Sunteți pe pagina 1din 3
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA (MD-2073, Chisinau, bd. stefan cel Mare sisfint 105, wwwpartament.nd 2/4. _trewie 2016 LMS mo Biroului Permanent al Parlamentului in temeiul art. 73 al Constitutiei Republicii Moldova, se inainteaz& cu titlu de initiativa legislativa proiectul de hotarare a Parlamentului pentru completarea Hotérarii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sarbatoare si la zilele de odihna in Republica Moldova. Anexa: 1, Proiectul hotrarii 2. Nota informativa Deputafi in Parlament: Spatoey [ ator a fon | pe HK Cre: tw Mee Sirvrare Nese lon Bra Wed loficons weak - proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE pentru completarea Hotararii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu Ia zilele comemorative, zilele de sirbiitoare si Ia zilele de odihna in Republica Moldova Parlamentul adopt prezenta hotiirare. Art, I. — Hotardrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sarbatoare si la zilele de odihna in Republica Moldova, cu modificarile ulterioare, se modifica dup cum urmeaza: 1. La punctul 1 litera b) dup’ pozitia ,,Ziua intemationala a solidaritatii oamenilor muncii (1. mai);” se introduce 0 nou’ pozifie cu urmatorul confinut: »Ziua Europei (9 mai);” 2. La punctul 2 dupa sintagma ,.9 mai - ” se completeaza cu sintagma ,,Ziua Europei/”. Art, II. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL NOTA INFORMATIVA Ja proiectul hotararii Parlamentului pentru completarea Hotararii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sirbitoare gi la zilele de odihna in Republica Moldova Scopul prezentului proiect de hotarare a Parlamentului vizeazé completarea punctelor 1 si 2 din Hotarérea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de s&rb&toare si la zilele de odihna in Republica Moldova, in vederea oficializarii sarbatorii - Ziua Europei, prin materializarea legislativa a aspirafiilor pro-europene ale Republicii Moldova ca stat sia populatiei acesteia ca si purtator unic al suveranitatii. Continutul proiectului. Prezentul proiect de act legislativ a fost elaborat ca rezultat al necesitatii marc&rii importantei simbolice a Zilei Europei pentru Republica Moldova, fiind si stat membru al Consiliului Europei si fara ce semnat un Acord de Asociere cu Uniunea Europeani, astfel, ziua de 9 mai va fi celebrata anual ca si Ziva Europei. Situatia curenté. in perioada de dup anul 2009, reprezentantii puterii legislative si executive in stat, in temeiul cererii si aspiratiei cetifenilor Republicii Moldova, manifestate in cadrul alegerilor parlamentare, au declarat oficial ca gi prioritate nationalé integrarea europeand. Desi Republica Moldova este stat membru al Consiliului Europei si a semnat Acordului de Asociere cu Uniunea Europeand, avand drept obiectiv final, integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana, p4na in prezent nu a fost consfintit in nici intr-un act legislativ Ziua Europei, zi simbolicd pentru aspiratiile de integrare a Republicii Moldova. Tinand cont de faptul c& statele europene celebreaz& Ziua Europei, anual, la data de 9 mai, ca simbol al unitatii in randul europenilor, considerim necesar sé marc&m aceasta zi simbolica gi in legislatia Republicii Moldova — ca fiind un stat de origine si cu traditii europene. ‘Avand in vedere cele expuse mai sus, propunem spre examinare si adoptare Parlamentului prezentul proiect de hotdrare a Parlamentului. Deputafi in Parlament: faeu | Cockers a wh dione } fev St. Cusay J ie se aS 7 LL A a ae Weldon qe