Sunteți pe pagina 1din 4

AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap

Ordinnr.60/2007

Tematici

din23/04/2007

privindaprobareaProceduriideautorizarea
unitilorprotejate
PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.291din03/05/2007
Actulaintratinvigoareladatade03mai2007

ntemeiulart.5alin.(4)dinOrdonanaGuvernuluinr.14/2003privindnfiinarea,organizarea
ifuncionareaAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.239/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,
avndnvedereprevederileart.80alin.(3)dinLegeanr.448/2006privindproteciai
promovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,cumodificrileicompletrileulterioare,
preedinteleAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicapemiteurmtorulordin:
Art.1.SeaprobProceduradeautorizareaunitilorprotejateprevzutnanexanr.I,
precumimodeluldeautorizaieprevzutnanexanr.II.Anexelenr.IiIIfacparteintegrant
dinprezentulordin.
Art.2.DireciiledespecialitatedincadrulAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap
vorducelandepliniredispoziiileprezentuluiordin.
Art.3.LadatapublicriiprezentuluiordinnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
prevederileOrdinuluiministruluisntiiifamilieiialministruluimunciiisolidaritiisociale
nr.748/460/2002pentruaprobareaCriteriilordencadrareiamoduluideautorizareaunitilor
protejate,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.908din13decembrie2002,se
abrog.
Art.4.PrezentulordinvafipublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
PreedinteleAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap,
SilviuGeorgeDidilescu
Bucureti,23aprilie2007.
Nr.60.

ANEXANr.I
PROCEDURA
deautorizareaunitilorprotejate

AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap
Fisaact
Facepartedin

Procedur

Tematici

din23/04/2007

Ordinnr.60/2007</
Aprobatde

deautorizareaunitilorprotejate

Ordinnr.60/2007</
PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.291din03/05/2007
Actulaintratinvigoareladatade03mai2007

Art.1.(1)Prezentaprocedurstabiletemodalitateaicondiiiledeautorizareaunitilor
protejatepebazaautorizaieieliberatedeAutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap,
ncondiiilelegii.
(2)Autorizaiareprezintactuladministrativcareddreptuldefuncionareentitiirespective
caunitateprotejat.
Art.2.nvedereaautorizriicaunitateprotejat,solicitantultrebuiessencadrezenuna
dintreurmtoarelesituaii:
a)operatoriieconomicicupersonalitatejuridic,indiferentdeformadeproprietateide
organizare,ncadrulcroracelpuin30%dinnumrultotaldeangajaicucontractindividualde
muncsuntpersoanecuhandicap
b)secii,atelieresaualtestructuridincadruloperatoriloreconomici,instituiilorpublicesaudin
cadrulorganizaiilorneguvernamentale,careaugestiuneproprieicelpuin30%dinnumrul
totaldeangajaipersoanecuhandicapncadrateisalarizate
c)persoanafiziccuhandicapautorizatpotrivitlegiisdesfoareactivitieconomice
independente,inclusivasociaiafamilialcarearencomponenopersoancuhandicap.Sunt
incluseaiciipersoanelefizicecuhandicapautorizatenbazaunorlegispeciale,carei
desfoaractivitateaattindividual,ctinunadintreformeledeorganizarealeprofesiei.
Art.3.(1)Dosarulcudocumentelenecesareobineriiautorizaieisevadepunelasediul
AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicapdinmunicipiulBucureti,CaleaVictorieinr.
194,sectorul1,denumitncontinuareAutoritate.
(2)Dosarulvacuprindeurmtoareledocumente:
a)cererepentrueliberareaautorizaiei,adresatconductoruluiinstituiei
b)copiidepestatutidepeactulconstitutiv,legalizate
c)copiedepecertificatuldenregistrarelaregistrulcomeruluisau,dupcaz,copielegalizat
depencheiereadenscrierenRegistrulasociaiilorifundaiilor
d)copiidepealteactedoveditoareprivindnfiinarea,organizareaiexercitareaunorprofesii
nbazaunorlegispeciale
e)untabelcustructurainumrulpersonalului,dincaresrezulteprocentuldepersoanecu
handicapncadratecucontractindividualdemuncdinnumrultotalalangajailorntabelseva
menionadatantocmirii
f)precizrireferitoarelaactivitile/produsele/serviciilepecareleoferentitateacareasolicitat
autorizareadefuncionarecaunitateprotejat
g)copiidepecontracteleindividualedemuncalepersoanelorcuhandicap
h)copiidepecertificateledencadrarentrocategoriedepersoanecuhandicapale
persoanelorcuhandicapangajate,respectivautorizate,ntermendevalabilitate

i)copiedepeautorizaiadefuncionarevizatanualpentruasociaiilefamilialesaupentru
persoanelecuhandicapcaredesfoaractivitieconomiceindependente.
Art.4.(1)Dosarulvafianalizatdeocomisiedeautorizare,denumitncontinuarecomisie,
carefuncioneazpelngAutoritate.
(2)ComisiavafistabilitprinordinalpreedinteluiAutoritii.
(3)Membriicomisieinubeneficiazdeindemnizaiedeedin.
Art.5.Comisiaareurmtoareleatribuiiprincipale:
a)asigurcondiiilenecesarepentrubunadesfurareaprocesuluideautorizare
b)analizeazdosaruldepusdesolicitantintocmetentermende30deziledeladata
nregistrriidosaruluionotprincarepropunepreedinteluiAutoritiiacordarea/neacordarea
autorizaieidefuncionarecaunitateprotejat
c)ineevidenanominalaautorizaiiloreliberatentrunregistruspecial,numerotatitampilat
pefiecarepagin.
Art.6.(1)nbazanoteintocmitedecomisie,preedinteleAutoritiivaemiteunordinde
autorizaresau,dupcaz,deneautorizarecaunitateprotejat.
(2)ntermende5zilelucrtoaredelaemitereaordinului,comisiavacomunicarspunsul
solicitantului.
(3)Persoanacreiaisarespinscerereadeautorizarepoatedepunecontestaientermende
15zile,caresenregistreazlaregistraturaAutoritii.
(4)ContestaiasesoluioneazdectrepreedinteleAutoritiintermende30deziledela
datanregistrrii.
Art.7.Autorizaiaipstreazvalabilitateapeperioadancaresuntndeplinitedispoziiile
legalereferitoarelafuncionareaunitilorprotejate.
Art.8.(1)Unitateaprotejatareobligaiacapnladatade31ianuarieaanuluincurs
pentruanulanteriorsprezinteAutoritiiraportuldeactivitatecaretrebuiescuprindcelpuin
urmtoarele:
a)numrulpersoanelorcuhandicapangajate,raportatlanumrultotaldeangajai,pentru
fiecareluncalendaristic
b)domeniilencarelucreazpersoanelecuhandicapangajate
c) modalitateaderespectareadispoziiilorlegalereferitoarelafuncionareaunitilorprotejate
d)numruldecontractencheiatensensulart.77alin.(3)lit.b)dinLegeanr.448/2006privind
proteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
(2)ncazdeneprezentarearaportului,preedinteleAutoritiivadispunesuspendarea
autorizaiei.
(3)Peperioadasuspendriiautorizaiei,unitateaprotejatnumaibeneficiazdefacilitile
prevzutedelege.
(4)Unitateaprotejatcreiaisasuspendatautorizaiavaputeasolicita,ntermende30de
ziledeladatacomunicrii,anulareamsuriiluate,prezentndnacestsensraportuldeactivitate.
Art.9.(1)PreedinteleAutoritiidispuneretragereaautorizaieidefuncionarecaunitate
protejat,nsituaiancareunitateaprotejatnuprezintraportuldeactivitateconform
prevederilorart.8alin.(4).
(2)UnitateaprotejatpoatesolicitapreedinteluiAutoritiiretragereaautorizaieide
funcionarecaunitateprotejat.
Art.10.(1)AutoritateapoatesolicitaInspecieiSocialecontrolulrespectriiprevederilorlegale
dectreunitileprotejateautorizate.
(2)LapropunereaInspecieiSocialenacestsens,Autoritateapoatesuspendaautorizaia,
punnduinvedereunitiiprotejatesremedieze,ntermende30dezile,deficienele
constatate,subsanciunearetrageriiautorizaiei.

ANEXANr.II
AUTORIZAIE
defuncionarecaunitateprotejat
nr................../..................
(model)
SocietateaComercial/Secia/Atelierul/Asociaia/Fundaia/Asociaiafamilial/Persoanafizic*)
......................................,cusediul/domiciliuln......................................,str.............................nr.
...,bl....,ap....,judeul/sectorul.....................,avndnumruldenregistrarenregistrul
comerului/Registrulasociaiilorsaufundaiilor/B.I.sauC.I....,codulunicdenregistrare
................................,C.N.P..............................,esteautorizat/autorizatcaunitateprotejati
beneficiazdedrepturileprevzutedeLegeanr.448/2006privindproteciaipromovarea
drepturilorpersoanelorcuhandicap,cumodificrileicompletrileulterioare.
Prezentaautorizaiearevalabilitatepermanent,darpoatefisuspendatsauretrasn
condiiileprevzutedelege.
Preedinte,
.....................................
Vizatpentrulegalitate
Serviciuljuridic,contenciosiresurseumane
efserviciu,
..........................................
___________
*)Seanuleazcenucorespunde,iarautorizaiasevacompletaculiteredetipar.