Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 24

Cerere pentru virarea drepturilor banesti in


contul curent deschis la Banca Comerciala Romana
Urmatoarea sectiune se va completa de catre clientul salariat:
Subsemnatul(a) nume ........... prenume ............ , cu domiciliul in
................................................................. , nascut(a) la data de
...........................
,
in
localitatea
........................................
,
cod
numeric
personal
................. , posesor al CI seria nr. , salariat la
. , departamentul .., in functia de
, va rog sa aveti amabilitatea de a-mi vira drepturile banesti ce mi se
cuvin in contul curent cod IBAN ________________________________________________________________________, deschis la Banca
Comerciala Romana, Unitatea ... .
Va multumesc,

Data,

Semnatura,
.

__________________________________________________________________________________
Urmatoarea sectiune se va completa de catre angajator:
Denumire angajator..
Confirmam virarea drepturilor banesti cuvenite salariatuluiincepand
cu data de.
Viramentele reprezentand drepturi salariale se vor realiza din contul curent cu urmatorul cod
IBAN________________________________________________________________________
Data,

Numele, prenumele si functia semnatarului


.

Semnatura,
.
L.S.
__________________________________________________________________________________
Urmatoarea sectiune se va completa de catre banca:
Banca Comerciala Romana,
Unitatea .
Confirmam corectitudinea codului IBAN mentionat anterior.
Numele, prenumele si functia semnatarilor/
Semnaturile persoanelor autorizate
..
..
L.S.

* Se pot mentiona unul sau mai multe coduri IBAN.


*BCR2D0460*
BCR2D0460