Sunteți pe pagina 1din 18
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII ‘N. VASILECU~ KARPEN” BACAU SUPORT CURS ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MODUL VI REALIZAREA SI iNTRETINEREA. INSTALATIILOR PENTRU CURENTI SLABI PROF. ING. EMANOIL ~ REMUS CAZACU, CAP. VIII - INSTALATII DE TELEFONIE, CABLU TV, INTERNET 8.4, MEDH DE TRANSMITERE In domenitransmisiel de date rele de cupra reprints cel mai veh suport wil {in contnuate, marea parte feller de date folosese fire de cupru Tn diferite forme, niveur calitate, ete. Transmsia pe fire de copra se-buzeazh pe propagarea unui semnal clecric © ‘Gebuie sf rma tne anomii parame specifi de tehpologc, pe parcursul drumului to ret gi dstnati. In fonfie destructor lor do porametr specifics ai mediull de transmit ‘ablurle de cupra se impart in dout mar eateoriscoaxile 9 torsedate 8.1.1. Gabluri coaxiale ‘Un cabla coaxial ese format dint-o strmB. de cupru dur protjat de un mate: taolant, Acest matfal este ineapeuatnt-on conductor eizula, de obicet sub forma une pi tring Tntcfesute, Conductral exterior ele acoperit cu un faveig de paste protector, ace find si provenicoja denumii de "co-ia” (tort acestei axe unice date de miezal de cupra comer CEPI ZB Fig 81. Cab cont Datorit structurale i a fol foarte bone, cablul coaxial preznth dou8 avant major ft de alte Sip de cab de cup: F"comportae foarte bunt In frecventt, {poate acoperi 0 bands foarte Targa, @e' la frecvenge joase pink Ia UHF (Ultra Hi Frequency) ccea ce tvface Ideal pent tansmisil de video analogic (eleviziune p ‘ablu, tnd gi pent tehnologi digitale moderne de transmisie de date, cum ar #1. ‘Bezavantjl major consiue fap! e8 nv suport peat Ethernet o lime de bar mai mare de 1OMbps, c2ea oe exe mult prea pufin pentru cernjele eelelaractuale, rotivpen ‘are n acest domenie fost flocut eu cablul torsada. Alt mare dezavanta este fy prin mat Sr este un medi partajat(shared-media) gi ng-pomte oferi un grad minim de secure. ‘exist efteva dezavantaje de imporanl mat mied, din care menfonBm: desi ofert 0 imunit ‘bun le interferenfle electromagnetics, pentru aceasta rebuieImpBrminat la un cape. ‘Exist mal multe ipen de eablrt coaxial, ulizate tn diferitle domenii mention anterior. De exempla, pentru Biernst 10Bsse2, flosim un cablu coaxial numit RO-88, av iimpedanja de 30 ohm, lngimea maxi find de:185 de meti, iar vteza maxim de tansmi wae de 10 Mops. Cable eoaxale RG-59 sunt folosie fn tansmisile TV, cu singura ment SE impedanya acestora este de 75 obi, Dine conectoil folosti pentru cablurle coaxi ‘tenyfondm BNC (Folost pent reel de cleultoae i splicait video) si type-F (olosit per CATV), prezena tn Fg. 82. Fig. 82: Comet pete bla conta “Toivonen aso, xt mae bea even, p care eit” poste TV, Cin ta mans sea tot pe sneha te fcr pnt VEE Vey Hah Fegeny, UHE. # D 2.1.2. Gablurltorsadate Cabluile txt sunt asl concpote oct previo intrfecenele Inte clmpurile cloctice cama de tapmisia daria evens mai mari, Un able torsdat este format in waive ele Sind re so sodas vendo grosine sii trim a 2 form elicoidal, pony rede interferenjaclctsd (douse niuiethien dace inploin oa al fomeazdo ater). Tnteereile pot fi auzae de impure eeczeIndase do alte fir din Inteiorst clus ca, su de srs enteriowre, Metodele prin car se tncearet reducer Ia minim = Ssetoritererefesntn i ne cae ent Torsadarea-cablrlor dolce pu; fomand-se asl mame preehi In interiors crore cmpurleelecrce crete deel dou fie se anuleazi + tanjmlerensemalulu med balanst ermal ul se vansmite a find cteenta te Senialelelecic dine cle dus Iie cn cera uni peees tn ses fl aun nd per eclectic del suse exten abu, acesea afceazd In mod egal bole Kael fet cifreaja ince exsearamtre constant, semnall ind neler), ‘© geraare ceblurlor(metods de proven aintererenioeeleciceexteroar). “i pnt de veer al exan xn dud extogoi decal torsade + nesranate (nse Cranach) 8.3. Cablurt ate UTP (Unstilelded Twisted Pain. ‘Cablul-UTP este alan din 8 fire de cupra care formeazk 4 perechi colorate (verde, portoali, albastry, aro) Fiele sunt isucte cite dout pentru afi protlate de iterferentele leggomagnetce dip exterior Firee in itrior (cele 8) au 0 grosime de 22-24 AWG (American ‘WisGroge fs eta a UP sat a exer 9 rosie de 03 cm. La exer stecprozjat\do un Tnvely de PVC: La capete'se folosexe:conectori RI-iS care aunt ‘otectaipapmerenndianunasinpag ol Cl de sertizae) Desava ‘vantages ostl saat (0838/m) “este saps interferenteelctromagnetice + viteza mare {00/1000 Mbps) “ou webyie sa deptseasca 100m fr x serail “eae subi, Hex por ‘ae amplifeat etre bar, wich, ~conectorizafea este el wourt (st eaizezt ca” out) uncle special) > ae i 83. Cader ornate In acest moment, exist ma multe catego de abla torsadat,Incepind de a categoria 1 (atl) folosis pentru POTS (Plain. Olé Telephone Service ~ servile de telefonie clasicd) gi ‘entry soneilé de lu i terfinind eu eatgorle 7 i 8 (CaT gl eat). Aceste catego sunt Sete de parame pci a calor eae, Acq pre sat speciea I oii ‘superioaré de Treevens fers penta ficcare categorie. in mod evident, o categorie mi mare Implied pecformanje mal bune ale cabulor, mai uli parame testai si garantai i de obiesi frecvente mii ridieate, AcesteIuerur implied Inst in acelat timp s1 0 gelfA malt nai mare la terminarea eablurilor (tajarea conectril®). ‘Cele mai floste catego in lames reeelor de clculatosr sunt + ata era testat la fecventa tmaxima de 16Mnz gi a fost folosit pentru Ethernet la vteze ‘maxime de 1OMbps fi Token Ring; de asemenca, el mai este Inc folosit pentru telefonie; F 1+ Cat « fost conceput special pen 0 vrsiune Imbuntts a Token Ring-ulbi are merge pind a 16 Mbps: «Bats con mal folost n prezent(impreund cu cate) a fost conceputd penta Ethernet si FanBihemet. Limita soperioart de ffecveni a categorei 5 este de 100 Mi, iar dine ‘ecument eo mai abla menionam: NEXT, aenuaes te. (aces parame tebuie ose Parana a tmitele impute de standard pentru a-ptsa considera acl cablu un cablu "bun"), + Gatge (enbenced)adace ougoerd inbantfire categorie 5 gi anume un pas putin mai mic dé {Glsndare penta reduce cros-alkulGinterferenele tre pereci)- «Gate adie oimbunttjce major, care impune un pas de torsade mult ma mc dec eat, SA itt superioarl de frecventt de 250MHz" sia fost conceputa special pent Gigabitshernet Aceasthtehnoogie de rea, care are viteza superioar8 de tansmisie Ia | Gia folosegte pon tansse pro pereci de ire torsdate, spre deosebire de versioile SEmeroare de Ethernet (0 100), cae foloseau pentru transmisie doar dou perechi 2.1.4. Gablurl in cabl CCablul STP conjne 8 fre gropate in 4 perehi.Fiecare perehe de fire torsade est favelith tno folle metalica (held) care are rlul de a capa interferentle electromagnetic. ‘Avtar 4 porech yp felt nto alta fis mealica cu aceagiscop, La exterior sunt protejte Geum manyon de PVC. STP trebui bine Impiméntst ln ambele cepts, deoarece altel fol ‘hota se compora cao antenagcapteaz4 toute interferentele magnetice. STP-u este folositin ‘efelele amplasate In cmpuri electromagneice mal puternice ‘Avantaje: Deravantae: ‘Ayers protec input climpuilor agaice -mal sump deett UTP-at Tha gon maf iesbi, mai grew i il densa > 8.1.8. Cablurl = Foil Ps Is ‘Esto asemtattor STP-ului, dar peechile ay mal sunt tnveite fn fol metalce, exis doar o singur folie care fe acopert pe tate. Avantjle fata de STP sunt: mal ieftin, mal uyor de {hota mai lexbil iar fat de UTP e8 poate ofr protecte ls undele electromagnetic. 8.1.6. Real lor rossover sl Cole mai tlt eabloi UTP eat sut cele c= confin 4 perechi de fire. Aceste fre sunt colorate dif bunt 4 culo pline gi 4 culri ce contin salb. Petecile sunt de gem: fru ab Sowoealio, Rel portocalia, et. Mufele RJ-45 floss pent tecminarea cabluritor UTP contin § Pann in car tebuie introduce cele 8 fi, apoi cu ajuoral unui cles de seria, 20 sertizem aia a drepalfieetei ght din mu se afd olameld metalic care intial este deasupra gui te inode hol ntl uyoe Tn impul acstl proces de sertizare lamela metalicd din éreptl Fosirel grt ete aps 9 stapunge ils astfel se ealizeacontactol electri. Trevis sonal’ mare aente la detoreadaea firelor. Atuncl clnd este Tndepistat rmangonul de plastic sunt dtorsadnteperecile pent a putea intoguce fice in mut, webuic reatd mare it ca bucata de cal detorsadat st fie ct mai mic. In az contrar, va spares o aan runt tice fre, generdnd eossalk Paste vorbind, tebule tii cam 3-4 em din mango, por sont Getorsedate fle sua rnjte fh ordnes dori, iar pol eu jutrul unor lame pe cre ree esc de seieat, sunt ae free sind cam 34 din lungimen mufei, fn acest fl fcle veSjonae pla i captal mofe,asigrind un contact elcrc perfect, iar buena detorsadatt va fh aproape inexistentd minimie8nd risul apap crosstalk. ental mufares eablulor UTP exist dout standarde care specifica ordinesfirelor ta |ATIA S68A gi EIATIA S68B. sie, aie rence a § ‘Tiernan eo lal 7 [hae [Ge] Gone ST) [Fre ‘vee | ~ Aon a Tee Po eee Neots ‘ame | 5 Nast | — A Ass_—| A : Pret Rebtosr gx Aba #1 Ret Tas et Intnl technologie 100BaseTX pi 10BaseT (ele cae sunt fooste de ale) transmisin si recepia seduce ete © pereche. Cu ate cuvint, dor dout dite acess 4 perch sun Toto anime prechle ponocls verde (eapetind stanardele de mai ss). Pin pe care se face ans recepi sunt 12.336 Se folsese dus fr pet ansste Tx TX) $i dout penitent x $ Re). Pcl de Te fle de Rx webu sf fac pure in aceeasi perch i observ ehprima beech snge pe pn | 2, aa doa peroe pe pin 3 add exat, ‘e aco pin fest: Dact ma este respect standard exits marcos ca cele dout fire flosie| Pont Fev sitiT3sf no fact pare din acca! prec, moment fn cre tosadarea no mal ste Pract ols sau se vor mal aula cinpurl elecuoe gonerid Interfeenfe serous (ct ale] vite ony erge, va merge extrem de ron). : 1s geet in Europa se folosee sandal 368, arta Sttle Unite S6BA. De ce eed Important de gut sau de respect acest luv? Teretic vorbind ma contazt care din sea standardste flo, ett timp ett ambele mufe (de la cele dou capts) sunt fEcue folsind cela standart Dat atnci cd se lereazt to reea de mar dimension, Isereaz8 rai mul ‘umen care poste nu vor dcuta fe lg dei nu se vor pune de aor cum st tach maf Prin urmare cea mai sigur solu es ca tol ume s8 respecte aclai standard, ase ind ‘eduse foarte malt probleme generate de eo una. "Exist muri pur de cabl 1 san dee (treighethrough)- Fig. 8.5. 9) are amble capete seize Tolosind achat standard (fe A-A ~ In SUA, fle BB in Europa) Este folositatunl cla conectim ose fun wich sau un hb. Aces ecipamente tn moma Incas tir Bi Ge aun pot at, erseush Tet ca Ral, ado cos transite o sai pe pi oi pin ajunge la cea stati pn 3 #6 de Rx. 2. Cablut inversor Crossover» Fig. 8. b)~stnci cid vrm 38 conectim direct dou si inte ele fr «mai oon un al etiparent, webuie st avem in vedorec& coe ce ranma Stl webule sf along acelin pil de Rx, lar pent chu al avem un ship are hn fac aceaiinvesare,uebule so face sagt, folsind un eal lnversor, abla inverseazh practi pin 191 2c pa 6, aed pinu 1 ajunge in call pars incl 34 pint 2 la pial 6 Aces cals ealzeazhfctnd © maf pe standard A gan pe standard B (so inversean perch proc u verde). 3 3. Cable consld(rotover) - Fg. 8S.) ~ Se floseatunc cd dorim s6 ne cone Is consolaaput rout cre exe un por de comunicafie sera peviaat cu o ult Rk Gels capt introdcem aun adpior RMS» DBO (san DB25) pe car folosin portal seria al eaeulatorli, Acs ip de ebl are pn oglndS, adic pnul 1 ajnge pul 8,207 et : + Pentru rélizareaunuleoblu de ree straght sau cross avet ide un che sentzor pea fe RD, un wistor speciniat sav un outer, + Se tie mantaus de PVC a cabluui la 3 em de eaptt folosind tn ictor specializt (ge preseaxt pujin si se executd 0 ‘migeare erated In jurul eablulu) sa un cuter (atenie 8 0 ‘aah lee), + Se despetese perectile $i se ordoneaz8 fi standarduli dort sau B). le conform + Setaie firele I 1,5 mde mantaua de PVC. +e infge cablal in mutt respecitndu-se pozita mutei gi ‘ines firelor conform descrieilor de mai sus. Se veriick ‘sjenreacoret a fielor a muft + Se seitdeaed maf flosing clesele de sertiare ‘Plane £1, Raiaren practi xan cable een INSTALATII DE TELEFONIE. Unsistem de comunicai include un deport de transnitere, unl de recepte $10 cale transmitre « Maxolut de informatit (a fir suff) mpreund eu echipamentul necesar iru funjiongrea ecestuia- de exerplyslimentares co energie elecies. Usual, dispostivul Hansmitere este un buton de semnaizare; ty acct caz,enpostvl de ecepic este dispus co porte central. In aclai i, dispoeitvl de transmitere pout fi posfionat central ~ de tn sistem de comand8 bazat pe tip sai cel de elute de persoane - de ip pager. tn alte ri = fn sistemul de telefon sab telewfax = dispocitvle de tansmitre 1 rept sunt mmbieie tt sngurd unitate ‘Normativul pentru prolectres si executrea inslailor de_telecomunicaii #1 nal in citi vile pide produce 18-2000 $81 1872-2002 se rte a instalatit de telefone: Insali de cesstiare; instalai de inerfon,dspece i chutare de persoane; iasaai de radioamplificare; insalai de televiiune eu cies teks; instal peur transmiterea de date: insalai entre semralizreaincendilor inal de paz conta efactic. {La protetarea st executarea install nteroue de telecomunizati, benefsiarul si canal (Ge tehnologie) vor preczasstemele de elecomunicafi cureap slabi necesare $i tile performante ale acestora Thstalafi pentru cel pufin un post tltonic sc previd fn apartamentcleelilor de it Pen fickre-post (apartament sau garsoner) se monteaed doun eircute formate din dactoare Sau cablri Tze dozatlefonic 5 nish, Racordrile la blocurile de locuije se ecutlpenir Hecarescar8 in pare, Ele coin 0 condact peat cablltelefonic si o conductt iru reeaua de tcleviiune th cab. Capecisearacordutilortlefonice se dimensioneaz8 th tie de potentalal maxim (our tol de fomilii ce. pose 1 ravorda)s capaciiea oli va f 120-1308 din potaflul maxim. ‘asa tlefoni cuptnde criti derézord tice punetel de concearae si dstbotie i, cutie terminal) 51 punctl de concentare al aprtuli telefon (conecton, apaatul Jefonie propra-is i toate elemeniele auiare necesre conecet vili2uit apaatlul pec (alle aparatéteeforice, chei comutaoare, rozt, conetoi, cordoane. de iegur, fie, snete). Telefonol ~ Fg. 86. ~ este format dint-un mlcrfon (ispoitiv ve transforms ele acotce in smal eletrce pe care le taste ata pos lfonig), fi un dlfuzor (care nsforml semnaele elesrice,prmite de In un post, unde scusce ce sunt percepute de Fie 86 Tpue de eons Legitura eletric8 Snir dovt: postu telefonice se fae prin itéemediul unei centrale sfonlee. 1” Centralatlefonik post centralé loeala: (manual: sev aviomatt) care peemite legitura numai fate posturile telefonice din intrioruleladiilor, Pcie de ory cae sig Th tne dot posure fae tn ete loca 4 4 uti Pentru legatura tare dout postr telefonice din dout cli diferte este necesar 58 se pele ait la centaele locale, et la cenrala de oa, “Echipamentcle cenvuclor, ale postuor telefonice gi ale refelelor de legitucd diate acestea sunt excetate, explostate i Tefinute de societil special profile (Societati din seeetnde telecomunicai)y Din ponct de vedere al specialitiit de instal, tn cade acestore eexceutd wbulatra de protectc a relelor de dsziouje din instaatia de teefonic. ataltia do tlefonie publich este fo responsablitatea administatiet postal. Istalatin 4g telefonie privat este conecat la refesua de tlefone urband prin Tint de schimb, fSchad fart operaonals din aceasta, Instlaia de teefonieprivacd permite comunicati interne prin EXtei le sistemulul si externe, pri nile de schimb. Comunicaile interne nu atrag dup sine ‘Costu Install itrioae sunt de dimensiuni mci (minimum dou Kini wefonice) -biroai, ce Ghifemiliate, agen dé vincare, medi sau marl ~ unit industriale, spa comercale, lagi sdminisuative. Ua sstom des float ete eal de tp “secretariat, cu aparate cu facie Se vorbir cu mind bers (hand-ie), reluare de mesic Tn ladle de loci se insaleaDA conduct (eablur) pe vertical cu boxe de cistibuie ‘ecare nivel gi ramifcai pe oriaontalé spre partments - Fig. 8.7. Pozionarea aparatului telefono se face pein prick. ‘Cablal tlefonie confine tte dovt conductoaeeletrce pentru flcare post telefon. ‘Acestea formeaai 0 perce" de conductore i sunt marcate idatie (prin culoareaizolaei) ‘ont idenearea wart. Cablol telefon plirnde To cliice prin fundati, find protejat de Tubul previzutspeial pentru aceasta fp boxa pena conectaea eablului,acesta se desface: © pane Sf ‘conductoae se leagl In condactele posturlor telefonice din aparamente prin Fcrmediul ane! regletel de cleme, lar restl conductoarclor formeazd un eablu de dimensiune tmai mic eare se introduce in tubal de pote ete boxa de coneciare spre ath scar. ‘Borele pentru conectre insalailorteefonce e exeeuth de dou tipur: 1 de.600 x 600" 100 mn cre se pot efecta legttur entry cel mult 22 de postr eefonice; 2 G5'750 1 850 x 100 mn cares ot efecna eg pen cel mult 4S postr telfones, ‘ig 2. Stem ie de abla ntti tence nt lca apartamenie {hcl cu birour,ttreprinderi, magazine este importants asiguraresflexibiiti s daptaea Ta coil concrete de spat In acest scop, refeaua de distribute se amplascaa in cardi porte tn pardoseall sau tn plint pe sub feresire, Toate line sunt colertate fo tabloul ‘Aincipal do dstabute, dact instal lefonicd est etna la mai multe clin, fiecare lire ste conectats la tabloul principal prin blur ~ ig. 8.8- “Tiblowrle de disuibuje la fiecare eta) sunt amplasate tn casa soit (Sau In medias apropicre) i sunt alimentate pe vertical de la tabloul principal M6 {ncecul installer de telefone in tntreprindert se folosegte un cabla ev un nome mic de circuit, penta oga conta orsalii de cenala telefnicd local. De la central local, ‘isributa lire posturiletelefonice se fae ct tn Fig. 8.7. ‘Doct poste tlfonice Se gleese la mare distan unul de alu se renung ta boxele {elefonice acest se fnlocuiese cu feglete tlefoice de dimensiuni mic, protejate tn cut te Teed te cau de mle ov legtura de Ta eolet ln postultlefoni se exscuth aparent, Ta adsat conducts din cupry cu iolaje din caucue si manta din fire textile, Cele dous seis sone Implthe se prind de zdirie sau timplirie cu cule speciale (prevézute cu dou fondele din cacion penta fxarea conducts ft OE | Ti ~ (Tee oi et ig 8, Sistem de cabaret hance pnt lis mast | INSTALATH PENTRU TRANSMITERE DE DATE Sunt instalai pin care se ‘rantmit iformatii reprezeniate digital cu ajutorul calcalatoarlor fear specifce. Se previ i lide n care sunt instalateperiferive petra daeeesi de date, Transmit se poste relia fie prin centrale telefonice digitale de instnae cu postbitate de tansitre simultan8 de vooe-date, fe pein centre de clea. “Transmeea,simultant de vooe-dsto se’ fot. prin intermediul rejelei de cablut telefonice,ficcare termina de date putdadu-te ataga unui post telefon (prin modem), transmisia {actnducse pe avelagt cei (ocupind o singurh lini interf fn cent), Transmitere de date Penson Je calcul prop se face pin intermedi! une refele de cabluri eu arhteeurt Specific, caracterited fletrl echipament. Sramaieaca nel esl comune voce-dte se bazeazh pe concept de eablae intgralt strvcturate vind cable de teecomunicatii al unel clidiri de Biol, Aceastt sole Taplementedat @ reja de tansise voce-dte deschist, configurabilt hardware la dorinia plcaoruis oo permite circulaia Informatik numerce gia voeii eu un debit de 100 MBs (conform categorie § ain standard ELA/TIA 568). "Sinimamenigle aeive (Conceiatoarele de date) ale reelei de calcvlatoare permit reconfigurares logic a reel! care se pose extnde alteror conform cernfloradministatorlut Teen, Centala tclefonca diptala gi teefoanele intlignte permit conigurarea soft a reelei telefonice precum gi ervcitelefonice moderne ‘Cablare sucturattcombnt yoce-dateoferd multiple avantae, print cae: + este Gestinath penzu oud tipuri de comunicaji ~ voce si date ~ circultele Sind {ershimbabile pin simple comut tn punctul de concentrare (dulapul de conexivn), ‘+ permite conectarea in refeaua de caleulatoarea orice tip de calculator, Tre un mare grad de abil gi ete pourvit pentru orie protocol de transmisie de du retea: «ae confgurabtthardware gi softwar in orice moment la dornga administratorul rete ‘Cablasea structural comund vooe-dte se organizeazi pe tei nivel: nivel orizonal sivell vertical (namie i ive deconectare) si nvell de interconectarereele(numit “nivel prim”) Niveul orizontal (Fig. 89) este compus din elementele retelei afte pe un nivel at ctsini, Ave avoperl cipende Ineipert ce au fn, dotare caleulatoare i plici de retea rere Secor prin mute prin prize gi cbluri ese realizaté 0 racordare endl le dulaps de caeites amplasac tn spatul tehne al flecrut nivel al cig, Dulapel de conexiunicontine cae curse de conexiune pentr date - panoulle de interconectare- si voce ~ reparttouele telefonice nclsiv eehipamentl sci pentru reeaus de date - HUB-ur. Fig 89. Cobtarestrctras ‘ivelorzonal [ivelul vertical Fig: 8.10.) ete est dn componentele pasive ale retelei (cable entry date eablurie ent voce). Pent feraun de date se realizcazX legitur pe vercala Pepe Composenele active ale rece (UB-ur) de In care dulap de conexiuni (de lan nivel easly pind la HUB-ul concentrator tl lai Ia cae se racordeaz& serverulretelel de date. ‘penny sefaus de voce ao prev cal telafonce inte repattoareletelefonice de ly fiecare dutop de conexiui i repartorl general al lain. Nivel de imercovebare rwele permite loarea la reelele natonsle. Legitura se ealizeach pn fled ope diet strprin intermedi] unui Net Builder, care asigur® suplimentt {Sgica intro tjea WAN sai national; se poste monta gun server de comunicail la cre are acces orice wie din rej beneficial ‘Tom opict se lized penta refelele dinwe clidiri penta distanfe de minimum 2 kim, Racordater la fibre optics ecesih converteare optoeiecronice pentru transformarea Weijnalelor elcscice tn sezmnale optic invers,costurile de instalae ind foarte ma. eae! oe Te Co ig 840, Cala vrcurat nivel verte “ 8.4, INSTALATH DE RECEPTIE Receptia semnalelor radio 9 televidlne este asiguratl prin instalaii de antend individuale ~ Fig. 8:11 gb (penta Una sau dout prize) sau colective ~ Fig. 8.11. € (pent ‘colectivt ee includ una sau mai multe eta). ‘Un sistem colectiv are numeroase avantae oe decurg din lipsa interferenfelor tntre anienele indvidosle si posbitaten portionirit antenei-comune pentru esiguraree receptiel ‘ptime. Rejeaua de teloviaiune prin cal repezin o forma specialt a sistemul colectv, ‘Seralul primi a-o safle de reepfe find transmis uilizatorilor print-o rejea de cablui gi amplificaoare, “Antenele se pot monta sub sau pe acopery in foneie de aceasta prezentind anumite vane desrana act emisorl se ald imediataapopiee (a distant perce fntlena nu este deranat de perturba atmosterice sau condi ‘mont control fra fi nevoie de esaladarea acoperisului, ‘obinele de antent nu sunt deranjate; sunt posiile difclia de plsare; ‘bstefionarea span azul antenelor mar; ilk dinuara cali recep, bit cv och ber), meteorologice; feceweer anurniteceine speciale de recep; recepfia neste rut din prsin lucrslor la acoperis; chia i anonele maripotf montate fir probleme; ‘ulnerabiltate a coroziun, In special in apropierea copurilor de geminev sau a color de Inczite pe ba de pleurt "Antenee trebule sh fie mplmdintate, Exceptie fac: + antenele de eamert : + antenele care sunt montat [acl putin un mera sub acopers Timpimintarea are loc print-on ip special de cablu special de tmp8mfintare, care se Ieagi la egiizatorul de potential. Acesta nu wrebue sb nici o forma legat Ia cablul de proteci, cate tece prin refeava de cure ta : * assy Mig 1. etal de tends «9 fnvidnt petro prs indicus petra 2 pz; olective Pontr proicctarea si explores insalailordereceptiecomunt TY este necest 8 fe curmrte aspect specfie determinate de nivel sernalolu ezepionat,atenuarea seminal Th Feteaua de distribu, rapor semalzgomot Ia intrarea te receptor, evitareaintrterentelor produse de echipamentleelecronce, Imitaes radiate prop, protjrea istalaiel fala de GescArerile electricestmosfrce 9d influene inductive. tn eazil refelelorde televziune prin ‘abl private webuieespetate nome specifierefeioare la fecvencle folosite. Este nteras s& fie prolecate gi relia sstme de reepie pentru alte sevili radio si TV dectt execu destiny publics zee de ante - Fig, 8.12, s)- sunt componente pasive care asigura legitura de a refeaun de issibue Ia apartlcterminale (wevizoar, radio, receptoare de satel, receploare Ge cabla et.) permifind transmitereaspecvuei de radiofreevens nessa rezepteh Din punct de vedere al pailor de aplicatiprizele pot fi + ealleadl_MATY (anene coleive) care permit conectaren recepoarlor de radio si feleviziune. MATV este prescatarea dela Master Antenna Televison gi fnsearnd head-end- ‘ot Gaia) care permite recepiacanelelor TV emise terestu si tansmiterea into insalae colectva. + eplicati CATV (rtle de cable) care permit conectarea receptoarclor de radio, TV sau ah, chipamente pena alte servci (de exempla servic internet, televiziune ev plata). CATV. ‘nseamn& Cable Antenna Television i reprezint sta sistemului omntaral une ime care dministreazh aceasta activate scare wansmiteabooailr semnalul TV prin ably, Abonat aun contract ufurniaoal de sera plese unabonarent une. ‘+ ealicatl SMATY (anene colectve) care permit conectareareceptoarelor de radio, TV sau Satelit. SMATV repreznd Satllite Master Antenna Television care este asemnoe cu “MATY cu completes ol sai poate reception si ana de I satel gt poste remodala In cansle TV in bande Sgisauamplicarea beni de FT itermediare de stellt 950-2150 MH 3} ‘wansmiterea fn refea in acest car recep demodularea sermnalui se face cu receptoare de Stet mona la fecreabonat a part ‘Din pnct de vedere api de conectare n ree, prizele de entent po fi: + arizeserminale~ son przee cae fnchid linn de disoibatie ele ind prevdaute cu rezstente Ge tnchidere de 75 ohm Este recomandebiléfolosireaprzelor terminate decat conectarea ‘rect a cablului coaxial de distbupe ia receptoare TV. Aceasta deoarece linia nu va tal prezenta impedanta de 75 ohm a capt in momentl fa care receptor TV ete tnchs gi pot spare refleril ale sempalului RE. Acest lucra doce la degredarea cali semnaatut reeepronat de lt al uit ‘+ price intermediare ~ sunt pre care se montez4 tn cadrul refelei de disteibue Mind revazte att cu bore de nar efi relea fi borne pen coneeareautlizatoir. ‘Doze pentru prize de ante pot front pe 4a sub tncuialt (Fig, 12D). In azul dozelor montate sub tncual se lege deserio combinatie cu doze de prizd cu contact DrotejatDotarea optima webui fle format din ei pn a cin prize, stot Inctt conectarea ‘ioul,elevizoruli, sav ator aprate, sh fie posi fia a se crea oharababurd prea mare de abla (ig. 8.12.0). Cablurile de stent si de cure tr trebuie instalate separat. Ele mu trebule sb se ‘ncrcigeze si in cazl ajeeai comune fh aceagi canal de cabla,tebuie 38 se afe Ia distant de cel putin tem, pena a evita deanjmentle de transmsie, Dac8 este nevole 8 se cqnecteze mai rule cablri de antenf, se folosete un splter de antnd, care poate ft monttfnt-o doed de Split de amend Fixares cabot conestor su doa se face ca Fig. 8.13. ‘Dack distatia de la telvizor la tablouldistibuitor este prea sare este posibil s8 se receptioneze o imagine de slabteaitate Motivele cali slabe aimegin pot fi + perder prin call coaxial pre ang: * plerderi in dozleterminae iterme“iare; * piers’ tn spitere: + picederi in caua instal poate (abu andi, stngeredefectuoast a gurubusilor ee). e Ba ss ranjtore ssp spe ns) Se es a rami opin pe 12. Montare cable de ante: symm cg Te cc, a nso ant nena caly cosh dos de end 12 In tim ce pierdertecauzate de osnstalatieproasth pot f evita prio lucrare atenth imbunkifiulterioar,celelate perdi pot fi justate prin montarca unui amplificator de cae ext o component activa cu lal des amplificasemaalil TV —Flg. 8a, Istalaile cuprinzAnd maismult de 20 my cable} de aoteaty! mii malt de 1-3 dove are pot imbundite print-un amplificator. wt mE &, Fig 914. Amplicatare de anton laimentare eeiece Amplificstorul trebuie montat,de-prefernt, et mii aprogpe de antent, © pasare pe de recepte lind mai putin recomandst Amplicaloral ate int de antend pent zone de receptie gi, In fancte de constueie, cle ink sab mai multe lee! pentry de antent din interorul casei ~ Fig, 815. ) Mig 815. Schema de data smal dete ante ee 8.5. INSTALATH DE CONECTARE LA INTERNET Inicrmetl este © rejea mondial de calcultoae cae are tn components sa alte reele locele, PC-uile individele ot fi legate Ia un nod Inernerprint-un punct de acces, cu ajutoral Rl modem, Aceste punete (nodur) de scces sunt conectate mai depare prin routere (un saikputerapecial care fuleazh programe specific penta protocoale de comunical) la refeaus sein, Pan lbre opice de mare viterh si cinexlunlsielit este posibl®.accesare intext Tuan: Prin retea evreule dhe, pecheteetichetat co adresa de destnaie sau adrese IP Cntemet Protocol) Le'fiesee tecere pint-n putt de tr -nodur de conexiune~ este examinatlstarea ‘eee ar informatia este data pe asco cel mal pup aglomerat. ‘rinciplele modurl de conetare la Internet sunt prezentate i cele ce umes. + Conectare Dial-Ue ‘Cea mai simplA varianth pentru a vi conecta la rejeaua Internet este folosind un PC, un ‘modem $10 lini telefonieh. vet nevoie doar de un cont io parol pe care le veri alge singur. )) _Reestcont va permite nses le nernt prince reap, Anew, ec.) Dia Up ese sitematva ideale entra firme mits mili, persoane fzice, Schema de conectare este erat in Fig. 816. Fig, 816 Tipo da net lotarnt prin modem + Conectare ADSL. . ‘Conekiunes ADSL (Fig. 8:17) uilzezs iba teefonil obignutA pentru transfer de ate la vitecs matt asigutd 0 comanicae rapid prin email. Conectarea ADSL. reprezit& satan optind pent companile mici +48 mijloch cae apreciaaS calitaten st siguranta unut ree eu cand garamaté, dar eu alest un bugot seKzut pene Internet. Serviiul este de serrcned revomandat si persoanelor fiice eu volum relativ mare de trafic intematonsl, c= au ‘nevote deo conexiune broadband DOL Cloymmetrcal Digital Subscriber Line) ese 0 ramur® a tehnologiei DSL care ‘exploateat o necestateuzual a ublizatorilor Internet. Aproapetntotdeauna, volumul de date eiplin cate client ownload) ese mal mare deci voluml de date care pleacS de Ia acesta Carica) Porformanpleechipamentslor ADSL permit relizarea de legtur Ia viteza de pt le {Mop pent download si TMlps pentru upon, ir mai nov 26 M./ 3M peatra ADSL2+, cle folosne» tehaicd de codare digital, neintererind astel ca servile conventional de voce, a ig: 817. Cosette ADSL a ner 1 Bien ADSL: 8a econecee | tin avanaj forte important a acestelconexiuni este aela ct, tn parael co aecesl Ie | Internet, se, peate foes 9 teefonl in aeslagi timp, Conexivnes ADSL oferf on mums de vantaje indiscutabile, cum af a rete Interne no stop,frk fle nevole conectare de fecare dat, fia telefonica post liat simaltan pentu voce g sooes Internet % ponte do coneaanteret eens imei peo sigur ine teefoncs, + Conect in UTP ‘Ene o solute cae permite accesarea non-sap a resursclor pe Internets fer avanacte foosiii wet seo de calclatare care poate avea viteze de transfer foarte mari (Fi, 8-18) qi =s | Fie | Rejeaua poate folosi o tehnologe hibrids, barath pe fibrt optic, iar conectaree | utizaoritee se fate prin exbla UTP, compatibll Ethernet, astfel inet este nevoie doar deo plaed te etea pent a aveaacoes a Internet ‘© Conectare prin cablu TV ‘robabil unl inte cele tai spindle modur de aces Internet tn Inreaga lume este prin cable TW (Pig 819). Conexinea prin cab TV repreinih soatia optim de cones atic pentru alan reel Interact cy waft media si mare. Conexivnea prin cable TV teste nocesarh deoarece = ‘exist conexiune permanent la interne; ‘teas mare de ransmisie a date; Tar lf cupat nile telefonic, cum se tntimplB tn cazalconexiunii prin dia = ire de calsatoare pen cab UTP ans felt ponies de a ili aceast cnexiune pentru mai multe catculatare in eel timp. sis deere operatoru de cablu este necesar un modem fears ugoarh Aczste modemuri pot furian simultan rt cablal eosxil destinat televiaiun Penta a decoda semnall ta su router client, wforinstalare est sae re lteret 9 telefonefolsind ca medin de anspor prin cab, 2 i ig 819, Constr intra rica TV: ‘oso motel deconeste