Sunteți pe pagina 1din 1

Recipisa

Prin prezenta, subsemnatul, ____________________, identificat prin BI seria ______ nr.


________________
CNP___________________________domiciliat__________________________________ confirm ca
am primit de la ___________________________________, identificat prin BI seria______ nr.
_____________________
CNP___________________________domiciliat__________________________________ suma de
___________ lei, euro , dolari, / suma cu litere _____________________________ si ma oblig sa o
restituii pina la data de ____________________________. (Daca se stabilesc procente lunar atunci se
indica si acest fapt.) Prezenta recipisa este scrisa de mine_______________________________ intr-un
singur exemplar care se va pastra la ____________________________________.
Data
Semnatura

3500