Sunteți pe pagina 1din 15
2014 MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ Partea I: investiţionale - “Acces la
2014 MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ Partea I: investiţionale - “Acces la
2014 MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ Partea I: investiţionale - “Acces la

2014

2014 MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ Partea I: investiţionale - “Acces la

MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR

PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ

ALOCARE A GRANTURILOR PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ Partea I: investiţionale - “Acces la pieţele de
ALOCARE A GRANTURILOR PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ Partea I: investiţionale - “Acces la pieţele de

Partea I:

investiţionale - “Acces la pieţele de desfacere”

Linia de granturi

MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR

Manualul de alocare a granturilor descrie procedurile de implementare a schemei de granturi investiţionale competitive (în continuare SGI) din cadrul componentei II “Accesul la pieţele de desfacere” în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă (în continuare MAC-P). Acest manual este elaborat în conformitate cu cerinţele specifice ale Băncii Mondiale și Facilității Globale de Mediu. Acest document nu contravine legislației Republicii Moldova. Condiţiile de acordare a grantului descrise în prezentul manual sunt obligatorii pentru toate părţile interesate.

Manualul de alocare a granturilor prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea sub- proiectului investiţional, precum şi modalitatea de selecție, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, acest document conține lista indicativă a utilajului și tehnologiilor post-recoltă pentru care se acordă fonduri nerambursabile, lista actelor necesare pentru dosarul de aplicare, avizele şi acordurile ce necesită a fi prezentate de potenţialii beneficiari, criteriile de evaluare comprehensivă a dosarului şi alte informaţii aferente realizării proiectului.

Administrarea mijloacelor financiare destinate susţinerii grupurilor de producători agricoli în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare AIPA) subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA).

Asistenţa tehnică specializată în vederea identificării potenţialelor grupuri de producători, facilitării înregistrării grupurilor de producători, elaborării studiilor de fezabilitate a investiţiilor, elaborării planurilor de afaceri, susținerii grupurilor de producători după lansarea activităţilor vor fi realizate de companii de specialitate finanţate separat de proiect.

Manualul de alocare a granturilor, precum şi lista documentelor solicitate pentru participare la proiect pot suferi rectificări ca urmare a actualizărilor legislative naţionale. Varianta actualizată va fi publicată pe pagina de internet www.aipa.md și www.capmu.md.

CUPRINS

I. PREVEDERI GENERALE

 

4

1.1.

Linia de granturi investiționale în contextul politicilor de dezvoltare

4

1.2.

Obiectivele specifice

 

4

II. PREZENTAREA SUPORTULUI INVESTIŢIONAL DESTINAT TEHNOLOGIILOR POST-RECOLTARE

5

2.1.

Beneficiarii granturilor investiționale

5

2.2.

Criterii adiționale de eligibilitate pentru membrii grupurilor de producători

5

2.3.

Tipuri de investiții eligibile

 

6

2.4.

Tipuri

de

investiții

neeligibile

7

2.5.

Valoarea maximă a grantului investițional

8

2.6.

Valuta grantului investițional

8

2.7.

Beneficii și facilități pentru grupurile de producători

8

2.8.

Evaluarea de mediu

 

8

III. PROCEDURA DE ACCESARE A GRANTURILOR INVESTIŢIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI MAC-P

 

9

3.1.

Documentele necesare pentru obținerea granturilor investiționale

9

3.2.

Depunerea dosarului de aplicare și evaluarea preliminară de către AIPA

9

3.2.

Evaluarea și selecția dosarului de aplicare pentru programul de granturi investiționale

11

3.3.

Confirmarea contribuției financiare de 50% din valoarea investiției eligibile

12

3.4.

Semnarea Contractului de Grant și autorizarea plății (plăților) porțiunii de grant

13

3.5.

Monitorizare și Evaluare

 

13

IV. DOSARUL DE APLICARE

15

I.

PREVEDERI GENERALE

1.1. Linia de granturi investiționale în contextul politicilor de dezvoltare

Obiectivul General al granturilor acordate în cadrul proiectului Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P), finanțat de Banca Mondiale, GEF și SIDA, vizează finanţarea activităților ce vor contribui la sporirea competitivităţii şi integrării pe piaţă a produselor Moldoveneşti cu valoare adăugată înaltă. În special, va fi vizat sectorul horticol prin stimularea investiţiilor în infrastructura post recoltare şi procesare, care a demonstrat avantaje comparative la producerea fructelor şi legumelor, având totodată și cel mai mare potențial pentru export. Granturile investiţionale ce vor fi acordate în cadrul proiectului vor susţine măsura privind „Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare” în conformitate cu repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.

Investiţiile acordate sub formă de grant pentru grupurile de producători active în domeniul horticol vor contribui la dezvoltarea instituţională a întreprinderilor autohtone, vor crea un mediu prielnic pentru consolidarea produselor de calitate conforme cu standardele internaționale prin acordarea suportului tehnic în vederea creării şi extinderii bazei materiale pentru a putea aplica tehnologii moderne post-recoltare. Suportul investiţional acordat va contribui şi la gestionarea mai eficientă a resurselor umane implicate, precum şi a altor factori de producţie. Gruparea produselor în loturi va permite eficientizarea utilizării echipamentelor și tehnologiilor de valoare sporită, respectiv optimizarea costurilor produselor finite și atingerea competitivității scontate.

1.2. Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale schemei de granturi investiționale competitive sunt:

Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse horticole competitive;

Adaptarea întreprinderilor la standardele UE la etapa de producere, post-recoltare, procesare precum şi cea de distribuţie a produselor obţinute prin asigurarea conformităţii cu standardele de calitate şi siguranţă;

Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor horticole;

Creşterea valorii adăugate a produselor horticole precum şi a eficienţei economice a activităţii întreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, perfecționarea proceselor şi tehnologiilor de prelucrare;

Asigurarea efectului demonstraţional, care va crea premizele extinderii numărului de grupuri de producători pe viitor și care va putea susţine nu doar sectorul horticol, dar şi alte ramuri al industriei agro-alimentare.

II.

PREZENTAREA SUPORTULUI INVESTIŢIONAL DESTINAT TEHNOLOGIILOR POST- RECOLTARE

2.1. Beneficiarii granturilor investiționale

Beneficiarii eligibili pentru granturile investiţionale sunt GRUPURILE DE PRODUCĂTORI, care s- au asociat pentru consolidarea investiţiilor vizând creşterea valorii adăugate a produselor horticole din Republica Moldova și care întrunesc concomitent următoarele condiții:

sunt înregistrate, activează și realizează investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Rîbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău și Bălți, în modul stabilit de legislația în vigoare;

nu se află în proces de insolvabilitate;.

sunt constituite din cel puţin 5 membri (persoane fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau juridice), din care nici unul din ei nu poate deţine mai mult de 20% din voturi la adunarea generală;

membrii grupului vor comercializa produsul sau grupa de produse omogene, proprii, prin intermediul grupului în proporție de cel puţin:

a) 50% - în primul an de activitate;

b) 60% - în al doilea an de activitate;

c) 75% - în al treilea şi în următorii ani de activitate.

Grup de Producători - orice persoană juridică, cu excepția organizațiilor necomerciale, constituită din cel
Grup de Producători - orice
persoană juridică, cu excepția
organizațiilor necomerciale,
constituită din cel puțin 5
producători agricoli al cărei scop
principal este comercializarea în
comun a produselor agricole ale
membrilor grupului.
Producător Agricol - persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică –
Producător Agricol - persoană
fizică care practică activitate de
întreprinzător, persoană juridică –
societăți comerciale, care
desfășoară activitate agricolă în
unul din sub-sectoarele horticole pe
teritoriul Republicii Moldova,
Formele organizatorico-juridice -  Cooperative de întreprinzători, conform legii RM Nr. 73-XV din 12 aprilie
Formele organizatorico-juridice -
 Cooperative de întreprinzători, conform legii RM Nr. 73-XV
din 12 aprilie 2001.
 Societăţi cu răspundere limitată, conform Legii RM Nr. 135-
XVI din 14 iunie 2007
 Societăţi pe acţiuni, conform Legii RM Nr. 1134-XIII din 2
aprilie 1997

2.2. Criterii adiționale de eligibilitate pentru membrii grupurilor de producători

Adițional criteriilor aplicabile grupului de producători (ca entitate distinctă), fiecare membru al grupului va respecta următoarele condiții:

activează în cadrul unui sub-sector horticol de 3 ani;

deține legal bunul/bunurile imobil(e), în care se efectuează investiţia, în proprietate și/sau posesie (în baza contractelor de arendă, sub-arendă, comodat etc., pe o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu anul 2014);

deține legal terenurile agricole în proprietate și/sau posesie (în baza contractelor de arendă, sub-arendă, comodat, etc., pe o perioadă de cel puțin 15 ani, în cazul plantațiilor

multianuale și/sau cel puțin 5 ani pentru terenurile destinate cultivării altor produse horticole, începând cu anul 2014);

nu este inclus în Lista de Interdicţie a producătorilor agricoli;

nu are datorii la bugetul public naţional.

2.3. Tipuri de investiții eligibile

Granturile investiționale sunt destinate achiziționării de echipament și utilaj tehnologic destinat stimulării investițiilor în infrastructura post recoltă și procesare, care a demonstrat avantaje comparative pentru sectorul horticol, având totodată și cel mai mare potențial pentru export.

Următoarele echipamente și utilaje sunt eligibile pentru finanțare: 1 .

Echipamente şi utilaje pentru frigidere de păstrare a produselor horticole, inclusiv case de ambalare:

Echipament pentru menţinerea regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă (inclusiv pentru tratare) în camere frigorifice;

Agregate şi centrale frigorifice pentru răcirea, ventilarea și condiţionarea spaţiilor de pre- răcire, prelucrare, păstrare şi ambalare a produselor horticole;

Utilaj pentru pre-răcire, congelare şi congelarea profundă a fructelor şi legumelor;

Vaporizatoare răcite cu aer şi schimbătoare de căldură cu agenţi intermediari;

Sisteme de automatizare şi monitorizare a instalaţiilor (tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin internet);

Tablouri de distribuție a energiei electrice în cadrul frigiderelor și caselor de ambalare, inclusiv corpuri de iluminat, cablul de alimentare;

Panouri termoizolante de tip “sandwich” (interior, exterior şi acoperiş), din penopoliuretan şi consumabile, inclusiv profil (ţiglă metalică pentru acoperiş), utilizate la construcția frigiderelor și caselor de ambalare;

Structura metalică de rezistență (stâlpi metalici, grinzi metalice, contravântuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate);

Platforme de cântărire;

Uşi frigorifice glisante, batante şi “flip-flap”, inclusiv de tip rolete şi burdufuri pentru spaţiile de expediţie;

Perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea spaţiilor răcite sau condiţionate;

Maşini şi utilaje de spălare, uscare, curăţare, sortare şi ambalare a fructelor şi legumelor, în cadrul caselor de ambalare;

Utilaj şi echipament pentru confecționarea ambalajului (cutiilor din carton, a lăzilor din lemn, caserolelor) pentru producătorii de fructe şi legume, în cadrul caselor de ambalare;

destinat

Stivuitor

încărcării/descărcării

fructelor

și

legumelor

în

frigidere

și

case de

ambalare.

Containere pentru depozitarea fructelor și legumele, în frigidere;

Pardoseală elicopterizată frigorifică (plasă sudată, fibre disperse);

1 Lista curentă a fost preluată din Anexa nr. 4 al Ordinului MAIA nr, 34 din 10 martie 2014 și completată cu echipament și utilaj adițional în conformitate cu cerințele grupurilor de producători. Lista de echipament și utilaj eligibil pentru finanțare va fi actualizată anual, în conformitate cu Regulamentul cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli.

Transport frigorific specializat (cap tractor, remorca frigorifica).

Utilaj şi echipament pentru procesare, uscare şi congelare a produselor horticole:

Diverse linii tehnologice complexe, inclusiv alte utilaje care se includ în liniile tehnologice pentru fabricarea conservelor de fructe şi legume;

Maşină de spălat fructe şi legume de diverse tipuri în scopul procesării;

Autoclavă, pasteurizatoare şi sterilizatoare;

Maşină de curăţat pieliţa;

Maşină de scos sâmburi;

Transportator;

Staţii de vid-evaporare și filtrare;

Cântar tenzometric;

Mașină de blanșare;

Mașină de sterilizare;

Mașină de tratare antioxidantă;

Mașină de tăiat;

Mașină vacuum;

Mașină pentru conservarea chimică;

Utilaj și echipament pentru prelucrarea și păstrarea concentratului de suc;

Presă pentru obţinerea sucurilor de fructe, legume, strugurilor;

Linie de uscare a fructelor şi legumelor (în bază de curent electric, gaz);

Politaizere şi utilaj de politaiziere;

Stivuitor.

Cameră de uscat nuci;

Calibrator conform mărimii fructelor uscate, inclusiv nucilor;

Utilaj / echipament pentru colectarea, decojirea / curățire și procesarea nucilor;

Storcător pentru extragerea coajei;

Linie de producție orizontală de inspecţie;

Linie de producţie înclinată pentru recepţionarea mărfii;

Calibrator conform mărimii miezului de nucă;

Calibrator-separator optic.

2.4. Tipuri de investiții neeligibile

a) Achiziţionarea de bunuri second-hand;

b) Restituirea taxei pe valoare adăugate;

c) Costuri operaţionale;

d) Comisioane bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuieli similare;

e) Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;

f) Costurile

aferente

unui

contract

de

leasing:

taxa

de

management,

dobânzi,

asigurare etc.

prima

de

2.5. Valoarea maximă a grantului investițional

Un grant va constitui 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu un plafon de 350.000 dolari SUA per grup de producători. Grupurile de producători vor asigura co-finanțarea celeilalte porțiuni de minim 50% din valoarea investiției eligibile.

Un grup de producători va fi eligibil pentru un singur grant investițional în cadrul mecanismului propus spre finanțare.

2.6. Valuta grantului investițional

Granturile investiționale vor fi debursate în lei moldovenești.

2.7. Beneficii și facilități pentru grupurile de producători

În conformitate cu punctul 81 al Regulamentului privind Modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli din anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135 din 24.02.2014,Grupurile de producători, care vor primi granturi investiționale în cadrul MAC-P pot beneficia suplimentar și de subvenții de la valoarea contribuției proprii, în conformitate cu prevederile punctului 80 al Regulamentului menționat.

2.8. Evaluarea de mediu

Un criteriu important în procesul de selectare a proiectelor pentru finanțare în cadrul schemei de granturi pentru infrastructura post-recoltă va fi aspectul ecologic al investițiilor efectuate. Toate sub-proiectele înaintate spre finanțare vor conține fișe de verificare de mediu în funcție de categoriile acestora în conformitate cu Cadrul de Management de Mediu al proiectului Agricultura Competitivă în Moldova.

Grupurile de producători vor obține toate autorizațiile de mediu în conformitate cu legislația națională în funcție de obiectul investiției.

Planurile de afaceri vor conține, în mod obligatoriu, componenta de mediu conform prevederilor Băncii Mondiale.

III. PROCEDURA DE ACCESARE A GRANTURILOR INVESTIŢIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI MAC-P

3.1. Documentele necesare pentru obținerea granturilor investiționale

Dosarul de aplicare pentru programul de granturi investiționale va include următoare documente:

1) Cererea-tip de acordare a grantului investițional pentru infrastructura post-recoltare (Anexa 1); 2) Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, care atesta înregistrarea grupului de producători; 3) Documentele ce confirmă activitatea agricolă individuală de 3 ani a membrilor grupului de producători (certificate de înregistrare, extrase din Registru de Stat a persoanelor juridice,

confirmări de la primarii, acte de plantare multianuală, intrări de inputuri (semințe, îngrășăminte, material săditor, utilaj agricol), contracte privind contractarea unor credite cu destinație agricolă, rapoarte statistice, contracte, certificate de înmatriculare a utilajelor, tehnicii agricole, contracte de arendă a bunurilor imobiliare sau a terenurilor agricole, contracte de păstrare a producției horticole, etc. ); Studiul de fezabilitate a sub-proiectului investițional (Anexa 2);

5) Planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul depunerii

4)

6)

cererii de acordare a grantului investițional pentru infrastructura post-recoltare (Anexa 3); Formularele de evaluare de mediu conform categoriei şi specificului sub-proiectului (Anexa

4);

7)

Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate

semnată de administrator, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă grantului investițional conform perioadelor de timp specificate în prezentul manual, de 5 ani consecutivi, dar şi angajamentul de a respecta cerinţele şi standardele de mediu la implementarea proiectului (Anexa 5); 8) Copia raportului financiar pe anul precedent celui de gestiune sau, după caz, copia declarației pe venit a membrilor fondatori, pentru grupurile de producători, înființate până în anul 2013 inclusiv. Grupurile de producători înregistrate în anul depunerii cererii de finanțare, sunt obligate să prezente copiile rapoartelor financiare anuale pentru fiecare membru fondator și / sau declarațiile pe venit; 9) Documentația tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a localurilor unde vor fi instalate utilajele, echipamentele ce vor fi procurate din sursele de grant și investiții personale; 10)Pentru echipamentele şi utilajele ce vor fi procurate – copia contractelor cu furnizorii locali sau internaționali;

3.2. Depunerea dosarului de aplicare și evaluarea preliminară de către AIPA

Dosarele de aplicare la programul de granturi investiționale se depun la sediile secţiilor/serviciilor a Agenţiei, investiţia sau din raza teritorială unde grupul de producători îşi are adresa juridică, de către reprezentantul legal al solicitantului, în limita termenului specificat de managementul proiectului MAC-P în coordonare cu AIPA. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare. Reprezentantul Grupului de Producători poate fi însoțit și de un reprezentant al

Prestatorului Serviciilor de Formare, care a ghidat Grupul de Producători la toate etapele de pregătire a dosarului de aplicare.

Termenul de efectuare a verificărilor preliminare, şi, după caz, de recepţionare a cererii de acordare a sprijinului financiar nu va depăşi 5 zile lucrătoare din momentul adresării producătorului agricol secţiei/serviciului cu toate actele conforme necesare în vederea obţinerii finanțării.

Înainte de recepţionarea dosarului de aplicare, reprezentantul secţiei/ serviciului teritorial al Agenţiei efectuează:

1) examinarea şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre fiecare membru al grupului de producători agricoli, in conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite in manualul operațional al proiectului;

2) verificarea eligibilității investiției pentru care se solicită finanțare, conform obiectivelor manualului operațional al proiectului.

În cazul în care în urma verificărilor efectuate de reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei se constată abateri, ce conduc la imposibilitatea recepţionării şi examinării preliminare a cererii de finanțare, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial va întocmi o notificare, ce va fi adusă la cunoştinţa grupului de producători , nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la adresarea acestuia, în care va indica motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi recepţionată, cu indicarea, după caz, a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de grupul de producători în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate stipulate in cadrul MAC-P.

Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, inclusiv fişa de verificare a dosarului de aplicare, conform prevederilor Manualului de Alocare a Granturilor, aprobată de şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar, astfel încât să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă, prezentată în copie, va fi aplicată ştampila solicitantului cu menţiunea „Conform originalului”.

În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la dosarul de aplicare al grupului de producători agricoli, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei au dreptul:

documentelor

nominalizate in Manualul de Alocare a Granturilor;

2) să solicite autorităţilor de orice nivel care activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la solicitantul de finanțare;

3) să refuze recepţionarea dosarului de aplicare în cazul necorespunderii acesteia prevederilor Manualului de Alocare a Granturilor, cu informarea scrisă a solicitantului despre motivele refuzului;

Dosarele de aplicare, cu documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sunt complete, după verificare, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de eligibilitate şi stabilirea autenticităţii documentelor anexate, de către angajatul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, se avizează de şeful acesteia/acestuia, cu înregistrarea lor în Registrul manual de intrări, în ordinea recepţionării, inclusiv introducerea în baza de date electronică a Agenţiei.

În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul recepţionării şi înregistrării, dosarele de aplicare se transmit, de către şefii secţiilor/ serviciilor teritoriale ale Agenţiei, Direcţiei administrare şi control a Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire.

1)

solicite

documente

suplimentare

pentru

confirmarea

veridicităţii

În termen de 5 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarelor, Direcţia administrare şi control a Agenţiei, în ordinea introducerii cererilor în baza de date electronică, va efectua un control administrativ automat în software, care presupune verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu baza de date a Agenţiei, inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactităţi etc., Direcţia administrare şi control poate cere solicitanţilor prezentarea informaţiilor suplimentare.

În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, Direcţia administrare şi control a Agenţiei întocmeşte un proces-verbal cu justificarea juridică a refuzului de a-l supune în continuare procedurii de examinare, informând solicitantul prin poştă. Termenul de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarului în cadrul aparatului central al Agenţiei.

Dosarele de aplicare eligibile pentru evaluare și selecție finală vor primi avize pozitive urmare a evaluării preliminare de către Direcția administrare și control a Agenției. Toate dosarele care vor primi aviz pozitiv din partea AIPA vor fi însoțite de un proces verbal comun, semnat de Directorul AIPA, care ulterior vor fi înaintate Comisiei de Evaluare și Selecție.

Procesul verbal comun va include următoarea informație: numărul de ordine a dosarului, denumirea Grupului de Producători, produsul sau produsele omogene pentru care s-au asociat, localitatea, obiectul investiției, valoarea investiției și suma grantului solicitată. Tot setul de acte:

procesul verbal comun și dosarele de aplicare cu avize vor fi transmise spre evaluare și selecție finală Comisiei de Evaluare și Selecție.

3.2. Evaluarea și selecția dosarului de aplicare pentru programul de granturi investiționale

Evaluarea și selecția finală a proiectelor va fi realizată de către o COMISIE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE (în continuare Comisie), formată din 5 membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ;

b) 1 reprezentant al Ministerului de Finanţe;

c) 1 reprezentant al Ministerului Economiei;

d) 1 reprezentant a Cancelariei de Stat.

Cu scopul de a sprijini activitățile de evaluare, în cadrul Comisiei vor fi desemnați și doi specialiști externi (experți cooptați):

a) 1 expert independent în domeniul protecției mediului înconjurător;

b) 1 expert independent, care să cunoască specificul tehnic al utilajului, echipamentului și infrastructurii agricole post-recoltare 2 .

Experții cooptați nu au drept de vot, însă au obligația să consulte membrii Comisiei cu privire la aspectele tehnice și de mediu, pe baza expertizei pe care o dețin, și să faciliteze Comisiei adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a dosarelor.

Comisia își va exercita funcțiile în baza unui Regulament de funcționare aprobat prin ordinul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare

Toți membrii Comisiei vor fi informați în prealabil despre condițiile de eligibilitate în cadrul proiectului MAC-P și instruiți privind principiul de acordare a granturilor investiționale și mecanismul de evaluare a dosarelor.

2 UCIMPA la solicitarea Comisiei de Selectare poate subcontracta o expertiză tehnică independentă

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii de evaluare cu următoarele punctaje maxime posibile pentru pe fiecare din criterii:

1. Fezabilitatea tehnică și eficiența economică

35 puncte;

2. Impactul economic al investiției

40 puncte;

3. Impactul social și de mediu

10 puncte;

4. Durabilitatea grupului de producători

15 puncte.

Adițional, fiecare criteriu de evaluare cuprinde un număr diferit de subcriterii. Criteriile de evaluarea sunt prezentate în Anexa 6.

În urma evaluării, sub-proiectul primește un punctaj între 0 și 100 puncte. Pentru a fi selectat pentru finanțare sub-proiectul trebuie să obțină un punctaj de minimum 60 puncte. Sub-proiectul este respins dacă nu se obține punctajul minim. De asemenea, sub-proiectul este respins dacă primește 0 puncte la unul din subcriteriile criteriului 1 „Fezabilitatea tehnică și eficiența economică”.

Scorul final va reprezenta media aritmetică între punctajele acordate de membrii Comisiei.

Cererile de finanțare (sub-proiectele) vor fi selectate pentru finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. În cazul în care câteva sub-proiecte vor obține un scor egal, aceste sub-proiecte vor fi ordonate în baza punctajului obținut pentru criteriul 2 ”Impactul economic al investiției”.

Rezultatele evaluării cererilor de aplicare vor fi publicate pe site-ul AIPA www.aipa.md, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul semnării procesului-verbal de către membrii Comisiei. Procesul Verbal al Comisiei va fi elaborat şi semnat în termen de 3 zile lucrătoare din ziua organizării procesului de selectare a proiectelor pentru finanţare.

Notificarea beneficiarilor privind statutul dosarului de aplicare ca urmare a evaluării și selecției va fi realizată de AIPA printr-o scrisoare oficială recomandată.

3.3. Confirmarea contribuției financiare de 50% din valoarea investiției eligibile

Din data aprobării dosarului de aplicare drept eligibil pentru porțiunea de grant, Grupul de Producători va avea la dispoziție maximum 3 luni pentru prezentarea documentelor confirmative privind capacitatea de co-finanțare a investiției (mijloace proprii și/sau atrase).

Drept documente justificative care dovedesc capacitatea de co-finanțare in proporție de cel puțin 50% din valoarea costurilor eligibile ale investiției pot servi:

(a) copia dispoziției (ordinului) de plată, cu ștampila umedă a instituției financiare, care confirmă transferul mijloacelor bănești în contul furnizorului de echipament/utilaj; (b) copii ale contractelor de credit, împrumut încheiate cu instituții financiare bancare și/sau nebancare (microfinanțare);

(c) alte

lansarea

acceptabile

documente

confirmative

(depozite

scadente

înainte

de

proiectului, granturi, sponsorizări, donații, garanții bancare, etc.)

Adițional documentelor confirmative menționate la pct. (b) și (c), grupul de producători va prezenta o confirmare eliberată de instituția financiară la care se deservește grupul de producători precum că mijloacele respective vor fi utilizate exclusiv pentru co-finanțarea contribuției proprii la implementarea proiectului.

Confirmarea capacității de co-finanțare va reprezenta baza finală pentru semnarea Contractului de Grant. Imposibilitatea de a prezenta documente confirmative în termen de 3 luni vor rezulta în respingerea cererii.

3.4. Semnarea Contractului de Grant și autorizarea plății (plăților) porțiunii de grant

După obținerea confirmării privind capacitatea de co-finanțare a investiției, AIPA va semna Contractul de Grant cu beneficiarul respectiv.

Contractul de Grant va reglementa modalitatea de debursare a grantului, responsabilitatea GP pentru posibilele devieri de la planul de achiziții aprobat inițial, dar și opțiunea și condițiile retragerii bunurilor sau rambursării surselor de grant în cazurile de abuz, utilizare neconformă a bunului/bunurilor procurat(e) etc.

Contractul de Grant va fi alcătuit din următoarele componente cheie:

(a)Valoarea finanțării nerambursabile; (b)Achiziţii şi sub-contractare;

(c) Procedura de plată;

(d)Responsabilităţi şi obligaţii ale GP;

(e)

Responsabilităţi şi obligaţii ale AIPA;

(f)

Predarea şi acceptarea achizițiilor;

(g)

Modificări la contract;

(h)Anularea şi denunţarea acordului;

(i)

Rezolvarea conflictelor;

(j)

Condiţii speciale.

Pentru a evita cazurile utilizării frauduloase a mijloacelor grantului, plata porțiunii de grant va fi efectuată în una sau mai multe din modalitățile prezentate mai jos:

în avans – porțiunea de grant va fi debursată în avans integral sau parțial la contul grupului de producători cu condiția prezentării de către acesta a unei garanții bancare emisă de o instituție financiară bancară din Republica Moldova pe numele AIPA și a copiilor conturilor de plată și/sau facturilor.

plăți intermediare - porțiunea de grant va fi debursată în sumă(e) egală(e) (dar în limita sumei grantului) cheltuielilor efectuate de către grupul de producători (cu prezentarea copiilor conturilor de plată și/sau facturilor și documentelor care confirmă efectuarea cheltuielilor respective – dispoziții/ordine de plată) la contul grupului de producători.

La semnarea contractului de grant, grupul de producători va agrea cu AIPA modalitatea potrivită de debursare a grantului, în dependență de specificul echipamentului/utilajului procurat, condițiile de vânzare, livrare etc. În cazuri speciale, și cu acordul ambelor părți, părțile contractante pot utiliza și alte modalități de plată, justificate economic, cu respectarea principiului siguranței și asigurării utilizării conform destinației a mijloacelor transferate.

3.5. Monitorizare și Evaluare

Monitorizarea şi Evaluarea implementării sub-proiectelor finanțate va include obligatoriu vizite la beneficiari, colectarea datelor pentru evaluarea indicatorilor de dezvoltare și rezultat, dar și elaborarea rapoartelor de M&E. Informația privind profilul fiecărui grup de producători

Procesul de M&E va fi realizat de echipa AIPA si managementul UCIMPA. Vizitele de M&E vor fi facilitate de echipa de consultanți în domeniul dezvoltării afacerilor.

AIPA va efectua monitorizarea curentă a debursărilor efectuate în baza Contractului de Grant semnat cu fiecare Grup de producători. Se va monitoriza alocarea corespunzătoare a mijloacelor băneşti din contul Grupului de Producători.

UCIMPA împreună cu AIPA va asigura o monitorizare sistematică în vederea colectării datelor privind indicatorii de rezultat și performanță, elabora rapoarte de M&E, introduce datele colectate în Sistemul de Management Informațional al MAC-P, astfel asigurând transparența implementării proiectului. În baza M&E vor fi elaborate rapoarte de progres pentru părțile interesate ale proiectului prin reflectarea rezultatele obținute, impactul investițiilor efectuate de către Grupurile de Producători, impedimentele întâmpinate și soluțiile oferite.

Procesul de monitorizare și evaluare a performanțelor de la etapa post-implementare se va face folosind următoarele metode:

Vizite la beneficiar de cel puțin o dată în jumătate de an, efectuate împreună cu oficiile regionale AIPA, Coordonatorul Componentului;

Discuţii prin telefon cu membrii GP;

Monitorizarea participativă (AIPA, UCIMPA, MAIA, reprezentanții Băncii Mondiale) şi vizitele de evaluare efectuate o dată pe an în vederea colectării indicatorilor de dezvoltare a proiectului.

IV. DOSARUL DE APLICARE

Anexa 1: Cererea de finanțare

Anexa 2: Declarație pe propria răspundere a solicitantului

Anexa 3: Model Plan de Afaceri

Anexa 4: Procedura evaluării de mediu a sub-proiectelor

Anexa 5: Declarația pe proprie răspundere

Anexa 6: Criteriile de evaluare a dosarelor de aplicare

Evaluare