Sunteți pe pagina 1din 2

Model cerere

Doamn / Domnule ministru,


Subsemnatul (a) ________________________________, cetean romn/cetean al unui
stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau al Confederaiei
Elveiene_____________________, domiciliat() n

_____________ str.______________,

nr._____, bl._____, sc.____, ap._____, jud./sector ______________, posesor/posesoare a


BI/CI/paaport/certificat

de

nregistrare/carte

de

reziden

permanent

seria_____

nr.___________, eliberat de _________________ valabil pn la data de ________________,


telefon

_____________, e-mail ________________, pagin de internet (dac este cazul)

___________________________,

solicit

autorizarea ca traductor i interpret pentru

limba(ile)______________________________________________________________.
n dovedirea cererii anexez urmtoarele acte*:
I
copia legalizat a diplomei de licen sau echivalent din care rezult specializarea n limba
sau limbile strine pentru care solicit autorizarea;
sau
copia legalizat a diplomei de licen care atest c am absolvit un institut de nvmnt
superior n limba strin pentru care solicit autorizarea;
sau
copia legalizat a diplomei de bacalaureat ori echivalent din care rezult c am absolvit un
liceu cu predare n limba strin sau n limba minoritilor naionale pentru care solicit
autorizarea;
sau
copia legalizat a atestatului de traductor eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor i
Patrimoniului Naional n specialitatea tiine juridice, din limba romn n limba strin pentru
care solicit autorizarea i din limba strin n limba romn;

FP-19-02, ver. 1

II
copia legalizat a atestatului de echivalare/recunoatere a actelor de studii efectuate n
strintate, eliberat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - Centrul Naional
de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor;
III.
copia legalizat a dovezii cunoaterii limbii romne (acte de studii din care rezult
absolvirea unei forme de nvmnt n limba romn sau certificate de competen lingvistic)
pentru ceteanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau al
Confederaiei Elveiene;
IV
certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea nr.
290/2004, republicat);
V
copia xerox a buletinului de identitate/crii de identitate/ paaportului.
VI
copia xerox a certificatului de natere/traducerea legalizat a acestuia n limba romn;
VII
copia xerox a certificatului de cstorie/traducerea legalizat a acestuia n limba romn,
dac este cazul;
VIII
adeverin medical din care s rezulte c sunt apt din punct de vedere medical pentru
activitatea de interpretare i traducere;
IX
cte o chitan, reprezentnd taxa judiciar de timbru, n valoare de 300 lei (RON), pentru
fiecare limb strin pentru care solicit autorizarea ca interpret i traductor;
*

Se bifeaz rubricile corespunztoare actelor doveditoare a ndeplinirii condiiilor de autorizare, care se anexeaz la

prezenta cerere.

Data:

Semntura:
Doamnei / Domnului Ministru al Justiiei
____________________________

FP-19-02, ver. 1