Sunteți pe pagina 1din 18

GEORGETA CORNIŢĂ  NICOLETA FEIER

ADRIAN ISTRATE  MIHAELA MUNTEANU


Constantin Corniţ㠏 Claudiu Fărcaş  Delia Suiogan

MIMICA
DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN

DICTIONNAIRE ROUMAIN-FRANÇAIS ET FRANÇAIS – ROUMAIN


LA MIMIQUE
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

Coperta: Claudiu Fărcaş


Desen: Linda Robaş, Paul Leş

Mulţumim studenţilor (Alexandru Ciceu, Leopold Filcz, Iancu Jianu, Paul Leş, Linda Robaş
ş.a.) şi profesorilor de la secţia de Arte Plastice - Pictură din cadrul Facultăţii de Litere,
Universitatea de Nord din Baia Mare, care au oferit variante pentru a ilustra prezentul
volum.

Nous remercions les étudiants (Alexandru Ciceu, Leopold Filcz, Iancu Jianu, Paul Leş, Linda
Robaş ş.a.) et les enseignants de la section d`Arts Plastiques – Peinture de la Faculté des
Lettres de l`Université du Nord de Baia Mare, lesquels ont offert des variantes pour
l`iconographie du présent volume.

2
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

GEORGETA CORNIŢĂ  NICOLETA FEIER


ADRIAN ISTRATE  MIHAELA MUNTEANU
Constantin Corniţ㠏 Claudiu Fărcaş  Delia Suiogan

MIMICA
DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN

DICTIONNAIRE ROUMAIN-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN


LA MIMIQUE

Editura Universităţii de Nord


Baia Mare, 2006

3
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

Volum apărut sub egida MEdC-CNCSIS,


în cadrul proiectului Lingvistica nonverbalului. Mimica. Dicţionar multilingv
(român-maghiar-englez-francez-german) (2004-2006)
Coordonator: Georgeta Corniţă

Suportul teoretic şi lexicul românesc: prof. univ. dr. Georgeta Corniţă, în colaborare cu
prof. univ. dr. Constantin Corniţă şi lector univ. dr. Delia Suiogan
Traducerea în limba franceză: prof. univ. dr. Adrian Istrate, lector univ. dr. Mihaela
Munteanu, asist. univ. drd. Nicoleta Feier
Asistenţa tehnică: prep. univ. Claudiu Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

CORNIŢĂ, GEORGETA
Mimica. Dicţionar român-francez şi francez-român/ Dictionnaire roumain-
français et français-roumain. La Mimique/ Georgeta Corniţă, Nicoleta Feier,
Adrian Istrate, Mihaela Munteanu, Constantin Corniţă, Claudiu Fărcaş, Delia
Suiogan – Baia Mare, Editura Universităţii de Nord, 2006

Bibliogr.
ISBN (10) 973-8133-88-2 ISBN; (13) 978-973-8133-88-4

I. Nicoleta Feier
II. Adrian Istrate
III. Mihaela Munteanu
IV. Constantin Corniţă
V. Claudiu Fărcaş
VI. Delia Suiogan
81’374.2:81’221.2=135.1 = 133.1
81’374.2:81’221.2= 133.1 =135.1

© Autorii

Volume paru sous l`égide MEdC-CNCSIS dans le cadre du projet La Linguistique


du nonverbal. La Mimique. Dictionnaire multilingue (roumain-hongrois-anglais-
français-allemand) (2004-2006).
Coordonateur: Georgeta Corniţă

4
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

Cuprins Sommaire
Argument Argument
Atributele mimice în paradigma Les attributs de la mimique dans le
fizionomiei paradigme de la physionomie

MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN- LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE


FRANCEZ FRANÇAIS- ROUMAIN

Cap - tête Tête - cap

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare (păr) Couleur (cheveux)
Aspect 1 Aspect 2

Faţă - visage Visage - faţă

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect
Expresia activă a figurii Expression active de la figure

bucurie, … - supărare,… 3 fericire,… joie, … - contrariété,… 6 bonheur, …


- nefericire,… 4 veselie, … - - malheur,… 7 allégresse,… -
tristeţe, … 5 tristesse,… 8

1
Aspecte legate de vârstă; Aspecte legate de lumea animală; Aspecte legate de modele; Aspecte legate de
trăsături umane unificatoare/ diferenţiatoare; Aspecte legate de starea sănătăţii; Aspecte legate de îngrijire, de
podoaba naturală, artificială sau artistică a feţei ; Aspecte legate de mobilitate; Aspecte legate de percepţia
estetică: Percepţie pozitivă de tipul “îmi place”; Percepţie negativă de tipul “nu-mi place” ; Aspecte legate de
percepţia senzorială.
2
Aspects liés à l`âge; Aspects liés au monde animal; Aspects liés aux modèles; Aspects liés aux traits humains
unificateurs ou qui différencient ; Aspects liés à la santé (+, -) ; Aspects liés au soin personnel, à la parure
naturelle, artificielle ou artistique du visage (+, - ) ; Aspects liés à la mobilité (+, - ) ; Aspects liés à la perception
esthétique : Perception positive du type „cela me plaît” („il me plaît”) ; Perception négative du type „cela ne me
plaît pas” („il ne me plaît pas”) ; Aspects liés à la perception sensorielle.
3
desfătare, mângâiere, mulţumire, plăcere, satisfacţie, extaz - îmbufnare, burzuluială, mâhnire, necaz,
nervozitate, mânie
4
beatitudine - nenoroc, nenorocire
5
voioşie, jovialitate, haz - mâhnire, posomoreală, durere, întristare, jale, disperare
6
jouissance, caresse, contentement, plaisir, satisfaction, extase - bouderie, enfregnement, dépit, nervosité, colère
7
béatitude - malchance, désastre
8
jovialité, gaieté - désespoir, maussaderie, douleur, désenchantement

5
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

blândeţe, … - asprime,… 9 douceur,… - âcreté,… 10


curaj, … - frică, … 11 courage, … - peur, … 12
admiraţie,… - dispreţ, … 13 admiration, … - mépris, … 14
inteligenţă, … - prostie, … 15 intelligence, … - bêtise, … 16
grijă, … - indiferenţă, … 17 soin, … - indifférence, … 18
inocenţă, … - vinovăţie,… 19 innocence, … - culpabilité, … 20
dragoste, iubire - ură, gelozie amour - haine, jalousie
mândrie, … - umilinţă, … 21 fierté, … - humilité, … 22
politeţe, … - impoliteţe, … 23 politesse,… - impolitesse, … 24
curiozitate, uimire, surprindere, curiosité, étonnement obédience,
obedienţă, nehotărâre indécision

NIVELUL SUPERIOR NIVEAU SUPÉRIEUR

Frunte - front Front - frunte

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect
Expresia activă a figurii Expression active de la figure
bucurie, … - supărare,… fericire,… - joie, … - contrariété,… bonheur, … -
nefericire,… veselie, … - tristeţe, … malheur,… allégresse,… - tristesse,…
blândeţe, … - asprime,… douceur,… - âcreté,…

9
bunătate, amabilitate - răutate, severitate, barbarie, brutalitate, cruzime, duritate, ferocitate, neîndurare,
neomenie, sălbăticie, violenţă, maliţie, maliţiozitate, agresivitate
10
bonté, amabilité - malice, sévérité, barbarie, brutalité, cruauté, dureté, férocité, impiété, sauvagerie, violence,
malice, agressivité
11
bărbăţie, bravură, cutezanţă, dârzenie, încumetare, îndrăzneală, neînfricare, semeţie, temeritate, vitejie - teamă,
anxietate, groază, teroare
12
virilité, bravoure, hardiesse, audace, témérité - anxiété, inquiétude, horreur, terreur
13
preţuire, stimă – desconsiderare, dezgust, aversiune, greaţă, îngreţoşare, neplăcere, oroare, repulsie, scârbă,
silă, lehamite
14
estime – déconsidération, dégoût, aversion, écœurement, ennui, horreur, répulsion
15
agerime, deşteptăciune, iscusinţă, isteţime, şiretenie – dobitocie, imbecilitate, nătângie, neghiobie, nerozie,
stupiditate, stupizenie, tâmpenie, gogomănie, idioţenie, idioţie, nesocotinţă, absurditate, demenţă
16
agilité, adresse, astuce - connerie, imbécillité, stupidité, ânerie, bavure, niaiserie, idiotie, absurdité, démence
17
îngrijorare, prudenţă, vigilenţă, atenţie, interes, preocupare, sinchiseală, sinchisire - nepăsare, apatie, delăsare,
indolenţă, inerţie, insensibilitate, pasivitate, placiditate, tembelism, impasibilitate, indeferentism, răceală,
dezinteres
18
prudence, vigilance, attention, intérêt, préoccupation - insouciance, apathie, délaissement, indolence, inertie,
insensibilité, passivité, placidité, nonchalance, impassibilité, froideur, désintérêt
19
nevinovăţie, ingenuitate, candoare, castitate, feciorie, neprihănire, pudicitate, pudoare, virginitate, curăţenie,
imaculare, neîntinare, puritate - culpabilitate, culpă, eroare, greşeală, păcat, vină, reproş
20
ingénuité, candeur, chasteté, virginité, pudeur, propreté, immaculation, pureté - erreur, faute, péché, reproche
21
demnitate, onoare - ruşine, dezonoare
22
dignité, honneur - honte, déshonneur
23
deferenţă, respect - obrăznicie, bădărănie
24
déférence, respect - impertinence, muflerie

6
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

curaj, … - frică, … courage, … - peur, …


inteligenţă, … - prostie, … intelligence, … - bêtise, …
inocenţă, … - vinovăţie,… innocence, … - culpabilité, …
mândrie, … - umilinţă, … fierté, … - humilité, …

Sprâncene - sourcils Sourcils - sprâncene

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect

NIVELUL MIJLOCIU NIVEAU MOYEN


Ochi - yeux Yeux - ochi

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect
Expresia activă a figurii Expression active de la figure
bucurie, … - supărare,… fericire,… - joie, … - contrariété,… bonheur, … -
nefericire,… veselie, … - tristeţe, … malheur,… allégresse,… - tristesse,…
blândeţe, … - asprime,… douceur,… - âcreté,…
curaj, … - frică, … courage, … - peur, …
admiraţie,… - dispreţ, … admiration, … - mépris, …
inteligenţă, … - prostie, … intelligence, … - bêtise, …
grijă, … - indiferenţă, … soin, … - indifférence, …
inocenţă, … - vinovăţie,… innocence, … - culpabilité, …

Gene - cils Cils - gene

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect

Pleoape - paupières Paupières - pleoape

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Culoare Couleur

7
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

Aspect Aspect

Privire - regard Regard - privire

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Culoare (ochi) Couleur (yeux)
Aspect Aspect
Expresia activă a figurii Expression active de la figure
bucurie, … - supărare,… fericire,… - joie, … - contrariété,… bonheur, … -
nefericire,… veselie, … - tristeţe, … malheur,… allégresse,… - tristesse,…
blândeţe, … - asprime,… douceur,… - âcreté,…
curaj, … - frică, … courage, … - peur, …
admiraţie,… - dispreţ, … admiration, … - mépris, …
inteligenţă, … - prostie, … intelligence, … - bêtise, …
grijă, … - indiferenţă, … soin, … - indifférence, …
inocenţă, … - vinovăţie,… innocence, … - culpabilité, …
dragoste, iubire - ură, gelozie amour - haine, jalousie
mândrie, … - umilinţă, … fierté, … - humilité, …
politeţe, … - impoliteţe, … politesse,… - impolitesse, …
curiozitate, uimire, surprindere, curiosité, étonnement obédience,
obedienţă, nehotărâre indécision

NIVELUL INFERIOR NIVEAU INFÉRIEUR

Nas - nez Nez - nas

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect

Gură - bouche Bouche - gură

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect

Buze - lèvres Lèvres - buze

8
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect
Expresia activă a figurii Expression active de la figure
bucurie, … - supărare,… fericire,… - joie, … - contrariété,… bonheur, … -
nefericire,… veselie, … - tristeţe, … malheur,… allégresse,… - tristesse,…
blândeţe, … - asprime,… douceur,… - âcreté,…
admiraţie, … - dispreţ,… admiration, … - mépris, …
inocenţă, … - vinovăţie,… innocence, … - culpabilité, …
dragoste, iubire - ură, gelozie amour - haine, jalousie

Bărbie - menton Menton - bărbie

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Dimensiune Dimension
Formă Forme
Culoare Couleur
Aspect Aspect

Voce - voix Voix - voce

Caractere antropologice (trăsături Caractères anthropologiques (traits


stabile, moştenite sau dobândite, stables, hérités ou acquis, à
cu caracter de amprentă) caractère d’empreinte)
Ton, timbru (voce) Ton, timbre (voix)
Volum (voce) Volum (voce)
Claritate (voce, pronunţie) Clarté (voix, prononciation)
Accent (pronunţie) Accent (prononciation)
Melodie (intonatie, voce) Mélodie (intonation, voix)
Ritm (lent, normal sau rapid) Rythme (lent, normal ou rapide)
vorbire, exprimare expression
Aspecte legate de percepţia estetică Aspects liés à la perception
esthétique
Percepţie pozitivă de tipul “îmi Perception positive du type „cela me
place” plaît” („il me plaît”)
Percepţie negativă de tipul “nu-mi Perception négative du type „cela ne
place” me plaît pas” („il ne me plaît pas”)
Expresia activă a vocii Expression active de la voix
bucurie, … - supărare,… fericire,… - joie, … - contrariété,… bonheur, … -
nefericire,… veselie, … - tristeţe, … malheur,… allégresse,… - tristesse,…
blândeţe, … - asprime,… douceur,… - âcreté,…
curaj, … - frică, … courage, … - peur, …
admiraţie,… - dispreţ, … admiration, … - mépris, …

9
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

grijă, … - indiferenţă, … soin, … - indifférence, …


dragoste, iubire - ură, gelozie amour - haine, jalousie
politeţe, … - impoliteţe, … politesse,… - impolitesse, …
curiozitate, uimire, surprindere, curiosité, étonnement obédience,
obedienţă, nehotărâre indécision

ANEXĂ ANEXE
Verbe Verbes

Abrevieri Abréviations
Dicţionare Dictionnaires

10
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

ARGUMENT
Vorbim cu ajutorul cuvintelor, „vorbim” cu ajutorul ochilor, al mâinilor, „vorbim” cu ajutorul
întregului trup, dar şi cu ajutorul obiectelor de care ne înconjurăm. Înţelegem ce ni se spune
prin cuvinte, dacă ştim limba, percepem sensuri şi decodificăm mesaje din mişcările corpului,
ale feţei, ale privirii, din inflexiunile vocii, dacă suntem suficient de atenţi şi dacă stăpânim
regulile.

Ce se întâmplă însă atunci când vrem să povestim ceva, să descriem pe cineva şi, mai ales, să
surprindem în cuvinte comportamentul său comunicaţional? Cum ne vom convinge şi cum îi
vom convinge pe alţii că am înţeles ceea ce ni s-a comunicat prin complexul sistem al
mijloacelor de care dispune individul-comunicator, atunci când suntem puşi în situaţia să
facem acest lucru? Cât reţinem şi cât de corect putem reda ceea ce ni s-a comunicat? Ce
mijloc ne va fi la îndemână în acest caz şi cum vom şti să-l folosim? Sunt doar câteva din
întrebările la care caută răspunsuri antropologii, psihologii, lingviştii, sociologii, dar şi
comunicatorii obişnuiţi.

Un Dicţionar al mimicii poate răspunde şi el la întrebările de mai sus, contribuind la


completarea ansamblului de instrumente pe care le foloseşte omul în procesul de comunicare.
În cazul de faţă însă nu este vorba de a surprinde paradigmatic reprezentări iconice ale
mişcărilor mimice, ci de a înregistra cele mai frecvente îmbinări lingvistice care traduc
expresia mimică, fie ea statică sau dinamică 25 . Considerăm că prin varianta bilingvă vom
apropia planuri lingvistice diferite, permiţând comunicatorului să înţeleagă mai bine şi să se
exprime mai corect atunci când descrie comportamentul comunicaţional al interlocutorului,
fie pentru sine, fie pentru celălalt.

Suportul teoretic al lucrării de faţă este oferit de lucrările Comunicare şi semnificare. Studiul
mimicii. Perspective interdisciplinare, Editura Universităţii de Nord din Baia Mare, 2006 şi
Comunicare şi semnificare. Atributele mimicii în paradigma fizionomiei, Editura Universităţii
de Nord din Baia Mare, 2006, autor: prof. univ. dr. Georgeta Corniţă, Lucrările amintite au
oferit şi materialul lexicografic de bază pentru limba română, reluat şi completat ulterior de
autorii dicţionarului bilingv.
Fiind vorba de un dicţionar care reflectă traducerea a două niveluri de codificare (din codul
non-verbal în codul verbal şi din două coduri verbale diferite), organizarea sa este pusă în
relaţie, în primul rând, cu termenii care desemnează componentele feţei umane, cu rol în
construirea expresiei mimice (mimica propriu-zisă, contactul vizual şi paralimbajul sau
mimica vocală): cap, faţă, frunte, ochi, gene, sprâncene, privire, nas, gură, buze, bărbie, voce.
În continuare, atributele mimice sunt distribuite, pentru fiecare termen, în funcţie de aspectul
surprins: static, ca trăsături stabile şi/sau dobândite, cu caracter de amprentă: dimensiune,
formă, culoare, aspect (ultimul cu trimitere la vârstă, modele, trăsături atribuite etnic,
sănătate, îngrijire, mobilitate, percepţie estetică sau pur senzorială), sau dinamic, ca
expresie activă, cu trimitere la stările sufleteşti, trăirile şi sentimentele cele mai frecvent

25
În cazul de faţă îmbinările lingvistice trimit la sintagma formată din termenul mimic de bază şi atributul
determinant, fie el de natură adjectivală, substantivală, adverbială sau verbală. Sintagma înregistrată presupune
existenţa unui enunţ din care a fost extrasă (de tipul: El [ea] are o faţă frumoasă., Faţa [lui, ei] frumoasă s-a
luminat…, Faţa [lui, ei] era frumoasă. etc. Relativa libertate de a interpreta expresia mimică, ca şi expresia
nonverbală, în general, se relaţionează cu un pronunţat caracter creativ, de tip metaforic, al expresiei lingvistice
care o traduce: vezi faţă belicoasă (faţa unui om pus mereu pe ceartă), faţă senină (faţa unui om liniştit, împăcat
sufleteşte) etc.

11
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

menţionate în legătură cu expresia mimică 26 . În interiorul fiecărei subsecvenţe, cuvintele sunt


distribuite, pentru a facilita căutarea, în ordine alfabetică, chiar dacă ele ar fi putut să fie
redistribuite semantic pe alte trei niveluri: pozitiv, negativ şi neutru.

„Motor de căutare”
• schema mimică (nivelul superior: frunte, sprâncene; nivelul mijlociu: ochi, gene,
privire; nivelul inferior: nas, gură, buze, bărbie)
• termenul mimic; frunte; etc.
• caractere antropologice: trăsături stabile şi/sau dobândite cu caracter de
amprentă: dimensiune, formă, culoare, aspect;
• la aspect: vârstă, modele, trăsături atribuite etnic, sănătate, îngrijire, mobilitate,
percepţie estetică, percepţie senzorială;
• dimensiune: atributele în ordine alfabetică; etc.; vârstă: atributele în ordine
alfabetică; etc.;
• expresia activă a figurii: bucurie, desfătare, mângâiere, mulţumire, plăcere,
satisfacţie, extaz – supărare, îmbufnare, burzuluială, mâhnire, necaz, nervozitate,
mânie– atributele în ordine alfabetică; etc.

Considerăm că dicţionarul bilingv dedicat mimicii, ca o primă încercare de acest fel, va avea
ecoul dorit la orice nivel de comunicare, dar sperăm să ajute în special comunicarea
educaţională şi pe cea instituţională, în general. În această variantă, dar şi în replica sa virtuală
de pe site-ul Lingvistica non-verbalului. Mimica. Dicţionar multilingv (român, maghiar,
englez, francez, german), sperăm să ne aducă şi observaţiile, completările sau aprecierile care
să ne sprijine în elaborarea Dicţionarului multilingv.

26
Excepţie face termenul voce, pentru care atributele care trimit la trăsăturile stabile sau relativ stabile sunt
organizate după: ton sau/şi timbru, volum, claritate, accent, melodie, ritm, percepţie estetică.

12
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

ARGUMENT
Nous parlons à l`aide des mots, nous „parlons” à l`aide des yeux, nous „parlons” à
l`aide de tout notre corps, mais aussi à l`aide des objets dont nous sommes entourés. Nous
comprenons ce qu'on nous dit à travers les mots, à condition de connaître la langue, nous
percevons des sens et décodifions des messages, à partir des mouvements du corps, du visage,
du regard, des inflexions de la voix, si nous y sommes suffisamment attentifs et si nous en
maîtrisons les règles.
Qu'est-ce qu'il arrive cependant quand nous voulons raconter quelque chose ou décrire
quelqu'un, et surtout, surprendre à travers les mots son comportement communicationnel?
Comment nous nous en convaincons et comment nous en convaincrons les autres du fait
d'avoir bien compris ce qu'on nous a communiqué à travers le système complexe des moyens
dont l'individu communicateur dispose quand nous nous trouvons dans la situation de ce
faire? Combien nous en retenons et combien nous pouvons rendre correctement ce qu'on nous
aura communiqué ? Quel sera le moyen à notre portée et comment nous saurons en faire
l'usage ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles cherchent des réponses les
anthropologues, les psychologues, les linguistes, les sociologues, mais également les
communicateurs communs.
Un Dictionnaire de la mimique peut répondre lui aussi aux questions ci-dessus, en
contribuant au complètement de l'ensemble d'instruments dont l'homme se sert dans le
processus de communication. En l'occurrence, il n'est pas question de surprendre
paradigmatiquement des représentations iconiques des mouvements mimiques, mais bien
d'enregistrer les plus fréquentes connexions linguistiques à même de traduire l'expression
mimique, soit-elle statique ou dynamique 27 . Nous estimons que par la variante bilingue nous
approcherons des plans linguistiques différents, qui permettent au communicateur de mieux
comprendre et implicitement de s'exprimer plus correctement au moment où il décrit le
comportement communicationnel de l'interlocuteur, tant pour soi-même que pour l'autre.
Le support théorique de la présente étude repose sur les travaux Comunicare şi
semnificare. Studiul mimicii. Perspective interdisciplinare 28 , Editura Universităţii de Nord,
2006, et Comunicare şi semnificare. Atributele mimicii în paradigma fizionomiei 29 , Editura
Universităţii de Nord, 2006, auteur, prof. univ. dr. Georgeta Corniţă. Les travaux sus-
mentionnés ont offert également le matériau lexicographique de base pour la langue
roumaine, repris et complété par la suite par les auteurs du dictionnaire bilingue.
Comme là, il est question d'un dictionnaire qui reflète la traduction de deux niveaux de
codification (à partir du code non-verbal dans le code verbal et de deux codes verbaux
différents), son organisation est d'abord mise en relation avec les termes qui désignent les
composants du visage humain et ayant un rôle dans la constitution de l'expression mimique (la
mimique proprement dite, le contact visuel et le paralangage ou la mimique vocale) : tête,
visage (face), front, yeux, cils, sourcils, regard, nez, bouche, lèvres, menton, voix. En
continuation, les attributs mimiques sont distribués pour chaque terme, en fonction de l'aspect
surpris : statique, aux traits stables et/ou acquis, à caractère d'empreinte (dimension, forme,

27
Dans le cas ci-présent, les combinaisons linguistiques renvoient au syntagme constitué du terme mimique de
base et l`attribut déterminant, soit-il de nature adjectivale, nominale, adverbiale ou verbale. Le syntagme
enregistré suppose l`existence d`un énoncé dont il a été extrait (du type Il (Elle) a un beau visage., Son beau
visage s`est illuminé., Son visage est beau. etc.) La relative liberté d`interpréter l`expression mimique, tout
comme l`expression nonverbale, généralement, est liée à un fort caractère créatif, de type métaphorique, de
l`expression linguistique qui la traduit. Voir: visage belliqueu (le visage d`une personne prête à chercher
querelle à qqn); visage serein (le visage d`une personne calme, contente etc.).
28
Communication et signification. Étude de la mimique. Perspectives interdisciplinaires
29
Communication et signification. Les attributs de la mimique dans le paradigme de la physionomie,

13
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

couleur, aspect – ce dernier renvoyant à l'âge, aux modèles, aux traits qui unifient et
différencient, santé, soin personnel, mobilité, perception esthétique ou purement sensorielle)
ou dynamique, en tant qu'expression active, qui renvoie aux états d'âme et sentiments les plus
fréquemment mentionnés à l'égard de l'expression mimique 30 . À l'intérieur de chaque sous-
séquence, les mots sont distribués alphabétiquement afin d'en faciliter la recherche, même s'ils
avaient pu être redistribués sémantiquement sur trois autres niveaux : positif, négatif et neutre.

„Moteur de recherche”
• le schéma mimique (le niveau supérieur : front, sourcils ; le niveau moyen : yeux,
cils; le niveau inférieur : nez, bouche, lèvres, menton) ;
• le terme mimique : front etc.
• les caractères anthropologiques : traits stables et/ou acquis à caractère d'empreinte :
dimension, forme, couleur, aspect ;
• à l'aspect : âge, modèles, traits humains qui unifient ou qui différencient, santé, soin
personnel, mobilité, perception esthétique, perception sensorielle ;
• dimension : les attributs en ordre alphabétique etc. ; âge : les attributs en ordre
alphabétique etc. ;
• l'expression active de la figure : joie, plaisir, caresse, contentement, satisfaction,
extase – contrariété, bouderie, enfregnement, dépit, nervosité, colère – les attributs en
ordre alphabétique etc.

Nous sommes d'avis que le Dictionnaire bilingue dédié à la mimique, comme une
première tentative de ce genre, retrouvera l'écho souhaité à tout niveau de communication, et
espérons qu'il s'avérera un instrument bien utile surtout dans la communication éducationnelle
de même que celle institutionnelle, en général. Dans cette variante et dans sa réplique virtuelle
sur le site La linguistique du non-verbal. La Mimique. Dictionnaire multilingue (roumain,
hongrois, anglais, français, allemand), nous espérons également qu'il nous apportera les
observations, les complètements et les appréciations qui nous sutiendront dans l'élaboration
du Dictionnaire multilingue.

30
Exception, le terme voix pour lequel les attributs qui renvoient aux traits stables ou relativement stables sont
organisés selon ton ou/et timbre, volume, clarté, accent, mélodie/intonation, rythme, perception esthétique etc.

14
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

ATRIBUTELE MIMICE ÎN PARADIGMA FIZIONOMIEI

TERMENI MIMICI

cap, faţă

nivelul superior
frunte, sprâncene
privire, voce

nivelul mijlociu
gene, pleoape, ochi

nivelul inferior
nas, gură, buze, bărbie

15
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

LES ATTRIBUTS DE LA MIMIQUE DANS LE PARADIGME DE LA


PHYSIONOMIE

TERMES MIMIQUES

tête, visage (face)

niveau supérieur
front, sourcils
regard, voix

niveau moyen
cils, paupières, yeux

niveau inférieur
nez, bouche, lèvres,
menton

16
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

MIMICA

DICŢIONAR ROMÂN – FRANCEZ

CAP (n. sg. ) TÊTE (f. sg.)


CARACTERE ANTROPOLOGICE CARACTÈRES
(trăsături stabile, moştenite sau dobândite, ANTHROPOLOGIQUES (traits stables,
cu caracter de amprentă) hérités ou acquis, à caractère
d’empreinte)

DIMENSIUNE DIMENSION

cap… tête 31 …
~ enorm ~ énorme
~ imens ~ immense
~ mare ~ grande
~ masiv ~ massive
~ măricel ~ grandelette
~ mărit ~ agrandie
~ mic petite ~
~ micşorat ~ réduite
~ micuţ ~ petiote
~ miniatural ~ de petites dimensions
~ minuscul ~ minuscule
~ mititel petite ~
~ voluminos ~ volumineuse


LA MIMIQUE

DICTIONNAIRE FRANÇAIS – ROUMAIN


...
VISAGE (m. sg.) FAŢĂ (f. sg.)
...
intelligence, … - bêtise, … inteligenţă, … - prostie, …

visage … (face) faţă …


~ agile ~ ageră
~ aliéné ~ alienată
~ amusant ~ amuzantă

31
la/une/sa tête…

17
MIMICA. DICŢIONAR ROMÂN FRANCEZ ŞI FRANCEZ-ROMÂN
LA MIMIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN- FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ROUMAIN

~ anormal ~ anormală
~ astucieux ~ şireată
~ attentif ~ atentă
~ bizarre ~ pidosnică (pop.)
~ captivant ~ captivantă
~ curieux ~ curioasă
~ déluré ~ dezgheţată
~ empoté ~ nătângă (expresie)
~ endormi ~ adormită
~ étourdi ~ năucă, zăpăcită, şuie (reg., fam.)
~ étourdi, ahuri ~ hăbăucă (reg.)
~ étourdi, confus ~ buimacă
~ flasque* ~ bleojdită (pop.)
~ fou ~ tehui (reg.), căpiată
~ gamin, malin, futé ~ ştrengărească
~ génial ~ genială
~ idiot ~ idioată
~ idiot, stupide ~ tâmpită
~ inspiré ~ inspirată
~ intelligent ~ inteligentă
~ malin ~ şmecheră
~ méchant* ~ becisnică (înv.)
~ mesquin ~ meschină
~ molasse, niais ~ bleagă
~ opaque ~ opacă
~ ouvert ~ deschisă
~ parlant ~ grăitoare
~ placide ~ placidă
~ primitif ~ primitivă
~ stupide ~ stupidă, tâmpă (pop., fam.),
tembelă

sourire… zâmbet…
~ bête ~ prostesc
~ empoté ~ nătâng
~ endormi ~ adormit
~ étourdi ~ năuc
~ intelligent ~ isteţ
~ narquois ~ şmecher
~ stupide ~ stupid
~ vif ~ vioi

18