Sunteți pe pagina 1din 99

310

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS
VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
2010

DISCIPLINE TEHNOLOGICE
ŞI

PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ


311
Aria curriculară: TEHNOLOGII,
Discipline tehnologice

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau
Învăţământ preuniversitar
dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa-probă de
concurs
Nivel de
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Nr. Învăţământ universitar de scurtă
învăţământ lungă
principală de încadrare) domeniul crt. Specializarea durată
preuniversitar durată
1. Tehnologia construcţiilor de maşini x
2. Maşini-unelte şi scule x
3. Mecanică fină x
4. Maşini hidraulice şi pneumatice x
5. Utilajul şi tehnologia sudării x
6. Motoare termice x
7. Mecatronică x
8. Utilaje şi instalaţii de proces x
9. Echipamente de proces x
10. Utilaj tehnologic chimic x
11. Utilaj chimic şi petrochimic x
12. Utilaje şi instalaţii portuare x
13. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară x
14. Utilaj petrolier x
1. Mecanică / Mecanică 15. Utilaj tehnologic pentru industria uşoară x
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 16. Utilaj chimic x
17. Utilaj pentru industria lemnului x
2. Mecanică/Metalurgie 18. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 19. Utilaj tehnologic petrochimie şi de rafinării x
Învăţământ liceal /
20. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x MECANICĂ
Anul de completare/ 3. Mecanică/Mecanică agricolă
Şcoala de arte şi (Anexa 1 / Anexa 1.3) 21. Inginerie chimică (absolvenţi din profilul Mecano - chimic)* x (programa aprobată prin ordinul
meserii din 1.1 Mecanică 22. Utilaj tehnologic petrolier x ministrului educaţiei şi cercetării
învăţământul 4. Mecanică/ Mecanică în 23. Utilaj tehnologic petrolier de schelă x nr. 5287 / 2004)
special*** construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 24. Instalaţii frigorifice x
25. Roboţi industriali x
5. Mecanică / Mecanică nave 26. Utilaj tehnologic x
(Anexa 1 / Anexa 1.5)
27. Maşini şi instalaţii miniere x
6. Mecanică / Petrol şi gaze 28. Mecanică şi inginerie mecanică x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 29. Construcţii aerospaţiale x
30. Sisteme de propulsie x
31. Tribologie x
32. Maşini unelte x
33. Aeronave x
34. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
35. Ingineria sistemelor de producţie x
36. Inginerie economică în domeniul mecanic x
37. Maşini şi echipamente termice x
38. Maşini termice x
39. Tehnologia sudării x
40. Ingineria sudării x
41. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x
42. Productică x
43. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
44. Mecanică aplicată x

Specializarea „Inginerie chimică” din profilul „Mecano – chimic” se asimilează cu specializarea „Utilaje şi ingineria proceselor chimice”
312

45. Utilaje pentru textile şi pielărie x


46. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
47. Maşini şi echipamente miniere x
48. Inginerie mecanică x
49. Inginerie mecanică (în limbi străine) x
50. Maşini şi sisteme de producţie x
51. Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelor x
52. Autovehicule rutiere x
53. Automobile x
1.1 Mecanică
54. Aeronave şi motoare de aviaţie x
55. Utilaj tehnologic minier x
56. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei x
57. Design industrial x
58. Design industrial – product design x
59. Ingineria şi managementul calităţii x
60. Frigotehnie x
61. Inginerie medicală x
62. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
63. Turnarea metalelor x
64. Prepararea substanţelor minerale utile x
65. Exploatări miniere subterane şi la zi x
66. Exploatări miniere subterane x
1. Mecanică / Mecanică 67. Deformări plastice şi tratamente termice x
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 68. Metalurgie extractivă x
69. Ştiinţa şi ingineria materialelor x
2. Mecanică/Metalurgie 70. Ingineria proceselor siderurgice x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 71. Prelucrări metalurgice x
Învăţământ
72. Elaborarea fontei şi a oţelului x
liceal / Anul de 3. Mecanică/Mecanică agricolă
completare/
73. Metalurgie – turnătorie x MECANICĂ
(Anexa 1 / Anexa 1.3) 74. Turnătorie x (programa aprobată prin
Şcoala de arte
75. Metalurgie neferoasă x ordinul ministrului educaţiei
şi meserii din 4. Mecanică/ Mecanică în
76. Mine x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
învăţământul construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4)
1.2. Mecanică / 77. Ştiinţa materialelor x
special***
Metalurgie 78. Furnale şi oţeluri x
5. Mecanică / Mecanică nave
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 79. Furnale şi oţelării x
80. Prelucrări plastice şi tratamente termice x
81. Inginerie minieră x
6. Mecanică / Petrol şi gaze 82. Ingineria materialelor x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 83. Ingineria materialelor (în limbi străine) x
84. Ingineria proceselor metalurgice x
85. Ingineria procesării materialelor x
86. Exploatări miniere în subteran x
87. Exploatări miniere la zi x
88. Siderurgie x
89. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
90. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x
91. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x
92. Utilaje pentru prelucrări la cald x
93. Tractoare x
94. Mecanică agricolă x
95. Maşini şi instalaţii agricole x
96. Construcţii de maşini agricole x
97. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x
98. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x
1.3. Mecanică /
99. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală şi zootehnică x
Mecanică agricolă
100. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi zootehnice x
101. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x
102. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
103. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
104. Blindate, automobile şi tractoare x
105. Automobile şi tractoare x
313
106. Topografie minieră x
107. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x
108. Maşini şi utilaje pentru construcţii x
109. Utilaje pentru construcţii x
1.4. Mecanică /
110. Topografie x
Mecanică în
1. Mecanică / Mecanică 111. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x
construcţii
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 112. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
113. Material rulant x
2. Mecanică/Metalurgie 114. Material rulant de cale ferată x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 115. Utilaj tehnologic pentru construcţii x
3. Mecanică/Mecanică 116. Mecanică nave x
117. Nave şi instalaţii de bord x
agricolă
118. Mecanica aeronave si motoare x
Învăţământ liceal / (Anexa 1 / Anexa 1.3) 119. Nave - Construcţii corp nave x
Anul de completare/ 1.5. Mecanică / MECANICĂ
120. Echipamente navale x
Şcoala de arte şi 4. Mecanică/ Mecanică în (programa aprobată prin ordinul
Mecanică nave 121. Instalaţii navale de bord x
meserii din construcţii (Anexa 1 / ministrului educaţiei şi cercetării nr.
122. Nave şi inginerie oceanică x
învăţământul 5287 / 2004)
Anexa 1.4) 123. Nave x
special*** 124. Construcţii navale x
5. Mecanică / Mecanică 125. Instalaţii şi echipamente navale x
nave (Anexa 1 / Anexa 126. Utilaj petrolier de foraj extracţie x
1.5) 127. Utilaj pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere x
128. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
129. Inginerie de petrol şi gaze x
6. Mecanică / Petrol şi 130. Forajul sondelor şi exploatarea x
gaze 1.6. Mecanică / 131. Zăcăminte de petrol şi gaze x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) Petrol şi gaze 132. Forajul sondelor si exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x
133. Maşini şi utilaje pentru schelă x
134. Maşini şi utilaje petroliere pentru schelă x
135. Utilaje petroliere şi petrochimice x
136. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
137. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
138. Maşini electrice x
139. Aparate electrice x
140. Acţionări electrice x
141. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
142. Electrotehnică x
143. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x
144. Construcţii electrotehnice x
145. Electrotehnică generală x
1. Electrotehnică, 146. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
Electromecanică / 147. Instalaţii şi echipamente navale x
Electrotehnică ELECTROTEHNICĂ,
148. Metrologie şi sisteme de măsurare x
(Anexa 2 / Anexa 2.1) 2.1. Electrotehnică, ELECTROMECANICĂ
Învăţământ liceal / 149. Inginerie electrică şi calculatoare x
Electromecanică / (programa aprobată prin ordinul
Anul de completare 150. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x ministrului educaţiei şi cercetării
2. Electrotehnică, Electrotehnică 151. Echipamente şi instalaţii de bord x nr. 5287 / 2004)
Electromecanică / 152. Inginerie economică în domeniul electric x
Electromecanică 153. Inginerie matematică x
(Anexa 2 / Anexa 2.2)
154. Instalaţii electrice x
155. Maşini şi aparate electrice x
156. Reţele electrice x
157. Tehnologie electromagnetică x
158. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
159. Electrotehnologii x
160. Metrologie în industria electrică x
161. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
162. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
314

163. Electromecanică x
164. Electromecanică (în limbi străine) x
165. Electromecanică petrol şi gaze x
166. Electromecanică minieră x
167. Ingineria sistemelor electromecanice x
2.2. Electrotehnică,
168. Tracţiune electrică x
Electromecanică /
169. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
1. Electrotehnică, Electromecanică
170. Electromecanică tehnologică x
Electromecanică / 171. Electromecanică petrolieră x
Electrotehnică ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ 172. Electromecanică navală x ELECTROMECANICĂ
(Anexa 2 / Anexa 2.1)
liceal / Anul 173. Mecatronică x (programa aprobată prin ordinul
de 174. Roboţi industriali x ministrului educaţiei şi cercetării
2. Electrotehnică, nr. 5287 / 2004)
completare 175. Electroenergetică x
Electromecanică /
Electromecanică 176. Termoenergetică x
(Anexa 2 / Anexa 2.2) 177. Hidroenergetică x
3. Energetică / 178. Centrale termoelectrice x
Electroenergetică, 179. Centrale hidroelectrice x
Termoenergetică, 180. Centrale nuclearoelectrice x
Hidroenergetică 181. Energetică industrială x
182. Energetică x
183. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
184. Energetică nucleară x
185. Electroenergetică x
186. Termoenergetică x
187. Hidroenergetică x
188. Centrale termoelectrice x
Energetică/ 189. Centrale hidroelectrice x ENERGETICĂ
3. Energetică /
Electroenergetică, 190. Centrale nuclearoelectrice x (programa aprobată prin ordinul
Electroenergetică,
Termoenergetică, 191. Energetică industrială x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
Termoenergetică, 5287 / 2004)
Hidroenergetică 192. Energetică x
Hidroenergetică
(Anexa 3) 193. Reţele electrice x
194. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
195. Energetică nucleară x
196. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
197. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
Învăţământ 198. Electronică x
liceal / Anul 199. Automatizări şi calculatoare x
de 200. Automatică şi informatică industrială x
completare 201. Sisteme cu microprocesoare x
1. Electronică şi
202. Electronică aplicată x
automatizări /
203. Microelectronică x
Electronică şi
automatizări 204. Automatică x
ELECTRONICĂ,
(Anexa 4 / 4.1. Electronică şi 205. Electronică şi informatică industrială x
AUTOMATIZĂRI,
Anexa 4.1) automatizări / 206. Radiotehnică x
TELECOMUNICAŢII
Electronică şi 207. Echipamente şi sisteme electronice militare x (programa aprobată prin ordinul
2. Electronică şi Automatizări 208. Microtehnologii x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
automatizări/ 209. Automatică şi informatică aplicată x 5287 / 2004)
Telecomunicaţii 210. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
(Anexa 4 / 211. Radioelectronică (militar) x
Anexa 4.2) 212. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
213. Automatizări x
214. Automatică şi informatică economică x
215. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x
216. Roboţi industriali x
315
217. Telecomunicaţii x
218. Electronică şi telecomunicaţii x
219. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x ELECTRONICĂ,
Învăţământ AUTOMATIZĂRI,
4.2. Electronică şi 220. Comunicaţii x
liceal / Anul de TELECOMUNICAŢII
automatizări/ 221. Comunicaţii (în limbi străine) x
completare (programa aprobată prin ordinul
Telecomunicaţii 222. Telecomenzi şi electronică în transporturi x ministrului educaţiei şi cercetării
223. Telefonie - telegrafie x nr. 5287 / 2004)
224. Transmisiuni (militar) x
225. Telecomenzi feroviare x

226. Filatură x
227. Ţesătorie x
Învăţământ 228. Filatură - Ţesătorie x
liceal / Anul de 229. Finisaj textil x FILATURĂ –
completare/ Textile/ Filatură 5.1. Textile/ 230. Finisare chimică textilă x ŢESĂTORIE –
Şcoala de arte şi şi ţesătorie, finisaj Filatură FINISAJ TEXTIL
231. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
meserii din textil (Anexa 5/ şi ţesătorie, finisaj (programa aprobată prin ordinul
învăţământul Anexa 5.1.) textil 232. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x ministrului educaţiei şi cercetării
special*** 233. Tehnologie chimică textilă x nr. 5287 / 2004)
234. Tehnologii textile x
235. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
236. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x
237. Confecţii textile x
238. Tricotaje x
239. Finisaj textil x
240. Finisare chimică textilă x
241. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x
CONFECŢII TEXTILE –
Textile/ Tricotaje 242. Ingineria confecţiilor textile x
TRICOTAJE-FINISAJ
şi confecţii textile, 5.2. Textile/ Tricotaje 243. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
TEXTIL
finisaj textil şi confecţii textile, 244. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x
(Anexa 5 / finisaj textil 245. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
Anexa 5.2.) 246. Tricotaje – Confecţii x
nr. 5287 / 2004)
247. Tricotaje – Confecţii textile x
248. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x
249. Tricotaje, confecţii textile x
250. Tehnologie chimică textilă x
251. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
252. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x
253. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x
Învăţământ 254. Confecţii din piele şi înlocuitori x
liceal / Anul de 255. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x
Pielărie / CONFECŢII PIELE
256. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x
completare/ Confecţii piele 5.3. Pielărie / (programa aprobată prin ordinul
257. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
Şcoala de arte şi (Anexa 5 / Confecţii piele ministrului educaţiei şi cercetării
258. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x
meserii din Anexa 5.3.) nr. 5287 / 2004)
259. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x
învăţământul 260. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x
special*** 261. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
262. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x
263. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x
264. Geodezie x
265. Construcţii civile, industriale şi agricole x
266. Construcţii hidrotehnice x
267. Inginerie matematică x
Construcţii şi 268. Cadastru x
269. Topografie minieră x CONSTRUCŢII
lucrări publice/ 6.1. Construcţii şi
Construcţii lucrări publice/ 270. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor x (programa aprobată prin ordinul
271. Construcţii miniere x ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 6/ Construcţii
272. Inginerie civilă x nr. 5287 / 2004)
Anexa 6.1)
273. Inginerie civilă (în limbi străine) x
274. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x
275. Organizarea şi economia construcţiilor x
276. Drumuri şi poduri x
277. Îmbunătăţiri funciare x
278. Tehnica edilitară x
316
279. Tehnologia construcţiilor x
Învăţământ Construcţii şi 280. Căi ferate, drumuri şi poduri x
CONSTRUCŢII
liceal / Anul lucrări publice/ 6.1. Construcţii şi 281. Construcţii şi fortificaţii x
Construcţii lucrări publice/ 282. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
(programa aprobată prin ordinul ministrului
de educaţiei şi cercetării
completare/ (Anexa 6/ Construcţii 283. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x
nr. 5287 / 2004)
Şcoala de arte Anexa 6.1) 284. Inginerie economică în construcţii x
şi meserii din 285. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
învăţământul 286. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU
Construcţii şi lucrări publice/ 6.2. Construcţii şi lucrări CONSTRUCŢII
special*** 287. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x
Instalaţii pentru construcţii publice /
(Anexa 6 / Anexa 6.2) Instalaţii pentru construcţii
(programa aprobată prin ordinul ministrului
288. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x
educaţiei şi cercetării nr. 5287 / 2004)

289. Chimie industrială – inginerie chimică x


290. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
291. Tehnologia substanţelor organice x
292. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
293. Petrochimie x
294. Petrochimie şi carbochimie x
295. Chimie alimentară x
296. Tehnologie chimică anorganică x
297. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
298. Inginerie chimică x
299. Inginerie chimică (în limbi străine) x
300. Tehnologie chimică x
Chimie industrială 301. Tehnologia substanţelor anorganice x CHIMIE INDUSTRIALĂ
(Anexa 7) 7. Chimie industrială 302. Ingineria prelucrării produselor naturale x (programa aprobată prin ordinul ministrului
303. Inginerie biochimică x educaţiei şi cercetării nr. 5287 / 2004)
304. Tehnologia materialelor de construcţii x
305. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x
306. Tehnologie chimică organică x
307. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
308. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x
309. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
310. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
311. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
Învăţământ 312. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
liceal / Anul 313. Tehnologii carbochimice x
de 314. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
completare 315. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
316. Informatica sistemelor chimice x
317. Protecţia mediului x
318. Ecologie x
319. Ecologie şi protecţia mediului x
320. Biologie x
321. Biologie - Agricultură x
322. Biologie - Ştiinţe agricole x
323. Biologie – Chimie x
324. Chimie – Biologie x
325. Biologie – Geografie x
326. Geografie - Biologie x PROTECŢIA
Protecţia mediului 327. Biologie - Ecologie x MEDIULUI
8. Protecţia mediului 328. Geografie – Ştiinţa mediului x
(Anexa 8) (programa aprobată prin ordinul ministrului
329. Ingineria mediului x educaţiei şi cercetării nr. 5287 / 2004)
330. Amenajări pentru protecţia apei şi solului x
331. Ingineria mediului agricol x
332. Ingineria mediului în energetică x
333. Ingineria mediului în minerit şi metalurgie x
334. Ingineria şi protecţia mediului x
335. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x
336. Ştiinţa mediului x
337. Tehnologia substanţelor anorganice x
338. Tehnologie chimică anorganică x
339. Tehnologie chimică organică
317
340. Tehnologia substanţelor organice x
341. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
342. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x
343. Inginerie biochimică x
344. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
345. Biologie – Geologie x
346. Geologie - Biologie x
347. Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului x
348. Tehnologii şi biotehnologii în protecţia mediului x
349. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
350. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică x
351. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimie x
352. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x
353. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
354. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
355. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
356. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
357. Ingineria mediului în spaţiul funciar x PROTECŢIA
Învăţământ liceal / 358. Fizica mediului x MEDIULUI
Protecţia mediului
Anul de
(Anexa 8)
8. Protecţia mediului 359. Fizica mediului ambiant x (programa aprobată prin
completare 360. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x ordinul ministrului educaţiei şi
361. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x cercetării nr. 5287 / 2004)
362. Chimia mediului x
363. Geografia mediului x
364. Cercetarea mediului înconjurător x
365. Ingineria mediului în minerit x
366. Ingineria protecţiei şi depoluării mediului x
367. Ingineria mediului industrial x
368. Gestionarea prelucrarea şi valorificarea deşeurilor x
369. Chimie x
370. Chimie (în limbi străine) x
371. Biochimie x
372. Biochimie tehnologică x
373. Chimie - Fizică x
374. Fizică - Chimie x
375. Fizică x
376. Fizică (în limbi străine) x
377. Geografie x
378. Biofizică x
379. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
380. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x
381. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
382. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
383. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
384. Chimie alimentară x
385. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
386. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
387. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
Învăţământ liceal /
388. Industrii alimentare x INDUSTRIE
Anul de
completare/ Şcoala Industrie 389. Tehnologia produselor alimentare x ALIMENTARĂ
9. Industrie 390. Tehnologii alimentare x
de arte şi meserii alimentară
alimentară
(programa aprobată prin
din învăţământul (Anexa 9) 391. Extracte şi aditivi agroalimentari x ordinul ministrului educaţiei şi
special*** 392. Tehnică piscicolă x cercetării nr. 5287 / 2004)
393. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
394. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
395. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
396. Ingineria produselor alimentare x
397. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
398. Pescuit şi acvacultură x
399. Piscicultură x
400. Pescuit oceanic x
401. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
402. Biotehnologie aplicată x
318

403. Agricultură x
404. Horticultură x
405. Agromontanologie x
406. Pedologie - Agrochimie x
407. Inginerie genetică în agricultură x
408. Biologie - Agricultură x AGRICULTURĂ –
Agricultură, 409. Montanologie x HORTICULTURĂ
10. Agricultură,
Horticultură
Horticultură 410. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 10) 411. Agronomie x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
412. Agricultură – Inginerie managerială x 5287 / 2004)
413. Ştiinţele solului x
414. Inginerie economică în agricultură x
415. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
416. Inginerie managerială x
417. Peisagistică x
418. Veterinar x VETERINAR
Veterinar (programa aprobată prin ordinul
11. Veterinar 419. Medicină veterinară x
(Anexa 11) ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
420. Biotehnologii medical-veterinare x / 2004)

421. Zootehnie x
422. Tehnică piscicolă x
423. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
424. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x ZOOTEHNIE
Zootehnie 425. Pescuit si acvacultură x (programa aprobată prin ordinul
12. Zootehnie
(Anexa 12) 426. Biotehnologii agricole x ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5287 / 2004)
427. Biotehnologii ( în agricultură) x
Învăţământ liceal / 428. Biotehnologii în zootehnie x
Anul de 429. Piscicultură x
completare 430. Pescuit oceanic x
431. Silvicultură x SILVICULTURĂ
Silvicultură 432. Exploatări forestiere x (programa aprobată prin ordinul
13. Silvicultură
(Anexa 13) 433. Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere x ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5287 / 2004)
434. Silvicultură şi exploatări forestiere x
435. Industria lemnului x
436. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x
PRELUCRAREA
Prelucrarea 437. Mobilă şi produse finite din lemn x LEMNULUI
14. Prelucrarea 438. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x
lemnului (programa aprobată prin ordinul
lemnului 439. Prelucrarea lemnului x ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 14)
440. Industrializarea lemnului x nr. 5287 / 2004)
441. Tehnologia prelucrării lemnului x
442. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
443. Finanţe – Contabilitate x
444. Finanţe şi bănci x
445. Contabilitate şi informatică de gestiune x
446. Gestiune, contabilitate şi control financiar x ECONOMIC,
Economic, administrativ, 447. Management x ADMINISTRATIV,
comerţ şi servicii / 15.1. Economic, administrativ, comerţ 448. Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x POŞTĂ
Economic, şi servicii / Economic, administrativ, 449. Administraţie publică x
administrativ, poştă poştă (programa aprobată prin ordinul
450. Relaţii economice internaţionale x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 15 / Anexa 15.1)
451. Economia întreprinderii x / 2004)
452. Cibernetică şi previziune economică x
453. Planificare şi cibernetică economică x
454. Cibernetică economică x
455. Cibernetică şi informatică economică x
319
456. Informatică economică x
457. Marketing x
458. Comerţ x
459. Inginerie economică x
460. Merceologie x
461. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
462. Economie agrară şi contabilitate x
463. Economie agroalimentară x
464. Economia agroalimentară şi a mediului x
465. Finanţe şi asigurări x
466. Gestiunea afacerilor x
467. Bănci şi burse de valori x
468. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
469. Contabilitate x
470. Contabilitate şi economie agrară x
471. Economia producţiei agricole şi silvice x
472. Economia producţiei alimentare x
473. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
474. Economia turismului x
475. Financiar contabil şi administrativ x
476. Finanţe x
477. Finanţe, bănci, contabilitate x
478. Ingineria şi gestiunea sistemelor agricole x
479. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
480. Inginerie economică în domeniul electric x
481. Inginerie economică în domeniul mecanic x
482. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
483. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
484. Inginerie economică şi managementul agroturistic x
Economic, 485. Inginerie managerială x ECONOMIC,
administrativ, ADMINISTRATIV,
486. Management financiar - contabil x
comerţ şi servicii / POŞTĂ
Învăţământ liceal / Anul de 15.1. Economic, administrativ, comerţ 487. Management în industrie x
Economic,
completare administrativ, poştă
şi servicii / Economic, administrativ, poştă 488. Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x (programa aprobată prin
489. Managementul firmei x ordinul ministrului educaţiei
(Anexa 15 / Anexa
15.1) 490. Managementul sistemelor tehnico economice x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
491. Marketing şi economia serviciilor x
492. Turism - Servicii x
493. Economia întreprinderii (în limbi străine) x
494. Agricultură – Inginerie managerială x
495. Inginerie economică în agricultură x
496. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
497. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
498. Inginerie şi management agroturistic x
499. Managementul afacerilor x
500. Administrarea afacerilor x
501. Asistenţă managerială x
502. Management economico – financiar (militar) x
503. Managementul organizaţiei (militar) x
504. Management social x
505. Management financiar contabil şi administrativ x
506. Statistică social-economică x
507. Statistică şi previziune economică x
508. Finanţe, contabilitate, informatică x
509. Finanţe, contabilitate şi informatică x
510. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
511. Inginerie economică în construcţii x
512. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
513. Inginerie economică industrială x
514. Finanţe şi gestiunea afacerilor x
515. Finanţe şi contabilitate x
516. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
517. Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
518. Gestiunea financiară a întreprinderii x
519. Management – Marketing x
320
520. Management şi marketing x
521. Marketing şi economia afacerilor x
522. Informatică şi contabilitate x
523. Expertize contabile şi control financiar x
524. Economie generală x
525. Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x
526. Economia mediului x
527. Economie şi sociologie rurală x
528. Ştiinţe economice x
529. Politici economice x
530. Tranzacţii internaţionale x
531. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
532. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
533. Comerţ exterior x
534. Managementul afacerilor economice x
535. Management şi marketing în afaceri economice x
536. Marketing şi comerţ exterior x
537. Management şi turism x
538. Management - Turism x
539. Economia turismului intern şi internaţional x
540. Economia industriei x ECONOMIC,
Economic, administrativ, 541. Relaţii internaţionale şi studii europene x ADMINISTRATIV,
15.1. Economic,
Învăţământ liceal / comerţ şi servicii /
administrativ, comerţ 542. Managementul instituţiilor europene x POŞTĂ
Anul de Economic,
completare administrativ, poştă
şi servicii / Economic, 543. Management turistic şi comercial x (programa aprobată prin
administrativ, poştă 544. Management turistic, hotelier şi comercial x ordinul ministrului educaţiei
(Anexa 15 / Anexa 15.1)
545. Management turistic şi hotelier x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
546. Management în industrie, construcţii şi transporturi x
547. Management în comerţ şi turism x
548. Audit şi control de gestiune x
549. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
550. Management economic** x
551. Finanţe - Credit x
552. Managementul întreprinderii x
553. Management industrial x
554. Ştiinţe administrative** x
555. Merceologie şi managementul calităţii x
556. Economia agroalimentară x
557. Ingineria sistemelor de producţie x
558. Economie şi gestiune financiar – bancară** x
559. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
560. Economia şi dreptul afacerilor x
561. Economie mondială x
562. Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x
563. Studii comerciale şi financiar-bancare x
564. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
565. Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
566. Marketing x
567. Comerţ x
568. Merceologie x
569. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
15.2. Economic, 570. Relaţii economice internaţionale x
administrativ,
Învăţământ liceal / 15.2. Economic, 571. Management x COMERŢ
comerţ şi
Anul de
servicii / Comerţ
administrativ, comerţ 572. Gestiunea afacerilor x (programa aprobată prin
completare şi servicii / Comerţ şi 573. Management - Marketing x ordinul ministrului educaţiei
şi servicii
servicii 574. Management - Turism x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
(Anexa 15 / Anexa 15.2.)
575. Management financiar - contabil x
576. Management financiar contabil şi administrativ x
577. Management turistic şi comercial x
578. Management turistic, hotelier şi comercial x
579. Managementul firmei x
321
580. Merceologie şi managementul calităţii x
581. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x
582. Management şi marketing x
583. Comerţ exterior x
584. Marketing şi comerţ exterior x
585. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
586. Managementul comerţului şi turismului x
587. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
15.2. Economic, 588. Tranzacţii internaţionale x
administrativ, 589. Managementul afacerilor x
15.2. Economic, COMERŢ
comerţ şi 590. Managementul afacerilor economice x
servicii / Comerţ
administrativ, comerţ
591. Management şi marketing în afaceri economice x
(programa aprobată prin
şi servicii / Comerţ şi ordinul ministrului educaţiei
şi servicii 592. Management economico – financiar (militar) x
Învăţământ liceal / servicii şi cercetării nr. 5287 / 2004)
(Anexa 15 / Anexa 15.2.) 593. Managementul organizaţiei (militar) x
Anul de
594. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
completare
595. Administrarea afacerilor x
596. Marketing şi economia afacerilor x
597. Management şi turism x
598. Management în comerţ şi turism x
599. Management economic** x
600. Marketing şi economia serviciilor x
601. Managementul întreprinderii x
602. Studii comerciale şi financiar-bancare x
603. Drept x
604. Ştiinţe juridice şi administrative x DREPT
Economic, administrativ, comerţ şi 15.3. Economic,
servicii / Drept administrativ, comerţ şi
605. Ştiinţe juridice x (programa aprobată prin
606. Drept comunitar x ordinul ministrului educaţiei
(Anexa 15 / Anexa 15.3.) servicii / Drept
607. Economia şi dreptul afacerilor x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
608. Drept şi relaţii internaţionale x
609. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
610. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
611. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
612. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
Învăţământ 613. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
liceal / Anul de 614. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
ALIMENTAŢIE
completare/ 615. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x
Alimentaţie publică şi turism / 16.1. Alimentaţie publică PUBLICĂ
Şcoala de arte şi 616. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
Alimentaţie publică şi turism / (programa aprobată prin
meserii din (Anexa 16 / Anexa 16.1.) Alimentaţie publică 617. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x ordinul ministrului educaţiei
învăţământul 618. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
special*** 619. Tehnologii alimentare x
620. Tehnologia produselor alimentare x
621. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
622. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
623. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
624. Ingineria produselor alimentare x
625. Turism şi servicii x
626. Marketing x
627. Management x
628. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
629. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
630. Gestiunea afacerilor x
631. Management financiar - contabil x
Învăţământ liceal / TURISM ŞI
Alimentaţie publică 16.2. Alimentaţie 632. Management turistic şi hotelier x SERVICII
Anul de
completare
şi turism / Turism publică şi turism / 633. Managementul comerţului şi turismului x (programa aprobată prin
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) Turism 634. Turism - Servicii x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287 / 2004)
635. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
636. Management turistic şi comercial x
637. Management turistic, hotelier şi comercial x
638. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
639. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
640. Managementul afacerilor în industria hotelieră x
641. Management şi turism x
322
642. Management – Turism x
643. Management şi marketing x
644. Management – Marketing x
645. Marketing şi economia serviciilor x
646. Inginerie şi management agroturistic x
647. Managementul afacerilor x
648. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
649. Management financiar contabil şi administrativ x
650. Marketing şi economia afacerilor x TURISM ŞI
Alimentaţie publică 16.2. Alimentaţie 651. Managementul afacerilor economice x SERVICII
şi turism / Turism publică şi turism / 652. Management şi marketing în afaceri economice x (programa aprobată prin
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) Turism 653. Marketing şi comerţ exterior x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287 / 2004)
654. Turism x
655. Economia turismului x
656. Economia turismului intern şi internaţional x
657. Management în comerţ şi turism x
658. Geografia turismului x
659. Management economic** x
660. Managementul întreprinderii x

661. Dezvoltare şi promovare turistică** x


662. Autovehicule rutiere x
663. Ingineria autovehiculelor x
664. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x TRANSPORTURI
Transporturi / 665. Tehnica transporturilor x RUTIERE
17.1 Transporturi/
Transporturi rutiere
Transporturi rutiere 666. Automobile x (programa aprobată prin
(Anexa 17 / Anexa 17.1) 667. Automobile şi tractoare x ordinul ministrului educaţiei
Învăţământ liceal / 668. Blindate, automobile şi tractoare x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
Anul de
669. Ingineria sistemelor de circulaţie x
completare
670. Ingineria transporturilor x
671. Material rulant de cale ferată x TRANSPORTURI
Transporturi/ FEROVIARE
17.2 Transporturi/
Transporturi feroviare
Transporturi feroviare 672. Material rulant x
(programa aprobată prin
(Anexa 17 / Anexa 17.2) ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287 / 2004)
673. Exploatarea porturilor şi a navelor x
674. Mecanică nave x
675. Navigaţie şi transport fluvial x TRANSPORTURI
Transporturi/ 676. Navigaţie şi transport maritim x NAVALE
17.3. Transporturi /
Transporturi navale
Transporturi navale
677. Transporturi navale x (programa aprobată prin
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 678. Navigaţie x ordinul ministrului educaţiei
679. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
680. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x
681. Exploatări portuare x
682. Aeronautică x TRANSPORTURI
Transporturi/ 683. Aeronave x AERONAUTICE
17.4 Transporturi/
Transporturi aeronautice
Transporturi aeronautice
684. Inginerie şi management aeronautic x (programa aprobată prin
(Anexa 17 / Anexa 17.4) 685. Aeronave şi armament, rachete (militar) x ordinul ministrului educaţiei
686. Aeronave şi motoare de aviaţie x şi cercetării nr. 5287 / 2004)

TEHNICI
POLIGRAFICE
Media şi poligrafie/Tehnici poligrafice 18.1 Media şi poligrafie /
(Anexa 18 / Anexa 18.1) Tehnici poligrafice
687. Tehnici poligrafice x (programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287 / 2004)
688. Tehnici cinematografice şi de televiziune x TEHNICI
18.2 Media şi 689. Operatorie de film şi televiziune x CINEMATOGRAFICE
Media şi poligrafie/Tehnici
poligrafie/Tehnici 690. Imagine film şi T.V. x ŞI DE TELEVIZIUNE
cinematografice şi de televiziune
(Anexa 18 / Anexa 18.2)
cinematografice şi de (programa aprobată prin
televiziune 691. Imagine film şi televiziune x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287 / 2004)
323

692. Biologie x
693. Biologie - Ştiinţe agricole x
694. Biologie - Chimie x
695. Biologie – Geografie x
Învăţământ 696. Biologie - Agricultură x
liceal / Anul de 697. Chimie - Biologie x
698. Geografie - Biologie x ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA
completare/ CORPULUI OMENESC
Şcoala de arte şi Estetica şi igiena corpului omenesc 19. Estetica şi igiena 699. Tehnologia substanţelor organice x
(Anexa 19) corpului omenesc 700. Tehnologie chimică organică x (programa aprobată prin ordinul
meserii din ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
învăţământul 701. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
/ 2004)
special*** 702. Biologie - Geologie x
703. Biologie aplicată în agricultură x
704. Geologie - Biologie x
705. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
706. Inginerie biochimică x
707. Biochimie x
708. Biochimie tehnologică x

20.1. Sănătate şi asistenţă 709. Medicină generală x MEDICINĂ GENERALĂ


Medicină generală 710. Pediatrie x (programa aprobată prin ordinul
pedagogică / Medicină
(Anexa 20 / Anexa 20.1) 711. Asistenţă medicală x ministrului educaţiei, cercetării şi
generală
712. Moaşe x tineretului nr. 2529/2007)
713. Farmacie x
Învăţământ
714. Biologie x
postliceal
715. Biologie - Chimie x FARMACIE
Farmacie 20.2. Sănătate şi asistenţă 716. Chimie - Biologie x (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 20 / Anexa 20.2) pedagogică / Farmacie 717. Biochimie x ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 2529/2007)
718. Inginerie biochimică x
719. Biochimie tehnologică x
720. Tehnologia construcţiilor de maşini x
721. Maşini-unelte şi scule x
722. Mecanică fină x
723. Maşini hidraulice şi pneumatice x
724. Utilaj tehnologic x
725. Maşini şi instalaţii miniere x
726. Tehnologia sudării x
727. Tehnologia prelucrării la rece x
Mecanică / Mecanică 728. Tehnologia prelucrării materialelor x
1.1 Mecanică
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 729. Tehnologia prelucrării metalelor x
730. Tehnologii de mecanică fină x
731. Utilaj pentru industria lemnului x
Anul de 732. Exploatarea maşinilor şi utilajelor x
completare/ 733. Exploatarea maşinilor textile x MECANICĂ
Şcoala de arte şi 734. Autovehicule rutiere x (programa aprobată prin ordinul
meserii din 735. Automobile x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
învăţământul 736. Exploatarea echipamentelor turistice x / 2004)
special*** 737. Design industrial x
738. Tehnologia construcţiilor de maşini de grele x
739. Turnarea metalelor x
740. Turnătorie x
741. Deformări plastice şi tratamente termice x
742. Controlul proceselor metalurgice x
Mecanică/Metalurgie 1.2. Mecanică /
743. Furnale şi oţelării x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) Metalurgie
744. Tehnologii metalurgice x
745. Tehnologii în industria extractivă x
746. Materiale şi defectoscopie x
747. Mine x
Mecanică/Mecanică agricolă 1.3. Mecanică /
748. Exploatarea fermelor agricole x
(Anexa 1/Anexa 1.3) Mecanică agricolă
324

1. Mecanică / Mecanică 749. Utilaj tehnologic pentru construcţii x


1.4. Mecanică/
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 750. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x
Mecanică în
2. Mecanică/ Mecanică în
construcţii 751. Maşini şi utilaje pentru construcţii x
construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4)
Mecanică/ Mecanică în 1.4. Mecanică/ 752. Topografie x
construcţii Mecanică în 753. Topografie minieră x
Anul de (Anexa 1 / Anexa 1.4) construcţii
completare/ 754. Mecanizarea construcţiilor x
Mecanică / 755. Construcţii şi montaje nave x MECANICĂ
Şcoala de arte şi 1.5. Mecanică / (programa aprobată prin ordinul
meserii din Mecanică nave 756. Construcţii şi montaj de nave x
Mecanică nave ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
învăţământul (Anexa 1 / Anexa 1.5) 757. Instalaţii navale de bord x
/ 2004)
special*** 1. Mecanică / Mecanică 758. Utilaj chimic şi petrochimic x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 1.6. Mecanică / 759. Utilaj chimic, petrochimic şi petrolier x
2. Mecanică / Petrol şi gaze Petrol şi gaze
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 760. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
761. Foraj şi extracţie x
Mecanică / Petrol şi gaze 1.6. Mecanică / 762. Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) Petrol şi gaze 763. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
764. Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x
765. Maşini electrice x
Electrotehnică, 766. Aparate electrice x
2.1. Electrotehnică,
Electromecanică / 767. Acţionări electrice x
Electromecanică / ELECTROTEHNICĂ,
Electrotehnică 768. Instalaţii electrice x
Electrotehnică ELECTROMECANICĂ
Anul de (Anexa 2 / Anexa 2.1) 769. Electrotehnică x
completare (programa aprobată prin ordinul
770. Controlul calităţii şi metrologie x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
Electrotehnică, 771. Electromecanică x / 2004)
2.2. Electrotehnică,
Electromecanică / 772. Electromecanică minieră x
Electromecanică /
Electromecanică 773. Electromecanică navală x
Electromecanică
(Anexa 2 / Anexa 2.2) 774. Echipamente electrocasnice x
Electrotehnică, Electromecanică / 2.2. Electrotehnică, 775. Electromecanică tehnologică x
Electromecanică (Anexa 2 / Anexa Electromecanică /
776. Exploatare maşini şi utilaje x ELECTROTEHNICĂ,
2.2) Electromecanică
1. Electrotehnică, Electromecanică / 777. Maşini şi aparate electrice x ELECTROMECANICĂ
Electrotehnică (Anexa 2 / Anexa 2.1) Electrotehnică,
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
Electromecanică / / 2004)
2. Electrotehnică, Electromecanică / 778. Reţele electrice x
Electromecanică (Anexa 2 / Anexa Electrotehnică
2.2)
779. Hidroenergetică x
780. Electroenergetică x
Energetică/ 3. Energetică / 781. Termoenergetică x ENERGETICĂ
Electroenergetică, 782. Energetică industrială x
Anul de Electroenergetică, (programa aprobată prin ordinul
Termoenergetică, 783. Centrale termice şi hidroelectrice x
completare Hidroenergetică Termoenergetică, ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
Hidroenergetică 784. Reţele electrice x / 2004)
(Anexa 3) 785. Transportul şi distribuţia energiei electrice x
786. Centrale termo- şi hidroelectrice x
787. Centrale termoelectrice x

Electronică şi 4.1. Electronică şi 788. Electronică x


automatizări / Electronică şi automatizări / 789. Electronică aplicată x ELECTRONICĂ,
automatizări Electronică şi 790. Automatizări şi calculatoare x AUTOMATIZĂRI,
(Anexa 4 / Anexa 4.1) Automatizări 791. Automatizări x TELECOMUNICAŢII
792. Automatizări industriale x (programa aprobată prin ordinul
Electronică şi 4.2. Electronică şi 793. Telecomunicaţii x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
automatizări/ Telecomunicaţii automatizări / 794. Electronică şi telecomunicaţii x / 2004)
(Anexa 4 / Anexa 4.2) Telecomunicaţii 795. Telefonie - telegrafie x

Anul de 796. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x FILATURĂ – ŢESĂTORIE


completare/ Textile/ Filatură 5.1. Textile/ Filatură 797. Finisare chimică textilă x –FINISAJ TEXTIL
Şcoala de arte şi şi ţesătorie, finisaj şi ţesătorie, finisaj (programa aprobată prin ordinul
meserii din textil (Anexa 5 /Anexa 5.1.) textil ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
învăţământul 798. Finisarea produselor textile x
/ 2004)
special***
325

799. Tehnologia tricoturilor x CONFECŢII TEXTILE –


Textile/ Tricotaje
800. Confecţii - Textile x TRICOTAJE-FINISAJ
şi confecţii textile, 5.2. Textile/ Tricotaje
801. Finisare chimică textilă x TEXTIL
finisaj textil şi confecţii textile,
802. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 5 / finisaj textil
Anexa 5.2.) 803. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
804. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x / 2004)

Pielărie / 805. Tehnologia confecţiilor din piele x CONFECŢII PIELE


5.3. Pielărie / (programa aprobată prin ordinul
Confecţii piele
Confecţii piele 806. Tăbăcărie x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 5 / Anexa 5.3.)
/ 2004)

807. Construcţii civile, industriale şi agricole x


808. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x
809. Construcţii hidrotehnice x
Anul de 810. Drumuri şi poduri x
completare/ 811. Îmbunătăţiri funciare x
Şcoala de arte şi
812. Organizarea şi economia construcţiilor x
meserii din Construcţii şi
813. Topografie x CONSTRUCŢII
învăţământul lucrări publice/ 6.1 Construcţii şi
special*** 814. Topografie minieră x (programa aprobată prin ordinul
Construcţii lucrări publice/
(Anexa 6/ Construcţii 815. Cadastru x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
816. Tehnica edilitară x / 2004)
Anexa 6.1)
817. Tehnologia construcţiilor x
818. Lucrări edilitare x
819. Căi ferate şi lucrări de artă x
820. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x
821. Amenajarea teritoriului agricol x
822. Construcţii şi întreţinere feroviară x
INSTALAŢII PENTRU
6.2. Construcţii şi
Construcţii şi lucrări publice/ CONSTRUCŢII
lucrări publice /
Instalaţii pentru construcţii 823. Instalaţii x (programa aprobată prin ordinul
Instalaţii pentru
(Anexa 6 / Anexa 6.2) ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
construcţii
/ 2004)

824. Tehnologie chimică organică x


825. Tehnologia substanţelor organice x
826. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
827. Chimie alimentară x
CHIMIE INDUSTRIALĂ
Anul de Chimie industrială 828. Tehnologie chimică anorganică x
7. Chimie industrială (programa aprobată prin ordinul
completare (Anexa 7) 829. Tehnologia substanţelor anorganice x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
830. Tehnologie chimică x / 2004)
831. Tehnologia materialelor de construcţii x
832. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x
833. Tehnologia maselor plastice x
834. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
Anul de Industrie 8. Industrie 835. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x INDUSTRIE
completare/ alimentară alimentară 836. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x ALIMENTARĂ
Şcoala de arte şi (Anexa 9) 837. Chimie alimentară x (programa aprobată prin ordinul
meserii din 838. Tehnologii alimentare x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
învăţământul / 2004)
839. Tehnologia produselor alimentare x
special***
840. Morărit şi panificaţie x
841. Tehnologii extractive în industria alimentară x
842. Managementul prelucrării produselor alimentare x
843. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
844. Tehnologia laptelui şi produselor lactate x
845. Tehnologia cărnii şi produselor din carne x
846. Tehnologia vinului şi produselor derivate x
847. Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare x
848. Industrii alimentare de origine animală x
326
849. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
850. Protecţia plantelor x
851. Legumicultură şi floricultură x AGRICULTURĂ –
Agricultură, 852. Pomicultură şi viticultură x HORTICULTURĂ
9. Agricultură,
Horticultură 853. Legumicultură - Floricultură x (programa aprobată prin ordinul
Horticultură
(Anexa 10) 854. Viticultură - Pomicultură x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)
855. Peisagistică x
856. Arhitectura peisajului x
857. Veterinar x VETERINAR
Veterinar 858. Igienă şi laborator veterinar x (programa aprobată prin ordinul
10. Veterinar
(Anexa 11) 859. Clinică şi farmacie veterinară x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)
860. Tehnică veterinară x
861. Tehnologii piscicole x ZOOTEHNIE
Zootehnie (programa aprobată prin ordinul
11. Zootehnie
(Anexa 12) ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
862. Creşterea animalelor x
/ 2004)

863. Tehnologia exploatărilor forestiere x SILVICULTURĂ


Silvicultură 864. Tehnologii de exploatare forestieră x (programa aprobată prin ordinul
12. Silvicultură
(Anexa 13) 865. Tehnica culturilor silvice x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)
866. Cinegetică x
867. Industria lemnului x PRELUCRAREA
Anul de Prelucrarea 868. Tehnologia prelucrării lemnului x LEMNULUI
13. Prelucrarea
completare lemnului (programa aprobată prin ordinul
lemnului
(Anexa 14) 869. Industrializarea lemnului x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)

14.1. Economic, ECONOMIC,


Economic, administrativ, 870. Contabilitate şi gestiune financiară x ADMINISTRATIV,
administrativ, comerţ
comerţ şi servicii / POŞTĂ
şi servicii /
Economic, administrativ, poştă (programa aprobată prin ordinul
Economic,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 871. Gestiune economică şi teritorială x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
administrativ, poştă
/ 2004)
872. Contabilitate x
873. Gestiune bancară x
Economic, administrativ, 14.1. Economic, 874. Dezvoltare economică regională x ECONOMIC,
comerţ şi servicii / administrativ, comerţ 875. Management şi afaceri în agricultură x ADMINISTRATIV,
Economic, şi servicii / 876. Economia întreprinderii x POŞTĂ
administrativ, poştă Economic, (programa aprobată prin ordinul
877. Economia comerţului x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, poştă 878. Comunicaţii şi exploatare poştală x / 2004)
879. Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlocie x
880. Economia mediului x
Economic, 881. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
14.2. Economic, COMERŢ
administrativ,
administrativ, comerţ (programa aprobată prin ordinul
comerţ şi servicii / Comerţ
şi servicii / Comerţ şi 882. Comerţ exterior x
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
şi servicii / 2004)
servicii
(Anexa 15 / Anexa 15.2)
Anul de 883. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
completare/ Alimentaţie publică şi turism / 15.1. Alimentaţie 884. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Şcoala de arte şi Alimentaţie publică publică şi turism / 885. Tehnologii alimentare x (programa aprobată prin ordinul
meserii din 886. Tehnologia produselor alimentare x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 16 / Anexa 16.1) Alimentaţie publică / 2004)
învăţământul 887. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
special***
888. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
Alimentaţie publică 15.2. Alimentaţie 889. Agroturism x TURISM ŞI SERVICII
Anul de (programa aprobată prin ordinul
şi turism / Turism publică şi turism
completare 890. Turism x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) /Turism / 2004)
327

891. Transporturi auto x TRANSPORTURI


Transporturi / 892. Autovehicule rutiere x RUTIERE
16.1 Transporturi /
Transporturi rutiere 893. Automobile x (programa aprobată prin ordinul
Transporturi rutiere
(Anexa 17 / Anexa 17.1) 894. Trafic urban x
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)
895. Tehnologia transporturilor x
Transporturi/ 896. Navigaţie şi exploatarea navei x TRANSPORTURI NAVALE
16..3. Transporturi / 897. Navigaţie, transport fluvial şi maritim x (programa aprobată prin ordinul
Transporturi navale
Transporturi navale ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 898. Navigaţie şi transport fluvial x / 2004)
899. Avioane şi motoare x TRANSPORTURI
Transporturi/ 16.4 Transporturi/ AERONAUTICE
Anul de
Transporturi aeronautice Transporturi (programa aprobată prin ordinul
completare 900. Aeronave şi armament, rachete (militar) x
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)

Media şi poligrafie/Tehnici 17.1 Media şi TEHNICI POLIGRAFICE


poligrafice poligrafie / Tehnici 901. Tehnici poligrafice x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
(Anexa 18 / Anexa 18.1) poligrafice / 2004)

902. Tehnici cinematografice şi de televiziune x TEHNICI


17.2 Media şi CINEMATOGRAFICE ŞI
Media şi poligrafie/Tehnici
poligrafie/Tehnici DE TELEVIZIUNE
cinematografice şi de televiziune
cinematografice şi de (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 18 / Anexa 18.2) 903. Tehnologii audio, video şi multimedia x
televiziune ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
/ 2004)

Învăţământ EDUCAŢIE
gimnazial/ 904. Educaţie tehnologică ** x x TEHNOLOGICĂ
Învăţământ 18. Educaţie
Educaţie tehnologică (programa aprobată prin ordinul
special (deficienţe tehnologică ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287
moderate sau 905. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator** x / 2004)
uşoare)***

**Studii universitare sau studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate ori programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
***Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori
cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885/2009.
328

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa -
Postul/catedra Nivelul de studii Studii probă de concurs
Profilul sau Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
Nivel (disciplina principală universitare
domeniul fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
906. Construcţii aerospaţiale x
IINGINERIE
AEROSPAŢIALĂ 907. Sisteme de propulsie x
908. Aeronave şi motoare de aviaţie x
909. Tehnologia construcţiilor de maşini x
910. Maşini unelte şi sisteme de producţie x
911. Ingineria sudării x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 912. Design industrial x
913. Ingineria şi managementul calităţii x
914. Ingineria securităţii în industrie x
915. Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale x
916. Sisteme şi echipamente termice x
917. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
918. Mecanică fină şi nanotehnologii x
1. Mecanică / Mecanică 919. Maşini şi echipamente miniere x
(Anexa 1 /Anexa 1.1) ŞTIINŢE x
Mecanică 920. Inginerie mecanică
INGINEREŞTI 921. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară x
2. Mecanică/Metalurgie
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 922. Utilaje petroliere şi petrchimice x
923. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
3. Mecanică/Mecanică INGINERIE MECANICĂ
924. Echipamente pentru procese industriale x
agricolă x
(Anexa 1 / Anexa 1.3)
925. Utilaje tehnologice pentru construcţii MECANICĂ
Şcoala de 926. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x (programa aprobată prin
arte şi ordinul ministrului educaţiei şi
4. Mecanică/ Mecanică în 927. Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie x
meserii din cercetării
construcţii (Anexa 1 / 928. Autovehicule rutiere x
învăţământul nr. 5287 / 2004)
special*** Anexa 1.4) 929. Vehicule pentru transportul feroviar x
930. Utilaje şi instalaţii portuare x
5. Mecanică / Mecanică
nave (Anexa 1 / Anexa 931. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x
1.5) INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
932. Inginerie economică în domeniul mecanic x
MECATRONICĂ ŞI 933. Mecatronică x
6. Mecanică / Petrol şi ROBOTICĂ
gaze
934. Robotică x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 935. Ştiinţa materialelor x
INGINERIA
936. Ingineria elaborării materialelor metalice x
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
937. Ingineria procesării materialelor metalice x
Metalurgie INGINEREŞTI
938. Inginerie minieră x
MINE, PETROL ŞI GAZE
939. Prepararea substanţelor minerale utile x
ŞTIINŢE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
Mecanică agricolă
AGRICOLE ŞI AGRONOMIE 940. industria alimentară
x
SILVICE
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în
INGINEREŞTI
MINE, PETROL ŞI GAZE 941. Topografie minieră x
construcţii
Mecanică / ŞTIINŢE INGINERIE NAVALĂ ŞI 942. Sisteme şi echipamente navale x
Mecanică nave INGINEREŞTI NAVIGŢIE 943. Arhitectură navală x
Mecanică / ŞTIINŢE 944. Inginerie de petrol şi gaze x
MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze INGINEREŞTI 945. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
329

Textile/ Filatură INGINERIE CHIMICĂ 946. Tehnologie chimică textilă x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
Textile/ Filatură FINISAJ TEXTIL
şi ţesătorie, finisaj ŞTIINŢE
şi ţesătorie, finisaj (programa aprobată prin ordinul
textil (Anexa 5 /Anexa INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 947. Tehnologia şi designul produselor textile x
textil ministrului educaţiei şi cercetării
5.1.) nr. 5287 / 2004)
Textile/ Tricotaje INGINERIE CHIMICĂ 948. Tehnologie chimică textilă x CONFECŢII TEXTILE –
şi confecţii textile, Textile/ Tricotaje TRICOTAJE – FINISAJ
ŞTIINŢE TEXTIL (programa aprobată prin
finisaj textil şi confecţii textile,
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 949. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x ordinul ministrului educaţiei şi
(Anexa 5 / finisaj textil cercetării
Anexa 5.2.) nr. 5287 / 2004)
Pielărie / INGINERIE CHIMICĂ 950. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
Pielărie / ŞTIINŢE (programa aprobată prin ordinul
Confecţii piele
Confecţii piele INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 951. Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori x ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 5 / Anexa 5.3.) nr. 5287 / 2004)
952. Măsurători terestre şi cadastru x
GEODEZIE
ŞTIINŢE 953. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
INGINEREŞTI 954. Măsurători terestre şi cadastru x
INGINERIE GEODEZICĂ
955. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
1. Construcţii civile, industriale şi agricole x
2. Căi ferate, drumuri şi poduri x
Construcţii şi CONSTRUCŢII
lucrări publice/ Construcţii şi 3. Amenajări şi construcţii hidrotehnice x
Construcţii lucrări publice/ 4. Construcţii şi fortificaţii x (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 6/ Construcţii INGINERIE CIVILĂ 5. Construcţii miniere x ministrului educaţiei şi cercetării
Anexa 6.1) ŞTIINŢE 6. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x nr. 5287 / 2004)
INGINEREŞTI 7. Inginerie civilă x
8. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
9. Infrastructura transporturilor metropolitane x
INGINERIE ŞI
10. Inginerie economică în construcţii x
MANAGEMENT
Şcoala de
arte şi MINE, PETROL ŞI GAZE 11. Topografie minieră x
meserii din Construcţii şi lucrări 12. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU
Construcţii şi
învăţământul publice/ 13. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x CONSTRUCŢII
lucrări publice / ŞTIINŢE
special*** Instalaţii pentru INSTALAŢII (programa aprobată prin ordinul
Instalaţii pentru INGINEREŞTI
construcţii 14. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x ministrului educaţiei şi cercetării
construcţii nr. 5287/ 2004
(Anexa 6 / Anexa 6.2)
15. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
INGINERIE CHIMICĂ 16. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
17. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 18. Ingineria produselor alimentare x INDUSTRIE
19. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTARĂ
Industrie ŞTIINŢE
Industrie INGINERIA PRODUSELOR 20. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programa aprobată prin ordinul
alimentară INGINEREŞTI ministrului educaţiei şi cercetării
alimentară ALIMENTARE 21. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
(Anexa 9)
22. Pescuit şi industrializarea peştelui x nr. 5287/ 2004)
INGINERIE INDUSTRIALĂ 23. Pescuit şi industrializarea peştelui x
INGINERIE CHIMICĂ 24. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
INGINERIA PRODUSELOR 25. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
ALIMENTARE 26. Pescuit şi industrializarea peştelui x
INGINERIE CHIMICĂ 27. Controlul şi expertiza produselor alimentare x ALIMENTAŢIE
Alimentaţie publică şi Alimentaţie INGINERIE INDUSTRIALĂ 28. Ingineria produselor alimentare x PUBLICĂ (MAIŞTRI
turism / publică şi turism / ŞTIINŢE INSTRUCTORI)
Alimentaţie publică Alimentaţie INGINEREŞTI INGINERIE ŞI (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 16 / Anexa 16.1) publică 29. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x ministrului educaţiei şi cercetării
MANAGEMENT
nr. 5287/ 2004)
ESTETICA ŞI
30. Biochimie x ÎNGRIJIREA CORPULUI
ŞTIINŢE ALE
BIOLOGIE OMENESC
Estetica şi igiena corpului Estetica şi NATURII
(MAIŞTRI
omenesc igiena corpului 31. Biologie x
INSTRUCTORI)
(Anexa 19) omenesc
(programa aprobată prin ordinul
ŞTIINŢE ministrului educaţiei şi cercetării
CHIMIE 32. Biochimie tehnologică x
EXACTE nr. 5287/ 2004)
330
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se
Învăţământ preuniversitar
înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră Domeniul Specializarea din cadrul Nivelul de
Programa -
Studii probă de concurs
(Disciplina Profilul sau Domeniul pentru studiile domeniului pentru Domeniul de studii
Nivel universitare
principală de domeniul fundamental universitare de studiile licenţă
de masterat
încadrare) licenţă universitare de licenţă Programul de studii de master acreditat
Chimia mediului 1. Calitatea mediului şi surse energetice
2. Consiliere de mediu
Ecologie şi protecţia 3. Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea
mediului ecoturistică a spaţiului litoral
4. Ecologie aplicată
Geografia mediului 5. Expertiză şi managementul sistemelor ecologice
6. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă
Fizica mediului 7. Evaluarea şi managementul mediului
ŞTIINŢA ŞTIINŢA
8. Evaluarea riscului şi securitatea mediului X
MEDIULUI MEDIULUI
9. Evaluarea integrată a stării mediului
10. Gestionarea efectelor schimbărilor climatice
11. Gestiunea şi protecţia mediului
Ştiinţa mediului 12. Managementul impactelor de mediu
13. Managementul resurselor naturale
14. Mediul actual şi dezvoltare durabilă
15. Sustenabilitatea complexelor socioecologice
16. Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc

Chimia mediului

Ecologie şi protecţia 1. Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu


mediului 2. Biofizică
3. Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
ŞTIINŢA
Geografia mediului FIZICĂ 4. Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului X
MEDIULUI
şi nano-microtehnologii PROTECŢIA
Învăţământ 5. Smart nanomicrosystems for enviromental and nano- MEDIULUI
Fizica mediului
liceal / Protecţia mediului ŞTIINŢE ALE microtehnologies (programa aprobată prin
Protecţia mediului
Anul de (Anexa 8) NATURII ordinul ministrului
Ştiinţa mediului educaţiei şi cercetării nr.
completare
5287 / 2004)
Chimia mediului 1. Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi
a mediului
Ecologie şi protecţia 2. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia
mediului mediului
ŞTIINŢA 3. Metode de analiză utilizate în controlul caliăţii mediului
Geografia mediului CHIMIE X
MEDIULUI şi produselor
4. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii
Fizica mediului vieţii şi mediului
5. Poluarea chimică mediului
Ştiinţa mediului 6. Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului

Chimia mediului
Ecologie şi protecţia
mediului 1. Biologie - Biochimie
2. Conservarea şi protecţia naturii
Geografia mediului 3. Consiliere de mediu
ŞTIINŢA
BIOLOGIE 4. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă X
MEDIULUI
5. Ecologie sistemică şi conservare
Fizica mediului 6. Ecologie terestră şi acvatică
7. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului

Ştiinţa mediului

Notă.(1) Încadrarea pe catedre de protecţia mediului în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda
discipline tehnologice din domeniul protecţia mediului în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
331
Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară şi
a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
1. Agro-Business
Administrarea afacerilor (în
limbi străine) 2. Analize şi strategii economice
Economia întreprinderii 3. Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
Economia comerţului, 4. Comunicare în afaceri
turismului şi serviciilor
Merceologie şi 5. Dezvoltare regională durabilă

ADMINISTRAREA managementul calităţii 6. Economia şi administrarea afacerilor


AFACERILOR Economia firmei
7. Economia şi dreptul afacerilor
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 8. Economia şi administrarea afacerilor
managementul calităţii
agroalimentare
Administrarea afacerilor în
Economic, ŞTIINŢE servicii de ospitalitate 9. Economie ecologică ECONOMIC,
Economic,
administrativ, ECONOMICE Administrarea afacerilor în ADMINISTRATIV,
Învăţământ administrativ, 10. Economie europeană
comerţ şi servicii / comerţ, turism, servicii, POŞTĂ
liceal / comerţ şi servicii /
Anul de
Economic,
Economic, merceologie şi ECONOMIE 11. Economie europeană şi politici aplicate x (programa aprobată prin
administrativ, managementul calităţii ordinul ministrului
completare administrativ, 12. Economie şi dezvoltare durabilă educaţiei şi cercetării nr.
poştă (Anexa 15 / FINANŢE Finanţe şi bănci
poştă 5287 / 2004)
Anexa 15.1) 13. Economia resurselor naturale
Contabilitate şi informatică
CONTABILITATE
de gestiune 14. Economia mediului
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 15. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ
economică 16. Gestiunea şi evaluarea proiectelor
ECONOMICĂ
Informatică economică
17. Management în retail
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 18. Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi
INFORMATICĂ economică
regională
ECONOMICĂ Informatică economică
19. Managementul mediului şi al resurselor naturale
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI 20. Strategia europeană a dezvoltării durabile
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 21. Studii europene şi relaţii internaţionale
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul dezvoltării
rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
332
1. Antreprenoriat
Economie generală 2. Administrarea afacerilor
3. Administrarea afacerilor comerciale
Economie agroalimentară
4. Administrarea afacerilor europene
Economia mediului 5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră
Economie şi comunicare 6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
ECONOMIE economică în afaceri 7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de
Economie agroalimentară şi dezvoltare
a mediului 8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi
servicii
Economie generală şi
9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
comunicare economică 10. Administrarea afacerilor din turism
Administrarea afacerilor 11. Administrarea afacerilor în comerţ
Administrarea afacerilor (în 12. Administrarea afacerilor în turism
13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii
limbi străine)
14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
Economia întreprinderii servicii
Economia comerţului, 15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
servicii de ospitalitate
turismului şi serviciilor
16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici
Merceologie şi şi mijlocii
ADMINISTRAREA managementul calităţii 17. Administrarea afacerilor regionale
AFACERILOR Economia firmei 18. Administrarea afacerilor internaţionale
Economia comerţului, 19. Administrarea dezvoltării regionale durabile
turismului, serviciilor şi 20. Administrarea serviciilor turistice
managementul calităţii 21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de
Administrarea afacerilor în turism şi sevicii
ŞTIINŢE 22. Asigurarea calităţii în afaceri
ECONOMICE servicii de ospitalitate
23. Business
Economic, Administrarea afacerilor în ECONOMIC,
Economic, 24. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale
administrativ, comerţ, turism, servicii, firmei ADMINISTRATIV,
Învăţământ administrativ, merceologie şi POŞTĂ
comerţ şi servicii / 25. Dezvoltare regională
liceal / comerţ şi servicii / managementul calităţii
Economic, ADMINISTRAREA 26. Economia şi managementul serviciilor (programa aprobată prin
Anul de Economic, FINANŢE Finanţe şi bănci
completare
administrativ,
administrativ,
AFACERILOR 27. Economia şi administrarea afacerilor şi x ordinul ministrului
poştă (Anexa 15 / Contabilitate şi informatică industria ospitalităţii educaţiei şi cercetării nr.
poştă CONTABILITATE 28. Economia şi administrarea afacerilor în turism 5287 / 2004)
Anexa 15.1) de gestiune
Cibernetică economică şi industria ospitalităţii
STATISTICĂ ŞI 29. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 30. Executive Master of Business Administration
economică
ECONOMICĂ 31. Finanţe şi control de gestiune
Informatică economică 32. Logistică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 33. Master of business administration
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 34. Management antreprenorial
INFORMATICĂ economică 35. Management în comerţ
ECONOMICĂ Informatică economică 36. Management în turism
37. Management european al întreprinderilor mici
Economie internaţională şi mijlocii
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale 38. Management hotelier
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 39. Management şi marketing în turism
internaţionale 40. Management şi administrarea afacerilor
41. Management turistic şi hotelier
Management
42. Managementul afacerilor
MANAGEMENT Managementul dezvoltării 43. Managementul afacerilor agroalimentare şi de
rurale durabile mediu
MARKETING Marketing 44. Managementul afacerilor în comerţ
45. Managementul afacerilor în turism
Administraţie publică 46. Managementul afacerilor în turism şi comerţ
47. Managementul calităţii, expertize şi protecţia
Administraţie europeană consumatorului
ŞTIINŢE 48. Managementul calităţii
ŞTIINŢE 49. Managementul proiectelor
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE 50. Marketing şi negocieri în afaceri
POLITICE Asistenţă managerială şi
51. Politici şi strategii de marketing
secretariat 52. Strategii şi politici de management şi marketing
ale firmei
53. Turism cultural şi agroturism
333
1. Administrare fiscală
Economie generală
2. Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor
Economie agroalimentară 3. Asigurări comerciale şi sociale
4. Asigurări şi reasigurări
Economia mediului
5. Bănci
Economie şi comunicare 6. Bănci şi politici monetare
ECONOMIE economică în afaceri 7. Bănci şi asigurări
Economie agroalimentară 8. Bănci şi pieţe de capital
şi a mediului 9. Bănci şi pieţe de capital în context european
Economie generală şi 10. Bănci şi pieţe financiare
comunicare economică 11. Buget public, pieţe financiare şi bănci
Administrarea afacerilor 12. Burse şi asigurări
Administrarea afacerilor 13. Economie şi finanţe europene
(în limbi străine) 14. Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară,
asigurări şi pieţe de capital
Economia întreprinderii 15. Dezvoltare regională
Economia comerţului, 16. Finanţarea protecţiei sociale
turismului şi serviciilor 17. Finanţe
Merceologie şi 18. Finanţare şi management în administraţie
managementul calităţii publică
ADMINISTRAREA 19. Finanţarea si administrarea afacerilor în turism
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, şi servicii
turismului, serviciilor şi 20. Finanţe - Asigurări
managementul calităţii 21. Finanţe şi asigurări
Administrarea afacerilor 22. Finanţe - bănci şi pieţe de capital
ŞTIINŢE 23. Finanţe şi administrarea afacerilor
ECONOMICE în servicii de ospitalitate
Economic, 24. Finanţe corporative - asigurări ECONOMIC,
Administrarea afacerilor
administrativ, Economic, 25. Finanţe publice ADMINISTRATIV,
Învăţământ în comerţ, turism,
comerţ şi servicii / administrativ, 26. Finanţe şi bănci – DOFIN POŞTĂ
liceal / servicii, merceologie şi
Economic, comerţ şi servicii / managementul calităţii 27. Finanţe corporative (programa aprobată prin
Anul de FINANŢE
completare
administrativ, poştă Economic,
FINANŢE Finanţe şi bănci
28. Finanţe publice şi securitate socială x ordinul ministrului
(Anexa 15 / Anexa administrativ, poştă 29. Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi educaţiei şi cercetării nr.
Contabilitate şi 5287 / 2004)
15.1) CONTABILITATE comunitare
informatică de gestiune
30. Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor
Cibernetică economică 31. Finanţe, bănci, asigurări
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 32. Finanţe şi gestiunea afacerilor
INFORMATICĂ
economică 33. Finanţe şi politici financiare
ECONOMICĂ
Informatică economică 34. Finanţe şi guvernanţă publică europeană
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 35. Gestiune financiară corporativă
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 36. Gestiune financiară şi audit în instituţiile
INFORMATICĂ economică publice
ECONOMICĂ Informatică economică 37. Gestiune financiar - bancară
Economie internaţională 38. Gestiunea financiară a afacerilor
ECONOMIE ŞI 39. Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul
AFACERI Afaceri internaţionale european
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 40. Management financiar
internaţionale 41. Managementul finanţării proiectelor europene
Management 42. Management financiar şi bursier – DAFI
MANAGEMENT Managementul 43. Management financiar - bancar
dezvoltării rurale durabile 44. Management financiar şi bancar
MARKETING Marketing 45. Management financiar bancar şi bursier
46. Management financiar - bancar şi de asigurări
Administraţie publică 47. Management financiar public şi privat
Administraţie europeană 48. Managementul sistemelor bancare
ŞTIINŢE 49. Managementul riscului şi actuariat
ŞTIINŢE 50. Monedă şi bănci
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE 51. Pieţe de capital
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat 52. Pieţe financiare
53. Politici financiare de întreprindere
54. Sisteme bancare europene
334
1. Administrarea financiar contabilă a
Economie generală
întreprinderii
Economie agroalimentară 2. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
3. Analiză financiară şi evaluare
Economia mediului
4. Audit şi management financiar-contabil
Economie şi comunicare 5. Audit financiar contabil
ECONOMIE economică în afaceri 6. Audit financiar şi consiliere
Economie agroalimentară 7. Audit financiar - contabil şi consiliere
şi a mediului 8. Audit intern
Economie generală şi 9. Audit şi expertiză contabilă
comunicare economică 10. Auditul şi controlul agenţilor economici
Administrarea afacerilor 11. Auditul şi evaluarea întreprinderii
Administrarea afacerilor 12. Concepte şi practici de audit la nivel
(în limbi străine) naţional şi internaţional
13. Contabilitate
Economia întreprinderii 14. Contabilitate, audit şi consultanţă
Economia comerţului, 15. Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă
turismului şi serviciilor 16. Contabilitate şi audit
Merceologie şi 17. Contabilitate internaţională
managementul calităţii 18. Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi
ADMINISTRAREA financiare
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, 19. Contabilitate, control şi expertiză
turismului, serviciilor şi 20. Contabilitate, audit şi informatică de
managementul calităţii gestiune
Administrarea afacerilor 21. Contabilitatea şi auditul afacerilor
ŞTIINŢE 22. Contabilitatea şi auditul în instituţii publice
ECONOMICE în servicii de ospitalitate
Administrarea afacerilor 23. Contabilitate şi audit în instituţiile publice
în comerţ, turism, 24. Contabilitatea afacerilor ECONOMIC,
Economic,
servicii, merceologie şi 25. Contabilitate, control, audit ADMINISTRATIV,
administrativ, Economic,
Învăţământ managementul calităţii 26. Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului POŞTĂ
comerţ şi servicii / administrativ,
liceal / 27. Contabilitate şi raportări financiare
Economic, comerţ şi servicii / FINANŢE Finanţe şi bănci (programa aprobată prin
Anul de CONTABILITATE conforme cu standardele internaţionale
completare
administrativ, poştă Economic, Contabilitate şi
28. Contabilitate, expertiză şi audit
x ordinul ministrului
CONTABILITATE educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 15 / Anexa administrativ, poştă informatică de gestiune
29. Contabilitate, audit şi control de gestiune 5287 / 2004)
15.1) Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 30. Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor
Statistică şi previziune 31. Contabilitate managerială şi audit contabil
INFORMATICĂ
economică 32. Contabilitate, audit financiar şi expertiză
ECONOMICĂ
Informatică economică contabilă
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 33. Control, audit şi expertiză financiar
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune contabilă
INFORMATICĂ economică 34. Consultanţă financiar-contabilă
ECONOMICĂ Informatică economică 35. Contabilitate şi sisteme informatice
Economie internaţională integrate în corporaţii
ECONOMIE ŞI 36. Diagnostic şi evaluare
AFACERI Afaceri internaţionale 37. Economia proprietăţilor imobiliare
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 38. Expertiză contabilă şi audit
internaţionale 39. Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
Management 40. Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor
MANAGEMENT Managementul 41. Management contabil, audit şi control
dezvoltării rurale durabile 42. Management contabil, expertiză şi audit
MARKETING Marketing 43. Management contabil şi informatică de
gestiune
Administraţie publică 44. Management financiar - contabil
Administraţie europeană 45. Politici contabile, audit şi control de
gestiune
46. Sisteme informatice de gestiune
ŞTIINŢE 47. Sisteme informaţionale contabile
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI 48. Sistemul informaţional contabil în asistarea
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi deciziilor manageriale
secretariat 49. Tehnici contabile şi financiare de gestiune a
afacerilor
50. Tehnici contabile şi financiare pentru
gestiunea afacerilor
335

Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine)
Economia întreprinderii
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Merceologie şi 2. Cibernetică şi economie cantitativă
ADMINISTRAREA managementul calităţii 3. E-Business
AFACERILOR Economia firmei 4. E-Business administration (în limba
Economia comerţului, engleză)
turismului, serviciilor şi 5. Econometrie şi statistică aplicată
managementul calităţii 6. Informatică aplicată în management
Economic, Administrarea afacerilor 7. Informatică economică ECONOMIC,
ŞTIINŢE
administrativ, Economic, în servicii de ospitalitate 8. Informatica manageriala ADMINISTRATIV,
Învăţământ ECONOMICE
comerţ şi servicii / administrativ, Administrarea afacerilor CIBERNETICĂ, 9. Sisteme de asistare a deciziilor economice POŞTĂ
liceal /
Economic, comerţ şi servicii / în comerţ, turism, STATISTICĂ ŞI 10. Managementul informatizat al proiectelor (programa aprobată prin
Anul de
completare
administrativ, poştă Economic, servicii, merceologie şi INFORMATICĂ 11. Managementul afacerilor electronice x ordinul ministrului
(Anexa 15 / Anexa administrativ, poştă managementul calităţii ECONOMICĂ 12. Sisteme informaţionale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
15.1) FINANŢE Finanţe şi bănci 13. Statistică şi econometrie 5287 / 2004)
Contabilitate şi 14. Metode cantitative în economie
CONTABILITATE 15. Statistică
informatică de gestiune
Cibernetică economică 16. Statistica şi actuariat în asigurări şi sănătate
STATISTICĂ ŞI 17. Securitate informatică
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 18. Sisteme informatice financiar-bancare
economică
ECONOMICĂ 19. Sisteme informatice manageriale
Informatică economică
Cibernetică economică 20. Sisteme informatice pentru managementul
CIBERNETICĂ,
resurselor şi proceselor economice
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
336

Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
1. Administrarea afacerilor internaţionale
Administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor interne şi
Administrarea afacerilor internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii
(în limbi străine) 3. Afaceri internaţionale
Economia întreprinderii 4. Dezvoltare regională
5. Dezvoltare regională şi proiecte europene
Economia comerţului, 6. Economie şi administrarea afacerilor
turismului şi serviciilor internaţionale
Merceologie şi 7. Economie şi afaceri europene
ADMINISTRAREA managementul calităţii 8. Economie şi afaceri internaţionale
AFACERILOR Economia firmei 9. Economie internaţională şi afaceri europene
Economia comerţului, 10. Finanţarea şi controlul afacerilor
turismului, serviciilor şi 11. Geopolitică şi relaţii economice
managementul calităţii internaţionale
Economic, Administrarea afacerilor 12. Gestiunea şi auditul afacerilor ECONOMIC,
ŞTIINŢE
administrativ, Economic, în servicii de ospitalitate 13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare ADMINISTRATIV,
Învăţământ ECONOMICE
comerţ şi servicii / administrativ, Administrarea afacerilor interne şi internaţionale POŞTĂ
liceal / ECONOMIE ŞI
Economic, comerţ şi servicii / în comerţ, turism, 14. Integrare economică europeană (programa aprobată prin
Anul de AFACERI
completare
administrativ, poştă Economic, servicii, merceologie şi
INTERNAŢIONALE
15. Integrare şi afaceri europene x ordinul ministrului
(Anexa 15 / Anexa administrativ, poştă managementul calităţii 16. Management şi integrare europeană educaţiei şi cercetării nr.
15.1) FINANŢE Finanţe şi bănci 17. Management internaţional 5287 / 2004)
Contabilitate şi 18. Managementul afacerilor internaţionale
CONTABILITATE 19. Managementul riscului financiar
informatică de gestiune
Cibernetică economică internaţional
STATISTICĂ ŞI 20. Managementul fondurilor structurale ale U.E
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 21. Managementul proiectelor internaţionale
economică
ECONOMICĂ 22. Negociere şi administrarea afacerilor
Informatică economică
Cibernetică economică internaţionale
CIBERNETICĂ,
23. Politici europene de dezvoltare regională
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
24. Politici şi strategii de marketing
INFORMATICĂ economică
25. Relaţii economice europene
ECONOMICĂ Informatică economică 26. Relaţii economice internaţionale
Economie internaţională 27. Strategia afacerilor în mediul european
ECONOMIE ŞI
Afaceri internaţionale 28. Studii europene
AFACERI
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
337
1. Achiziţii, distribuţie, logistică
Economie generală
2. Administrare şi comunicare în afaceri
Economie agroalimentară 3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
4. Administrarea financiară a afacerilor
Economia mediului
5. Administrarea organizaţiilor de afaceri
Economie şi comunicare 6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare
ECONOMIE economică în afaceri 7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Economie agroalimentară 8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
şi a mediului 9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
Economie generală şi 10. Dezvoltarea economică a întreprinderii
comunicare economică 11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
Administrarea afacerilor 12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management
Administrarea afacerilor 13. Economie bazată pe cunoaştere şi management
(în limbi străine) antreprenorial
14. Economie bazată pe cunoaştere şi management
Economia întreprinderii intreprenorial
Economia comerţului, 15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională
turismului şi serviciilor 16. International business management
Merceologie şi 17. Leadership şi managementul resurselor umane
managementul calităţii 18. Management
ADMINISTRAREA 19. Management antreprenorial
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, 20. Management financiar-bancar
turismului, serviciilor şi 21. Management intercultural
managementul calităţii 22. Management în administraţie şi servicii publice
Administrarea afacerilor 23. Management organizaţional
ŞTIINŢE 24. Management performant
ECONOMICE în servicii de ospitalitate
Administrarea afacerilor 25. Management şi marketing internaţional
în comerţ, turism, 26. Management şi strategii de afaceri ECONOMIC,
Economic,
Economic, servicii, merceologie şi 27. Managementul afacerilor ADMINISTRATIV,
administrativ,
Învăţământ administrativ, managementul calităţii 28. Managementul afacerilor prin proiecte POŞTĂ
comerţ şi servicii /
liceal / comerţ şi servicii / 29. Managementul calităţii
Economic, FINANŢE Finanţe şi bănci (programa aprobată prin
Anul de Economic, MANAGEMENT 30. Managementul dezvoltării regionale durabile
completare
administrativ,
administrativ,
Contabilitate şi
31. Managementul dezvoltării afacerilor
x ordinul ministrului
CONTABILITATE educaţiei şi cercetării nr.
poştă (Anexa 15 / informatică de gestiune
poştă 32. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul 5287 / 2004)
Anexa 15.1) Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI globalizării
Statistică şi previziune 33. Managementul investiţiilor
INFORMATICĂ
economică 34. Managementul instituţiilor din administraţia publică
ECONOMICĂ
Informatică economică 35. Managementul economic al unităţilor şcolare
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 36. Managementul organizaţiei
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 37. Managementul organizaţiilor
INFORMATICĂ economică 38. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
ECONOMICĂ Informatică economică 39. Managementul organizaţiilor publice
Economie internaţională 40. Managementul organizaţiilor sportive
ECONOMIE ŞI 41. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
AFACERI Afaceri internaţionale 42. Managementul proiectelor
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 43. Managementul proiectelor cu finanţare europeană
internaţionale 44. Managementul proiectelor europene
Management 45. Managementul resurselor umane
MANAGEMENT Managementul 46. Managementul schimbării şi dezvoltării
dezvoltării rurale durabile organizaţionale
MARKETING Marketing 47. Managementul serviciilor de sănătate
48. Managementul sectorului public
Administraţie publică 49. Managementul strategic al afacerilor
Administraţie europeană 50. Managementul strategic al organizaţiilor
51. Managementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea
spaţiului de afaceri
ŞTIINŢE 52. Managementul strategic al firmei
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI 53. Managementul strategic al resurselor umane
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi 54. Managementul sistemelor microeconomice
secretariat 55. Managementul societăţilor comerciale şi de credit
56. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
57. Managementul şi evaluarea investiţiilor
58. Managementul şi marketingul organizaţiei
338
Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine)
Economia întreprinderii
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor 1. Analiză şi strategie de marketing
Merceologie şi 2. Business to business marketing
managementul calităţii 3. Cercetări de marketing
ADMINISTRAREA 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, 5. Management marketing
turismului, serviciilor şi 6. Managementul marketingului
managementul calităţii 7. Managementul relaţiilor cu clienţii
8. Marketing ECONOMIC,
Economic, ŞTIINŢE Administrarea afacerilor
9. Marketing internaţional ADMINISTRATIV,
administrativ, Economic, ECONOMICE în servicii de ospitalitate
Învăţământ 10. Marketing în afaceri POŞTĂ
comerţ şi servicii / administrativ, Administrarea afacerilor
liceal / 11. Marketing online
Economic, comerţ şi servicii / în comerţ, turism, (programa aprobată prin
Anul de MARKETING 12. Marketing strategic
completare
administrativ, poştă Economic, servicii, merceologie şi
13. Marketing şi comunicare în afaceri
x ordinul ministrului
(Anexa 15 / Anexa administrativ, poştă managementul calităţii educaţiei şi cercetării nr.
14. Marketing şi gestiunea organizaţiei 5287 / 2004)
15.1) FINANŢE Finanţe şi bănci 15. Marketingul serviciilor
Contabilitate şi 16. Marketingul şi managementul firmei
CONTABILITATE
informatică de gestiune 17. Marketing şi managementul vânzărilor
Cibernetică economică 18. Negocieri – relaţii publice
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 19. Politici şi strategii de marketing
INFORMATICĂ
economică 20. Publicitate şi promovarea vânzărilor
ECONOMICĂ
Informatică economică 21. Relaţii publice în marketing
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 22. Strategii de marketing
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 23. Strategii şi politici de marketing
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
339
Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară şi a
mediului
Economie generală şi
comunicare economică 1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici
Administrarea afacerilor publice
Administrarea afacerilor (în 2. Administraţie publică
limbi străine) 3. Administraţie publică europeană
4. Administraţie publică europeană - BRIE
Economia întreprinderii
5. Administraţie publică şi integrare europeană
Economia comerţului,
6. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară
turismului şi serviciilor
7. Administraţie publică în contextul integrării
Merceologie şi europene
managementul calităţii 8. Administraţie şi finanţe publice europene
ADMINISTRAREA Economia firmei 9. Administraţie şi management public
AFACERILOR Economia comerţului, 10. Administrarea resurselor instituţiilor culturale
turismului, serviciilor şi 11. Administraţie publică şi eficienţa sistemului
managementul calităţii administrativ
Administrarea afacerilor în 12. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă
Economic, Economic, servicii de ospitalitate managerială ECONOMIC,
ŞTIINŢE
administrativ, administrativ, Administrarea afacerilor în 13. Administraţie şi politici publice în Uniunea ADMINISTRATIV,
Învăţământ ECONOMICE
comerţ şi servicii / comerţ şi comerţ, turism, servicii, Europeană POŞTĂ
liceal /
Economic, servicii / merceologie şi managementul ŞTIINŢE 14. Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane (programa aprobată prin
Anul de calităţii
completare
administrativ, poştă Economic, ADMINISTRATIVE 15. Dezvoltare regională x ordinul ministrului
(Anexa 15 / Anexa administrativ, FINANŢE Finanţe şi bănci 16. Guvernare şi administraţie publică europeană educaţiei şi cercetării
15.1) poştă Contabilitate şi informatică 17. Guvernare modernă şi dezvoltare locală nr. 5287 / 2004)
CONTABILITATE
de gestiune 18. Management şi administraţie europeană
Cibernetică economică 19. Management şi audit în administraţie şi afaceri
STATISTICĂ ŞI 20. Managementul crizelor şi conflictelor
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 21. Managementul instituţiilor publice
economică
ECONOMICĂ 22. Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 23. Managementul sectorului public
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 24. Managementul poliţiei locale
INFORMATICĂ economică 25. Managementul administraţiei publice şi cariere
ECONOMICĂ Informatică economică publice
26. Politici de sănătate şi management sanitar
Economie internaţională 27. Politici administrative europene
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale 28. Puterea executivă şi administraţia publică
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 29. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale
internaţionale 30. Spaţiul public european
Management 31. Studii administrative europene
MANAGEMENT Managementul dezvoltării 32. Ştiinţe administrative
rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de discipline tehnologice din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Economic, administrativ, poştă” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare)
este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor
universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de discipline tehnologice din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Economic, administrativ, poştă” în conformitate cu
prevederile prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
340
1. Antreprenoriat
Administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor 3. Administrarea afacerilor comerciale
(în limbi străine) 4. Administrarea afacerilor europene
5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră
Economia întreprinderii 6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
Economia comerţului, 7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de
turismului şi serviciilor dezvoltare
Merceologie şi 8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi
managementul calităţii servicii
ADMINISTRAREA 9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
Economia firmei
AFACERILOR 10. Administrarea afacerilor din turism
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 11. Administrarea afacerilor în comerţ
managementul calităţii 12. Administrarea afacerilor în turism
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii
ECONOMICE în servicii de ospitalitate 14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
Administrarea afacerilor servicii
în comerţ, turism, 15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
servicii, merceologie şi servicii de ospitalitate
managementul calităţii 16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici
şi mijlocii
Economie internaţională 17. Administrarea afacerilor regionale
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale 18. Administrarea afacerilor internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 19. Administrarea dezvoltării regionale durabile
internaţionale 20. Administrarea serviciilor turistice
Management 21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de
MANAGEMENT Managementul turism şi sevicii
dezvoltării rurale durabile 22. Asigurarea calităţii în afaceri
23. Business
Economic, MARKETING Marketing
24. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale
administrativ, Management economico - firmei
Învăţământ
comerţ şi Economic, financiar 25. Dezvoltare regională
COMERŢ
liceal / (programa aprobată prin
servicii / Comerţ administrativ, comerţ ADMINISTRAREA 26. Economia şi managementul serviciilor
Anul de ordinul ministrului
completare
şi servicii şi servicii / Comerţ şi AFACERILOR 27. Economia şi administrarea afacerilor şi x educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 15 / Anexa servicii industria ospitalităţii
5287 / 2004)
15.2.) 28. Economia şi administrarea afacerilor în turism
şi industria ospitalităţii
29. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
30. Executive Master of Business Administration
31. Finanţe şi control de gestiune
32. Logistică
33. Master of business administration
34. Management antreprenorial
35. Management în comerţ
36. Management în turism
37. Management european al întreprinderilor mici
ŞTIINŢE şi mijlocii
ŞTIINŢE MILITARE 38. Management hotelier
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII Managementul 39. Management şi marketing în turism
INFORMAŢII
organizaţiei 40. Management şi administrarea afacerilor
41. Management turistic şi hotelier
42. Managementul afacerilor
43. Managementul afacerilor agroalimentare şi de
mediu
44. Managementul afacerilor în comerţ
45. Managementul afacerilor în turism
46. Managementul afacerilor în turism şi comerţ
47. Managementul calităţii, expertize şi protecţia
consumatorului
48. Managementul calităţii
49. Managementul proiectelor
50. Marketing şi negocieri în afaceri
51. Politici şi strategii de marketing
52. Strategii şi politici de management şi marketing
ale firmei
53. Turism cultural şi agroturism
341
Administrarea afacerilor
1. Administrarea afacerilor internaţionale
Administrarea afacerilor (în 2. Administrarea afacerilor interne şi
limbi străine) internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii
3. Afaceri internaţionale
Economia întreprinderii
4. Dezvoltare regională
Economia comerţului, 5. Dezvoltare regională şi proiecte europene
turismului şi serviciilor 6. Economie şi administrarea afacerilor
Merceologie şi internaţionale
managementul calităţii 7. Economie şi afaceri europene
ADMINISTRAREA
Economia firmei 8. Economie şi afaceri internaţionale
AFACERILOR
Economia comerţului, 9. Economie internaţională şi afaceri
turismului, serviciilor şi europene
managementul calităţii 10. Finanţarea şi controlul afacerilor
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în 11. Geopolitică şi relaţii economice
Economic, ECONOMICE servicii de ospitalitate internaţionale
administrativ,
Învăţământ
comerţ şi
Economic, Administrarea afacerilor în 12. Gestiunea şi auditul afacerilor COMERŢ
liceal / administrativ, comerţ, turism, servicii, ECONOMIE ŞI 13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare (programa aprobată prin
servicii / Comerţ
Anul de comerţ merceologie şi AFACERI interne şi internaţionale ordinul ministrului
completare
şi servicii
şi servicii / Comerţ INTERNAŢIONALE 14. Integrare economică europeană
x educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 15 / Anexa managementul calităţii
şi servicii 15. Integrare şi afaceri europene 5287 / 2004)
15.2.) Economie internaţională
ECONOMIE ŞI 16. Management şi integrare europeană
AFACERI Afaceri internaţionale 17. Management internaţional
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 18. Managementul afacerilor internaţionale
internaţionale 19. Managementul riscului financiar
Management internaţional
MANAGEMENT Managementul dezvoltării 20. Managementul fondurilor structurale ale
rurale durabile U.E
MARKETING Marketing 21. Managementul proiectelor internaţionale
22. Negociere şi administrarea afacerilor
Management economico - internaţionale
financiar 23. Politici europene de dezvoltare regională
ŞTIINŢE 24. Politici şi strategii de marketing
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI 25. Relaţii economice europene
ŞI INFORMAŢII
INFORMAŢII Managementul organizaţiei 26. Relaţii economice internaţionale
27. Strategia afacerilor în mediul european
28. Studii europene
342
1. Achiziţii, distribuţie, logistică
Administrarea afacerilor 2. Administrare şi comunicare în afaceri
Administrarea afacerilor 3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
(în limbi străine) 4. Administrarea financiară a afacerilor
5. Administrarea organizaţiilor de afaceri
Economia întreprinderii 6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare
Economia comerţului, 7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
turismului şi serviciilor 8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
Merceologie şi 9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
managementul calităţii 10. Dezvoltarea economică a întreprinderii
ADMINISTRAREA 11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
Economia firmei
AFACERILOR 12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 13. Economie bazată pe cunoaştere şi management
managementul calităţii antreprenorial
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 14. Economie bazată pe cunoaştere şi management
ECONOMICE în servicii de ospitalitate intreprenorial
Administrarea afacerilor 15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională
în comerţ, turism, 16. International business management
servicii, merceologie şi 17. Leadership şi managementul resurselor umane
managementul calităţii 18. Management
19. Management antreprenorial
Economie internaţională 20. Management financiar-bancar
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale 21. Management intercultural
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 22. Management în administraţie şi servicii publice
internaţionale 23. Management organizaţional
Management 24. Management performant
MANAGEMENT Managementul 25. Management şi marketing internaţional
Economic, dezvoltării rurale durabile 26. Management şi strategii de afaceri
administrativ, 27. Managementul afacerilor
MARKETING Marketing
Învăţământ comerţ şi Economic, 28. Managementul afacerilor prin proiecte COMERŢ
liceal / servicii / administrativ, Management economico - 29. Managementul calităţii (programa aprobată prin
Anul de Comerţ comerţ financiar MANAGEMENT 30. Managementul dezvoltării regionale durabile ordinul ministrului
completare şi servicii şi servicii / Comerţ 31. Managementul dezvoltării afacerilor
x educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 15 / şi servicii 32. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul 5287 / 2004)
Anexa 15.2.) globalizării
33. Managementul investiţiilor
34. Managementul instituţiilor din administraţia publică
35. Managementul economic al unităţilor şcolare
36. Managementul organizaţiei
37. Managementul organizaţiilor
38. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
39. Managementul organizaţiilor publice
40. Managementul organizaţiilor sportive
41. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
42. Managementul proiectelor
ŞTIINŢE 43. Managementul proiectelor cu finanţare europeană
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI 44. Managementul proiectelor europene
ŞI INFORMAŢII Managementul
INFORMAŢII 45. Managementul resurselor umane
organizaţiei
46. Managementul schimbării şi dezvoltării
organizaţionale
47. Managementul serviciilor de sănătate
48. Managementul sectorului public
49. Managementul strategic al afacerilor
50. Managementul strategic al organizaţiilor
51. Managementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea
spaţiului de afaceri
52. Managementul strategic al firmei
53. Managementul strategic al resurselor umane
54. Managementul sistemelor microeconomice
55. Managementul societăţilor comerciale şi de credit
56. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
57. Managementul şi evaluarea investiţiilor
58. Managementul şi marketingul organizaţiei
343

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine)
Economia întreprinderii
1. Analiză şi strategie de marketing
Economia comerţului, 2. Business to business marketing
turismului şi serviciilor 3. Cercetări de marketing
Merceologie şi 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
managementul calităţii 5. Management marketing
ADMINISTRAREA
Economia firmei 6. Managementul marketingului
AFACERILOR
Economia comerţului, 7. Managementul relaţiilor cu clienţii
turismului, serviciilor şi 8. Marketing
Economic, managementul calităţii 9. Marketing internaţional
administrativ, ŞTIINŢE Administrarea afacerilor
Învăţământ
comerţ şi Economic, ECONOMICE
10. Marketing în afaceri COMERŢ
liceal / în servicii de ospitalitate 11. Marketing online (programa aprobată prin
servicii / Comerţ administrativ, comerţ Administrarea afacerilor
Anul de MARKETING 12. Marketing strategic ordinul ministrului
completare
şi servicii şi servicii / Comerţ şi în comerţ, turism, 13. Marketing şi comunicare în afaceri
x educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 15 / Anexa servicii servicii, merceologie şi 14. Marketing şi gestiunea organizaţiei 5287 / 2004)
15.2.) managementul calităţii 15. Marketingul serviciilor
Economie internaţională 16. Marketingul şi managementul firmei
ECONOMIE ŞI 17. Marketing şi managementul vânzărilor
AFACERI Afaceri internaţionale 18. Negocieri – relaţii publice
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 19. Politici şi strategii de marketing
internaţionale 20. Publicitate şi promovarea vânzărilor
Management 21. Relaţii publice în marketing
MANAGEMENT Managementul 22. Strategii de marketing
dezvoltării rurale durabile 23. Strategii şi politici de marketing
MARKETING Marketing
Management economico -
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE MILITARE financiar
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII Managementul
INFORMAŢII
organizaţiei
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de discipline tehnologice din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este
valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor
universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de discipline tehnologice din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii” în conformitate cu prevederile
prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
344
1. Administraţie publică
2. Asistenţa juridică a întreprinderii
3. Conducere şi organizare judiciară
4. Combaterea traficului ilicit de droguri
5. Combaterea criminalităţii organizate
6. Comunicare socială proactivă a poliţiei
7. Criminalistică
8. Carieră judiciară
9. Devianţă şi delincvenţă
10. Drept administrativ
11. Drept civil aprofundat
Drept 12. Drept comunitar
13. Drept comunitar şi politici de integrare europeană
14. Drept european
15. Drept financiar bancar şi al asigurărilor
16. Drept privat
17. Drept şi administraţie publică europeană
18. Drept şi politici publice europene
19. Drept internaţional comunitar
20. Drept internaţional şi comunitar
21. Drept internaţional public
22. Drept internaţional şi drept comunitar
23. Drept internaţional şi european
24. Drept judiciar privat
25. Drept maritim
26. Drept privat aprofundat
27. Drept privat comunitar
28. Drept privat comparat
29. Droit prive compare
30. Drept public
31. Drept penal şi ştiinţe penale
32. Drept social român si european
33. Dreptul afacerilor
Economic, 34. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor DREPT
Învăţământ administrativ, Economic, 35. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
liceal / comerţ şi administrativ, ŞTIINŢE Drept 36. Drept intern şi internaţional al mediului
(programa aprobată prin
DREPT DREPT ordinul ministrului
Anul de servicii / Drept comerţ şi servicii / JURIDICE comunitar 37. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale x educaţiei şi cercetării
completare (Anexa 15 / Drept 38. Drepturile omului
39. Economia şi dreptul afacerilor nr. 5287 / 2004)
Anexa 15.3.)
40. Integrare europeană
41. Instituţii şi proceduri de drept public
42. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale
43. Instituţii de drept administrativ
44. Instituţii de drept privat român
45. Instituţii de drept civil şi procesual civil
46. Instituţii de drept penal şi procesual penal
47. Investigarea criminalistică a infracţiunilor
48. Investigarea fraudelor
49. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară
50. Legislaţia privind siguranţa transporturilor
51. Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor
52. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică
53. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale
54. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională
55. Managementul investigaţiei penale
56. Managementul cooperării la frontiera Schengen
57. Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi
58. Mecanismele juridice ale economiei de piaţă
59. Medierea – Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor
Ordine şi 60. Medierea conflictelor în drept
siguranţă 61. Ocrotirea familiei si asistenţă socială
publică 62. Poliţie judiciară
63. Proceduri judiciare şi profesii liberale
64. Statul de drept şi societatea civilă
65. Etat de droit et societe civile
66. Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar
67. Studii europene
68. Ştiinţe penale
69. Ştiinţe penale aprofundate
70. Ştiinţe penale şi criminalistică
71. Ştiinţe penale – criminologie şi criminalistică
72. Tehnică criminalistică
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de discipline tehnologice din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Drept” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au
absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul
de a ocupa catedre de discipline tehnologice din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Drept” în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe
similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
345
Administrarea afacerilor 1. Antreprenoriat
Administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor
(în limbi străine) 3. Administrarea afacerilor comerciale
4. Administrarea afacerilor europene
Economia întreprinderii 5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră
Economia comerţului, 6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
turismului şi serviciilor 7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de
Merceologie şi dezvoltare
managementul calităţii 8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi
Economia firmei servicii
Economia comerţului, 9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
ADMINISTRAREA 10. Administrarea afacerilor din turism
turismului, serviciilor şi
AFACERILOR 11. Administrarea afacerilor în comerţ
managementul calităţii
Administrarea afacerilor 12. Administrarea afacerilor în turism
ŞTIINŢE în servicii de ospitalitate 13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii
ECONOMICE Administrarea afacerilor 14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
în comerţ, turism, servicii
servicii, merceologie şi 15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
managementul calităţii servicii de ospitalitate
Afaceri internaţionale 16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici
Economie şi afaceri şi mijlocii
internaţionale 17. Administrarea afacerilor regionale
18. Administrarea afacerilor internaţionale
Management
19. Administrarea dezvoltării regionale durabile
MANAGEMENT Managementul
20. Administrarea serviciilor turistice
dezvoltării rurale durabile
21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de
MARKETING Marketing turism şi sevicii
Inginerie şi management 22. Asigurarea calităţii în afaceri
INGINERIE ŞI 23. Business
în alimentaţia publică şi
MANAGEMENT 24. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale
agroturism
firmei TURISM ŞI
Învăţământ Alimentaţie
25. Dezvoltare regională SERVICII
liceal / publică Alimentaţie
Anul de şi turism / Turism publică şi turism / ADMINISTRAREA
26. Economia şi managementul serviciilor (programa aprobată prin
completare (Anexa 16 / Anexa Turism AFACERILOR
27. Economia şi administrarea afacerilor şi x ordinul ministrului
industria ospitalităţii educaţiei şi cercetării
16.2.)
28. Economia şi administrarea afacerilor în turism nr. 5287 / 2004))
şi industria ospitalităţii
29. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
30. Executive Master of Business Administration
31. Finanţe şi control de gestiune
32. Logistică
33. Master of business administration
34. Management antreprenorial
35. Management în comerţ
36. Management în turism
37. Management european al întreprinderilor mici
şi mijlocii
ŞTIINŢE ALE 38. Management hotelier
GEOGRAFIE Geografia turismului 39. Management şi marketing în turism
NATURII
40. Management şi administrarea afacerilor
41. Management turistic şi hotelier
42. Managementul afacerilor
43. Managementul afacerilor agroalimentare şi de
mediu
44. Managementul afacerilor în comerţ
45. Managementul afacerilor în turism
46. Managementul afacerilor în turism şi comerţ
47. Managementul calităţii, expertize şi protecţia
consumatorului
48. Managementul calităţii
49. Managementul proiectelor
50. Marketing şi negocieri în afaceri
51. Politici şi strategii de marketing
52. Strategii şi politici de management şi marketing
ale firmei
53. Turism cultural şi agroturism
346

Administrarea afacerilor 1. Administrare şi comunicare în afaceri


Administrarea afacerilor (în limbi 2. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
străine) 3. Administrarea financiară a afacerilor
4. Administrarea organizaţiilor de afaceri
Economia întreprinderii 5. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi 6. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
serviciilor 7. Consultanţă în management şi dezvoltarea
Merceologie şi managementul calităţii afacerilor
8. International business management
ADMINISTRAREA Economia firmei 9. Management
AFACERILOR Economia comerţului, turismului, 10. Management antreprenorial
serviciilor şi managementul calităţii 11. Management financiar-bancar
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în servicii de 12. Management intercultural TURISM ŞI
Alimentaţie ECONOMICE ospitalitate
Învăţământ 13. Management performant SERVICII
publică Alimentaţie Administrarea afacerilor în comerţ,
liceal / 14. Management şi marketing internaţional (programa aprobată
şi turism / publică şi turism, servicii, merceologie şi
Anul de MANAGEMENT 15. Management şi strategii de afaceri prin ordinul
completare
Turism turism / managementul calităţii 16. Managementul afacerilor
x ministrului educaţiei
(Anexa 16 / Turism Afaceri internaţionale şi cercetării
17. Managementul afacerilor prin proiecte
Anexa 16.2.) nr. 5287 / 2004))
Economie şi afaceri internaţionale 18. Managementul calităţii
Management 19. Managementul dezvoltării regionale durabile
MANAGEMENT Managementul dezvoltării rurale 20. Managementul dezvoltării afacerilor
durabile 21. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul
MARKETING Marketing globalizării
22. Managementul investiţiilor
INGINERIE ŞI Inginerie şi management în alimentaţia 23. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
MANAGEMENT publică şi agroturism 24. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
25. Managementul strategic al afacerilor
ŞTIINŢE ALE 26. Managementul strategic al firmei
GEOGRAFIE Geografia turismului 27. Managementul sistemelor microeconomice
NATURII
28. Managementul societăţilor comerciale şi de credit
29. Managementul şi evaluarea investiţiilor
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor (în limbi
străine) 1. Analiză şi strategie de marketing
Economia întreprinderii 2. Business to business marketing
Economia comerţului, turismului şi 3. Cercetări de marketing
serviciilor 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
5. Management marketing
Merceologie şi managementul calităţii
6. Managementul marketingului
Economia firmei 7. Managementul relaţiilor cu clienţii
ADMINISTRAREA Economia comerţului, turismului, 8. Marketing
AFACERILOR serviciilor şi managementul calităţii 9. Marketing internaţional
Alimentaţie TURISM ŞI
Administrarea afacerilor în servicii de 10. Marketing în afaceri SERVICII
Învăţământ publică Alimentaţie ŞTIINŢE ospitalitate 11. Marketing online (programa aprobată
liceal / şi turism / publică şi ECONOMICE Administrarea afacerilor în comerţ, MARKETING 12. Marketing strategic prin ordinul
Anul de Turism turism / turism, servicii, merceologie şi 13. Marketing şi comunicare în afaceri
x ministrului educaţiei
completare (Anexa 16 / Turism managementul calităţii şi cercetării
14. Marketing şi gestiunea organizaţiei
Anexa 16.2.) Afaceri internaţionale nr. 5287 / 2004))
15. Marketingul serviciilor
Economie şi afaceri internaţionale 16. Marketingul şi managementul firmei
Management 17. Marketing şi managementul vânzărilor
MANAGEMENT Managementul dezvoltării rurale 18. Negocieri – relaţii publice
durabile 19. Politici şi strategii de marketing
20. Publicitate şi promovarea vânzărilor
MARKETING Marketing 21. Relaţii publice în marketing
INGINERIE ŞI Inginerie şi management în alimentaţia 22. Strategii de marketing
MANAGEMENT publică şi agroturism 23. Strategii şi politici de marketing
ŞTIINŢE ALE
GEOGRAFIE Geografia turismului
NATURII
347

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine)

Economia întreprinderii

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Merceologie şi
managementul calităţii
Economia firmei
1. Amenajare şi dezvoltare turistică
ADMINISTRAREA Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi
2. Dezvoltare şi amenajare turistică
AFACERILOR
managementul calităţii 3. Dezvoltare regională
4. Gestiune şi amenajare turistică
Administrarea afacerilor 5. Managementul resurselor şi activităţilor TURISM ŞI
Învăţământ Alimentaţie publică ŞTIINŢE în servicii de ospitalitate SERVICII
Alimentaţie ECONOMICE turistice
liceal / şi turism / Turism (programa aprobată prin
publică şi turism / Administrarea afacerilor GEOGRAFIE 6. Turism şi dezvoltare teritorială
Anul de (Anexa 16 / Anexa
Turism în comerţ, turism, servicii, x ordinul ministrului
completare 16.2.) 7. Turism şi dezvoltare regională educaţiei şi cercetării
merceologie şi 8. Tourisme et developpement regional nr. 5287 / 2004))
managementul calităţii
9. Turismul şi dezvoltarea durabilă a
Afaceri internaţionale economiei
Economie şi afaceri 10. Turism rural şi calitatea mediului ambiant
internaţionale
Management
MANAGEMENT
Managementul dezvoltării
rurale durabile

MARKETING Marketing

Inginerie şi management
INGINERIE ŞI
în alimentaţia publică şi
MANAGEMENT
agroturism
ŞTIINŢE ALE
GEOGRAFIE Geografia turismului
NATURII
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de discipline tehnologice din domeniul „Alimentaţie publică şi turism / Turism” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care
au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu
specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de discipline tehnologice din domeniul „Alimentaţie publică şi turism / Turism” în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
348

ŞTIINŢE ALE Biochimie 1. Chimia medicamentelor şi produselor


BIOLOGIE cosmetice
NATURII Biologie
2. Chimia produselor cosmetice şi ESTETICA ŞI
CHIMIE farmaceutice x ÎNGRIJIREA
Învăţământ ŞTIINŢE
liceal / Estetica şi igiena Estetica şi CHIMIE Biochimie tehnologică 3. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în CORPULUI
EXACTE industria alimentară, cosmetică şi OMENESC
Anul de corpului omenesc igiena corpului
completare (Anexa 19) omenesc farmaceutică (programa aprobată prin
ordinul ministrului
ŞTIINŢE ALE Biochimie educaţiei şi cercetării nr.
BIOLOGIE
NATURII Biologie 1. Biochimie şi biologie moleculară 5287/ 2004)
BIOLOGIE x
2. Biologie - Biochimie
ŞTIINŢE
CHIMIE Biochimie tehnologică
EXACTE
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de discipline tehnologice din domeniul „Estetica şi igiena corpului omenesc” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au
absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări
care conferă dreptul de a ocupa catedre de discipline tehnologice din domeniul „Estetica şi igiena corpului omenesc” în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
SĂNĂTATE SĂNĂTATE Asistenţă de farmacie 1. Farmacologie şi toxicologie
2. Management şi marketing farmaceutic
ŞTIINŢE ALE Biochimie
BIOLOGIE 3. Produse de origine vegetală:
NATURII SĂNĂTATE x
Biologie medicament, supliment nutritiv, aliment
ŞTIINŢE 4. Formularea şi evaluarea produsului
CHIMIE Biochimie tehnologică
EXACTE dermato-cosmetic
Asistenţă de farmacie 1. Chimia compuşilor farmaceutici şi a
materialelor biocompatibile
ŞTIINŢE ALE Biochimie
BIOLOGIE 2. Chimia medicamentelor şi produselor
NATURII Biologie cosmetice FARMACIE)
Farmacie (programa aprobată prin
Învăţământ Sănătate şi asistenţă CHIMIE 3. Chimia produselor cosmetice şi x
(Anexa 20 / ordinul ministrului
postliceal pedagogică / Farmacie farmaceutice
Anexa 20.2) ŞTIINŢE educaţiei, cercetării şi
CHIMIE Biochimie tehnologică 4. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în tineretului nr. 2529/2007)
EXACTE
industria alimentară, cosmetică şi
farmaceutică
SĂNĂTATE SĂNĂTATE Asistenţă de farmacie 1. Biochimie şi biologie moleculară
2. Biologie - Biochimie
ŞTIINŢE ALE Biochimie
BIOLOGIE 3. Biologie şi biotehnologii moleculare cu
NATURII Biologie BIOLOGIE aplicaţii farmaco-medicale x
4. Biologie medicală
ŞTIINŢE 5. Valorificarea principiilor bioactive din
CHIMIE Biochimie tehnologică
EXACTE
plante indigene
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de discipline tehnologice din domeniul „Sănătate şi asistenţă pedagogică/Farmacie” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii
care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu
specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de discipline tehnologice din domeniul „Sănătate şi asistenţă pedagogică/Farmacie” în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
349
Aria curriculară: TEHNOLOGII - Disciplina: Pregătire şi instruire practică
Şcoala specială –Disciplina: Activităţi de pre-profesionalizare*
Studii absolvite, cu diplomă la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Postul/ catedra Învăţământ Învăţă- Programa - probă de
Nivel Învăţământ concurs
(disciplina Profilul sau Nr. Nivelul de studii universitar mânt
învăţământ universitar de
principală de domeniul crt. Specializarea de lungă post -
preuniversitar scurtă durată
încadrare) durată liceal
1. Tehnician proiectant în construcţia de maşini x
2. Tehnician tehnolog mecanic x
3. Tehnician mecanic – instalaţii hidropneumatice x
4. Tehnician metrolog x
5. Tehnician optometrist x
6. Optician x
7. Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere x
8. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură x
9. Maistru mecanic x
10. Maistru forjor-tratamentist x
11. Maistru turnător x
1. Pregătire - 12. Maistru sculer matriţer x
instruire 13. Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze x
practică 14. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie x
(Mecanică) 15. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze x
16. Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice x
2. Pregătire -
17. Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice x
instruire
practică 18. Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice x
(Mecanică / 19. Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului x
Metalurgie) 20. Finisor mecanic întreţinere x
21. Frezor, rabotor, mortezor x
3. Pregătire - 22. Maistru lăcătuş mecanic x
instruire 23. Maistru mecanic în industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor x
practică 24. Maistru mecanic maşini şi utilaje x
Învăţământ (Mecanică / 25. Maistru prelucrarea metalelor prin aşchiere x MECANICĂ
liceal / Mecanică (MAIŞTRI
26. Mecanică de întreţinere şi reparare a utilajelor x
Anul de agricolă) INSTRUCTORI)
27. Prelucrător tehnici de precizie x
completare/ 28. Proiectant în industria construcţiilor de maşini x
(programa aprobată prin
1.1. Mecanică ordinul ministrului
Şcoala de arte şi 4. Pregătire - 29. Proiectări maşini, utilaje şi instalaţii x educaţiei şi cercetării
meserii din instruire 30. Reglarea, exploatarea şi întreţinerea, repararea maşinilor şi utilajelor x nr. 5287 / 2004)
învăţământul practică 31. Tehnician pentru industria construcţiilor de maşini x
special*** (Mecanică /
32. Tehnician proiectant pentru industria construcţiilor de maşini x
Mecanică în
33. Tehnician control nedistructiv x
construcţii)
34. Tehnolog prelucrări la rece x
5. Pregătire - 35. Tehnolog prelucrător la rece x
instruire 36. Tehnologia sudurii x
practică 37. Maistru mecanic motoare cu combustie internă x
(Mecanică / 38. Maistru mecanic auto x
Mecanică nave) 39. Mecanic autovehicule x
40. Mecanic maşini şi utilaj auto x
6. Pregătire - 41. Lăcătuş mecanic auto x
instruire 42. Maistru lăcătuş mecanic vagoane x
practică 43. Maistru lăcătuş mecanic pentru construcţii x
(Mecanică / 44. Lăcătuş mecanic pentru construcţii x
Petrol şi gaze) 45. Tehnologia construcţiilor de maşini x x x
46. Maşini - unelte şi scule x x
47. Mecanică fină x x
48. Maşini hidraulice şi pneumatice x x
49. Utilajul şi tehnologia sudării x
50. Motoare termice x
51. Mecatronică x
52. Utilaje şi instalaţii de proces x
53. Echipamente de proces x
54. Utilaj chimic şi petrochimic x
55. Utilaj tehnologic chimic x
56. Utilaje şi instalaţii portuare x
350

57. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară x


58. Utilaj petrolier x
59. Utilaj tehnologic petrolier x
60. Utilaj tehnologic petrolier de schelă x
61. Utilaj tehnologic x x
62. Utilaj tehnologic pentru industria uşoară x
63. Utilaj chimic x
64. Utilaj pentru industria lemnului x
65. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
66. Utilaj tehnologic petrochimie şi de rafinării x
67. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
68. Instalaţii frigorifice x
69. Roboţi industriali x
70. Maşini şi instalaţii miniere x x
71. Mecanică şi inginerie mecanică x
72. Construcţii aerospaţiale x
1. Pregătire - 73. Sisteme de propulsie x
instruire 74. Tribologie x
practică (Mecanică) 75. Maşini unelte x
76. Aeronave x
2. Pregătire - 77. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
instruire 78. Ingineria sistemelor de producţie x
practică (Mecanică /
79. Maşini şi echipamente termice x
Metalurgie)
80. Maşini termice x
81. Tehnologia sudării x x x
3. Pregătire -
instruire 82. Ingineria sudării x
Învăţământ practică (Mecanică / 83. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x MECANICĂ
liceal / Mecanică agricolă) 84. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x (MAIŞTRI
Anul de 85. Utilaje pentru textile şi pielărie x INSTRUCTORI)
completare/ 4. Pregătire - 86. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x (programa aprobată prin
1.1. Mecanică
Şcoala de arte instruire 87. Maşini şi echipamente miniere x ordinul ministrului
şi meserii din practică (Mecanică / 88. Inginerie mecanică x educaţiei şi cercetării
învăţământul Mecanică în 89. Inginerie mecanică (în limbi străine) x nr. 5287 / 2004)
special*** construcţii) 90. Maşini şi sisteme de producţie x
91. Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelor x
5. Pregătire - 92. Autovehicule rutiere x x
instruire 93. Automobile x x
practică (Mecanică / 94. Aeronave şi motoare de aviaţie x
Mecanică nave) 95. Productică x
96. Inginerie economică în domeniul mecanic x
6. Pregătire -
97. Utilaj tehnologic minier x
instruire
practică 98. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei x
(Mecanică / Petrol şi 99. Mecanică aplicată x
gaze) 100. Design industrial x
101. Design industrial – product design x
102. Ingineria şi managementul calităţii x
103. Inginerie chimică (absolvenţi din profilul Mecano - chimic) x
104. Frigotehnie x
105. Inginerie medicală x
106. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
107. Tehnologia prelucrării la rece x
108. Tehnologii de mecanică fină x
109. Tehnologia prelucrării materialelor x
110. Tehnologia prelucrării metalelor x
111. Utilaj pentru industria lemnului x
112. Exploatarea maşinilor şi utilajelor x
113. Exploatarea maşinilor textile x
114. Exploatarea echipamentelor turistice x
115. Design industrial x
116. Tehnologia construcţiilor de maşini grele x
351

117. Maistru modelor pentru turnătorie x


118. Maistru furnalist x
119. Maistru la producerea metalelor neferoase x
120. Maistru oţelar x
121. Maistru laminator x
122. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs x
123. Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive x
124. Maistru miner x
125. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase x
1. Pregătire - 126. Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale x
instruire 127. Maistru la prepararea substanţelor minerale utile x
practică (Mecanică) 128. Laminare - Trefilare x
129. Turnarea metalelor x x
2. Pregătire - 130. Prepararea substanţelor minerale utile x
instruire 131. Exploatări miniere subterane şi la zi x
practică (Mecanică / 132. Exploatări miniere subterane x
Metalurgie) 133. Deformări plastice şi tratamente termice x x
134. Metalurgie extractivă x
3. Pregătire - 135. Ştiinţa şi ingineria materialelor x
instruire 136. Ingineria proceselor siderurgice x
practică (Mecanică / 137. Prelucrări metalurgice x MECANICĂ
Învăţământ Mecanică agricolă)
liceal / 138. Elaborarea fontei şi a oţelului x (MAIŞTRI
Anul de 139. Metalurgie- turnătorie x INSTRUCTORI)
4. Pregătire - 1.2. Mecanică / (programa aprobată prin
completare/ Şcoala 140. Metalurgie neferoasă x
de arte şi meserii instruire Metalurgie ordinul ministrului
141. Mine x
din învăţământul practică (Mecanică / educaţiei şi cercetării
Mecanică în 142. Ştiinţa materialelor x nr. 5287 / 2004)
special***
construcţii) 143. Furnale şi oţeluri x
144. Furnale şi oţelării x x
5. Pregătire - 145. Prelucrări plastice şi tratamente termice x
instruire 146. Inginerie minieră x
practică (Mecanică / 147. Ingineria materialelor x
Mecanică nave) 148. Ingineria materialelor (în limbi străine) x
149. Ingineria proceselor metalurgice x
6. Pregătire - 150. Ingineria procesării materialelor x
instruire 151. Turnătorie x x
practică 152. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x
(Mecanică / Petrol şi 153. Utilaje pentru prelucrări la cald x
gaze) 154. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x
155. Exploatări miniere în subteran x
156. Exploatări miniere la zi x
157. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
158. Siderurgie x
159. Controlul proceselor metalurgice x
160. Tehnologii metalurgice x
161. Tehnologii în industria extractivă x
162. Materiale şi defectoscopie x
163. Mine x
352

164. Maistru mecanic agricol x


165. Tractoare x
166. Mecanică agricolă x
167. Maşini şi instalaţii agricole x
168. Construcţii de maşini agricole x
169. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x
170. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x
1.3. Mecanică / 171. Automobile şi tractoare x
Mecanică 172. Blindate, automobile şi tractoare x
1. Pregătire - agricolă 173. Exploatarea fermelor agricole x
instruire Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală
174. x
practică (Mecanică) şi zootehnică
Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi
175. x
2. Pregătire - zootehnice
instruire 176. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x
practică (Mecanică / 177. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
Metalurgie) 178. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
179. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente x
3. Pregătire - 180. Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii x
instruire 181. Lăcătuş mecanic pentru construcţii x
Învăţământ practică (Mecanică / 182. Maistru lăcătuş mecanic pentru construcţii x MECANICĂ
liceal / Mecanică agricolă) (MAIŞTRI
Anul de 183. Topografie minieră x x
INSTRUCTORI)
completare/ 184. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x (programa aprobată prin
4. Pregătire -
Şcoala de arte 1.4. Mecanică / 185. Maşini şi utilaje pentru construcţii x x ordinul ministrului
şi meserii din instruire
Mecanică în 186. Topografie x x educaţiei şi cercetării
învăţământul practică (Mecanică / nr. 5287 / 2004)
construcţii 187. Material rulant x
special*** Mecanică în construcţii)
188. Material rulant de cale ferată x
5. Pregătire - 189. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x x
instruire 190. Utilaje pentru construcţii x
practică (Mecanică / 191. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
Mecanică nave) 192. Mecanizarea construcţiilor x
193. Utilaj tehnologic pentru construcţii x x
6. Pregătire - 194. Maistru construcţii navale x
instruire 195. Lăcătuş constructor naval x
practică 196. Mecanică nave x
(Mecanică / Petrol şi 197. Nave şi instalaţii de bord x
gaze) 198. Mecanica aeronave si motoare x
199. Nave - Construcţii corp nave x
1.5. Mecanică/ 200. Echipamente navale x
Mecanică nave 201. Instalaţii navale de bord x x
202. Nave şi inginerie oceanică x
203. Nave x
204. Construcţii navale x
205. Construcţii şi montaje nave x
206. Construcţii şi montaj de nave x
207. Instalaţii şi echipamente navale x
353
1. Pregătire - 208. Maistru pirotehnist x
instruire 209. Maistru sondor la forajul sondelor x
practică (Mecanică) 210. Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde x
211. Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului x
2. Pregătire - 212. Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor x
instruire 213. Maistru mecanic utilaj foraj extracţie x
practică (Mecanică / 214. Maistru foraj extracţie x
Metalurgie) 215. Mecanic maşini utilaje foraj extracţie x
216. Utilaj petrolier de foraj extracţie x
3. Pregătire -
217. Utilaj pentru transportul si depozitarea produselor petroliere x
instruire
Învăţământ 218. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
practică (Mecanică / MECANICĂ (MAIŞTRI
liceal / Mecanică agricolă) 219. Inginerie de petrol şi gaze x
Anul de 220. Forajul sondelor şi exploatarea x INSTRUCTORI)
completare/ 1.6. Mecanică / (programa aprobată prin ordinul
4. Pregătire - 221. Zăcăminte de petrol şi gaze x ministrului educaţiei şi cercetării
Şcoala de arte şi Petrol şi gaze 222. Maşini şi utilaje pentru schelă x
meserii din instruire nr. 5287 / 2004)
învăţământul practică (Mecanică / 223. Utilaje petroliere şi petrochimice x
special*** Mecanică în construcţii) 224. Maşini şi utilaje petroliere pentru schelă x
225. Forajul sondelor si exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x x
5. Pregătire - 226. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
instruire 227. Utilaj chimic şi petrochimic x
practică (Mecanică / 228. Utilaj chimic, petrochimic şi petrolier x
Mecanică nave) 229. Foraj şi extracţie x
230. Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale x
6. Pregătire -
instruire
practică 231. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x x
(Mecanică / Petrol şi
gaze)
232. Tehnician electromecanic x
233. Tehnician mecatronist în informatică industrială x
234. Tehnician în mecatronică aplicată x
235. Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
1. Pregătire - 236. Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizare x
instruire 237. Maistru electromecanic staţii de pompare x
practică 238. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control x
(Electrotehnică,
239. Electromecanic comunicare la mare distanţă x
Electromecanică /
240. Electromecanic de mină x
Electromecanică)
241. Electromecanic montator întreţinere şi reparaţii maşini şi aparate electrice x
Electromecanic pentru echipamente şi aparate de măsură şi automatizări din industria ELECTROTEHNICĂ,
2. Pregătire - 242. x ELECTROMECANICĂ,
instruire metalurgică
Învăţământ 2.1. Electrotehnică, ENERGETICĂ
liceal / practică 243. Electromecanic vagoane x (MAIŞTRI
Anul de
Electromecanică / Electromecanic pentru întreţinerea şi exploatarea agregatelor automatizate în industria INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, 244. x
completare Electromecanică materialelor de construcţii (programa aprobată prin
Electromecanică /
Electrotehnică) 245. Maistru electromecanic x ordinul ministrului educaţiei
246. Maistru electromecanic de mină x şi cercetării nr. 5287 / 2004)
3. Pregătire - 247. Tehnician electromecanic echipamente automatizări pentru industria metalurgică x
instruire 248. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x
practică (Energetică / 249. Tehnician electromecanic maşini şi utilaje x
Electroenergetică, 250. Tehnician electromecanic pentru echipamente, aparate, automatizări în industria metalurgică x
Termoenergetică, 251. Tehnician electromecanic utilaje căi ferate x
Hidroenergetică) 252. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control termotehnic x
253. Maistru electromecanic auto x
254. Tehnician electromecanic auto x
255. Electromecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje x
256. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x
354
257. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x
258. Electromecanică T.T. x
259. Electromecanic pentru instalaţii de măsură şi automatizare x
260. Maistru electromecanic locomotive x
261. Maistru electromecanic locomotive şi vagoane x
262. Electromecanică x x
263. Electromecanică (în limbi străine) x
264. Electromecanică petrol şi gaze x
2.1. Electrotehnică, 265. Electromecanică minieră x x
Electromecanică / 266. Ingineria sistemelor electromecanice x
Electromecanică 267. Tracţiune electrică x
268. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
269. Electromecanică tehnologică x x
270. Electromecanică navală x x
271. Electromecanică petrolieră x
272. Echipamente electrocasnice x
273. Exploatare maşini şi utilaje x
274. Mecatronică x
275. Roboţi industriali x
1. Pregătire -
276. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate electrice x
instruire
277. Electrician în construcţii x
practică
(Electrotehnică, 278. Electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze x
Electromecanică / 279. Instalaţii electrice în construcţii x
Electromecanică) 280. Tehnician electrician montator şi întreţinere x
281. Maistru instalaţii electrice în construcţii x ELECTROTEHNICĂ,
2. Pregătire - 282. Montator întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizare x ELECTROMECANICĂ,
instruire 283. Tehnician electrician montator şi de întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizări x ENERGETICĂ
Învăţământ (MAIŞTRI
practică 284. Tehnician metrolog x
liceal / INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, 285. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x (programa aprobată prin
Anul de
Electromecanică / 286. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice x ordinul ministrului
completare
Electrotehnică) 287. Maistru electrician în construcţii x educaţiei şi cercetării
288. Maşini electrice x x nr. 5287 / 2004)
3. Pregătire - 289. Aparate electrice x x
instruire 290. Acţionări electrice x x
practică 291. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
(Energetică / 292. Electrotehnică x x
Electroenergetică,
2.2. Electrotehnică, 293. Instalaţii electrice si speciale de aviaţie x
Termoenergetică,
Electromecanică / 294. Construcţii electrotehnice x
Hidroenergetică)
Electrotehnică 295. Electrotehnică generală x
296. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
297. Instalaţii şi echipamente navale x
298. Metrologie şi sisteme de măsurare x
299. Inginerie electrică şi calculatoare x
300. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
301. Echipamente şi instalaţii de bord x
302. Inginerie economică în domeniul electric x
303. Inginerie matematică x
304. Instalaţii electrice x x
305. Maşini şi aparate electrice x x
306. Reţele electrice x x
307. Tehnologie electromagnetică x
308. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
309. Metrologie în industria electrică x
310. Electrotehnologii x
311. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
312. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
313. Controlul calităţii şi metrologie x
355
314. Tehnician electroenergetician x
315. Tehnician centrale nuclearo-electrice x
316. Tehnician termoenergetician x
1. Pregătire - 317. Tehnician hidroenergetician x
instruire 318. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x
practică 319. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice x
(Electrotehnică, 320. Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice x
Electromecanică / 321. Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice termotehnic x
Electromecanică) 322. Maistru termoenergetic x
323. Maistru hidroenergetic x ELECTROTEHNICĂ,
2. Pregătire - 324. Electroenergetică x x ELECTROMECANICĂ,
instruire 325. Termoenergetică x x ENERGETICĂ
practică 3. Energetică /
326. Hidroenergetică x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, Electroenergetică,
327. Centrale termoelectrice x (programa aprobată prin ordinul
Electromecanică / Termoenergetică,
328. Centrale hidroelectrice x ministrului educaţiei şi cercetării
Electrotehnică) Hidroenergetică
329. Centrale termice şi hidroelectrice x nr. 5287 / 2004)
330. Centrale nuclearoelectrice x
3. Pregătire -
331. Energetică industrială x x
instruire
332. Energetică x
practică 333. Reţele electrice x x
(Energetică / 334. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
Electroenergetică, 335. Energetică nucleară x
Termoenergetică, 336. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
Hidroenergetică) 337. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
338. Transportul şi distribuţia energiei electrice x
339. Centrale termo- şi hidroelectrice x
340. Centrale termoelectrice x
341. Tehnician electronist – echipamente de automatizare x
342. Tehnician electronist – aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie x
343. Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-video x
344. Tehnician electronist aparatură de electronică profesională x
Învăţământ 345. Tehnician în echipamente de calcul reţele x
liceal / 346. Tehnician echipamente periferice şi birotică x
Anul de 347. Tehnician aparate electromedicale x
completare 348. Tehnician în echipamente biomedicale x
349. Maistru electronist x
350. Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice x
351. Depanare aparate radio şi televizoare x
352. Depanator aparatură electronică audio, video, radio şi televizoare x
353. Depanator radio TV x
354. Electronist depanator aparate de radio şi televizoare x
355. Montator reglor depanator instalaţii de electronică şi curenţi purtători x
356. Montator, reglor şi depanator RTV x
Pregătire - 357. Tehnician echipamente de calcul x
358. Tehnician electronist pentru RTV, automatizări, tehnică de calcul, electronică profesională x ELECTRONICĂ,
instruire AUTOMATIZĂRI
4.1. Electronică şi 359. Electronică x x
practică .
automatizări / 360. Automatizări şi calculatoare x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Electronică şi
automatizări /
Electronică şi 361. Automatizări x x (programa aprobată prin ordinul
automatizări 362. Automatizări industriale x ministrului educaţiei şi cercetării
Electronică şi
363. Radioelectronică (militar) x nr. 5287 / 2004)
automatizări)
364. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
365. Automatică şi informatică industrială x
366. Sisteme cu microprocesoare x
367. Electronică aplicată x x
368. Microelectronică x
369. Automatică x
370. Electronică şi informatică industrială x
371. Radiotehnică x
372. Electronică şi telecomunicaţii x
373. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
374. Microtehnologii x
375. Automatică şi informatică aplicată x
376. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
377. Echipamente şi sisteme electronice militare x
378. Roboţi industriali x
379. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x
380. Automatică şi informatică economică x
356
381. Tehnician electronist – echipamente de telecomunicaţii x
382. Maistru telecomunicaţii x
383. Radio C.M.D. x
384. Radio comunicaţii la mare distanţă x
385. Telecomunicaţii x x x
386. Electromecanică T.T. x
387. Electromecanic comunicare la mare distanţă x
388. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x TELECOMUNICAŢII
Pregătire - 389. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x
Învăţământ (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
instruire
liceal / 4.2. Telecomunicaţii / 390. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x (programa aprobată prin ordinul
practică
Anul de Telecomunicaţii 391. Electronică şi telecomunicaţii x x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
(Telecomunicaţii / 5287 / 2004)
completare 392. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
Telecomunicaţii)
393. Comunicaţii x
394. Comunicaţii (în limbi străine) x
395. Radioelectronică (militar) x
396. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
397. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
398. Telefonie-telegrafie x x
399. Transmisiuni (militar) x
400. Telecomenzi feroviare x
401. Creator – structura şi proiectarea ţesăturilor x
402. Maistru filator x
403. Maistru ţesător x
404. Maistru finisor produse textile x
405. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x
406. Filatură x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
Pregătire - 407. Ţesătorie x FINISAJ TEXTIL (MAIŞTRI
instruire 408. Filatură – Ţesătorie x INSTRUCTORI)
5.1. Textile/ Filatură –
practică 409. Finisaj textil x (programa aprobată prin ordinul
ţesătorie – finisaj
(Textile/ Filatură – 410. Finisare chimică textilă x x ministrului educaţiei şi cercetării
ţesătorie – finisaj) nr. 5287 / 2004)
411. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
412. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x x
413. Tehnologie chimică textilă x
414. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x
415. Tehnologii textile x
416. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
417. Finisarea produselor textile x
418. Creator – structura şi proiectarea tricoturilor x
419. Creator – proiectant îmbrăcăminte x
420. Designer vestimentar x
Învăţământ 421. Maistru tricoter x
liceal / 422. Maistru finisor produse textile x
Anul de 423. Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) x
completare/ 424. Confecţii tricotaje x
Şcoala de arte 425. Creator modă – proiectant îmbrăcăminte x
şi meserii din 426. Proiectant îmbrăcăminte x
învăţământul 427. Tehnician proiectant îmbrăcăminte x
special*** 428. Confecţii textile x
429. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x
430. Proiectarea îmbrăcămintei x CONFECŢII TEXTILE –
Pregătire - TRICOTAJE – FINISAJ
431. Confecţii textile x
instruire TEXTIL (MAIŞTRI
5.2. Textile/ Tricotaje 432. Confecţii - Textile x
practică INSTRUCTORI)
şi confecţii textile, 433. Tricotaje x
(Textile/ Tricotaje (programa aprobată prin ordinul
finisaj 434. Finisaj textil x
şi confecţii textile, ministrului educaţiei şi cercetării
finisaj) 435. Finisare chimică textilă x x nr. 5287 / 2004)
436. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x
437. Ingineria confecţiilor textile x
438. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
439. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x x
440. Tehnologia tricoturilor x
441. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x
442. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x
443. Tricotaje - Confecţii x
444. Tricotaje – Confecţii textile x
445. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x x
446. Tricotaje, confecţii textile x
447. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
448. Tehnologie chimică textilă x
357
449. Creator-proiectant articole din piele şi înlocuitori x
450. Designer vestimentar x
451. Maistru tăbăcar x
452. Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) x
453. Maistru marochiner x
454. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x
455. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
Pregătire - 456. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x (MAIŞTRI
instruire 457. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x INSTRUCTORI)
5.3. Pielărie /
practică 458. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x (programa aprobată prin ordinul
Confecţii piele
(Pielărie / Confecţii 459. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x ministrului educaţiei şi cercetării
piele) 460. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x nr. 5287 / 2004)
461. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x
462. Confecţii din piele şi înlocuitori x
463. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
464. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x
465. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x
466. Tehnologia confecţiilor din piele x
467. Tăbăcărie x
468. Normator în construcţii x
469. Topograf în construcţii x
470. Tehnician devize şi măsurători în construcţii x
471. Desenator în construcţii şi arhitectură x
472. Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii x
473. Laborant pentru construcţii x
474. Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri x
475. Topograf de mină x
Învăţământ
liceal / 476. Tehnician lucrări geologice şi geofizice x
Anul de 477. Tehnician edilitar x
completare/ 478. Tehnician construcţii hidrotehnice x
Şcoala de arte 479. Antreprenor în construcţii x
şi meserii din 480. Tehnician drumuri şi poduri x
învăţământul 481. Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului x
special*** 482. Tehnician cadastru funciar-topograf x
483. Maistru construcţii hidroenergetice x
484. Maistru construcţii civile, industriale şi agricole x
485. Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii x CONSTRUCŢII
Pregătire - 486. Construcţii structuri x (MAIŞTRI
instruire 6.1. Construcţii şi 487. Finisaje în construcţii x INSTRUCTORI)
practică lucrări publice/ (programa aprobată prin ordinul
488. Sistematizare x ministrului educaţiei şi cercetării
(Construcţii şi Construcţii 489. Structuri în construcţii x nr. 5287 / 2004)
lucrări publice/ 490. Tehnician proiectant în construcţii x
Construcţii) 491. Maistru construcţii civile şi industriale x
492. Maistru constructor finisor x
493. Maistru construcţii si instalaţii x
494. Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri x
495. Tehnician hidrolog x
496. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x x
497. Geodezie x
498. Construcţii civile, industriale şi agricole x x
499. Construcţii hidrotehnice x x
500. Inginerie matematică x
501. Cadastru x x
502. Topografie minieră x x
503. Topografie x
504. Construcţii miniere x
505. Inginerie civilă x
506. Inginerie civilă (în limbi străine) x
507. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x
508. Organizarea şi economia construcţiilor x x
509. Drumuri şi poduri x x
358
510. Îmbunătăţiri funciare x x
511. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor x
512. Tehnica edilitară x x
513. Tehnologia construcţiilor x x
514. Căi ferate, drumuri şi poduri x CONSTRUCŢII
Pregătire - 515. Construcţii şi fortificaţii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
instruire 6.1. Construcţii şi (programa aprobată prin ordinul
516. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
practică lucrări publice/ ministrului educaţiei şi cercetării
517. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x
(Construcţii şi Construcţii nr. 5287/ 2004)
lucrări publice/ 518. Inginerie economică în construcţii x
Învăţământ Construcţii) 519. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
liceal / 520. Lucrări edilitare x
Anul de 521. Căi ferate şi lucrări de artă x
completare/ 522. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x
Şcoala de arte 523. Amenajarea teritoriului agricol x
şi meserii din 524. Construcţii şi întreţinere feroviară x
învăţământul 525. Tehnician instalaţii în construcţii x
special*** 526. Maistru instalator în construcţii x
Pregătire - 527. Instalaţii încălziri centrale tehnico-sanitare x
instruire 528. Maistru pentru instalaţii tehnico-sanitare x INSTALAŢII PENTRU
6.2 Construcţii şi CONSTRUCŢII
practică 529. Tehnician proiectant pentru instalaţii în construcţii x
lucrări publice/ (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Construcţii şi 530. Instalaţii pentru construcţii x
lucrări publice/
Instalaţii pentru (programa aprobată prin ordinul
531. Maistru construcţii si instalaţii x
Instalaţii pentru construcţii ministrului educaţiei şi cercetării
532. Instalaţii pentru construcţii x nr. 5287/ 2004)
construcţii) 533. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x
534. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x
535. Instalaţii x
536. Tehnician chimist de laborator x
537. Maistru protecţii anticorosive x
538. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale x
539. Maistru pentru tehnologia chimică organică x
540. Maistru pentru tehnologia chimică anorganică x
541. Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie x
542. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului x
543. Maistru pentru tehnologia maselor plastice x
544. Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor, firelor chimice şi artificiale x
545. Operator la fabricarea şi prelucrarea polimerilor x
546. Maistru industria celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
547. Tehnician chimist x
548. Chimie industrială – inginerie chimică x
549. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x x
Pregătire - 550. Tehnologia substanţelor organice x x
instruire 551. Tehnologia compuşilor macromoleculari x x CHIMIE INDUSTRIALĂ
Învăţământ practică 7.1.Chimie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
liceal / 552. Petrochimie x
(Chimie (programa aprobată prin ordinul
Anul de
industrială / Chimie 553. Petrochimie şi carbochimie x ministrului educaţiei şi cercetării
completare industrială / industrială 554. Chimie alimentară x x nr. 5287/ 2004)
Chimie 555. Tehnologie chimică anorganică x x
industrială) 556. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
557. Inginerie chimică x
558. Inginerie chimică (în limbi străine) x
559. Tehnologia substanţelor anorganice x x
560. Ingineria prelucrării produselor naturale x
561. Inginerie biochimică x
562. Tehnologia materialelor de construcţii x x
563. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x x
564. Tehnologie chimică organică x x
565. Tehnologie chimică x x
566. Tehnologia maselor plastice x
567. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
568. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x
569. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
570. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
359

Pregătire - 571. Ingineria şi chimia substanţelor organice x


instruire 572. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
7.1.Chimie
practică 573. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
industrială / Chimie
(Chimie 574. Tehnologii carbochimice x
industrială
industrială / Chimie 575. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
industrială) 576. Informatica sistemelor chimice x
577. Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii x
578. Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment x
579. Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii x
CHIMIE INDUSTRIALĂ
580. Maistru ceramist (ceramică brută) x
Învăţământ (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
581. Maistru ceramist (ceramică fină) x (programa aprobată prin ordinul
liceal / Pregătire - 582. Maistru sticlar x ministrului educaţiei şi cercetării
Anul de instruire nr. 5287/ 2004)
completare 583. Maistru la fabricarea lianţilor x
practică 7.2. Chimie
584. Chimie industrială – inginerie chimică x
(Chimie industrială / Materiale
585. Tehnologie chimică anorganică x x
industrială / de construcţii
Materiale de 586. Inginerie chimică x
construcţii) 587. Inginerie chimică (în limbi străine) x
588. Tehnologia substanţelor anorganice x x
589. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
590. Tehnologia materialelor de construcţii x x
591. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x x
592. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
593. Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare x
594. Tehnician dietetician x
595. Maistru în industria alimentară x
596. Laborant în industria alimentară x
597. Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare x
598. Controlul calităţii produselor agricole x
599. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
600. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
601. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
602. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
Învăţământ 603. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
liceal / Pregătire - INDUSTRIE
instruire 604. Biotehnologie aplicată x
Anul de 8.1 Industrie ALIMENTARĂ
completare/ practică 605. Chimie alimentară x x
alimentară/Industria 606. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Şcoala de arte (Industrie (programa aprobată prin ordinul
şi meserii din alimentară 607. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
alimentară/Industria ministrului educaţiei şi cercetării
învăţământul alimentară) 608. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x nr. 5287/ 2004)
special*** 609. Industrii alimentare x
610. Tehnologia produselor alimentare x x
611. Tehnologii alimentare x x
612. Extracte şi aditivi agroalimentari x
613. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
614. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
615. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
616. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
617. Ingineria produselor alimentare x
618. Managementul prelucrării produselor alimentare x
619. Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare x
360
620. Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x
621. Maistru la industrializarea cărnii x
622. Maistru în industria alimentară x
623. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
624. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
625. Chimie alimentară x x
626. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
627. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
Pregătire - 628. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
instruire 629. Industrii alimentare x
practică 8.2. Industrie
630. Tehnologia produselor alimentare x x
(Industrie alimentară/
631. Tehnologii alimentare x x
alimentară/ Industrializarea cărnii
Industrializarea 632. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
cărnii) 633. Ingineria produselor alimentare x
634. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
635. Pescuit şi acvacultură x
636. Piscicultură x
637. Pescuit oceanic x
638. Managementul prelucrării produselor alimentare x
639. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
640. Tehnologia cărnii şi produselor din carne x
641. Industrii alimentare de origine animală x
642. Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x
643. Maistru la industrializarea laptelui x
644. Maistru în industria alimentară x
Învăţământ 645. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
liceal / 646. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Anul de 647. Chimie alimentară x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
completare/ Pregătire - 648. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programa aprobată prin ordinul
Şcoala de arte instruire 649. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x ministrului educaţiei şi cercetării
şi meserii din 8.3. Industrie nr. 5287/ 2004)
practică 650. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
învăţământul alimentară/
(Industrie 651. Industrii alimentare x
special*** Industrializarea
alimentară/ 652. Tehnologia produselor alimentare x x
laptelui
Industrializarea 653. Tehnologii alimentare x x
laptelui) 654. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
655. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
656. Ingineria produselor alimentare x
657. Managementul prelucrării produselor alimentare x
658. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
659. Tehnologia laptelui şi produselor lactate x
660. Industrii alimentare de origine animală x
661. Tehnician morărit şi panificaţie x
662. Maistru morar x
663. Maistru în industria alimentară x
664. Tehnician siloz, morărit si procesare nutreţ x
665. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
666. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
Pregătire - 667. Chimie alimentară x x
instruire
668. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
practică 8.4. Industrie
669. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
(Industrie alimentară / Morărit
alimentară / 670. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
Morărit) 671. Industrii alimentare x
672. Tehnologia produselor alimentare x x
673. Tehnologii alimentare x x
674. Morărit şi panificaţie x
675. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
676. Ingineria produselor alimentare x
677. Managementul prelucrării produselor alimentare x
361
678. Tehnician morărit şi panificaţie x
679. Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie x
680. Maistru în industria alimentară x
681. Tehnician pentru panificaţie si produse făinoase x
682. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
683. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
Pregătire - 684. Chimie alimentară x x
instruire
8.5. Industrie 685. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
practică
alimentară / 686. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
(Industrie
Panificaţie 687. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
alimentară /
Panificaţie) 688. Industrii alimentare x
689. Tehnologia produselor alimentare x x
690. Tehnologii alimentare x x
691. Morărit şi panificaţie x
692. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
693. Ingineria produselor alimentare x
694. Managementul prelucrării produselor alimentare x
695. Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor x
696. Maistru în industria alimentară x
697. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
698. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
Pregătire - 699. Chimie alimentară x x
instruire 700. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
8.6. Industrie
practică 701. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
alimentară/
(Industrie 702. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
Industrializarea
alimentară/ 703. Industrii alimentare x
Învăţământ legumelor şi INDUSTRIE
liceal / Industrializarea 704. Tehnologia produselor alimentare x x
fructelor ALIMENTARĂ (MAIŞTRI
Anul de legumelor şi 705. Tehnologii alimentare x x
completare/ fructelor) 706. Controlul şi expertiza produselor alimentare x INSTRUCTORI)
Şcoala de arte 707. Ingineria produselor alimentare x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
şi meserii din 708. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
învăţământul nr. 5287/ 2004)
709. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
special***
710. Managementul prelucrării produselor alimentare x
711. Maistru în industria alimentară fermentativă x
712. Maistru în industria alimentară x
713. Tehnician în industria alimentară fermentativă x
714. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
715. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
Pregătire - 716. Chimie alimentară x x
instruire 717. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
practică 8.7. Industrie 718. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
(Industrie alimentară/ Industrie 719. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
alimentară/ alimentară 720. Industrii alimentare x
Industrie fermentativă 721. Tehnologia produselor alimentare x x
alimentară 722. Tehnologii alimentare x x
fermentativă) 723. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
724. Ingineria produselor alimentare x
725. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
726. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
727. Tehnologia vinului şi a produselor derivate x
728. Managementul prelucrării produselor alimentare x
729. Maistru în industria alimentară extractivă x
Pregătire -instruire 730. Maistru în industria alimentară x
practică (Industrie
8.8. Industrie 731. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
alimentară/
alimentară/ Industrie 732. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
Industrie
alimentară extractivă 733. Chimie alimentară x x
alimentară
extractivă) 734. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
735. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
362
736. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
Învăţământ 737. Industrii alimentare x
liceal / 738. Tehnologia produselor alimentare x x
Pregătire -instruire INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Anul de 739. Tehnologii alimentare x x
practică (Industrie 8.8. Industrie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
completare/ 740. Tehnologii extractive în industria alimentară x
alimentară/ Industrie alimentară/ Industrie (programa aprobată prin ordinul
Şcoala de arte 741. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
alimentară alimentară extractivă ministrului educaţiei şi cercetării
şi meserii din 742. Ingineria produselor alimentare x
extractivă) nr. 5287/ 2004)
învăţământul 743. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
special*** 744. Extracte şi aditivi agroalimentari x
745. Managementul prelucrării produselor alimentare x
746. Tehnician conservarea cerealelor şi prepararea nutreţurilor combinate x
747. Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a solurilor x
748. Tehnician protecţia plantelor x
749. Tehnician controlul calităţii produselor agricole x
750. Maistru agronom x
751. Agroturism montan x
752. Maistru în domeniul agricol x
753. Tehnician activităţi de agroturism montan x
754. Coordonator activităţi agroturism montan x
755. Tehnician cadastru funciar-topograf x
Pregătire -instruire 756. Agricultură x
practică 9.1. Agricultură, 757. Horticultură x
(Agricultură, Horticultură/ 758. Agromontanologie x
Horticultură/ Agricultură 759. Pedologie - Agrochimie x
Agricultură) 760. Inginerie genetică în agricultură x
761. Biologie - Agricultură x
762. Montanologie x
763. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x AGRICULTURĂ,
764. Agronomie x HORTICULTURĂ (MAIŞTRI
765. Ştiinţele solului x
INSTRUCTORI)
766. Agricultură – Inginerie managerială x
767. Inginerie economică în agricultură x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
768. Inginerie managerială x
nr. 5287/ 2004)
769. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
770. Protecţia plantelor x
771. Tehnician protecţia plantelor x
Învăţământ 772. Maistru horticultor x
liceal / 773. Agroturism montan x
Anul de 774. Agricultură x
completare 775. Horticultură x
776. Agromontanologie x
777. Pedologie - Agrochimie x
Pregătire -instruire
778. Inginerie genetică în agricultură x
practică 9.2. Agricultură,
779. Biologie - Agricultură x
(Agricultură, Horticultură/
780. Agronomie x
Horticultură/ Horticultură
781. Agricultură – Inginerie managerială x
Horticultură)
782. Peisagistică x x
783. Arhitectura peisajului x
784. Legumicultură şi floricultură x
785. Protecţia plantelor x
786. Legumicultură - Floricultură x
787. Viticultură - Pomicultură x
788. Pomicultură şi viticultură x
789. Maistru zootehnist x
790. Veterinar x x
791. Medicină veterinară x
792. Zootehnie x
ZOOTEHNIST-
Pregătire -instruire VETERINAR (MAIŞTRI
practică . 793. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
10.1. Zootehnist- 794. Biotehnologii medical - veterinare x INSTRUCTORI)
(Zootehnist-
Veterinar/ 795. Biotehnologii ( în agricultură) x (programa aprobată prin ordinul
Veterinar/
Zootehnist-Veterinar 796. Biotehnologii în zootehnie x ministrului educaţiei şi cercetării
Zootehnist-
797. Biotehnologii agricole x nr. 5287/ 2004)
Veterinar)
798. Creşterea animalelor x
799. Igienă şi laborator veterinar x
800. Clinică şi farmacie veterinară x
801. Tehnică veterinară x
363
802. Maistru piscicultor – pescar x
803. Zootehnie x PISCICULTOR (MAIŞTRI
Pregătire -instruire 804. Tehnică piscicolă x INSTRUCTORI)
10.2. Zootehnist-
practică (Zootehnist-
Veterinar/ 805. Tehnologii piscicole x (programa aprobată prin ordinul
Veterinar/ 806. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x ministrului educaţiei şi cercetării
Piscicultor
Piscicultor) 807. Pescuit şi acvacultură x nr. 5287/ 2004)
808. Piscicultură x
809. Pescuit oceanic x
810. Tehnician exploatări forestiere x
811. Tehnician silvic-exploatare x
812. Maistru exploatări şi transporturi forestiere x
813. Exploatarea şi transportul lemnului x SILVICULTURĂ (MIAŞTRI
814. Tehnician silvic x INSTRUCTORI)
Pregătire -instruire 815. Tehnician în comercializarea produselor forestiere x
practică 11.Silvicultură/ (programa aprobată prin ordinul
816. Silvicultură x
(Silvicultură/ Silvicultură ministrului educaţiei şi cercetării
817. Exploatări forestiere x
Silvicultură) nr. 5287/ 2004)
818. Silvicultură şi exploatări forestiere x
819. Tehnica culturilor silvice x
820. Tehnologii de exploatare forestieră x
821. Tehnologia exploatărilor forestiere x
822. Cinegetică x
823. Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere x
824. Tehnician produse finite din industria lemnului x
825. Normator în industria lemnului x
826. Asistent de gestiune în industria lemnului x
827. Designer în industria lemnului x
828. Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei x
829. Maistru fabricarea cherestelei x
830. Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului x
831. Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn x
832. Maistru tâmplar mobilă şi binale x
Pregătire -instruire 833. Fabricarea cherestelei şi a mobilei x
Învăţământ 12. Prelucrarea 834. Produse semifinite din lemn x PRELUCRAREA LEMNULUI
liceal / practică
lemnului/ 835. Tehnician organizarea şi normarea muncii pentru industria lemnului x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Prelucrarea
Anul de prelucrarea 836. Tehnologia produselor semifabricate superioare din lemn x (programa aprobată prin ordinul
lemnului/
completare lemnului 837. Finisarea produselor din lemn x ministrului educaţiei şi cercetării
prelucrarea
838. Maistru fabricarea produselor finite din lemn x nr. 5287/ 2004)
lemnului)
839. Maistru modelor pentru turnătorie x
840. Tehnician produse finite din lemn x
841. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
842. Industria lemnului x x
843. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x
844. Mobilă şi produse finite din lemn x
845. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x
846. Prelucrarea lemnului x
847. Industrializarea lemnului x x
848. Tehnologia prelucrării lemnului x x
849. Asistent de gestiune (financiar-contabilă) x
850. Operator economic diriginte oficiu poştal x
851. Studii comerciale şi financiar-bancare x
852. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
853. Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
854. Finanţe – contabilitate x x
855. Finanţe şi bănci x
Pregătire - 856. Contabilitate şi informatică de gestiune x POŞTĂ
instruire practică 13.1. Economic, 857. Gestiune, contabilitate şi control financiar x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Economic, administrativ, 858. Management x (programa aprobată prin ordinul
administrativ, comerţ şi servicii/ 859. Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x ministrului educaţiei şi cercetării
comerţ şi servicii/ Poştă 860. Administraţie publică x nr. 5287/ 2004)
Poştă) 861. Relaţii economice internaţionale x
862. Economia întreprinderii x
863. Cibernetică şi previziune economică x
864. Planificare şi cibernetică economică x
865. Cibernetică economică x
866. Cibernetică şi informatică economică x
867. Informatică economică x
868. Marketing x
869. Comerţ x
364
870. Inginerie economică x
871. Merceologie x
872. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
873. Economie agrară şi contabilitate x
874. Economie agroalimentară x
875. Economia agroalimentară şi a mediului x
876. Finanţe şi asigurări x
877. Gestiunea afacerilor x
878. Bănci şi burse de valori x
879. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
880. Contabilitate x
881. Contabilitate şi economie agrară x
882. Economia producţiei agricole şi silvice x
883. Economia producţiei alimentare x
884. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
885. Economia şi gestiunea produselor agroalimentare x
886. Economia turismului x
887. Financiar contabil şi administrativ x
888. Finanţe x
889. Finanţe, bănci, contabilitate x
890. Ingineria şi gestiunea sistemelor agricole x
891. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
892. Inginerie economică în domeniul electric x
893. Inginerie economică în domeniul mecanic x
894. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
895. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
896. Inginerie economică şi managementul agroturistic x
897. Inginerie managerială x
898. Management financiar - contabil x
899. Management în industrie x
900. Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x
POŞTĂ
901. Managementul firmei x
Pregătire - (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
902. Managementul sistemelor tehnico economice x
Învăţământ instruire practică (programa aprobată prin ordinul
13.1. Economic, 903. Marketing şi economia serviciilor x
liceal / (Economic, ministrului educaţiei şi cercetării
administrativ, comerţ şi 904. Turism – servicii x
Anul de administrativ, nr. 5287/ 2004)
servicii/ Poştă 905. Contabilitate şi gestiune financiară x
completare comerţ şi servicii/
906. Gestiune economică şi teritorială x
Poştă)
907. Economia întreprinderii (în limbi străine) x
908. Agricultură – Inginerie managerială x
909. Inginerie economică în agricultură x
910. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
911. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
912. Inginerie şi management agroturistic x
913. Managementul afacerilor x
914. Administrarea afacerilor x
915. Asistenţă managerială x
916. Management economico – financiar (militar) x
917. Managementul organizaţiei (militar) x
918. Management social x
919. Management financiar contabil şi administrativ x
920. Management – Turism x
921. Finanţe, contabilitate şi informatică x
922. Management şi turism x
923. Statistică şi previziune economică x
924. Statistică social-economică x
925. Finanţe, contabilitate, informatică x
926. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
927. Inginerie economică în construcţii x
928. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
929. Inginerie economică industrială x
930. Finanţe şi gestiunea afacerilor x
931. Finanţe şi contabilitate x
932. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
933. Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
934. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
935. Economia şi dreptul afacerilor x
936. Economie mondială x
937. Gestiunea financiară a întreprinderii x
938. Management - Marketing x
365

939. Management şi marketing x


940. Marketing şi economia afacerilor x
941. Informatică şi contabilitate x
942. Expertize contabile şi control financiar x
943. Economie generală x
944. Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x
945. Economia mediului x x
946. Economie şi sociologie rurală x
947. Ştiinţe economice x
948. Politici economice x
949. Tranzacţii internaţionale x
950. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
951. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
952. Comerţ exterior x
953. Managementul afacerilor economice x
954. Management şi marketing în afaceri economice x
955. Marketing şi comerţ exterior x
956. Economia turismului intern şi internaţional x
957. Economia industriei x
958. Relaţii internaţionale şi studii europene x
POŞTĂ
959. Managementul instituţiilor europene x
Pregătire - (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
13.1. Economic, 960. Management turistic şi comercial x
instruire practică
administrativ, 961. Management turistic, hotelier şi comercial x
(programa aprobată prin ordinul
(Economic, ministrului educaţiei şi cercetării
comerţ şi servicii/ 962. Management turistic şi hotelier x
administrativ, comerţ nr. 5287/ 2004)
Poştă 963. Management în comerţ şi turism x
şi servicii/ Poştă)
964. Audit şi control de gestiune x
965. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
966. Management în industrie, construcţii şi transporturi x
967. Management economic** x
968. Finanţe - Credit x
969. Management industrial x
970. Managementul întreprinderii x
Învăţământ 971. Ştiinţe administrative** x
liceal /
972. Merceologie şi managementul calităţii x
Anul de
973. Economia agroalimentară x
completare
974. Ingineria sistemelor de producţie x
975. Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x
976. Economie şi gestiune financiar – bancară** x
977. Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlocie x
978. Contabilitate x
979. Gestiune bancară x
980. Dezvoltare economică regională x
981. Management şi afaceri în agricultură x
982. Economia întreprinderii x
983. Economia comerţului x
984. Comunicaţii şi exploatare poştală x
985. Agent comercial x
986. Asistent de gestiune x
987. Tehnician coordonator activităţi comerciale x
988. Vitrinier decorator x
989. Asistent manager x
990. Asistent manager unităţi comerciale x
991. Conducător unitate comercială x
992. Contabil în industrie şi comerţ x
Pregătire - 993. Contabil pentru comerţ x COMERŢ (MAIŞTRI
13.2. Economic, 994. Funcţionar bancar x INSTRUCTORI)
instruire practică
administrativ,
(Economic,
comerţ
995. Prognoză şi evidenţă x (programa aprobată prin ordinul
administrativ, comerţ 996. Tehnician contabil x ministrului educaţiei şi cercetării
şi servicii / Comerţ
şi servicii / Comerţ şi
şi servicii 997. Comerţ alimentaţie publică x nr. 5287/ 2004)
servicii) 998. Tehnician în comerţ internaţional x
999. Tehnician activităţi comerciale x
1000. Agent expediţie şi logistică x
1001. Tehnician decorator spaţii comerciale x
1002. Marketing x
1003. Comerţ x
1004. Merceologie x
1005. Relaţii economice internaţionale x
1006. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
366
1007. Management x
1008. Gestiunea afacerilor x
1009. Management - Marketing x
1010. Management – Turism x
1011. Management financiar - contabil x
1012. Management turistic şi comercial x
1013. Management turistic, hotelier şi comercial x
1014. Managementul firmei x
1015. Merceologie şi managementul calităţii x
1016. Relaţii comerciale şi financiar – bancare interne şi internaţionale x
1017. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
1018. Management şi turism x
1019. Management şi marketing x
1020. Marketing şi comerţ exterior x
Pregătire - COMERŢ (MAIŞTRI
1021. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
Învăţământ instruire practică 13.2. Economic, INSTRUCTORI)
1022. Managementul comerţului şi turismului x
liceal / (Economic, administrativ, comerţ
1023. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x (programa aprobată prin ordinul
Anul de administrativ, comerţ şi servicii / Comerţ şi ministrului educaţiei şi cercetării
1024. Comerţ exterior x x
completare şi servicii / Comerţ şi servicii nr. 5287/ 2004)
1025. Management economic** x
servicii)
1026. Tranzacţii internaţionale x
1027. Managementul afacerilor x
1028. Managementul afacerilor economice x
1029. Management şi marketing în afaceri economice x
1030. Management economico – financiar (militar) x
1031. Managementul organizaţiei (militar) x
1032. Management financiar contabil şi administrativ x
1033. Marketing şi economia afacerilor x
1034. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
1035. Administrarea afacerilor x
1036. Management în comerţ şi turism x
1037. Marketing şi economia serviciilor x
1038. Managementul întreprinderii x
1039. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1040. Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică x
1041. Asistent manager alimentaţie publică x
1042. Coordonator unităţi comerciale şi de alimentaţie publică x
1043. Tehnician alimentaţie publică x
1044. Tehnician alimentaţie publică şi turism x
1045. Tehnician prestări servicii turistice x
1046. Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare x
1047. Comerţ alimentaţie publică x
1048. Maiştri militari bucătari (militar) x
1049. Tehnician coordonator în unităţile de alimentaţie publică x
1050. Conducător unităţi de alimentaţie publică x
1051. Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare x
1052. Controlul calităţii produselor agricole
Învăţământ 1053. Tehnician nutriţionist x ALIMENTAŢIE
liceal / Pregătire - 1054. Tehnician dietetician x PUBLICĂ (MAIŞTRI
Anul de instruire practică 1055. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x INSTRUCTORI)
14.1. Alimentaţie
completare/ (Alimentaţie 1056. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
Şcoala de arte şi publică şi turism /
publică şi turism / (programa aprobată prin ordinul
Alimentaţie publică 1057. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x ministrului educaţiei şi cercetării
meserii din Alimentaţie 1058. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
publică) nr. 5287/ 2004)
învăţământul 1059. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
special*** 1060. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
1061. Tehnologii alimentare x x
1062. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
1063. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
1064. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
1065. Tehnologia produselor alimentare x x
1066. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
1067. Ingineria produselor alimentare x
1068. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
1069. Economia şi gestiunea produselor agroalimentare x
1070. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
1071. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
1072. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
1073. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
367

1074. Tehnician activităţi de agroturism montan x


1075. Hotelier x
1076. Agent de turism – ghid x
1077. Agroturism montan x
1078. Tehnician activităţi de agroturism montan x
1079. Coordonator activităţi agroturism montan x
1080. Tehnician alimentaţie publică şi turism x
1081. Tehnician prestări servicii turistice x
1082. Turism – Tehnician prestări servicii turistice x
1083. Tehnician prestaţii hoteliere x
1084. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie x
1085. Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii x
1086. Asistent manager unităţi hoteliere x
1087. Economia turismului x
1088. Economia turismului intern şi internaţional x
1089. Management în comerţ şi turism x
1090. Marketing x
1091. Management x
1092. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
1093. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1094. Gestiunea afacerilor x
1095. Management financiar - contabil x
1096. Management turistic şi hotelier x TURISM
1097. Managementul comerţului şi turismului x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Pregătire - 1098. Turism - Servicii x (programa aprobată prin ordinul
instruire practică 14.2. Alimentaţie 1099. Turism şi servicii x ministrului educaţiei şi cercetării
(Alimentaţie publică şi turism / nr. 5287/ 2004)
1100. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
publică şi turism / Turism
1101. Management turistic şi comercial x
Turism)
1102. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
1103. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
1104. Management turistic, hotelier şi comercial x
Învăţământ 1105. Managementul afacerilor în industria hotelieră x
liceal / 1106. Management şi turism x
Anul de 1107. Management - Turism x
completare 1108. Turism x
1109. Management şi marketing x
1110. Management – Marketing x
1111. Marketing şi economia serviciilor x
1112. Inginerie şi management agroturistic x
1113. Managementul afacerilor x
1114. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
1115. Management financiar contabil şi administrativ x
1116. Marketing şi economia afacerilor x
1117. Managementul afacerilor economice x
1118. Management şi marketing în afaceri economice x
1119. Marketing şi comerţ exterior x
1120. Geografia turismului x
1121. Management economic** x
1122. Managementul întreprinderii x
1123. Dezvoltare şi promovare turistică** x
1124. Turism x
1125. Agroturism x
1126. Tehnician instructor auto x
1127. Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale x
1128. Asistent de gestiune în transporturi x
1129. Tehnician electromecanic auto x TRANSPORTURI
Pregătire - 15.1. Transporturi / 1130. Maistru electromecanic auto x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
instruire practică Transporturi rutiere 1131. Maistru auto x (programa aprobată prin ordinul
(Transporturi / 1132. Maistru mecanic motoare cu combustie internă x ministrului educaţiei şi cercetării
Transporturi rutiere) 1133. Maistru mecanic auto x nr. 5287/ 2004)
1134. Mecanic autovehicule x
1135. Mecanic maşini şi utilaj auto x
1136. Mecanic auto x
1137. Maistru militar auto x
1138. Lăcătuş mecanic auto x
368
1139. Autovehicule rutiere x x
1140. Ingineria autovehiculelor x
1141. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x
1142. Tehnica transporturilor x
1143. Automobile x x
1144. Automobile şi tractoare x
1145. Blindate, automobile şi tractoare x
1146. Ingineria sistemelor de circulaţie x
Pregătire - 1147. Ingineria transporturilor x
instruire practică 15.2. Transporturi / 1148. Trafic urban x
(Transporturi / Transporturi 1149. Tehnologia transporturilor x
Transporturi feroviare 1150. Transporturi auto x
feroviare) 1151. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente x
1152. Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri x
1153. Agent feroviar x
1154. Maistru lăcătuş mecanic vagoane x
1155. Maistru electromecanic locomotive x
1156. Maistru electromecanic locomotive şi vagoane x
1157. Electromecanic vagoane x
1158. Material rulant de cale ferată x TRANSPORTURI
1159. Material rulant x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1160. Operator portuar x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.
1161. Exploatarea porturilor şi a navelor x
5287/ 2004)
1162. Mecanică nave x
1163. Navigaţie şi transport fluvial x x
Pregătire - 1164. Navigaţie transport fluvial şi maritim x
Învăţământ instruire practică 15.3. Transporturi / 1165. Navigaţie şi exploatarea navei x
liceal / (Transporturi / Transporturi navale 1166. Navigaţie şi transport maritim x
Anul de Transporturi navale) 1167. Transporturi navale x
completare
1168. Navigaţie x
1169. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x
1170. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x
1171. Exploatări portuare x
1172. Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave x
1173. Aeronautică x
Pregătire - instruire 1174. Aeronave x
practică 15.4. Transporturi /
1175. Maistru construcţii structuri aeronave x
(Transporturi / Transporturi
1176. Inginerie şi management aeronautic x
Transporturi aeronautice
aeronautice) 1177. Aeronave şi motoare de aviaţie x
1178. Aeronave şi armament, rachete (militar) x x
1179. Avioane şi motoare x
1180. Maistru poligraf x TEHNICI POLIGRAFICE
Pregătire - instruire
16.1. Media şi 1181. Tehnician poligraf x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
practică (Media şi
poligrafie / Tehnici (programa aprobată prin ordinul
poligrafie / Tehnici 1182. Tehnici poligrafice x x
poligrafice ministrului educaţiei şi cercetării nr.
poligrafice) 1183. Tehnoredactor x
5287/ 2004)
1184. Operator pre-press x
1185. Operator procesare audio-video x TEHNICI
Pregătire - instruire 1186. Cameraman-fotoreporter x CINEMATOGRAFICE ŞI DE
16.2. Media şi
practică (Media şi 1187. Tehnici cinematografice şi de televiziune x x TELEVIZIUNE
poligrafie / Tehnici
poligrafie / Tehnici 1188. Operatorie de film şi televiziune x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
cinematografice şi
cinematografice şi
de televiziune 1189. Imagine de film şi T.V. x (programa aprobată prin ordinul
de televiziune) 1190. Imagine de film şi televiziune x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
1191. Tehnologii audio, video şi multimedia x 5287/ 2004)
369

1192. Coafor-stilist x
1193. Cosmetician x
1194. Igienă x
1195. Stilist x
1196. Biologie x x
1197. Biologie - Ştiinţe agricole x
1198. Biologie - Chimie x x
Învăţământ 1199. Biologie - Geografie x x ESTETICA ŞI
liceal / 1200. Biologie - Agricultură x ÎNGRIJIREA CORPULUI
Anul de Pregătire - instruire OMENESC
17.1. Estetica şi 1201. Chimie - Biologie x x
completare/ practică (Estetica şi (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
igiena corpului 1202. Geografie - Biologie x x
Şcoala de arte igiena corpului
şi meserii din omenesc)
omenesc 1203. Tehnologia substanţelor organice x x (programa aprobată prin ordinul
1204. Biologie - Geologie x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
învăţământul
1205. Geologie - Biologie x 5287/ 2004)
special***
1206. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
1207. Tehnologie chimică organică x x
1208. Biologie aplicată în agricultură x
1209. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
1210. Inginerie biochimică x
1211. Biochimie x
1212. Biochimie tehnologică x
1213. Asistent medical generalist x ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Pregătire - instruire
17.2. Estetica şi 1214. Asistent medical x GENERALĂ
practică (Estetica şi
igiena corpului 1215. Asistenţă medicală x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
igiena corpului
omenesc / Asistenţă
omenesc / Asistenţă (programa aprobată prin ordinul
medicală generală 1216. Asistenţă medicală generală x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
medicală generală)
5287/ 2004)
1217. Asistent medical generalist x
ASISTENŢĂ MEDICALĂ
1218. Asistent medical x
Pregătire - instruire GENERALĂ
18.1. Sănătate şi 1219. Asistenţă medicală generală x
practică (Asistenţă (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
asistenţă pedagogică / 1220. Medicină generală x
medicală)
Asistenţă medicală
(programa aprobată prin ordinul
(Anexa 18 / Anexa 18.1) 1221. Pediatrie x ministrului educaţiei şi cercetării nr.
1222. Asistenţă medicală x x 5287/ 2004)
Învăţământ 1223. Moaşe x
postliceal
1224. Asistent medical de farmacie x
1225. Asistent de farmacie x
1226. Tehnică farmaceutică x
1227. Tehnică de farmacie x
1228. Asistenţă de farmacie x FARMACIE (MAIŞTRI
Pregătire - instruire 18.2. Sănătate şi INSTRUCTORI)
1229. Farmacie x
practică (Farmacie) asistenţă pedagogică / (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 18 / Anexa 18.2) Farmacie 1230. Biologie x
ministrului educaţiei, cercetării şi
1231. Biologie - Chimie x x tineretului nr. 2529/2007)
1232. Chimie - Biologie x x
1233. Biochimie x
1234. Inginerie biochimică x
1235. Biochimie tehnologică x
370
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa -
Postul/catedra Nivelul de studii Studii probă de concurs
Profilul sau Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
Nivel (disciplina principală universitare
domeniul fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
1236. Construcţii aerospaţiale x
IINGINERIE
1237. Sisteme de propulsie x
AEROSPAŢIALĂ
1238. Aeronave şi motoare de aviaţie x
1239. Tehnologia construcţiilor de maşini x
1240. Maşini unelte şi sisteme de producţie x
1241. Ingineria sudării x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1242. Design industrial x
1243. Ingineria şi managementul calităţii x
1244. Ingineria securităţii în industrie x
1. Pregătire - 1245. Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale x
instruire 1246. Sisteme şi echipamente termice x
practică (Mecanică) 1247. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
1248. Mecanică fină şi nanotehnologii x
2. Pregătire - 1249. Maşini şi echipamente miniere x
instruire ŞTIINŢE 1250. Inginerie mecanică x
practică (Mecanică / Mecanică
INGINEREŞTI 1251. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară x
Metalurgie)
1252. Utilaje petroliere şi petrchimice x
3. Pregătire - 1253. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
INGINERIE MECANICĂ
Învăţământ instruire 1254. Echipamente pentru procese industriale x
liceal / practică (Mecanică / 1255. Utilaje tehnologice pentru construcţii x MECANICĂ (MAIŞTRI
Anul de Mecanică agricolă) INSTRUCTORI)
1256. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
completare/ (programa aprobată prin
1257. Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie x ordinul ministrului educaţiei şi
Şcoala de 4. Pregătire - 1258. Autovehicule rutiere x cercetării
arte şi instruire
1259. Vehicule pentru transportul feroviar x nr. 5287 / 2004)
meserii din practică (Mecanică /
învăţământul Mecanică în construcţii) 1260. Utilaje şi instalaţii portuare x
special*** 1261. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x
5. Pregătire - INGINERIE ŞI
1262. Inginerie economică în domeniul mecanic x
instruire MANAGEMENT
practică (Mecanică / MECATRONICĂ ŞI 1263. Mecatronică x
Mecanică nave) ROBOTICĂ 1264. Robotică x
1265. Ştiinţa materialelor x
6. Pregătire - INGINERIA
1266. Ingineria elaborării materialelor metalice x
instruire Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
1267. Ingineria procesării materialelor metalice x
practică Metalurgie INGINEREŞTI
(Mecanică / Petrol şi 1268. Inginerie minieră x
MINE, PETROL ŞI GAZE
gaze) 1269. Prepararea substanţelor minerale utile x
ŞTIINŢE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
AGRICOLE ŞI AGRONOMIE 1270. x
Mecanică agricolă industria alimentară
SILVICE
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE 1271. Topografie minieră x
INGINEREŞTI
construcţii
Mecanică / ŞTIINŢE INGINERIE NAVALĂ ŞI 1272. Sisteme şi echipamente navale x
Mecanică nave INGINEREŞTI NAVIGŢIE 1273. Arhitectură navală x
Mecanică / ŞTIINŢE 1274. Inginerie de petrol şi gaze x
MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze INGINEREŞTI 1275. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
371
IINGINERIE
1276. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
AEROSPAŢIALĂ
1. Pregătire - 1277. Sisteme electrice x
instruire Electrotehnică, 1278. Electronică de putere şi acţionări electrice x
ŞTIINŢE
practică Electromecanică / INGINERIE ELECTRICĂ 1279. Instrumentaţie şi achiziţii de date x
INGINEREŞTI
(Electrotehnică, Electrotehnică 1280. Inginerie electrică şi calculatoare x
Electromecanică / 1281. Electrotehnică x
Electromecanică) INGINERIE ŞI
1282. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT ELECTROTEHNICĂ,
2. Pregătire - INGINERIE ELECTRICĂ 1283. Electromecanică x ELECTROMECANICĂ,
instruire Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 1284. Mecatronică x
ŞTIINŢE ENERGETICĂ
practică Electromecanică / ROBOTICĂ 1285. Robotică x
INGINEREŞTI (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI
1286. Electromecanică navală x (programa aprobată prin
Electromecanică / NAVIGAŢIE ordinul ministrului educaţiei şi
Electrotehnică)
1287. Ingineria sistemelor electroenergetice x cercetării nr. 5287 / 2004)
3. Pregătire - 1288. Hidroenergetică x
Învăţământ instruire 1289. Termoenergetică x
Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
liceal / practică (Energetică / 1290. Energetică şi tehnologii nucleare x
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Anul de Electroenergetică, 1291. Managementul energiei x
Termoenergetică, INGINEREŞTI
completare Termoenergetică, 1292. Energetică industrială x
Hidroenergetică
Hidroenergetică) INGINERIE ŞI
1293. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1294. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
1295. Electronică aplicată x
INGINERIE ELECTORNICĂ
Pregătire - 1296. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x ELECTRONICĂ,
ŞI TELECOMUNICAŢII
instruire Electronică şi 1297. Echipamente şi sisteme electronice militare x AUTOMATIZĂRI
practică . (Electronică şi automatizări / ŞTIINŢE 1298. Automatică şi informatică aplicată x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
automatizări / Electronică şi INGINEREŞTI INGINERIA SISTEMELOR Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere (programa aprobată prin ordinul
Electronică şi Automatizări 1299. x ministrului educaţiei şi cercetării
informatizată a acţiunilor de luptă
automatizări) INGINERIE ŞI nr. 5287 / 2004)
1300. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
Pregătire - 1301. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x TELECOMUNICAŢII
Electronică şi
instruire 1302. Reţele şi software de telecomunicaţii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
automatizări/ ŞTIINŢE INGINERIE ELECTORNICĂ
practică 1303. Telecomenzi şi electronică în transporturi x (programa aprobată prin ordinul
Telecomunicaţii INGINEREŞTI ŞI TELECOMUNICAŢII ministrului educaţiei şi cercetării
(Telecomunicaţii /
Telecomunicaţii) 1304. Transmisiuni x nr. 5287 / 2004)

Pregătire - INGINERIE CHIMICĂ 1305. Tehnologie chimică textilă x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –


instruire Textile/ Filatură FINISAJ TEXTIL (MAIŞTRI
ŞTIINŢE INSTRUCTORI)
practică şi ţesătorie, finisaj
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 1306. Tehnologia şi designul produselor textile x (programa aprobată prin ordinul
(Textile/ Filatură – textil ministrului educaţiei şi cercetării
ţesătorie – finisaj) nr. 5287 / 2004)
Pregătire - INGINERIE CHIMICĂ 1307. Tehnologie chimică textilă x CONFECŢII TEXTILE –
instruire TRICOTAJE – FINISAJ
Învăţământ Textile/ Tricotaje TEXTIL (MAIŞTRI
liceal / practică ŞTIINŢE
şi confecţii textile, INSTRUCTORI)
Anul de (Textile/ Tricotaje INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 1308. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x
finisaj textil (programa aprobată prin ordinul
completare/ şi confecţii textile, ministrului educaţiei şi cercetării
Şcoala de finisaj) nr. 5287 / 2004)
arte şi Pregătire - INGINERIE CHIMICĂ 1309. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
meserii din instruire (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Pielărie / ŞTIINŢE
învăţământul practică (programa aprobată prin ordinul
Confecţii piele INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 1310. Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
special*** (Pielărie / Confecţii ministrului educaţiei şi cercetării
piele) nr. 5287 / 2004)
Pregătire - 1311. Măsurători terestre şi cadastru x
GEODEZIE CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
instruire 1312. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
Construcţii şi INSTRUCTORI)
practică ŞTIINŢE 1313. Măsurători terestre şi cadastru x
lucrări publice/ (programa aprobată prin ordinul
(Construcţii şi INGINEREŞTI
Construcţii INGINERIE GEODEZICĂ ministrului educaţiei şi cercetării
lucrări publice/ 1314. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x nr. 5287 / 2004)
Construcţii)
372
1315. Construcţii civile, industriale şi agricole x
1316. Căi ferate, drumuri şi poduri x
1317. Amenajări şi construcţii hidrotehnice x
Pregătire - 1318. Construcţii şi fortificaţii x
instruire INGINERIE CIVILĂ 1319. Construcţii miniere x CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
Construcţii şi INSTRUCTORI)
Învăţământ practică ŞTIINŢE 1320. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x
lucrări publice/ (programa aprobată prin ordinul
liceal / (Construcţii şi INGINEREŞTI 1321. Inginerie civilă x
Construcţii ministrului educaţiei şi cercetării
Anul de lucrări publice/ 1322. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x nr. 5287 / 2004)
completare/ Construcţii) 1323. Infrastructura transporturilor metropolitane x
Şcoala de
INGINERIE ŞI
arte şi 1324. Inginerie economică în construcţii x
MANAGEMENT
meserii din
învăţământul MINE, PETROL ŞI GAZE 1325. Topografie minieră x
special*** Pregătire - 1326. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU
instruire 1327. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x CONSTRUCŢII
Construcţii şi
practică (MAIŞTRI
lucrări publice / ŞTIINŢE
(Construcţii şi INSTALAŢII INSTRUCTORI)
Instalaţii pentru INGINEREŞTI
lucrări publice/ 1328. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x (programa aprobată prin ordinul
construcţii
Instalaţii pentru ministrului educaţiei şi cercetării
construcţii) nr. 5287/ 2004
1329. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi
1330. x
carbochimie
1331. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale x
Pregătire - 1332. Ştiinţa şi ingineria polimerilor x
instruire Chimie 1333. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x
INGINERIE CHIMICĂ
practică industrială / ŞTIINŢE 1334. Inginerie chimică x
(Chimie Chimie INGINEREŞTI 1335. Inginerie biochimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
Învăţământ industrială / Chimie industrială 1336. Ingineria fabricaţiei hârtiei x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
liceal / industrială) 1337. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x (programa aprobată prin ordinul
Anul de ministrului educaţiei şi cercetării
1338. Prelucrarea petrolului şi petrochimie x nr. 5287/ 2004)
completare
1339. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
INGINERIE ŞI
1340. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
MANAGEMENT
Pregătire - 1341. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
instruire Chimie 1342. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale x
practică industrială / ŞTIINŢE
INGINERIE CHIMICĂ
(Chimie Materiale de INGINEREŞTI
industrială / Materiale construcţii 1343. Inginerie chimică x
de construcţii)
1344. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
Pregătire - INGINERIE CHIMICĂ 1345. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
Învăţământ instruire 1346. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
liceal / practică Industrie ŞTIINŢE INGINERIE INDUSTRIALĂ 1347. Ingineria produselor alimentare x INDUSTRIE
Anul de (Industrie alimentară INGINEREŞTI 1348. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTARĂ (MAIŞTRI
completare/ alimentară/Industria INGINERIA PRODUSELOR 1349. Tehnologia prelucrării produselor agricole x INSTRUCTORI)
Şcoala de alimentară) ALIMENTARE 1350. Controlul şi expertiza produselor alimentare x (programa aprobată prin ordinul
arte şi ministrului educaţiei şi cercetării
1351. Pescuit şi industrializarea peştelui x
meserii din nr. 5287/ 2004)
Pregătire - INGINERIE INDUSTRIALĂ 1352. Pescuit şi industrializarea peştelui x
învăţământul Industrie
instruire INGINERIE CHIMICĂ 1353. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
special*** alimentară/ ŞTIINŢE
practică (Industrie INGINEREŞTI 1354. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
Industrializarea INGINERIA PRODUSELOR
alimentară/
cărnii ALIMENTARE 1355. Pescuit şi industrializarea peştelui x
Industrializarea cărnii)
373

Pregătire - 1356. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x


Industrie INGINERIE CHIMICĂ
instruire 1357. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
practică (Industrie alimentară/ ŞTIINŢE
alimentară/ Industrializarea INGINEREŞTI INGINERIA PRODUSELOR
Industrializarea laptelui 1358. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
ALIMENTARE
laptelui)
Pregătire - 1359. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
Industrie INGINERIE CHIMICĂ
instruire ŞTIINŢE 1360. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
alimentară /
practică (Industrie INGINEREŞTI INGINERIA PRODUSELOR
Morărit 1361. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
alimentară / Morărit) ALIMENTARE
Pregătire - 1362. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
instruire Industrie
ŞTIINŢE
practică alimentară / INGINERIE CHIMICĂ
Învăţământ INGINEREŞTI 1363. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
(Industrie Panificaţie INDUSTRIE
liceal / alimentară / Panificaţie) ALIMENTARĂ
Anul de
Pregătire - 1364. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x (MAIŞTRI
completare/ INGINERIE CHIMICĂ
instruire Industrie 1365. Controlul şi expertiza produselor alimentare x INSTRUCTORI)
Şcoala de
practică alimentară/ (programa aprobată prin
arte şi ŞTIINŢE
(Industrie Industrializarea ordinul ministrului
meserii din INGINEREŞTI INGINERIA PRODUSELOR
alimentară/ legumelor şi 1366. Controlul şi expertiza produselor alimentare x educaţiei şi cercetării
învăţământul ALIMENTARE
Industrializarea fructelor nr. 5287/ 2004)
special***
legumelor şi fructelor)
Pregătire - 1367. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
Industrie INGINERIE CHIMICĂ
instruire 1368. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
practică alimentară/
ŞTIINŢE
(Industrie Industrie
INGINEREŞTI INGINERIA PRODUSELOR
alimentară/ Industrie alimentară 1369. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
alimentară fermentativă ALIMENTARE
fermentativă)
Industrie 1370. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
Pregătire -instruire
alimentară/ INGINERIE CHIMICĂ 1371. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
practică (Industrie ŞTIINŢE
Industrie 1372. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
alimentară/ Industrie INGINEREŞTI
alimentară INGINERIA PRODUSELOR
alimentară extractivă) 1373. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
extractivă ALIMENTARE
1374. Agricultură x
Pregătire -instruire 1375. Ştiinţele solului x
Agricultură, ŞTIINŢE AGRONOMIE
practică (Agricultură, AGRICULTURĂ,
Horticultură / AGRICOLE ŞI 1376. Montanologie x
Horticultură/ HORTICULTURĂ
Agricultură SILVICE 1377. Protecţia plantelor x
Agricultură) (MAIŞTRI
HORTICULTURĂ 1378. Horticultură x
INSTRUCTORI)
1379. Agricultură x
ŞTIINŢE AGRONOMIE (programa aprobată prin
Pregătire -instruire 1380. Protecţia plantelor x ordinul ministrului
Agricultură, AGRICOLE ŞI
Învăţământ practică (Agricultură, 1381. Horticultură x educaţiei şi cercetării
Horticultură / SILVICE HORTICULTURĂ
liceal / Horticultură/ 1382. Peisagistică x nr. 5287/ 2004)
Horticultură
Anul de Horticultură) ŞTIINŢE INGINERIE ŞI
1383. Inginerie economică în agricultură x
completare INGINEREŞTI MANAGEMENT
ŞTIINŢE ZOOTEHNIST-
AGRICOLE ŞI BIOTEHNOLOGII 1384. Biotehnologii medical - veterinare x VETERINAR
Pregătire -instruire Zootehnist- SILVICE
practică . (Zootehnist- Veterinar/ (MAIŞTRI
ZOOTEHNIE 1385. Zootehnie x INSTRUCTORI)
Veterinar/ Zootehnist-
ŞTIINŢE 1386. Biotehnologii agricole x (programa aprobată prin
Zootehnist-Veterinar) Veterinar
AGRICOLE ŞI ordinul ministrului
SILVICE BIOTEHNOLOGII
1387. Biotehnologii pentru industria alimentară x educaţiei şi cercetării
nr. 5287/ 2004)
374
ŞTIINŢE PISCICULTOR
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1388. Pescuit şi industrializarea peştelui x
INGINEREŞTI (MAIŞTRI
Pregătire -instruire Zootehnist-
INSTRUCTORI)
practică (Zootehnist- Veterinar/ ŞTIINŢE
Veterinar/ Piscicultor) Piscicultor AGRICOLE ŞI ZOOTEHNIE 1389. Piscicultură şi acvacultură x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
SILVICE
nr. 5287/ 2004)
1390. Silvicultură x SILVICULTURĂ
1391. Exploatări forestiere x (MAIŞTRI
Pregătire -instruire ŞTIINŢE
Silvicultură/ INSTRUCTORI)
practică (Silvicultură/ AGRICOLE ŞI SILVICULTURĂ
Silvicultură (programa aprobată prin ordinul
Silvicultură) SILVICE 1392. Cinegetică x ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5287 / 2004)
1393. Ingineria prelucrării lemnului x PRELUCRAREA
Pregătire -instruire LEMNULUI
Prelucrarea
practică (Prelucrarea
lemnului/ ŞTIINŢE
(MAIŞTRI
lemnului/ INGINERIE INDUSTRIALĂ INSTRUCTORI)
prelucrarea INGINEREŞTI 1394. Ingineria produselor finite din lemn x
prelucrarea (programa aprobată prin ordinul
lemnului
lemnului) ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5287 / 2004)
1395. Economie generală x
1396. Economie agroalimentară x
1397. Economia mediului x
ECONOMIE
1398. Economie şi comunicare economică în afaceri x
1399. Economie agroalimentară şi a mediului x
Învăţământ
1400. Economie generală şi comunicare economică x
liceal /
Anul de 1401. Administrarea afacerilor x
completare 1402. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
1403. Economia întreprinderii x
1404. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
ADMINISTRAREA 1405. Merceologie şi managementul calităţii x
Economic,
administrativ, ŞTIINŢE AFACERILOR 1406. Economia firmei x POŞTĂ
comerţ şi servicii/ ECONOMICE Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul (MAIŞTRI
1407. x
Pregătire - Poştă calităţii INSTRUCTORI)
instruire practică 1408. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x (programa aprobată prin ordinul
(Economic, Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie ministrului educaţiei şi cercetării
1409. x
administrativ, comerţ şi şi managementul calităţii nr. 5287/ 2004)
servicii/ Poştă) FINANŢE 1410. Finanţe şi bănci x
CONTABILITATE 1411. Contabilitate şi informatică de gestiune x
STATISTICĂ ŞI 1412. Cibernetică economică x
INFORMATICĂ 1413. Statistică şi previziune economică x
ECONOMICĂ 1414. Informatică economică x
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ 1415. Cibernetică economică x
ŞI INFORMATICĂ 1416. Statistică şi previziune economică x
ECONOMICĂ 1417. Informatică economică x
1418. Economie internaţională x
ECONOMIE ŞI AFACERI
Economic, 1419. Afaceri internaţionale x
INTERNAŢIONALE
administrativ, ŞTIINŢE 1420. Economie şi afaceri internaţionale x
comerţ şi servicii/ ECONOMICE 1421. Management x
MANAGEMENT
Poştă 1422. Managementul dezvoltării rurale durabile x
MARKETING 1423. Marketing x
375
ŞTIINŢE 1424. Administraţie publică x
SOCIALE ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 1425. Administraţie europeană x
POLITICE 1426. Asistenţă managerială şi secretariat x
1427. Inginerie economică industrială x
Pregătire - POŞTĂ
1428. Inginerie economică în domeniul mecanic x
instruire (MAIŞTRI
Economic, 1429. Inginerie economică în construcţii x INSTRUCTORI)
practică
administrativ, ŞTIINŢE INGINERIE ŞI 1430. Inginerie şi management naval şi portuar x
(Economic, (programa aprobată prin ordinul
comerţ şi servicii/ INGINEREŞTI MANAGEMENT 1431. Inginerie economică în domeniul transporturilor x ministrului educaţiei şi cercetării
administrativ,
Poştă 1432. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x nr. 5287/ 2004)
comerţ şi
servicii/ Poştă) 1433. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
1434. Inginerie economică în agricultură x
ŞTIINŢE 1435. Management economico - financiar x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI
MILITARE ŞI
INFORMAŢII 1436. Managementul organizaţiei x
INFORMAŢII
Învăţământ
liceal / 1437. Administrarea afacerilor x
Anul de 1438. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
completare 1439. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
ADMINISTRAREA 1440. Merceologie şi managementul calităţii x
AFACERILOR Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul
Pregătire - 1441. x
calităţii
instruire practică 1442. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
COMERŢ (MAIŞTRI
Economic, ŞTIINŢE
(Economic,
administrativ, ECONOMICE Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, INSTRUCTORI)
administrativ, 1443. x (programa aprobată prin ordinul
comerţ şi managementul calităţii
comerţ ministrului educaţiei şi cercetării
şi servicii / Comerţ MANAGEMENT 1444. Management x
şi servicii / nr. 5287/ 2004)
şi servicii MARKETING 1445. Marketing x
Comerţ şi
servicii) 1446. Economie internaţională x
ECONOMIE ŞI AFACERI
1447. Afaceri internaţionale x
INTERNAŢIONALE
1448. Economie şi afaceri internaţionale x
ŞTIINŢE 1449. Management economico - financiar x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI
MILITARE ŞI
INFORMAŢII 1450. Managementul organizaţiei x
INFORMAŢII
Învăţământ INGINERIE CHIMICĂ 1451. Controlul şi expertiza produselor alimentare x ALIMENTAŢIE
Pregătire -
liceal / INGINERIE INDUSTRIALĂ 1452. Ingineria produselor alimentare x PUBLICĂ (MAIŞTRI
instruire practică Alimentaţie
Anul de INSTRUCTORI)
(Alimentaţie publică şi turism / ŞTIINŢE
completare/ Şcoala
publică şi turism / Alimentaţie INGINEREŞTI INGINERIE ŞI (programa aprobată prin ordinul
de arte şi meserii 1453. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x
Alimentaţie publică MANAGEMENT ministrului educaţiei şi cercetării
din învăţământul
publică) nr. 5287/ 2004)
special***
1454. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul
1455. x
ADMINISTRAREA calităţii
Pregătire - AFACERILOR TURISM
1456. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
instruire practică Alimentaţie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie
(Alimentaţie publică şi turism /
ECONOMICE
1457.
şi managementul calităţii
x (programa aprobată prin ordinul
publică şi turism / Turism ministrului educaţiei şi cercetării
Turism) MANAGEMENT 1458. Management x nr. 5287/ 2004)
MARKETING 1459. Marketing x
INGINERIE ŞI
1460. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x
MANAGEMENT
INGINERIA
Pregătire - Transporturi / 1461. Ingineria transporturilor şi a traficului x
Învăţământ TRANSPORTURILOR
liceal / instruire practică Transporturi x
ŞTIINŢE 1462. Autovehicule rutiere
Anul de (Transporturi / rutiere INGINERIE MECANICĂ
INGINEREŞTI 1463. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x
completare Transporturi
rutiere) INGINERIE ŞI
1464. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
MANAGEMENT TRANSPORTURI
Pregătire - (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
instruire practică Transporturi /
ŞTIINŢE
(programa aprobată prin ordinul
(Transporturi / Transporturi INGINERIE MECANICĂ 1465. Vehicule pentru transportul feroviar x ministrului educaţiei şi cercetării
INGINEREŞTI
Transporturi feroviare nr. 5287/ 2004)
feroviare)
Pregătire - 1466. Navigaţie şi transport maritim şi fluvial x
INGINERIE NAVALĂ ŞI
instruire practică Transporturi / 1467. Hidrografie şi echipamente navale x
ŞTIINŢE NAVIGŢIE
(Transporturi / Transporturi 1468. Sisteme şi echipamente navale x
INGINEREŞTI
Transporturi navale INGINERIE ŞI
navale) 1469. Inginerie şi management naval şi portuar x
MANAGEMENT
376

Pregătire - instruire TRANSPORTURI


practică Transporturi / (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE IINGINERIE
(Transporturi / Transporturi
INGINEREŞTI AEROSPAŢIALĂ
1470. Inginerie şi management aeronautic x (programa aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ Transporturi aeronautice educaţiei şi cercetării
liceal / aeronautice) nr. 5287/ 2004)
Anul de Pregătire - instruire TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE
completare Media şi TELEVIZIUNE
practică (Media şi
poligrafie / Tehnici ŞTIINŢE (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
poligrafie / Tehnici INGINERIA SISTEMELOR 1471. Ingineria sistemelor multimedia x
cinematografice şi INGINEREŞTI
cinematografice şi (programa aprobată prin ordinul ministrului
de televiziune
de televiziune) educaţiei şi cercetării nr. 5287 / 2004)
Învăţământ
liceal / 1472. Biochimie x ESTETICA ŞI
ŞTIINŢE ALE
Anul de BIOLOGIE ÎNGRIJIREA CORPULUI
Pregătire - instruire NATURII
completare/ Estetica şi OMENESC
practică (Estetica şi 1473. Biologie x
Şcoala de igiena corpului (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
igiena corpului
arte şi omenesc
omenesc) (programa aprobată prin ordinul ministrului
meserii din ŞTIINŢE
CHIMIE 1474. Biochimie tehnologică x educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004)
învăţământul EXACTE
special***
Pregătire - instruire ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
Învăţământ Estetica şi
practică (Estetica şi (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
liceal / igiena corpului
igiena corpului SĂNĂTATE SĂNĂTATE 1475. Asistenţă medicală x
Anul de omenesc / Asistenţă (programa aprobată prin ordinul ministrului
omenesc / Asistenţă
completare medicală generală educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004)
medicală generală)
Pregătire - instruire ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
practică (Asistenţă Sănătate şi asistenţă (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Învăţământ
medicală) pedagogică / Asistenţă SĂNĂTATE SĂNĂTATE 1476. Asistenţă medicală x
postliceal (programa aprobată prin ordinul ministrului
(Anexa 18 / medicală
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004)
Anexa 18.1)

SĂNĂTATE SĂNĂTATE 1477. Asistenţă de farmacie x

Pregătire - instruire 1478. Biochimie x FARMACIE (MAIŞTRI


Învăţământ practică (Farmacie) Sănătate şi asistenţă ŞTIINŢE ALE INSTRUCTORI)
BIOLOGIE
postliceal (Anexa 18 / pedagogică / Farmacie NATURII (programa aprobată prin ordinul ministrului
Anexa 18.1) 1479. Biologie x educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2529/2007)

ŞTIINŢE
CHIMIE 1480. Biochimie tehnologică x
EXACTE

* Notă. A) Posturile de ACTIVITĂŢI DE PRE-PROFESIONALIZARE de la ŞCOLILE SPECIALE pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7
alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885/2009., având oricare din specializările prevăzute în centralizatorul pentru pregătirea şi instruirea practică, candidaţii susţinând proba scrisă la
disciplina prevăzută în acest centralizator, conform specializării înscrise pe diploma de studii şi proba practică specifică postului solicitat. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de activităţi de pre-profesionalizare din învăţământul
special se face în ordinea descrescătoare a notelor, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă.
B) Catedrele de pregătire – instruire practică de transporturi/conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal cu aviz IGP/ARR, având oricare din specializările prevăzute în
centralizatorul pentru pregătirea şi instruirea practică. Candidaţii care solicită ocuparea unui post de pregătire – instruire practică din domeniul transporturi/conducerea autovehiculelor susţin proba practică specifică domeniului
transporturi/transporturi rutiere şi proba scrisă din programa pentru transporturi (maiştri instructori), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287/2004.
C) La specializările nominalizate mai sus se adaugă specializările universitare/postuniversitare/preuniversitare ale cadrelor didactice care nu se regăsesc în centralizatorul privind pregătirea şi instruirea practică şi care vor primi
acceptul de participare la concursul de titularizare dacă:
a) catedra vacantă coincide cu profilul specializării absolvite, şi
b) specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în centralizatorul privind pregătirea şi instruirea practică.
În fişa de înscriere a candidatului se va menţiona una din specializările înscrise pe diploma de studii din centralizatorul privind pregătirea şi instruirea practică.
**Studii universitare sau studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate ori programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885/2009.
377

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se
Învăţământ preuniversitar
înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră Nivelul de
Programa -
Domeniul pentru Specializarea din cadrul Studii probă de concurs
(Disciplina Profilul sau Domeniul Domeniul de studii
Nivel studiile domeniului pentru studiile universitare de
principală de domeniul fundamental licenţă
universitare de licenţă universitare de licenţă masterat
încadrare) Programul de studii de master acreditat
Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară şi
a mediului
Economie generală şi
comunicare economică 1. Agro-Business
Administrarea afacerilor 2. Analize şi strategii economice
Administrarea afacerilor (în 3. Afaceri internaţionale şi strategii
limbi străine)
interculturale
Economia întreprinderii
4. Comunicare în afaceri
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor 5. Dezvoltare regională durabilă
Merceologie şi 6. Economia şi administrarea afacerilor
ADMINISTRAREA managementul calităţii
Economia firmei 7. Economia şi dreptul afacerilor
AFACERILOR
Economia comerţului, 8. Economia şi administrarea afacerilor
turismului, serviciilor şi
managementul calităţii agroalimentare
Administrarea afacerilor în 9. Economie ecologică
ŞTIINŢE servicii de ospitalitate POŞTĂ
Pregătire - ECONOMICE Administrarea afacerilor în 10. Economie europeană (MAIŞTRI
Învăţământ INSTRUCTORI)
instruire practică Economic, comerţ, turism, servicii,
liceal / 11. Economie europeană şi politici aplicate
(Economic, administrativ, merceologie şi (programa aprobată prin
Anul de
administrativ, comerţ şi servicii/
ECONOMIE
12. Economie şi dezvoltare durabilă
x ordinul ministrului
completare managementul calităţii
comerţ şi servicii/ Poştă educaţiei şi cercetării
FINANŢE Finanţe şi bănci 13. Economia resurselor naturale
Poştă) nr. 5287/ 2004)
Contabilitate şi informatică
CONTABILITATE 14. Economia mediului
de gestiune
Cibernetică economică 15. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune society
INFORMATICĂ
economică
ECONOMICĂ
Informatică economică 16. Gestiunea şi evaluarea proiectelor
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 17. Management în retail
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
INFORMATICĂ economică 18. Managementul proiectelor de dezvoltare
ECONOMICĂ Informatică economică rurală şi regională
Economie internaţională 19. Managementul mediului şi al resurselor
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale naturale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale 20. Strategia europeană a dezvoltării durabile
Management 21. Studii europene şi relaţii internaţionale
MANAGEMENT Managementul dezvoltării
rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
378

1. Antreprenoriat
Economie generală 2. Administrarea afacerilor
3. Administrarea afacerilor comerciale
Economie agroalimentară
4. Administrarea afacerilor europene
Economia mediului 5. Administrarea afacerilor în industria
Economie şi comunicare hotelieră
ECONOMIE economică în afaceri 6. Administrarea şi auditul proiectelor de
Economie agroalimentară afaceri
şi a mediului 7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de
dezvoltare
Economie generală şi
8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi
comunicare economică servicii
Administrarea afacerilor 9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
Administrarea afacerilor 10. Administrarea afacerilor din turism
11. Administrarea afacerilor în comerţ
(în limbi străine)
12. Administrarea afacerilor în turism
Economia întreprinderii 13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Economia comerţului, 14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
servicii
turismului şi serviciilor
15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
Merceologie şi servicii de ospitalitate
ADMINISTRAREA managementul calităţii 16. Administrarea afacerilor în întreprinderile
AFACERILOR Economia firmei mici şi mijlocii
Economia comerţului, 17. Administrarea afacerilor regionale
turismului, serviciilor şi 18. Administrarea afacerilor internaţionale
managementul calităţii 19. Administrarea dezvoltării regionale durabile
Administrarea afacerilor 20. Administrarea serviciilor turistice
ŞTIINŢE 21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii
ECONOMICE în servicii de ospitalitate
de turism şi sevicii
Administrarea afacerilor
22. Asigurarea calităţii în afaceri
în comerţ, turism, 23. Business POŞTĂ
servicii, merceologie şi 24. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale
Pregătire - (MAIŞTRI
Învăţământ managementul calităţii firmei
instruire practică INSTRUCTORI)
liceal / Economic, FINANŢE Finanţe şi bănci 25. Dezvoltare regională
(Economic, ADMINISTRAREA (programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ Contabilitate şi 26. Economia şi managementul serviciilor
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă
CONTABILITATE
informatică de gestiune
AFACERILOR
27. Economia şi administrarea afacerilor şi x ordinul ministrului
comerţ şi servicii/ educaţiei şi cercetării
Cibernetică economică industria ospitalităţii
Poştă) STATISTICĂ ŞI nr. 5287/ 2004)
Statistică şi previziune 28. Economia şi administrarea afacerilor în
INFORMATICĂ turism şi industria ospitalităţii
economică
ECONOMICĂ 29. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
Informatică economică 30. Executive Master of Business
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică Administration
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 31. Finanţe şi control de gestiune
INFORMATICĂ economică 32. Logistică
ECONOMICĂ Informatică economică 33. Master of business administration
34. Management antreprenorial
Economie internaţională 35. Management în comerţ
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale 36. Management în turism
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 37. Management european al întreprinderilor
internaţionale mici şi mijlocii
38. Management hotelier
Management
39. Management şi marketing în turism
MANAGEMENT Managementul 40. Management şi administrarea afacerilor
dezvoltării rurale durabile 41. Management turistic şi hotelier
MARKETING Marketing 42. Managementul afacerilor
43. Managementul afacerilor agroalimentare şi
Administraţie publică de mediu
44. Managementul afacerilor în comerţ
Administraţie europeană 45. Managementul afacerilor în turism
46. Managementul afacerilor în turism şi comerţ
47. Managementul calităţii, expertize şi
ŞTIINŢE protecţia consumatorului
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI 48. Managementul calităţii
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi 49. Managementul proiectelor
secretariat 50. Marketing şi negocieri în afaceri
51. Politici şi strategii de marketing
52. Strategii şi politici de management şi
marketing ale firmei
53. Turism cultural şi agroturism
379
1. Administrare fiscală
Economie generală
2. Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor
Economie agroalimentară 3. Asigurări comerciale şi sociale
4. Asigurări şi reasigurări
Economia mediului
5. Bănci
Economie şi comunicare 6. Bănci şi politici monetare
ECONOMIE economică în afaceri 7. Bănci şi asigurări
Economie agroalimentară 8. Bănci şi pieţe de capital
şi a mediului 9. Bănci şi pieţe de capital în context european
Economie generală şi 10. Bănci şi pieţe financiare
comunicare economică 11. Buget public, pieţe financiare şi bănci
Administrarea afacerilor 12. Burse şi asigurări
Administrarea afacerilor 13. Economie şi finanţe europene
(în limbi străine) 14. Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară,
asigurări şi pieţe de capital
Economia întreprinderii 15. Dezvoltare regională
Economia comerţului, 16. Finanţarea protecţiei sociale
turismului şi serviciilor 17. Finanţe
Merceologie şi 18. Finanţare şi management în administraţie
managementul calităţii publică
ADMINISTRAREA 19. Finanţarea si administrarea afacerilor în turism
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, şi servicii
turismului, serviciilor şi 20. Finanţe - Asigurări
managementul calităţii 21. Finanţe şi asigurări
Administrarea afacerilor 22. Finanţe - bănci şi pieţe de capital
ŞTIINŢE 23. Finanţe şi administrarea afacerilor
ECONOMICE în servicii de ospitalitate POŞTĂ
Administrarea afacerilor 24. Finanţe corporative - asigurări (MAIŞTRI
Pregătire - în comerţ, turism, 25. Finanţe publice INSTRUCTORI)
Învăţământ
instruire practică servicii, merceologie şi 26. Finanţe şi bănci – DOFIN (programa aprobată prin
liceal / Economic,
(Economic, managementul calităţii 27. Finanţe corporative ordinul ministrului
Anul de administrativ, comerţ FINANŢE
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă FINANŢE Finanţe şi bănci
28. Finanţe publice şi securitate socială x educaţiei şi cercetării
comerţ şi servicii/ 29. Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi nr. 5287/ 2004)
Contabilitate şi
Poştă) CONTABILITATE comunitare
informatică de gestiune
30. Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor
Cibernetică economică 31. Finanţe, bănci, asigurări
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 32. Finanţe şi gestiunea afacerilor
INFORMATICĂ
economică 33. Finanţe şi politici financiare
ECONOMICĂ
Informatică economică 34. Finanţe şi guvernanţă publică europeană
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 35. Gestiune financiară corporativă
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 36. Gestiune financiară şi audit în instituţiile
INFORMATICĂ economică publice
ECONOMICĂ Informatică economică 37. Gestiune financiar - bancară
Economie internaţională 38. Gestiunea financiară a afacerilor
ECONOMIE ŞI 39. Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul
AFACERI Afaceri internaţionale european
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 40. Management financiar
internaţionale 41. Managementul finanţării proiectelor europene
Management 42. Management financiar şi bursier – DAFI
MANAGEMENT Managementul 43. Management financiar - bancar
dezvoltării rurale durabile 44. Management financiar şi bancar
MARKETING Marketing 45. Management financiar bancar şi bursier
46. Management financiar - bancar şi de asigurări
Administraţie publică 47. Management financiar public şi privat
Administraţie europeană 48. Managementul sistemelor bancare
ŞTIINŢE 49. Managementul riscului şi actuariat
ŞTIINŢE 50. Monedă şi bănci
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE 51. Pieţe de capital
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat 52. Pieţe financiare
53. Politici financiare de întreprindere
54. Sisteme bancare europene
380
1. Administrarea financiar contabilă a
Economie generală
întreprinderii
Economie agroalimentară 2. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
3. Analiză financiară şi evaluare
Economia mediului
4. Audit şi management financiar-contabil
Economie şi comunicare 5. Audit financiar contabil
ECONOMIE economică în afaceri 6. Audit financiar şi consiliere
Economie agroalimentară 7. Audit financiar - contabil şi consiliere
şi a mediului 8. Audit intern
Economie generală şi 9. Audit şi expertiză contabilă
comunicare economică 10. Auditul şi controlul agenţilor economici
Administrarea afacerilor 11. Auditul şi evaluarea întreprinderii
Administrarea afacerilor 12. Concepte şi practici de audit la nivel
(în limbi străine) naţional şi internaţional
13. Contabilitate
Economia întreprinderii 14. Contabilitate, audit şi consultanţă
Economia comerţului, 15. Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă
turismului şi serviciilor 16. Contabilitate şi audit
Merceologie şi 17. Contabilitate internaţională
managementul calităţii 18. Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi
ADMINISTRAREA financiare
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, 19. Contabilitate, control şi expertiză
turismului, serviciilor şi 20. Contabilitate, audit şi informatică de
managementul calităţii gestiune
Administrarea afacerilor 21. Contabilitatea şi auditul afacerilor
ŞTIINŢE 22. Contabilitatea şi auditul în instituţii publice
ECONOMICE în servicii de ospitalitate
Administrarea afacerilor 23. Contabilitate şi audit în instituţiile publice
în comerţ, turism, 24. Contabilitatea afacerilor POŞTĂ
servicii, merceologie şi 25. Contabilitate, control, audit (MAIŞTRI
Pregătire -
Învăţământ managementul calităţii 26. Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului INSTRUCTORI)
instruire practică
liceal / Economic, 27. Contabilitate şi raportări financiare
(Economic, FINANŢE Finanţe şi bănci (programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ CONTABILITATE conforme cu standardele internaţionale
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă
Contabilitate şi
28. Contabilitate, expertiză şi audit
x ordinul ministrului
CONTABILITATE educaţiei şi cercetării
comerţ şi servicii/ informatică de gestiune
29. Contabilitate, audit şi control de gestiune nr. 5287/ 2004)
Poştă) Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 30. Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor
Statistică şi previziune 31. Contabilitate managerială şi audit contabil
INFORMATICĂ
economică 32. Contabilitate, audit financiar şi expertiză
ECONOMICĂ
Informatică economică contabilă
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 33. Control, audit şi expertiză financiar
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune contabilă
INFORMATICĂ economică 34. Consultanţă financiar-contabilă
ECONOMICĂ Informatică economică 35. Contabilitate şi sisteme informatice
Economie internaţională integrate în corporaţii
ECONOMIE ŞI 36. Diagnostic şi evaluare
AFACERI Afaceri internaţionale 37. Economia proprietăţilor imobiliare
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 38. Expertiză contabilă şi audit
internaţionale 39. Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
Management 40. Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor
MANAGEMENT Managementul 41. Management contabil, audit şi control
dezvoltării rurale durabile 42. Management contabil, expertiză şi audit
MARKETING Marketing 43. Management contabil şi informatică de
gestiune
Administraţie publică 44. Management financiar - contabil
Administraţie europeană 45. Politici contabile, audit şi control de
gestiune
46. Sisteme informatice de gestiune
ŞTIINŢE 47. Sisteme informaţionale contabile
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI 48. Sistemul informaţional contabil în asistarea
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi deciziilor manageriale
secretariat 49. Tehnici contabile şi financiare de gestiune a
afacerilor
50. Tehnici contabile şi financiare pentru
gestiunea afacerilor
381

Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine) 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Economia întreprinderii 2. Cibernetică şi economie cantitativă
Economia comerţului, 3. E-Business
turismului şi serviciilor 4. E-Business administration (în limba
Merceologie şi engleză)
ADMINISTRAREA managementul calităţii 5. Econometrie şi statistică aplicată
AFACERILOR Economia firmei 6. Informatică aplicată în management
Economia comerţului, 7. Informatică economică
turismului, serviciilor şi
8. Informatica manageriala
managementul calităţii
Administrarea afacerilor 9. Sisteme de asistare a deciziilor POŞTĂ
ŞTIINŢE economice
Pregătire - în servicii de ospitalitate (MAIŞTRI
Învăţământ ECONOMICE
instruire practică Administrarea afacerilor CIBERNETICĂ, 10. Managementul informatizat al INSTRUCTORI)
liceal / Economic,
(Economic, în comerţ, turism, STATISTICĂ ŞI proiectelor (programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă
servicii, merceologie şi INFORMATICĂ 11. Managementul afacerilor electronice x ordinul ministrului
comerţ şi servicii/ managementul calităţii ECONOMICĂ educaţiei şi cercetării
12. Sisteme informaţionale pentru afaceri
Poştă) FINANŢE Finanţe şi bănci nr. 5287/ 2004)
13. Statistică şi econometrie
Contabilitate şi 14. Metode cantitative în economie
CONTABILITATE
informatică de gestiune
15. Statistică
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune
16. Statistica şi actuariat în asigurări şi
INFORMATICĂ sănătate
economică
ECONOMICĂ 17. Securitate informatică
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 18. Sisteme informatice financiar-bancare
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 19. Sisteme informatice manageriale
INFORMATICĂ economică 20. Sisteme informatice pentru
ECONOMICĂ Informatică economică managementul resurselor şi proceselor
Economie internaţională economice
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
382

Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
1. Administrarea afacerilor internaţionale
Administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor interne şi
Administrarea afacerilor internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii
(în limbi străine) 3. Afaceri internaţionale
Economia întreprinderii 4. Dezvoltare regională
5. Dezvoltare regională şi proiecte europene
Economia comerţului, 6. Economie şi administrarea afacerilor
turismului şi serviciilor internaţionale
Merceologie şi 7. Economie şi afaceri europene
ADMINISTRAREA managementul calităţii 8. Economie şi afaceri internaţionale
AFACERILOR Economia firmei 9. Economie internaţională şi afaceri europene
Economia comerţului, 10. Finanţarea şi controlul afacerilor
turismului, serviciilor şi 11. Geopolitică şi relaţii economice
managementul calităţii internaţionale
Administrarea afacerilor 12. Gestiunea şi auditul afacerilor POŞTĂ
ŞTIINŢE
Pregătire - în servicii de ospitalitate 13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare (MAIŞTRI
Învăţământ ECONOMICE
instruire practică Administrarea afacerilor interne şi internaţionale INSTRUCTORI)
liceal / Economic, ECONOMIE ŞI
(Economic, în comerţ, turism, 14. Integrare economică europeană (programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ AFACERI
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă
servicii, merceologie şi
INTERNAŢIONALE
15. Integrare şi afaceri europene x ordinul ministrului
comerţ şi servicii/ managementul calităţii 16. Management şi integrare europeană educaţiei şi cercetării
Poştă) FINANŢE Finanţe şi bănci 17. Management internaţional nr. 5287/ 2004)
Contabilitate şi 18. Managementul afacerilor internaţionale
CONTABILITATE 19. Managementul riscului financiar
informatică de gestiune
Cibernetică economică internaţional
STATISTICĂ ŞI 20. Managementul fondurilor structurale ale U.E
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 21. Managementul proiectelor internaţionale
economică
ECONOMICĂ 22. Negociere şi administrarea afacerilor
Informatică economică
Cibernetică economică internaţionale
CIBERNETICĂ,
23. Politici europene de dezvoltare regională
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
24. Politici şi strategii de marketing
INFORMATICĂ economică
25. Relaţii economice europene
ECONOMICĂ Informatică economică 26. Relaţii economice internaţionale
Economie internaţională 27. Strategia afacerilor în mediul european
ECONOMIE ŞI
Afaceri internaţionale 28. Studii europene
AFACERI
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
383
Economie generală 1. Achiziţii, distribuţie, logistică
2. Administrare şi comunicare în afaceri
Economie agroalimentară 3. Administrare şi comunicare internaţională în
Economia mediului afaceri
Economie şi comunicare 4. Administrarea financiară a afacerilor
ECONOMIE economică în afaceri 5. Administrarea organizaţiilor de afaceri
6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor
Economie agroalimentară
imobiliare
şi a mediului 7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Economie generală şi 8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
comunicare economică 9. Consultanţă în management şi dezvoltarea
Administrarea afacerilor afacerilor
10. Dezvoltarea economică a întreprinderii
Administrarea afacerilor 11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
(în limbi străine) 12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management
Economia întreprinderii 13. Economie bazată pe cunoaştere şi management
antreprenorial
Economia comerţului, 14. Economie bazată pe cunoaştere şi management
turismului şi serviciilor intreprenorial
Merceologie şi 15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar
ADMINISTRAREA managementul calităţii investiţională
AFACERILOR Economia firmei 16. International business management
Economia comerţului, 17. Leadership şi managementul resurselor umane
turismului, serviciilor şi 18. Management
managementul calităţii 19. Management antreprenorial
20. Management financiar-bancar
Administrarea afacerilor
ŞTIINŢE 21. Management intercultural
în servicii de ospitalitate 22. Management în administraţie şi servicii publice
ECONOMICE Administrarea afacerilor 23. Management organizaţional
în comerţ, turism, 24. Management performant
servicii, merceologie şi 25. Management şi marketing internaţional
managementul calităţii 26. Management şi strategii de afaceri POŞTĂ
Pregătire - FINANŢE Finanţe şi bănci 27. Managementul afacerilor (MAIŞTRI
Învăţământ Contabilitate şi 28. Managementul afacerilor prin proiecte INSTRUCTORI)
instruire practică CONTABILITATE
liceal / Economic, 29. Managementul calităţii
(Economic, informatică de gestiune (programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ MANAGEMENT 30. Managementul dezvoltării regionale durabile
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă STATISTICĂ ŞI
Cibernetică economică
31. Managementul dezvoltării afacerilor
x ordinul ministrului
comerţ şi servicii/ Statistică şi previziune educaţiei şi cercetării
INFORMATICĂ 32. Managementul dezvoltării afacerilor în
Poştă) economică nr. 5287/ 2004)
ECONOMICĂ contextul globalizării
Informatică economică 33. Managementul investiţiilor
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 34. Managementul instituţiilor din administraţia
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune publică
INFORMATICĂ economică 35. Managementul economic al unităţilor şcolare
ECONOMICĂ Informatică economică 36. Managementul organizaţiei
37. Managementul organizaţiilor
Economie internaţională 38. Managementul organizaţiilor de turism şi
ECONOMIE ŞI
Afaceri internaţionale servicii
AFACERI 39. Managementul organizaţiilor publice
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
40. Managementul organizaţiilor sportive
internaţionale 41. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
Management 42. Managementul proiectelor
MANAGEMENT Managementul 43. Managementul proiectelor cu finanţare
dezvoltării rurale durabile europeană
MARKETING Marketing 44. Managementul proiectelor europene
45. Managementul resurselor umane
Administraţie publică 46. Managementul schimbării şi dezvoltării
organizaţionale
Administraţie europeană 47. Managementul serviciilor de sănătate
48. Managementul sectorului public
49. Managementul strategic al afacerilor
50. Managementul strategic al organizaţiilor
ŞTIINŢE 51. Managementul strategic al organizaţiilor:
ŞTIINŢE Dezvoltarea spaţiului de afaceri
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE 52. Managementul strategic al firmei
POLITICE Asistenţă managerială şi 53. Managementul strategic al resurselor umane
secretariat 54. Managementul sistemelor microeconomice
55. Managementul societăţilor comerciale şi de
credit
56. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
57. Managementul şi evaluarea investiţiilor
58. Managementul şi marketingul organizaţiei
384
Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine)
Economia întreprinderii
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor 1. Analiză şi strategie de marketing
Merceologie şi 2. Business to business marketing
ADMINISTRAREA managementul calităţii 3. Cercetări de marketing
AFACERILOR Economia firmei 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
Economia comerţului, 5. Management marketing
turismului, serviciilor şi 6. Managementul marketingului
managementul calităţii 7. Managementul relaţiilor cu clienţii
Administrarea afacerilor 8. Marketing POŞTĂ
ŞTIINŢE în servicii de ospitalitate 9. Marketing internaţional
Pregătire - (MAIŞTRI
Învăţământ ECONOMICE Administrarea afacerilor 10. Marketing în afaceri
instruire practică INSTRUCTORI)
liceal / Economic, în comerţ, turism, 11. Marketing online
(Economic, servicii, merceologie şi
(programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ MARKETING 12. Marketing strategic
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă managementul calităţii 13. Marketing şi comunicare în afaceri
x ordinul ministrului
comerţ şi servicii/ educaţiei şi cercetării
FINANŢE Finanţe şi bănci 14. Marketing şi gestiunea organizaţiei nr. 5287/ 2004)
Poştă)
Contabilitate şi 15. Marketingul serviciilor
CONTABILITATE
informatică de gestiune 16. Marketingul şi managementul firmei
Cibernetică economică 17. Marketing şi managementul vânzărilor
STATISTICĂ ŞI 18. Negocieri – relaţii publice
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 19. Politici şi strategii de marketing
economică
ECONOMICĂ 20. Publicitate şi promovarea vânzărilor
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 21. Relaţii publice în marketing
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 22. Strategii de marketing
INFORMATICĂ economică 23. Strategii şi politici de marketing
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
385
Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri 1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici
Economie agroalimentară publice
şi a mediului 2. Administraţie publică
Economie generală şi 3. Administraţie publică europeană
comunicare economică 4. Administraţie publică europeană - BRIE
Administrarea afacerilor 5. Administraţie publică şi integrare europeană
6. Administraţie publică şi dezvoltarea
Administrarea afacerilor
comunitară
(în limbi străine)
7. Administraţie publică în contextul integrării
Economia întreprinderii europene
Economia comerţului, 8. Administraţie şi finanţe publice europene
turismului şi serviciilor 9. Administraţie şi management public
Merceologie şi 10. Administrarea resurselor instituţiilor
managementul calităţii culturale
ADMINISTRAREA 11. Administraţie publică şi eficienţa sistemului
AFACERILOR Economia firmei
Economia comerţului, administrativ
turismului, serviciilor şi 12. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă
managementul calităţii managerială
13. Administraţie şi politici publice în Uniunea POŞTĂ
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor
Europeană (MAIŞTRI
Pregătire - ECONOMICE în servicii de ospitalitate
Învăţământ 14. Administrarea şi dezvoltarea resurselor INSTRUCTORI)
instruire practică Administrarea afacerilor
liceal / Economic, umane
(Economic, în comerţ, turism, ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Anul de administrativ, comerţ 15. Dezvoltare regională
completare
administrativ,
şi servicii/ Poştă
servicii, merceologie şi ADMINISTRATIVE
16. Guvernare şi administraţie publică
x ordinul ministrului
comerţ şi servicii/ managementul calităţii educaţiei şi cercetării
europeană nr. 5287/ 2004)
Poştă) FINANŢE Finanţe şi bănci 17. Guvernare modernă şi dezvoltare locală
Contabilitate şi 18. Management şi administraţie europeană
CONTABILITATE
informatică de gestiune 19. Management şi audit în administraţie şi
Cibernetică economică afaceri
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 20. Managementul crizelor şi conflictelor
INFORMATICĂ
economică 21. Managementul instituţiilor publice
ECONOMICĂ
Informatică economică 22. Managementul organizaţiilor şi serviciilor
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică publice
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 23. Managementul sectorului public
INFORMATICĂ economică 24. Managementul poliţiei locale
ECONOMICĂ Informatică economică 25. Managementul administraţiei publice şi
cariere publice
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI 26. Politici de sănătate şi management sanitar
AFACERI Afaceri internaţionale 27. Politici administrative europene
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 28. Puterea executivă şi administraţia publică
internaţionale 29. Sisteme administrative şi relaţii
Management internaţionale
MANAGEMENT Managementul 30. Spaţiul public european
dezvoltării rurale durabile 31. Studii administrative europene
MARKETING Marketing 32. Ştiinţe administrative

Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE Administraţie europeană
SOCIALE ŞI
ADMINISTRATIVE
POLITICE Asistenţă managerială şi
secretariat
Notă.(1) Încadrarea pe catedre de pregătire/instruire practică din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Economic, administrativ, poştă” în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii
universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai
studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică din domeniul „Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Economic, administrativ, poştă” în
conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
386
1. Antreprenoriat
Administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor
3. Administrarea afacerilor comerciale
Administrarea afacerilor 4. Administrarea afacerilor europene
(în limbi străine) 5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră
Economia întreprinderii 6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de
Economia comerţului, dezvoltare
turismului şi serviciilor 8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi
Merceologie şi servicii
managementul calităţii 9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
ADMINISTRAREA
Economia firmei 10. Administrarea afacerilor din turism
AFACERILOR 11. Administrarea afacerilor în comerţ
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 12. Administrarea afacerilor în turism
managementul calităţii 13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
ECONOMICE servicii
în servicii de ospitalitate 15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi
Administrarea afacerilor servicii de ospitalitate
în comerţ, turism, 16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici
servicii, merceologie şi şi mijlocii
managementul calităţii 17. Administrarea afacerilor regionale
Economie internaţională 18. Administrarea afacerilor internaţionale
ECONOMIE ŞI 19. Administrarea dezvoltării regionale durabile
AFACERI Afaceri internaţionale 20. Administrarea serviciilor turistice
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de
internaţionale turism şi sevicii
Management 22. Asigurarea calităţii în afaceri
MANAGEMENT Managementul 23. Business
24. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale
COMERŢ
Pregătire - dezvoltării rurale durabile (MAIŞTRI
Învăţământ instruire practică firmei
Economic, MARKETING Marketing 25. Dezvoltare regională INSTRUCTORI)
liceal / (Economic,
administrativ, comerţ Management economico - ADMINISTRAREA 26. Economia şi managementul serviciilor (programa aprobată prin
Anul de administrativ,
completare comerţ
şi servicii / Comerţ şi financiar AFACERILOR 27. Economia şi administrarea afacerilor şi x ordinul ministrului
servicii industria ospitalităţii educaţiei şi cercetării
şi servicii / Comerţ şi 28. Economia şi administrarea afacerilor în turism nr. 5287/ 2004)
servicii) şi industria ospitalităţii
29. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
30. Executive Master of Business Administration
31. Finanţe şi control de gestiune
32. Logistică
33. Master of business administration
34. Management antreprenorial
35. Management în comerţ
36. Management în turism
37. Management european al întreprinderilor mici
şi mijlocii
38. Management hotelier
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE MILITARE 39. Management şi marketing în turism
MILITARE ŞI 40. Management şi administrarea afacerilor
ŞI INFORMAŢII Managementul
INFORMAŢII 41. Management turistic şi hotelier
organizaţiei
42. Managementul afacerilor
43. Managementul afacerilor agroalimentare şi de
mediu
44. Managementul afacerilor în comerţ
45. Managementul afacerilor în turism
46. Managementul afacerilor în turism şi comerţ
47. Managementul calităţii, expertize şi protecţia
consumatorului
48. Managementul calităţii
49. Managementul proiectelor
50. Marketing şi negocieri în afaceri
51. Politici şi strategii de marketing
52. Strategii şi politici de management şi marketing
ale firmei
53. Turism cultural şi agroturism
387

Administrarea afacerilor 1. Administrarea afacerilor internaţionale


Administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor interne şi
(în limbi străine) internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii
3. Afaceri internaţionale
Economia întreprinderii 4. Dezvoltare regională
Economia comerţului, 5. Dezvoltare regională şi proiecte europene
turismului şi serviciilor 6. Economie şi administrarea afacerilor
Merceologie şi internaţionale
managementul calităţii 7. Economie şi afaceri europene
ADMINISTRAREA 8. Economie şi afaceri internaţionale
Economia firmei
AFACERILOR 9. Economie internaţională şi afaceri
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi europene
managementul calităţii 10. Finanţarea şi controlul afacerilor
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 11. Geopolitică şi relaţii economice COMERŢ
Pregătire - ECONOMICE internaţionale
în servicii de ospitalitate (MAIŞTRI
Învăţământ instruire practică Administrarea afacerilor 12. Gestiunea şi auditul afacerilor
liceal / (Economic,
Economic,
ECONOMIE ŞI 13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare
INSTRUCTORI)
administrativ, comerţ în comerţ, turism, (programa aprobată prin
Anul de administrativ, servicii, merceologie şi AFACERI interne şi internaţionale
completare comerţ
şi servicii / Comerţ şi
INTERNAŢIONALE 14. Integrare economică europeană
x ordinul ministrului
servicii managementul calităţii educaţiei şi cercetării
şi servicii / Comerţ şi 15. Integrare şi afaceri europene
Economie internaţională nr. 5287/ 2004)
servicii) ECONOMIE ŞI 16. Management şi integrare europeană
AFACERI Afaceri internaţionale 17. Management internaţional
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 18. Managementul afacerilor internaţionale
internaţionale 19. Managementul riscului financiar
Management internaţional
MANAGEMENT Managementul 20. Managementul fondurilor structurale ale
dezvoltării rurale durabile U.E
21. Managementul proiectelor internaţionale
MARKETING Marketing
22. Negociere şi administrarea afacerilor
Management economico - internaţionale
financiar 23. Politici europene de dezvoltare regională
ŞTIINŢE 24. Politici şi strategii de marketing
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI 25. Relaţii economice europene
ŞI INFORMAŢII Managementul
INFORMAŢII 26. Relaţii economice internaţionale
organizaţiei
27. Strategia afacerilor în mediul european
28. Studii europene
388
1. Achiziţii, distribuţie, logistică
Administrarea afacerilor 2. Administrare şi comunicare în afaceri
3. Administrare şi comunicare internaţională în
Administrarea afacerilor afaceri
(în limbi străine) 4. Administrarea financiară a afacerilor
Economia întreprinderii 5. Administrarea organizaţiilor de afaceri
6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor
Economia comerţului, imobiliare
turismului şi serviciilor 7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Merceologie şi 8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
managementul calităţii 9. Consultanţă în management şi dezvoltarea
ADMINISTRAREA
Economia firmei afacerilor
AFACERILOR 10. Dezvoltarea economică a întreprinderii
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
managementul calităţii 12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 13. Economie bazată pe cunoaştere şi management
ECONOMICE antreprenorial
în servicii de ospitalitate 14. Economie bazată pe cunoaştere şi management
Administrarea afacerilor intreprenorial
în comerţ, turism, 15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar
servicii, merceologie şi investiţională
managementul calităţii 16. International business management
Economie internaţională 17. Leadership şi managementul resurselor umane
ECONOMIE ŞI 18. Management
AFACERI Afaceri internaţionale 19. Management antreprenorial
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 20. Management financiar-bancar
internaţionale 21. Management intercultural
Management 22. Management în administraţie şi servicii publice
MANAGEMENT Managementul 23. Management organizaţional
dezvoltării rurale durabile 24. Management performant
25. Management şi marketing internaţional
MARKETING Marketing 26. Management şi strategii de afaceri COMERŢ
Pregătire - 27. Managementul afacerilor (MAIŞTRI
Management economico -
Învăţământ instruire practică 28. Managementul afacerilor prin proiecte
liceal / (Economic,
Economic, financiar INSTRUCTORI)
29. Managementul calităţii
administrativ, comerţ (programa aprobată prin
Anul de administrativ, MANAGEMENT 30. Managementul dezvoltării regionale durabile
completare comerţ
şi servicii / Comerţ şi
31. Managementul dezvoltării afacerilor
x ordinul ministrului
servicii 32. Managementul dezvoltării afacerilor în
educaţiei şi cercetării
şi servicii / Comerţ şi
contextul globalizării nr. 5287/ 2004)
servicii)
33. Managementul investiţiilor
34. Managementul instituţiilor din administraţia
publică
35. Managementul economic al unităţilor şcolare
36. Managementul organizaţiei
37. Managementul organizaţiilor
38. Managementul organizaţiilor de turism şi
servicii
39. Managementul organizaţiilor publice
40. Managementul organizaţiilor sportive
41. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
ŞTIINŢE 42. Managementul proiectelor
ŞTIINŢE MILITARE 43. Managementul proiectelor cu finanţare
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII Managementul europeană
INFORMAŢII
organizaţiei 44. Managementul proiectelor europene
45. Managementul resurselor umane
46. Managementul schimbării şi dezvoltării
organizaţionale
47. Managementul serviciilor de sănătate
48. Managementul sectorului public
49. Managementul strategic al afacerilor
50. Managementul strategic al organizaţiilor
1. Managementul strategic al organizaţiilor:
Dezvoltarea spaţiului de afaceri
2. Managementul strategic al firmei
3. Managementul strategic al resurselor umane
4. Managementul sistemelor microeconomice
5. Managementul societăţilor comerciale şi de
credit
6. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
7. Managementul şi evaluarea investiţiilor
8. Managementul şi marketingul organizaţiei
389

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine)
Economia întreprinderii
1. Analiză şi strategie de marketing
Economia comerţului, 2. Business to business marketing
turismului şi serviciilor 3. Cercetări de marketing
Merceologie şi 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
managementul calit