitate se intilncqte la
hidra de apd dulce, care cste constituite doar din douS loile
celulare suprapusc. Celulelc de origine ectodermici diseminatr:
pe tot intinsul suprafetei externe a corpului joace rol ti dc
celule senziti\.e ti de celule contractile gi poarid dcnumirea
de celuLeteTfuro-mu.\culareaLeLui Kleinberg. $i in organismul
uman se pot intilni relicvc ale acestui tip de re.flectivitate
primitivd $i anume cilii vibratili ai bronhiilor.
3. ReJlectixitatea nerDoasd.se realizeaze in urma apariiiei
organelor nervoasc specializate. Astfel meduza - degi lace
parte tot din grupa celenteratelor - posedd organe tactile,
ochi rudimentari ti pungi auditive. La aceste organisme celulele ncuro-rnuscularos-au separat in doud tipuri distincte :
c c l u l c l e m u s c u l a r e; i c e l r r l c l cn c r \ o a s e .U l t i m e l e . d c s i r b m i n
22

in ettode|m, nu mai sint diseminate, pe toate suprafa{a extcr:nA a corpuiui, ci se grupeazd sub Iorm' de inel, realizin_
clu-se astlel lormcle cele mai primitive de sistem nervos.
La animalele gi mai evoluate, organele nervoase continua sd se Iormezc din ectoderm, dar se izoleazd de acesta si
sc infundi spre interiorul organismului, unde sint mai protejate. Astlel, izolat gi diferenliat, sistemul nervos ajunge sA
se organizeze sub Iormele cele mai variate. La anelide, artropodc si molu;te, cl se cornpune dintr-o serie de mici mase
sau ganglioni, uniti unul de altul prin mici cordoane nervoase
sau chiar nervi. La Vertebrate elc se prezintd sub lorma unei
tiic_ tungi dc substanli nervoasa. mai mult sau mai pu{in
umllati spre extremitatea cefalicd si adilpostitd in canalul
o s o s ( r a n i o - \ e r t e b | a l . D a t o r . i t i lf o r n e i h r i . p a r t c a c e n t r a l e a
sistcmului nerYosal vertebratelor ia denumirea dc c;cdcercbrospi.1nld..
_ Datorite perfe(iionirii continuc a aparatului locomotor pe
dc o parte gi a sistemului nervos pe de alta. orgar.rismele
animale au ajuns astfel se dispune de posibilititi din ce
rn ('e mai complexe de staticd gi migcarc..ajungindu-se pina
Ia Iorrnelc cele mai superioare alc staticii ii miicirii a].rimale
- { l d l i r c $ L l o c o n o r i d .u m a n A .
TIPL'IIII-E DE I'OS'1'URASI LO(JOIUO'r'I!
So pot descrie, in linii mari, patr-u tipuri pr.incipalc de
posturl Si dc locomotie animald: statica li locomofia rptiliana.
c|ach'upedia, brahia{ia si bipedia.
Statica jri locomo{ia reptiliand se intilnegtc la tilitoare
carc-si men{in axa longitudinali a corpLriui in contaci cLr
solul $i sc deplaseazd prin tirire.
Cvadrupedia reprezinti tipul d(' postrrri qi clc loconro{ic aI
animalelor patrupede la carc centrul de greutat<' estc siruai
anlt'rior-, aproximati\. deasupra mL'mbt.clol antcr.ioare. Itxempiul tipic il reprezintd bizonul (fig 4).
tsrahia{ia estc tipul dc posturi qi dc loconro{ie al primatolor, carc loloscsc mambrele anterioar.c pentru a se atirna
s i a . e d c p l a s a i n c o p a | i . ( e n t ] u l d n q | Lr r l a t r ' n 5 l g p l s 5 s 1
postcrior, aproximati\.
in dreptul
trunchiului.
mijlocului
Excmplelc iipicc
sint I'oprezentatc clc clilerilc'Lc specii de

maimute. Membrele anterioare ale acestor animale se alungesc,


aiur.rgind la urangutan, de cxemplu, se aibd 202,600,'0tat.l
de trunchi, in timp ce meml)relc posterioarc se scurtcazi ii
ajung sd albe 118,20/0 fa{f, de trunchi.
Binedia rep|c/intii tipul dL posiuri si cle lo..-.1----\Q
r5" t
1
comotic iaracteriitic onr,rl\

qi/n\
'

E\

-=sts{&ti i;i.';';;"';,iiil'"i'.,'',.-",,
E,

'+-:_
F+
ll'l w
,ifft\

,.rnt$rr
4'! v'''\'

Et |fI
Y g'

tr
frr-!
|

ffi

obisnuit membrclc infeli-

r"
;;;:r.-Fi:"
,t"ii,i
iigfc-.\lr
(re
comotrc.
L
cntrur
\\

utate este plasat tot la


dar
ni'erul trunchiuiui,
+
"
t
^
l
?
l
;
^
,
F t J .4 - I a . ! . , d ' u r ) c J ,(. c n t , u l J .
^specll
-^ ,,
anrgreutatc cstc situat ;nterior, aproxr,
.Lctelalte,
bipedia
male
nu
folosesc
mativ doosupra mcml)rclor.anterio
lc (dupd A. Dclmas).
decit ocazional. Ciinele,
calul $i alte animaLc Pot
Ii dresatc sd stca sau sd meargd pe membrele inferioare.
Dxperimental, ia toarecii nou ndscuti, cdrora Ii s-au amputat membrcle antcrioare, s-a putut de asemenea oblinc o
formd dc bipedic (.I,'crlardJ.Dar in nici unul din a('este cazuri nll estc |o|ba clc o lor'omotic ve]'ticalar asemdndtoare crt
a omului, tleoarccc nici coloana verteblali,
nici pozilia 1r
Iorma ( raniului nu se modificS, Ursul qi cangurul, clc-si sc
pot deplasa pe membrele posterioare, nu se apropie de vcr'ticalitatea caracteristicd omului, membrele lor inferioare fiin(l
mult {lectate. De ase'menea, maimutele, despre care se !ti('
cd au posibilitatca sd se ridice ocazional pe membrele postcrioare, nu prezinta nimic ascmindtor cu bipedia omr.rlui (C.
Arambourgl). Coloana vcltebrald prezinte o curburi unici asemdndtoarc: ('clei a patrupedelor, iar curburilc de compensar'.'
necesafc proceselor de echilibrare sint reprezentate cle segmentele membrelor inlerioare flectate.
Bipedia umani sc deosebe;tc lundamental de postttla satt
locomotia verticald ocazionalir a ceLorlalte animale. Ea a atras
unelc modilicdri m orlo--lunc{io4ale caractclisticc omului !i a
Iost indispensabili insdgi cr,olutriei psiho-Iizice a acestuia.
Membrelc inlerioarc se cxtind din genunchi i Folduri. iar
curburilc de compensarc necesare proceselor de echilibrarc
(Iig. 5). Aga cum se
apar la nir.elul coloanei vertebrale
24

lf

A.. Delma.s,prolesor dc anatomie al Facultilii


de
:)pilTe_
Iledirini din Paris, ,.bipedia umanl presupune o anumita
piastlcltatc. o anumita adaptare la o serie de condilii
loarte
\ ariate. la tot ceea ce poate presupune o activitate omcneasca
oarecare,in spaliu gi in timpr(.
Nlodifitirilc
moiloIunc{ionale, cele mai importante rezultatc dir.r
bipedie, pot fi considcrate a Ii urmdtoarele :
7, Eliberarea rnemtnalt)r o)tteTioATe,
mcmbre
cc

(.arc dil-l
descrt'oaLr

s l a ti ( a . s - a u l r . a n s [ o r r n a l

in aparatectcprehcnsiune:Jo;,,"i,.; i,"lj,tili,, ":;i.:,]::.

5i in . r-elitabile
organe
""1.:
tcblalc.
Senzo|rale.
\fiinile, cum afirmd Aristotel, au fost primcle
.
instrumente
ale omului, acele instrumente
,:car.e ." pr:*".iut .ii
ur'p.u_
dls toatc celelalte instrumente, orgalre .l"upot.iia 'u1..
l,,rnr_
trgatici $i locomotieir(.
_Dezvoltarca sistemului nervos fi a intcljgcntei
au lost
'naturii
strins
_ a
_legate de dezvoltarea miinii. .,Dominar"ea

y.Y: ^fljg,l"- -

a incepur o dari ,.u dozrollar.oa-ii,,ii

.;i .

muncu".
spunea _ pe bunl dreptate _ci..miinile
a u d n s c h .ftadiseD
is calea spre intcligenla,..
- L hrar dcnumirea dc om provinc, in unclc -J.,"ru
limbi. <,um ar

(Thcman)sau_
gerrn_ana 1,ri",-r1.

i#n"*_
1o"i(ll.:Uf:"
Llt ?no?ll/.s,care ir-rseamni mrna.
Legltura intimd clir.rtre dezVoltarea stl'L(.turii
$i furr(.tiilc
u . t e b l a l e s i b i p e d i e , .s t t . c l e m o n srl , . r t i
9i de Icnomcnul ..omuitl]1. A""ijj ,,oamcniJupir( au r.r,r.crrit 1a postrrra si locomolra
c\-adlupedii, se dcplasau ru o r.itr:zi deosebii dc
mar.c. clar.
au rimas din punc.t clc r.edere al clezvolt:lrii
mintal(, ntstc
I l l r ,r o i n l o r i o a r c
2. \/erLicalizarea coloanei uertebl-ole atr.agc o aclaptare
moIfo--funr'fionali rlo ascmenca (.aracteristic:t. La
primate.
coloana i;i mcn{inc ar.cleagi ( ara(.t(,ristici t.a
Ia patmpede,
;i
qji
esk) altccr-a dccit o puntc suspendata. sprijinitd li ca_
.r.lu
pcteleei cle membrc. -care snslinc in hamaclul" ccrrtu,lii .,
musc ularc. t iscel'elc,. \trmiirul
r'cr.tc,b|eiol' cstc urntitorLrl :

26 r.crtebre mobilc deasupra sacrului, 3 vertebre sacralc, iar


coada din 20 vertebre. La antropoide (cimpanzcu, urangutan,
gorilS), numirul lor este de : 23-24 r'ertebre mobile deasupra
sacrului, 5-6 sacrale, iar coada dispare. La nivelul Earnicrei
lombo-sacralc sc plocluce.
I
t cz-4
d e c i , o s a r l a l i z a r e ,o i n t e grarc a celei de a <incca
|
)A
vertebre lombare, ^la satrt.
|
/K
:.r
D'
tI

I
,
a
f

l6.{y
| /dt'+j
lVl)
l4l:

|
II
I

rcS
\45
11]v\
\fn2,
cd^

I
I
I
f

II
,

I
t

La om sint 24 vertPbre mobile deasupra sacru-

/d)Y
//+aa
-r'^=

lui (7 cervicale, 12 dorsale,


ir
J lombare,
sat,rale ;i
3 5 caudale). Sacrul, care

\
)
D'?
\4q
t'
WA
6),
\ Qfa L t LQ1

este segmentulde sustentaiic al" coloaneivertebrale


9i-a unificat vertebrele in'

Lr-un corp (omun, to(mai


pentru a putca facc {a\a
acestei neccsitdli .lrtr.rclionale, iar nurndrul cle r er.-

"@ i.ti;iXi,ii'TJ''.,1i";;i;
\F,','"
"4
\?B
ni s-a reduscl' ia 26 1a24.
iFS;;' "

,-A>-

V
E1

Y:'tt::'t111
r:l:"1:l

r'crtebrale a atras insit nu

26

cutra clniand a gorilei are o


capacitate de 685 cm;], a Pithecantropului de 870 cmi! si a
onului
actual, in medie de
1400 cmj.
4. Echilibrar ee centrului d./:
greutate
in bipedie
cste o
problcmd de biomecanici deosebit de delicar,i. postura qi
locomoiia r:erticald
mai instabile dintre ".;-.;";
tqate /A.
Delnns) si poate
fi calificata
drept,,poten!ialmente
catas_
ttotall't
(J. Napier).

Postura gi locomo{ia bipedd

noinalo

f iq. 7 -

Orizontalitrtca

.""'0".If:,.];,.0::}::l::l::

gaufll

erDis-

prcsupul.t un mare consum de energie


Ei nu este practic posi,bili
decit prin int):arca in acliune a numeroase afouri si acte
refle\... Pozilia bipedA nu cunoaito o stabilizai.e stri(.t pasive.
Oiie pot dormi in picioare. Ciinii ;i caii pot remine chiai dupd
moartc in picioare in sprijin patruped. Pozilia patrupeda reprezirlt5 qi o pozilie de repaus. OmuJ., daci i5i pierdc controlul
efectuat de centrii ner:\.o$i, se prdbuSeste. Pozilla bipedd nu
este o pozifie dc repaus. In aceastd pozitic bipede. centrul dc
greutate oscileazi contir.ruu, intrc a cdQea inainte. inapoi sau
Iateral IatA clc poligonul de susfinere.
Pentru rnenfinerea
pozitiei este necsard intrarea in actiune a miiioane de receptori si de circuite nerwoase, al"ltrenarea tuiuror
analiz.orilor,
sesizirea a zeci de mii de centri nerr.oEi. Nccesititile de echilibrare ale centrului de grcutate au contribrrit gi elc Ia o dczr.oltalc corespunzltoare
a sistemr,rlui nelvos. clar mai ales la
aparitia si dezvoltarea ccrcbelului.
5. LaLrgirea cimpuLlLi t,iz\tal a rezultal, clin \.crticalizarea
coioanei r,'ertebrale, inliltrarea nivelului t'apului
Si rotarea

l{li/,,(.--s,1TT:i,ff:[il":'"i,:"T,il1'u
'\S/
ittr n t r c B ici o l o a ' c '
\V.
o

.tar'".a

Lcput sa sc ( urbez(' (l i{. 6).


Prima curburi s-a proclus
I"tq. r; - Ir!r.l.rc. (urrrurjlor (
regiunea lombard, t'a ur'1n
( omPcnsaretir ni!c'tr.rl
.,.11
(iaptlllli li
1{r)rlro. "utun,rnt
marc a riclicilrii
elibc|irii m"mbrelo| arllerioare, aVincl concavitatea orientatd posterior. CeLelaltc curburi sint de compensatie, apdrute ulterior' Astfel, struc'turata,
coloana ajunge si lic nu o tiji r-ectilinic, ci o sinusoiclit' tcea
qc ii conleri o rezistenld mlllt mai mare la prc'siuni.
3. OrizonLalizarca gdurii occipitatc, care la antropoicie este
dispusd oblic, este o urmarc directl a vertit'alizdrii coloanci
Yertebralc. Aceastir orizontalizare a .[ost der.isit'5, deoar.ece
\

ollentarea sensoriald a craniului (in special fafa) a rd.mas


constantd, dar craniul posterior s-a rotat inapoi, olerind astfel
perelilor- tui posibilitatea sd se dezvolte sub inJluenta dez1-oltirii progresit'e a emislerelo!' cerebrale (Iig. ?). As lel,

U-

27

(raniului. Imprer-tni cu (cilaLli {at:tori. ea a <ontlibuit ia ilezvoltarea encc[aluiLli li a t'ranir.tltti 5i clcci, ia c\olu{ia (.aIa(,1c,
risticE psiho-Iizi(e a (orpului omcnesc.
s(,
Lun.qimca mcmltrcktr
ca.
I-a
moclillicii
5i
Lilangulan
clr' , \cn.lplll
mcmb|r'l(' iintcf ioare sirrt Lungi (r't'plczintd 202,6', Ia{i clc tntrpostcrioar'r'
chi) ;i t'cic
scurtc (r'i'prt'zintir 1l ii.l" ,,
Iald clo tl.unchi). l.a onr,
,\xil longiilrrlinalal a tr'un
l"i!1. I mcmbli.lt' supelioar',.. se
(hirrlr.: ^:r'
lir
i i ,\"r.
I' J.,,,i"'rl
a.iulrg ia
scLutcaz:r ii
r n l r l r : i l , u r : r . ( l r . r ' ' r r , /r l , r . ' - i l | l
diforito a ln.nll)r(.lor.
1 5 8 , 6 r ) , i rl a l i c l t ' t t r t ; r t ' 1 ' , i ,
i a r m e m b r c k . j n l e l i o a l c ' s c a L u n g ( ' s ( 5 i a , i t r n g 1 u 1 7 1 , 9 r ' , ,i a t , r - L
clc trunchi. DiLr acoasli-r( aLrzii, ntL putcm li t itfdriilot'i cxc'cIcrl!i. ca nlaimtttclc. l)ar ir YIcm sir ne u|t t"tnt pc rtn ll tttlthi
ck' ropac. crtprinzinclu-l cu bla{cic. nq. lovim rrt fa{a rlc t'I.
l)cntru a(('aslit. unii lo(uitori clin insltLclc I)acilitulr.li 1t,,ustlp('f ioaf('.
scsc o ('oalcli-r(u ( ar'c iii prelur'rgesc ncnllrclc
iar nlun(il('ii
tlc. intr1'linel'e ai rctelc]ol tclclor.iicc lolosr':L'
nlt'mll'clor'
ni;tc <illigt' plclr.tngitoat c spc('iale. Lur'rginlea
niiilitlcl 1la.r.Lr't
LllLufazii lnclsul 5i alorgalca.
infcrioale
ILrlcul.
-i
Difcrenlt'lt' clc rlitlcrrsiurri alt' memblc'Lot la tlairlrll'
la on fac t'a ara irtnqi-r a trttt.rt'hir.tlui, in pozitii' patltlpf(l:r.
sri lic Lliriiatri cra('t irr\ ('r's. La maimuli
cau.lo-( r'aniai : l
rlt' jos in srri. la otr
r a r t t l o - c t a n i a l i n s i r t l l s l t s i n . j o s 1 l ! 9 .l l l
l ) r ' n t n r t ' : i o l r u l s i l s i ( l i l i i e z c a \ a l u r - r g aai t r ' u n ( h i t t L t t i r a ' . t t i ' - ,
c r a n i a l l i c l r , , j o s i | r s L r s .t | e l l L r i ( ' s i - r - ; if i e t t c z t ' m c n r b | r ' l L ' i r f I
lioarc (a in pozilia gllolrtlit.
l:rlljlll()(ill\1;;' \

\P\ll.\II

I-LI

l.(r( ()\IalT')ll

I)Lrpri ft'i Lnclale, or ulul incr'1.1r'sii sc s{'gm('ntezc. Lr iln. -r


tl nticlcul st' diviz('ilzli pril
Iiar ioliir-iczal. S('gm('rllilr'('a :il
lact'in mai muitc ('tapc.
l n p l i r - n l ( ' 1 a p i i . o \ u l l l l f t ' t t t r r l a t s t ' i r - t r l l a l . tien ( l r ) ? r (. i , : ' r ' r .
i n a , - l i n t l c s f l r c ( ' i t c ( ' l a l a r f i p l i n c l i v i z i L t n c ac i t t l t t ' r i o a r ' . ,
v i t f o r - n r a ( ( ' l u l c l c n - l i ( i ; 1 1 r 'a ' 11 1 1 1 1 1 t l n t l l t t i .
2B

A doua sfcril ar c un asp('(t mai ilttunccat 5i pt.in cliviziunea ei ulterioari r a lorma <.elulelc mari ale etidoclermului. Celulclc ecto.l('rmului sc impart mai rapid
fj in(.onjuril
t elulcie cn cloclelmnlui

l ilt. t

So(1iurlc tIan!vcrsald

pr.inli.-rLncnr

)1.|()|l :

lrb

n.,|.rl : I
_
r 1 L i ,I j

( r r ( ) ( t l r n li
ilt./,nt(.r.r)

r\stIel, plintr'-o s(]gmcntalir, l.apidij in progresi(, gc.otr0_


.
Il'lca, sc i.tJunge la tt'a dc-a doua ctapaL. ?rlorrllc, Iormatil
clintr-un t onglomerat murilor.m cle t,clulc mir.i.
_ lDtr--Lln punct al t-i mo|ul:i sc il-t\ agin(,azii. a_irrqiitrin_s,r
la a trcia_ ('tap5 a sngmcntrilri, blostulo. in ctapa clil irlastuLii.
embrlonLtl p|czrntii o caritatr. <tntrali triil.ginitairlr,o mrtrrr_
brand. blaslodermirri al<iituitii clin clouii toiii, ae tt,lrrLc
favJ,
mentoasc. O foili t.:rtt,r-nir. t,r toclt.r.mali'i sitLl ec1.).1{,rr}liil.\L
una intcfni. cndoclt'r.rlali satr clcloclcrllril. punttLrl rtnde a
inceput in\-aginar-i-a ;i folntaloa
car iti-r1ii t,c.ntt.alc r.irmit.tc
s u b { o l m a l l t t u i ( r ' i l i ( . i l r . b I a \ t o p t) 1 . u l ,p I i r t r i t r . r ,( . a \ i i i l t r , ai l - ] t f a l
in contar.t crr exteriorul.
Lr coi-rtirtrrale. oLrl sc aiun{ostc- si inrcpc s:'t })rlzintc o
c \ t r e m i t a t ( . r c f a l i i i r 1 i r r n a r a r r r l a i i - rI .] l a r | s t r n o n t c n t l a s u p r . a _
l a t a e m b r i o n a f i r c t t o r l r , r ' r n i t . i 'aLp a r . c \ . 1 r i J i l 1r r c l r . n 1 . r k . i a o

tsxtremitate la alta a embrionului. In dreptul ganlu1ui neural'


celulele endodermului se diferentiazd Ei formeazd un Iant
celular deosebit, denumit notocorda (fig. 9).
Intre ectoderm qi endoderm apare prin diviziune celulard o a treia foild embrionarS, Si anume mezodermul' cate se
imparte in doud foile, una superficialS qi alta profundd'

se incurbeazd, iar in cea de a 2-a sdptdmini a gestaliei se.


fixeazd la uter cu ajutorul anexelor embrionare (vezicula
ombilicald, amniosuJ.,chorionul, alantoida etc.).
Cele trei foite primitive : ectodernul. enclodermul si mezodermul contribuie prin diviziunea lor la formarea aparatelor
embrionare. Unele dintre aparate provin in intregima dintr_o
singurd foitd primitivd, dar altele provin din mai multe
foiie. Le vom impdr{i insd pe toate ca derivind numai din
una din aceste foile.
Din ectoderm derivi sistemul nervos si aparatele sen_
zoriale (tegumente. vedere, auz).
Din endoderm derivd aparatul digestiv gi aparatul respirator.
. Din mezoderm- dedvd aparatul genito-udnar qi aparatul
circulator. Prin diferenlierea mezodermului ren:.iLl, rnezenchimul, dir' care se formeazd aparatul locomotor,
Aparatul locomotor se dezvoltd din mezoderm. Membrele.
pot fi astfel considerate drept veritabile
axe mezodermrcc
acoperiite de ectodenn. Cdtre
a
^

3
lrig. 10 1-

sclelotemului la un enIr on:


rnargineadorsalSa somitului:

Formalea

ectodefm;2 -

3 tam:
dorcal5 i 4 miotom j 5 sclerotom;
placa nefrotonrial4
6 somatopteure
; 7 i I - celom i 9
splanhnopleura i 10 endode.m ; 11 -aorta;
12 hipocord! i 13 notocorde;
14 tub
renal.

Foi{a superficiald. (Lama inLscula cuto.nota) se ataEazd fetei


interioare
qi foffneazd somatopleuro.
a ectodermului
Foi\a
prolundd (lama libro-intestinalis) se atagazd feJei exterioare
qi formeazd. sptanhnopleura.
Intre somatoa endoderrnului
pleurd Si splanhnopleurd apare o {entd, celomul (tig. 70).
zi\e gi nu este incd
In acest stadiu oul ajunge in 3-4
{ixat in uter. EI continud si se dezvoLte liber, se mdregte 9i

30

3-a sdptdminS, pe laturile corpului


embrionului
apare cite o
proeminen["dJineari dispusd in
axa lungd a corpului, denumiti
linia mamard (fig. 11). Liniile
marnare se termind la ambele
c a p e t ec u c i t e o p r o e m i n e n l d i r l
formd. de palete, care reprezintd
viitoareLe membre.
Citre a 5-a sdptdmind proeminentele sinr mai alungile fi
impdrtite in cite doui seg;cnrc:
unul proximal li unul distal. Segmentul distal care va dereni
Fiq, 11 - Embrror)cu lrlrlr
minS sau picior prezintd Ia mar.
mrmal;.
ginea sa liberd patru Eanluri J.ong i t u d i n a l e .c a r e i n c e p s a d e l i m i t e z c i o r m a d e g e t e l o r .P i n a i n
-tuna a 2-a degetele sint reunite printr-o membrane, ceea ce
Iace ca miinile Ei picioarele sI aibd un aspect palmat. Uneori
aceastd situatie embrionard se poate mentine Ei dupd naq1 e r e , r e a l i z i n d d i f o r r n i t a t e am i i n i i d r . n u m i t d s i n ( l o c l i l i r .

31

v
-ii'-i'o scgmentele.p:oxlTa\e :: l191Tl
Citrc a 6-a sepumina

i""'.'"
o;n'rl"i,,

lfiyl .il j$:P^'iP,I."1i":"T:::l:

lr crc rrr
t
inferioare' Aceste
superioare ;i coapsa-.qrgamo:l la membrcle
-r^:.--: deschise
r^--hi.6 spt'e
cnra
"
unghiuri
rt6ctEaza,Iormind
'

"iia

rii

"".xrn;-t"-ii

Fiq. 12 -

Polrti.r mcN-

trunchi

(Iig 12)' La membrele

( oatelc privesc ^ in
supelioare.
afaru. r'adiusul 9i poii('eL(' lnaT'a
inaPoi
cubitusul
inte, ial
genunchii
membrelc inlcrioarc'
plilc'sc in atali, tibia li hahrele
ilrainte qi Peroneut lnapoI.
La incePutul lunii a 3-a memsupclioare sc roteazd in
blelc
alara (u 90 , (oatolc alung sa
priveasci inaPoi, fala Palmara a
inainte Si polihiiniLor priveste
-alard.
acelati timp
in
cele in
se roteazd
infcrioare
membrele
inbuntru cu 90", genunchii ajung
{a{a PIansA Dri\,easce inaintc.
tale a picioarclor inapoi. iar hahr,elc inauntt-u Rotalia sc lcalizcaz,lala mcmbrelc superioare la
nivelul humerusului, Pe care I'a
rimine.

ca o leliCvi,

Un

Yelrta-

t-a mil!J9;
!;r";;,1;:li""i.' i ",',li,tJ,l bil isa?l,clc Lorsiu17.c.
sc reartzeaza

Ie inle|ioalc rotatia
care va
femurului'
la nil'clul
n.ozonie
a('casti cauza o neconcordanli inire dircclia
HrczL'rrq rljn
"'1 --'-" '
llemurului si directia axei bicon-lui
axei lollqitudilralc a grtulur
ajungind si prczinte aqainlt'rioare.
iiit"."
"','*tt"-itatii c l a c l i n a l i c '
&
'
i
irumitul l rrgh
mai ( ompLex.i in
Coloana \ortcb|ald prezinti o dczvolta|c
participincl 1i coarda dorafara mczodelmului, la formarea ci
\lczodcrmltl se presalii (noto(orcla). clc oliginc cnclodcl'mic'I
rnini.

proD.crte,r"ia' t"r, i"."ia ct" 1am" suprapuse 5i lormeazi


mezoderm
de
ii acestase
ftr"ie. Noto"otOuestc inconjurati
din
; orpii cartiLagtno1i ai L)crtebrelo?" Resturi.
;;;f;;;
nLrclcii pLrlpogi ai disclL,,ruto",r.ai sc Vor intiini li Ia acLult. in
rilor irttct vcltcbt alc..

Sd urmdrim, in continuare, care sint procesele prin care


apar 9i se dezvoitd diversel.e organe ale aparatului Iocomotor
gi anume oasele, articulaiiile
si muschii.
Osteogeneza. Procesul complex prin care se ajungc la formarea osului-organ poartd numele de osteogenezd. Osul, ca
qi cclelalte organe ale aparatului
locomotor, provinc din
mezencl.tim.
N{ezenchimul este un tesut embr.ionar, alcdtuit din celule
de fonnii mai mult sau mai putin ste1at5. scdidate de o substan!d Iundamcntale primitive. nccste celuie prezinti mi;cdri amiboidale gi se inmul{esc loarte rapid. Substanla fundamcrrtald primitive
capdtd insd repede o consistente viscoase si numai pe alocuri rdmine aproapc lichidd, acolo unde
se Vor dezvolta vasele sanguine !i celc limfatice. Dupi un
timp. forma celulelor apare mai cvident stelate ;i incep si-5i
dezvoltc prelungiri, devenind histiocite.
Ilistiocitlrl este o celulS coniun<rtir'5 tindri,
dotatd cu
pluripotentii evolutivi. cu miScal'i amiboidale. cu capacitatc
cle a lagocita fi sc colorcazd cu coloranti vitati. Plin anastomozarea prelungirilor histiocitelor se formcazd primul te.srlt
colLjlulctiD sub Jorma cea mai simpld de tesl, m cos reticu.Lat,
T.esLttul conjutl.cri, sau conectiv a pr.imit acest nume deoarccc are rolul de a conexa, de a lega organele intre ele. TesutuL coniunctil cste, deci, un tesut cle susfinere. Ceea cc il
difcrer.rtiazi de aitc
csti. a(cca
cd r'clr.rlclc lr.ri
tesuturi
sint separate de o substante funclamcntald in care se qlscsc
Iibrc colagene Fi eLastice. precum $i prin faptul ci Iuncliile
plincipale ale acestui tesut nu sint lcgate atit de activitatca
('elulard. cit de activitatea substantei fun(lamcntale ;i a fibreior r'olagenc. Dc nnde gi clenumirca c1c fcsirf colagcn, carc i
se mai cld.
'i'(:sutul
osos este un tc,.srl ccutjtntctLtt specializat, alcialLrit
cliDtr-o parte organicd;i r,rna mitrt'r'alir. Sd incercim sd urmarim moclul clc lormare al acestora plecind dc la tcs?.l1.1mu(os
re1;iculal, care provine din me zenchim.
Ilistiocitele. celulclc tcsutuhri mu('os leti(rriat. au calitatea de a evolua pe linia Iormirii olicdr-ui tip cle cclul.i conjunctir'5 maturi. In zona in care urmcazi si sc {acd os, clc
prezint:r urmetoarele scheme cvoluti|c :
3

32

, \ n : r 1 ' D r j n t u n c i , , i r i r l ar i C , r . r l . r l L r i l ( x , , ! 1 t i t ' .

.ll.l

33

Schema 7

Schema 2

Proijbrobla$ti

Procori,droblatti

Fibrohlra9ti

Odnrdrrobla9ti

Ostec}bla$ti

Osteobla6'ti

Osteociti

Osteociti
.!
Osteocila:'ti

Odteo:la$ii

Fibrobtattii sint elemente nematurizate, de form6 stelara, allate intr-un tesut conjunctiv tiner' Ele sint ccLulele
Iibre colagene. Dupd ce au -reali.zat o re!^eacolacare produr,
'suficientS,
gend
se translormd in osteobla-sti,adicd in celttdepur-rereasdrurilor minerale pe suportul
dirijeazd
iele care
organic. DupE lormarea lesutului osos, osteobla$tii se translorme in osteoci{i sau in osteoclaqti. Pe aceastd scl.remf,st'
realizeaz5 a9a-numita ositicare libroas(t.

!) cursul osteogenezei. al [o"rmdrii


osului_organ, jntervin
ambeie, scheme de osilicare. usrrlcarea
encondrald predomln:r
.-1_?i:il:

tungi, acesteadez-vottindu-sep"

cartlagtnosr
care precede lormarea osului.",i-"iu1,at*t"_oa"r
lloLjeleje cartilaqinoase ale
oasclor apar in riala Intra_
inainte de organrzarea reieiei
vasculare a osului.
:t^:?I".
:t

pin rmui_
:::lt,i"t
,esrelipsir praciic de ,""o ,i ." li;;;;;
oare.( u timpul.
in modelelecartitaginoase
1n""f
Jj'=o
irrinueze \asele sanguine.

l n p u n c t e l e ' u n d e m o d e l , e l ei n c e p s a
rle irigate de sinqe. tesutur iartilagi"r;
1"".,t
o s o s 5 i a p a r a s a - n u m i t e l ep u . r c t n - d o ;; i;;;.;;;.;a'i.,
^lii*r".-'Ejg;v'"
I"r_
mular chiar o Ieqe: ..primul p_unct
de osifi(are u-pui" pu1,n
'hrdnitold'i;;;
mai jos de
_termina{ii arterei
fri'.i ia"ut,

se intirnes,
te cti p."r""ei..l at.* _
il:,"..,:i:1""1i:i:,,mediand

:*,1,.t="#,':t"'"1n::U*i1""'i'i:"'::,i#:

acesto.racorespundeinterveniiei lactoriLor
;;;;;;;i
ui'I""-"
d-ez\.oltariitensiunitor hidroitatice
i"*_*y7
.
1i"i_iii_
X_
1i1;. ?iy] lung .ajunge sa prezrnre mai multe puncte de
(tormeazediafiza)
flfl',ar". (unul
.unut diafizar
Ju]i"'aou,
pentru epifiza disrale qi :i'"rrri
""i ;;;i;"
:llt.'.1?.:,
.""

.Eil;:i"li"
ffi;I?::
;3i;.'"ilTiJ,
",:?iTii,
t';'$n;
cartilaginoase la copiii gi tine-rii

A
Fiq.

1.3

Fllapclo

osificiil ii

cLr(ondrirle :

,J-."^ a"rmetafizele, unde continud


"ur" "o.rti,rrdf"""6"""i"
]::r^,",:tit
de
crestere,
Jere
"e 'vr
care Dina la-.inchiderea
--"
qer5ura "urtifu_
lo. i.ig";
ii"gt"_
Lr
rea osului lung in lungime
1tig. tai.
periosticd predomind la oasele plate
,--g:ilicarel .
si estc
legatd
de activitatea straiului osteoblasuc ai- pi.i"rt"i"i.
l"
o a \ e l o l u n g e a a s i g u r A ( . r e s t e r e ao s u l u i
in giosim".
Oleanizarea structurala a o"ului_organ
nu eslp posibil;
l.a_r d i n l e r \ - e n t i a f o r t e l o r m u s c u l a r . eC
. e r r . e t a r i l ee f e c t u a t e p , .
embrioni au aretat in acest sens cd
orientarea structurale
-_"."u_
apare.o
orientarea impusl cle ;o."f io.l"f*
_dat5.cu
rare $i ce trabcculele osoaseinccp sd
se dispuni traiectoriat
n u m . a i d u p a a p a r i { i a c o n r r . ar ri i l o l m u s ,
ulai" tUirriil.
Articrjlatiitc prt_,r.in din
-ob!i6
*._,.-{.rtrog-enezn.
mulajc cartilaginoaseori libroase ca;i oasele.
"""l"usi'
I-. i"""p"j "or,
slnt fi\e (sinartroze)
"f"
ti lormate dintr_un
au
"r"eio_lr;t

f,,"."1T";ii:,""1"#'1",i!,illir
;j.T*":"]]j,'iYi:",1i';,t#|1i,'+':iiii

d ' r i r . ' | o ' n r r / d p , i' , r : l

,lll ...,";.

Condroblagtii sint, de aselnenea, elemente nematurizatc,


clar cu o formi ovoidd $i ele se pot transforma in osteoblagti. urmind aceeafi cvolutic. Pe aceasti s-chemi se rea'
lizeazd a$a-numila osificare r:nconclrald (Iig 13)'
34

':rlt rlr'
nt('zcn( hinlal('. asclelt(' itltl't' machcte-ler Iibloasc
ii Jpa(
l
i
g
l
J
r
n
l
i
r
\
L
r
r
1
i
)
p
i
t
'
s
c
L
'
t
'
a
s
e
r
i
i
t
o
a
l
t
'
l
o
t
cartilai aLc
I
r
l
i
L
l
I
l
(
'
L
1
r Llollil
|itiei iesutului osos irl a('('st(' uatlrctc. zurla
l
j
b
trret:'t'
a
r
(
'
f
o
r
i
l
.
l
t
r
a
n
s
o
I
a
s
t
r
l
e
t
i
f
o
t
n
a
t
c
p" c'a1cclc
l:tt .
"pifir,.
satt fillt . r a'tilagit.roa:i1 .*i - iu -.a sc t .t
(
i
r
r i i (L '
1
r
r
{
pl o\-.1(at(' dc Iot'!t'lr'
l(''tr,rr.('.
i,r limil{
-"!tiiiugi"o".,i
i."a.i
(('Iulc

Dc,..indattl rc for.fclc cir, [r.ccar.c irrtr.i


1i cte in actitrne.
i n r i r i j l o c u l a r t i ( . ul a t i i l o r . \ o r . a p a r c m i ( . i ( a \ ' i t a r t i
crr otlr.etil
umc.cta!i clo lic.hid. liji.irrclrr-sL,astl_r,l trcc
cr-r.a -rpr-" ir"i"u_
latiilt, scminobilc. aclit.it spr.,, arrIiar.tr.oz.,
1Iie. i61. t.rr rit
a ( c s t c l o r ' { e \ o r ' ( . r c l t c i r r i n | t , r r s i t a t r . ,r u
aiit mai'n,.,], .,,
\ a u anstofnta ntit.a clcspic.iitLrr.ir<r,ntr.alii
clin amliar.tlc,zil
i n t r - o ( a \ ' i t a t c \ i f i L i e t l : t .i n l i n s i l . r . : r i n c l i a t t l ' o z e
si r_nobi-ttatca \ a fi mai lnarc.

ARr

L!!t. tti
.r
c

|.i

,1. ,.

'
ll

st ( lrLrr L()rrr
l. i,1. 15 "
l r L L L i l r i i ]i i111 l r ' - L Lt L! i l 1 l '
Lrri,. (lr
o
n
r
.
c
L
(
'
.rl)l)r'ion
l 7 r r m . I n ( al ) a
I i l . / . \ ' j i l o i r r . ti i , I L r I i I I i I I r t '
nletrrttrpo Irlrt r:lrl| rt

( p l c s i r l n i ; i l r a r ' l i t r r i ) .l n l t t ' a i r - a ! i a i - a s i p l : r m i n i - i r r ' i t r i '


alticulalii. rlirr ', "ritLrl
tiltilc iDtclronitl(, irlr' \ iiioarclo|
m.z,.,D
| h i r - i t a l . : , ' f o | n r | a z i . i D o , ,i a l a .
l6

| . r :| 1 1 , . ( " . . | r l f
!!|r
ir
.llirirozi
.le LiD a(t!tr i D

,, ti ii I i
I
(tra.rr!/r

(rl

ir(
(ii!,

ortfliLrT.l()r:

I :i1 rrii
(Lrrj.rlrr:r

.r.., , : ,
-i j-.-r
..r

f it.rl ir-r tLs,-itul ntczclt( llirrritl pr.irtritir


Itt!fft.aqntr t.rar.
a i l a l r c o l i r L l t i . r r ' l u l r , l t , I c t i n , , a l ( , i t ( i , s l ( . i aj r i
ori,,tllcal:i ar\:i
lolqiLuclinalii paralr,l r.rr r.l. I,r, miisrrlil ,.,, ,.1iit,,,,,..."
r".,1i,,,,,,
articulat.ii ia Iji|,ti. apill nu( l(,ii oiosi
ai !.ilifi7flof. jat. ..ilr.
t i l a j L t L t l c j r l l ' 1 a r . r , s a r r a r . t i r . t r l a ri-, t , , , p r , . i
i,l rir sit il,lrrt_
(lua1i7(';.c

-4

I
l.rLrl c(,i( r,,rll : ? Dcrj{a,lirlrti :
lLrlir (jf
t)r,'!r'.!LLrr!
l1\Lrl '*1i:'
lirrI
]

Dp
Slr.drrt. r,rotuti\'(,

D r . l a t r p a r i t i t - r l o t 1 t i l . r I i r r l L , s i i ri r . s i l c a r l r , s t c r . i i .
si ritiir.
,
.llrp:t ar o(,a. ar.ticLllaiiil(, srrli,r.ir ntorljl.ir
irri lJlastiL.ar.orjtirrrc
I I t L r ' l ,r a i i r i i r a t a l i r i l 1 r L z l r ' r i (
ariLliir,,.,rLr niisr'.ilil.r.rrrx,,,rrr
, ' i J l L i r l u l l i t . L s i a l t I J L t l L1 t l r l t r i , u
r r , . t , a l t , a r l L r l t i l o t . ._ \ t t i r u ,
l a r l L l l ! J a . r r l u l t i a . i u r r q \ J , j t l ) . 1 ( ,i t l n r i t ( ,
l o l . n l t , c l a t o r . i t f it r t L L , r .
\ ( n l i ( , i - f a (t o r i l o t . n t c c a I i ( . i .
\i\arlul
c l c i n : , r ' r . 1 i t ,a l n t r r s i . l r i l o r .
.
1 t r . r . i a r . tui rl a r - i . i o a ( i l . . . .
t ' t r i p t r 1 : o i - L r l , . ' r t' t t n
lir llorlcjart,ir
(,\trl,ntilaltilr)r.. Lttclitiq Itlt:.
ll' ,lr ,l
rrr!ct1, (l(, r.oiiriir, , ltaz|lc clc r on1trr.l
.1trit,tt-',
a 'rr)r r'j,'
rrr"t

,i

_,it tJ..

.r

Jrjrl,rt i.

,.

..

tr,htr.,r

j.

,lit,.j

i.

.i

:li

supraiacent,
este aplicate ]a partea inlerioard a cilindrului
fa{a de contact se scobes,te, pe cind a celui subiacent se rotunjegte. Astfel se explicd dezvoltarea unei caYitd{i glenoide
qi a unui condil articular.
Experienta a fost continuatd de A. Road, care a modi{icat distan{a dintre niveluL suprafelelor articulare gi punctele de insertie ale muschilor. Pentru aceasta se iau doui
terminate
Ia capete cu o
bastoane de lemn rectangulare,
dintr-un
amestec de piatrd ponce 5i ghips.
mase realizati
CeIe doud bastoane sint puse cap la cap $i inconjurate dc
capsula articulard.
ull manSon de cauciuc, care reprezintd
Doua Iire de sirmd fixate aproape de suprafafa articuLard a
bastonului supraiacent sint trecute pe niste scr'ipeti fixati
articulara a bastonului subiacent
ia aistantd de suprafala
(fi1. 17 A). Nli$Carite de tracliune alternativd de o parte $i
de aLta a cclor doud Iire realizeaze prin frecare pe bastomtl
supraiacent o supralaie concava, deci o cavitate glenoidS,
Si pe bastonul subiacent o supralaiS convexS, deci un condil articular (IiE. 17 B). Dacd, insd, se lixeazd firele pe bastonul supraiacent, la o distanld mai mare de supralata articulare Si scripetii la o distanla mai mica de supralata articulali a bastonului subiacent, se produce o suprafa!5 convcxe pe bastonul suplaiacent 9i o suprala!5 concavd pe cel
subiaccnt (fig. 17 C).
Aceastd e\pefienid demonstreaze cd existi o relatie funclionalA intlc lungimea bralelor de pirghie 9i lorma supralclelor articulare. Constatarea rdmine perlect valabilS in condiliiLe simple ale experienlei, dar biologic nu se verifi(d totcleauna. Dc cxemplu, ia pe;ti. articulalia aripii inotdtoare cu
centlrrd prezintd cind o cavitate. c.ind un condil, cleoarece
geneza mecanice a articulatiilor. estc cu mult mai ( omplexr,
{iatoriti interVentiei unor fa(tori biome'(.anici multipli.
Nliogeneza. Mulchii striatri ai corpului omenesc se formeaza
tot pe seama mezenchimului. ca qi oasc.le gi articula!ii1e. O
buna parte dir-L muEchi iau na$tere din porliunca mijlocie a
Ioitei intelne a somiLldui (fig. 1B). in zona in (are acesla
-\'inL. in conta(t cu coarda dorsale qi unde se prodtrc proe
cesul de diferentiere a mezodermului. Ceittlclc din aceasti
regiune se dife|enliaz5, luind o lormi
spcciali. $i poarti
numelc de miobtaste.. ia| intreaga rcgiune ia numele dc
3B

miotoTn ss:u miorner. Miotomele


formeazd centurile mriscuiare qi sint desp5rlite de forrnaliuni mezenchimatoase. numite
miosepte, din care Yor pro\ieni despdrtirtoarele coniuncti\.e ale
muschilor-

,:i:x
\,/-^1.d-'n).

E'Pl

5
Fig, 1 t- -

Formlrca
supr-afctclor itrtr
culirc.

Fig. .18 - ScctiuDe irrin .x,


lremrtateit craniald l urlii
embrioD:

1 - nioloDr ; 2 _ scleron,j\ : rj
celom i 4 s o n a t o p l e l r r a r: j _
splanhnoplctrra i
6 Falltjon
spinat.

LVOI.Lr.fIA ONTOCrrNR,t.rC-4
A MrgcARrLOn r.A Ot\l
Embriogcncza (orpujni omenesc si a aparatului locomo_
,
to| csle shirls legat, de e\.olutia ontogenelici a
miscirilor.
Lop.llul al'c intE din \-iata intrauterind reflexul absoh,rt
al
mrscar.ir, al ne(esitdtii de a se mi;ca. O datd cll nagterca,
el
Iace o scrie de milcdri dezordonate, car.e rcpreziniir
r...-znl_

39

tatul unei simple inldnluiri de rellexe absolute. In continuare,


migcdrile omului parcurg o lungit gi complicatd cale clc dczvoltare.
Dezvoltarea motorie a omului a lost urmeritd pe ctapc
tlc virsti $i prezentate ca atarc de (i. ScholtezbrantL (1927\
sl B. Bobath (1962) |
In prima , ??(i copilul prczintat o posturi simet|icii ;i c Lt
pt'cdominanla tonusLllui {lexorilor, din (are (auze nu-li poat,r
intin(le complet membrelc. Controlul capului este foartc slair
ii claci-i iltoarcem capul intr-o parte, co|pul urmcaza mii<'alea capului ,,c.a o bucati".
Dttt prima lund pittd in a patra se dczr.oltd tonusul cxtcrrsorilor'. Extensia incepc cu capuI. cuprinde coloana li apL,i
;olclurile. Copilul poate se roteze capul fi separet de trurl(ti.
La patru lzrri face migcdri simetlire cu miinile (lc liclici
ap|oape dc fate, linc obiec'tc, l{' ducc la gura ctc.) ti poato
Lrrnreri (,u prilirea
un obicct care se mi$ce pe o distantit
s(urtA.
Intrc patru gi ;osc hni
tonusul extensorilor (Tcstc ii
apar primele reactii de cthilibru, in pozitiilc culcat pe burtri
ir pc spate.
La $apte izrni - stir.rd culcrat pe burte, poate ridica capuL
la velti(ali. Se poate ridica dir.r culcat pc spate in pozitia
5czir.icl.Incepe s:i sc- Ioloseascii mai mult cle o minii.
Itrlra Faptc gt opt luni se intoarcc pe spate $i pe bur-ti.
sta ir! genunchi Ei pe miini gi se poatc ridita it.t genunchi.
Iulre opt gi zece luti se ridicl in picioare, dar Ia zct't-'
lur.ri r.rn alc incd dezr:oltatc rca(1iilc cle echilibru pcntltl sLa{i r,rnta bipedS.
La un an poate sta in picioarc. dar nu arc dczvoltatc
fcacliilc clc echilibm pentru mcrs ti mcrge numai linrit clc
minir. hrcepe sd-;i perfer'!ionczc prchensiunea 5i face opozitia poli(e-dcgete.
Ittlro ut an ;i zut an ;i jum(ttate ajunge se meargi sirrgur'. clal cu o bazri mare de susfinere (,,mers antropoiclt') ;i
nu eJtc capabil se se intoarci decit mergind in cerc.
'sii
urce scdrile, linc crcionttl
Lo cloi ani alearge. poatc
intr(' dcgetc, poate desena prir.r imitalie un unghi sau un cclc
poaln .illi inapoi.
La Irri 0tti
40

La trei ani $i fase tllni poate sta pe un singur picior,


timp de doud secunde.
La cinci ani poate sd scrie, si desencze, sir coasd,
si c,inte
la un instrument. La aceastd r.irstd dezvoltar"u
-oto.i. u
copilului a atins un nivel inalt gi ea se
"or,.i.iora'_ut.,.a.
per-lecfionarca
- De la accastd virst5 incepe
miscirilor.
,,Intrc, actcle simple de mers, hranire, i-bit,lo*
.i-r"ti"e
zilni(a $i. d esdvirqirea miscdrilo, ,l""u.ur." i,",
-"""e,'-i" l.ta,
.
e:ruc:tte liziqd si spor.t rdmine incd de par.curs
o cale
ln
lunga
$r grea, in carL. fiecare act se perfeclioneazd pind la
decdvirgire cu pretul unui efort uneori imeni, al unci
_.,r,c,
dirijatc gi suslinute (Ai. lloi)(i?lesczr
).
CORPUL

OMNNESC

CA

UN

TOT

UNITAR

Prezentar:ca anaiiticd a multiplilor facto|i morfo_.func1ro_


nali care stau la baza exerci{iilor fizice este
ilnpu.J-a..sitatea didactica dc relielare a specificului
""""-ln
fieciirui la(.tor
partc.. Studiul analitic cste insd dezintegrati,r,
aest,.a_j-un,tatea functionald a organismului.
, 9r.g1"t-"m"1 in mi;care trebuie pd\.it, in lumina in\.atii_
turii
lui L P- PaL.loLr,ca un tot rr,,itu,
.,,., l,_rt..g,-'na,
o manilestare izolati a unor mecanisme"ual"
".
a.rumiio. .pu_
r-ate rsi sisteme ( arc ar actiona complet independent.
Stucuul
anarrtrc al lactorilor morfo_functionali care
stiu la bazacxer_
cifiilor Iizice nu-ti rccjftigii valoarea .eata
.tefii au"a-'o.r.
u r m a f d o r e i n t e g r a r e aa ( , e s t o r . [ a c t o r i ; i
a c a l . a c t c r i s t i c i l o|rl 1
.totult( organismului. Dste lircsc ca a".tira ataaciica--rl
fi,,
fit utd numai ar inJ permanent in
minte sinteza r.cintcpra_
tivr. carc sA rcstabilcasr.drelaliile obieciiv"
,linrrc JJe-rf ii
factori mor.lo-Iunc]ionaii intre ei, Oi"tr"
ta"io.li--r".p.l",iur;i
organismul ca intreg, qi dintre organism gi
mcdirrl in carc:
el se mi-sc5.
Rezultat al unci indelungate filogeneze si al
unci ontoSeneze nu mai pufin complicate, corpul omcncsc ajunge sj
devini organismul animal cu cele mai lariate
forme. cle mis_
care.
A1

FACTORITMORFO-FUNCTIONALI$I INTERDEPENDENTALOR
rczttlLa baza migcdrilor stau lactorii morfo-Iunclionali
decit
organelc
altii
si
care
sint
insdqi
nu
tati clin miscafea
aDaratului iocomotor (oase, articulalii. muqchi) 9i organele
sistemului nct'\'os (receptori, nervii scnzitivi. mddu|a spinirii. encelal, nen'ii motori, plA(ile motorii).
Organismul in migcare trebuie privit (a un tot unrtar,
ca un intreg. mitcarea fiind rezultatui intrdrii in acliune a
Intrarea in actutu|or factorilor morf o-Iuncfionali amintili
de
ac{iune strrt
Ior
mecanismele
factori
Si
[iune a acestor
stereotipe ti cle pot fi incadrate sub lormi de principii
\ecesitdlile didacticc impun o prezentarc izolatd $i analitica a acestor factori, dar in realitatc migcarea nu poate [i
inteleasi in alara sumaliei acliunii lor. Sinteza leinteglati\'5 pretinde r.ru numai restabilirea rclaliilol obiective dintrc
ci 5i dinh'e factorii Ics-'
dir-ergii {acto|i morfo-lunclionali,
pectir,i gi organismul ca un intreg fi dintrc organism li
mccliul in cafc el se mi$c5,
RELATIILE DINTBE ORGANISM $I MEDIU
Olganismul in migcare trebuie privit si ca un tot. ca url
intreg. in stlins5 interdependentd cu mediui in care el se
dezr oltd Si se deplaseazS. Este cunoscute impoftanla
lactor-ilor externi ai rezistentei qi elasticitalii
solului, acceleratria
gra\-itatici et(. Se mai reamintim ince inlluenta tmperatulii
scizute a mcdiului inconjuritor asupra obtinerii unor rezul.tatc burlc, prirl lcnomenele de micgorare a excitabilitdlii neuromusculare li clc vasoconstriclic pe carc Ic provoacd ?
gi eic aratd in mod ctrar
Exemplelc pot fi nenumirate
rolul pe carc mcdiul iI are in procesele de dezvoltare Si dc
manilcstare a organismului li, deci, a factorilor mor-to-.[unr'tionali, cale stau la baza exercitiuLui -[izi(.
INFLUENTA EXERCITIILOR FIZICE ASUPR,ASTRUCTURARII
CORPLTLUIOMENtisC
Dupd cum a rezultat clin prezentarca Iilogeniei locomotici, mi;carea ir.rfluen!cazi corpul omcncst.. stiuc turir.rdu-l 5i
Iormindu-l apt (lc a realiza miEciri inci si mai (ompli( at(,.
4')

Structurile corpului omenesc sint structuri funclionale. pro_


duse prin lunt.fie. cu scopul de a crea functii.
Funcfia poate fi definiti - dupd prol. E- Repciuc _ ca
o acJiune, ca un proces complex, a cdrui caracteristica oo_
nerald este aceea de a se desiEsura in timp. f"r.-u u.-pui"u
Ii definitd, in acelaqi spirit, ca o starc complexi a qaner
caracteristicd generali este aceea de a se desfaiura in spaliu.
_ .fo1ma gi func{ia nu sint insd decit aspecte ale mani_
festdrii aceleia;i unitali, rntateria vie, ti nu po,t exista una
fdrd cealaltd, aga cum migcarea nu poate exista in alara
materiei. Desfdgurarea lor in timp gi sfaliu se conditioneazd
reciproc, .functia creind forma, iar forma crelnd functiaForma deci - in ultimi analizd - nu este nici ea o stare
delinitivd imuabild, ci este permanent modelatd de funcrre,
este- o formS- functionald. Acesta estc, de altfel, $i intelesul
prolund al definifiei pe care F. Rainer o dd anatomiei,
ca
lrlnd ,,stDnta tormei viir(.
. .Fy"gli9 reprezintl excitantul indispensabil vieluirii mate_
riei insdti, modr:l de existenld al lormei. Bu ur",'i"ui"i"
,f"
toate. \-aloarca trolice. intretinind forma. Valoareaa;;fi"u .
excitantului funclional nu se exercitl insd direct
asup;; Ior_
mei, ci prin intermediul sistemului .,er.,os. n.ste' l,lor{.,a""i.
tle o r aloart' troficA mediate.
mi$cdrile
^._^l::-ql"li",
.,segmentelor aparatutui tocomotor,
exercrlltle_llzrce reprezinta
funclia aparatului locomotor. Fac_
torii morfo-Iunciionali care il alcdtuiescreprezintd for_a
l"lInterconditionarea djntre locomofie. ca funclie,
si
m9tol, cg form6, este evidentd gi repreziniA
jl"1r"'u."_
"pu*ll.rro_
miselc dc bazd alc tundameniarii
""u
$riintifice u-roirlui ,r'
rmportantei cducatiei fizice.
STRUCTURAREA TESUTURILOR SI ORGANDLOR SUB INFLUENTA
FACTORILOR MECANICI
Exe-r(ifiilc fizicc actioneaz6 asupra
.
lesutur.ilor si olgane_
-forte
ror pnn
declansarea unor for{c mecanice, Aceste
mecanice exterioare pot fi considerate a fi de cinci
tipuri:
'B
fgttl dc ( ompresiune : 2
-forle
de
_
incovoiere
I
;
rorlc de torsiune; 4 _ forte de forfecare; i _
forle rle
tractiune.

4i

Forfele de compresiune tind sd deformeze tesuturile comprimindu-le; forlele de incovoiere tind sI deformcze tesuturile. indoindu-le; cele de torsiune tind sd deformeze tesuturile rdsucindu-le; for{ele de Iorfecare, care rczultd din
combinarea Iortelor de compresiune, incovoiere gi tomiune
tind sd delormeze {esutul, comprimindu-I, indoindu-I Ei rdsucindu-l in acelagi timp. Toate aceste patru tipuri de lor{c
mecanice exterioare (de compresiune, de incovoiere, de torsiune qi de forfecare) rezultd in special din actriunea lorielor'
graf itatiei (greutatea corpului, greutatea segmentclor, greutatea obiectelor sau aparatelor cu care se lucreazi ctc.).
For{ele de tracliune tind sd delormeze tesuturilc, intinzindu-le. Ele rezultd in special din actiunea tonusului !i
contractiilor diferitelor grupe musculare.
ln a-fara fortelor mecanice exterioare, asupra lcsuturilor
aclioneazd Si o serie de {or!e mecanicc interioare rezultatc
din procesele de dezvoltare ale tesuturilol', presiunca YascuIari. proceselemetabolice, factorii chimici etc., a carrorimporlanta nu poateIi ncglijate.
Tesuiul asupra cdruia aclioneazd o lorli oare(arc reactioncaze prinltr'-o contraactiune ;i intrd intr-o starc specialA
denumiti stai'e de tensiune, sLare d,e clorturi unitare saLr
ttare tlc stress. S-ar putea alirma cd lortele mecalrice intelioare realizeazd o stare de tensiune minimal(4 pe cind for{ele mecanice exterioare \ealizeazd intralca intr-o sLare de
tensiLLncmax:imald,,
Starea de tensiune creatd in lesuturi aclioneazir in scnsul structurerii funclionale a acestora, conform <'crinlelor
mecanicc. Structurarea funclionala aparc astfel ta un rezultat al adaptirilor', sub inlluenta lactorilor mecanici. StructuIile tisulare pot fi deci considerate drept mecanostructurl.
:Structurarea tesuturilor se face astfel incit cu minimum
de matcrial tesutul se poata ofed o rezistentrd sltficientd Ia
solicitirlile uzuale. Construcliilc care lolosind un minimum
de matcrial reuqescsd opund un maximum de rezistcntd iau
numele dc consLruclii minime absolute.
Jesuturile 5i organele normale sinI construclii minim,,'
absolutc. clc prczcntind .[orme, dimcnsiuni si dispozitii
interioarc' care folosind un minimum cle material. asigurd o
Iezistentir maximS, la soticitirile mecanice ccle mai diverse

Mecanostructurile corpului omencsc apar astfel ca un rezultat al adaptdrilor mecanice de-a lunquL filoeeniei si ontogeniei. Unul din scopurile educaliei fizi"e eJte acela de a
intrefir.re aceste mecanostructuri ;i de a le imbundtdli.
SCHEMA RAPORTURILOR

DE INTERDEPENDENTA

Raporturile de interdependenJd dintre factorii morfo,


"
lunctlonali
care execute migcarea, sistemul ner\,os central ca
pupitru de comandd aI migcdrii, totul unitar al organismu-

.P

-s
8",

e,l

l"i(I. 1! -- SchcrT)ainteuclatiilor dir)1rc orr.ritnisnr.


mecliu$i exercitillc fizice_
lLri. mediul extcrior qi cxerciliile fizice apar cleosebit de complc\e. Schematic a(,este raporturi pot Ii prezentate
in gralir'ul clin Iigura 19.
45

Organismul privit ca un tot unital- este alcdtuit dinll-url


care contribuie la realizanumer de factori morfo-functionali
rea exerciliilor
fizice (cei nervoase, muqchi, oase, articula!ii). Interdependenfa funcliond.5 a acestor factori este asiguratd de sistemul nen'os central, care ii controleazd prin cSile
sensibilitd{ii proprioceptive Ei le dirijeazd actiunile prin cdilt'
ner\roase motorii,
-tactorilor morfo-Iunc{ionali
Din coroborarea actiunilor
pirghii
(impulsuri
nervoase, contractii
musculare,
osoase,
mobilitate articulard) rezultd exercitiile Iizice. Acestea a(iioneaza prin producerea de tensiuni asupra -lactorilor- morfo-[unctionali pe care-i structureazd funcfional. Pc de altA partc"
exerciliile lizice intenin asupra mediului exterior prin adaptarea organismului la mediu gi prin modilicdli ale mediuiui.
La rindul lui mediul exterior actioncazi in permanenld asupra
sistemului nen'os <entr'al prin intermediul L'xtero('eptofilor.
precum gi dile(t asupra electudrii exerciliilol fizice prin ir.rtelmediul fortelor exterioar-e (gravitatc, presiune atmosleritii,
lezistenta mediului, diversc alte rezistenic ct(..).
l,;xercitiul, Iizir', -formi a mi;cdrii biologit.r., sc alati astfcl
a rl un act bazat pc mccar.rismc complexc ti urmat clc efe(te'
('omplexe. Anatomia fr.tnciionali ti
l)iome(ani(a clez!aluii'
aspecte impoltante. dar singulare ale des[5tul'6rii acestui a(.t.
Rimine in continuar'(' de competenia fiziologiei. biochimiei ;i
culturii fizicc medicaie sir dez\dluie ii
altc aspecte ale a(cstui minunat lenomcn al ;.raturii r'are cstc' locomotia umani.
: , r ( ) [ r t N I G t t N t : t t A L H t ) H ( l N t . ; M A T I (A
Mi;carea apalc (ra o modilicare a poziiici corpurilor sau a
pdrlilor acestora, Divcrselc {orme $i aspecte ale miscdriior
in timp Fi spaiiu, inclifcrent de for(ele (are o provoace, sinl
studiate de o lamurd a mecanicii <'irrcmaticq. Analiza for[elol care produc miqcir-ile lace obio('tul Llnci alte ramuri a
mecanicii
dhnmica,
plesupune stabilirca
In mecanicA studiul unei migciri
(onvenlionald a unor t'lementc de bazA faid de care studiul
nu este posibil. A(este elcmcnte sint: r'cpc|ul fatd de care sc
Icalizeazd mi;r'arca, clilc<'!ia mi5r'irl'ii li viteza cu care se
r'\e(lute miscarca.
46

REPERUL

Orice mii;carc observate in spaliu este relati\,6, in sensrrl


cd ea se considerd convenlional (a atare lald de un anumit
punct tonside|at in mod con\.entional fix. Un sdritor crr
p r i j i n a . d c c x c m p l u . s c d e p l a s e a z ui n t i m p r r l e l a n u l u i . f a \ i
d-e pista. in timput pendulerii faid dc pr'a;ina, in timpul
ser:iturii propriu-zise lald rle $tachctA si in timpul cdderii
fatd de groapa (.u nisip. In momctul accstei miscdri comp l e \ c . i n p l u s . T i c | a r e s c g m c r ) [a l t o r . p r r l u i s e d e p l a s e a z . r
intr-un anumit fcl, Iala de alt segment al corpului.
Punctele (.onsideratein mod conlen{ional fixe si Iati cle
cale se rcalizeazdmiqcareaiatr nrrmt'lr:de rcpcr.,si fara r.arror.t a r o a l a c l ( ' m i f ( a r c a n u a r m a i p r r t e af i s t u d i a t a
DIRECTIA DE MI$CARE
C)t'icc mi;cale se realizeazd pc o anumitd traiectorie in
spatiu. dc('i laii dc trei dimensiuni. D,lcortes a propus in
a(cst sons. in(:r clin 1637, un sistcm dc c,oordonate rectangulare. in (arc sc considerd cd dircclia milcerii se stabilettc
Iati clc originea (.elor trei coordonatc : pe orizontalS - inajntc
in sus rji in jos gi lateral la
;i inapoi ; pe vcrticali clreapta fi la stinga.
Dirccfia dc miEcare a unui punct izolat poate li rectilhtit'
cind punctul se deplaseazS pe
o traiectorie dreapti
sau
cilrbiliilic, cincl punctul se dcplascazi pe o traie(.torie curba.
\li5cililc c.orpuiui omenesc sau aLc segmentelor lui nu sint
insi ale unor puncte izolate, ci ale urrol rorpuri materialc cu o
anumite formi geometricS, alcdtuitc dinlr-un numir inlinit clt
punttc. Accasta lacc ca migcirilc a(,cstol corpuri se lie mi5(uri
fie de lrotslafic,lic
de rotalic. Cir.rcl toatc punctele sc clcplascazii pc lraie('torii paralele, mil( afL'a cste de tronslalie (fic
ea rectilinic sarr curbilinie). Cincl punctcle corpului se mi;Lir
pc o tircumfcrin{ii in jurul unei axc. mifcarea este de rotdtic.
In gencrai. mi5ciliLc corpului omcncsc sau ale segmcntelor
lrti sint mi;cili si mai complc\c, c.alc includ in ele lic miEcari
dc tlanslafie faid de sol (ca ata(ul cu flor-eta), fie migcdri dc.
rotatic ale ir.rh'egului corp sau alc scgmentelor lui in ilrrrrl
clifcr'itc.lo| axc ale articulaliilo| r'cspcctivc,

VITEZA SI ACCELERATI,{

ReperuLtali de care se execute migcarea gi direclia mi;cal ii


se referd la spaiiul tridimensional in cadrr-rl cdruia se realizcazii
mi;carea rcspectivd. Mitcarea se executa insd gi cu viteze
cleoscbite, ceca cc impune ca studiul ei sd se relere nu numai
la spatiui ci gi la timpul in care se realizeazd. Spatiul si
timpul alcdtuicsc cle astfel o unitatc dialectici, ele .[iir.rdinter-clependentc.
Noliun('a clt' r itezd (r') a fost intr-odusd in cincmaticd cl8
cdtre Galilcr,r. inca clin anlrl 1638. Tot Galilcu a introdus 5i
notiunca alc acceleratic ca r.rr.iindice aI modiliclrii vitezei in
timp. Spaiir-ll, \,iteza Fi accelcra{ia reprezinti datele cle bazi
carc permit stucliul miicarilor ;i de aceea elc sint consideratc in cinematicd drept Yectori. Acegti \.ectori au o anumiti
vrloare cilrici ;i o anumitd cliler'lie.
Dupi vitcza ei, mi;carea poate fi anilonnd sau r)oriot(i. Tn
m:;carea uniform5 pur.rctul calc se mi;cd par( urgc spalii egalc
in perioadc (lc timp cgale. In mi;r'area variati, raportul dirltr-c
timp fi spatiuL palcurs nLl cste ('onstant.
Accelcratia (g) care rcplczintA modificarea rritczci in ttnitatea de timp, poate fi tniJonn rariatd. sa\ poate Ii neunilormil.
Cind accelcra{ia pdsireazd valoarea sa (unilorm incetinitd sart
uniform accclclatd) miscarea este uni-lorm Variatir. Ciclelca
unui (orp in vid reprezinti un exemplu clasi( de milcal'('
ur.ritorm r-ariati. Cind a(,celel.a{ia i$i modili(i
\aior'ile, mi5(area este nc.ur.riformd. \'Iajoritatea exercitiilor fizice sint
migceri neunilorme din accst punct de r,ederc.
Acceleralia (g) indreptati in sensul migcdrii ia numelc cle
occeLeralie pozitilar s1 merettc viteza migcerii. Cea indreptatd
in sens opus migcdrii ia nltmcle de acceleralie negatiud .i
mit'solcazi \ iteza miscerii.

PART:A

tt-.

caRACTERtSTtCtrE
MORFO-FUNCTtONAt
E
AtE ORGANETORAPARATUTUITOCOMOTOR
Apafatul lor,omotor - aparatul specializat care indepli,
negtc Iunctria locomotor.it,a olganismului -__ este alcituit dintr-un^(omplex dc olganL, LiL structuri qi funrrlii cliferitc. La
,99 segmentc_osoas,,.pcste 480 rnu5chi striali
::S
;i pestr
'ciilc
310 articulalii trebuie adirugatd reteaua ncrvoasd (cu
ei alercnte si eferer.rte)5i r.e{eauavascularE care iriqd toatc
a r r : t . o !g a r ^ .
CARACTEI'ISTICILE

M()RI,'O-FUNCTIONALD ALE OSULUI.OIiGAN

Descop0rirea ;i imbunitilir.ea
noilor. mijtroace de investigatie au modLificat conlinuu
cun,ottintclc
noastre asu,pra
structurii lunctionale a osul,ui. Cercetarca a(estui organ cu
ajutorul dillcliei cu raze X. cu microsr oprrl electronic, cu
dir.'ersclc rnetorde histot.himicc Si in spccial cu aiutolul tzortopilol racl,ioactivi a dczr,"6luit aspcte m or-[o-func[ionalc sr
dinami('c cu totul noi.
CoL.rtr-a|aspeotulr-ti siu, osul nu estc un olgan inert. Ccca
ce-l caracterizaz-i estc tocmali vioi(iul.i(,a excptionald a
schimburilor elementelor lui cornponentc. Sistemul s,cheletic'
trebuic considerat ca Idcind parte integrante din s'tructura
chimicii a fluidelor colpului, la baza mecanismelor lui lunclionale stind un ser\.osistcm de reglare ionicd gi integrarc,.
carc irrclude rceptori. efcctori $i fenomenc cle ,,feedback",
FORMA EXTERIOARA

Corpul omcnescdispunc de un nurndr clc 206 oase(Iig.20).


Greutaitea tortald a acestora, in starc uscaiti. este dc
n{rrnai 5-6,50 kg, dcoal,ece oasele rcprczintd consfrlictii
48

4 Anatomia

tunclioDald

a rp.fnlului

loc(trolor

49

Neurocftnlu

Wsemtanru 14
vertebnli33
Co/and
C/awcula
0nopla!
Stern
Coaste

2
2

unefus

Radius
Cubitus

2
2

minime absolute, constrr.lclii care asigurd o rezisben{E maxirnd


cu maierial rninim.
Majoritaiea oaselor corpului omenesc au form,e ,si climensir.rni- diferite. ceea ce reprezintd. cle la inceput, un prim
indrieiu el relatriitox dintre aspectul lor exterior si I'.rnctiile
care le revin.
Pri,vite in general, els se pot impdrti in trei tipur-i : oase
lungi scurle 9i plate ({ig. 21).

I
24

0scoc.6/
Carprene
Melacarqtene
fahnge

t6

t0
28

Fpmur

:l.itt. 2t) -

Rolu/d

2
2

Peroneu

,tt
lers ene
t'lelarstene

t-r

- ra/dqqe
-

lA

28
Tolal206

Oascli' s(r)tcletului 5i numarul

1or.

Fig. 2l Celc trci tjpuri de o.rse: os lung


(humerus), os lat (omopli|t) li os scLlrt ((alcr1

Oascle lungi sint Iormale dintr-un tub de sutbstanta osoasa


compaola. avind in centrru un canal roedul,ar gi la cle doud
extrerrxititi, mai mari ca vdlum, cite ,un bloc de substanta
spongioasd, dnconjuratE de iun str,t de surbsta"n;f5cornpacti.
Prin inrbe,rmediul lLor se f ealizeaze miqC6ri ;raptde de mare '
amplitudine, mdtiv pentru cre albetuisc scheletul mrnbretror.
Oasele saLrte sint blocuri de substan{i spongioase acopenilte de un strat de substanid cornpacG. Rolul lor csbe de
a suporta greutatea corpului (oasele tars'iene), d a^ contri ,tli
la meniinerea ethilibrului intrinsct al coloanei \'ertebralc
51,

com{ventebrele) sau de a permite exeoutarea ini;e6rilor


D l e \ c s i d e l i , a t e a l , m l i n i i ( u a s e l cc a r p i e D e )
"' [oslil
piiio sini alungite si sLIbliri :i particip6 .la alca"" ca\-itdli carc protcjcaza
organc importante .(cutla
tuirea unor
stabile
s^uporiuri
loasele bazinu.lr'ri) sar'l
realizeazd
;;;;;.;i;
(omooferir miischilor supr-afelcintinsc 5i mobilc de inscrtie
Dlatul).
''*il6ir"o"tt
de tipul oaselor, suptafala Ior nu estu perfeci
lmcplcztnt
netedd decit in anumitc porliuni ln rest
lu-Deroapohze
rugoase,
roase neregularitdfi, linii, suprafe{
.
inse.r1'iilc
zitali, spin-e etc., cane selvesc drept Zone pen.tru
rnusculaie. Fonma ;i dimensiunile acesiora cint dependenlc
acestor
ie forlie e cu care trag gfupele rnr'lsoulare gi directia
depreprezenta
pot
ma'i
oasele
Ior,i".G. b"t la suprafa{i
prin
caro
sau
g5sesc
musculari
corpi
fantruri
ca,r-e
se
siuni in
t r e r ' t c n d o a n n\,' a s ' s a u n c f \ i
ORDINELE DE STRUCTUITIALE OSULUI
din punct dc vedere
Si osului-organ r se pot clescrie
de sl'ucturi dcs(ris-'
I
patru
ordine
,.cle
-";;-i;;;fit;;iJ L p . t , ' t . t " , , p ( ' n l . r ' r rt ' , a t " u r q a n t l c l l i A . 2 2 ) |
arhitecLula c{Jmpacter ir
7. StrucLirile rlc prim ortlin
mdclula osoasS, periostul, caltilajul articular' ;i
"poigiot"-i
cel
--- de cregtere
sisienelc haversicnc'
i.'SiructurrLs 4a 6l (l"oilea orclin
r'aselc qi nervrt'
similare'
structurile
Si
lam-ele circumlercntiale
-""i.colagcnt' 5i
Jiblelc
ordin
Slru"tirAe d'e at trciLca
cu
sistemul
furndarnentali
.*tut"t" osoasc, substanta
.ttJio".
g
r
i
q
i
m
o
a
a
p
a
m
i
n
o
r
a
i
e
.
.,.
ci )acunar, s-rutile
dispozrila mol{](:r'r4. Structurile cle aL patrulea ot ditr
lara a substanioi o|gani.r' \i rlnolqaniLe'
*'b"ft"tl."a
p"- scaia morfologica nc p-unc'..de Ia .treapt'i la
s p c ti I i t ' r l i f c lrcaotir. ir lala ttntrr\lrutturi lroi ttl furrclii
Acestc trecerr
anierioa|e
cle iuncliLile structurilor
.i;'fa(5
morfoschirmburi
nlumai
atrag
nu
altul
a.-f" .i" Jomeniu'la
"

calitltive Comple-\cle- morfoIr""il"""r"


. ci^ ;i e\idenfd de-a tungul sondajului
"""liLil"",
logice ce se pun succsrvrn
flcut cu adincirea structurali a osului-organ nu reprezinti
pdrtitror tor constiriutive Forma caracte;;;;;
""-"ii"
"
supcrioar(', afa ('ulll rcmalt i
Iisticil a unci tl-epte

f.

u" br'

406'nn
't,)t'P,rr'ob|lc
L!pg
littrosaaDll

U/!rcniffcsio!

o/,.
st/,,iutn re
,r..thri

l.ploriai ,:da/;r'o/n
(ul'ostttln)
Sttrlclrfti a
na!' ntas lo i.teL)
noqt.ll

thnio /t.,irn/ri

Ili!1. 22 -

schcnta

ctajelor

strlrctrL|alc alc ()sllhli'

B. M?nkeS (1953),nu este o simpld sumir a lormeLor din


atii notlti calitatc
clomcniul subiacent. ci constituic o aclcVirl
morlo-Iunc!ionald.
Stlucturile de prim ordin se pot vedca cu ochiul liberDin obsernralea directriei trar,'cclor osoasc so poatc dcduce o
bunii parte clir.r{unc{iiic bjomccani(e pc r'al'c ut meazi sd ic
CJ

52

indplineagcd 36gment'ul de os respectir'. Structurile de primul ordin rc-tlectd pe plan lunrtironal rol,uL de sustinere pe
oare 4l joacd osr.xlstudiat, prcaurn r$i modul in care sint cxe!'citate asupra lui forlel,e mecanice.
Anhitectura structurilor de prirn'ul ordin este diferitd dup[
zona pc c'a're o studdem. Dacd ne vom referi la un os lung'
vom recunoalte cu uqurinte caracterrsticile macroscopice ale epifizelor, metafizelor si diaiizei (fig. 23). Urmdrit
pe o sectiune frontalS, osul lung pre2intd urmdtoarele structuri : periostul.
cartilajul articular, tesutul compact' !esuJLulspongios, canalul mdular 9i car-'
de conj'ugare d iafizo-epi fizar
tilajul
(cartilajul de cregtere).
a\ Periost'ttL este un mangon fibros
de culoare atrbicioasAcu o ugoara nuan!5 spre galben, de grosimi diferitg dupd
dimensiunile osului. lnconjurd dializa'
metalizele $i parte din epifizc Ei sc
continud la extremitdtile articulare alc
osului cu capsula articulard. Prin lata
sa externe periostul vine in contact direct cu toate formatiunile extraosoase
(tendoane,aponevroze.muEchi. rasc ;i
nervi).
Cu cxceptia zonelor de insertic a
tendoanelor $i aponevrozelor.periostuI
este inconjurat de un bogat lesut cclular lax, in care sc g6sesc toate forrnatiunile extraosoase amintite.
Seciiunc
Prin fafa sa internd, periostul intr6
FiO. 23
os
printr-un
Irontald
mai mult sau mai puiin intim
in
conta<'t
Iung (tibie):
crr osul. De obicei, aceaste aderentd
1-diafiza:2-Penosr:
este cu atit mai pronunfaG, cu cit su3-comDacta:4-cana!
medular a 5 - metafiza supralata osoase este mai inegah Si cu
metaliza
6 rrerloara:
cartilaj
? interioarA:
cit numdrul de vase care strebat periI egifizl
de creftere;
Pi{izl
superioarA i g ostul sPre oase este mai mare'
inlerioale.
54

In urma unol cloriuri excesive de mcrs, ak'rgare, sdriture etc.. pcriostul poate r,eaciiona. instalindu-se aga-numita
periostiti. posLtraumaticd, ce apare in special Ia niveluL tibii. MeGnis,mul constd in oongestionarea periosl,ului, care
,fiind mai botgat inen at, devine d,ureros.
b) CarLilajul articuLar a(opere cxtremitetiic articulare ale
Egald cu a,mpli'tudin a de migc are a
Giului pe o intindclc
respective. Cartiiaiul
normal ar.e o r.uloarc albiarticulatici
cioasS-sidefie. este srrplu. elastic 5i de grosimi Yariate. in
raport cu lortele de presiune pe care Ie suporte. Vom reveni
morfo-funcfionale
a1c
asupra lui Ia studiul cara(.teristicilor
articulatiilor.
t) Osul propriu-;i.s,
care se gdsegie sub periost gi sub
(artilajuL
dintr-o
larnii
la exterior
articular'. este lormat
de tesut compact de grosimi diferite, in rapolt cu necesitecrompact rezulta din al6f.ile funcii'onale alc osului. lesutul
turafea mai multor lamele osoase. EI eslc perforat de nurleroase,orificii
dc diferite ordir-re, prin cane trrec vasele.
d) In interiorul
sdu osul prezintd spre epifize, tesulll
spongios, de forma unui burete, cu carrit6ii mai mari sau
dintr-o
mai mici. umDlute cu meduvd osoase. EI rezulti
care intrd in
serie de trabeculc
orientate,
osoase diferit
contact intro ele in anumite puncte. Trabeculele cle os spor.tgios sint bio(uri
de lamele osoase, unitc prin linii de
crment.
Cu toati dispozitia spatiala diferitd. tesutLrl osos spongios sc aseamdne mult cu cel compact. Totr,lgi, intre ele s-au
putut puD,e in evid'enld unele deosebiri morfo-funcfional e.
Ci,r ajutorul izolopilor radioactivi s-a demonstlat cd osul
spor],gios clispunc dc un potential mai ridicat d,c mobilizarc
a elemenLelor con.rponenie decit cel compa('t, c"coa ce aducc
un argumcnt in ptrus in fa\.oarea obscrvatii (urcntc cI osul
spor]gios are o capa(.itatc. de reconstructic mai mare. Osul
spongios przin'tii, de ascmenea. un numar mai male de
structuri slaib mincralizatc. cea ce explicd rczistenta lui
mai micA dea'it a osuLui ( ompa( t. Astfel, pe'r.rt|u cxtremitatea superioari a feirnurului. 900,,rrdin stabilitatea mc(anicl
a osului se datofostc compaclci 9i numai 10,-qi,spongioas3i.
e) Cattalul rncdulor clc la nirelul clializci ;i mctafizelor'

55

!
a].e pefctii loalte ncregulati -ti cu numeroase (resLe li lacune, (,ar demonstreazi activitatea d,e rezorbtic osoasd rlLLsi
pentru crearea lui. E1 conline miduva osoasir, ('u o 5tlr.rcture .,si o fiziologi cu totui deosebite, \'ase ii norvi.
Intcrprctate pe sccfiune. dimensiunile canalului m!'.iuia!.
ca gi celc ale coltica ej, sint legatc de luncfiile mccari'
(Iig. 2a). Intre grosimea corti('alei !i gr.osrmca canalului
s-a stabiiit cl.iiar existcnclennmit
1a unui laport,
clc Eado.sch ..ir.rdcx mcdularis'r. Clu cit soli(.itiilile Iunclior.ial.c r'resc 5i
activitatea muscr-llare estc
mai mare! mugt'hii se dezvoltd mai mult,
dar o
datd cu a(easta se mi-lresc
li tractilrnilc asLrpra iDserliilor pe ( ofticala osoas5. Cortir.ala sc va dczvolta
astlcL $i ca mai
mult, iar ir.rdit.clc medular Ya fi modificat. Pc.r'itru aceste moti\e. ir.rdit.cle medulal al oamenilor. cr,t
preocupiri mai sedcnt'a|c'
--,I4r. 2i - secliune tr.nsvcrsala plr|i
in general' csL(' cleoscilit
diafiza Lrnltios lung:
I -

canar mcclutar: : - dlciosr; 3 -cunlp,.,io(I.


r
ni.li

clc
al
oamcnilor
cl'l
,ccl
rasa neagra, r.r, tr.5ies, itr

mijlocuL naturii.
-f) La oasele .opiilor. fi adolescenlilor se :mai poate ob_
ser'\'a la nivelul nctafizelor o str.uctr.Lrd de primul ordil
9i anumc cartilajul rle conjugore dializo-epiJizar, \,eslrgirL
al rnachctei cartilaginoase primitive a osului, cu rol binc
precizat in dezvoltarea oaselor, in spe,cial 0n lungime.
SLucturile de ol doilea oroin sint de aproximativ 10t)
microni dimensiunc (1 nicron : a mia part dint_r'-un miLimetr,u) ; cu lupa, ele se pun cu greu in evidenli gi numai
incomplct, dar apar bine individualizate prin examenul microscopic.
56

a) Lamelele oloase care partioipl la alc6tuirea les,utului


osos ccfmpact li spongirosne apar fol,mate din sisteme haversien!' (fig. 25 A ;i B). In secti;unea trans\.ersald sistemelc
havcrsir:ne apar pcrlorate de canalele Iui llat'ers, de obicci
rotunjite $i ir.r numir de 5-100 pc rnm:. i.r secliunea longitudinalS. canalele Harners apar foarte lungi, sint largi
clc' 100-400 mlcroni si se anastomozeazi intr.c c'le, in gro-

-*-?."\
/>'/,
A8
t.i,t. 25
I

'l'fsrLl osos p. *"'jlill.


sislcDr ha!crsian:

(.\) :ri l(rnsj1ud,(i];,1,"'cfsrIl.r

2 anaslom!7<r a (1(,!ir (r'Drlr

lrirfIrsirnc

atit irr
dc astme lca sin).'a clializci. ck schizindu-se (a!itatca mechrlalir a osului, (il li Ia sup|ala1a Iui. sttbpcriostaL (Iig. 26). Canalelc har clsicnc, au ir.r gr-neral url
cavitdlii mcdulal'e : o ar''.cl4 li una
con!inlrt asemiDitor
sau mai mutrtc vcne subliri, nervi vasomol-oli, miidLrvil ti
|asc li,mfalice in canaLele mari sau spatii I'irn-laticc pclivasr,r.Lia|e in canalele mici.
1r-r jurnl canlclor lui Har"crs silit disptt:t' concentric o
sclit' de lamelc t u dimensiuni cL-' 5-10 tlit't oui. Lamclele
nc apar altcfnali\, slriate (aoizoitropc) 5i pun('latc (rzotfopa),
;)l

dato|itti structu|ii lor. clife|itc ;i dt. acce,a au pfiDrit ilrnLi-'


rriri di[crit. Cclc aDizotr.ope aLl rnai Iost clcnrrmitc Iibroa:.,.
('ompa( lc. sau libr.ila|c. ia| telc punctate au mai fo:t rtunt::,
i r-r
tt'r'mocliar.c. diluzo sau ( imeutat('. Alternaltla lantt.lelor.. cltr
s i \ t d m u l u i h a r , ' e r s j a n L r n a s p c ( . t s t t . a t i f i c a L ( a r . a r . l ( , r ij5( ,t .

gLll lor; in lamclcle in calt' fiblc.le. sint oblicc intre 45"


si r-crticald, aspc(tul pc scr'tiun(' apare pun(:tat, deoa|crc
fibrclc sint secl,ior.ratcaproapc lrans\iersal. I)coscbirea prorint' insd rlLl nLln'rai clin oricntarca dilelitir a fibrcior. c.olagr|r(,. ci si clin ('antitalea lor. LameLele striatc
sint nral

/a

'$t tq. )i
j.ilt. tt;
, S c c l i l r n r , t r . l L n \ v { r . ! a l a r\ i l , , D l i 1 L r ( l i n a l i !
..
l)r.intr j n
lnr)q Sc {)l)scrvr'i.i\1,.)n(1., hit\t.rsi\ r(, c.Ll
c i l n : t l ( . 1 ( , :, ; r r r ' r . s i r r : , . .
c . L r ' ( ir o r n i l n r ( . , 1 , : . . , - 1 . , l j ( 1 . r ) t r r r , c a n a l u l r
,.(i llr.

StIatificarca si:tr,trl('lor lral|t.;ir,nt, :c (laior(.ftI p,.. (1..


r
paftr' orj('nterii cliltlit(, a Iiblelor,
;i pc dr altii pntic .,i,:r.,r_
g e n i t i l l i i s l , n t c t u r . i il a r . n r , l r , l o rl .).. , 1 i i n a l r b c l e t i p L r r , i
rl,, lamt,;.,
f i b r t l t ' r o l a g e n e s ( ' r ' a l i u r c s ( .i n s p i l a l i i i n
(.anaLutiii
.
i
t
r
l
r
r
l
( ' e n t l ? 1 . l o t u f i p t , s o rl i u n i , a t r . a n : to t , s a l i
L u - r c l . ,l a n t t , l i , a p a u .
s t r i a t ( ' . i a r a l t e h p l l j ( t i t t c . d . o a r { , ( . ( ,a ( . c a s t i i i r . t l j u r . r ( , p f r i r r l
fibt,'lt' :ult unghitrri rlifcrite rlL, oltlir.itat.,. 1,, ia,,l..,li,i.
('atr' .libreLl siltt ntai pLriin ck, ,lJ
o b l i < c . a s p c ( . L L l lp t , . . 1 _
! l L l D r ' ( ' s t ( , s t | i a t . r l r . o a I r ' r . , s. e ( 1 , i u j ( , a rp | i n i i r , l i 1 t r . t , L ,i D i i r . t _

( s t ( , , 1 ) i r s l f t . s, i i : L n : t l i u
i l . l { , l r , r s i n L r ), ! r ,

b o t a t t ' i n I i b l c c o l a g c r . r c . d c u t r c l r . ,; i n u m e l c c l t , l a m c l e f i b l L _
l a l L. i a r I a m i ' k , 1 r ' p u n c t a t c s i l t l m a i s A r a t . c i D f i b r r : t . o l a { l ! ' r - r r ' .c l a r m a i b o g a t c i l - r 5 u l ) s t a n l i t f i i n c l a n t t , D t a L i i . c l e r - r r r t i , .
si (lr'nLrmifca clt, lamclc ( int(,ntan' (/irtrillcr).
('r)Dtinuitalfa
IiltIila|ir s-a pLllut pLtnr, :i|l cr iclcnlir .i
I r r ' " r L l a m c l c l c a r l i a rc n t c .
r\tit in grosjl]tca lantolt'lot.. (,il si intfe cL(] sL, giisitsc ostco,
plastclt' ltri llobirr (fig. 27). ralr. apar r-regr(, ln rnii:roscop.
ai.i 2tJ il{) nricr.r.|ri lLlngimf si l0
1,1 lr)i(.r.oni iiirgimt, ;i
.
rr-,ttij rl.lulr. ojoasr' raLt ostr'o(.itr,. D., pc f,,lcli, tutliitc a]L,
o s t ! o p l a i t c l o r p i i ' a t i r i n u | r g h i ( l f \ ' p t o : 1 , 1 . i , ,( 1 , , r a i a l i r r r l , ,
1 l t ' r i l t i L L , .l r r n g i , s L r l t l l l i , r - i o m i i r . i r n i , a a p l o r i n r a l i , r i i a r l r L r i
t ' r i ( r o r , f o a l ' t t , t a m i l i ( a t o . ( . : t r ( , \ r ' a n a s t o l l l o z i , : l z i - Ls t r i t - t s ! u

-IJ
5l)

aanaliculelc osteoplastclor Ve(i[e. Canaliculclc de pc taitl


intexnd a iamelci intcrnc se clescl-Iid in canalnL havclsiar.
Celc de pc fata e-\tcrne a lametrei extcrt]c a sistemulur "t
des(lrirl spre pelifelie. Astfel arhitectumt, un :iitcnt lta,,!'r's i a n s c p o a t c a s c m 5 n a u u c i | e l c l e a 1 c ( ! i r ( ' i l 1 o ( l ' . l r ' !\ r . l
lr,prtzentatc de ostcoplaste.
Lin gr.r,rp rle 1aIncl,.: ( o]]ccl-rtrice ( u canalrll ioI c.'r..r.r'ai.
o s t e o p l a s t e l e c u o s t c o c i t e l . r 1 o r , r e f e a u a d c c a r . r a L i c u l ei r t - . 1 l a m c l a l c ' ( L r s t l a t u l < ' r ' l r r l a rr a l c l e ( d p l L l l ( ' ! t ( ' s i t ' o n l i i r u t u l
vascular'. r)erlos ti mr'(lular aL canalLllui c:r-rtlal ;i ai r alaliculr.lo| Iornrcazi"r t).\t?olIuI, [nitatea Iunc!ionalar a !e-Ii,,]rlrl
osos. Elcmenlclc orteonului sint in str'insa'i ir.rtclc|'pi:r:J
f L r n c ! . i o n a l i rl i c o r c l a ! i r ' ( L r t o t r c s t u l o r g i t | irs m l r l u i .
O-stconuL poate fi ( onsid(.rat ca ar-ind o -'inr(-turi i(1.rl
tice unei
clializ,. !n miriatur'ar. lor.rna sa fiinrl ncr,lrriat
c i l i n c l t ' i t i i . j a l s t l t L ( i u l a a r . b o r i q c n r i . l ) i a r l i t . t l L r l o s r i ( ' o n l r i L rl li l
cxlc|ior cste clc 150 microni, iar al (analului ccr-rL|al
aproxinratir' 20 n]ic|oni. Lulrgimea este de mai mrr-1i :.r']rrrmctf1.
Osteol.Iii 1r'pr'.zinti. ilT Lrltilril instan{iir. rtniLir{ilc l:,r , r I j L r l t i i r - o | a s e | r ' a l j z o a z f i s r l r i m b L u i l c i 1 - r t r ( 'o \ u l p r ' o t l !. u
zis si flltitlc:L' t'rl pullti. Ili sir',t intr'-r-r contirrrtii r'r)lilfii, : -.
lanclelr- inte|ne fiincl ci'le ca|c se folmcaz:i. iar cel,. .rtr.rnr' cr'lc catc st lc,solb.
I l c i n n o i l e a l r i s t r . r l o q i c ' iaL o s l o r . r n i l c r ts' c t l i t l i z t ' a z r r i r : , . 1
n l l t i j l u r . r i . D . p u r , r r . - ' a s L t p o r ' t u l u ip r o t i d i c l l f e o s o : a l . r i i r
o i l e o n . ( l . r t . ' r m i ra' rt i i i L r a i u t o r ' | l l | a ( ] i o s u l f l r l r . r i S 3 i r . j . l ,
-'i
m a r i ' a r c a s t r a l u t i l o r ' ( ' a l . i f i l a l c r r t p L u m b c l c t , . ' c t a th i . t l r r n r i c . c l r r r r c : r z i c l r c a [ i i i r p t i - L m i n i . i a r r ) s i f i a a r ' { ] as . l l ) o I i l l l l r i
pIoticli. drrIrazir li D.raj IILtLl.
b) R,'1ea.ra aILet ialii o.oas5. reprezel'ltati-r (l,l aft.r.'. ', ! l
si r-asc LinrfaLici', ,.'rl.- ir strirr.ii l.'gi'LtLtlit t.!r rirlcaLla .rr':Lr i i l l i a 1 ' ' s l l l u l i L o l \ f ( i l l f : c l t r p i r c c l l a t i c t a t t ' r l l s l i l t l i t i -(lL ' r ' l l t i l a j L r l r l r ' ( o n . j t l q a r (a' i l i s p i L t u l .i s J p o t r l r ' s t i ' c p a t t r L . ' .
'
t e m c c i r r ' u l a t t , r ' i i n r a r I n p o l i a l - ) " o: o a l ' t { l r ; t h l i i l l i t o i l l ' ' . . i , r
l
a
l
l
'
o
i
i
:
'
s
i
r
r
g
.
'
.
r
a
L
l
l
i
t
a
l
e
a
c
l
.
'
clin
aCuct'ositlllj .)(l 71)
h a v i ' r ' . i a n i j . L r r a p e r i o s l a l i - t1 i a l t a I p i f i z o - m t ' l a f i z a t i t ( 1 i ! . l u ) .
- \ i i i j D L r ' , ri l c ( ' s l ( ' \ i s L L l l l c , r ' i t 5 i i r l t l r t o a l i l a ( ( ' s t c s i s l e r l l r : i
; ! ' i ! i t u r i l ' ; r o i t l i . r i ! ai n a l L i l t l 'e x i s t i - r' t t ' i r l s c i l l r a s l o l l l i ) z rI'

4
5-

(!<:
' r'1

-t) :

s
t{,

$
i.:
ll

l*

t"

)l

lill
lirL,

L\frr,:
l | : ]l ] 1 1 . : ]

?t

\'as( lllirr'iriLlia L'!lllrLr:

I
i

--l

l-

iltl::r'
,!

{ , , i r , 1 f , 'i , ( l e

( lr, LtliLr l

'-

1 L) i l r t '

l)r'L|rfrrrillf

l,'
t,,

' ,,', '

T+
( ,ri rriirli.l
'tl,i
.r

(il

dispozitic cu purrnice anastomoze explica (.apa_


_
,.^f l*:F,
.
.
(rtalea
osutui tnaumatizat
sau lezat de a_5i asiguia o iriga_
tie sanguind chiar dacE unelc din sisteme sint ji.t..,r".
Artera
nutritir.i
intri
in <qrvittatea medulara
p,rinLr_un
canarl oblic situat lateral, la rnijlocul diafizei, qi se impao^'
f n,tr-un trunohi ascentd,en,t Si unul deeoenldent. llru,nchiurlL.
asoendente gi descendente au for.rne deosebite. Uneoni
sint
unic, situaae central gi .nu se ramificd decit pnoxima,l. Alrteorr,
se impaft in doud, trei sau patr,u namuri, care se indreapta
cAtre suprafala internd a corticalei.
Tnurnohiuriie ar,tteriale
Jrledu]arc- se 0mpadt aici in nriumeroase ramuri, carc petrund
in cel doud treimi interne ale,oorticalei.
treinnea ex'to.na a
corticalei rdmine astfel irigatd de reteaua ,priostala. wume_
noa6 \.a6jc mici strdrbat toati corticrala gi fic ashfel legarura
intre refe'aua medulard si cea peri,ostald. Reieaua ,rneEula.e
proxinald
nu se anastomozeazl
prin ram,uli largi al., u","_
rele epifizale supcr.ioare. in schirnb inire trunchiriri,le medru_
lare d, s(.cnd..nte 1i aIterele cpifizaa.e infcrioare oxista
o
strinsd reiea anastomoticd. Atit in pantea pr,oxirnali a carri_
tetii modula,re, cit si in cea distald existd o find relea anas_
tornotici
intre r.amurile aa.teriaie mdd,ulare, metai.iz.arc si
cpif,izare.
Dispozifia si,,stemului vcr.r,os_dilerd compldt
de acea a
sistemului arter-ial. Venele oaselor lungi
nu_ii ,.u. .u,"_
lite altelelor. In afard de doud .r-""r'i" "ini
i,.rroforJ' urt".u
-orice
hriniloarc.
mai mat.p t:rrte a r"enclor
"ur.Josoase, dt,
orlglnc ar Ii"tea,
ole. \c lndrcapti sprc epifize, dc unde ies
din
os prin oriLficiile clt' ordinul al d.oilea gi prczintd la
ie;,.ea
lor un calibr-u cor.rsid.erabilin comparalie ou cel al ar.terclot.
corcspunzitoar. Drenajul singel,ui \'Onos sc face, clcci,
in
( oa mai mLare partc la nit clr,rl epifizelor.
In ceca c'e priyctte uilcza (le cirrrtld.tte sancltrirt(t inlrao.soosd, expcrientcle rnai rcchi tindeau sd dentonstrezc
ce ea
egtc foafto lenti, teroleLii, considelincl,u-se clc asemene,a ca
aceasta staze ar fi favorabirl6 schirrrburiLol celular,e. It.rceti_
ne'ala ('ir(.ulatiei intraosoas(' a lost cxplicatd, la acea ctata.
prin scdderca tcnsiu.nii arteliale
5i pier.dcr.c,a cara(.Lcl.r.lLur
pulsatii al artcrci hlenitoarc. clator.iti {lcxuozititilor
sale
inainti: clc a pdtlttnclt in os. pr.r,ttrm ri clnrrnu.iui att,srura

ultcrioal'e au
prin canalele osoase inexLensibile. Celcetilile
hr'Sniloarc
ionstatat ci a(!'ste conreptii sint grefite Artera
conLrast-inlradc
substanpelor
J" iaptognoura prin injccrarea
s
7" li ce'leialne artere ale mus(hilor vecini' in 7-10
."t.tiiif,
(
'
e
l
e
l
a
l
lc
p
3
n
t
r
u
s
i
gi durata dc opa,ifierc cste tot de l5s. ca
artere.
Pe dc alti parte, esbe de mult timp (unoscuti rapiditatea
generald a substantlor injectate in
de trecere in iirculatia
exac't
compo|tindu-se
intrarnedulal
injectia
madula osoas5.
prin.
injectii
facute
!)xpcrienfele
inrtravenoasE.
o
injeclie
ca
('u dilerite sulboomparati,ve intla\ndasc 9i intramedulare
inirainjcliile
dr-lpd
c'd
aritat
stanie n.redicarncntoasc aru
10
sart
dupd
in
mc'die
iJ
s.
8-l
apar
dup6
efectele
\renoas('
?-13 s, in medic
clupi
iniraspongioase
injec-triile
9 s, iar dupd
'deci
dupd un timp ildentic Plec:indu-se de la acestc
dupd 11 s,
co;statdri. s-a ajilns 1a intro'clucrerea anestcziei ilrtlao;oasc
qi a transfuziilor intr\,enoasc.
c) Osul dispunc Fi (le o l)ogatA r'lo- rll'rt 'ro\t La prima \'('dere osul pare <i stl afld intr-irn gt'acl foar'tt ttdus dt'. subordostliali
nare .tatd ile sistemul ncn os in tlompara{ie cu mu;cl.rii
cordltal
neut-onlr'tsculal.
li
aI
cum
tcst-ttLti
a." .r-"1t" {eiutrrri,
o
t:hiar- ia animalcle' supcrioarc
iui. carc si-au pastrat '
r
L
l
'
m
a
'
n
r
t
i
i
p
i
n
;;ii. i;i.' llit-i'la, .pon'oni. mo.lclali
,'ir\-olunfernul ncrvos. Faptul ci osul nu prczinu o actrrl(ate
de a-l
i.ta .tuu spontand etider.rti nu ir '- da in'ti dlt'ptul
sistemultli
iufluenlci
consiclc|a un srmpLu organ pasi\', ir.r afara
stA p'-'
ner\"o's. Aceasta cu atiit rna,i mult cu cit osul-ofga[
(apa{i(eca
('e
pri\itc
in
organc
plan
cu
t
elelalte
acelaFi
tatea l,ui de influenld asurpra sistcmului llcl'\'os. si'stn'n.lillncrvos tcntral aVir.rcl o attiYitate suboldonat.l multiplclor. c\('italii plovcnite clin totali'tatea mcdiului intcrn.
Structutile de ll treilea oldin sc pot obsen.a rlLln.rai cll
micro"r'opul. aVirC climensiulli in juful a 10 microrli.
pr|zinte asla examenul microsc'opic
a\ PcriostuL pecte cleosebite. Sc recunosc perioslului tt{'i straturi histologi('e: LLnul cxtotn advcnticial. tat'c att' Irttmai Llrr roi (l('
hrEnir:c li de apdrare, unul fibros intelmccliat si illltll intcrli
camlbial. denumit fi ,,stl-atul ostcoblastic" sau ,,stratLlL proliIerati\"'.
(i:J.

La animalul tin5r, periostul are o struclure mai mult fibroasd. r'ascularS. decit
cclular'5, ial straiul cambial estc
bine dezvoltat. La animalul adult, periostui cste mai putin
fibroptastic gi vascular ti ader6 mai rr,ult la compact5, deoarece stratul cambial se resoalbe. EI reapare insd ori de cite
-or,i se producc o leziunc traumaticii sau inflamatorie la nivclul os;ului.
Dinspre stratul extern al periostului (itre cel intcr.n sc
prolduce o mutatie cetrular6 de la fibrocit La osteoblast; curn
stratul ostedbtastirc este in vecinetatea straiului
ostoid, cu
celuJ.e distanfate, dar bine conturate, pre\'5zute cu pre.Lungiri
fili,forme, se poate bdnui cd o a doua mutatie celulard se
pr:odu,ce de la ostoblast Ia oste'oci,tul tinar.
b) Artcrele hrdlTitoare si periostale au cele
trei tunici
oibilgnuiie, iar lGate celeialte vase sint capilare reduse la sitratul
lor enrd'otelial. Vascle intramcdulare au de la inceput Iorma
gi caliblul
capilarclor
ordinare, apoi se dilati
in sinusrrri.
ele replczentind
o Yalistate a aapilareklr cmbrionar.e.
Interpunera sistemului sinusoidal al vaselor intre arteriole ;i |ene creeaza in \lle o lorfd ..vis a tergo* suficientd la
care se adaugd 9i contrractiile mugchilor ad,eren i la ea. Dacd
muFchiul est scos din funcliune. sistem,ul sinusoidal 9i venos
se strang,utrea/-d,insusi tonusul mlrscutrar fiind un facitor mecanic al circulatiei sanguine a osului. Supri,rnarca tonusullli
muscular atrage. (lc accea. (a o reperc{tsirtne direcl5, aparilia osteopo|ozei. Ala sc instaleazi osteoporoza la sedcntari 5i
ia poliomielitici. O actiuitate 1r.u\cularaLnormald este cea. nlai
burLaLmalo(liL (Ie nLcnthu're e lltu,i aDort tu>rmal de sinqt itt
oa\c. si deci <eI mai burt cliriquitor aI procescLor de osiJicareresorbfie.
c) Callalut tnedular, ca ii cavitdlile spongioase, cste ('dptrrqit de o mcmbrand fibro-celulard, endostul, car are propxietdti asemdndtoa! periostului. Endostul se modilicd Si el
de cclr-Lle componente fi de
in rallrolt cu Yirst.a. proporlia
este atafat de os prin
endosLrtl
tineri.
La
wase scizitld cu anii.
arcade
Icticularc
cc
-formeazir
librilc.
nenumdrate
cdptuqite
'si elc dc ur.I
Sistemul clc canale al compactei.
s
i
I
i
c
in (ontinuip
e
l
i
o
s
t
n
l
(
e
l
t
l
l
a
r
c
'
a
str:at
a s c m a i n d t o r .I a c ' c
t a t t ' t u c . r d o s t L t lp ) i n a ( o s t s t r a t .

d) La nivelul tesutului os,o,s,exarnenul microscopic pune


[n evidenla exirstenfa ,ooncomjitnti a trei tipuri de celule :
osteocitii, osteoAlastii qi osreoclattii.
Osteocitii, celule osoase incluse in osteoplastele substantei f und,rnrentble, au talila rnic5, oorp ci{oplastic alungit c'u
lirnite nrete, niualeu dval, destul de ma,re, hipercromatic Si
nicicdati in rniitozd. Ei pr:eulintd ruurmerosexpansiuni, carc
furadlazd jn troate directiiLle si se an,stomozeazd cu prelur.giritre c.erLuLe]orosoaBe vecine sau cu prelu,ngiril cclulelor conjunctil'e ale pexioskului fi m6d{rvei.
Osteocitii nu participi la lormarea osului. Fiind un prod,us final, ei gi-au pirdut pu,terea de prori'Ierare, am un
metabolism putin ridicat, nu joacd nici un rol in regenerarea
osoasS.;i Sint considerati drpt ,,,paraziti ei tsrundu,i Gro6".
In anumite condi{ii, se pot transforma in osteoblaqti; in
as'tc cazuri, rnettaMisrnrul troq: cl]egte, sulbsrtanta osoasa
care Ie inconjurd se reintoarce
la starea iesutului conj uncliv rtinl6r, iar foolna lor se sahirnbd.
O.steobla-$tii ,au lofirle ti dimerNijuni varirabirle infue 1b-18
mionni lungirne. De dbicei f;r:zifor.rni, ei au un nucleu rnar.e,
rotunld sau or.a.lar, siduat spre o extrernj,tate a clulei, oarc
aparc asufel rnai m5rit5 -si o ,citopla6,n6 abundeutE. St{,uc_
tura osteoblastului gi conlinutul seu bogat in acizi rilbonu_
clei.ci 9i enzirne (fo6fataze) prezintd aoeastd celuli. ca foarJc
actirvi.
Osteocla$tii sint elerme'ntevol,uminoase,veritabite plasrnodii
multinualeate, ai cArsr nuclei (10-13) se adund ,in c,entrul
corpuiui ciboplastic. Studiile prin secfiuni in deri pe r|er
diimonsiuni, cu ajul!on1::lnnicnosocrpuluielectronic, au ardtat
cd o6.teoclaslul prezintd o mahgine stria,td odtre zon,a undc
oontactul dintre celrlld si os estc maxim. Aceast5 margjne
ar actiona in sensul resortlgiei osoase.
Structurile de al patrulea ordin. Dispozi!iile moleculalc
ale substanlelor organice $i anonganice reprezintd u.ltirna
treapti a etajelor structuralc alc {csutului osos. Proporlia
aproxinati\iE
in car,e acegle subslant' in'tri ln arlcdriuiirea
osos
larnelar dc tip fibrds este rprezentatld dre urlesutului
mat0area schemd :
5 .roaL,,rria run(lionrla n rDrralului ]\xr,molor

20

65

ry
30-40q'o
lReziduuri

Substante
Iundamenta]5
cu slsleme
lacunare

Fibre
elastrce

Na = B1o/o
P O a = 5 0 , 1 2 Ms - 0,60/0
Ca= 36,6J0/oK -0,150/o
CO3- 7,5\ol' F] = 0,050,/0
l{1o - 2,330/i cl = 0,040/0

La nivelul tesutului osos se mai gesesc $i o serie de horcea mai importanta


rnoni. vitarnine $i enzirne, dintre,care
Vom descrje, LoL sumar, i"r.
este losfataza alcalina o'oa'!.
oontirnuare, dispozifia rn'dlecu-lard Si nolul dive!:selor substante
care panHaj,pd La alcdtuinea tesiurtul'uri osos.
'a) Subst&nla Jund.anentald. se prczintd sulll forma unui
ge1 p,rotidric foarbe viscos, fdrd stmeturd, a'lcdtuit din aminosfnt glicocolul
acizi, di.rrtre oare cei mai bine reprczentati
a l a n i n a , p r - o l i n a5 i a c i d u l g l u t a m i c .
au arbtat
c.5 suibg(an!,a lundaOeflcertlEn:lle histoohiimice
menltralS a lesutului osos r.epa:ezint6 un ansamiblu de cormplexe
dit.r tn'rcoalcituitc
macromoleculare, polizaharido-proteinice,
polizahar:ide (MPZ) qi proieine.
Pnotei,nele care iau parte la formarea ,oomplexelor macrosint proteine librilarre in^somoleculare polizaharido-protein.ice
alcdtiuiesc ianAmill]oa'cizii
din
aminoacizi.
lu.bile, cornpuse
dtnd o sttrttcunesc
trongitudirnei,
poUpoptide,
se
car.e
de
luri
Muc'opolizahaflidelc'
{undamentale
rturd fitrrrill:arE substantpi
sint neprezen'tate in spe'cial de acidul condroitin-su[fuu'ic.
Concentratia dc N{PZ depindc de starea evolutivd a {esuiului qi de vas.cularizatia ]rui. Studiilp fdciJtre asupra'osieogenezei au ardtat ca in zo'nele de alungirne a oaslor, ca qi in.
aanltitatea de MPZ creqte
focarele de fracturd

[n os gi onientaite de dt]ircei in sensui axei Llrigi a o6,ujui.


Fi.bra
este alcdtuitd din fibrile, iar "acestea din
"de.colaen
prcto-dibril.
Proto-Iibrilele
rezulti din reunirB liniard a
macromcleculelor polipeptidice. lntre fibrile]e
tsutului osos
gi cele ail.eatltor te$uturi conjr-rrnctj]venu exisG ,niici o diferenlb
aDreciabil.i.
Sttrrclu)a ,crhirnicd a ,fibrilei colergene
,-reprezinrti u,n lant
de
.erninoa,oizi, dlntre care cl -ai"tui""
,
ffi.*r-.it"4i"srrt
gli,cina, prolina qi hicl_noxiprot ura.
Evolutia^cantitalivd Si calitative a fibrelor
colagene in
fporlt cu vlirsda nu este dncd ibirne precizarti. G ditl
-S'';; fJ r.f.
sinl dns6 mai sublirj, ia,r la aduJli -l
gr*"..
*
?" o rezrst{nla ma.re in timp $i pot fi recunossuL mor_
."-r:
rorqgtc cu microsaopul el,e,ctronjlc
,i' t,a sute de an-i- iupd
mioarbe. Intre firbrreie oolagene qi surbstan,ta
iumdiilentaU
.
exi.ste, .llnele sparlii su,bmicrfoaopioe
Fld,n care Circr.rld nrn li_

g|t]l u{..prg

irosfat tt.icalcic
Carbonat de calciu
Fosfat bisodic
Citrat de calciu
Carbonat de magneziu
To!jfat trimagnezian
Ca ++ $i PO; legat de
Proterne

Substanla fundarnentalS prezin'td 9i un sist'enn lacunar'


bl ColagenuL, care forrneazd reteaua de fiLbre oolagene,
filaeste o pro'tintr ]iniard, insoliuLbili, cu macrornoleruIele
sbund'ente
colagene
sint
mentorast dispuse Ftaralal. Fi,brele
66

care pdt di,fuz,aicni' qi ori"u.

lrbrelor. colage-ne se arati astfel a juca


"J.iloil.rl".
nu nurnal
I"Fly"
un
roi mecantc de siuslinere, ci servegte qi ca un mnducdtor
peu:ltuu schirnrbu,r.ile de substernie.
c) Fibrels elostice nu prezinta nici ele vreun
-t*ui"r: caracter
fag de rele ail oelorlalte
ry"l*yq
)lnt rzotope crnd sint destinse.
""nilri'"u,r"
-'0"Si binefringente.
in senstrl
axei, cind sint intinse. Deci miceliile fod"i"
.i"
sir$t,orintaie in repams, cl nurmai sut inttuenta tor:telor
""
coTprTe din. etastjni. erastina c"niir," ar=,a5,
::51T:"--:t'!
ca gi cola.genr_rd,
insd in alte propoi$i, leucrna
Tl?,.-,rn"^1l, ln
gasuldu-se
mar canLiJtate,apnoape ru.gi gliooooluJ.
d) SdruriLe minerale ale osului au o dispozitie
si o struc_
turrd care conrlinud sd fi disoutatd Anali;
cnimlca Ltem*rr_
iard a sdnurilor. osoas a du,s la stabilirea urmetoarei
oo,m_
pozifli. asrtdzi general admi<d:

-20

t(J,40"/
2,46yo
2,0o7o
r,a37o
0,937o
8,76o/0

67

la toate speciile de'


Acerasrtd cnorrrpoziqi se infilne+t'e
*"-ffiulete
anifnale.
expenirnenJtate, verificate "in I'itr'o" ' ale los-ttGr"ic'
( Poa)2Ca3, ale fosfatului de magrrezur
t.t rti.i-"

t;6,fMs; ;i;i;"ci'uo#iu

.,,')cu
o:P-o

tii tricalcicco3ca sint urmetoarere:

/ )^,
o:P-o

,/
O: (1.

\
Ca

o
C: P-O\
\
)co

I{g
,/\,,/

CO
\..('a

o: P- o\
\o
"'rt9
Fosfa;tde magneziu

Carbonat tricalcric
Fo6fat tuicaloic
ca din araliz'eilt'
part
Japtul
p'e
o
dle
A,rdnid in vedere
e\isti
cakiul
ial.
fl'uoruliri,
prezenta
constarti
IScute sF
9i

i;;;-;&.i.

d {osfatqi de.carbonat'

li.ry'1"'
au o
ca apatitele (minemle ale locilor naturalc')
;f;;;A
a(stt'
inlre
s-u fiou't apropi-eri.
;;J;tfi;
dilerite Iormule'
qis-au pnopus
"..nia"at""t".
-fi
a.
srubsterLF
o"*'d'-f"i*l
-prin forreprezentate
pot
apa'tit r'turale
;i"..*f"
:
mrG generalShrpor;, Ca'l sau dezvoltat
ff;fu;

'(la

/t

o -P-o/
o
\

2R

Ca
,/

o
o

I'-

v\

,,ca

se va oLrline
_ Dupd .g:1n F ."t Fl, O.l,. OH. sau COrCa --""ri*"**_
f1:u,o.mapatrit5,
cloroapattrtd, hirdrcxidpatiti *ri

ffitit6.
-.
Cercetiri le. microcristalogradiae araG ce
,,in vitro,,- mate_
malut mlne.ral rn stare de osificare delinitivA
sc prezinli.
ca un conglomerat de microcristalite de fosfat f.iratcic.io
fos_
fat tri-magnezian, de carbonat calcic qi O" ."rUor*t-lji".
O"
s$t fegafi fluorul 9i elemenbele a,pei, E;ffi;;;;
9ar.e
izotopii radioactivi ai fosforului si catci;tui ;';;;iii*,._
""
litatea prezentei unit5tii acstui ioslat tricalcic ,lir-^lirlO.r_
tad) c,olrlplex.
Od,iE stdbjlft feqrtuLl ci sdmrile osoase se gdsesc in sta!,e
.
cribhalind deoa,rec difracti razele X, s_a inceicat s6 ie-ealcuiere dtfnensiu,nile Si supratala mitrocr jsrta,litelor c,u rnicrp_
ejfctronig. S-e. aju,ns astfel si se aprecjeze c6 mir:ro_
rypnJ. .
cn6,Ellu[eleau dimensiuni intre 200_200A lungime A0_b0A
;i
ldFrne Sr slnrt comstittuitte d,intr-un rjurniir oarecare lde umtati
cnista.logfafi(F hexagonale (|ig. .29).
gcnr'l'at. se polt afirma cd suprafata mi cTocrjslal i{e_
_ -tn
lor ar fi de 130 m! pe gq:am de suibs,tarnfEde sErur-i mi",eLte.
'A9egstraan inse,mna cd suprafafa [ota]A a mi,crocristalitelor
saheletnrlrujuniui om de Z0 kg reFnezintd 400000 me, ceea c,e
lavorrzeazd loarte mult schimburile gi fenomenele dc adsorb_
fie.
In caidrul pr.oc'esului oontlnuru de osificrau.e micro(,r,is8alite]e sirurilor
minrerele intr6 in rela{ie cu elementele orga_
nfice. Mcanisn']ul qi nat'ura inlterreJaliiior dintrl'e elementele
enoFganicg.ti ccle organice n,u sin,t inci bin precizate. S_a
putut stabili ir.rsd, pini la ora actual5, cd microcristalitcle sc
orientazd pre{erenlial cu axa lor lungi paraleld nr axa fibrc.lor colagene gi in special in ;urul ac.eitoia, formindu-se rrn lel
rle teacd.
e) Apc constliituie solventul pdnci'pal al siru,rilor minera.le
-a.le fesrutulrui ocros. Shrucrtu,file cel,uJa! ale tcsruitului osos si
fenornene]e de permeabititate de la n ivelul acestora depind,
(le asemEnpa, dre ap5, caire corstituie elementu fundamentel
al mediuintd intrn al onganisrnruJn.li.
Confi,rrutul de apa an rcs{utuhr,i osds este r"'ariaLril in jurul
a 10-500 . Corticala coniine mai pulind ape decit sporgi69

oa.sa.In offi\paratie cu alt F6'urturi: Tl PS,ry-dTi


"
de apa, f-iind.. aI doilea din acest
ittu
;ffi--T:'i; *Iftt
punci de vedere - dupd tsu:tu adrPos'

Fig, 29 -

Microcristalitclc

sdrurilor

minefale o'soase:

djtl:5 9.'1$d1..py"$f*;.3"*i*.'3,;,31'ffi
A - rrasmen!
d hcxasoan
de hexagon.

"Til'"jJ";

apd aI lesutului osos descqt 9.d"q "u


^ili*J"
Oontirxubui in
d aioii nou nescu(i conline 730/o
'#;'tffi;| '
f" tl-p * la ciinii bdt'rini nurnai 210/0'
'
"pa-,
P'rin iDjcct'ir
Cetce6riie lScutc cu izotopi radioaotivi'
pr
ele(nentul
t"sbe
apa
ou D0, au amdtai cd
i"hr;;"""*70

oar !e.eu,tu] csr6 gi-l schjinbe cd mai mpid. AstDeL in 4


oI se schimbe pest 90% din apa tesutului c.m, iar in 24
de ore se schimbA toate apa.
Tesutul 6os prezinti deci strnns rela'Nii or fluidele qi
schimburile sint ugor posibile (schema tui A. Engstrdm).
-prooese
qi sctrirnhurile d.b ioni se ibazeazd pe
fransfomdril
fizico-chimice locale, dar sint sustinute gi reglate cle prooeee biolo$ice oomple), prinrtre oane pe prirnul pl]rl stau
otrlltrohtf neuno-hormonal qi arctjvita,ta oelu.ta!5.
M5rirnea apmeciabili a supraf,efei rtotale a microcristalitels, in rapon't cu rnasa, oordirrnd cf,istatelor osose o intnsd aotiMitlart energetice. S-e andtat in aae6t srus ce in
zonele externe ale cristalelor Ca+r-, ca qi PO;qi II+ se gdsesc
sub formd de ioni qi nu sint legati molocular de restul cristalului, ceea ce exercitd o puternice for{.d de atractie asupra
rmei intregi serii de ioni, care se gdsesc in imediata vecin^dtate a cristalelor (Car 1, PO. , CO. . Mg++, Na+. K', H+, OH-)
ti ctre ajung sd alcdtuias,cd o ,,curoan5 hiftltatd ionizatE"
ln junul c-rista,l,elor.
In-ttre,,ooroa,na hidrotati ionizati,, Ei lichiidetreiinterstifu:le
se g6segte o zond denn_uniti labi.ld, deoareoe lla nivelul ei
innii de la peiiferia cristalului osos igi pield c\oeziunea dinke
ei qi intrd tn contact cu lichidele extracelulare.
Toate aceste Japte d.emarxtreazd odotal nni mTLIt cd. oslLl
nu -are nuqwi Junclii meconice Si cd. el frfftici4m intens La
rqlarca homeostnticd a compoziliei iorl;ice ta Jtiid.etor circu_
lamte attz col.pulLLi,
f) FosJataza oLca.l.ini.osoasd..Din punct de vedere al
skut._
turii, Iosfata_za alcalinn, cl nud importadi
;"in"t-"
*"_
rut. est,. I oslomonestc razi, care are ca substrat esterul
hexozomonofosforic.Ea ar ac{iona la un pH
ig,;t, l*-pr"_
'.
zenla
c o n s i d n r a td r e p t u n a c t j v a L o"pt;
rn e c e s a r .
.l\lq
, rn lcsutrul osos maiur s pune in evidenti o moclesfi activitatc losfatazici la nivelul periostului (osteoblastc.
-(cu
caoi-tare
$j citeva fiibre) 9i endosiului
prelungirite f,.t i"'
ha\r'er6iene), prrecum si la nivelul osrteoJitelol celor mai
"-#"1.1"
su_
perficiale. La nivelul unde
osos
se
remaniazi.
nLl nu_
{esutul
rnai osteoblasbele ou nuc-leu, citoplasrna gi canaliculclc
lor
@re in,cBp s6 fie i4gtrolrate de os, ci
$i surbstanta fuLn(lamer]_
77

talS de'trine fosfatazo-poziti,r'e. S- oonstabat o interdependenfi intrc prezenla foslatazei 5i activitatea tisulari. Reiatirv ibogate canrtitdti de fodstazd s gSsesc in ostocitele acti!.
PROCESELD BIOFIZICE ALE OSULUI
(osific rea, resofbtia, condensaFea,ostcogencza,formarca calusului)

OsrJlI este un orBan, dn-rpd curn arn vezut, in 'cor.*ti,nud


rcrnaniere. Elemrentul pe care eI qil schtrnbE oel mai reped este apa. Reinnoirea histologici a osteonilor _dureazi,
in rmedi,e, 6 lurui. Depunerea suportului mtplanic al lamletrelor
osoaGe dlrineazi 6 sdpudrnin.-i,iar aonjrulgal'ea aoerdtuia ou sdrurile rninenale dr.rreazi fnci gi mJi mult.
Oorntilnua reJn:lmiBr a osului se datorcatli urlqr procose
,cornplexe, apa.rent contradictorii : 'm'ifirarea .li rsonbtia Pc
lingi aoeste prooese, vqm rnai vorbi, in cadnrl acestui capidspne condensare,a osului Ei fernamea ca\Eultxi tol, 'Osificarea.
Este procesul prin care se realizeazS-{ixarea
sirunilor minerale folrfo-oalcice pe sr-lportul trganic su'b form'd
cristaldnS. In acelaqi'tilrn'p cifilcafiea ne.lrreailrtd bransioffnarea
u nui lasut oonjunltti\ in tesull cos.
Osi,flcarea nu tu'ebuie c'onfundatl cu cal'cifitareo, carre niu
r-eprzinrti declt djepoziltalera de sirnrdi min'el'alle arn'orfe la
nii'elmt unui $esut conjunctiv @re nu s organizcazi' ci
d"
dimoohir\r'd- s-a nccrozal (ga]r|Jg]ionifost ca'/-eo$i, f99a1r' hema
pleudte'
vechl
',-echi
pniaardite
$i
tu,bmouload stinse,
este un final al necnozei
6t".;. caiotiout*a
tor-*-,-tlUo*t"
de care dispu,n 'organisfirul pemltru a-qi inglopa
..*i;f"*f
moitii- cum s exPrime FonLaina
pc sllPor'-rlTo.,a,nlisrnuf intim a[ fiixSrii s6rurdlor rminenalc
pld[ acunl
prezentat
S'au
dtsouitat.
inrce
este
t. L ;;tidli;
privind acest rneranisrn' Ne vom ,trllri nrrmai
t.*il
cl""i*
asupra clbon'a.
*'
aL
,itittti ani d,e ziLe a d'dni'nat astf,el, 0n acest- oapitol
Teoria
lrri
te'.gria fosfato'zei
o.o"..,
fi"iopilibgl"i
.Robison'
prezenrt'i
sr, haz-a oe oorlstrtarea ca fosfat'a'za Bt toldeauna
ftruidul
deoarreoe
teorie'
aceasta
uupa
l; ff;r.'u";fi;.
tr
minenatre'
dS"nuiri
exhracrelullar egie apronmafui"v salturat cu
cauza
purtea
a!:
fosfatazd
tde
t soara clestere a cmrLcentrraliei
precipiibar"oa sinrrilor.
i2

o.g act^rald, teoria lui_ Robison nu mai este accFp_


._k
tAtd oa atar ryi s-u Fropus di,\,,e0:6ba$a_nurnite
,,-eC"":u*"
-.
scundEn' (r tnaearca sd com,plerteze l,a,ou#.le rcoriei.
Din punct de vedere cristalogrific,
fa o* at"ufa
est",
a(reptati ..teoria epitaxiei,. a luj N=eumnn Neulnan. Apitaxia
Fi
repreztnti orientn'ea indusd a cI-istalelor unei solutiii asternu,r
pe o suprefarti. De exernrplu, dacd o solutie dle nituet ie sodi,u
se--Dotrna pe o strrprarfa{d de calciti, crista,lele de niirajt dr,
sod u se o0-inibeazdin aceleSi d,ire{,iii .c,ristalografibe ca si
mistalele de daicitd. In cadnul oeificdri,i,-arle
samrife Oe aoatita
^orga_
gi"e""g [n direc"fi:ile cfi]staildg!.afioe
suportulmi
"jlr
nic, Elerneintul eJcesttui suport ,aare ar deleo:m;ina fenornenul
(re.g.p,rmxle esrte colale{rlul, cunosout fiinid cd acesta, dn
stare
njdtivd,, e6te criEtrarlin.
Reamlrrttim, de asernenea, teoria polim.erizi.rii
substangei
"
a adsorbliei sd.ru.ritor nl,inerate -pe iie4e_
f:Po!-:?r.r:
.gi
,
lete ststern
^lacutlar, te..tne mslinutd de Al. Rddutesa4
I-. Peter $i -uiBacz'u.
Dru@ acrasrtddeori, mucopOLi.za,traridele,
-Cl.
8i ;n specia] acidul rr.orLdroitin-siulfuric, ar s,ufeli un proces
de poliirnerizare. Fixarea s6rrurilor firinfl,al este cu itii *.u,
irutensd crt cdt supoFtul onganic este m,ati polifneriza,t si cr.r
aJmt mari pu{in intensld cu cnt acs}Uaeste mai depolime{rizat,
iar canrtitat]ea de apd est mai mare. Deci. iin,tre politntrTr_
ua,raa suportu_trul fl.tganlc Si ldepunexa sEmrilor
rrniurerale
existe urrr" raporil stafns. Politnxenizala scade posilbilitdti].j
suporlulruj de a avea ractii chjrnioe Obirsndi,te cu serurile
rninera,le, da'r lastl deschisd calea pnoreselor de adsofblre.
(histalel,e de apatjitd oferi, dufE ourn gtim,
.penjtl:u o ud{,ate
de $utat, o suprufald imende de oon'tact, {r @ prezinta
conditii excelente pentru adsorbtia lor pe interfelele srs_
tErrxudrui l,aolrnar al substanti fu,mrjarrnenrtale.
In procresul dc orsificar.e participa faclori aornplc5i nervn$i, endo(l-ini, enzimatici, vitaminici
etc. Din,tre iactoq:ii
edd'ocrini amintim nurnai homonu.l sornatotrop
$i tiloxina;
dintre cei. enzimatici - fosfataza, iar dinltre
l.itu-i.ri"l
vXtarninele B, C gi D. Faictorii mecanici au""i Si atci rm ml
lrr{po,rtant. Oxice forta car aclioneazd ,asupra osului deter_
Inind 'o sefie de isnsir.rni, care se manifesG la nivelul sub_
Sbanlei inrtFrcelulane suib -[orma un,or rnik]i dejormatii. rAtrsra
def'on:naNii Crynstituie un stirnul specidir: pr..*tru cetuiele osrteo-

73

intrvin 9i o
fornartoane. Vom ved,ea ad fin ecest p'o6e
'irunsfolqnanea
meoaenergiei
pnddulgi
prin
serie d,e biocure,nli,
nice in energie etrectriioa.
Resorbtia. Poate fi definite ca fiind ,.scdderea consistentei osu-Iui prin pierdmea ccrrti,rnrtului siu minemal sau organic". S,e poate, O,eci, vcdbi d o resorb$ie rnineralli sau o
d,enrinerrarl:izareqi o resdbtile mgardce sau o depolirnrizare'
Resoobtl,a minreralE seu dernineural'i,zarea excsive, patotrogicd ia numele de osteanwlacie 9i aparc atu,nci cind orgaiisrnul nu m.ai primqtle o oantitate sufisientd de sdrrt-ri mineratre (ostemrnlacie de epcrt) sau eliminS o oarntitst pra
marle de siiru,ri mineral,e (osteomalacie d"e elimhnre).
sau depolimer'izaree oonst5 in depoResorrbNia
rnucopoliaartra,ridelor st]bstarnfei fundarnentale'
ti,rnerizarea
mecanice ale osnlui
ceea ce atrage o scedre a proprletitilor
Rsfi'trtia
mi,rlerale.
pielderea
sdnlrilro'r:
de
se
inso{e;te
9i
orghnidd excesivS, patologica ia n'uq:nele de osteoporozd.
Cele douE folrne de resonbtie os'oas6 nnl pot fi separate
insi una de alt3. Nu se poato ac(epta o demineralizare puri,
fft:5 interesarea supo0:/tul,ui organic, qi nici o d olirrnerizre
-pur5, f6ri interesa,r:ea sirurilca' minea'ale.
In,pnocesetre de resorbfie i'nrterv'in, de asemenea. laciorii
compl&i : nfferogi, horrnonali, enzimatici ertc. Dintre fact'oa'il- horrnonali arnitntirn hormonul parati!:oidiran qi steroizii
corti,oosuprarenal,i, i,ar dintre enzirne, hial'urorrid'aza.
Procesul de remerliere osoasi este, in esen@, un continuu
prooes de osifica,re-resorbfie. Lamelele osoarse apar, se osiiici, sc dezvolti qi se resortb conliniuu ln'ire osilicare qi
.".*U1in se mentine, in generad, un echillbru stabil ln epoca
de cregtere, insd, predornind osificarea, iar Ia btrffinele predomin5 !'esorbti.
Prinire atti rnulti factori care dirijeazi rerrnnierca osului,
forlele rnecanice i;tervin
5i ele. Os'ificarea 9i lesortltia, ca
procese care se desfdgoarS paralel, sint ir.r lunctic de valoriie locale ale tensi'r.rnilor intrarceoase nezultate din presiune Si ihacliutrrea musauln:d. Frnanierea @ulul este stirnulata permanent de rezultanta dintre forlele mr'lscrrlare si
greutatca corPului (Pauuelsl.
Condensarea' Reprezinti ..ingro$area. densificarea salt
hiperrnineralizarea lestritului osoc dbi$nuit". F,a poate fi, ca
74

gi se indineqte
+i rcsorbtta, ue proces noryn0 sau
6i sub teannenii d octe6c]eroda, eburnaG. hliDeroe,toze. o_
teirtE sau osteoze ($rdensdte et-c.
Iuacfionald rreprezi,nt5 o modifiour
9*d*t""
a stru(_
Ulrii osoase prjnihjve, catr trebuie sA se transfre-'irrtr_tr'o
Fsut osos- oapohii sn iacA fur|a unor neceeitdti i;e"am."
cresouJtre .h.
caz, va,lorlrlte t"""d*r",1;lJ[*;;;*. peste limitele"qpt
obignuite. Stimulul O" ,"-rni"."
**ia
flai puterniic. Osteoblasgele existenbe snnt $/I)]ciitfufa- maxl"ut.
mun ; osteocitle redwin ostedblnste. Osificaree, se l tmsi_
fi(g, aantitatee dE tresrutosos nou oare s fofmeaze este mai
malne.
co{rdeTarea patol,qgici dd osului qpe,ate diferitre de cIe
-$i a@ in nurna r:nor conrdiffl ireotiqnui,te, ore.a-.r,
ldttarnirLicre, infecfioae sau toxice. pe'radioEratii
ooul apa.re mai dens, mai opac la raze.
Fonnarea calusului. Se in{elege prin calus (de la latinescul
tntr4rire, Mtdtru6) o neodoi:nafi,e d" b"ut osos .a."
gil.
"" =
Inloerlegte
o inh'-erupEr in continuitatea osulut, prddusd fie
aodidenial, ta tn ti-acturi, fie cu scsp terap,utig inJltn, co.""tr diJormi6tilor
osuilrui.
tPrimlr] fenromen oare se obsrvd cu ocazia
unei fracturl
sItE hemntonuJ Jracturar. Fraabrura nu l,nrboreseazd n]llrnar
ls/uhrl osos, ci gi rF,aua sanguind. Singel s rervarsi, um_
plind intreaga solulie de oontinui.tate. Iiematomul incepe sa
se
.o,rganizeze.. Proteinel,,e pl6rna,tiae Si in speciaLl fitbrinoge_
nul se prccipit6 $i astfel aparE fihrina, sirxgel tru,ns,forrnfind,ucoagul omogen ; resta ,c.onste dirxta.-o relea de
l! i^bi*
filbrjnd ln ochirr:rj-le cdr.eia se gdsesc elemnteJe fi,Fuxate. Coagulul se retractE, devine mai strins 5i lasi sd piardd aoa,
Toate cIulele conjunctive din vecin6tatea toairutui c6r.
su fo6t dist{:use de lez rrne i$i re,oaipAH aalirteuh hlsdocitare,
Dle incrp sd irndgrcze in lungud refelei de dbn'in6, umplind
spatirul cmat de leziu,ne qi se transfo,rm5 in fillrcblas,te. care
secreti fibre de colagen. Fibroblastcle se transformd in osreoblaste. Incrp depunerile de s6ruri minerale gi apare tesuttu4 osos, par inglqbeazd capdbel cdrcr drou5 ft]agrnenrte ale
Gluluj ffactu"at, obtinind,u-s astfel ,c.onsolidarea (fig. 30).
Procesul esite codtinjuat prin etapa de remaniere a caf,u6rt{ui, intexiorul lui r.esorbindu-se Si ref6cindu-*e astfl caoa-

75

tll

Iui med,ular. $i in cursui ac,estui proces, faoi{rri:i me('ani(,i a,u


un lol deoeebi I de important qi aserndnrS'tor.crelrui dcst,ris in
( , a d l 1 l l r r \ i f i (d r i i l i o s t e o g o n c z ( , i
Plocc\sele lbiolizice ale osului nu se pettroc izolat dc marilc
procesa fundamenlalc biologice, turn sinl
- dc cxcmpiu
-

Fig. 30 - Formarca calusului. Se pot observa zonelc


dc tesul colldrold iii sihilrcu primclor lrav(F osofls,.
lnce neorgarlizatcsub influenta factorilor mecanici.
tir\spir-alia si as;imilaaea (cu succesiunea dc caLabolisme _i
anabolisrne neccsare), prccuim qi de mecanismele lizico-rh!
mice lencrale. compr-6e din reaclii
indeos,ebi r-et cr-sibrrc
(mecanismelc de regiar.e a echilibrului
acidotrazic Si altele) ;
toale aoesbea cornrplica intelegexiea mqoanismcl,o,r inlime alc
r-tsului. dar in acela5i limp arali gradul dc interdepcndcn{j
rli.nlrp

holot

EFECTELE

(i

inlF^o,,r
>-.
FORTELOR

^. ., g' a n l i m .

MECANICE

ASUPRA

OSULUI

()stLI ca unitalt' [ultcLiolLald


Osul-o|gan arc IoL atit in sustinErcra corpului, crit 5i irr
locomotic. Orlostatismul
li locorrlotia, sutb toate forrnelc lor-,
,dete1'rnir]th la nivelul osulrui, prin g!:eutaltea coqpului li prirr
76

jocul loltelor musoulare (ton,u,s contractie),


o stare d.e tenti
JZ1L)}.sau al" eJorluri utlil,o,re.
Aceasti stare de tenrsiun rezulti ir"lsd nu nrumai din efec_
tuL di,rect a1 fac'torilor exberni (greutate, tonus
Si .*rt"u.ti")
ci .9i din fecturl unor {actori interni, orlm ar Ii- de;;ltarea
osulul.
tcnsi(lnoa vasoulare, pnocesele meitalbolice, fctotr ii
rdrimici c.tc. Toti acesti factori, extrerni sru interni, aqioneaza
in sensul stnrctur.dr-ii lunclionale a osului, confonir cerintelor
mc-(.alrice. Struciura fiunclionald a osului este aonfo[nd Luiutor -astcp tlro'i.trorpeLr.efliLe de-,a lungul Iil,ogeniei gi o,ntogenjei.
Considcral din punat de vcdere aI c.a.lculului rezis',tcn1er
mapi'ial,.lor. osul
.a ajuns "j I ealizeze ..o constructie minima
aosoluta lrau loaLs-Kutnm('r,/,
o consLru(,!ie (apabild jil re_
ziilr. la forlele maximp cu Ltn milirmum de material
Pentlu a se obline sldrimarea unui os nou:mal trebuie sa
.so apese asupra lui c,u O (or!i foarte marre. Dupd Boigetl,
pentru a sfdrdma o \ierlc,br5 lomba'rd sint necesrarl 1.00d ks.
pcnh-u url fcmur. 2.000 kg;i
pentrr: o tibic 4.100 kg.
Oriqanizarea osului, in care inir6, dupd cum arn vdzut, o
(.antitatc minim6 de material. s-a dovodit a.[i
aonEtructia
(( mai ocon'crnic:d Ei in acelaqi ti,mp cea ma,i adaptaite ca
rezistenla 9i ca clasticitate. ln rnrrd ncrmai. osul eite soli_
ci'tat in carlmrl exerrcitiilqr lizioe de for!,ole mecnice qunoscutc (compresi,uarc, tracliune,
ir:,covoier.e, torsiune Si dodecar.e). DaI osul rezistd gi la inr:e]rcdri de tip consoli sau de
a]ttii nattD'5. El reprezin'tra deci o con,stmr,ctie rezisbentd (arc
un indicc de asigurare dc 10-15 0/0), ou carra]cterisbici meoarI,icc asemendtoa,re cu ale betonului. Efectele strnrcLunale ale
fortelor
mecaniKre pot fi ur:rndrite
la nir.e]ul truturor
celor
patru ordine dc ittr,r.r,cl'u
ni.
I-a ni\,clul stru(turilor de prim ordin, dispozitia materia_
hllui estc conlormi legilor rezistcntei. Diafiza, cu materraiul dispus ia peri-ferie $i reprezentat de compacti, arc un
aspect tttbr ar. Este $tiut din acest. punct de Vedtere cd un
tub este rrLai rezistent la oompresiune deoit un cilindru plin.
I ) p i l i z " l t ' o a s c l o r .J u n g i g i o a s c J o r s o u r t e p r c z i n l a o d i s pozifie a itFabculelox osoase care s-a ddvediit a urma un
trai('( t similar r,-aLc,ulelor matematice efeotuat cmrform legi.k.r| nrecanit.ii. Incti din prima jurnitate a socolu,lui al XIX-lea.

77

BourgaA qi aui a,utori au ard(a,t ci substanta sPongioase a


osul,ui prczirrti o an:hitectu!'A tipica, adsptrt5 f unctional fiecdrui os qi fiecdrui teritoriu al osului respectiv. In anul 1867
matematicianul Kulmnn din Ztirich, studiind sectiunile longitudinale fdcuie prin extremitatea superioare a femurului, a consbtat ce dispozitia trabeculelor osoase corespunde cu directia
traiectoriilor de presiune Ei tractiune 9i cd la nivelul cavitSfii
c.oti,Ioide a osu,lui ooxal est rasemdnlirtoare unei rnanarale
datrE r.lrm,elazd a f i incancalii. EI a dem,orstrai prin oatlrule
matemalioe aoeasta 'asern6,narc. Mai apoi, aceste stddii s-u
exbins asupra tutrllrofi' oa6lor. Stddiul enbltecburii functiona.le a structuri'l,or 'de otdinul I la nlvelul lpifizelor a pmodus,
cbiiar i,nainte de epoca radiologiei, disnufii mntradictorii,
u,rr ri iiwerqumat, supra felului ourn rsacfioneazd 61rl la
tactorii mecanici. Esrte epoca in car s-au formmlat o serie
de legi referjttoane la arhitectura epifizelor in napor,t cu acti'unea ior''felor mecanic, rnai al,es in condif ii anorrnale, patol,ogice, in care sregrnentele 9so166s4ntitcultare enau nentinute
tirnp inrdIu,n'gaf in pozitii virciroase. ln aces,t conrdritii se insta0earl5 oea ce Hueter gi Volkman'n alenrrtnesc dilorm'fiAtile
prin trcdrcare (der Belastungsdiiormiteten)
:
Legii]e de rhit6dirrrrare a ep'ifizelor sinrt unrrnilrt'orarele
in
esentS
poal.,e
formu]a.
'
(1828)
Delp"ch
se
1. I'egea lui
formeazi o articulalle'
astfel : ,,ExlremitifiJe oaselor care
supus inrtr-o pade a Ior l,a o Prsiun ancmald, pu,terrYic;
qi aontin 4 igi micaoreazd acolo volurnul, pe cind in l,ocui
udde sint scoase tirrp indelungat d la prsiunea dbi$n;uitd
iqi mft:esc vo}.unu.l". Spre exemplu : 1a tineri oar datoriti
unei anumi,,t boli ariiculare, crrm ar Ii tuberculoza Ia genunchi, stau in pozifie antalgici (garnba ilectate pe coapsd) un
timp indelungat, se produce o subluxatie posterioard a tibiei
fa{e de femur. ConLdil"ii f errrurului sc def,srmeazd, tripertrofiin-du-se in porFrunea lor anterioarS, cre niu rnai Vire i'rr
'centact ou pllloul trlbid, fiind deci scoasd de la apisarea
ncnrnal,S. Difc{rrnitat se accntueazd progresiv 5i prin burtirea condililor in parta Posteri.oard $i a portiunilor respccti\ din platourile litrialle srr.rpraap5sate. Acegi deformare
a condililor, dar in pdr{ile laterale, se observd ii in alte afectiuni, cum ar fi d geniuiva0ruJn sau genu-rralgum.
78

2. Legea lui WoUf Q870). WoLfJ - cane de altfel a intro_


dus $i notiunea de ,,transforme.re iunclionatd" a osului - a
aonstatat cd aiunci cind o apdsxe s exeoutd anormal si
continut asupra unei rpidi dimtr-,o epifizS, tratbeolrlele spongioasei subiacente se inrdreaptd in directia in ,care lucreaza
iorfa. Osul, prin modifilca,r,aasufsritd in sLructura sa arhitcctonici, sc aonldenaeazd gi igi miogore,azd volurnul pentru a
rczista la trunctia irnpusE de noilre cronalj,tiistatice qi dinamice. Partea din epifize care nu este supusa adapterii normale i5i miinegte volurnu-l, dar iti rnicqoreaze cronsistenla
printr-un grad apreciabil de resccrblie a trabeculelor osoasc
si prin alunrgir,ea Ei sublierea celor rimase. lVolJf, tlazindu-sc
pe calculele |ui Kulmnnn, a emis aSa-zisa ,,lege a transformarilor osoase", car:e poate fi astfel enun@t5:
,,Dacd se sahirnbd arhiiectura inbemd a osului printr-o
.pe;rmaarentizare a pozi(iei anorma,le a uneia din ext-remittd:[ile sale a|ticulaa.e, obligabori,r-r$i aonoomitent se $hirrnbd
fi
fofina l,ui extexioard. Fiecdrci forme a osului ii corapunde
o a!:hji,ecturd intern6, care se pora'treaalcula marternatic: de
asemenea, orice rnodificars a arhitaiu.r-ii interne trebuie si
'deterrninc, tot matematic, o anumiti {orme exterioari(r.
V,/oU[ a insistat asupra translorndrilor (condensiri, ingrc!5ri ale contiaalei, resorbfii) care au loc qi in diafiza deformati a osului, tot dupd legi rnecanice. El a 'mai stabilit
qi fa,ptril c.i l"a osul palologic, deci crr consistentd micgorata
(rahitism in evotrufie, tuberculozi osoarsi, osteornalade), presiunea nolmali dbYine in asLfel dc conditii o ,,supo:apresiune",
care d'uce la dilormit.ate.
3. lagca LLLcrului constan, sau a balanstdri{ pleac,A dc Ia
aceJeagiprcmise, da'r' se referd la pcrioada de cregter.e.Ea st'
nuntil ast,fel : ,,cind o supraapdsare se face consrta,ntasupra
unei jLrmirtd{i dc cartilaj de cr.eftere, accsta fiind compriimal,
dd n,aslere ur.rui os co0-rsistenrt
gi intr-un vol,urn rnai miclorar,
pe .cincl partea scoasd de la presirunca norrnald produce un
os spongios mi-rrit r a volum.l
4. Leqea lui Rour nu face dcit si rezume legt,a rLu
II/olJI aplicind-o insd Ia condi\ii norTnale: ,,oase"lc nor_
anaie ale ad.ul{i.}orprezinti cormomitent cu structrr,ra lor lunc.!ional6 gi o :lorrni f,uncNionedd
". Intr-un os in fundie, supori9

irul rnateriralizait ai nelaesdtdtiloo m,ecadic se rdeT,vo]ta in


m6sura cera mai mare f n dircctila soliritirilor.
Enun'farea a.stor qa-zise,,legi" nu reuqeiteinsi s5 c'upri,nde aspectete aorr\plexe aie corelatiilor dintre forlcle rnecanice Ei aa'hirtectr-lna{uncfiom,ale a o6urlui. Oonform lor, or.ice
ps.esiiune s-au' solda cu jorynnau'eide ,os gi orioe rdepresi,une crt
resorblia osului. Legile neglijeazd interusitatea cu care inten-in
mdc,nici Intr-adever, in anurnite situatii efectelr:
factffii
pqt apane parad,orxale. Exemplificaftoare sint in acst sens
obseruatiile efectuate de I. P. Nikulov privind influen{a pe
care presiunea crescuJtld o po'at exercita asupra metatarsienelor trV qi V la rbolna,vii cu diverse difonnjltnfl ale picior'ufui. Astfrl, ],a cei cu picim stdrnrb vanus ecvin, greutatea
corpulrui se spri jind pe ipart,a d,istal5 a mrarginii extrne a
pikricu-lui, ,pe diaf izele celor dou6 ul,time mdtartrar.sirene.Dacd
driifonrnibalea este pre6 rnare, atunci dilafiza osul,ui este supusa
unei prresiun'i, in spddial in sens td:m.s\,1'sal,
cea c c1'aza
aonrditiile nscs0:aparitiei procsxttr1ri de mndenssa:e a osuIui. DacA iformitatea st rnaale, presi,rmee se exercirtd de jos
in sus, 'de-a lu4g.ul m,etatan-sianr ui al cinciJ.ea qi atdt de puterrr-ic, nnoit apar procese de resol1btie osros5 la extremitatrea plloxirnal5 a metattrsianului.
Dializa metatarsianuLui se poate, deci, ingroqa ti condensa
sr:b influen{a unei a,nrumite FesiurLi mdrite, ca,re aclioneazA
turansvu'sal,dal''cfnd presiunsa dEpAgegteputerea de rezis|enle a osurtruiapaLrprocsc de res'onbfie.
Facbonu] rprsjune producc schirntrdri varir,atlenn lofl:rna Si
oonsistenta osului, dupe inie:rsitatea cu tna'c ac{iorneazi. Existi
presiurri cu intnsi,titi fa,vorabile formdrii ,osutrui Si prsiuru
cir inrtbnsiltiti nef avorabile. Presiiunile favmabile sint aclea
care inu le rdtepSgescpe 'clc ('ar.e se exerciti in rnod nomna]
asulha oaselor. ELb pot fi denurni,tre pre.siuni funclionale 9i
au valori rde ,apisare fntr-e 8 .gi 15 kg/cms 06. Dard5 ac'este prcsiuni sJdt depagite, e{ect'ul nu esie formarea d tesut oso6,
lai rs,onbtija csului.
La nitv. ul struchrnitrou' osoese de ordirnt aI dLoilea 9i arl
itireiilea, ihfl'uentra fantoril,or rne<ranici este, de asememea, e'viden'ti. Sirsterrrele hafiErsiene dnt orienltrarle d'upa haiectoriile
de te,nsi'rne p'rjncipale. Fijbrle colargerLeoarc intrd dn alcdttu80

ir,ea larneielor .osoaserealizeaze pnin orientarea gi incoruciqauea


tror frundionalS elbirnente ilnportante, rure c,on{erd osu,lrui o
mare rezis0ent6.
,La ntivelu,l stnucturilor osoase rde
ordinrt arl patrulea, dupd
Rainer gi 8i9a, J,orFle de presinrne de,!eu.m'in6 uxrnl5toalrele
m,od,ifiiced :
- cregtel1'ea coezirunii irxtrnol,eaujare
;
- rnodifitcurea rnolecr:-lelor irnediat invecinslie
:
- apari{ia leg5rtuniloir nod prin valenle
anesorii.
care
spa,r in jurul valen{ei pu-incipale a fiibrelqr mlargene.
F orlele rmecani'ce pri,rna6 (tra(iunsa, presiunlea qi fojr6e_
aara) influentaze rnezenohiimul, car est extrm de p.trastic,
mi,<elijle de proteine din lichidul inter-celnla,rse dispun oam_
lel si fsrrneazl fibrile. f ibrilele se orienrteazd sj ele, li rin_
dtr,l l,or, [n direc{ia oelei rnai mari soliciti,ri.
Inflten{a faotofitror rneicanici asupra rqgenrerji si srtructun'dr-ii.fesutului. osT $i a ozului-organ es-te unanim accep_
ta!a, dar rrrcnjilsrnul intim care dirijeazd acest fenornen nu
d"g't
-q
-_1T]
lelStiv .r.ec.r,t.qT in evidenld ;i e1 irnpticd pao.ticlparea
{actorilor bioclet.trit.r.
. . In ulrtirnrr:l tirnp, o ssrie lntreagt5 db procs biologice sar_r
biopatlotrqgilce, aga cuirr ar fi migra,r.ea- cel,t ari, f"ormarea
turntridlor, rnor{ogereza, regenera,rei mbmbrelor l,a amfibrene
gi altel, au Sost puse ln coretratie cu curentii bioelectr.iiri sau
c.u c1irunea d ircrl.i a Cimpuriloa- electrirc. Era de a;rcpuar,
dbci,_ ca $i in rbiologia osului si se depisteze existe,nla ac:es_
,lor da'dtori. lntr-adev,6,r, irxtr:-ro serie de fr.rcrdri efe[tuate
de.
au'tccrnijapo,nezi Si ,arn{'iroani,s-a demonstrat cd funr(iile rne_
canice ale osului, intocmai ca intr-un transductor. transforma
energia mecanicd in energie electricd. Osul s_ar comporta
din punct de r,'cdereclectric ca un semiconductor gi la nive_
lul lui _sepot pune in evidenld -tenomenepiezoelectrice, identice clor care se produc atunci cind cristalele de cuart sinl
frecate unele de altele_
Prirnii <nre au sugerat $i a,u demonstmt. c-i osul. datoriG naturii sal,e crisrbaline, ff propriet5li pj,ezoeleclria! si
cA actioneaz; c,a un rmocanism transductor aJ fortelor m clanice^a,_fost E. Fukad,o 51 I. Yosud.a (1952) 9i ('. ,4. Bo-sstrSr
R.. O. Becker (1962). Ei au rer4it sd determi.ne potentialele
elecrtrice (Frotentiatele d-c) pnodus in timpul
drii fo."xe.rci
6. Anatomja Iuncti,onalA a aparatului locomotor

gl

V
letor mgoarxioe asupra osuluri. Oasele a'u fiosrt suprlse unor
forle de presiur,e, exencitate in axa lotr lungd, in a$a lel
inoit si se indoaie, iorrnind o concavirtale pooierriloard O porliLr,re din treirnea medie a osiul,ui a iost dep'sriostatd, imprernoi. Atlt la fata anterioord, cit
und cu inseq-tijile lesuttrilor
posterioa,r5,
in
oolticala
o$ur.l,'l.ri
s-a intn:od'us ciibe un
tra
cea
9i
eLrecbdd de a!:gint, pus in legdturd cu iun arnpurficator Ei iu,n
galvarnomsil'u, ca$e purtea determina curentii d i,ntensitata
10ti*1014 ohmi. S-a oortstatat astfel c5, in rnon-nEntulin carc
osul incepea si se 'cunbere, eleotnodrtrl posterior, din dreptul
aonrcaviltlitii osutlui, dvenre,anegerti'v f'ata dle eleohodul iririterior, din d,rptul convexitdtii osulti, Ei dilenenta de pdtnlial se men{inre,a atit timp cit se mentinea qi presiunea astr.rpra osului. Cind pnesiunea se intrerupea, eleotrodul a terior
se negativa fa!5 de cel postsrior, pentru o scul-te prioada
de timp $i apoi sc instala o stare de izopoLaritater.Amplirbrldinea polen'ti,alelor depindea de intensitartea deformd,rii
,os.oase.
Rezu,liate asemindtoan'e, dar ou scdderi d.e intensi,tat dc
apr'oximratjv 250,/0,s-au oblirnut Si prin experienfe pe osc
izotratrepr:oaspdt reooltate, deci potenfialele genenale nu depind
de vi'abilitatea celulau'6. Aloest prime experi,en-te au dern'onstrat ci in zonele in carc se drezvoltreforle de cornpresiune
apar pdtentialele negraiive. Faatrorii mecanici car: se aplicd
asupfa osrrr"lui produrc curen{i gi pobeniiale electa'icre proportionale cu j,ntensitatea lor. Fenormenele de polaritate sinl deterrninate de dir,ec{ia de acliune a forfei. Dupd pirerea autoril,oir, toale aceste e{eoie se transrnit prin legdturile PN dintrc
Iibrele colagene qi cTistalele d, apatitS, logdtu,ri care sint
deosebit de sensibilc La factorii mecanici.
Curc,ntii bioelectrici care apar in aceste conditii sint tapabili s.d dirijeze aativitatea oel,ul,elor osorase,sd orientez'e gi
sd sfuru'afureze macro,rnoleculele din spatirul extracelular. S-a
plrlut denonstra astfel ,,in r".itlo" c.5 filbrcle colagcne sint
orientatre intr-un fe1 anrumit de ourernfii eleotrici de 1 microam,per si anurne fibnEle din vecinitatea cabod'ului se dispun
I Un corp se pola.rizeaze cind pirise9te starea electricd neutri, incdrcindu-se pozjtiv sau negativ, in jurul unuia sau doi centr'i, carc i-ar.r
numele de po]i.

B:

]a urrhi drept fald d rfrnpul elestric. S-a demonstr,at de.


asernenea ,,in viv'o" cE la catodul maselor de errengie electric5 de 10 Ei 100 rndc,roernpori foome,rea rdb tesut osos este
siimulatd. Osificarca masivd caq se ,obsfl/rd Ia calozi nr.r
pare sd fie rezulrtraiul u,nei sirnple actividd{i electloloreum
asupoa colagpnuhri qi sdrurilou: rninrerale. Cq:estersa numdru-.
tui de cel,ule linen'e mezenchiirna]re $i a osteolblesielo,r. a,ocelerarea mi'bozetrtr celulare gi odiemtra!.apreferentiald iati de.
cimpul eleatric, a8tr se odrderrve fin cadrul acestor osificiri,
nu poalbe reaulJta n'urnad din edectele eleciroforertine. Trebuie
ghrs,i'Hdeci o altrd in;terprreiare a {ectului tacborilor briLoetectrici asu,p0:argnrr&.it gi stnrr,ctur5rii osose.
E){:perirent1eefedtu,a't consrtitruie anrgumente pretioas in
spa'ifir:,ur1afirmatiei dd regenenarea gi structurrea csoasd, sub.
fudluenta faotorilon mlecanici, este dirijatE de un sisterm de
cont-rtol, tip ,,f e6drback", sistrn care ar putiea fi urmdtor,lrl :
f'orfele meoanice care se aplic6 asup0:a mait0:icei os,oasreaciitoneaz5 as,upra legalurilfi
FN ({oef.or-azot) ale comp}exrului
epafiG-col,agen qi prodtrc nrn semnal elec'tric care stimu.leazd
diiferentier,ea celutrard gi orieateazd depune:re,a fiibrelor colagne nati',. flub influenta cu,r-enfilm eriectrjci de slab5 tensr,une, four:na:'ea de @s:lt oso6 este stimuia i datimfte polaritEtii rcunentuJui, {esr.r,tul osos fo,rrni,nLdu-se de pr.eJerintd in
zonele relativ electronegative. Schematic, acesl sistem de.
csntrol ar puttea fi agufel reprrezentat :

.*- | l-""-'"'^-_
-i
-

rne,rni-

'lo' i1d-core
an

|-*

Modificdrile structurale ce ur.mo


resc micsorarea forlei de acliune a
stressului

Intrrp0:et'td sub aceasti fonmd, influenla factori]@ rnrdca-.


nici asupra regenerSrii gi structurdrii tesutului osos se demonstrea.zi a Ji cu mulrt mai complexe, incrirnlnarea participdrii
f er,.-ornenelor piezoelectdc\e deschizinrd orizonturri :aoi pnoble rne[o0'd]e bi,oldgie Si patologie osoas5.

8ri

!
cte.un tesut oonj,unctiv
::.t." limiran
in,rermed;;
":r"99
Loac ucvrlrt
;l'":;",#il;
l::.:1.,*
^Tj 9j: =*":*.himul
capsular articulard.
"r
Aceasta

CARACTERISTICILEMOIiFO-FUNCTIONALEALE
ARTICULATIILOR
Segmente].c 6oase crc alodhuiesc scheldtul sirut Legate
r:5tre extrernitdtirle lor prin pdr{i rnoi, -[ormind articulatii]Lc.
De,finltiile oare s-;uu dat articula|iitor
snnt diferite, dupi
punctul de veder-eal autorului care a proplrs delinitia.
Din punct de vedere an9ltornic, artioutra&i,a poate ti definita
.ca iiind ,,ansa,rnblul pdrtiLlor moi, prin care se ,unsc doud
sau mai multe oase vecine(( (Testut).
Din purnot de vedere histologirc Si enbr:io1'ogitc, airtiou]atia
poate fi detlr|itd astfu:].: ,des,pidirturr,Stftrmatrd [n lesutur..i aonjunotirve ajunse .Ia diierile faze de e"uolutie qi care nu se
mntine deoit rdacd esbe sulpusd r.xnei adiuni Jizildtrogice norma|e" (Policard - O. Coquelet).
CLASIFICARI FUNCTIONALE

O clasifilcarc unirersal
rec,u'noscutd impartc
articulatiile
.dupd gmrdul lor dc mobiliLate in nnmtitoarele grupe :
1. Prirnra grupi ,o {ortneazl a,riticul,a{idle fire (sinnrtrozele),
in <rare miEoddle slint minirnre sau inexistentre. Acest articurlatil sint lipsite de o oarvitale ,rnticulaCi, iar func{ia lor de
mdbilitahe dirninu5 pina Ia dispanitie, nemairdrninind
decil
(xl un te$rt j,ntenmediar, care poate
nitte zone intcrosoase,
chian in levult 6os, inrcit delimitarea
dintre
fi transformat
.oas si dtspard. Duple sbdiu' tdLeeivolutie al mezenchim,ului
lare se interpune intre oasc, deosebim : simfibrozcle extre,rnitSfile oarsclor sint uoite prirn tesut fihr,os, sincondrozclc legirtura se face prin lesut aaltiLaginds, sinrlizete sau sirtostozek interpus cste Iiblo-carifilalginos.
tcsutul
mezenchimul sc osifici.
2. A dor:a grrupd dc artit,ulatii o f onme,azdacelca cu mi$c; f i
cs\ra rrlai amplc, dreci serrlirnobiLe (amf iartrozele, hemlarLrozele.
schizartrozele), in care zor.ra intenrladirare prszinhA o f,entd incomllleld. aparutti sub inlluerrla unor mi$cdri de arnplitudinc
lcdusS.
:i. A trcia grupd. adit:ii a(ea a adeviralelor articulatii, estc
loprczentatti d! articulatiiLc rrldbjrle (driartnoze), (afacterizatc
plin prezentra unei cavitdti adiculerc ce apare in,Lro extremr,84

l*;:"*q:T*.
rj,r$^a"x

-i

continui

periostul

oaselor-. cste

dc.tisamot r,. .tsc


z;sc ctrpruLare,
capsu'rar)'.
care
-""iri""
nu sint
ll[l*
;tl llr,g.'tta
jngr-ogiri e)e L.apsuL,i.
Deosebit O" aceste r,o"_
.d*"i!
1r^T):
ligamente, in diartroze

mai exist5 si
alLe ligamcftte in intcriorul sau
in afara (apsulpi. deci tigame,ti,.
t).trra st
t.aerI irularc . fiip py11p1
"xl
rlo ysj.pTp
Ju rtclionaL, ligamcntdc
r, prr'.1ntd tol atilca nijloac,.
carc s.r opu
misc'rllor ppste o
atumitA limilq sau inlr.u a.nu_
tnitd (li1-ectie.

O altd clasificare Iunctionale a


articulatiilor se poate lace dupi
,
gradul de libertate al migcirilbr
pL' care le cxecuG in raport cu
(ole trei planuri a]e spaliului. Ast_
fcl. intr-o prime categorie at rn_
Lra a,rticulaliile cLt ttn-singur qrarL
AI
de libertatc :
a) ArtiaLlaliile
plane sa\L qr_
lrodiile au supra{efeJ.e ar.ticulare
congruente;
migcarea lor
estc
numai de alunecare, (um se in_
I,'iq. 31 - Scllcma mecanicd
timplS intrc
apofizele articularc
a unci ttohlcarh.oze. AA, axa
cervicale sau intre oasele car_
de rniF,carc.
prene.
b) tlrliculaliile
cilinclroide sint aseminiioarc balamalclor.
Lrn capdt altirulal arc forma unui t.ilinclru plin sau a
unui
rncxor (trohlec), iar cr,ldlalt este soobit -li conligurat
corcs_
punz;itor. So cleosebesc d,oud \ariantc : arLiculal'i| Irohteane,
ra o balama, cum est,c ar,ticulaitja i:otului (fig. it) ,,i oitiru_
Lalia trohoidd. sub folmi clc pi\.ot, in jurrJ circia
sc faco
rL'(-atpa. rum estp arti(lllaria radin_(.ubiLali
sUpnriuar.r.
A doua categoric o lomeaz;r articulaliilp ,r,'cloui
qrad,,
<Jt' libcrtatc :
a) Articula[ia
elipsoiclti ate una di,n extrc,mitdtiic
.
osoasc
in. Ifiani
dc condil, (iu soctiunea antefo_poste,riotu.6 el$oi_

,.-2

8ir

v
da;15 (genunchi) sau l:n oondil 9i o cavita'te scdbit5 colespunzltoare (arficu,laiira rdiro-ca,rpiBnd).
o suprfatd
pelard (in fcc'rna de qa) cu
h) Articu:ltlit
oonve*5 si elda c,on'aar,niirl, sns inftgrs, ca cra tnapezo-metacarpi,and a pollcelui (fig. 32). Aceste doud feluri de articu-

ulaliile soapulo-humerale gi ooxo-furnu.ld- In a.ceste artr_


culalii se pot
exec,uta toate miEcdrile : flexia,
extensia,
nri,godrile de lalenalitate, aJbductira 9i adduclia, rrola.J,iasi uir_
curnductira. Pantea terrninald a mernbmlui desccie o miscare
intirxsd aape se insryie pe sup0:afata 'r.hei sfere. Din aceastd
aauzd astf el de antioulafii se mai nrrlnnesc
,i articalarii total
ILoere, adLce arhicul,afli ctrora l ste peffnisd orice mirScare.
ELEMENTELE

COMPONENTE ALE DIARTF,OZELOR

In cele ce urrnsazd ne vom ocupa de srtrudiul dialtrozetror, deci al articulatiilor ca,re au toate elernen,bele componedt
ar,ticulare. Disr,trozele sint a]c5tuite din rnai rnulte eiemente
oornpornente, fiecare element aiviind o stnr,ctund
;i un rol
fmctional
partirrulff-.
Ex-tremitltile osteo-articulare. Forma extremitdfilor osoase
.
.gste
d-rrect leg_atd, dupd crlTrl s-a ai:itrat, de grad,r,,l de [ber_
tat_ al migcerilor. Expe.rien{.ele cjrtre s-au dernonstrart la capi_
tolul asupra ernbriogenezei runan a:u ajre,tai c6 nivelul de
inseriie
mugchilor periarticulari joaci un rol preponclerent
"al
in modelarrea
extrremi0dtilorr.

I'ic!. j2 Artjculalia
prin
imbucdturd reciproce.

Fig.33 diartroze.

Schema mecanicd a unei


AA', RB', CC' axele de
mlscare.

lalii 6r-1liibertate in mipc.dri numai in d'oud sensuri, exoeptind


rofatia.
A treia catgorire sle reprzentata de artianl,aliile cu
cea mni mdre libertate d.e m;iqcare, adlicd airticulatii.le cu
triei grade de ]i,bertate:
Artiatlaliile
s,feroldale (,entstxozele) sint al,cdiuite dintr-un cap articular aproape globuios mai mic sau mai mare
decii o jumdtate de sferd, Si dintr-o cavit,te mai intinsi sau
mai sodbiJt6 (fig 33). Exemplele Lclrasicesint drat d arti86

ArhirLectura trarbecu_lelor Ia nivdlul extremit5tilos. osclr,ds,e


rprzintd - dupd culrt s- vezurt in capitoleie
anter-io,are,
-un trun cxernplu pentru
tregdtura dhrtre ;tnuctu.rE 9i fr.rnclie.
La nivelul ar:ticulatiilor liniile de forli se transnit de la
o suprafale artiLcula,rdla alta. penlru o bun6 -lunctionare tr
areiculaliilor esle necesar ca s.upnafefele ocrteo-a
rticJulare si
s': adapteze WrfeoL (cownrenta articulard). ln caz contrar
.Je Geaz6 zone ulcer,o-oompresive, care du,c la distlugerea
.cartilajului qi osrdui 9i la instalarea unor stdri patologice,
,degEnerative (asa-numiiele arlroze).
Cartilajele articulare (diartroidale sau dc incrustare), Car,
tilajuJ arhicular poate fi oonsiderat ca fiirnrd totdeal.ma hialin. Este lesurtul ca{'e, privi't filogenetia, poa,te Ji considerat
cel mai be.trin din onganism, deoarece s-a transnis de la
werlebratele cel mai prirnitivc, f,drd a suleri modificdri
importante. Este wr tesrut care drtreaze lot Llitnpul vie tii.
Arc aspectul luci'os, o culoarc gelbuie pe rrla,rgini fi albdstr,uic ir-r cerntr'.t rlin calrza singelui din porliunile epifizane,

87

T
ca!:e a,pare pr-in transparn15. Stratul srupe.rficial este mai
ransparnit iaf cl prdiund mt opac, ,pierzindu-se in lntrc_
glrrne spre perifea'ie intr-un lesut fibros. asemdndthor cu rel
arl tendorarnelor. In cursuil e\.olugiei sale surlef5 o serie dc
rrnanigri, car f,ac din el u,n oran speiciJic.
Grositnea cartilajul,ui .nu esite egatd pe toat6 inr[iMerea
suprafetelor articlullar, ea f iind mai mar la nlvelul punr._
lelor de maximd presiunc, unde
- 6 mrn, .5i mai
-poate atingc
neduse tl,a ni' nelul punctel or rr.r,n
de suportd o presiune mai
mici. G rosirnea oantitadulud esle legala de njvelul de onru.c
al pr.ocseJrorepifDare de ci,fica,re. Cu oit osjficara s_a
opdt mai repede, cu atit grosimea rdmasd va fi mai mare_
Grosimea cartilajului articular diferd gi dupe suprafala
pe carc o anopeq-5. Astdel, la o enartrdi,
la ni,,^eilul s{c_
xei pline (dedi al barputuj) oartilajrul este mai gr.os la cen_
txu si mai smbti!.e la peridrie, in timp ce Ia nirreh_rlsJerer
gdade (deci al ,ca\.irtEtii car,priveste capul) carti-lajul este
rnai gr:os la periferie deraiit la c.enbru. Constatarea are un
calrrsler general f i a foslt exprimat5 sub {orma leqit repar_
ti:dii inDerse a cartilo.jului arliaLlar.
'C:,rtilajul esibe gros la tineri, dar
se sutrliaze trptar
cu virsta. Dl este inrGrit cu o relea de fibr.e oolagene dispube arhite(]tural 6n apa {el tncii sd surport la maximum
fortele, uneoxi foar-te mari, cane se exerciti asupra lui. Fibrele colragene se c,ontinud la rnarginea cantilajirlui cu IiLrrele colagene ale sinrrvialei ti le periosirului, ce,ea cre fatt
ca muqahit cru inselti.ile para&{rjrculane sd nu exercite o truct \ure pe zona lirnitatd a insertiei periostale, ci pe intreaga
extremitate osoase. Prin cel mai profund strat al sdu. cartitrajul se adaptcaze perfect la suFariaia osoasl subiace'nttE,
care es|c Yiluri;ti, dnc.it foarte g,r:eu poat srufeo:i ral,unecidri
J,aterale. In a,rrumite cazuri patologitce, o po$iune a carti-laj;ului sc poate ins,5 desrprinde de pc' supraf a{.a osoasS, rdminind liberd in cevitatea articulare.
Substanfa frundamen(a,ld a tunrtilaj ului de fncrirlsta.re est.
fonmattd din con<lromumid, care rezultS din cornbinefia unci
pr:obeinc cu aci,rlul runLdnoitirn-suilfuric. Sutbstanta Jundamentali estc paftiuu'sd de un sistcm de lirbrile csre o intdres-tc
88

(IiE. 3a). Fi,br-ilele sint dispus in arcade, care- se inal{d


perpendicular, pornind de la nivelul joncitiunii condro-osoase.
Intre filbriLe s gdseric spatii penrbru .ceJ.ule,cer.e sint cu atit
'rnrai mari oll cit sinit mai aproape de suprf ag. In ghra\trul
(,('l onai supeff icial nu existi celule, ci doar o rnrare aoumular.e de fi'bre ta,ngentialc. Mai spre ibaze, {clulele s0nt r-eunite io ,,serii izogenice" sa,r.r,,condrune(( \Beminghof f ), tie'{ are din acefitea liind invclitir intr-o tupsulS independenti.

Fig. 34 -

Orientarea fibrclor col{rgencale cartilajului


articular:

1 --

strat arcuai ;
rlngeniial : 2 4 strat
calcificat,

slral

3 -

condrone

csle,
in parte, calcificaH
Zona prolundd a cartilajului
ti
ser."'eEte ca ancofaj arcad.lol' fibri,Lare.
plzinte
deci patru s,tratu,ri distincle
CartiJ,ajul arficular
(fig. 35):
tangentiale IdrA cIule,
a fibrelor
zona superficiali
7 'ti care prcnetde a artircula(iei
c arr: ,tclrneazS. supraJata
fllogdri,
ce se pot
dorma
unor
otd,eaurna
uzu,ri,
surb
z\nti
.,lxena err o lupa putelnic6:
2 zona clc tranzitie. undc se tttrbeazl sistemt'le lib|ilat'c
tangentiale ale stratLrlui supcrlicial ;
zooa radiarS, ca!'c plezinta (imaruto cu celulc sau
3
,.(.ornldFoame" gi in care fitbro):e colagenrc lillt vertlcal
4 -- zona calcificatd. aLcituiti dintr-utl straL sublire, cu
cctrule fi['e vita,litatc Si in carc firbrele nadiarc s'int cirnenfunda.mcr.falS, in par-tea ca,lcifioatE
tate lntr-ro substanli
e$tc
Lipsit de Dase, deci tru- are podrLiaular
Cartitejut
satt dc re-Qenerare l'a periferio' car:ibilttdgt ilc cicatrizarc

89

tilajului pdtntnd doar citeua uase oarbe, care practLc 6.nt


ca Si" inetisbente pentru nutri[ie. Este d"eci, un
Cesu.t t rd_
dztroJ. cu un netaboliyn Joarte scd.zut- Rezistd. fl4 6ssse
mai bine ca tesutul osos la d.iuerSii factori dgresiDi.

Fig. 35 1 -

Cclc patru straturi ale cartilajului


afllcular:

llbre tangcntlalei 2 zoni.rcuaE:


3
radiard
cu condroane
| 4 _ zonl calcijicata,

zont

N,utritia cartilaj;u,lui se face prin vase,Le capsutro-sinoviale"


car.e donmeazd un cj3rc in junu.l l,ui, prin vasele tes.urtuluj
or;os subiacent gi prin liahjrdul sin,ovial. Experjmenrta:l, in
condilii fiziolo,gice, pin^d asti.zi a lost imposibil sE se ddtermine can din accste elomente este m]ai impo'xtant penta-u
nutri{ie. Unii autori lnclind se trcadl ci li,ohidul sino\rial ar
al'"ea rolul preponderent 5i nutrilia s-ar face prin irnbibi{ie
90

In ruiltirnui timp s- aoondat o atenljre deosebi'te gi napoflturilm


dirntre cariti,)aj Si Fsutltt dsirs sulbiarcnt. lntl
aceste doujii folrnatii existd ,o ,ooniti,nuitare hid,ric6, deoarece
baza caJrci,tiirate a cartilajdlui Si spatiile m,eduLane ale spongi@sei jiau, in unele pu.nctc, aontract dir,ect printr-o serie
de odficii de tip ampular, cu un diametru de 10-15 microni
[n rnedie.
Ca,rtilajul adticula,r se poarte, insn, nulta:i sutfiicient Ei lera
a fi in raporl au tesutul osos ,srJbiaoent. .{oest faPt se dovecd daci un mir fnargment de cantil.aj, datode$te prin arc\Ee,a
riti unor oonditii patologice speciale, se dezlipes,te de pe
qi rdrnrine liber in arficulafie (goarece antioula,r), eI
epifizd
nu sufeiS un procs de d,egeneru,re, ci oontlnue $d trdiasca
Iie cd se lipeqte de un franj sinovial, fie ci inoatl in lichidul
sinoviall. De cele mai rnulte ori c'::er$ieca vdlu,m, fiindrad libhi'dul sinovial reprzirxt5 ,pentru el un mddirl bun de hrani
ni dez!'otrtare.
Cartjtajul articular ste lipsit de inervafie Si de acea
agresli,trm,;, de olice nattrrd ar fi ele, nu t)ct detrrnina
pasenzalii dureno,ase. PaJboiogia cartiilajulrui articutrar'sie
si\d $i ticrxfld.
benef ioiazi
mecnice
Ca,rtilajul
de trei prroprie6fi
care-i sint indispensabl'le : este cdnpresihil, elastic gi poros.
El joacd trn o.-o1de anortizor pentru tesutul oeo6 subiarcent,
ca,re s-r er.ode prin ftecare. O presiune rLa'tiv mar Si mai
indelu-ngatE" ,oane se exercite prin idtermcdi,ul cartilajul,ui,
nru are eifecbe nocive as.upra osn:itrui, dar presiurea e:mitaJt5 direat Esupra unei su,prarfele pedostiloe poat dua Ia
nes,oze osoasS. Astfel se expuce de ce r.rncle articulafii pot
suporta, fdrd uxmeri, presiuni foarte lidicate, ,pind la 350 kg.
Pind 1e o anurni'ti pr.esiune defmmanea ste reversibilir,
dar devine i{eversibil6. cinrd depdge.lte pl'agul arnintirt. in
care caa se ajurlge Ia inrfundarea gi fitsr:rarea oartil,ajului.
MigcSriLle norrnale sinrt absoljut necesare ifltr:elinerii
Si
menti.n{'i'i cartitrajelor anticuilelre, f,iinldoi inilesnesc dl{uziunea lichidului sino',rial pe supraf,ata acestui tenl't. Presiunile c\ontinu s opun diLfuzdrii substan{eLtor.nulritive $i contfofice. Dc acc"ea este neceseciofa este aparilia tulburirilo!'
sar ca presiunilc sd lie intelmitcntc, pcntru a lavoriza nutrilia cartilajului.
91

P'resiunea miJlocie de lungd dunatd se insotest de exrudarea de 4pn din crantilaj qi este nc,voie de un oarer,an:e timD
pentru ca deformarea sd dispard. Dupd o zi de lucru in sta_
ti'un bipedr5, talia acad cu 1-2 ,c{rn. ca urmare a comprr_
sirunii .disc'uxihri: inteff\'ertebrale
si a cantjtlaielft. me nbretror
i n ferioare,
Elasticitatea este a doLra propr-ietate a (:artilaiului. Carti_
lajul este de obicei mai elastir' la cenhru der.it la perilerra
supra{etei
a0:tif.ulaxe si ac,easte protprietate
ef,,te in ful}crllc
de sirr,uctura lui, dcoarecie c,Srndrn_r{ele cu celule ioa|(tA roljl
unor pnruri. El,asticitatea sutbstanti hiahne cstc in rapolt
cu continulul in apir, tarc in mod normal est(. (le 50 6b.,.
Deshilratarea
va atrage deci o mir,gor,are a clasticitdtii
(2r_
tilajului, in a(.easta constind ;i una din <,auzelc artrozelor
senile.
Strrurotula arsuiti ti cu cirddrule peffnite in caaul uncr
prresiuni exercitatc pe o suprafald mai intinsd
ri[e sd se incline gi acestea sE se o:partizeze pe o supralali
i mai intinsd ; absenla dihreloq. tranwer.sale permite o largd .desfesurare a ca!'tilaiuluj,
preauirnr si o rviistentts cleo-scbitb la presiuni-le ta,ngentiale.
A treia proprietate a cafiilajului
articular
este porozitaliea lui, care pen-nite irnbibarca lui ca un br,rrerte cu li<.hi.l
sinovial.
Fiinf,l 'urn tesut fragil, cartilajul eist putin trainic gi irnbdh{no_ste rapid, ajungincl la aniulrrrite dergener.escenfe senilt-,
care au la bazd. o serie de depolimerizdri
alc muropolizaharidelor ce iau palte la alcdtlril'ea substantei lundamentalr:
a cartilajului.
Atesta
liind un
organ stabilizat ajuns
la
slir;itul
evolufiei salc. nu poate decit degenera. Virsta, iraumatiamele, infecfiile, chiar foarrte latrentc, duc la destridra.tare, rarnolire, ifestonare' sau resorbfie Fi ( onr]roclaz-ie. Primele doui alter:dri pot {i revgrsibil,c prin r.epall.ls prelungit.
In cuzutl in care presiunile. qi tracliunile
adioulare iiziologict.
diminud sau niLL s mai exrcitd. ca si in m,oibilizeril{r articutare pr.clungite, cantilaiele ar.ticulare sint invadate dc va,srcare transportS celul.e'le ce rlor const|ui tesul oso6 pe mdsur.r
( cartilajul se resoarbe. In a(esrt mod se ajunge la gnchi'
Iozd..

Bureletul fibro-cartilaginos. Unele articulatii, cum ar li


ca
enarbrozele, nu dispu.n de supralfet ariticuleL-e cgale
scapulo-hrunclnrtirnidere. Exernplp rtipi,ce dint articrule$i]Ie
natle gi coxo'fenil.rrale. SJelle pliirne a,le capetellor htfinera]e
ri temutat" prczintd supralelc artirularc mai intinse decit
s-terele scdbiL ale oavitaliloo" glenoide 5i cotiloide. Consta,tarea. adipdtfuld as'plct genexale, s-a cxpfimat - sub. {orma
:legii inegaliEtii supraieFlor arui(ulare" lMac('orni|I)'
suprafefel,or a.dticu-lare li'psd a- cavitdtilot'
o*rtlp"n"i*a
i"fit."
aoestea prezintd un burelet firbro-cartilaootitroide,
ltenoide Ei
ca\iitafllor'
lirou, ca.u prelungeqtre rnarginea
si
marginca cavilSlilor : p
Bur.e,Iertelesint circula{'e, ca
prismatlc tfNngnNrlara'
rau
forma
o
o saclijune transversald
Fata. cxt-erni
c'avitdlilor'
rna-rginea
inserindu-se
U"lu
."-r
,pe
vine in conta(,'t cu capoula arti('r'rlara ctl cal-c adc)'d' iar
farta inte'r"A Ei vnrful privcsrc spre oa ritat'ea arti'ounra'ra Ro'lrrl lor nu Psrterxurnai dc a mSri suprafa{a articulari a-ca\ io
ta'iilor, ci 9i de a mrenlinc sn:prado[ele in contact +\ind
unul
forrnd'inelare, ele intonjuri capLtl, reprezentind astlel
din dlmentelc (are as;iguri c'onterlia articulare'
suDiscurile 5i meniscurile. in rtnelc articulatii' deoarece
adapt{'azA
se
nu
osoasc
oraJetcle artioullare ale extrrnitililor
-i" anumite cunditii, se dczvoltd, peutn'u menlinerea
ieil"ct
numite
ooneruentei. niEte for',malitrni'Jiibro-cartilaginoas'
oaxecum
sint
cind
pe care o au) Iie disclrd '
rJ.fia f-irn"
"ii 't"ir-d" gtoui". f i,' menjst uri. ( ind sint serni[i'ila"
aclioneaz5 de
lunare sau ovalare Ei au grosimi diferite Ele
lor
ca nitte resortr-rri, claioriti comprcsirbitritd{ii
r".^u""",
afti{llrila'rd'
elastice oeea ce m6res,t mutrt suplelea
'un d.isc cale
Artioula(ia terrporo-manrdilbulard disipunt: de
ca arI6cirxl
osoasd'
extrerniitartea
urd o dati
uu -tbilit
propulsie
"o
de
translalie
,clc
;i
mrgcar:e
rtiroulatia sd a,ib5 o

iitfiifrtr"'

g.""*,"iri.,i.,i arpu"t

cle

meniscuri' rrnul

-dou.
lorrna cle \ '
cxtern in foim ti d. O {i unul intcr'rr in
rAsupra Iuncfiei

bi'omEcanict'

menistrr].ilor'

-a
:. ^]:::?3:
gt":::]..'lTli:li*
c. Ti'."iii*i'ii.' ii "-";;; cr lrecarea
rnti.trutii dePinclc-,
'pot rle-J:1*..11':1:11:
;;#;g1#;;l-

;i'#"effi;i'

""Ll a" r'cclcrt' septtit^

clcscr-it'trci 'ariante

de mi;care:

93
ot

o6
J;
H5
EE

gH
'i5
et
gr
. u -d
o9
olfi

94

a) R1d,are.d seamdnE cu mi$carea


unei roti care inainteaze pe sol. Teo_
retic, in acest caz se poate aJirma cd
nu existe frecare, deoarece roata isi
deruleazd suprafala sa punct cupunct
pe suprafata de sprijin. Flexia genunchrului, de exemplu. in primele ei
grade se face dupr{ aceasta varietate
de migcare (,,rollirLg-joint() (fig. 36 a).
b) Fr'ecarea sirnpld este asemdn6toare migcdrii unei ro{i care patineaze
pe sol. La aceastatoate punciele periferice ale rotii intrd succesiv in contact cu aceleagi puncte ale solului, rezultind deci importante forfe tangenfiale, care atrag uzura celor doud suprafetc in contact (.,grinding jointk)
(fis. 36 b).
c) Frecarea accentuntd, asemdndtoare migcdrii unei roti anexate unui
alt mobil, care o trage intr-o directie
opusd celei pe care trebuie sd o urrneze.
Frecarea cu punctele de contact ale soIului este dubld, cele doud suprafe{e
d e r u l i n d u - s ei n s e n s i n v e r s , u n a f a \ d
de cealalti (iig. 36 c).
Meniscul plasat sub roata din exemplul dat irnparte arliculalia roattl-sol,
unde frecarea este accentuatd, in doud
articulatii distincte, in care frecarea
dcvine simpLd (fig. 36 d).
Capsula articulard. Intr-o cliartrozd
ca\ritatea virtuald articulare o(rp5 tot
spa_liulinterosos, mijloacelc de leg6turd intr.e piesele osoaser5mind la pe_
ri.ferie. Reprezentate prin capsula irticulard ;i prin ligamentele articlllare,
accste mijloace realizeaza o lesetura
strinsa inlre oase, pc care Ie lin ir,
contact, ing5duindu-le insd migcdrile.

C-3ipsula articula,rd est o formatiune oonj{rnctivd care


o6oase. Ea se
.oonti,nu6 lpErios'lul c1or doud segmErrte
se
faoe in jurul
li
inseLrtie
a
cdt
oa
un
man$on
orezintd
cind
articuleir,
,olLiar
cxtilajeilor
la
mranginFa
izelur,
rolf
;ticL atiile au miltcdr-i mrai li'rnitate, sau ajungc pina Ia
nivelul metafizei, cind arti.culaliile au mi5cdri foarte ample'
Capsula artic{rtard se compune din- do-ui ^straturi, fiecare ;Virxd o stnrcture $i o fun(ije diJrit5. Stratul externfibros este in xealitaie continua'rea stratJdlui xtern cores
punzdtcr al periostului, iar ceil inLtern sit]ovial se oprgie
artiruJar.
la perifertia (2rtilai'ului
colagene- a^re
predominant6
cu
forrnati
Gpsuia
-din fibre -l;*.i, variatd, dcci o rzistcnld inegala. Mai groasa In
o qroainne
ea apane intS,ritd de fascicule fibroase, indi;"Ei"
'ti taltrt"
sul torma de ligamenrte cap6'uls're Aoeetea- sint
de fapt ingra;dri ale <"apsulei lj s gds{'s{ colo unde lnnapeste o anumitS Limiti este nccesari 9r- nu se
rea ;iicir"ilor
i;
au"it .- o rezisten{5 male d'in pante e{' ln atrte
;te
fibroase este mli subtire, avind o texhna
capsula
iocuri,
'in
c,airse pot disti.nge sistme de fitrre mal mrrit
mai 1116,
saqr mai pulin orientate, dupd fel,r.t'l tracu'unilor care se
exer:cibe. m-unal ta anuFli'te rnigcdri. Capsula fjibroasd se
reduc,e pe EJorouri pflnd la disparitia oompletd, caviJtatea articu,lard rdrni,nnnd inchisi doar de stratul intem' loarte subtii'e. format de merntrnana sinoviald; accasta hcrniazd, imbracE forma'firuni]e vecine artioulatii, adicd tendoanele, qi
se strecoan p sub mugchii periarhiculari, formir.rd Jzndzri
de soc. sau 'Itu|lgi sinoDiale. Acestea ant un rol mecanic imoortani. fiind,c5 inlesnesc alunccanea tendoanelor Si mugchilor peste articnlatie qi Lundiozazb botodat6 aa rezervoarc
aie Lichicluhri care se acumuleazd in timpul repausului'
Penrtr.u ca sincn'iala sd nu fie prinsd intre supra[eiele
cu
arficrrlar.e in timrpul m'ifcdrilor, arlticula{ia este prvezuti
inse
articulare,
care
capstllei
teftsori
ai
o seric de rr,;.Llchi
seri pc aceste funduri de sac, intinzindu-lc la momentul
oportun,
Fibrel capsulare prczin-t6 o stnlctur'L traiectorinltL' detetfiind -prominntd de lmctiunjle ce se manifc'sti asupra loq''
articulatia'
le
exccuti
pe
ture
variate
d,use de rnrbc;rilc
95

car oontirlud traiiJectoriile 6imiExisti


llbre lortgitudirnle
lare din perins,t, produse prin miqcerill de flexie qi extenExisti apoi
sie; ele intind capsula in axa sa longitudinale.
pe
anterioard
qi
posrterioard
fala
a
articldailiei,
obli.ce
fibre
.sulb astiunea rniJgcdritror de roiafie extern6 qi inbernEe in care
caz fibrele respective se incrucigcazd. Cind migcarea de r5sucrire este exelci,tatd pu nnic, fibr.ele colagene igi mEresc
pe axa
ioa,rt mullrt dblicilLabea, pind se agazd hansversal
capsulei, devenind astieL cir(iularo. In acesl caz apar aEannrniJtel ligamente orbic'ttlare. Oin:d aceste fascicule oapsulare sc fes stdrLs, in pexetel capsulei,
ele se transiortrnir
intr-o
memtbran6 fibroasd.
Deosebit
dc Iigamentele capsulare se dezvoltd in p5rale articulatiilos.
ligom.entele
czre
tille latexale
Juniculare,
limiteaz5
miryedrile de ilBtenalita'te. Sint de dbicei ligamente
extraarticula,re,
adicl in alara 9i 1a oarecar distanla de capsula ar:tioul['6.
ln interiorul
unor anruniirle articurlalii
sc rrfenrol d ligamrente 'care rndnesc sitguranrfa rniqcSritror, cu,m sin]t ligornzntele incnlci$ate ale getrunchinLlui sa.u ligamentele interosoasc
din articula{i,a
su,bastragarliiand, p ican:-e le irnbracd
s:,u nu
sinovial,a articr-d,axd. Un exenplu
tipic de ligament
idtiaarticuJar prezintri
qi arrtitoualrafia coxo-ferniural,E, s,ub nurnele de
liqarnenl, rotund.
Din punot dc Vcdenc f unctilonal,
figamentcle
articulare
se gmpeaz.i io ligamente ajutd.tcnre, care c\onsolideazi 1c5tu,r dinrtne oase, 9i ligamente Irelutoal'e, care lrineazd milcerile pind Ia o lj,rnihi.
In unelc cazuri, 'tcndoanele rinor rntlgurr-i pitltnd
in
este
tendonul
{.qps,urla arltircular5
ibioepsuJ,ui
brahial.
{oum
in arti'oulatia
scapulo-hr.rrnemdi),
imhrcinld'u-si'
oar:e inttd
,cu sino\,'iala, care, suib influenJa miqc6riJ,on,6e prelunrge':iu
de-a lungrr.rrLtendonrului, nu,nrqionidd ca o teaci sinrxvia,ld.
ca sd micqoreze frecalea tcndonului pe culisa bicipitali osoasS.
Mu5chii periarticulali.
ln men!inerea contactului intre
mai li,ntlrrMin, in arfard de aloeste lisuprafetete articulalc
ga,rnentc psi\.e, carrc unsori se dor,"edesc a fi insuficiente.
Ili lunctioneazd ca Ligamente acti.-t'
Si muschii pcriaftioulari.

(taptonice ,:i unii dau 'chiar fasdicul c'are au qi o inse4ie.sulard. AstfeL, la articulalia scapulo-humeral5, musculatura
reste doea carre 'menr$ine oonrgrnr{nrtraarticutrAr4 d'eoarece
liiga,meirtel sin't slab dezvoltate din cauza rnarii mobi'Ii{ati
o are artibulatira. Legd,trura aoti\'15 reprezedtatd de
d *"
'rnuschji
'penianticulari perrrtite menrtincrea in con'tdt a exarticu-lar, dar ingdduie 9i o arnrpld rnobilitate
trerfuuitrlbr
artiouLard atit tirnp cit ir begrttatea aparatullu'i n.euffFmusaulal este intacta.
Sinoviala. Stratul intern al capsulei articulare poarti nu,nuL- J* sindvidle. De tra Bichat (tAoo; se oonsidere irr mod
drept o serroasi, ca plura sau roa pericardul
ii"t*'ia["
Ituqit
"Echiao)ccrea
sinoxialei cu o seroasdlul este cu nimic irdtept(Ltitd, liind. nsorba 'de d.oud Jormaliuni. de .tniOt1y.-et2briolocu o structurd' histologi'cd d"eosebi'.tdt!' -o" "
i{ca'aiJerita,
'iunctic
d'eosobitd. ScroaseLe au o orlgirre eldroblasticd' iar
-'sinor.i,ala,o oriEine meT,oblasticS.Ca $hulcturE hiBtologicS'
poa,t fi c'onsiderati o ser@sA' ea fiirld alcntuiti
sinovia,la
"lu
dinlr-o str,crn-d eontindM celule. Strrorna prezinti fiJbre colalene o entate fln sensul trac{iunilor mec"anice ti nu al:e fiare
itr.e elastioe. Acotro ,unde fiibrele sint putin nurneroas' ea
sint
clule
rnutte
oa.recurn aspsotul de aponevmzA. CeIe mai
triitiocitare,' ma,ri, clare, rrra'i rnult sau rnai putin strelate'
mai mic dintre ele sint fibroblagti' CeIuIeIe
i:'-r'-,tu-ai
sc innrulfcst spre suprafala inrtnmS, unde- se dispun in
niciodatd un^ tnualis
iiunG
' . ; ; ; i , " ; , r ,n.t.e.,t ^v, ad, nu lorlnPdTi
I
a
o s e r o c s o .S i n o v i a l a
<
'
a
p
a
o
b
o
z
o
l
a
,
arinjat
tsut
conjunctiv-histi,ocitar.
deai
un
ste
Ca\"i,tatea sinoViaid nu tr.ebuie intrPretaG decit ca o
Vaste latund conjuoctive, in contin'uitatea hiddce 9i moleculard cu lichirdele' extraa,rtirculare. Celuidle sinovilei sin|
gonL'ratoarc de mari cantitdti de hialrulonefi bogati. in mu
sidin
lichidttl
mucusului
originea
astfel
ilina, exptitindu-se
novirai.
Sidoviala sc iintir.xle pe toati fa{a prolundir a capsulci
articulare. r'onstiiui.nclca singuril tttrenli. dttpb (trm anl vilzut'
pere-,"elc capsulci, acol,o unde .iips5tc slrabul fiibros ex e'rn
al ac,rsteia.- E se opre$te la iimila caltilad ulul artiaular'
cal1r itl estc acopelit dc sil.toviatridec'it spre marglnea sa'
7. -dnai.onir

96

luncliotralu

r nprtaluirir

l1)cor)\t)1r'r

91

In Ju,ndurile de sac sinovial, pnecurn ii in unele locuri unde


nu este perfecte, sinovirla se acurnucongr'.uen{a articulard
cind articrulatia
sti
in rpaus.
Ieazl sa se umiple goludie
fiindcd
umple
Sinovirarl,a joac5 nolul u,nui lernenrt plastic,
spafiile ca,re se Jofinelarzd jn anumite rnir$odri inlrc extrerni t5tirle an-ticu,lare.
In afar.a fru,nrdurdlrm de sac, care reprezintd prelungirile
interne, intraexterne ale sdnoviaLi, mai sint 9i prelungiri
altirculare, suLb f'orrna unor ciucrrri foarte bine tascularivilozitdti sinoviale, sru a {],nor cu.te pline cir
z-rati,,nuniti
spaliiie
tsut $:5rs,os, rxuhiite pldci odipoase, carc ur.nplu
goale, pentru a asigllra
vidul
artircular.
SinoMialei ni refine deticaiui rol de a menline in spatiuL
erticular condiliil,e favorabile funclici
arti( ulare. Ea ar':
funcfii multriple, de reglalc a temperatudi
5i presiunii atrrrosfarice gi de resoltbfie aLit a ii('hidului sinolial. cit .;i
a degeu.rilor articulare, cale pot Ii in suspensie. \efiinil
c
seroasa propriu-zirsd, ca plerura sau pelitonelll,
sinor.iala nu
a'e apfoape nici o proprietaie de a se opunc infe.r'liei.
In cazurilc dc irnobilizale. totald a artirulatiei. sinor iaia
redevir.te un lssut ooni u n cti\ro-his tirocitar tinir'. rar.i: prolifi.reazd li ajunge putin cite pulin se umple (a\it.atfa. Da{.ii
imtoibilizarea se prclrLrngcgte foalte mr,rlt, lcsuturilc imbritlrnesc. d\.in dens conjunctiYe li sc ajunge astfcl la o an.].rilozi -fibr.oasi strinsi. ilc\-ersibild.
Lichidul sinor,ial. \u cst(. un plodus dc st:(r'eticaL slrrLtialei. aceasta neavincl <elrrii' se(f('toarl (a s.foas('Le )r'o
pliu-zise. Alc o dubla'r ofiqirle.
Iil cstc folnat po ri., rr
parte (lin t|anssu(latLrl clt' lit hicl plasmatir r r' ;i.j,q11r' 1 ,
articuiali, ircind atit plilL pelctii capilarelor pelisir.r,r\lal"e carc sint pe rmearbili in a,rnbcle Senstu'i, cdl li l) ill
pexetii \.iiozitElilor,
Si pc clc alt6 partc di.r'i produselc clc
pe
fa{a superliciald a sino\jalei, mai ak':
descuarnalie de
care rezui/t6 pfrlr
clc pe akrea /oarlUila.lclor arti(uliar,
Ipecarrc in timpul mi5(i:rriior'. ,Vi,scarca coltsliluie (lect ta, lorul pri.ltcipol aL pro(Ll.Lccrti (le silLoDie.
In plus, lithidul sinor-ial con{ine gi mucinir (hialulonat)
plodusi, dupi .llopcs .si. l3aucr, clc celulcle stfatului intcrjol'
al men-lbranci sinc,\-ialc. Nducina rezttlti clin cornbinatca it:r,'i
98

proteine, cu ,url muaopoliz:rharid acid,, denumit acidul hiafu'


ronLc, stnletitzat de celiuiele histiocitare (fibndblaste 9i masltocite).
Acidul hialuronic este un polimel tridimensional alc5tuit
din apr,oxi,fnativ 5 000 unitdti dizaharirdri,cedispuse in lungime ii przenta lui imprir!5 liohitdului sino'r'ial oaracten.rl
proprietdli lubrifiante. Cu cit
de viscozitate, conferindu-i
gradul .de polirnerizare a acidului hial,uronic d0e mai mare,
cu alit visFozita,tea llichid,ului sirxovial va fi mad maur.
Lichidul sino\'.i'al are cutroarea ugor gelbuie, este vis(os. transpalent, are un pH in jurul lui 7,4 qi o greutate
citologicd este
specirlici de 1,008-1,010. Oompozttia sa
gnanrulocite
47
25%,
7o/0,
monlocite
lirlidcite
urmitoarea :
%,
celru.leneclasi.{icate 2 1;. Majoriibatea celulelor liohidn:tlui sino1"ial au proprieteti fagocitare.
Studiul cornpozitiei chi,mice ne arati cd, spre deosebire
dL'plasrna sanguinte, lriohidiul sinovial are n],:Ii putine pnolide
totaie (15-21 g) $i mai putind gLucoze, dar contine cloruri
in cantilbate mrai rnare. Aceasta s-an explica prin fapbul
ce sinto\riala, fiind o rnenrlbranl se,mitperme'albild,as[rgur,
articuialiei prin ..cchilibrul de membrani" (Don??orr),restabilir-ea eahilirbrului ornoti,c; sdiderea protildrelor este oomp('n.sati prinltr-un exces dc molecule de NaCl.
Lichidttl sinouial al'c uiL triptu rol: de nuLrilic'. de cutafire si d,e lubrifiere.
Cartilajul articular-, car-c este poros. txdiegte in cea mai
mare partc. datori'id , irlnbibiliei cu lic'hid sinrovial DacA
se p|cseazi in laboralor un caftllaj articular recent reoolLal,
s,' c\lragc din cI un li,chid care prezinrti toale caractelisticile sinroviei. Eiasilicibabeacariilajullui artibuliar jLoaca,deci,
run rol jrnpoxtant in ciroulatia lichidului sinovial din intliorul siu,
Dc asemenea, sinovja clrrdti continuu prddusele de des(uamare superficiale nezultate din aplioarea forfelor de frec'aLr li de apesal asupr:a cartil'ajlor axiticulare. Eliminarea acesto.r' produse, ca qi a lichidului care l transpGitd,
crlte asigu{td de prloprieta{ile osmotice ale sinoviElei qi ale
{'apsulei articuilare. Li,chiidul sinolial est asdel in permanente
-

2\)

99

sciimbat, iar degeu,rile cartilaginoase pe care le contin! sint


adiug,indu-se ca alirnent cartilaj ulagocltate sa{.r tunsformate,
I'ui de inrcrustare.
Noliuni de hidrodinamic6 articulard. Al treilea rol al licare eslte de altfel si
chidului sinovial, acela de lubrifiere,
cl mai important, deschide larg studiLrl hidro.linamicii articular.e,
Lichidul sinovial prezinta o serie de proprietdli
cxa(terirstice crarre-i confere un rol principal
in dinamica ariiclt,lardaroeElteproprietdJi fiind : tensii.rna de suprafate. elasti(-i,tatrca,
t o n d u t t i b i l i t a t t ' a t e r m j c i l f i \ i s c o z i t a t e aI u i .
(1e supraJaiaL perrnitte trichidnrlui
Tetxiunee
sinorial
sii
ade.re ca o p,elicule la suprafala aaDtilajelor articular.'
5i
a {.ventualelo| discuri :,i meniscuri.
Elasticitatea
qi dillatar{ra sporr-tand ta o lor!.d de pi.t:siune oarecarc impicdi(:i erpulzarea lichidrilui
din spaiiirl
ar.tidulax.
Cond.uctibiliLatea t.,r?nic(i bunA asipuri translcrul clc tildrrii intr.r' s.up|afetelc adiaren.tc in mii;t a|n.
Viscozito.tea lui, datolitS. dr.rpi cum am
\izut. gra(lului
de polirnerizare a acidiu.lui hialuronic, face c.a licrhidul s:no( lasice"
virarl sd poatd fi incadrat
in grupa luhrilianrtelor
cuno6cuLe.
(lasice coelicientul de Viscozitate ( aIL'
La lubriliantele
caracterizeaz6 rezistenia la scurgere a fluidului rcspe(ti\ |-c"
miAreqte o datd cu viteza de mi$car.e. pini la o anurniti 1'..mperaturd. La lichiclul sinouial coeficiettttrl de uis<:ozitd
lc s(od,e pe nAsurd ce se lr"atre$te uiLeza de mitcarc, temperalura
rdminind constantd.. A(,easti adaptare a lubrifiantuh.ri la
con:di{iile de lurru n'u se intilne$te ckx:lt la liin{e.
N{ecanismul intim al lubrificrii a in(ercat si lie c\DirLa'pri,n referire la teoriilc iunger-ii din meoanica obilnuite si mai
pLrnct clo vederc apar
importante din a(esl
trei teorii :
teo'ria ungerii pdn stratul limiG, teoria ungerii hidrodinamice gi teoria u,ngerii elasto-hidro-dinanrice.
Teoria ulrgerii prilr stratut limitd, suslinuti clc ./. ChoflrIeg, alirrr'ia ce rmgerea se .tace prin insi;i pelicula de lubrifiant exis entd intre cele dou6 sruprafet articulare. p,tliqulS
<are aderi strins la celc douti supra{ete, pe t.are Ie p:ore,100

jeazd. Sprs marginea peliculei, ,unde existd un contact mar


gtdns al zul}ltafetel,of ertiaular in rnri,gcare, apar o r.rz_urA
mai accrentuate.
Teoria hidrodinnrnicd srtrsti,nutd de Bernett, Doois.s
;i
Mc. Carailt slrstine ce pelicula de lubrifiant, pompatd sub
presiune infu:e supnafeleile rnabile antisular, datuori.id elasti_
citEtii- ;i oont"mreatotii ei de ditralbare menlirne la distan{i
supo:afetele &ilicularc, creindu-se astrfel in spafiul artic,uder
condi{ii hidrodinamicc., care fac ca Irecarea si
fie redusi
la minimum fi uzura s'd lie prractic nuld.
Teoria ungerii elasLo-hidro-dinamice, srrstinuti dc &Iac
Cuthen ti Dittenfoos, cons,iderd cd in mecaniBrnul r-rngerii
intervin in egal6 mdsurd pelitoule de lirtrid sinoviail si c.artrIajul articular;i ci lubrifierea rezul,td ('a o intL.ractiunc (.omplexii intre ambele elernente.
Indiferent ca,re ar Ii mecanismul intim al ungerii, arcasta
reprezint5 un proces continuu al supraf,erFlor a1itic,u1,atr'e,
Iirhidul sinor.ial liinnl recirc'ulat, ca .!i la malgini. Dercsebirea constd
insd in aceea (.d la matini, migcarea de cleplasarea lubriliantultui este rrdirc,clionatd, in timp ce la articulatiile omulur ea
esle osciJafto'ie: de exemptru, lichidul expuilzat in timpul mrpcdrii de flexie este rourperat in rnir:ca,r:sa de extensie,
In cazul diminudrii cantiftdtii d,e liohld si!:rovial saru a clisparitici aaegtuia, apare Jrecarea, deci rezisten{a ,Ia migcare
a unei supradete axticular, fatd d calalt5, surb inlluenla
u,nei incdr"cdri oaTecare. Frecarea su,prafefelor articular.e antreneazi rapid,uzuu:a lor ti instailarea proaeselor degenrative.
Modificdlile calitative ale Li,chidului sinlovial produc a('elea{i
efecte. S-a clemonstrat astfel experimental rcd pierderr:a viscozitifii prir-r climinuarca cantitdtii de aoid hialuronic, in urma
injeotiilor int,r'a.r'ticu0arecu hiaLuntrridaz6, duce la aparilia
uzurii ( artilajclof articular-e(Ch. Bantett). Diminualea \iscozitiilii apare de asemenea Ia Virstnici ti sedentari, prccum
$j in anumite condifii patologicc'(S. Rinonapoli, E. II. Jcbens
$i J. ,Vi?rk ; Dinterf os ett'.\.
Condi{iile hidnodinernice nor:nale ale spatil. 'ui alti<'uJar
fac d'r:ci ca miS,ci5rile si se rea'lizeze prantic firi frecarca suprafolilor articularc.Ei ldara pnodrr.lcerEalcziurlilor de rrntri.
Cn.ndartiLou,latiaeste in nepaus sau se milca in{t, sinovia se
lntindc pe supr{ata cartilajului srub forma unui strat .fin,
101

aDroaDe rrlonornol.ecular, arleri'nd runiform, fdn'd solu$ii de conti'ttl'tit


, iar atu,nci cind mqaarea se accelereazd' viscozitatea
dimlnud, ss ce rduce din opunerea sa- Ia iurnctira.rnEri'Ll a
at riouitatiel. Si,novia prLiculard se trans.fot'mi dec'i intr-un
Iubrifiant hidrodinamic.
Zgomotul de pocnituri arrticulard (iit.td arti(ula$ia trccc
oareoutn ibrusc de la repaus la migcare cste unoori destul de
purternic Ia anumiti inrdivizi, -;i s.e datoreltc greutitii cic cies32

ti

Fig. 37 -

Vascularizatiaii inervilliiL articuliltiilor:

- Deriost, 3 carlilaj
capsulA' 4
os, 2
1
- s i n o v i r l i l , 6 - a r l c r r ' l -? - - v . r 1 i . 8 : n ^ s irticuhr,5
(
pt'rr1ri
r
r
l
r
l
r
l
)
f
c
c
L
.
r
9
r'iri,)7: all.fLo-venora.
cl.:r..(r.Dtrifi
itlrrc ilifcnlc
perfri! !asflo.. 10

de o sinovic rislipirc a suprale{elor articulale lubrilialc


coas5.
Yasculariza{ia articula{iilor. Dir) trunchiulilc at'teriaic al,r
memLbrelor sam din oolaleralelc lor por:ncsc pentttl loatc arti102

cula{irile o serie d rennLri, articlllar.e. Acestea rea,lizeazd in


j,unul capsuLlei arti,cul.ar'e o re-tea pel-iarticltlarri,
din care pornes( de altfel si arterplc cpiJizare (fig. 3?).
-Inainte de a ,pdtruncle in epifize, ar.terele cpitizare se rarn'ilicd atit in interiorul capsulei artifl.rlare prropri,r.r_zise.alci_
tuind relealla intracapsulard,
c,it gi in interiorul
sinbrdalei
alr'irtuind o rbogatd r ete a. intra,sirloniold.
l)upd cc sltrdbatc sistemul capiiar, singele este colectat de
venc. La adult, in afara sistemului capilar arterio\,,enos, intre
afit(.r'e 9t \nene se mai Iormeazd $i ,Lrn mare nurndr de anasrLo_
mozc arte,ri,ovenoase, car nu se observd la altjjcula.tiile nounisottlilor fi al cirror numir de;,crgte c,u inaintarea in \-ilsta.
Anastomozcic' artcr.iover.roasear.ticular.c ioaci rol in r.cAlarca
aporlului dc singe articular si epilizar Si elc ,. d.,2,.olla , a
o necesitalte functionalS.
Inerva{ia ariicula{iilor. Provinc de La ner.vii n.ricsti. cali:
inerveaze fi celelalte organe ale apar,altului looorno,tlor (oase,
mulchi) ;i tegumcntele regiunii respective.
Distribulia
lamurilor
nervoase artitcrulare estc. foartc cliIcriti. Urii neri!'i pot inelva chiar rnai mru,lte adticmla{ii marr
( d c p i l d i : n c n r r l l c m u r a i ; i n c r . r ' r r lo b t u r a t o f l a s o l d t i g e n u n (1r1r.
l)Lrpi cc. ajung la arlic,ulati, nerrrii se rdsSndes,c larg in
capsuia, la ligamenle si sinoviali. Zonele capsulare cele mar
solicitate rlr.' for{ele mecanice sint Si cele mai putcrni( irel.Yato.
In iurul unci articulafii inierlalangicne se gisesc in .ro(l
objsnui.t 15 pf opriocepto,r-i per-iarii culari, dar in jurrul pr-imr:i
arti,crulalii dista'le a indexului, care estc, d'upd cum se qtit'.
dogctul sl-nsibilitii{ii, sint 22, iar ir.r jurul arti,culatiei cotuhri
sln t 96. Sc poate a-[ima, pe dr.ept cuvint, cd liga,rnentele arti cnlar-c sint tot a,tdt de bogate in reccptori senzitivi ca ti
tcgumentelc, lncit articulafira ne apare ca run r,.criiabil orgar"r
senzolial pcr iferir'. lii sc terminit cu Iibrr: de dimersiuni difcri1.,. clc la 1Ja 17 micr.oni diametru. La capbtul fibrelor dr.'
7 l | | m i , I u t ) i , , g : i q c s cr . c ( e p t o l i i .
Ncrvii alticulali
sidt ner.vi senzitivi. alcituiti
n,umai :lirL
fibrc eferente. lii tfansmit sistemlrlui
ner,vos cenlral ioarc.
irlorma-tiilt' refc].itoare la lunctia articulatici r.('speciivc. irl'o-

10:i

Ftrliooetptorii, lprin nervi, transmit mdditio6,rille de pozitie la


condmrnetredtrsale rnEdula,re, Ia creb,I $i Ia sooarta cerebmld.
Fteoeptcdti pentru dunere trunstnit i,rnrprXllsttrile prin filbrole
dureroase Ia miduvd. unde ele stabilesc conexiuni cu neurddii motodi, qi d,e aici [a sooar'F.
Singuele f,ibre,nerv,oase aiferente caa'e p6tlun:d in articulatie snnt de naturi p,impatic6. EIe pnovin din po6f-gErrxgl,iorr,ul
simpatic qi,inFdfesc \usele sanrguine, avind ndl in vasomotricitate (firg. 37,9).

Muschii lungi cili,ndrici au aproximativ aceeaqi laiime pe


toati intinderea lor $i se gdsesc t,ot la membre. prixCuc miscdri
de amplitudine mare, dar de for{d micd si contribuie mai mult
la,menlinerea direcliei de migcare. Exemple : croitorul, dreptul
lntern etc-

[M#
\l

CARACTERISTICILE
MORFOFUNCTIONALE
ALE MU$CHIULUI STRIAT

Una di:ntr.e cele mai reprezentattive dafinitii din rnrulrtele


carre s-u dat rnurgohiuJ,ui striait o d8tcrErn ki
Lapique :
prrrduce
pnin
care
oone\sbe
un
orga,n
diferen$i,at,
,,finltohiul
trtctie turcru mecanic".
FORMA EXTERIOASA
Corpul omencsc dispune de un numdr dc peste 430 dr:
mugchi striati, care reprezintd in totalitatea 1or 40-450/0 din
greutatea intregului crrp.
Marca majoritate a mugchiJ.orau iorme Ei dimensiuni diferite, r:cea ce reprezintS, de la inceput, un indiciu al relafiilor
dintre formele organelor contractile $i functiilc lor diverse.
In ansamblu, toti mu;chii se pot grupa. dup5 lorma lor. in :
muichi scurti, muSchi lungi, muEchi lati gi muEchi inelari.
M1r$chii scurti realizeaze impreund ansambluri musculalc.
I)rototipul muEchilor scurti este reprezentat de mugchii gan[urilol l'ertebrale, carc contribuie la menfinerca coloanci ir.r
extensi('. Datoriti numirului gi independenfei elcmenLelor, ci
tncrrtin coloana asigurindu-i in acelaii timp suplelca prin iocul contractiilol lor.
Mutchii lungi. sint, dupd forma lor, de trei tipuri : muschi
fusilormi, muichi cilindrici Ei muqchi micgti (fig. :J8).
Mu;ckii lungi fttsiJormi, dc Iorma unor: fuse, au (a prototip muschii gitului gi ai membrelol'. Produc milclri dc for'lir
lclati\ marc iii clt. alnplitudinc mare. Exemplc: isc.hio-gambierii.
10.1

_4 c -

/"i9. J8 -

Forma extcrni\ a muqclrj)or j

muschi
rrutchi

tuzifo.mi.
B _ mutchi
snipenilo.Dri,
pcnitormj : D ,. muschi bicerali. E _
lrruschi
trlcefa]i.

, ..Mu\ch.ii.lali sint. dupd_grosimealor, de dou6 tipuri : mugchi


tali _si subliri gi mugchi lali ti de grosimi mai mari.
Mu1chii lati Si subliri aicdtuieic centurile care inchicl
marile cavitdli
-ale corpului. Prototipul lor este reprezentat
dc mugchii abdominali, care menlin greutatea visierelor :ri
a conlinutului acestora. Sint dispugi in planuri suprapuse ti
fasciculele lor sint orientate in sensuri dlverse.
_ Murchii lari ;i d,e grosimi mai nlari a\r ca prototip murschii care acoprd cavitatea toracicl si mobilizeizd membrelc
superioare. Sint, in general, de formA triunghiulara. cu baza
inserindu-se larg pc coloana vertebrald, torice 5i bazin, iar
cu virful, reprezentat de un tendon puternic, inserindu-se pc
un punct al membrului superior. Fasciculele lor nu au o
directie $i deci nici o actiune paraleld, dar indreptindu-sc
105

cdtre un singur punct asigure prin convcrgenia elorturilor


1or parliale o remarcabild putere globalS de actiune qi irr
special o mare amplitudine de miEcare. Exemplc: trapezul,
marele dorsal, marele pectoral etc.
Mu$chii, inelari, au formi circulari Si pclmit prirr contlactia lor deschiderea sau lnchidcrea anumitor orilicii. Ilxcm. ulchii sfin('lnp l e : o r b i c u l a r u l o c h i l o r . o r b i c u l a r u I b t r z e l o r 'm
iieni etc. Tot un mu$chi inelar, dar cu totul deosebit ca
dirneDsiuni ;i impor'lanti,
poate fi considerat !i mu$chiul dialragm, carc alci(iaYitSiii
tuie$te plaionul
abdominalc $i planfcLrI ca\itetii tora( ice.

Itt.

t,ner

til,Dn{l.tNTitLl t c o\11'()NE\
T E / \ 1 , 0 1 1 ( l $ C ' l i I L O lSl . ll t I r\'l I

ut D?l
Utctar!0p
['r! iJ/
Motitttp

J;il,

(06

:19 -

C)r'dinclc dc stru(turi
col pului mLlscular.

alc

Un mu;c:l.ri stlial estc


alcdtuit din mai multc elementc Si anume : din corpul muscular, tendonul,
joncfiunea tcnclinomusculard. inserlia muichiului,
tecilc sinovialc, burselcr
ser-oasc ancxatc. r'ase'k'
Si ncrvii mulchiuiui.
Corpul muscular. Rcprezintd partea cdrnoasi.
activa a mu$chiului $i i se
recunosc, din pun( t dc \-cdcr-e morfo-frrnclional. rD mitoalele patru ordine cle
structuri (tig. 39) :
7. Strttcturile da primul
ordin, rrizibilc ctr
ochirLl libcr' :
{ascicule
primarc.
muscularc
sccundare sau te|tiarc., des;
periitorile
lol
conjunc-

ti\:e (perimisiunu] intern fi extern), fascia comund 9i spatiul


subfascial.
2. Struct rale <Ie aL cloilea ordin, vizibile cu microscopul,
care au dimensiuni in jur de 100 microni : fiblele muscularc,
sarcolemul, sarcoplasma, retreaua vasculare Fi reteaua nervoasA.
3. Strttcturile de ol treilea ordin, vizibile cu microscopul,
care au dimensiuni aproape de 10 microni: miofibrilele cu
telofragmelc (striille Amicis), sarcomerlle, discurile clare, dtscurile intunecate qi striile lui Hensen.
4. Str'ucturile de al 'poLruleo crditr se referd la stru( tura
Ei dispozilia molecuLard a substantelor organice care alcltrric-sc
miolibrila : scleroproteina sarcolemr.t'lui,acLina 9i miozina (actomiozina) sarcoplasmei, merozinele, protomiozinele, substan{ele
azotate, lipidele, glucidele, corPii gra-si 9i apa.
Structulile de prim ordin. Toti corpii muscrtlari ai unrti
segment sint lnvelili de o Joscie conund (aponevroze) Fasc:iiie sint membrane conjunctive lormate din fibre dispuse pe
doue sau mai multe planuri, in raport cu grosimea lor, 9i
prevazut cu
(lin ('clule conjunctive lixe, cu corpul turtit,
prelungiri membranilorme sau filiforme, cu numeroasc creste cle impresiune datorite presiunii librelor musculare asupra lor (tig. 40). in eforturile mari, fasciile so poI rtrpo li
iorpii mustulari ramagi neacoperiii herniazl (hcrniile musculare).
Fiecare corp muscular este invelit la rindul lui de o
alti lormaliune conjunctivd, de forma unui mangon, clenu.:oili perilnisiunl ertern., care impiedica in condi{ii normale
cle.clort intinderea prea mar a mugchiului qi d,eci ntperea
lui. De la interiorul perimisiumului extern pleaci in interiorul corpului muscular o serie de despdrlituri coniun-ctive
care sint cu atit mai subliri cu cit invelesc ;i izoleazi fascicule musculare mai subtiri 5i care lorneazd in totalitaitca lor
perimisiumttl irfiern sau end.omiziurn. Prin fibrele lor elasiice atit perimisiumul extern, cit ;i endomiziumul au calitatca de i se adapta Ei de a reveni cu ugurintd la pozitia iniexpanliali a mu;chiului, neimpiedicind forla de contractic 9i
siunc active a corpului muscular.
Pcrimisiumu] cxtern este bint: izolat de lascia comurld'
de care o separd spotirrl .subJascicl Acest spatirt virtual este

t07

permite al.unecarea
umplut cu tesut conjunctiv 1ax care
perim:isiumului extern pe fata interioard a Iascii com,une in
timpuL contractiilor musculare.
Despdrfitoarele endomiziumului separd intre ele Jasciculele
rmtsculare. Dimensiunile fasciculelor musculare sint diterite

40 -

Aspectul
histologic
al fasciei :
1nuclei cerule conJunc{ve, 2 fibre colgcne
substantn
ca o tesaturS, 3 tlbre ela-stice, 4 Fig.

DupA dimensiunile
dupi r-olrmul
rorpului
muscular,
lor,
Iasciculcie iau denumirea de fascicule primarc, sccrrndarc sau
teriiare. Fasciculele primare au o grosime dc 0,5-1 mm si
sint akeituite din l0-30 libre musculare. Fasciculclc secundarP
rezuitd din unirea mai multor- fasciculc primare, iaf [ascicr.llele
tertiarc din ur-rirea mai multor lascicule sccundale. Fasciculelc
tertiare sc gisesc numai in mu$chii loalte \.oluminoti, (um
cste, de exempiu, tricepsul sural.
Structurile de al odilea ordin. Ir rdiferenl cle for-ma lui. cor'pul muscular apare in se-ctiunc transversalS ca fiind lormat
dintr-o serie de poligoane ({i9.41), {ormate din {ible musculale, care, datoritl
compresiunii reciproce din
interiorul
muschiului, capatd forme de prismc. Grosimca celo| mai finc
fibre este dc 10 microni, ii a celor mai mari de 100 microni,
108

rar iungimea .lor de 5,3- I2 cm. InLro lugimea


sj grosimea
Ubletor nu existd nici un raport. Fibrele f-oarte
pot ti
lunii
subtiri. iar cele scurte pot avea g.osi-i apr"cialil;. ""' '"

Fibra musculari

este fonnate dintr-o membrand sublrre


sub care se gdseqte t;;";i;_"
::.."1:ti:,::lud-sarcotem,
sau
sarcoplasma, care con{ine nuclei, condriomi gi
rncluzrr. precum $i o protoplasmd dilerenliati, numiti jnoplasma Gie. 42).
S-a alirmat cd numirul fibrclor musculare nu
se mai modifici dupd na$terc si cd mdrirea lor in
cliametru, prin
practicarea e'Nercitiiior lizice. s-aI
datora diviziunii gi deci
inmultirii
miofibrilelpr
din
carc sint
formatc
(SiccleIbauer).
Stlucturile de al treilea ordin. Fibrele muscuIare
sint
alc6tuite din
Fig. 41 - Sectiune transversal5 printr-uo mu$chi.
400-2000 mio I iltrile, n\ste
Iilamente subtiri de 1-3
microni grosime, cu o lungime egal5 cu a fibrei, dispuse paralel cu axa acesteia. Fiecare miolibril5 este intreteiati
trans\.ersai gi ia intiervale regulatc de o serie de mernbrane subliri,
numile telofragme, care impar-t miolibrila
in mai multe segmente, denumite sarcomere sau cdstrte msJsculare (I/-roi.Lse).
_ Sarcomerul prezintd o por{iune centrali, care apare ca ur.)
disc intunecat (discul 0), cuprins intre d.oud. d.iicuri clare
(discuri I). Substanla discului intunecat este anizotroDb. deoarece acest disc este alcdtuit din micelii albuminice. care au
caracteristicile optice ale unor cristale birefrinsente.
Substan'a discului tla| este izotropii. Aspnctul striat al musclliului se datoreqte acestei altclnanle a discurilor clare cu cele
intunecatc.
Ficcare telofragmd separd deci intre c.lc doui discuri clarc,
apar!inind la doui sarcomere deoscbite, lndltimea sarcomerelor

I09

e'stede aproxim aliv 2-2,5 microni, iar intr-o miofibrile lungt


de 10 cm se gdsescaproximati\' 50.000 sar(omere. Miofibrila
nu este altceva decit o succesiunede sar(omere.
In manualele mai vechi de anatomie descrierea succesiunii
discurilor este prezentat5 numai aparent diferit, dar ea resdiscurile
pecta aceeagi organizare. Se a{irme astfel cd atit
doui
cite
in
intunecate, cit si cele clare sint separate
sernid,isanri de o formaliune care se numegte strie (fig. 43).

2
3

Fig, 42 -

Fibra musculitra :

irolare.
miolibrile
i
endomiziurD.

sa.colem.
sar.oPlasnra.

In discul intunecat se gbsegte


stria llLi llensen,
iar in dist'ul
clar stria Lui Amici, care nu estc
decit telof ragma. Succesiunea
elementelor poate fi, deci. redatd astlel : un semidisc clar,
stria Ami('i, un semidisc clar. un
semidisc intune(at, stria IIcn.sen, rrn semidisc intunecat, un
( lar. stria
Amici
semidis(:
cuprinse
Elementele
E.a.m.d.
(telointre doul slrii Atnici
Iragme) Iormeaze sarcomelnll-

l.i.q. 4:; - Structura scir{,


miltic:i l mioJibrilei:
C drrc
disc intuneat.
O clar, l
scmidisc clar. 2
semidisc 'n
$trin ADrici,3 Hens",
stria
tlrnccar. { -

Iliolibrila prezinte un marc nrrmar de nuclei. de Ia citcr.a


sut(' pent|Ll lrb|elc mici, pina la cltcva mii. pentru Iibrelc
lungi. tia nu csie. de(i. o celulil. r'i un sincitiu. Nucleii au o
situatric (aractcristicd.
mafgiDalii,
fiind situaii jmecliat sub
mcmbrana dc invelig a fibrei, dcci sub sarcolem. Ili sint incon_
julaii de salcoplasmd, care cstc Iichidi sau semifluidd.
Colpul musc.ular arc o ( uloarc fotie datoritA hemoglob.inei
sanguinc, rlal fibrcle muscuLar.c sint unele rosii, altcle albc.
Fibr-clc albc. (.ontin o cantitaic mai micd de hemoelobini si
de sarcoplasmi si o cantitatc mai mare de miofiblitc.
Ilic
au posibilitatca clc a se contr.acta mai rapid. Fibreic rosii se
, u | 'l l a c t a i m a i l o n t .
Structurile dc al patrulea ordin, DiD punct dc vcclere chimi(. lesutul musc.ulal con{ir]c' 70-75"/o apd, iar restul substanle
ttinricc
divcrsc. NIu;chii r-epr.czinti astfel marelc rczcr\.ordc apar al olganismului, jumitatc din apa organici fiind cor-r_
llnuti in cl. Sarcolemul al'e o str.ucturd chimica apropiata de
a clastinci, cstc adicd o scli r.,,/)r,,tcind (proteinA Iibroasb).
1'lasma coagulabild a fibrclor. ('stc lormatd dintr-o protein.l
n | | m . t a c ( t ' , m i o - - i i r t i .A r t o m r u z i n a , r . \ l r . a s e p e n t r u D r i m a d a t j
,lin mu;t lri dc Krihn .irr t868, csL,' o subsiantd intcrmodiaru
intre palaglobulind si librin.i. Ita arc calitdti enzimatico. fiind
capabili si sc'inclezcacidul aclcllo:illlriJosJoric. Acest acicl a(.tioncazi iri scnsul ntodiliclrilor pr.opr.ietSlilor mecanice aLc fibrcIt-rr clc. miozind.
Idcindu-kr
mai extensibile.
Cir.rd acidul
aci|,nozinlrifos[o|ic dispare. r unr sc intimpli
imc(liat
chlpir
n r o a | t c . I i l > r r . l ci s i p i c | d c l a s t i t . i t : r t c as i s e i r ) s t a l c a z aa s a - l ) l i m r l i : i
f i g i d i t a l , ' r ' a c l a cr r i c i r .
A ( t o m i o z i n a c s t c a l c i t u i t i : l c l i D c l o L r ip
r roteinc.acthrusimitt,
:/no, carc al(iiLlicsc in inter.iolrrL satlomelului o scric rl,: Iilamentc dispLls(' pa|alel. Discur.iLc intunecate. anizotropc, <'onrrn
in spccial Iilamcr.rlc de miozinir. iar. discrrrilc clar.c, izotropc.
conlin in spctial filamentc. do actinii. I'ilamentelc clc actinir alc
cli;cului clal pitruncl intrc fiiamt'rrtcle cle miozini ale cliscultri
intunccat 5i in interiolul acestuia sc leagd intre elc prin inter.mecliul unor Iilamente subfiri, numite filamentelc S (fir.l. 44).
In timprrl t ontlacliei mLrscularc fiiarnentele S sc s(.urteazl.
iar lilamortclo clc actind alulrcci pc filamentelc dc miozini. sc:
intrepiitrund provocind scurtarca miolibrilelor. Tn tjmpul (lccontt'ac'{ici muscularc Iilamentclc S sc aiungesc, iar filamcntclc
dc actinir si ccle cle miozin:i lcr.ir.r la pozitia de reparrs.
111

rT
Molecula de miozind este lormate la rinduL ei din doud
molecule de merozine, dispuse intr-o succesiune linear6, iar
o moleculS de merozind este alcdtuiti din 90-100 particule
de protoniozind. Contractia musculard ar consta dintr-o regrupare a protomiozinelor, induntrul moleculei de miozini.

t,
TIJ

Y
Fig. 44 -

rrasma, o a -

Iibrd

tr,lccallismul contractjci

crisc 'ntunecqt,;

muscllara

rclaxarA, b -

llTi#
iibra

$:".'t""i

mascurarl

1;,,5'^":

in conhaciie.

_In afard de proteine, in mugchi se mai gdsesc gi alle


substonle azotate (crealina, creatinina. fosgenadeninb etc.),
lipide (trigliceride, foslatide etc.), glucid.e (dinlre care cel mar
important este glicogenul muscular, forma de rezervd a glrrcozei) 9i corpi, gra$i.
Tendonul. Este un organ de culoare albS-sidefie. foarte rtzistent gi inextensibil, de formd cilindricl sau asemdndtoaxe
unui cordon turtit. Este constituit din fesut tendinos. in care
predomind lasciculele conjunctiDe, dispuse rectiliniu, intr-o
singurd direc{ie. Fasciculele conjunctive sint formate din Jibre
tendinoase, care la rindul lor nu sint altceva decit grupr{i de
l-ibre colagene, legate intre ele printr-un ciment spe"ciai.tntrc
fibre se insinueaz| celulele tendinoase(tenocitele).cu nucleul
112

de obicei excentric, cu prelunguri lamelare, suprapuse in serii,


formind lanfuri tendinoase in spaliile interfibrilare.
Cu cit tendoanele sint mai voluminoase, cu atit structura
lor se complicd. Tendonul simplu este alcdtuit dintr-un singur
fascicuL conjunctiv. In tendoanele mai mad, fasciculele primare
se unesc ai formeazd fascianle seatndare, terliare g.a.m.d.. Tendonul
lui Ali]e, de exemplu, este format
din fascicule cuaternare.
Gruparea acstor fascicule se
face, ca qi la muqchi, prin despertitoare oonjunctive. Vom recunoalte
deci $i la tendon un peritendon extern, din care pornesc spre intrior
un numAr de despertituri ce se insinueazi intre fasciculele tendinoase
de diferite ordine Ei care in totalitatea 1or alcdtuiesc peritendonul intern.
Jonc(iuneatendino-musculard.Nivelul unde corpul muscular se continue cu tendonul reprezintd o zone
de mare importanti pentru activitatea musculard, gi de aceea o vom
considera ca un element separat al
mu5chiului-organ (fig. 45).
Directia sub care fasciculelc
Liq. 4s - Jonctiunci.
lcndino-musculard.
musculare continu5 cu cele tendinoase diferd de la mugchi Ia mugchi.
La mu5chii la{i ai aMomenului, de exemplu, directia lasciculelor musculare este aceea$icu direcfia fasciculelor tendinoase.
In majoritatea cazurilor insd fasciculelc musculare se insera
oblic pe direciia lasciculelor tendinoase, fie de ambele laturi
ale tendonultri (mufchi peniformi), ca Ia ibrahialul anterior,.
dreptul femural etc. (fig. 38 C), fie numai pe o latur6 (mu.tchi
seni.penifomi) ca la garnbierul anterior (fig. 38 R).
Fibrele musculare nu se continud cu {ibrele tendinoase.
Ceea ce se continud din corpul muscular cu tendonul sint
ni$ie fibrile conjunctiue, provenite din endomisium, deci tendonul continud doar aparatul despdrtitor conjunctiv interfibri8. Anatomia lunclionala

a apara{utut locomotor

113.

iar al corpului musculaf. La nivelul unde fibrele musculare


se temina, ele aderd insi printr-un fel de ciment de
naturir
proteicd la tesutul conjunctiv aI endomisiumului si prin
inter_
m-ediul.acestuia, in timpul contractiei, aclioneazd u'*pru
t""_

,clonulllr.
Tendonui liind foa|tc, rczistent. iar fibrele musculare
foartc
elastice, in timpul con tfacliilor. museulare puternice jonc.liunea
tendinomusculari
va fi deosebit de solicititi,
ea reprezentincl
punctul cel mai slab al intregului
muqchi_organ. OJ""""",
f"
acest nivel se intilnesc in timpul exercitiilo.-r
fizice excesrr.c
,cejc^mai dese intinderi
li rupturi musculare (clacaiele).
musr.ular fi tendonul sint. deci, elcmenic
struc_
..- -Lolpul
rurale
separte, unite numai func{ional (Goss _ 1944).
Insertiile musculare. punr.lclc de inserlie
ale tendoalrc.lol
-reprezinlte alte elernentc, jmportante. ate '
-ug"triutui_o.gan.
Tendoanele sc^pot inscra pc segmentul
osos fie direct pe (,omo s u l u , l . l i o p r i n i n L c r . m c d i u Lp e r i o s t u l u i . I n p r i m u l
caz
rI rl 3
o cr er ll e L e n d l n o a s c s r . ( . o n t i n u i d i r e c t c u
fibrelp colaqene ale
05ului compact.( um s,' imrimpla la niyplul
l " r " r l i " i " "' ri ;?; jr,;r;.;"i l"__
sului pe rotula. a rendurului Iui Ahile p"
,"f
,i
(reastaa:pr.ia f{,rnurului.
r"u
a"o"rta" uit*"t*l
.f"'",1"_
lli
1,.p"
trnuare a tendonului (u osul

txf ile excesi


f e potp''oci
uc.c.i..r,:",11
ix T#lil

;13!J! ",i:,1_

clor].Lll.smulqeri a soa.\c.
majoritatea t.azur.ilor.. insi. tencloanele sc ir.rser6 pc
.In
r..rs
prln
intermediul pt,riustutui. Iasciculele tenalnoase
lJiSnin.r
,ll:-tSu rrblete.(otaq,.ne alt: periostului gi prin intermediul
acestura, cleci pr.intr_o suprafati mult
mdritn, ader.d la os. In
acc\le ( azuri. in limp.tl (.furturilor cxcesi,,.e.
n , , . r . l o I ._ " i
lJruuucc smulgcr.r at(, unL.i pofliuni limitatc dc os, dar sc pot
produce' decoliri periostale.
N'lai trebuic rcmaf(.at taptul cI it.lsertiile
muscularc nu aLr
numai un rol
(.i fi unul trofic. O bund parte
a cle.mccanit..
mentc_tor.nutritive alc osulrri soscsc la acesta
din urme prtn
rntermediul tendoanclor. S_a putut, astfel, urmiri
-."
cu_-.rll.tnrr_
'orii't",,tefc minerale. !i
special cialciul solubil,
."rre
.in
uoane ta os $i de aici s-a conchis cd se poate "voibi
oe o
"irirrn1.
adevdrate simbioz5 trof icd os-muich i
;;
@;tr;""i;;
Tu"il" s^inoviale. pentnr a se favoriza alllnecarea
"'
in cana,^,
rele
osteo-libroasc prin cale trec, unele tendoane
se inve,
Ilt

lesc in niste teci sinoviale. care au lorma unor saci fdrd deschidere.
O teace sinovialS este formatd dintr-o Joifd xiscerald, care
acoperd tendonul, Si ana parietald., care tapeteaze canalulosteofibros, ambele foite
continuindu-se gi lormind,
Ia nivelul unirii Ior. Iunduri de sac (fig.46). lntrc
cele doui foife se lormeazd astfel o cavitate virtLrala,
celei a sc- .
asemdndtoare
roaselor, in care se gf,se$te o cantitate micd de Iisinovia.
chid analog cu
Unele sinoviale tcndinoase intrd in comunica!ie cu sinoviali arti( trl:lliei ve<'ine. Astlcl, sinoviala mulchiului PoPlitcu
care Ia inceput este indcpendentS, ajunge sA ( onunice cu sinol iala gcnllnchiului.
Sinovialele tenclitroasc
au aceeagi structurd histoLogicd cu cele arti(ularc
Biodinamica tendoaneA
lor. Alunecarea tendoanedaca
lor, indilerent
Prezint;

teci

sinoviale

nu, reprezin t d u n mi nunat


cxemplu

de

lig. 46 -

sa\l

pol lc( \lullo

A:

Tccile sinovialc:

i.,","i* '";.;".",1i
i?r'",'.1i1",'#3i1.
t ' !u n j r n c t r \ "
^ M:r
"1?,,i

Mrt,scl.riul
biodinamicS.
Ioria sa de acliune prin intermediul tendo'
lir"i-lt"
-ti"
de eficacitate, frecarea ;i rezistenta Jiind
;
;"t-um
;Ltt,
de mici, incit pierderea de for|d in lungul tendo;;;;i"-;d
nului esie minimd.'Se pottc astfet afirma ce tractiunea unur
sa
muschi sdndtos cste I d0 % transmis'r dc La c\trcmitatca
musculard la punctul sdu de inscrtie osoasA'
mai
In biodinamica tendoanelor.in afara tecilor sinoviale'
qi nlr:oten'
pdrdtcr?dorllrl
:
anatomirc
elemente
inten'ln doud
1t,

.dozzL Pentru a infeJ.egemai bine rostul lor, trebuie sd Ie cunoa$tem dispozitia qi structura (tig. 47). Paratendonul este
format din tesutul areolar grdsos peritendinos, care se ingroagi
in jurul tendonului fdrl teace sinoviald sau in porliunile ten,donului cu teac5 sinor.iali, in carc aceastalipseste.Mezotendo,

2i...-=
l'')1"-=.S'

Fig. 47 Elemcntele componente ale tcndonulul


pe o sc(1june transvefsald. A - in pozitie normalS,
B - tendonul ridicat intindc mezotendonul.

nul leag, tendonul de patul pc care alunecl gi este format


.Cintr-o serie de straturi de iesut conjunctiv care conlin sisteme
vascularc ramilicatc in arc.adc. N{ezotcndonul repr.ezinti astlel
(alca normala de iligare a tcndonului.
Excuffiia IongitudinalS a tendonului dcpinde atit de structurarca paratcndonului, cit ;i de lungimca mczotendonului. Paratendonul este astfel structurat incit ramurile lui vasculare
(artcrialc qi venoasc), prin orientarea transYersald, sd permiti
.alunecarca lor unclc pe altcle. Vascularizatia paratcndonLrlui
'cste autonom5 faiA de aceea a tendonului, care este orientati
longitudinal. Pentru a constata lungimea mezotendonului este
irrdispensabil ca teaca sinoviali sau paratendonul sd lie sectionate ({ig. 47 b). Dupd sectionar-ea tecii sau paratendonului,
tendonul poate Ii tras
in afard 9i mezotendonul pus sub
tcnsiunc. Lungimea sa arate de ce tendonul poatc Ii mobilizat cu u$urintr5 in sensul lui longitudinal.
Bursele seroase sau mucoase, De la inceput ht'buie spccilicat ci denumirea de bursd seroasd cste greqitd, deoarc( c
aceste {ormatiuni, intocmai sino\.ialei articularc
$i tecilor
sinor;iale ale tendoanelor au alte origine embriologicd gi altir
structurd histologice decit seroasele. Au fost denumite seroase
numai pent|.u c6 au rolul dc a favoriza miscirile.
Dezvoitarea acestor formatiuni, care apar in imediata vct initate a tendoanelor li muqchilor, estc in strinsd lcgdturA tu
miqcirile acestora. Bursele se pot ,[orma prin dor.rdmecanisme :
pritt frecare 9i prbr contdcL intermitenL.
Un exemplu de bursd formatd prin lfccarc esto burso sttrotrt.tmiald,, car:e apare intre fa{a in{erioare a acromionului 5
Iendoanele rotatorilor umdrului, in plin spatiu de iesut conjun( ti\. ia:(. datorita frecdrii dintre acestea. Un tendon care alr.rnc('d pe un plan dur atrage o subtiere $i o disparitie progrcsivd a fibrelor conjunctive aLe atmoslcrci conjunctive in calc
sc produce frecarea. Areolele tesutului cronjunctiv se mlresc si
se contopesc intr-o cavitate \,irtual5 mai mare. formindu-sc
astlel bursa.
Un exemplu dc bursd formatir prin contact intcrmitent cstc
ttur.sc rcLrocalcatleand, care apare intrc tcndonul lui Ahilc si
('al('a!1eu.In pozitia ortostati(i. tcnclonrtl cste aplicat direct pe
os. iar- in mers. <incl piciorul s(' c\tin(lc, a(csta st' depdrteazi
ck' cakancu. Conta(tul intcl'mitcrrt clintrc t<'ndon si os atlaqc o

1r7

subtiele a trabeculelor conjuncti\e ale l(]sulului conjunctiv Lax"


o disparilie a lor li unirea areolelor conjunctive intr-o cavitate.
Bursele sint deci niste (.aviteti virtuale, cu pu!in lichid
similar celui sinovial. In intcrior. au un aspect nctecl Si luclos
Si o structuri asemenetoarc sinovialelor articulaxe 5i lcndinoase.
Prin solicitdrile exagerate in timpul elorturilor excesrvc,
bursele sint iritate, conlinutul
lor dc lichid creste fi ast_tel
se produce bursilc sau higrona.
\;ascularizafia muSchilor. Cor.puL rnrrsculaI pr.r.zir.rti o bogata reiea r asc.ulari, Iiecar.e mu;r hi pt.imind mii muirc arteriole : unele lcrmir]alc, ial. altele care ntc].g in Iunglll despar!itoareior conjur.rr'lir.e. divizindu-se, anastomozinclu-se si formincl relcle capilarc in pelimisiurnul Iibr-elor. Astfcl sc ajgnge
ca lictare libra musculard si fie inconjuratd de o r.clca iapiiarA. cu ochiuri orale. De la accasti r'('!oa pleace venule, separate Ia in('eput dc arteriolc', dar care ajungind in despdrlitoarelc conjunt'tivc clc ordinul al doilea, incep se devind mai
mari si sal rlrm('z(. traiectul arterelor.
'.['r'nc]onul
clisprrno clc o .r'ascularizatie mai slabd. In peritendonlil ('xtcll sc alli-r o relca s6racil, care alcdtuiegte qi'in inteD I r r l t , . n d o n t r l r r,i , I n l ^ a n C i n S e m n a t i .
In mu5c'hiul in lcpaus sint permeabile doar un numdr limitat dt' i'apilalc. 1.re'cind in efort numdrul lor sc mdreste de
7.p, ,'t'i. lrr felrrl a,,-sta tesutul muscular ajunge sd beneficieze
dc r antitltilc. n({ esarc de singe, care sint de 20-25 de ori mai
mali in activitate decit cele suficiente in repaus.
Inervalia mugchilor. Impreund cu vasele pdtrund in n.rugchi
Si nervii. Acettia prezinG Iibre aferente senzitive, care transmi,t impresiile senzitive de la receptorii musculari spre centri
nervogi, gi fibre eferente, care transmit tmpulsurile motorii dc
la ct'ntri nervo$i la muqchi. La nivelul termjnatriilor fibrelor
motorii se g5sesc pldcile moLorii, astpta cdrora vom rerenr
cu amlnunte intr-un alt capitol.
Locul comun dc pdtrunderc a vaselor;i nervilor in mrr5chi sc numeEte zona vasculo-nervoasd (Freze.) sau de
llit
nu)scular (K. V, OgnieD). Fiecarc mu$chi prezintd portiuni binc
precizate, in care se pot gesi a(este zone comune de petrunderc a vaselor fi nervilor.
118

PROPRIFJTATILD FIZICE

ALE

MU$CHIULUI

Nlugc.hiul striat (lispune de dou;i proprictdti prin(ipaLe :


.
.i(' a se rontlacta gi dc a Ii elastic.
Proprictatc-a de a sc contracta rezuitd clin mcc.ar]ismc,lc
f i r i o l o g i ( o , b i o t . h i m i c es i b i o f i z i c c p r . i n c a r t , ( , r r , , r J t i (al r i m r ( i
potenliali estc trans-lormatd in cncrgic mecaniri-.
StLlcliul
dcsfi;urat
al contractriei musculare este de competenta Iizrologiei.
\4uqchiul-organ, prir-r col'pul sin muscular, cste insd si un
.c.r|p elastic. Dace asupra lui intervin lorle cle presiune, torsiune sau traciiune, dupd inliturarea
acestora el tinde sd
|c\-ina la dimcnsiunile inifiale. Elasticitatea musc,ulard se comporta ca un amortizor pLasat intre lorla contractild si forfa clc
irrcr'{ie a segmentului mobilizat (Aubert).
Cea mai importantd calitate {izici a muschiului. care r-ezulti diD elasti<'itatea lui, cste a(eca ra r-erinc Ia l ngimca
i r r i f i a l d d u p i a l u n g i r e . I r i b r c l e m u \ ( L l l a r e , r o L r s i c l c r a t ci z o G t , s e
supun lntnr totul legii lui 1look 9i gr.aclul lor clc alungire cste
proportrionaL cu forta dc tracliune. Considerat insd ln totalitatc. corpui muscular datoritd sistemului de despdrtituri conj u n r - t i r e q l " , a t o d i s p l l n n n t r r e s p ,i l ; r i t i p q r - a l a i c a s t ! L c g t '. : i
cu cit for{a calc produt,c alungir-ca (.r'cgt..(.u atit ritmul dc
alunpire scadc.
Iirtre for'la dc contlacfic a mu5t.hiului ;i rczistcnfa lui dc
alurlgire existir o strinsir <orelafic. S-a calculat astlel ci lorta
clt, coittrar:fie a mu$chiului este dc apro\imati\. 5--8 kg pentrrr
rtn c:mr clin suprafala lui pc sectiun(. Lrans\:ersaLri.iar rezistcnta
l i r r r l u n g i rL r v a l i a z i i n t r o 2 . ( jl r g c n r , t . i u c l m L i 5 ch i L L le s t e r c l a x a L .
.ii 12.5 hg/('ml cind mu;ctiuL cste ( ontr.actat. Dcr.i, intrc lorla
n'laxima dc contractic cler8 kg/cmJ si lezistenfa maximi
Ia
alulgire clc 12,5 lig/cmr cxistd o timitd de siguran{d. Acerasta
;cade la in(li\.izii antrcna!i. Ja r.arc for'fa muscularA c:.csle.

PlttEl.lll-.

MECANISMEIE GENENATEALE LOCOMOT]EI


Migcarea rezultd pe de o parte din participarea tuturor
segmentelor aparatului locomotor ti ale sistemului nervos care
pun in actiune o serie de torle interne $i pe de alt6 parte din
interventia unei serii de lorle externe, in ultimi instanJi migcarea liind rezultanta interac{iunii dintre aceste Iorte. Baza
morfo-funcfional6 a milcerilor este reprezentata de arcul neuromusculo-osteo-articular.
T{)RTL-LT'INTERNE
Se numegte forf(t orice cauzi care modilicd sau tinde si
modiJice starea de repaus sau de migcare a unui corp. Analiza
Iortelor carc produc miqcirile constittuie obiectul dc studiu al
unei ramuri a mecani(ii - dinamica.
Corpul omenesc,ca orice organism viu, este un transportor
gi un transformator de energie, sursa energeticd a organismelor vii liind asiguratd de intervenlia enzimelor, de desfdlurarea continue a proceselormetabolice ale glucidelor, lipideIor $i proteinelor qi de s<:himburilecontinui de sarcini electrice dintre suprafala corpului $i mediu. Odati produs6, ener
gia este utilizate sub formd termicd, electrici, fizico-chimi(i
$i mecanicd. Migcarea sub -torma exercitiului lizic utilizeaza ii
ea aceste forme de energie, care se manilestd ca forte interioare.
Miqcdrile cane au realizat lo(omotia corpului omenesc sint
forme superioare ale migcdrii gi legile de manilestare ale Jormelor inferioare de miqcare (mecanica, electrice, chimicA etr.)
nu se pot aplica integral. (Vezi Partea I ,,Formele principale
ale miscirii(().
120

Succesiunea forfelor interne care intervin in realizarea miS"cerii este u-rm5toarea: impulstr] nervos, contradia rnusculard,
acliunea pirghiei osoasegi mobilitatea articulare.
Capitoiuf - pentru a fi complet prezentat - atinge Si
unele probleme de fiziologi,e 9i biochirnie, care vor ii tratate
in toata complexitatea Ior in cadn-tl ac'estor specialitati. Noi
nc vom referi deci mai pe larg numai La aspectele legate de
anatomia functionali $i biomecanici.
IMPUI,SUL

NERVOS

Prima for{i internl care intervine in r-ealizarea migcerii


sint impulsurile nervoase, cerora trebuie si Ii se recunoasci
intli triiectele sau arcurile organice pe care se scurg rsi apoi
iii se descrie natura lor intimd.
SEGMENTULNEURAL
In ultimi instan!5, migcarea sau deprinderea motorie reeste.
zultd din inlSntuirea unor acte reflexe conditionate;
prin urmare, un act reflex catenar perfectionat in care sfiriitul
unui reflex constituie stimulentul reflexului urrnitor.
Mecanismele care stau la baza mi$cErilor sint deci de naturir
neuro-musculard, sint acte reflexe. Arcul cel mai elementar
prin care se realizeaze mi;carea este format din : organele de
centri
iimt (analizorii), cdile de transmitere a sensi,biliitii'
(fig'
48)
musculard
placa
motorie
motorii
llervosi, ceilu
Si
Organele de siml sau analizorii. Conditiile mediului extern
5i ale ielui intern Iiiird schimbdtoarc.ele trebuie transmisecontiDuu sistemului nervos central. Acest deziderat .lunctional
cste realizat de organele de simt (analizorii).
Analizorul reprezintd un sistcm funcfional unitar constituit
un scgment alerent, tlc
pcrilcric, recepLorLLL,
dintr-un
""gmetll
si un segmcnt ccntral, sc@,rtoccrebrald Denumirea
cond.ucere.
dc analizor, data de I. P. Paxlo.-, provine din faptul c6 orga-,
nele de simt au posibilitatea dc a analiza conditiile mediului
.xtcrn li intcrn,
DupA cum receptorii desert'cscsensibilitatea extcrna sau
intelni, ei primesc numele de crteroceptori sa:uinteroceptori'
Interoceptorii se pot impdrli ;i ei in DiscerocepLorl,care

12r

semnalcazeimpro\iile. provonitc ,lc la


n i r , - e l u lr i . c e r e l o r . s r r r . .
proprioceptori care semnaleaz.r- jmprcsiile
pr"i="it"".1"
fn
organclc aparatului locomotor. Shnrittot
l
otrl.
Erteroceptor"ii s-^ impart in r,.r.o.pt,,ri
dc cuntact, cum sint:
reccptorii tactili sau gustativi .
\i itj r(,(:cptori fa clistant,,

^il
Fig. 48 -

Schema unci miicdri rcflcxe:

Dintre toatc accste categorii de impresii, lte vom refeu tn


special la tlansmiterea in continuare a impresiil.or tactile de la
nivelul trur.rchiului ;i membrelor-.
DupI ce sint culesc Ia pcriferic, excitatiite provenite din
sfera sensibilitetii cxteroceptive trec prin urmetoarele formatiuni neuronalc :
a) receptorui scnzitiv respectiv;
b) cilindraxul primului ncuron senzitiv din gangtionul
lahidian (proloncuronul sctzitir') ;
c) clendritcle primr-llui ncuron senzitiv (arc sc comportd.
dilerit:
cele scurte gi mijlocii ajung la cornul posteriol al
mdduvei, ullde rcalizeaz5 sinapsa cu al doilea ncuron senzitiv,
iar;
cele lur.rgi sc dispun in cordoanelc iui GoUt Si Burdach.
clin coarnelc' postelioare ale meduvei $i ajung pind in bulb,
urrde la nivelul nuclcilol GoIL ;i Burdach fac sinapsa cu al
rloilea neuron senzitiv;
d) axonii neulonilor scnzitivi de ordiuul aI cloilca se in(r'ucileaze si constituie palrytica ReiL mediand;
c) totalitatca fibt'clor. scr.rsibilitatii gen('ralc uf(i pe partea
\ntrale a nuclcrLlrLi talamic ertern, unde sc giscqtc al treiLea
reuron senzitir', la nivelrrl ceruia se realizeaz5 o noud sinapsd:
I) de la nut lcul talamic'. plin der.rch'itclc'cclr.ri cle al treilea
lleulon senzitir-, excitaliilc senzitir-e ajuDg la nivt-'lr,rl scoarfei
parieto,le ascetrdclltc, unclc sc elaborcazir senzatiilc.
Proprioceplorii sc galsescla nivclul tr-ltriro| organclol apaIatrriLli 10(onoto| si |cDl'czirlti clcmcntt'lt. matcfial(' alc sistcrruLltti settsibi|iLa[ii prcjrioccpLi"-e .!i pot Ii incachafi in rlndul
nrccanoreceptortk-'r, la lcl ca presoreceplol'ii pare.nchimatoli ar
orgar]elor internc sau (.ei vasculari, o|i ca receptorii tactiii
(V. N. CerrLigouski).
Osul prczintir o sclit' cle lcceptori arle'rali oasclor ii nirdu\-ei osoasc. Sc poatr. tonsiclcla (e ner\,ii osului pl'ovin din
sistcmui analorrit (lc (al'c dcpinclc rcglalc.a (lcbitului san{:ui!r !i ci al a(l.iona nLlmai sub inlluenla lactotilor' locali
c i c p l c s i u n e ( 1 c r ( . / . \ ( ' i ' s i i i 1 9 . 1 8r 1 1 . S . ^ S l t c r t r t o t r 1 9 6 3 ) .
R e c ? p l . r ' i i a : ! i <r t l a i i s i r i t c l c m i i i t t t r L l t c t i p t r r i : l a t x a m e r-,ul histologic :(' p(iL purle in cr iclcr.ilii t:;clnttsi'tLtriLibere,
t.r'pusculii. Itri ( |olc1i-)l arz(trri, cr.rrptrscrrlii Iui. liraTIse. orgd.-

--i..r_,l;:ru'*jlS,.w*l;*#:lj"?;1r;l'kr-r_"*.!:."";.;"
(telereceptor.i), cum sint
ocJ.rii,- r rrcr.hea ;i organul mrro_
sului. Receptorii la dr:stantdorera organrsmului
posibilitatea cte
a reaciiona inainte de a veni in c"ontacr
oi.eif" Ju""ll"n1,r
externi.
Ixter.oceptorii inregistrcaza (.inci categorii
de impresrr :
tactilc, olfactive,_gustitive, ale vibraliilor "tu_i"r.r"'i'
uf
u n d o l o r s o n o r e .I m p r o s i i l p t a c . t i l cs i n t
r c c e p l i o n a t ; d " D i c t". .
I n p r o l es c g a s o s cr e c e o t o r is r r b f o r m a r r n o r
a r b o r i z a ! i id e i r t l r i ticc, libere sau corpus<uJare,carc pl.ovin din
neuronii ser.rziti\,i
unipolali ai ganglionilor lahicljenl. Implcsiilc
.i,,lt
,1,' r'c(cptorii dispuli p|intr.,, ri.hilclc. "1f""i,.'.
cpiteliall'
ali.
:11:'*l
t r r r ( - o a s coi i l a ( . t i \ e . C e l c g L r s i a t i r i ,s i D t
r _ c c , c p t i o n aci lct , r . c c . c o
t o I ' i i c l j n i t u . r r l t . c l r r l e l o ls c n z o r . i a j il,u. , n l i r i t l ' i , ,
,rrig,,,ii'g..

t a t i r i . I n t p l r ' i 1 1 l nr i l l r a : i i , , r . L n t r . r , , ; , . . ,
. t i l t , . r r l . . i p, 1 , , , r : , r : . , : .
r , ) t o : - C rp,l , ) r . . , t i , a . i . i t ; . r . . . t . , . t , . . . . .
t i , t . , .. i r . : t , . , r
,
I.
' ) r ' q a l t u l . iu ( l i t i \ ' .

122

r23

nele ,lui RulJini, corry:ratlii lui Timofeeu qi corpusculii VaterPaccini mici.


Expansiunile libere sau descoperite au forma unor arborizatii variate ca aspect Si se geses(, in capsula articularA,
mai ales la nivelul jonctiunii acesteia cu periostul. Ele se
reunesc intr-o ramuscule senzitivi mielinizatd Ei servesc
la transmiterea e-\citatiilor dureroasc.
- Organele lui Ruf/ini ti corprrsculii lui Timo.leeu sint legati
de Iibrele colagene capsuloiigamentare gi periostice. Cind
acesteasint supuse Ia solicitiiri mecanice gi in special 1a traciiune, organele gi corpusculii, mobilizati Ei ei, transmit aceste
moditicdri ale surii tcnsionalc.Sint. deci, proprioceplori.
Corpusculii Golgi-I/lanzoni 5i ai lui Krorse sc gescsc i[
capsule Si in jurul tendoanelor r'e se inserd la nivelul artrculaliilor. Sint tot proprioccptori, dar stimulentul lor prrntipal pare sA fic prcsiunca.
Corpuscarlii Vater'-Paccini mici se gdsesc in sinoviaia 5iperiost rsi servesc la pcrceperea presiunilor intraarticularL,
li
la variatiile de pH.
Receptorii nnlrculari sinL, de asemenca, numerosi. I. \I.
Secenou, in 1886, r'orbca de existenta unui simt tr.uscular
ooscrLr, care, impreund cu senzatiile cutanate gi optice, constituic indrumdtorul principal al congtiin{ei in procesui de
coordonare a miqcdrii. Cei mai importanli receptori musculari sint fusurilc neuro-musculare, cu un captt in tendon
;i unrrl in- t olpul muscular. Orice modificarc de Iungimc
a muschiului cstc astfel inregistratd qi transmisd. Fusurile
neuro-musculare sint lormate din 2 pind la 10 fibre mus( u l a r c s u b t i r i , s p ( ' c i a l i z a t r(' . a r c s i n t . l i x a t e p r i n ( a p u l l o r i n
endomisiumul librelor obi;nuitc. Fusut njuro-muicular nu
este un simplu receptor. ci fi un organ contractil. prin contraclia tapetelor. sale. eI pune sub tensiune portiunea (rntrald rcc:eptoale5i reprezintl astlel unni din elcmentcle pe
tare se bazeazl func{ionalca circuitelor gama, dc car(' ne
vom oc:upaintr-un capitol urmetor:.
Tendoanele dispun ti elc cle o bogatd re,teancrr.oasirsenzitivd, alcituiti clin rlrpusculii Timole.cu, Vater-Po((it1i,
Goli- M anzotti, I{r au se.
Dupii cum sc vedc. receptorii sint numerosi li polivalenti. Ili inregistrcazii miscirilc teLe mai lariate: termice.
124

mecanice, chimice, osmotice etc. Tracliunile, presiunile, Iorfecerile etc. sint inregiskate de mecanoreceptori, modificerileosmotice de osmoreceptori, iar cele chimice de chemoreceptori. ln p].us, receptorii au un ro1 important chinestetic Ai
anume : prin presiunile exercitate asupra corpusculilor pacciniformi 5i tracliunile exercitate asupra organelor lui Ruffini
gi asupra corpusculilor lui Golgi se tlansmit impulsuri care,
controlate de scoarfd, dau noliuni asupra atitudinii, scnsului
qi amplitudinii deplasdrii segmentelor.Pe lingd ochi si canalele semicirculale, proprioceptorii aduc o indispensabila contribulie in orientare, in modilicdrile dc pozitie ti de tonus
muscular, toate necesarc menlinerii echilibrului $i realizirii
corecte a mi$cdrilor.
Calea urmatd de excitaliite proprio(:eptive nu este bine
cunoscntd. Fib|ele carc transmit sensibilitatea proprioceptivd sint fibre aJerentelnielinice. In unele teritorii ale mdduvei spindrii, celulele proprioceptile ocupi coloana Deziculoasd
a lri Clarke. Apoi coloana proprioceptivi este intilniti in
bulb la nivelul rtucleitor Burclach, pentrr.r ca mai apoi si urce'
spre paleocerebeL(V ermis).
Funcliile mdduuei. N{ddu\,a are doui fut.tclii impo):tante :
'Juncfia raJler .
JtLnc[ia cle transmisie qi
Prin lunclia de transmisie, mdduva lolosefte la transmiterea in.fluxurilor ner\/oase se'nzitite de la peliferie citre
ner|oasc motorii de la en<e{ai ia
encefal [i a inlluxurilor
mugchii motori.
Prin lunctia reflexd, mdduva joaci un ro1 important irl
R?Jlenrl sav acthorca rellexal
milcdri.
realizarea
anumitor
este o impresie trans{ormatd in miScarc (Rougel). fdri interventia vointei ;i a con;tiin{ci (Gley). Baza matoriali a a(tr1Lui relicx este orcz, reller (hg. 4B). ak'dtuit clin cel putin
doi neul'oni. unul senzitiv si r.tnuI motor. De obic'ei, intre
dc
nou|onul scnzilir' fi tr'l motor sc itttcrpttrr ;i nt'uroni
asociatie. Impresia perilt'ricd il.Ircgistratir (le rc(reptori parturgc prelungirile peri-lcricc alc ncuronului senzitiY allal la
ni\elul ganglionului spinal, apoi trece pr'in prelur.Igirea (cntrale a neuronului senziti\', carc intre ir-r substanla cenutre a
coarnelor posterioareD undc se articuleazi cu un neuron dc
asociatie ;i, prin ir.rteimediul acestriia, ( lt Deurontll motor din

r25

roarnele antelioare ale maduvei, Prin axonul neuronului motor se transmite comanda motorie La mugchiul respectiv, care
intra in contra('lie.
Rolul cereltclului (creierui mic). Este deosebit de irnportant in activitatea musculare. Dace la un animal de expe,
rientd sc ploduc leziuni ale cerebel.ului, contractiile Iui musculare incep sA se face mai slab (astenie), muqchii iEi pierd
tonusul (ato?rie) gi^migcbrilc nu se mai executi organizat, cr
haotic {dsto?ie). In urma acestor leziuni apare o grarA
netoordona|c musculard @laxie cerebeloasa).
Se poate, deci, conchide ci cerebelul
are trei functii
importantc ((;lcyJ:
a) fru]clia stenicd, prin care mdregte energia aparatelor
n e u r o - m u s ct t l a , c ;
b) funcfia tonicd, prin carc mdreste tonusu] muscular;
c) .func{ia static5, pr-in care real.izeazd inlln{uirea
organizatd a contractiilor musculare.
P|in act'stc lunctii cerebelul intervine in procesele de
coordonarc alc migc5rilor- voluntare ;i in pdsh.ar-eaechiLibrului. nolut lui cste de a coordona colaboiarea armonioasd a
mu5chilor agonigti cu a cclor antagonigti, sinergigti gi fixatori. Viteza dc executie, Iorta, amplitudinea, direcfia ;i continuitatea mis(drii stau sub controlul creierului mic.
Rolul scocltlei cerebrate. Activitatea analizorilor este reelementati
dc scoarfd, emisferele cerebrale fiind, in ultimir
instanfi, ur.r r'omplex de analizori externi si interni. Fiecare
aparat pcrifcric al analizorilor este un transformator special
al unci enL'rgii exterioare date intr-un
proces ner\.os. prin
cdile scnzitivc. aceste procesc ncrvoase ajung ir) celulele speciale ale cmisferelor cerebrale ii se transformA intr-un proces psihir'.
Imprcsia pcrceputi de c-'rcier se translormd in senzafic.
Senzatia. r'a imaginc a proprictdtilor obiecti\-c ale <:orpurilor.
matc.r'ialc dirr ,jurul nostru, ia astfel naqterc in scoartd, irr
u|ma analizci fi sintezei difcritclor impulsuri ncn'oase. Senzaiiilc reprczil.tti lor.mele elcmcntare ale procesclor psitricc.
izvotLrL tutur'ol cunogtinlclor noastre desprc lumc : ,,Senza!ia
este o inraLginL'a materiei in rni;care(( (V. l, Lenin).
EI-octualca ererci!iilor. fizi(.c este pgsibild prin intrarea
in fun< tiunc a analizor.ilor', dcscriindu-sc cltiar in scoarta
126

cerebral6, 9i anume in circumvoluliunca frontala ascendentd


(prerolandicd)a acesteia,existenta unor a;a-zi;i centri motori,
deci analizori motori (fig. 49).
La om, prima observatrie a rolului motor al scoartci ccrebralc aparline lui R. Do.t/lc $i dateazir din 1667, Acest autor

I ' ' i t t . . l a )-

l"rlr

cxl.r'nii

il .rni\f( r.1,)r' (crcbralc

a clcscr.iscazuL r.rnui accidc't-rtatcu o hartr.tlir a ltazei c'tanitthti


cu in.lundare, care a prezentat paralizii si tulbureri dc scnsibilitatc ale membrclor supelior ;i inlelior dc partea opusii:
acestc tulbuldri au clispirrut dupd opctalia prir.r care (ompresiurlea a lost inliiturati. \umelosi
atrtori au stuclial irr
continuarc relaliile dintre scoar!6 ;i motricitate, airiDgindu-se sd sc realizeze o harti a (entrilor motori corti(ali.
Schematic, sc poatc afirma cd a(efti (entli sirlt aiczati
intr'-o orcline r-isturnati. 1r.r treimca supcrioar,r a circnmvoluliunii sc gisesc centri mc'mblului in lerior' 5i ai Frfincrllui'
in treimca mijlocic se gisc'sc (entri mcmbruhli sllpcl ior. 3i
abdomcnului ti toracelui, iar in tfeimca irrfct'ioarir se garscs(
centli gitului $i ai Iaringclui.
Ac castii locaiizar-c a ccntt'ilor motol.i nr.t tt'el) tic attptatd in sens st|ict, dcfi r.tnii anto1.i atl trfj|nlat c'i in stoar'lii
pot -fi lcplezcr-ttali ('hiar n.itrlchi scparali ('V IIines) san t'lriat
fibrc musc,rrlale (tl. T. ClLatLg).Conlcrir.r!a clc la Oxlortl clirr
1959, consat:r'atd localizirrii func!ii1or ir.t scoatfi, a tl'as ( or.lcluzia (ar teoria localizirii it.r mozaic a lttntliilor' noto|ii t'ste
gre;iti. cii impnlsttl motor necesa| pcntl.tl IealizaICa ltrroi

127

migceri apare intr-o zona corticald intinsd Ei ca functiite


motorii au o distribulie difuzd in scoart5 (1. F, Bosmn, A. M.
Treois elc.)
De altfel, insdgi structura fasciculelor piramidale poate
demonstra caracterul difuz al funcliilor motorii. Aceste fascicule conlin aproape un milion de axoni, in timp ce ceLulele
piramidale motorii din circumvoluliunea prerolandici (celulele
Betz) nu sint decit in numir de 34000 (N. Compbetl). Dec|
numai 20lo din axonii fasciculelor piramidale provin din celuIele Betz, restul provenind din celelalte etaje ale creierului.
Ciile motorii. La nivelul scoartei oerebraie se realizeaza
legetura dintre sistemele aferente (sistemele sensibilitdtii) Si
sistemele eferente (sistemele motorii). Impresia perceput5 de
creier se transformi in senzatie. Sensibilitatea devine consitientd. Urmarea poate fi o incitatie motorie, care are drept
rezultat producerea unei miscdri vol.untare.
t. Sislcmu, piramidal Incitalia motorie pleac5 din circu_mvolujiunea prerolandicS, la nivelul cdreia se g5sesc celalele lui Betz. Cilindraxii acestor celule alcdtuiesi fasciculul
piramidnl.
Fiecare fascicul piramidal, unul de partea dreapt5 9i celdialt de partea stinge, str5bate padile superioare ale encefalului 9i Ia nivelul bulbului se imparte in cite doui fascicule
seoundane: Jasciculttl piramidal incrucilat si JascicaLul piramid,al direct al lui Turck.
Fasciculele piramidale incr-uci$ate se incruciseazi la niYelu1 bulbului (de unde gi numele lor) qi descind in cornul anterior aI mdduvei, de partea opuse. Fasciculelepiramidale agazise direcjbenu se incrucigeazi la nivelul bul,bului, ci la ni\.elul comisurii albe a mddul'ei, deci ii ele sint, in fond, tot
incrucitate. Pe mSsurd ce fasciculul descinde, numdrul lui
cle fibre scade gi astfel scadc $i dimensiunea lui.
Fibrele terminale ale fasciculelor piramidale iau contact
cu celulele motoare ale coarnelor anterioare alc meduvei.
2. SistefiruI ertrapiramid.dl. In afara sistemului piramidal,
in prezidarca fenomenelor musculare intervine $i sistemul
extrapiramidal. Acest sistem este constituit din toate formatiunile de substan{i cenu$ic din interiorul creierului, cu
cxceptia talamusului.
Sistemul piramidal conduce impulsurile motorii carc dirijeazd ata-zisele mii(5ri \.oLu11tale.Sistemul extrapiramidal
128

al tonusului ;i al miScdrilo| aEa-zise involuneste reguLator


-automate.
gi
IJI conducc aclaplarea tonicl a muqcllilor la
iare
diverielc atitudini impuse de reacliile noastre in procesele
de acomodare la condiiiile lumii exterioare, comandd anumite
acte leflexe (inchiderea pleoapelor', deglutiiia' masticatia'
repetare .(mersul,
mimica) ii unelc acte automatizalc prin
alergarea, mersul pe biciclcta etc.). Sistemul extrapiramidal
tontribuic la ..mcnl,ir'crcaarmonici mott i(e* (Ktnoaurl)'
Fiblclc telminale ale sistemului extrapiramidal iau contact tot cu cclttlcle motoarc alc coarnclor anterioale alc
mdduYL'i.
il. Celca JinLtL cotnutrd (motoncuronul alla). La nl\-elul
neuronilol motoli ai (oarnclor anlcrioare alc mddulei se ter'mini nrt numai fibrele tcrminale ale sistcmullli piramidal fi
ci 9i ccle a|e !ascicuLttLttL
extrapiramidal.
ale sistcmului
itLbro-sphrol (din nucl^eii rogii ai pedunculului cerebTal), Jasttdett (din ccrebel), I asctcLtllLlrL|xesL|cicrrlrrlrii cereLck)s clesce
tnio-.;ltirnL (din nucleii bulbului in iegdlurl cu ner:vuL \stibularl aI ulecl.rii), prccum 5i alc altor lascicule Dc aceca'
neur-onul motor aL coarnclof anterioare sau motoneuronul alla
a lost dcnumit clc tdtre SherringlL<nr: ..calca linald comur.rd"'
Toate scmnalizdlilc motorii adunatc la el sc transmit apoi prirr
intcrmediul acestora'
rddicinilc anterioa|e 1a ncn'i, 5i p|in
al[a
l. o.J",'r"lo efcctoarc. mu;chii. Cilinclraxul motoneuronului
denumitil
spccializatS,
sc tel'minir in muschi. intr'-o rcgiune
'p l a a m o L o r i c .
lr.t
i. Plo,,o moloric r-ept't'zitrte sirlapsa ncuro-musculari
tt'tsc
mielinS
pierde
dc
tcaca
1i
aplopricrca ei axonul 1qi
mini pIir tr-o atbotizati( tl,li,ata lfig ir0)'
Placa motolic nu estc altceta decit regiunea spe(iaLiTatii
a sar(oplasmei care se gisefte in [a!a alborizaliei tcrminal'
lll
a axonultli. Ea cste formatd din masc su bmlcros( opl('e
formir de bastona;c. araniate in i.:alisoclc, ;i are ur.t .itrvclis
speciil rrumit LcLoglta. 7t iceastir sinapsir ncuro-must:ulari s'
naqte ,:tt|ontul muscular clin cu|t'ntul dc acfiunc ner"'oasr't
Desi nu existii o contirluitatc arratomicii intre terminalia
inflttxuL
5i palisaclele spccializatc ale salcoplasmci'
'
u
l
l
s
t
a
n
t
d
u'
""^ouJ
p
.
l
]
1
t
,
1
o
o
a
;
1
a
t
l
a
'
l
l
'
t
c
i
a
3
1
t , . l r a . . . t r-i u
t |,."' t. i t , o t i ,
-Ctlimil
,'t (Dalc 5i l "<'r'i) tar'' :-aI clibera la
a,. g.n"i
cl. Lc'gitula pc (ar(\ o alc cu protc'inele' srtb
iri..iui ,l"iptoi
influcn{a influxLtlui nen'os.
lr)cl)rD')lr)r
f l . A n r r r ) n r i r r f u d . l i l r n r r L r _r r r D a f ; r l L r l \ r i

'

ll

129

Mecanismul intim estc urmdtorul; la nivelul pldcii motorii existd un potenlial de repaus, supralala pldcit fiincl
electropozitive fa{a de interior, in timp ce Ia suprafata membranei, acetilcolina se gAsegte intr-o formd inactivd. legata
de o proteinS. Excitatia prorroacd cliberarea acetilcolinei, care
permeabilizeazemembrana, sc produce o noud distribu{ie a
ionilor ;i astfel apare unda de negativitate (are dA nasterc

(apetele lor sint organe contractile. Prin contraclia capetelor


lor, por{iunea mijlocie receptoare este pusd sub tensiune 9i
aceaste stare este transmise motoneuronilor alfa pe ceile
sensibilitiiii proprioceptive. Activitatea motoneuronilor gamma
fi a buclelor gamma contribuie astfel la mdrirea reactivit5tii
motoneuronilor aLfa.

-=A
INt I

I
FR+

.-7
5A Schcm
unej pliici motol.ij :
milinA. I _ lcrDrinalia norvului.4
D a l r s a c l c t cD l i r , j
sarcoplasma, 6 \arcoterrri. 7 ribfi
rnuscuLarii_

Iig.
l-

axon, 2 molorii,
i -

contractiei muscular-e. Dupi trecerca inlluxului ncr.\.os. ace_


tilcolina este inacti\.atd de (olinestcrazd, fiinrl descompusa in
colind ;i acid a('ctic. Sub infiuenla
acctilazei, crolina ptus
a ( i d u l a c e t i ( s c r \ \ ' o m b i n i i n a , e t i l ( o l i n a . ( . a r ( .s o i n a g i i i a r a . l
de proteinir gi rcvine la lorma ina(tive: placa motor:ic. r.elir_
cindu-9i stratul clublu cle ioni, re\.inc la starea de rc.paus.
Buclele gamma. La nir.elul coar-nclor anterioare ale miclu_
Yei, in alara motc.rneuronilor alIa, cxista
ti o altd scr:ie de
neuroni motori, dcnumifi motoneurolTii gammq cara ac\to,
neaz5 asupra {usur.ilor ncur-o-musculare prin aga_numitclc
bucle gamma (Iig. 51). Dupd cum s-a ardtai, fusurilc ncur.omuscular-e sint r.ct,cptori prin portriunca lor mijloc,ie. clar prin
130

,)'
Fi9.51

Scllcma

iunclionrll

ir l)uclei gilmma:

nrotoneuron alia, Nc ./orra


moronerlron gan)a. dlld Delters,
nu(reu
NR nlrcleu roFu, D corpul
slriat.
tR
Iorma unl
reticulare Iacilitrtoare.
IR
formaliuni
cailc tacilitaLiDiiLe contin c arati
.cticlrlare inhibitoare
1 cale
intrer!iptc
arate cAilc jnhibitorji.
toarc, Liniile
caLe
3 caLe rcliculo_bulbare,
reticulo-protuberantialA,2
prranidale
? - cai cerecAi cortico-retrculare.
I , $i 6 '
cale
caLe cetebelo-rubrica,9
Delo-reticulo-cerebeloase. S
11 cale
ce.ebelo-vcstibularA.
l0 clle
rubro-spinala,
fcsribulo-spinali,
cale
ce.belo-cortlco-cerebeloasa,
12
r
e
u
c
u
lo '
calc vestl buloll
li,
cale striat.-cof li.rlI.
spinali.
-

Buclele gamma sint interesate in toate activitiiile motorii'


Iie ele toniie sau fazice. Prin modificarea activitatii lor se
asisure reglarea sensibiliidlii la intindere a fusurilor neuromuiculare,-deci se regleaze reflexul miotatic care reprezinta
suportul tonusului Postural
In migcirile voluntare, activitatea garnrna precede totdeauna activitatea alta (Granit - 1952). Sistemul piramidal
actioneazd intr-o primd etapd asupra motoneuronului gamma,
ceea ce atrage o mdrire a reactivitStii motoneuronului alla gi
numai intr-o a doua laze actioneazd direct asupra motoneuronului a]fa, producind activitatea motorie.
Motoneuronul gamma, ca gi buclele gamma sint astlei
influenlate de caile cortico-reticulo-spinale (reticulo-bulbari,
reticulo-protuberantiali), de cdile striato-corticale gi de cdile
cerebelo-reticulo-spinale.
Traseele nerDoase motorii ;i acliunile rnusczlore. Impulsurile nert'oase motorii pornite de Ia sistemul nert'os central,
pe caiea rdddcinilor anterioare ale nervilor spinali, urmeresc
trasee nervoase diferite gi se adreseaze unor grupe musculare di{erite, in raport cu tipul de migcare c.e urmeazd a Ii
executat.
Dupd cum se gtie, ramurile anterioare alc nen'iior spinali (cu exceptia nerYilor spinali dorsali) se anastomozeazi
intre ele, Iormind o serie de pleturi.
Acestea dau apoi
ramuri colaterale Ei ramuri terminale, care se rdspindesc la
grupele musculare ale segmentelor aparatului locomotor.
Reddm. in continuare. un tabel succint al nervilor mai
importanti care pornesc de la plexurile nervoase, al mu;c'hilor pe care acesti nervi ii inerveaze li al mi$cdrilor prir.rcipale care rezultd din excitarea acestor mugchi.
Timpul de reac{ie. Rcac{ia motorie. in urma unci impresii
perilerice care a lost receplionatd de scoartd, nu se produce
decit dupd un anumit timp, care ia numele de timp de rea<tie. Acest timp variazi de la individ la individ, prezentind
deci o ecua{ie personalS. ln medie. se considerd cd timpul
de reaclie este de 1/7 s pentr-u Iact', 7/7 s pentru miros 5i
1/5 s pentm vedere.
Timpttl d.e reaclie se poate.reduce prin atenlie ;i prin
ercitatie, d.e unde inporLanfa rcpetdri,i ererci$iultti itt pregd.tirea sportiud.
132

Muschii

inervati

de

plexul

brshial

Musclii

Ramuri ootraterale Mare pectoral


Mic pectoral

Supraspinos
Subspinos
Mare roiurd
Mare dorsal
Mfe d,in{at

CircunJlcx

Rot. int. Br',


Proect.
umen-rlui inalirL
Fixeaze $i ridicS umarul
Abd. Br'.
Rot. ext. Br.
Rid,ice umeru,l, add. Br.
Add. Br.
R.ob, @nofij1latu,l" ri{dicn
umerul
Inspirator
Br.
! dici
Abd.
ti
(lsc. 'arrt. il roteazd inainte ; iasc. Post. r'oteaza

exl.r.

Bioeps brahial
Coraoobrahial

Sr-!pi,n. si flex. Antebr.


Add. si ridica Br.
Flex. Antebr.

T,rj,ceps brahial
Lung suprnator
nadial
kirnul
A1 doilea radiai
Ext, cqnun degete
Ext. pFoprdu police
Lung abductor Police
Scu!'t extensor Polj,ce

Ext. Antebr.
,add. ii
supin
FIex.
Antebr.
Ext. ti add. M.
Ext. M.
Ext. Dg. 9i M.
Ext. poLice
Abd. Dolice
Ext. Ielanga I si add.

Median

Rotund p{,onator
Mare palmai:
Mic palrna,r
F,lex. sup degete
Lung flex. police
Scurt 6dd. police
Lombrical I6i II

Cubital

ant.
Clbital
!nex. prof. degete (lV-V)
Sc,u.r't ftrex. deget rnic
Adductor deget mic
Abductor deget mic
Lombricali
Interoso$i dorsali

Si flex. An,tebr'
Flex. M. $i Antebr'
F,lex. M.
Illex. talangu II Dg.
Flex. ial. II qi I Police
Add. 5i opozitie Policc
Flex. Ialanga I $i ext.
falangc II $i III i)Jl
Flex. ti add. M.
Flex. Dg. IV ii v XI.
nex. Dg. mic
Add. Dq. mic
Abd. Dg. mic
FIex- fa.t. I $i ext. fal. II
si III Dg.
Dcpdlteaze Dg

MusqJlocutaniat

133

Mugchi

inrvali

de

plexul

lombar

Ml|schii

Pectir|6u
Croltoa
Caadr,icepd

Add. C,p6. pe Bz
.!:rex. gi qd(L CDs.
Ex. Gb. 9i f'lex. Ops,

Mulichii inervsti de Dlexul sacrat (pun


ne$,ui sciatic)

Marc soiatic

Bioelrs ca.ultal
Mare adductoa
Ext. corn. degete
Ext. pr. haluce
Lung peronier lat
Pedios

Tihial posterior

P@onir lat.

Flex. comun deqete


L u n A .f l c x . p r . h i l u c c
Tibial post.
Abd. haluce
Scurt flex, pla,'Itar
Abd. deget mic
Lcnbricali

ii*:81',i""6":l
Flex. $i add. pic.
FIex. Plc. $i ext. Ds.
Flex. $i dd. pic. ii ext.
l-,r9, marc.
Ext. Pic. Sustindtor al
boltii plantare
Ext. Si abd. pic.
Ext. Si add. falange I
DE.
E*t. Pic.
Flex. Dg, $i ext. ,pic.
F,lex. Dg. rnare
Ext. $i add. pic.
AM. Dg. marc
Fltrex. lalange
AM. Dg. mjc
fal. I Dg.

N a Lu r a. i rn p u I s u I u
r. Migcarca biologica
se_.bazcazA
.i-,?,:, y,o
pc transmitcrea impulsurilor
"f
n"r,,lou."'i" u",i"r,r!''e la conrri nc^ o5i qi dc la cenr.ri
ri
p"rii"ril.'ol'#i
lr"rr
oe_un secol se
$tie ci imouls

mineror
r.''o_u",rui
;[,i;;:il";l;:'i],i,#.?,j"1?ll:,1,"';
134

fibrele musculare dispun de un potential stabil, denumit


potelialul de repaus sau de e<hilibru, care are o valoare de
70 pin5 la 90 mV.
Potentialul librelor nervoase si musculare este in ultimi
instanld un potenlial de membranS. Dupe cum se gtie, membranele tuturor celulelor vii dispun de capacitatea de a
separa ionii incdrcati electdc, ceea ce atrage instalarea potentrialelor de membrand. ln plus, celulele specializateale nervilor;i mugchiior prezintd 9i proprietatea de a Ii excitabile.
Orice modificare a mediuLui, deci orice stimul, atrage o
moclilicare trecetoare a permeabiliteUi membranei -[atd de
ioni, deci a permeabilitalii de membrani 9i a potenfialului
de repaus. Dacd un asemenea stimul intereseazd terminafia
unei prelungiri a celulei nervoase, modilicarea de potential
nu se limiteazd numai ia nivelul de aplicare a stimulului, ci
se' extinde, ca o undd, pe membrana intregii ce).ule }{odiIicarea propagate ia numele de im4n. s, iar mani{estarea sa
electrici, lnten[ial rle ac$iune.
Pentru a se produce un impuls, potentiaLul de membrani
trebuie sd coboare pind la o valoare critice, numita prog.
Odate atins acest prag, potenlialul de acliune se de,zvoltd in
cxplozii constante, de o intensitate mereu aceeaqi. Intensitate.a potentialului de acliune dcclangat nu este', deci, proporlion;ld cu intensitatea stimulului. Pentru un stimul dat. ter'minalia nelvoasd poate respunde sau cu un potential de
a( liune complet dace stimulul a fost suficient pentru a cobori
poteniialul de membrand pind la I'aloare criticd a pragului,
iau nu rdspundc de loc dacd pragul nu a fost atins. Dt'ci,
s , , a (l i o n P a / ( n r l l o l r n l e g i i . . t o l s a u n i m i < r ( .
CONTRACTIA

MUSCULARA

A doua IortrA interioard carc intervinc irl rcalizarea mi5cilrii. ca o reactic t'aracteristicd la stimulul impulsurilor mus('ulare. es'te forta de contracfic muscuLard.
Unitatea motorie. N{uschiul striat futtc{ioucazir pr"ir.r i(x1rl
('oordonat al uniti{ilor
motoare. O unitatc motoare t'sto
ansamblul format de un motoneuron alfa din cornul antcriol al mdduvei 5i cele 120--lB0 librc mttscttlare, pe ('aIr'
lc incrvc'azd (Shc.rrittgton)' La aceasta sc adaugS intreaga
rc{ca vascular-ir ('arc irigd loati tlnitatea motone.

13ir

NumSrul fibrelor musculare dependente de un motoneuron alfa variazd in raport cu gt'osimea mugchilor. La muschii mari, cum sint fesierii, fieiarc neuron motor iner.veale
165-180 fibre, pe cind la muschii degetelor un neuron motor
inerr cazi mult mai puline f ibrc.
Motoneuronul alfa, ,,calea finali comune( spre care merg
toate cdile motricitetii,
primegte toate influxurile
motorii,
indifer-cnt de originea lor gi cind slarea de excitatie care rezulte din aceastd sumatie a atins un prag suficient, neuronul
reactioneazi stcreotip, trimilind un influx motor fibrelor mus_
cularc din cimpul sdu de actiunc. Ansamblul libre lor musr.ulare rdspund Si ele printr-o reaciie stereotipd. Conform lcgii
,,tot sau nimiclr, fiecare fibr.i reactioncazd printr-o contractic
totale $i clibc|eaza astfel maximum ge energie dc care cstc
capabile in accl moment. Energia clil)erati de o fibr.i mr.rscularE
depir.rde,plin urmare, de condiliile ei propr.ii de mc,tabolism sr
nu 5i cle intcnsitatea influxului motor, car'eestc mereu aceca\r.
Un mufchi itl totalitate este, totu$i, capabil sd sc contracte
cu rntcnsitati variate si lucrul se explic5 prin doud mecanisme:
in primul lind, prin frecvenla variabild a impulsurilor ncrvoasc
ncur-onul motor descdrcind o salvd de inlluxuri, iar librelc
muscularc rdspunzind printr-o succesiune de contractii. Tensiunca (are sc dczvoltd in unitatea motorie se va rr.r6r.iin rapor.l
dilcct propoftional cu frccvenla cu (are se succcd impulsur.rrc,
(arc aLl puter.c clc sumatie in timp. AI doilea me<ar]ism prin
ca|c sc expli<.i variatia de intensitate a contracliei muscuLarc
estt' <,cl al sumatiei in spatiu a unui num5r din ce in ce mai
male (lc unititi motorii care intra in actiunc.
Tonusul nruscular. A(,tivitatca dt, bazi a mn5chiulrri. filir
de calc r.rici o alte activitate nu ar fi posibita. sc manifcstA suil
fo|ma
tonusului muscular.
A(esta poate fi cle{init
ca
..stafca spcciald de semicontraclie pe (ar.c mu;chiul o pr.ezir.rti
;i ir lt.paus, r'ar(, ii (onscr\l rcliefrrl".
Tonusnl mLrscular este un lcnomen constant. r'ar.c aLt Ia
bazd dubla inervalie a muqchiului .. cereln ospinald, in raport
cu maLea cx< itabilitate a mu$chilrlui, si uecletaLi.-(t.,in raport
( u mi( a c\citabilitate a mug( hiului (Bil.scho1r'.rki).
Tonusul este rrn ft'nomen nerr.os rellex. El persistir 1i Ia
animalul decerebrat, dar t.!u persistd dacir sc secfioncazit ncr.rii

periferici ai segmentului respecti\- (Broclgeest) sau daca se


sec{ioneazdnumai rdddcinile posterioare ale neuronului. Impresiile nervoase senzitive pornesc de Ia exteroceptori gi interoccptori, iar impulsurile motorii sc intorc din nou La mugchi. Actul
reflex care mentine tonusul musculal se rlumeste rcJler de
intindere sau reJler miotatic fi intervine in menlinerea poziliei
ortostatice,adicd a pozitiei in picioare.
Pozitia ortostaticd este mentinutA impotriva iorl,ei gravita!ionale prin contractria mufchilor intingi, accaste contractie
Iiind rcglate de un bombardamerltde impulsLrri alerente asupra neuronului motor. Dupi cum s-a vdzut, buclcle gamma
contribuie la men{inerea pozitiei or:tostaticeprin reglarea sensibilitetii ]a intindere a fusudlor neuro-musculare.
In alara -tactorului nervos Si lactorii endocrini inlluenlcazd
tonusul. Bdrbatii au mugchii mai tari de(it ai .temeilordatori[
actiunii androsteronilor. hormonii scxuali masculini.
Contracfia musculare. Tonusul muscular conferi mlrgcltiului proprietatea lundamentali de a se contracta ca urmarc a
impulsurilor nervoasc. Rezultatul intregii activitdli nervoase
in ceca ce privegte mi$carea este contraclia musculari. Vizut
din acest punct de vedere, muschiul scheletal .,r'eprezintd
mijlocul prin care organismul reaciioneazi fal5 cle mediul
ambiant exfern" (J. V . W ootl.bttrg- 1960).Toati dive6iitatea
in"linitd a manilestdrilor externc ale activitdtii cerebralc poate
ca un singuf -lenomen: cel a]
fi privitd, in ultimd instar-r.ld,
m i 5 c d r i im u s <u l a r e ( S c c c n o u j .
Contraclia musculare reprezintd o manilestare legatd dcschimbarca elasticitelii musculare. Ea se manifesti {ie ca o
inldrire a mu$chiului, fie ca o modificare gi de taric si dc
forme a acestuia, dupd cum contractia sc face pe loc (contractie
izonetric(t) sau antreneazd o scurtare a muichiului Si o deplasalc a scgmentelor osoase (contracfie izotonicd). Se poatc'
deosebi ;i un al treilea mod de contractie,cotflrac[iobt allLn'
gire, care apare atunci cind .toria ce se opune depdgefte Iorta
musculari ;i intinde muSchiul.
Asupra dezvoltdrii muscularc, contractiile izometrice ;i celc
izotonice au cfecte deosebite.Contractiile izometrice au ca rezultat creqterea volumului ti greuteiii musculare fi deci a
fortei musculare, deoarece ele produc o cregtere a cantitd{ii
r.t i

136

de sarcoplasmi a librelor musculare qi o redistribuire a nucleilor, care iqi pierd pozitia marginali gi devin mai centrali.
Contr-aciiite izotonice produc o creFtere minime a cantitdtii
de sarcoplasmi, nucleii pdstrindu-;i dispozitia marginal5. Din
aceast5 cauzi, in urma contracfiilor izotonice, volumul, greutatea gi forla de contractie a mugchilor cresc foarte pulin
Sincronizarea ac{iunilor musculare. ln executarea unei mi$ciri nu intervine numai muschiul care efectueazd mi$carea
(mugchi:ul agonist), ci gi alte grupe musculare. Trebuie deosebite
urmdtoarele grupe musculare participante :
\. Motorul prilno;l' este mugchiul sau grupul muscular care
efectueazemitcarea (agonistul).
2. AntagonistuL este muqchiul care controleazd e.tectuarea
continui ti gradatS a miqcirii. De exemplu: daci se contracta
bicepsul brahial cu scopul de a se .flecta antebratul. pe bratr,
in acelagi timp se contractd Si tricepsul br-ahial, care modereazd
miScarea(legealui Sherrington).
3. Murchii de J'irare sustin segmentul in pozitia cea mai
utild;i conlerd astlel lor!5 migcdrii. O aruncare, de exemplu,
nu se poatc executa numai cu muichii flexori ai antebratuIui, ci 9i cu Iixarea cotu]ui Si a umdrului in pozitia cea mai
t onr,enabilS.
4. Mufchii neutralizatori sint antagonigtii care suprimd mis_
(area secundare a motorului principal. Ei intervin dupi ter_
minarca miscdrii.
In afar5. de aceste grupe musculare, mai intervine insa si
un aLt lactor dc mare importante, care complicd problcma
acliunilor rnusculare. Nlobilitatea nu se baziazd De cont I . a ,l i i m u s ( u l a r o i z o l a t e .c i p e o s e r i e d c a c t i u n i a r m o n i c e
srn<'ronizateale unui lan! de grupe musculare.
Nlugchii nu aciioneazdizolat, ci in lanluri musculare, dupi
cum nici o articulatie nu se migcd izolat, ci prin intrarea in
;oc a unui lan{ articular. Un impuls motor pornit de Ia
scoartrdpune in mi;care lanlul muscular Si existe o anumitd
succesiuncin ordinea contrac{iilor musculare care produc nrrscarca ln ansamblul ei. Aceasta succesiunemani.testitAIa exte|io| corespundein fond mecanismului reflex catenar care sti
Ia baza mi5cirilor. De exemplu, pielosul coboarl b6rbia, apoi
sternocieidomastoidianulflecteazd capul. Cind ne agezdm pc
138

un scaun, intre in acliune, in ordine, mqchii spatelui, care indoaie corpul inainte, intercostalii care blocheazd toracele,
abdonimalii care trag trunchiul spre bazin ;i psoasul care
flecteazd coapsa.
Migciri voluntare li migcdri involuntare. Locomotia umand
cunoa$te doue tipuri de miqcdri, gregit denumite migcdri
uoluntare gi mircdri inuoluntare. D'tpd aceasta clasificare,
idealistd, miqcarea voluntare ar fi ,,acea migcare care se produce din impulsuri interioare, independent de mediul exterior
Si deci f6re o condiiionare aferentS((, in tirnp ce rni$carea involuntarl ar Ii actele reflexe.
Conceptia materialistd a miicarii ne arate insd, a;a cum se
exprimd l. M. Secenou (1886), cd ,,toate aatele viiii con$tiente
dupi modul de provenientd - sint acte
ti incon$tiente reflexe(.
Primele mi$ceri care apar in lilogenie sint acte rellexe
neconditionate, de apdrare Ei de orientare. Primele migcdri
care apar in ontogenie sint tot acte reflexe neconditionate.
MiEcdrile a$a-zise voiuntare apar pe baza acestora Ei sint
in fond acte re-0exe conditionate. La inceput, ele sint lente,
nediferenliate Ei slabe, dar cu trecerea timpului, prin repetaret
ele se intdresc, se permanentizeazd Ei sc perleclioneazd.
Miqcarea a$a-numitd incongtiente, care se realizeaz5 la organismele superioarc lerd participarea imediatd a scoariei cerebrale, este un act automat, o deprindere motorie, care a lost
iniJial un act constient.
Trecerea conducerii migcerilor a$a-zise involuntare din etajele superioare in etajele inferioare ale sistemului nervos central a reprezentat o necesitate functionald. l. P. Pauloz explici
minunat aceasta ; ,,Mugchii scheletului trimit cu tolii, in mocl
constant, impulsuri speciale centripete Ia sistemuL nervos central. Aceste impulsuri merg insdi in primul rind, insprc segmentele inferioare ale creierului $i nu se fac de loc resimtite de emisferele cerebrale, servind numai pentru autoreglare
$i precizarea mi$cerilor. Dacd impulsurile centripete rezultate
din toate miqcdrile pe care 1e executAm ar merge in mdsura
atit de mare spre emisferele cerebrale, aceste impulsuri numeroase ar constitui o piedice serioasd pentru relatiile scoartei
cu ]umea dinalard $i ar exclude aproape cu desdvirgire executarea celui mai important ro1 al ei.
139

'[

Forfa musculari. Sd lncercam si vedem care este mecanismul biomecanic de actiune al fortei musculare, izolat de
pirghia osoasa asupra cdreia actioneazd.
Aciiunea biomecanicd a mu;chiului pror.oacd lie menlinerea
unei atitudini, a unei posturi, Ei atunci travaliul produs estc
.rtaric, Iie realizarea unei mi$ceri, si atunci travaliul este
d,inatnic.
Cum efectul contracfiei musculare se traduce prin tra\raliu
mecanic, forta muscular5 ar putea fi. cel pu{in teoretic, mlsuratd. Dar aceastddeterminare intimpind o serie cle dificulidli,
deoarece datele cunoscute ale problemei (caracteristicile morfoIuncfionale alc mugchiului) de la care sc pornc;te pentru aflarea datei necunoscute(travaliul mecanic) nu pot fi integratc
in totalilatca lor in formulele propuse.
. .1. Sccftuneati.ziologicda nu1chiului. For{a musculard trcbuie puse in raport, in primul rind, cu numdrul fibrclor. muscu_
Iare. Cantitatea de fibre muscularc poatc {i redatd prin calcu_
larea suprafetei sectiunii transversaie a corpulni muscular la
nitclul undp acestaf'ste cel mai dez\-oltat.bin ar.easti cauza.
transversalS a primit
fi denrimirea cle sccfiunc
:9,:i1""9"_
rlzrologrca.
Cunoscindu-sece un centimctr.u pdtrat dc sectiunc poatc
c x c r c i t a l a o m o _ . l o r [ ad e t r a c t i u n c d e 5 - B l i g . s - a a S t r r risi i s c
stabileascd, plccindu-sc de la studiile ldcu[e cle S'trosscrsi
AUschuler asupra secliunilor transversalc, for{a probabild clc
tracjiune. cxprimatd in kilograme. pentru o partc din muschii
p i t i u r r r l u i a (e a s t i l o r t u a r f i , d e e x e m p l u .u r m r t o a r e a:

,,"*-|
I t".,,,,"".

l'"^".,'.',1
Tri.ceps sural
rllexor. comun al degetelor
Flexor pentru haluce
Gambier posterior'
Peronier scud
Peronier lu,ng
Garnbier anterior'
Extensor comull al degetelor
Extensor propriu hailuce

82
4
E

t7,25
2,6
7
4
:i,75

4.r0
20
40
8ti,25
I t,20
35
2\)
In,7;

t"
DaI a(easti metodd nu poatc ^se-Eigdseasca
il]i"1lt:
arc
numuichi
un
dcoarece
ni'ii"prut, "tt" o"tl"iiuta'
pe toata lungimea- lui' iar 1orla
"rini"# sccliune transversara
accca$i
dcpinde nu numai cle trumirttl fibrclor musculalc'
i"ut""l".i
Lor"
Iungimc'a
ci ;i clt:
un mulchi
2. Ltnrtimea Jibrelor musculare lndlfimca la care

cu
o anumita greutate este in raport direct
l'ili;;
proporiioIiind
"".1"';;
ir'ingi."" fibrelor, posibilitatea dc scurtare
Muqchii t u fibrc paralcle qi lungi au' .dcci'
;;i;-.., ;;;;;.
d",:ll"t'
,,lirplititJit. mai malc Ll( miir alc ;-i sint mu;chi
de-Qrun
deoarece'
for[d,
dc
mu5tl]i
sint
Nlu;chii penllormi
cauza oblicitAmarc numir dc fibre se prinde pc tendon din
lor,
lorta
parte
din
o
numai
lii insc.rtiilor acestola,
-de,-concletermlne
de
atcea'-sa-se
intcrcat,
s-a
utilizatd
ira"1i" nite
deplasatS cu disi,'1, u*itul -,-,""ular- inmullindu-sc greutatea
binecunostanla (inhltrimca)la (are s-a ficut dcplasa|ea'dupi
( uta lormule :
T:GXI
in t,ar.eT:travaliul,

Cl:grclrtatca cleplasatd,ial I:inillimca

at in sil.
pc cat'e le cld aceastl
Razultatelc^LiSmecanicd

Iomuli

nu sint

insa con-

pe
llle r.re aratd travaliul realizat
,r.i".i"'r"
interescaz'r
pe
ne
pe
noi
cind
a-pliiuai,-t" de.migcarc'
;;;;;;
s:'qlseitc
atunci
si forteLcde care poate orspunemugchiul
-cind
nu
cd
muechiul
plus'
In
etim
J" .'".'..tu'"
i;';;H;;;;ttii
pirghiilor osoase-'
a.1lolt"ara iiolat, ci plin intermediul
lungimea tibrel.or
3. (:(nr;bilTarea secliunii Jiziologice cu
cu
ajutorul seclrunlr
musculal'c
Intrucit determinat'ca for{ei
izolat' nu di rezulIuatc
Iibrelor,
i;;l;;';';;;';i-r.,'ui-ii.
carc se cuprinde
latc concludcnte, s-a apelat la o lormuld
a m b e l od a t e .
(F)' axprimate lrr
I n a t e a s t i l o r m u l a f o | i a m u s tu l a t d
fizioeste cgale ctt suprafalain crn! a seciiunii
f.if,t."rn-"trl.
'bttlol,.,ttt::']R'"
l o e i ( \ ' ( S F ) i n m u l l r t n t L r s (r u t a ; ' ' a 1 S ] f
i
i n m u l l l t a( l l l u : "
m
c
t
r
i
i
n
f
o
x
p
r
i
m
a
t
d
(
t i r n D u l o n t r a t( i c i '
F:SFXSXlO
141

140

,,^ J3t3,+ exemplu..care este.fortamuscular5a unora


. dintr{.
-

determina*
au n ii"r.
l';'::ll.*' "J::Hil:#ilJnchiurui'
I)cn!

ircr r,u.,chiului

Bioq)s frnural
Serninnetrnbran os
Semltendinos
Drept intem
Croitqr

t7,37
2{i,38
7,27
. 1 ,rI

TOTAL:

'r

| 42,796

_^ -D1. .S1. 19u"1td .tormuld este deprte de a integra toarc


caracteristicile
functionale alr
Ea neglijeazi' printrt'
artere,votumul corpului -rJ"f,ii"n"ot
uscataLa corry1!! r|}us.lttar. pentru
^ ,.!; ^9:""tot:o
a se oblrnc
mai apropiatd dc dirnensiunile .""t.
^1.l_r.lo"i"
tioi-di"irn"l,_
ipu
srunr) ale muqctrilor.a caror J,orme,
Iiind JoartJ;;;i;i,;,
,"
permitc calcularea matcmaticd
a volumului f
,-" iilf"t
r"
o altd soluiie, determinindu
"r,.

u""a.t".uiioi"u;;;;:;,;i;?,".r9:;S":?"t"T.&":?,i.i:1,[:
neazatendoanele
gi sc cleshidrateazd.
Dupd
qii_, iolisol,,
.a"
muscular
estc reprezentat "u_^
.t"ry,tul.
:,t,1.
apa.,"a.n'i."tut"
elrmlnatd
din calcule. Grcutat

au"io.,,uio"*
io;;"3r:;1:1r"J"'ffi*"ffi
::1..q,".1u
iJl,T,::
metrice functionalc atc muschiutui.

eaaugat-J-.";;;;i;" ;"",,
i.T1t.t"i]*]]:i . morlofun( liona.lc. adi(a s,erliunii fiziolosice 5r
fibrelor, greutatea uscatd
l::qiTii
I u m t n a m a i a p r o p i a t i id c r c a l i l a t c a -us"triirrri' p*i;;il;"
:
asupraforlci ;;_;.,,;;..
II. Schummacher, aceste vatori pentru
9"ot
Ilexorii
*rj'llii
142

o l -{ I.:

t00,0

Dal nici aceastArezolvare nu cste suficientd. MuFchii nu


actioneaze dupd legi mecanice stricte Si actiunea unuia nu
corespunde actiunii altuia chiar dacl au sectiunca fiziologic5,
lungimea librelor gi greutatca uscatd identice.
In afard de caracteristicile fur.rclionale specifice Iiecdrui
mus(hi, mai trebuie a\.ut in vcdere qi faptul cd migcarea se
realizeazl, nu numai prin lorfa musculard intrinsecd, ci 5i
prin [or{a rezu]tate din aplicarca lorlei musculare intrinsece
asupra pirghiilor osoase.
P I I t ( i L I I I I - I ]O S O A S T ]
,\ trcia lortd care inter\inc in realizarea migc6rilor este
pirghiilor osoase. Am vdzut ce
r-eprezc'ntate de aciiunea
impulsurile ner\:oase sau biocul'enlii nervogi prodttc contractii
musculalc, translormarea cnel'giei nervoase in energie muscular5 rcalizindu-se la nivelul sinapselor neuro-musculare (plecile motorii). La rindul tor, contracliile musculare atrag deplainserfiilor musculare,
sarea segmenteLor osoase la nivelul
energia musculard tt'ans.tormindu-se ast-lel in energie mecanicd.
Sd ne rcamintim de definilia dati mur;chiului de c;afte Lapique:
,.muSchiul este un organ diferentiat, care produce prin contractie lucru mec'anic".
Segmentele osoase asupra cdror-a ac{ioneaze mulchii se comporti. la prima r.edere, ca pirghiile din lizicS. ln mecanica, o
pirghie este o maind simpLd. destinatd sI echilibreze lorlele
sa[ sd le deplasezc cu ajutorul altor forle. Se recunosc la
pirghiilc mecanice trei punctc de aplicare a fortelor' : punctul
de sprijin (S), punctul rezistentei (R) 5i punctul foltci motorii F).
143

Pirghia ^are,_ deci, doue puncte in care se aplicd lorfele


statice S S1R- 9i un punct in care se aplicd for{a motorie F.
- Raportul _dintre aceste. puncte poate varia qi pirghiiG sc
impart, _.dupd.acest._criteriu, in pirghii ae grahui I'li.S.r.,
cu sp.lijinul la mijlocl de gTdul II (S.R.F"., cu ."ii.t"n1"
la mijloc) 9i de gradul III (S.F.R.,cu lorta la miiloc).

al muEchiului care realizeaza miscarea. In acest sens se obisnuiette se se dea o serie de exemple clasice (fig. 53). Capul in
echilibru pe coloana vertebrald
reprezintd un exemplu de.
pirghie de gradul I (F.S.R., cu sprijinul Ia mijloc). Punctul
de sprijin corespunde articulatiei condililor occiDitali cu vertebra atlas, rezistenta este reprezentatd prin greutatea capului

sf
Fig. 53 -

.s
Fig. 52 -

Funclia mccanica a pirglriilor.

Fgngl:, mecanicd a pirghiilor se deduce din formula


,
lor
qe
echllrbru :
FX l:RXr

lH?::tfl:,ttt?:ta',1:

sau

FI

Rr

b'alul rortei' F: rezistenla5i r : bralul

Pirghiile de giadul I sint pirghii de echilibru, celc dc


qragrjl I,I sint piighii de forfd, lar"cele Je !."0"i iiI'pi.gnii
de vitezd.
Segmentele osoase ca pirghii. La pirghia oscasd
spriiinul
,^.
(D., esre reprezentat de axa biomecanicd a miScdrii
siudc

pe.sol sau un aparat oarecare,rezisrenta (H)


lLl"tl
9::g.i:in
sar segmentului care se deplaieaza,
l^tl^-g-t*ytul""
.gJoute, "orpului
adauga $i greulatea unui material oarecu.",
l: 1".".
rar
rorla (! ), este reprezentatd de inserfia pe segmentul
osos
744

R.CS

Rf

Exemplede pirehii din corpul omcnesc'

care tinde sd cadd inainte, iar forla prin muqchii ce.[ei, care'
opresc tdderea capului.
Numai intr-o singurd situaiie intilnim in corpul omenesc
un exemplu de pirghie de gradul II (S.R.F., cu rezistenia
la mijloc)- Ei anum! aind indivjaul se ridice pe virlurile degetelor. In acest caz, sprijinul corespunde capetelor metatarsiene1or, forla este reprezentatd prin for{a tricepsului sural, care se
aplicd pe calcaneu, iar rezistenla prin proiectia centrului de
greutate, care cade la nivelul articulatiei gleznei, deci intre
sprijin gi fortd.
Fitgiriite de gradul III (S.F.R, cu forla la mijloc) sint cele
mai numeroase in corpul omenesc. EIe sint pirghii de vitezd 5i
permit ca printr-o forld redusd sd se imprime braiului rezistentei deplasdri foarte mari. Astlel, in miqcarea de flexie a antebralulul pe bra!, punctul de sprijin corespunde articulatiei
cotului. ln timpul mi$cerilor de extensie, insd, cotul devine o
pirghie
de gradul I, deoarece sprijinul trece la mijloc..
'bistanlele
dintre punctele de aplicare ale rezistenfei' forlei
o debsebitd imporlanti in mecanic: Pirghiilor
au
sprijinuiui
9i
10. Anatomia tunclionala

a aparalului locomotor

145

'de sradul IiI. Cind lorta (F) actioneazi la mijlocul distanlei


diniie punctele de aplicare ale spriiinului (S) 9i rezistenlei-(R)'
pirshia actioneaza cu o forla Ei o vitezd medie (fig. 54 a). Daci
ioria (F) este mai apropiata de punctul de sprijin (S) (fig. 5a b).
,atunci pirghia va actiona cu lorta scdzuti, dar cu viteze crescutd. Pirghiile in care forta (F) este mai apropiate de sprijin

SF

bc
Fig. 54 -

Tipur-i do pirghii de gradul IIL

(S) sint, deci, pirghii de r,itezd. Dacd lorla (F) este mai
apropiate dc punctul rezistentei (R) (fig. 54 c), atunci pirghia \a actiona cu fortrdmdritd, dar cu viteze scdzutS.Pirghiile
in care F este mai apropiata de R devin, deci, pirghii de fort6.
Descompunereafor{elor musculare. Actiunea muEchiului
nu se exec\rti numai cu scopul mobilizirii pir-ghiilor osoase.
Prin tonrrsul sau prin contraciia lor voluntarS, mulchii reprezinti unul din plincipalcle mijloace de unire ;i cle tontenlie a segmentelor osoase articulare. DupA paralelogramul
fortelor', Ior{a unui mugchi se descompune in doue compo nente : una rnusculard $i alta articularS, de menlinere a suprafelelor osoase. Deci, o pnrLe din loria musc,ulara se pierde
pentru mentincrea in contact a suprafe{elor articulare.
Nlomentul muSchiului. Raportul dintle mulchi gi pir-ghia
Iui variazi in lunciie de faza actiunii. ln dileritele lui momente
mr,rgchiulpoate fi mai mult sau mai putin perpendicular pe
pirghia pe care o actioneazf,.Faza de ac{iune in care incidcnla
perpendiculari ii pcrmite un maximum dc actiune ia numele
de momentul muschiului ( Debribrre).
Nlomentul unui mugchi poate.fi calculat. El reprezint6 produsul dintre lorta mus( uiari ('are actioneazdsi bratul Viltual
al pirghiei (distantradintrc linia de actiune a muEchiului qi
axa biomccanicda articulaiiei). De exemplu, bratul de pirghie
virtual al bicepsului brahial este egal cu perpendiculara lSsata
de la articulafia cotului fate de lungimea mufchiului. Acest
brai de pirghie virtual se poate mdri sau micsora, deoarece
mu;chiul in acfiunc se depdrteazdsau se apropie de articulatie.
146

Mugctrii cu braful de pirghie mic, chiar dacd sint voLumlnoti;,


au un moment mic. Mu$chii cu bratul de pirghie virtual mare,.
chiar dacd sint mai putin voluminoli, au un moment muLt
mai mare. Astfel, bicepsul ;i brahialul anterior, dispugi oblic
pe antebrat, ajung prin flexie sd devind perpendiculari pe
acsta Si si se depdrteze de articulatie. Cresc'ind braful de
pirghie virtual, va cregte Ei puterea de actiune a acestor mufchi. ln schimb, in pozitie de repaus deltoidul are fascicul.ele.
musculare dispuse paralel cu direclia osului humerus, pe a
cdrui impresiune deltoidiand el se inserd. El igi meniine acest
paralelism qi cind se contractd Ei duce bralul in abductie, Ia
orizontale. Degi este un muSchi voluminos, bratul lui virtual
de pirghie rdmine neschimbat, iar momentul mulchiului
rdmine mic.
Actiunea hipomochlionului, Calculul mecanic al fortei cu
care actioneaze unele dintre pirghiile osoase se complice $i
prin interventia hipomochlionului.
Unii muqchi prezintd actiuni a cdror directie nu corespunde.
direcfiei {ortei de aciiune a lasciculelor musculare, deoarece
tendoanele lor igi schimbd directia. Astfel, fasciculele muscuiare ale bicepsului brahial, dupd orientarea lor, ar trebuie sa
teal\zeze mi;carea de adductie a bratului. Prin tendonul lui
scurt, bicepsul brahial realizeazi intr-ader'6r aceastdmigcare.
Dar tendonul lung at bicepsului, dupd t'c iese din culisa
bicipitala, unde este orientat vertical, se indreaptd induntru,
pe extremitatea superioard a humerusului si devine orizontal,
ajungind sA se insere pe suprafata supraglcnoidianS a omoplatului. Tendonul lung al bicepsului. astlcl deviat ca orientare.
n u m a i r c a l i z e a z aa d d u c t i ab r a l u l u j . c i a b d u t l i a l u i .
Un alt exemplu il furnizeazd is( hio-gambierii (bicepsul
crural, semitendinosul, semimembranosul),ale cdror Iascicule
musculare sint astlel orientate ca directie, incit si realizeze
Ilcxia gambei pe (oaps5. Ace$ti mutchi sint intr-adever flexorii principaii ai gambei pe coaps6,atit timp cit tendoanele
lor distale trec inapoia condililor femurali gi continud direc{ia
fasciculelor musculare. Dar cind gamba este extinsd ii tendoanele lol distale trec inaintea condililor femurali, care le
deviazd directia. ei delin extensori ai gambei pc <oapsd.
Pun(tul un.lc un tcndon iii s(himbi dirc('triaia numcle de
scripeLcde rellccic sau hipomochliott.Tendonul lungii portiuni
a bicepsului brahial are drept hipomothlion cxtrc'mitateasupc-

t4'tr

rioari a humerusului. Tendoanele ischio-gambierilor au drept


hipomochlion condilii femurali. Interventia acestor scripeti de
reflexie complicd caiculul matematic al forlei de acfiune apir_
ghiilor osoase atit prin schimbarea direcliei de actiune, cit si
prin punctele de frecare pe
care le oferd.
Calculul fortei de acliune
a pirghiilor. Dacd vrem sd
calculdm, de exemplu, forla
necesard brahialului anterior pentru ca sd ridice o
greutate P, fiindcd articulalia cotului funclioneazl
dupd principiul unei balan{e
romane (lig. 55), vom considera:
t':P

F
F . i g .. 5 r - l t r r . u l d p i r . r , r i e\ i u j . l
ar br.cp\utrri brahi'1l OA cc acl: ,
neazaiasupra unci pirghii de eradul
III.

oB
^L ' ,A- s l t t

in care P : greutatea:
OB : lungimea totale a antebratului;
OA : distanta
de la axa articulaiiei 1a
punctul de insertie a1 brahialului (bratul de .pirghie
virtual); q : unghiul bra-

aceastd
{ormurr
seo"","tllii;1""lll*"1""JJ.T;1,"r. .Dupe

cnrul drspune cle un maximum de fortd atunci cind ajunge in


vecinetatea lungimii lui mijlocii. Acest lapt are o mar"eiripor_
tantrd practicS, deoarece ne aratd cd deteiminarea capaclidlii
functionale musculare trebuie fdcute in pozitia i., care mus_
c h j u l s e a f l a l a l u n g j m e aI u i m i j l o c j e .
Dar mecanica anatomicd devine irafionald si confuzi din
m o m e n t u l i n c a r c s e i n c e a r c ac a l c u l a r e aa c l i u n i i f o r t e l o r u n u i
mutchi pluriarticular, iar formulele, oricit de complexe ar fi
ele, dau rezultate relative, deoareqeinsd;i determinirea valori_
tor aqa-zrse cunoscute, prin care urmeazi si se aIIe valoarea
necunoscutd a Iortei musculare, ridici pr-obleme practice care
748

nu se pot rezol.va decit in parte (Iig. 56). Astfel, mugchii


ischio-gambieri sar peste doud articulatii. Concretizarea acfiunilor musculare intr-o formulS este imposibilS, deoarece valorile
aga-zise cunoscute sint relative gi schimb5toare (Pol Le Coeur).
MOBILITATEA ARTICULARA
Deplasarea segmentelor
osoase angreneaza in lanlul
mecanismelor motorii gi participarea obligatode a articulatiilor. Articulaliile nu au
un simplu rol pasiv in executarea miEcdrilor. Forma
lor gi gradele de libertate
de migcare pe care le ofere
reprezint5 lactori
importanli, care dirijeaze direclia
;i sensul migcdrilor Si care
Limiteazd amplitudinea 1or.
Mobilitatea articulard trebuie, de aceea, consideratd
r.rn factor activ, care participE la realizarea mi9c6rilor.
De altfel, la unele articula- Mu$chii ischio-gambieri
I"ig.
tii, cum ar li cea a cotului, sar 56 doua
articulatii. Concr.el)cste
conducerea miscerilor este tizarca
acliunilor muscular-e intr-o
osoasS. Mugchii efectueazd formul6 este imposibile deoarece
mi$carea, dar direclia ei esto valorile ilsa-zise cunoscute sint relative $i schimbiitoarc.
imprimate de directia ;antrului trohl.eei humerale.
Axele biomecanice ale articula{iilor. Dupe cum o articulatie
prezintd una, doud sau trei libertdti de migcare,tot a$a ea va
prezenta una sau mai multe axe de miqcare.
Axa de migcare reprezintd linia situatd intr-un anumit
plan, in jurui cdruia unul din segmenteleosoasese deplaseazd
fatd de celSlalt. Axa nu este neapdrat fixd, cj. se poate deplasa
o date cu segmentul (cum se intimplS ta genunchi). Cunoagterea axelor articulare este indispensabilS pentru detelminarea amplitudinilor articulare de migcare.
149

Miqceri pasive ti mi$ciri astive. Prin mi$care pasiva se intelege miqcarea executate de o Ior{i exterioarS, de obicei de
mina examinatorul.ui, la care cel studiat nu participd de loc
activ, deci nu i$i contracti muEchii. Uneori este necesar ca cercetarea mi$c5rii pasive sd se facd sub narcoze. prin miscare activd se-inlelege mitcarea efectuate de cel examinat cu ajutorul
propriilor sale grupe musculare. Ea reprezintd deci Ei o metode
de d.eterminare a capacitelii Iunclionale musculare. ln general,
amplitudinea articulara a migcdriJ.orpasive este mai maie decit
a celor active.
Tehnica generala a goniometriei clinice, Determinarea arnplitudinif articll.are de miqcare este de o utilitate insemnati
in practica educatiei fizice ;i sportului. Amplitudinea articu_
lard reprezinti, de asemenea, un semn obiectiv de o reali
importanid in examinarea deficieniilor motori,
atit pentru
aprecierea .stdrii prezente, cit $i pentru urmdrirea gtii;lificE
a rezultate-lor terapeuticc, a ritmului gi a duratei de recuperare. In laboratoarele de anatomie func{ionald si biomecanlca
se foloscsc aparate complexe adaptate Iiecarei articulatii in
parte Si chiar fiecerei migceri in parte. In practica de toate
zilele se folosesc numai unele aparate simple, care fac practicarea goniometriei comodd 9i la indemina oricui, care iau
denumirea d.e goniomef,re medicale.
Pentru a se putea executa corect o goniometrie clinic.d,
trebuie lornit de Ia urmdtoarele considera{ii de ordin general :
1. Mobilitatea articulard se determine {inindu-se seama de
tiprrl funclional al articulatiei respective gi de numdrul g!adelor de libertate de care dispune aceasta. Articulatiile plane
(artrodiile) gi art,rulatiile cilindroide (trohleene 9i trohoide)
au un singur grad de libertate. Articulaliile elipsoide (condiliene) Ei articula!iile selare au doud grade de- Iibertaie, iar
articul.atiile sferoidale (enartrozele) au trei grade de libertatc
de miscare.
2. Fiecare grad de libertate presupune o axd biomecanicd
proprie, in jurul cireia se rcalizeazd miEcarea.Axele biorneca,
nice sint plasate in puncte bine determinate, puncte ce trebuie
reperate pe harta topogralice a regirrnii respective.
3. Amplitudinea migcarii se .determind plecindu-se de la
pozilia anatonic(r a sementului respectiv (picioarele la unghi
drept pe gambe, gambele, coapsele, trunchiul gi capul in 1inie dreapte, membrele inlerioare apropiate, membrele superi150

oare apropiate de trunchi, mina 9i degetele extinse' !1Y"I"


Drivina i;ainte). Pozilia inatomicA a segmentului respectiv'
in j6"io-eitie o. pozif'ia zero sau de pozilia de storr'
i; ;;"i;
-i. MlE"tr"u" (pasive sau aitivi) se efectueazS.Pf un 3r9 gt
ccrc, centrul cercului liind insati axa- biomecanicAa.ml9caru'
Punctul final. in care segmentul s-a dePlasat pe arcul de cerc
ia numele, in goniometrie, de pozifia flnald'
5. Migcarea (pasiv5 sau activd) care se efectueaze intre pozitia de start Si pozitia finald are o anumite amplitudine considerati normald, prin raportare la mediile rezultate din determineri pe Ioturi mari de indivizi. Amplitudinile medii normale de mitcare trebuie avute ca repere, fere a se neglija
inse faptul ci ele variazd in raport cu virsta, sexu). qi cu
staiea de anhenament a indivizilor.
Pentru a efectua goniometria cl.inice avem nevoie de urmatoarele instrumente :
- goniometre (raportoare) medicale de mai multe dimensiuni (cel puJin unul mare pentru articulafiile mari qi unul
mic pentru articulatiile miinii) ;
- creion d,errnatograJic pentru insemnarea axelor biomecantce;
- nasd de consultafie cu plan dur, pe care bolnavul se
poati fi intins, pentru examenul goldului, genunchiului, col^.nai

rfarfahDla

at.

nldsl,Ltdobignuitd Ei un scoun pentru examenul cotul u i . a n t e b r a t u l u i ,g i t u l u i m i i n i i q i m i i n i i :


- o sticlule c,'J benzind 9i ootd pentru gters urmele creionului dermatografic, dupd efectuarea goniometriei.
Goniometrul medical
clasic are forma unui
semicerc
(fig. 57). Prezintd o bazd dleaptd, un semicerc gradat de la
0' la 180' 9i un indicator care se roteazi in jurul unui ax
plasat in mijlocul bazei, indicind pe semicercul gradat amplitudinea migcirii. In alara goniometrului clasic s-au imaginat $i un mare numer de alte tipuri de goniometre, dintre
care reJinem, pentru u$udnia cu care poate fi folosit qi
exactitatea lui, hidrogoniometru tip Geigy (fig. 58), reprezentat de un flotor care se deplaseazi intr-o capsuli rotundd
pline cu lichid 9i prevdzutd cu cadran gradat.
Dezavantajul principal a1 goniometrului medical este acela
ca el determind amplitudinea migcdrii intr-un singur plan,
l n timp ce migcdrile articulare sint combinatc qi se efec151

tlleazii ('oncollriL('l.rt iD mai lnuit(, plill-iu|i. I)acii pcntr.tr


genunt'hi. dc i'xcmplu. unde llc\ia st' insoleqtc li alc o rotaf . i c i n t c f n . i , i a | c \ t e n s i a t i ( l ( ' o r o t a l i o ' \ t ( . r r r a la g a m b e i ,
a('est (l('la\anta.i poatc fi trc(uL (ll \r'rlc|ca. p.ntr'u allc seg.
ment(', ncgli.iarca rczultant('i rnis(i'Llil()r c.ontltirratc in mie
m u l t e p l a n u r i r \ r c s t ( . p o s i b i l a r .l \ s t l c l . p c n t n r p i c i o r , c a r e
p f e z i n t i L m i 5 ( i r i l c r l e i r r r e . r - ; ri r r ' - r ' \( f - i L r r f . . - . r L r j r r r . r B . t r a lo
scric tk' gor]io]]l(:t|e spcrialc'. rrrrn ar li apalatlll lui (;\rtscll,
p c n t n l m i i s u l a l t ' a s i m r r l t a n i a a m l l l i l u ( l i n i i t l t ' t t t i s c i t ct i n
t I e i c l i I o c{ i i ( l i g . 5 9 ) .
P c n h L i d o t r . r ' r r i n a l ' c aa m p l i t l l ( l i D i i a r ' l i ru L a rc s c a s a z t is u b i ( ( t i l l i n p o z i l i ( ' a n a t o D r i c ' ilii g o l r i o m c t f i ( a z c t o . a s t f c l t . a a r c L r L
pc cafc sc e\L.r'utii miscarea sir lic lil;t,r' Sc r'!,pi.r'cazala\il
t ) i o m ( ' (a l l i c i i a D r i s ri r I i i s i s | n o t c a z i i ( L l o ( r ' u (c I l ( ' 1 ( ' g ' - t m c r r t c . ( ' r i a . i u t o | u l ( r f i o D u l r r i t l , . ' r ' m a t or{' af i r . .
C i o n i o m c r r I s c a s a z a l i r - r t r t . r ' 1 a | il ) l i l t ) ( u p l i i n u l n r i ; r . i u i i .
r t t b a z a rp r a l i ' ) i i r r r a x a l o n g i t u t l i l t a l i - ra s ( . g n i ( . n h l l l r i( a r c r c a j i r c a r i i I l i s ( a r ' ( ' a s i c r r s t ' m i c . i . r ' r i rgi l . a ( l a t i l r ( l r c p t a t s p r . t ' t l i l e r ' I , i d c n r i . . ( a r ' ( ' .r \ r i u l i l t i u l U l c i i | u i a s | n t i s ( i r i n ( l i ( a t ( r ' u i s ( .
p L a \ i , a z i ic \ a ( l i l t ( l l c p t l l l a l i c i l t i o n r c r , a I r i c ca n t i s c i u . i i . i r " r c l i ( : i t o r ' u i s u p f a p L l l r i n ( l L r - s (a,\ c i l L r j r g i a s 0 g l l t ( ' l r l l l l u i ( i l r . ( , r c a lizcarii nrilcarca (lig. 60). [) (latii (u sorntcntu] (.ar.c:i( mis(r
s c d c p l a s c a z i i ; i i n c l i ( a t o I n l . r I o t i D c l r r - s ce I a c l r . l i , < l e . l i i c a t .
i t r c c p c 'n t i s c a t t ' a s i t c l t ' l a c a l c s t t c l n - r i n i i . ( a l ( i r l i r l ( l u s { ' a m D I i t u ( l r n c a r ] r i s r i i l . i i .S t ' r ' a . r , t a i t s i l ( , 1 i L l n r . r n t a ia n - r p l i l r r r l i i t c a
n r j i ( i r i i ( i l i p o z i l i aa l c r r L r rcil L . ( ( ' t ( p o l . i i r e s c ( ' \ ( ' ( u t i lt n i l c a r ' ( ' a . I ) ( ' o \ e m l l l r r : f l c s i i t a c t i ! a a g ( . r t u n (l t i u l u j s ( . r ( . a l i l ( a l , l
!n nrrxl rrormal clc 1:r pozitia zclo pinir 1a 1:lt. pc :llrtrL clt'
((,r'( {) 1ll5'. iar' fLcxia pasivi"r c1c la pozitia zolo pini-r 1a
l-i{' l)iI('r('n1a tlintlc rnobililat('a pasi\a si (.(.a acti\,:i cst('
tir, 1J
N l i 5 r ' a i l c .(al c ( ' \ t c n s i L ' s ( . s L l p r a p u n c . i n n t o d n o L m a l .
( a a m i ) l i t L l d i n r ' l o t a l i i . a r ( , c 1 l 'r I r ' L ' ; i ( l i f c r e n t a ( l i n t 1 . | ' n r o b i litaria ilasi\i-i fi cca a(ti\4. mi.f(ill.ii (l{' flcxi('. ,,\mplitirdinea
n ) i : , ri (i r i i . p c a ( ( . c a ; i ( l i r ' ( ' ( ' l i e r{.. s t c 1 n r r r o c l D o r . n r a La ( c c a s i , i r r
i L l r l ) ( ' l rr,a z L L I ia l c n - t i s r ' a L I\ioi .t a r t ' a I i l l a l r t i , ' \ i 1 l a i c a s t f c L :

, , ,l i l l i j , i , l l - l . , l ' t
I i , ,\ , . - ,\ r , . i a, r , . , , ,L, ., , 1
Ii,'.5d--

llr,lrr i,r

' r j , I r L r li ;

r\'

(LLI)r'irr(ll tlt'i tipttr i (lc


\otafcli
r.j.,' l.otaLr. (ar(tr\e .i l)asi\(') : I

\.Il()fi :
pozilia

anll)liludiI
a 1 1t l l r . r i r l ( ' ( ' r r l ( '

153

pe care ele se realizeazd ti 3 - diferentele dintre amplitudinile active 9i Pasive.


Primele tipud de vaLori referitoare la amplitudinilc
totale, comparalte cu valorile medii considerate normale, pun
in evidentd existenta lie a unei mobilitSfi articulare normale,

intr-o rupture de corn posterior de menisc, in care flexia


completi a genunchiului nu mai este posibile ti miEcarea
reduse tot Ia o amplitudine de 120' se efectueazd pe arcul
de cerc 0"-120o.
Al treilea tip de valori, privind diferentele dintre amplitudiniLe active $i pasive pune in evidentd existenta unor tulburlri ale capacitetii functionale musculare. O amplitudine
pasive normald sau chiar exageratS, inso{itd de o amplitudine activd de zero grade, este astfel caracteristicd unei paralizii totale a musculaturii segmentului respectiv.
FORTELE EXTERNE
In realizarea migcdrii, fortelor interne Ii se opun o serie
de forle externe. Corpul sau segmentele lui in migcare trebuie si invinge greutatea corpului sau a segmentelor respective, for[a graDito,lionald, care tinde sA atragd corpul Ia p5minq inerfia, presiunea atmosfericd., rezistenla med.iului in
care se face migcarea, torla de reaclie a zuprafe$ei de spriJin, forla de frecare, qi al.te categorii de rezistenle erterne,
cum ar fi greutdtile cu care se incarce obiectul in migcare.
Ff,RTA GRAVITATIONALA

Fig. 59 - Apamt de mesurat miqciirile combinate


ale piciorului in trei pla-

nuri

I'iq. 60 - Derermrn.u.ea amplitudinl


licularc i.l genunclliului cu'ajutorul
niometrului:

drilo_

" - p:i.l*;if"TJ.**. ,,."#3-'iii;;J"."".-

fie,a unei hipermotrilitati articulare (clownism congenital,


.
sindrom Echles-Danlos,sechele poliomielita, paralizii d"e difc_
rite etiopatogenii, articulaiii balante post-traumatioe ek..). {ic
a unei diminudri a amplitudinii de miqcare parliale ((:a in
redori) sau totale (ca in anchiloze).
Al doilea tip de valori, privind pozilia arcului dc cerc pc
car.e se realizeaza migcarea punc in evidenld existenta unor
tulburdr.i care .[imiteazamigcarea ]a capetele excursiei ei. Dc
cxemplu, intr-o rupturd de corn. anterior de menisc. exten_
sia completd a genunchiului nu mai este posibiii
;i mi;carea redusd.la o a-mplitudine de 1200 se electucazi pe arcul
de ccrc 15"-135.' Exact invers se vor prczenta lucrurile
154

Reprezintd cea mai importantd fortl exterioare care actioneazd asupra migcdrilor. In fond, toate celelalte forfe exterioare care lntervin in decursul miEcdrilor emand sau decurg
din forfa gravitationale. ln condilii normale, lorta ravitationald atrage continuu spre sol corpul gi segmentele lui' care
nu scape actiunii legilor gravitatiei universale.
In tot cursul evoLutiei filogenetice a miEcdrilor lorla gra\:itationale a lost unul din factorii importanti care au contribuit la deslvir$irea milcerilor. S-ar putea alirma cd mi9carea este o lormd de rdzvritire a materiei vii fatd de gravitatie. care tinde sA imobilizeze corpudle Ia sol.
aparilia organismelor vii, migcdrile eleNu intimpldtor
-acestora
s-au produs in mediui lichid. Conform
mentare ale
principiului \vi Arhinlede, in acest mediu corpurile pierd o
parte clin greutate gi astlel migcdrilc se realizeazE.mal uSor'
Transplantite pe uscat. in decursul cvolutiei lor filogenetice,
155

organismele vii s-au tirit mai intii aproape de sol, au devenit apoi patrupede ti abia tirziu - bipede. Aceaste inelFre
de la sol, deci aceastd infringere partiald a gra\ritatiei, s-a
desevirqit in decursul a sute dc mii de ani.
Forta gravitationale actioneazd totdeauna r,erlical. lmpotriva ei for{ele interioare cumulate actioneaze exact in sens
invers, de jos in sus. Forta superioard de miEcare carq incearci
se inving5 forta gravitalionalS este sdritura. Inainte de a
Iace siritura, corpul se adund, igi concentreazd forleJ.e (predetenta). tnvingerea lortei gravitationale chiar numai pentru cirtevaclipe presupune un consum mare de energie.Numai
in condifiiie migcdrilor de imponderabilitate (ca in camerele
de imponderabilitate pentru pregbtirea cosmonaulilor sau iL-r
cosmos) actriunea fortei gravitationale este anihilat5 Si in acest
caz contractia musculari se realizeazd cu o for{d care ar
putea fi denumitd Jorla absolutd. de contraclie. Cel mai mrc
impuls aruncd astfel corpul la distante foarte mari.
GREUTATEACORPULUISI GREUTATEASEGMENTELOR
Efectc ale graYitaiiei, cie nu trebuie totuqi confundatc cu
aceasta.Indilerent care ar fi pozitia corpului, greutatea actioneaze totdeauna \.erti(.al, de sus in jos, asupra centruLui de
greutatc al corpului sau segmentului. Valoarea acestei forte
exterioare este legati de volumul, lungimea, densitatea segmentului care se deplaseazd,sau de numdrul segmentelor
angajate in miq<are. Practic, se poate consicleradeii ca r..aloarea cu care interr-inc aceasta forte exterioard este legati
de znasa segmentului (are se milc6.
Masa-Volumul X Densitatea
. Conform legii maselor, pentru o aceea5i lorld motricd,
viteza miScSrii este in raport indirect cu masa care se depla_
seazd. Cu cit segmentul are un volum mai mic si este mai
putin dens, deci cu cit masa cste mai mic;. cu atit \iteza
de deplasareeste mai male, ti cu-cit segmentul ar'c un r,.olum
mai mare $i este mai de'ns,cu atit viteza lui de deplasarc este
mai mic6.
156

PEFSIUNEA

ATMOSFEBICA

graReprezinta, indirect, tot o forle de actiune a .fortei


varicu
o
inlensitate
corpului
\ itationale. Ea apasd asupra
abild in raport direct cu viteza de deplasare. ln repaus, -asupt.1"tp"tiii
omenesc actioneaze o presiune -atmosfericd de
peste 20 000 kg. Calculul se poate face inmulfind presiu,Trea
barometricd (Pi cu densitatea mercurului (D) Si cu supra(S), care cste de aproximatir' 2 m2
iala corpului' o-".t"t"
F:P(incm)XDYS(incmr)
deci:
? 6 X 1 3 , 6 X 2 0 0 0 0 : 2 06 7 2 k g '
Presiunea atmosfericd joacd un rol dcosebit de important
Exemi,"r' -"rr1i.r"t"u in contact a - suprafetelor articulare ^
ale o
coxo-Iemurala'
articulalia
plul clasic ni-l oferd
-care
reprezinte
de 16 r'mi. Cum (avitatea artitulari
iuprafatd (S)
'virtual
gi estc vida. presiunca atmosJcric6 actio;;.p_Jt:
.rea"i asupra ei cu o valoare de 16,537 kg, deoarece

F -

?6 X 13.6 X 16 :

16537 kg.

prosiGreutatea membrului inlerior fiind de 9-10 kg'(apu1


in
califemural
singure
poate menline
unea atmosfedcd'&iar
chilor
muf
tuturor
seclionarea
dupa
i;i;; ;il"tHDeriarticulari.
'a"ti,r""u presiunii atmoslericc asupra corpului este comp"""uta O" presiunea interni a marilor caviteti' care are
i'uio.i ia""ti"" cu cele ale presiunii atmosleri(c' Interactiinterunea dintre preslunea armosfericd extcrnd qi presiuneacorale
structurale
modificdri
ni a maritoi cavitd{i atrage 9i
suposegmcnte
cloud
celc
siernului'
ni\elul
outui. A.tt"t. la
i i o a r e a ] e s a l e ( m a n u b r i u l S i c o r p u l ) s c p l i a z e . Y t t y l .q " , " ' t ' t
qi formeazd un unghi proeminclrt in alarir' ulrghiuL IUL I'olLLsREZISTENTA

I'IEDIUI-UI

in ape'
Exerciliile lizice se pot practi('a Iie in aer tibcr' Iie
vor
intregimc
in
corpul
sau
omenesc
Segmentcie corpului
acestea
dc
opusd
rezisten!a
treir.rie sd lnvingd
157

In calculul rezistentei intrd urmdtorti factori :


R:
.i!

K X S Y Y: X sin a

care -R:rezistenfa de invins, exprimatd in kilograrne;


K - coeficientul de rezistentd stabilit dupd forma coriurilor
gi densitatea mediului ; S: suprafata cllei mai m"ri ,u"_
tiuni a corpului care se feplaseazl in mediu. consideratd in
raport cu axa de progresie; V:viteza
in metri pe secundd;
sin_a: sinusul unghiului de atac (a), adici al unghiului de
inclinafie pe orizontald.
Pentru un om care se deplaseazi in aer, K:0,079
(coeficientul rdmine valabil pini la o vitezl de 42 ;/g,
iar 5-9,75
me. Si presupunem ci omul merge la pas, cu
.o vitezd de 1,5 m/s (deci b,4 km/ord)
Si ungtrlut Oe incti
natie a corpului pe orizontale este de 90o
ldeci a:90.;
sin a:1).
Calculul rezisten{ei intimpinate din partea aeru_
lui ne aratA ce :
R : 0 , 0 7 9 X 0 , 7 5X 1 , 5 , Xi - 0 , 1 3 3 k g
- Daci omul are de infruntat un vint de 6 m/s (deci
21,6 km/ori) eI r.a fi dat inapoi :
R : 0 , 0 7 9 x 0 , 7 l tx 6 r x 1 : 2 , 1 3 3 k g ,
iar dace are de infruntat un uragan de 40 m/s (deci
114 km/ori), poate fi ridicat 9i in aei. pentru a flce'fafd
acestor situatii, omul se apleacd inainte, micqorind astfel ung h l u l d o a t a c ( a ) i i v a l o r i l e s i n d e a s i a l e r e z i s t e n f c id e i n _
\_lns.

- Pcntru un inotdtor, valorile formulei calculului rezisten_


Iei se schimbd K-73 (pentru apa de mare), S este variabil,
oupa striuntc adoptate ;i
corectitudinea execuiiei intre
{ 1 , 0 J 5m r s i 0 , 1 4 m r ; i a u n b u n i n o t d t o r d e c r a u l . c a r e p a r curge 10O m in 60 s (in mare), K:?3, S:0,03d (oierd 'deci
o suprafatd minim6), V: 1,66 m/s, iar. a:b
(corpul este
r n .t t n s p e o r .i z o n t a l d ) .D e c i :
R : 7 3X 0 , 0 3 5X 1 , 6 6 m , X 0 : ? , 0 4 0 k g
Dacd inotitorul nu deline o tehnit,d corectl si oferA o
supralati lnai mare, se spunem 0.10 mr.
ii in plus iuptd con158

tra unui curent de 1,66 m/s pentru a rimine pe 1o(',trebuic se invingd o rezistenli de 20,155kg :
R:73 x 0,10x 1,66:x 0:20,155 kg
Concluzia practicd ce se poate deduce din aceste calcule
este aceea cd pentru micsorarea rezistentei mediului in care
se practicd exercitiile lizice trebuie se sc diminueze pe cit.
posibil suprafaia de sectiune (\ialoarea S) 9i unghiul de
atac (a).
INEItl'IA

Este for-fa care tinde se prelungeascd 9i sA sustind o situatie datd. Datoritd interveniiei inertiei, un corp aflat in repaus
iar .urL
tinde sd rdmind in repars (inerlia d.e imobilitate),
corp allat in miScare tinde sd se deplaseze in continuare'
(legea titezei ci$tigate).
In momentul inceperii unci miqtirri, lortele interioare trebuie sd inving5 inertia de imobilitate $i, iDvers, in momentul termindrii unei migcdri, Iorlelc intcrioare trebuie sa
inYingd ineriia clc' mi;care ciltigatS.
A SLTPnAFETEIDE SPIiI.IIN
FOlt'r'A Drt IiE.A.C'I'I11
Cind corpul sc gaselte ir.r aer, in plind sdriturd, Iorte.le
gravitaiionale ac{ioneazd in mod egal asupra tuturor scgmentelor lui pe care le trage in jos. dar <ind corpul se afle
suslinut pe o supra.[ati oarc(are de sprijin, apar-t' 9i o lor!5
de reaclie egala $i de sens opus.
Cind corpul cste imobil apare o lorli cle rca('1,ie staticd
fiind
a suprafelei de sprijin, reaclia staticii (R
egaLir cu
")
greutatea staticd a corpului (G.) :

R.:G.
Cind corpul sc alla in mil(ale. (leci la greutatea lui se
a c l a u g df o r t a d e i n c r ' f i e c l a t o | i t i i D t c | r c n ! i c i a ( ( c l o r a l i e j , a p a r c
o lorld de reaclic dinamice a suprafctci de sprijirr. ln cazul
in care subiectul se impinge in sus pe Verticald. (a in seri-

159

turi, reac{ia dinami(A /Raj r.a fi egale cu greutatea staticd a


corpului (G.) plus {or!a de inerlie (F;):
R.r:G,+F
In cazul in care subiectul se lasd in jos pe verticali, ca
intr-o mi$care dc genuflexiune, reaclia dinamicd (R4) va fi
'de'inerjrc
eald cu greutatea staticd a corpului minus forfa
(Fj), deoarece accclerafia sc indreaptd spre baza dc sprijin :
Il,r: c,

Ir .

FORTA DE FRIJCARE
Intr-o serie de exerciiii lizice (schi, patinaj etc.) corpul
.
aluneci^pe supralata cle sprijin,
atrage aparilia fb."n"a "e
{ei. de.frecare (f), ca.c este proporiionali
cti greutatea corpului (c) qi cocficientut de fiecire (K):
F:GXK
. .Co{icientul de ft.cuare (K) este variabil dupd caracte_
rrstrclle dp alunecare ale suprafelelor aflate in r.ontact.
A.t_
lel pentru schiuIilo fdrE ceard. Caro alune(,i pc
zapada,

INFLUENTA

Reprezentate dc toate obiectele asupra cirora interlrne


corpul_ omenesc (materialelc de lur.ru, haltcrc, aparatc, gre_
uld(j rlp trancportal. obie,.te cn sc aruncd ctc.t, icesle for!,.
externc sc aplici asupr.a corpului din direciiilc ccle
mai
l anatc.
Toate lor-lelc externe care intervin in cxecutarea misca,
rilor trcbuic invinse de for{e interne. Acestea trebuie sd fie
cgale sau superioarc ca intensitate
$i sd aciioneh in diree{ie identit:5, dar in sens inr.e|s crr fo4ele externe]...*p""ti\."
(legea r epartizd.rii forfelor).
160

SCHIULUI

pe care
Un cxemplu demonstrativ
al rolului important
il au {or{ele externe in real.izarea exerciliilor
fizice este dat
de practica schiului.
Viteza de coborire a schiorului este
clependentl de for{ele externe urm5toare : a) inclinatia pantei: b) impulsurile vcrticale in trecerea denirreldrilor deteren;
c) r'ezistenta z'pezii i d) rezistenta aerului.l
schiuhri
pantei. Conditriile specificc practicarii
Inclinatia
fac ca {or{a externd a reaciiilor suprafetci de sprijin se capete
caracteristici apadc, legate de inclinalia pantei de alunecare
In acestc condilii, for'la glavitalionald de atractie asupra greuteiii corpului (Ci) se descompune conlorm paraielogramului
for-{elol in componenta
cle alunccare (A), para
leld cu inclinalia pantei
(alfa) 5i in componenta
presiLu)ii care aclioneazA
perpedincular
asupr-a so.iului (P) (fig.61).
Nldrimea acestor doili:i
{orl,e poate fi calcrrlati.
dir.r lormttlcle :

uj""'r,ura,
5-9,96, iar pentru schiurile unse cu o
K: 0,02,deci mult mai mic.
""rre'
REZISTENTELE EXTERNE DIVERSE

FORTDI,OR EXTERNE IN PRACTICA

A: G. sin alfa
P - (,l.cos alla
Componenta de all necare (A) cre+te Pe na sur-d ce inclinafia Pautei
(alfa) este mai mare, dat
componenta presiunii (P)
scade relatiY pufin la LrLr
schior- cu o greutate (Ci)
de 70 kg ; mSrimea celot'
doue componente va fi
urmatoarea :

D.s.or.:pulIel"r fofl' lur


Fia. 6l (G) in forle.de aluneqr;vitatio'1ale
'
.' t" i.fr 'i foll. dc pres'urrc(P)'

1 I l a t e l e s i n t l u a t c d u p : i \ t . ' l ' c o d t ) t e s t . . t: . . C t l l ! s ( l c s r i r i , E d i t u r a d i d a c Bl.Lcl.1repti, 196{


ca ti pedagogici,
ll

-.\naiornia funclionale

a aParatLrl!L lLi'')ir'ror

10

lol

I.clinalir

fbrt. dc rlunP.rn)

10.
ri;o

Deci, ir.r timp cc componenta cle alunecarc (A) crefte (,tr


a p r o a p e d c t r e i o r i , c o m p o n c t a p l . e s i u n i i ( i ) ) s c . a d c< u m a i
pulrn de sapte ofi.
Greutatea schiorului nu are dccit o importar.r!d r.c,Iativi
in oblinel'ca for{ei cle alunecare, deoar.cce cu cit greuratea
mare. clr atit li supralata de lnaintare, ci si cele_
:,.,.:
l a l t e Tri
lorlo de l inar.c sc maR,sL..
Impulsulile verticale in tr.ecerca denivelErilor de teren.
S r h i m b d r i l L . d | j n c l i n a l i t . a l c p a n r c , i l m o r i l e , s a n q u r . ie L r . . 1
lranslormi mi)(a|ea schior.ului intr-o mi5care cu triaicrtori,,
.$i
circulari, in care apar (.a forle contrare
egate forta cen_
trifugd 9i lorta (entripetii, r-rltima fiind gaid c; Iorla cic r.ear,_
Iie a supraletei de sprijin.
fortej (cntrjfuge
(F") r.ar.c rezultd in trece]-ea
, Yul.o,ulgu
. r c n r \ ' " l a r l l o r ( l c t p r ( n p o a t e f i L l , . t o r m i n aat d i
Iormula :

', .-. i_

t,,1"

i|l care m:masa corpului scrhio|ulni; V:r,itcza


lui de clc,pla_
sale (in metri/s) si r:raza
curburii clcnir-elirii (in metri).
Folta (.entrifugd estc, clec:i,pr.oporiionaid cu greutaiea schio_
rului ii cu p6tratul \.itezei ;i inr.ers propoilionali
t.u r.aza
curbulii denir.eldrii.
Astlel, pentru un s(hior (.u o grc,utatL, cle ?0 lig, deci cr.r
-G : ju
o mas;i:
: ? kg, (,are coboard .u o vitezl cle
g
1),il
I
54 kmih, deci cu 15 m/s, li (.arc trcce printr-o t-ac.ordat.ede
pantd (]u raza dc l0 m:
't - r -

:'2: - _

L '/.. l\s
",

Pentlu acest rnoti\-, in tret.crea


.
schlorul s.imte o impoveral.e.
162

der.rivelir.ilor. cle teren

Rezistenla zdpezii. Z6,pda


opune Ia inaintarea schiurilor.
o rezistenid care poate fi descompusd in urmdtoarele for{e
componente ; 1) frecarea zepezii cu suprafala de alunecare a
schiurilor; 2) deplasa|ea valului de zdpadd in fata clrrbulii
virJului schiurilor; 3) rezisten{a zepezli presati de schiuri:
4) frecarea laterald a schiurilor Ei bocancilor.
Dintre aceste forie componente, frecarea zdpezii cu suprafata de alunecare a schiurilor
reprezinte aproximativ
90 01,
din intreaga for{d de rezistentd a zdpezi| iar celelalte trei
numai 100/o.
I'orfa de frecare a zdpezii cu suprafata de alunecare a
srhiurilor (F) sc poate (alcula dupd lormula:
F:G
cos alfaX C
in ('aro G == greutatea schiorului, alfa : unghiul de inclina|c
aI pantei si C:coelicientul
de frecare.
Coclicientul de lrecarc estc dependent de numeroqi lactori. printre care cei mai importanli sint starea zepezii (grosimc. temperaturS, umiditate, {orma $i \rechimea cristalelor
ctc.). mdrimea schiurilor, unilormitatea presiunii exercitatc
asupta suprafeici de alunecare, calitatea intrinsecd a cerii fi
a tchnicii dupd care a lost intinsi. precum ii rritcza de
a-lunccare.
In raport ('u starea zdpezii, coclicientul de frecare poatc
fi nrmitorul:

(:o.ilci.nt itucitu' l(')

Z5pade inghel,ati $i tare


Zepadi bdti,toriti. sldrlrnicio&s6
Zepadii lucioasd. adincii cu cnrsla sfelimicioase.

0.03-0,ori
0,0(i-0,1
0 , i l- 0 , 2

in cazul unlli schior cu o greutate dc 70 i<g, tarc <oboalir


o panld cu o inclinalie de 30o in condiliile unui coelicient
rlc llt',arc dp 0.0J, rezistenla zdpezii ra fi d e :

R-: 70X cos. 30X 0,05:60 X 0.05:3 kg


Rezistenla aerului. Acrul opunc Ia inaintare o forfA clc
lc-zistcn{d care cste dependenti de : 1) cocficientul acrodill'

163

namic al corpului schiorului (K); 2) suprafafa cea mai mare


a secfiunii frontale a corpului schiorul.ui (S); 3) densitatea
aerului masurati in kg s2/ma (d) ; 4) vi;teza de alunecare (V).
Coeficientul aerodinamic al corpului schiorului (K) rezulti
din forma profilului acestuia, deci din Iorma sec{iunii lui in
planul sagital. Pozitia tipicd de coborire cu Eoldurile, genunchii gi gleznele flectate, cu trunchiul. apiecat inainte, ipatele
rotunjit, membrele superioare llectate inaintea pieptului qi
miinile ia nivelul birbiei dd corpului schiorului formi compacte $i ovoidi favorabild inaintdrii. lmbidcdmintea trebuie
si lie fi ea adecvate, cit mai netedd 5i cit mai lipite de
corp.
Coeficientul aerodinamic se modilicl in lunctie (le Dozi1ia schiorului (patinatorului) astfel :

Pozitia inal14
Poziliia jossa
Pozitiade obiinere a vitezei (a patirlnlorului)

0,7;-0,81)
0,6;-0,70

Suprafaia cea mai mar-e a sectiunii frontale a c,orpului


schiorului (S) diferi qi ea dupd pozitia adoptata. Pentru un
schior (patinator) de 1,70 m indllime Si 70 kg greutate r.ariazd
astfel. ;

Pozilia

Poziiia inarlt5
Pozilia intermediard
Pozitia de viteze normald (a patiDltoNrlri)
Pozitia de vitez6 aerodEarnici
Pozitia jtiremuit la maximum

0,50-0,60 ln2
0,10 m2
0,:10m2
0,27 nr,
0,21 nr2

Densitata de masd a aerului (d) depinde de presiunea gi


de temperatura lui, variind de(i cu altitudinea si conditiile
climaterice. Pentru o altitudine intre I 000-2 000 m. se poate
t onsidera ci are o \-aloare intre 0.12-0.10 kg s! mi.
764

Ptecind de la ace$ti factori, Ia care se adaugd 9i viteza


de alunecare, rezistenta aerului (R) poate fi calculatd din
urmdtoarea lormulS :
_ - .. ^ d.v2
l?

l\.).

"

Calculele efectuate cu ajutorul accstei lormule au stabilit


urmdtoarele valori ale rezistentei aerului :
R a r i s t n l aa e r u l u i ( R ) l n p o z i t i i l e :
De ciutar a vitezei

l8 k m/h
36 krn/h
72 krnlh
90 k m/h
120km/h

1,500kg
i;,750 kg
2.t,250kg
:ni,700kg
(ii,
liq

1,200kg
5,400kg
18,600kg
29,300kg
kg
52

0,900ke
.{,050kg
13,950kg
kg
22
kg
39

La inceputul alunecdrii pe pantd, datoriti vitezei reduse


de inaintare, rezistenta aerului este neinsemnatd. Continuarea aLunecdrii face ca acceleralia (g) sn creasca 9i ca o conseciniS proporlional cu pitratul vitezei creqte qi rezistenla
aerului ia inaintare. De la un anumit moment, datoritd creqterii rezistentei aerului, accelerafia incepe se scade Fi ajunge
pina la zero, inaintarea schiorulni devenind uniformS. Ecuatia migcdrii va fi :
A:P:R
de presiune asupra
de alunecare, P:forta
in care A:Iorta
sol.ului, iar R:rezistenta aerului.
Intocuind pe A gi P cu valorile lor (prezentate la rolul
inclinaliei pantei), se obline :
{
G. sin alfa:G. cos alia:K.S.
formuld din care se poate deduce lJrmula pentru determinarea vitezei maximc dc alunecare a schiorului pe o anumite
pantd :
-,tt")
rTliiinr" -lliq'
-l/l
rr -"-

[/--------xr

Cum pantele prezinti insd numeroase variatii de inclina{ie penlru a fi posibil calcului vitezei maxime posibile, se
va considera cd ele prezinti o inclinatie medie ;i constante'
165

Pentru aceasta se vor lua in consider.afie lungimea pantei


,i
diferenla de nivel, raportindu-sc pr.ocentual uJtima Ia pnma.
Astfel, pentru panta Pirtia Lupului din pojalra Brasor: car-e
mdsoard aproximati\r 3 000 m lurrgime li prezinti o dilerenlrl
d e n i v e l ^ d e 7 5 0 m , d i f c r c n t a d e n i i . e L r c p r . c z i n t a2 i 0 , d i r r l r r r r _
grmea plrtrer. ln aceste condilii. \ itcza maximir posjbilu c-t,.
de 100 km/h, ccea c, tcor.e-titc,.
ar peffnite unni schiol er.cp_
lronal sA o par.r.u|gi in l'49'Sltt).
(.LASIFICARE'\ MIFCAIiILOR
Participarea grupelor. musculaLc antagonistc. fixatoar-e sr
neutralizatoarc.. La ac{iunca motor.rrluj primal
tlepindc c1f
rorla,
qi pozi[ia in care sc exccutd mi5r,area.
,amplrtudinea
1tnr,ng,-colt de aceast5 participare, mil(.erile sc pot impir.li,
dupe W. P, Bouen, it 2
.I. Mi$carri d,e tensiune slabd (scrisul, miSciri cle lineqc,
mi$cdri de indeminare).
2. Mi$cari d.e tensitute rapidri (mi5cirr.i cic for.!6).
3. M-i.Fcdri balistice (artni6ri,
loviri ctc.)
4. Mi$curi de oscilalie (penduhri).
(Iasificarc a miicdr.iior se leferi
la dirc(,iia tor,
9 ,?ttg
r" m p a r U n d u - s e i n :
7. Mis.c(tri recLilinii.
2. LIi$cdri attgttlars sau rotatorii.
3. M*cdri
curbilinii.
-In linc, migcdrile se mai pot clasilit,a in raport (,Li pla_
nul in care este dispusd axa 1or- de mis(are, si inumc :
- in plan frontal flexie si extensie:
- in plan sagital abduclie $i adcluctie;
- in mai multc planuri circumclut.lie:
- in axa lungd a segmentuiui rotatic.
Mi5cdrilc cu axa in plan lror)tal sinl ficxia
_"
fj n\tensia.
MiqcArile de flexie sint miqcbrile de ir.rdoire Iati dc oozrtra
inilial, ortostatice. Mi$carile de cxtensin l.int opuse a,'cstora
$i au loc in sensul revenirii la pozitia or.tostatici sau jn sensul exagerdrii acestei pozitii. Nu insd totdeauna aceste mrs_
cdri sint etichetate ca atare. La umdr, de exemDlu. miscarea de flexie se nume5te antpproie"lie sau ontcducfir,, iar.cea
de extensie ...-.-reLroproiecgie siu, retiod.uc[ie. O" a"6-L""u.
fu
loo

laba piciorului, Ilexia gleznei are loc in plarl anterior, in timp


cc fl6xia labei ttin ar'"ticulatia mediotarsiani are loc in -plan
Dc a.cea sc preferi termenul cle Jlerie dorscld in
o"ti"riri
i* .r" iL"*iu Labei piciorului $i termenul cle flexie pldntard
in loc cle extc'nsia labei piciorului
Miqciirile carc au axa in plan sagital sint abduciia ;i
acicluctia.clupd cum scgmentul respc(tiY sc indepdrteaza sau
sc apropic cle Planul sagital
N{i;cilile cle inclinate laterald .si de revenire ale trunchiuLui se lealizeazit Ia{5 cle planul meclio-sagita}.Dar pentru
migcirile membleloi- tcrminologia este dilclit inieleasd Plaluui sasitaL {aii clc carc se face orientarca nu cste acclasr
tt ti autorii. Sjcoalalrancezd consicler'6cA acest plan
r:"irt..r"
'.sr,,
ptanii mcclio-saeitalaI tfunchiului' pe cincl Ecoala gernraira si ansLo-saxondltare lolosesc terminologia N B A-' conti.l.-a'..,r alest plan cste planul medio-sagitai al membrului
(are cx'ccutd milcalea. De aici provin uncle neinleiegeli apa|r:nte, dcoaret'c clucct'calabci piciorului ini-untru,.de exemptti, cstc clcnnmitd adc1uc{iedc bAtre autolii I}ancezi Si abclucsini' din
ii.'''.i..",:J." N.B.A. Chiir 9i clenumirile muSchilor
a,l"art,i ,'a.,ri, tlcosebite Astlel, mugchiul care t]'agc de haluce
i,r i;i';" e.stc clenumit aclductor de lrantczi 9i abductor de
tl.e.e., iu. mu5chiul carc tragc haluccle il ]'uJg"" cste clcnumit abcluctor cle francezi 9i adductor de N B A'
area ('are sc cxecutd concomitent pc mai multe pla\Iist
-,iit.j
adici migcalea prin care segmentu)
"u.i
"it,:t,",dricfic,
mai
mare sau mai mic5, al c'drui l'irf
cicscrictn1 cor.r,cu baza
('ste lcprczctltat de axa articulatiei.
R o t a t i i L es c c x e c u t i i n j u r u l a x u l u i - l L r n g a I s c g m e n t u l u i
pot
Ii intL'rrle sau externe. La antcbra{' aceste mls(larl
ii
iapiii ,r.,t.tet" de mi;tare .le pronalie (r'otalia internS) ;i de
stLpbnlic (r'otatia externd)
t)rlTEltllINAlltr,l

CAPACrTril rl
,r
cLlNlcA
DE trIr$c,\liFi

I'IINCTIO\lLE

(
f r ( a p i l o l c l e o s e b i t d e i m p o r t a n t . m a i a l e . sp e n t r r l u l t u r a
plactice
clinice
5i
posibititalito|
al
acela
Iizica'meiicala, este
func{ionald
de care dispunem pentru a determina capacitatea
clc mi;care,

167

IV
DINAMOMETRIA
reprezintd o metodd de mdsurare a lorlei
Dinamometria
musculare cu ajutorul dinamometruLui medical (fig. 62). Ea nu
se poate face decit pe grupe mari musculare, este gleoaie,
pretincle cite un aparat special pentru {iecare grupd, nu este

bineir.rleles, o bune cunoaqtere a acestora din urma, studiul


amplitudinilor de migcare ne poate aducc unele date valoroase pentru determinarea capacitetii lunctionalc musculare.
Insuficlenla acestei metode conste in faptul cd, incliferent cle numdrul mai mic sau mai mare al unitdtilor motorii
care intrd in acfiune, amplitudinea unei migceri poate Ii
aceca$i.Metocla nu reprezinta, deci, decit indirect, un mijloc
de dcterminare a capacitdtii funcfionale.
EXAMENELE

l'iq. t;2 -

D i n a n r o n r c ' i rm ( . d i ( r , 1 .

exactA si este <ondilionati de tiria schimbetoare a arcului


metalic. In plus, cste aproape imposibil de aplicat acest {el
de masurars la copiii mici: rdmine insi
rccomandabil in
determinarea -torfei de prehensiunc.
GONIOMETRIA ARTICULARA
Studiul amplitudir.rilor de mi;care cu rapoftolul medical
sau cu alte aparate speciale pentru
fiecare articuJ.alie in
parte trebuie consider.at doar ca un studiu adjuvant. practicat cu rdbdare Si competentS, aplicindu-se axa raportorului
exact pc axele dc miScare articularl,
ceea ce presupune,
168

ELECTRICE

O alti categorie de detcrrnindri apeleazd la examenele


electrice. carc au calitatea de a stabili modificdrile cantitative ale excitabilitntii
atit Ia faradic, cit 9i la galvanic, prin
ele(:trozi
fie direct pe grupele musculare, fie
aplicafea unor
pe trun(hiurilc
nervoase care inerveazA grupele musculare.
Examenul electric poate se inregistreze o serie de modilicSri pe care Scoala americand a incercat sA le noteze cu Yalori
euprinse intre 0 gi 5, dupd (um urmeaze ;
o:degenerescentd
totah, nu mai existil nici urrnb de contractibilitate;
1 : dcgen eresccn ti parliala :
2: degenerescenld par{iald crt contraclie slabd ;
3: degenerescente parliale cu (ontractie suficientd pentru o
functie favorabilS ;
corespunde unui mugchi practic normal;
4:contractia
(sau
X):mu;ohi
norrnal.
5
s-a
ardtat insd insuficientd.
metodi
aceastd
$i
ELF,CTROMIOGRAFIA
Prin aceastd metodd se analizeazd' biocurentii generatri (le
fibrele musculare active. Intensitatea $i frecventa biocuren{icontractiilor.
lor muscuLari sint Variabile dupi intcnsitatea
pind Ia B0-90i s'
Frecventa poate cregte astfel de la 5-10/s
Electromiografia reprezintd o metodd obiectivi de determinare, care ne-info|meazi
nu numai asupra stirii func{ionale
musculare din componen{a unitdtii motorii, ci Ei asupra activitdtii neuronului motor, din cornul anterior al mdduYei.

169

./
TESTELE CLINICE

O_5

Examenul clinic specializat rdmine testul cel mai practic


care ne poate ajuta la determinarea capaciteFi Iunc{ionale.
Revine, probabil, Lui Pol Le Coettr meritui de a Ii fdcut prima
tenl.ativi t)]ai serioasi in acest sens. el schitii-,do s:ari cle la
0 la 5, prin care valoarea func{ionali a unui mugchi se poate
nota numai pe baza examenului clinic.
Scara lui Pol Le Coeur este ur"metoarea:
0=0

l=iorla decelabiii dar inutild pentru functie;


2=fortd u.ti1i" dar insullaientd :
3-forti su:ficientapentru o fudlciie uzuala ;
4=.tor!e nomale, d lr care se epuizeazeusor ;
5= for'!5normala.
qi
Aceasti scard a|e insd delectul de a fi prea lapidari
prea vagd, incadrarea unui mu;chi intr-o categorie sau alta
este destul de dificilS gi de aceea, de cele mai multe ori, ea
nu poate fi Jdcuta decit cu rralori intermcdiar-e (1-2,2-3,3--4),
ceea ce scade, desigur, mult din vaioarea acestei scdri.
O scard mai practic5 Si in care valorifica|ea capacitdtii funclionale musculare se poate lace mai categoric este scara 0-5
propusb de Fundatia
Nalionald pentru
Paralizia InlanliLii
(The National Fundation for Infantile Paralysis).
=0no;
0 =ferd ,contractie
= 1oo1o
1= confuactie modesti, Iere executarea miqcerii
;
2 = conifaclie posiltrili numai pdn eliminarea gmvitatiei si rezisten=25,iroi
!er
contra gr:avitatiei, dar fdr-d opuneriea rezis3 = contraclie posibili
= 50,1,0
ten!ei
;

4=contraciie posibj,lecontra gfavitaliei. plus o rezistenli

=*i1,:
5=contraciieposibilacontragravitalici,plus o Iezislenti OilT;l]l:,
Cunoscind pe de o parte delicien{ele examenului electric
Ei pe de alte parte cele ale examenului clinic, Idcute izolat.
am alcdtuit, impreuni o) Dr. Con|tatrtin lordd.nescu, o scard
mixtd clinicd gi electricd, in care valorificarea capacitdtii
funclionale musculare sd se faci tot cu note intre 0 ;i 5.
L70

P.rrl;?

f^+rli

h,'

a^

simfa

Reaclie de degenerescentd total6;


p " i p i . " a c o r p u l n i - u . " . ' ' t . i n ' , l i prag galvanic de excitabilitate
con
o fibrd musculard care se
mare (peste 17 mA).
t r a c l S ; n u s e s i m l e r l u | | , .r - c r
'
,
.
.
,
lendonului; nu sc .xc\ulir
o miqcare
1. Se pot p,alpa unele grupe de
iibxe l1lusculare care se contraote ; se simte alunecarea
tcndooului : nu se excc,.rli

Reaclie dc degenerescent5 totatre ;


galvanic cle excitabjlitate
mai mic @este 10 mA).

2. Se palpeazi o masa mai importantA de fibre muscll]are care


se contfacte ; se simte e-lLlnecalEa tendonullli I se executS
o rniicare cu lortd $i amplitudine reduse.

Reactie de degenerescentd parliaie ; prag laradirc de excit'abilitate maxim.

3 Corpul muscular sc contracl.i


in mase; tendonu-l se ireliefeaze $ub jtegiu,mente ; miqoarea
se poan executa oontra gra\"itaiiei ; are o forti qi o amplitudine su,fi,ciente pentr-r funciie, fere a fi insd norYlmle.

leactic de degenerescentdparti; pqrag fafadic de excitabilitate


l-rlai scezut.

4. Co!ap!,l muscul,ar se contraotil


ill masf,; tendonul se rBliefeazi sub togumei,te;
Eniioarsa
aez! tat5 ar'e
o anpiitudine
nonna e
fi o lo4e aparent

Iteactic de degenerescentrapartlaproaald; prag de excitabiliiate


pe norrnal, dar oorltractie lentd.

tjrnp scu,rt de activj,tate for-la


Si amillituatrine.a descresc ; milcafea 3e poane execu{,a conira
gra\"itatiei, plus o rezistenti
mici.
l\{uqclti normal. N{i$caren sc poatc N0rmal.
cxecuta contra un-.i rczistl]nle
mari (egiil2i cu grculatea invinsA
in tilllpul funcliej princiPalc a
m u i . h i u l u i . m . r s s i l u p r . h e n s . -]
l
une).

Examenul clinic al grupelor musctlare trebuie ficut dupe


o anumiti tehnice. Depistarea capaciteui musculare presupune
efectuarea unui anumit numer de manevre pentru
fiecare
mu$chi in parte (fig. 63, 64, 65, 66).
Fig. 65 - Determinarea capacit6tii functionale musculare a ischio-gambierilor. Se executd mil.
plus o
carea contra gravihtiej,
rezistenta uloard:4.

Fig. 63 Determinarea capacitdtii functionale musculare a


Nu se simt
ischio-gambierilor.
contractii musculare Si nici alunecrea tendoa.r:lelor:0. Se simte
o ugoare reliefare a tendoanelor, fdr6 a se executa miqca-

Fig. 64 - Dcterminarea capacildtii


funclionale muscu]are a ischiogambierilor- Se executd milcarea
contra gravitatiei=J.

rea: I
CUPLUNI FI LANTURI

MOTIiICE

Activitetile
motorii nu rezulti din activitatea izolati
a
unor mugchi, oase sau articulatii, ci prin punerea in actiune a
cuplurilor $i lanturilor motrice.
CUPLURI DE FORTA
In timpul diverselor migciri se realizeazi atit fortele active
cit qi cele contrarii, care impreund alcdtuiesc cupluri de forjSCuplul de forte este, deci, format din doud forle paralele, care

tlf"i:'ii,tlt#":f
Fio.66 - DFterminarea
"'o?""1li"

fi:

;;i
-?,,".-*:.i]:i:",1!ii""'
;,"':",'';;::l'::$;.,?."1
r:l',:i

aclroneaza. asupra pirghiiior in directii opuse. De


exemplu.
asupra articulaliei cotului acJioneaze concomitent
tteiorrr Ei
extensorii, adiunea lor inversjndu_se_Cind unii sini aglnrsti,
ceilalii devin antagoniqti.In flexie, flexorii sini ue;"i&;
tensorii antagonigti, iar pirghia aclioneazd dupA 'prin;ipiul
""_
urei pirghii de.gradut IIi, dJe.ica ,'pi;ghl; J" -.,,:t
t"r'a.'T"
rensre,extensorii sint asonisti, Ile.rorii airtagonigti,
"*_
iar pirghia
actjoneazddupd principTul unei pirghii a"
i"it'*
.
!."J"i'f,
p r r g n r ed e s p r i i i n .
CUPLURI
.Doud scgmcn[e

mobile

CINFJMATICE

apr.opiate realizaaza

n ( upl

crne_
matic : ganba cu piciorul, antebraJul cu
mini
-a"l'rr'
'i.".r.fu_
*."o_
Ilicd se descriu trei tipuri de cr-lpluri
"i..
,
"i""-iti""
d"..rot."tig ;i elicoidale. ln biomecanica
!]::.
o_-".r.".
cuplurile.de translatie nu se intilnesc,
"o.puluiufi"oi,lul"
""i" ,t"i"l.riru."
-gleznei),- dar cele de rotalie
o.
$ilil"t"tp
a^tt1el,
mi,scdrile cuplurilor
""-"."""".
cinematice ale
orn"rr.".
srnt mi$cdri dc rotatie.
"o.prt,ri

LANTURI

CINEMATICE

. Cuplurile cinematice se leage intre ele realizind ianturile


crnematice, care pot Ii deschisJ sau inchise.
. Lantul cinematic deschis se termind liber. Intr_o arunca""

g:^:I:-f,rl

membrulsuporioraclioneaza
." ,., f"ni ;i#:ii;

u e s ( r r s .l n l o v l r e a m i n g i i c u p i c i o r u l . m e m b r u l
infcrjor acji^_
neazd tot ca un lan! cinematic deschii.
Lantrulcinematic inchis are ambele capete
Iixate. ln pozrlra
atirnat sau atirnat (u sprijin, oe exemplu,
m e"ior]ii""-!ii"o,
mbrul superior
actioneazd.ca un lan! cinematic i""irii'
i"
membrul inlerior aciioneazd ca un tanl
cinematic inlhls.
Su po! descrie trei tipuri de lanluri cinemati"" p.i.r"ipat"
a-.r e c o r p u t u r . o m e n e s cl:a n ! u l c i n e m a t i c
a[ trunchiului. Sitului
f i capului : lantul cinematic al membrului ,rp".ilr-,.i
i""1rf
crnematic al membrului inferit.rr.
774

LANTURI MUSCULARE
Grupele musculare in jurul unui Lani cinematic realizeaza
un lanf muscular. Cum majoritatea migcdrilor omului sint mi9c5ri complexe, alcdtuite din imbinarea acliunilor statice Fi
dinamice, lanturile musculat'e au traiecte diferite 9i se intretaie. In timpul acliunilor succesive statice gi dinamice, Ianturile musculare indeplir.rescrtot succesiv activiteii statice ;i
dinamice.
Nu existd lanluri musculare strict active sau strict pasi\e'
ci numai lanturi care aclioneazi fie static, Iie dinamic. ln
orice pozitie qi in orice migcare participd, deci, toate lan{urile
musculare care deservesclanlul cinematic in acliune.
Lanturile mnsculare alc membrelor superioarepermLtrealizarea unor migcSri de marc amplitudine Ei de mare fine{e 9i
precizic. La realizareaacestoraintr6 in acliune un numer mare
de laniuri musculare. Uneofi, in alcdtuirea acestor laniuri
musculare intre numai porliuni din anumili mu;chi. Fenomenul a dcvenit posibil gl'atic capacitdtii plastice a scoartei cerebrale cle a stabili leg6turi temporare intre dileritele zone
neuronalc. ln condilii speciaLc.Ianlurile musculare ale membfului superior pot realiza li spriiinul corpultti ome-nelc
Lanluiilc muscuLareale mcmbrelor inlerioarc indeplinesc
in priniipal lunclii dc sprijin ;i de aceea sint deosebit cle
putilnic dezvoltate. Ceea cc .aracterizeaze alcituirea laniurilor musculare ale membrelol inferioare este dispunerea
{Iexorilor ii cxtensorilor srtb forma a doud laniuri antagoniste'
Aceste lanluri sint alcituite clin grupele musculare ale celor
trei sesmcntc ale membrclol in.tet'ioare'motiv pcntru care au
lost nrimite lantudle triplei llcxii ti tdplei extensii.
Lanlul muscular al triplci flcxii este alcStuit din flexorii
coapsci pe bazin. Ilcxorii gambci pe coapsd 5i flexorii dorsali
ai picioiului pe gamba. Lantul muscular al triplei extensii
estc alcdtuit din extensorii (oapsei pc bazin, extensorii gambei
pe coapse gi extensorii (Ilcxorii plantari) ai piciorului pe
gambd.
Lanlul muscular al tripLei uxtcrrsiit sLec(..l( aI (r mentine pozlalergare
tia ortostatiu6 ;i propulscazi corpui inainte" in mersr
si seriiuri. El csie mai bine dezvoltat decit lantul muscular
e\ii, raportul dintre greutatea lor fiind de 2 : 1'
il t.ipl"i
-ttc

De remarcat ca la membrul superiol' raportul. dintre gicutatea lanlului llexorilor $i iantul extensorilor este de 1:1.
Mai sint de remarcat 5i alte deosebiri morfofunclionatc
intre lanlurile musculare ale membrelor superioare gi inlerioare.
Raportul dintre greutatea scheletului gi a musculalurii este
de 327,7:1 000 pentru membrele superioaresi de 519,8:1 000
pentru membrele inferioare, care prezintd un schelet mai binr,
dezvoltat.
Greutatea lanfurilor musculare rotatoare ineuntru si in
afari: reprezinti la membrele superioare o treime din greutatea intregii lor musculaturi, pe cind la membrele infinoar.e
leprezintd numai 1/20.
Grupele musculare ale membreior inferioare au o suprafald de inser{ie mult mai mare decit cele ale membrelor superioare. Astiel, suprafata de insertie a fesierului mare este dc
2-3 ori mai mat'e dec.it a deltoidului. De a(rcea. musculatura
membrelor infcrioare asiguri in primul rind stabilitatea, echilibrul, propulsia corpului gi amortizarea, iar cea a membrelor
superioare in primuL rind finelea, precizia 9i viteza miscdrilor.
PIiINCIPII

GENERALE DE ANATOMIE FUNCTIONALA


9I BTOMECANTCA

Anatomia lunclionald gi biomecanica apar.atului locomotor


,trebuie insd infeleasi intr-un
sint Stiintc cxacte. Fomularea
sens mai larg decit in celelalte gtiinle, corpul omenesc, ca orice
organism viu, dispunind de posibiliti!i complexe de comportare
biomecanicd ti adaptafe functionald, posibilitdii ce nu pot Ii
integral interpretate matematic. Pentru acelealii considerente,
selec{ia unor principii cu caracter general este dilicili Ei, pini
la un punct, hazardatd.
Totugi, pentru studiul anatomo-Iunctional Si biomecanic al
diverselor exerciiii fizice care nu au putut fi cuorinse in lucrarea de fate sint indispensabile unele jaloane cu aplicativitate
mai largd, deci unelc precizlri cu caracter mai general, care
pot fi ridicate, conventional, la rangul de .,principii generaler!.
Trecerea in revistd a acestora \;a ugura munca celor interesati
sd studieze dir"'ersele exercitii fizice din punct de vedere anatomo-functional
gi biomecanic
776

P r i n c i p (.u L 1. Ererctliile fizice incep prin slsbilizarea ift.


pozitie laL-orabi\(tsau mobilizarea centnLlui (le greutate prilr
cipal aI corpului.
Exemplul I: lovirea cu pumnul.
Pcntru a sc putea realiza aceaste mi$care, centrul de
greutate trebnie stabilizat. Aceasta se obline cu ajutorul centurii mus{ulare a trunchiului din imediata apropiere a cenLrului dc greutatc.
Exemplul II : pornirea in mers.
Pentru a se putea porni, centrul de greutate cste mobilizal
pe direciia de deplasare. Trunchiul este aplecat inainte prin
interYeniia psoasului-iliac gi a mugchilor abdominali. CeIelalte migcdri prin care se realizeaz5 mersul incep numai dupe
ce proieclia centrului de greutate deplasat inainte a dep5Fit
baza de sustinere.
Pri,ncipiul2.
P o r n i n d d e l a c e n t u . a l n u s a r l a r da c e n trului cle greutate, actiunea mobilizatoare a segmentelor se
realizeazd..ntb Jorma unei pete d"eulei d,e la cenLrul spre pertJel'Le

Exemplu:din pozitia stind, ridicarea bratelor lateral.


Lan{urile musculare intrd in ac{iune in urmitoarea ordine;
centura musculare a trunchiului stabilizeaz5 centrul de greutate; muqchii centurii scapularestabilizeazdcentura la trunchi
ii incep sd o ridice; mugchii abductori ai bratului abduc bratu1 ; mulchii extensori ai antebratului mentin antebratrul extins; mu$chii extensori ai miinii $i degetelor menfin mina 5i
degetele extinse ; mulchii lombricali Fi interosogi men{in degetele apropiate ; mu$chiul adductor al policelui mentine policele lipit de marginea radiald a miinii.
3 . M e m b r e l es w e r i o o r e g i i n t e r i o a r ea r f , i o Principiul
neaziL ca lan.furi cinemntice inchise sau deschise.
Exemplul I: din pozitia atilnat, indoirea bratelor.
Membrele supelioare actioneazdca lantruri cinematice inchise.
Exemplul II : aruncareagreutdlii.
\Iembrele superioareac{ioneazdca lanturi deschise.
Principittl
4 . C i n d m e m b r e l e n t p e r i o a r cs a u i n l e r i o a r e
dcliolleazdca lattfttri cinemntice deschise.lnu$cllii care intrd
in aclitnte i;i iau ptLttct tir rle inserfie pe cap(Lt1LlLor centrol
$i actiolleazarasupra .scgnentelor prin capaLtltllor periJeric.
I2.

^nalornla

iunclionrln

a aparalLllui lo..m01or

777

Exemplu : din pozitia stind, ridicarea bratelor obiic in sus.


IVluqchii centurii scapulare isi iau punct lix pe coloanA gi
trag centura inainte gi in sus; mugchii aMuctori ai bratului
iau punct fix pe centura scapul.ardqi duc bra!e).e in abduclie;
mugchii extensori ai antebraiului iau punct fix pe braf ;i
rnentin antebraiul in extensie; mutchii extensori ai miinii
Si ai degetelor iau punct {ix pe antebral Si mentin extensia
acestor uLtime segmente.
P rincipiul
5. Cind un membru superior sau inlertor
actionedzd. ca un lanl cinemntic inchis, deci pritl extremitateo
lui peritericd. se aJld sprijinit sau firat pe o bdzd oarecare d.e
suslinere, mutchii cdre intrd, in actiune i;i iau Wnct lir pe
to.petele lor periferice ti actioneazal qsupra segmentelor prin
capetele lor centrale,
Exemplu : din pozitia stind, indoirea genunchilor,
Mugchii extensori ai piciorului pe gambd (tricepsul sural
in special) igi iau punct fix pe picior pentru a nu Lesa gamba
sd se prebu$eascdpe picior : extensorii gambei pe coapsd
(cvadricepsul in special) igi iau punct -tix pe gambd pentru a
nu ldsa coapsa sA se prebugeasca pe gambA ; extensorii coapsei pe bazin (ischio-gambierii in special) i;i iau punct fix
pe gambi pentru a nu lSsa bazinui sd se prdbugeascd pe
coapse.
Principiul
6. Cind membrele acliolrcaziLca lo.nluri
cinematice deschise, grupele mttsculare agoniste se contractd.
izotonic $i migcarea rezultd.'prin apropierea capetelor muscuIare de inserfie.
Exemplu : lovirea mingii cu piciorul.
Exercitiul rezulte din urmetoarele migceri concomitente:
flexia coapsei pe bazin, extensia gambei pe coapsd qi fiexia
dorsald a piciorului. Grupele musculare agoniste iau punct
fix pe capetele lor centrale Si se contracte izotonic, apropiindu-qi capetele de insertie.
Principittl
7 , C i n d m e m b r e l e a c t i o n e a z ( tc a l a n l u r i
cinematice inchise, grupele rtultsculare agoniste se contractd,
izotonic sau izunLetric, succesiD sau sub ambele forme.
Exemplu de contractie izotonicd : din pozitia atirnat, indoirea braJelor.
Exercitiul rezul.ti din urmitoarele migceri concomitente :
flexia braNelor pe antebrale Si adductia bra{elor. Grupele
178

musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor periferice sr


se contracte izotonic, apropiindu-ti capetele de insertie.
Exemplu de contrac{ie izometrici: din pozi{ia atirnat cu
bratele indoite, intinderea bralelor.
Exerciliul rezultd din urmdtoarel.e miEcdri concomitente :
extensia brajelor pe antebrate gi abductia brafelor. crupele
musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor perilerice $i
se contracte izometric, depdrtindu-gi capetele de insertie.
Exemplu de contraclie succesivd : in alergarea de viteze,
atacul solului cu piciorul Ei apoi extensia piciorului pe gambd.
In atacul solului antepiciorul ia contact cu sol.ul gi tricepsul
sural, contractindu-se izometric, controleazi apropierea cdlciiului de sol. ln extensia piciorului pe gambi, antepiciorul continud se fie sp|ijinit pe sol, dar tricepsul suraL se contracta
izotonic, apropiindu-9i capetele de insertie pentru a fi posibile
extensia gi deci propulsia cor?ului inainte.
Principiul
\8. Erea)tarea unei vniscdri este posibild
datoritat interDenliei concanitente $i controrii a mugchilor
agoni;ti ti antagoni.rti. Cind, agonigtii se contractd. izotonic,
antagoni7tii se contractd. izometric, fi inuers, ci.nd,agoni$ti,i se
contractd izometric, antagonigtii se contractd izotonic. Viteza
de ereculie a miscdrilor este d.epend"entdde raportul inuers
proportional dintre intensitatea de acliune a agoni$tilor $i
antagonistilor .
Exemplu: din pozilia stind cu bralele lateral, cu palmele
in sus, indoirea coatelor La 90o.
Pentru realizarea exerci{iului intervin ca agonigti muSchii
Ilexori ai antebratului pe brat (in special brahialul anterior $i
bicepsul brahial), care se contracti izotonic. Concomitent intervin insd Si muschii antagonigti, deci extensorii antebratuiui pe
brat (in special tricepsul brahial gi anconeul), care se contracte
izometric. In lipsa ac{iunii antagoni$tilor, migcarea s-ar executa necoordonat Si brusc,
Pentru realizarea rapidd a exercitiului Ilexorii se contractd
puternic, iar extensorii Ia o intensitate mai scdzute. Pentru
realizarea inceatd a miqcerii, flexorii se contractd mai putin
intens, iar extensorii opun o rezistentd mai mare. Cu cit viteza
de executie este mai mare, deci intervenlia agonigtilor este
mai mare, cu atit interventia antagonigtilor pe parcursul
amplitudinii de miqcare este mai mica.
1 2 .-

10

179

g. La sf,rtitul
Principiul
.mi Scd.rii,mugchii anLagonifti
.se transJorm.d,in mutchi neutralizatori.
Cu cit uiteza d.i eze_
<xrtie este nrni nlare, cu atit interuentia antagonif,titor Ia sfirfilul mi\cdrii este mqj it:fan.\a.
Exemplu : ca la principiul B.
.".Cind cotul ajunge la o flexie de 90,.mugchiiextensoriinten_
srrrcrnou-$l acfunea opresc excursia anteblalului in aceastd
pozrlre.
^^-!,r-:!" ! lt"l.-1.0.. Menginerea pozi[iei sc realizea:d. prin
intensitdtii d.e-acl,i.unea agonistilor 9i antagoiisti_
:?our!r:o.
tor $r, tntt'ar.ealuluror lanlurilor musculare in condiTii de
lrdDaliu stati,c.
Exemplu : ca Ia principiile I $i 9.
Antebratul ajuns in pozilia de flexie La 90. pe bra! estc
meniinxt la verticale prin egalizarea intensitd{ii de actiune a
Tlexoulor $i extcnsorilor antebralului pe bra!.
17. Folosirea acliinii for[etor erlerioarc
. P rincipirtl
($i in speciat a Jorfetor orautlagionale) inueiseazd ,otil ji"pn_
tor musatlarc.
Exemplu din pozilia stind, indoirea genunchilor.
-:
Dxerciliul se realizeazd din urmdtoare"le mi;cdri concomi_
tente : Ilexia dorsala a gambelor pe picioare, flexia coapselor.
pe gambe $i llexia bazinuiui pe coapse.Am fi tentali si cr.edem (a exercitiul sc reabzeazi prin intrarea in actiune a lan_
tului triplei flexii a membreloi infcrioare. ln realiiitc insa,
exercifiul este controlat gi gradat dc lan(rrl lriplci c\tonsii,
deci dc extensorii piciorului pe gambi, ai gambei'pe coapsi si
ar coapsei pe bazin. Toti ace$ti mugchi se <.ontrar.iEizomctric
Si nu lasi segmentelemembr-elorinlerioare sd se prdbuseasca
unele pe celelalte sub influen{a forlelor gravitafionale.'DeEi
-agonigiii
este vorba de o migcare de tripld flexie,
sint deci
r - e p r c z c n t ad
l i e . g r u p e l em u s c u l a r ea l e l a n l u t u i t r i p l e i e x t c n s j i ,
l a r e x o r r i d e v j n a nt a g o n i sit,
Principittl
1 2 . I n u n e l e s i t u a f i i ,f o l o . s i r elao r l e l o r e x t e r _
nc (.pi-irr spccio? c Jorlelor qrauita[ionale) inuerscaz(i roluL
qrupetor muscular" numo.i d pd c" acestca du d ,lansaL
mil_
caTed.

-E-xemplulI:din pozifia stind, aplecareatrunchiului inainte.


lvtr$careaeste initiati de mu5<.hiiabdominali de flexorii
;i
coapsei.pe bazin. care actioneazdca agonisti. Mu;chii
;anluri_
ror vertebrale si extensorii coapsei pe bazin actioneazd
ca
180

antagonigti in aceastl fazi a exercitiuiui. DupE ce trunchiul


.a paiSsit pozitia de echilibru, el tinde se se prdbuqeasci lnainte, sub acliunea lortelor gravitationale. Pentru ca mifcarea
:sa se poatd exccuta coordonat, controlul ei este preluat de rmr!chii santurilor vertebrale Ei de extensorii coapsei pe bazin.
Degi este r.orba de o miEcare de flexie a trunchiului, dupe ce
.aceasta a tost iniliati de muEchii flcxori, care s-au (iontractat
izotonic, ea este continuata Ei controlatd de extensori, care se
{ontracte izometric.
Exemplul II : din pozilia stind, aplecarea trunchiului inapoi.
Mecanismttl este exact invers, mi;carea fiind initiati de
.extensorii care se contracti izotonic 9i apoi continuate de
mwchii abdominali $i de psoas-iliaci, care se contractd izometrrc.
r a n t u r i l o rc i n e m n t i c e
Pr in.cipitrl
1 3 .I n c a d r t Lal c t i u n i L o L
inchise,ptrghiile osLco-articulareactiotredzd,ill general, ca pirohii d.e sprijirt, deci ca pirghii d.c gradul I.
txempli : ('ompo|tarea pirghiei articulalici cotului in stind
pc miini.
I,'orta. r-eplczentatdde inseltia ol('(raniand a triccpsului
brar-ial. sc gdsette in afar5, Spliiinr.rl. feprezcntat de contactul
.dintr',: trtremitdtik) articulare humerale ti ladio-cubitale, se
gascslc la mijloc. liczistenta. r:cprezerltatidc ploiectis cc'1tr'lrfui de greutate, cade iu interior. Deci, FSR, pirghia crc
gradul L
P r i rt c i p i tt I !,1. ln t'arlrttl ac:litrttilot'Latrfurilorcilrcltuatice
'rle.schise,pirqhiile osto-articulare actioneazat, in general, ca
pirghii de Ltitazd,dcci ca pirghii de gradul III.
Exemplul : comportarca acelciati pirghii a articulatiei (otuhri la aruncarca greutatii.
Prin flectarea cxcesivd a cotrilui, Iorta, r'eprezentati dc
insertia olecranianil a h icepsultti br-altial, cste plasatl intr-c
punctul de sprijin osos humcro-cubito-radial 5i intre rczistentd, r'eprezentatd de greutatea cle arur-rcat $i grcutatea proprie a antebra{ului 5i miinii. Dc(i, SFR, pirghie dc graclul IIL
se atinge ahtnci cinel
Principiut
15. Perfec[iotrarea
'etercifiul se realizeaz(i cu marimtm de eficientd, folosind"tt-se
la minimum for$ele interioare gl la ma.xtmum f orfele exteti'
odre. AstJel interpr etatd, per I ecfionarea etercifiiktr f izicc apare
1Bl

ca o Iormd fl.F erioard. a ad,aptabilitdtii organismului on'Lenesc


Ia mediu.
Exemplul I : in alergare, pendularea inainte a gambei membrului inferior anterior.
Deqi miqcarea reprezint5 o extensie incompletd a gambei
pe coapse, ea nu se realizeaze pdn intrarea in contraclie izotonicd a muqchilor extensori, ci prin ine{ie (ca un pendul),
deci prin folosirea unei forte exterioare. Grupele musculare
care intervin sint reprezentate de muqchii ilexori ai gambei pe
coapsd, respectiv de mugchii ischio-gambieri, care la sfirEitul
migcdrii se contracti izometric, oprind pendularea gambei.
Exemplul II : aruncarea minqii la handbal.
Pentru ca forla cu care mingea este trasd la poartd sa fie
cit mai mare este foiositd Si traiectoria centrului de greutate
al corpului.
Exemplul III : aruncarea discului sau a ciocanului.
Forta exterioard folositd la maximum in aceste exercitii este
forfa centrifugd. Bineinteles ce utilizarea la maximum a fortelor exterioare presupune o coroborare perfecte a acestora cu
fortele motorii interioare gi se bazeazd,in ultimi instantS, pe
un grad inalt de dezvoltare a proceselor de coordonare.
Avind continuu in minte aceste ,,principii(, orice antrenor
sau profesor de educatie fizici cu un oarecare bagaj de cunoEtinle de anatomie func{ionald gi biomecanicS poate trece la
studiul diverselor exercitii fizice, caxe-l intereseaze in scopul
perfedionerii ]or.

axAroMlA

tIIA.JV-.

FUXCTIOXALa 5l BIoMECANICA SEGMEXTELOR


APARATULUI LOCOMOIOR

Fiecarc segment aL aparatului locomotor prezintS o. strucce


tura- tunclion"afa ti o dinamici specifica' in capitoleLe
functionale
structurale
prezenta caracteristiciG
9i
;;;^;ti';;
aIc segmentelor izolate.
CAPUL

Extrerrritatca oc'falicd se impalte in doud portiuni bine


distincte : una dc for.ma unei cutii sferoid, care contrne
.."."iuf"f Si poart[ numele de crani'u (de Ia grecescul kronos:
:casca) sau neurocralllu';r una destinati se deposteascdcea
l,rri-,tur" parte a organelor cle simt 9i organel'emasticatiei'
(lar'' poatta

nulnr'le dc la[i

iarl ulsr-cro-crcrllu

SCITELETUL

CAPULUI

Forna $i s'tructura scheletului caputui sint rezultatul forfortrelor


telol ritmice de expansiune alc masei cncefalice Ei aI
masticatori
mugchilor
activitatea
din
r'ezuijte
;;;;"i;
";
'si craniomotori.
:
S. d".".iu la schcletul capului doua categorii de oase
6?)'
(vi'soero-craniului)
alc
fetei
1".,.o-"tutti,rtui 5i
-(fig
"1"
accstor oase poate fi Prezcntatd ca in schema din
D;p;Ai"
figru'a 68.
Oasele neurocraniului. Neurocraniul este alcetuit din opt
doud
oase plat, dintre car patru impare $i medianc 9i
dinaji
studiabc
mediane,
impare
oase
cLte pat.u
'i""pti^irii
uimatoatete : froitatul, et.moid'ul' sJc-noidul
"""."fir.i"i" 'occlpitalut.
Cele patru oase pe|echi sint: doud parietale
si
si doui telnqorale (fig. 69).
183

ptelJed
Ftodaal

\s
Fi
a3ltcuJc.anrttd
SS

issss

aaudnslntxvt4
al n0A
aquldnc
uv xvw

Toate aceste oase, fiind pl,ate, sint alcdtuite din cite doui
tiSblii de tesut compact, n.umirtetdblin efienLd' qi tdblia internd',
.5i dintr-un strat intermediar sublire d tesut spongim, dertu.mit diploe (I'g. 70).

E
U)

T}E,

3FG$I
et

' E HiiFr=
i " 'is;
F

_;';:

,i : lgseE
: EFEs:

'- 3 {! 65:":
J

, E

.;

E-'q sE5,
Ed';'EE'
(;5d

<, E*

g Ei r 3 * :

i ; E.?gE
r;$i3ir

* s$FE-=
t lEtsF
c" ; * - i : ! E ,

.Fig. 6!l -

Neulocralliul

vAzut

dd

sus:
frontal,2 - parietal,3 - occipital.
1', suturt
sLrtu.a fronLo-panetala,5
s-utula parieto_occ
6
rnrerparletali.
ntlara

Iltg. 70 - Secliune prirltr-un os


plat al craniului :
r -- slrDralateexterioa16,2- tallie
cxrernA,:l
terni.
5

diploe.4
suprataF

t6bLl inintedoate.

Tdblia externd a oaselor craniului este convexe li regulate. Teblia interni a oaselor crraniuLui este clncave li nereeu-late. AplicaE pe encefal, ea se muleazi pe acesta ca un
irrod..l ncgatiu cle ceare. In dreptul circumvolufiunilor,, t5blia
interni pi'ezinti ganturi (itnpresluni d,igitale), iar in. dnerptui
5aniurilor encelalului prezinta o serie de proeminenle (em1ircnle rnamilareJ. Pe aiblia interne a oaselor craniului mai
sint imnr imatc, strl: formd de santuri, ii tnaseelevaselor'
185

1. Frontalul este un os neperechc, simetric li median,


plasat in plan frontal, la partea antedoare a cu'anjului, inaintea parietalului
gi sfenoidului, cu care se articuleaz5 pentru
a inchid inainte partea antelioara a cavitati.j craniuiuj. ln
jos, el se articuleazd cu etmoidr.rl $i cu oasele fefci. Frontalul prezintd in interioml lui, intre ce'le dou5 t5blii, cloud
cavitAti mai mult sau mai puiin dezvoltate, sinusurile Jrontale, care se deschid in meatul mijlocirr al foselor. nazale prin
intermediul infunrlibttlumului
etmoid,al.
2. Etmoid"LL! este un os neper:cl.te, simetric si median,
s'itr-rat la baza craniului,
intre frontal
si sfenoid. El esrr:
alcetuit dintr-o lamd rrerticald. si metliani. o lamat orizotrtolll
Ei d.oltat rrwse lqterale. Etmoidul ia parte la lormar.ea orbitelor ;i fosclol nazalc. In marea lui n.taioritate osul este alcitr.lit (lin tL'sut com,pact. In ntasclc lait'r'alr., lamciele oscasc
se intretaie ti alcituiesc 7-9 cavititi -- cclulelc t:lnutitlale,
care fornreazS, in totalitatea lor, Iabirhtttrl etmoidal.
3, SJenoidtLl cste un os ncperecl'rc, simetri< si rncclian
situat la baza cranirrlui, intre etmoicl si fr.ortal (cl,ispuscinainte) (i oc(jpital ((lisp[. rnapoi). Usul ar(. o itrir(tlu.d ,o rplexi ti prczintd in ccntrLt un <orp de forni crrboicld. cle la
care pornesc dou6 aripi mi<\ (aripile orbitare), clouir alipi
marr (aripile l.emporale) ;i clor-ti apofizc pterigoidc ((iir'iiate
vertical in jos). Pe fata superioard a corpului se gese$te.!ata
turceascd., nrirginiti
de apoJi.ele clinoitle. In saua tur.c:asca
cstc addpostitd glancla hipof izri.
4. Occipitalul
esie un os nepereche, simetric ;i nredian,
dispus in partea postero-infelioari a craniului. El parti(ipa
atit la alcituirea bazci craniului, prclLrngind sfenoidul. cit
Ei la alcdtuirea bolfii, Ia nivelul cdruia se continua cu temporalele gi parietalclc. Osul o(\.ipitai se .afld 6ituat pe prir]]a
vertebrd a coloanei vertebralc atlas,
5. Temporalul este un os pereche, aqezat intrc' sfenoicl,
occipital gi parietal. El este al(dtuit clin trei portiuni : porlitnrca scuamoasa\ stitTca ri po$iuneo mastoicliand.
Stinca - sau por{ilrnea pietroasd
al e forma unei piramidc cvadrangulare. cu virlul situat intcrn gi baza cxtornii.
Portiunea saramoasd. este plasate .inaintea stincii si prezintd pe fa{a sa inferioar.6, apolitele siqnoiclc, care se artlcuIcazd cu osul malar,
186

Tlemporalul contine o serie de canale li cavitdti' -cu traiecte $i dinrensiuni vari,ate, car adapostesc aproape in.totalitste aparatul auditiv. Dintre acestsa enumerem: conductul
(c[ caDitdtca petro-scuaaud,itiu ertern, ureched n'iilocie
nxoasd.,casa timpanului li tronrpa lui ErLstachel' urecnea.r'nconductul auditili
ternd (crr cele ;rei canale semicirnllare),
intern, canalul carotidian etc.
6. Parietalul este un os percche, situat deasupm temponalului, intre frontal inainte '5i occipital inapoi. alcituind cea
rnai rr}3rp rrarte a l)oll,ii cranienc.
Oasele i,iscero-craniului. Situate la partea inferioard qi anterioare a craniului, oasele fetei sint in numer de.14.- DinLrc
acesbea, 13 oase, plasate imediat sub baza craniului, sint fixc
mnrilarul supeli adunate in jurut unuia dintre ele, numit
oslLl uonepereche,
este
numai
unul
rior. Din cele i3 oase,
parte
d
o.
simetric
ii de
pere'chi,
dispus
sint
celelalte
rnr,
alta a liniei mediane. EIe sint I naxildrul supel'|or, osul na'
zal, cornetul inferior, osul lacrim'al, osul zigomatic (osul malar) ii palol inul.
margLnea
a maxilarelor superioare Marginea inferioari
dentare )
(alueo'elc
caviteti
contine o seri de
alueolaid.
d
i
n
t
i
i
.
i
n
t
i
m
P
l
a
n
t
a
l
i
r
in aro
AI 14-lca os al -tefei, maxilalr.tl infer:ior' (rnandibula),. este
po-rilune
un os nepe|eche,
'cot'pul, sim,etric $i m'dian, alcltriit dintr-o
Esle
mijlocie.
7i clond ramuri laterale, numite ramuri
felei.
slngurul os mobil al
Corpul mandiblllci arc fornla unei potcoavcJ ial- pe malmarclirtecr alueolard - prezinta ol2)eoginea lr.ri superioard
Iele derttare.
ReoLlLnile contunc alc oasalor capului. Intre oaselc ncrllocranri ir.ri fi oaselc viscero-cranittlui se descrill o serie dc
regiuni c:omun'e$i anume i regiullea temporaLd, cauiLdlLle orbitale, Joselc plerigo-ma.tilarc ,\i bulta palalini
AIITICULATIII-D CAPLTI,L:I
S i n a r t r o z e l e . T o a t , o a s e l ( ' c a p u l u i s c r t r r o s ci t l t r e - c l c p r i n
acestor
sau sutltri. In inleriorul
sinartrue
articlttalii
fixe glseEte fie tesut
se
milcare.
o
pcrnit
nici
ntl
oare
articulaiii,
sitratul dc' {esut fibros sau tesut
iib"o., ii,l, {esut caliilaginos

t87

cartillginos se poate osifica o datd cu inaintarea in


vir.sta
$i astfel suturile se obliteleaze, apar siloslo.zete,
tu"
oasele.craniului sd se mntinue unul cu qeldlalt.
"u."
"o
Articulalia temporo-rnand,ibulard csie singura articula{ie
mobild,3 capului.-.Ea- une+t partea superioa"rS a remurltor
ven.roa[e ate rnandrbulei cu zona mijlocie a cmniului
si per_
mite msticatia.
Dste interesant de fdcut o scurta i.ncu$iune in anatomra
comparatd a acestei articula{ii la dilcritele specii
animale"
d.upl. modul lor de masticafie in: nonldi_
f:*^I.t.
_g*pa.
roare, carnivore qi ierbivore.
.(Farecij, cobaii,. iepurii) se servesc in spe^,^,O::t1l1T]*.].
cr.at de drntri incisivj,
pe carc_i alunecd inainte Si inapoi unrr
fati do. al{ii. Articulil-a t"rnpo.o_-Jr,*iuut"ra]
rf ;;ft;;..",
.
prczintd
r.ln condi-l mandibr ar. alungit dinainte_inafli'Ei o
cavitate tcmporald alungitd tot dinainTe_in;;"i.
i"
uculalle nu sint posibjle decit mirci lc cl(.lalunr.care
""Jr.ta
"r_
inainte
ir rnapoi (miscdfi de dute-vino).
I e r b i v o r e J er u m c g a a U m c n t e l ei n t r c d i n ( i i n t o l a r i , c a r c
at_
..
!o"T-te ca douE rotri d moard mobile una fald cle calltd.
C-ondi,lul mandibulal este mic
t u i"rn_
6i rotunjii, iu, ii.,it .'jo"
p-oral5
foarte largd, pcrn.rilind cdn<iitului
iurg,
^este
tn c.erc.
""
Carnivorele sfdrimd alimcntele prin tdiere cu dintii
aniteriori ;i foerte ascufifi ai ma_rilareior.
,
ii..
d.cpdrteazd intre elc. Condilul mandibular
"ur"este aiu"lif
"p.opiu tians_
vrsal, oavitat-aternporald de asemenea, iar mi$cdrile pe qare
,^-"temporo_mandibulard nu sint decit mig_
?..ti"ulatia
_f,lltu.
carrlc
de ridicare
!i clc coborire a.le mandibulei.
, Omul. prszinte carackristiciqe tuturot. aaGtor trei UDurl
(le
amrculallj. Ul poatc qi roDtdi, $i rumega,
;i sfi5ia aljmen_
tet_
a.l Suprafata articulard a nrandibulei este alcdtuiti de
fi_
care parte din cite un condil indxeptat oblic dinafari_indun_
tru qi dinainte-inapoi. Condilii preiinti o i"6
9i
una posterioare.
""t""io"ri
Suprafata articulard a tempor,alului pr.ezinti un condil temporal, carc pleaoi de la baza apolizei zigomarie,
si o co?ri_
tate glenoid.d,de formd elipsoidald.
$i rlondjlul si'cavitatca
glenoida sint orientate oblic, iniuntru ti inapoi.
188

b) AliL conditttl mandibular, cit gi suprafaia glenoldd temDoraid sint convex, ele nu respecti principiul congnlentei
irticular.e $i intr ele este dispus un menisc de formd eliptici'
c) CeIe doue supra{ete articulare sint unite intre ele pnntr-o capsuld, intdriti de doud ligatnente laterale, :ur.n| extern
$i unul iflrer?}. Meniscul aderl la fafa interioari a man$onuiui caosula| si imparte cavitatea articulara in doud etaje'
unul snpmrneniscal ii unul submeniscd,l.Atit in primul, cit Ei
in al doilca, fa{a interioari a capsulei este acoperite de sitluuiald,
MUSCHII

CAPULUI

Se in.rpart in doud mari grupe: mutchii pieLoti ai carytui Qi mutchii masticdtori.


iliutchii pieloli ai capului au drept caracter comun -faptul
ci au conexiuni intinse cu pielea craniului 9i a felei' Aceitia
sint mu5chii mimicii. Ei sint incrvali de nervul facial Ei se
'pot imp'dr{i in :
oJ mu;ciiii pieloii ai craniului (muichiul lrontal ,i.11r-u;'
-chiui occipitat,' !"gu!i ittt." ei de o aponeurozd' epicraniond);
!; nrugchii' pieiogi ai pleoapelor (orb-ic-ularul pleoape,Lm);
cj rnu;r,hii pieloti ai nasului (pircmidalul, transucl'sul na'
.-'
sultl., mirtiformul, dildtatoru| natinelor);
.-. pieioqi ai gurii (orbicrtlani buzelor, ricllcdtorttl
ij
al aripii nasului El aJ buzei superioare ctc')'
comutL"*i"itii
Nlugchii masticatori constau din patru mu$chi moto-ri care'
ficlic'd nranclibula Si patru mulschi motori car coboara mandibuLa.
I\Iugchii care ridicd mandibula sint Lumatorii:
\. Mu$chiul temporal, care ocup6 fosa frontald, .de forua
unui errantai larg, inserindu-se pr;ximal pe lin.ia t:mporale
infei"i".ioa.e li ait6t pe apofiz-acoronoidd a maxilarului
nol'.

2. Mugchiul masclcr - s(uIt. gros. pltrglate:, siltrat pe


fa{a externi a ramurii vcrlicale a rnandibulei. EI. se insera
p" ma.ginea inferioard a alcadei zigomatice ;i disirr!'"i*ii
ial pe fala externe a ramurii mandibulei.
3-4. Pterigoidianltl int?rtt $i pteriqoidiatrul cirle-rrr sc gdptelisesc in fosa pierigoid5 ;i se inseri proximal pe apofiza
189,

goidd, rai..distal pe marg,inca inferioar.i a


ramurii mendibulej.
Jnt tot ele\-ator.i ai mandibulei si rcalizc.aze
in plus migcail.ea
de ^lateralitate a acesteia.
In af,ar:a ace,stor patru mug,:hi al capului, rn
miscBrile de
rnasticali,e nr,ai ir.rtervin o ser.ie cle muqcli ai grf;l;i'.;-;;",r",
p - i e . l u s r dg i t u l u i ,
(.u|, milo_hiuidiartttt'
_
d,igast
;i,toi,iii,i"iai
u , / 1 1 r ). p r e d p o s c. b
l r e c l n m u t n h i i m a s t i ( . d 1 o r .{i. a 1 . .t.. i d i ( d
Jnan_
dibula, tLcc5ti-muschi ai gitului sint .ofroiit"J
ui ,rli"lifrrr.,.
r. rtetoiul 9rllllui ehte situat in regiur.iea
anterolaterala

sub.piele,,sise intindc'clc-i" 1""ut"i ilrrtu,


l..flll:,,i^l],^,r":.dtlt
suDcLltanatsupra_clavicular

la nrarg_ineain_
li supr]a_acr.on]ia1
Ierio,ali a r.nanclibulei.
.2. Digastricul este al(,Atuit din doud por.!iuni muscular.e
(pintec-e),una anterjoard
Si una postefioaia. .,,-rito l"ir=
printr-un tendon intel.mecliar-.
"f'
Se'inscra p.orl-ii
ma-.toid^a
i a. r . d i s L a lp , , r n a r . g : n e ian f e rj o a r a - r " f i""--uo-ofiro,
fr"fli
r. )v uo-ntotcrLetlutSe inser5 proxintal pe" linia ntiiohioicii_
a n i a r r a n r l i b u l e)ii d i s t a lp c o s , r lh i o i J .
1. t; ttit'-hiuidi4nul ., inr*r5 ploxi.nal p.
marpinca
Iioal; a rnaltdiblrlci. iar di*tar po o.rrL I,ioiLl.
CALITAT]LE

BIOMECANICE

ALD

rnf-,_

CRANIULUI

Fo|rna sfcroidald a craniului


asigllre, srib o suprafata tni_
nina, o ca\-itate cu un r",olum maxi;,
uare- a(1, poJie;i;';nce_

!"it

in totalitate,

prezinti

;;;i;t";;

;, ,
e!il"J,
l a s t i c i l a t ' r . p m a r c a b i i e _craniul
I n m o d n o l l r a i . ,"t .uponi'prn,,u.
m u s c h i i , . m a s r i c apt oi ,l-i , i ' " i -

i. por'ui,"q,'
i \ ] i ' i , 1 : ' Tl(9.
l ' ' ' , .L1n^ cranit liiat
.1r,u-tlu{r
si cada pe porlea iar. cu o
mingc. Cic.rnrprimat
in scrrstransr,.ersal,
,ui .u'gifil.i"iJ
-I;;l,i."r".
oo","
redrxre diametrele cu cilir.a centimetri rara
3a se
In cazul tr-aumatismclor cr.aqis6q, glariLalea l"ri".if".
este legatd in primul rincl clc viteza
.ar.,r .g",-riu1--i..,
L
nel ant lo\rcite craniul satL \ritcza cLr"u
car.c c|aniul lor,elte:
.rn plan

t"Zist*nt.

l-a ,r \;t,,7il ,n:cJ. J", i

la u

BIOMECANICA

ARTICULATIEI

TEMPONO-MANDIBULARE

Articulafia temporo-mandibulard prezintd trei grade de


libertat, mandibuli putind executa trei feluri de miScili: de
coborl'e si cle ridicare. cle p|oiecfie inainte si inapoi ti cle latcralitate. ln timpul accstor migciri mandibula se comportA ca
o pirghic clc gradul III (fig. 7l). Ptrnctul de sprijin cste r-cprctat de articulaliile temporo-mandibulare (S),
rezistenla de greutatea
mandibulei, dulitatea
bot'ului alimentar (R).
iar forla - de insertiile masticatodlor Pc
unghiul manclibulei(P).
Bra{ul for{ei SF fiind
mai scurt decit bratul
rezistenlei FR, pirghia
mandibular6 pierdeclill
forta ei, dar cigtigd in
schimb din viteza, ceea
NlaDdil)uld itclioncaz' (iI o
l io 7l ce ajutd la scurtarea
pii.qlric dc gradul IfI, forla liif'd l)li1sati Ia mijloc.
timpuhli de masticatie.
\{i;cdlile de coborire 5i de ridicare se cxeculd ilt jtrr''rl
t'aunej a]]c tl.ansl'ersalc, cale tlrccc pl'in partea nlijiocic a
inferior.
ma):ilaltllui
ticaie
alc
lct
mulilor
Tabel recaDitulativ al mulchilor coboritori ai tnandibulci

cnrt.pic Ci_

netrca micd, craniul poate absorbi. datorita calitatilor


si-le mccanic--. intreaga forti ii poatc si-t nLt se fr.actureze,
La o
vrrezu mal mare, se pot produce Ii.lu,ri (plesnitLlri).
la ur-La
5r Dr,irr n)are apar Jractnriie calni|LLrLir)a(cu r.nai mrilte {rag_
Lrrentc). iar la una consider-abil nrai ntalc apar.
Jrc(.lurilc pcrlct r c r r l , . t , n c d t o o a . i e l cs n i n f . r n , I r ' n , , n c e f 3 l ) .

mastoide
Digastric (Pintece ante- Apofiza
rtor)
l-iinia tnilo-hioidila,ni
Milo-hioidian
marldibulei
Mrginea inlelioanar
Genio-hioidi'an
mard,ibulei
Marginea infelioard
Pielos git
mandibulei

Ma'r'ginea inle
L a rnandibullei
al Os hioiid
I
al Os hioid

oara'

Supra-clavi cu] ar

a
l

.190

i91

Dlilcarea de coborir.e a mandibuli ste prodr-tsd, in afari


.de actiunea gravitatiei, de r,rrrndtorii mugchi ai gitulrri:
pin_

tecele anterior a1 cligastr.icului,milo-hioidianul,


ftnio-l-r;ordia_
p i e l o s i j l gi
gitului.
nul $
nul
6
rtt.
iiii pielosiil
MiEcarea de ridicare a mar.rdibr-rleieste produsd de mugchii
t c m p o r a l .m a s e t e ri i p t c r i g o i d i a n
(tie.72\.
illigcErile de proiec(ie inaintc
inapoi
sc executd in plan
5i
an'
tero-poste.rior..
ln timpul proiectiei inainte, condilii mandibulari
pArtsesc concomjtcnt ( avit61iIc
glenoide ternporale. NIi$carea de
p r o i c (l i ( . r n a i n t ee s t c p r o d u s dp r i n
contractia simultani a celor doi
m u s (l r i
p t e r i g o i d i e in c x t e r n j .
I\{igcalea de proiec{ie inapoi este
produsd de digastric ;i temporal.
ar articlt latiei lcmpoMigcdrile de lateralitate, nuro-rnanoibular_c:
mite
gi mitcdri d.e didttcfie, sint
I
r'2! (r'id] 1t.r 5r icrrnp r o p u !l "sri 1i ,[),.
j
nraqercr (ndrmigcdrilc prin care mentonul se
|atofl
plcrlgoictiln
: :r
intern
indreapta-alternati\. la dreapta Er
(ridicatof) : .1
plerlcoidixD er_
tcnr (rdlcati,r ti p.opulsor).
la stlnga. ln acestemiscdri condiIii mandibulari pdrAsesc consecu_
tiv cgvitdiile-glenoidc : cind unul din ei pdrdseEteca\.itateaglc_
noid5, celAlalt rdmine pi\.ot 9i in\.crs.
Mutchii care realiz.eaze.aceste mitc6ri, prin contlac{ia 1or.
alternativa de o parte gi de aita, sint mugchii pterigoidieni,
('xtemi si intcrni.
Tabel recapitulstiv al

ridicdlori ai mandibulei

Denumirea

l cmporal
Masetsr
Pterigoidieni

r92

Linia ternpor:ale
oara
Arsada zigarnatica-

Apotiza
coronoidA
rnEndibul6i

Apofiza ptefigoide

lei
Moginea
inf erioari
mandibulei

extema a mardibua

COLO,,TN.'I. VI'IITEBR.\LA

Coloana vertebrald este cel mai imporiant segment al ap:lratului locolnotor. De ea sint legate toatc cclelalte segmenic
caric alcetuiesc trunchiul (toracelc ;i bazinul) $i tot pe es s.inserd men.ibrele superioare 5i infctioare.
Segment complex, dc o male imporlani5 func{ionald, cOloana veftcbfald este alcituiti din 33 sau 34 scgmente osoasc,
344 suprafcle articuJ,are, 24 cliscuri
intervertebrcle ;i 305
ligalirL.ntc cu 730 punctc de inser{ic. Asupra coloanei vertcinserlii
musculalL'
L.rale actioneazd nu mai putirl de 730
( Reinberg ).
SCNNI,RTLiI,(]OI,O,A\IiI v I.:IiTIIIJIiALT]
Ir,icar-ra r,'ortebrald ostc alcitLriti din 3ll sart i3'1 cle pic-e
(rioii.:c supiapusc, nui'ritc 1:ertcbre.
Ycrtcbr-cle au o partc anterioar5, cit':rumitl corp, ;i o pait.
post(-rioard, denumitd otc. Acc'stc tioLri pir'{i int'hid intre
e l e c ^ n a l r r i . .e r t c l ) i , a l ( f i r t . ? : l )
Corpul vertobrei esle partee
cea nrai r oluminoasi si ar'.
forma unui ( ilin(l|ll r( llr t r ar
"
prczinIii (louA felr' (srpn|i,'41",i
si ilrr,riuor(i) r: o ( i', Lrm
fclirrla. Colc doua fete alo , or'l l u lu i r e r t e b r a ) . i r r l a l ! a t l l : t ,

iintr'-o lamd de tcsut osos fi-

7-

blos. numiti placarternliturl(7.


l\rcul \crtebral afe o folmit ' L
r r c | c g r r l a t d .P o s t c r i o r s i m r d i a r r
pr{'rint; o cprrli--ir siritrc'c*;.
l a t c l a i d o u A a p o fi . - r ' t r a r t s l c r - s '
(i:i (l('asupla 5i (icdcsubt.
d o u a o p o J i . : ca r t i c r l l o r . ( i r r l o tal. patrlr aPofizc arti( ular|
r - l i s p u . er c r t i t a l ) . T n t r c a p o f i z a
spinoas5 ii apofizcle artitulalc
uertel>ralc :
sc gdsesc lamele

por{iunile care leaga arcul vert{-blal Je corpul \.ertcbral ,


nirmr.scpcdiculi.
t 1,

.\naLomia funclionat!

a riafatlrlrL

t.!(t.7:; -

S(.lrcrril urci vcnobre


\izutii dc s!!s:

ll vcrtcbral
'l
;j - iDoiizri nrliculafi
i
aP tilr
L|ar .\fr\l,
.
r
i
l
:
c
L
i
'
I
1
i
r

L,),!tr')tor

10

PcdLcrr_'
aD'l1zi
i'Ln'r'r\r

193

Coloana vertebrrali se impalte in patru regiuni, fiecarc


lix

d i n ele fiind alcetuitd, in mod normal, dintr-rtn numi:


d,3 vertebre :

rregiunea cer"vica-ld -- 7 vertebre


regiunea dor*dd 12 vertebre
regiunea lombard 5 vertebre
r:egiunea sac|o-coccigiani 9-10

veltcbl e.

Vertebrele din fiecare regiune aLl o serie de caractclisti(i;- Vertebrele cervicale ar,r iorpul
alungit transvelsal, (analu1 rrertebral este mare gi triunghiular, apofizcle spinoase s('urte
5i pulin inclinate, apofizele transverse prczintd 1a baza lor
un ofr'ficiu pcntru artero rcrtcbralaL.
P r i n r a \ c r t e b r a ( c r \ i c a l i r . o : l o s / r i ,c r l . a l r i i t r r i t r r l i r : : . r t t .
masc laterale, unite intre clc printr-un drc antcrior si \t)l
arc posterior (fig. 74). Pc fata superioari a masclor laterale se gAsegte cite o caDitate 91lenoid.(t pentr-u afticularca
cu (ondili,i occipitalului. Pc fa{a infelioari a masolor. se Eisestc de asemenea cite o fatctd articular.i pentru apofizi.lc
artictrlare alc celei de a clor-ra lL'r'tebre ceivical.,. .\tit pe
a|cLrl antcriot', cit ti pe (('l post!'rior sc gdse$te cite un
tnbercul tuberctttttl antr:rior 71 luberaLlul
poslc-

AVertcbrele dorsale au corpul rotnnd, canalul vertebral


ingirst Si t ircular'. apofizele spinoase mult inclinate inapoi.
Apofizeie trnsversc prezintl la virful lor, pe {ata anterloare, o fdlet(L articuldrd. penltrnr tuberozitatea coastei corespunzitoare (fig. 75 5i 76).
4- Vertebrele lombare sint cele mai volnminoase ; au corpul
uio| Iifit transversal,apofizele lor spinoasedispuse or-izontal,
iar apofizelc translerse atro.tiate. Vdzut din pro[il. corpul
Fiq. i.i - Schoma unci verlebrc .loi sale vdzutd din profil:
lalete arliculdre
1corp, 2 pedicLrl, .r
penrru
coaste. 3 apoiizA arbcularS superioare, j -t
r
a
n
s
v
c
r
s
:
r
.
6 apot,zli
!aiera
peDrru
tuberozitatea
arlicul.ri
cdslillii. ;
apolize
arliclrlaf:i
spi'r')a\i.
apofizi
1niL.r: ,::.1. 8 -

fit)f.

-7

I
Fiq.

;1

Prima
\, rt( bla.
vir:uld
de stls:

i,ll.r

oriliciu
rahidian,
2
r r.,'-. 3 - fat.ril ArricularA pcntru d!"1'..,
, , d u n r u r { l A .4
carrrarc Alen.idi ncnr.
., nrlili, o.crprtir.i. 5
ntasa lar.'...
:" ti - .rrficiul .'rtcrei \'edpbralP. i
r.zi tr.,ls\ ' rsi, I
af. nosl^rior. I
posrerior,
ruborcdl

194

r\ doua vertebrii
celr.i('ala, axisul, estr' (ara(tcrizate prin corpul sdu alungit
transversal; pe laia ]ui superioari se aIl6 apoJiza orlortloidd ,' aceasta are 12-16 mm
indltime gi reprezinte ur1 pilot cilindric in juml tdmia
sc roteste atlasul, in mistirlilc de rotalie alc tapului.
A saptea vertebra cer\..i(ald are o apofizi spinoasl
{oarte lungi, de uncle 5i derr.lmirea
t'e i se mai cid cle
t artcbriL prc)emi1lelrtar,

SccliLrnc nlc'
[ig, 7t; dio-sagitalil.
Printr-r)
vcr'lcbrd dorsilli. Arlri
tc( llrriL lraLrc( tllcLor csoilsc.

Y
\tertebrelor lombare este mai inalt la partea lui anterioare
feci-t la 9ea posterioari. Curutingham i stabilii un .,inclice
lombar.. dtxpE formula :
Indice lombar:

ill:lllime
| torpuluiinaNi
iniilllmeacorlrlllui i;rainlc

'X

100

,^-La om aaest indice estc aproape totdeauna inferior. lui


100, variind 4upd I'aillarcl intie 97,46 9i 98,68 (spre cleose_
bire de celelalte animale r-rnde indiceie este sriperior. lui
100). Indicele lombar pclnrite aprecierca obi(tiva i l.,riloz.]
10mDare.
J- Vertebretre regiunii sacr.o-coccigie.ne,in numdr de 9-10,
fuzioneazl intre ele ; primcle 5 fomeaza sactul, iar ultirnele
4-5 alcatuiesc coccigele. Asupra sacrului gi cocrigelui vc.,m
r.eveni la descrierea bazinului.
In afara acestor caractcr:istici Iegionaie, fiecare \e!.tcbt.d
prezint6 si diferentieri indir,icluale(IY. Ellenberger si ILBaum).
Diferenii'etea morfo-funcfionalA a \.ertcbrelor este r.t,zulrauu
adaptirii specifice cle-a lur.rgul iilogcniei.
ARTICUI-.At III -Fi COi_cJAN
l.tI V tt rtTttr.ltaALIt
Intre lerteblc sc 1'ealizcazil o s-,r'ic cle linii ar-ticr.rjatt,p.r
care It' r'ont deoscbi in: artic.ulaliile corpilor r.er.tebrali. ar..iculafii)e apofizelo}. articulare, ariicula!iile lamelor r.i:r'1..,I;r.alc,
articulatiile apofizelol spinoasc 9i ale apofizelc.l: transvcr.sc.
Articula{iile corpilor Yer.tebrali sint amfiartroze perfr.ctc..
a) Supratelelc orticularc sint clate de -leiele supr.rioar.,-]
.:i inlcIiuarc. ugol conca\e. alc (o|pilor. r'e|teblali.
b) Discurile biertcrtebrale
sir.rt formaliuni fibrocafiilaginoase clispr-rseintic <r.rr
pulilc a doud vel'tebre. Fiecar-c disc
estc con,stituit clinti'-o por'(iLrr.r::perifcrici fibt'oa:;i irr<,lul
/ibrr-rs - si una centraid -.- trucleul pullxts.
Int'.lttI iiblos periferic cstr. alcAtirit din lamc cle fibr.e cc.rnjunctive, carg se inclnci;azar in toatc scnsur-ill. Acest: Ijltr.c
se inst'ri plofund pe zona t,onrpac'tii osoasd, continuindu-x' cLr
fibrele coiagene aLe osului. F)xpericnJcle electuate de Galante
au denlonstrat cd rezistenla Ia tractiLtnc a inelului libios sl
aseamind cu accoa a ten(loanr'lor fi c'ii ea cr',estcde la ct':rt]'ir
196

I'
I
I

spre periieria inelului. Lamele externe care sint de altfel supuse


gi celor mai mari cfolturi sint Si cele ma:i solide.
V5zute la micloscop, in plan ver.tical, fibrel.e inelului
se incruciqc-az6oblic sub un anumit rrnghiu (fig. 77 a). Cind
discul es0e incircat, unghiul respectiv sc micsoreazd,discui
d i m i n u i i n i n 5 l { i m el i s e l S t e l t e( f ; g . ? ? b ) .

ffi
/v

d
Fig. 77 a. in

Direclia fibrelor inrlului


descArc,rfe

$i

b.

fjbros :

it1 jncitcare.

Nucleul pulpos ccntral este alcituit dintr-o masA cr.radpccb


geiafinos, ca o lentile turtiti, formata clintr-un tesut fibros
foarte lax, infiltlat dc' iichid (880/o),din citeva celule cartilaginoase ti resturi clin coarda dorsald. Cu virsta, resturile
dii.r aceasiS coardi tiorsaLd devlin din cc in ce mai rar!', cedind
locul substantei .fLlndamentalcti aiungind sa dispard complet, de obicei cirtl'e a)5 ani.
Nucleul pulpos se comporte fizic ca un ge1 care pierdu
apd Ei i:si diminui fluiclitatea in raport direct cu pl'esiunca
cire sc exercit5 asupi'a lui. Cind getut picrde apa, se clezvoltd in interiorul lui o fortd de imbibiiie ca1 creqte proporfional cu cantitatea de apd piercluti, pind cind cele doui
iorle (pr,esiuneaexercitatd ;i forla dc irnbibi{ie) se echilibreaz5,
Nucleul pulpos a|e o mare forld dc imbibitj, ca}'e se
poate asemena cu acea a unei laminarii puse in ape. Pb-sat
in mocl experimental, intr-o solutrie fiziologiqS, nucleul pulpos
proaspdt clezvoltd o forte de fmbibitie care ajunge, dupa
bhariln"l, pine la 250 mm Hg. O coloand vertebrali proaspdtd,
cireia i se scclioneaze toate ligamentele longitudinalc, se alungeFte cu citiva centimetri, ca urmare a rtmllSrii cu apa a nucleelor Dutrpoase.
197

In regiune,a dolsali gi lombari


nucleul pulpos este aqezat la unirea treimiS mijlocii cu treimea posterioarS, iar in
regiunea oerwioald ceva mai inainte, chiar 1a unirea treinii

anberioare cu tneirnea medic.


Dacd se considerd insd aparatul vertebral in totalitate,
nucleul pulpos apare situat la
jumdtatea distantei intre lata
anter:ioare a rahisului gi planul
interliniilor articu.lare ale mrcilor
articuLatii posterioare,
ceea ce permite o miqcar.eper-

t,

Fig. 78 Pozilia nuclcului


pulpos fald de corpii !crtebrali.

Firt.79

Inervatia discurilor lombare i

Lr .ed6cinA
Lj. Lr
r:icuciue
L] ;1nerv sinu-verGbral: 2
Si3-discurilomb?re.

fectl de basculi (fig. 78). Situatia lui nu estc insS fixb,


Jiindc.i cl sc mobilizcazd in cursul
miqcdrilor.
Deplasdri.le
nxcleului pulpos
posibile
deoarece
el
este
defo::nabil,
-sint
elastic Si expansibil, accste calitati fi,ind Iegate de ,--i.,ntinutul
sdu in apd. Nuctreul sc afli astfcl intr-o pcrmanentA prsiune
Si este ufor de inle1es cle cc or.ice defect al rnelulrii f.ibr.os
care-l inconiur.E per.mlte hcrnierea lui (hernia d.e clisc).
198

Limitele superioare gi inferioar ale discurilor sint alcAtuite


din lamele caftilaginoase care protejeazd nucleul pulpos de
presiunilc excesive.
Vascularizalia \ariazd cu virsta. La embdon, in lesutul
intervertebral,
superior ;i inferior, pStrund prin
discului
Iamele carlilaginoase cite trei vase, care se obstrueazd o datd
cu virsta, astfel ci la tcrminarea creqterii discul nu mai este
vascularizat. Prezenla vaselor in discul adult este posibili
numai in conditji patologice. Nutritia caltilajului se face prin
imbibitie, plin lamelc terminale al,c sr-tprafc{eloralticulare
r're|teb1'ale.
Inervatia cliscurilor este precar5. Nucieul pulpos nu este
inerrrat. Inelul fibros este inervat de |ar.nurile nervoase provenite din l1ervil sinu-vertebrali, care inerveazd Ei ligamenlul ver-tebral comun posterior' (fig. 79).
Rotrul discurilor intervertebrale este multiplu ; a) contribuie, prin rezistenta 1or, la mentinerea curburil<n- coloanei ;
b) farrorizeazS,prin elasticitatea lor, fevenirea la starea de
echiliirru dupi te|minarea miqcdrii; c) transmit greutatea
colpr"rlui diferitelor segmente ale coloaneii d) amortizeazd
Socufile san presiunile la care fiecare segment este supus in
mod spcci,alin cursul migodritrorsau cforturilor.
In ceea ce privegte functiile discurilor intervertebrale, un
rol deosebit revine nucleului pulpos. Substan{a moale, semilichidd si sub presiune a nucleului conferd discului elaslicitatea
sa. Nu(leul pulpos este incompresibil li sub presiune se deformeazd. rdspindind in toate direcliile presiunile transmisc
de segmentelesupraiacenteale rahisului.
Simpla trecere de la pozilia culcat la verticale provoace
o suprapresiune de 45,500 kg la nivelul nucLeului pulpos al
discurilor lombare. In timpul migc6rii de redresare dupe o
flexie inainte a corpului, suprapresiunea suportatd de nucleul
puipos se mdregte la 90 135 kg (Petter).
In cursul diferitelor pozitii Si migcdri, discurile interrrertcbrale sint supuse unor eforturi mult mai considerabile, care
pot fi calculate.
Pentru realizarea acestor calcule, A. Leonnrd'i qi colab.
(1968) pornesc de 1a greutatea diferitelor segmente ale corpului omenesc. Tabloul greutd{ilor segmentelor, procentual 9i
in kilograme pentnr un om de B0 kg, este urmdtorul:
199

I
Cap si git

r,.cc,:ll,,r
:"7 iL

Mei11bfe supedoale
Tr-unchi
\{smbre inferioare

37,t'./L
4t,0%
TOTAL:

in kc

lru!

1l{r,0.,o

B0 kg

In pozilia stind (o]'tostatici) asupra discului Co-C7 r,a


apdsa o greutate de 3 kg (lig. B0) : asupra cliscului Da-D;
o greutate de 17 lig si asupra discului 1,,,-L; o greutatc de
47 ke.
Dicii subiec:tuldir-Lpozilia ghemuit irce'alci sd ridice o grcutate de 10 hg, asupra apofizelor spinoaseale coloaneiiui lcmbare aciioneazeo for{5 de tractiune de 141 kg (Iig. 81), care se
deduce dir-Lurmdtoarea lormul5 :
F : ( P r x 3 ) + ( P :X 2 ) l ( P . X
r 3)

in care P1: greutatea capului, gftului Si membrelor superioare; P2:greutatea trunchiului gi Pi:greutatea de ddicat.
Rezultd cd :
F:511- 60l- 30-141 kg.
Aceea$i greu.taitede 10 kg ridicaia de la sol cu genunchii
extingi presupune o fortd de tracliune asupra aprofizelor spi-

(1N

Fig.81 Din pozitia


gLemuit, rddicarea unei
greutdli de l0 l{gr, presupune o for16 de trac{iune asupra apoJizclof
spinoase lombare de 141
kg.

Din pozit :I
Fig. 82 stind, inclinat irlaintc.
cu gcnunchii extinsi, ridicarea de pe sol a uhai

Fi!. 80 Incdrcdtura tboretice apljcatd asupra difcritclor segncnte ale coioanej veftebralc ale unui subiect cu o greututc dc
{10lig, iD pozjtrie stind

200

dro',riti.1.

rn

Lo

presupune o forle de
traciiune asupra apolizelor spjnoose lombrre
de 255 kg.

201

noase lombare de 255 kg (Iig.82) Ei dacd greutatea este duse


inainte de 363 kg (fig. 83), deoarece in prima situafie :

F:(Pr X 5)*(P:Xa)*esx 5)
deci :

F : 8 5+ 1 2 0
+ 5 0- 2 5 5 k g ,
iar in a doua situalie:
F:(P1 \9)f

(Prta)f (PaX9)

deci :
F : 1 5 3 + 1 2 0+ 9 0 : 3 6 3 k g
. In toate aceste cazuri, nucleul pulpos al discului intervertebr'al care reprezinta punctul
de sprijin al acestor pirghii.

fig. 83 - Din poziiia stind, ducerea inaintc


a unei greutdtri de l0 kg presupune o fo{d
de tracliunc asupra apofjzelor spinoaselombare de 363 kg.

suportd teoretic o presiune de doud ori mai mare, deci in_


tre 282 kg Si 726 kg. Cu cit pirghiile sint mai lungi si sreutatea de ridicat mai mare, presiunile suportate de nucleuiputpos cresc Fi ele ajungind pind la 1 200 kg.
202

La o asemenea presiune, corpii vertebrali ar trebui sA se


fractureze, deoarece experientrele pe corpi vertebrali izolali
au aretat ce nu suportb greutdti mai mari de 1 000 kg (Boigegt).
Calculele de mai sus se relerd insd exclusiv Ia for{ele care
actioneaza, nu qi la acelea care reaclioneazd pentru a Ie atenua,
dintre care cele mai importante rimin doui : f'unctia amortizoare a discului si presa musculard abdomino-toracaLd.
In momentul inc-Srcdrii discului, doud treimi sau chiar trei
pdtrimi din {orta exercitaid este absorbita cle elorturile tangentiale care dilate discul. La Jiecare nivel rdmine deci ca numai
1/3 sau 1/4 din incdrcdturd sa se transmitd discurilor subiacente. In plus, in timpul miFcdrilor de ridicarc a unei greutdli
contractia simr.rltand a mugchiJ.or abdominali, toracici qi
diafragmul formeazi o veritabild presd musculare cu continut hidl'oaeric, deci practic un cilindru semirig.id, care luind
punct de sprijin pe bazin descarci coloana de cel putin 1/3
din incarcdtura sa.
P e n l . r ua s c p u l e a d e r ' i d e t e r m i n a i r r m c d p r a c t i c $ i i n
parametrii cit mai apropiali de realitate valoarea forlelor care
aciioneaza asupra discurilor vertebrale, s-au introdus in centrul lor
o scrie de sonde pentr-u inregistrarea presiunilor
intradiscale. Experientele efectuate cu aceastd tehnicd de
A. NachemsolT (1960) au demonstrat cd la nivelul celui de al
lreilea dist lombar, ia un indirid de 70 kg. in pozitiile: pe
spate culcat (decubit dorsal) se exercit5 o presiune de 20 kg,
pe o parte culcat (decubit lateral) de 70 kg, stind de 100 kg,
s t i n d L ' t r u n c h i u lI n c l i n a ti n a i n t eI a 4 5 d . 1 5 0k g , i a r i n o o z i tia stird cu trunchiul inclinat inainte Ia 45'' 9i cu o greutate in
miini de 20 kg se exercitd o presiune de 210 kg (fig. Ba).
O Aparatul ligamentar este alcdtuit din doud ligamente
(ligamentul vertebral comun posterior qi ligamentul vertebral
comun anterior), care alcdtuiesc doud benzi ce se intind pe
toati lungimea coloanei vertebrale.
7. LLgamentuluertebral camun anterior este aderent de corpurile vertebrale pine la nivelul lamelor terminale gi trece
ligament,
in punr te peste discurile intervertebrale. lntre
marginea vertebrei qi disc existd un spatiu umplut cu tesut
conjunctiv lax, dotat cu o vascularizatie mai mult venoasd 9i
terminaiii nenroase senzitive. In acest spatiu, prin osilicarea
tesutului conjunctiv J.ax, apar osteofitele cotoanei uertebrale,

203

. Ligamentul versimptomui radiologic (apital al di::cartrozelor


tebral comun anterior este pus in tensiune in extensia coloanei,
pe care o limiteazS. I. Ianan (1947) a aretat ci lilimea ligamentului in diferitele segmente ale coloanei este direct propor-tionalScu rolul pe care-l are in limitarea miqcdrii de extensie.

-. b\ AparahLl cap!;ulo-Iiqamenrareste alcdtuit dirLtr-o capsula


fibroase subiire. intiritd ir.r legiunea dorsalb Ei lombard prin1r-rrn ligament posterior.
c) Sinouiala este foarte laxd 5i prezinti Si unete prelungiri.
Daci nucleul pulpos joacd rolul unei bile pe care corpii
lcrtebraii se pot rnisca. articulatiile apofizelor articulare joaca

'\
IL--rI
r-\\-.-r
r'fl

\r-'
ttit). ts "-

ltottl :Lr'ticLrtaiiilolapofizelor articulai'e :

a. tn repaus li b. tn rtriscalri d: tLclie a coloanei, faictcle al,"icularc alutlccA una p. icalrlrii:


c. if, iniscarea de exlensie a colon11L'is!^ producc o in.iep,r11r.c :r iaretelor.rricLrlare
ta traflea tor
srPcrroaril
pina ]a blola parrea lor rn'iedoali.
ii o apfopiero
ca_ed 1r:.ir,

Fi(J.S4 - I'resiunilc intra-discale produse


la nivelui celui de al trejlea disc lornbar.
la un subicct de 70 kg, in dilcrite pozitii'

2. LigdnLentLLI xerLebral comu11 posterior ar'e o dispozitit'


contrari gi anume se teagd intim de discurile ir-rtervertebrale
pus in
fi trece in punote pe$te corpr.uile vertcbrale. E1 este
tensiune Si flexia coloanei, pe care o limiteaza.
apofizelor articulale sint plane Ei permit nuArticulafiile
mai simpla alunecare a suprafetelor articulare una pe cealalie (fig. 85).
sint date de apofizele articulare'
a) Supraletele artindare
Suprafelele articulare ale corpului vertebral subiacent privesc
obiic in sus Fi irlapoi, j:tI cele alc torpltiui vcrlebi'al supiaiacont
prir.,esc oblic in jos 5i inainte.

lolLrl uiror veritabili ghizi aL mi5cir.ilor-, limitind depl.asareaexccsiri a vertebrelor. In pozilia stind, aceste articula{ii preiau
201'/oCin incercdtura vcrtcbrald. Dar. in pozitia stind cu trun(hiul inclinat inainte, ele nu mai preiau ni-i" di,-r incarcdtura
r-r:rtebrald, lSsind intr:caga sarcini exclusiv discurilor inter. crtel--rale (A- Nachemson.).
^{rticulafiile lamelor verteblale. Intrc lamele vertebraje
r.ru cxistd propriu-zis articul.atii. Totusi ele sint unite prin
r.ri5tc ligamente speciale, numite lignmente galbene, alcdiuitc
clin fascicule de fibre eiastice.
,,hticulatiile apofizelor spinoase. Ca qi lamele vertelrral..,
apolizele spinoase sint unite intre ele prin doud feluri de
ligamente i ligdmentele interspinoase Fi ligametul supraspinos.
Primele sc gisesc intre doud apofize spinoase, iar ultimul este
un cordon ce se intinde de-a lunpul coloanei vertebrale. La
Di\.elul regiunii cervicale, ligame;tul
supraspinos este deosebit de binc dczvoltat ti prin extremitatea lui proximale sc
insere pe protuberania occipitald externi. El ia numele de llqotnent cerDicdl posterior 9i are rolul de a menline capul qi giiul.

205
204

Articulafiile apofizelor transverse. Apofizele transverse


sint unite prilr ligdmentele intertransuerse.
Articula{ia occipito-atlantoide este o diartrozA bicondilian5.
a) Supratelele artia,lore ale occipitului sint reprezentate de
cei doi condili occipitali, care pdvesc in jos, inainte ;i in afard
$i au o forme convexi in toate sensurile.
Suprafetele articulare ale atlasului sint reprezentate de cele
doud.cauitdli glenoid.e,ce privesc in sus, inainte gi induntru gi
au o lormd concave in toate sensurile.
Toate aceste patru suprafete articulare sint acoperite de un
strat subtire de cartilo,j hialin
b| Suprafefele articulare sint unite intre ele printr-o
capsule subtire, intiritd de doud ligamente, unul anterior fi
unul postedor.
Segmentul

motor

La baza mobilitSlii coloanei vertebrale std ceea ce Schmori


a denLrmit,,segmentulmotor((,alcdtuit din discul intervertebrai
qi ligamentele sale, gdurile cle conjugare, articulatiile intelapofizare gi apofizele spinoase cu ligamentele lor (fig. 86).
Segmentul motor poate fi imperiit intr-un stilp anterior ii
unul posterior. Stilpul anterior este mai pulin mobil, mai solid
prezinti relativ rare insertii musculare gi constituie elementul
principal de sustinere mecanicd a coloanei. Stilpul posterior'
prezinte numeroase insertii musculare gi eI reprezinte elementul principal motor al coloanei tertebrale.
X'USCHII

COI,OANEI

VEITTEBITALE

MiEc5rile coloanei vertebrale sint produse de un


mare
numdr de muqchi, care se inser5 fie pe coloan5, fie la distanld
de ea, cum sint unii muEchi ai gitului 9i muschii abdominali.
Muqchii gitului. Dintre mugchii gitului vom aminti doi '
a) Sterno-cleido-mastoidiarruL (fig. 87) este situait pe fata
laterald a gitului, pe sub muqchiul pielos al gitului qi este indreptat diagonal de sus in jos, dinapoi inainte Si dinafara
ineuntru. Proximal., mugchiul se inserd pe apofiza mastoidd
206

a osului temporal, iar distal se inserd prin doud capete : unul


pe manubriul sternal - capd,tul sten&l Ei unul pe patrimea
internd a claviculei - capdtul clauiatlar.
SteIno-c'leido-mastoidianul flecteaze capul pe co/r*\*
loana. il inclind de partea
"t, rr^-- I
"r'
qi
lui
il roteazeindrePtind
J
\/
bSrbia de partea opusa.
^t
,.'7
b) Scalenii se intindc de
ale
transve$e
la apofizele
':',ll
ultimelor gase vertebre
ccrvicale Ia primele doui
\i\
('oaste.Sint trei mu9(hi

IlcprezcD[ar( it scit.Ili!. 3!, n)aticd a ,.scgmcntuluL moior.'.


elemcnte constituantf
Difcriielc
sint liasatc mai gros. stilPul ant(,ri()r' cste haqurat in p.iharlelc,
cstc ptlllctilt
iilr (cl postcrior

I ig. 87 l
l

Mu$chiul sternocleidomastoidian:

rnol:/a
clivicula.
clavicular,

Dra\t^idi a lcmporalului.
lascicul
stern, 4 3 fascicut
sternar.
5 -

scaleni : anterior, mijlociu qi posteriol'. Ei inclind de partea


lol coloana vertebrali cervicalS.
Mugchii prevertebrali sint in numir de trei 9i se gasesc pe
fata anterioare a coloanei vertebraLe.
a) DreptrLl anterior dL caryIui se inseri proximal^pe osul
occlpltal, inaintea gdurii occipitale; eI se imparte in .patru
fascicule Ei se inserE distal pe tuberculii anteriori ai vertebre-

207

lor cervicale 3, 4, b 9i. 6. N{ugchiul este un


flexor al capului
p^e.coloana
cervical5 gi al primelor vertebre cert,icale pe (eLe_
talLp.

^ b) Micul drept anterior al capului este situat imediat


inapoia precedentului gi se inseri proximal p" or"f
*"ipiuf,

Fig. 88 a

-. drept
obuc, d

Directia fasciclllelor muscularc ale


muqchilor abdominali:
anterior,
b _
are oblic.
c _
mic
_ transvers,
e _ pabai
lornbar._----

,^11j11!:?e:y.ll o(cipirale.
disral. pe maselc larelalc si pe
.iar
apollzele transvers.' alo atla..ulUi
: flccteaza capul pc (.oioana
vertcbrald.
c) Lrtngul gitului se intinde dc }a tuberculul anterior
_
al
atlasului pinA-_la colpii vcrtebrali ai pdmelor- trei r erienre
oor-s3]cI cste lle\or si rotator al coioanei r.ertebralc ceivicale.
&Iugcliii nbdominali antero-liiterali inchid cavitatea
abdc_
minald inainte si lateral ;i arr un rol deosebit Oe impor.tint
in
statr(a li dinamica , oloanei \.ertebrale. Acegtia sint
: un
mugchi lung marele d.rept aL abdomenului 9i trei musc.hi
la\i - m(rrela oblic, micul oblic ;t transueryrl (fig. Sg).
a) Marale drept aI abdomenutui este situat imecliat
in
alara liiriei mediane (Iig. B9). Se inserd proximal prin tl'er
langucte :externd, mijlocie qi inrtern5. I"angi-re,taexternl se,nserl pe cartilajul costal al celei de a b-a coastc. Langueta
208

mijlocie se inserA pe cartilajul costal al coastei a 6-a, iar cea


internd ,pe cartiiajul celi rd a 7-a coaste, pe ligarnentul
costo-xifoidian ti uneori chiar pe apendicele xifoid.

Fig,8,
1-

MnEchiul marc drci)t


alJdominai:

stern.2

carlil:\illt coasiei a

rasea, 3 - creasr iliaca. 4

pubis.

Ftg. 90 I

Muqchiul mare oblic.


abdominal:

coasts l

."rr, j

;.i.*:;

!-s:2

creista iti-

i,.;"il1";,,i.:.,'"

Aceste trei languetc se unesc Si Iofmeaze corpul muichiului, care este aplatizat Fi intrerupt din Ioc in loc de ni;te
benzi t|ansr:ersale aponevrotice intersecliunile aponeurol i . , . D i . t a i r n r r r shr j u l . c i n s c r d p e m a r g i n e a s u p e r i o a r . ia
corpuirii' i.ulisului prin intermediul uriui tendbn lat de
2-3 tm.
14. AnalonIa

lirnctionala

a aparatLrluj locomotor

209r

T
Cind igi ia punct fix pe pubis, marele drept al abdomenului coboare coastele (este gi un mugchi expirator) 9i flecteazd tolacele pe bazin (este, deci, un flexor al. ('oloanei vertebrale). Cind iEi ia punct -lix pe coaste, el flecteazi bazinul
pe torace. Marele drept este deosebit de solicitat in migcirile de abdomen. Prin contractia lui, ajut5, impreund cu
ceilalti mugchi abdominali, la comprimarea viscerelor ;i
exprrlzarea con{inntului acestora (rnicfiune, defecatrie,vome etc).
b) Marele oblic al abclomenulai (oblicul extern) este cel
mai superficial mu$chi lat abdominal (fig. 90). Se inserd proximal pe ,ul.rhimele7-8 coaste prin {at atltea di,gitafiuni, care,
{iind dispuse una peste alta, dau aspectul unei linii dantclate. Aceste digitatiuni se incruciqeaz5 ca doud degete de unde gi denumirea - cu digitatiunile
corespunzetoare
ale mutchiului mare dintat gi ale marelui do$al.
Dc la inserfiile superioare costale, marele oblic abdominal se rispindegte ca un mare evantai, indreptindu-se in jos,
inainte Si induntru. Ale trei grupe cle lascicule '. poslerioare, dispuse velrtical, mijlocii,
dispus oblic li anterioare,
dispuse aproape orizontaL
, Fasciculele posterioare, care pornesc de la ultimele coaste,
coboard spre bazin ;i se inserd distal pe marginea externi a
crestei iliace. Fasciculele mijlocii fi anterioare se continua
cu o aponevrozd largd - a'poneDrozamarelui obltc - gi se
inserd distal pe spina iliacd antero-superioare, pe marginea
anterioard a osului coxal, pe pubis gi pe linia alba. Insertia
marclui oblic pe linia albi se face dupd ce aponevroza trece
prin -[ata marelui drept abdominal. La nilelul liniei albe,
Iibrele aponer.rozei malelui oblic abdominal sc incrucigcaza
cu cele ale mu;chiului omolog de partea opus[. De altfel,
linia albi nu este altceva decit o bandd conjunctivd rezistentd (rafeu fibros), care se intinde pc linia mediand de la
pubis la apendicele xifoid formati de incrucigarea aponevrozelor mugchilor largi al abdomenului.
Cind igi iau punct fix pe bazin si se contractd de ambele
pdrli, marele oblic abdominal coboard coastele (este deci un
muschi expirator), flecteaze toracele pe bazin (este deci qi
un flexor al coloanei vertebrale) si comprime viscerele abdominale, ca qi marel.e drept. Cind se contracte de o singurl
2t0

part, el. este un rotatQr, al coloanei vertebrLe, indreptind


fala. anterioaiS a corpilor vertebrali de partea .opuse rnugcnrulut care se contractd.
Cind isi ia punct Iix pe torace gi se contracti de ambele
pErti, marclc oblic abdominal este un flexor al bazinului oe
torace. Dacd se contractd de o singuli parte, el este un
rotator al (oloanei vertebrale, intreptind 1a!a anterioard a
bazinului spre muEchiul care se contracti.
,c)-Uicttl oblic al abdomenulLLi (obticul intern) este situai
sub marelc oblig dar fasciculele lui sint orientate invers
fafd de ale acestuia (Iig. 91). Se inserd distal pe treimea
externd a_ arcadei crurale, pe spina iliacd antero-superioal.a,
pe cele doui treimi anterioare ale crestei iliace. iar Drin
aponeDroza po.tterioard a micuLtLi obl.ic (care fuzioneaz6 cu
aponevroza marelui dorsal) ajunge sd se insere pe apofizele
transters a]e pdmi Yer,tebre s.aqrate gi ale ultimelor 1,'ertebre lombarp.
De pe aceastdlargd linie de inserlie mugchiul se desface
ca un evantai qi se indreaptd in sus, inainte gi induntru.
I se pot descrie tot trei grupe dc fascicule : posterioare,mijlocrr Sl anterroare.
Fasciculele posterioare se indreaptd aproape ve ical c5tre
r"'ir{urile ti marginile inferioare ale ultimelor 3-b coaste.
Fasciculele mijlocii se indreaptd oblic Ei se termina intr-o
aponevrozd latg6, aponeuroza anterioard d, micLlLui obLic, care
ajunge Ia liinia altr5, la forrnarea c5reia participd. Fasciculele
anterioare se indreaptd aproape orizontal qi se inserd pe
pub1s.
Ac{iunea micului oblic este asemdnitoare celei a marelui
oblic; cind insd se contractd de o singurd parte, roteazd
coloana vertebrale de partea mu;chiului care se contractS,
d) Transuersul dbdomenului este alcdtuit din fascicule
dispuse orizontal ({ig. 92). Acestea pornesc de la ultimele
coaste, aproJizele transverse ale coloanei lombare. marginea
intcrnd a crestei iliace $i treimca externd a arcadei crurale,
Anterior, ele alcdtuiesc o aponevrozi largd, ce se inseri pe
linia albd, la formarea cdreia participe.
Rolul principal al transversului este de a comprima vis..
cerele abdominale pe coloana vertebrald. ln secundar, aclioncaz5 ca mu$chi expirator.
211

M'xlchii lombo-iliaci
sint cor.rsiderali tot mu;chi abdomiIali, cieoarece incl]icl posterior cavitalea abdominalir. Aceqti
mugcl.ti sc intind intre coloana lonbard 51 osul iliar 1i sii.it
ir numil de doi ; pdtrahrl loml'tekr $ p.soosrr
l-ilicc.

6__

Fig. 91 -

*/

A,Iugchiul mic oblic


abdominal I

1creash iliacA; 2 coasta a


ir
lir-a;
mafe d,.cpi abdominal ;
4 - Dric obljc i 5 - aponevroz.r anlc,
r'ioar:'
oblic : 6
a iriclrllLi
srcro-spina1E,

Fig. !)2 -

Mu$chiul transvers al
abdomenului:

(ifcpt
rrlfe
1 creF-std iliaci : 2
anterior sectionat : 3 - coas:a a r2-N;
4 muschi traDsver's: 5
apotlc\rroz3 anlerioara a lrausveflulf,i
: 6aponevroza po.ler io!1i1 r rf.11j!.fsu1ui.

a) Pdtratul lombelor este un mugcl.ri plat. de formi pitrati, situat pe laturile coloanei lombare (fig. 93.3). Esie
alcdtuit din trei grupe de Iascicule: ilto-costalc. ilio-Lransrersale Ei costo-transDeTsale.
212

Fasciculele ilio-costale, cel mai lateral situate, sint verti{ale si se intind cle la coasta a 12.a la creasta iliacS Fasciiiio -ti'u".r'elsale sint oblic ascendente gi se intincl de
"iif"l"la creasta iliacd la apofizele trans\ierlse ale primelor doua

i ' i , l . 9 . :-l
1 -

co:.!1i1 ! 12-4. 1 4 lJoas:;

luu$chiilombc iliaci:
cr.iasll
jli']':

iliacii : t
lrrc
0 -

pelrxt lo;r1o:r ;
lr1):rrnr':'

sir.rt
sau trei vertebre lombarc. Fasciculeie costo-tlans" elsale
(oasta
apofila
12-a
a
La
cle
intind
olii" a"t""ttC""tc ;i se
r"G tru.rt"'"."" aic ultimelor doud sau trei r:ertebre lombare'
este
Cind ia punct lix pe creasta iliacd, pdtratul lombelor
c
x
p
iraun coboritor al ultimci coaste (cstc. clt'ci. ttn mu5r'hi
sc
care
mu5chrlrLul
partca
de
tor) si inclind coloana lateral,
,contractS. Cind ia punct {ix pe toraue, el. intlini bazrnul lalerral pe torace,

2t3

,b) Psoasul-iliac, situat in partea posterioard a abdomenului in ioss iliacd interni gi in parte-a anterioard a coapsei"
este_alcetuit din doud portiuni : psoaszl 9i iliacul (f.ig. 93,4, b),
_ Psoasul este fuzi.form gi se inserd proximal pe suprafe{ele osoase ale unghirilui format din fafa laterald a corpilor
\ erLebrali lombari r.rr apofizcle lor tra"n-siei:je.Corpul lur se
rndreaptd in jos qi in afard ti se unette cu tendonul comun
format atit din psoas, cit si din iliac.
. Iliacul este dispus ca rln evarfai desfdgurat in fosa iliaci.
internd, pe care se inserd proximal. Corpul lui se ingusteaz6 dih ce in ce gi se inserd distal pe tendonul comunlormat din psoas Si iliac.
.Ambel. portiuni aie psoasului-iliac se inser.d prin acest
tenclon pe mi(rul trodtanter al extrsrnitetilor superioare ale.
f emurui..riPsoasul-iliac are actiuni complexe : cind se contracte in
totalitate, luind punct fix pe inserliile proximale, flecteaza
coapsa pe bazin, clar in acelagi timp imprim5 coapsei gr t>
ufoare mitcarc de adductie ti de rotatie externd. Cind igi ia
punct fix pe insertia distald, el flecteazi coloana vertebrala
qi bazinul pe coaps.S(este, dci, un flexor al. coloanei). Cind
se contractd de o singurd parte, este tot flexor al tmnchiului
pe bazin, dar in aceligi timp imprimd coloanei vertebrale o
migcare de inclinare laterald de partea mu$chiului care se
contracte gi o mi$care de rotalie de partea opuse (estc deci
li inclinator s,i rotator al coloanei).
Cele doud portiuni ale psoasului-iliac au o actiune diferiti. Iliacul este cel care-i conferd for{a de actiune, iar psoasul - amplitudinea dc ar:ti.rne.
P s o a s u l - i l i a ce s t e u n u l d i n c e i m a i i m p o r t a n { i m u s c h i i n
slatica si dinamica trunrhiu]ui. Impreun6 ( u muschii abdominali, cu mugchii spatelui gi cu muqchii ischio-gambieri,
psoasul-iliac asigur5 echilibrul tr.unchiului pe coapsd.
l[u;chii posteriori ai coloanei vertebrale sint reprezentali
de un numdr mare de mugchi, de lorme foarte variate (fig.92).
Ne vom limita se descriem numai pe cei mai importanti.
a) TrapezuL - cel mai superficial dintre mu$chii spatelui - este lat 9i are o formd triunghiulard (fig. 94, 4). Prin
baza lrui se inserd pe linia meldind de la protLtlberan,la occipitald exte-rnd, pe ligamentul
cervical postdi-of 9i pe ipofizele spinoase ale vertebrelor cervicale inferioare qi ale
271

'celor. dorsale. Corpul. mugchiului prezinte trei grupe..de fasclcule I sllperioore (oblice in jos 9i in afard),- tnrrlooz (transversale) ti inlerloare (obtice in sus ti in afare).
Prin virlul lui, trapezul se insere pe cele doue oase ale
'centurii scapulare, iar fascicul.ele superioare p- tata sup.erioard EL Vftarginea posterioarl a clavict],lgiJ Fasciculele mrl-

Fi(J. 94 -

I'luichii

sPatetur :

proem''
1
.cr! ical Fostpriu'
| l'larnent
trapez;
anorrze spinorsu D1 : 4
ienta :1
rni' ratund :
subcpro!. | 7 ;-cietinld : i;
oblic mare'
ruarc dorsal : l0
s - fomuoid ; I

215

locii se inserd pe marginea posterioard a acromionului fi


spinei omoplatului, iar fasciculele inferioare pe partea intrne
a spinei omoplatrului.
Acliunea trapezului, datoriti
structurii lui, este complexd. Cind ia pund fix pe inserlia sa vertebrale, eI mobilizeaze centu.ra scapular5 li umarul, ridicindu-le Ei apropiind.
onropladul de coJoanS. Oinrd ia purrct Jix pe insertia scapul,ard,.
acliunile trapezului sint diferite dupd fasciculele care intervin. Fasciculele superioare inclind capul dc partea mu;chiului
gi il roteazi de partea opusd, iar fasciculele mijlocii inclind.
(oloana cervicale de partea mugchiului. Fasciculele inferioarc ii'rter\rin atunci cind inclividul se caiere sau se gdse;te
in pozi{ie atirnat. Prin contractia 1or. coloana dorsald cste
inclinati spre omopiatul de aceeagiparte.
b) Marele d.orsal, ca si trapezul, este tot un mugchi plat.
5i triuhglriular, dar prin baza lui se inseri pe fata externa
a u.ltimclor'_pattLl. c_Sg9te,
spil]oasc ale .ult_i.meler
pg
"glS"!"_
\efteore dorsale tr alc \ crlebrelor
lombare lr pc bula externe
a (r'estei iliace (fig. 95). Fasciculele care se inser'5 pe lata
extcrnd a ultimelor coaste reprezinti digitatiunile marelui
do].sal qi
s inc'I-'ucifeazd cu digitatiunilc
marelui otrlic
(fig. e5, 8).
Ca 5i trapezul, de pe aceastd bazd largd de inse4ie corpttl muscular prczinte trei grupe de lascicule ., ntperioare
(orizontale), mijlocii (obllc in sus 9i in afard) ,si inJericsore
(\'erticale). Toate accste trei fas(i(]Lrle con\:erg spre un tentlon comun, care, dupi ce se restoarne la 180', ocoleste
humerusul pe dinduntru qi se inserd in lundul culisei bicip i t a l e a e x t r e m i t a l i i s u p e r i o a r ea a ( c s r u i a .
Cincl igi ia punct lix pe coloani, marele dorsal este adduc_
tor, pioiector inapoi li rotatol inAuntlu al bratului (realizea7.e,
de(:i. pozitia bra{u}ui in pozilia stind). Cincl i5i ia punct Iix
pe humcrus, ei tlactioneazii asupla ( oastelor. (cstc cleci un
mufchi cxpirator') 9i tragc trunc'hiul sprc bra! ca in mi;carea dc atirnare sau catirarc (Iig. 96).
c) Romboidul cste un muFchi lat fi subtirL', situat in partea inferioari a (cfei li in partea supelioa|i a legiunii dorsalc (Iig. 94, B). S: inserd mcclian pe partea inlerioard aliga:::('rtul,rj ccnical. pe pfoeminenla si pe apolizele spil.toase
alc primcior (i!ici \ L.rt(,bt'e
clorsalc.Se incL'capt5oblic in jos 5i
in alard 5i se insc-r'i-r
pc marginea vertcbralii a omoplatului216

1l

3---

,-

Fig.
I

apolizi

,j5

. )r_ r'''

lluscliiul

marc

dorsal :

lii ":":ti.;.i'-' "1'"'Y'Tll*.;li3"i\'-li#j:"; "r':trl;.'.;,


' " ^ u " " ' t r ' ' r ^d ' r ' J : :
- ;;,',' : '1 r.mrr''1
iiii,,

i.,il ,i.

217

Cind ia punci fix pe trloan6, romboidrul trage odnoplatul


ineuntru Ei il basculeazd, apropiind vir-[ul omoplatului de
coloand; cind ia punct lix pe omoplat trage coloana spre
omoplat.

Iilt. e6 -

""t

or'

ciol.salifi
l:.ili]],i,'l:r.rri

pone\ro'l

d) Ultghiularul arc o Jormi triunghiulard gi cstc situat


pc partea laterali a cefei. Sc insere proximal pe apolizele
transverse ale primelor cincri vcrtebre crervicale,iar distal pe
unghiul supero-inteln al omoplatului.
218

Cind ia punct fix pe coloana cervicald, unghiularul trage


omoplatul induntru gi in sus, iar cind ia punct fix pe omoplat, inclind coloana cervicald de partea lui.
e) Miatl d,intnt posLero-sl,Lperiorare o formd patrulaterd
qi este situat sub romboid. Se inserd proximal pe apofizele
.spinoase C5-D3, se indreaptd in jos qi in alard s,i se inseri
.distal pe coastele 2-5. Este un mugchi inspirator.
f) Micul dinldt postero-inferior este tot patrulater, se
insere distal pe spinoasele D11-L3, se indreaptd in sus Ei in
afare ii se inscrd proximal pe ultimele patru coaste. Este
tot un mu$chi inspirator.
g) Mu;chii celei, si ua{i sub trapez, romboid Ei micul dinrtat Si deasupra unghiularului Si apolizelor transverse ale
coloanei cervicale, sint in numi| de opt : splenius, marel(.
compler, mianl comple4 trdnsLret'salul gitului, finrele d.rept
g\ micul drept posterior" aI gitului, mnrele oblic ;i micul
oblig poste'ior al gitului. Prin acliunea lor combinati contribuie Ia efectuarea miqcirilor
de extensie, de incl.inare
laterald ;i de rotatie a capului.
Dintre acegti mu$chi, cel mai important este mu;chitl
splenius. Iiste situat pe toatd lungimea celei gi a regiunii
toracice superioare, sub trapez, romboid gi micul dinfat posteno-supe|ior. Se inserl distal pe jumdtatea inleriaard a ligarnentului cervical posterior gi pe apofizele spinoase ale primelor cinci vertebre dorsale, se indreaptd in sus gi in afard
qi proximal se imparte in douir porliuni : una medial5 voluminoasd, care se inserd pe occipital $i pe apo.fiza mastoide
{splenil8ul ffi.pului),9i una latenali, Irrai putin vo,lurni,noasS,
care se inserd pe apofizele transverse ale atlasului Si axisu)ri (spleniusul gitului).
Cind ia punct fix distal, dace se contractd de ambelc
pdrti, spleniusul este extensor al capuLui ; dacd se contracti
,de o singurd parte, inclini Ei roteazA capul de partea sa. In
ceea ce privegte migcarea de rotaiie $i de inclinare a capului,
mugchiul splenius este antagonist al sterno-cleido-mastoidianului de aceea{i parte gi sinergist cu cel de partea opusl.
Vom r.edea ce in mers, ti mai ales in alergare, el rea]Lizeazil
- impreund cu marele dintat - unul din principalele lanluri musculare care intervin in propulsia incrucitat5 a membrelor.
219

h) Mutchii spin4li se gesesc in ganiuriLe vertebrale formate din apofizele spinoase qi coaste. Sint in numdr de trei
(ilio-costalul, lungul d.orsal ,i spino-transDersalulJ si alcdtuiesc, la nivelul regiunii lombare inler.ioare. un (.orp comut.r
(sacro-spinolul). Sint muqchi extensori ai (.oloanei sf au rolutr
important de a meniine echilibrul extrinscc aI coloanei vertebrale. Datoriti pozitiei ortostatice, omul prezinti cel mar
inalt grad de dezvoltalc a.. mugchilor spinali.
i) Mttgchi.i intertrot$uersalL si mu chii inferspino,Sd sint
mugchi mici, subtiri, patrulateri, care unesc apo.fizeletransverse intre ele $i apofizele spinoase intre ele. Primii inclini
coloana lateral de partea 1or, secuuzii sint extensori.
STATICA COI,OANEI VERTEBRALE
Cum lemar(d 'I. S. Zatepilt, coloatra Vertebr-ald se poate
('ompara cu un catarg a cArui pozjlic
tor.ecti depincle cle
intindelea parimclor. O deficienla a parimclor poate se constituic' o cauzd a dcr.ierii sau Iringcrii (,atargului.
Curbulile coloanei. in ortostatism Fi in ropaus coloana ver-t e b r a l a a r o o d i r c ( l i o r , e r t i r a i a s i o f u r m i u 5 o r s i n u o a s A .m a i
ales ir plarr sagital. In fizir.d este (unoscut laptul (.e o coloani
elasticd cu curburi oferd o rezistente mai mare la presiunile
verticalc decit o coloani perle(t r.ectilinie. Curburile atenueazd gocurile vcrticale Si fa\.orizeaze menlinerea echitibrului
coloanei pc' bazin, ugurind deci mun(.a muschilor coloaner.
Aceasta atitudinc $i forma se menliD gra{ie jocu)rri tonit.itdlii musculare, elasticitetii ligamentelor fi discurilor, precum
;i datoritd imbindrii anatomice a celor 24 sepmente osoase
din carc est(. (ompusd coloana rcr.teblali. segirentc tare isj
adapteazi unul altuia diferitele supraletrc' a|ticulare.
Atitudinea coloanei vertebrale depir.rde ;i de virsti, sex,
profesirrnc, starea dc oboseald etc. Copilul mJc, la patrr lunr,
i$i ridicd trunchiul gi poate gedea numai dace estc suslinut,
pe cind capul ;i-l line singur. La aceaste virstd, in pozitria
fezind, coloana Yertebrali. este in intregime incovoiata inainte in plan sagital. Contractura maselor muschilor lombari
nu se \;a far.e decit intr-un gracl loarte r-cdns. A(.castd atitudinc. cfenumitii cilot,icd, sc schimbi-r r irtlc sfirsitul pr-imului
an, tind (olliiul in(cp si meargal.r\tuir(.i. pcnttu pistr.ar.ea
220

echitibrului in statiune bipede se formeazd o curbure lombari


cu convexitatea inainte Ei se instaleazd astlel lordoza compensatorre.
Echilibrul intrinsec. Linia gravitilii,
in stati.unca verticalir
a adultuhli, trece prin tragus, deci inaintea ar:ticulatiei atlantooccipitald, prin partea anterioare a umerului, utor posterior
{atd de o linic care ar uni cele douS <'apctc .temurale, prin
mijiocul
lc'fei externc a marelui trohanter, antefior axei
genunchiului
trans'u-e|sale a articulaiiei
$i putin posterior
celei tibio-taruienc.
Datoritd curbuliior coloanei. proieciia centfelo| de greutate ale dileritelol segmente nu se gdsefte pe linia proiectiei centrului gcneral cle greutate a corpului. Actiunea graviitatiei prodncc dc la vertebre la Yertebrir solicitdri lotationale care tind sI atce:rtueze cur-burile ;i trebuie neutralizate, deoare(e altfcl coloar.ra s-ar pr6bu;i.
Foriele (arc sc opun solicitarilor rotationale sint ligagamentelc. La nivclLLI coloanei dorsale proiectia centrului de
greuta"c a (orpr-llui t1e(e antcrior coloanei. Aceasta s-ar prabugi ir.raintc da<i nu ar interveni lorta ligamentului comun
verteblal posterior. a liganrentelor: interspinoasc Si a ligamentelol galbcnc. Situaiia este inversl la nivelul coloanei
lombare ;i ( ervicalc ; proiectia centrului de greutate trece
posterior coloanei. iar for'{ele care se opun pldbu;irii
sint
rep.rezentatc dc |ezisi,enfa ligamentului comun vertebral anterior'. Ligamcntcic' r'eltebrale au, deci. r'olul de a absol$i o
buni partc clin solicitiri.
AIte elemente care au r-olul de a absorbi solicitdriLe sint
discurile inten'crtcblale. Ele nu stau in tcnsiune. ca ligamentele. (i sub presiunc.. lntre aceste odud categorii de e1ementc anatomicc,
ligameutele de o parte fi discurile de'
alta. supuse unor lorle contrare, se stabilette o anumitd stafe
dc e<lrilibru. denumitir de Steirrdlcr echilibru intrin.sec. Rela{iile dint|e cele douir lor{e se pot tra'nscrie in urmdtoarea
formulS : Echilibru_ Rezistenla elastice la bnsiune a ligamente.Icr
illtrinse(
Rezistenta eiastica la prcsiune a discur:ilo!'
dc cc o
explici
It,-iistenla accstui echilibrr,r intrinst'c
coloani lertebrald. thiar dace i se s(ot toti rrlu's('llii. rimine
o unitate destul dc rigidd gi continu5 sd-;i pdstrezc rrtrbn|ile.
Dar dace sc separi printr-o lungb se(titlrt(' f!'ort!'.l. Dar-1.ca

221

anterioara a. coloanei, alcetuitd din girul corpurilor qi cliscurlor vertebrale, de partea posterioari a coloanei, alcdtuitd din girul arcurilor vertebrale Ei ligamentele posterioare,
aceasti ultima parte se va prdbugi imediat, deoaiece echili,
brul intrinsec a fost anihilai.

((r\\

]))-LL
l iq. r17-

Tipurilc de tlj

t.i -

dut)arSr.Ifct.

Echilibr.ul extrinsec. In afara echilibrului intrinsec, coloalta


dispune - dupd cum am \'5zut de un numdr mare de
grupe musculare (afe ii asigura gi un echilibru extrinsec _
corsetul muscl.Llar.
Tipurile de {inutd. Echilibrui co}oanci verte,blale nu se
realiz.eazd in acelagi mod la toli indivizii
normali. Aceasta
face <.a {inuta coloanei vertebrale sA difere de la individ la
jndj\id gi ea trcbuie pusi
in legdturi cu accentuarea sau
olmrnuarea curburilor clin planul antero_posterior. ca urrnare
a gradului de inclinare inainte a bazinuiui (fiA. 9Z).
F. Staffel deosebegte astfel cinci tipuri" gener.ale de
Iinr-lta : 1. spatele rlor.mal; 2. spatele r.otrind : 3 spatele plat ;
4. spatele conca\'-plat si 5. spatele conca,.,-rotund.
l Spatele normal este acela in care <.urburilc vertebrale
rn sens antero-posterior prezinti o arcuire normald. Este
tinuta de ,,drep!i ost6gesc((sau de ,,drepii gimnastic((, in care
in(lina:'ea bazinului este normald. De plofil. r'erticala care
plca(i (lin punctul cel mai inalt al craniirlui trece prin dreptul canaluhri auditi\. extern. taie in doud marele trohanter.

222

trece la nivelul genunohiului in imediata apropiere a axel.transversale biomeca-nice a acestei articulalii qi cade Ia picior, in
articulatia astragalo-scafoidianS. De fati, verticala trece prin
\drful nasul.ui, imparte sternul in doud jumeteti, se suprapune simfizei pu6iene 9i cade 1a mijlocul distantei dintre
cele doui plante. De spate, \'ertical.a trece prin proetninenta
spinoasa C VII, urmdregte tirul apofizelor spinoasc, Eantul fesier ;i cade la mijlocul distantei dintre celc dotrd
planre.
2. Spatelc rotund este foarte frec\:ent, con\exitatea dorsald coboard cuprinzir-Ld gi \-ertebrele lombale, iar conca\.itatea regiunii lombare se micgoleazi Si ca intindere Si ca profunzime. Bazinul este u5or inclinat inainte $i in jos. De profil, r'erticala trece prin spatele urechii gi al marelui trohanter gi cade in articula{ia astragalo-scafoidiana. Cum
remarcd 1J. Scheuermann, spatele rotund apare in special la
copiii care au Idcut munci grcle (de undc gi numele ce se mai
di acestui tip de spate de ,,blicli-carriers backt( sau.,Iar'n1ers
backrr). A. J. Bonne (1969) remarcd qi el, cu ocazia muncii
in cadrul unei comisii de recrutare, c5 spatele rotund este
mult mai {recr,'ent la tinerii care au muncit mai mr-rlt de
trei ani in agriculture.
3. Spatele plat este mai putin frecvent ca spatele
rotund. Convexitatea dorsald ti concavitatea lombard dispar,
dar inclinarea bazinului se mentine micb. Scapulele apar
leliefate inapoi. De prolil, r'erticala trece prin conductul auditiv exter:n. marele trohanter gi articulalia astragalo-scafoidianii (<leci(a in spatele nonnal). Dupi StofJel, acest tip de
spate este cel care produce scoliozele cu cr-olulia cca mai
grave.
4. Spatele conca\'-plat (sau lordotic) este $i mai putin
Irecvent. Conca\-itatea lomba|d se accer]tueazd mult prin
inclinarea puternice a bazinului inainte, in timp ce toqvexitatea dorsald dispare.
5. Spatele concav-rotund este cel mai putin frecveltt. Concavitatea lombar'5 se accentueazd, de asemenea.mu1t, dar concornitent se accentueazb si convexitatea dorsald.
Continuind observatiile l-:ui,StaJlel, A. B. Appleton (19461
a studiat pozitia bazinului ir.r diferitele tipuri de posturA.
Pentru Applelon, tipul de posturd este dependent cle pozi-

223'

Iia a ceea ce el denumegte ,,suportul pelvinr( (,,peh.ic cal.riage!r),care poate fi de trei tipuri : 1. suport pelvin neutru:
2. suport pelvin proiectat inainte qi 3. suport peh,in proiectat inapoi.
Suportul peh,in neutru este cel mai frecvcnt intilnit. De
profil. \-erti(ala atinge punctul cel mai posterior al occipitalului (O), pun(tul cel mai posteriol al primetrului tora!:c
(Th), rade in punctul ccl nrai postcrior al ceiciiL'lor(C). Pr.rnctttl r el mai superior al plicei lesiere (S) se g6seEte,fatd de
aceastd verticalS, Iie cu cel mult 25 mm inainte, fie cu
I8 mm inapoi.
Datd punctul superior ai plicei lesier-e (F) este situat cu
pestc 25 mm inaintea Yerticalei O. Th. C., a\,em de-a face
cu ur.rsuport pelvin proiectat inainte (spatelelotuncl din tabela
lui StaJJel) $i dace punctul superior al plicei Iesiere (F) este
siitriatcu peste 1B mm inapoia verticalei O. Th. C., a|ern de-a
face cu ur-r slrpolt pelvin proiectat inapoi (spalele concav
plat Si concav rotr,rnd din tabela lui Stalfel,).
A. Cranter (1958),mai apoi W. Leger (1959);i ,\. J. Ilonre
(1969) au J6cut o serie de determindli radiogra.ticc.stabilind
de prolil unghiul format cle marginea antcrioarl a celei de
a 5-a vcrtcbl'c lombar-c si a celei (lc a 12-a \ e.rtebre toracal', ( Lr orizontala. obscIr'inl modilitdIi pra( ti( rcii.!s,omnaLe
ale acestor unghiuri, inclilerent de tipul clinic de posturi. S-a
conchis astfel cA coloana r,ertebrald trebuic consideratd o
unitatc. IunctionalS 9i ca liecare tip de postur.il trebuie consider:at ca o adaptare spontand la anumite conclitii deoseb i t e r l L 's t a t i r i s i b i o d i n a m i4
(.
I]IODINAM]CACOI,OANI'I\1[RTlj]}ItALE
Nii5cdrilc (oLoanei. ir.rclilerent dc amplitr,rdinealor, sint
miEcdri compiexe, in carc jntervin mai multe segmente \.ertebralc.
Ele se realizeazd plin r'umularea uEoarelor deplasdri ale
corpurilor r.eltebrale, carc- au loc la nivelul discurilor interverlebrale. precum ;si Ia nivclul articuia{iilor,f.{cestc mi;cdri sint timitate de rezistenta ligamentelor ;i articulatiilor
inten ertebrale 5i de gradul de ( ompresibiiitate a tesutulul
fibro-cartilaginos din carc cste compus discul.
224

Iliciie deplasdri intervertebrale sint posibile numai gratie


prezentei nucleului pulpos, carc trebuie sd aibe o consistentS,
o lorrnd si o asezare )1ol1r\aIi (CctLDA,(;alland, LeliAbre. Las
Co.sa.sctc.). Migcdrile 'i'ertebrale se executd pe nucleul pulpos
ta pe o axd (lig- 98). Acest nu(leu este o adc\:erati bild mcca-

I
.<^:

Y.

4,

i;
fT

.f

:i
I'a
'.1 ,
\,,'

liq.

:)3 lrr'.ric(lir forlclof grilritrLlionrlc in r-aDoIt <.Lr


cllrburilo (oloitnci. IlolLrl nucl,Lrlui pulP.rs.

r.riti (r'ulment). Sc inlcicge (d pc o astlel dc bili toatc miqcir.ilc


sint posibile; totufi, acestea vor Ii limitate ori c5lauzite de
diferitcle pozilii alc apofizelor articulare.
Stim (.d nucleul pulpos. plir.r tensiunea lichiduLui care se
afli ir.rtle clementelc sale componente. are proprietatea de a
fi elastic. Datoritd a(cstei proprieteti sint posibile migcdr-iIc
coloar]ei ;i sint inleturatc electele deun6toare ale presiunilor
oxcesive sau ale Eocurilor suferitc de rahis. Intr-o atitudine dc
flesie lortati are lo( o apropiere a corpurilor vertebrale partiala a
prin comprimarea
prin parte'a lor anterioard cliscului in jumetatca lui anterioari $i prin impingcrea ugoari
a nucleului pulpos posterior. In extensie, lucrurile se petrec
invers. rv'Ii$cdrilesint posibile deci prin rolul integral pe carc-l
ioacd discul interr.ertcbral, carc- formeazi un organ \tnltar.
Goniometrie. Coloalta verl('l)l aid prL'ritltal migcirri comp.lexo
rczultate clin micro-miScirilc ( umulate' aic tuturol. articula15. ,\n1li'rria

ftr.clionala

a el)!raiulur

l!).,)rnoror

22lt

{
tiilor intervertebrale : flexia-xtensia, inclinarea laterale, roAmpiitafia gi ca o rezultant6 a acestora - c'ircumductia.
tudinile medii normale, pe segmente Ei in totalitate, sint redate de urmdtorul tabel reprodus dupl M.I. Iuantki':

| ,'-,",*,"
Cervical
Dcu:sal
LoYnbar

1 2 0"

Flexia-extensia se deterrnind in pozi{ie clinoGtaticd, plasrndu-se goniometrul in plan sagital, pe lala laterale a trunchiului, cu baza distal gi perpendiculare pe axa lungd a coloanei.
Nivelul unde se plaseazd baza goniometrului depinde de segmentul ce urmeaze a Ii studiat. Pentru studiul coloanei intotalitate gi pentru coloana lombar6, baza goniometrului se alaza
in dreptul primei vertebre sacrate, pentru coloana toracald in
dreptu-l primei vertebre lombare, pentru coloana cervicalS in
dreptul primei vertebre toracale. Segmentul subiacent celui
studiat trebuie fixat, fie de ur-r ajutor, Iie de un dispozitiv
special cu palete, care stringe lateral subiectul.
Indicatorul goniometrului este plasat \ertical (deci la 90"
pe semicercul gradat) Si urm5reFte flexia sau extensia orientindu-se cu virful lui spre prima vertebre a segmentului studiat.
Cind se determind amplitudinea coloanei in totalitate, r'irful
indicatorului rra urmiri articulatia atlanto-occipitald.
Inclinarea laterale se determini in mod asemdndtor. dar
goniometrul se va plasa frontal, pe fa{a posterioarSa trunchiului, cu baza distal gi perpendicular pe axa lunge a coloan.i si
cu indicatorul orientat in pozilia de start, vertical.
Rotalia se poate determina agezindu-se bolnavul in decubit ventral pe o masi, cu segmentul vertebral de studiat in
a{ara planului mesei, iar celelalte segmente fixate Ia masd.
Goniometrul se plaseazd in plan transversal. pe crestetul
bolnar.ului, perpendicular pe axa lungd a coloanci. r.u baza,ln
226

Fiq. 99 -

Goniometria colornci vertebraie:

b. flexia
coa. extensia
coloanei cerricale.
lorr'rct ce.vicaie. c Jle-Yia coroaner dorsale
coloaDei LornDar.
d. tlc\ia

1; _

,"

22',i

f
jos gi indicatonrl Ia zenit, in dreptul girului apolizelor spinoase. Prima apofize spinoasd a fiecdrui segment vertebral este
reperatd qi punctatd cu creionul dermatografic.
Determinarea incepe cu segmentul cervical, cel toracal,
"Iixate
]a planui mesei. Indicalombar 5i trenul inferior fiind
torul urmeregte deplasarea apofizei spinoase a primei vertebre
cervicale. Se trage apoi in alara planului mesei ;i segmentul
toracal. cel lombar si trenul inlerior r5minind fixate La planul
mesei. Indicatorul urmdrette deplasarea apolizei spinoase a
primei vertebre toracale. In ultima etape se trage tot trenul
superior in afara planului mesei, numai bazinul 9i trenul inferior rdminind Iixate la masA.Indicatorul urmereqte pentru lotalia coloanei lombare virful apolizci spinoase a primei vertebre
lombare Ei pentru rotatia

<:oloanei in totalitate, \'irspinoase a


fiU apolizei
l'\
primei vertebre cervicaleManevrele cri goniometrul
clasic sint. relativ
greoaie gi aprecierile comportd un coeficienr important
de relativitate.
Preler5m, de aceea, sA Iolosim
hidrogonion-,etrul
Geigv (Iig. 99).
Migcarea de flexie. Sa
crul fiind lixat, restul. ('oloanei Yertebrale poate
executa in intregime o
migcare dc llexie. clar nu
toate segmentele participe
in aceea;i mdsurS, Amp-litudinea cea mai mare in
flexie se realizeazd la niVelul regiunii cen'i( ale li
al celei lornbare. NliS<area
de flexie are amplitudinea cea mai marc' la niYelul ultimelor doui ler'Amplitudinea mi.(clrrlotFig. 100 tebrc dorsale qi al \ertede flexie-extensie ale coloilner \-crbrelor lombare.
tebralc.

Arcul cu concavitatea anterioard pe care-l lormeazd coloana


in intregul sdu nu este un arc de ierc, ci o linie curbd compuse din trei segmente, si anLtrme: unul cru raza mai micd. pe
care il formeaz5 coloanacervicald,unul cu,ara ma.e. care.eprezintl coloana dorsalS qi, in iine, unul cu raza micd _ al regiunii lombare. In migcarea de flexie maximd, linia transversald care prelungegte planul axisului intretaie linia verticald
intr-un unghi de 140-1600 (fig. 100).
In mi5careade flexie, porfiunea antcrioard a discurilor intervertebrale este comprimate, in timp ce ligamentul vertebral
Tabel

recaDitulativ al

flexolilor

coloanei

1,ffi"

228

Stc! no-clcido-mastoi- Apotizd mastoidd


dian
Drept nt(\'ior cap
Occipital

Siern- olarviculA

Mic drcpt itnterior cap Occi,pital

Apofizelc transverse
alc atlasuhli

Lungul l]itLrlui

Veftebq-e D1-Dil

Mare drept abdominal

Atlas

Ca-C7

tilajc costalc ,-r,6. 7.

Mare oblic abdominal

Ultimele

7-B

Mic

lrltimele

]-5

oblic abdominal

Vetebre

coaste

coaste; Arcada crurale;

albd ; pubis

Psoas-iliac
iliaci

Marginea externe a
crestei i.Iiace; spila
iliacd antcro-superioare; pubis/; lirxia
albe

[omba.|e ; J
i,nierni

spina ilacd anlero-superioard ;


apofizele
transverse Jombo-s,a-

Micul trohanter

229

comun posterior, ligamentele galbene, ligamentele interspinoase,


Igamentul supraspinos gi mu$chii spatelui sint pugi sub
tensiune.
-- In pozitie ortostatice muqchii care initiazd migcarea de
flexie sint aceia ai peretelui
abdominal, mai ales dreptul
abdominal gi cei doi oblici, psoasul.-iliac, precum qi mugchii
subhioidieni, sterno-cleido-mistoidianul,' iungul gitului' 9i
scalenul anterior.
-Odate mi$carea initiat5, grupul antogonist
ar extensonlor coloanei intre in actiune gi gradeaza flecta_
rea trunchiului, invingind forlele gravitafionale.
Miqcarea de extensie. In extensie lucrurile se petrec exact
invers. Mugchii ganturilor vertebrale, deci muEchii extensori,
srnt aceia care iniliaze miscarea. Apoi miEcarea este contmlati de grupul anterior. ln regiunea
lombari, extensia
ajunge pind ia 30o, iar in cea dorsali pin6 la bbo.
N. Diaconesca qi C. Veleamt (1966) au ardtat ci in regiunea
dorsald arnplitudinea extensiei este diferenliati
in diversele
ei portiuni. ln regiunea intinsd intre D1 9i Dr, inclinalia apo,
fizelor spinoase prermite o extensie intre 6 gi 11o; in regiunea
D;-Dr - o extensie de 2,5o, apoi arnplitudinea scade pin5 Ia
vertebra D6, unde este de numai 10 sau chiar mai pu{in. Incepind de Ia De-D16 amplitudinea cregte de la 1"-2o, ajungind
la niYelul D1" la valori de 12
In migcarea de extensie, porfiunile posterioare ale discuriIor intervertebrale sint comprimate, in timp ce ligamentul
vertebral comun anterior este pus sub tensiune. Extensta
este bl.ocat5 in ultima fazd de intrarea in contact a apofizelor
spinoase,
Nlitcarea de inclinare lateralS este de aproxinlati\, 166o
cu maximurn de amplitudine in segmentul dorsal. Cind are loc
gi un oarecare grad de r5sucire a coloanei, atunci trunchiul se
inclind 9i mai mult lateraL.
MuEchii care fac inclinarea laterald sint : pdtratul lombar,
psoasul, intertransversalii ;i dreptul lateral al capului. Impreund, ei produc o miqcarc puri de inclinare laterald. Contractia
lrnilaterale a grupului Ilexor poatc provoca. de asemenea.miscarea. I\Iai pot interveni $i mu9chii ;anturilor veltebralc ;i in
special sistemul transverso-spinos.
230

Tabel

recapitllativ

extensorilor

al

coloanei

Irroximtli
2

Spleni'usul

oapu,lui

Sple,niusul

gitului

Occi,pital ; apotiza mastoidd; apofizele trimsvcrse ale atlasului ii


axisului

Ligamcnt
cervjcal
Poslerior: apofizele
spinose Dt-Di

Man-e complex
Mic oqmplex
Mare ctrcpt Postcfior
al git lui
Mic

d{ept

posterior- al

Mare oblic posterior al


gitului
Mic oblic postedor
gitului
_

a1

J slcroI
L L r n r l o r s r L il c l ) r r r r -

Iljo-coslal

Sr)ino-1iilns-llul
vclsal
t
Intcls1.Ll,,;i

Miscarea de lotatic, Rotaiia estc'maxiDri irt rcgitlltt'a .srr,icald, unde atinge 75'. Coloana dorsald sc loteazd pulin Si
numai dace se inclind .si lateral..In coloana lombard mi$carea
de r'asucirc se executa cind aceastaestL'in extensie, mai ales
in segmentul dorso-lombar. Cind coloana este f1ectatd, migcarea de resucire din segmentul lombar nu este posibilii, deoare'ce condilii vertebrelor sint aiezati Yertical in articulatii 9i
opresc mi$car:ea.Din aceeaqicauzd, in llexie nu se poate face
nici lnclinarea iaterald a sesmentului lombar.

231

Tabel recapitulativ

at muSchilor care inclini

coloaDa

Sterno-clcido masloidian

/\p(rfize mastoidd

Stern-claviculd

Soalsni

Ap()fize tlansvcrse
cer.vica,tre

C o a s t 1 $ i 2

Frotuber-anla occipituile externe ; apoiize splnoase celvl'.


co-dorsale

Clar"icule ; acxomion ;
spinS omoplat

Rdsucirea se executi prin oblicii abdominali qi prin intercostali, care aclioneaze folosind coastele drept pirghii. Ei sint
ajutati de sistemul spino-transvers al mu$chilor ganturilor vertebrale. RSsucirea de aceea$i parte se datoreazdmarelui dorsal,
spleniusului, lungului gitulr-ri 9i oblicului mic abdominal. Rdsucirea de partea opusd se datoreaze spino-transvemului $i marelui oblic abdominal.
Tabel

?-B

coaste

Ultimele 3-5 coaste :


linia albd; pubis

al

ro{alorilor

coloanei

a) rotatori ale partea muchiului

Muschii
celei
cale
fac qi cxtcnsic (+
trans\,arsalul gitului)

Ultimele

recaDitulativ

I{arginea cxtcr.nd a
crcstcj iliacc ; spiDa
iliacar antcro-superioitrd; pubis: linia
aibd.

Atlas

VerbebFe Di-D3

Mic oblic abdoninal

Llltrirnele 3-5 aoaste ;


linria alba ; pubis

Spleniusul gitului

Occipi,tal;
apoliza
mastoide;
apofizele
tiransverse ale atlasuluLi $i axisutrui

Sp,i,na iliard
a'lftero-guperioare ; apofize transverse lombosacrate
Liga/rnot
crvical
p(rslcrior-;
apofi,ze
spinoaoe DI-DB

Lungul

Cltului

Mu+chii

cefei

Arcnda cruralil ; spilr iliacd


ntcao-superioari :
apofize
trilnsvcrsc
lombo-

b, rotatori ile pa,rteo, opusd, fltu$ckiului

Disr-l,r

Pdtrat rlombar'

Coasta a 12'ai apofize tra,nsvorse Ll-Li

Psoas-lliac

Vertebre
foaa iliaci

Intrtransv

ersal i

lombare;
intemd

Apofiza tfansve)sa

Creastd lliacd

Stcrno-clcido-mastoidian
T'rapez
Mugchii oelei

Mic trohaDter

Mare
nal

-{potizi

txansvexse

oblic

Psoas-i.Iiac

abdcnni-

Apoiizi

rnastoide

Stern-dlavicuJA

Protuberairta
occipitali ; apofizc spinoase cervico-dorsale

Cl,avricurl5 ; acrotrnion ;
spin. arnoplatului

Ultimcle

Marginea
extema a
crestei illace; spina
iliaci"l anterosllpa'rioard; pubis; linia
albi.
Mjcul trohanter

7-B coaste

Vcrtcbre
lombarc:
fosa iliacd intcrnd

I
"

BIOMECANICAARTICULATIEI ATLANTO.AXOIDIENE
Miscdrile care se realizeaze intre atlas 9r axrs prezrnra unerc
particulariteti, deoarece intre aceste douS r'ertebre nu existi o
articulatig intre corpii vertebrali, atlasul neavind corp vertcbral. Atlasul nu prezintd nici apofize articulare inferioare,
care sint reduse Ia ni;te simple suprafatc articulare, a{late pe
Ielele inferioare ale maselor^lui laierale. lmpreund cu acestea
apofizele articularc superioare ale axisultti realizeaze articula[iile atlanto-aroi.Lliene lo.terale, ar'tjc.ulatii p]ane ca 9i cele
dintre apofizele articulare ale celorlalte vertebre.
ExistS, insd, in plus o articutatie atlanlo-axoidiand medianal
Iealizatd din partei axisului de apofiza lui odontoidS, iar de
paltea atlasului de un inel osteo-fibros, in care pdtrunde apofiza odontoidd. Inelul ostero-fibros al atlasului este format
inainte de arcul anterior, care prezintd pe Iata lui posterioari
o micd suprafatd articulard, $i inapoi de un ligament transvers
ce se intinde intre celc doul mase lateralc ale atlasului. Astfel realizatd, articulatia atlanto-axoidiani .mediand este o articulalie trohoidd.
La nivelul articulatiei atlanto-axoidiene sc lealizeazi numai
migcarea de rotatie a capului. Axa in care se realizeazd migcarea este r-erticalS Si se suprapune axci lungi a apofizei
odontoide.
In timpul migcirilor de rotafie a capului apofiza odontoidi
ldmine pe loc, ca un pivot, in timp ce inclul ostero-Iibros al
atlasului se roteSte in jurul ei. Pentru ca rotarea atlasr.liui
sd fie posibild, accsta alunecd pe lelele articulare axoidiene
Cind capul se
ale articulatiilor atlanto-axoidiene laterale.
dreaptd aluarticulare
atlantoidiand
rotegte spre dreapta, Iata
necd inapoi pe laia articulari axoidiand dreapt6, a cdrei jumdtate posterioard o acopere, dar in acelagi timp fala articulara
atlantoidiand stinga alunece inainte pe lata articulard axoidiani
stingS, acoperindu-i jumetatea antedoare.
Migcarea de rotafie permisd de complexul articular atlantoaxoidian este de numai 30o de o parte gi 30o de cealaLteparte.
Rotafiile de amplitudini mai mari se realizeazd prin participarea articulaliitror velitebrelor subiacente.
234

BIOMECANICA

ARTICUI,ATIEI

OCCIPITO-ATLANTOIDIENE

Articulatia occipito_atlantoidiana perrnite


miscari de flexie
gi. extensie9i migc'Eria" i."ll""r"-fit".Ja'u,'Jii*ri,
o*.,,,
permite mi$cdri

d6 rotafie.
Migcar.ea de flexie-extensie se realizeaze
jurul unei axe
transversale ce trece prin partea superioari in
a cavitdlilor gle_

atla-sului,cai"t ui1io"i"J

.,it"""e *,

pirghie

f,"
de
:::1:.,"1"
graoul
l, rn care spriiinul (S) este ptasat intre
forfa
musculard
(F), reprezentatd

a'einu;criit'
, rrp.""u.,_
tatd_de greutateacaputuicare
""f"t,";i;ffi;6"ifi
tinde ;;;t i;.i"iL (fie. b3).
"dpemisd de
Amplitudinea de flexie. a

articulatia
-capului
occipito-atlantoidiand este de 20",
iar c'ea Oe-exte"nsleOe eO".
A_castdamplitudine nu este suiiciente A""ii- pi"t .,.,
*ig"a_
rile de cap, prin care
incuviin{eazi sau se co.rfirrnd ceva,
-se
""i"
Marirea ampiitudinii de ft"*i"_;;i;;;;"
p""rujra numai
prin participarea vertebrelor subiacenteMugchii flexori sint: marele qi micul drept anterior
al ca_
pului 5i dreptul latcral al capului.
Mugchii extensori sint : trapezul, spleniusul, marele
com_
plex, marele gi micul drept posterior ai caoului.
- Miqcarea de inclinare laterali este limitata la numai 15"
la nivelul articula{iei occipito_atlantoidiene qi
Je realizeazi
in. jurul unei axe sagitale care trece prin fiecare
condit occipi_
tal Intervin ca mugchi motori pentru realizarea
lor: trapezul,
spleniusul. micul comolex, stern-o_cleido_mastoidianut
9i dieptui
lateral al sitului.
TONACDLE

Toracele este anexat pe{ii superioare a coloanei vertebrale


Ei realizeazl o ca\.itate (cavilatei toracici), ce addpostegte vls_
crere.deoscbit de importante (ptdmini, l"i_a,
sangurne
maii etc.).
"i!,u
SCIIELETUL

TORACELUI

_ Schelctul toracelui este format posterior din corpul celor


douisprezece vertebre dolsale, laterai din coaste-fi ,"t!.io. Oi"
stern.

Coastele.In numdr de doudsprezecede fiecare par-te.coastele sint oase plate, alungite gi incur.batc latero-anJterior. Au
forma aproximativl a unor arcuri de cerc ii sint alcetuite
dintr-o por{iune posterioare, osoasd- coasta uertebrald - 9i
una anterioare, cartilaginoasd. - cartilajul costal.
Primele 7 ajung la stern iji se numesc coaste stertlale sau
ad,eDdTate.Ultimcle 5 nu ajung la stern gi se numesc coo.ste
asternalesau Jalse.Coastele8, 9 qi 10, deci primele trei coaste
fal.se se articuleazi cu sternul prin
intermediul cartilaiului
costal al coastei a 7-a. Coastele 11 -si 12 r.lu se articuleaze cu
sternul, remin deci libere $i se numesc coaste JlotalTtc.
Coastele se implanteazd oblic prin capul lor pe corpii coloanei Yertebrale qi sc indreaptd in jos gi in alard (unghitLl costouertebral). EIe intr6 in contact prin tuberozitatea lor (u apofizele transverse gi se incovoaie pentru a realiza arcul a cerui
concavitateprivegte inauntr:tt,curltura prirt incouoiere, Concomitent insd, coastcle se;i rdsuccscin jurul axei lor lt-tngi curburd, d,e torsixLne.
Coastele vertcbralc prezinti o extremitatc postcrioard, un
corp li o extremitate anterioard (Iig. 101).
ur1 cap. plin (arc se
Extremitatea posterioard prczintl
articuleazd cu corpul r-ertebral, un git Si o tubelozitatc care
se articuleazd cu apofiza transversd a corpilof \,crtcbrali.
Corpul este turtit gi ia marginea lui inlcrioari are uu San{,
;dntut costal, in car'e se gdsesc vasele gi nervul intcrcostal.
Extremitatea antcrioarS. uqor umflatS, se termin;r cu o
faietl pe carc sc inserl cartilajul costal.
Cartilaiele costalc sint alcdtuj,te din cartilaj hiaJin qi au o
formi-l asemdndtoarc coastelor, pe care le prelur.rgcsc. Primele 7 cartilaje sc unesc cu sternul. Cartilajele 8. I $i 10
se uncsc printr-o arcadd cartilaginoasd comuna cu al 7-1ea
carlilaj costal. Cartilajele 11 Si 12 se pierd in mugchii largi
ai abdomenuLui.
Sternul este un os plat, median si simetric, situat la partea
antcrioari a toracelui, imediat sub piele, in dreptul primelor
7 coaste. EI are forma unui pumnal de gladiator $i prczintd
trei segmente: r-rnul superior, minerul sau manubrittl sternnl,
unul mijlociu, corpul sternulTLi;i unul inferior, aporrlicele
ri.Ioicl (f.ig. 702).
Manubriul sternal prezinta Ja marginea lui supcrioari o
scobiturS mediand - furcutifa sLernald, $i doui faiete articu236

lare latelalc -- latetele clauiculare.Unirea manubriutruicu corptrL poate Ii uneorimult reliefatd inainte - unghiul lui Louis.
La inceput s-a crezut ce aceasti proemincntd ar Ii un semn revelator al tuberculozei puJ.monare.Ast5zi se gtie cd ea nu estede(it rezultatul presiunii
atmosfericc
a\upra ca|itilii
l o r a ci t c . p r n s i u t r . '
( ar-c pliaze sternul in punctul lui d('
minrmA rezisten{d (Brorrrre). Corpul
stclnuiui prezintd pe marginile lui
lateralc
cite ;apLe Jafete al'Licular<'
pentlLi caltilajele costale'.
Apendicele xifoid cstc mai totr l , ' a r ' a c a r t i l a g i n o s .P , ' , . 1 s o i n s c r i
('\trcmitatea proximald a lirtiei albe.

Fj".

! !t

Primir :
vatzute
dc

| (l ,
stls :

I c', rili

r
r i rl i'l ra
AF r' ..a\Lr,
I
.o'p:;
l 'ro,rnli ar''
I
,: .rrr.r.t pFnrr
lasci.ul'rl intnr:^r al prinlei diqitali ni a marelui d[r1rt.

Fig. 102 - Sternul \'iizut din fatd :


nranubriu2
: corp;
13 apcndicc xifoid : 4
pcrlt.u
Iateta
a icula.a
futculjFr
5 clavicule:
f- io s e F s u _
sterDale I 6 Draxifordian,i :
l'ehrul lur L^urc.8
nra dc unr.e dintre cn' P
x
i
f
o
i
d
1
0
r
si aDendicele
auDrifetc arliculare Denlru
costale.
carttlaic

,2'l

AITTICI]L.4,TIILE TORACNLUI

Intrc dileritele segmente osoase ale toracelui se realizeaze


o serie de articulatii : articulatiile costo-r,ertebrale,costo-transversale, cos,o-crcrrdralc
;i condro-sternale.
ArticulaIiile costo-vertebrale sint articulatii plane, rea]izate intre felele articulare ale capetelor costale gi latetele
articulare ale corpilor vertebrali dorsali. Segmentele osoase
articulare sint menlinute in contact printr-o capsulA periJericd.
intiritd de un ligonrcnt costo-berlebral anterioar 5i tr Ligament
costo-DerLebralposterior. In plus, in interiorul articulaliei se
mai gaseste,i uo LiqarnelTt
interosos.
ii{.icula{ir!c cojro-transversalesiirt tot articulatii plai-,e Si
se realizeaza intre Ialetele articulare ale tuberozitetilor costale si fateta artit:ular5 a apo-fize]or transverse. Segmentele
osoasearticulare sint men{inute in contact de patru ligamente
costo-LralTsuersalc
dispuse ast{el : anterior, posteriol-,superlor
gi inlerior.
Articulatiile costo-condralesint articulalii {ixe (sinal'tro.e).
La nivelul lor, periostul coastelor r,'ertebrale se continud cu
pericondrul cartilajului costal.
Articulafiile condro-sternalesint arlicula{ii plane, realizate
intre fafetele articulare ale extremitelilor anterioare ale carti.lajelor costale qi intre fatetele articulare de pe marginile laterale ale sternului. Segmentelearticulare sint mentinute in (ontact de o cdps?^rrd
interiti cle doud Iigamente condro-sternale"
unuT anterior Fi altul posterior. In plus, exact ca gi la articulaliile costo-vertebrale, se mai gSsegtein interiorul articulatiei
,i un ligd,ment interosos.
IIIUSCHII

TORACELUI

MuEchii care actioneazd asupra segmentelor osoase toracice


Iac partc, din punc't dc r.'edereal aqatomiei descriptive, din
mai multc grupe, iji anume din grupa mu5chilor abdominali,a
nu.,.chilor gitului ti a mu;chilor toracelui. \fu$chii gitului au
fost descri$i Ia cap, iar mu$chii abdominali
la coloana si
de aceea nu vom mai reveni asupra lor. Rdmine sb descriem
numai mllgchii toracelui.
Muqchii toraceiui se impart gi ei in douS categorii:
mlfchii costdli si mufchii toraco-brahiali.
238

Ilutchii cosiali desen'esc exclusiv mitceri.le coastelor $i


sint in numdr de trei. diatrayrntl, intercostalii Ei suptacostalii.
a\ Diafraomtl este un mu$chi larg, dispus transversal, care
scpare trunchiul in cele doud mari cavititi aie sale:. caDitated
toracicd. ii caDitatea abdoninnld. Fiind convex la {ata super!
oard. el arc forma unei bolte - bolta dintragmnti.d. In expiralie profund5, diafragmul urce pind in dreptul coastelor
4ii5.
Diafragmul are o structurd caracter:istic6 (fig. 103). In
<rcntru este folmat dintr'-o aponevrozd foarte rezistenti, de
forma unei trefle. clenumitecentru Jrenic. De la aceastdapo-

Mu{chiul diafragm:
I'ig. 103 I - nrinx lerrebrAlombarei 2 -- coaslsa u-a ; 3 a

rl-1 i |
riirrf:

5
orlficlul venel
centru freqic:
orificiu
oriflciu esofagian;t
0 -

coasla

cave infeaortlc.

239

nevrozd pornesc radiar o serie de Iascicule musculare, care se


inseri de o manieri complexi pe primel.e trei vertebre lombare
9i de jur imprejurul segmentelor inlerioare ale felei interioare
a cavitdtii toracice.
Centrul frenic aderi la fafa interioard a pericardului, iar
pericarduL se continuS in sus cu ligamentul suspensor al i,nimii.
Centrul frenic r5minc astlel aproape irnobil in timpul mi!cirilor dia-[ragmu]ui.
Pe primele trei vertebre diafragmul se inserd prin nigte
fascicule muscul.are organizate in cordoane, care iau numelc
de s/ilpii dialragmttlui. De pe laia anterioara a vertebrelor
pleace stirpii principali, de pe fala Laterale a vertebrelor stiLpii q,ccesorii, iar de pe apoJizele transverse - o serie de
Iibre tendinoase, care al.cdtuiesc ligamenteLe centrate ale diaJragrrului. Fascicu-lelecele mai mediane ale stilpilor principali
se incruciieazd intre e]e pe linia medio-sagitale.Fasciculele
cele mai interne ale stilpilor accesorii se uuesc cu cele ale
stilpilor principali. La partea lor externd, stilpii accesorii alcdtuiesc un feJ. de arcadd, pe sub care trece partea superioara a
psoasului - arcada psoaxtlui.
Insertiile toracice se fac pe fetele inteme ale coastelor 7-12
.si pe spaliile intercostale, pe fefele interne ale cartilajelor costale respective gi anterior pe fata posterioare a apendicelui
xifoid.
Bolta diafragmatic5 astfel inserata nu separd complet cavitatea toracicd de cavitatea aMominale. O serie de orilicii
asiguri comunicarea dintre cele dou6 cavitdti.
Prin aceste
orificii trec esofagul - orificiul esoJagian, aorta - oriJiciul
aortic, \,ena cavd inferioard - oriJiciul Denei caue inJerioare,
prec'LrmSi mdrele sLmpatic, marele gt mLcul neru splanhnic ri
uena lombard, ascerldentd.
Diafragmul ne apare astfel ca o boitd suspendatela mijIocul sdu qi care in timpul mifcarilor respiratorii aciioneaza
numai prin lasciculele sale arciforme. Cind diafragmul se
contracti, Iasciculele lui devin aproape rectilinii, mdrindu-se
astfel diametrul vertical al cavitdlii toracice. Fasciculele costale
ale diafi'agmului, carc se inser5 pe coastela un nivel mai jos
decit centrul frenic, riclicd prin contractia lor coastele, mdrind
astlel gi diametrul transversal al cavitSlii toracice.
Migcdrile diafragmului se pot schematiza in trei timpi
(L. Bainier). In primul firnp, Itibrele mrrgchiului sint relaxatc
240

:i centrul lrenic- atinge cel mai inalt nivel expiratia. ln aI


dotlea timp, stilpii se contractd gi centrul frenic este ugor
tras in jos - inceputul inspiratiei. In al treilea timp. Iibrele
anterioare li laterale se contractd, centrul lrenic
raminincl
imobilizat - inspiralie completd.
b) Muqchii intercostali sint situali intre marqinea inlerroa-ril a ( oastci supraiacente gi marginea superioaiii a (.oaster
subiacente. Se descriu trei categorii de mugchi intcrcostali :
extemi. mijlocii si interni. Fasciculele intercostalilor cxternr
sint orientate de sus in jos Si dinapoi-inainte. Fasciculele inter(ostalilol interni sint orientate de sus in jos $i clinainte_
inapoi gi. dupd ce tapiseaz5 fata internd a coasielor subia(.ente.
se inserd pc marginea ei inlerioara.
Rolul intercostalilor a fost mult discutat. considerir.rdu-se
cd ei sint fie inspiratori, fie expiratori, sau Si una Ei alta. In
prezent se ('onsiderd cd, din punct de vedere lunclional, intercostalii au un rol modest, constituind doar nigte pereli elastici
ai calititii
to|acic,e. Reamintim, insa. rolul pe care ei il au in
mi:carilc d( rotalic ale coloanei \.crtebrale.
c) Murcllii supracostali sint 12 perechi de mu5chi mici, de
formd triunghiularS, dispugi oblic in ios $i in afar5, de la
virlul
apolizelor transverse la fata posterioare a extremitiiii
posteri6are a coastelor subiacente. Sint muschi inspiratori.
,J4q'Chii lqrac-o
[i_rJi sint cei care ]eagd toracele de centura scapulari 9i
extremit-atea superioare a humerusului.

a) Marele pectoral este cel mai superficial qi are o lorme


triunghiulard (fig. 104). Prin baza lui, el se inserd pe marginea
anterioard a celor doud treimi interne ale claviculei (fasciculele
claDicular"e),pe faia anterioard a sternrilui (Jasciculele sternale)
gi pe cartilajele primelor 7 coaslc (Jasciculele costale). Toale
aceste lascicule converq cdtr?- in'tendon comun de forma
patrulatere, care trece prin fala axilei Si peste meta{iza superioard a ltumerusului gi se inserd pe buza anterioard a cglisei
bicipitale.
Cind ia punct fix pe torace, marele pectoral face adductia
brafuh.ri ;i duce umerii inainte ; <:ind ia punct fix pe humertts. ridicd trunchiul (ca in pozilia atirnat).
h) )Iicul pectoral esle situat sub marele pectoral ;i
se
inscrti proximal pe apofiza coracoidd, iar distal pe fata extern;i a coastelor 3,4 gi 5.
16. {naromia Jun4ionall a aDararuluilocomotor

24r

umdCind ia punct lix pe torace, micul pectoral coboard


mu;"
un
este
coracoid',
punct
pe
apofiza
lix
ia
ili
rul; cind
chi inspirator.
i--- a Suactauiculorul se intinde transversal de la prima coasti
la fafa inferioard a claviculei.
coboard
Cind subclavicularul i;i ia punct lix pc l'oratc'
muEcnl rnun
este
pe
clavicule,
punct
fix
ia
cind
clavicula;
:spirator.

d) Marele dintat este un mugchi lat, situat pe fata laterale


a toracElui. Se inserd inapoi pe marginea internd a omoplatului, trece printre acesta gi grilajul costal 9i se inseri inainte;
pe primele zece coaste, printr-o serie de digitatiuni ce se incruciteaze cu digitatiunile corespunzdtoare ale marelui oblic abdomrnal.
Cind ia punct fix pe torace, marele dintat trage omoplatul
inainte; cind ia punct fix pe omoplat, tra(.iioneazd asupra
coastelor gi este deci un mugchi inspirator.
BIOMECANICA
Migcirile

Fig,

Muqchiul mare Pectolal:


104 2 - cralicura: 3 - acromloi:6:a | ;"3 :i:']i;

t'i"'^,^n'-.''l
i"'.,,J';
i"';xr,:,r"!,:*jl'S.,
;1;l5;
g::P^'."iFiT*:''t.L'"';,""'"i'J#ii ar marcruipe('|orar,
ii"'j'?i"riiL'r

"g*:'":i TgliU,.*ctorar

t'ad'n Lr

pe care le realizeazd

TORACELUI
diversele

segmente

osoase al.e

toracelui, datorite articulatiilor dinhe ele, sint de o deosebite


importante pentru satisfacerea func{iei respiratorii.
Resplratia se efectueaza in doi timpi : inspiratia gi expira{ia. Inspiratia presupune pltrunderea unei cantiteti mai mari
de aer in pldmini, extinderea pldminilor qi deci mlrirea volumului caYitSlii toracice. Expiralia presupune un mecanism
lnvers.
Cavitatsa toracica lrebuie
sd prezinte deci un oarecare
grad de mobilitate
pentru a
permite efectuarea ritmicd a
celor doi timpi respiratori. Cum
coloana dorsali !i sternul sint
ri,gide, mobilitatea cavititii toracice rdmine Iegati .de grrdui
de mobilitate al coastelor.Prin
articulatiile de care dispun atit
la extremitetile lor vertebralc.
cit $i Ia cele sternale, coastele
pot efectua rrri$cdri de ridicare
$i mifcori dc coborire. Pri'r
ridicarea coastelor, unghiul costo-vertebral se mAregte,iar Prin l-io. 105 - Dcpl^saacil coilstclor
coborirea coastelor acest unghi
si stcrnului in sus Si inilintc irL
timpul insPiratrici.
scade (fig. 105).

24.3
24?^

D.ispozifia anatomici a articulafiilor toracelui nu permite


insd electuarea unor simple migcdri de ridicare qi de coborire
a coastelor. O datl cu ridicarea se executd 5i o miscare dc.
proiectare inainte, de indepdrtare lateralS 9i de rotalie a fiecdrei coaste(fig. 106).Timpul inspirator bene{iciazd astlel de o mdrire a
dimensiunilor cavitdtii toracice in toate senslrrile.
Migcarea de coborire a
coastelol consta in revenirea la pozilia de plecare.
In timpul acestor milcdri coastele se comportd
ga nigte pirghii de gradu1 III (S.F.R.).Articula{ia costo-vertebrali reprezinti punctul cle sprijin
(S), zonele de inscr'{ie alc
mugchiului pe corpul coastei reprezinte punctul de
aplicare al Iortei (P), iar
partea anterioard a (oas[ift. 106
Nliic rcr de ridicirrc ii
(ol)oriac a co|stelof.
telor reprezinti l czistenta
(R).
Nligcdrile coastelor se insolesc de mobilizarea pasivi
a
'sternului. carc este puternic ataqat de coaste. Cind acestea
se r.idir.i $i sint proiectate inainte, sternul l'a suferi o depiasare asemdndtoalc'
: la letenire. la fcl.
Pcntru a sc lealiza o imagine mai apropiati dr. realitate
a biodinamicii cutiei toracice, Brazs sugercazi urmdtoarea
c x p e r i e n t e .l m p r e u n d m m i i n i l e i n a i n t e a i o r a c e l u i s i a r r . u i m
membrele superioare astlel ca ele sd formeze un ccr(.. Sa
presupunem cd acest ccrc reprezintd circumferin{a cutiei
toracice, miinilc impreunate reprezintd sternul, toracelc nostru rcprezintd coloana vertebrald, iar membrele superioarc
reprezintd coastele. Dacii coborim miinile, ele se apropie de
corp, iar dac6 le ridicdm, se dep6rteazS. Aceasta este miscarba efectuatd de stem in timpul expiraliei $i inspiraiiei
244

antero-postediametrului
li explice micsorarea $i merirea
rior' al cutiei toracice. Dacd finem miinile fixe Si migcbm
coastelc in sus 9i in jos, reproducem miEclrile coastelor, care
se aplopic intrc ele atunci cind coboard 9i se departeaze
'atunci cind se lidicS. mic$orind sau mdrind astfel diametrul transversal al cutiei toracice. Bineinteles cd miscarea
cutiei toracice se realizeazd din insumarea milcdrilor redate
'schematic mai sus.
Mu;chii care reali7.eaz6. actiunea complexl
de ridicare $i
pc. care i1 au
efectul
coborirc
a coastelof dat fiind
.asupra respiraliei
itlspiratori
in raqchi
si
se impart
mugchi ctpiratori.
X{uSchii inspiratori, deci cei carc
ridicd coastele. sint :
diafragmul, scalenul anterior, scaLenrtl. posterior, supracostalii, malelc pectoral. micul pectoral, micul dintat posterosuperior. Iasciculele superioare gi infcrioare ale marelui dinTabt'l rccapitulativ sl mu$chilor inspiratori

Pectoral mara

stern : Culisa bicipitald


Clavicdi;
cartilaje costale 1-

Poctor-arlnric
Apotiza colacoidi4L
Cclaste 3-5
Dintat nric posterosul)eriL)i Apotize
sprnorse Coastc 3-5
c:,-l) i
Dintat lr)irre (filscicul(,le
Marginea intern:r a h'imele l0 coastc
supel ir)ilrc si inferioar-c)
omoplatului

Mugchii expiratori, ca|e coboari coastelc'. sint : marele


.drept abdominal, marele oblic, micul oblic, transversul abdomenului, micui din{at postero-inferior qi fasr,iculul mijlociu
.al marelui dinfat.

245

Tabel recapitulativ

al mu$chilor expiratori
I

I
I

Prr,\i,, .i.

a
Dislrt.l

,Varele drept abdominal


Marrele oblc aMomiDal

Caltililj(f coslale

Corp pubi6

Ultirnele

?-B

coaste

Crea.sba ili,acd

\4ic

Ultirnele

3-5

coaste

Spina i-Iiace anftr.osLlprioara


Crea.sta dll,iacd
Apofize spinoase

oblic

abdornin3J

Txansvsrs abdornina.l
Dinlat
posterric
ro-ifferior
Dintalt rnare (Fasciculul mij ocju)

Utimole coaste
Ultimetre 4 coste
MargLi,nea intsmi
a
ornopl,aturlu i (1/3 medi,e)

CAPUL, CTTUL SI TRUNCHIUL

Drt-L3

CA LANT

; ooastele &-6

CINEMATIC

Bazinul, coloana vertebrali $i capul alcatuiesc in cadrul


diverselor mi$cdri un lan! cinematic-care poate actiona deschis sau inchis.
Ca lan! cinematic deschis, ele ac{ioneazd in pozitia ortostaticd in urmdtoarele migceri, pe care le vom denumi dupi
teminologia din gimnasticd :
- migcdri de aplecare inainte gi inapoi;
- migcEri de inclinar.e (indoire) laterald;
- miscdri de resucire la dreapta
ti la stinga (miscdrile
.
cle rotalie din terminologia anatomicd);
- migceri de rotatie de la dreapta la stinga
fi de la
stinga la dreapta (miqcdrile de circumductie din terminologia anatomicd).
Ca lan{ cinematic inchis, ele actioneazd in pozifia stind
pe cap (cu sau fdre sprijin pe miini), in urmdtoarele miscdri :
- aplecarea picioarelor inainte gi inapoi ;
- inclinarea picioaxelor intr-o parte;
- rdsucirea la dreapta ti la stinga a bazinului gi picioarelor;
- rotalia intr-un sens sau altul a bazinului gi picioarelor.
216

- Indiferent sub ce formd cle lant cinematic actioneaze,


,.leschis sau inchis, in realizarea miqcirilor de o deosebiti
jmportantrS rimine nu numai Iantul osteo-articular al capului, c-oloanei vertebrale Ei bazinuiui, care suportd
9i efectuaazi migciriJ.e, ci $i corsetul muscular ai trirnchiuiui.
Acest corset alcdtuit din muichii toracelui, ai abdome_
nului si muschiul diafragm participe prin contractia lor partrcuiara la realizarea mi;cdrilor respective gi prin contraclia
lor simultana ajung sa alcdtuiascdun r.eritdbif cilindru rela_
tiv'.rigid, care preia sarcinilc de incdrcare ale lantului osteoarticular.
Cind lanlul cinematic este deschis, corsetul muscular isi
ia pur)ct lix pe bazin. 9i descarcd r.oloanavertebrala de cei
putin I/3 din intir<6tura sa. Cind ianlul cinematiceste in_
chis, corsetul muscular iq;i ia punct lix pe coloand si dese a r c i l r a z i n u ld e i n c d r c a r c am c m b r c l o r i ' , t e r i o a r e ,u g u r i n da s t fel mobilizarea accstor.a.
(.ENTUIiA

SCAPULAIiA

. Leg;tur.a dintle partea superioard a trunchiului Si mem_


brele superioare este realizati dc centura sc0;}ulard..'
SCHELETULCENTURII SCAPULARE
5Lhelctui centurii s(apulare este alcituit din dou6 oase:
cla\.icrila gi omopiatul.
Clavicula estc un os lunq. turtit, transversal. care formeaza partea antcIioard a schclctului centurii scapulare sl sc
gaseste situat intrc. malrubrir.ll stcrnal fi acromionul omoplatului (fig. 107).

It i(1. 107 -

Clavicuia:

1 -- crlremiLatea inlcrn;i i 2 - supralali arliculara pentru stcrn : rr


diafiza : 4 - extremiratea internA i 5 sup.afata ar1iculera pentru
ecfomlon.

Clavicula are Jorma unui S italic si prezintA doui carbzru;


\tna internd., cu .oncavitatea posterioara, ;i una eJternA, cu:
. onca\/itatea anterioari. Cele doud curburi ale clar.iculei conIerd oslrlui o mare soliditate, situatia liind oarecum asemA-.
rdtoare celei intilnite la coloana vertebralE. Forma sinuoasd
a claviculei a rezultat din rolul mecanic care-i revine de a
sustrne nu numai intreaga t.enturd scapulard, ci qi intregul
memDru superror.
Fata superioare a claviculei este situatb sub piele si sub
muschiul piclos al gitului. La partea ei interni se insera
Iasciculul clavicrrlar a1 sterno-cleido-mastoidianului, iar de.
cea externd se inserd inainte deltoidul Ei inapoi trapezul.
l \ l o l g i n d u - s ed i n ; u n t r . l i n a f a r i i , i a r i t ; . r i e r i o a r ad a i n s n r t i p :
Iigamentului costo-clavicular, mugchiului subclavicular qi ligarrentelor coraco-claviculare.
N4arginea anterioard dd inser{ie"
marelui pectoral induntru
in afard. Marginea
5i deltoidului
posterioard dd insertie lascicul lui
clavicular aI sterno-cleido-mastoidianului induntni $i trapezrrlui in afar5.
Extremitatea
internd se termine cu o falete articulara
pentru stern gi inlerior cu o fateta airticulard plan5 pentru
prima coastd. Extremitatea
externd se termind cu o laletd
artir-ula|a plana pe'rtru at.romion.
Omoplatul (scapula) este un os lat, triunghiular. cu bazar
in sus, turtit antero-posteriot'. El Iormeazd partea postertoard a centurii scapulare gi se gdsegte aplicat pe fa{a p,ostcro-externd a toracelui, intre primul Ei al optulca spatiu
intercostai.
Fa{a anterioard este escavatd (Josct subscapulorcij si di
inserlie mugchiului subscapular. Fata posterioard este conYc'xd (fig. 101)). La unifea patrimii sLrpcrioare cu celc trei
petrimi
in-l:erioare., se detageazd la unghi drept o cleastd
inalt5, spino omoplatulrLi, care se indreaptd oblic in sus, in
alard gi inapoi. La partea ci interne, spina omoplatului se.
conJundd cu marginca interne a omoplatului. La partea ei
c\ternA lormcaza o r'].ra|r'apolizd, tirr.titd transversal, ocromiontLl. Pe marginca posterioare a spinei se inserd trapezul
(pe Luza supL-r'ioara)si dcitoidul (pe buza inlerioard).
Spina omoplatuiui imparte fata posterioare a omopLatului
intr-o ;fosd stpraspinoasd, pe care se inserd mugchiul supra248

'sptnos,

;i intr-o Josri subspinoasd., pe care se inserd la partea superioard subspinosul qi micuL r.otund, iar Ia partea infelioard marele rotund.
Marginca superioaril a omoplatului cste subtire ;i pe ea
se lnsere mugchiul omohioidian. Pe malginea internd a scapuLci
se inscre mar.ele dinlat
$i romboidul. Pe marginea extenrd, in par',a)
tea ei cea mai supc-J
./rioali, se gdse;tc Iatcta subglenoidiand, pc
care se inseri lunga
po{innc a tricepsului.
Pe unghiul superointcrn se inserd unqhiularr.rl. Pc unghiui
inlcrior sc inserei sub-7
-_
scapuarul. marele
ro,
iuncl 5i iasciculele in{erioare
ale mafelUi
din!at.
Unghiul supero-extern este cel mai important
li prezinte ()
'caDitatc. lD git
I
fi {r
.&polLza,
l.i!
Il)lt
I'irliL posleriotlrd a onoplaCa\.itatea ia numele
lluul :
'(Ie cauitate
in'.-ni, : :
njhi
olenoidd.,
a. ,, I
lern:
3 -. rnarsinc su.Dcrhrra : r
.t,,liz,i
ale o forml
ovald, cu
coracoida i 5
acromion:
6
calitatc
elcnoidAi 7 - nargine
e(lernli:
8
un3hi inf.
axa mare verticald, i
n.!r'
, p..t
l.,i
rioc: r
ln ,..,I]|.r'r I
priveste in afard. inaI..i,
lr,qir,.i.
I
"
inte;i in sus. Este inconjurati de un burelet fibro-cartilaginos
bureletul qlenoididn. Cavitatea reprezinte suprafata arti(uLari a omoplatului.
Gi,tul omoplatullri este portiunca mai ingustatd, care uncite
cavitatea glenoide cu corpul omoplatului.
Imediat deasupra gitului se ridicd o apofizd puterni('d, de
lorma unui cioc de corb, apoJiza coracoidd. Pc virlul apofizei coracoidc se insele tendonul comun al s<urtei poriiuni
24't)

a bicepsului Ei coraco-brahialului. Pe latra superioare a apofizei coracoide se inserd iigamentele coraco-claviculare, iar pe
marginea sa internd - micul pectoral.
ARTICULATIILE

CENTURII

SCAPULARE

Centura scapulard dispune de trei artic,ulatil : stelno-clavieulard, acromio-claviculari fi interscapulo-toracicd.


Articulatia sterno-claviculare este, propriu-zis, o articulatie sterno-costo-clavicular6- deoarece la alcdtuirea ei tontribuie ;i cartilajul primei coaste. Este o diartrozd prin duble
imbucare, deci o articulalie selare.
a) Suprafa{a articulard a sternului este reprezentatd dc'
unghi.ul manubriului sternal. SuprafaJa articulard a ('artilajului costal este reprezntatd de o rnicd portiunc plane a
acestuia. Suprafala articulard a claviculei este reprezentati
de fata internd verticali a extremitdtii interne a claviculei Si
de fata inferioard orizontald a acesteia.
Suprafetele articulare sternale ;i costale alcatuicsc un
unghi diedru infundat, in care pdtrunde ur1ghiul diedu proeminent al supraletei articulare claviculare.
b) Pentru a se respecta principiul congruentei articulale,
intre suprafete sternale gi clavicuiare se interpune uir nrenisc
dispus vertical.
c) Suprafelele articulare sint unite int|e ele de o r:opstdri
articulaTd, intiritd de paftu ligalnente : anterior, poslerior,
superior Ei interior.
In a-lara acestor iigamcnte intrinseci, articulalia srcrnocosto-claviculare prezintd Ei un ligament extrinsec, Ligamentlll costo-claDiclr
lai.. Relativ sr:urt, dar foar-tesolid, accsi ligament este deosebit de important li reprezinte centrul mecanic a1 migcdrilor acestci articulatii. Punctul 1ui de ilsertie
pe cla,,'iculd reprezinte pun(tul fix al ciar;iculei, care ac{ioneazd ca o pirghie (Iig. 109).
Articulatia acromio-claviculara este o articulatie plane.
a) Suprafata articulard a acromionului ocupd partea ('ea
mai anterioard a marginii lui interne. Suprafala articulari-l
a c.lavir:uieise gdsette situatd pe extremitatea exiernd a
capului.
250

Dupd orientarea interliniei articulare dintre cele cloud


suprafetre articulare, se pot descrie trei tipuri de afticulatii
_
acromio-claviculare :
7. Tiptll uertical, in care interlinia articulare are un
trarect strict rrertical. Se intilnegte \n 27olo din cazr-[r
{Urist).

Fig. 109 -

Mi$carea de bascuid a ctaviculci :

s - srcrn. c
FtavicuH. .l
omopta,, c
coas15. L.c.c.
L8ameniul ,os,o.cli\;",,ti,
U.ur? a st,.fro-cla\ irul.r.i. r
J.r..,rtstir

D.!na
,'
;i.
a..r ,.uw.

in care interlinia
este
- .2. ripul superior,":;;:r,,
rndreptatd oblic in jos fi induntru,
deci clavicula incaleci
acromionul. Se inLilnegte in 49o/o din cazuri.
3. Tipul inJerior (tndernding),
in care interlinia
sc rn_
drcapti oblic in jos;i
in afaii, deci ac.romionul incalecii
extremitatea claviculard.
.b).O . capsuld. Iibroo.sd., intdritd dc doui ligamente acrondo-claDierlare,
unul superior gi unul
inferio.-r,
realizear,i.
unirea dintre suprafe{ele articulare.
In mod secundar intervin in menlinerea
supralelelor
articulare gi ligarnentele coraco-cLauianlare, situate la dis,
tanld. Ligamentele coraco-claviculare sint doui la numdr :

25r

unul dispus antelo-cxtern, de formd patrulatele, nlrmit liga-.


mentul trapezoirl, qi unul
de foma
dispus postcro-intern,
triunghiuLare, nJmil Ligamentul cottoid.. In cazuri rare ;i intre
coracoidd $i clavi(uie se obsen'i
unei acleYarate
c\istenla
articulatii.
In ceea ce plivofte. \:aloarea acestor mijloacc dc' t.onten\ie, Cadendt si L.Irisl. au ardtat ce seciiunea Iigamentelor
croraco-clavicula|c nu atrage o creqtelc apreciabili a mobilitilii articulatiei acromio-clar,iculare (laci nu este li (apsula
sc.ciionate. Sectiunca izolati a (apsulei aclomio-c iaviculare'
pelmite subluxalia. Secliunea concomitentb a capsulei si ligamentclo| colaco-c laviculare permitc luxalia completir a cla\ i('ulei.
rJ In 340/o-40 0/odin cazuri arti( ulatia acromio-(.lavi(.ulara
prezinti ;i un disc (?est t ; J . D. \,Yallace). Discu) acromio-.
clavicular a {ost de'stris cle lVinslotu. in anul 1?32.

tip (lc articularie se incadreazd in grupa sissat-cozelor, adice


a articulatiilor ferd elemente articulare tipice. denumite asrfel dc ClUquel.
Alticulalia scapulo-toracicd a lost clescrisd de Gilles si a
I o s t - J c n u m i t A d a L a ! d r j e t , . j o n r ' l i u n e a s r . a p u l o - t o r a c i ( a * .S u pralcfele ei articularL' sint formate de Iata anterioard a omoplatului, dublatd de mugchiul subscapular
$i de lata externa
a coastc'lor ;i mugchilol intercostali. Intre aceste doud asa_
zisc suprafele arti<.ulare se geselte intins marele cliniat
( f i g . 1l 0 ) .
Spa{iile dintre dileritele lorma{iuni
sint pline (.u lesut
celular lax. Cel dintfc muschiul subscapular gi marele dinlat ia numele de spaliul iitterserato-scaptLlar, iar cel clintre
marclc dinlat gi grilajut costal ia numele de spatiul inrerserato-toracic. Ultimul reprezinti verirtabilul spaiiu carcconfcri mtrbilitar.a a(.cstci ala-zisc aItic.ula!ii.
IILISCHI I CT]NTURI
I S(-'API;I-ARE

Fig. 110 -

S c h c m a a l . t i c u l i l l i c i s c i ll ) u l o - t o r : r c i ( c ( o m o platul este clepdrtilt mult ln afard :-

coaslc i.sl -s1enr:svcorp let.1cbral: c,tendonul


It
huDrerus ; TB
luDg biceps ; ss
spaliu iDlerserato-suDscaplrlar:
2
scapular:
1
r$e.serato-lofa{rc

Articulatia scapulo-toracici nu este o ar.ticulatie in ade|dratul inleles al cuvintuiui, dar sc clescrieca atare data
Iiind importan{a IunclionalS a spatiului dintre [ata anterioari a omoplatului ;i fala postero-cxterne a toracclui. Acest
252

Nlu$chii dispugi in jurul


centurii scapular.e 5i pe care
i-am stucliat Ia coloand gi la toracc formeazd, d,upi, Bennini ; 1 h , t t Ju, t s i - t e m r l c t r e i ( o n t L l r i :
Centurir descendente, alcdtuiti din unghiular.. poriiunea
supcrioare a trapezului. romboid $i portiunea superioar.e a
dintatului mare. Ea sustine omoplatul, nu il Lasdsd descindi
sub in.fluenta gravitatiei gi este intinsi contractindu-se rzometric cind asupra umiru.lui apasd o povard. In miEc6rile de
cdidrarc. contracrtindu-sc izotonic, trage trunchiul
in sus.
Centura orizontalir, alcdtuite din dinlatul
mare.. portiunca mijiocie a trapezului, romboidul $i pectoralul mare.
Prin intrarea ei in a(tiune, omoplatul se deplaseazd inainte
$i in afarA. inapoi gi induntru pe torace. Realizeazd dcci miscirile pe orizontali ale centurii scapulare.
Centura ascendentA, alcdtuite din pcctofalul mic si din
portiunilc inlerioare ale dinlatului mare. trapezului, pcetoralului mare fi dorsalului mare. Aceastd centuri trage omoplatuJ. in jos si este lntinsi contractindu-se izometric irr poziparalele
tiil(. atilnat (birnd. inele et(.) sau sprijin (birni,
erc.).

2s3

a
Toate aceste trei centuri au trei roluri principale. Primul rol este acela de a imobiliza centura scapulard pe torace,
atunci cind miqcarea membrelor superioare reclame un punct
solid de sprijin, ca in poziliile atirnat, sprijin sau stind pe
miini. Al doilea este acela de a mobiliza centura scE)ula.ra
atunci cind mernbrele superioare executi miqcdri de rnare amplitudine, ce depSgescposibilitntile de amplitudine ale articula{iel scapulo-humerale. Al trilea roi este acela de a tmge
trunchiul in sus, ca in miqclriJ.e de c5{5rare.
BIOMECANICA

CENTURII

SCAPULARE

In acest capitol vom prezenta biomecanica articulatiilor


izolate ale centurii scapulare; vom vedea insi la biomecanica umdrului ce ele intervin concomitent.
Biomecanica articulatiei sterno-claviculare. Fiind o diartrozi prin imbucdturd reciprocS, articulatia sterno-claviculari are doud grade de libertate: permite cLaviculei migcdri
de ridicare gi coborire Ei miqcdri de proiectare inainte Ei
inapoi, iar ca o rezultant5 a acestora gi rni;cdri de circumductie.
Migcdrile se realizeaze in jurul unei axe care trece nu
prin articulalia sterno-claviculard, ci printr-un punct situat
putrin in afara ei, ]a nivelul inserJiei costale a ligamentului
costo-clavicular, care este adevdratul pivot al acestor mi$cad (fiig. 108).
Extremitdtile claviculei, in cursul diverseLor migcdri, se
deplaseaze concomitent, dar in sens invers. Astfel, in miqcarea de proieciie inainte a claviculei, extremitatea ei interni
Va bascula inapoi, iar cea externd - inainte. In miEcarea de
proiectie inapoi a claviculei, extremitatea interni va bascula
inapoi. Acest principiu se resinainte, iar cea externd pect5 $i in mi;carea de circumduclie. Practic, extremitdtile
ctaviculei vor executa fiecare cite o miEcare de circumductie; extremitatea in ernb - una de arnplitudine micd' iar
cea erterni - una de amplitudine mare Fi in sens invers
primei. Prin acest mecanism de bascu].a,cu axa situatd in
apropierea capdtului medial al claviculei, extremitatea ei
externi poate urca ;i cobori pe o inil{ime cie B-10 cm.

Muqchii motori ai miqcerilor articulatiei sterno-claviculare sint urmdtorii :


- ridic6tori ai claviculei : trapezul Ei capdtul clavicular
a1 sterno-cleido-mastoidianului ;
- coboritori ai claviculei : marele pectoral, deltoidul $i
subclavicularul ;
- proiectia inainte a claviculei : marele pectoral, deltoidul 9i subclavicularul ;
- proieclia inapoi a claviculei: trapezul qi capdtul clavicular al sterno-cleido-mastoidianului.
Biomecanica articulatiei acromio-claviculare. Fiind o artrodie, articulatia acromio-claviculard prezinti migcdri de
alunecare, care, degi foarte limitate, permit totu$i omoplatului se face o serie de basculeri de mare amplitudine.
Axa biomecanicd a deplasdrilor suprafetelor articulare
este reprezentate de ligamentele extrinseci a-le afticnlatiei,
deci de ligamentele coraco-claviculare, care au un rol important in limitarea deplasdrilor celor doud oase ale centurii
scapulare unul fate de ce15la1t.Ligamentul trapezoid limiteazd milcarea claviculei in sus li inainte, in timp ce ligamentul conoid limiteazd miEcarea claviculei in sus qi inapoi.
Articula{ia acromio-claviculard conferd centurii scapulare
o anumitd suplete. Dacd ea nu ar exista, miEcdrile claviculei ar antrena miqcdri brugte gi necoordonate a).e omoplatului
pe torace. Prin prezenta ei, artictlatia
acromio-claviculara
permitc o deplasare mai adaptatd a omoplatului pe torace
fie prin alunecarea suprafetelor articulare, fie prin modificarea unghiului {ormat de extremitatea externd a claviculei
cu acromionul.
Biomecanica articulaliei scapulo-toracice. Omoplaiul are
posibilitatea de a se deplasa amplu pe torace datorite spaliilor celulare intelmusculare aie jonctiunii scapulo-toracice. B1
se sprijind indirect pe torace, prin intermediul claviculei, Ia
nivelul articulatiei sterno-claviculare. Se poate, deci, afirma
cd intreaga centurd scapulare are ca pivot principal in miFcdrile ei ligamentul costo-cld.xicular', adicd formatiunea in
jurul cdreia se executd toate mi-cdrilc sterno-claviculare.
Datoritd faptului cd intreaga centurd scapulard are un singur punct de sprijin, iar omoplatul basculeazdliber 1a cel6lalt capdt al centurii. deplasirile lui au lost comparate
(fig. 109 \rezute in\rers) c,rr acelea ale unui sdritor cu

--F--

prdjina (Dumas ,i Renault). ln iimpul acestor deplasari lateralc


se exec'uta concomitent gi o miEcare cle basculare a omoplatuhri in jurul unei axe antero-posterioare, situate in apropierea unghiului sau supero-intert (Poirier).
In felul acesta.
unghiul supero-extern cu cavitatea lui glenoidd se ridicd $i
se indreaptd inainte, iar unghiul inferior se depdrteazd de
coloana. Amplitudinea migC-drii de basculare i unghiului
inlcriol este dc 45o.
Omoplatul poate ajunge astdel se nu mai -[ie situat in p]an
f|ontal. ci intr-un plan oblic indreptat clinduntru-in alarA;i
clinapoi-inainte cu 30o, plan care poaic Ii clenumit ,,plorzul
<tmoplatuluitt.
Migcare de ridicare a omoplatului este realizata de fasci(ulele superioare aLe trapezului, de romboid gi unghiular. Ea
sc insoteEte de o indepdr,tare a marginii ver-tebrale a omoplatului de girul apolizelor spinoase. Miqcarea de coborire a
omoplatului este realizate de fasciculele inlerioare ale trapezului, de diniatul mar-e $i dorsalul mare. Prin aceaste miscare. marginea internd a omoplatului se apropie cle planul
medio-sagital al corpuhri. Executata concomitent si bilateral.
mi$carca contribuie la realizarea poziliei stind (pozilia de
drepli).
Biomccanica centurii scapulare in totalitate. ir.r jurul arti{'ulatiei claviculo-costo-sternale,singurul punct lix pe care-I
ofere toracele, centura scapulard realizeazd o serie completd de deplasdri. Clavicula se poate deplasa in sus, facind
cu orizontala un unghi de 30-40'sau in jos cu 8-10". Ea
se poate. de asemenea,deplasa in plan antero-posterior $i se
poate $i rota in jurul axei ei lungi. In acest sens Inman a
aretat cd in timpul miqcdrii de abductie a braiului clavicula
prezinte o ugoari mi,qcarede roiatie in jurul axei ei lungi,
miscarc ce se realizeaze in sus ;i inapoi.
Prir.r pozitia de intermcdiar pe care o are ;i prin punctul de inse4ie pe care-l olerb centurii scapulare, claYicula
se aratA a avea o seric de Iunctii importante. Ea reprezinte
- dupd curn am Yizut - singurul sprijin direct D torace
al centulii scapulare $i al articulatiei umerului 5i oferd zone
intinse de insertie (.elor mai puternici muSchi care ac(ioneaz5 asupra centurii scapulare Ei bralului. In plus, clavicula protejeazd organclc subclaviculare (vase Si nervi) gi
reprezinti $i un factol cosmetic important al bazei gitului.
256

Dacd omoplatul ar fi Iix, amplitudinea miEcerilor ar f i


muit scizute. AstfeL, proieclia bralului inainte nu ar mai
fi posibild decit pind la 600, Iimitarea {dcindu-se prin intinderea mugchilor micul rotund gi subspinos. Abducfia nu ar
fi posibile decit pin^i la 7?o, limitarea datorindu-se intinderii Jigamentului gleno-humeral inferior, contactului trohiterului cu cadrul glenoidian superior qi muschilor care incrucigeazd in jos articulalia.
Faptril cd omoplatul se poate mobiliza pe cutia toracic;
ajungind in aga-numitul ,,plan al omoplatului(r permite cavitiJii glenoide sd se orienteze lateral gi in sus printr-o deplasare a umirului inainte. Clavicula se indreaprtd Frosterior !i
in sus, omoplatul se apropie de coloand pdn unghiul sAu
supero-intern, in timp ce unghiul inferior basculeaz5, departindu-se de coloand. Astfel bratul poate ajunge - dupS
Steindler -pind la 1520. Pentru a se aiunge la r,:erticalitatca
perfectl cind se ridicd doar un bra!, este suficienta o usoaraL
curburd a coloanei lombare in parLea opusd.
Proieclia bra{ului inapoi este nuld daca omoplatul estc
fix. Pentru a fi posibile cele bo-20o de proieciie inapoi,
cavitatea glenoidd se coboard gi unghiul inferior se depla_
seazd spre coloand.
Deplasdrile omoplatului se intilnesc, de asemenea.in miscdrile de supinatie lorJat5 de 1800. Aceasti miscare datoreazd 90' supinatiei antebratului gi miinii, apoi rotatiei
externe a humerusului Si restul deplas5rii omoplatului ina_
poiT]MARIIL

. . Centura scapulard se continud cu membrul superior pr.in


intermediul articulaliei umdnrlrri.
SCHELETUL UMARULUI

La
- doud seg-mente alcdtuirea articulafiei umerului participd
osoasc: omoplatul qi humerusul
Omoplatul a fost descris la oaselc centurii scaDulare.
Humerusul este osul lunq carc formeaza scheletui bratului gi prezint5 o extremitate superioarS,un corp Si o extremitate inferioari (Iig. 111).
17. .{nat.)nria tun.!ionalA a apa!a!!lNi t,)c,,rx,)ior

2it1

a) Ertrenitdtea superioar(t prezinta un cap' un grt anatomic, o tuberozitate mare, o tuberozitate micd li un git
chirurgical.
!. CaWt humeral, neted 9i rotunjit, reprezinte o treime
dintr-o sferi 9i priveEte in sus, inapoi ;i induntru Are diametlul vertical mai mare cu 3-4 mm decit cel orizontal'
2. Gitttl anatomic este tanlul care mdrgine$le capul in
alard. FaF de axa dializei humerale, axa lunge a gitului
anatomic face un r.rnghi de

I1l
Iig.
d i n fala

(A)

va^ll
liunlorusul
(ll) :
$i dirl sPale

diafizi : 2 - cap hume.ai : l


I ,I clrls:r
tfohin i 5
uobirer:
tr()n11.rtrn!
felelc
6 brciDital)i:
peni , insediile
totatorjlor : I
a e\lr.nr)_
de torsiune:
tantul
eplconorr i
9
tatc
inferioa.6:
1!
trohlce:
10 condil i 11 lose olqljl_
coroDoidA : 13
fosi
ePrt"tonree.
1{
niani i

1300'_140" (unghilLl de inclinare satt unghiul cerxico - dia.fizar ).


3. Tltberozitatea more trohrterul) se gaseqte in alara gitului anatomic. Prezinti trei falete : una suprioar('i Pentru
inseriia supraspinosului, una
insertia submijlocic pcntru
u
r
ta irlferiocrti
spinosului 5i
pentru inseriia micului l'ottlnd.
'l'uberozLtatea micrii (tro4.
hinul) s,' giseste inaintea gitului anatomic Ei oferd Prtnct clc
inseltie mugchiului subscapular'.
Intre celc doud tubcroziteti
se desemneazi un Santr dispus
vertical. rsc?rttl bicipitol, in calc
alunec'i tcndonul lungii porliuni a bitcpsului. San\ul bi(ipil a i s c p r e l t l n g e s t e6 - I ( m i n
jos, pe lala internd a c'orPulrti
humerusuiui. Pe buza lui Post ( . r i u a r i r (. a l c p I o \ i n c d i r : m i t a
tuberozitate, se inseri marele
dorsal ;i marele lotuncl. Pe
blrza lui anterioarl, care PIor ine din marea tuberozitate, sc
inseri marele pectot al.

_ 5. Por{iunea aflatd imediat sub capul


humeral si sub cele
'chi;;;i;;l
doui - tuberozitlli se numeqte gitul
li-.a-rf""A"
meLafizeisuperioarc a osuluib) Coryul humerusului este rectiliniu
prrs'*i"gr"u
Ei are o formd
matic trilnghiulard, orientata
o
fafi
i""poi
o
!i.cu.
inainte.. Prezintd trei -tele Si trei
margini.
ye lala. eJl?rna, putin deasupra
mijlocului, se observd
amprenta dettoidiand, de forma i.rnui V
;k;i
ii_rilrior,
pe. care se inserd superior deltoidul gi ""inferior
brahialul
anterior.
Pe lala internd, pe partea de sus, se gdsegte prelungirea
-iii".rur,_
gnlului bicipital, pe care se inserd _"r"'r" joki'i
qul cullsel). marele rotund (pe
buza posterioard) si marere
pectolal (pc buza anterioara). Imediat sub punciul
terminus
b.icipital se g5sqte ampren ta cloraco_briiiatutui,
:f-:i]ltllrl
penlru ]nscrtia corato-brahialului. Sub amprcnta
corat.o_bra_
hialului se inserd brahialul anterior.
Fala postertoard este impa4it5 in doud de
un sant (.are
oblic in jos.$i in afarE (Sanfut de toisiune)
:*- fl:::upte
7i
pe
bata lungimea ei se insere tricepsul sural. ln
santul de
-p.Jt"noe
torsiune se gasesc nervul radial, uriu." frr-".iia
si venele sale.
.c) Ertremitatea inJerioard. a humerusului este turtita
antero-posterior, se aseamdne
palete (pateti humeralal
li.prczintd suprafata articular5-uneia humerusului pentru'-arti
culatia cotului, care r.a fi prezentate Ia cot.
ARTICULATIILE UMARULUI
Llmdrul prezinte dou6 articulatii : una
-.
clasic5 (aj.ticrLla_
,ia- proprilr-zisd a unldlltlui
sau articulatia s"orruio_hurrr.rdld, si una accesorie (cca
de-a a"ii"-iii"ii"ti""o'"ir^aruluil
. { r t i c u l a t i r rs c a p u l o - h u m e r a lFdS t co e n a r t r o z ; .
a ) S L r p l ' a l a t aa r t i c u l a r 6 a h u m e r u s u l u i e s t c
l..prezcnlati
(_. ,r ( '. @ & n rn1t L m " r a t . a c o p e r i t
de un cartilaj hialin gro.; rlc
I
tu-z

17.

258

mm.

Suprafafa articulard a omoplatului este reprezentatd


dc
a ungh.iutui supero-exrern al acesrura,
stcnoid,a
:?.::r:::i,1 sr ca
d(uper-rra
de un cartilaj hialin. Cavitatea qlenoidi este
rnconJurati c1eb.urelehLlglenoid.ian.
2i9

v
b) Cele doud suprafele
tact de o capsule intirita
hunrcrd, qi anterior de lrei
Capsula articulard se

articulare sint men{inute in consuperior de un Jigament-coracoligamente gleno-humerate(Iig' 112)'

inserd pe omoPlat Pe marginea


g
l
e
n
o
i d i a n li pe humerus Pe giiul auab
u
r
c
l
c
t
u
l
u
i
e-\terni a
tomic al acestuia. PIirl lata
sa exterioara ea luzioneazA
d
93
cu tendoanele subsc'aPularului. supraspinosultti 5i micr.rlui rotund.
c orat o-huLigamentuL
1Ameral se intinde de la aPoIiza coracoida a omopiatr-rIui
la malca tuberozitatc a humerusLrlui. Intdrit clc tcndonul lnngii porliuni a bi('cpsului pe carc-l insofe;te, ei
/1
cel
reprezintd
ligamentr.ll
putcrnic
ulatiei
al
arti(
mai
fi
IJ
de a susline capul
are
rolul
I
de unde 5i nuhumelal,
mele t'ale i se d5 clc ligcment ,\'u.\pensor aI caWLLLi
Fi(.]. 112 -

,\fticrtlirlin scapulo-liumer:rlii:
hunre.us: 2 - acfo'nion: 3 - n-

hu/rneral (Iig. 112' 10).


gleCele trei tigamente
denuau fost
tlo-humcrale

humerar
foramen (^.
hurneral interior: ? (::,racrio,ari
w-eitb!+cht: 8 - iisircnl
I - l L g a m e n t a c r o m i o - c o r a c o-i d i a n: r 0
Dsanro.r
lida.l.nt coraco-hunerar I 11

eral,
tUI s|LprlgletTo-slrpr1htLtn
liqAmenlul
suprAgleno-prehtLmeral
$t ligamenlTll
Pre'

I ',.-ii'"xH*lgi:lil: mite de Farobea


J : risamenf,:,1''i;1.i"lii:i1:..'
ligsment stenomiirociu: 'i

Denumietten<t-sutthtt'n,er.al

"liTll,.'.iflll'v"[']';',I"il:';:;1!:
rr- ---iu":-uiicndon ar tricepaurLrr. r-ea Ior indicb Si purl(tele lor
de inserfic'. IJrim!.le (louii ligamentc au insertria glenoidlar.rir comund;i apoi se dcpartcazi
pentru a se insera pe humelus in puncte dilerite. lntre cie se
creeazd astfel un spatiu triunghiular <u virful sprc glena si
baza spre humerus, denumit loratnenul o.-aI aI lui l\/cilbrechl
(Iie. I12, 4, 5, 6 Si 7).
Ligamentele gleno-hume|alc sint foarte laxe, tu exteppregleno-subhumeral), care
(ligamentul
tia celui inlerior
260

joace un oarecarc rol in mentinerea (.apului humeral in con_


tact cu cavitatea glenoidd.
In menfinerea contactului dintre cele doud suprafe{e
articulare -un ro-l important revine ,i musculaturii ,rrrian l rl,
gi in special-deltoidului. paralizja a(.cstuia atrage ca o con_
secint5 imediatd indepdrtarea-supraletelor ar cilare
Ei apa_
ri\ia sublttxaliilor sa.u luxafiilor' paraiitice.
L-nii autori (puhl. Fren_
- a lgyo articula{ie a umirului.
c_ke,..Picketc.) au individualizat ca o adevdratd dntitate
funciionalS 9i morfologicd a doua articulalie a umdrului. r.are
'Oste
ar fi reprez-entatAde spatiut suba(Tomio-deltoiclian.
Vorba,deci. dc o slsscrcozd.
Cagi arr i( ulalia in terscapulo-tora(,ici.
S u p r a f a t a a r . t i (u l a r d s u p e r i o a r i c s t c f o r m a t d d e l a t a i n l c _
rloara (on(a\-a a a|romionului. Suprafala inferioard estc for_
f?je. de capsula superioard a articulaliei scapulo_humerale,
intirilj intenr de tendoanele supra
fi subspinosului si aic
subscapularului $i de ligamentul corai.o_humcral,iar e_itcrn
le .gesesctuberozitltile humerale li insertiile lor tendinoase.
Totalitatea lormaliunilor alc5tuite c.lin capsuld si lisimen_
t e l e l ' Ti a r i t o a r c a m i n l i t r , l o r m e a z eo l a m i g r o a s d , ' " a i " T i i , o
'
atribuie r-olul unui disc care separd arti;latia
scaDulo_hu_
merali de aceastdaga-zisaa doua ar.ticulalie a umaiuiui.
Rolul celci de a doua articulatrii a umdrului este foarte
important, Iiindca ea participd la dinamica articulaliei scapulohumeraLe. Expcrimental. desfiinfindu_sc articulafia subacromiald prin suturarea acromionuiui
9i a tigamentuiui .oraco_
humera.l La djsr.,_se pr.oduceo limiiar.o a mjscarilor umirurur aproape la jumittate. procesele inllamalorii sau traumatice de la acest nivel contribuie la producerea sindrom{rlui cunos(ut sub numele de periartritit scaynLto_ittiiratti.
MUFCHII UNTARULUI

Mugchii
._ pur!9, . carc participii la efectuar-ca miscerilor umdrului
clin punct de vedere al anatomiei descriptir.e,dir.r
3:.
( a t e g o r i i: m u s c h i i p o s t o r i o r ia i c o l o a n e ir : c r . t e b r . a l c ,
: : ,u- 9 T
m
( hyitit "t o r a c o - b r a h i a l ii i m u q c h i i s t . a p luo _ b r a h i a l j .
Mugchii posteriori ai crrlounei vertebrrle au .[ost ,lcs,risi
,
la coloa'la t.cr.tcbrali
261

ITF

Mugchii toraco-brahiali au fost descri$i la torace.


Mugchii scapulo-brahiali se intind de Ia centura scapulara
la membrul suaerior gi sint in numir de 7 : deltoidul, coracobrahinlul, zu'praspinosul, &rbspinosul, mnrele rotund, micul
rotund, 9i subscaryldrul.
este cel mai superficial $i cel mai volumia\ Dbttoidlll
.tos mfCdn-i al umirului si are forma unei bolti triunghiulare (fig. 114, 5). Prin baza lui, deltoidul le inserd proximal
pe tieimea externa a marginii anterioare-a claviculei (fos-

aAULCltLarc.r.
auiclll ar3), pe margrnea
marginea externa
i cu!ele- d
externe a acromionul.ui
cC_LCUIete
acromialc)'
Suza
inle.rioard
a marginii pos7i.pe
@iirrtrt
t-6iioare a" spinei
b$JL (fasciqzlele spinale} Toate

eaEs6 fa;aifrltionverg

spre tendonul distal, care se inserd


pe buza superioard a amprentei deltoidiene de pe fata externA a humerusului.

Fig. 115 -

Sectriune transversali -Drin articu_


laliu umdrului:
H -_humerus, C. c _ c{vtare glenoiclA: cl. _ cla_
vicute : S.o
spinA omoplat, Dr _ fascicutul anie_
rLor'al dcltoidului. D. _ fassiculul mUlociu at ctFltoi_
dului.
po.tcrior
Dr _ _ tasciculul
:il drllojdulti.

F i g . 1 1 5 - N i u s c l r i ia n l . r i o I i
ai umiirului Si iri l)ralului i
apolize c,r1acronrion i 2
subscrPLrla.; {
racoida; , s.!{a
mare
f(,luncl i 5 Dr)r_
tiuneJ|biccPsuLuiirj
trrahirl i
blcl'pc
brahlal ; .7
8 - brahi:rL an!.rior ; 9 - turrcrriziialca
bidl)1tall
a ..rciirstrlri i
cu\rtrls.
10
radius r lr

fiq.

114 - luuSclrii postc.io:'i .ri um5l u l u i f i i r i l ) r a l u l L r :i

subsprn :'l -rni'


srnrd-ornu\ i2
!
deltoid i
t
marc rdlund:
ror{urd: I
fi
vast extefn al lriceDsului i ? - vast ju_
porliune
tcrn
al l,ricepsului r rr -- lunea
hunrero-radial;
rficcps i9 - olecran: l0
prirr radiaL exlern:
l!
rl -

Actiunea deltoidului este complcxi.


1n totalitatea lui,
dacd
punct f.ix pc centura scapulard, este un abductor al
_ia
oralulur, contractijlc izolate ale celor trei fas(,i(.ule au insa
aciiuni diferite. Fasciculul anterior (clavicular) proiecteazd
biatut inainte. tcl mijlotiu (acromiai) cste abductor prin
excelenti. iar fascitulul posterior (spino-scapular.) proiecteazb
braiul inapoi. Actiunea combinat5 i lasciculutui interior
qi
-ij
a celui posterior reatizcaz;i
migcare de ailcluclie, deci anta_
goniste celei a fascir.uluh"ri mijlociu (fig. 11S).
9i in acelagi
trmp rnenlin ca un _[r.iu in timpul
miscdrii
'strict de abcluclie,
direciia de ascensiune a blaluhri in plaLr
medio-Irontal. Peste o amplitudine de abcluc{ie cle 60', Iasciculele anterioar_ Si posterior
der.in din adductoarc, abductoare insumrn_du-$i for[a lor, for{ei abdu<.toare a .fas(i, ulului mj jlociu.
prezint6 o iner\alie unicd (nc'n'ul circonflexj del. -Deii
rolclul n u se comportal cleci irr timpul mi;r.irr.ii cle abclur.lie ca

262

263

---'4'

un tot, fasciculel.e Iui intervenind la moduri gi cu intensitSli


<liferite. Pentru R. Ficlt,, deltoidul prezinte nu trei, ci gapte
fascicule distincte ca ac{iune, deoarece in fasciculelc cLasice
anterioare gi posterioalc existe librc situaie lie in afara, fie
induntrul axei mitcdrii de abductie. Fasciculul clasic anterior
se imparte astfel in lasciculele I gi II, fasciculul clasic mijlociu reprczint5 fasciculul III, iar lasciculul clasic posterior
se imparte in fasciculele IV, V, VI 9i VII. Pinn la 60' amplitudinc de migcare intervin fasciculele II, III 9i IV ale lui
-Fick, deci fasciculul clasic mijlociu gi fasciculelc imcdiat
anterioare -si posterioare acestuia. Peste 60', fasciculele I gi
V (care sub 60' sint adductoare), devin $i ele abductoare,
capacitatea de ac{iune a mugchiului devenind mai mare.
Cind ia punct fix pe humerus, deltoidul trage centura
scapulard $i toracele. cum se intimplS in poziiia atirnat gi
in ryriqcdrilede cdtdlare.
b)SCg1g9o_-brahialgl
este un mugchi fuzifolm, care se lnseri
\)7-1--proYirial pe qpon2a coraaolad.--imFie-iln5-cr-i]curta portiune
a bicepsului, iar distal in treimca mijlocie a fetei interne a
humerusului, Et, amp|.enta coraco-blahialului (tig. I l:t. 6).
Cind ia pun(t lix pc apofiza coracoid5, el este proiectorj
inainle. adductor
$i rotator: in afald al humerusului. iar cind
-Iii
ia punct
pe hii-merus. ipropie apof iza cora(oida si deci
omoplatul de humerus. ca in pozilia atirnat, Si miqr'6rile
de cdlErare.
c) Suprcspinoszl, un mugchi dc formd triunghiulale, se
inseri intern pe fosa supraspinoasda omoplatulrri qi extern pe
Iateta superioare a-marii tuberozitdli \a extremitbtii superioare
a humersuljui (Iig. 114. 1). Cind ia punot lix pc omoplat,
estc abcluctor aI b|afLLlui gi cincl ia punct lix pe humerus,
tragc omoplalul cetre acesta.
rd) Sgbspinosal estc un mugchi dc lormd triunghiulari. Se
inserd intern pe Iosa subspinoasi a omoplatului $i extern
\upep e . f a t c t a m i j l o c i L a m a r i i . t r l b e r o z i t je l a e \ t r o m i l i ' i i
i i o a r e a h u m e r u s u l L r i ' f i g . 1 1 " + . 2 :C
) .i n c l i a p u n t t l i x p c o m o plat estc un rotator in alard al bratului $i cind ia punct fix
pe humerus, trage omoplatul cetre acesta.
el Mianl rofrfird, un mugchi cilindric. situat imediat in
alara subspinosului.sc inserd intem ir.r losa srrbspinoasda
omoplaiului li extcrn pe fa{a inferioafd a marii tuberozitati a extremitSlii supcrioare a humerusuhri (fig. 114, 3).
264

p u n c t . [ i x p c . o m o p l a t . e s t e n u r . o t a t o ri n a f a r i i a l
lgina ia
lui Si ctnd ia punct lix pe humerus, trage omo.
lhumerus
lDlatul citre acesta.
( 1 . )t t t a r e t e r o t u n d , m r . : .h i p u t e r n j r . d o f O r . m dp a t r u l a t c r a ,
,
se insera rntern- lg-gsgl]iul jr1lcrioq.- al omoplatu.lui, se indreap-tdin.sus, in afare gi inainle. oibleSte'''fti1a*--iirerna
a
'buza
melafizei humeralo. superioarc lj :.o insera pe
postc'
rioard a juljsci bicip.tale a. hum.erggulu i (fig. 1l4, 4).
plnct Ilx pe omoplat, marele rotund este
_ {,rnd ra
un
bra(ului: cind ia punct {ix pe humerus, este
eqgugP..t,ut
Un rlclcalor
al OmoDlatului
*
g) Szbscaputara, este un mugchi triunghiular
care se
-pe
inserd intern in-fosa subscapulardsi extern
mica tubero_
zitate a extremitetii superioarc a humerusului (fig. l1J. 3).
Cind ia punt-t fix- pe omoplat. cste un rotator i.,iuit.u ii un
bratului,
punct lix pe humerus, irage
i9.d-1:t_9i,"t
.iar cind ia
omoplatul catre acesta.
BIOTVIECANICA
UMARULUI
Articula{ia scapulo-humerald, cea mai mobili
enartroza
a- corpului omenesc, prezintd trei grade de tibertate si Doate
efectua miscEri dc abd uc{ie-adducfie, proiet,lie inainte'siina_
poi, Totatia externd $i intcrni gi ca o rezulianti
a acestora,
miqcdri de circumductie (fig. 116).

Fig. 116 - Axcle umirului nlr corcspund


axclor corpului (dupd G. It Clr. Oliuier).

-r-

- Goniometrie. Articulaiia aciioneaze in strinsd corelatie


funcfionald cu articulaliile centurii soapuLarc (stemo-clar,'icular5, acromio-clavicuLard gi inter-scapulo-toracic
d) a cdror.
partieipare mdre;tc substantial amplitudinile de migcare aic
memtr.Ului superior. Iata de trunchi. Pentru a determrna
numai mobilitatea arliculaliei sr.apulo-humerale,un ajutor !a
prindc intre police $i index vir.ful inlerior al omoplatului,
pe (faro il Va lixa pe torace, in timp (,c cu cealalti mind poatc
dirija. cvcntual, mi.scareabrafuiui (Nlaner.raDerssoult).
Mdsurdtoarqa se face clc.La pozitia anatomice zero, pin:r la pozitia
rn car.c mrlcalCa rcspecti\.e inccpo si antr('ltc'zc deplasarea
unghiului jnlerior. al omoplatului.
AmplitucliniLe nlcdii normale de miscar.esint tn.mdtoarele:

|
Acl,i\Pasiv
Diferente

'l::;xi"

7 2 4 ( . 0 . - 7 2 "|)< ) 5 .(rr s5")120"


r0-:0'J !;7 : " ( 0 - 7 2 . )i e r . r 0 - 9 5 o ) l : 0 !

Schema articulaFig- 117 tiei umerului vdzutd djn fatd.


Zona ovoide in care se deaxul
plaseaze
biomeranic
antero-posterioa.

I r.","ri"
(0 e5 rlro'(o b0.)
e 5o ) 1 8 0 . (800 1

s;"( 0
tl;"ro'1

I o"

AbdLtc[ia-adducf ia sc cxccutd ir.r plan lrontal, ir.r jur.ul unci


axq an l,cro-postc'l'ioatc (afe trccc prin partea infcr.o,extcrn.r
a capului humefal. pulin ln5untru gilului anatomi(. (Iig. 11?).
Goniometful se asazi in pian
lrontal c.u baza medial
cu axul indicatoruLui iu dreptul a\ci
biomccalri(.c antet-opostcrioal'c, cr.r inclicalolul in lungtrl bralului a)(',/at in pozilia
g o D i o m c t r i ( az . r o ( f i q . I l B . a ; . l n a b d r r ,, i e , i u ( l i ( a r , , r r l l . m i . restc (lcplasarea axrrlui lung al braiului (fig. 118, b).
IJr'oicctia inaintc si inapoi se ('\('(utI in plar.r sagital. in
juful un.'i axe trailsvcrsale
(are tle(c pr-ilt (.cntful marii
tubcrozitS!i ;i p|in ccntrul cavitd{ii glenoide. CIini(, aceastii
ax6 s(! giscgte la aploximati\' 2 cm sub bolla ar.romiald. in
mijloctrl letei latefalc a rrmdrului.
Go|riometrul sc afazir in plan sagital, cu baza pr-oximal,
cu axul indicatorulLli in dreptul axci biomecani(c transver-sale. cu indicatorul in lungul brafuh,ri, a;czat ir.r pozilia anatomici zcfo (fig. 1tg a). In mi5cirilu de proie ( liic inaintc
(fig. 119 b) Fi proiectric inapoi (Iig. 119 c). indicatorul urmdrestc dcplasarea axului lung ai blatului.
26{i

(i()niomctfia ulniifLrlui. Abducliir


I.'i.:. 113 il(l(lucfia:
i t . r r ( ) 7 i t r rd c s t a r t . t ) . I , , ) 1 i 1 i rI i n a l l a a b c l | . 1 i f r .

9
'6"

frg

id

u:-

Rotatia internd ;i rotaiia externd se executd in plan transr.ersal, in jurul unei axe verticale care trece prin capul humerusului gi se continud cu axa anatomicd longitud.nald a
humerusului. Clinic, aceasta axd se gdsegte pe fa{a supe.
rioard a umdrului, la partea posterioara a articuiatiei acromio-claviculare.
Goniometrul se aEazain paln transversal cu baza medial.
cu axul indicatorului in dreptul pdrlii posterioare a artlcudreptul
laiiei acromio-claviculale, cu indicatorul plasat in
liniei biepicondiliene a extremitSfii in{erioare a humerusuIui, deci la 90" pe semicercul gradat (reamintim cd membr-u
superior in pozilie anatomica zero prezinte linia biepicondiliand in plan {rontal). ln miqc5ri).e de rotalie, indicatorul
urmaregte deplasarea liniei biepicondiliene a cotului qi nu
deplasarea axei transversale a miinii, care este mult mai
ampld, datorite miqcElil'or de pronafie-supinalie supraadiupate.
Miqcarea de abduclie-adduc(ie. in cursul mi$cdrii de
abductie cele doud extremitdli ale humerusului sufer5 o
deplasare in sens inr.crs ; in timp cc extremitatea inferioara
!rcd, cea superioard coboard, Miqcarea de abduc{ic se
face pini cind marea tuberozitate se loveqte de porliunea
superioard a bureletului glenoidian. ln acest moment capul
humeral aproape per5seste ca\.itatea glenoidd ;i intrd in
contact cu po4iunea inlerioard a capsulei articulare (fig. i20).
Migcarea se realizeaze in jurul unei axe biomecanice anteao-posterioare care trece prin partea in-lero-externa a pului
humeral, pulin induntru gitului anatomic. Axa biomecanici
antero-posterioare rru se pr-oiecteaz5 pe un punct fix, ci pe
o zond ovoidd (tig. 117).
Studiile electromiografice electuate de J. J. Cortet Ei Y.
AttJfrau ats ardtat cd in migcarea de abduc{ie pure (deci in
plan medio-fi:ontal) ca $i in migcarea de abduclie in,,planul
omoplatului" intrd in acliune intii fasciculeleIII 9i IV ale deltoidului, apoi fasciculul II qi numai spre slirgit fasciculele V
:Si VI.
V. T. Inmnn $i colab. au sla,biLit modificdrile lorlei de
acliune a deltoidului. Aceasta cregte progresiv atingind
maximum cind bralul este intr-o abductie de 90o. In acest
moment. for{a de actiune a deltoidului este dc 8,2 ori mai
mare, decit gleutatea membrului superior.
269

Pozilia bralului are si ea importanle


in angaiarea in
-deltoidului.
"pozjl,ia
mi$care a dileritelor -tasciculeale
ln
de
rotalie externd a humerusului. Jasciculul II intervine. imediat. in timp ce fasciculele posterioare intervin mai tirziu.
In schimb, in pozilia de rotaiie internA a humerusului. prrmele fascicule care intervin sd ajute fasciculul mijlociu iint

Fig. 120 - Schema articulatiei umdrlrlui vdzutd din fald, in abd..tctie


de 72'. Marele trohanter (M.T.) se lovegtc de portiunea superioarzr
a bureletului gl.noidian (l].c.) Si miscarea se blochcazi.

AE

Mecanismul abducliei (conFig. 121 ceplia lui Codmann) :


1 A -

supraspinos,
2
clebutul abductiei
B - deltodiul

del{oid,
(execute suplaspinosul),
prela mi$carea.

fasciculele posterioare. In ridicarea bratelor prin lateral in


sus, care se insote$te de o rotatie externd prbgresiv6,
acponeaza pe primul plan lasciculele posterioare.
Ntuqchiul supraspinos luindu-gi punct fix de inserlie pe
(.apetul central (in fosa supraspinoasaa omoplatului) apropie
prin contractia sa. marea tuberozitate a humemsufui de
bur.eletul glenoidian, dirijeaze in jos capul humeral gi favorizeaza astfel alunecarea masivului tuberozitar humeral. pe
sub plangeul acromial, menlinind totusi in raporturi normale
cele doud extremititi osoasc articulare ale siapulo-humeralei. In rupturile de tendon supraspinos,s-a desaris un semn
radiologic semnificativ din acest punct de vedere : radiografia de fa!6 a umerului, fecuti cu bralul in abductie, arate o
ascensionare a capului humeral sub bolta acromio-claviculard.
(Semnul lui Leclerc). Rolul principal al supraspinosului este,
deci, de a mentinc capul humeral intr-o pozi{ie convenabil5, nepermi{ind nici luxaiia lui in sus, niii eventuala lui
luxalie in ios (cum alirmi Duchcnne clc Boulogrue),prin punerea il.t tensiune a pertii superioare a capsulei articulare
scapulo-humerale (Daurtrl gi Gosser,).
Rolul supraspinosului in migcarea dc abductie propriuzisi este incd controve$at. Studiile electromiosrafice au demonstrat cA acti\ritatea muqchiului este maximd Ia o amplitudine cle abduc{ie 60'-90'.
Dupd. Godman, el ar acliona
ca ur1 ,.starter al aMuctiei" $i ar realiza abductie numai
pe primele 10" amplitudinc, migcarea fiind apoi preluatd
;i
continLlatd cle deltoid (tig. 122,1). S-a recomandat chiar un
semn clinic pentru diagnosticarca rupturii de supraspinos:
ipotenfa de abdurlic pe primeie 10o cu menfinerea posibilitetii de abduclie de la 10'in sus, ar indica o ruptura de
supraspinos. Observaliile noastrc clinice nu au confirmat
valoarea acesitui semn, in nici unul din cazurile de rupturi de
suprasprnos.
_ Dar supraspinosulpoate' gi singur - fdrd deltoid - reaiiza miqciri de abductie completa. Excita{ia faradicl a lui
produce o abduc{ie de amplitudine egale cu aceea a deltoidului
(DrLchennecle Botdoglne).Literatura medicald citeazi cazuri
de bolnavi, cu paralizii totale de deltoid, care puteau efectua
migcdri de abductie compl.ete, numai cu ajutorul supraspinosillrLr (DlLchenne d.e Boulogne, J. Crevssel ;i colab. etc.). Pe

27r

-T
de altd parte s-a constatat cd scoatereadin luncliune a supraspinosului, prin anesteziereanervului suprascapular. permite
totui o mi$care de abduclie de o amplitudine normal5, dar
durata in timp a posibilitdlilor de miqcare scade (8. Van
Linge g J. D. Nujder).
Supraspinosular ar.ea,deci,
ie/1od
in radlul mi:.5rii de abductie
11"'
doui roluri : unul de mentincre a contacteior norrnaie dintre extremitdlile osoasearticuIare Si altul cantitati\. de insumare la lorta de actiune a cleltoidului.
Lunga portiune a bicepsului brahia] are un rol secundar
ttid
122 f-.rh..ili,,
I' i r:,rlc'a muqchi abductor al bra-tuman.
1ui.
Miscarea de adductie s lace in sens invers. In ortostatism, un rol important in realizarea ei revine greutdtii membrului superior gi actiunii gravitatiei; migcarea liind controlate tot de mu$chii abductori care prin contractia lor izometricd dirijeaze apropierea membrului superior de trunchi.
Este opriti de lovirea bratului de trunchi.
Tabelul

recapitulativ

al

abductorilor

umdrului

Fosa sllpraspinoasa
Claviculd. Acromjorl ;
Spina omoplatulrli
Tuberoz.itate
taie ra dius

bicipi

Muqchii adductod intervin ca agoni;ti numai in anumite


situatrii. De exemplu, in pozitia de sprijin la paralele. prin
( ontractia lor izometricd, menlin bralele linge trunchi. Actio272

teazd ca grup muscular principal in mentinerea ,,crucii(( la


inele gi prin contractia lor izometricd realizeaz' dificila mrs_
care de trecere din atirnat la inele, prin ,.cruce((, in sprijin.
fabcl recaDitulativ aI adductorilor

Pscto.rarl ma]e
Dorsal n-rare
Rotund mare
Rotund n-ric
Sullsca,purla,r
Csaao-bra}}ial

Biceps brahial
(scurta portiunc)
Tnicqps brahial
(lunga porfiulre)

ClLavic'ule ;
stexn ;
coasie
Spiooase
lombare ;
cresta ,iliacd
Urghi iiderior onop,lat
Fosa subspinoasd
Fosa subsca,pulard
Apodlza cor.acoidS
Apofiza

coracnride

Fal,eta subgleDoidiana

umerului

Culisa bioipital6
Culisa bioipital5
Culisa bioipitali
Trohi te!'
Trohi-n
Fatra intern6 a hurnerusului
Tuberozltatea

tane

bicipi-

Olecran

Centrul de greutate al membrului superior in miscarea


de abductie-a.lrluclie este plasat imediat deasupra cotului,
in punctul B (Iig. 123). For{ele gravita{ionale care aclioneazi
asupra_centrului de greutate B sint echilibrate gi invinse de
forfa de actiune a deltoidului D, a cirei directie este rerrrezentaiiide linia DT dintre in(, rlia pe V-ul deltoidian (A)
qi virful trohiter:ului (T). Virful trohiterului (T) reprezinti
hipomochilionul (scripetele de rellexie) al deltoiduiui. Forla
de aciiune a deltoidului se descompune Ia nivelul amDrentei
deltoidiene in componenta DR. perpendiculara pe axa lunga
a humerusului care realizeazd ridicarea bratului si in componenta DP, care aciioneazi paralel cu axa lunge a humerusului. Ultima componentd se descompune Si ea in doue:
o forld RG care aplicd capul humeral in cavitatea g}enoidi
s,i atinge maximum de Ia abduc{ie 90 ;i o lorid RA, care
tinde sd impingd capul in sus qi inainte, care atinge maximum la 60o.
l8. ADarorniaiunclionala a apa.eruhi locoDroror

275

Calculul fortelor care actioneazd asupra extremititii supeIioare a humerusului in aMuctie de alla 60o ar rezulta din
urmdtoarele formule :
PR=P. sin aua ;
DR=z P. sin atia ;
R=DP-e cos aua.

Fig. 12:'l -

Nlccanismul pirshici bratulur


miFcarea de abductie r

irl

miqcArii atfa:Co ! D:asrprenta


deltoiAmplituclinea
hipomocLiomLil
diana.
I:virlul
dcl1oitrohiterului.
clului. DT:direciia
de aclilnc
a cleltoidului. P:ccDsuperior. DR:coDrp.trul dc qreutate al mcmbrului
nenta perpendicularn
a tui D, DP:componn1a
axiale a lui D, Rc:rcaciia
de opunere a glcznei, RA:
acliunea nruichiului
supraspinos.

Degi lormulele nu poi fi considerateintegral exacte, dcoarece se consider5 ca AO:AB, ccea cc plaseazi amprcnta
deltoidiar.ri exact in mijlocul dializei humerale, cle reu;esc
totuSi sd dezviiuie cA {oria R tinde sa luxeze um5rul in sus
9i inainte, Fi ca acestei lorle i se opun lorlele antagoniste
RG (reaciia gleznci) 9i RA (actiunea muqchiului sllpraspinos
$i a celorlalti rotatori ai humerusului).
Migcarea de proiec{ie inainte qi inapoi sc executA in jurul
axei transversale care trece prin centrul marii tuberozi274

tef gi al cavitdlii glenoide, capul humeral basculeazd inapoi in migcarea de proiecfie inainte, gi inainte, in mi$carea
de proiectie inapoi, i11 timp ce extrcmil.atea in[crioare a
humerusului se deplaseazd in sens invers. pe un arc de cerc
dispus sagital.
Amplitudinea proiectiei inainte este de gb.. iar cea inapoi de 20". In total. mi$carea de proieclie inainte qi inapoi
se poate efectua de la nivelul articulaliei scapulo-humerale,
pe o amplitudine de 115'.
Amplitudinea acestei migcdri se poate mdri prin interventia centurii scapulare si a coloanei vertebrale gi poate
ajunge la valori de 1800 pentru proieclia inainte 5i 5lo-pentru proiec[ia inapoi. Deci, ]a valoarea absolutd de abductie
de 180o se ajunge gi prin migcarea de proiectie inainte.
Migcarea de proiecJie inainte este realizati de : marele
pectorI, fasciculele claviculare ale deltoidului $i coraco-brahial.
Miqcarea de proieclie inapoi este fdcutd de marele dorsa1 qi fasciculele spinale ale deltoidului.
Migcarea de rotatie induntru qi in afarl se efectueazi
in jurul unei axe verticale care trece prin capul humertrsului,
deci-in junn axei anatomice lungi a acestuia (fig. 124).
In mi;carea de roiatie induntiu, capul hum;rtl care este
indreptat oblic in sus, inapoi gi induntru fa!5 de corpul
humerusului, alunecd dinainte-inapoi pe cavitatea glenoida,
cele doue tuberozitdti deplasindu-se inainte qi induntiu. Miscarea este produsd de mu$chiul subscapular Si oprita prin
punerea sub tensiunc a capsulei
posterioarc.
In migcarca de rohlie jn afarii capul humeral aluneti
dinapoi-inainte pe cavitatea glenoidd, iar cele doud tuberoz i t 5 t r ia l e e x t r e m i t a ( i i s u p e r i o a r ca h u m e r u s u l u is e d e p l a s e a z i
in afara ;i inapoi. Miscarea este produsd de subspinos Ei de
micul rotund 5i opritl prin punerea sub tensiune a por{iunii
anterioare a capsulei.
Amplitudinea lor este de B0o pentru rota{ia extcrnd 5i
95o pentru cea internd (in total 175'). Pentrr,r a atinge 95"
rotatie internd trebuic ca antebrafrl sd treacir inapoia trunchiului, ceea ce presupune gi interven{ia unui grad oarecare
de ploieclie inapoi a brafului. MErirca amplitudinii aparente
a rotaiiei externe poate fi oblinutd prin intcrventia centurii
scapulare.
18.

273

Migcarea de circumduc{ie insumeazd miscerilc prece_


,
oentc
care se.execute in jurul celor Lrei axe, Capul humeral
descrie un mic cerc. urmdrind conturul cavitAlii cotiloide, in
-tlmp
ce extremitatea inferioari a humerusului descrie un
cerc mare, dar in sens invers (baza conulrLi d,e circumd,ucfie
).

Tabel recapitulativ al amplitudinilor de migcare


(combinat duPii -R. Iicl. Si S. Miller)
Pirtc,, Jc rnnlrihtrlic

,Abduc!re
,Amtsp!:o1ec,{ie
RetroProiecIle
Rotalic inIternd
Rotatic ex'iternA

18': l3o
35-40o/"

72":657o
95':60%
20'::i lj,3il %

I5

2t')'

26,67yo
33,33"k

180'-100%
1B0o:100%
f 20o:33,33 3 5 o : 1 0 0 %

95': I {)0%

950: I c07,o

80o: Li t)%

80':100%

Participarea tutllror acestor segmentc asigure membrului


:superior o marc amplitudine de migcare li in toate sensurile,
'.{onferindu-i
indeplinirii
de cleplasars' necesari
libertaiea
.multiDlclor lui Iunctiuni.
COTUL
Fig. 121 - Mu$chii rotatori :ri um|1rlrlui.
Rotatorii extcl.ni sint trasati cu linii Dlinc.
inr c-.i interni cu linii Dunctrtc.

C o r - e l a { i uI u n c { i o r r a l a d i n t r e a t . t i c u l a t i i l e c e n t u r . i i s c a p u l i l r e
.
5 r a r t t c u l a l i a s t a p u l o - h u m e r a l a . A r t i c u l l i a s L . a p luo _ hu m o r a l a
red, rsd qi singur5 nu satis-fa:e ,1."".G1rt"
:1"-r,
Tplit,udine
qe mrt(are
ale membrului superior. pentru aceasta este nece_
sal. cq pl lingd articulalia s(,apulo_humpralA sa jnferrina
sr
artlculattrle ceoturii scapulare (sterno_claviculard,
acromio_
c l a v r ( u t a r a s j s c a p u l o _ t o r a c i c d ) .p r i n s t u d i i
radiogratice si
cineradiogralice s-a putut scoaie in evidentd parie;
;* ;;_
t r r b u l , l p .a a c e s t o r .a r l i ( u l a t i i c a r e a t t i o n e a z ! t . o n t . o m i t n n tp t , n _
tru realizarea miqclrilor membrului super..ior.Coloana
Joisale
inten'ine gi ea cind migcarea se facc de o ,i"g"r:i p;.ie.-

276

Lcgatufa dir-rtre bla! li ante'brat estc fcalizat5 de cot. Dii]


punct de vedcre anatomic gi biomecanic cotul este astfel structurat incit se permita doue tipu):i de migcAri: miicarea de
Ilexie-extensie a antebratului pc brat $i mi$carea de pronalie6upinatie. ln capitolul de fafd ne \rom referi numai la primul
tip de miscare. Cca dc pronaiie-supinalie va Ii studiate la antc'-

,brat.

SCHELITTUL COTULUI

La alcetuirea cotului participa trei oase: extremitatea inlerioard a humerusuhLi,ertremitatca superioard a cubitusului $i
;a radiusului.
Extremitatea inferioari a humerusului sau paleta humerald
"stelAiite in sens frontal. (fig. 111, 8). Urmdrind conturul aces.tei paiete dindru-Ltruin afard, gdsim o tuberozitate interna,
277

numitd epitrohlee, pe care se inseri ligamentul lateral intern


al arti(ula!ic-i cotulLrisi mu5chii epitrohleeni. Subcpitrohlecsi
rn alara sc gascfte s(.ripctele hurneral sau trohl('ea proprirr_zisa.
Aceasta. prez.inta - in porliunea mijlocie - un jgheab orientat
plrlrn
_obllc rn sus si induntru. Cdtre accst jgheab se inclinlcele douil Yersantc (intern fi extern) ale trohleei. Direclia
J g h e a b u l u i t r o l r l . e ' i t s t o ( l i r e c l i a p e t . a r e s c _ [ a c cf l c x i a - e x t . , n s i a
antebraluiui.
In alara trohleci se allir o altd tuberoziiatc rotuncld ca cr
cmisfere, numiti condilzl humeral. lntre condil si trohlee se
gdseqte panftrl condilo-trohleai, (.u aceea$i dire('tie ca si jgheabr.rl trohlcan. 1n afara condilului sc gdseSte o altd tuberozitate,
epicondihtl, pe care se inserd ligameitul lateral extern al artr( |llalini (otului
; i m u s ,n i i r . p i to n c l i l i c n i .
Pe. Iata anterioare a paleti humerale, deasupra trohleei,
se afld o depresiune numitd J<.rsa
coronoidd. iar deaiupra eondil u l u i o a - l a d e p l e s i u n e . n u m i t i J o " c s t r p r a (o l r . l i l i a t A .
P( fala pos_terioara a paletei hrrmeralc se geseit., o noui
,
clcprcsrun( - Josa olecratliani, in care intrd ciocul oiec.ranului
in migcarea de cxtensic.
Atit trohieea, c:it gi cor.rdiiul sint acoperitc (.u (.artilai artr..
r t t l a r d , g l o { i m e \ a r i i n d j n rr c I s i 1 . 5 m m .
If\tlr'nritateit superioari a tubitusului prezinta per tru arrrculatie o scobituri semilunard, numitd rnrrco cauitaie siomoicldAceastd cavitate are in mijloc
o creasta orientatA dinainleinapoi, de Ia (are pleacd doud versant!.. Creasta coresD\hde
oract jghoabului trohleei humcrale (fig. l2b).
In pa|tea ant!'rioara
a marii cavititi
sigmoide se alle
apofiza corotrci(ld (fig. 12b, 4), iar la partei postcrioara a
accstci (avitdii, o alti tuberozitate, numitd otccran (fig. I2i,Z\.
De(i apofiza coronoidi si olecranul iau parte la alcituiiea marii
ca\-itati sigmoide.
N{arca ca'"'itate sigmoidd cstc acopcritd in intrcgimc cle
( artilaj arti(trlar. La marginea cxtcrnd a a(,estei caiit5ti se
aliir o altri
scobiturd
semilunard, mica ca--ital c siclmoicld,
acoperit.i de asemenea cu cartilai articular care ia partc la
alcituirea articrrlaiici radio-cubitale supcrioare. clesoic carc.
r o m r o r b i i n c a p i l o l r r l, . A n t c b r a t u l - .
Flxtrcmitatca sup:'rioari a radiusului prezintd. o scobjtuli
perfect rcgulafd, numitii cupula rodialii, care se adaptcazir pc,

278

nl
cx.:gtlllll
acope-riti
;' este
humeral.5i
'nnorrur'urr'.!'-condilul
:::"
:11:,ltiu;)?i;
a
rad'ial'
capul
supertoara a unui cilindru,
fa{a

ia reprezinLd
^^^na?iti
aeI. BLt^.":t:, 3lT'?ti
.H',ii:;;;"f4t;it"'ioa'a,
in{!a
*'1!*
se articuleazd

::ill,a'tl;l-;i';re

:" raia
P:""
::e.'::*.,:
radial,prin,
lluli,l"iii'1'loJ, capul
P
"1ry:.i?.1'e:^:"*l:
iar prin
iotului'
l'a atcatuliei articulaiiei
iliii[,

";;r;'t^;iecilindlir:i,
Iateral6,
""" formarea artlcuLalrcL
Ia
radio-cubitale suPel roarc'
AN,TICULATIA HUMDRO'
CUBITO.RADIAI,A

JA

2 89

IU

Estc o trohlealtrozit 1i "1


permite mitcarea dc fk'xie-extensie a anteDraliiIui pe bra!.
Suprale{ele alticttLar-c
.au {ost clescrise alltcrlor'
Ele sint reP|czetrtatt' clc /1
trohlce qi condilul l-tumr'ral, marea (a\ritatc slgmoidi a cubitusului 5i cr-rpusoara radiale. c el(' tfci
s u p l a f e t e a r ' t i ru l a t , ' t i t r l t ,
t (le
mentinut(' i11 c()11ta(
.o capsule $i dc ligamente.
/:l
artitLlaral
Capsuta
,constitttie un manlot] ('al(]
unette pc dc o Pa|te c'xa
tremitatea
inlcrioali
(lc
humerusuLui,
iar- P('
alti
parte cxtl emitatca
superioari a ( ubitus\ll\li
gi radiusului. N{anqonttl
caPsular se inserir antelror pe humcrus, dcaslLPra
liniei superioare a fosclor'
supracondiiiane
gi coronoide, trecc apoi latelai

Oasolc :r1rtcl)rittului \':i


Itiq. 125 'ur,. dir fi, j, (A)
)r d. r .l):rr. (llr
i L , . r d. .
orr.. d ^.rbi.r'ul i. :
I
api)
:r signrl)rdri. I
mare carilrle
pentru
ruBozrtrlc
rrztr cor'onoiclr, 5
ql.Jl.u
i
i
n
,
n
i
b
f
a
h
r
.
,
l
.
'
L
t
r
i
r''\.flr3
ano r/a s rlurd, . rbrlrlJ
.utcruiui. i
radn)_cubirala suparioarar'
|l - arricullli^
'' 'rpusoirA radi-li. I0 - t.1^'r a
trculafn ir ".,nulJ, rd lial p'.rlr 'r nrr'i
,1.rr-tu ,iar1u'd a c rLrtu.'rLri ll
.Lb,jo,r'it"a
drxii2 '
br.rprrala. ):' rrricul3l:a rdut i-cu)'
nd u,ullr.. l'l
infecttrenilarcn
lrli
iDferir)r.ti. t{ riorfir a frclirrsului. 15 - apotiza sLiloidil
raclrus

279

ft

il

ll
llI
I

Li
I

ia limita dintrc trolilee ;i epitrohlee; pe fata poster:ioara a pa-.


letei humerale pc iimita superioard a losei olc(raniene qi, in
continuare, pe mar:ginea externd a paletei, intre epicondil Si
condil. Pe cubitus, <apsula se pr.inde in jurul cavitdtii sigmoide,
iar pe radius la 6-7 mm sub capul radiusului.
Articulalia (otului prezintd patru ligamnte dispuse dnte-rttn, posLerior, Lateral ettenr qi lateral intern,
l- Ligamentul anterior este mai subtire Si intireSte antcrior
capsula articularS. Dupd direclia fibrelor, se descriu trei lasc'icule : mijlociu, oblic extern Ei oblic intern. Dintre acestea,
Iasciculul oblic intern este mai bine reprezentat. Ligamentul
antefio): Iimiteazd intr-o oarecare mAsure miqcarea de,
extensie a antebmtului.
2. Liganenhi
posterior intirreqte, posterior, capsula. Acest
ligament are librele orientate transversal, Fibrele superioarc.
trec de la marginea externd la cea internS a -losei o].ecra- iar fibrele infeniene - sint deci fibre humero-humerale
rioare trec de la humelus la olecran Iibre humero-ole( raniene.
3. Ligamcntul latcral ilttern interegte inauntru
capsula
articulare. Dupd dileclia librelor, se disting $i la acest ligament trei fascicule: unul supedor, mai putin evident, altul
mijlociu, orientat in evantai, $i unul inferior, care este cel
mai puternic. Tot pe aceastA parte a articulaiiei se gesegtc ;i
ligamentul arciform, ale cerui fibre sint orientate transversal. de Ia apoliza coronoidd ]a olecran.
4. Ligamentul latera.L cxtern intdregte capsula in afari li,
la Jel ca cel intern, cuprinde Ei el trei fascicule, dupb orientarea pe care o aLr librele : superior, mijlociu, inferior.
Sinoviala, ca o foild sublirc, invelegte pc diniuntru capsula
articulari, precum $i portiunile din paleta humcrali allate in
interiorul capsulei, cum sint:.fosa coronoidd si supraconcliliani
in Ia!5 gi losa olecraniand in spate. De asemenca. ea inr,'eleqte
sinoviala descrie trej
fi gitul radiusului. La at'este nivele
funduri de sac.
Sinoviala cstc comunA atitarliculatiei humclo-cubito-radiale
cit $i articulaiici radio-(ubitale superioare, pc care o
vom
studia la antebrat.
280

r\ll]$CH II COTIILI;r

'lc
Articulatia humero-cubito-radiald cstc puse in mi;(alo
:nutchii flexori 9i extensori
sint. biccpsul S-i_brahi-airtlanterior,".cafie-g4glcbii f !exori
(f ig 113)'
.xoiTiine ipali, ;i muqchii cpiconclilieni,i'a accesorii
a\ Bicepsul brahiol este un mugchi fuziform, cu doul capete superioare (de unde 9i numele de biccps) 9i unuL infetior

;'ilis. 113,7).

(ap (.scuItapor'Proximal, bicepsui brahial se iuseri cu un


(
o
r
a
(
o
i
d
t
' 'p r i n t r - r t n i c t r p
e
v
i
r
f
u
l
epofile-i
tiune a bicepsului)
, d o . tc o m u n c u ( o r a c o - b r a h i a l u:l c u ( e l i l a l t ( a p . r e p r e z c l ) t act l '

p::)l
1*"q(hle"!?Iil":,1 ll:"p::lr-111,-::
.did"d"."
1T:::
lungii
Tenclonul
e.Portidei

6ii t-eGd arti( ulatiei scapulo-hu-

merale, ocolegte pe deasupra extremitatea superioard a humerusului ii apoi se inclreaptd in jos. prin culisa bicipitali
ffie. 112. 12). Prin unirea ceior dorra por'1iuni so formcazit
ioipul musctrlar calc clcscinde \-ertical irr la{a humelusului ;i
.' a c o l , u l u i ; i s e i n s e r i d i s t a l , p r i n t r - u n L L t r d c r r p u t c r r l j c . p c
tdbe|ozitat ca U;iEtIdir- a radiu-sulrri'
1
---'Gfia punct f ix pe omoplat, biccpsuL brahial are mai
multe a(tiuni: ploi('(teazd inainLc ;i rot('azi inauntru braJuL. liecteaza a;tebraiul supinat.pe brat a-Tdtuaza antebrattti

Cind ia punct iix pe antebrat (ca in pozilia atirnat). biaep:sul brahial llecteazd bratul pe antebrai ;i ridicd omoplatul.
b) Brahialut anterior esle un mugclli aplatizat, situat sub
biceps, intre acestea li jumatatea infelioard a humerusului
(Iig. 113,8). Se inserd proximal pe buza ir.rlerioar5a amprcntei d.gltoicl-iene$i pe fala interni ;i extclnl a jum5t6lii inlcr i o a r c a l r u m c r u s u l u iS
. , ' i n d r c a p t ar n i o ' i . s i . e l u p dt c t r t ' t c d L
fata anterioard a arti('ulatiei cotului, sc inscre distal pe o
'mice suprataiS rugoasi. siiuate pe fa(a intclrrd a bazei apo[izei coronoiclea cubitusului.
2fl t

Cind ia punct lix pe humr rus, brahialul anterior Ilecteazd


antbratul pe brai, iar c'ind ia punct lix pc cubitus, llecteazl
bratul pe antebra{.
c) Mugchii eF,icontlilieni sint in numar de patru : lungul
supinator, primul radial extern, al doilea radial extern Ei
scurtul supinator. Vom reveni asupra lor la antebrat.
Muqchii extensori sint tricepsul. ca cxtensor principal,
anconeul gi mu;chii extensori ai degctclor, ca muichi accesorii (iig. 114).
a) Wcegfut brohiol este un muqchi voluminos, care ocupa
singur lata posterioard a brafului. Prezintd trei capete superioare (de unde ;i numele de triceps) $i unul
inferior.
(fig 114, 6, 7 9i B).
Dintre cele trei capete superioare, unul este lung (lunga
portiune a tricepsului) Si tsc insera Bc
- supralala rugoase
"Celesitqaie . imediat sub cavitatei:gEoida
a omoplatului.
laile doud capete sint scurte $i iau numele de Dastlrl ertern
se insera p{. fata poslerioardJ
Si L'aslul-iirlern. V$jgllljg
qLeasupraSanlului de
humersului,\
torsiune. Jasl3l
intern se
.Vastul inlg:l
,!rl"+g+.+rnt!-rlrri
ds tsrsiune.
.\.:'..-:
inseld pc lata postcrioard a humersului,' sub :antul dc
ts,&i!ng. Cele trci poltiuni se unesc gi se indreapti \,c|tical in
j o s f i x i n d u - s ed i s t a l . p r i n t r - u n l c n d o n p u t l ' r n i c . p e f a l a p o s t c rioard si pe margjnile lateralc ale olet ranulul..
Cincl ii'piri:l-iix
s'rpeiioL.-tiit"pr,it
u n ( , \ t c r r s o ra I
" r t neste un adductor
antebratului pe bra!. Prin lunga lui portiune
al bratului. Cind ia punct lix pe olecran, tricepsul c'stc fie un
coboritor, .fie un ridicdtor al omoplatului, dupd cum membrul
supcrior esteolicntat in jos sau in sus.
b) .]nconeul cste un muschi scurt ti triunghiulal', situat
pe -tata posterioarda cotului (lig. 114, 12). Se inserd proximal,
prin baza sa, pe .lia{aposterioala a epicondilului. Se indreapta
in jos si inauntru ;i se insoE disidl:b?in ii;-til'sdu. pe marginca externd a_olgggn,9|ui
Cind ia pun(t fix pc humcrus. anror.ieulcste cxtensor al
antebratului pt bla!; cind ia punct fix pe cubitus este un
extensor a1 bralr-rlui pe antebrat. ln plus, e1 joacd un important rol in miEcdrile de lateralitate ale cubitusului, in timpul
prono-supinatiei.

c\ Mtt$chii ertensori ai degetlor vor fi studiati la antebrat


Dintre acegtii numai- ettensorul cornun al degetelor, ertensorlLl
al d.egetului mic Ai anbitalul posterior participd ca
iopriu
in realizarea ex tcnsiei antebratului.
accesorii
irruschi
BIOMI'CANICA

COTULUI

Conlormatia tipice a extremititilor osoase articulare diriieazd miqcirile, de unde li afirmalia c5 directia de migcare la
irivelul cotului are o conducere osoasd
hr.rmero-cubito-radiaH esie o trohleartrozA (:u
Articulatia
.un singur grad de libertate gi permite numai executarea milcerilor de flexie-extensie.
Goniometria. Flexia-extensia se execute in plan sagital in
'iurul unei axe transversale care sc suprapune practic Linici
-biepicondiliene.
Goniometrul se va ateza deci in plan sagital,
pe fata externa a cotului, cu baza posterior, cu axul indicatorului in dreptul axei biomecanicesituate Ia nivelul epicondilului extem, cu indicatorul Plasat in dreptul axei lungi a
antebratului.
Flexia Ei extensia active
au o amplitudine medie normal6 totald de 1500, pe arcul
de cerc 0'-150' (fig. 126),
dintre care 90o rer.in extensiei qi 600 flexiei. Flexia pasiv6 Si extensia pasivh au o
amplitudine medie normalS
.de 1600. Diferen{a dintre
rnobilitatea activd gi cea pa.sivd est, deci, de 10'.
Migcarea de flexie. Prin
migcarea de flexie antebratul
se apropie de brat. Amplitudinea ei normale este de
aproximativ 1500.ln {aza finald a mi$carii de flexie mina
nu se orienteazd spre umdr,
cr spre toracc, deoarecc axa f i o . 1 2 6 - G o n i o m c t r i a . o l u l , l r .
antebfaiului nu se suprapune
i,ozilia finali a flexiei.
283

282

axei bratrului. ( i esie .lirijatd late c l e a ( c s t a i n i u n t l u . l i r p l i t a - '


( i a ( o n s t i , n o | i c n t a r e a o b l i , a , n sus ;i initrntm a jghcabuiui
trohleei humerale.
\4uS.rhii llexori sint b|ahialul a n l e r i o r ' 5 i b i ( e p s u i . j a l ' ( ' a
a(cesorii
muschii cpj(.onclilicni.
Tabcl re(apilulati\. al

,lc\orilur

j"lriDi li

Bioeps brahial

Bmhial

Xlutchii

arteriot'

epicoldilienii

recauitulativ

al

txtcnsoriloi

cotLllui

'l'uberoz,itatca bicipi-

Fata intelnai $i ex
Ler'r]5 a hLrmer'usului

Brll.L apotizei coxonoirle cub,itus

Triceps br'ahial

: lata
huine-,

Olecran

talar radius

anteblrlulLri

C i n d m e m b r . r r l s u p c r i o | a ( 1 ,o n c a z a i ( a L l n l a n ! r j L l o t t a t i (
desc'his, prin intrarea in contra(tie a brahialului antei i.rt. ii a
bicepsului, antebra{ul actioncazi ca o pilgl.rie de gr.aclul III.
<u lorla la mi_jloc, princtul dc sprijir"r liiind lcpr.czcntat de arti'
('ulatia (otului, iar rezisterrta dc. g|eutatca antebratului. \li5carea de llexie este oprite prin pitntn(lcfL.a (io(.ului apoiizci co,
|onoide ir-r loseta torespunzdtoare clt: pe Iaia antclioari
a
palc'tei Iiumelalc, de {esutuliie moi clin plica t.otului si dr,'
puner-ea sub tcnsiune a ligamentului po'rte'r'io| al arti,. ulatici
cotuiui.
\Ii;carea de extensie. Priu rri;ca|c.a dc extcnsie. antebra{ui
se indepdrteaza de bral. ajungind se-l plclungcas(.ir. .\mpii,
tudinea extensiei sc suplapune celei dc Ilexic ti cste tot (lc
150'. Nligcarea cle extensie estc limitatl cle lirlul o1c(.1.anlthr;
car:e se opreSte in lunclul fosei olccranienc. .!i de liganct-itul
aDte|ior al cotului, cale este pus sub presiuDe.
ln faz,a finali a cxtcnsiei axa longitudir.rali a a|lteblaluluj
nu prelungegte rectilinirr axa longitu(linalii a bralu1ui. i.i lor'meazd intre c.le un nlighi obtnz qle 170 cli:schis in alar-a {\,al
gusul fiziologic a1 (otulLli). Ilxpiica{ia (.or.rst:itot in oricnrarcar
oblicd in sus $i in:run1r'u a jgheabuhti trol.rlt:ci humr:r'alc.
284

Tabel

' ulului

.q.pofjzd coraaoi.lii l
talctir supra;lenoiclianf,

Vezi n]unchij

in mod
Nlu$ehii extensori sint ir1 primul rind tricepsul, iar
anconeul 1i lrnii dintrc extensorii degetelor' Prin con""...otiu
ra u pirhie dc gradul I. tu
i.*rru f",. antebralul acliorrcara
ula:i3 'otului) situal la mijloc'
d
n
3
p
l
i
r
(
r
'
c
p
r
e
/
c
r
r
t
a
t
.piijinuL

Exlensorl

clegete

olecran
:rntebl:al.Lrlul

1n pozitia (in picioarr) stinci. migcalea cle licxie a antebralului pe bla! rezult.l clin contraclia izotonicd a mutcl.lilor
flexori car-r: ili iau punct Iix pe inserliile proximale.
Nlifcarca cl-oextensie nu sc lealizeazi insd prin intrarea irr
{uncfiune a mugchilor c}.tcirsori ca agorlilti, cri claioliti lortei
grar,ita{ionale. Accast.r mil(are estc electuatA ,tot dc tnLLEchii
flexori. care ( ontra( tin(l Ll-sc izometli{ gradeazd extensia antesi se extindc sub for:ta glavitalional5.
brallllui
In pozilia stind (in pi(ioarc), n]usr'hii cxlensori reai'zeazi
extensia numai claci] bl'atLll cst(' abclLrsIa 90' qi rotat inituntru,
iaf anteblatul atirnd ln ios. Ii\lcnsia antcblalului pe bla! din
aceastd pozilie se' Ia('rprin invingerea lor{ei gravitalionale.
\4u5thii extt'nsori plciau rotuL de agoniFti. atit ir1 mi$carca
de extensic. cit li in a(eea de llcxie. in pozilia stind pc miini.
cincl se {ar'c ir.tdoirca ;i intinderea blalelor. lndoirca bt'a!clor
(Ilectarea c'oatelor) i|r ac'castiipozitie o realizeazi Iorta glavita!ionalS si o glacleaz:i mulc'hii c-rtcnsori prin rro_ntrai'fia lor
izometriid. iarl intinderea bralclor' (extensia coatelor) nuschii
cxtensori plin (lntractia lor izotonlca.
AN'T'EI]RA'If]L
Antcblalul cslc scgmerltul mcmbr-tthti supeliol
ll'a1ul dt' ninii.

care leagJ

285'

V
SCHELETUL ANTEBRATULUI

I
li

antebrafului e-ste alcetuit din dou.i oase lungr,


,.^j.:!.1"t"-1,
.drspuse.
paratel. in, axa Iunge a segmentului : radi?sur, situat x_
[ern, qr czc[tus?d, situat intern. Ambe].e oase se intind pe
l1f
ly,".qi-"3 .segmenrului, ra.liusut fiind mai tu"g i,-, 1os
oec[-cubltusul,
iar cubitusul fiind mai lung in sr.rsdec]t radiu_
.sul (fig. 125).
Cubitusul. Cind cotul este extins, el formeazd cu hrrme_
rusul ur unghi obtuz de 120., deschis in afarF,
lualguii jiztoLogic al cotului).
a). Ertrenitated. supetioard. a cubitu&tlui a fost prezentatd
, cot.la
b).Corpul.cubitusului,W secfiune transversa].d,
este prisma_
,.
tic triunghiular gi prezinti trei fele .. anlerioard, postenioord
,nteru\ gi tri ma-rgini:. qnterioard, posteriodrd gi ert"rnd.. $i
Fe lala- anterroara, pe cele 3/4 superioare, se insera flexorul
prorund al degetelor, iar pe pdtrimea inferioard pdtratul pro_
nator.
Pe . fata .posterioare se inserd de sus in jos: anconeul,
scurtul supinator, lungul. abductor al policelui, icurtul exten_
.sor al policelui, Iungul extensor aI policelui gi extensor.ul proPrru al lnclexului.
Pe fa{a internd se inseri proximal {lexorul prolund al de_
getelor.
Pe marginea anterioare se inserd proximal flexorul comun
al degetelor 9i distal, petratul pronator.
Pe marginea posterioard se inserd proximal flexorul comun
profund al
.degetelorqi cubitusul anterior, iar in treimea mij_
locie - cubitalul oosteriorN-Iargineaexterni.este foalte subtire si se continud cu hgan.tentul interosos cubito-radial (membrana interosoase).
c) Ettremitatea inJerioard. a cubitusului cste lormatA din_
tr-un cap cilindric, care se articuleazd extern cu caaitatea
s.tgmoidft a. ertremitalii inferioare a rad.iusului
;i dintr-o opo_
li:d \tiloidd, situata postero-intern fa{i de cap. pe care se
inserd .ligamentul lateral intern aI articula{iiloi gitului mii_
' ri i ; i l i g a m e n t u l t r i u n g h i u l a r
R:rdiusul. Spre deosebir-ede cubitus. carc prezinte o extremitate superioald mdriti ca vol rm ;i rlistal LrI cap mai mlc,
286

o extreradiusul prezinti poxlmal un cap mai mic ai distal


volum
ca
mdritdmitate
,
al EttrenilaLea supcrioa i a fost descrisela cot.
Sub capul radial se gaserle tuberozitatea bicipitald', pe care
se insera bicepsul brahial Tuberozitatea bicipitala prezintd
ao,ra raAa"ini : una inlerioard. care deline marginea interne a
.adiusului, Ei una superioard, care se indreaptd in sus 9i in
afard spre cap. Aceste doud rddhcini fortificd radiusul in cele
doud directii pe care ).e iau fortele, rezultind din descompunerea fortei dezvoltate de biceps in marile eforturi ale supinatiei
(HlLnLPery
).
'
bl Corwl radiusului, pe sectiune transversalS,ne apare tot
prismatic triunghiular, dar este dispus invers decit cubitusul,
-deci
cu baza ir.r afard. Prezinti trei fete : erternd, posterioota
anterioard,,
si
Si trci margini : anterioard, posterioard si interna
cubitus.
iore
Pe fala anterioard se inserd in cele 2/3 superioare flexorul
lung al policelui, iar in treimea in-lerioard - pdtratul pronator.
Pe fa-ta posterioare se insere proximal scurtul supinator fi
in rest, Iungul aMuctor li scurtul extensor al policelui.
Pe fata externa se inserd proximal., scurtul supinator, in
portiunea mijlocie, rotundul pronator, iar distal radialii externi.
Marginea anterioar5 pornegte de la riddcina inferioar6 a
tuberozititii bicipitale. Marginea posterioard este slab delimitatS. Marginea interne este sublire gi concar'a ;i pe ea se
insere aponevroza interosoase cubito-radiale.
c) Extremitatea in{erioard a radiusului reprezintd partea
cea mai voluminoasea osului qi prezintd cinci {ete '. anterioard,
posterioard, p ostero- erL ernd, i,nternat Ei inf erioar d.
Fata anterioard este plane.
Fata posterioare prezinte un tant intern per't|t trecerea
tendoanelor extensoruhli propriu al indexului $i extensorului
comun al degetelor. $i r.rn fant ertetn pentrri tendonul lung
extensor al policelui.
Fala postero-externd continua lata externl
a osului qi
prezintd gi ea doud Eanluri : nn .ponfintern pentru trecerea tendoanelor lungului abductor al policelui li un fo?1t ertern pc:nIru scurtul extensor al policelui.
Fata internd prezintd o fa{d articulard, concavd ante|oposterior, cauitalea sigmoidd. a rad.iusttlui, carc se articuleazd
cu capul cubitusului. Sub aceastd cavitate sigmoidd. Iata
287

internl a extremitdlii inferioare ofer5 puncr cte inserlie ligamentului triunghiular al articulatiei giiului miinii.
. _Fata inferioard, triunghiular5, cu baza internd, este acoperitd cu (artilaj gi reprezinte suprafala radiusului pentru artiiu_
latia radio-carpianS. O creasti find antero-posteiioard imparte
aceaste suprafatrd in doud fa\ete, una etternd., care se a;ticuleazd cu scaloidul, ,si u.na internd., cu semilunarul. La partea
er cea mai externe. Iala inlerioari prezinli o apofizd
puternica,
-se
apoJiza :Iiloidn a rad.tusttlui. Pe baza apolizei
inseri tendonul brahio-radialului. Pe virful apolizei se inserd ligamentul
lateral extern al gitului miinii. Viilul apolizei stiloid"e radiale
ste situat cu 1,5 cm mai jos decit virlul stiloidei cubitale.
A R T I ( L . q 1 ' l l t . F. { \ 1 ' t i n F A| . | ' L rI
Clelc doui oase ale antebr.aiului se ar.ticuleazi intre ele
prin cele doul cxtremitatri ale lor, reaiizind astfe] doud ar.ticulatii
radio-cubi'tale : superioard, tj, inJerioard. ln afara
acestor alti(ulatii mai sint unite printr-un ligament interosos
,cubito-radial, carc se intinde de Ia marginea externi a corpului
cubitusului la marginea interne a corpului radiusului.
Articulalia radio-cubital5 superioard este o cilindr.oidi de
tip trohoid, cu un grad de libertate.
a) Supralelele articulare sint reprezentate,dc partea radiusuiui de fala cilindricd a capului radial. iar de partea
cubitusului - de mica cavitate sigmoidSa extremitdlii superioare a acestui os. Ambele au fost descrise la oasele cotului.
In timp ce fateta radiald are lorma unui segment de cilindru plin, faleta cubitalS nu reprezinG decit a cincea parte
dintr-o circumferinli. Concavitaiea{e!ei cubitale nu este suficientd pentru a cuprinde toatd intinderea cilindrului capului
radial Ei de aceea este completate de o bandd fibroasi,'ligamentul inelar al radiusultti. Ligamentul inelar, impreund cu
mica ca\ritate sigmoidd, realizeazi, un segment de cilindru
scobit, care inconjoard, ca un inel. cilindrul plin al capului
radial.
b) Cele doud suprafete articulare sirt mentinute in contact
alil de ligdmentul inelar, ( it $i de ligamentul pAhat at lui
Denuce. Ligamentul inelar are nu numai rolul. de a mdri suprafata adicularb a c{bitusului, ci qi dc a menline in tontact suprafetele articulare ale celor doui oase.
288

fibroasd, dispusa transversal


Ligamentul
-cubiius pdtrat este o bandi
sub
ligamentul inelar. Pe cuimcdiat
gi
radius,
inti
p"
inferioara
a micii caviteli sigmarginea
bitus el se inserd
- pe lala internd a metafizei superioare'
radius
pe
i"t
froia",
Cind antebialut cste in pozilie intermediara (de repaus), Iigamentul pdtrat este destins,.dar cind antebratul face miqcarea
de pronalie sau de supinatie, partea lui posterioara 9i respectiv cea anterioari se intind 9i limiteazd miqcarea.
c ) S i r r o u i o l aa r t i c u l a l i ( ' i I a d i o - c u b i t a l cs u p e r i o a r e( ' s t e d o pendentd
de sinoviala articulaliei humero-cubito-radiale.
^
Articulatia radio-cubitali inferioard este tot o trohoida ca
si radio-cubitala superioar5, dar mai putin desSvirqiti 9i prezint5 tot un grad de libertatc.
partea
I S upral elele articular e sint reprezentate, dinspre .
pe
lata
interne
siynoidd,
aflatd
cStre
caDitatea
de
radiusului,
- de
a extremitelii inferioare, iar dinspre partea cubitusu-lui
cazul
ln
ale
capului
illlcrioarc
Jaletele supero-crtcrite $i
plin,
cilindru
cubitald
devine
extremitatea
articulalii,
ic'estei
in timp ce extremitatea radiale reprezintd un segment de
cilindru scobit.
b) Cele doud suprafete articulare sint mentinute in contact
de tn liqament trtunghiular fi o copsuld Jibroasd, intiritd de
cloui.IioAmenle radio-cubitalP.
Ligamentut triunghiular, denumit astfel dupd forma ]ui,
este dispus transversal Si se insere cu virful pe capul cubitusutui qi cu baza pc marginea inferioare a cavit6tii sigmoide a
radiusului. Prin marginile sale, anterioard gi posterioarS, aderd
la capsula articulard. Fata lui inferioard intrd in contact ctt
semilunarul qi piramidalul.
Capsuta fibioasd sc inscre deasupra suprafeielor articulare
radiale si cubitalc. descinde atit anterior, cit si posterior, l.ra
inserlie marginilor anterioare qi posterioare- ale ligamentttlui
triunghiular-qi se continui cu capsula articulafiei radio-carpiene. Ea este intiritd dc doue liqamente : radio-anbital antcrior
posteri<tr.
,\ radio-cLLbiLaL
Sinouiala estc .loarte lax6 ii comunicd in 400/odin cazuri
c u s i n o V i a l aa r t i ( u l a l i c i r a di o - c a r p i e n e .
Liga.menlul irficrosos radio-cubitql cste o membland fibroasi. r'are se intin<lc intre cliafizclc cclor cloud oasc ale atltebratului, pc toatd suplafa\a lor. llxtet'lr, sc inserA pc mal'glnea intcrni a corpului r'acliusLtlr.ri.
ial' intern. pe margineacxlr). Anat,riIi.

l , r D . ! i t , n i r : r -i r a - ) r f r t ' r l " i L .

)rnri 'r

289

ternd a corpului cubitusului ln jos coboard pin6 la alticulalia radio-cubitala inferioari, iar in sus se termina la
aproximativ 2-3 cm sub nivelul tuberozitetii bicipitale,
printr-un fascicul mai ingrotat li curbat cu concavitatea
rn sus.
Proximal de ligamentul interosos sc mai obserla ,.i o
bandeletd fibroas5 puternicd ti izolatS, indreptate oblicl in
jos gi in afard, de la baza apolizei cor.onoide a cubitusului
la suprafata situatd imediat sub tuberozitatea bicipitalS, (arc
nste ligamentul cultito-radial aI ltri Weitltrccht.
M U$CHIi-4tNTEI lIt,\Ttll-

Antebralul p."ri"ie

io ;";;icfri]i;..'

LiI

pot Ii impirlil',

din punct de vedere al anatomiei des(,riptive, in trei grr.rpc:


anteriori. postcriori fi externi.
Mugchii anteriori sint in numdl cle opt $i se inseri po
fetele a1ite.rlioale--gle-..radru-lului, ale ligamcntului
iurelosos
$i ale cubitusului. Sint dispugi in patrtr planuri :
primuJ. plan, ecl mai supef-ficial, este reprezentat dc
patru muqchi, carc pornesc,de ia cpitrohlce; dinafar:ii rnaun_tru ace;tia sinll. rolundul furottator, nzarcLe pe,Imar. .mic\tl
p a l m a r s i c r t b i t a l t L to r r l e r i o r ( f i g . 1 2 7 ) .
- al doilea plan cste constitujt dir.r Jl<,rr,rrul comrot >-!rpet'licial aI d.egetelor;
al treil.ea plan este alcdtuit cle doi muqchi: in a.fa|ir
propriu
aI policelui, ii
flcrr.rr.u-l
iniuntru
flexorul
cotnun al d,egetelor;
al patrulea plan, cel mai prolun(], este replezentat
dc pirtratul pronator.
d) Rolund l pro1lalor cstc. rin mu;chi lurtit antero-posterior, care se inscr.i proximal pc fata anterioare a epitrobleei si pe marginea internd a apofizei (.oronoide : in c.ontinuare se indreapti in jos qi in alari 5i sc insera distai pe
fa[a externa a porl,iunii mijlo(ii a raclirrsulni (fig. 127. B

r i 1 3 3 ,i ) .

Este un muqchi pronator ,ci accesoli(r,un flexor al antcbralului pe braf.


b) Marele palmar, rn mugchi aplatizat, se inseri proximal pe fata antcrjoarS a epitrohleci, apoi sc indreaptd in jos
qi in afarl gi se inserd distal pe fata antcrioari a bazci celui
cle al doilea meta<arpian '(fig. 127, 4).

Este un llexor al miinii pe antebrat 5i al antcbralului pe


brat. Accesoriu, este un abductor al miinii, pronator 9i lixator al miinii care lace prehenslunea.
c\ Micltl pclnur se ins.erd proxitrnal pe fat-a antrioare a
epitiohleei, se indreapti in jos qi pulin in afare Ei se inserd
.tistal
distal Pe ligamentul inelal' al
oarpuLui Sj aPone\-roza Palmar.A

127, 5')
-Este
'Ifiz.
llexor al miinii Pe al)tcbra! gi, accesoriu, un tensor al
palmare
aponevrozel
d) Cubilalul cnferior se inseri
Droximal pe epitrohlee $i Pe marqinea interne a olecranu.lui,se ittireaptd apoi in jos si se insera
proximal pe osul Piziform (fig.

r27, 6).

Este flexor al miinii pe antebraf;i un fixator aI miinii cind


aceastaexecutd migcarea de Prchensiune.
e) Fleron conun sLperficidl al
d.egetelor(flexorul perforat) prezintd un corp muscular aplatizat,
care se inserd proximal pe epitrohlee, ligamentul lateral intern al
articulatiei cotului. marginea rnternd a apofizei coronoide gi marginea anterioard a radiusului. Corpul muscular ocup5, deci, toati I5limea antebratului. Se indreaptd
apoi in jos $i in treimea mijlocie
a antebratului formeazi patru fasc i c u l e m u s ( u l a r e ,( a r e s e c o n t i n u d
fiecare tu un teudon. Ce)e patru
tendoane tre( pe sub ligamentul
inelar al carpului 5i se depdrteazd
ugor intrc ele. indreptindu-secitrc
ultimele patru degctc, pe care se
tnseri la nirclrrl lrazclorlaranqr'lor IL
19.

290

Iliq

127 Mufclrir
irntcr'rori
lri iLntelxitl,rlrri:

:i l epitrohi".,
bicep6, 2 pAlnrir
Drrr(.
hrahio-rrld,N!. 4 5
cl,bilal aDDalm.. nric, {j
ll 7 rot.rior.
Irisiform,
1Lrncl proqnrt)f.

297

T
Fste un Il-exor al falangelor II pe primeie Ialange q;r,
accesoriu, un fLexor aI degetelor pe mind, al miinii pe antebrat Si al antebratului pe bra!.
comun proJund aI d.egetelor (Ilexorul per_tof) Fleroral
rat) se insere proximal pe treimea superioar6 a lelei anterioare, pe trcimea superioard a marginii interne fi a lclei
interne a cubitusului, pe ligamentul interosos cubito-raclial
gi pe fata anterioare a radiusului, sub tuberozitatea bicipitald. Se indreaptd in jos fi, ascmcnea _llexorului superlicial,
formeazd patru tendoane, care aluncci pe sub ligamentul
inelar al carpului s,i se indreapta spre ultimelc patru degetc.
La nivelul degetelor, tendoanclc flexorului plofund perloreaze tendoanele flexorului supcrficial 9i clevin dcci super.{iciale. Ele se inserd distal pc baza telei de a treia falange.
Este un Ilexor al lalangci a treia pe Ialanga a cloua ;i,
accesoriu. un Jlexor al lalangei a cloua pe prima, a clegeteior pe mini gi a miinii pe antc'bfa!.
g) Lungul Jlexor prcipriLt al poLicalui se inscr.i pi.oximal
pe cele 3/n sr.rperioare ale lclci auterioare a racljr.r:ulur sr
pe marginea externe a apolizci t.or.onoide, apoi se indreapta
vertical in jos, tt'ece pe sub ligan.rentul inelar anterior aI
carpului Ei se irserd distat pe baza ultimei Ialange a policeIur.
Este un flexor al ultimL.i Ialange a policelui pe prima
Ialangd gi, accesoriu, un flexor. al policelui pe mind.
pro?lolor" cstL' ..r:r muqchi plat, de forma
h\ Pdtratul
patrulatere, si,tuat la part('a ir.rlctioari a antebr.afului, intre
marginea anterioard a cubitusullti ;i marginca qi fa{a anter-ioari a radiusuiui (Iig. 1:i:1, 2).
Cind ia punt't lix pc t.ubitus, cste un pronator.
Mugchii posteriori slnt in ltUr.ldrtol tlc opt;i sint tlispusi in doua pianuri 1fig. 128):
un plan sr,rperlicial, format clin patr.u mugchi turtiti,
care se ins.c'ri proximal pe cpiconclii si se indreapti in jos
gi induntru; d inafara-i nirr ntru a(cstia sint urmdtorii : exten. o m u n a l d . ,g c l c l o r . r . , s t e n s o r u l p l o p r j u a l G g e t u l u i
$!l
m r c . ( u b l t a l l l l p o s t 'c: 'r=l o\ l .s t _ a l x - o n c u l :
].
un .plan p|otund. fo|mat din patrrr must.hi srrbliri.
care sc indreapti ir.i jos;i
ir.r afari (deci se irl(.ruciseazi cu
292

care sint, dinafard-iniuntru,


mu$chii planului . superticial) 9i policelui.
policelrri,
aMuctor
uctor
al
sorrtrrl er.tonsor al
slulluLgdensor
-.-'-;torii:
Iunsul
:
lungul
urrnitorii
alpo.iicelui li exlg4sorul propriu

,-s:$$L.t{;
5l-ii-cl'exutul'

a) Ettensorul comun aL degetelor este un mugchi aplatizat. Se inserd proximal pe Jala posterioard a epicondilului,
se indreaptd

vertical

in ios, formeazil

inelar
[rer' p sub Iigamentul i1"]:l
cc trec
dupd
dupece
f: -."b !c"1i:lt::*
caipian posterior. sc indrpapta spre
ultimelc patru degete (Iig. 128. 3). La
metacarpo-falanarticulaliei
niveLul
giene, pe margir)ile fictiirui tendon. st'
inserd expansiuniln lombr.i,aljlor :i irrterosotilor. Toate a( estc tcndoaro 5i cxpansiuni
alcetuiesc impreund cpon,'-t:roza
a dcqetelor, care
s('
d,orsald
imparte in trei languetc, una medianS
gi doud laterale. Langueta mediand sc
fixeaze pe baza Ialangei a dolra, iar'
cele dortd langupte laterale se in-t'ru
impreun! pc baza falangci a treia.
Este un cxtensor al falangei a treia
pe a doua, al lalangci a doua pe prima,
a l p r i m e i p e m e L a c a r p .a l m i i n i i p e a n tebra!;i aL anlebratului pc brat.
b) Etlensort tl propriu aL degetului mic
este lung gi sublire, se inserd proximal
pe faia posterioare a cpicondilului, sc
lndreapti vertical in jos gi la nivelul
degetului mic se uneqte cu tendonul
e x t e n s o r u L u i| o m u n a l a ( e s t u i d e g e t .
Este un extensor al degetului mic.
c) CubitaluL Dosterior (extensorul cubital al miinii) este luzifbrm gi sub{ire,
se insetd proximal pe fata postedoard
a epicondilului Ei pe fala
5i marginea
posterioard a cubitusului. se- indreapti
|n.jos Si induntru si sc inseri clistat-pc
r a l a i n t e r n d a b a z e i m e t a ra r p i a n u l u i a l
v-tea (fig. 128, 2).

patru

tencloane care,

Muschii
Fig. 128 posteriori ili untcl)r lulllr

r
cubital anterior, 2 *
(ubiral posterior: 3 -e\lensor conlun degetc,4
propriu
crtensor'
inde\.

293

Este un extensor gi un adductor aI miinii pe antebrat.


d) Ancorwul a fost prezentat Ia mu;chii ircsteriori ai
cotuluie) Lungul abductor al policelui se insere proximal pe
fefele posterioare ale cubitusului, ale radiusului gi ligamentului interosos, se indreapti vedical in jos, trece pe sub
ligamentul inelar carpian posterior Si se insera distal pe lata
externd a bazei primului metacarpian.
Este abductor al policelui ti aMuctor gi supinator aI
miinii.
f) Santul ertensor al policelui se inserd proximal tot pe
fe}ele posterioare ale cubitusului, ale radiusului Ei ligamentului interosos. Se indreapt5 vertical in jos, trece pe sub
Iigamentul inelar carpian posterior gi se inserd distal pe
fata posterioard a bazei celei de a doua falange a policelui.
Este extensor al falangei a doua a policelui pe prima,
a primei pe metacarpian gi a metacarpianului pe carp.
E) LungLl ertensor aL policelui est un muEchi fuziform,
care se insere proximal pe fata posterioara a corpului cubitusului, coboard oblic in afari spre gitul miinii, aluneci prin
qantul extern al fetei posterioare a radiusului, delimiteaz5
tabachera anatomic5 $i trece pe fata posterioari a primulul
metacarpian gi a falangei proximale a police).ui, pentru a se
insera distal pe fata posterioare a bazei lalangei distale a
policelui.
Este un extensor aI policelui.
h) Extensorul propriu al ind"erului, se inseri proximal
pe faia posterioard a cubitusului gi a ligamentului interosos,
se indreaptd in jos, trece pe sub ligamentul inelar carpian
posterior gi se inser5 pe tendonul extensorului comun pentru index (fig. 128, 4).
Este extensor al indexului.
Murchii 9x!e3ni sint in numdr de patru gi anume : brahio-radialul, pilmtl radial ertern, o.l doilea radial e$tern
-si sctLrtrl suphtntor.
a) Brahio-rad.irilzt (lungul supinator) se inserd ploximal
pe marginea externd a humerusului, sub gantul de tomiune,
se indrapte in jos qi se inserd distal pe apofiza stiloidi a
radiusului (f.ie. 127, 3 9i 133, 3).
294

'fabel

recapitutativ

al

mu$chilor

antebralului

l N s E Rl l A

. flexor al
al mlinii,
flexqr al antebra!u.lui, abductor al
pronator,
miinii,
tixatol al miinii

Mic palmarlEpitrohlee
cubital
lenor

an-

Ligamcntul
Flexor
inelal ( irrpiiln tcrsor
vrozci
Fisifornl
Flcxol.
'ixiltor

al miinii,
i]l aPonej)almrrc
lrl miinii,
i r 1r n i i n i i

Flexor aI degste_
Flexol
coa II-a a !lti- lor. flexof l1l ar-rtemun sup6rbraiulu i
iicial
terioari,i a ra- melol' 'l
diusului
aI degeteIalangel
III-a a ulti- lor, ilexor al mii.l
nti

FIexoI co-

Flexor
falange a poii- lui
celu,i
3/4
ale

MuSchli Extensor
posteriorj co,mun al

ladiusului

al Po]ice-

Pronalor'
inleri
cubilusu.lui
itl

Epicojrdil

dege-

a telol-. exlersor al
exlensor: al
ltl-a
alc
utrlor { degete antebrallJlui
a

degetelor

II-a

$i

c x Exter6ol al dege{ ( ) tului mic

Extensor
propliu al
degetului
mic

EpicoDdil

Tendonlrl
tensor'ulrri
mu I't

Cubilal
pos[et lof

Epicondil

Ilaza
r( iilcirrpianului V

Exlensor ii adductor' al miinii

Vezi mu$cotului
Lung
ai) Radius $i cuductoral
policelui
ft exien
ai poli-

Itildir.rs ti

LIL

Lung exten- C ubitus


al poli-

Mu-$chii
externi

Extensor
proprru al
indextlltli

Cub.tius

Ilrahio-r'adiaL

Humerus

faPrimul
dial extern

unletus

Al doilczrrjr- l l p i c o n d i I
exle!'n

supi
r(tnoidd

Este flexor aL antcbraFllui pc lrra{ ;i. a(('csoriu, int('n inc


in miqcarea de pronatie sii de supinaii('. Cind antebralul csie
in supinatie, realizeazd o mi9carc de plonatie pine cind antebratul ajunge in pozitie inter:mediara(cle repaus). Cild antebraful este in pronatie fortatd.. efectueazl o mi$carc dc supinaiie pine cind antebraluL ajunge in pozitie intermcdiara.
b) Primul radial erterrt sc inserl prox;mal pc marginea
xternd a humerusuLri, sub lungul supinator, se indrcapti
296

vertical ir ios ii se insera dislal pe lala posterioara a bazei


celui de al doilea meta( arpian'
Este c\tcr)sor li abdu(tor al miinii pe antebrat.
c\ AI doilea radiaL ertern se inser5 proxima] pe epicondil
distal
F.e fata postcrioarala bazei tc'lui de aI ireilea mctaii
carPran
-Este
extensor al miinii pe antebrai ;i accesoriu, abductor aI miinii Pe antebrat.
d) Scurtul supinator se inserS proximal pe o lalcti
rupoasd situate sub mica cavitate sigmoide Si pe marginea
exiern6 a cubitusului, se indreapte oblic in jos, inconjurd
treimea superioare a radiusului qi se insera distal pe fa{a
anter.ioard Ei externd a radiusului, deasupra rotundului pronator (fig. 1311,4).
Este supinator al antcbratului.
BIONIECANICA ANTEBRATULUI

este astfel structurat


incit sa permite realiAntebraiul
zarea unor mi$ceri deosebite ca : mifcarea de pronafie 9i de
suPinalie.
rt'Migcarea de pronatie 5i de supinatie a antebra{ului
prezintd o importantd componentd a cxerciliilor Iizice pense lirsutru rnembrele supcrioare. In s'rrpinatie, antebratul
ce$te in afard, iar in pronatie se rdsuce$te induntru.
prona{ia vine de la cuvintul latin proEtimologic ruh'e : a te inchina la zeii pSmintului, iar supinalia dc la
cleetuau
supinare:a
la zeii cerului (romanii
te inthina
aceste ritualuri religioase, cu palmele indreptate |e in jos.
fie in sus, clupi cum invo('au. fie zeii pdmintului. {ie zeii
cerului).
Forma oaselor antcbralului joacd ur.t rol important liadiusul liind mai lung in jos decit cubitusul. permite ra extrcmitatea lui inlerioard si rcalizczc in jurul extrcn.riti{ii inlerioare a cubitusului o milcarc dc invdluire (iig. 129). ln plus.
radiusul nu cste re(tiliniu. ci bicudat. Pini la tuberozitatea
bicipitald estc oblic in jos iniuntru (cotul s ILP;'lLaLor,
deoarece
pe el so inscri
mrtqchii supinatori), iar snb tuberozitatea
bicipitalS este obii( in jos;i
irr afari (cotlll pronator, dcoarece pe el se inscrir mu[chii
pronatori). Cum sc exprimd

297

Jr]IasrnoDtcuil cclt cioud oasc ale antebralului au aspe(._


t u l u n u i d _ u b l uv i l l b r o rh c n . c a r e a r o c a p i \ o t c e l o d o u A a r t r _
culatii radio-cubitalc.
- In timpul mi;cirilor de prono-supinalie. cele cloui articulalii radio-cubitale ac{ioneazi concomiter.rt, elc lormind

Membrana interosoasdradio-(:ubita1d,care umple acest spaconsidcrati rtn vcritabil .ligamcnt extra-arti(utiu, poale Ii
de. o_mcanostrltctuld propric ^care-i dezveluic
dirpun"
iat 9i
i o t u i i u c a L i n m i 5 . a l i l c J e p r o n o - s u pni a l i r ' . I n c e J e t r e i p a trimi superioale alc ci, fibrclc sint indreptate oblic de sus

fr
ill

{il

tf
B

Fiq, 1:J Depiusitroa cxtronrit..rlii infer.i_


o:1r.c iL r.ir(Jiusului in jurui axoi irir, in mjr_
.irrilc de pronatic si sll)inalic:
_{ _ sup'naiie conrplclJ: R _ DlrTilir inr.nne_
pron:rljc c.Drpl.t::.
dia.a: C -

ditr pLrnct dc vcdero IunclionaL o singuri aliiculatit, si gisrndu-sc totdeauna intr.-o pozi!ic sjmilari clt, pr-onaIit, :air clc
supina{ic (legea homologiei celor clouir articulatii).
Deli unii autori fTonlon, ,\1. ,11. -\1ir-liasirnor. c,.Li,.)t olrtestd accst Japt. majoritatea (.clorlalli autori (,\f. llilltl. (j.
P . a n z a c c h i ,d e I a C a r m a 5 i r . o ) a b .e t t , . ) a r r r l . . r n o n : t r a t ( . i - rs p a _
tiul interosos intcr-r'adio-cubital prezinti in cursul miscerii
o serie dc modilicirli. mdrinclu-sc fic ir.r pozilia intt.r.mediarij
de semi-p|ona{ic,supinalie, fic in pozi!ir. de supinalic maximi.
258

ljl !-ca do tcns;une it nr.ni)ranci


I.i!1. i:t)
intafoslras{
rrldro cubjtitk.
estc rlrili rnare in
tioTilil r1ii,l Ire miini (d), decit irr pozitjr
ati.rlat (b).

in jos;i
clc 1a rarlirLsspre r:ultitus, iat. in pitr.imca lnferioare dirc(tia iol sc inr,erscau:i. Aceasti olientarc late ca
diferitelc lorfc clc 1r'ac{iune fi de compr.('sirrne dilrcti
asupra membranei sii poatd fi in cliferitelc pozilji qi rnisciri ale
antebratului Iepartizate in mocl rrnilr,.iln asupra cclor douA
oase. Fla face. clc as('n',enea. <a fib|cLc. mcmbranci
intero-

299

soase se fie in special solicitate de {orfele de presiune, cum


se intimpld in pozitia stind pe miini (fig. 130 a) ii mai
pufin Ia fortele de tractiune, cum se intimpli
in pozifia
atirnat (fig. 130, b).
ln diferite pozitii ti miqcdri membrana interosoasd sc
gdseqte dcci in variate st5ri de tensiune. Desi J. Potrick
(onsidere ce acestestdri de tensiune ar .ti insignifiante, marea
majoritate a autorilor, printre care V rnt. Lanz si Wachvrruth,
I I . C. Fang gi colab., G. Monticelti, L. Perugia gi R. ?acci
au demonstrat cd starea de tensiune a membranei intcrosoase
este maximd in pozitia inter.mediare de semi-prono-supinatie
$i cd ea diminueaz5 in pozitia de pronatie.
Axa biomecanici a migcirii. Dupe conceptia clasici, migcarea cle pronatrie Si supinatie care este o mi$care de rota{ie
sc executd in jurul unei axe verticale, care trece prin mijIocul cupuioarei radiale, se ir-rdreapti diagonal in jos, atinge
marginea mediala a apolizei stiloide cubitalc gi sc indreapii
spre baza celui de al cintilea deget (Iig. 131, a). Conlorm
acestei teorii, care exciude orice posibilitate dc migtare simultand a cubitusului, capul radial se roteaze in articlrlatia
|adio-cubitald superioar-5,in jurul axc'i biomccanicc, in timp
(c extrcmitatea inlerioari a radiusului se deplascazi. din
articulatia radio-cubitalA interioarE, in jurul cxtrcnrit!tii inlerioare a r,ubitusului. Mitcarea s-ar realiza astlel. cxclusr,..
prin lotalia extrcmit6tii superioare !i traDslaiia extrcmitatii
inferioare a radiusului, in jurul cubitusului r.ar.r'at. iuca lol
rlc pivot fix.
O serie de attori (Gregoire, IlttlLkrar;]:, Poirier, K. Legoenhagcr, O, Foerster.etc.) considerd (.a axa biomecanir:i se gdsc'qte situatd mai lateral, trece i1 alara epi[ir_ci disiaie
cubitale gi se indreaptd spre baza celui de aI trcilea (],'gct
(Iig. 131, b). Ea trcce astlel ci.riar prir.r plannl m(.diosa{iital
al antcbraiului gi aI miinii.
S-a constatat insi cd in majoritatea mi$(irilor' (ubitusul nu t'5minc imobil Ei deci axa biomecanicii de mi,qrare nrr
este stabili, direc{ia ei rrariind in raport cu dileritelc nctesitdti de migcare atit ale antebraiului, cit 9i ale intregului
merr*rru superior. A. Kisselbach ajungc astlel sa sistcmati300

trei-subtipuri cle pronaiie-supinatie' Iegate


zeze urmetoarele
complexe de mi5care ale membrului supoif"posiUif itaUle
rior'

'1::t
trirt.

A*,-, trio*1"4,,;ci il rrri9c'r'ii Li'


pfono-stlplnallc:

a. conceDtia clasicn
genhager,

b
c

cl)ncoplia
conceplia

lui G-'t'glrrLe-Li'r'rDrocie'na'

'purd a radLusului, fald' de axa


A- Mi;cdri dc rotarie
i m o b i l d a c u i r i l u s t r l u i .A r ' r ' s t c m i l ( a l i s e i n t i l n c s c e x (e p l i o nal gi sJ realizeaza din punct de vedere aI mecanismttlui'
conform conceptiei clasice mai sus descrise'
B. Misc(iri tlt rctlalir lilsard lald rle o axd, biom".cdnic4
oariabild. in cadrrLl mi;cdrilor i:olalc ale cntebrat?tlui A\tr
301

tbiome(ani( i sc dcplascazir in timpul n.rig<'drilor diagona] irL


a.tai'i. Supclior, ea continu6 si trcace prin (upr.rqoara radiale,
dat inleriol sc prclungeltc unclela inir'-un punct sitllat pc o
clistanld nrai largir, intle baza ielrri clc al tleilca degct piDi
la baza policelui (Iig. 131, c). Este \o|ba. deci, dc o migraliLu1c a axci in rapo|t cu nc(a'si1i!1iic cit rni;cal.c a1,' antcbra{ultri (.1. P. Eo!c-1?irres, I3ttrntarr,J. LLrt:, D. Rox ii ('olab.).
C. ,l;li,scriricle nttalic ltltcre JallL ric r, nrd biutLecotTiit |ei'Labilci. itr (adnrl nlitcairilor rotatarii alc i?rir-cqxl?ri ltlembr'tl
stLperior, r\ccstca sint miSr'tirilc c,clr-.rnai 1r'r:c\cnt iDtilnite in
t'ciircar,i'-firli(ii rii .,ilor''..ca cle aitfcl .i i'r ..ia'.a alc toatc ziioj.r.
l\iilciiriJe dc fot.rlit ;ric membnilui
sr.rpr'r'ior ir-r totalitatca
lui sc |ealizcazii in .ju|ul ur.ror' |aijate
arc iongituclinaie
totale. (.ar(. rczultii clint)'-o sr:ric clc clifi:ritc axc par(ialc.
c l i n t r c r ' a n , a x c ' l e r n i ; < ' i r r i id c p r o n a ! i e l i s \ r p i n a i i c t l c l a n i r t : ilrl antcbralului nrr rc'plezinti dcr'ii o pa|tc (ompon.ntl.
\Iisci:ile complclncntare alc cubitusului. ir toate ccle tlci
subtrprrri cic plono-supina1,ie, roiatia ;i mi;carca clo inr'?ih.tire'
realizata dc raclius replezintd acliunca principali. In primnl
tip ea rcprezintd rhial alliunea unici. Dal in subtiprtlilc
B 5i C alc, prono-supinaliei cubitusul nu mai rlmirle imobil,
ci prezint:r Si cl o serie de cleplasarriatit in plan lrontal. cit
li in plan sagital. Asupla cxistenlr,i a( estor miFciri complcmcntarc ale (ubitusuhli. ( a!:e insotes( mifcarca plincipal.-r a
radiusului, s-a atras (lc mult atenlia f.Duche?rne, IllLlLl;rant",
lVirrsloro, I'ick, ,Slrosser, Braus-EIzc, ct(.) li elc au losi (onlirnaitt
dc toli ccr-cetitorii rcccnli (1-?r:tiiiinglwf
l, Vatlttcro'
Gtntzales, .Frosi si Ro?r(llli, R. D. Ratl, lL
Burm.cn 5i roLab. etc.).
II. Treuisi, si R. Scioscio au conlilr.r.Iat exislenla nrii(iirilor complementare aie cubitusului, folosin(l meto(la stcreos(opici roentgenlotogrametrice. '1. -I{issclboclt. a fd(ut un inclouir bro5r:
tcr(sant crperimer:t pc el insu;i. introducind
I{irschncr in plc'h.rngirea (uLritusrihri 5i radiusului, urtnirir-rcl
dcplasarea <apctclor liberr: alc brn5elol in timpul milcirilordc prono-supinaiie.
lleztrltatcle (oroboratc aic tuturor a('cstol cerccliri alt arir
tat ci dacai se plcari din pori{ia dc pronatie maxime pentlrl
a se atingc pozitia dc supi!la!it' malinri. crlbiiusul sc rli:nlascazd la inceput in extensic si spre inirtutrtl. iar la slirlit

302

1.11. 1:i) -

llccrnismui
irronol!el
u,
til.' .r1 d:rr I'u'' ri I
rl, srir>inirlie maximl. NliSc'rrilc com( r t l ) i t L l s L l l r ti '
lilornentlrre ale

\l,r.r.
slt )rrliti rl

'
I
r,'r ncl r'. I I r
hrah ' '3'l 'l : I
n a Lr _ : : t

;,'.'..

or' 'r

r',

llls :

'r 'l 'l i


-"
r'rr

';

:l

l'll'
sir|l

tin Ilcxie si spre in alara (fig. 1132).lli;carca d(, Iarcr-alitate


a cul)ilusului, dupi Co.\'toi?r(/,r-,u arc o amplitricliDt, mai nrar.r,
de 10'.
Xligririle contplenlentarcalt hurntru ulr.i. \Lr lium ti r Lt,rrtusul, (i si humerusul prezlntd in <.irrsul iJrono-supina],i(,i o
seric clc mii(dli complementare. Cind prono-supinalia sc lca,
lrzeazii (:r1 cotul la unghi drcpt, in supinatria antrebratttlui sc
proclut t' qi o rotaiie interirir a ilumcrusului, iar in pr.oDatia
ar.itcbra!ului c.r mi;care de r.ota!ic extelne a humir.u,,rr[rr.
Irrima provoa(i o dcplasarc in adcluclic a cubitusului. rar
secuncla in abductic. N{i5cirrile complementare de rotati(, aLe
humcrusului au o amplitucline clc g
12".
Lan{ul muscullr'. ProDo-supiralia estc realizatd c1t. un
cuplu de lor{e musculare antagoniste. rcprezentat pe clc o
partc de mu;chii plonator.i ;i pc clc alta de muschii supinatori. Valoarca cinetici'r a a(,('stor (louir grupe musculare cstc.
dupi .ll. Poporclla-Trccia, prac.tir. irlt'ntici: 1,6 kilogramln('t r.i
pcntm
pronatori 5i 1.7 liilog|antmetri
pentm
supiniltori
(fjg. 1:lil).
Tabelul schc'matit' al mu;chilol prono-supinatori, cu inst'r.!iile lor', este ur'nlitorLll :

r:l
_!_

I'RON-'\ I'(JRI
a) plincjpali

Rolur)cl pi-i)n:ltof
I ' . . i . . . 1 i ) r - o : :Li t( ) f
Pr-i|n

b) ecccsr)rij

r ' : ri i i r i

llpi l.rohle.r huIn( r-.rs 11-1 ini

l,' l
Lir icondil

Br,:.i

inI.

r r Lrl r ' - sr

:) - r] :rrJ
]l

e\l
lliir',

l , ' : ln l c a r r I i ! i i l L :

Drilmirr-

Li)i1r1trl!c

Blrlal mrl;lcerp
II

B|ahi(rr'adial.

ll.irna'iLts
l l i j i ( r)n c l i l
i t L rm r J s

Sl;ll)idl
()lccren

r':rdiLrs
cLrbi-

( LLrl

.-.-l

,l

.'----'
SUPINATOITI

@)Prillcips.r
b) accesorii

Sr'r:i
1r)r

s-lprra-

Brr.,rs

i)r-irhirl

ll|iri)io rarlill
L,lxlL\nsn| l)l.
i n (l l ] x
Lrr,:t e\1 t) 'lt-

( i l
'\ir )lizr
r,,:{l: rrl)rl -:r:
Il-rn-r:.r!
L'rn.ir'ili

i -l!.r
irnt-ell.
::Ldilrs
'fi1lrri.
btlip.
r.lC:.r\

Ilrrrrl iir\
I!
i.il:l

StiloiiliL ri!(lius
'fenrlr
r
e:il.

( :rbitus

Lhza ii,l:rngA iI
police

Migcarea (Lc lirorlatic sc leaiizeazi ptin atlittnca a doi


..
mugchi principali. r'otundul marc li petratul mare (Iig. 1i131
2) 9i a mai rrulto| mugchi accesorii. Roltlnclul pronato| a('triodc for-{i Ia in(eputul mi;c iirii clc proneaz5 cu ma\imum
natie, in timp ce patr.atul pronator actiorleaz.i ('u maxiuruln
de fortd sprc slirtitul mi;cdrii de pronatrie.
Un alt muschi (are intcrvinc indircr:t in lcalizalca pronaiiei este an(oncLlL, carc ar avea |olul, clupi K. I'engcrthaget.
de a deplasa cubitusul in afarir, in timp ce radiusul se roteazd in seus opus.
Migcarea de supinatic se oblinc tot prin a('tiunca a d{)i
biccp.ttll brohiol
mu$chi principali.
scurllil
.siipirtolor fi
(fig. 133, 4, 5) fi a mai multor muqchi acc:esorii. Scurtrrl
supinator este supinatorul principal ;i aclioneazi cu maximum de forld in tot c\n'sul mi;ci'irii atulici <rincl antcbra{rtl
este extins pe blat. Cind mig('area dc pror"rr)-supinal,ie sr
executd insii cu ('otul Ilcctat Ia unghi drept, biccpsrtl brr.hial de,,,ir.rc('cl nlai impottant supinatof. deoati'cc in a(casti
pozitie e1 dispunc clc o pirglric \-irtualit Si (lc un tnomeil
al mugchiului, maximc.
Dit-ttre mttsclrii at'cesotii. o lti lilinc lrai conlplc\ii o pr( zinti,"l brahio-radialrrl. EI cste pronator'. r ind so pornc-stc clitr
pozil,ia dc sLrpinali(, masimi pin;-r Ia atiDgcrca pozi!it'i ir"rler-mediare cli' semi-prono-supinatic fi ('stc supitrator ciucl sc
20, ,\nil.iIr:L rrir.ri

i r , r L . ji r r D x i i r : r r : L Llio . ( ) r i i , ' l o r

305

ll
porneStc din pozilia clc pronatiu lttaxima, pina la
ati0ocrea
pozitiei jntcrmediarc dr. scmi-pr.ono_supina1i,.,.
Elemente limitatorii. Prono-supinalia cste linritati in pri_
mul rind^dr: tonusul mugchilor pronatori
$i supinatori $iprin
punerea in tcnsiune a tuturor
tesuturilor. mc,i al., a,.,tcLra
tuh"ri.
Pronalia cstc. limitatA prin ir.rcr.uci;ar.ca r.adiusului pc
( U.b r t u 5 : l ( . o m p r i m a r e a i n t r . , .o l t , a J l ( , x o I l l l p r . , , f r r n , l
i
al rlo(t,_
telor 9i llexorului pr.opriu al policetrri.
Dir crselc ligamcnt(' intcrvin 5i clc. Ligamentul pitrat al
.
h-ri Ddnuce, al articrrla!ici I'aclio-(,ubi talc- superioire. cart:
estL. relaxat in pozi!ia intcrme(liari cle st mi_pi.ono_sr.rpina1re,
se,pune in. tcnsiunc la partca lui anterioaril in timpul supi_
natici maximc !i la partea 1ui postcrioard in timpril pr.ona_
lici rnaxime. De o importanld ji mai mar.e cste liga;ontui
t r i u n g h i u l a f a l a r . t i ( . u l a t i e ir a c l i o - c t r i t i t a i c i n [ c r . i o a I r , . S r r p u r a
tia maximd cste limitatir dc pLrncr.easub tensiunc a las,.rc.u_
iului lui anteriot'. iar prolra1,ia maximi dc putrerca sub len_
siur.rc a fasr,iculului postcr-ior. Ihtptrlra ligamcntLllLli tr.iun_
ghirrlar sau smulgcrea stiloidei r.ubitalc clt,'ia bazir atlagc (.a
o <onser.in!5 imccliatii aparilia luxalici
r-aclio_cubitalc ir.rIt_
froafe.
(loniometria. Ileconranclirm c,a detclmi,t:t.,, i . i)uiontftr.l{.ar
sA st facri cu a.juto].rll l]nr.i olaDseic gl.ailai(, as(,/al(,
l ) . . ., ,
masal clc o inilltimr- uoit.i\itir. Ilolnar rrl \ il sia
L l r - r\ r : l u l , .
l
l
r
i
( u b l a t u l l t i n t ' f i x a t l a m a s i ' r .p ( , z o : r i t u n l j l - i i u l u ir
l r a q r L r . a LriLr
p l a n s c i r . i . c ' r r r - i r ' f t r l o l r , r . r a n r r l u ii L t r r , n t r . u l a c l s L c : a . r l u i i t - , t , . ,
l ) 1 ' a t L l io t i c n t a t 1 a z t r t i t l i n i n c l i r i m i n i i l t l t l ) i t t a r i r . r r i l L r r
g j r n ( . s : r i l c p i i s c a s < . i ci l i a m c t r . r r l r . r . r - r . u j Lct jl a c l a l a t
illar,,r,tel
L r m a r i r ' r , a . l n p l i t L r ( l i r i j i L . r m i l ( a r ' . . s ! \ a I a ( ( , p r : i ri , r i l t 1 , ,
sus in jos (lig. 1iJ4).
AmplitucliDca mcclic normalii a D|onatici-supinalir,i artrr.L,
( i D a t c a s t r i p o z i t i e i n c a r ' c b | a { t r ) l t i n c f i r : a t l a p l t r r r s r . t an r r
p f f n t i t e i n t r a r e a i n j o i s i a a l . t i c u l a t i a i : : ra D r r l o - i I r t _ r r , . r .) a l r
( ' s t ( ' d ( ' l B 0 A n t p l i t u ( l i r r . a p l i , n a t i ii - \ L r l l r n r j i . i p r s r r , , c , s t r .
tk. 190 clcci clifcrcr.r{a rlintr.r' molti}itatca pasir:i si rt,r
3,Ii\r ' t. ,l, lt,
1 \ l ' ( u l c i p c e r t p t ( . a f c . s ( ' r c l i l i z e a z : i n . t i s ( . a f f al t o r n c s t o c l l
_
la pozi!ia dc supir.ra!ic ma\inrii. c.olrsiclr.r.atiirlr.cpi pirnc tr.rl
z c t ' L t( p o z i \ i a g o n i o m e t r i c i c k s t a r . t ) q i s e ' t c l n t i n i i n c c a c l i ,
p r o D a t i c m a \ i m : r . c o r r s i d c r . a t i i ( l r e p L p o z i t i ( , ? r ) i r i o t - ] - l i !, it r
306

normal. sr'lr-liier('ui pc (alt sc exc('util lnl:ifinali. 1n mod


rl'l)'a at
^-rt. ':r"a,
;art ' pr ' ir'' ' l '
:;;;
"s, u, P t n a \ r e l ( ' ! l I i )
.ensul
"'",Impiiiudinc.
de iliit rrtc. .i\rrlpLittl(l,irr':i clc L'r"-rt:o-'r'tllitln
.r.ariaz;(rl \irsta, \exLIl. starca llc antrcllamcnt si ('ala(1ie

ri.t
a.

( ; o r ) i o r r r | l : : r 1r r f o r o ' r i P j r l r r ! i

i;1

Itatial

'

r:L b

lrozilr.r

i ) r ' p l : : rs : l i
L

:iLrirrjltr:t

r - ' r (r r r :
tnrr

'rtr'L

individLralc ale subiet lilor" ln gcnelal se poatr'


ci ca cstc clc 1tj0" pc ar(ul d(' celc 0! (-!upinalia
"onrla"r:u- ilozitia anatomi( il a antcblatuitli : pozr\la gonlomaximd
: pozi!r('
metricd de stait), pini Ia 180" (pronalic maximir
goniometricd linale).
Varia!iile inclividualc alc anlplituclinii prono-supinafieiaLr
(a irr
Iost studiatc cle ldtrc J. I'utz 5L pot Ii s''h('rnaliratr"
tabelul din pag. 30U.
Dupi crim"."zt1lt:r din accstc date. inaitrlarel in lirsti
atrage (liminualca ampli|.rclinii miicirii. iar- Ii'mcjlc prczjnt'
(lc( ii
in cidrul {iccirLri grLrp dc vir'stii amDliiuclini mai mari
b d r b a 'l i i .
In migclrile (lc I otaiic aLt' iLrtlcgulu i m('mbltr. sttpcrior'
la amplituaiinile clc prot.lo-sttpirral:c lLle anteblat"llul ^s!' asociazd si mis(rir-ilc de rotatrie' aie DIalulrri. r-('aiizat(' in ar-tiamiilitllclinca
culatia' scaDulo-hr-rmcrali. Ac casta lac c ca
totale de rotalic a intlegului mcmbrlr supcfior si sc clltblezc
teristicilc

20.

307

in Ilcxie gi spre in afari-r (f, \


a cubitusului. dupA Cnstcil I I
d ee 1 00''..
,. rr,, .\

, , ,, , u ',. ,

_lfi),

N l i g c a r i l ec o r n p l e m e i " i - , I i
'
t r i s L r l c. i s i h u m e r u s u r \
\
lizeazii trr cotul la
p
L, ro
O,/
P rr oo {{llur l, ',,, ii ii u
a t, b
b rraaltu
r
u
rl u
l luiui o
i
o
j
:P' !l i,m a , p r o |r q '' ;; i: 1
. 'o' . rr lrnn. .t al a li 9gi i! .. i;
<
ilumer.usl'!,\\l\
Lln1.

cLrplu"!
Parj ?
to''
"

I
I

ll
I

;' .' ' "-

1
i _ -r\-: ,\ \ I
r,

l-

r . , ., ' u , . u , ,

r;;,

cmatic
.ii*"Jrl'^""':i
:'ii'"'^1L:l:'1,
ra.rt,in
l o - r ,Y,:.?";'H'i;''
cind mclnbtuL sLlPul
r r 1m i - r t o a l c l . ' i i t u a l i i :
-"-

lrsq:....r
t .. . !1 .
1

,I

rir.

ratle a a n t e l)r.alui Lr1.


implitu(linii dc mil--.,e i ilttcr'I1c a itLtmor.Lt.... rnar pulin l.otaiici cxter.rl(, a hu,..- nu ('onhibuio decil ru 30 1/,\1o.s?nl)i?
1ei tilJ.
. ro!lo-sui)ijtirliit in rirrclc exer.cilii lizicc. pr ono,srrpinalra
arltcbratuhli ('stL. o (.ompon0l.ite de o dcos--bitat importarltii a
trtturo! misi(ilrjl(Jl {.are s(i exe( utI (.ll mr:librcle supcrioal:c.
i n c l i f c r L . l t tr l a r i a r c s t t ' a a ( l i o n e a z : r { . a I a r r l u | i t , i n c m a i i c c ,r l e s ,
chisc. saLr incliiso 1n pIus, prono-supiri at ia cst(, i n (lispensal)ilii
f t r ' t - . r r ' l o , 1 1 r 1 1 p l c r l 'a ; c ' 1 t r | h r . r s i r r r . t i i r l i r o r . s r , l o I a p a f a t c \ i
r n s l r ' u n r c n t L .s p o l ' t i \ c . ( l e o a r e t e ( l a t o f i t i i c i l a l a p a l m a r . i a
miinii sc poatc oricDta in toatc <lir.cc.!iilc.
i ' i ( i r i p o r i l i ( ' s a u r r - i s ( . a l (r.l i r t r i I t . u l c \ c ! ( i \ i i l o t . f i z i r c
p l c s u p l l r . r co a m J t l i L u d i n t ,r ' o n v c , r a b i l i -crl e p l o r r o _ s u p i r . i a l i e .
Cinrl
mcmbt'rrl srrptr.rior.actioneazi:l ca rrn laD! cincmatit, clcscltis.
p t t t c m i D t i l n i ( l i n p u n ( t d c . r ' c c l c r . ca l a m p l i t t r d i n i l o r . r l c p r . o r . r o _
i r t p . r t j . , l l l m i l , , a . - 1 . .. i l r r a ' i i .

\:ftlr

rr90'
rr0.
:8r .

, L r L r. , , p

n,, i

intrlni

lLl 2 -'
r "' :r t- '

_] ]

ir.

SLrlilar
t anollr.i
( ; r ' r . rl u l ( , , ( l i s . ' . r , J l . i

grularrItrlrti (ir1(']llati('-cit'schis
1 n c o n c l i { i i l . .d
: '' lutrLt alt
puntt
Iuindu-gi
acliorrcaz'
^.tj muscularc prurlo-suplnat;;lie
(ontra(t:t izotonic
pc capcte'Ic.lor ccntraic' sc
l,?tai'i."".i.

1 n " 1 . r ' ; i . ' " p" .uti

,.\

|ir: lr.

r u p r n i r l ' r ,) ' r i r )r r ] r : i
s{'mi-pr.ono-supinat
ic
1300
r J r ln 3 , j , , i : r a ] \ i r : . a r

Atil'lrat
Atirnat
Atit[at
pe miini

0"-supina!ic maxim|t
9{f' = sL-nliProno_sllpina-

ctl mijnilt' l'rsuci'rc rn al:rIIr


cri!iil: l Pe lriighiL'
siLno
cu miinile t:]sucii.' itltruntrLL
l

1ie
1ll0r'- pr-r)nnticmaximi

ciLicmatir:
i::l]]t'^lt"'
L.r toncli!iile clc irtt't tt aLer lanl;r-rlui
luindu-li lr^unct
ior.reazii
acl
ti." rilorl()-srlpinatoarc
p"t""-,ir.i
pc-r'ilt:r-icc'(spr(' pr'rnctcle -(19
Iix cle ir.ise|tic po c ll('t('lc .Lo|
ar'1r<tncaza
.,,,l irla. La izomt tt it satt izotorlit ;i
,.oriii,-tl
""
l^",.u,,o,supina!ic.
t'1,!1"
asupra capttel"r' Jo], :
ciato'it:L diVC.s(.B l o ( a r c a m i s ( i l - i l " r c l | . P -1tr:actu.i
consoliclatc al''
- " , _ i , , f r . o L u l Lpttt'tugit:
li.
,rli,titrsc o s g c r l l l a l . s a r r
1".;;.;;-i,'--,;;itin
s i r - , ( ) s i o / (r,' a c l i o ,ut b i t a i t
n!"nlu.
alc
ploltrr'cl posil--ilititilc. clt' mili at c
ii
tirlbtu
;$i;;;,'-;i".)
membrclor suPt'r'loar('.
G t l ' , fL

MIiNl[ $1 l]llN'r

t"qll,till.l t1::*bit

NIembrr.tlsup('rio| sc t'r'mi i p|infi-un


';".;
dlr.-p1t'indisp( rr:jabil compli(atclor' ,plo{c'sc
.1"
f;, ti
ai-lxcmtt-tttla '\' est s('gmt llt tcrminal,
tnLttlta
hensiune si",.r;i:

;i"
i;;iiii;:'.,;"'i;;':.;"
i;
o il 1,tit*^.'ll.:t"1i;Ti::ilfiil
"l 1.1'!'i'';'

;"[:';'i .]i*"11Ji
::il, i'i;J;l:T i:]',
fi
l'"",-lii,x'i;
i.
sensibilititi
Denumilea

dc mt[il

prol'int'

"'

t k ' l a ' l a r ' i n c s rt t l . m a ? l r t \ " ' l c r 1 -

a""u'.'.tireacL' .m provint" in rtncle

m a n ) r l r ' l a l a l i n . ' s t! t 1 1 ' r a - 1 r 1 1


f iloqt'n"ti.a a ornLrlrll - 1 tt,".].,,".potti;'ild",,f;;,
prtnzdtoart a nriinii' I:rrJ aparrcor-cs
bild flri o dezvoltale

"",".t"ili';';i],;i,,.'iitiuil
l i m b i . r . u m -l.,rtoitu-r"u
ar' fi pnqle/a (om

309

t-

Sub ? lni

7-13 .Lni

1 n c o r l c l i ( i i l cd . l u , r r a l . . l r ' ( r l l r l i ' i : " t r ' u t i L t l s r ) t i ' . g l t t .-tj


musculare pruno-stlpinatoare a(lioncaza Iuinclu-9i pur.ttrt
ne
t .atzl i,ni p ( ' ( a p r . t t ' l c , l o r t t ' n t l a l , ' . . o , o n t r a ( t u i T o t o r ) i c
[ l - -xadcel i oi n
astlp|a (ap.toluI' lot pcIifcrir''.
si
-'
st-tpt'tior a(:tioneazal ca ttrr Latrl c incmatic
mcrnbrul
Cind
rrtmitoarclc silua!ii :
intilni
putcm
inchis,

BvF

B
I:

l(r-J0.Li1

F\J|''L,L1i, ..

il0-6lr;|lti

152.
I {j:'

peste 60 ani

i4]"
I.t8.

ctc. pr-ono_suprnalrca arltebratulur,


li]..i ,.U.: astlcr
lTflltud-irl9i
arungind
ra 36{)''.Dubrarca ralo.ii anrplittrclir.riiirc'mrs( . . i r 1 sr .f ( l a t o r ' r , f t (i ,n.
!ici i,ri;i,l,, ;-lr;;t.;J_
J r r i r . r . i Ll irni d l o . . a'.ota1ici
sr1ltu. (?r'c csti, de 1il0
5i rnai pulir.r
c,,\tcrne a nu_
molusrrlrri, carc nu c<rntribuic dc<,it
;i[i'f,rr^r""r.i",lirf.
"*
- . F l o r r o - s u p i i r i r t i li n r i n e l c c x e r . . . i t i il i z i c e . p , ' l , , r l _ r . , p i " " C r o
antcblatului
cs1l, o (.omponontdclc t_ra..,rrtGite'i,.,rpori!r,,,,
u
t"Lrturol mi;cirrilor (.ar.(,se c\ccutal (.u
mcnrbrclc i"il;.i,,.r",
t n c l i l c l c n t c l a ( . .aj ( . e s t i , aa (
t i o r r e a z i , o f u , l 1 i il,c l s c s a l r i n r . h i s c I. n p 1 u s ,p r o r - r o - s u pai tl i] a
r "n. i_t i f
c s t "ci ,rlnt ,t rl ins.pf ;e"n" 'r' ,, a

i o I n ) a ' , ( ) l( . o m p l ( , \ ( ,a l c p r i , l t , . , r sI i. n t i i l i r i , r . :
I,t, ,,0-,..,,,,
ir-rstrunt('ntc spor.tivc. cleoa|ccc (latoritij (,i
",
fala palmara a
m i i r . t _ i si ( . p o a t ( , o r i e n t a i n t o a t e d i r . c t t i i l c .
p o z i l i c s a _ Lrr. j s r a r c r l i r r r a r r r r J c x t l c J l i i l o r .
Iizicf
,,....1-l..r:,,,
o anrplituclino convr,:rabilii ao p.url
pl,,u1i".'i:i,.r,r
o_r,-,
f].i:lpl'],.
nli:,mb.rt sup.r'i.r. ar.lioneazii {.a
un lani ,:i""n'iii,I'a,.., ,r*
(ljn pun(1de vcctcrcor u-pitt,,.ii"it,,,:',r"lri".o]]lI:li.lntilni
s l r p l n a t j . r t r m a l t o a r e l cs i t u a t i i :

\nrlrl

SUlila
l an.)1a.j
!,: r,llial1.. { i\t.

r i l lI

\' ,]r :

L{ J i . r . r I

r,,-(,trir) lirl

,r-:srit)rnir1i., rlr r) !rr:r'r


90o=semi prono-suDinal ji,
ll0i-1B0o
l r l l r - : l ) r . ,i : r , i , , t i , i l \ i n , i - l

I iisuc:if
Atimat crl miinil.
Atirnat ciriiir,rt Pe lrirrghi.
riisucii,'
-Atirnat cu miinil.
pe miini

;i

\dplirr,

0' - srlpinalic maximl'r


90' : somi-pror)o-supina-

alrrl ir

ixaLLlnlrLl

1 8 0 " - p r r ) n a 1 i em a x i m i

L-L cor.rcliliilc clr: Lrutrt aLc LanlrrLtti (in('matic inchis, gltt-p e l e m u s ( u i a | c D l o | r { )s l r p i n a i o a r ' oa ( l i o n e a z i i l l t i n ( l t l - g i p u n ( t
fix cle inscrlie pc capt'lc'Lc lor p('r'if('r'ice (spr-c pr.trrctclc cle
,sprijin) se (oDLla(ti izomctri( satt izotoriir fi a(lioncari
asupra (apetclol' loI t t'Dtralc
Bloca|ca mil(:rrilor clc 1.rono-supina!ir.. (latorit:r di\ersclor r'auzc clc otrlin patologi( (ffaclt i Vi(ios ('onsoli(latc al'l
o a s c ' l o ra
. n t c b r ' a l u l L l i ,s i u o r i o r L . r ' a c l i o -trt b i t a i , ' ( o n g ( ' n i t a i . s a l l
n,,.,
ciftigate ('tc.) trribulii plofur:rl posil:ilili.!ik' {lt' *'t,ut,'
membreloI supcrioar(..
crl t r. !fl:l!rr

5l

.|li\ r

- Membrul supt'r'iol s(, termir)i plintr'-un scgmcnt dr:oscbit


de pcr{cctionat, ir.lclispt'i1:iabiI(ompLi(.atcloI p|occsc. de pIenensiunc ;i muncir
Inina. Ac('st scgtnent tclminaL al mcmbrului supcrior t'stc pt'clc o parte un organ perf('(tionat (lil
m t g c a r e a l c d t u i t c l i n 2 ? s e g m r . D t eo s o a s c . 3 0 a r t i c u l a ! i i s i 1 9
muf(.hi intrin\r,i ;i p,, tlc allli palt(, un or.gan spo(ializat aL
sensibilit6ti i.
D e n u m i t e a d c m i n i p | o r - i n c c l o l i t i a t i D L ' ' ru l r r r c t l l i \ ,( [ ' r i
!at. din mollipulu.\. C hiar der-rr.rmireaclc-on-r plovinr', in uncle
rlmbl. cum ar fi e nglcza (om : man). dc i.a latines( u md?llr.s.
_lntr-adevar, dezvoltarea lilo(coctici a omului nu ar fi posibild ldri o dezvoltat'c ( ore+unzdtoar(' a nriinii. farfA apari-

309

t-complexe clt, prehensiune. (Vezi (apitoluj


lia posibiliti{ii
.,Riologia locomolici umanr'... sub'(apitoliri ,,Tipurilc clc postrrri si cle locomo{ic,(.
PIin gitul miinji intelegon rcgiunea carc fa|o lcgirtura
- .
Intre antebratr fi min5, r-cgiun(, dcnumitii in mocl gri,5it prt'rn.
(ireleala pro\,ine din faptul ci termerlLll
de pumn a'ioit rra_
(ius din lranluzes(ul
? l o i q n c l r c a r r . s L - l . L . f c t l rr n t r - a r r c r . r r .l a
a( castii rcgiunL.. Dat'. in Iiml;a Iominii ( uren rir, tcrmenul de
pLlmn s| relere la mina <u degctcle str.inse. pcitlnr a c,,.ita
o|I(:e (onfuzic. \'om Iolosi rlcrrumirea gituL Trttinii, Vomstu^
(liii gitul mr'inii imprcuni
( il mina, alcoarc((. aj( a-rtui(]
s(. LLn
tot funclional.
S C ' I I n L [ i1 L a ; i ' f r ' r l 1 ] l i t r I I I g r \ i - t j i l l i l I
Celr' 27 oas.. ( arc alcetuicsc s(.helctui gitului miinir sr
al miirii
sint repr.ezentatc (l(' trci grupe : r_,c"clc carpicncr
ltlelocarpLelte Si oasele (Lcl:etelor,
Oasele cirlpiae, opt la ntrnl'r.
sint scul.te. dispusc
,u
.
-un
cioud lincluri : un rinri s?ipcri.)r sau o?ttcbrailiol li,
rind
irtlc'r'iol sarr melarcrpian (llg.. 13b). Dina-fari-r iniuntm
elc
siDt urmdtoa|ele :
- s('afoid. semilunar', piramidal, pisifor.m
;
- t1'apez, trapt';:oid. osul mare, osul cu cillig.
Pisiformul est.r dispus inaintea piramidalului si el nu ia
l)artc la alcituirca artirula!ici radio-carpier.te. Celclalte trei
oase al(' primului rind realizcazd impreune un (.ondil (,arpian, ('arc sc arti(.ulcazii r.u lala infcrioari
a (,xtr..mit;ttii
infcrioare a radiusului li (.u fata inferioar.6 a iigamcntului
triunghiular Iadio-(ubital.
Se poatc (onsi(lcra (.2i. in general, oaselc (.arpjcne au r,
i ( , - r . ' t ;,-, , , r ' e i j L ri i , r u l , o i . i i i . i f i r " : : r - r . p i , . z i n i a l a s ( : I e t r ( ,o t ' i ('ntatc. supcfiot', infcrior, antcrior, postcrior, intern
li extL.rn.
Fc:{cle sLrpelioare. inferioarc si latclale sint lcle articulare.
ial lelelc antclioarc ti posterioare nu sint articularc. ln rcalitatc irsi, licca|c os carpian prezintd o
ser.ie intreagi dc
particularitili
anaton.iirre, asupla cirora '.ru nc vom opri.
O a s r l o n r c ' i r c l r r ' ' - '1. :. . r r r l t r r r n i r < l c c i r r c . i .s i i - , t l r r - r t i . a ; c
zate (u cxtr!.llitatca ior proximald (baza) sprc Iindul meta310

ial prin ('\tlolnitatea lor di-tal6


clcgetclor. St' nnmeroteazd clc la
rncta( arpiaDirl clegetului mar-c

ffi,',**'#*-l'T

IIA
'cR&p^
anfl\?'it
lil

.l'i!. 1:ji

S(r(]rni

{)i::1(rr- ir:rr

r'. !r. i
r ertre!Iitatc rrlrir,'r'r
I
2 exlr.Drirarc iolr:.i,Jrrr .!)r:r\
i
r
s
.
.
r
r
L
u
|
r
r
:
J
s(foid:
pisif,)rln i i
trr
d ltramidrl,
I
t.1pr'/njd
Pez; U
l:i
1
l0 1
us cu
crrir(
u
biiz.!e r:r.l.,.rrl)r' r.l:)L
5j rij -

l ilt

It'

()irsclc sjlllltli
( f i L1 i I d o r s i l l i i ) :

trrLinrr

( ir!f( !n:trtrf, intr'' iuar:r i' rldrirI


e\lrernilir!'a-rtlrar)ornr
:ri!r:
{ sclotoi
ij _
a cubirusuiui:
(.lnrlnnrr:5
Pr,rn'amidal: l; t.al)czoro:
t f a D c zi . 9
srlltrn:7 0s cr orirg :
1 o\ Dra.f : 10
fAldn!'
1:l
| ! l n c <r P r . t F ll miilufr(:
r'r '- rrl.nai
d
i
\
t
a
l
i
Irtrngi
rl

Oasele degetekrl sittL tot lttttqt. s( lllllllt \t lalarlgc 1i.eontinud direcfii metac alpicr.rcLor'. Llltimc'1. patlu (l(ete (indexul, rlijtociul, inclalui 5i (lcgettri mit) au liecarc .citr. t'er
l a i a r r u , . : r r ' , , . r l i r , , a i ,(i p r i i t n l a l a r r t " L s o r r l a l a n g a ) ' t n t j l o ' i a ( a
douo'iolarrqlar
, d l d r t q i n o ) i i ( l i s l o l d ( o t r c i a f o i o t l o d ' s a l rJ o -

31r

t'I a l r q ( | a ) . D c g c l u t m a r i : :r i
( 1 i ' r . 1 1 j 6 ,1 2 , 1 3 . 1 4 ) .
Iricca|e falar-rgi p|r'zinLir o ('xtrernitat('
lrn ( o|p fi o (,\trL.rnjtatr, dis|ale, (.a/r.

ialangl

prrtrinr:-iiir. itc;tl-

A R ' tI C U L A T l I l , i t c t i f i - r l , U I x ' l l l N l I $ I A r - t i N I i I N I I
Toate acestc s('gm('lt(' osoasL'sc atticulcazi intrc cle p|int t - t i r r n u m i r d t 1 3 0a | t i ( r r i a l i i I a r t l c u l a l L i l ( i n 1 c r ( o r p i ( , i l c ( i n t l c
oascle (arpiene, plin ft'tclrr lor latcraltJ, arlicttLalia racltLt-r:ot'piani, Tledio-carpicl rci (a ctio| clouir rin:luri catpicn| intrc cic).
articLLlaliile itrtermetocarpit'nt, carpo-metacarpi?trc, tnclacarpo JaLatryiettc \si articulalL:l e it tl ar I alangietu:.
A r l i t u l a l i i l e i n t e i t a r p i e n t ' . C ) a s e - c( a r p i c L r c a u o I ( . r ' r n en e
rogulat ('Lrboiclal.
Irlin It'!t.1t' ior latelaic si pianc, oasele calpi
t'nc aic plimului lind. r'a;i lL ct'Ior dir.r al doilea rin(l se arti( ull'azii intrc' ele.
I-a nir,r:lul primului linrl, scafoidul se alticuleazi cu semilunarul (olficuloria scoJo-Lranrd.),iar scmilunalul se articuleazi
cit piramiclalrtl (articula[ia pirarnido-htnar(r). Se
reali.z,eaz.i
astlel (loua artloclii dispuse sagital. Piramidalul se articuleaz!,
de asemenea, cr.lpisiforrnr-ll, care cstc situat inaintca lui (ar.tic1rIafia pisi-piramidolri j, printr-o artroclie dispusti frontal.
La ni\elul celui clo al doilca rincl al tarpului. trapc'zul se
artlcul('azi-r cu h apc'zoiclul. trapezoidul cu osul mar-e ;i osul
nare (1r osul
trr cirlig, r'r.alizindu-se trr.i artroclii clispusc
saqital.
i\r'iiculil{ia radio-carpiani cste o diartrozi concliliani.
a) Suprafala articularir a ar.rtebra{ului !.ste replezentatd de
(nvitatea glenoidi ar.rtebrahialir, <le Iormi c:lipsoidalS. <u axa
marL. transversalS de 1a stiloicla raclialir la stiloida (ubitaLir,
Cavitatca glcnoidi anteblabiali cste Iorrnati clc fata articu
larii a extremititii in{crioare a lacliusului li (le lata inlcrioal.J
a liganrcntului triunghiu lar.
S L r p i a l a { a a r t i c t r l a | i r a l o i t ( ' o | c a r p i { ' n e { ' s r , l e p l e : / c n l a i i
dr, concljhrl fornrat plin tlrlt-ta plinri'lor- tl'ci oasc extelrr.' il'
prim\rlLri rincl al ('arpulr-li. Accst c onclil t'at'pian, lungit (l,r
ascrlr(.nca transrr';-sai. s!- lllll('azi-l e\act pe glena antcbrahir'li.
b,r('ele tlt,ui s.tPirt{.1s at t;tularc sint tttt'tt{intltr'1'r colldL. patnl ligamcntc loartL'
tact cit, o .apiulii filnoasir. inliriti

Lat?r&linlenl \\i Lat'tal


ciispuseolltefior' 1;oslerior'
puiernice,
L ' t t u . T 3 , n , r ' r u [ a p i ' r 7 ' t i n r r ' a a ' r i a i i i n t ' ' ri " a f i I 1 ' 1 1 $ : n u iu

J;:'
"'i L'i''Iil'i\i:l
;'
;'l
l';
ll'l'
lUl,iil;l)t':i',
1:;
jlili:i.l;:lll,
o''[i,,.'""]ti".
"'"il:'l $,:i.:l:i
;T;:i,';,"oll]il:|,;:f
1,,1:!:,-r:
l'Iilt;,:i,j
U"eiill
il.,i:l#
;:tli:fX,.,i'
F','"ff
\';
; ri'''-''i; "'rLa'i'"i-l.l',''
I:?;,,i.l,rnr'l'rnirr'ii''i',.l'i,i
La parlea
":-ll1'.:r'
li't;ll:il"..ll',.;;il:]":ililJ'l'
":lili:,1''ii
o;f1tl"l:liil"'.
lllilffti,l;f;'';;;,i

:ltl,l.i,T*l;1"'''"''"

l.' o1t1ul9i' n'''


Ulritn'
.-'l'p"l',i"t.,.'"'pi*rtr.''

*tillnli;tl'il'

-l''
ti'rtr"'rz':r
hJ,;i ;
fi:,:;1.$;::"lll,.1i,\:':l|i;',"';
",
arr""rii"'l:";
pat':u
J"*1, li''',,,i';',,',,"',,'t,fl"
l:i,11'.i,",

['tl$:i:jj;;1,,;;,r:'
;tTi:.',',";;
iti:,;i"i't'tl.s",ill
";;;.''"
i'lri'Inrre ex.'i"'liLs rLr
:1.
liJ""T;li:$'li',1';lii'|:l;,!:
.iitat"i

nrlitat ii tlc opozitic

ril'i':':i:'i"..1illill:
ti'j:,T''..:]::.':
;ii::
Ji'''llll'l;i.'
";ti.j;i.ll,ii'';;[,Ji;','
't
i"t'"
i''.'tu,,iu'.pi.,,"r.
"r]:.,.:'i,'iii
"1"!.
^:::.:::"
t[*li
r

i'.i'
;l
fnr:;*.1i]*'
l#:$
:,t"*#, :.lijlik"
'11;1""
l"''f i;''l'u'''
m,lll' ,:l:;lil:;:';",1;lli'

''"'jl:li"ll
:l'll"i'[:ll"]'i'
."":i::ll.:ui:''lll:".:,'L',1',1;"i;T"1:'::
il rltlllt,l':iff:,l
.l:i i;:ltlr,ill'
:iruH':'
i,;.,i'i,',',',:,ij.'f:
i.'"*"lii,

"r".ii'

' r r r r 't r ( r l o r r - f ' r l a r r ! l r " n

,',""ii ,,'.'.ri""i
.lii'oil,,,lii,'''i
:"**",t"I'1,"t1.,.0.'",ilil]iLi
glcnoicle latclalc'
Si-a""i.n-lii

clvitii\i

313
312

Toatc articulaiiilc miinii sint intirite tle cdtre un manson capsular gi de ligamcnte djspuse lateral, de o parlc ti
d alta a capsulei.
--/

N11U$CHII
MIINII

Funcfia gitului miinii ;i a mijnii este dcpendenti pe


cle G
partc de grupele musculare ale antebralului, pe
clc altA parte
proprii a.le miinii. U usiltrii-u"i"-U.u"tu Lui
9.
,mus(-ulare
au. Fryp"l"
lost studiati la antebrat, rdminincl si stucliem grupele mus_
cularg proprii miinii.
n4ina dispung de 19 n.ru;chi pfopxii. rcpartizali
in tr.ei
grupe,.duprd regiunile unde se gdstsc : mrr;cbii tenarieni,
rnus_
chii
_ltipotenarjreni li mulchii tojei lntitocii.
Mutchii tenarieni se numesc- astfel. deoalece se gisesc in
lgiunea sau eminenta tcnariani, aflatd la partea stincr.o_c,x_
tern5 a palmei. Au o formi triunghiulard,
t:u baz-a pioximald
$i virful spre police. Sint patru mufchi tonarieni:
sr:tLrtttl
a b . d , u c t o ra t p o l i c " l u i . o p , r a n t u l . r i r , r r r l l r lj l ( , . r , r , ra l p o l i c n l u i s i
adductorul T.olicclui.
a) ,ScurtTLlobcluctur d prlicclui sr. in\e|ij pt.oxirrral pr- sca_
^ .
I o r d - l r p e l i g a r n c n t u l i n , ' 1 3 1n
. 1 oaIprrlUi, 5i st, terminii ,listal
po lnza primc; faLangc a policcllti
Este abcluctor;i rolator.in alarii al policc)ui.
b) Scartal lleror al policclut se inicrii pr-oxinral o.: tr.a_
pez, tlpezoid-, pe ligantcntuJ inelaI' al r.ar.prrlui
;i clistal pc
_
baza primei falange a policlui.
Estc un rotator initintrtr al pr.inrulrii nt(,tacar-pin pc car.c
il clLtte concomlttnt inairite ii iniuntr.u.
c) Opozantul se inser:i ploximal pe Jigantcntul inclat, t.ar_
pian_anterior si pc tlapl'z. :c rnrlr:eapti apoi in
.ju. ;i in
afali si sc inst'rit distal pe intreaga faqi ,,xiclne a "pfir.nului
:netacafptan.
Estc un rot^atot.iniuntru al pr.jmului jl]L,tacar.pianpL, ca|L,
'inainte
il duce concomitent, ca ;i scLrr.tirl Ilcxor al policelui,
li iniuntru, r'ealizind astfel imprcuni mi;ca|ca dc <)pozilie.
_. C)pozantul inter-\'ins in toate formele dc pr-cl.rcnsiunct"ealizatc de degeiul marc fa{i dc rtstul mijnii. S-a a ;{at insii
ce el actioneazd nu numai in miScarea dc opozitie, c,i chrar
qi in nri;carea 11e abduc{ic a poljcclui, in carc ioac;l Lrn ro]
314

stabilizator (ll T' WeaLllersbg; W. J. Fon'esL 9i J. V'


"ra
Cl. Hannnet ii P. V dlenliltl.
fiavrnjian;
d\ Addu/-'totll policelui se inscrd proximal pe fat-a anter't/sre ai oelui de-al doilea rind carpian Ei pe bazele metacarjos fi in afari
iGrutor lt qi,III,. dupd ca.re se indrL'aptd in
falange.a
pe
baza.pr';Tnci
Policelui.
ii se insera dis.tal
" Est* un adductor al policelui, pe care il trage sprc linia
mediane Si in acelagi timp il duce inapoi. Studiile ele(tromiografice ale lui Cl. Hamonet 9i P. ValenLill .(1970) au
ar5tat ce adductorul intervine cu intensiteti diferite in
variatele lorme al'e prehensiunii. ln prehensiunea cr't toati
mina (apucarea barei, paralelelor, fringhiei, sulilei etc )
adductorul este Ioarte activ. In opozilia pulpard (pulpa
addlrcpol.icelui atinge pulpa celorlalte degete) activitatea
?orului este mai slabi, dar cregte pe mesura ce se trece de
l,a index spre degetul mic. In opozi{ia pulpo-lateraLd (pu]pa
Dolicelui atinge
-In lata laterald a indexului, adductorul este
clinicd incapacitatea de a electua opozi{ia
ioarte activ).
Dulpo-latelald pune in evidenfd o paralizie de adductor,
deci de nu.t cubital $i capeta denumirea de se?n?lrllhri
Fronen.
Mu.schii hipotenarieni, numiti astfel deoarece se gilsesc
ln regiunea sau eminenta hipotenariand, aflate la partea
interni a palmei, sint tot patru la numir : Utlnl/rul clrta'
gl
adducioru.t degetu.lui mic, satrtul Jleror aI degettlui mic
gi
' opozantul d.egetului. rnic.
a)- Paltnantl attanat este patrulater qi se inserd induntru pe pielea eminentei hipotenariene -si in afare pc aponevroza palmard. Este un tractor al pielii regiunii.
b) Adductotut d.egetului mic se inser5 proximal pe pisifonr\ iar distal pe fata posterioare a primei falange a clegetului mic, printr-un tendon comun cu flexorul
Este adductor al degetului mic.
c) Scurtul fleror aI d'egetului mic se inserd pro\imal pe
osul.cu cirlig Ei ligamentul inelar carpian anterior. ii distal
Pe prima falangd a degetului mit' printr-un tendon tomun
cu adductorul.
Este un flexor al primei falanqe pe metacarpian'
d) Opozantut d'eqetului rnic se inserd proximal -pe osul
cu cirlia si liAamentul inelar carpian anterior, si distal pe
fa{a inLcrnd i metacarpiantrlui V.
31ir

-,=,-

t o r s r p r . o i c | t o l ' i r r a i l l t c a l m c t a ( . a t : p i a n u l ju
,\. ] , ' ,(it ( , L: ltn , a b d u (
al dcgetului ntic.
:I
1 , . 1 f ] l , l l o j e i r r r i j l o c i i ,, r r p ri r , \ ; r r r , r . . , ., . r D i r . e r , \ it . r . a r a
:L
\ r l t ( t i s p u \ i i n h . _ L r ns t r . a t s u p c r . f i c i a l u n r r i
: :rl :o, l. rl rl q
;i
p
l ror rl .: :\al rr r. .. r' il t i i . r r a l l t l r i
r r p c t . l i ira l \ t . t / , , 7 l l r , r i . d l ; i j,i _ ,
a i s t l a r , u l l r i p r . o f L r n csl i n t i n I ero.\osii,
a) .1.lrr,st.lriiIrnnltrit.ali, ir,
numir| clc patru, s('insc|ir pi
tL-n(loaltL-l{' Ilexrir.Lrlui proI u l r l . s c i n r l r . c a p t i ri t r i o s i n a _
p o i s i i n a l a r 5 . t r . ( . (p
r e Iingir
lala r'_\L('rlt;-ta aIticrrlaliilc,:
m o t a (! r ' p o [ a ] a l g i c n e 5 i s e i n
sr'r'i"rpc tcnclor,rtl r'xtensolLl
j r . t i c o n tLl t
al
cltgotcloi
(Iig. lllT).
Sint Ilcxoli ai ltr.imci fa
langi' si cxtc'r-rsor.iai uitirrrc.,
lor' (loui f a lar'tg('.
lr) -l.ltr,sr'/iiii?ll(,ros(r.sisili
I ttt. 1:;
In-r fijjj
s l t u a l i i D s p a t i i l ( ' r n ( , t a c a-r
i r i , r, r l r l
p : r , . r r r r,,,,,t, , , i t ,* , , ' , i , ' ; , , , ; , , . " t p i o r . .
1n Ijq'gs1c spaliu sc
! : . , - r , . t , , l o i r r , u { (L i i r l , .
r r r l l : . 1 .. .
. l t . . , 1 r , r ' s , r{lr . , t, \ r , p l . d p r i n r u l r r ls p r _
1 t i l . ( . a l ( : nLl llrczjlrtar clerit un iliter-osos
doisal). ln loial slnl
\ a r p L c l a n L i n r : r r .- ( r . i r s r r . i r p r r _ , x i r n ap
l r , f c i c [ , j a t ( , la i c a l ( , m c _
ta('ilt Dit'n (',Or-. ::t (ltsial

pi

tr,jt(l()aticl(, {,\taI]s()rLllui

bt ;\ \

li,llif;
tulur

l-

\ i r i I n L r : c lar irir l L b ' . 1 ' r L r i

1
]

MuechiilScurt,,rbcrucrorscatoid
i D - i:i,,il;
rlrLrii
talo|
IiYi,,,,,i:lii,l*'ilii-"'i;,'
a policelui
oliccilrj
;ul
1 p
Poltttiui
is;]1;sn;

al l) 'l c'1rr:

ScLlrt ll \^
Dolicelui
Opoz.rAl
r\rl.i:i.l' r'.ri -r
lLcclui

MuSchii
hipotcnilrieDl

XtuSchii
lojei
mijlocii

'l
r.r',Lz
Trap.'rolci

.
i.r:'un_
B3/. iirl"rrsl I R,,: I
i i r r L i L 1i ) ( ) 1 ' r " ' l L i '
a p(ticellri

r:nl
LOe'
Al doileir I i:il Baza falangci I r\(l(l'::1'r ill 'r'
lj.rLtli
a poljcc'lui
cat'pian
T. t.t'z

[1.1 'r''rp

l.raclor ar l)re_
Lji

Palmat cuianat Pielc

Apontfvl'ozii
lpalnura

Adclucl()r'u1dr Pisilr)r-m
eetului mic
I

faLarlgn I a (lc-lAd(h1(tor
l*"tul"Lri mLc
i

scLlrt fle\or al os c:r cirllg


ilegetirluI mic
I
Opozant id do Os cll cilljg
geruluL mlc
I

iri {r'
Falangr r a (te- Fl'xor
largci I
mic
leetulLri

l.nmb .r:.

r\tl

S l t r r l j u l b j ( , r ) r r 'a
, n i , a 1 g r L r . r l r r im i i n i i
.
5i al miinii tr.tbure
i l, (ttrat in rlr,rra r,hpL:. lrrtr.-o priml
(,tapii D(, r om |efcr.i la
ml\(al'rl(. \r a' llunrlI biorn|tanj.c
alc, clifcr-itt,lor.(,omponcnlc
alc miinii. considcr-ato izolat. ln a tlt;rra etapir
,,,, .1*
..,It'r'i la mi;cir.ilt
s i a r ! i L r l r i l t b i o r . ] t e ( . a n ie( r l t , r n i j n i i . t o l r s i _
( l ( ' la t e ( a L l l t t o L .
31(i

---

I Ot-nLln a,

<lcgetcior'
Iii sinl Il(,\ofi aj prinrli Ialalgc
1i cxlt,nsoli ai ultirrrc_
I o l r l o r r i r I a l a n g c r a s i l o n r l t r - i c a l i i , c l a r .i n a t . c l a s j l i r n D
slnt
l r a b d u ( . t o | i f i a ( l ( l l t (t o r i a j c l o { c t c l o t . .
I JI ( . rL t t . t 1\j .N I ( , . . \ ( ; : f t . t . l I ) , 1 i t \

Tabcl rccaDitulativ al mugchilot tnirnu

lnleios,)fi

rI
l i"
"
\ , r, r l ' r r r r 1 '
fLLn.l

'l X
x ',IIeeltal c il r, r 'Dpiieennii

Nlctacarpjlnul Abductor'
I
'\l'r'l't'l
1 ,. ) \ v r r r l u . l '
llct( lr)r

lleenndd(())nnuull.
Lensorltlui

r)f
gel,.rl

l
Fre\' r" .'
lallqai I :l I x'
terrsoli ai -t.rl ll aaDDl g t l l o I l I l a
ri a III-a

i''"
I'

c x l A -A
c rc'o l e r s i
rIiS
dr: q;r'i, t1i.,t ,!f,

ductrir ni il{l
ducl,ia degtlo
tel()I

Biomecanica gitului miinii. Gitul miinii este alcdtuit,


'dupa cum am vdzut, din opt oase scurte, de lormd nere.gulat cuboidd - oasel.ecarpiene * care se articuleaze intre
ele printr-o serie de artrodii, cu segmentul antebrahia).prin
articuLatia radio-carpiand, qi cu segmenlul metacarpian prin
art iculalia carpo-metacarpiand.
Intreg acest complex osteo-articular este astfel structurat incit sd permitd e.tectuarea migcdrilor de flexie-extensie, abductie-adduciie gi de ciraurnrduclie. Arnplitudinea
acestor miscari este o rezultant5 a amplitudinilor insumate
ale tuturor articulaiiilor regiunii. Cum aceste articulalii sint,
in general, artrodii, fir.care in parte permite migceri de mica
,amplitudine.
Articulatiile cdrora le revine rolul cel mai important sint:
radio-carpiand care este o condiliand cu trei grade de libertate Si cea medio-carpian5, care este $i ea in parte, tot o
"articulatrie condiliand, deci tot cu trei grade de libertate.
Toate miscdrile gitului miinii se realizeaze printr-o deplasare ,,in etaje(r a segmentelor regiunii. Al doilea rind
carpian se deplaseazi pe primul, iar primul rind carpian se
deplaseazd pe segmentul antebrahial. Datoritd laptului ca
primul rind este situat intre cele doud supra-lele articu]are,
reprezentate distal de al doilea rind carpian li proximal de
segmentul antebrahialului, el a fost asemenat ca rol biomecanic unui menisc gi a fost chiar denumit meniscul carpian
(Tauernier ). Nu trebuie insd uitat ce acest aqa-zis menisc
este format din trei piese osoase (sca{oidul, semilunarul qi
piramidalul), solidarizate intre ele prin doud artrodii.
MiEcdri]e gitului miinii se efectuead in iurul unui centru care poate fi considerat a fi osul mare. Acesta reprezint5 pivotul central, in jurul ceruia. aseminitor unor sateliii, se deplaseazd celelalte oas carpiene (Destot).
Goniornetria. -Amplitudinile medii normalc de mi$care
'sint :

Activ
Paaiv
Difsreinta

318

jurul
F l e x i a - e x t e n s i as e e x e ( u t a i n p l a n s a g i t a i . i n
.un{'i
(apul
prin
tre(c
Clinicosului
marc.
care
transversale.
"*oeste situati in tabachera anaiii biomecanica transversalA
tot&tiio-.t.rrl
clasic se agazd in plan sagital, pe lala ragitului miinii 9i miinii, cu baza proantebratului,
a
dia15
pe -axa lungd a segmentului cu axul
perpendicular
iimai Ei
tabacherei anatomice, cu indicatorul
dreptul
in
inaicat6rutui
lungi
a
miinii extinse in continualea anteaxei
i.
areptul
'Uratutui.
i
n
s
6
.
h i d r o g o n i o m e t r u lG e i g y .
PreferAm
insumate, migcdrile de flexic gi extensie activa au o
clileamtiituOine mc{rg..d9 1650. iar cele pasi\ de 175o,
pasivi
de
10"'
fiind
active
cea
mobilitatea
fi
i""i" ai"tt"
Abductia-adductia se executd in plan frontal, in jurul
unei axe antero-posterioare care trece prin centrul osului
mare. Clinic axa biomecanicd antero-posterioard se repereazS,
pe faia dorsald a gitului miinii, in depresiunea de deasupra
Lazei celui de al treilea metacarpian.
Goniometrul se agazd in plan frontal, pe lafa dorsali a
miinii. eu baza prorimal 5i perpendicular cu axa lungd a
antebrafr:lui, cu axul indicatorr,rlui in dreptul depresiuLrii
bazei celui de aI treilea metacarpian, cu indicatorul in dreptul axei lungi a miinii extinse (deci al metacarpianului al
treilea qi aI mediusului) (Iig. 138).
ln total, migcirile insumate de abduclie (inclinale radial.i)
(inclinare cubitale) active au o amplitudine cL'
adducfie
9i
55o, iar cele pasive de 650, diferenta dintre ele fiind de 10o.
a) Migcaria de flerie-ertensie se produce in jurul unoi
axe transversale care trece prin capul osului mare qi are c
amplitudine totalS (de la pozitia de flexie maxime Ia (ea .l..
extensie maximd) de aproape 1B0o (fig. 139, 140).
Amplitudinea miEcdrii reprezintd sumalia ampiitudinii
miEc5rilor articulatiilor radio-carpiene gi medio-carpicne,deli
participarea acestora este diferitS.

( 0 - . 1 0) | r ; ( 0 o- r 5 o )
75" (1 _ 73,) 90" (0 - 9{), . 1 o o
8 5 " ( 0 - 8 5 . ) s0. (0 - 90.) .15"(0 '. 459 | 20 (0o- 20?
5"
10.
i

500
350

35"
50.

319

Dup, ,.um rezultA din acest tabel, articutatia radiocarprana participii mai mult. Ia miEcarea de flcxie, pe cind cea
medio-carpiane mai mult la migcarea de cxtensic. Altlel exorimat, articulatia 1'adio-carpiand sc flecteazi mult gi se
extinde pu1in, in timp ce articulatia medio-carpiand se flecteazapulin. dar se extinde mult (fig. l4l).

!:
:!

:!

a.

I
J

ffi

llig. 131 ^
Secliuno fruntrir prrr
miinr. Ax' lc m{-..riri(c.

rj,,rl

l-l Esa rruns!esali


d nr.mdtu, ,rnd .krpran
2-2 axa t.ansversala a rindului
al doilea cerFran i 3-t
axa transversala
combinar:r.

.J

*:

t'tg. 144 - Sectiune sagitald prin gitul miinii.


Axele mecriinice :
AA *
axa antero-posteripentru
oar6
mi$ciriie
dc
rnclrnare I I axa!fanspdmului
renata
a
ri d
carpian ; 2,
axa lransversala a celui
d al doilca
rind
carpian ; J
transYers:ld
combrnala.

AmpJiludinca miscArii clepincie


falir
5i de pozitia niinii
-,o-e
anteb|at, si de pozitia degetelor. Astfcl. fLexia cstc ma,
xrmA cind mina este inclinatd (ubital
si de{ctclc criinsc.
lar e\lonria {.s1.maXimh cind
m i t r a e s t n i n , . i n a r ; r r . a r l i a l. i
qegelolo iin
t flectafe.
Mi5r'arca dc llexic estc realizati dc ur.rnitorii mltscltl :
c palmar. mit ul paimar si L.ubitalrrl
u:uiuii .L^
Xm.rcl
rlexorLlL
LornLln superlicial al degetelor, fk:xorul
" " i " i , , " . codrrn pro,

321,

vlund a-l degetelor ti lunguL flexor. propriu al policelui. iistr:


lrmlrara de punerea bub tensjune a ligamentelor posterioar(,.
Mi;carea de extetsic se realizeaz5 frin participarea urma_
torilor_ mugchi : primr.rl radial extcrn, ai doiiea r.adial cr:ter n.
cubitalul posterior, extensorul ( omuD aI clegttr,l<.rr..
c,xti.n:r.,

Ilitt.

1_11
. A n r t ) l i l C i i r . r, , l l 1 , \ , . a li lt o r . r . j t U t , r i
.
rj|ru rn cril.|1!. (ii) \r llr\.(, (i))

Ar(L'!Lrlrr

Badio_carplana
Medic'ca.rpran a

l5-

10.

I\,Iu$chii motofi car'(' rcalizeaze 1r.rclina{ia t ttbitali sir-rt:


cubitalul postcrior 5i ctrbitalul antcrior'. N{i9ca|ca cstl:' Iimitata de ligamentele lateralc externc.
N'Iuschii motofi carc realizeaza inclinalia raclialir sint:
marele palmar. primul la(lial extern, al doilea radial exteln.
lungul abdrrttol. al policclui, lungul cxtensor aI policelui fi
scuitul extensol' al poli(clui. Nii5car-ea ('stc limitati cle Iigamentele laterale interne.
c\ Miscarea de circunrdLtc$ic rezulti din trecerea succesir-i
prin pozitiile de llexie. abductie. extensie, adductie sau iniers. Migcalea ntt reprczinta Lln ccr(' perlect. ci o elipsd.
deoarece {lexia qi extensia sint mai ample decit inclinarea
laterale.
flexori, extensori ;i
Tbti rnuEchii enumcra!i anterior partit'ipd pe rincl Ia lealizarea migcdrii.
inclinatori radiaii -

|ul p|opriir al dcg('tul\ri nti(.. lur,gul c\tensor al ,,_roiiit,lui.


: c u r - t L l l e x t L . t ' t s o ra l p o l i ( c l u j : t U r t t . r r s o r u l p r o p t . ] | r a l t o ( i ( , _
\ x l u i . , E s t c l i m i t a t i i ( l c p L r r . i t , r . t s, at r l t t e r . r s i u n c a l i g a m r r t ( ,
I Or. antertoal-e.
b) Mitcarea <let irtl.:Lirnrc rarlialiL ;i inclinart, r.trbitclri s,,
producc iD jrirul Lln('i asi, a l] te ro- postefioarc (.arc tlecc ptirl
ucntrul osului mal-c (_lj{. 1+0). OascLc (arpiel-ic bas( uLea/_i lrl
t L l r u l a c c s t L l i c c n t r u . I r L i n , l . i r . i a 1 i ar a ( l i a l i . ( i n ( l o s . r l r r a l ' c . .
i l t c l i n i i i r L a f a r . i . g c p j l g 1 . l g 1 ' ufla r c a r t . c a fr m i 5 t a r - r .i l . l l t n t r 1 1 .l t l
ir.rclinatia (ubitald, cind osui mar(, s(r iirclini iniruntr.ir. sernr,
It.tnar-ul,r'f
i'ctueazi acet,a5imi;c,are il alard, ia): sc,afoiclnlajungr
s;i l.
q " r j a ts i a r . o, i m p l i b , , r , 1 , ,u , l y l n e p o 1 t l . 1 . , p a , i i , , 1 , . ,
,rl'
La
t

"i.l

,/Ar'^A mt-, i11|l dC Op,,/ 1i..

r \ m p l i t u d i n e a n i $ ( i j t . i i r e z L l i t a l1 o r c l i r r s u m a l i a a m p l i t u c l i ..
nilol
mi5<drilor artit.ulafiilor: r'a(lio- ( arpicnr. 1i trcciio_car._
p i c , n c . D a r ' l i a i c i , c a s i J a m i ; r . i r r . i l r ,( l e f l c \ i . , ( , \ t r , n s i c . p a ) . ticiparca acestora estc dcosebitii
322

ott9.
a -

2t.

tqZ -

nmplitudjn^,
r l r j i c d r r l o r ultimclor patru degcLe:
m i $ c A l - i L cd e a b d u c t i e ! i a d c l u c r r ei b mi$cArile dc flcxrccxtensie,

Biomecanica ultimelor pittru degete. Ultiirre'lc patr.u de,


gete prezinti mifcdri de Ilexie, extensic, Iater.aljtate si clc
rirc'umduc{ie (Iig. 142).
G o n i o m e t r i a . G o n i o m e t | j : ' n "i , r i i . l a l a i r n i , r i . n l ^ l i t r t c l i -

nile de mis(.aroar..i.ti"irraitirr, i,',"-i-'.,il. j.p,,-;;t;;;i"'.','

ii inter-falangienc'. Se ele<tuqazi (u goniomctrlll dc tip mic


sau Cu hi(lroloniomctu
I l ti,ir7il. firindu-sn pr. plarul me,r'i
sau intre dou.i clegete segrncr.itul supra-iacent scgmcntului
, aro pxe(utI pasir :ar1 a(ti\ nti:.(al.ca.
Articulaliile
intermeta(alpo-falangicne alc ultimelor. patnr
(icgete slnt arti(rilatii de tip c.ondilian cu trci grad(' de liber.tate, carc p(,rmit cfectuarca mi;cdrilor cle flcxic-cxtensic, di.
lateralitatc !i (,a o rczultant,l a a(.estora, clc r'ir.r'uncluc,tie.
A m p l i t u d i n i ) c m c d i i n o l m a l c a l c a c c s t o r m j s (i i l i s i n t u r ' ,
mtitoarele (fig. 143).

Pasiv
[)itL-renlir

1 r 0 "( 0

r0')

tl0o l1i

I lr)oj

:ti).+
5 0 "+
!l)'l

10':

l0'

Flcxia-extcnsia st' r-caljzt'azii in plan sagital (Iig. 140). irr


i u r u l u r - r c ia x c t l a n s r e l s a l c ( a t ( ' t r c c e p l i n c o n r l i l i i l l j c t a c a r p i t ' n e l o r ' . p u l i n i n a i n t e a i n s ( ' r 1 i ( . i s u p c r . i o a r . ca i i g a m e n t e l o r latcrale.
Inclinalca latolale a clcgctclor. sc lcalizcazir in plan flontal in juml unor axe ant(.f o-postclioare ( ar'(. lrL'( pl'in ( cntlul contlililol mctac'arpienclor.
. \ r t i c r t l a i , i i l t ' i n t c l l a l a r g i o n t ' s i n t t l o l ' r La
t t t l r z ( ' ( L i L l l - is l - 1 gul' gl'acl clt' libt'r'tatc.. (a1(, p('rrrit(, efectua|r,a milciirilol (lc
Ile\ie-extcnsio. \'li5cdrilc sr' t('alizeazd in plan sagital. in
jurul unol axc tlansversalri (ar1. trc(' plin holtlcclc capetclor'
falangiene.
Amplitudin('a
mcclic nornrala a flc.-rici-t'rtcnsi('i ('ste dc
'
120'r per.itnr arti( uLatiilc intcrlalar.rgicnc plo\imal(' ;i clc IX)
pt'ntm artirtla{iilt' interfalangi<'nc (listale.
a) Ml;cririlc rle i,ttclitnre lateralar aLe deqeltkn' sL. r'ealizcazi prin alunc('alea trans\clsalit a bazei prinr('lof falang('
324

(;{,ni()mc_
I-r1. 113. ilefnrc!rrrirrPofr
l r i ;r
l i r ! ]r r i . r r o l o r \ l i l c : u 1 ' d ( '
flcxic c\1']rrsr(.:
r. Dozi9ia de slart :
l), r)ozitia lir)rlii-

pii,tar.a
5: ;::'*','#t"",fj" i..,fr;:1f'j:"'il,"ff :!i' ?;.;1si ndc
-ottensir.
b ) M i , s c r ; r i l ec l e

Jtcri,
al" d)g,t.:t,,, ... ,.:;t ,,.c
^.
I i e i z o l a t , I i t ' s i m u l t a n . l a r e l e t r e i , . , i . , . " i ". . i t " u t o . " ' i j , , ' , 1 , . -

netaca-r'po--[alangicnc'
exulusiv la nivtlul articuLaiiilor
..,-47i
tu9"'i-r-.,.".r'rtia tLlturor grupelor musctllare IIexoare, incllptttl^:-'.t
.xl.c,,.oa,. (arP llllerlin sut.rsir'

""'iliit".""i.,,

ptli::l.ti' 5pre deoscbircde uLtimelc patrLr

r^^^+a

('arc
',1; aU pOSrDllrla!r lllai

-iinii.

rePrezcnLat'r uu

rcstril.rsc de nligcare'

P(-iii('(le

f"",'"11?i;,i'iliiiio?.;'"i3:f;:";;"1?:"1i1"":?iil.'j::il:r'"il
i:11;i_ i,',lJ#'.rur"i:,,.;,,:". or",i,'i!,:?:"0,:,Xi,,
"illi",",.i
t'i;:;"?
D
r
r
l
.
l
J
'
p
o
l
i
(
(
l
u
i
((oruana
q:-ts-:::1, Dosibllitrti ample de mii( ar'(' 1\(cstea nu si' r('araLa'

l l i l , l " ' ,'I.lt*,"tii.a


rupi't 5i :,rafoid
ptuimilutrilor' \'ol intcr\ erli dcci articr'tiatiilc:
s(
afo-lrapt rian', trapezo-metacalpiana'tlt.'
^"i,
i
-"
'ila
i .ij,'-".u]ria
ipo+oii,,u
'
:
i
i n t r ' r ' l a l a ' r g i a n ra p o l i c o l u i
,'i
r.
A p ' rrl
i
l
t
r
T ^ L i m o u l m l ) L r d ' ' . . ' 1 ' " ' ' ' i 1 i' "' a f r . , , i ' l u l r ' i ( l i '
m
t
l
a
t a r p ' a" t l
-"*
i ' t . 2 . | . ; r i' " r i ' ' i , . . l a i r t d ' t r a p . z o i r l .t a t
(
i
r
r
a
l
r
r
r
'
"
'
i
r
r
j
r
l
'
r
r
o
l
r
r
t
r
a
r
.
:
a
.
-; i' -; T
; ;r,ci ;b.u' i r - t r a l ) " r " r
l a p t t l l , 1 , . p o l l r l r l a p L l t | a s a l i \"l a c ( l r l

Filt.
l1-^^

, ' . : 1 , : ^ " Xr '

ff:-l:'"l,

111 1l j t

tluschii motori ai dcgct(lo!.:


iJrrncJ pru.\.n.ar- : rj Irranr:J n,,.r ,.. i rrr

'"' "'ii",f,i+lil,.i.,;";,,r.,T;,," r d _
l, ; i,i.l,
:,;
#3'11,"':"il1*.S;'::i"""'"",r,.*"
pen,ru
prima iaran:,i
-,ili.l.iJs,i_.
'o"
c1ex_

exic s,,f ri r)en!ru cererartedoua ieeere

,l

""p'.i"

i.i...i

sillt tl'at-ts\'c|Salc si trc(. prin cot.rclili. pLrtiD


inaintca irlser.1rIr
:rrpc|ioarc' a Iigame,ntclor later-alc.
Flexia prjmei, falange pe metacarpian
cstc rcalizatil
cl.
rlrcruso.jL )r tombr.i(ali ; Ilexia
t,elei de a cloua lalar.rgc pr.
ptrma este eIc(tuati
d c I l c x o r - L 1 1 r . o m L r n s u p e . rf i c i a l : ? j c r r l

(r'lei de a tleia falangc pc


a c l c . r r r.a. t " . . u l i i i i , , , - . j . ' i . t , , i , , . , , t
i , r m u r l p r - o f u D d( f i g . 1 4 4 ) .
Extensia dcgcteior. este fdcuti
de extensorul
_.
comun
i).'ntnl degetul mic si pcntru incle\ mai intcrl,ine
cxtenio,.t,l
proprru al acestui (legct.
l11te|osotil si lombr.icalii rcalizcazd r_,misc.alc (.onrbinatii.
( afe- const.'t in flt'xia primei
faiangc ;i exie nsia ultimctor
, toua.
c) lli,scarco rlc circtLmdtLclit, r.ezultir diD tre(.crca
', -if"rii,. '"?,.,,
dcoL.r(.Jol pr in i clo patr l p,rzi{ii dcst,r.isc unt.,.l.,
src. rn(ll|ratlr , ubitali. incliDatic I.adialiL
satr iDrcIs. Ser,ft,r,
32il

rl.ntal(ar
(a]'c I(l\ln
"(-oloamai btlnc t'olldi[ii nri5cir|ilc complert'
('tr (oloarroli'
comparatir
p|czintd'
accasta
"n"i
" t " - pofi""fui".
.
pattu clegct'^ \r o
,ri-rro'-m.ta, n.l:u iaLanqi('rre ilie ultimeiol
(elcL I'la a siilclit . r'o.itabili r'rsucire in 1o<'
;itJ;;i;;;t;.'
alr:
postet'ioarc
lc'lc:lc
ci
astfcl
45.
l*"j"d.:
,pi"timariv
polit L'f:rlangclol
alo
Ir('tacatpiar'r
1i
pfirruhti
,f"
i.lp"iti"l.
lrti au devt'nit postefo-('\teLl) c
sjnt:
N l i S c i l i l e p l t ' a t e l c l c a l i z e a z a t. . ( o i o a r l a p o l i ( c l u i '
(
(i'.'
1r(1rmrlc
abdltr'!ie-arlchl(
!ic.
migcdri dt Iicxic-r'xte|rsit'.
ductic li de opozi{io.
a) nlis(Iiri1('clc flcrir'-crlcnsic ('onstau itr iLrtlinatca scgmentelor' ..t'oloanei polit clui* sllrc Iala palmald ;i s1-l'c Ia{a
dorsali. \{iscar'ca s(' e\c('\i1ii in jurttl rtnci axe' oblicr' irlair.rtc
;i in afali-r. car.(' tfc('(' plin baza primlllLli mc'ta(afpian -\npLit u d i n e a l a n i r , ' L u 1 a | t i i L r l a l , i c i t r a p c z o - n r c t a (a r p i o D e ( ' s t c d e
35'-40..
NIil('ar'('a clc ficxjc ('stc r'r'alizatii tlc 'cirltttl allcltrr.tol al
policeiui. sc'ultul Ilcxol aL poli(reltli. opozatrtttl 5i flerolrli
propriu al polir.i:Iui.
NliStat't'a clr. ertcr-rsic ('st. t calizaii-l cle lttrlgtLi ( \l{'lrsor
dc
;i
scultul c\tcnsol al policr.irti.
lr) ,'fli,scriritc cIc abducfic ;i addrrcfir' r'i'aiizcazir (lcpi-rltarca ,:i apropier(:a plimului meta( al'pian dc al clr-riica llilcar c a s c c r i e c l r t i i i n j r t r u l i r n c i a \ c a n t ( ' f o - p o s t l ' il o a | c , s i t u a t t ' I n
:l2i

tcentrul trapczului. Amplitudinea este rlc il5


40r. i,ungrrL
abductor al policclui lacc abduc{ia, ia1' acl(Lu(tol'ul poli.cclr.ri
- adducfia.
c) MiScdrile dt: <:ircumducfit constarr in trcc.cr.ea pr.irr
toatc ccle patru poziiii anterior. amintit(..
d) Migcarea de opozific este tot o migcarr' <ombinata sr
se lealizcazi pfin apropicrea acti\.i a ,,coloanci policelui.,
de ultimcle patru degetc. AstIeI. mina alc posibilitatca dc a
sc transforma intr-o veritabild
pcnsi, cu ccie clotri br.a{r'
mai mult sau mai putrin rigicle.
Opozilia rezult:l din combinarea a tr('i milciri :
o rni;carc unghiulard, prin car.e r..irlui policclui dcscrie un arc de 120" intre punctul ccL mai dcpArtat de axa
vcrticald a miinii si un punct care depile$tc aceastir axil
ineuntru;
o mi;carc atn<rtmiterttfL dc r.otafie clc g0' a policclui
ir-r jurul axci lui logituclinalc ;
o r*i,,scare de lletie a ultimci falangt' pe prima li a
primei falange pe metacarpian.
Pentm rcalizarca mi$cdrii de opozi{ic. polit.clc p}eat.i clin
pozitia cic abdu(tric' si extcnsic maximi, in crarc fala lui dor,
-este
sale
situatii pc acelaqi plan cu lala dorsa.li a miinir ;r
ajunge in pozitia (le addr.rc!,ieii dc fLexie maximd, in car.t'
Iata dorsalS a policelui ajunge perpendic'ularir pe' Iala dorsale a miinii. Opozifia poate fi, deci, dcfinitd ca Iiincl acea
,,schimbarc in pozifia miinii prin care lafa dorsalii a polit clui ajunge perpendiculari pc lafa clorsald a miinii- (E. B.
Kaplan).
Migcarca clc oprtzilie cste cra|acrtel.isli(
i miinii
omultri.
Inaintaqii nostri cei mai apropiali pc s( ar.a zoologi(5, maimutrele, prczintd accasti mi5r'ale sub o f ormi impcrlt r,t
dczvoltatS. (fig. 145). Speciilc actuak' (lc maimutc' (corila.
cimpanzaul ctc.) prezintar un policc slab opozabil si mai
scurt, in timp cc metacarpicnr:lc sir.rt mai lungi (fip. 146).
Policelc lor nu cste descrvit clc un mus(hi flcsor lung. dar'
maimutele pot apu( a cu cl multc obiectc. Dc ascnrcn('a. maimu{elor lc lipsc;te qi tendonul e\tclrsonrlui scurt. s:ru dac.i
existd, cl se inscri p0 baza p|imulLri mcta( ar-pian. Au c\is
tat insi unele spccii de maimu{c, cum al fi l)roconsul cli .
Africa cle Est, astizi clispinrtc. c'arc arr bcneficiat clc miscrLli
complexe de opozilie.

328

.|" "p:'ill:l.ll:c J;i:';i'(i",oill,,,'


Miscarca
ilTJ:i "';'.i",:;
iLL
mlr
r
n
a r ( n L l"i"pi'*"'"
"^"i
ia
_

policcln 1a maIIJnrr.m!lo^z]t
r'r1
Iung ;i, mai pu{in, adductol
-poli(it
cu
('cro
dcsotc
pirtrtt
unur'din

".":-L"Y,ll'"';li";'o,9i
or"i'1".*,i
":.1:"'rT'
5;lT;i"fi:";"ir""i;';'

nl]

fl {r)ii
irt
I ll_llr/[/

iirti,,lg,

f\i iij i ,7
,. '(. ,.

;i

!.;

/ , 1 - : , '-1
/l

/1,'i

t. .. ./
\',
,'ri l^
|

,t .,l.i.
1r

Iiq.

I It
a

.,/'

Srti)rirfirlrL i) ltrlarii
:
l)alrnalclof

r - - 1 a rs ' ! r I 2
,rurr.,
,rr
{
r
iir|rr cl. {)

Drrrl ( , r r r 1 r: : l ( nr,rir;r.r; 5 si
.

F i 9 . l.Iti

l\'lina
goril:r-

opozitia se face spr.e degetul mic, cu atit ir.rtcr.r.


ine rrrar
intens in migcare scultr.rl IIexoI aL policclui ;i mai ales opo_
zantul.
Amplitudinea
migcdrii de opoziiie poate Ii clctcr.minatir
cu ajutorul scirii 0-8,
propusi de Cl- lJaciu. Scar.a 0 [J
conste in atingcrea slrccesivi cu pulpa polictlui a ()pt zon(.
palmarc, reprezcntate dc bazelc
5i clc pulpclc |i,lor.talt,,
patru degctc. Notatia sc facc astIL'l (Iig. l4?) :

- ul] apa]'al muscuLo-tendinos intcgrr'1, car-e sij mobiiisau


-*Ltiit t" pensei in scnsul dorit pentrll prehensiune
ctr
puternic'
aparat
este
mai
accst
cit
cu
"^1"""i".'tir".l
m
a
|
c
:
d
c
!
r
n
r
'
m
a
r
p
r
o
J
l
e
n
s
i
u
n
l
'
ifii fortu rle

(l-p()lir'c balitnL, nlr poat( cxcrirta ni(i (] nrjt(i|.c


i
I = pttlpa polircelui poale ir"Linge baza indexlllui.
Mi$cilr.oll cste ele(.
tllati de scurtu-l
plopr,ju al policeluj :
dductor ai polioelui fi dc llexorul
2=puLpa policelui poate atiDge pulpt inalexului. NliScar-ea esle etc(tuatal dc ILrngul i.tbcluctot'. scurlul extensor Si sc rtLll a.lclLrcirn. al po!,
ce1u1:
policclui poatc irllnge bazr rrcdiusulLrj. I{isciir.|'it r'sle ef!\'
:l-pulpa
t r r r l i i ( l ( ' s ( u r L L r i i L c l ( l u r l o r . I l r , x o ! u l l ) 1 1 , 1[)rr , ] . 0 1 ; o z l . r . r ; 1 r . 1 i. , r r r I . .
inlre in acliune ;
parljcclui poale
l:pLrlpa
tillgc ptl1])ir ntecirLrs.r]uj;
policclui poale ul.inBc baliL jrrL'lirr-Jjui i
t=pulpa
6=pulpa policslui poate alinge pulpa inelal.ului;
?=pujprL policolLri poate lLinge baziL .lcgetuliti Dlic ;
ll-pLLlpr policelui poate iLtinge pulpir .lcgetului ntjc_

Inri'gistlirilc
clectlomiogt alic c t'fcc.tua1t, cle rl.1I. l)crrcir
asupra mLis(hiullli opozanl, pe o miltai l.!olntali-t car-c c\e(.ulir
s( ara 0-8, an ar;ltat t.i a.ti.,'itatca bioclcr.tr.icl a nr\rn('hiLr
h-li opozant cr-e5tc prog|csir'. 1n miSr.iirilt' pcrLtr\r t('itli.ia11,iL
primelo| tlei trcpte ale s(iirii. opozal.rtul 1ru estc soii(ital
Dc Ia tr-eapta a patla, (.o0trac!ia <lin c,e in t.c mai jntensa .r
mugcltiului se tradur:e bioclectrir. pl:i11(:r(,stclca ficc\cnlcr .r
amplituclinii biopotentialclor, car(.atiDg niii\imLl1lriri trir
seul B.
Pleherrsiunea, 1n(elegen prin a('casLa posibilitatr.a tlc. car',
dispune mina omului de a prindc obiectclc (.a intl-o pcns.i.
Pentru it fi posibiii, prel.rensiunc:r presup\rnc exist('nta ur.m5toarelor elemcnte prin( ipa1c :
douii bralc de pensi rigicle, (ar-c so ur.rcs( la lrnul rli
'('apetclc Ior. Cu cit acestc bra!r: rlc pensir sc clepi-r
I t('itzi-t.salr
se apl opir. mai muIt. ( rr atit amplituclinca tle pr.r'ht,irsiunr.
{'st'niii rnare :
- o a l t i r u l a l i i ' s a L ri r n s i r ( l ( ' r r . t i c u l a l i i .( a r c : i i p ( . u n i . r
dcs<'hidttt.a si inlltidclea a(,cstei ponse, or ltra{cli' ,'i mo,!inute Iic intinsr'. fii: in formi (l(, (erc;
330

l'iq. 14i -

'l'.sl'-rl
lici

|}r

c l ( c i 1 ' t | In r l l j i r r( a i r l l ) l i l u ( l i n i i
('l.ilrrl
i]-li
i r l i u r : l . L 'r r r l

ol)o/i

o acoperir'o tegumcntard li (le lesuturi moi mobile ni


suficiente pentru a permile inchicler'ca fi deschidcrps p4ns' i
Mina omului este arhitertural 5i fur.tc{ional astlcl dezvoltatd incit se poatd disputrer clc trci Iorn'it dc plchensiun{' :
1) prehensiunea intre cloui ciin uLlimele patrr-r dogete: 2)
prehensiunea dintr-e ultimelc patru degetL' imprc'una sa I
izolat qi podul palmei; :l) prr:ltcnsiunca cca mai (ompletar.
intre ,,coloana policelui" per dc o partc fi lestul (lcgctelor sr
Palmei pe de alta (fig. 148).
Prehensiunea intrc rrltimelc patru dcgete se elcctuea/,i
de cdtre dou6 clcgete r.are joacir rohrl bralelor (lc pcns.,apropiindu-se $i dcpdrtin(lu-se mrtll dc (cldlalt prirl nis(irrea dc adduc{ic ti de ab(luc'lic p() (are (} po-mit alticulaliil"
lor metacarpo-Ia]angienc. sirb ac{iunea intcrososilol.. palmari
care le apropic. si a intqrososilol clorsali (are le dcpartclraL
i-a ap.opierea clcgetelor- r'oqti-ibuic:
5i Ilcxorul comun al tlt'getelor ti extcnsorul plt,priu al indcxului, iar 1a tir'pirialt'lt
lor contribuie si <xtensoiuL comun al dcgetelor 5i t'xtcns<r

33r

;tl*::'U",l"tif,:':i1fr
l",t"",?ffi
,,:H:i.L"gT,T".,:lt;

Iui prop.riu aL indexului, a cxtensorului propliu al auricularul u i , p r c c u m g i a i n t e r o s o $ i l o Is i l o m b r i c a l i l o r c a r e i n t j n d [ a ] a n qelele mijlocii \ti cllstale. A(esta este modul prin care mina are
" o o s i b i l i t a t e ad e a a g a t a . c l e r e n i n d u n l e l d e ( r r l i g c a r e p o a t e
iine obiectele (dc exemplu o , ildaro cu apa). Pe ea se ba2eazd
in pozilia de atirnat sau sprijinit.
5i men{inerea corpului
Prehensiunea cu ajutorul ,,coloanei policelui(( este mult
mai complexd si mai utild. Amplitudinea
Ei forla de prehensiune cu aceasti coloand sit mult mai mari. ,,Coloana ooiicelui,, dispune de posibilitdti de miqcare variate fate cle restul miinii. Policele se flecteazd sub acfiunea lungului fiexor
scurtului extensor;se
.lungului
5i se extinde sub acliunea lungului si
poate depdrta de index sub acliunea
abductor, Iungului extensor, a scurtului extcnsor gi scurtului abductor, gi
se poate apropia sub actiunea adductorului
gi, in parte, a
extensorului lung $i a lungului flexor, migcarea efeituinduse in special din ar-ticulatia trapezo-metacarpiand.
Mi$carea
principale pe cal:e o cxecutd insd ,,coloana policelui( este
aceea de opozilie, descrisa artoriol.
Bineinleles cd $i al doilea brai al pensei prehensoare
intrd in ac{iune prin flexia ultimelor patru degete gi astlel
mina formeazd un cerc complct sau incomplet, carc poate
apuca obiectele.
Se poate spunc ca muichii miinii se impart in doud
mari grupe, dupi acliunea principald pe care o au. ln prima
grupa ar intra aga-numitii mu$chi de atitudine, cum
sint
extensorii degetelor, abductorul policelui gi mugchii opozanii
care pun mina in atitudinea cea mai poirivitd nentru executarea unei munci
ti o deschid pentr[ a pregati prinderea.
rn a- doua grupe ar intra mulchii de for{d, cum sint flexorii degeteior si adductorul policeiui, care executd prinderea
ProPriu-zisd.
Prinderea se face, pe dc o parte. in raport cu forma,
,,
c t m e n s i u n i l e . \ o l u m u l i g t . c u t a t e a o b i e c t e l o r . .i a r p e d e a l t j
f
parte cu for{a si prccizia
pe care o pretinde -ig"ur""
urmeaze a fi cxecutate. Sc pot desciic astfel mai
""
multe
leluri de prindere :
ai Prinderea cu mina intreage a uneltelor grele, cum ar
rr
", ciocanul, sapa, lurca etc., caie sint finute dJ minerul lor
pentru a fi utilizate
cu for!5. ln acest caz flexorii degetelor

j,y#lil#R?:l,**J"i:;,1,"";.1g"ff
::":L,o:::H,T:'i.
I

<:

@
Filt.

1!it

Irorrnc

clo prclrcnsir rc

uzuatc.

b,,
ao.
b:
"1,,!
11,,,,
l,,li"r",l
I r orimuI
S,|1;{JilifJ,;l;';:"i:,

x,';,T:'"T,T;::
t "tklll :"x"l*,::l
":l:,"*
:*
ii,ll,
i",#;
"'l,lilffi , ii',ii*""

r'l('ial (?re I lectaaza falanqple


mUlocti.
a interososilor'
l o m b r i c a l. i.i;oi r . ( a r c f l e . t e a z E ; i
Ia_
rangele proximale.
Sub acti_
unea a( csIor mu.,.t i, .t,ie"L"i"
Se. string, Sc ap|opio
ri ,"" pot
atrnge. prjn pulpelc si Ieleleior.
palmarc, podul palmpi. j\lrna s:
desohide gi ultimele patru de_
gcte se intind sub acliuneaex_

iensor-urui
""-";,
332

;;;l;;,J:

Fiq jje

1i,.i;gi.o''"n"""'",,.

333

,-men(irr llnealla pe Cal.c poit,,.,,. o dpiiri

Ir(, , r.t,,la:tcdcqr,ro

1n.sport, url a_selnelgq tip de prir.idere i1 intllnim la canr.rta.l.


haltere. scrima (sabie). gimrtasti(.a la aparate etc. pentru a
mdli 5i mai mult .[o{a de apucare se pot folosi ambele miinr
suprapuse, ca la aruncarca ciocanului.
b). Prindcrea prin addu(.tia policelui, carc, st aplica pt,
marginca c'xtcrnd a indexului
Iicut
cirlig. Astfel se por
prinde obiecte late, subliri ;i lungi, cum ai Ii haluriie,
1ur._
ralul etc.,.dat acest gcn clc plinderc este ciL. o lorie
,.i clc o
Precizie relati\.c.
c,) Prindcrca cu pensa curbi poiice-index, ca atunci ciu(i
prindem
rn bold estc o prindere clc precizie, ciar. fdrl for{ir.
dJ Prinderea cu pensa lungd police-index, cu ramurilt,
intinse,_ ca atunci cind se prinde o pensd de diseclie sau un
arcu$,..i! care c2, sub actriunca scurtului abductor, poliIc1e
se aplica pc indexul {lectat cle interosogi
;i lombricali. ln
sport, un asemer'rea tip de prindere il intilnim la scrrma
(floreti).
e] Prindcrca (u prinel.- trci dcgete crtinsc,
in care po_
,
lic_ele cu falanga distale extinsd sJ aplicd pc marginea rate_
rald a
-mediusului, obiectul fiind prins intrc elc, i',., tirnp
i n d e - r u l . .g i e l e x t j n s . s e r v o $ t o d r e p t c o n d u c i r t o r . .A c e . i a ' e r t".,.
modul de prindere al bisturiuluj. mod c,arc uncfte forta (.u
precizia.
-\ltc rli5r:irri rrle miinii. r\lina naj dispLrnc
ti tie poribi
iitatca de a sustine 5i de a impilrge., complctincl sall utii,o1.r
chiar. suplinind, pind Ia r.rr.rplrn(.t. prehcnsiur.rea.
Sustincrca se poate facc cu fafa dorsall saLr ru tca pal_
marir a miinilor, dar in spc(:ial cu ultima, (.ar(,, {iind usol
concavir in ambclc sensuri. sc poate asemiina unei (.upc (.al.c
pastreazai mai bine obiectt'lc in echilibru. Mina propriu_zis.r
(orlstrtui(' suplafa{a cca mai intinsi dc care nc
ic.riim pc,,_
r l u . u s 1 i n ,r " . , l g , t ^ l , f i i r r . l r ' r L l m a ai { , a . o r i i
ImDjnor.:-r.a slr eft.(.tuoazal rli, obit-ei 1oi ( u Do(l,.ll Daltni,i
. a : . l i r I I l : r c , p * i t r i - l r , . r ' n i 1 , , lr^l .
!o rrr:r. rroi 1.1131.,..
s i l l i p o t L . D a r i c n c .p e r m i t c t r a n s m i t c f c a u n c i l o r t ( , I o a r t e r r r ,
semnatc sprc obicctul dt. impins. fdri c,a ailsta sir produc.r'r
tulburiiri sarr striviri. Cind impingerea trchrric fticutir
;i cu
vitez5,
sc foloscsc. si r.r}iimole-ca la aruncarea greuti{ii.
patru clcgctc, care joacd rol de. pirghii.
334

memblLrl
t,r alara prehensiunii, strstinerii ii imp-ingerii,
^,,-'-;"i- -ai are posibilital.ea de a lovi 9i de a arunca, acli:.::';;'"
sint lorme mai deosebite de impingere 9i care pun
]an! arlietrlar fi muscular al mcmbrului carc
l-";.Ll'i.rtreeul
Pozitiilc atirnat ti sprijinit sint, de. asc-ii.ut"a
i*"'"irii
prin ilrtlarea it.r aciiunc a mecanrsmctot
i,o,.rea. posibile
t'r"ni a)upra a(('stur mifrdri 5i p('zi\
'
o
m
i^i""i"ni',rtit,nii.
'lc baz6 ;i aI d('prin(lcrilor motori}
pozi{iiL'r
.apitolut
ta
rii
-'e. llultipLclo posil)ilitii\i lLl
"omPicxt'.
i{i,ru ." organ dc trxpLittt
omeneas(it lac dilr ca lttt
*ig"ur:r.' al,, t'are . dispLLne mil-la
dc i[t:u ir(' a ceLor spus(''
sall
exprimalc
de
miiloc
":.titufriL
sint closc.oti mai sclnLrii
Ll
mina
excc
tllri
sc
calc
il"rt"tif,,
Vorbelc
de(it
ficativc
"-1.
mina s-a transformat intr'-un adc\';-rlaL
sutdo--rti,
l
i
m
b
a
i
u
h
r
i
. i i t t a r ' l i t c r ' a a a L t a l ) ( ' t u l \ r il l i i n t l i n l t r
i
f
o.e""
,rtito a, u anumilr pu rli' :r rnii :i {fic ll'l)
il\i
i'.rlul comple;i ai degtlelol it.liinii' Ililla nu eslc
(1" nliicaro. t i ;i ttrr olg^an spt'
ializat
spt'(
organ
un
numai
Iiolui clegetclol tlclinc' astlcl nrli
at s;sibiiiialfii.
(il atar(l
"iati"at
cttrtoscLlt
tLebuic
complex $i
(lc (arc drsptlrr("
P o l i c e L e ,c l a t o r i t i i m i ; i i - L l i l o r c l e o p o z i l i ( '
p
l
i
r
r
t
i
p
a
L
i a prchensjrrrrii
(
a
r
e
l
i
.
'
r
m
a
|caljz('azi-r
este degetul
( ('l mai impor'
l'l'tc
polit
miinii
si
t
i':-ttil
t:
clintre
o..nai
a
tani clegc't gi piei'clclca Itti leclltlc capa(itatca ftlnrlioilaltr
(l('1
l1
o\ecLlta
ulna
[u
polit.c.
l)oatc
miinii c",u 60r),ir. Fi|ir
migceri cle itnpingclc' satl sLls!inere (tlr fala clorsalil satr
ttLtimele patt Lt
palmare) 5i migcdii rk: pt clrctrsiul-rc intlc
degetc, intrc eic fi po(ltrl palnei.
('a
Indcxul r:ste clegctttl aclri'sci Are f(irti ii intervrnt'
prehensirttrc'
dc
i-[
ii
mi)(
prir.r<ipali ai
unul dir.l stabilizatorii -t
In plus,
cste gi degetul at c dispurrc tlc lolma <ea mai inaltr-t
-seniibilitaie.
de
Diget tactiL pi-ir.r e:icclcnlir. cl scsizeazir irr
cel mai inalt grad iornrt'lc obiecteiol si cliliicazir mif(:rlilf
de crearc a acc.stor Iot'mL'- Pt' cl se llazt'azi ill a(ti\-itatca Lof
o l a r i i . s (u L p t o r i i c t ( .
l'islc inrlisp"trsalriL
Degetui mijlociu cstt: dcgctui Ior'lci
prehen.siunii obicctclol qtt'lo ;i men!irrcrii in pozitia atilrrat
sau spriiinit.
J n c l a i r r l , ' , m p l c t (a z i r a { ! i l l n n a L l e q ' l r l l r l i m i j l o ' i u i r . m i ; cdrile clc lor'{i. Ir arr'lasi timp t'-tc i'r'ir il tat sl u1 ('rr o

331

Degetul mic are un rol mai redus. Prin prezenla lui mdreste lungimea pensei digito-palmare. con{erind astfel o stabilitaie mai mare Prehensiunii.
]ITEMBRUL SUPERION

CA

LANT

CINEMATIC

Centura scapulard, umdrul, bralul, cotul, antebratul. gitul


miinii Si mina pot actiona in cursul diferitelor miqcAri fiE ca
un lantr cinematic desohis, fie ca unul inchis.
Ca lant cirematic deschis membrul superior aclioneazi in
poziiia ortostaticd in urmdtoarele migcdri (pe care Ie vom den u m i d u p d t e r m . i n o l o g i aJ o r d i n g i m n a s t i c b ) :
- ridicarea gi coborirea bralelor prin lateral., prin inainte,
prin inapoi sau prin orice altd direclie intermediard :
- rdsucirea induntru gi in afard (miqcdrile de
rotalie
internd Ei externd din trrninologia anatomicd) ;
- rctatia dinapoi-inainte
gi dinainte-inapoi
(mi5cdrile de
circumductie din terminologia anatomicl) ;
- apucarea ;
- impingerea ;
- aruncarea ;
- lovirea.
Ca lant cinematic incl.ris membrul superior actioneazd in
urmdtoarele pozilii si miiceri :
- sustinerea corpului in pozitiile atirnat,
atirnat cu sprijin
.
9i ltin! pe miini, precum $i in 'toate migcdrile pe care le executi din aceste Dozitii :
__ calararea
;
- amortizarea c5derii pe sol (in caderea pe miini).
P e n t r u e x e m p l i l i r a r e a m o d r l u i i n c a r e a c l i o n e a z Am c m b r u i
superior gi a modului in care trebuie prezentat studiul anatorno-functional gi biomecanic ai diverselbr miFcdri aLe acestuia.
vom prezenta una dintre ele qi anume, ridicarea bralelor
prir.r
lateral sus-

t'ig.

150 -

Alfabetul

surdo_mutilor.

Iorla deoseb.itA de sensibilitate. Sesizeaza pozitia


a extremitdlilor obiectelor lungi
-a tinute i; ;i";
spatiu a virfului
floretei sau
cipdtului
visleii.

]a distanla
(pozitia in

RIDICAREA BRATELOR PRIN LATERAL SUS


Ridicarea bralelor prin lateral sus este o miScare aparent
^.
slmpld, care se executi frecvent
intr-un numdr mare de exercllii fizice.

.t.to
22. Anatomia iuncljic,n&lr a apsraluruj roconlor.r

J3,l

D e n u m i r e , d e s c r i e r e ,i n c : r d r . a r t . R i d i ra l c a l ) r a t o l o r p r . i n l , i .
ter.al sus (ol'espuntlc' in tcr.minologia anatomo_biomr.can rr .,
mi5c;i|ii cle abduclic a lltcmlt|c'lol supt.r.ioar.r..pozitia (10 p1,,_
(ar(' este poziiia ortostati(.ii (<le clr.t,p{i).l)cplasar.e,amcrrb|clo,.
supcrioalc exlinse sc lace ir.l planul mcclio-i.ontal, pe o alnpli
tudinc: clc 180.In
p o z i t i a f i n a l e t n c m l ) r c j e , , r p c , . i u a r , ,o . 1 , , , ,
cxtrnse, r'er.tir.al in sus. Nli$carii clc abclrrclic j se aso(iazii (r)
.comitcnt ;i o mi5carc de rotalie ma\imi in aiari
a ltr.aluLur.
( o m p l d a t i t u o m i ; c a r e c l e s r l p i l t a l i c n t a \ i r n i - ra a n t c b t . a r ! u i L r l
Datolitd acestor
mi$(.:ili ( omplimcntarc. lala palmar..r .r
m i i n i l o r ( a t e p | i r c a i n p o z t t r a i n r { t a I A n t t d i a L a j r r D q L :J 1 a r , _
p l i t l l ( l i n L ' a d e a b d u t . f i e d c 9 0 s . r p r . i \ r . a si r r r r r r i l t t . s i a p ( . 1l r r
'urr m'dral. i,' puzilia lir.al;..
.in realizarea mil(l:llii sint ilrgrorale l.)ato scgm(,ntel(.. La
( l a r ( . , I a n l u r i L ( , m L l s ( u l a to . p i l g l t l i l c t r . u r r rh i , r
I u r i l c o s t c o - a r 1 iu
lui, ntemblelor. inlcr.ioar.t' 5i rrcmblekrr. sripciioar.r,. C,alac.t,
l r s t i c a m i $ i , i i f i i c s t e i n s a ll c p r . r ' z c n t a t i rc l c n t i ; r . a r . c ar l ( ' a l t c i r rrr
a l l I ' a l u l i l i i n p 1 a r .m
i cdio-f|ontal.
J , i t r r t u l o s t c o - a r i i ru l l r r ' . l l c l r l r r ' . . r l i ,i , I 1 ) r , t . i / ) l L la1r.( . l i o i t c r , , . . i L
L l n r p t t l - a ( 1 ' s t e in t i 5 c | i ( t r I a n l u f i ( i n ! , D l a t i ( . c d e s ( . l i i s c .
\ii _
',ar!a (lr. al)dLt(1lc a l)ralulrri s(, poaL(, (
l(,riconlpLlnc,clit.t pult, L
{ r . . \ . f l ( ' r ' c a t l a r . \ t r j l r , r .o j l , u _ a t . t i I u l a t .l .r , r _ a j r r , ,
r m,,,iri.,..
(louii ctape: - irr pr.ima.mil(,aroa
s o r ( , a l l z c . a z icrl j l i a r . l i ( . ! l l a L j i r
i , a p r l J o - l r u m o r a lsi ii a r a - Z i . ; t. . a d o l l l
a l . t i (u l a t i , . a u m i l t l L
r l r - r n a d o L l , a , c l a . p dL.l,i n . a t . t i c u l a t i i l c ( . c i r t r t r i i s t . a p L t J a r . c
si al,
{ oloan('r Ycrtebrale dor-salt,
Altictrlatja s( apulo,hunl(,r.alar.clcsi L,stc o (.nat.Lrozi (.u Ll.,i
q l a d ' L l . l L b r : r ' t a l , ,n r L p c r m i t e s i r . r g u r i rL- - a l i z a r ( , a
abclrrltitir61r
plctr, rl,' 11(, tlu,n omoplatul sc li\(,azii
toracesr, (.onsiai.
l
l
L
r ' . , a r n r ) t rl , i l r , a , I . . n r i , i r r , , p , r . m i , . r , 1 ,
e | r t ,r r l a l i a r r l r u U ,
h L r m c . a l d c s t c c l o . u m a i z : , . i t , , a c " . i i a .i , , ; ; r i . : ; ' ; ; ' . ' i ; , ; ' . ,
( l c t e r m i n a m a i ( ' \ a c t a m p l i t u c l i r r ( , aa b ( l u ( . l i ( , i
a,.,,slci'a.ti,lL,tal,,,
a q l | r i , | | p r j r n L ' ] e( l U u A , . l ,g c t c u n g l ) i u l i n l c r . i o r .a l o m o p l a t ! _
fL. :r ,l l : "
. , a t , i r l i \ a t , , a L r i l ) , t o t a , , . . , , , , . a1 . , .( a l . , i r l .; i . .
.r
m i r c a c l e i n o l T e t ) r ah 1 i D e . s . s o l r lS
/ .t L r r l i i L e, . i r , . r . a . l l o r , 1 , i f i . ,' t, ,t . , ,,
tLtate 1i clc noi au demor-rstr.atacr:lasi lucnr.
N i i s c a r c as e I ( ' a l i z ( , a z ii n
. j u n r Lu n i t i a x c b i o n t c r . a n i l t .a n t t , r o _
postcfloare carc trc(.(, pr.in pat.tea infer-o_ertcrnj
a caDuLii
p u t i r . r i n i i r r n l r - u 1{ ; t r i l U i a n a t o r r i ( . . s i < , a r . cD u s e p r , r ,
]r l(l,l (Tr:c1a. iz, .i p
r ( ' L t i r l ) u l t ( l l i r . r i p , o z o l ) i - ot \ 1 ) i ( l t i( l i g .
1l?).

;sf"T1::J";:iii'l*;ft
: i#$ltilt*iti:'3.;t
j :.",fi::
::'ll:iffi::'"iJl::i:
i:l!:l":
d"* ":;r"L

, | | ' a p s u l ' ra r : : (r r l ' r . i t I r ' | f r' : " J r J


lllllj"i"' .".
'n"ii,
"."riirut""
".
miricdlri pirr:r Ia ?2-' paliicipi fi a$a-llumita
r ' r F r r \' n t r r J ' 1 " ' r : ' a r i u 7 as p a iJu"l.ti.rluti" 9lT':f"l''
p c ri m e r r t a l { - a ( l ' m o ' t r a t ( i
"
l
.
'
:f,il"iJ".ro-io-dcltoidiar..
acea\ti 'articulalie"' prin sutularc'a-acroliji'." T"=fii"t"a'

ff;1;i'i-,,;i9:.T,:?j',\'*,::ii;";i",fi
|.?l,f*;i'i.X\:"Jii
ca in
di.

tendoane, ml9carrrt

\ |tlliriil

i
i

Soapulo-hurnera-li $i ,,a dou:r articulali.


rulut"

il un]ar

Articu]atii-Ie centurii scapular_e (tt-!s c('lotrrl


d o r s a l : ip c n t r u m j s c i r i l . c l c o s i ! i , t L r r a
i rti r ri c ' )
1'OT \I,

lI

!r iLd.

:r' ' ii' nr[i

Ic

I'rr'rntlril

i2"

1o?6

llrr'

ilLri/o

I !1,"

Dupii (um sc r-e<k..600 n din anrDlitrttlinea totala! a miiciu-rr


se datore$tc nu scaoulo-humcraLei. r'i articr.rlatiiI or (('nturii
scapulare. Alunecarca centurii scapLllarg pc tula(,' 5i ur icntarca ei diforitd irr rapolt ,
u n , ' c e s i r , i ( i 1 ,' .l ^ m i " c . i r ' , o s l , p o s i 22.- 2t

33B

urrrdt

al acestciarticulalii'
"pi'riat'1",l-"-rj[. iii"'.":"i reumati.
duct' la instalarea a ceca ce angloii")i
"""ptft-rt;merala".
,,!'rozcn-Scltoulcler-, aditri um;!r inghetat'
o*orrii 0"""-."c
umar fard mitcdri'
rn a<llune a
Peste72" mitcarea se rcalizcazd prin intrarea
a(romlo:
intcrscapulo-toraci(''
scapularc
articul,atilLolceuturii
numai
executd
se
mifl'area
Cind
sterno-clavicuiari.
aau'icutita si
p
s
t
c
a
'
r
q
rcnal't
J
o
r
s
a
l
i
r
.
'
t
t
e
b
r
a
l
'
i
parte. r oloana
il-;-il;;;
c'u convcxitatca ct:
latcrali
inlil'xiunc
uqoari,
;;T;ia-,i
^-e-b.,,t,li
;i;,
superior c,ar:ese mi5cit Propor{ional' partea
L.r1ea
ie contri;butie a difcritt'ioi' alti('ula\ii' la Icalizarca miicdrii
de abductie estc urmatoal'ca:

339

--1t--_
I
I
1

bilir. in primul lincl, datoliti mobilizilii


unci alte sissarrur(,
a ('orpului omenesc !i anume a articulatiei interscapr.rlo-tor.acice, (,are permitc clcplasarea ampli a omoplatului l,-'- torac(,.
clatoriti't spaliilor celuiarc intcr'-musc ulale (ir'tters(.rato-scapulal
;i inte|serato-to|acic). Omoplatul sc deplaseazd pc torace latr'Ial $i ( oncomitent cxecutii o mi;ca|e clc.bast.ulir. in jurul a\i,i
antero-post('rioare situatc in iiplopicr.ea unghinlui sairtrsLrpcrrrintel'n. I|i l(.lui a(csta unghiui supcro-c\tern al omoplatului (Lr
cavitalca gLcnoidii sc ridj(i ;i se orienteazz-rlatctai si 'inaiutr'.
iat ungiriltl infcIiot' sc (leparlcazar ci(. (.oloana \er-tt.bralir tLr
aploxrmati\' 45 , omoplatul tinzirrrl sir ajungir astft'l in ,.pL:LnLll omoplatu|-li." (plan obli(. jrr(lreptat cliniruntl.u,inafar.L
( i,,
f i c l i n a p o i - i n a i n t c ( ' l l : J 0 ) . ( . a r ( ' p c r m i t c o m i s c a r . c(' i c a l ) c l i t 1
maximii a bratului.
Nlobilizalca (llnturii s(apulare nLl ar' 1i posiltila, 15r.ir rn
t r a l c a i n a c { i u n c a c c L o l ' l a l t ca t t i ( L r l a i i i a l e c i . a c l o m i o - r _ ; ,
\irrrlar-ii ;i stcl'n o-c la\.icu lar'ai. In arti(Ltia!ia ac.r.on]io-<
la! icrr
l a | i i . a | t | o d i c c u u n g r a c l r l c ' l i l t t ' r t a t c . s ( ' p r - o ( l u cn t i f ( i l | i ( l c a L t l
n c ( ' a l . e . p e o a m p l i t u d i n c c l c 1 8 ( 1 i l r r1 , ) i n j r r r . u l u n c i a \ , ,
b i o m c c a n i t i ' r o p l c z e n t a t t , ( l c l i g a m t ' n t o l ( 'e x t f i ! t s ( , (i a l ( ' a r t i ( L l l a
{ici (liilanrentelc r.oraco-claricuiar'e). A('t omio-cla\ icrrJar2 pc|
mitc o (lcplasar'(.mai aclaptat:r a omoplatuhli pc toracc. I)aL.r
ea IiLl ar (,xista, omoplatLrl ar trobui sir st' indepirr'lezc rl,,
tor'ricc, pentlu a sc putea deplasa.
l\rti(ulalia
stcrlio-(.laviculat'd, (lialtr.ozii selar.i-r(pr.in iinbrr
calc rc< iproci) tu trci gradc cle libeltatc. pcr.nritc. mis(arfir
c o m b i n a t d c l , . rl i c l i c a l c ' f i p r o i c ( ! i c j n a i n t t a c l a r . i r u l o i i r . r . i L u . , r t
L l l - r ca
i \ c b i o n r e t a n i c c a n t ( ' r ' o - p o s tr(i.o a r ( ' c a f ( ' t L ( ' c c l a D i r r , L l r l
i n s ( ' r t i ( . i ( o s t i l e a I i g a m t . n t , . l l r r ic . o tso , r . l a l i l r r l a f ( i i g . 1 0 9 ) .
In jLu ul accsttri Iigamcnt t,osto-r'lar.icular',critl'cmitirlilc ( lavi(rllei se cicplast'azi (on(omit('ltt, clar in sens in\c'rs. pl'it-ttf ,,
('\mc('anisln clc bas(uli. Prin a<r'st mc(,ar]ism ('\tr('mitatca
t - - r ' n t i a t ' l a r . . tL<t k ' i i r r t ' i i i n t i m p l r l a l ) ( l u r t i ( ' ib r a t u l u i ( u 8 - l ( ) ( u l .
i n t i m p c e c x t r o m i t a t r . a i n t c f n : l a t l a r , i c u l c i ( o l ) o a t ' i -(l. u ( i l i \ i r
rnilimelri. Ir.r plns, it.r ab(lu(1ia blalului, afa (.Lr]rt au au-iil|.
Irtmat lt rrolob., r'lavic,ula plczinl:r $i o usoarar milcal (' (11'
rota{ie in sLls si inapoi, in jurul axei ci lungi.
Itxtrcmitatea mediald a clavjcLrlcj reprezintA astfcl .jngLrrLrl
punct stabil de sprijin al centrrrii scapula|e li memblului superior pe torace ti ligamcntul costo-clavicu lar sc dovcdesl. rl
340

t
B"',";Tri:Tilll:
ri pivolurfllI ::p^"
:, i,.i'j::;1ilil ::r".n'i:
dc sprijin,
;I,,:.'::;;;t".ffi,.:'
::;p'J'#; arc .,r ;i,,su, punct
tliliii^r,,r-u^scuLcaza.
libel la ccldlaltcaplt al centttrii'de,"^"-

3:'in":l
*nh*ijlil:i:':i:,'?,'l,T'J',:':3:":i
"?:!*,^,.*
jiiJT'"
x"Jl"
li','
ll:'i.l:l::iilI
?iil
:'?l;rl(;,,';:l
i1r,,t
;p.T'rrtia
infiqor'a p.diinir'
ij';(l
'--i",'r"r.t":yl::i.t
i".it"lr'iii:l;
ii
7^."1liii'"';",i'i",:i]i:l:":il
,:';,ll'::;i,1,il:
centru sprep:li.:il:'
Lan:'ll::i:.,,;;

;il;

;i apoi ac{it.rlc

r'icricitoarc;r',:-..."'r''ii.;.u;,.,tn'...
_".Tli:""'"-3t.:.:,:?i'ii'J',;;,:l:
' \i rr\uar''si rol:rt','a. trr
t " " o t l a t " a b ' l r t 't L ' a r "
l i j ' " i " i " t i ' '-"-u't
clo' srtp..'r'ioa.i') ' s. srtcrr:cl ii sc -(^o]ll1:^lcara
.iilti'"i"
ili iau pun(tc lixe .pc,capctetc'r'etrE i l i " t -.i"
" -"t.uiurc agorri-\tt
izotor)i( apr'opiinclu-;i capctelir
t'nt|acii
se
lnt".1i.,
i"iJ
scgmcntclor pt ir.r t'apea. lr-rr".ti" f i acl,ior.lcaz'lastfi'L asrtpra
tele
--- lor Pelilcrit
Idmirl urmiitour :
Must,hii abclu(tori prir.rcipali ai l)ra\tlhli

Deltold
Supraspil lo.s

CLaviculir., Actr)n1ioLr,
Spllla olnlrDLiItulLrj
l ' L r s a s L r l ) r a s P i n o aj a l
orl(li)lill

Biceps bruhial (llrnga

i uscla sLrPraglcnoid i r ) t : L( , r ) r ' ) : r l i ' r

deitoi,chaAmpfcnta
n;i iL hun)cfiLsllllLr
X{ar.ea l,ubcr'ozi,tale a
'i'Lrberozital|r biciPrt l r l i rr r r c l i L t s

preActiunca deltoidului ;i sr.tp|aspirrosului aLr tosl pe IaIg


t
t
zentate Ia capitolul,,Umirttl", sulleapitt'lul',Biomccatrt''a ma- . . M i 5 , a r o a c i n a l r r l t tt'i ^ s ' a ' l L l r l r ' \ r P *
rului"
Lunga porfiur.re a biccps\rlui atc rtn rol sct:unclar-.ca ilfl\]:t"^l
al bralr-ilui, dar cleoscbit de intercsant clin punct do vecl('r(r ar
cste un.muichi
realizarii miscdrii intcgrale.
.-pcste Llicepsul brahial
umirulul 5r a
a
biarticular, care trecc
artituiatii,
douir
cotului. Luindu-si prtnci Iix clc ir.rserfit' cu capelul lui ccntral'

in foseta supraglclloidiaDe a omoplatului, el estc


rrir ajuroL,rr
rl
t o r ' . r I opl r i r r .i p a l i a i i , r a ( r i l . r i ., 1 , . 1 : . , i . t u
, i l . , , 1 _ , , ; a ;, . ,
,abrlrrr
t u\tL rrn ajut:itor al srrpl aspinosului jn acrr:..1,:
u n o-.,9-!.:-lt""
a l r l l ( l o p r r r r I i i n l c n s i l l n na ( a p s u l c j a r t l C u l a r r , j l l
n , r . ,.
-ri
Irnerea ('onla(.tulLri r.rormal dintre
e\tr.!,mitatilc
articrrlar.r
\ , a p rr i o - h . u m e r a l c .P r i n r a p r r l l r r i r l i s t a l . , . a . " . "
in*o,.2-p.:-il,6,
r o Z l l a l n ab t ( t p l l a l a a | a ( l , u s | l l i . a ( . ( i o j ] r . a Ai nl s ; ! o , r ( O m i t e n r. , .
asup].a.antebraluhri pe carc il supincazd, pinir la atir.rgerca
po_
ziliei de supinatie maximi, rare ;e asocia;:r abAu,.f,ici'[ra1rr]r,,
A c l i t l t t . , r p , r r , . n i i l ( ' r .S. e . q m L ' n 1 e lacn g a j a t e i n n t i S ta r . ta c l c
ir
. ,| .l ' a l ' o a D l a l ( ' t o rp. r i n l a t o r a l s u s ( c ( , n t i l r a. ( a p u L a t a ,
bral, ar
lebra! ;i. mini) a(.tioneazaiin cadrul lanlului einemati.l'.t"r',.n,".
ra pirghii dc gradul III, cleci ca pirghji dc vite,zii. Dir.r
lanr,rr;
(.are. inter'\'in. (.(]a mai impol.tantir rdmint, pirgbia
f]:^p,l{rtl

SCHELETUL BAZINULUI

schererur_?i'll):':'^-::5."j:ilij:.'i:ilr"#HL:;,:'iti"
c't

o"'" "olur!],.:::i::

t e r i o r - d el : " F " ^ ' 1 , ,


aare uar"'

il:;;:;;,'iisio'

.r t.oioan,'lvertcbralc

. * ea t t i , u t o a z a( f i e . l 5 l )

? ,'.a

asementa, ctc$(.1.1s4
0."i,,:irj la
fi (.apt
,
]rr..rylyl a-cdr.eia(liune a lost, clc dsrtrrrrtrrri,it,
.,lImiryt,.t.sub('apitoh,l,,Biome(ani{-a
rimdmluji,;ffll
l:|ul
c a l o,da . ut
d , duuuuvre
a b d u r . t i r .. i ( 1 , ,
a J { h r ( . ( i c " (119.
( f i g . _tzJ).
l2J).
|r oe a(loLLCIlc..

Miscarea.d.ecoborire:a bra4etor'.iio,,,erri."u la

pozi{ia ini

lialal se rcalizeazd printr-o


mi!(.are clc adcluc.fic a'membflrk)]
supcrioare rnsoliti de o mi;t"are dc rotalie intern.j
Si dcprona
1tS, pl" intrarea in a{tiune a acelor.a;i lan{uri ostc.o_artiirlar, .
pirghii qi chiar lanluri musculare. primul
impuls este dai
intr-adevdr de aclductorii umirului (pcctoralul rnart,, clorsahr
mare,
-rotundul mare, rotundtll mic, subs<,apularul, coraro
brahialul ctc.), iar apoi membrele superioal.c coboarll clatorir,
greutdiii lor. qi acliur.rii for{e.lor gravita{ionale, rer,enind
to,
grupelor abductoare ale umijruluirolul
dc a controla si gracl:
mrtcat ea, prin cor.rl.raclii,insii izomctricc.
B.'I,ZI\UL
I,)stc'o Iorma{iirne analonti(i-r complcxii, t,ar.c Iace L,glitrrr..
dintle coloana vcrtebra.iir si membrcle in f et.ioarc. Datoritii po,,l
tit'i lui dc intern.iodiar. Si prin analogre (,Ll (,cntura scapularrii :r
r n ( ' n l b r u l L Lsi u p o r i l ) r . l t a z i n u l s e m a i r t r r m c s t es i . t c i t t r i ? . o
ll(,lL.j?rrt.
Sp|c dcost ltire. insti clc ct'nlrrr.a sctrprrlarii. (a1.c L,ste clt,osL:bitr1
(.cntLrra
m()bild.
p{'lVinai ostc r igidii. Rolul t:i nu t,stc rte a pr,r.
Inite mis('airi cL. rnare amplituclinc. c.i nrrmai (l(, .r transm j .
gr'(.ul.atea (ot puLrii spl'e momblele infe|ioar0
;i ck. a sus{t .
viscerele abclominalc. Ar.c. drr i. 1ln rol stati(. prin cx(.cllr.,1.l

312

I )tt

;:i

S( rrcli 'LtL '):":rrrr'rirt

;'1,'
:'r"{::1,ii:';,i.i,:llti,,;..ilii'.;';1"

:ii:lll,,:,i1.::,:"i,,;,"t,,,1,J:l;,i.t;[,,,'i;";t;1.r,
:i,r
-'lli,.lr,'ji;l*ii- )r'';,, 1,,
:ijfli;ili:'i
i
o -';bl u'rro'r'
grurr

rl t'llLi
r l " f t ) ' -l ' r I r ) ' r t r ' r 1
Osul coxal I'stl' !l'" r-)i l)!'lf
in a{ata' ?rtl)alll',sitrrali
din trei piese '. iLiacttL, srtuat rn sus $i
trci prcs!^ton-

situat in ios Toate atcstc


i"ui"i"'si i.t'"rri,-,,rrrl,
p" fata Lul oxverq citre centruL osulu! .o-tdl. ' utn pIt'zintir
te
--'6i"i-;;;;i;r.
rni, .ouitot.a criiloid,t
interni-r ' Itp-1'
-r"uigi"i-.upet clorra{c1e - crternit 1i
ii
i \i liosI('r-lr)a]
iult'ritrat
d'
arl[r'ritlal
ioat'i-r.
taa,
i
.
,
l
.
"
.
t
i
:
^
t"''
F o ' t ae r t e l i r i ia o s u l u i ( ' o \ a I p r ' ' ' / i n I i 1r n . r o n t r ] 1 l , I
'lelimilatrL'.1:^'l.
'
at folrn:" lcr'-'icL'
*til.iOa't".ft.iriiurn;.
1ttotc'rtiloiLlflc-stcsrrplaCavitalca
'.'idiorr"
t
il
c,,
til;;;;
,t;;;il
i u t u u . i i " i i t u i a o f c l i t a c l e o s r t L( o \ a i p e t r t | t t a t t t ' t t l a r ' t a " '
capul ft'rnrn'rrhri.
3 4i J

JF
^

Deasupra cavitalii

cc

fl:":T",::1"H#,ti,*ji:-*:,'i,l'"li'i""l,"ili.,iijfJT;
y:::#\1,:"i,";1"';x,;'"?;#"1:""t#1"J"1f
.i;::#
:"":E;:!f
i^ ,"* pi,iJ.i#;':
4.1:,,,T1:?:ie resie;ulmilrociu
ei

'*,T""fl1HT,;,?;l
soura obturatoare
TI : ";""t;*
l.:l::,s3:":,.
til"triynghtu_1ara.

?ltd {"'u-u." o'illn",#'l,"r,i,TSlilf

re.p,
ui',
r
i. ?i,l'.,1.'"'';.i3lf
ili i: 1"".T:l
,l'",?,
i::;a'
l,:llill;"Tala rnternA a osullri
.r
r,fi:l
u r'.'".r,'r,."#
i "ffi ,f,"'ill?"f,;':
,.g,fi;
:l :"3.:,;
r"..oJ1:::;i
s"^.:fj
itia

cd intc

Ji

li:|." ii'lT::",,',", :-{^'


rna,dc
rliaca^_a
mu:;hiut,,i pr'irrilil'"1"r' pe ( aro :{' i r'\ora portrunea

.i".,Ylii,i,lll'i,li,'#i",A,ii,l?^
<rcsusi r
i:.:llll:, mergind
seinse
ri pur

r:p"ln
",nircre.'r
filij: ll riJ5i",.j,,
ff*ill!
':ffT:l','li,,X::,"y. iii:,i,i?i?:

a osului coxal se termind cu corpul ischionuili"iii"ti"".a


reii,'i .i."umit incd q;i rncrea tuberozitate ischiaticd' Acesta
(oxal
suporte
gros.
al
osului
mai
9i
;;g-""tui ^cel
;?";;
c-orpului in pozil,ia gezind.. Pe marea tub''rozitate
|',Iitit"u
inseri marele adductor al coapsei, muEchii ischiose
*;;;tia
(semitendinosul, semimembranosul. 9i bicepsul femu;L;;;;i
(gemenul inferior ii pEtra?iij- Si muqchii posteriori ai Soldului
tul
--- femural)'
Marsinea posterioara a osului coxal este Verticali 9i inIa t;bercrzitatea is( hiatic6. Urmiiritd .'le jos in sus'
i tnica scobitlrrd' scinticd, spitta scitticd (pe care
".;;;
f,-.iTrizinta
gemen supei! il."ta micul ligament sacro-sciatic 9i mugchiul
bazin muqdin
(prin
ies
csre
scioticd
scob-iturd
,r*r"o
?l"ri.
sciatic)
nervul
printre
cale
li
ci-irii pitamidat, vase 9i nervi,
'L'
posterioara
Marginea
puslero-i\lerioard
J--splin ilia"a
carc
in(epc
de
la
post
ero-$rperioarri,
iliacd
spin;
Lr.iina
marginea"usuperioard a osului coxal.
SccruU este un os median Ei simetric, Iormat din sudura
vertebrelor sacrate. A$ezat in continuarea coloanei lombare'
intre cele doud oase coxa)e, eI inchide partea posterioara a
Uazinuftti. Este indreptat oblic in jos ti inapoi, Iormind cu
arlti-u .r"ttubtd lombard un r-tnghi care promine anterior'
promontoriul. Are forma unei plramide cvadriunghiulare 5i
posterioara
irezintn o bazd, un Dirl $ patn! Jete (anterioare,
doue
laterale).
ii'
Fala anterioard este concave qi prezintd patru.linii tratlsI'a
versal!. care indici nivelele de sudurd ale vertebrelor'
capul. lor, de o parte Si de alta, se gdsesc gdlnile sacrate attcriocre, prin care ies ramurile anterioare a1e nervilor sacrati'
Fala posterioard.este convexa 9i prezinte in partea superioari, pe iinia mediand, o creastd sacratd ,i in partea inlerioari
un ccnol socl'af. De o parte $i de alta a liniei medianc se gasesc Adzrile sacrate posterioare, prin care ies ramurile posterioare ale nervilor sacrati.
Fetele Laterale prezintd fiecare cite o Ialetd aTlriculdrd, pen'
tru articulatia cu iatetele auriculare corespunzdtoare alc oaselor coxale.
Baza sacrului. in pozitie ortostaticA, priveste in sus 9i pulin
inainte qi prezinti ..tediano suprafato arlic'ulord pland, oLlalard,

jl,*
j.:lfrilr,ffi
;"4**fC
tfl";,*#,:y,:
"'.lii"

;;i;","Jff.,yHi,
s,,i,rsorij
marer(,
I.*:l::-c, extern6
rar pcbuzaei in?",1X,"1
t..";'a'' 1i;;,1;::h"f,l:*
J"?li:,,??",,-,
"",.

:ffi;;:.'"H
jiitr.:?:,,
ji::,iJTia:.."?
"r"K
i:l
i",:,i1,
,i;;::"f:,r',"rr"rata
iii:g;;i:
a,,terioaraa o"ului
,,,"j:]":gl":u

:*1,:::i;ru:,#.:*,:jr
:.**ljr"ftilrjfil
;111"*rh
;i 5';l::.ill;:::,"[);:;]:"p.,rui.o"-i ii,iii"i'.'Jn'
"lf
",.n
j!ffi
gi,;;;tia'.:ili,i
:T:'r"",
?l'"';,
;;
;';i::lf
i
J;J_
fi"J'.1.j,J;#tiij,Y:*;::,*{i*,*
iir"'1i
ff
jlj*#lrj*+ili#
";;;i

^ , . . y 1 : n , . r i o h t J c r i l ) a r (ot n " r , , , , , : , , ^ , l i l .t ". i n t i n r t , ,


ls 116qir1u1

urui5ieste
i":uffi,ill':n
.ror..iIi; ."1'u.l'0",i::.q:l';'
zintd'rinainic-in"oti
i';l:il,X,.?lit
"'i.,iiln'Ji#;::i"J',l3,.fl
314

345

pcntru arti(-ulatia rLr lala infer.ioa|i a ror.pului celci .ie


tiricia veltcbrc lombare. lnapoia actstei r cr.teble ar.titulart, sl
a l l A . u r i j i c i u l s u p c r t r a l , a t a l u l u i . s o c r o l , i a r l a t c r a L( l r , a c ( , s t a
apo|izcle articular(. alc sacrului, ( al e :*, ar ti( rLl(.ar,,, ,, if.,Iir,,,,,
arti(ulare inlerioare ale (cici de a cincia r c,rte.brclombar..
Vtr l uI sacrttltti cstc (.onstituit dintr.-o stiproJaiiL at.r.iL.
t r Lut-l
p r ' n