Sunteți pe pagina 1din 12

G.

u
EPTSTOLE
VIENET,,'E
E d itu ra' Enr-i n e s c v, I97 9

EROILOR NEAMULUI

Nu Etiu, poate qerPii Ploii


poate-austrul muqcltor
mi-i evoci-n noaPtea asta
pe-nalt Prea sfinf ia lor'
ei au ehip de ceari verde
trupul ca un fum inalt
nlrrrr:li r:inile-i rllti letgrt mierla, strea;inapidurii
de tirrinrul cellrl:rll alejalostei doiniri
gi tot vin ;lc cai de lilrnut desfitarea de-a fi tinlr
unor lacrimi dc snlurlrlrl sub un cer imbilsdmat
Ie lisnesc de sub bandtic de-a-!i purta-n duminici calul
gheizere de singe cald alll meteorit Prin sat
iar in incle;tarea gurii sI-i da{i insu;i truPul vostru
au pimint jilav de flori graiul, sufletul din voi
ochii lor luceferi tragici piinea, carnea, vinul dulce
-
arsi sint de-un fantastic dor menit singelui altoi
VI cunosc, le spun, voi sinteti oh, ;i dragostea, fireste
cei viteji, ;i buni,;i sfinfi sinul mindrei de femei
cei care-au plltit tu viata soapta, fulgerul santin{ei
libertatea Istei ginli li'int in pintecele ei
curn a lbst? voi Eti{i mai bine... prin urmare, viala toatit
clop<lte vuiau in sat trebuia, supusir s-o dali
vi lirsali atunci muierea cum a lilst? erafi voi oanreni
plozii, cimpul nelucrat sau doar sfin!i Predestina!i?
si-mi pornea[i desculfi prin roul Nu-mi rlspund... spre diminealir
sub <t steit l5rt de noroc ceara verde-a felei lor
vir vtglrt:tru rlitr steme zimllrul se prelinge-ncet in faguri
si-:r<'r il:r t'u <'l.uct.-rt r.ioc ;i de-aici, la loc, in llori
lii lrrnrilri r.lr rlt'-lrr.icre
prl;rii;ur ;rt' r.lri;rrrl vosl'
l'itrlrc:r-lt voi izvrlrut unei
ll:u'bllii crrrn n-a mai fost
ct pe-o diadtrnl scumpl
incrustatl in rubin
r
vi purtali in luptl rangul
de Rimleni Ei buni crestini LA MAREA UNIRE
;i a;a mirefi qi crinceni
pirea[i zei rlzbundtori
stiati numai de-o poruncl: incepe s[ pogoare o iarni preacuratl
sI-i dati llrii ajutor! pe munfii no;tri sacri' pe ape ;i cimpii
SI-i dati tot ce-n lumea asta de-aici, din depdrtare' eu simt in niri mirosul
drag v-a fost Ei rinduit . de brazi Ei piinecaldi al maicii Romdnii
apa, airul, plmintul iar stelele-mi paii iati, fintini adinci de aur
. ,zori de ziui si-asfintit de care inc[ nimeni nu ne'a putut fura
-
doi pdrinti frumo;i, cu ochii imi este dor de !arI, la fel cum fara insd;i
orbi de flama din psaltiri tinje;te dupi orice PlSmadI de a sa
3',7
Aici, la irnplratul in sat, cum botczarir
pe limba lor, Viena, {Iranii din Ardeal
e pace;i lumini acum, doar citeodutir
vin sloiuri mari de lacrimi pe Drrnire, la deal
;i ele nu sint alta decit sfinlite jalbe
sosind cu-ntirziere de la atili rom5ni
eu le citesc Ei carnea pe mine se-nfioarl IESIREA
t
DIN IARNA
de cit mai pltimiri sirmanii mei bdtrini
incepe astrul iernii mlre! sd se topeasci
treptat il sim[i cum arde pe-al primlverii rug
inzdpezite-n -veacuri sint incl strlzi gi case ;i-n urma lui rlmine <l lari romineascl
ce agrliesc si astlzi de toti acei birbati mai purl;i
mai plind de semne de belqug
ce-au pribegit zadarnic spre mintuirea (Irii aceastl iarni aspri a fost un dar al firii
si s-au intors mai aprigi gi mai incrincenali urcind pe cai de jertfl dintr'un trecut ocult
toate acestea, insi, s-au spulberat deodatL
prin gura ei' pesemne, pelasgii ;i ilirii
ne-au spus ce ierni domnird la Dgndre' dernult
ca putregaiu-n focul cel purificdtor
cind la calenda unui inmiresmat decembre Azi,sulll blltlre!ul ca soarele prin lupd
biituse desteptarea ;i pentru-acest popor surpind implrlfia z:apezii pe plmint
un singur colt al ierbii e de ajuns si rupl
cu rlsullarea-i caldl armuri de neinfrint
l'e prispa Albei Irrlii s-a strins atunci o tarl in staule jilave nasc alte generafii
si-urr vullrrr i;i lrrri zborrrl din cronici sprre zenit de vietlfi ;i ierburi cu trup imbdlslmat
urr lurrg l:tlirz tlt inirrri ;i clopote vestise ;i-n nopli de ovidenii simf i cum tinjesc Carpa!ii
rrr l'iii bl'lvi ui lirrii pc vcci s-au fost unit de aurul si vlaga care le-au fost furat
cit llrrlril t: rurl si-o v<lnt pi-tzi cu viata impung orhe;te puii prin bulbii de rlchiti
oricitr:-irr li pc lume sI stea in drumul ei in cruciada hranei pornesc in zori de zi
ci sleaua I'iinlei noastre va diinui pe boltl sub craniul ca de fosfor al soarelui se'agitI
iar noi vom fi, de-a pururi, romdni ;i pui de tei un univers ce fierbe in seve porfyrii
e-atit de bine, Doamne, din'beciurile ghetii
De-aici, din burgul care ne-a cunoscut obida piraie de-alabastru ;i muguri se desfac
atitor lacrimi fdrd de rost Ei clpitii privighetori de geniu primesc botezul viefii
eu mI inchin in fala eternititii tale vestind o primlvari cum n-a mai fost de'un veac
oh, zi de imn qi slavi, iubirea mea dintii
Prelingefi focuri ro;ii ;i verzi din giuvaere
tu nu incepi o iarnd, ci insd;i primlvara
gi bateli toaca veche in cuib de ministiri
unui destin pe care ni-l qtim biruitor la temelia !5rii noi cirdmizi de miere
de-aceea tot romAnul te binecuvinteazl incep si scinteieze ca galbenii'n chimir
iar fila ta e insu;i drapelul'iricolor! primifi deci primivara cu piine qi cu sare
cu vin de prospelimea granatei s'o cinsti!i
din Dunire la Tisa, din Olt qi pin' la l{are
Viena, 1 decembrie 197E sI fim cu tofi, de-a pururi, sub sceptrul ei unifi
38 39
l-ii azi binevenitl pe plaiuri car;ratine Acolo eu vlzut-am misterele primare
tu, vietate sacrl ;i plini de noroc pe care universul ni le aduce-n dar
inglduie-ne iari;i a ne-nchina la tine zlpada carnivorl, exploziile-n soare
tu, ce purilici lumea fIrI s-o treci ;lrin foc ;i ochii exoftalmici ai ploii pe trotuar
cu duhul tlu de-un verde lluorescent sI bucuri
plmintul tdrii mele cel scuturat de jug intiii ani de vialiau fost o rlulce boall
revars[ chiupul slavei pe fiinle Ei pe lucruri
- pulsa o lienezie in to!i, dupl rlzboi
lineam Crlciun ;i I'a;te, o stea patriarhali
Ei'nalfi Rom6nia in pace Ei bel;ug
incl lucea pe boltI, printre creneluri noi

A;a treceai de falnic, oh, inceput de vialI


leviathan d<lmestic cu trupul meu in ;a
in ce muzeu te afli, in ce halou de ceati'r
de ce te-ascunzi de mine, copillria mea?

PAVANA PENTRU COPLUL CARE AM FOST

l'lu nt-anr niiscrrt spre iarni, sub semnul de centaur


tirirrrl irr rloui-r vc:rcul ca brrrtile la pe;ti
IUBIRE VECHE, LANT DE TINERE,TE
o t'xilirlti grelcit, cu lihule de aur Iubire veche, lanf de tinerete
rrr-u lrole z:rt in :rpe ;i datini crestinesti ;i azi mai mu;c din amintirea ta
simt ci el'luvii de serblri mirele
N-am sI evoc, lireste, povestea mea intreagi de focul tlu sl-mi stingi n-ar putea
doar zeii primei virste as vrea sI ii dezgrop
aveam o stea firavi ;i-atita de prilleagi Tu ai fost puiul meu,
incit nu e trecutl in nici un horoscop
;i maica mea
ispita lirii stind sI mi inve{e
fiptura ta in noapte lumina
in mare, insI, viata era atit de plini ca un regat de mil qi frumusele
avea un gust aparte, de fragi alcoolizati
in mahalaua aia aproape levantind
$i totu;i, am fugit pentru vecie
pod de calici, ;i circiumi, ;i armdsari furafi trecutul tIu mI chinuia-ntr-atit
cI mi uscam ca sfin{ii in pustie
imi amintesc ci;meaua din col!, o brutdrie
apoi un templu verde, impovirat de nuci. imi trece greu de tine, mi-e urit
intiiul loc de joaci s-a nimerit sd-mi fie norocul meu de-a pururi n-o sd vie
un cimitir cu gu;teri ;i melci prelin;i pe cruci
Ei un potir de plins imi fierbe-n git."
40
4l
llefia firii, mun{ii-n diminea{i
palate verzi de aburi inllfind
un cimp sub rouI, clopotul cel blind
trezind un sat duminica la via(I

Si oamenii, frumoli, purtind curatl


flclia unui neam pogoritor
din stirpea Romei binecuvintatl

Si nu mI-ntrebi, prinfes5, te implor


eu nu ili
pot rlspunde niciodatl
;i-apoi, mai mult, irni face riu de dor

FII BINECUVINTAT PE VECI, POETE

l'ii binecuvintat pe veci, poele


ingenunchez la steaua ta qi tac
de-abia cutez, in nopli nemingiiete
in templul tiu sI urc, sl-mi aflu leac

i1i caut urma azi, pe indelete


pe strlzi ;i-n hanuri cu tain slrac
poate-ai lSsat vreun semn sd mi desfete
sI uit de naufragiul unui veac

incepe iarna, pacea-i milenari


trec pesclru;i pe Dunlre, fipind
iar burgul prinde alblstrimi de cearl

Eu calc evlavios, cu tine-n gind


vid pietre aise care md-nfioarl
;i ;tiu cI-i urma ta, Luceaflr blind
43
AH, DORUL DE TARA!
uN pluc cARE'ARA

Ah, dorul de !arI! un plug care ari


din zori pinl-n noapte in inima ta
un I'in,'dintr-o pivni[i veche, stelarl
de care pe veci nu te poli sltura

El trece prin timp ;i prin spa!iu, a;a


cum taie un fulger vlzduhul de varl
te trage pe roatl ;i nu po{i sclpa
incepe sir-li plac5, apoi sd te doarl

I!i bate sub pleoape icoane fierbinli


in cuic de aur trecute prin lar'5
lirlnindrr-li un psalm ce te scoate din minli

Iar tu te scufunzi intr-o linigte gravi


invingi deplrtarea, ;i tremuri, qi simfi
c[ firi de !arI ai fi o epavl!...

Nu m6-ntreba, tu, floare vienezl


de unde vin Ei cum'e lara mea
in nici o limbl n-am si-!i pot reda
fiptura ei de flIc5ri qi ascezi
42
e.l
Erarn aqa nebun! un sclav gi-un rege
in carne deslugeam cum mi se bat
plutea un gust de fragi ;i ploi pribege
prin universul meu predestinat

-..
$i purcl veacuri lungi de frumusete
se alterneau in fafa mta, solemn
ADEVAR ZIC VOUA:
inr'iluite-n lauri ;i ospele
PARE MULT PREA STRIMTA
Ii timpul, dar, sI caut, sI-mi insemn
<l odi'r-n metru antic, sI mI-nvete
Adevlr zic vouir: pare mult prea strimti prin vama morfii cum sii trec mai delnn
poarta Carnioll pentru-asa alai
urcl-n slavl vulturi, muzicile cintl
cine n-auzit-a de-un viteaz I\Iihai?

I se dau ospete, me;terii fac roatl


zugri-rvindu-i chipul pe brocard ;i jad
este el, r,alahul, cel sortit sd batl

$I roru$I,
zidrrrile negre de la farigrad

llu il sinrt cum trece prin ora; cllare TINERETEA-MI ESTE SPADA
pohta ce-a ;lohtit-o scrisl-i pe hanger
p<ltopind de raze Rom6nia N{are
Si totusi, tinerelea-mi este spadl
il slrut inci, tot il pling ;i-i cer aceastl iarni-mi dI puteri' vI jur
9i,
spre Cimpia Turdei azi sI nu pogoare trec in caleqti de aur prin zlpadl
insl el se pierde l'laclri in cer inve;mintat in bland de samur

irni prir:irea lacoml jivini


e
la dans mai nlrui o ulcea de vin
copilul care-am fost;i azi se-nclinl
in l'a!a unui pom de iarni plin

imbltrinesc? si treaci de la mine


iunArnixr,sc. INCEP sA sE iNcnEcp e un prilej mai mult si Preacuvint
izvorul magic ce ne dI lumine
Imbdtrinesc, incep si se inchege
inele noi pe trunchiul meu bogat l-rumoasi-i viata, omul este sffnt
tu, tinerelea mea flrd de lege gi cit voi gti sI fiu un om de bine
voi apuca,si te mai vid vreodatt? eu voi fi tinlr si de neinfrint
44 45
E luna-n cer o lampl de l\Iurano
suflat cu-argint imi pare Domul azi
-
doar eu sint trist aici ;i-mi cint in van o
colind[ din Ardeal, vuind a brazi

imi este dor de legea mea slin!itl


in mir, parimii ;i odajdii t'ii
EU N-AM UITAT veghind prin veac a neamului ursiti
iNrin NoASTRA NoAPTE $i imi inchipui pilcuri de coPii
cum duc prin viscol steaua Poleit[
si-ndltinarea vechii llonldnii
Eu n-am uitat intiia noastrd noapte
era intr-un brumar incefo;at
pI;eam prin buhara de frunze coapte
;i-un lan! de aur ne trlgea'n PIcat

I'lutea miros de fum ;i Pergamute


iar luna-n cer fo;nea ca un llmii
ai vrut sI pleci, !i'am spus: prea bine, du'te
destinul insi vrut-a sI rfunii FRUMOS EAPUSUL, BOGAT iN OOOARE
1, i-am pus pe rana gurii teriacl Sonet inspirat de nepreSuitul pricten
carc a fost Victor Stamatc
am simlit sub sinii tIi cei goi
;i
intregul pom al vie!ii cum se'apleacl l-rumos eApusul, llogat in odoare
bltut in vitralii ;i Pietre de Pre[
- $i ne-am iubit adinc, iar mai aPoi din marmora-i allld ;i verde' spre soare
privighetoarea ne cinti, buimacl fintini de-ametist les un vesnic dezghe[
pini i;i dete duhul Pentru noi...
Sint pa.ii;ti de rai ;i statui vorbitoare
mari orgi adumbrite de care te'mbefi
-
dar, singele meu nu se-n;all, el are
ecou ;i-n aceste adinci frumuse!i

El simte in fastul de-aici Rucovina,


Ardealul cu munlii in Pintece grei
ACUM E-O NOAPTE SF1NTA LA VIANA
Ei zei lucrdtori mai curali ca albina

Acum e-o noapte sfinti la Viana


Iar, intr-un tirziu, Pe statui ;i alei
zipada-i pur5, cloPotele curg
eu scriu ginditor, sfredelind cu retina:
iar ingeri gotici i;i a;tern PulPana
pe luxul paqnic al acestui burg
,,aici e;i vlaga rom6nilor mei!"
Afl
46
Flptura ta llaclrd sacrl imi pare
' ce poate topi ancestrale zlpezi
tu, cintec cu nume sllllatec de floare
tu, larvl de ingeri ;i zei tirolezi

Te simt, si te-aud, ;i mI bucur de via!5


imi torni in urechi vin de mure, difuz
iar flautul singelui meu te invald

$i cit voi trli pe pimint, eu refuz


sI cred in triuml'ul nel'iin{ei de gheali
. tu, drag Edelrveiss, paradis in auz

LAUDA VOUA, ZORI DEZT BOGATE

Laud[ voui, zori de zi llogate


e luna mai ;i raiul s-a deschis
tumori de verde, opium ;i granate
pirogravuri de fosfor in cais

E anul nou acum la pubertate


il prlznuie;te firea-n legea ei
orgiile-s in toi, iar peste toate
ard sfe;nicele mov de stinjenei

Iar primlvara-n lume se aude


lingindu-si puii ca o vulpe-n fin
cu bale de argint;i ierburi crude

$i-n starea asta de extaz pigin


fi;nesc fecunde ploi din paparude
iar eu ingenrrnchez, ;i-a;a rlmin
fu,

IMI SPUI
CA T-TUBA VoASTRA E MAI PURA

lmi spui ci limba voastrl e mai purl


tu, hl<lnd r'lastai al lui Athanaric
eu nu sint lrist, nu te privesc cu urd
;i nici mlcar nu caut s5-!i explic
l)ar te poftesc in lara mea miiastrl
in dreapta Iluropei, rnai la sud
ea a topit, spre mintuirea voastrl
<ltet si liere ca licatul crud

Si-am sl-ti arlt ![ranul cu sfiall


crrm isi dezmiardi caii barbltesti
cin<l ii asud:i-n cimp, sau ii lesalI

Iar linrlla lrri cea simpll, de gindesti


<l lirklsiti si voi, cu mare fall
in denumiri savante, latinesti

CE MULT TE IUBESC,
EDELWEISS, PRIMAVARA

Ce mult te iubesc, Edelweiss, primlvana


incepe cu tine in Alpii nebuni
frumoasi si plini de har este lara
ce poate sd nasci asemeni minuni
48
Exali vlzduhul miresme de Ploaie
oragul i;i trage armura de ierbi
e timpul cind vipera-n'munli se jupoaie
iar macii se-ncarci de opium Ei fierb

Trec fiinle morgane ;i tremurS'n zare


schelete de berze muiate in clor
mileniul a stat, nici un om nu mai moare

Sint astfel de zile frumoase, ce dor


spoite cu afr Ei verde ninsoare
;i-ntregul plmint sti Pe umerii lor

4t crla.20
-
E-O vREME DE srAT suB pAtvtiNt.
le nAcoARE
E-o \,reme de stat sub plmint, la rlcoare
bind vin din ulcele de lut frlgezit
incep de acum mari explozii solare
zlpezile vesnice-n mun[i s-au topit

E vi;lia-n toi, in nisipuri fierb ouI


in zbor se flambeazS cocorii si pier
;i cei nenlscuti tot se roagl s[ ploui
prelate incinse ne-apasd din cer

Oh, I)oamne, ;i umbra frunzarelor arde


termitele verii inoatl-n mercur
iar timpul se sparge in f<rc de petarde

Tu vino cu mine, femeie, ili jur


te-oi face sd rizi gi si nici n-ai habar de
fantasticul hades ce spumegl-n jur!...

AH, ZILE FRUMOASE


$I PLINE DE PACE
Ah, zile frumoase qi pline de pace
voi, reci diminefi qi incinse amiezi
regini e vara, iar soarele-gi coace
harbuzul cel roqu qi dulce la miez
50

S-ar putea să vă placă și