Sunteți pe pagina 1din 10

ffi

MUHffHR
ronlnn
urlsrEt ?EArR*tt
$+tirYllmt

PG

|Jr*,tyrt1E

sn

FtI{rCt

NR. DE

Domnului Vlad ALEXANDRESCU

Ministrul Culturii,

Domnule Ministru,
La data de 24.03.2015 a fost depusi la cabinetul dumneavoastri, sub nr. 2352'
o scrisoare pe care v-am adresat-o in calitate de Pregedinte UNITER.

in scrisoare md refeream la intenlia dumneavoastrd declaratd

- 9i in scris - de a

constitui, prin ordin de ministru, doud grupuri de lucru consacrate imbundtdlirii prevederilor

O.G. nr. 21t2OO7 privind instituliile 9i companiile de spectacole sau concerte, precum 9i
desfdgurarea activitnlii de impresariat artistic, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,
precum gi ale O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituliilor publice de culturS, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare.
1. Cat privegte constituirea grupului de lucru pentru

imbunitifirea Ordonanlei

de Urgenli a Guvernului nr. 189t2008 privind managementul institu[iilor publice

de

culturS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, vd reaminteam faptul c5, atdt in disculiile


noastre, cdt gi, ulterior, in scrisoarea pe care v-am adresat-o (inregistratd la UNITER sub

nr.215t14.03.2016), v-am precizat

ci respectivul grup de lucru ar trebui si se dedice

p6ni la redactarea unui proiect de ordonan!5 de modificare 9i


compfetare a O.U.G . nr. 189I2OOB - imbunitiifirii gi corectirii dispoziliilor normativet'

mai intlii de toate,

subsecvente, emise pe baza giin aplicarea prevederilor respectivului act norfrrativ.


Mi refeream, in primul rind, la Ordinul nr. 2799110.12,2015, pe care l-a!i emis
pentru aprobarea Regulamentului

proiecte de management,

cadru de organizare gi desf{gurare a concursului de

Regulamentului

cadru de organizare 9i desfdgurare a

evaludrii managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru

al raportului de activitate, precum 9i a modelului- cadru al contractului de managment.


Astfel, cum v-am precizat gi in scrisoarea noastri (inregistrati la UNITER sub
nr.220t16.03.2016),

adiugind la lege, afi introdus in Anexa 1 - privind Goncursul de

proiecte de management, un Gapitol Vl

- ,,Analizarea

noului proiect de management

Str. George Enescu 2-4, sector 1,010305 Bucure5ti, cod fiscal: 4659323
Tel.: 021 315 36 36, Ozt3L3 4278, O2t 3!L 32 14, Fax: 021 315 00 48, office@uniter.ro, www'uniter.ro
BCR

Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNCB0072O4971286OOOI

Hffi

reurutrrfi
hoti*l*
uhfi

r"mEr TEATRALI otx

rl+sr{rutt of gretlflE FiJBi.*l

al managerului care a obfinut, in urma evaluirii finale, rezultate mai mari sau egale
cu nota 9."
potrivit Art.431 din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituliilor publice de
culturd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

,,in cazul

in care rezultatul evatudrii finale, prevdzutd ta art.37 alin.(2), este mai

mare sau egal cu 9, managerul are dreptut de a prezenta un nou proiect de management,
in conformitate cu cerinlete caietului de obiective intocmit de autoritate.
Termenul

de depunere at proiectului de managemenf se

stabilegte

de cdtre

autoritate.
Proiectut de management depus in condi{iile atin.(1) constituie .baza incheierii unui

nou contract de management."

Art.ll din acelagi act normativ stipuleazi faptul cd ,,Regulamentul-cadru

de

organizare gi desfagu rare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru


de organizare gi desfdgurare a evaludrii managementului, modelul-cadru al caietului de
obiective, modelul-cadru al rapoftutui de activitate, precum

gi modelul-cadru recomandat

pentru contractele de management se elaboreazd de cdtre Ministerul Culturiigi se aprobd


prin ordin de cdtre ministrut culturii, fn termen de 90 de zile de la data intrdrii in vigoare a
prezentei ordonanlei de urgenfa gi se publica in Monitorut Oficial al Romdniei, Partea 1."

lgnorind prevederile Art. 431 9i Art. ll din O.U.G nr. 189/2008, cu modificirile
gi completirile ulterioare, prin Gapitolul Vl din Anexa I a Ordinului 279912015 ali
adiugat la lege, introducind, in mod abuziv, o proceduri (in anexa dedicati
reglementirilor organizirii gi desfiguririi concursului de proiecte de management)
care vrea sd reglementeze un fel de altfel de ,,concurs" in cazul managerilor care au
obfinut,

Tn

urma evaluirii finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9.

2. Fati de aceasti flagranti incilcare a prevederilor legale, la data de


16.04.201G, UNITER vi s-a adresat cerAndu-vi ca

,,in temeiut Art.7, alin. (1), indice (1),

din Legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, cu


modificdrite gi comptetdrite ulterioare - in termen de 30 de zile de la inregistrarea
pl1ngerii prealabile, sd abrogali prevederite la care ne-am referit ori, in caz contrar,
coroborat cu art.2, alin. (1), tit. h)

str. George

Enescu 2-4, sector 1, 010305 Bucuregti, Cod fiscal: 4659323

itzcz78,O2l 3tL32 14, Fax: 021 315 o0 48, office@uniter.ro,


BCR Sector 1 - Cod IBAN ROL: RO86RNCB0072O49712B6OOOI

Tel.: 021 315 36 36,021

www.uniter'ro

ffiur{rr*R
*JrststEA

ilg$rurt

rEATn*tt mt

oE

$rtJf*!E nnile{

nffilH|l

sd ne rdspunde{i, argumentat, ardtdndu-ne motivele de fapt gi, mai ales, de drept


pentru care inletegefi sd nu modificali Ordinul in sensul solicitat de noi,,.
in esen(d, prin pldngerea prealabilS, UNITER suslinea - 9i susfine! - cd ,,Prin
de Art. 431 poate fi anulat prin desfdgurarea
procedurilor ilegat introduse, astfel incilt beneficiul managerilor apreciafi, la
evaluarea finald, cu 9 sau pesfe 9, poate fi anulat. Este interesul public legitim al
lJniunii Teatrale din Romdnia sd depund aceastd pldngere prealabild, intrucdt scopul
addugarea

la lege, dreptut consacrat

acestui organism non-guvernamental, de utilitate publicd, constd tocmai in promovarea

intereselor profesionale, materiate gi morale ale membritor sdi.

in

acest sens, UNITER

este inclusd in ,,organismele sociale interesate", astfel cum acestea. sunt definite prin
Legea contenciosutui administrativ. Legitimarea demersului nostru esfe susfinutd, pe l6nga

scopulinfiinlarii gi raliunea existen,tei IJN|TER, gi prin faptul cd unii dintre membrii UNITER
sunt, in prezent, manageri ai unor importante institu,tii publice de spectacole gi concerte,
activitatea acestora fiind apreciatd, in cadrul evaludrilor anuale, cu note de peste 9."

Prin rispunsul la plAngerea prealabili a UNITER - Tnregistrat la Ministerul


Culturii sub numdrul 2181112.04.2016 9i la UNITER sub numdrul 170115.04.2016 - ati
respins,.ca nefondate, argumentele invocate de noi, susfinind urmitoarele:
a) ,,in sensul ordonan,tei de urgenld, managerul esfe persoand fizicd ce a c1gtigat
concursul de management gi a incheiat un contract de management cu autoritatea" (cfi"

Art.2, lit. b);

b) ,din economia textutui de tege - suslineli -, rezultd cd existd doud conditii pentru a
obglne catitatea de manager: cilgtigarea unui concurs de proiecte de management, 9i,
respectiv, incheierea unui contract de management cu autoritatea";

c)

,,conform prevederilor Art.

4 din actul normativ invocat, in

managementului' instituliitor pubtice

vederea incredin,tdrii

de culturd, autoritatea organizeazd concurs

de

proiecte de management";

dl ,,procedura atacatd sfab/egfe, in conformitate cu dispozi,tiite Art.

431, ,,organizarea gi

desfdgurarea analizdrii noutui proiect de management al managerului care

urma evaludrii finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9,

in

a ob{inut, in

scopul verificdrii

Str. George Enescu 2-4, sector 1,010305 Bucuregti, cod fiscal: 4659323
Tel.:021 315 36 36,02I 3t34278,O2t 311 32 14,Fax:021 315 0048, office@uniter.ro, www.uniter'ro
BCR

Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNCB0072O497|286OOO1

ffi***x'mffi
UXIUT'EA

?EATRAIi OI}' RffifuIlA


L*l

IrHr$LrlrE sEgT*.flfflE Fit

conformitdlii noului proiect de management cu cerin[ele caietului de obiective fntocmit de


autoitate";

e) ,,noul proiect de management, care este conform cu cerinlele caietului de obiective


eonstituie baza incheierii unui nou contract de management'',

din spiritul intregii ordonanle de urgen{d invocate mai sus, rezultd cd intenlia

legiuitorului a fost de a se utiliza procedura pentru concurs de proiecte de management gi

in cazul dedus analizei";


g) ,,inten,tia legiuitorului rezultd, fdrd echivoc, din prevederile Aft. 431 din tegea speciald, in

care se utilizeazd termeni, precum: proiect de management, caiet de obiective gi contract

de management, ce se regdsesc doar la procedura de concurs de proiecte de


management";
h) ,,Art. 431 din OUG nr. 189/2008, cu modificdrite gi comptetdrite utterioare,

nu instituie o

derogare expresd de la regulile gi principiile stabilite de ordonanp de urgenld in referin,td,


cu privire la incheierea contractului de management".

Argumentele invocate de dumneavoastri, ca motivafie a respingerii pldngerii


prealabile formulate de UNITER, nu se susfin, sunt lipsite de orice logici gi sunt
rizibile.

ci, din chiar redactarea alin. 1 al Art. 431, in situa{ia


derogatorie reglementatii de dispozifiile acestui articol, procedura privegte
Trebuie observat faptul

managerul in funcfie. Aceastd procedurd se referd - aga cum precizeazd articolul - lb


cazul reglementat prin prevederile Art. 37 alin. (2) gi anume la managerii a cbror rezultate

ale evaludrilor anterioare

anuale sunt peste nota 8, situalie

in care ,,autoritatea

esfe

obligatd sd organizeze evaluarea finald cu cel pufin 90 de zile caledaristice tnainte de


expirarea contractului de managemenf'

Agadar, cu referire la argumentele invocate de dumneavoatrd

citate la punctul 3,

lit. a)-c), de mai sus -, procedura derogatorie previzuti de Art. 431 privegte un
manager care, evident, a incheiat un contract de management gi in legituri cu care
evaluarea finali a rezultatelor obfinute in perioada managementului trebuie si aibi
loc, in chiar aceasti perioadi, cu cel pufin 90 de zile caledaristice inainte de
expirarea duratei contractului de management.

Str. George Enescu 2-4, sector 1, 010305 Bucuregti, cod fiscal: 4659323
Tel.: 021 315 36 36, O2L3l3 4278, O21 3tt 32 74, Faxi 021 315 00 48, office@uniter.ro, www.uniter.ro
BCR Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNC800720497L286000I

ffi*ru*ffire
{Jlfl uHEA TEITRALI O$t
t*gffruxr* ffi !.reJrrrE sJi{,}*A

nOnirrU

Argumentele citate la punctul 3, lit. d) gi e), sunt, la rAndul lor, lipsite de orice
temei.

Astfel cum este redactat, Art. 431, acesta nu vorbegte despre ,,organizarea gi
desfdgurare'a analizdrii noutui de proiect de managemenf' (...1 ,,in scopul verificdrii

conformitdlii noului proiect de management cu cerinlele caietului de obiective


intocmit de autoritate", aga cum nu prevede nici faptul ci ,,noul proiect de
management, care este conform cu cerinlele caietului de obiective, constituie baza
incheierii unui nou contract de managemenf'.
Sensul - de altfel, literal - al Art. 431 este cd, ,,managerul are dreptul de a
prezenta un nou proiect de management", tocmai pentru cd este vorba despre un
manager performant, a cdrui evaluare finalS este notatd cu cel pulin nota 9 9i care a
oblinut, la evaludrile anuale, note peste 8.

Sunt, de asemenea, lipsite de orice temei, precum 9i de orice logici juridicd,


argumentele invocate de dumneavoastri gi citate de noi la punctul 3 lit. f) Si g).
Astfel, in rdspunsul pe care ni l-a!i trimis, se susline faptul cd, ,din spiritul intregii

ordonanle de urgen{d invocatd mai sus, rezultd cd intenlia legiuitorului a fost de a


se utitiza procedura pentru concurs de proiecte de management gi in cazul dedus
analizei".

Dovada indiscutabilS a faptului ce, nu aceasta a fost intenlia legiuitorului, o


constituie insSgi arhitectura actului normativ: Art. 431 se gisegte in Gap. 4 - Evaluarba
managementului

- gi nu in Cap. 2 -

Concursul de

management.

Totodati, reglementirii contractului de management legiuitorul i-a dedicat,


cum era gi firesc, in mod specific Ai separat, un intreg capitol din ordonanla de
urgenfd, gi anume Cap. 3.
Aga cum prevede Art. 33, numai in cazurile, expres previzute de legiuitor, de
Tncetare a contractului de management inainte de termen, autoritatea organtzeazi

un nou concurs de management, in cel mult 120 de zile calendaristice de la data


constatdrii incetdrii contractului, cu exceplia suspenddrii de drept a acestuia, in cazurile
prevdzute de lege, sau cu acordul pd$ilor, la cererea motivatd a managerului.

Str. George Enescu 2-4, sector 1, 010305 Bucuregti, cod fiscal: 4659323
Tel.: 021 315 36 36, 021 3I3 4278, O2L 311 32 14, Fax'.021 315 00 48, office@uniter.ro, www.uniter.ro
BCR Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNCB0072O497L286OOOI

ffi
MUnIITHR
ursrfi Er

rEAtfiitl

rTnUI|E gE UrirralrE

onr
flfltl

nonlnn

De asemenea, potrivit Art. 45, autoritatea are obligafia

de management gi in alte situalii

si

organizeze concuns

- expres previzute - altele decit cele stipulate

la

Art. 33, gi anume: expirarea duratei contractului de management; rezultatul evaludrii


anuale este sub nota 7; autoritatea a constatat neindeplinirea obiectivelor programului
minimal, din motive imputabile managerului; nerealizarea indicatorilor de referinld stabilili

prin contractul de management; prejudicierea imaginii instituliei, ori


nerespectarea obligaliilor ce

Ti

autoritdlii, ori

revin managerului, potrivit Art.27 din ordonanla de urgenld;

autoritatea 9i cAgtigdtorul concursului de proiecte nu convin asupra contractului de


management, Tn termen de 30 de zile lucrdtoare de la data aducerii la cunogtinli publicd a
rezultatuluifinal al concursului; - cdgtigdtorul concursului, din motive personale, renunld, in
scris, la calitatea de manager, inainte de semnarea contractuluide management.

in mod evident, nu suntem, in cazul dispozi{iilor Art. 431, in niciuna dintre


situaliile previzute la Art. 33, sau la Art. 45, ci, dimpotrivi, ipoteza avuti in vedere
de legiuitor este aceea a unui manager performant, evaluat, anual, cu note de cel
pulin 8, pentru care evaluarea finali este obligatoriu si aibi loc cu cel pulin 90 de
zile inainte de incetarea valabilititii contractului de management. De altfel, Art. 431,
alin. (1)face trimitere la Art. 37, alin (2).

in concluzie, atunci cdnd legiuitorul a avut intenfia de a prevedea utilizarea


procedurii de organizare a unui concurs de management a ficut-o, in mod expresSi
limitativ, prin dispozilii ce se referi, clar gi direct, la diferite posibile situafii de fapt."
Potrivit Dicfionarului Explicativ al Limbii

Romdne:

'

"CONCURS, concursuri, s. n. f . intrecere (sportivd) finalizatd cu intocmirea unui


clasament gi cu acordarea unor premii celor mai buni dintre participanli. 2. Examen pentru
ordinea clasificdrii, a unui post, a unei catedre, a unei burse etc. sau pentru
admiterea Tntr-o institulie de invdldmAnt. 3. Ajutor, sprijin, colaborare. 0 Concurs de
imprejurdri = totalitatea Tmprejurdrilor care se Tnt6.lnesc intr-un anumit moment;

dobAndirea,

Tn

conjuncturd. 0 Loc. vb. A da (cuiva) concursul= a ajuta (pe cineva). A-Si da concursul (la
ceva) = a contribui (la ceva), a colabora (la ceva).

Din fr. concours, lat. concursus."

Din intreaga construcfie a actului normativ, din litera gi spiritul ordonanfei de

urgen{i rezultii, ne?ndoielnic, ci Art.

431 stabilegte

o proceduri derogatorie, filozofia


6

re,.: 021

,,,

,u'rT,

resti- cod fiscal: 4659323


ff?'ffr'i:TE,';1i 11l"jiillPill.?rTi!"f'.''T3,'lffi!6ffffL, www.uniter.ro
BCR Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNCB0072O497L286OOOL

ffix-*ru$YffiK
RoriilrA
rJrflUHEA ?EATRALi

o$r

$T:{rUt& O griTArE P(fi&ml

actului normativ fiind, nu numai aceea de a institui mecanisme concurenfiale, rigori


menite si asigure un management performant al institufiilor publice de culturi teatre dramatice sau lirice, filarmonici, muzee, biblioteci - ci gi si incurajeze 9i si
stimuleze managementul performant, continuarea activitilii managerilor ale ciror
caliti$ au fost apreciate, la evaluirile anuale gi la cea finalS, cu note peste 8 9i,
respectiv 9 sau peste 9.

Astfel, coroborind dispoziliile Art. 19, Art. 32 alin (1) lit. a), ArL 37 alin (2), cu
cele ale Art. 431, rezulti, cu claritate, faptul ci managerul performant are beneficiul
dreptului de a prezeht?, - pAni la expirarea contractului de management - un nou
proiect de management gi de a negocia, cu autoritatea, incheierea unui nou contract

de management ceea ce asiguri continuarea activitifii, ?n fruntea unei institufii


publice de culturi, a unui manager performant.
Este evident: dispoziliile Art. 14 9i 15 din Anexa 1 a OMC nr, 279912015 nu
numai ci nu au niciun temei legal, dar sunt de-a dreptul aberante, in totali
contradicfie cu litera gi spiritul ordonanlei de urgenfi.
3. Analizdnd, totodatd, gi documentele de pe site-ul Ministerului Culturii privind
organizarea concursurilor de management pentru unele institufii publice de culturi
din subordinea Ministerului Gulturii - indeosebi cele privind concursul de proiecte
de management pentru Teatrul Nafional ,,Marin Sorescu" din Craiova - am remarcat
ci Ministerul incearci, in continuare, si eludeze gi alte prevederi ale O.U.G. ni'.

modificirile gi completirile ulterioare, mai ales dispozifiile Art. 3 care


privesc condiliile ce trebuiesc indeplinite, cumulativ, de citre o persoani care se
189t2008, cu

Tnscrie la un concuns de proiecte de management.


Din redactarea prevederilor Art. 3 din ordonanla de urgenfd, este evident faptul c5,

anunlul public privind concursul de proiecte de management pentru Teatrul Nalional


,,Marin Sorescu" din Craiova trebuia, la rdndul lui, consacrat printr-un ordin de ministru, cu
at6t mai mult cu cdt elicuprinde gi alte condifii de participare solicitate de autoritate, pe

lAngd cele expres prevdzute la literele a)

- d) ale Art. 3. Aceasti rigoare se impunea cu

in cazul condiliei ,,de pregdtire sau experien{d in management" s-au


adiugat unele preciziri, in ce privegte ,,managementul'n care nu corespund nici
atdt mai mult cu cAt,

Str. George Enescu 2-4, sector 1, 010305 Bucuregti, cod fiscal: 4659323
Tel.: 021 315 36 36,O2t313 4278,02I 311 32 L4,Fax:021 315 00 48, office@uniter.ro, www.uniter.ro
BCR Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNCB007204971286000I

ffi{rru*Y*re
UIIII'ITEA TEATRALT EIil
l*gTcluFE ffi l'|E rtrE Ftsl*i

Rffift *t*

spiritului, nici literei actului normativ, cum ar fi ,,condifia de pregitire sau experienli
in management poate fi substituitii de pregitirea in management atestati cu
certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural, etc.) sau experienfi in
conducerea unei institufii, companii, organizafii neguvernamentale, etc., dovediti
prin adeverinfi". Cu alte cuvinte, un absolvent cu diplomi de licenfd Tn domeniul teatru gi
artele spectacolului, pregedinte al unei fundafii sau asocia{ii pentru proteclia persoanelor
vdrstnice, se prezintd la concurs cu o adeverinfd emisi 9i semnatd de el insugi, prin care
certificd faptul cd a condus o organizalie neguvernamentald. Veli admite, sper,
ridicol !

ci

este

Pe de altd parte, intrucdt anunful public pare un samizdat, nefiind consacrat prin
ordin de ministru, con{inutul acestui act nu poate fi contestat, potrivit dispozi{iilor Legii nr.

554 din 2 decembrie 2004, cu modificirile gi completdrile ulterioare, de cdtre eventualii


candidati care nu sunt de acord cu condiliile de participare prevdzute Tn anunful public.

urmirit cu atenfie felul in care afi organizat gi s-a desfigurat evaluarea


anuali ori evaluarea finali a activitiifii unor manageri cu certe calitiifi gi pot afirma
ci, ?n fiecare caz ?n parte, ati eludat prevederile legii, incercind si impunefi, in mod
4. Am

discrefionar oameni firi pregitirea gi experienfa necesare conducerii unei institutii


publice de culturi, precum gi solufii vidit amatoristice.

vi

in acest sens, cazul Operei Nalionale din Bucuregti este flagrant, scandalos gi
descalifici din pozilia de ministru.
Acliunile dumneavoastrd

- unele cu vdditi tentd revangardd - incalcd flagrant litera

gi spiritul Legii privind managementul instituliilor publice de culturd.

Nu pot cautiona, in calitate de Pregedinte UNITER gi d9 Manager al Teatrului


Nalional ,,1.L. Caragiale" din Bucuregti, ipocrizia faptului cd, pe de o parte, vd declarali
disponibilitatea de

a lucra

managementului, iar,

Tmpreund pentru imbundtdlirea cadrului legal din domeniul

pe de altd parte, incdlcali, cu bund gtiinla gi in mod

repetat,

prevederile legale in acest domeniu.

Str' George Enescu 2-4, sector 1,010305 Bucuregti, cod fiscar: 4659323
Tel': 021 315 36 36,021 3t34278,021 3LL32L4,Fax: ozr sr5 0b 48, office@uniter.ro, www.uniter.ro
BCR Sector 1 - Cod IBAN ROL: RO86RNCB0O72O4}71.2B6OOO1

ffi{Jrux*'ffiffi
RtrIsrt*
{rfi ns{EA TEITRALT oIH
II+TTfiIJRE OE {'rI.JTATE PUOLICA

Domnule Vlad Alexandrescu,


Prin tot ceea ce facefi, in

legituri cu managerii instituliilor publice de culturi

din subordinea ministerului, este evident

ci

nu vrefi

si

reformafi, ci

si

demolafi!

Suntefi Tntr-o flagranti contradicfie, prin tot ceea ce intreprindefi, cu propriile

dumneavoastri declarafii! Astfel, chiar la inceputul mandatului de ministru, in data


de 6 ianuarie 2016, la Radio RomAnia Actualiti{i, Ti declarafi jurnalistei Mihaela
Hef mis, printre altele, cd: ,,Mi se pade foafte important ca managementul institu{iilor
de culturd din suhordinea Ministrului Culturii

si

fie predictibil, sd vind

cu proiecte

durabile, cu viziune, se fie legitime 9i sd beneficieze de prestigiu gi autoritate in


rdndul angajalilor gi in rdndul puhlicului".

Acliunile dumneavoatri sunt intr-o gravi contradic{ie nu numai cu propriile


declaralii, ci 9i cu Programul de Guvernare al Cabinetului din care, inci, facefi parte,
potrivit ciruia Executivul i9i propunet ,,profesionalizarea administra{iei puhlice prin

gi evaluare pe bazd de competen{e gi pefiormanle",

,,dezvoltarea gi
implementarea unui sLsfem de management al pefiormanlei personalului angajat in
cadrul admi nistraliei publice".

recrutare

Domnule Vlad ALEXANDRESCU, argumentele confinute

in aceasti scrisoare

dar, mai ales, ac{iunile dumneavoatri, ilegale gi abuzive, care au generat 9i vor
genera bulversarea activitifii unora dintre cele mai importante institufii publice de

vi
numele acestora, demisia.

culturi, mi indrepti{esc sd

cer, in acord cu membrii Senatului UNITER gi iir


I

SENATUL UNITER
EMIL BOROGHINA, actor, pregedinte al Festivalului International Oe Teatru Shakespeare
ILINCA TOMOROVEANU, actrifd, director artistic al Teatrului Na{ional ,,1.L. Caragiale" din
Bucuregti

OZANA OANCEA, actri{5, coordonator relalii internalionale la Festivalul Nalional de Teatru


gi la Festivalul Interna{ional de Film NEXT

GEORGE MlHAlT, A, actor, manager al Teatrului de Comedie Bucuregti


VIRGINIA MIREA, actrifd

Str. George Enescu 2-4, sector 1,010305 Bucuregti, cod fiscal: 4659323
Tel.: 021 315 36 36, Ozt 3I3 42 78, O2L 3tt 32 !4, Fax: 021 315 00 48, office@uniter.ro, www.uniter.ro
BCR Sector 1

Cod IBAN ROL: RO86RNCB0072A49772B6OOO|

ffi*.$rs*-rmffi
T'HIUIIEA ?EATNALI OIH

NOXINN

ft8rfiuTr8 Or g?&:TrTG F!8r!C4

ANA CIONTEA, actrild


ADI CARAULEANU, actor, fost director artistic al Teatrului Na{ional ,,Vasile Alecsandri" din
lagi

TOMPA GABOR, regizor, manager alreatrului Maghiar de stat din cruj


CLAUDIU GOGA, regizor, fost manager al Teatrului ,,Sicd Alexandrescu" din Bragov
MARINA CONSTANTINESCU, critic de teatru, director artistic al Festivalului National de
Teatru, realizator TV

ALICE GEORGESCU, critic de teatru, fost pregedinte al Asocia{iei Internationale a


Criticilor de Teatru

Romdnia, fost director artistic al Festivalului National de Teatru

DRAGO$ BUHAGIAR, scenograf


PUIU ANTEMIR, scenograf

AURA CORBEANU, manager cultural, vicepregedinte executiv UNITER, profesor


universitar doctor la Universitatea de Arte din T6rgu Mureg

MEMBRI SUPLEANTI

VICTOR REBENGIUC, actor, fost rector (1990-1996) al Universitdlii de Artd Teatrald gi


Cinematograficd din Bucuregti, fost director al Teatrului Bulandra (1997-1ggg)
BOCSARDI LASZLO, regizor, manager al Teatrului ,,TamasiAron" din Sf. Gheorghe

$TEFANIA CENEAN, scenograf, profesor universitar doctor Universitatea de Artd Teatrald


gi Cinematograficd Bucuregti

FLoRlcA lcHlM, critic, redactor-gef al Funda{iei Culturale ,,Camil petrescu"


Ari
Pregedinte UNITE
lon cARAfUtTRU
tf

re"
'{
g

"A,\
uN ITEI lF
t:)

*,l

.9

1.,,

10

Str. George Enescu 2-4, sector 1, 010305 Bucuregti, cod fiscal: 4659323
Tel.: 021 3153636,O21 3134278,O21 311 32 !4,Fax:021 3150048,office@uniter.ro,www.uniter.ro
BCR Sector 1

Cod IBAN ROL: ROB6RNCB00Z2O497L2B6OOOL