Sunteți pe pagina 1din 81

O=O=OC=1

OOODE=1O1=30 CIO
Da
D

GH1DUL

ri

UNIREA

El

MUNICIPIUL

BUCURE5TI
$1

COMUNELE SUB-URBANE
Editia X.

k
1'
EI

INTOCMIT DE INSTITUTUL CARTOGRAFIC


a

`111 N 11? EA"


BRAWV, Strada Lunga 20.
1

Ici
111C:3
1

C =3 or=ioc=locz3 o o oc=io o or= CI


www.dacoromanica.ro

ti u
G-1 0

PL/INUL GENERAL AL MUNI CIPIULUI

BUCURE,TI I IMPREIUMAIILE
scARA VP : 200.000
,"

1-------

toperti...

4k\ Jj, , , 7, , ,,,i

V '' <

,A.m.g.',^7.1.S

04,10

',

'

d.

Gm" Chili,

C''

Alt

CS'

....

41- coCf,',

:A

...1.,.,e.1;

...,.-_

\J

,SR, ,,.

'I

', aid .':_y

0701,- , " '-'-

Mih

,-

't'

(,,,,vg? li.iwerne,

>s

lipecuro,./i i

,,,-. '

< - itiuieju

,
01.:
tilf1

'

Ibiza Orno

-**

-:

-1

_ Wan

1.)

191.01 dr .14,11, s.,

esti

4R

MI.,
.,,,,in'o.j,,kestii- ,,,,
-Parlichene.,

LeordNii.i

s.,.

k
peso,

< > r,,,,,,,,f

0)iuasti
.

Buouvvii.

........--,----.

N\

.....

.,' .... Jilava-

4,
-,

^,.%
.

",

,<

4?

.,1-4.-_,--

/\

efhu

pope,fi

.,,: _N.

r". -Vht.mitron
,,11

''

.,

It

Nv.

!..,
al

.,

--1/.

..

,,,,twal

..,..

fi

li, -'ka AI;


e4 .."

..

ani

.K.,;

,- 4 0 1 1 I *4 , ... ..."-:

I 444

,.,

4t,

: .,

(9,-4/0,

e..,.,

...Aela.--

,V.4 ...,

- z-

/ Ir

Dab;
..

,e

,...,

.,,

r -

l'allidin1011

'

.1-1.

,...,./

rio'4..,t,.

, ,,.. ihrdeyen

11

4,4./..p/ 4:t

eta i

-1

\. lif,

,,,
.,...,

ne ..,

1And

.7-...i:A

-'

...:') '', -

4i-,..

vl ri

''',-.

:pa'

i?

crow_ d,mud

iroi

.1f. or,EKtz

.e.

so

S;

'

.4T40

-,...

'.P.',"

13kneasa

,. Duey

1,

,. 'a,

T.i.,i
,

-....

,/tefane-Itt- \,,,,V

.......

l '!"f&4?, 1 n ,C,:'''

''

Tiq

,,

.a.n.00n

'0002
'-----N

," Rid.

od'

-;.,.

' . doi;4,00,

-4

',:s

-(24.

s.

r, ,.___ ''''

,..,.-

1111.1

Gin

-s\

Limita M icipiubti Buauzlii

www.dacoromanica.ro

va,,i,pecii

'

A. B. REINHORN
BUCURESTI IV

Strada Stupinei No. 23


Alokk, Telefon No. 4.28.156
a"1

GH1DUL

UNIREA

MUNICIPIUL

BUCURETI
COMUNELE SUB-URBANE
Editia
CUPRINDE:
HARTA GENERALA, scara 1m 200000, Tmprejurimile Bucuresti.

TEXTUL: Indicatorul alfabetic al stradelor i autortStilor


publica.

PLANUL BUCURE$T1 1 m: 20000 pe dou pagini si Tn 10 culori;


Pag. 1 Numirea stradelor si bulevardelor, grdinilor
si scuarelor publica, sectoarele comunale postale si de polifie.
Pag. 2 (verso) liniile de tramvai si autobuze cu fine-.

rarele lor.
TARIFELE TRAMVAIELOR si instructiuni pentru calAtori cu
vagoanele de tramvai.

INTOCMIT DE INSTITUTUL CARTOORAFIC

UNIREA"
BRA$OV, Strada LungA 20.

www.dacoromanica.ro

A APARUT LA ACELA$ INSTITUT


RomAnia In automobil, In culori cu toate di umurile
kilometrate, indicatoarele de circulatie i ultimele
modificAri aduse cAilor publice, editie complectA,
legatA

Lei 250.

Ghidul Unirea" : Municipiul Bucuregti si


comunele sub urbane, editia X.
Se gAsete In 3 formate :

Planul simplu fArA text, la scara 1 m: 20.000, in


10 culori, tipArit pe dou fete, In prima fatA sunt
reprezentate : sectoarele comunale, potale si de
politie, In a doua (pe verso), liniile de tramvai i
autobuze, cu tabele ale itinerarelor acestora . . Lei 25.

Planul complect, cu harta 1 : 200.000 a regiunei


din imprejurimile Bucurestilor, textul Cu indicatorul alfabetic al stradelor, de unde Indepe i
se

terminA

fiecare

stradA,

planurile

la scara

1: 10.000 (17 foi) cu stradele i cadrilajul pentru


gAsirea lor, adresele autoritAtilor sau edificiile importante i tarif ele tramvaielor cu regulele de
observat pentru cAlAtori

Acela plan, editie de lux, pe hArtie cromo

60'Lei 100
Lei

Se aflA sub tipar i va apare In luna Octombrie 1935:

ATLASUL GENERAL GEOGRAFIC


ISTORIC, STATISTIC SI ECONOMIC
pentru coalele secundare, aprobat de Onor. Ministerul Instructiunii,
editia VI-a.

www.dacoromanica.ro

Indica fiuni Generale.


Planul Unirea" al municipiului Bucure$ti se geiseste deja la a X-a
editie dela aparifia lui $i din modul care a fost primit de public denotei
cei lard pretentii de Ghid Oficial, s'a impus singur prin claritatea desenului $i da tele prefioase ce or-ce voiajor sau vizitator al capitalei, conducator de vehicul $i chiar locuitor al oraqului, le geiseste intr insul.
Prin o practicei de mai multi ani $i prin buneivointa multor cititori
cari in mod benevol ne-au procurat multe date pretioase, apoi prin concursul ce am avut de la autoritatile comunale care ne-au procurat noile
modificeiri aduse : stradelor existente, noile artere de circulatie deschise in
capital& noile numiri sau schimbd ri de numiri aduse stradelor, noile
parcuri i greidini publice deschise ulterior, am putut complecta $i perfectiona acest plan astfel cei din zi in zi, el a devenit ceilduza cea mai
complectcl a capitalei noastre.
Scopul acestei lucreiri a fost de a pune la indenzeina publicului intr'o
bro$urei portativei qi de un format cat mai mic, cu un pref minim, mijlocul
de a cunoaste starea actualei sub raportul circulatiei
orienteirei in capitala regatului roman, cea-ce credem c am reu$it pe deplin.
Pentru leimurirea publicului cititor, dam aci urmatoarele norme dupei

care a fost intocmit acest ghid :

I. Harta 1:200.000 a regiunel Bucureftil care serye$te pentnz

orientarea generala a cititorilor.

Indicatorul alfabetic al stradelor, care cuprinde :


In coloana 1: felul strudel prin prescurtare : S=strada, Cl=calea,

Si stradela, Fd =fancier' tura, Int.=Intrarea, By =Bulevardul, =Soseaua,


Al =Alea, Pc=-Parcul, Pc1=Parcelarea, Sp1=Splaiul, G1=-General,
=Colonel, Dr.=Doctor, f. = fost.
In coloana 2: Numele stradei, cu actuala sau vechea denumiie,
In scopul ca strada cautatei sei poatei fi &slid' Oat la vechea cat si la
noua denumire.

In coloanele 3, 4, 5: Sectorul comunal din care face parte in

cifre romane I, II, III suu IV, sectorul po$tal fi circumscriptia de polifie,
In cifre curente.

In coloana 6: se aratei in hiere majuscule qi in cifre, seria $i coloana la incruci$area dirora se geise.Fte careul cu strada ceiutatel.

www.dacoromanica.ro

In coloana 7: de unde incepe i unde se termin fiecare strad, in


ordinea numeric a caselor, adic de unde incepe casele cu Nr. 1 fi 2
pcin unde se termin.
La stradele mai lungi sau bulevardele cari strbat mai multe careani
se indic numai careul central, iar in cele alte se pot urrneiri cu usurinti
pe plan.
In ultima coloand : se aratei Namilrul foaei (plansei) in care se
geise$te strada cdutatd.
Planul municipiului Bucurefti la scara I :20000 in zece culori
tiprit pe cloud' pagini.

In pagina I se afla :
Sectoarele comunale I, II, III $i IV in culorile lor, reprezentand
intinderea celor 4 primeirii : galben, negru, albastru si verde.
Primaria Sect. I Galben situatd in St. Batiste 39

Primaria Sect. II Negra


Primaria Sect III Albastru

Sft. Vineri

Cl.. Rahovei 39

By. Banu Manta


Primaria Sect. IV Verde
Primaria Centrald ca resedinta provizorie in S. N. Filipescu 23
PP

Comunele Sub urbane unume :


Comuna Sub urbanei Beineasa ca ditunul Deimeiroaia
Colentina

PP

PP

PI

pp

pp

Dudesti Cioplea
Grivita
Lupeasca
Militari
Pantelimon
Popesti Leordeni
Principele Nicolae
Rosu
.Serban Vocld
Voevodul Mihai

Sectoarele poftale 1: 2, 3, 4, 5 $i 6 reprezintate si limitate in


culoarea roz.

Chesturele fi Circumscriptille de politie, in culoarea cafeniu.


Quadrilajul in culoarea roz deschis, pentru gd sirea cu usurinkd a
stradelor.

Grddinile f i parcurile publice in culoarea verde inchis,


Numirile stradelor in negra deschis (gris).
www.dacoromanica.ro
2

In pagina

a coalei (verso)

Acela$ plan la aceeafi scare'', inset- Wei culorile sectoarelor, numai


cu traseurile liniilor de tramvaie in ro$u inchis $i autobuze in alba stru
inchis, ca numerile $i traseurile lor, in tabele aldturate.
Intre paginele ghidului sunt intercalate 17 foi (plan$e) in care
este reprodus la scara I :10000 intreg planal capitalei, in seciiuni
cari se racordeazd exact. Stradele sunt reprezentate in alba stru
deschis l numirile lor in negru, scrise in caractere mari spre a fi wor
geisite $i citite la *Weiielul ard tat in indicator.

Circulafia in Bucurefti:
Circulaiia in capitalei este mixtd :

Mecanicd, cu automobile $i autobuze


Animald, ca fret' suri de plaid.
Din cauza ingustiumei $i a unei circulaiii intense s'a introdus pe
unele strade : Sensul unic.
Astfel, nu este permisei circulaiia decdt in o singurei direciie pe urmdtoarele strode :

Calen Victoria

> pdnd in St Lipscani


din St. Lascar Catargiu
St. C-tin Mille
r. pand in St. Brezoianu
din Cl Victoriel

St Edgard Quinet

> panei in By. I. C. Breitianu

din Cl Victoriei

St Lipscani
panel' in Pia Sf. dheorghe (f. Romei)

din St Domnila Anastasia

Stradele : Eug. Carada fi R. Poincar

> panel in St. Wilson


din St Lipscani
Strada Smardan
> pcInet in Lipscani
dela S. Doamnei
St. Sf. Gheorghe Non
> panel- in St. Sf. Gheorghe Nou
din Lipscani

St Brdilel

din Pia St Gheorghe (fost Romei)

pad in By. Maria

Stradele Sf. Vineri l Decebal


> pad in Pia Sf, Gheorghe (fost Romei)
St. Lucaci

din CaleiraFi

din Gild ra$i

pdnd. in Mircea Vodd

www.dacoromanica.ro
3

---,,,,..--::..--,-22

----

.., .

..,.2,

.,

.',..,
.

..-

:' '

--..-

_------

, -..--

.,,*.

."---%------.' ----

Binezsa _--_-:

- -,--, 47

4?,.....

_--

-.,
1..re`,.

.'"

,..-,7e. pz,....,.

.--,
.:..--------

.'..41b/.

-.

_3

, -,,- -.1

::#4.-

',.'''',...,

6rom

---.7.-

-- -

-- -

,,, ta ia T. E E

,....,.,
.....

l'i

.,

'ti
a

...,,

-,-,...._

i>---- 4, _'

,,,f ,i, .-4,


9,,
(..-,....,9-1\

---'

li

Tofe_g_c_.-

----------\
Fecma'Sc. \

tr'-'.\.

''''
t 00de t \

__------

\1/4

1----\,:-..
Agriuliur ------

Parc. II

\ it ---

r:u 6r'

.-. B.G.

'...,

.,

lf

,, ,---.. o <

s. ,...0

,-

\ 7--

, '1,/

'f-7---,.

----,,,'-:

/,

etr,e1 /

\Y.

c.'

,s
-5r.

'91

4
.

., \2>

Reproducerea oprig

\'''..

ay Va

-,7) '.s, '

-e

\
ir

/'/
e,

ild'r4trl-11741:::::----,,:;:.

e?

N..,,,,

-....

--- --- \

,.v ,.......
.

"

Ii

., 4,6

-<,

ab.

de/ i

SN -......

..,

___-- __,--------

.(. .,/ A.7

\ \\

.1:--

.--

-=,

-----------

0./ 7 S\,'

;?,

.1

/2% y ;
,

.--

,--Min.Domenillor \

\N

f ,/t?i
o-

.--

'

F-11
-77,
-,---1

1r

77ke,

41,o /

.s.

\,,,N

., N
s\

,_

N.

. F. R .

41,t .1>
, -.

--* cz,'

- '741

lierele

st

...?..,,

-6.
\

\ Fabr.de Cue

\<-,
4,

o,

li

t,

,' t

.4,

y K,.,

/ ,,,

www.dacoromanica.ro

/ \

`..*

0,

Inst. Cart. Unirea" Brasov

.,

St Danielopol

pad In S. Adel

din SpL Unirei

S. Soarelui

---> peind In St. Carol

din Oituz

Piafa PaL Regal in Ma Fundafla Carol


> spre S. C. A. Rosetti

din S. Vilson

Plata Eplscoplel

Portiunea In/re refugiu i grdina din Cl. Victoriei


> spre Atene Palace.
din Franklin

Paza Capitalei
Sub raportul pazei fi slguranfel publice, Bucureftlul este impdrfit in urmdtoarele autorlfll de polifie :
Prefectura polifiel Bucureftl cu sediul in Cl. Victoriei 25 I cu
urea' toarele ches/un i qi circumscriplii de politic, delimitate pe plan cu culoarea cafeniu.

Chestura I Galben din Pta Blanduzlel 1 cu circumscriptiile de politie


Circ.
pp

I Blanduziei I
2 Vasile Lasccir 78
3 By. Lascar Catargiu 17
4 St. Dogarilor 22

5 St. GI Doda 13

6 Pc. Domeniilor I - St. major aviator ScIddtescu ,Stef.

11
11
11

7 Parc. Princ. Carol Str. G. 8, Lt. aviator Beller 23


8 St Barba Veiceirescu 37
9 La Sf. Vasile Tei 34

Ches tura JI Negru Str. Doctor Burghelea 3. cu circumscriptiile :


Circumscriptia 11 Sma-rdan 17
12 ,$epcari 9
13 Nerva Traian 36
14 C. Dude,Fti 198
15 Matei Basarab 3
16 Delea Veche 3
17 Vaselor 53
18 S. Ceairului 20
18 post secundar S. Silistra 52
19 $os. Pantelimon 210.

www.dacoromanica.ro
4

Chestura III Albastru St. Gutemberg (Imprimeriei) 12


Circumscriptia 21 S. Gutemberg amprimerie) 12
21 Senatului 27
23 Cl. Wiceire0i 222
25
St. Arionoaei 34

26 , o.F. Viilor 11

27 St. Nae lonescu (azi Nucetului) 3


28 $. Pandurilor 30
29 S. Rilditei 12
30 Bu. Principal (Centureij Pc. Rahovei

7'1

Chestura IV Verde St. GI Anghelescu 171


Circumscriptia 31 St. GI Cristescu 16
32 S. Bihorului 35
33 Cl Grivitei 50
34 Ctierul RMS St. D 43
35 Stoica Ludessu 11
36 Carol Knappe 50
37 S. Mureqului 7
37 Post secundar .os. Giule0i 117
Deosebit de chesturele specificate mai sus 0 subordonate acestora,

mai sunt Comisariate Speciale i anume :

De chestura I galben
Comisariatul special : Casa Meseriafllor in By. Regele Carol L 17

Pmed. Cons. de Miniftri Cl Victoriei 141


De Chestura II Negra
Comisaria tul geirei de Est (Obor) in gara de Est
Hala fi Tdrgul de Vile in cdmpul MoOlor
De Chestrra III Albastru
Comisariatul special Palatal Poftel in PaL PoVei
Banca Nationalei S. Bca Nat.
Camera de Comert S. Bursei 4
Giirei de Sud (Filaret) G. Filaret
Palatal justifiei Palat. Justitiei.
De chestura IV Verde
.

Comisariatul special Gara de Nord


de Radio Difuziun, S, GI Berthelot 60
Chitila, gara Chitila
Oltenita in Oltenita
Oltenita Port in Portul Oltenit a.

www.dacoromanica.ro
5

__77..r_

E
.

---- tivifilati
,--ItAY00

'

ERA

il

__y

relubul Ciliretilo,

'

----

,\

..

.N
.'i

--- -

--isdir.c----r'
ar-pe,---rst-----

_Ay a

.\\

tor5.

vm:A0

'

rflut--

A")

';,.

'9;

'

ri, r/t. 0

"i.S.,
Y/6..6,0\x,

/ -.-

.-9).Domeniul Mili

4,

ro,

..

' 14

A- c,.

'

/t.,-

._

mu! de-

T ,,i,
\\

....

UM if-

4?: 1741:st
-.._

4(
,,
11
\.-

-St,!r.

.-

/ AParce ..!.,

', d.>

,,

1...

43

..

:.,

1.

/./

,- --,\'('N\ <

ri r

' \\\ ,\\\\


\\ \,,,

. N,

\ \ \\,L

it \:\

N.-

...

,.>

..

....

s..--Pq-'

''`a.

s_i.),
_

rb

.:...

f\iic

,.. c4Pc. ts.


,,g,,. , pan
-is.13-' ' -'!ia.

''
.,,,, as9,

www.dacoromanica.ro
5E

- et) ----,',..

tl (1.1 '

'

t t...
"..:"

, dole-5'SY
,"cP-,),,,

eXtePree :, -

"P.

str
-----to E e
_

'crk - V, , 7 NS.'''',?7, ',5-N:1):1 U

_ na urei

-.r,;,, .0%., .
ell
..,
Y
st prototo ,
-77
' ';',g---.0. s.co1.21,...-,
,-.,

W
'

Er 0 ct Ocu/ea
v-1.-. 0,,,Ai ,,f5,1./..,
p "Tes I,
k, sx P A , -- iiStantingla,
S
CO
t
'IL
'02;
-it .
:: .
-i

, cb

1
1

Fla, , .:

,_---,
a net

-oini
FT. Garb ..ek.- e--,
-Thlfra ii

S.

?,- --1

'3.

d/OrAkNcansa`.--._

to
..,

T--r

deW---

r spi 1., ,fici

''s\P
' ,,:abrVA---,

,,,,

Fab r.

\\ \

i ..

..**4' :4.''

,.

ilti!

,1117N46-..s.:

...!

'

N\

.4.

,/

e,:...' -..

'::,,>-.

... /..,/

x\

c
,
ei. \;,
,-, \\ ,,
\
v?::
' te.N.... '.\'''''''s\
unl'afill
...NS'S\ \\\N.:7:N..\ I\
i

,,

1 t.',.,\\ '\.\\\,N\

) ,:\

/
-e
'e,,,,\\
":.,

\.,":.
a \---,.
,,,.
e .,.> v

! ' 1i

i
I

- ...4.--

rvi
' ALocafer
ot' ,..,& ei/
,--!--

,
__,----./'- .,..,
N,"
LA-REA/\

--11 LI, ill .. 1 r 7: 't':,./


1"--1, 1--"rat)? 1 ; 1 4.Ptioet0
, ,
, ,
, ,'" .
,..--.2 ,
' r.4>, \s".,
/i
' 7 r-'-- -")

'

q)

.-**'

\\ -

Reproduceria oprit'

4:33

-af-aras u '
- ir.-1

thil+eanuAt\,*0 '

,\ 4 9'

c'?/- ---

,IP-ArRO ;

I' 1
l

...

,1\

4.- .; .)t'

.u..
,

-1%

..

9:4

r--- :J.. :

`,
p.iara,lill / "I'--,, o _
...i
,
r---- ,t,,,-.8unea .i

c.4 *.....;.*:-

(z,

i,16* ' 's

Serv.GeoryS/-

.6
\ .,

he -De/7n r ca -3

\
Ft
cb
....4

, Triumf

Crucegoqie

ar

.,

-.4,
.4,-,14./

"

.0Depzitul
;

' z- --'',
6\
,o,

--..,....

--

rb

'.

ornan -

---7-tsrti-,-.. 4 h '

WO '

r-

.:

b,,, Soc.

--.4-

._

-._..

A.

esCILC")

.,

\,.,.!,

.1;4

co.\3:.

'Pr (.re? _
pi -.`

\'-'

HigiTudaraehe_ "Its

E,01th
, ----

...._.

c-

..

te..

Sfr. .4-&-r7:71.1;7r.-9

[Or

!.

4.1.%` P?

.,\,
\

II
fiat
HI .rirail

/t.rnt ---a I" to 1-111-1M3"-el

4.......,4

r ..,altil\a:
cu ,p, 4,N,
a?...
-Le' e_$
-3 , ..,,___
,...-:-_-...,-,70,

-1-51

,-- ----1 .----

#Fab. .410.

44.

\\\

'

it=

511,;,,10 st.0 -_ ....--A-lio ra

\ a' -

.Statia Agr nomica ._.

-Ag

,or

CaS

IA

oil N.

A\

- rrretre-;
4
oleo.

(AO
.sfib--10_ .VOI ' 1 tiluf
.

....,

.%

''A' '

tij2.1._>' -----.

..

--_-_-_-...

Aide4
i
1.1
..---100 11

---

.
N

'AHOW

\,,
N

' e'''. - -.

ii._.-----'7,---

:\

0:,

i k% -4.. ,

\c.

.1-ce:

'

'..

tudu

wi....... k.

'"n"

0, _ ...../ i

..-----<,
adermadeinalte,..-.
.,,,,,,,,

,\

.'t

A se i. R egin
- Marfa

\v
\,

.,41,...

p de

:.;;,,

....___
,.

Hortic ltu

ib

A''

,..

i,

--

co

-,-----_----____--- --

,,,,

sco 14

\.

,),..........il--:__-

----"---_----"-",_:___----

..._____1
,

i1

_77TTh

el,:-.

-:_-_-_-:---_____---;

r,

...

-----7.----

'''

Inst. Cart. UnIrea" Brasov

_
NUMELE STRADEI

Tr

,9
,.., =e
,,, 0

cf) u

It.

11'

75

. C)- .

....:

,...

,-..

12

cf)

G).,
-a. 0

INCEPE

...

SE TERMINA

ct,
._
6.3

11.

,_.1

A
Al.

s.
s.

By

s.
s.

'

'
'
'

ed

A (Pc. Delavrancea)
A (Pcel Berindei)
R. M. S.)
A(
A ( . C. F. R ) Grant
A (Pcel Comescu)
A (Panduri)

. ..... .

V 234
-

"

'
"

A (Pcel Min. Dom.) azi TarianVasile


A (Steaua RomAna)

A (Pr. Rahovei)
A Locuinte eftine) azi Trotusului
A ( arc. Ferdinand Obor) . . .
A (P el. M n. Muncei) . .
A (P el. Nord CalarasiloT)
Abat rului
Abrud
.
Abrud (azi St. Gh. Bario) .

"

Alb

I
I

u An t. D metnade)

Al
Al

S.

TI u I. R J.SI. (f Dorobonti)
Ale andru 13 la anu . . .
.

S.

at

r na

Tu Par . F tpes u)

Al x n ru cel Bun (azi Dobrogoa)


"

'
*

Alexandru cel Bun


Alexandru Cturcu
Alixat dru Moga

Al xa dru la obescu

n Tu Ion Cuza
n ru Ion Cuza
Fd.II. A x ndru I n Cu a
Alexandru
Lahovan
S.
p..ta Alexandru Lahovari
.
S. Alexandru Macedonskl
, Alexandru Moruzi Voevod
Alexandru Odobescu

Al andru Orascu
' A x dru Radovri
*
A exandru Sihl anu
: A xandru VI huta
A xar dru D. Xenopol . .
' A e Biserica
'd. Alexe Ion
lea Alexe Marin
Alexe Marin azi Polovraci
13.y.

Fd I.

,
Fd.

Hr.

S.

,
P ta
S

,
,

Aman Teodor
Am, rachel (f. Cost. Grecescu)
Amhbelor
Alma

11

13
14
14
16
14
2

2
13

6
5
5
2
5
6
14

9
6
14
10

8
5

5
5
9
6

6
14

11

(E3 s rica)

ului (f. Serei)


i

na Cu anda azi Sutiolui

3 B 11 Incr. S.ALLahovari cu Reg. Alexandru


Staruslas Cihoski
3 B 11 Dorobantilor
13 B' 16 Nerya Traian Vitanului

5
13
14

9
Isvor
6 25 D 14 Princ. Mircea
9
Ceres
6 25 D 14 Milmi Voda
11
6
\Tutor
5 B' 10 Precup. Vechi
3
10
I
4 15 A' 14 Pcel C5I5rasilor
14
8 A' 16 Lt. Cl. Papazoglu Nerva Tratan
I
5
Plata G. Cantacuzino 10
B II Oh. Chili'
3
14
Senatulut
II 5 22 B 17 $erban voda
s
spre lac
3 9 B' 7 Lacul Telului
5
V 2 33 E 11 din lulia Hasdeu
3
3 9 13' 7 dm Cl Lacul Teiului
4
S. Nimoloas,
V 2 37 K 8 Ateherele CFR.
17
Peroni
II 5 27 A 22 Sos. Oltenitei
9
Grivitei
V 2 31 D 12 Gral Berthelot

II

Amzei
i

3
5

8
17
2
7

II

Lt. Radu Beller


3 7
Gara de Est
4 18 E' 11 $. Pantelimon
1
Lascar Catargiu
3 3 C 10 Victor Em. III.
1
625 F16 Sabinelor Vataf de plat
I
Pc. Radorin
5 14 C 1
4 16 D 13 Teodor SperantA By. Pache Prot.
I
6 26 D 17 By. Mana Elena Doamna
5 13 B' 18 Doamna Chiajna Calugareni
spre Piscului
11
5 23 A' 18 Elena Cuza
By. Ferdinand
4 17 B 12 Caluseilor
1
$ rban Voda
II 5 23 B 19 Captan Savopol
V 2 6 G 6 Marae0i Milian Ghica
Tre ti I
3 7 C 7 Lt. aviator Seller
V 6 29 F 18 din Cl. Rahovei 5o.,. Ma ureic
Roman.'
3 4 A 11 GI Lahovari
Regele Alexandru
3 3 C 10 Victortel
Gragore Alexandr co
3 3 C 10 Pov rnei
$os. Msal Presan
2 6 E 7 Ramniceanu
3 7 D 8 Parc. Filipescu
4 B 10 Plata Lahovari
$. Bonaparte
St. Stufului
II 5 22 A 7 Cuza Voda
Macedonia
V 2 32 E 12 Virgiliu
3 9 C' 8 Sf. Gheorghe-Tei Teiul Doamnei
Foisorului
5 13 B' 16 Anastase Panu
1
Mitr. Ghenadie Petrescu
4 15 B' 14 Lucaci
I
Spirom
V 2 34 1 12 Econom Ce arescu
V 2 33 F 10 Buzesti
By. Basarab
V 2 33 E 10 Al. I. Cuza
V 233 E 10 Al. I. Cuza
Pta Al. Lahovarl
3 3 C 12 Victoriei

Aiunisului (f. Often

Am

10

B 13 Universitate

C 7 Dorobanhlor

3
.
.

Alton

21

6 34 K 12 G. Ranete Economu Cezirescu


5 27 B 21 $. Oltenitei Spre Sud

Al.

F"d.

Ia
r

Albi oara
Albu Co onel
Al a C-tin Sandu
A
u D nu
Al u P trescu (am losif Niculescu)
Al cu Ru o
A
an r
u Gr gor
.
Al in ri Vas le

"

Admiral Murgescu (f. Gara Est)


Adm ral Urseanu
Adrian (f t P pa NI la )
.
loe

B Pcel. Comescu
6
8 B 8 Cl. Floreasca
is
Lautari I
6 AI G 16 Pandun
1
By. T. F. F.
2 6 H 6 By. Col. Ghtca
1
I 7 Grivi(a
Col. M. Ghica
V 2 37
16
Magurele
6 29 G 20 Cl. Rahovei
11
I
y 2 36 H 8 , What Viteazu
Col. M. Ghica
7
4 18 E 11 S. PantehmonGara de Est (Obor)
i
11
4 16 E' 13 din Str. Vatra Luminoasa
II
4 16 E' 13 din Str. Mawr Coravu
I
14
Abator
5 13 B' 19 Vacaresti
5
M. Ghica
V 2 35 0 8 S. Petru Maior
5
Petru Maior
G 8 Capit. Cocorascu
V 2 35
11

Ghiti
Adjutant Toner Jean
A

Adam Ion
Adamescu

2
15

P-ta A ademiei

s.

6 E 7 Sos. Kisselef Barbu Delavrancea


Pc. Benndei
14 D' 17 Cal. Dudesti
111 Bv. Repel Pc. RMS. Grant
Grad. Grant
2 34 110 Sos. Giulesti
2
5

A 1 Davil
A
t e Panu
Ana ta e Simu (fost Min. $aguna)
Anastashi C. C-tm MecanIc . . .

C 21

Mngurele
G 21 Rahovei
C 11 Vasiliu Bolnavi.

6 25 C 16 din LibertAtei (Rahovei)


F' 9 din St. Heliade Intre x11
C 11 din Plata Anizei
N. Balcescu
C 11 Victonei

V 2 36
II
I

Cim. Evanghelic

Gilortului

5 27

4 18
3 3
3 3
3 2
3 3

I7

Trotusului

Rotasiului
Felicia
Al. Moruzi Voevod

6 28 G 14 Carol Davila
B' 16 Dudesh
B 12 N. Golescu
I
5 27 C 20 C. Manescu
4

II
www.dacoromanica.ro

By. Take lonescu


Scarlat Otulescu

16
13
7
5
5

16
5

I
9

14
10

16

A
--6
S.

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
Al.

S.

,
,
,

,
,
,

,
,

Ankara
Andrei Ion
Anastasia Domnita
Anestinilor (f. gropile Raionului)
Ancuta Domnita
Andrei Muresanu

Anghel D. Poetul
Anghel Dumitrescu .
.
.
Anghel Nicolae azI Dtrie Tichindel
Anghel Saligny ing.
Anghel Zamfir azi Zah. Carcalechi
Anicuta Panovici
Anghelescu Gh. General . . .
.

Antim
Antim

,
,

Fd,
S.

,
,

By.
S.
ed.

,
,

Atelierului
Atelierelor Noi
Atena

Aurel Botes Locot


Aureliu Ciurea
Aurel Hagianof
30 August

Ill
Ill
III

Ill
IV

II
III

11

II

II
IV
I
I

cz

INCEPE

SE TERMINA

21
4 15
1

D 8 Pta Conf. Balcanice

Al. Vulpache

C 14 Ing. Saltgny

Lipscani
D' 15 Teodor Speranta Delea Nott

2 32 G 11 Plevnei Bogdan Voevod


7 D 8 Sf. Sofia Pt. Conf. Balcanice
4 18 E' 11 N. MilescuEufrosin Poteci (Ferd.)
5 23 A' 18 Spl. UnireiTaierei (Abator)
5 13 A' 16 VacrestiFlorilor (Dobroteasa)

I
I
I
I
I
1

11

21

5 27

Jianu

C 21
C 14

4 16 D'14 Calai asi

Orzan i

D 9 Bonaparte
Paris
E 8 Mihail Ghica
Oh. Buzdugan
4 16 E'14 Ing. Slniceanu
$os. Vergului
4 16 E'13 Sos. Mthai Bravu spre Est
4 16 E'13 Arch. Hrjeu spre Nord
7

E'13 Maior Coravu


4 16 E'14 Ing. Slaniceanu
4 16

Arh. Hirjeu
Al. Sivuleseu

(Pc. B.Nat.) Mih. Cogalnic.-Popovici


E7
6
M. Cogalnic.-Arh.Burcus
.
4 16 E'14 Ing. Sliniceanu AI. Savulescu
Princ. Mircea
6 25 D 14 Maim Voda
6 25 D 14 Mihai Vodi Arhivelor
6

6 25
2 32
2 32

E7

C 8 Lt. ay. Bellen Manu


F 10 By. G. Duca
C. Disescu
D 16 Uranus
Antim
G 12 Plevnei
Costuche A.

Costache A.
Antonescu
1
B 13 Victoriei
By. I. C. Brtianu
C
13
Brezoianu
V 1 31
Sf. Ionia.
II 5 22 A 17 Verzisori
Sulzer (Tabicari)
1
2 A'I3 Mosilor
Maria Roseti
II 6 27 F21 S. Victoriei
Topologului
G 11

II

1
1
1

II
1

Il

21

2
4

3 25
4 15
1

21

C 15 Artei
Orfeu
A 12 Caragiale
Vasile Lasar

Tunari
Romani
F 16 13 Septembrie Tudor Vladimirescu
Lucaci
C'14 CAlarasi
A 11

C 15

Col. Poenaru Bordea Sf. Apostoli

V 2 35 F 9 Sos. Basarab

C-tinache Caracas
V 6 32 G 13 Cotroceni Carol Davila
II 6 29 E 17 Rahova
Tudor Vladimirescu
I
4 18 F' 9 Gherase
Lacul Fundeni
I
4 18
F' 9 Gherase
spre Est
V 2 31 D 12 Cazavilan
Putu cu Plopi
II 5 27 D 21 Pieptanari
Baiulescu

lI
V
V
I
II
11

5
7
14
14
2
16

11

V 2 33
II
V
V

5
12
9

Vila Maruzi
Pieptinari
Treinatatei
By. Elisabeta
Vama poste'
9
6 29 F 18 Rahovel
Migurele
13
5 27 B 21 $os. Oltenitei
Cornetului
17
2 31 F 12 Grivitei
Spl. Independentei
9
6 25 C 5 Sf. Apostol
Rahovei
13
6 25 C 16 din Antim
13
4 15 A' 15 MircLa V di
Dudesti
16
5 27 A 22 din Sos. Oltenitei spre Sud
7
2 32 F 11 D. Papadat (Viting)
Vespasian
5
2 33 F 10 By. Oh. Duca
C. Disescu
5
5
5 C 20 C. Manescu
Nic. Gane (M.CFR.) 13
7 D 8 Andrei Muresanu
3
Modrogan
5
5 13 B' 17 Vacaresti (Lemaitre) Spl. Unirea
14
21
C 15 Pta Senatului
Cazarmei
9
5 13 A'17 Vacaresti
14
Nerva Traian
4 17 C'I 1 Caluseilor Vaselor
6
6 25 C 16 13 Septembrie
Sabinelor
13
2 37 L 6 Grivitei
Ceremusului
1
3 7
B 9 Dorobanti
$tefan cel mare
6
2 A 13 Italiani
Armeneasci
10
3 5- B'T1 Mosilor
Viitorului
6
3 5 B'1 1 Moolor
Eptscopul Radu
6
3 7 D 9 Bonaparte
Paris
5
2

2
2

II

E6

c71

LI.

6 29 H 18 V. StaicuCmpul Sebastian

3
2

Arhir Virtejanu Maior (f Risboeni).


Asache Doctor

Atanasie Savulescu
Atanasiu I. Doctor

Aron Florian (fost Ermitului)

Aslan
Astronomului

III
II

II
III
.

....,:= "

III
.

Armoniei

, Asian
Alea Asian

IV
IV

Arcului
Ardeleni
Arges
Argentina

,
Aron Florian
P-ta Arsenal Unja
S. Artanoaia
, Artei

I
III
II
II
IV

Ill

Artuereul Calist
Arhitect Louis Blank
. I. Mincu
, Hrjeu
, Ath. Sivulescu .
, G. Sterian
,
Socolescu
, Zagoritz
, Stefan Burcus
, Stefan Burcus
A. Mandera
Al.
S. Arhivelor
, Arhivelor
Hr. Aricescu C-tin (fost Popescu) .
S. Arlon C. C.
Arionoaia
, Aristia
Aristia
ed. Aristide Briand
S. Aristid Demetriade (fost Zorilor)
, Aristita Romanescu
Armeneasci
, Armistitului

`'15.

III
.

,
.

S Ea

'd

II

Angela

0.,

0.. = o

ce,

Andreescu Ion Cipit

Anton Pan . . . .
.
.
Anton Colorian . .
.
Antonescu Julieta
Antonescu Mihail
Antonin Alexandru
Anul 1848 (f. Alea Gherghel .
Apele Minerale
Apolodor
Apostol
..
Aprodu Purice
Aquila
Arad
Arbore (Hatmanul)

g.:-4.

NUMELE STRADEI

'S

6 28 G 15 Dr. SergentSos Panduri


2 33 E 11 pa Dr. Botescu
Grivitei
2 37 L 7 $os. Giulesti
C. F.
3 3 B 11 N. Balcescu
Pla Lahoyari
4 14 D'16 Dristorului
Popa Farcas
5 29 G 17 din Sebastian
spre Est
5 27 D 21 Pieptanari
I. Baiulescu
2 34 I 9 Sos. Giulesti
spre Cringasi

www.dacoromanica.ro
7

11

5
5
11
11

11
11
11

2
2
11

9
5
5
13

9
5
10

9
14
10
16

9
10

6
13
10

5
9
13

7
9
16

9
5
1

5
15
13
16

li

D'

N,

ar

s \\.\\

c 1'

,--'

'\

Statia Bolintineanu

'-.,

'

,...,

/
Fabr.

--,,..,....,

-a

\
\

>

>.2.,,

cA

.,

Bolintineanu
ra

-,

' < ',.<

(7,..

0-....

--

' .,',.,

S.

--/

D'

,,,,

'&,

E'

\P\-

02`

\S)'

4\

9(\ePVC

Os.
F.abr de -3" ,,A'

/07vi`.

Ckmid

0M

5n5sescu

7qi
3tjk
coasts'
Hi pod ro mu

Zs

7,ie nescu
o

F I i)

v..et.prolOOr

tu
73

re a'sca

Al I

to-L\

1.,P4gtVied 'I SO 1)
Iroirfle.POPe

\
r

s.j. a

e SC ti

ociViP

7'\\-

Reproducerea oprIt

www.dacoromanica.ro

B'

Inst. Cart. Unirea" Brasox

AB

'

..4 70

cn

u; :a

E :-.

2u B "' e

NUMELE STRADEI

1.

u 0 u

75

v) u

[1,

....

O.

a
u
O'

.-.

1NCEPE

.,,

SE TERMINA

Cd

. ....
ocu

IL

jii' 6'41 ...i

S.
Aurel Vlaicu
Fd. Aurel Vlaicu
$os. Aurelian P. S. (fost Salda) .

S.

.
.

.
.

Al.

S.

3
2
3

Aureliu
Aurora
Austrului
Aviator Popa Marin (Pc.Princ Carol)

I
I

Avram lancu

I
I

Azilul de noapte

Ayrig
Avrig
Axente Sever (fost CAmpul Stifler),

4 A 11 Oral Lahovari
$tefan cel Mare
4 A 11 din Aurel Vlaicu $tefan cel Mare

6
6

Col. Mih. Ghica Arcul de triumf.


2
A'12 ArmeneascA
Mosilor
10
5 13 A'16 By. Marasesti VAcAresti
14
4 17 B'I3 By. Pache
Mecet spre Sud
10
3 7 C 7 Lt. ay. Beller Pc. Principele Carol
2
10
By. Pache
4 17 1313 Pta Dabija
4 18 D'I 1 Cbiristigiilor (Tg. Mos.)$. Iancului
7

6
2

F7

18 D'Ill din St. Avrig


6 29 F 17 Popa Balint
Stan TabArA
21 C 15 Spi. Independentei
Apolodor
1

II
1

7
13

B
S.

,
,
Al.

S.

,
,

,,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

B (Panduri)
B (P el. Berindei)

B (P1.11 Min. de Dom. (Ltay.Fuici)

B (Panduri)
B (Pc. Cornescu)
B (Pc. Delavranca)
B (Pc. R. M. S.)
B (C. F. R. Grant)
B (Steaua Romana)
B (Pc. Rahova)
B (Pc. Princ. Carol)
B (Pc Min. Muncii)

S.
SI.

I
IV
IV
IV

Baba Dochia . . .
.
. .
Baba Novae (fost VIAdoianu) . .
Babes (Doctor)
Babes Vicentiu (fost Carmenilor) .
Bacaloglu Doctor (fost Arrnoniel) .
Bacani
Bacus

S.

,
,
,
.
,
,
,

13115sescu Nifon

Fd.
S.

Fd.
S.

,
,
,,

Bandi

Banul Manta
Banul Udrea
Pictor Hentia
Banul Maracine (f. Izraelit) . .
Banului
Baritiel
Barasch Iuliu Dr. (f. Bis. Udricani)
Barba Rasa '
Barceanu Daniel
Baritz Gh. (fost Fd. Abrud) . . ' .
Barbat Voeyod
Barbatescu
Barbu Catargiu
Barbu Delavrancea
Barbu Lautarul

El Barbu Delavrancea

$. Kiseleff

By. Regiei
Grdina Grant
110 GrAdina Grant
St. F.
I 7 Grivita
Col. M. Ghica
III 6 29 0 20 Rahovei
St. D
I
3 7
Cl Dorobantilor S. Av. Tetrat
II 4 16 B'13 din St. Vatra luminoasi
I 11

Spl. Unirei
VAcaresti
S. Stejarulul
E'I6 Dristorului
G 15 Carol Davila
Dr. Rfimniceanu
6 25 D 14 Spl. lndependentei Isvor
1
2 A 13 Batiste G. Cantacuzino
Blinari
1
11
B 14 Lipscani
6 27 E 21 $. Magurele
Pieptanarl
Sergent Turturici
6 29 F21 Bacus
6 29 013) din Bacus prelungire

II
II
III
III

5
5

13
14

A'17

6 28

6 29 021 din Bacus prelungire

V. Lascar
Stefan cel Mare
1. G. Duca
3 3 C 10 Victor Em. III.
Nifon
III 5 26 C 17 Dr. Istrate
Lac. Fundeni
II 4 18 F'10 $. Pantelimon
II
4 18 F'11 Baicului
$. Patelimon
11
4 18 F'l 1 din St. Baicului
4 18 F'11 din St. Baicului
II
$. Viilor
Ill 5 27 D 20 PAunasul Codr.
Vatra luminoasi
11
4 16 F'12 $. lancului
St. Traian (Hala)
II 4 17 B'14 CAlgrasi
I
3 7
B 8 Floreasca
Manu
IV 2 37 L 7 $os. Giulesti
C. F.
Ill 5 22 A 17 Stufului
Cuza Vodii
II
4 18 E'l 1 Murgescu
Baiculul (Pc. Ferdin.)
3 3 C 11 Al. Lahoyari
1
Pta Catargiu
Ii
4 18 D' 7 $. Colentina
Sinaia
Sanat. Tuberc.
111
5 27 D 20 PAunasul Codr.
111
6 29 F 17 Tudor Vladimirescu CF. D1 Spiri
Pd. BAneasa
1
2 6 F4 $os. Mogosoaia
II 6 29 H 17 3 Septembrie
BroscArlei
IV 2 32 G 11 Vespasian
Bihorului
11
1 21
B 14 Eugen Carada
Smardan
IV 2 37
I 6 M. Ghica
Grivitei
11
4 18 E' 9 $. Gherase(PI.Gherase) Al. Protop.
IV 2 35 F9 Basarab
By. M. Ghica
GrAdinarilor
II
5 13 C'18 Laboratorului
ScArlitescu
IV 2 35 F 9 GI Constantinide
II
12 A 15 By. Maria
Spl. Unirei
IV 2 31 C 12 Victoriel
Cl Budisteanu
II
12 B 14 Lipscani
By. Maria
3

I
I

2 34
2 34
2 37

11

Balcescu Nicolae
Balcic
Balescu Virginia
, Bllint Popa
$os. Baneasa
S. Baltaretul
, Banat
, Banci Nationale
Bancei (Grivita)
By.
S.

II
III
III
III

Baicului
Baicului

Balcului I
Blicului II
Baiulescu loan
Bajenaru
BalAcescu Costache
Balanescu Rosetti
Balaria (azi Topraisar)
Balaseanu Alexandru

II
I

III

Bacus Prelungire
Fd. Bacus I
, Bacus ir
S. Badea CArtan
, Badoglio Maresal
Al. Baicoianu
Fd.

16 E'I3 din S. Maior Coravu


11
6 28 G 15 din Panduri spre N.Est (Dr. Sergent) 13
5 14 D'17 S. Laboratorulni
C.F. Robescu
15
2
6
16 Col. M. Ghica
BY. T. F. F
I
6 28 G 15 din Panduri (spre Sud.Vest.)
9
6
3 8
B 8 Cl. Floreasca spre Est

II
III

A.10

II

12

A 15 Lucaci

5 13 B'17
4 15 C'15
2 35 G 9
4 18 D'9
II 6 26 E 18
IV 2 33 D 11
I
2 6 E8
IV 2 36 H 9
II
II
IV
II

din Foisrului
din Valeriu Braniste spre Sud
Capit. Cocorascu
Petru Maior
Colentina
Ipsilante
Rahovei
Magurele
Pta Occidentutui
Victorief
Col. Mihail Ghica
Popov121
Pc. Sf. Maria
Grivitel

www.dacoromanica.ro
8

Mircea VodA

4
4
1

16

2
11

14
15
9
9
10
10
16
16
16
16

6
5
13
7

7
7
7
16
11

10

6
I
14
7

5
3
16
13
2
12

5
10
1

7
5
14

5
10

9
10
10
14
10

5
7
13

5
5
4

T.

"0

7.1

NUMELE STRAD EI

-5

-2
'SL. o4
.. E
0 "I
t i-o la.
co . ci). F.')-o a

ITS
1.1..

S.

,
,
,
,
,
,

Fd.
$os.
By.
S.

,
,
,
,
,
Fd.
S

Barbu Pltineanu (fost Nucului)


Barbu VacArescu
Barbu P. Momuleanu
Barbu si Stoian
Barbu $tirbei
Barbu Urleanu
Bardului

6 25 F 16 Sabinelor Vtaf de plat


III 2 27 A 22 C $erban Vodri
Ind $. Oltenitel
III 6 28 H 15 Pandnri
CF. Dealu Spirei
IV 5 22 B 17 Olimpului
Serban Vod
IV 2 32 G 11 C Plevnei
III 6 29 F18 din Rahovef spre Milgurele
II 5 23 A'2I Mrtisor
Inchis Vackesti

III

Barierei
Mt-lei
Barzilian
Basarab

.
,

Fd.

Pta
S.

Fd
S.

Fd.
S.

,
,

Ill

Batiste
Bazaca
Becheru IlAucenici

Beller R. locot. ay. (fost Plkintei)


Beldiceanu Nicolae
Beigrad
Bel izarle (Luther)
Benito Musolini
Bercenariu Ion
Berechet

,
,

iv
I

Ill

Berna

Berthelot General

IV
IV

,
Berzei
Bibescu VocIA

III
III
III

Bibescu Vod
Bibescu Vocla
Btbicescu I.
Bechet
Bicheru Nicolae
Bidoianu Chiriac
Bidulescu
Bihorului (f. VicArescu I.)

12

4 22
1

12

B 15 Rahovei
Serban Vod
$erban V
B 16 Bibescu V
Sp. Unirei
E 15 By Maria

E 13 V Pat-van
Menelas Ghermant
Silvia
4 18 D'8 Gherase
6 29 E 21 F erentari
Pcel. Bacus
I
3 5 A'11 Silivestru
G. Palade
Ill 6 28 H 16 din Str. Sebastian
IV 2 32 G 11 Vespasian
Barierel
IV I 37 K 5 M GhicaZefirului (Penteleu)
2 31

111

5 22 B 17 $erban Voda

III

/31.9J

III
1

2l

Ill
1

III
11

C II Victoriet
B 14 Victoriei

By Tacke lonescu
Doamnei

Poincare
B 13 By 1 C Brtianu
lancu Cipit

I
III
1

Ill

D'15 Teodor Sperant

B 14 By lonel BratianuSf Nic $elari


D9

A 13

6 27 E 21 Ferentari

Pfiunasul Codrilor
Gherase
Litovoi Voevod
Apolodor
Rahovei
6 29 G 19 din Rahovei G. lspirescu
D'9

11

2 34 112 Spl lndepend. Econ Cezirescu


4 22 A'18 Sulzer Unit-lei

B 12 Vilson
C. A. Roseti
fost Matache Mcelaru
Vesellet
Zabrutilor
Aurel VIalcu
GI Labovarl
5os Viilor
C Maniscu
1
12 B 14 5erban
$epcarl
6 26 D 17 Pta Pr. Maria lsvoranu
I

Ill

Ill

Sfintilor
Victoriel

2 33 E 11
6 29 .E 20
3 4 A /I
5 27 C 20

www.dacoromanica.ro
9

T. Sperantia

Melodief
N. BitIcescu
3 3 C 12
6 40 C 11 Palatul Cotrocenf
Militarf
Dorobanti
3 3 D 10 Pta Victoriel
11

C 15

5
13
17

4
5
5

9
10
10
16
5

6
5
8
5
17

6
15

5
9
9
10
14
10

9
7
16

6
12

5
1

14

5
10
10
10
10
14

10
14
5
11
10

5
10
10
14
10

4 15

21

8
14

10
10

C'15 Ghenadie Petrescu

IV
Ill

6
6
13
17

12

4 18

111

Paris
Dionisie

III

IV

Bonaparte

B 13 N Filipescu
B 14 din Poincare

11

Ill

N Densuseanu

17

5 22 B 17 Olimpului Cp Predescu
1
0 Cantacuz
B 13 By Regele Carol 1
Polon&
3 4 B 10 Reg Alex 1 al J. SI
6 28 H 16 Sebastian Drumul Serei
2 32 0 11 Dta Ancuta Barierei
5 27 C22 Giiitanart
Florica
2 6 F7 Col M. Ghica
Chitilei
6 28 0 14 Ana Davila Dr Callnderu
1

11

.
.

11

14

III
IV

21

/I

III

Bolintineanu D
Bolnavu Vasiliu

I 11
A 14 Cavafii Vechi
II
Mosilor
Muzelor
Ill 5 22 B 16 Olimpului
Ill 1 21 B 15 din Cl Rabovei
III 5 22 A 17 Cuza Vodi
Poteras1
S Manu
C 8 Fla Conf Balcani
1
3
7

II

Bogdan I. Profesor
Bogdan Neacsu
Bogdan Voevod
Bogdnescu
Boiangiu Radu
Boicescu Doctor
Boliac Cesar

Senatului

4 17 B'12 Traian

II

11

Pa Botescu Doctor

IV
II

Biruintei
Biserica Alexe
Biserica Amzel

Botezatorul loan . .
.
Botez Corneliu
Botez C, Dumitru mecanic
Bouilon Franklin . . .
Bozianu

3
9 C'8 Lacul Teiului
Alex. cel Bun
5 14 D'17 Vitanului
Dudest.
3 7 D9 Londra
Roma
2 31 D 1 Victoriel
Berzei
2 31 E 12 Plevnei
Grivitei

I
II

.
..
$os. Bolintin
Bonaparte
S. Bonea Constantin
, Bornescu Maria
, Bordea Poenaru Col
Fd. Bordeanu
. .
.
.
. .
, Borneanu Sub Locot (fost Spiroiu)
S. Borozin
Boteanulut . . .
S.

Blanari
Blank Louis Arhitect
Blanduziei
Gal. Blanduziel
S. Boerebista
, Boerescu Vasile
Fd.
S.

III
I

,
,
,

Ili

Sra. Biserica,Doamnet
S. Biserica Enel (azi Louis Bartou) .
Biserica Pantelimon
, Sla. Biserica Rizvan
S. Biserica Siracit
Fd. Biserica Sf flie
Itr. Biserica Tabaci
S.
Bitolia (din Pc' Minter) .
.

2 33 H 11 Spl. Independentei
Cl. Grivitel
2 33 F 10 Fta Victoriei
Cl. Orivitel
2 33 E 11 Buzesti Fta Occidentului
1 21
D 15 Sf. Apostoli
Cazrmei
I
B 13 By I C. Brtianu
Vas Lascar
1
12 B 15 Halelor
Carol
6 29 E20 Ferentari
Punasul Codrilor
C 7 Pta Conf Bale
spre Bordei
3 7
3
3 B 10 Reg Alexandru I
I S. Chioskt
3
7
C 9 Praga
Londra
2 32 G 11 Plevnei Pta GI Creteanu
3 3 C 11 Victoriei
Roman&
5 23 A'22 din $os Oltenitei

IV
IV
IV

Basarab
Basarabfa
Bateriilor

-0
U...

5 27 A 22 Putu cu Tel
Rodica
3 8 A 8 $tefan ce! Mare
Princ. NicoIae
3 4 A 10 Ghiocei
Tunarilor

III
1

Pcel. Berindei
S.

INCEPE - SE TERMINA

"4

6
5
16

9
9

8
5
16
7

9
13

8
14
10

5
16

6
16
10
13

-4,

.. ' '

,.

4,44:1

..,,

.'\'

'

'''14,
' '*:. -'

N-i,,

.-,..

,,,,,

\\

r.,..s

i .' h'6`
4

d'
'
la' '''c; \N>kS'
--*'
o %-4,

1Y

'

S.'

,,

.
-----\,.

,......-..,:,

RI_ S.

-,...

,v_e_4. eidroZi

-- 1

:,

--i-...

= E.--

v,

't

'

c. c.

,.._'Z c,

`-'6

7,-----A_,.

.&4) t
ci.S3 . cfSIZ
zik,i;z1

Mokra Ciure '


,..

IM

AI

rb

7,,

------

'4'----- ------._

2'/. /

'
\ klin

' N ' C3 4.,


S

1I

c-,

\ ''

\ \
i\ \

I1

1I

t..

c-11_.-----------

elis.sf5 1, ri-a<ru
si
.
_

Parcul Spar

>, sty.

r,--

e la Mono

....
I fi

...-

2 Lk Ul

-?

So

S.

0)

fl

r it 41m.
-.-,
.V.z.---..-z---_,-------.... ,.......I, . ,
.

_ei--/-;;7----

....,..
,

:''

-Rtproducerea opriti

4., ,...,

,== ..-_

cE--%

_-f. a

'Mid
-

,,

"

---

r
.

-----: -0' .

ky

'Dr c-si

,-,-,

"7s,

___-3-0 0.----1 a

rani. ,.,:.:

- Plata

,viii or;
'4"\
e, s-t,
. ,-, -= e.,
'0

s t rj--C.

.r dina
'

--*

'

1
.

'----;\--- Le e_:_

iii,

S.'''' ''.*3 Re t z

_ ____ -

'

.-:'

'' ,SP.'"

-;S e, -1 7,--; \

'..1*'),-,

9'6.0.11-S". ca
-''' Piq -c-.0.1

ft. M.

rty

-'*".-

,.%'

'-.1*:-;--1

-`- Ore fit

st Z?

,Ric% 'sib c

''''''

'

\\

. J -.

-"N

\
.:-,

\---------t
Str Inca c".,----N,,
\- aril

C
RI

ct)\

SCs241---

"

,,,

....v..
(1, -

1 0 f7

nacov/

.
0

'

$4.:

.'

....,

:,

' ''\--'
M- f.hj-;' e',:-.-c,'
--.',

'

0.1

a'

ib

\--

\,,

N
\

\
-At.

str 'lard ,-,

is.

-- ------ '

...

,s.` '

-t

,-,

Q-3-

-s e'.0-f.par

V/
1.,,

,,

'

-s. V. %'
-' c ' . 4. 'Lil-

'

e'

ea

-2, -'''' ,r.4.

Zz;,"

".

.t

Alb4 \ 4
)''5',4
,

\0,....9? t

.,-- C '

' re
i /\ W
/ i 't te c\V

t,/
oc

\g,

\\ \

/J.\

AS
's.'?,`"

T$ ,i ', ,' .

/\/

Tai

'' '1'

c,\ '

S'
.

ry

,,), p

,c.

+,

0.

'r

II

'

'

--.<
.,__,..

0Q A .. '
i <1 '\./
AY ' /\

`"

''.-

r6-4.)\>

'b

c.,
cf'

J'

,,..,.

**

cti

'

(j?...,

st,
At:40

C)

+
ini
Calvin .
+, +
4
'

j'eV41'"

'

(\

' A.S.,
/ '

Aft"

'*,,L...

1\,ibt-

'.

,. '4L ' .

..\,\
\...

s.'\A\)
t.

'`i'

'

' r''I

2),

.T,
, 1,

ft,t,'

"

Z c''
it4
c, Ay,

''e VS

\\ \ \ \\ i
\ \\
\ \ \\ \\

.,

'''

'

G-,,.3,)? AZ) 'co,,,e,S. \

.4,0,

c., 4, .'.0"

S. `1;.ff' lik.,00,

1N
'

'

4Z,

'',,,; /

`-sk0

'N.,

me

--;.' .iirn' al

\ \

\`

l' 'i- v

%,'S,

,,

4k)

),4,\I

,/'`.1

t.:6$.,

'

'

'VS
.

c,.,.P

' / \\-

e,

('' .). 4
Fabr. de Crmida 'r. S`
.44 Dumitrescu

-'
,'

.-

N(1"
$. Q. scg,
e\P. ,so

'

...,

--.414.

''''->

I -v,------r.

..

- a / ---:-.,.,
e1...----,

.:.----

-e._ , --At, _
---ji--AL-_,___.

i_

__

..,

\.,.......:

, Pro

Sr.

--,,t "? ?,---7,

rabr e mu?* uni


,
www.dacoromanica.ro

1?

F f I-

Ci ur e

I-

Moara

er

....

Inst. Cart. Unirea" Brasov

AI

BC
o 0 E:t..-

,..

'S

CI) c.,

u.

S.

,
,

S.
,.
,.

,
Fd.
S.

Fd.

By.

B. P. Hajcau
Bradisului (f. Zamfirei)
Brailoiu

,
,

,
,
,
,
,
,

BrAncoyeanu
BrOncoveanu
Bran

Brandusilor
Branisce Valeriu Dr.
.
.
.
Branzescu G. azi Barbu Urleanu .
Brasov
Brasoveni

S.

By.
S.

11 ,
...1

4 18

111

21

II

15

II

4 17

III 5 27
IV 2 34
II 5 13

Ill 6 28
I

Bratianu Pia

,
.

Sf. Const. si Elena


Floreasca
Pc. Ferdinand
B 14 Pta Senatului
Sf. Dumitru
A 22 din $. Oltenita spre Sud (c. $erb. V.)
K 9 Crangasi
Calimanesti
C'17 Vitanului
Foisorului
8'15 Traan
Mitr. Ghenadie
(1 15 Panduri
C. P.
C' 11 By. Ferdinand
Oborul Nou
C' 8 D-na Ghica
Teiul Doamnei
B7
E'l 1

B 13 Poincar spre By. I. C. Bratianu


11 13 Pta I. C. BrAtianu
C. A. Roseti

B 14 Lipscani
By. Regele Carol I
I
1
B 13 Statuia 1. C. Br5tianu
3 4 B 11 Polon5
Aurel Vlaicu
GI Lahoyari
I
3 4 B 11 Regele Alex. I J. S.
Fabrica de Cue
IV 2 36 H 7 Caraiman
1

Britianu Vintila (tost Dacia) .

Bratocea

Bratulescu Frati
Bratului
Bravilor
Braziliei

Ill
1

H
1

Brezoi kf. Marin Craioveanu)

Brezoianu

Briand Aristide

Buicliu Dr

Bujorului
Bunea Mihai
.
.

Buruian G. CApitan

12

IV

31

Ill 6 29

III

III
II

III
1

5 23
1

12
12
21

1
1

2 37
IV 2 32
1V 2 32
Ill 5 22
Ill 6 29
III 5 27
IV 2 31
IV

III 5 22
IV 2 32
III 6 25
2

2
2

6
6

III 5 26
I
11

IV 2 32

III
I

Buaesti
Buzesti

Fd.
P-ta Buze.sti
S.
Buestrului

A 15 Viciresti

BrumOrel
Bonaparte
Dorobantilor
Crangasi
Ciurel
Ferentari
F21 Bacus
C 13 Mihai Vocl
Campineanu
B 13 Victoriei
By. I. C. Brtianu
H 17 Ispirescu
BAltretu
C9
L 10

III 6 29 H 17 din S. BroscAriei spre S Est

.
.

Bursei
Busuioc

Bunlugan G. (f. Jianu)

III 6 29

Bunea Canonicul

5 27 D 21 5. Giurgiului spre Pieptanari


Ghiocei
3 4 A 10 V. Lascar

IV 2 34

Breaza

.673

14
16

Burcus $tef. Arhitect


S.
Alea Burcus Stefan
.
Burghelea Doctor .
S.

,
,

SE TERMINA

11

Broscariei
FIL Broscariei
S.
Brosteanu Ernest Gral (f. Precup. v.)
Brosteni
Fd. Brumarel
S.
Brumarel
,
Brutus
Bruxelles
, Bucegi
Bucovina
Sla. Bucovina
Bucur
S.
,
Bucura DumbravA .
.
.
Sos. Bucuresti Oltenita .
.
.
Budisteanu Gral
S.
Budai Deleanu
.
.
Fd.

INCEPE

III

11

Britianu lonel L C. (fost Coltei)


P-ta Bratianu I. C.
.
.
.
S.
S.

c'h ' 5 .06'

co

6 25 E 14 Spl. Independentei Rozelor


4 13 A' 16 Vackesti
Nerva Traan
III 5 27 C 22 $os. Giurgiului

Bradului
Bradetului

Bmtianti Dumitru.
Brahmin J. C. .

it

2=0-z-5 sm

NUMELE STRADEI

III

Trayersi
A 18 Lanariei
A 18 din St. $incai
A 16 Spl. Unirei
V5cfiresti
C 14 Sf. Apostol
Politiei
C 9 Vasington
Dorobantilor
Penteleu
K 5 Grivita

F 12 $tirbel Vodi

Gral Anghelescu
E 12 din St. Bucovinei
Tbcari
A 16 By. Mir:A*0i
Tudor Vladimirescu
E 7 Rahovei
A'22 Cim. Belu
Bar. Vacfiresti
D 12 Grivita
Gral Bertelot
Muzelor
B 16 5erban Vodli
Dr. Leonte
G 13 $os. Cotroceni
D 14 Critelor
Rozelor
E 6 flagi Tudorache
Ciilirasi
Mitr. Dosoftei
C 19 Cutitul de Argint
E 7 Parcul Bancei Nationale
,
E7

4 17 B' 13 Plantelor
Macedonia
F 12 Virgiliu
B 14 M. Blank (Doamnei)Pta Univers.
21
Al. Balsanu
5 21 A 17 din Lankiei
Ctin B'AlAcescu

IV 2 33
IV 2 33
IV

B'll Regele Alexandru I. al J. S.Poloni

2 33
3

Maresal Presan
Pta Victoriei
Pta Victoriei
E 11 Grivitei
din
St.
Buzesti
E 1
E 11 la intersectia Buzesti co Pollzu
Roibului
A 8 Loc. Ettine
D8

3
7
10
17

4
14
10

9
6
6
0
10
10
10

6
6
1

16

6
10

5
4
16

9
10
12
12

6
14
14
14

9
5
1

9
9
14
13
17

9
14

9
2
13

2
2
10
9
10
14

5
5
5

5
6

C
S.

Al.
S.

,
,

,
,
,
,
,
,
Cl.
By.
Fd.

C (Pcl. Comescu) .
C (Pcl. Delavrancea)
C (Pcl. Rahoya)
.

C (C. F. R. Grant)
C (R. M. S. Grant)

.
.

.
.

.
.
.

.
.

C Pc. Min. Muncii

C (Pcela II. Min. de Domenii


Cahul
Caimata

Calarasu I

Floreasca
B 8 Pc1 Comescu
Barbu Delayrancea
F 7 Popovici
By. Principal
III 6 29 G 20 Rahovei
S. F.
IV 2 34 I 10 Gildina Grant
IV 2 34 I 11 Pcul R. M. S. Grant spre Spl. lndep.
IV 2 37 I 7 (St. Rom.) GriviteiCol. M. Ghica
1
1

11

11

IV
.

Calafat (f. Maior Ene)


Calarasilor
Calarasu

C (Steaua Romna)
C Pc. Principele Carol
C (Pcela Derinclei)

.
.

.
.

11

II
I
1

3
2

8
6

4 16

C 7 Pc. Princ. CarolF' 13 din S. Vatra Luminoas

S C Pcel Berindel
5 14 D' 17 St A
Sbt. Stamatescu
I 5 By. T. F. F.
2 6

C. Marinescu
H 9 Basarab
Melodiei
A 13 By. Regele Carol
11
Princ. Nicolae
3 8
A 8 Lacul Teiului
Bar. Vergului
1
12 B' 14 Sf. Vineri
2
6
E 6 Maresal Presan Al. Marghiloman
E 6 din By. Calarasu
2
6

2 35
1

www.dacoromanica.ro
10

6
5
16

4
1

11

5
1

5
10

6
10

2
2

C
7;
C IT
0

S.
6.

2.

NUMELE STRAD El
"iii

Fd.
S.

.
,
,
.
.
.
.

.
,
,

.
,
,

Fd.
S
.

Pta
S.

.
,

C515rasu II

Caldarari

Calimat.hi
Calimanesti

.
.

.
.
.
.

Calinderu Doctor
Calist Artneretil
Calnistei ,
Calomfirescu
Calugareni
Caluseilor
Camehei .
Campineanu
CAmpu Lung

.
.

.
.

.
.
.

Campul Lupitei
Campul Mosilor

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
,
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Campului
.
CAmpului azi Ogorului

.
Cfimpul Sebastian .
Candiano Popescu General
Candiano Popescu General
.
Canonical Bunea .
L antacuzmo Gogu .
.
Cantacuzino Gogu .
.
.
Cantacuzino Gngore

Cantemir

.
.
.

,
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
,

Capitan Andreescu I. (Pc.Ferdinand)


.
Cap itan aviator Mircea Petre
.
CApitan Vasilescu losif .
.
.
, Capitan Constantin
. Capitan Oct. Cocorascu (f. Darzale)
, Cap itan G. Dematriade . . .
Capitan G. Buruiana
.
.
.
.
.
Capitan Ferant Rafael .
, C5pitar Gheorghevici . . .
,
.
Capital Garbea (Panduri)
. C5pitan Oh. Preotescu . , .
CApitan aviator N. Drossu .
.
.
.
. Capiian aviator V. Craiu.
. Capitan aviator Romeo Popescu .
.
.
.
, Capitan Petre Carp
,
.
Capitan Petre $tefanescu
.
.
.
.
Capitan Savopol
.
,
.
S. Capitan I. Vasilescu
. Capitan lancu (fost Pantelimon .
Capitan M. G. Vasilt.scu Mircea .
.
.
.
.
Capitan Vijelie
S.
Fd. Caplescu
S. Capsa Doctor
S.

Capa N. Major aviator

.
Carabulea (azi Ghi( Anghel)
.
$os. Caracas (azi Petre Ispirnscu
.
S.
Caracas Constantinache
.
.
Caracas Elena (azi Pietrele D-nei)
S. Caracas Eliza (azi Piatra Craiului)
, Caracas Irina (azi Gurghiului) .
, Caracas Maria (azi Sturului)
, Caracas $tefan (azi Doctor Caracas)
S. Caracas Grigore (azi Retezatului)
.
.
, Carada Eugenia .
, Caragea (azi Seneslav Voevod) .
.
.
.
S.
Caragea Voda .
.
.
,
.
Caragiale I. L.
Caraiman .
.
.
.
.
S.
.
.
,
CAramidaril de jos .
.
.
.
Caranda Locotenent
.
.
Caransebes
.
.
.
. Canagdi D. . . .
.
.
, CArlova Vacile .
.
.
.
S. Carmen Silva .
.
.
.
.
.
.
.
.
By. Carol 1. Regele
Carol II (fost Independentei)
.
.

S.

Pta

Pc.
S.

Carol

.
.
.
Carol I Regele
Carol I
.
.
.
.
.
.
.
Carol Davila .
Carol Knappe .
.
.
Carol Lueger Dr. (f. Esculap)
C. A. Rosetti (f. Clementei) .
.

E=

8 cn.. um;.
.-.

t;')

11...

,4 ..--.

c:6 =
E ....:
t, au

k
-M
ni

u 0.
o

..

INCEPE

SE TERMINA

.-.1

6E6

din By. C5larau


St. Carol
Spl. Unirei
Gara de Est
Olanestt
2 34 K 9 S. Crangasi
111
6 28 G 14 By, Reg. Carol II.
Panduri
II
4 16 D 14 Calarasilor
Orean i
Ill 5 27 C 21 Pleptanari
Gripescu
II
I
11
A 14 Mosilor
Stelea
II
5 13 B' 18 Spl. Unirei
Foisorului
4 17 1312 Mosilor Mih. Bravul
II
IV 2 33 E 11 By. Dinicu Golescu
Pta Botescu
C 13 Pta Unirei (Teatru N.)StirbeiVoda
1V
31
1V
2 34 I 9 $. Crangasi
Giulesti
II
4 14 D' 15 Teodor Sperantia
Mest. Manole
ll 4 18 C' 10 Zidurilor Mosi
$. Mihai Brava!
1
5 B' 10 Famanlor
Stefan cel Mare
II
5 14 F' 17 Dudesti
Dristorului
III n 29 H 18 S. Tane
Mo Ajun
5 22 B 18 Pta Maresal Jofre $erban Vocli
Ill
5 22 B 8 din S. Candianu Popescu
Ill
5 26 C 19 Cutitul de argint
Ill
Mtn Dosoftel
I
1
2 A 13 By. Reg. Carol Pta G. Cantacuzino
I

II
II
IV

12
18

B 15

D'9 By. Gen. Lambru

IV
II

II
I

II
IV
IV
I

IV
II

Il
II

I
I

1
I
I

2 33

A 13 Nord Orad= Icoanei


B11

Sevasiopol

Victoriei

A'16 Vacaresti
Dudesti
4 18 E' 11 Pc. Ferdinand
3 7 D 7 Capit. G. DemetriadDorobantilor
4 16 E' 13 Vatra Luminoasa
Maior Caravu
2 35 H 9 Petru Maior Barbu Lautarul
2 35 G 9 Grivda
Iordache Golescu
3
7
D 8 By. G. Buzdugan
Dorobantilor
2 32 F 12 Virgiliu
Macedonfa
1
C 15 Sf. Apostoli
21
Azilul de noapte
8 A'6 Glucozei
Lacul Teiului
3
5

13

28

5 22

G 15 Panduri
C 17 11 lunle

loyit5

By. Mrsesti
2 6 G 7 Maior S5n5tescu
Sandu Aldea
3
7 C 7 Pcul Princip. Carol
7 C 7 Plicintel
3
Floreasca
4 15 B' 15 Dudesti
Trinitatel
5 13 A' 16 Dobroteasa
Lt. Col. Papazoglu
5 23 B 19 $erban Vodi
Nicopoli
4 17 B' 12 By. Ferdinand
V. Stroescu
4 12 B' 12
Vaselor
6 26
C 16 Justitiel
$uter
6 28 G 15 Panduri
Dr. Dras
6 28 H 16 din St. Sebastian
6 28 G 14 Ana Davila
Dr. Demostene
,,,

II

,
,
I

II
III
IV

,
.
,

II

4
3

11

IV

II
III

IV

ll
II
IV
I

111

.
.
.

Ill

III

IV
IV

21
18

By. G. BuzduganD. Pc. Mornard


Petre Ispirescu
Sebastian
Ratiovei
13 Septembri
Dr. Felix
01. Con tantinidi
$. Ciare'
Cap. Caracas

,
,

,
$. Ciurel
Spl. Independentei
Dr. Caracas
Dr. Popovat

B 14 Lipscan/

D'9

Doamnei
By. Gral Lambru
Ipsilante

Ernest Brosteanu
Prof. Eogdan
V. Lascar
Tb. Massarik
2 36 H 7 Grivitei
Col. M. Ghica
5 23 A' 19 Vacare0i
Piscului
6 28 116 Lt. Gain
Pc. Poligon de tragere
2 37 K 6 Grivitei
Atelierele C. F. R.
4 16 E' 14 Calarasilor
Orzan i
5 13 B' 16 Al. Moruzi
Anton Pann
1
31 D 13 din Sip. Fantnelor (Cismigiu)

III

7 Dl

6 29 H 18
6 29 G 17
2 35 F9
34 L 10
2 34 L 10
2 34 L 10
2 34 L 10
2 34 L 10
2 34 L 10
4

B 10

A 12

A 13

Victoriei

MoOlor

28 G 14 Pd. Sf. Elefterie


Pod. Cotrocenl
1
21 B 14 Victoriei
Pod $erban Voda
1
C 12 in fata Pal. Regal Cl. Victoriei
5 22 C 18 Pc. Expozitiei
6 28 G 4 Dr. Staicovki $o Cotroceni
2 36 G 8
Cim. SI. Vineri
S. Mih. Ghica
2 31 D 13 By. Schitu MagureanuGIBerthelot
1

B 12 Victoriei

www.dacoromanica.ro
11

GORLI Cantacuzino

0u..
2
10
7

4
9
11

16
10
14
10

5
9

4
11

6
6
15
12
14
14
13
10

6
5
14
7

2
11

4
5
5
9
9

3
9
13

2
2

2
14

14
14

10
10
13
9
12
9
2
12
12
15
4

4
4
4
4

10
7

6
10
1

14
12
I
11
14

9
10

9
10

9
13

9
5
9
10

/o*, / 4-)..c,
'\,

?O

,9)
i ,-

a\

('

\'

f,l' .At
e,

13'

o 0

/At'.;Sv
ch.,c,'
%
,-- ., '6
,

'.

' .9.4..
,-,
- 0,,,,.4....
0'
,'.,
"c?' or'*-4'4-.4.--", NIT,,,,...
.'Vi
1,

44.:S.:,..
4 ,

;/
( ca,\5.q'c'4.
\

\ \

.,..,,,-.V.
, . 'S

. 'e, '

::.

4.1

,./-

N\,.

to'
,,-....

,'

00,

Fab43 .B erm
,

Liier..-YPIatap.
/3"
th

rfalcOGr_al
r..ssir.eanu
.s.._/,..eyi,.

,
w . \eji, z_...i ---jre'
4' a pana,
it,
al
4410.. ...
743

'

'

.,

iv

`*:

,,,.

>\\ \esi

.,,

...

,..1

s,

tz,ss

'.-

,4

Reproducerea oprIt

'

'

'

to,

tv
I/

0,/e-

't

Ac

-.--.

Botescti

----t"

(..

1,

. i k tin
gt)

-1) \

:?, k.' vc

.s..1111 lit.

-It'

iemok,Corp

----

I,

-, 1}0,_.

t,

,,.- '-

,::

...

'

crciL11
s'-3
.

,-.

1,:rox ` N,,
ro..50-

6Tall cu

Acad '5'
=I

..
4 t. .. ,
usolmi taPr----:
-

e.

94,

_ ..4.
.4,

-1,,e sa !cut

- 4.* -

\
crirtelw. min
--- 4? CW"Pt'' .. 01104

ii i V 7 t e i.
..._- ..

<:``''

I, ). Lek, -

is.

,.1

/15t,

r\--:'

.-s---.1.

Inst. Cart. Unfree Brasov

/e,\
.....1.

MOn- Sta__741,-

co. S,,;4:
- 15.4A

.
.

ere,

ton

c, NJ33-.'""
,14

' em

c" Bis.St 'col.

Romina

*'*

''`.

g;'>rtiCbB-(9--4-\
S....P.. t'

Academia

...#...

.4.

(---

' de- kz,

-TO 10

Itizf,

to-as

'Oil'

'k}.%,

Zahar

'917.?? g'''A _10.00

4.aphiatarg,
---

elz.c
P-ia
fieta-t` ic ader w
-

'4'

r01

c Kind
Co
mand .

'

, 0.-otit:
0.1nd .,`4\ 11.1,0pra.'-'

cr 6ii.igiv.a.-ai

s'
...
www.dacoromanica.ro
'

.-

,i,r,.7..-Z.

at Dr. \ ei, 0--------.

for, to2

aeo

Lartiota
N, t.
EIFtli
,..:- el,f)

ata,41 cPcrert
cci ent -* --"' Str --`" B -4`

bliel.m lick
..

,-.

to

al

1:4174-M .
it ""NIA
'1IP \
S ritOptid -ir acia-rit..--eea-7---C

is.Sf.V

fir

.....)/ja r

-,-- -Aer0
- '
r-----\,

sitirrs

-d.
.

i 3i S"

-. ur ES! '
N ,,,,-42, ...." T
44-4.

61 ' '-ntie -,

-14*.t

ii;,-

.. .

..ste 4)A
tVle

.):
ll
iCi

gcla

ea a

., -,

'

, 13,,

Pia a

V...3.---

de or

,,

er so,

. L,_ _,72--

,Rta

-i-sc,,

cbellza J

ri --....
......, , ,,..

.R...,

iz

--e--

--.,.,gherto

4di 'eseri
A041,\' V"- '''''
1

-4.

:\-,......

s'V`

co

1111

!".

\ Matolu.i et '0

-, tu&-.

e'31

"Pore0.

,-"' , f',Z,',

-P
' 'a-ir7- c .1 n a .i- ti r:54g

israe tt-0

c.

tn

tzi,

ask/7 tan
N
e
c,:, r:-

4.i

,N'---.S----

-JA

'--

..,,

Cigaings Da

OS_

r.

--.

' S. 00 tache
I;;;tisawa--,...410,171

FriFHo TSB \

__--,

---.---\

;on

141.Vern

_..i

_i

Vic iriei' ----- -

'

e=e5.

$." a
"-a

vga -;

Sc;..f ' j,,,D'-'''7<ifri


Palitichnbi
"al

-4-,/,;, -e...

/1

-y

W. SC3-1118-S,. Ili

"i

'-ca S.

,*s.

B011apart

tt.

ist. Ca, Ite,,----'ill.


t

-44a.
t.'"

'''

.1-6.

De13-

'

.1

igkii4. t (:..r
za-iiilkiscu-'4, 1,

at, 0 , -.

e-.
/ 4 C:2

- .--'

41

-f

1:31

c0 ,,,

..

fe Ri''' &I

:-J

'-

A Bis.Florea

.,\

--

4.4.-egrge.

/ !c eq,-a

-" 4 4

- IF.

:4:-

mu. jeu,..1

----:

de

(--"

'

xeoniekii
-

00 !nip\

'
VaPSOVICI

1',ec,1tetred

4 es

i_

1.1/.1"i^,-

Sac.deAueN" A iueorge.-asinqtn

-ti .:'

e r(Tiaf"si

Aal,

pV.-

f6- o -k co.
' -4'
":,4'

'

Filikl V j4*-Ni. /NI/


lavoN,/

4.6

c.

_.,,..._

, `V

'',./-

,.

f...

LC'

/v.

Aosfo,,.
4.--

'

,e,

' ,'.

CI,

d.,,,

e,ponap n,

....*.
- \ V/

148

'
icaoton#
,
01 s.posu

CO

Me-a--11'iatal4

0 rer .

dye4-

%)

14'

rtb, 1 ?At

g 1 ..1?

'. -1,-.1'

Ginico .''

- SIMuze
tnog

,(n

..A.fe,

'

1
:t.

.-.4,

6-Av.- v

sruuar

---;:finl`
-

fej.Bile-anira ,---sierja
desu_
,,s.St.Neg

/t

-'
I

-_

't.T..... ...../

'.4,1=tt.

:4.,...3i
:isr:::.,:.

tir
\Mosis .- ofi

---

' -::-6 --t-u-ila ?:1::::-ac_.,,Itcem8t4nril:liv,lia:


c'
t$15

st, E

-) ....
- --ifine >

-I- .,.. --

..

G<-,-,,,,..4;

V' si, en .-'%,.0ao"


N--S. -QP
cs
-4./i,.fitsj_
,
' *1
.

4',

tiz. 6

' t?

\
.,
4\ ''',. , ZIA* .6!

53

\,tus

'-c--

ile.

,,.. ___.

\ Bis

'

At

'

41111;....;.`.- ,-,,,,:tlxi.,..,.,.....

6/

----

,-z..--__

Pa _CUI

;...

'

,pc v,

..1

Cd,

%\?-,"

,.. ,.-

fi,

;',

....3

4-4

.0.,

.P,' tl

e
0/ e/----

., o /

""

, . co

.'V.,4

'

rertie

-0!rt-o_
....._.__
."...- ..ITL ..... L

4,

%--;

.-

skL.,,.

`,"
1

,.L.-t-iinstant,fli..' a_te A.:- rac

.444

,,e.+

z.

Ned.r67a_nii4

'.
' .7'.,X.

'

---.2`

------ --.
AndreiNfrpe flu f
..4.--

.. in- k
rck 'll *`"t ..InSti
v-r-...3 cata
s--,,,ea Par0-'

,/e.41

.,....., okpl,

'.74"A

.z4,', ""
.,,,,.,.

'"

,,

,\\

31

.m., \ .....er..,e
.

A' r.pri'a
Sh: %_

I+

,.:.,K ,:i.. 'f''. ,


. 4..e,,,..,

-.':',

Mav

lc'
...eft --et"."-2,,efl.
,....--... -r - ,, to\
ez mi
,t,..p.or "IT

-,*

1..4.-./

-7%.--

,..,.....-- ,...,...

,_,,s.

--

.,:--

'

4..4,4....:.. ..i"k,

C:i,

-.-,

- -x .4') clr. '

-to

-,.....),
', .,. G!,..it

-,

.''.4,'

4.',. .

(`

la

,.

-,,,

\I

-- 1--

G,

iz.,..---..., `..
A. ..:4....

,:.

V.

i
lc
.,---ortiiU

" - \\-.
s.COA Semetriekii

-...

- *..,'

..

-'x44'-,,z1t,--,-..-...
4:3 'Ca

r----44a

A e:4,

..**;

- ....

-;

LI I

:,..,E.lisab.

-'hitec_

SV Br

0,

cp ,... /

i5

a.0.5

4\

:','

4,

..7,,,rb p .:'.
\., cj, < b
,t/ \,-

'b.'

...1.-_,
= sanat.

'i6'...

os
la

'
tro

4,

ir
t

'`':,

.4,

.4/-

kr

It

Alkiri.aann

4: i'lSP- 0

t..1

P3
04

"t

le

AP

--tt p?k

0. I-0

it,.. t

*/

ta. tt.a

75,7 '1,

..

-t

Ci:":
m"..-... ,..

Z-.

,e/ 0 ' ; ,

"LT\

.1

17

.4'. '

,..,R*.jol,

\/

,Ni/

.1

/ 4, -t

,l'''

'

c)\

,Z

,zioi' '0OWG'/C',,,,
?).,

rfighte

'-' ,

(-4

IL

r..'

,NZ

x3

...

\Y , "4
.4/S

'

,\-7

/0.i (/

sz

''c"

t(%) 4 \?;/'

Pr (PG; 'ir<f '\4$./


''.
4-

e'C',r. 11

7;1'
c.,

"

cu

;,,,,,
c")

IA'An4ei

It

%-si.1 ache

o )nescu
\ca.,
q ,' ri

z Ate ,

:,....--.--7.-. ,4":',.

a,

T2

-2E
u,
Vo

71")

u..

Pta
S.
Fd.
S.

.
.

By.

CI) C.)

C. A. Rosetti
Carp Petre Cipitan
Carpaciu M .
Carpati

.
.

,
,

.
.

11

III
.

Casa'
Casin Monastire
Catargiu Barbu
Catargiu Lascar

IV

Cartan Badea (t. T Vasilescu

IV
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

IV

AI.

S.
.

.
.
.
.
.

.-

.
Catinca Gr. Grecescu .
Catuneanu (azi I. Urdireanu)

Cauzasi
Cavafil Vechl

.
.
.
.

b.

.
.
.
.
.
.
.
.

Fd.
S.

Al.
S.

b
Frcl.

..

Fd.
S.

.
.
,
.

.
.

Cerbului

.
.

Cercului
Ceremesului
Cerna
.

27

C 23

S.
din Drumul
intre vii

11

Viciresti
Spi. Unirei
1
11
GI Florescu
Mosilor
4 17 B'12 By. FerdinandRadu Protopopescu
5 23 A 18 Lininei
Uraversi
4 18 E' 7 Colentina Slum

..

Cerna Poetul

III
111

.
Cernat General
Cernauti
Cernica
Cesar Holiac (fost Inginerilor)
.
Cetatea Alba (f. Mitici Rdulescu)
.
.
Cezaresca Economu
.
Cezirescu Economu
.
.
Chendi Ilarie
Chepler
Chiaina Doamna .
.
.
.
Chiba'
Chindiei

Chime D. G. azi Ankara


Chiriac Bidolanu Preot .
Chiriac Ion Sargent
.

.
.
.

Cibinului (f. Popovici Dan) .


Cihoski Stanislas Prof. (f. Criciuni
Cimitirul Reinvierea
.
.
.
Clobanului
Ciobnasului (f. Fd. Tepes Voclij
.
.
.
Cioranul (f. Panduri)

($coala).
.

Ciru Iliescu Doctor


.
Ciurcu Alexandru (f. Micelari)
Ciurea Aureliu
.
.

Jovita

spre Sud

A 15
A 14

6 25 D 15 Antim
Uranus
2 31 D 12 $tirbel Voda
GI Angelescu
4 18 E'I2 Pantelimon Vatra Luminoasi
4 15 A'15 Romulus
Parfumului
4 15 A.15 din Str. Ceaus R.
6 25 F 16 Sabinelor
Tudor Vladimirescu
6 28 G 16 Panduri
Jovita
5 13 A' 16 Spl. Unirei
Viciresti

5 22 B 17 By. Marasesti
Pta Concordiel
III 5 23 B 19 Serban Vocli
Cap. Savopol
I
3 2 A' 12 Aureliu
Spitarului
IV 2 37 L 6 Mures
Dornei
IV 2 37 K 8 S. Giulesti
Crngasi
Nerva Traian
II 5 13 A'16 Procopiu
6 25 E 5 Isvor Putu cu apa rece
111
IV 2 33 F 10 By. I. Cuza
Basarab
IV 2 35 E 9
BasarabConstantinache Carac.
II
II
IV
IV
IV
II

11

A 13 Mosilor

Negustori

16

13
10
0

0
14

3
9

9
11

JO

10
13

9
14
14
14
10
I

4
14
F9

5
5
10
10

15 C' 15 Ghenadie PetrescuT. Sperantia


$. Cringasi
2 34 K 9 Porumbacu
4
6 34 112 Grozivesti
Pirotechnie
8
6 34 K 13 din S. Cezrescu Ec.
8
11
4 16 D' 12 Agricultonlor
Mih. Brawl
6
/ 111
8 A 8 Lacul Temlui -- Princ. Nicolae
14
III 5 13 B' 18 Spl. Unirei
Apele Minerale
IV 2 35 G 10 Costache Marinescu By. Basarab
5
13
III 6 26 C 16 Princ MariaMitrop. $aguna
I 3 7
C 8 Pc. FilipescuI ta Conf. Balcanice 5
I 3 5 A' 11 G. Palade
6
Siliyestru
7
II 4 18 D'10 By. Gird de Est$ Pantelimon
6
II 4 18
' H Mihai Brava Pantelimon
I
Hipodrom
5
2 6 E 7 Pta Victoriei
IV 2 33 E 10 By. Basarab
Buzesti
5
4

I
IV
I

3
3

6 29

P. S. Aurelian
F 7 Clucerului
Gogu Cantacuzino
B 12 Dionisfe
Serg, Flores Blegan
E 20 Ferentari
C 10 Romani
Slatineanu
C' 9 Mama de Piine Maica D-lui

2
10
16

11

.
.

Ciurel
Ciurel
id. Ciurel
$os. Ciustea
S. Claudiu

12

.
.

III
II
11

11

6 28 G 16 Panduri

13
6 29 G 18 din S ileana Cosinzeana
4 16 D' 13 din S Tepes Vocli
11
13
Ill 6 28 F 16 din S. Panduri
14
4 14
' 16 Dudestl
Negoiul
14
Foisorului
13
B'
17
11
5
Lt. Col. Papazor
10
11
4 16 B' 14 Delea Veche Tepe Vodi
9
r. Rimniceanu
Ill 6 8 G 15 Carol Davila
14
11
5 13 B.I6 Anton Pann Foisorului
13
Ill 6 29 G 11 din S. Sebastian
$os. Basarab 4
IV 5 34 I 17 Spl. Independentei
4
IV 5 34 111 din S. Ciurel
4
Moara Ciurel
IV 2 34 L 10 $os Cringasi
4
IV 2 34 L 10 S. Ciurel
5. Cringasi
11
4 16 D' 14 Arhier Ciflist
Cariagdi
II
1V 2 37 K 15 Grivitei
Penteleu
9
Al. Lahovari
1
1 C 12 Episcopiei
1
3 3 D 10 By. Lascar Catargiu $. Bouaparte 5
I1
11
4 14 D' 15 T. Sperantia Densusianu
Pomenirea
IV 2 36 H 7 Col. M. Ghica
M C. Epureanu
10
11
1 12 A 5 Mircea Vodi

Ciresoaei Dealul (f. Obadati)


Cire,silor

III
IV
II

.
.

Ceres

Ciocanu

4 14 D'16 din $os. M. Bravul Ig bis. Isy. Nou 15


4 14 E' 14 din Verg. la Catelul
II

II
.
.

II
II
III

11

Cereal Petru (fost Discordiei)


Cerchez General
.
.
.

.2

la incrucis. By. L. Catargiu cu Rom.

111

Cagan Ion (f. Viorica)

C II

Cedri lor

Chinstigluilor
.
$os- Chiselef
S. ChishAu (fost Turcului)
Chitilei
Chi u Gh.
2

.
.

D 14 Pta Lascar, Catargiu Pta Victonei

10
10
17

II
.

1
2 A 13 Statuia C. A. Rosetti
B.15 Dudesti
Trinittei
5 23 A'22 Din $os. Oltenitei
2 37 K 5 Mircesti
Penteleu
3 5 ' A.10 V. Lascar
$tefan cel Mare
2 37 K 6 Grivitei
Col. M. Ghica
2
6
F 6 Arc. de Triumf
Kv. Mristi
2 33 D 11 Victoriei
Plata Occidentului

4 15

111

Cazarmii
Cazzayillan Luigi

CL.

Cavara

0 C4

...i

Cavafu Manu

1-.

.....0,J
, ,..-.

SE TERMINA

Clvaler de Flondor

Ceairului si prelungirea
Ceaus Radu
Intr. Ceaus Radu
S.

t'
(f)

as

INCEPE

Pta Totargiu Lascar (f. Plata Romana)


Fd. Catavei
Sos- Catilului

tU

e 2 2 iE- '
0= 0 's
...; u ra. u

NUMELE STRADEI

Clabucetului (f. $coalel)


Clemenceau G.
.
.
Clopotarii Vechl
.
Closca
Clucereasa Elena
.
.
Clucereasa Maria .
.
.
Clucerul Udricant [f. Udricani]

.
.

.
.

12 A 15 Vaciresti

www.dacoromanica.ro
12

Lucaciu

10

NUMELE STRADEI
IL.

Clucerului
Cluj (f. Georgescu 111)

..,

E.=:

c6 =
-2
1-2."
k.' g
cn ,., c;J, 54",

11

S.

Te

"o 0

I
.

Clunet Doctor
III
, Cobalcescu
IV
, Cocorascu Octav Capitan . . IV
, Cocosului
11
Intr. Codrescu Teodor .
I
.
.
.
S. Cog5Iniceanu M. azi Dr. Staicovici IV
PO Cogalniceanu M
IV
I
Cogalniceanu M. f. av.Protopopescu
Fd. Colan
III
By. Colentina azi Gral Lambru .
.
11
Intr. Colentina
I
S. Colonel Albu
111
, Colonel Ion Grigore
.
.
.
I
Colonel Poenaru Bordea
Ill
.
.
Colonel G. lacobini
.
.
.
IV
, Colonel G. Costescu . .
.
III
, Col Georgescu (azi Moruzestilor) III
$os. Colonel Mihail Ghica .
.
.
IV
S. Col. Nicolescu I. (azi Ffigetului) . III
, Col. Orero
.
.
.
.
, II
.
.
.
Col. Plesoianu
. IV

,
,
,

Coloniei

Comoarei
.
.
Psj. Comoedia
S. Concordiei
.
Pta Concordiei
, Confederatiei Balcanice .
S. Constanta

,
,
,
,
,

,
,
,
,
Fd.
S.

Fd.
S.

Al.

S.

,
,
,
,
S.
,
S.

S.

,
,
,
,

Al.

Coltii azi By. lonel I. C. Britianu


Columb azi intr. 1 G. Duca .
.
Cometa. azi L G. Duca .
.
.
.

III
III

.
Constanta (azi Tufisului)
.
.
Constantin Anastasiu
.
.
Constantin Bonea
.
.
Constantin Cpitan .
.
.
Constantin Grant. .
.
Constantin M5nescu
.
.
.
Constantin Mille. .
.
Constantin Sandu Aldea
.
Constailtmache Caracas
.
.
Constantin Moroiu .
.
.
.
Constantin Nacu
Const. si Elena (Sf, Imprati)
.
.
.
Constantinescu
.
Constantinidi G. General
Conta Vasile

III
III
III
IV
IV

H
.
.
.
.
.
.
.

IV

111

.
.

.
.

I
IV

Coritbiel

Coravu Ion Maior


Coresi Diaconu
Corbescu G.

111

.
.

.
.

.
.
Cornea Ion
.
.
.
.
.
Cornea Mihail .
.
Cornelia .
.
.
.
.
.
.
Corneliu Botez (f. Nordului) .
Comescu .
.
.
.
.
.
.
.
.
Cometului
.
.
.
.
.
.
Cornu Caprei .
Cortului azi Precupetil Noi .
.
Cosinzeana Ileana .
.
.
.
.
Cosmesti (f. 16 Septembrie) .
Cosminului
.
.
.
.
.
.
.
Costache A.
.
.
.
Costacae Bill5cescu (f. Gratioasii)
.
.
.
Costache Marinescu
.
Costache Negri
.
.
.
.
.
Costache Sibiceanu
.
Costache Stamate .
.
.
.
.
.
.
Costache Tacu
.
.
.
.
Costaforu .
.
Costescu G. General
.
.
.
.
.
Costicil C. Arlon
.
.
.
.,
Costin Miron .
.
.
.
.
.
Costinescu Emil

Arhit. I. Mincu

5
5
9
9
5

D 13 Sch. Magureanu

Berzei

Grivita

S. Reg. Alexandru I. al J. Si.PolonA

lordache Golescu

4
21

13 10

C 15 Apoldor

Rahovei

Vacaresti
Dudesti
H 7 PomenireaCol. M. Ghica
5 A' 11 Viitorului
Toamnei
3
5 27 A 22 5. Oltenitei
Nucului
1 It
By. Reg. Carol I.
B 14 Lipscani
3 I B 11 G1 Eremia GrigorescuXenopol
$. Bonaparte
3 3 C 10 Romana
3 9 B' 8 S. Nicolae
By. Ghica (Tei)
Poincar
1
1
B 13 V ictonei
5 22 13 17 Cl. $erban Voda
Pta Concordiel
5 22 B 16 Eiv. Marasesti
3 7 C 8 la inter. Dorobantilor cu Paris
Turtucaia
4 18 E' 8 5. Gherase
5 27 C 22 5os. Giurgiului
5 27 C 20 P. CFR Casa Muncii
6 27 E 21 Ferentari
Piunasul Codrilor
Barbu lautaru
2 35 H 9 Petru Maior
$. Crtmgasi
2 34 K 10 Regia M. S.
5 27 C 20 Parcelarea CFR (Beluj
Brezoianu
C 13 Victoriei
I
31
Col. M GhIca
2 6 H 6 Mdrasesti
GI Constantinidi
2 35 F 9 Dr. Felix
6 25 D 16 Antim
Cazannei
By. Regele Carol 1.
2 A 13 V. Lascar
3 7 C 7 Lt. ay. Beller
Floreasca
Floreasca
3 7 C 7 Lt. ay. Beller
Const. Caracas
2 35 F 9 13v. Flanu Manta
1
C. A. Rosetti
8 12 N. Filipescu
Barbat Voevod
4 18 D'9 $. Gherase
Tepes Voc15 Intre vii
4 16 E' 13 M. Bravu
Petru Maior
2 36 H 9 Barbu Liiutaru
5 14 D' 16 Pcul Radorin
Dudesti
6 25 F 6 Sabinelor
S. Tudor Vladimirescu
A'15

II
.
.

31

5 12
2 36

P. S. Aurelian

Pomenirea (c sf. Vineri)


2 36 H 9 Grivita
6 26 C 17 Dr. IstratePrincipesa Ileana
CF Giurgiu
6 27 E 21 Fereptari
2 35 G 8 Pta VictorieiP. S. Aurelian
Bela
5 27 C 22 $. Giurgiului

7.r

2 35 G 9

II

Coriolan
Coriolan

III

SE TERMINA

II

IV
II

III
III
III

6 25 F 16 din S. l oriolan
Fratii Bratulescu
5 27 D 21 Plepanari
lordache Golescn
IV 2 35 0 8 Col, M. Ghica
III 5 22 C 17 11 lunie
Capit. Preotesett
3 4 A 11 GI Lahovari
Aurel Vlaicu
1
Vladescu
3 7 B 8 Scoala Floreasca
1

$. Giurgiului
Penovici
D' 16 Teodor Sperantia
Negoiu
B 11 Romani
Ernest Brosteanu
6 29 0 18 Sebastian
lspirescu
2 39 L 7
C. F. spre Ploesti
Gluiest'
3
5 A' 10 Stef. cel Mare -- Badea Cartan
2 32 G 11 Vespasian
Arestia
4 17 B' 14 Calarasi Hala Traian
Petra Maior
2 35 G 9 Grivita
Pd. Sf. Elefterie
6 28 F 14 Dr. Staicovici
2 36 08 Zablovsky Caraiman
Secerei
5 23 B' 20 Vliciresti
5 23 A' 18 Linfiriei Viorelelor
4 16 C' 13 Bis. Popa Nan Tepes Vocli
6 26 C 17 Princ. lesna Dr. latiste
2 33 F 10 C. Disescu 5c. de Meseni(By.Duca)
2 33 F 10 Grivita By. Al. I. Cuza
5

III
11
1

III
IV
1

IV

II
1V

Ill
IV
Ill
Ill
11
111

IV
IV
111

0u..

4 14 E'14 Cfilfirasilor M. Bravu (Bar. Verg.) 10


5
2 6 E 9 5. Col. Mih. Ghica
MonetAriei
6 2a E 14 Spl. Independentei Fabr.Gib(Isvor) 9
9
2 25 D 14 By. Reg. Elisabeta
2 6 E 8 Arh. Ion Millen
Popovici
5
5 22 B 17 din St. $erban Vodalg. Mfir5sesti 14
6
4 18 C' 10 $. $tef. cel Mare Bar. Colentina
o
3 9 C' 9 din By. GI Lambru
14
5 23 B 19 $erban VodaCapit. Savopol

Colorian (azi Teisului)

6 F8

INCEPE

2 35 G 8 Pc. Sf. Maria(cim.) Col. M. Ghica


6 28 F 14 Bv. R. Carol II
Dr Pasteur

IV

s ,t
3

27
4 14
3 4

C 21

6 25 D16 CazArmei

www.dacoromanica.ro
13

6
6

4
13
16
5
16
10
1

6
17

10

6
5
6
10
14
14

5
7
16

.6

16

4
4
16

9
2
5
13
10

2
5

5
10
7
11
4
15
13
13
16

5
13

6
6
17
15

6
13
1

6
5
10

5
9

5
17
14
10
13

5
5
13

rc.Arrces u

'

y.putulinIank
7

-4-fit .--

tb

- -- ----k ,

.7.-irtoita mki ,0

n es cu Par I el .roc.Eft .
,t
,v,,,
(Tei)

(o..1

(-5

st
-....etred
c., fief!

Frdr-a

4
N.

,!'

.,

'

Qj

0,

v,a I

(Pe"

00,-C-

+.

10,4; -

,i.

'' '

..

j, lb'

'

'

'

.i

Vla?,-Y8c $.0.0g

.-.

,CUJ-1- `z
,X
%
,
,

.s.Ni..,c,),T

--1-,

1,3

,,,,, port.
%

ceanut,,
Z-'.
$

il *

.,,,

,'",z,a .1.4-1

J.
,..

D.
r ...,p

--,

'

rceS. 1 .

pd Efra 'L

P_

' riFwIRL-los-

,,

'

"

6A..

t-,

het T
is' _....i

'4;

//-/

7i/z,

S;.u.entrela

Reproducerea oprita

Parcel.
." N.gra' tea,
,-..

u-

' ,

4P-J., , c_,

va

-,

\
-, ",_
\

-r

...,

.,, !.es,

,:,- -,

, ....,...

'

Goon

..7 \
t
.\P A
tt

....

......
l'c--.-<-..,!'
----,

', ,

1,9A

t..*

--1

Q.,

6.!

S.
....,
. 4.1.0.1,
.s..:, ,

V' ,-9,,..P.:77 V
'

'azlitte?`5",

www.dacoromanica.ro

410

-fr.>

V' \'

,e

-,,(!.';
N
N

2. '

- n',i -.n

-..

D 'IS

fri. ,, g .

..
1.1 xiMo i

a dU

f ji.-.I

- r "P'.---''
'

'

0,

,..,

,--

'

4/c,:,(4":,:7e,

If

\-:---

=
.'(:
4\1'; cr

isc.

L -;

if-117r

..

'.

.r
-

\--ct
,

'

'
,-

6 co
-

...,

c .,

Alexe s

4;;)

',

...g

L.,,i:

c.,

ic, ..,

uc. Can te Tuder_,. our, Yladimit9 \


1,-,-..J- t
`,0`

, -,
.-1

..... str;:cp
"', -a-4'

(.170.--------

Ri.,1

-1_ ,.-?), ,,,,,),

--'-7.VI
o . are A

la

,80
ti,' r60
ujoSfer,

c
5
,,,,,-,'

/V
.k.,..--"<
tu i s,.)%

--.--' ;L-4-(p--cz,

A/
S
4b

yib

.:a
..--i

*.
. /i. .,,.:,
e.o.
o ct:.

df P

....4.474,
z>

4-, .

'

4'

I.4z 46s.

(?....-

,.

A..

."

'

**,,`---",
c,

P reppp

'.,-_1_,i..

4 4..
' " V.b
,t ,t,G

ro,
e ,. ,,..rbi

A SSe
A
SS - n

'

7:

/11,;
E.
,,,,,-cle,,y

zta.t..,

4,,/*>;.,;,..0

fLA

_,.,.,

. i , ,,;...?, S. -,
,N Cke e'r

F.3
_

.3

A0

(.4 l C'

.,

.3
tli

'

,5'.

.
c!V----,N,
w-gi'-!4*
VoSi..--3

ancel. 'i
sie- t,....--iIfa id
Calim col .
- bra
-

5,ty,Ma'
-___S-tr.
* S
d'e96-/Cantacuzipp (
S'

,,,

')"

./7-1/

\.

re,

.k

; iS.

Alf

Aire

---ar--, - ,.--, -)su


(
t fi''''t7f----'7-,

.-.--

J''

"-..

--.....11
r

lit 4 b., c,,, -i e

'

I ,,t.

le 'cg.3,-.
ck-asi
,.....-la

..9yr

,
j* ,.
i?h overt

1'4 k

,-t

ha

U e;/..-7..-1?'in. l V

',Ca argiu tasescu

organ_

/ .`,/
./.' N

,4.1.,+ E.
ir

,,,:cc,

ir CodQt4.*-4
,4013

/'?

-8. a
' ',V '',-.iirj.3
it.

Stf-1- 0711,f.5.-

..., -,,,..,

f goiti.

7-,,,
1,-,
l ',,,ikttew

45

/7

6.

.............--`,Itt ....

iata.,,Al.

A
./..?

1V FO

-,:a

:,

,-

:"..00,

'

1, ,

'

c.

-1'
'

*ti :-...,

,,,.... .,,Fs

,b, 4+,7,6,

de

'

.3,

- , .,,

--A.

L.5,

Ili'

-1\5"

.7Ski
rO.sr- t____r

at,

gr.

,._ tuna

'

,lliresell

--5

..i...

ec, o,,

co

,..,,,,,), : t ,
/
-/,,..
'j,'10

,,,...

''''0,,,

+, ,

'

CO

irut4F ',

'

..

cr

g h"t+ N 't

,z4.
LS:

min

44

. .4CX"---3 '

'

--.,. cf.-.

1.-/

,soltuza/u;\

---.. --....,...

t':,t1,,71 !..'

...__--r/.."1:4
--s.fer
,-

C-4(b

k*

.. ix

et,-----\''su sPeot,,,
r., , fop ,f----), artip_r,
*Polly
\--- 6 Bis.Gr. atol. ft, '73
-05- \cs
k

reantik

'

/ aiP,

S.
tA

irk'. c'\

A ,f2

'

--\ -

..

<,
. '.

_, ,-77-., CavA,

' tecel Mare

<

d(/.-o
e.re,

S- are,

.p001 ,0\
-

el

Y-4d14 ed-0/77/77---.

\''

"

rin;r3-"Troj:----i. -5-1
ca
S. Crait f-f_.

'-"' *\'\''6).t ',.;,79.",ETe.


(f":e4ole:7'17' 27'
C ,..irk r%
,
,
_+ ' .., ,./),,,i ...,
444, t

I e p.S.T. B.

kS8

it) I

ill- Gai7

s 1,-4. - .-. \,

St .

k3

SpIta 1u ri
J.I
- Moan 01 au Colentina
on,
...

ti..--z-7,
- SIR,,,S err

.1

---11.151.

Sin eana
Paul
..__c. S.Colohe P-,.,--ore
1,0:on
' 7,4 Iv-

'{

-n

'7".,.

.......

1 / i Co nuand:
_Eu _ag
3
- u "a

'7,2
''"'"

re

..- .\6

" "I'
7 - 'a 7,
t__,t.)---\:

le3
, m
- `.
- Pga eL
.

-----,...

...

,,

..444

we

it6

((II

f1/4..

''.,1
-

fio, ...

-iazfrnafiat ,

'

- --1

B--ul

4...k.,

,ek n 4a,-F"-r-ref
c,,i,,,oe,,r).,._,

--.C4t,,,

,,,,A,

igr:NerisyriU

CC,

\4

,,Ic.',

1,4 ,

...

.10.

Tono la

et,

It -

4.:

..

e,

)Fatir.SO 44.11'
w....
ftl-Cir5mida ,..07.7. ..,,

i s. trati?,1..,

,,,,,..,, 0

(-

44. '--.,

',a
.0 _45_1,,
044,:; re

,, 8
"G

'

,,,i

---''Se"

\l',A,..../.

\,,,,;.......%..,

:.,7t7:74/11:3:1;

ik,

111
'' ,,,a,

'5.0') \ ts

-tr-

fb

r t,

-.

\y.,

\--v.1 , ....1,\

'V

st.

Oliocia
,-,'

4. - 'tb

TOa 0.

,Par c:Ing.

1.3:1*P lilt

,-

,t3

rUglir

-S.

'V

___...<

?lei-,

F.

C'3

I,.,

HipOdO.

'

-,

go

\ti,cil
.

-.4

VIVO

CIS

\M

ca.. x...,

(t+

'

'' '
OP -

...e ,M,
C-=Ci..

co

.c.

=, c

\ C-,, '7E1

,C.,

-z

; oa

co

o \.......

cu

v,.....-

, .,=

\-

\ 1/4

Vcr\_-...\.tr

-,\ c.) - \ ,

,,,,,z

'

,-(00,707

r--..t._.

.1..

ii

4: .,,-

sled-or ,,..,venflis. _,..flit B---'Yesto

IF

t' a ir c e .
CI'

\ /0>

,r.

- e'& -- e
-,

,..3
,

:'"?'

Inst. Cart. Unfree Braov

,r....)

Tr

,-Zaglracy"
,I\
0,

CD
E2

2=

NUMELE STRADEJ

-B4

,
,
,

Cosbuc Gh. (f. Fd. Lirei)

Cota 00 fost Dr. Sergiu

Cosbuc

Cotofeni
Cotofeni, I.. 11. si Ill.
.
.
Sos. Cotroceni
By. Cotroceni Palatial .

Fd.
S.

ed.

Cozia (f. Zidari)

Craciun
Craciun

Crasnaru

,
Creanga loan (f. Dulgheri)
Pia Creteanu General .
.
S.

Alea
S.

,
.
.
.

ed.
S.

.
.
.
.

Fd.
S.

,
.

.
.

Cretescu Ion (polig. de tragere)


Cretoiu
Cretu Petre S. Lt. aviator
.
Cretulescu N. Dr. (f. Umbrei)

.
.
.
.
.

Crisan
Crisana

Cristache Staicovici

Cristescu C. General
Cristescu Vasile Inginer
Crisului
Crivatului
Ctivineni
Crivinent I
Criyineni II
Cronicarilor
.
.
Crucea de Piatr5 .
Cucuzel (f. Erodiadei)
Culea Nicolae Sargent
Cultul Patrlei .
.
Culmea Veche
.

Crishan Tell Gral (f. Lumina


.
Christian Tell General .

.
.
.

CA

,_i

4 17 C' 12 By. Pache


By. Fe.dinand
5 27 A 22 C. sub urbani $erban Vodi
E 10 Dr. Felix
ChisinAu
D' 8 Doamna Ghica
Teiul Doamnei
D' 7 din St. Cotofeni

IV 5 33
I 2 9
I 3 9
iV 6 28

H 13 Podul Cotroceni
$. Groz5yesti
III 6 28 G 14 S. Cotroceni Dr. Calenderu
II 4 18 F' 10 S. Zidurilor infra vii
Baicului
I 3 3 13 10 Reg. AlexandruProf. St. Cihoski
3 3 B 10 din st. Cihoski
III 6 29 F21 Bacus
Ferentari
III 6 29 F 21 Bacus
Ferentari

III 6 25 D 14 Simonide
I

.
.

.
.

Cuparului (f. Spiridon Tel)

Curiati
Curtea de Arges (f. Mincu L)
Cutarida Zoe (azi Fruntasului
Cutanda Dinu (azi Plaesului)
, Cutarida Ana (azi Su(asului)
,
Cutanda Radu (azi Tintasului)
Cutttu de Argant
.
.
.
SM. CutItu de Argint
.
.
.
S.
.
Cuttu (polig de trag.) .
By. Cuza Alexandru Ion
.
.
.
S.
Cuza Elena Doamna
Cuza Voda

.
.
.
.
.

.
.
.

C7

UrechP

in pcul Princ. Carol

Bar. Crangasi
L 10 Spl. Cturel
Cap. Caracas
H 7 S. Pomenirea
Col. M. Ghica
E 16 Uranus
Sirenelor
K9

S. Liatdesit

G 6 Ev.Marsti-avMarasescu(Pc.Dom)

1
C 12 Victoria(
Al. Lahovari
4 14 D' 15 Teod.SperantioDensusianu
IV 2 31 E 12 Popa Tatu
Barzei
III 5 27 B 21 $. Gaurgitalui 5. Oltenitei
I
3
3 C 11 Benito MussoliniVas. Bolnavu
3 3 C 11 din St Gral Tell
IV 2 31 E 2 Cobalcescu
Stirbei Voc15
II 4 16 E'14 $. Mih. Bravul lug. HArjeu
III 5 32 A' 16 Radu Voda
Pastorului
Racari
II
5 14 E' 19 Vitanului
1

II

4 18 E' 12 Avrig CeairuluiCim. Armen.


4 18 E' 12 $os. IanculuiCrivineni

11

III 6 25
IV 2 32 G 11 lg. labrica Luther
III 6 40 116 Pcel. Polig. Tragere Cotroceni
11
4 15 A' 15 din st. Parfumului

11

IV 2 34
IV 2 34
IV 2 36

11

S.

as

INCEPE - SE TERMINA

Craioveanu Marin (azi Brezoi)


.
Craioveanu Radu azi Armistitiului
Craitelor
, Craiu V. Cap. aviator .
.
.
.
Sos. CrAngao .
._
.
.
.
S.
Crangasi Elena (azi Pietrele D-nei)
S.

II
411

.4,,

= 0 S' g

.o 0
t' o- '0.

Cf) u

U.

S.

r31

0-

II
111
11

II
II
I

4 18 E' 12 din Crivineni I


3
7 B 9 Dionisie FotinoFloreasca

5 13 A' 16 DudestiCantemir
5 22
4 18

B 17

F'Il

$erban Voila'
By. Marasesti
FntAnica
Baicului

4 14 D' 16 Dudesti
4

11

Mili. Bravul

A 14 Negustori Sborului

B' 8 Maica DluiComoarei

III 6 25 D 14 Spl. Independ.

Isvor

2 36 H 9 Grivitei
Pomenirea
2 36
7
Puscasului
Plaesului
2 36 I 7 Grivitei
Fabrica Cue
IV 2 36 1 7
Trottasului
Rotasului
IV 2 36
7
Plaesului
Puscasului
$erban Voc15
5 26 C 19 Gara de Sud
111
11
5 26 C 18 Bis. C. de argint Gara de Sud
III 6 40 I 16 Pc. Poligon de trag.Cotroceni
By. Basarab
IV 2 33 F 10 Bu7esti
Ill 5 22 A 17 Cuza Vocli
Piscului
LAnariel
III 5 22 A 17 $erban Vod5
IV
IV
IV

' c9

ti,

10
17

5
7
7

8
9
7

6
5
16
16

9
2
4
4
1

13

5
12
10

2
9
11

9
17

5
9
11
14

15
11
11
11

6
14
14
7
15
10

9
4
1
1

I
1

13
13

12

5
14
14

D
S.

,
.
.
P-ta
By.
S.

,
S.
S.
S.

,
.

D (Peel 11 Min. de Domenii)


.
D (Pc. Comescu) .
D (CFR Grant)
.
.

D (Pc. RMS)

13 (Steaua RomAn5)

.
.

.
D (Pc. Rahoved
D (Pc. Mornard) azi C5p. ay. dircea

D 113cel Berindei)

Dabija General
.
.
Dacia azi Vanilla Bratianu

.
.

.
.
.

Dau

VodA.

.
.
.
.

Danciulescu (azi $t. Stoical


.
Damil Mitrop. (f. Tudor Vladim.)
Danial Barceanu

Danielopol Gh. (f. Palatul just.) .


DArstelor

IV 2 34
IV 2 34
IV 2 37

III 6 29
'1

11
11
1

I
II

B8

By. T. F. F.

6
2

Dl Pcul Mormard

B 11 Reg AlexandraGral Lahovad


E 20 Ion BotezatorulP5unasul Codr.
Load Tei
A' 6 Glucozei
E' 4 Orzad Mih. Bravu

St. G. Pcul Berindei


14 D' 17 St. B.
4 17 B' 13 Plantelor
Sf. $tefan
3

Ill

IV
IV

2 36 H 8 Grivitei

11

III
III

E 20 Ferentari

2 33 G 10 Grivitel
1

11

15
21

5 27

i
6

S. F.
1 10 Gradina Crant
I 11 Peel R. M. S. (Regie)
M. Ghica
I 7 Grivita
G 20 Pcul Rahovei

4 16
6 29

II

CF

Paul Comescu

3
5

III 6 27

Datcareanu

Dmbovicioarei (f. Vlahu(5)


Damaschin Episc. (f. Orzan]
Dan Popovici (azi Cibinului)

Serg. Blejan

Cf. tiara de Nord

Pomenirea
Calitrasilor
A 14 Calomftrescu

C' 15 din Valeriu Branisce spre Sud


Poenaru Bordea
C 15 Spl. Unirei
Piepthilari
C 20 Pleptinari

www.dacoromanica.ro
14

4
4
1

15
10

6
16

3
11

16

5
4
10
10

9
16

-E 2 E:s
72.

!..'

2V Eo' ". '..,.

NUMELE STRADEI

C.,

7.1
rLs

C.,

t..

Cn

,C2, "

. C) Ti

cn

ra

0.,

S'
o
Q.B.

...

INCEPE - SE TERMINA

,Z

,
,

.
.
Darvari Schitul
.
Dascalul
Davila Ana
.
.
.
Davila Carol .
Deklul Ciresoaei (f. Obidatfi)

I
I

3
3

A 12

Despina Doamna
Despot Voda ,
Detasamentului
Diaoonul Coresi
Diamandi Voicu
Dianei
Dichtu

Dimmetel

Fd.
S.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

,
,
,
,

Fd.
S.

Fd.

Diocheti
Dionisie
Dionisie Eclesiarcul

Dionisie Fotino (fost Cersetori)


.

Doaga (f. Tudor Vladinurescu)


.
.
.
Doamna Chiajna
Doamna Etena
.
Doamna Elena Cuza
Doamna Oltea
.
.
Doamna Ghica
Doamnei
Dobrescu Ion
Dobrescu Ion
Dobrici

.
.
.

Dobrin Nicu
Dobrogei (f. Alex. cel Bim)

Dobroteasa
Dochia
Dr. Asache

S.

,
,
,
,

,
,
Fd.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

Doctor Bacaloglu
Dr. Babes Vicentiu
Doctor Botescu

Doctor Poicescu
Doctor Caracas

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
Doctor Buicliu
Doctor Burghelea (f. Zefirului)

Doctor Capa

II
II
II

III
III
1

Ill
IV
IV

IV

S.

P.ta

IV
IV

.
Dimitrie Filisanu .
.
Dinutrie Racovit .
.
.
.
.
.
Dimitrie A. Sturza .
Dinutrie Tichindeal (f. N. Anghel)
Dina Hagi
ed. Dinu (Fratii)
S.
Dinu $tefan
By. Dinicu Golescu
.
.
S.
.
Dinu Cutarida
.

III

III

Diditel

Disescu C.

,
,

,
,
.
,
,
.

IV

Dr. t. iris Iliescu


.
Doctor Dras
.
Doctor Clunet
.
Doctor Cretulescu N.
Doctor Calenderu .
.
Doctor Koch
Doctor Lister
.
.
Dr. Draghicescu
Doctor Felix (f. Spitalului)
Doctor Felix
.
.

.
.
.

.
.

IV

2 32 G 11 Plevnei BogdanVoevod

5 23
2 35

5 22
4

17

4 15
4 17
5 27
6 29

6 29
2 32
2 36
2 37
1

2 35

din S. Const. Marinescu


Pta C. A. Roseti Italiani
V. Lascar GI Lahovari
A 17 Busuioc
Al. Balasanu
A' 13 Popa Soare
Pictor Romano
F1' 14 Calarasilor
Lucaci
A' 13 MantuleasaAvram lancu
B 12 Mc. Golescu Dionisie
I, Gripescu
C 21 PleptAnari
Doina
E 20 1. Eustatiu
C 7 Lt. Beller
Trestiei
CF
Filaret
F 17 Rahovei
F 11 Berzei
Vespasian
17
Fabrica Cue
Grivitei

K8

$. Giulestl

C. F.

ti II N. Filipescu Pta Al. Lahovari

Grivitei
Pesru Maior
Dorobantilor
Floreasca
Grivitei
By. I. C. Cuza
L 7 dincolo de batiera lg. CFR Ateliere
B' 18 Spl. UnireI
Apele Minerele
D 17 Rahovei
Filaret

14

10
17
1

6
13

5
11

10
10
10
10

9
5
8
11

14

5
5

6
17

4
5
10

6
14
10
10
10
10
16
13

2
13

5
1

4
6
4

F 10

6
5

5 .22 A 17

14
13
14

2 33
IV 2 39
II 5 13
ill 6 26
I
I

B M Vicaresti (Inchisoare)Krtisor
Fi 9 Petru MaiorBarbu Lititartt

10
6
9
6

14 9

IV

III

A' 10 Viitorului $os. $tefan cel Mare

2 35 0 9
2 A 13
3 4 A II
1

<
0
CZ.

GI Lahovari
Maria RosetI
Stefanescu
C' 8 Teal! Doamnei
III 6 28 G 14 Carol Davila
Azilul Elena D-na
6 28 0 14 Dr. Staicovici$. Cotr.
. III
.
II 5 13 B' 17 Lt.Col. Papazoglu Foisorului
B 14 PO Romei (St Gh.)
11
11
'Mostlor
, Decebal
III 5 27 A 22 $os.Oltenitel spre Sud C. $erb.Vocli
, Decebal
IV 2 37 L 6 Grivitei
C. F.
, Dej
1
3
7 B 9
Cl. Floreasca
Bis. Floreasca
Dejugatoarea
.
Serg. FI. Blejan
.
.
Ill 6 29 E 19 Doina
,
Delari Stanescu
.
.
2
Popovici
6 E 8 Col. M. Ghiea
Delavrancea Barbu (f. Avedic)
II 4 14 D' 14 CAlarasilor Teodor Sperantia
Delea Noua
II 4 16 C' 14 Popa Nan
Calarasilor
Delea Veche
,
intr. Delea Veche
II 4 16 C' 14 din S. Delea veche
S.
Dem. Teodorescu .
.
.
.
II 4 15 C' 15 Ghenadie Petrescu T.Sperantia
Demarat Z. prof. (tost Mihnea) . II 4 15 A'15 Anton PanMatei Basarab
, Demetriade Arestide fost Zorilor . IV I 31 C 13 Brezoianu$1. lonica
,
I
3
7
D 8 By. G. BuzduganDorobantilor
Demetriade G. Cap. (f. A pare Jianu)
Demostene Medic Genlral .
.
III 6 29 G 14 Dr. Boicescu Azil El. Doamnei
.
.
.
.
ll 4 14 D' 15 Blaj(Raion) Cocosului
,
Densusianu N.
III 5 22 8 16 $erban VodiMuzelor
.
.
.
,
Deleanu Budai
.
IV 2 33 F 10 Grivitei
By. Al. I. Cuza
Dep5rateanu
S.

a-

3
3

8
9

C9

Cuza Voclii

Piscului
Roibului
Predeal (Gherase)

A 8 Barbu VacArescu

D'7 Palat Ghica

6
7

III I 21 B 14 Victoriei
By. lonel 1. C, Britianu 10
12
Ill 6 28 H 16 Sebastian
Drumul Serei
12
III 6 28 H 16 din St. Dobrescu I.
II 4 18 E' 7 Colentina
3
Smaia
Ill 6 28 H 15 din Drumul Serei
8
Macedonia
9
IV 2 32 E 12 Virgiliu
11
5 13 A' 16 Vacaresti
I Procopiu
14
II 5 13 A' 17 Spl. Unirei
VacAresti
14'
IV 6 32 G 13 $. Cotroceni
Carol Davila
9
I
2 A 13 Batiste
Italiand
10
III 6 25 D 14 Spl. Indep.
svor
9
IV 2 33 E 11 fosta Pia Matache Macelaru
5
IV 6 32 G 13 $. Cotroceni
Dr. Leonte
9
1

Il 4 17 B' 13 F'lantelor
Ctin Balacescu
6 28 G 14 Ana Daila
Dr. Calindertt
2 34 L I Spl. lndep.
$. Carrel
Ill 9 28 0 4 Ana Davila
Dr. Demostene
III
IV

III 6 28 G 15 Carol Davila


Dr. Ramniceanu
III 6 28 G 15 Dr. Calenderu
Dr. Lister
II 6 28 F 4 By. Reg. Carol II
Dr. Pasteur
I

III
III
III
Ill

IV
IV

C 12 Victoriei
Al. Lahovari
6 28 G 14 By. Reg. Carol li
Panduri
6 28 F 14 Dr. Clunet
Dr. Lister
6 28 F 14 Spl. Indep.
Dr. Ramniceanu
6 48 G 15 Dr. Calenderu
Dr. Herascu
2 33 E 10 Pta Buz ti
Col. M. Ghica
1

2 33 E 10 din Dr. Felix

www.dacoromanica.ro
15

10

9
4
9
9

9
9
9
9

9
9

9
5
5

'-

S). ,ib

cc.

----..4 V

'a.

lb
t% 1 1

e`,

. e ., 2: , ,

4 <5'o
../..,

'

'-

"--

-z-c),.

--ro

(c.

it,

\.,

(,(c.1.

,,,.

`Pc. `rilAZ4-c.

eaf'?

.....

g,,,

tq''
/ /

z\f'0:

' (1--.z-'''''c'.,
c.Z.
e 1.,.

-...

Czb

"' -

'.

d'.

e,
---..

/s'i..

t,',k-e;4/izs

';')

lo -,

r \..
',.

ts.

C;CP ' 4'

.,

',...

S.4

',

4.

ab.de

-'..--

tC

-.'

Pa t ck,

Inaild

-;,-

-s:00

_-_,,WAR

etr---s\r,s.

1
.e ,---i a r
r !---

M. A v ri g

D'

(...'
eu .o. -z-

Reproducerea oprit

----.

P--- a

-_,___-_-,

- 7- _ -.---

- -- -_- - -- --

-_-_---,-. -_

----

ai
:e.,

'...,,

J..

c.

-fr...,":0
, <:.,

'N:(*.
. e-

-,

--

oo

-,---,__----.-:

-..----_,..

c.)...-\

-ir .**),..__./\,
0--,,,

----zfr/t

" ii--

Li

..

...,

".:

t'lk

(IN0

.....-N",".:.

4'47

4'0',li.i/
,

/.6 B.capra+

/
www.dacoromanica.ro
0

.:.

./../

tiMit.

e&

fir 0

Antrepozit.Obo-

--,

e-.

c>,..

apra

--

Magazn iele Generale si

-f-2.- s

,.. _0461"0"..

- frS r

1-,'A'

-..

.0.....,

1 a..--.
ii.---,112,,,---!,4-4Sir! furPS/fik,o,-;-v.
..

45tr . a u r a 6 fir ui li I

r.

J.,

U1

.r?

6,6

' Oa kJ-!,,i/e<Pc
`r
forv--73-

e-..> 0

IP
'(6)'?
"Brinziru

,,,L'ZS.

,:..1

....-

,,cP\

V" A

i.i

'

..;1,

,_-__

C.,
C.

..,,,,,......

..

--

cr.

Gar- de

-_------_-_-7_----

--

.____

-,

Lri
'''''
- ,z--

C:1-

---rr-

k.V

.\0
---.9C.

'-',...Jri?

,,

' ...---

e,

___/$

.........-

VI

,.,..b- 4-

c-,

'14.
7-----

.---

-----r--

;11 4 'a#.4

'

"if....-

8
1:

5e

str

..,.

47!N>

0 0 V 00'-', c?4 '

.-/d)

"- ..

$.

-,

,.

-----

' rt) f ''' cr'


i\
/'1?6*/
t -e'.....".'
,?a
.

-_-- --- __

1.-

--'-'-''.)-7 'J''ez,=-

.) sin jp--

1,-

001

..1

'
:-\,.
----

FLIP6. 4-S1,6 IT
,Q) d' -__tr/ao

'"-- 6:e I 6i-P


. C'(,

\0

11

I,

-s--

../.

Q.,

0..

S.

AN

Chra
ese

tP\ St d

I aara, 'Alit,0" ,
Obor

//

-144,

'`'

2,

f/

Parel.

're

.11 S

v
c.,... 4, 0
S\ ti

c:,

.c'' 'S t)
c

tv

Cfr

k.,,

--_-.

,..,1

---

./5

It/ 4
.

'

/-----

,z'St

'

W.' ,:7QC:

S%
cp%,/
. V \lb
't>
%)' , ._-----,,_

,..\, '
-.

..'"

)>

eo'

., 01

ett3
(S.

'\

s,

'

%'

vor., .:

.0i...- cr. CO

'

t.

<6 ' si,,e

' ' ' ,(6

'e"-

e 4/,

,../ ()

(f-,

-4,
, ,., . .-e r,

dy

<c.A

..i

/
lb. ' ..

4\41)

cp

>fo <
-

.
,

0'

'e,,-, '

\P)

fab.de
-,..tesgtorie
'CO e a tin a

,2yr

...--""

o'

...,

/ .C?,

1.

1I

4),

'6";--5,--.z./

H'

G'

-1.

\* i

F'

..

.... c.),

......
"%.,

....,
......,..

.......

k-_.s\
.....N,

....

....

......_

.......

...,'

...-

..,-

le:,

, --,

At

(1,qj

--- c.:
c..sk

Inst. Cart. Unirea" Brasov

c,
'.:.,

c.,

c,

,.

'ci-; P `k

lk,

rs.

Q k_,

.1,

c-i-- -ti

Q.,._a,

Q.,

<--j

ik

...,

4., tv
.k
k'

c.

-.7a

E 2 8 g i.-- -c
2.
0 -= =
ug
=o c'..
....
u0 D.
a,
U 6.
OM

NUMELE STRADEI

75

SE TERMINA

cn u c;-3 0 ;6+ .4

Lt.

,d

INCEPE

6
U..

S.

.
,
,

S.

,
,
,
,
,
,
,
,

,
S.

,
,
,

,
S.

,
,
,

S.

Al.
S.

,
,

,
,
,
13.v.

S.

S.

,
,

Al.

Dr. Florea Teodorescu


Dr. Profesor Grecescu

Dr. Grig. Mora


.
Doctor Grozovici .
Doctor Gral Teodori

Doctor Prof. A. Sion

Dor Mrunt

.
.

Dnrobantilor .
.
Dorobantu Nicu
Dornei
.
.
.
.
.
Fd. Dorului
.
S. Dosottei Mitropolitul
, Dosul Cantonului .
Draghicescu Doctor
,
Dragalina Ion General
Draghiceanu .
.
.
Dragoslavele .
Drago s Vodi .
.
, Dragu Teodor
.
.
Fd. Dragota Judetul
.
.
.
S.
Draina
.
.
Dras Doctor
, Dreptatii (Grivita) .
.
.
Dreptului I
Al.

Dreptului II

S. Dristorului

,
,

By.

Intr.
S.

Cl.
S.

Fd.

.
.
.

.
.

III
III

-I

Dristorului

.
.
.

.
.
.

.
.

111

.
.

.
.

.
.

.
.

,
.

.
.

.
.

IV

III
I
11
11

1V

IV
III
I
I

111

.
.

IV

Ill

.
.

.
.
.
.
.

Ill

I
III
III
I

11

IV

111

.
.

.
.

.
.
.

.
.

6 28

.
.
.
.
.

.
.
.

IV
IV
IV

II
II
I
Ill
I

.
.
Duminecei
.
.
.
Dumitrescu Anghel
Dumitrescu Ghlta azi Timotei Cipr.

C 12 Campineanu

F 15 Dr. Babes

Dr. Calenderu

$firbel Voda
Dr. Lister

Dr. Herascu

din CI Victoriei (Min. Industriei)


Carol Davila
Dr. Calenderu
By. Pt. CotroceniBv. Reg.Caro II
2 33 E 10 Polizu
By. A. Cuza
6 28 G 15 Prof. Dr. Bares
Dr. Lister
5 A' 11 Romani'
V. Lascar
3

GI Lahovari
Tunari
E 19 Teleorman
Veseliei
1
21 C 14 Brezoianu
Lipscani
Bogdan Vodi
2 32 G 11 Plevnei
5 22 B 17 By, Mirasti
$erban Vodtt
3 4 A 10 Dogarilor
V. Lascar
1
11
A 14 St. A Roseti
Calarasilor
3 5 A' 11 Romana
Toamnei
2 31 D 12 Cazavilan
Teodor Aman
25
b. 14 Spl lndepend,
'nor
6 28 G 14 Dr, Boicascu
Azil El, Doarnna
2 A 12 GI A. Lahovari
3
Robert de Flers
6 29 E 7 Broscariei
Campul Sebastian
3 7 C 8 Sos. Bonaparte-13v. S. Jianu
os. Crangasi
2 34 1 9
Gluiest'
2 37 K 5 Mircesti
Penteleu
6 29 E 20 Veseliei lg. Stadion. Muncitoresc
5 26 C 19 Mitr. Veniamin C. Serban Vodi
C 8 Dorobantilor
3
7
Cornescu
3

6 29

A 10

6 28 G 15 Dr. CalenderuDr, Herfiscu


6 25 E 14 Isvor
Rozelor
2

2 33
3

5 zi

13

2 37

E 8 By, 0, Buzdugan
Porumbaru
Chisinu
E 10 Dr, Sergiu
B' 11 Romana
Fainarilor
0 2L Pieptanari Balulescu 1, (C, M, CF)

B'16 din Al, Ciurcu


K9

Tabla Butii

Fratilor

14 D'15 din Dristorului

bG6

6 28 116
3 3 C 10

IV

2 35

E6

$, Jianu spre Kiselef

0 9 Grivitei spre Est

www.dacoromanica.ro
16

6
8
9
9
9
13
9
9

9
9
9
9
9
9
9

9
5
9

9
5
9
9
9
5
9
9
5
9
6
6
13
9
5
6

6
10
6
9
9
8
10
12
2

4
1

16
13

5
9
9
5

5
6
16
14

Racari

Pc, DomemilorSnnatescuSanduA
13 Septembrie
Dr. Taberei
$os. Bonaparte
Romana

4
9

Dr, Lister
6 28 G 15 Dr, Calenderu
Rucar
2 37 I 6 Col, M, Ohica
2 33 E 10 din By, Al, I, Cuza
2 32 F 10
4 14 D' 15 feod.or SPer.antia (Raion)

10

2 33 F 10 Grivitei (Gara N.) By. A I. Cuza


B /I 01 Eremia OrigorescuXenopol
3
IV 2 33 G 10 Griyitei spre Clara de Nord
II 5 13 D' 16 Mircea Vod Bariera Dudesti
Louis Blank
I 3 7 D 9 Paris
3 4 A 11 Polon
Aurel Alaicu
I
III 5 27 A 22 S. NiculuiFratii Fagarasanu
IV

2 31
6 28

.
.

.
.
.
.
.

Ill

111

Ill

IV
IV

.
.
.

[halm Zamfirescu
Dumbrava rosie

IV

31

6 28 G 15
I 3 3 D 11
III 6 28 G 14
IV 2 32 G 13
Ill

III

Dudesti

III

.
.

Drumul Serei
,
Duca I. G. fost Cometei
Duca Gh.
.
.
.
Duca I G. (fost Columb)

Duca Vodi

IV

III 6 28 F 14 Dr ClunetDr. Staicovici


IV 6 32 G 13 Carol DavilaBv. Pal, Cotroceni
Dr Lister
III 6 zs G 15 Dr. Calenderu
IV 2 32 (3 11 GI PapadatAristia
Ill 1 21 C 14 Spl, indep, Victoriei
III 6 28 G 15 Dr Dras spre Est
Dr. Felix
IV 2 33 E 10 Buzesti

2 31

Dr lonescu
F 15 Carol Davila
Carol Davila
Ill 6 28 F 14 Sf, Elefterie
II 4 17 B'I2 By, Ferdinand Traian
III 6 28 G 14 Dr, Calenderu
Dr, Clunet

Drosu N, Ciptan aviator

D 12 GI Berthelot By Schitu Magur


C 3 Cismigiu
Brezoianu
III 6 28 G 15 Dr Toma IonescuDr.Ramniceanu
IV
IV

Carol Davila
Dr. Pasteur
F 15 Dr. Babes
Dr. Lister

F 14

7 D 8 By. Gh. BuzduganDorobantilor

.
.

.
.

3
3

6 28
6 28

8 A' 9 $. $tefan cel Mare Pargorilor


6 28 H 14 Ana Davila
Gral Dr. Demostene
6 28 G 15 Carol Davila
Dr. Ramniceanu
6 28 G 15 $. Panduri
Dr. Sergent
6 28 G 15 Sf. Elefterie
Dr. Obedenaru
5 22 C 17 PO Maresal JofreCutitu de argint
IV 6 32 0 13 Spl. Indep.Bv. pal Cotroceni
I

III
III
,

Doctor Nicolae Tomescu


.
.
Doctor Petrini M. .
.
.
.
Doctor Toma Tomescu
.
.
Doctor Toma Ionescu .
.
.
.
Doctor Turnescu
.
.
.
Doctor Vamale
.
.
.
.
Doctorand Eugen O. Josef .
.
Doda General
.
.
.
.
Dogarilor
.
.
.
.
.
Doina
.
.
.
.
.
.
Domnita Anastasia
.
.
.
Domnita Ancuta
.
.
.
.
Domnita Florica
.
.
.
.
Domnita Ruxandra
.
.
.
Domnitel .
.
.
.
.
.
.
.
.
Domnul Tudor
.
Dona General
.
.
.
.
Doctor Staicovici (t. M. Cogalnic.)
Doctor GI Demostene .
.
.
Donici
.
.
.
.
.
.

S.

.
.

Dr. Herescu
Doctor Prof. Ion Atanasiu
Doctor latropol
.
.
Doctor Istrati .
.
.
Doctor Leonte
.
.
Doctor Lueger (f. Esculap)
Doctor Marcovici .
.
Dr. Manolescu N. .
.
Doctor Mihail Marinescu
Doctor Obedenaru
.
D. Onciul
.
.
.
Doctor Paulescu
.
.
Doctor Pasteur
.
.
Doctor Radovici.
.
.
Doctor Ramniceanu Gr. .
Doctor Ratiu .
.
.
Doctor Raureanu .
.
Doctor Prof. Sergent Emil
Doctor Sergiu
.
.

CI
S.

Fd.

.
.

11
11

2
12

5
5
6

5
14

5
6
17
2

R 'A Cr E tr ..."c

NUMELE STRADEI

= 1:6 go =.4

cn o

IL.

S.

,
,

Dumitrescu 1
Dumitrescu

11

Dumitrescu Nae azi Zabriutului .


Intr. Dumitrescu Traian
.
.
.
Fd. Dumitrescu Vasile I (azi Telita) .
S. Dumitrescu Vasfte 11 (azi Taita) .
, Dumitrescu Vasile III (azi Dunav.)
Dumitru BrAtianu (f. Excelsior) .
, Dumitru Florescu .
.
.
.
Fd. Dumitru Pera
S. Dumitru Iorgulescu
.
.
.
Dumitru Liptarul .
.
.
.

Dumitru
Ruse. .
Duniviit (fost Vas. Dumitrescu III)
.

Duzilor (fost Murelor)

DE

.
.
.

.
.
.
.

III
11

III
11

Ill
I
IV

III
11
11

III
111

11

III
II

'
".'
inl F.3 -a

INCEPE

as

SE TERMINA

14,

ti..

-.1

4 16 F' 12 I PetrescuLoc. Eftine $. Iancului


3 7 B 9 DorobantilorCronicarilor
6 27 E 21 FerentariSadului (Sf, I, Botezit,)
5 13 A' 17 din Nerva Traian
6 29 F 19 din CI Rahovei spre Migurele
,,
6 29 F 19 , ,
.
.
6 29 G 19
.
.
1 B 13 din Poincare
1
2 37 I 6 din S. G. D. Filip spre Pc Doman.
6 40 1 16 Parcelares pol. de trag. Cotroceni
4 16 E 13 $. Mih. BravulArhit. HArjeu
Pantelimon
4 18 F' 12 $. lancului
6 27 E 21 FerentariPiiunasul Codrilor
Mgurele
6 29 G 19 Rahovei
4 16 C' 13 RondGogosilor

. ..,

11

6
16
14
13
13
13
10
I
12
11
11

16
13
10

E
S

,
,

,
,

S.

S.
Fd.
S.

,
,
,

Fd.
S.

,
,
,
,
Al.
By.
S.

Al.

S.

,
,

E (Pc Rahova)
.
E (Peel Berindei) .
E (Pc. Comescu) .
E
R. M. S. Grant)

C F R. Grant)

E Steaua RomArdi .

S.
-

.
.

.
.

.
.

Edgar Quinet .
.
.
.
.
.
,
Eduard Grant
.
.
.
Eftimie Murgu
EgalitAtii (az1 Mitrop. $aguna)
Eifel

.
.

.
.
.
.
Fmigratului
Emil Costinescu (f. Lt. BAtrAnu)
.
.
.
.
Eminescu
.
.
EnachitA VAchrescu

Ene Maier (f. Graur) .


.
.
.
Ene Enescu
Epicol azi VAtaf de Plai
.

.
.
.

IV 234 110. Al. GrantBv. A CFR


Caraiman
IV 2 36 H 7 S. A.
1
3 7 D 7 CI Floreasca
Hipodrom
IV
IV

2 35
2 33

E 9 M. Ghica

Ill 5 26 D 20
Ill

IV

.
.

11

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Episcopiei
.
.
.
Episcopul Clement
.
.
Episcopul Damaschin .
.
.
.
Episcopul Ilarion .
Episcopul Nifon (azi Slcetului) .
Episcopul Melchisepec (f.prI.Orzari

Eoiscooul Radu

IV

Eliza Filipcscu
Emancipati
(azi GI Mirgineanu) .
.
.
.
Emanuel Grleanu
.
.
.
Emanuel Victor III
.

4 D' 17 Laboratorului D
8 B 8 Floreasca
Hipodr. Floreasca
2 34 1 11 Gridina GrantS. B.
5

Dr. Fetix
E 11 Semicercului (Grivita)Basarabiel
$. ViilorSanat. Tuberculosi
Petru Maior
.
IV 2 35 H 9 Grivitei
I
12 Pirotechnia$os. Grozivesti
1V 2 34
.
.. IV 2 34 112 din S. Ec. Cezirescu

Elefterescu (azi TeodosieRudeanu)


Elle Radu
.
. . . .
Elena Caracas (azi Pietr.Doamnei)
.
.
.
Elena Clucereasa .
Elena
.
.
.
.
.
.
.
.
Elina Matei Voevod
.
Elena Teodorescu (azi Streiului) .
.
.
.
Elena Cuza Doamna
.
.
.
Elena Doamna
.
.
.
.
Elena Doamna
.
.
Elena Ferechide
.
.
.
.
.
.
Eliad Pompiliu
.
.
Eliade intre vil
.
.
.
.
.
.
Eliade Mosi .
.
.
.
Elisabeta Regina .
.
.
.
Elisabeta Regina .
.
.
.
Elisabeta Popescu
.
.
Elisabeta (azi Ha(egului)
.
.
.
.
Eliseu
.
.
.
.
Eliza (azi Piatra Craiului)

Epir_ol

S.

6 29 020 Pcul Rahova


3

.
.

.
E (Pcul Mormard)
.
Ecaterina Codreanu
Ecaterina Teodoroiu Sblt.

Echinoxului
Eclesiarcul Dionisie
Economu Cezrescu
Economu Cezirescu
.
.
Ecoului .

6 25 D 16 UranusAntim
1

B 13 Victoriei

Poincar

2 34
Oh. Grant
9 Giulesti
Cezar Boliac
4 15 C' 15 Popa Nan
1

Justitiel
26 C 16 Libertatei
I
3 8 A 8 din CI Lacul Teiului
Petru Maior
IV 2 35 G 9 By. Manta
Ill

III
IV
IV

II

II
III
111

III

Ill
1

IV
II

II
IV
Ill
II

Ill

IV
IV
I

III
II
1

III

Ill
IV
Ill
Ill
Ill
Ill

ill

By. Reg. ElisabetaSpl. Independ


$os. Ciurel
2 34 L 10 Spl. Indep.
2 36 li 7 By. Mih. Ghica
Pomenirea
Corabia
4 18 D' 9 Sihia (Colentina)
MAtsari
4 16 C' 13 Matei Voevod
5 27 C 22 Mostistei Piisului
Piscului
5 22 A 17 Cuza Vod
6 26 D 17 Rahovei Filaret
5 27 A 25 Com. Serban Vodh spre Sud
Tunarilor
3 4 A 10 Romana
2 31 D 13 Bv. Reg. Elisabeta Sf. Constantin
4 18 E' 10 $os. Garii de EstLac. Fundeni
$os. Pantelimon
4 18 D' 11 Avrig
2 35 F8 Col. M Ghica ImpAciref
Podul Sf. Elefterie
2 25 D 14 Victoriei
Stejarului
4 14 E' 16 Dristorului
5 27 C 23 Stoian Militaru$ Giurgiului
2 32 G 11 13v.Dinicu GolescuPta GI Creteanu
2 34 L 10 $. CiurelSpl. Independentei
3
7 D 9 Pcul FilipescuBv. G. Buzdugan
6 26 D 16 Elena D-naPta Princ. Maria
5 13 B' 16 Anast. PanuAl. Moruzi Voevod
3
3 C 11 VictorleiBy. Lascar Catargiu
6 21 C 15 Antim
Sf. Apostoli
6 25 D 16 S. Cazirmei
2 33 F 10 By. Al. I. CuzaBv. Basarab
5 21 B 16 Bibescu VodaPta Concordia
6 25 D 15 Uranus (Caz. Alexandria)0. N. E. F
6 25 E 7 Tudor VladimirescuCF Antrepoz
I 21

6 25 E 17 Uranus
L.

11

4
4
4

II
II
Ill

II
I

C 14

15.

Tudor Vladimirescu
N/Ataf si Plai Sabinelor

/ C 12 Victoriei 11. Golescu (Aterteu)


16 D' 14 Arhier Calist. Claudfu
Mih."Bravul
16 E' 14 Orzari
16 D' 14 Arh. Calist Claudiu

5 27 C 21 din Sos. Giurgiului spre Est


Orzan i
4 16 E' 14 CAlArasilor
3
5 B' II Romana Fiinarilor

www.dacoromanica.ro
17

16
15

6
4
4
1

6
5

5
16

8
a
13
10

4
10
13

6
5
9
4
1

7
10
16
14
13
17

6
9
7
7
5
9
15
16

5
4
5
13
14

5
9
13

5
14

9
13
13

aI
9

11
11
11

16
11

KLt
-,,,..

ae. e

-4*

Munitiuni

... -.1t,.- \
... ,. .
Wart.' C:u I tiipia#'\,
:-.
*.".ff' .*
.

....

12

.4,....

.-P.:..t.'V

'

;i:

.i,;....

.4...
:
....1'.'

.-

e\.e.

'''t

"'r

... Ve

"'.,>.

-K5;2'

ilk co

C._

uzina.C?;

ti

Hydraulica

C.`,

5...?`,

.1.)

,,

-' co

'''Pa

Tramv.E1ac ..

,,

,.
.4,,

Qr01.5-

ie, , c

...0-"

,..:
.

' Uzi ,,

,-- 4

It....

"G
.4,,,. f:0

cra_

-'....%.(1

4`..-..*..
:IC:,

Bis
.

- \ --re LI-

c''.'>'

-',,>,,,..,,,

--,

\*gr5 '-',-3
'0
o,
.4:.'s o
%

'

..- .:fr

..,

.
Ot7"

. :Ak.

. .

\ "*?,4/),A
e,.

E ..---

';'

/''''ejlq- c, \

-:3

.:.--

.4!,..

Q3

'

cb

l'-'----

--------___,

CI')

a N'-

---..7

AO.. ...
4lteei
,. a ..*.

\I

'

o'V
i.

5,

13

4?-4712..,
,......".-,...

)(

.--

--7.

'

I,

'

Pir otechi ia

Iti44.14L_

ca

........................
e 8 6' RIO a

1.\k\s

Caz. de Infanterie

...........p......
if 0

'.Cen

:h

III, 4 1
1k'

.........

...-----

Rez. de Ap

Ili

1.'

w.

NE

so

MI

caz. Re

Cotroceni

,---,
`.,

www.dacoromanica.ro

,1,1

.*

,wc, -.6.,.itt
*ea., ,.."- ,, ,

..--vast-1-:,
,o1 ...---\."..6_

, Pe AtFCoSte ne

'? 7,,z70
Azilul - Delta
v
,"?*

N\
.,

e.p

., -;)0.--1

DJ

\).V

ri.m.

'

,..:

\,

\Me,

\'

....,.

.-.
'

cr,,

4.-..*, .-;,

l'''% \
, ,,\

, ,`

K12

--lay,

,..._

II i ",\ k \
11101 A 1

Cif!? pul

Cotroceni
_

... x...
S.

km,

\\\;,,k

.........=o
,...

z .\,,,.
i

6, Palat.

,,,a,,

.,..,\
..,\\.s .

- -.,tir

A,

no

\1

Us

I V :,'Z '

"-

-...- - ...\ .,;27:=3

,.

'

...----

N\ \\...,,,,,,,,,Irrt,...,

ip.

'

---,----

l'

Armatei

Reproducerea oprit

\\

'

,,,

- -itaf...

C?''

4.

--'-'1',4%

CO

<-..,,

N';.-

\-

it

-,c>"

''
gaI/74

i.

Inst. Cart. Unirea Brawv

\\

Fahr.

Baza lt

1)

f1)
s92,(
S. \e

E iF
ou c?.

NUMELE STRADEI

Intr.
S.

S.

g.

Faca.
Figirsis

Filcoianu General

g.

ed.

g.
Fd.

13.y.

S.

Cl.
Fd.
g.

Fintinica
Fintinica 1
FAntinica I

Farcas Popa

Fit Frumos

Fiurari

ed.
S.

5 B' 11 Dragos VodiEpisc. Radu

IV
111

IV
11

111
1

111

111

IV
111

Ill
111
1

IV
11

II
11

111

Ferentari .
Ferentari 1

Fetitelor .
.
.
.
Filaret
.
.
Filaret (Gara de Sud) .
.
.
Filibru I. Prof. (f. Cotit)
.
Filimon Nicolae (f. Belved. Grant)
.

.
.

Filipescu Nicu (f. Scaune)

hlianu Dimitrie (f. Gentili)


Filitis
.
.
Filofteia Gheorghiu
.

.
.

Flaminda
.
.
Fleva Nicolae
.
Florea Teodorescu Dr.

.
.
.

Florian Aron tf. Ermitului)


Florica ($erban Voda) .
.
.
Florica Domnita
.
Florilor (Dobroteasa)
Florilor
Flondor Cavaler

6
10

6
13

31 E 13 Cobalcescu
Sf. Constantin
9
27 A 22 $. Oltenitei spre Sud (C.$erb.Vodi) 27
2 37 6 Col. M. Ghica 1g. Pcel II Min. Dom. 1
4 /8 E' 11 Pcul Ferdinand [Oara de Est)
7
B 14 Lipscani
Doamnei
B 13 By. I. C. BritianuVasile Conta
6 29 E 19 Ferentari
Doina
1

21

10

10

6 29 E 19 D'Ana
Ser. Blejan
6 29 E19 Teleormanultu
Veseliei
1

1 C 12 Episcopiei N. Golescu (Ateneu)

2 34
2 34

111 Pcul RMS Grant


1 10

Pcul CFR Grant

2 37 Di A (Steaua RominiCaraiman
6 29

20 Pcul Rahovei

Migurele

13
13
13

4
4
1

16
15

5 14 D' 17 din Laboratorului spre St D


1
2 36 '7 Tintasului
Fabr. Cutarida
6 26 D 18 Dr. Istrate $os. Viilor
13
5 22 A' 18 La capul S Linriei (1g. Lemaitre) 14
2 32 F 12 $tirbei Vocli
9
01 0 Angelescu
17
5 27 B22 Stoian Militaru Duminecei
5 27 C22 S. Giurgiului
16

5 B' 10 MosilorViitorului
2 34 011 Plevnei
By. Dinicu Golescu
3
4

18 G' 11 $. Pantelitrion [Gara Est) Lac Fundeni

4 18 F' 11 S. Fintinica

18 F' 11
5 14 D' 16 Pcul Rradorin (Dudesti)
6 29 018 SebastianPetre Ispirescu
4

6
5
7

7
7
15

13

4 15 A' 15 Cal Dudesti Ig. Parfumului


10
13 Sf. ConstantinBv.Sch. Migureanu
IV 1 31
9
4 A 10 Aurel VlaicuTunarilor
1
3
6
Ill 6 28 H 14 Ana DavilaDr. Demostene
8
IV 2 33 E 10 Pta BuzestiCol. M. Ghica
5
IV 2 33 E 10 Dr. Felix
5
111
6 25 D 15 S. Cazirmei (Arsenal)
9
3 4 A 10 TunarilorBarbu Momuleanu
6
1 21 C 15
111
Sf. Apostoli
Azilul de noapte
9
4 17 C' 12 By. Pache
Gara de est
11
10
4
A
10
3
Aurel VlaicuTunarilor
6
6 29 F 19 Rahovei
111
Pieptinari
13
111
29 F 19 Cl. Ferentari
13
6 29 F 19
111
13
111
6 27 E 22 Bacus
16
IV 2 37 15 din G. Filip (Ig Pcul II Min.Dom.)
B'
14
Cilirasilor
D. Filisanu
11
4 15
lo
III 6 26 D 17 GramontFabr. Chibrituri
13
6 26 C 18 Gara de Sud
111
13
4
15
A
15
Mitr. GhenadieRomulus
11
10
IV 2 34 110 Giulesti Oh. Grant
4
IV 2 37 15 $. Col. M. GhicaPenteleu
1

3
11

7 D8 Pcul Filipescu

1 B 13 By. Reg. Carol IS. C. A. Roseti


4 15 B' 14 CilrasilorLucaci
1

III
111
11

Florescu General

Sebastian

11

Finta

11

Filomela

111

Felicia Racovitii
.
.
Felix Doctor (f. SpItalului)
Felix Doctor .
.
Fenix
.
.
.
Ferari
.
.
.
Feraru Rafael Cipitau
Ferdinand Regele .
Ferechide Elena
.

_Eloreasca
S.

Filip
.
Filipescu Eliza
S.

11 Februarie
Pecioarei

Fermei

g.

.
.
.

Ferentari II
Fericirei .

6 29 017 Hontig

IV

.
.

SE TERMINA

111

11

.
.

INCEPE

5 B' 11 din Episc. Radu


12 A 15 Viciresti
Mircea Vodi
6 O 13 Spl. lndep.
Ing. Lalane
4 B 11 Gr. lcoanei
Pta Lahovari

111

Figarasanu Fratii
Fagetului (f. Col. Niculescu)
FAinarilor

?d.

.
.

Ps

3
3

IV
IV
IV

F (Steaua Romni)
.
.
F (Pc Rahova)
.
F (Pcul Berindei) .
Fabrica Cutarida (azi Ro.tasuirri)
Fabrica de Chibrituri
.
.

o.

r.;
co

Episcopul Radu
.
.
.
Epureanu (Manolache Costache) .
.
.
.
Erbariei .
Eremia Grigorescu 01 (f. Armas.)
.
.
Ermina
.
.
Emei
.
.
.
Eroului
Eroii Neamuluf
.
.
.
Eroilor
.
.
.
.
.
.
.
.
Eufrosin Poteci
Eugeniu Carada (f. Caragheorgh.)
Eugeniu Stitescu (f. Glorie
.
Eustatiu General
.
.
.
.
Eustatiu Mircea (azi Serg. Musat)
Eustatiu Ion (azi Serg. Fi. Blejan)
.
.
.
Exarcu C-tin .

.
F (Pc R. M. S.)
F (Pc C. F. R. Grant)

E= (r)

IV
IV
Il
111
1

11

21
C 14 Victoriei
Brincoveanu
5 27 D 21 Pieptinari I. Baiulescu
4 15 B' 16 Spoitorilor 1g. Trinititei
1

2 37 K9 $. Giulesti lg dm. Calvin


2 27

L8 $os.

11 A 14 Sfirifilor

ill
11
1

li

Mosilor

2 A 12 Vasile Lascar Caragiale


5 27 D22 Bratulescu Nehoiasi
5
2 B 17 By. MarasestiSerban Vocli
5 13 A' 16 Vacaresti
Cantemir
3
8 A' 7 Lac Teiului Princ. Nicolne
4 17 B' 12 BY. Pache By. Ferdinand
1

111

Spiroiu

5 13 B' 16 Vitanulul
Al. Ciurcu
6 28 F 14 Carol DavilaDr. Pasteur
8 $tef. cel Mare _LacuLFloreasca
3 8

www.dacoromanica.ro
18

5
10
10

9
16
10

4
4
14

9
10
10
16
14
14

3
10

< 0 u..

10

14 9 14 14

4 4 15 16 15 16 11 6 8 16 11 6 10 16 I 10 9 10 10 13 7 7 14 9 16 9 9 5 9 14 14 5 s 9 10 12 5 6 9 9 8 13 5 10 17 15 6

9 6 10 9 9 9 10 10 17 16 2 17 4 51 11 11 16 7 10 8 1

nu
Voevod

F.

Cantem.

Cotroc.)

Motoiu
Doamna

Tesatoriei

M.

TERMINA

Nord

Nicolae

Nord

spre

Tache

Basarab

Ing.

[Pod.

VodA
Aman

By.

spre

Sud

(Nisipari)

tragere

Lahovari

Elena

Savopol

Pt.

Princ.

Unirei)Vitanului

Floreasca

Golescu

lic.
Mortal

spre

lg.

Balul

V.

lulian

Bravul

Sud

lg.

T.

Iancu

Cu

Zalane

Dragu

Dinicu

Est

Golescu

Trestiei

Doctor
Taberei

Mih.

SE

RAsnov

By.

(Spl.

spre

Magurele

Spitarului

ita

GolescuCameliei

odorescuThSperantia

Grant

GhicaPenteleului

Grant

(I.

Ranete

Rouillin

GhicaBv.

MilitaruDuminecei

VocliiOrzari

Pache

Dinicu

Sulzer

By.

S. S.

Dorobantilor

Q.
p.t--,

r2

r; .cg

3
E

Oituz

By.

Stoian

Banu

PliesuluiPuscasulni

Tepes Frunzei

7 22 9 9 7

MartisorPisuluiBaiculuiFAntAnica

Pcul Pcul din

din Col.

C' A'

11 111 IV

822

II II III

I I I II t
IV IV

-.

TV

14 22 11 13

III 1 III IV IV IV II II III II II IV


.

. .

11 10

. .

. . .

Proectati

Dem.

Cl Dr. $. G. Lacul

RomulusCaiarasilor

Ctin

$.

S.

Istrate

Col.

20

17

20

12 10

Al.

Mrsti$erban

Poincare Pandurijo

TrinitateiVulturiior

din Dr.

Icoanei
)3oicescuAzil

PlevneiBy.

fata Garei

fabrica

in 5.

Anastase

RahoveiArtei

Vas. GriviteiSpl. Victoriei

din

GriviteiGral

By.$erb. By.

la

$tirbeiPlantelorSf.

22 15

B'13

Peel CI.

Romani

CazavillanTeodor

B)

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . .

. . .

. .

. . .

. . . .

eitine]

. . .

. . .

Cersetori)

. (fost

. .

. . . . . .
.

(f.
aviator

(f.

.
Sachelarie

Dimitrie

Mih

[f.

Lt.

. . . . . . .

. . .

. . .

. .

. . .

. .

Brutaru)

. . .

,
Grant)

FAgirAsanu

mecanic

.
[Raion)

(Pc.

S 7:0

S.

Fcl S.

FoisoruluiFoisoreanu Fonteriei

Fotino Francez

. .

FrancmazonA Francmazoni

Franklin Franklin
Franzelari Frisinetul

S. Fd. S.

Paa

. .

Fratii Frail' Fratii Fratilor Frosa Fruntasului Frunzei FrunzeiFrunzisului Funden1Furiilor Fumica FuicA

Fd.

S.

. ..

Fd.

S.

Locotenent

Sud

Nicolae

Nicolae

luliu

NUMELE

Foca

(f.
(Obor)

Porripillui

Luther)

Grd

, , ,

G GG G

S.

Gabrielescu

.!

Gaillac Gallia Gaitanari

Al. S.

GAitanari Galvani GAndului

Gal

(f.

Roset

Ion

[f.

StIndardului)

Nicoleanu.

Grigoreacua,A

[1. (f.

(polig.

Lupea

Demostene

Em. (azi
Est Est

de de de

Anghelescu Berthelot

Candiano

Cherchez

Cemat

Creteanu

Cristescu

Dahlia Culcer

Dimitrie

Duda Dona

Dragalina

Medic Eusiatiu Filcolanu Florescu

, ,

Budisteanu

Galileia Galerille GArbea

..

S.

Fa.

Gane Ganovici Gard Gara GArei

PC. Pta By.


$os.

GArleanu

S.

GArlita Gemeui General General Geneva

Florescu.
Eraclie
.Eremia

ea
Gaal

Papadat

(f.

rm.)

.
Numa

. .

Al.

(Locuinte

(Obor]

Capitan
Radorin) Rahovei] Berindel

Vasife

Sarandi

. .

, [Gam

Grigore

Blanduziei

Dinu

Filaret)

Manea Popescu.

RMS CFR
Brittilescu

Dullesti

(f.Vitingi

GArlita]

BrAtieni)

(azi

Fluerului Fluturilor

. .

. .

Bouillon

Dionisie

BrAncoveanz

. . .

. .
Vasiliu)

Tragerei

STRADEi

FerentariDolifa PleyneiDinicu SfintilorMosilor

. .

RacovitAl
Gabroveni)

Dr,

RAdul.)

. si

IsvorRozelor

111

111

111

. .

Pc din Rosca

Giurgiului

Poligon

115

K12

D'14

Bonaparte

LascarViitorului

8 14
14
11 12
11 2
I 1 Dl G D' C F' B CD' A' A' /IC 5I B14 150 15B' C' 18C 10E' 10E' 16B' C15 A' F D12 10D 12C 18 19B F10 CI E 16 11F A'11 12DE14 14G 19E 11G 14A A22 D'16 BII
4 28 27 15 8 16 27 37 21 28 15 15 26 18 18 13 21 5 32 31 3 31 22 23 33 32 31 17 40 32 5 31 28 28 11 4
34 34 37 29 14 27 16
29 34
27 14
2 2 2 6 5 5 4 3 6 5 4 3 4 5 2 I 6 4 4 6 4 4 5 1 3 2 2 3 2 5 5 2 2 2 4 6 2 3 2 6 6 6 2 1 5 4 31
II III II I III III II I II IV III III II II 11 II II Hi I 1V IV 1 IV Ill III IV IV IV 11 III IV 1 /V Ill III Ill IV 11 11 II 1
IV IV IV

0 B' B' D C B E E C B A C C B K F I D' C F' A' H


7 12 33 32 1 12 2 27 27 7 27 37 35 36 16 16 27 18 17 34 6
17 22 32 13 13 25
5
4 5 6 5 6 3 1 2 2 3 1 -3 5 5 3 5 2 2 2 4 4 5 4 4 6 2
21

C.

SereiDr,
Dorobantilor

S.$os. Lt, S.

Victoriei$elariSepcari Toamnei

Francmazon

9 14 12 12 12 14 12

Laboratorului

Laboratorului

Rahovei

MAntuleasaAvram

spre
VodhCobilicescu

VodiCAp.
Manescu

CrAngasi

GiurgiuluiPutu

Vlaicu Mihai
Abatorului

12 17 13 17 17 15
... Thco

S.G.

ay,

Cotroceni

Pta

N.

Luther

I.

PanuAl.

Teiului

RMS CFR

M.

spre

V,
Cuza

de
Garei

Calarasilor

MantaStef.
GiurgiuluiPieptAnari

INCEPE

PandeleTeodor

VodaUranus

Lascar

de

Berzei

Beller

Stefan

Berthelot

Indep.
EstBaicului

Petrescu)F.

lg.
Vora

de

nine'

Mugur
Lanariei

.
Intr.

GI

S.

.,

General General

Fla S. Pia S.

Al. S.

www.dacoromanica.ro

F.

Tei

lonescu

Brfitulescu

19

E
'0

s..,s

en

i%

.;),
4
.

,...,-,

lk

Militar

'4k

Bis.Malmaison,-

Malmaiso

X 1),

,,,,

,.

; 3raJd

e ,
s\.c

'-'c.

gulev.
'1%,

Fb,..--.;-,
,

.,,,,c1'-'-'

\\.,,

-..-5-

it

r file,ff,
vic -

---"' 'CO ...n

, ED c- rs

,r

-_

_ ---

Sr

C)

,...-',Veggs- =
led..--,tee

,--- -,

''..e7 o

t.
o <10. po/70/'s.'
Z
,,,-3.c3
--,

/0 ,i- e., . 7 CZ/

.cp ,,..,
,,,...,,,.

,C, ,z,
r,

,..,

,_,
Y'.

rk,

- ',----'.\

,c

,, ,

C.,

'

'',.

,./- ,

c,,

,,

,"'"'

'e''

'
S' 1 t,

- a(k\;-/' ''- /
(x 0--------

.\

,52

\.

/
.

...s

.-....!..-.4.,-,

dot,

7,,,- Of.Nat.de ,\
(

Repro ducerea oprit

fabn,

',

.<,

c '7'

(,),, '

".."

,'

...,

Ziarui

Univers .

..,

'''''

5(''I's.

cprc mil
'
Li
- - / 8 a /jeta
Efit .ia Sp.

a:., \

--',..-,

I'L

'ir a
....

www.dacoromanica.ro

-J -

At,

'''",..

'Armatei

ate:/ /

Z4\\
al__

-ta

.'

e,,,,,,,,:c,

1$

',6:,:t,' -,'

- r e-r- n' ,'--.

("41

.----

,c,I,

-0'

''-'.

i,.. -.

'P,.
+., 0_1-2!--,,,c!..4

.,.'

'br.

'

-_,...-,

Sepatu

.'-'s.4--.- ....-.

-->

..

.Palat Sf.

-- St nad

Inst. Cart. Unfree Brasov

....,

-.,

''..---

I leana ;.,\

:---

eila La
...-,,,
L.

, - d.
sei.::::::,
----- -

c-,

, t 'J '''

p,

co

T151

N Israel.-_. `rs ,
, "S":_RIck-asf,
Liceu I -,-- \ ("`ecm-----\,

1,it,.. ,

s.

1,,

!,:.i C ---r.5 ^

'., sr p,post,..wrat
c
:s....:___:,

,A)

Gee ,n ,I. r.: s

, k--....,Baterill.,:er,'.2.(4'

";'

t.. go.

Pal

- - rb Poste' i

xote-pte,

,--,..n :3 Tr-

Alba' Pohav.

lit

:
..-, 1 0 r
,,- --4:-.4,r:/W;;//,',3
.

3.a

ea n dri a

'
ar.y., /

J, ' 2

'''''''

-.3 t r.1PIfroeVf,,.. \,,,,17.call'Ile:,:).6,5,7zati:5,t1;1,

slt.,,Alu
s.it.

C azarma

Al

Gal I.

Post i "'
bi lb:- -47 :?('-

Salva

.s,..

i,

re5

'

-varna

'',:'

?ref.- Politieil e
i I l'

SO

Li

8,11'

'7',.,
VP

lor

)...,- -3-

'

Statulu

Pom Pie

1)

- -- --- z -/y

-....,,

,..____

/-i-fi- Tilt, e--_,

Ql$,

' - -,

1,'

' -''

RI

tU

/ Caz . Cuza "..___, is -4 1-e.e,

,9 '

'

dl,, ar--;,:--' ':-

-.

:'-

Cottle

'1,

.9-- -..litP
.., A,
--..,..-.

t)

Lk.

Mon SI

-a

6)1:51\:;*C:hs.14---tbil(Pl: .

r
.,, L - 6'

::::-,..r

,....,,,. ..s5 r,..,.,


0

NB;'41)BS;fr
._._-- Ic
I

Min.Just.

,,12_.. _-,-

.,
C.3:

i-e,:?,
5

,,%,.,\ Soc.deTe
--.,.. iefoan

;,,57/.."-Ctin 4., -A.

rsenaiu'
rs

C...) 2,42

-,

z.,

. __.

c's -3:-/-ia
/----, tei 1" la
,,qi,ti,Palat. -.1

'

\ c?;', ( eap"....., .4.

--1

.......

'''.'2'_-___Lt_L-..

..z.,

..,...

da

'-,

...--

/-'c2 d a. -it

'as'''

Bis.lsvorl .Q.

p,

'.

lEduc. izicd,"
'4

tl,ntan. Ni. 'I


T.:., ....
,

,r...,0

S -'

?S''Sefr 7.-,'-'

s,5r.' Sc_oala de

Q-

.._cfe,

V
,. ..,-f'

.,

? (1?,...

c'J *I

'
' '
Li c. Lap
...,

'13

T.,,-

,c,

\ .-

..,

.0O,

(:

/ \

igt

c'79.- -3---?-----:'-- ilk.f.'ir.47-d--"-

''/,

c".,,....:0

0.

`,\''..

-...c.

1 N,

tL.

re;

j'a.

.0,,

on!c 's

o . ta treattu.
1%.,,iy- - IlakA. Au

.,

,.r0 hi. n
,...,
2- toi,,,,/ ctfr.. .er,: //2,5
ri

sr.

I-

cl 0,.,

;'

eff/na'
.:4 '`O

,,..,

4
,
0 Fab.de
Bere

,.. ,7-n

QO

,,

'

, ....

, ,2

'

4 C('-,1
S

ta,

k)

c_s ,,

ci" Mi
?" In

'.-..

'

cu It . c e

a
-------` ,,

e,?)

'//'

alf.E1-1"

monA

-'ca

tar,ii.

Rea ---'

sya'.\,---(:

Eroilor Fran

'.'
/ fault F,-9..,_

%'

,.

c -J

es,

At

c?,rfe

'

eces
- ..._ c-4,

-> c-

--- '

.,,...mlirwi-, ,uE Chimie


e------"(A17,1 Is---!, .,i,...
v:,_,;;-:-.i- ,,,S", f.:,
Medete
.Jr. ,accin
An?rbi
Bacter.
ii, .4_tf ' \9_,11--.
''':',
,. -4, ,..., %c
......,,,, ,
--7 - Q. .,--, al i.,' r
;g !II!'
.
\ 1,c.-- s Er r
-,,,-,,---,,.\I c::. ,fzA
, , 10
,
? *elf
Fa

,,,,

R.!

'-',- -rf,? 8 1 'i

,. ta cti,

-/-'

,,,,z-,,o.0.-1-7/1_

'2

....i,

o.,,

15

c,-,=_ - ...,

fxg5Inicean

C.--i'',1

_5- el-'fsui-Nnd.

ce-----"\pe c,a .vink-iSIr

".

&To

,-

\v\A-. q,ar,

'S). '

...,

..t.,

N
LS- S

\'
\ (,,C3

co

...11

,_-_,....

0
'\ " 3"..tkit,.
e C, `'-, _ To me, -" Q
V.` , ,..

`''''',-, S'v

,....

--

, A_C.,71

,,

-..Z...______/7

14z,

\p
C

,...c.S,

,c,c-1..,

i,--, SY

R,

V'

...- .

c,-,

,0

6,

(proect) '

ion Le

''k'

\s

__

8e
id var' ,ull
' ,

Sf.EI eft.

'
iC

RI
nt: its54.4_--4.3

KO )

str

S. 0/70/12.a

te

c'

.,A,

...,,,,

4,-:s' v
- 4.1-4

..

'S

'4"

'-f

Api-. e =c,'
''''
-'
.k.'1,
c-s'c,
Pa
' M.

CD

B.

s.'0
A. befte--o --\-:,-6 1 tre
, S \ --------S f' __-- cm-.

--jr--3 --Davila
1-1_,

,..

f t.-

c_ ra n 5 . ..t.?, c...2 \-:c-t

armen,

Silva

'

t's,,O,

\___ ,

1 "2

Eroilor

n s t '7. Si6-17

-C,'5V-i#

,=-_-,..

raj- -7

C.-

--/n-v.'

..

41`5)!-00
,/,, r Co
',"c,s,

,,...

Lute- 002,,f"'''

73\B

-. --.,..,-45
ofil-.
\T.

uas:

.7,4_.-.. o
'`-re-V

,.,

va\
St.Ins

COU

lc.

'

\\it,
t, .

Cetatea Universitar

Li

...__

i4

.., S. 04

Bis'').Albi6-::ttae-u4;1Tst,,,p:',, 2,-1,_,Y.i1174

/S t /'-"r b e /./cs:c.

--

.''6

L c.

6 eis -,7,,- s.--.. - cu Publice


(I,

-1

c'''.4.

,....

&-,c, , Minis

VC'' / r

\\2>

,..._,.

.i.-,

1--

'--)-

u.k..s.- (.4c.,

o, o d ,
7 Ye,ea-.
(0.
0 ,,,.
ckj-.

-')

"a ,....,
1.. .-:.

,.,

Mo nu

R ePile,

....

,..)

cult. de
Medicina

--,.?",

t's

c
,s

tul_
---0

30

0.)

IF--

c,

sa

.."'

u)

PopaTatu-.Astro73'-- :',;

"

\,.-,.,..

c.:,'
Caminul
Studentilor
Terenuri sportive,
Venus" "ZZ

/,>z

ttt -i-.,,lin,
In,

c7

.q.,

%R,

_,.,

1,

--

0. L

M St. M ai

1,,r1a.

a7

,P)

---,.

,..

"'

r v a_q---i
I ' ., iriaV.

..., o

5).', (Qs.s3'6

-9

c'-,, Slcoa)el.

\ 'V

da

, 4

Stefan

`, cp

;.s.'

--

, -, -

rti.--

zma Com.-------

-.t, J.
-1

T., Eraclide

ON

,' vici

'" o.

co

..4 Sana L.

7,1
.2

=:,4%.0

,, ,,

'''',>..) e

.: .

. s

.e
1,_-,

"-

=-9

-'T

,,,

(L_RIA-1-ern--v

,r, t.'

5 t F.

'-,

c'',,zi LP

'

CC3 do

''''').
1

Qz

c',-,

-, .

St P

.0\
nIa

maCe. c.,,-;\
'''-"F'S

C/1Z

--co

,.

OS*-

'

,str.ico, ref

C.,
_,

I n f.

Re g.

er

'

C I ' /or
t
I CA) sLr. ,..cmp,
-mu
To
NI a TVTS

ia

--,an

(-\c-

(7:c.,'7.-1'
,..,

.,'

' saria"" c)

,--L

,..-,Q_U '

....,

c,

..

--/-,-

St-:---`'

,,,

... ..,,

`s.0/

'

(iTolg_

......1,-1 _u
_,..:,...7:1?,:cvr-a,g..t.

co
_

S. Tara- efl

5:

t'

nv-zond N r; ra 1.

- ci

\ R eg... I

0 cal'--

O.)

, e ,t.,

e si----

fl

-,,,,,t

N,

lipanc-

ca

--t-->

gel
..

4-

'

\ ' ''')-

Cazarm a

ii,e1 I:

d._

pitalul

--- v
\.co

9, 12e,/
0> , ,,
_

\ c5). S4'eX

.,
41,

;.,.

,,,C

PA

-.,_

so,

NUMELE STRADEI

T)

U)

S.

.
.
.

S-la
By.
S.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pla

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

.
.
.

Haralambie.
Herascu Nasturel

Ipatescu (fost Cuviosului)


.
Lahovari (fost Icoanei)
Lahovari (
Lustruiui) .
Lambru D. .
.
.
Leca
1. Solomon .
Lupu
Macarovici

."

1NCEPE

SE TERMINA

.
.

Magheru (f. Gh. Boiangiu)


Mann Gh. (f. Verde)
.

Margineanu.
Medic Zaharia Petrescu

IV-

Ill
11
11

3
4

V. Lascar
4 A 11 Icoanei
4 A 11 GI Lahovari
18 C' 10 $tef. cel Mare
Bariera Colentina

Ill 5 22 B 19 $erb.VodaCandiano Popescu


, 628 015 Panduri Dr. Dras
5 23 B 19 $erb.VocliCfip. Savopol
6 40 116 Pcul polig. de tragere
IV 2 36 G 8 Pc Sf. MariaCol. M. Ghica
1
3 3 D 10 By. L. Catargiu
Si. Voevozi
III

III

P. PopovAt (f. C. Nache) .


Praporgescu
.
.
.
Al. Radovici
.
.
.

5 35 F 9 Banu MantaCtinache Caracas


1 22
B 18 CI Serb.VodiiG1 Cand. Popescu
4 12
lul Barach
A 15 Vcaresti
3 17 A' 2 Olari
Mosilor

II

Stan Poetas (f. GAndacilor)

II
IV

.
.
Racovitfi.
Christian Teil (f. Luminei)

6 26 D 16 Elena DoamnaBozianu
6 28 H 14 Ana DavilaDr. Demostene
4 16 C' 13 Matei VoevodOrzarl
2 34 L 10 Spl. Indep. $. Ciurel
1

E 12 Batiste
B'10 Viitor

C. A. Roseti
Precupetii Vechi

George Washington

GI Ernest Brosteanu (f. Prec N i


Ghenadie Petrescu Marl Labinnt
, Gh. Raneti
.
By. Gh. Buzdugan (fost Jianu) .
134a
S.

S.

Fd.
S.

$cis

Fd
Al

S.

Al
'

S.

.
ed.

By.
S.

Gheorghe Duca
Gheorghe Tea
Gheorghe Grant
Gh orghiu Filofteia

.
.
.

.
. .
.

.
.
.

G e rgluu Georgeta
.
.
Ch meg anu (f. Nicusor)
.
Oteo gh u Sptru (fost Strungan)
.
.
.
Gher e .
Gheras
Gherghel (Azi Anul 1348)

Gherghel
.
011 r lid Fraraschiva
Gherghel Vasile
.
.
Gherghevici Capit.
.
Gherghiceanu (Pantelimon)
.
,
.
Gherghinei
Ghermani Menelas
.
Ghetarului

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

B 11 Dorobanti

Polon

4 15 A' 15 VacarestiCalrasi
2 34 K 12 Spl. Indep.Ec. Cezirescu
2 7 D 8 Pta VictorieiBv. Maresal Presan
IV 2 33 F 10 Grivitei By. Al. 1. Cuza
3 9 B' 8 Inginerilor Sf. Nicolae
I
1V
2 34 K 10 Crinkasi Ctin Grant
III 6 27 D 21 Pieptanari I. Baiulescu
III 6 27 D 20 din S. I. Baiulescu
III 6 28 G 16 PandunJoviti
III 5 26 C 19 Cutitul de argint S. Viilor
E' 9 GI Lambru Heliade intre vii
4 18
IV 2 35 F 9 Frosa Sarandi Vladolunu
D 8 Andrei Muresanu Modrogan
3 7
D 8 PO Conf. BalcanicAl Gherghel
1
3 7
.1) 3 By. Gh Buzdu an Al Sofia
a.
I
/
G
7 Caraiman llap. 0-hita
IV 2 36
IV 2 36 G 8 PomenireaCol. M. Ghica
1

IV
1

11

11

Ill
IV

8 A' 6

Glucozei Tel

4 16 H' I'. $. Pantelimon spre Sud


6 27 E 20 Nunasul Codr.Sadulul
2 31 E 13 Vas PArvanPlevnei

2 32 G 11 CI Plevnei
3 9 B' 8 Scheiul de SusTeiul Doamnei
1
3 9 D' 7 PredealPalatul Ghica
3 9 C' 6 Palat Dom. GhicaPlumbuita
IV 2 35 G 8 Pta VictorieiP. S. Aureliu
Ispravnicului
I
3 8 A' 8 Sf. Treime
12 B 15 Spl. UnirelBv. Maria
Ill
1
1

Ghica Voda Tei (azi Sf. Ana)

S.
Fd.

Ghiocei

Pta Mica Voda (Hala)


.

.
.

.
.

GhIti Adamescu ($erban Vod) . III


, Oluta Dumitrescu (azi T. Cipariu) IV
IV
S. Ghita Hap
. Ill
.
.
.
Fd. Ghita Nedelcu
.
.
.
Ill
.
S. Ghita Vasilescu
. IV
, Chita. Tone (azl Diocheti) .
. Ill
.
.
.
Al. Gib ((ost Optler)
.
II
S. Calda azi Episcopul liaran .
, Gilortului fost Catinca Greeescu III
IV
$0s. Giulesti
.
.
, IV
S. Giulini B Inginer .
Fd. Giurescu Maior (fost Lt. Zbvoiu I
Ill
.
.
Sos. Giurgiului ($erban Voclii)
Glucozlei

1V

S.

S.

Sos. Ghica ?Alban Colonel


.

.
.

D8 Paris Tirana Washington

11

Gher hel (azi Andrei Muresanu)

(Jima
Ghica Doamna
Ghica Ion

o
cri

U.

'0

4 17 B' 13 Popa Soare$tel. Mihinleanu


3 3 C 11 Vasiliu Bolnavu Benito Musolini
Fd.
.
Christian Tell .
.
3 3 C 11 Gral Christian Tell
S.
Medic Dr. Theodori
.
II
6 28 H 14 Ana DavilaG1 Dr, Demostene
.
.
.
.
2 36 H 7 Pomenirei Col. M. Ghica
Plesoianu
IV
.
, Viadolanu (f. Fd.Vlidoianu) .. IV 2 35 F 9 Banu Manta Niculcea
13.y.
Geniului
II 6 28 114 S. BolintinPanduri
S. Georgescu 1 (azi Pictor M. Dan) . 1
6 29 F 19 TelitaDunvt
, Georgescu 11 (azi Pictor Negulici) II 6 29 G 19
Georgescu GI (azi Moruzestilor) . II 6 27 E 21 FerentariNiunasul Codrilor
, Georgescu G. D. . .
.
I
4 16 F' 13 Vatra LuminoasaMaior Coravu
.
4 18 E' 11 Pcul Ferdinand
Georgian C-ti (f. E pc. Ferdinand)
I
George Washington
.
.
.
3 7 D 9 ParisBrazilia
S.

al
....,

General G. Constantinidi

,
,
,

CI)

-. I" g "F:
.2 = 0-.. = o 3 g
u E t ;.-... in. .11'
.o - o

5 27
2 35

A 10 Dogarilor $tefan cel Mare


$. Oltenitei In fata cim. catolic
H 9 din Cl Grivitei

B 21

2 36 G 8 Pc Sf. ManaCol. M. Ghica

6 28 0 16

5
14
10
10

6
6
14

14
12

5
5
13

8
10

4
10

6
10
5
5
8
1

3-3
3
16
11

5
5

6
10

5
5
6
4
16
16
13
13
7
5
5
5
5

2
2

II

16

9
5

6
7
3

5
6
10

6
17

la gara DI Spirgl
13
13 Sept
6 25 E 16 13Sept.in fata Caz Cuza-1. Creand 13
4
2 37 K 8 $. GiulestiC. T.
9
6 28 F 15 Dr. StaicoviciPuLsor
11
4 16 D' 14 Ep Calistrat Agricullori
16
5 27 C 21 Giurgiului Cm. Evangelic
4
2 34 I 9 RegieCotn. Voevod Mihal
9
2 32 G 12 Spl. 1ndep. Mg. Lalane
8
3 3 B 11 Regele AlexandruStanis. Cihoski
5 27 C 21 Com Serb.VodiBar. Olurgiulul 16
3

8 A' 7 CI Lacul Teiului Lac. Floreasca

www.dacoromanica.ro
20

GH
213

On

NUMELE STRADEI

o
p.

up.

tu

INCEPE

SE TERMINA

Cu

cn 8

S.

ed.
g.
13v.

S.

ed.
S.

S.

Goga

8 A'6 GlucozeiLactil Teiului


11
416 D'13 Matei Voevod Tepes Vodi
1
1
2 A 13 13v. Reg. Carol IPta Gogu Cantac. 10
16
III 5 27 C 21 PieptanariGripescu
I

Gogosilor
.
Gogu Cantacuzino

.
,

Goleabca Zinca
Golescu Dinicu
Golescu Iordache
Golescu Nicolae
Golesti
.
.
Govora Mnstire

Gogu Zamfirescn azi airaste'


Gogu Zamfirescu azi Sabaului

, 527 B21

.
.

Gradina cu cai
Gradinarilor .
.
Grdinarilor I
Grajdurile comunale

I
II

C12 C. A. RosetiAl. Lahovari

Grant

F11 BerzetVespasian

231 D14 PO M. CogilniceanuSpl. Indep.


513 C'18 VitanuluiFoisorului
5

111

IV
,

10
IV

IV
.

Grecescu Grigore azi Motrului


Gr. Alexandr scu
.
Grig re Caracas azi Retezatului

III

111

5 13 B'I7 Logof tul Taut


2 34 K9 Crngas1
Porumbacu

11

IV

Grant
Grant Constantin
Grant Eduard
Grant Gheorghe
Grant Racovita
Grant Zoe
Greaca (f. L. Mihalovici)
Greceanu Paul tost Laptelui

II

111

Grfinicerilor azi hatman Arbore


Grilnicerilor

M.
s.

17

110

IV

.
.

reces= Doctor

$os. Oltenitel

IV 234
IV 2 32

IV 235 G9 ClujCim. izraeht

.
.

Gramont

S.
S.

11

13

C'18 Gradinarilor

2 31 E 13 PlevneiBerzel
626 C17 Pta Princ. Maria-11 Junte
89 DorobantlStefan cel Mare
3
7
3
2 A'12 Popa ChituDoamnel
234 110 $. GiulestiChn Grant
234 110 Zoe GrantBiserica SI. (He
234 19 S. Giulesti Gheorghe Grant
234 K 10 Ctin GrantS. Crngasi
2 34 110 $. GiulestiCtin Grant
234 110
527 D21 PleptnariFratil Bratulescu
3
4 B 10 Polona Aurel Vlaicu
628 F15 Dr. BabesDr. Lister

II 527 C21 $os. Giurgiului


I 3 3 C 10 Vict ri ' Regele Alexandru

234 L 10 GI Popovat Dr. Caracas


.
.
IV 2 33 DIO Sevastopol Victoriet
Grtgore Cantacuzino
Grt ore Gabrt lescu
.
.
.
II 416 F'12 1 Petrescu Fabr.Te atore
Fd
.
.
.
3 4 B 10 Regel Al xandru P 1 na
Gil ore Ion C lonel
1V
S.
Grigore Man 1 scu
.
.
.
235 F9 Fro a Sarand C I M. Gh a
Grigore Mitr pol tul fost Carutasi III 5 26 C 9
da h tr V
am
C,
Grtgore Mora Doctor .
I 3 7 D8 Cap t Dem ad
.
.
or b ti r
IV 2 6 117 P m n
G ore Plesoianu .
Co . M, tuca
Gi ore Toct escu (Locuinte trae) III 6 29 F18 Ra o i peNVet
g.
Gri ore V
III 5 23 A' 18 din S C ah Tacu
Grigorescu Ererma 01 fost Armas.
I
3 4 BIt Grad. 1 an i Pta Lahovari
Gri orescu Ptctorul fost Modet . IV 131 C12 Vi tonel Palatul Regal
Gripescu lie .
527 D21 Pteptanari Trematatel
Fd Grtp scu 11 a i Tr nata(
527 C21 G tpes u I.
IV
CL
t
235 F 11 Vi ort tBar. Grivitel
.
s. G
leHg nfAurl
27 D21 Ptep nart Batu scu
.
,
.
II
4 15 B 15 d n S. Trata
Fd. G pil Pi ila
S.

1V

4
5
5
9
14
4
9
14
14

9
13

4
4
4
4
4
4
16

6
9
16

5
4
5
11

i.

111
111

111

g.

lor aJ Ntc tac Fleva


Grop le R to ultu (azt Anestuulor)
r p

,
.
aves u
Grozavesh (Caramtdarii de Sus)

Gr
Vds..

Al.
S.

s.

Grozavestt

Grozovici Doctor

ed.
s.

H (R M. S. Grant)
Hagi Dina
Hagi Ghit
Hagi Moscu Maria
.
.
Hagi Tudorache
Hagianof Aurel (Gropile)
Hagiului fost Viei
.
Natdeu B. P.
Hatdeu lulia fost Chimistulul
Hatelor
Halfons

Pas.

s.

Haltel
Hameiulul
Banal Petrescu
Hanul cu Tei
Haralambie General

11

B'16 Vitanulut Al. C'ur u


5 15 D'15 T. SperantiaDelea Noua

13
14

6
9
16
16
5
16
10
14
11

II 4 16 F' 12 Proectata$. lanculur fa. Tesatorie 11


2 34 113 Spl. Indep.Cotroceni ($ Boltntin) 8

IV
IV

234

112 din S. GrozAvesti

3 8
9 $. $tef. cel MareSpit. Colentina
III 627 E21 FerentariBacus
II 418 D' 11 $. PantehmonBv, Ferdinand

IV 234
111

L 10 G. Caracas $os. Ciurel

A17 din S. Elena Cuza

14

121 D14 By. Schitu MagureanuElie Radu

111

5 22

IV

2 34

6
16
7
4

Gruia
.
.
.
Gura Oborulut
Gurghtului fost Irina Caracas
Gutenberg fost Imprimeriei .
Gutuiului

Haga

51

11

5
13
2

Pc. RMS Regie

6 29 E20 I. EustattuDotna
IV 235 F9 Ctinache Caracas Rano Ma ta
I 2 6 E6 Maresal Presan Lacul Herastrau
III 527 D21 PieptanariBaralescu
415 B'14 Tepes Vodi Lucaci
11
III 6 25 E 14 By. Regina ElisabetaRozelor
III 233 F11 Grivitei Popa Tato
11
12 BIS S. $elariSpl. Urrirei
II
I 12 A15 VicArestiSf, Nicolae
IV 2 37 K 8 $. GiulestiC. F.
11
5 13 A' 16 AuroraRscruci
4 17 B'12 Mosilor Dr Onciul
1
11
B 14 LipscaniBISnari
522 B18 $erban VodiCandiano Popescu

16
5
5
2
16
10
9

111

C 8 ParisDorobantilor

111

IV 236 08 Pc Sf. MartaCol. M. Ghica

11
11

111

www.dacoromanica.ro
21

5
10
10

4
14
10
10
14

.A
't'ti( r. --* Sc.Centr.oeFete. 0.04,----'
,
,-_:.cr>
\c''' Bis..4 Icoanei-) ' - 1,i,.1-an,
-P,-,
Bis.
---,,
' An I+'
- - Pitar More, 4,...,. o ,_.fi efi,iti, .,.,,, a.-- fts -o ^'
s. ta--A. Slur
u
--, ins icoanei 31;,,
`? rt,
5-...:::.
------.
Q
o
t

,,

,soc"-

5:4.

::
<

---,

:!-!.

6,B.Ital.'
\

nii/..roo

dRa-zboi
rillIJ

'

f,,,,,

S. '

.if

gla''.

i,

-7,

.,\`33

,-,

Pa,

,,

"-- -

'

coo
Edg-

p voa
-

lk
0,

Ga.,.

80,,,,-yie

d.'

?;

'

,.

,.,.

4/0

't, 6

, v Bc,' ',. -

- o 'P' i.
- t ad

,.

Rus.

',1;

r"

-,

'`33.S

r.

''

c'

'

,,N

L Ptld

a
I

"U

au

ST'fil
--'S te _.--,3;

4.,,

6 B. Bin,.
?s,:"
c"'"
ot

,-,.
a.,

'

c.9

c.

-,, -,-

ti ,

.,"_

Cb
,

65

B.Citrt--ia

',,

alat.....,
Brp

,7

..-,

Blasa

74,4

,-r

Sp i t

$'6

'
\
,

Eirancov."-/

\\

U-.

,:x.,

.\\

-F
co

i7ti

.4.
ci

,-.1

, o

.1

,"

Bi be

s
co

',SP
iaal%
,..../1

i. ,>,:v

S')

--0

$*

--

t.,

E.'

c'..;,'

os

gBcp

A e-,),

,,' P,e

010; ,0V;

0,..R- cs

,s_,

-..

--Z.

0\

C.

,.,

,..o

&

.so,..,,c'

oli)

\\- 3..
-..,

411%-r.

-'

c,

S-

s k,,,m..
V.:

alMor.sarsaj--,c, S A,

- .-. -,

''''

ga .,.il--,_...,:,

-:.-Or

<---

eproclucerea oprita

c-,,,,

<-o
-9

Rao,ii.N.
.o

'l.P.t9P,i/rn WU/.

,,.B.i

Ludovic

t.S i'inei

S.

AI

(Pet

P
r"---

'
/(/

www.dacoromanica.ro

'

--_01

c., al.( __
.,c...,

--,

Ill

..,_ ? v

---

`-:',..,16anovIc
,

.)1-t-Cj\
.C.k.

zi:3

',

ili

-",
Th
c.)

iii

`.-'
..k,

'

-.,
r-,

CO
-.

-,--,-

cb

2.

,ol

C--0,
-E.,*

1S-

RI

4,

-1

Eau', >
,,,..

mu
gu0

c.

o; ,

,-

,,

--.,

ta
to

0,- cl.,
'.,,,,
,_,..
I

c.

.
-..._,

-...,

,:-.:,
.

-,-;

--,
.--3

co

Inst. Uart. Unirea" Brasov

SA

C'

e
'

e 1 0Li

i..-..,..;;,

c-

cS

-....2_-_

s'

.t...cs

to,._

D.1

'-a...1-

r-- Gan e

S.;.1natL

,Z) t)Z

`---,

Ttpttirele r

-..s.spo

B,

Int.Stafetei .

,--p-etresc

c-D,hena d e
'

--

pa--

,--

(.7

-__....)

-....

5--

c.,

RI

P0

',c..../.., 6DeleaV.y i-T.


7,
\ccj_..,
co
it'r
t.f\ '-, c

veigetJel

-/',--'.
:

ct,

il,-(,)
.-___

..,,,

-,,,

or; oP.a

Th

c,
n.

C-D

fd
vat
-.3

C...

Z-

p -t,

tz.

>

Wra
=

st:::

c...

k.'c'e

,,,

ni:i

S1 P T
-

--o,

'
c

',

Of -'f,"-,1'

lcp

an

-1
.

Haralambie *.co
c,
Mt Patr &et ..,..

cz,

-\

..__ 11..

- -----

S
-.,.>\7_-_
,,, S t r. a's.
Bis

mc,

1.---

_..

co

c.-

4/

., .----

V --

,-.-f

,
.c
i
..,...,

91.1"

c.,

,,... t,

1/81:.-ri".ij--.'.
.Ce_tus, Radu,

c.

Pc

co

ro

Intr 17pIpa
Intlfle/FR *Me

? \

'--.7-.,
-----__

-- 11-7 ttr","'

---ti
o.,

,,-

,-,?..,

.--.

-.4.7--.-

0 er

--..

S t P.'
StP.

A"...

fs

,
.

.."'

cr,

-_,
i'b
\
.-as. i''0'2Y o a' i-a o.

--u____c_____Qa-

rty

.Stri.c/
-lib,
c,)

"

3-

--:-..

rb

To `7.7.

.c-

7o e ,

t:

'-'1
5

-.

._

CO

c.

\,S,oc)--01a11Y-:,-,

PO1-2T.

1/71, Ce4v3,

e
1.1\2'

'-'"'
o-7,..-w

Q\\, t. ? 0P 0,
, _-",7
-....,
1(16'

z=,)

e t r

.5.,

Popa tla nu

0 1..1,

ol

11

6B.ian

-,--,

/, o'...,..

/r---0.-

Bis.

I>)

vech
,c-,
,----

,,,s,,$)
_!.. ino.1);Psa, -79:-75-.
AN

A ''C

Ck

r--S '

--

/1-raiart

eis

13

r ---

,,

,..$ ib

p a d a

/-

Bi.p.Hagiu

".,

tea

ill
,..---1"

I:1

C..:

,,,

--

:z

'-'frieCe-

is,..(111/0

/ace,s,H.ala

S
,
--",..,
c'.

..
C

7-a

.._,

,'

: S. st, 5

,._

<

,_.

.-',
-

eu

"b

s. .2kacTikx

-,'9

s,

S. zefi.e4/10,'

-<--r

-..---,

Stefan

,..--

se

,,,.....

'

--,4,1-.,,--,ABis-'5't
- ,-131tem 0-,
O

1.filiOn1

\,

'
ia.qColOrero
..

---

..

,..

'

1/4.,

7,

.q., "

--D

sp-m*,..0i- 0 ,,,,, Lk,

re17-1911ta
aa
e 9
Yo
.

h e

c_.,

/ t 0 P

^,r cn

Scare '

,,

......,_.

=L-

\sc-,

Or

sr.

,..

-,,, - .

CO

,.--fkG3n

v.,;

\'

0 '

ru t-

t//Tri a d. i

e,.

....'..,

--3

.,7

'1,

-Eu'

'

i'-`51//14ke'

1%

..
.

Gerota

...-,,,,,

r S'anat.

'',.,''e
0

\,, e !--

-0;

scf"..,

'44B' ,Sti
Luca-652041

,-,/,,,

co

....,`"'

,`c i'

:'.

'

...z

d.

o
cr

--

'n
-,,1 - _......,

q3
ct,

F'a GIffacovi ti

-=

icatii\..,-c.r,1/ l'z

1 s

c'D

'

a.\

bija

`-o`'

,....

6,--,.?

-Pa P aS.A''
6 ,N941

N) '

.,
Zi'- .,,,,

' V ,--E2 '


,

an,,;

c..----.

?,'"

.-.j'

,..

.2.

,,

tY--,e.- .cf

bo-'-'
-"i -

--,'
d i I,

-",

'Po

.,

-,0

('it.
\?
;t a\

6! Da

linreanfq a

a__lc,

, ,,,z-.

Ic.:

B.I.Jd

-7,

P-.

-,

01

tis4

cp..

3-e;',..6

r, Trib7V.
.
-,-,
Lucian .-,-,-,

:'

pct.

\,..

,,..,,

'

6.

c...,

to

4'

..,
-..e

,._,..-_-4,Pig..ssft.rtde

A.

-,,' ti./..,d0\20

c. 0)

2,

co

a r ..

7.1..17'
,,,,a

Vodi;:,4,;,..1.

?),

.--'

:,,,,

pi

paCO

oar-

r.

.c.

C,

S`.'., -,--

,,

'

siP 3

G?

-.,

'

scu

II.

,...

`,,

(.I?"

2,,s;.

'''.:-,c0 1 ''
n5.`-'-'1
'

-sect.

Ann

Prim.A''S

z..

Pia t a

'. 5- '-'s
GI. tIr --c:

...,

iv ,,-

rotopop

ti-

al AB.Gre
-Iev-'a r d ti

r0
.---e
. ,. , st,
a 3,t,
ci.j.

. -,

:-.,

'

..

...-

.',,,

- o

ro

-.,....

0-,....,

..c..,\
-

,;-',"

6;,.,

VIL

I"
.

z.- Sf.f

0,

.12;110,....-9

a GM- .

.-

6
'-V.

Str.,

MA,

'n

gl,

.1:

Ant.

.. (9 Nt.,-,
`,',., 0ou- Or

'

,.,..

us e it

1,...5f

.o.

c'

,.\,6 f_eict.i.z po
rs Bidantul

p la;.-4.,.....y,

ct,

?'

,4

`-;

--?

st r

..k.

7,-;

o,..-_-_ .

Sic?/,,,-.'1 1

.)

...

sr

k -i,f,,
'-'
w

,.,

''..

.c.

.0...2

CO

-- 60 rt. 1 u

---".

(17

4,
,

,...

1'

=:,

no"?

ke,i, Vi ,_._'Y.
-4/4., -7 ,Egiso rut"

,1

,.`-`'.-,....,\ q.,

e g

r- *
' u co

.v.,

i .

',.-

I- ---ti
\\

._

cr

tel.

,,

'4.`2,?,

Dta .,

\>

-'

- r ....
-c.

--z. 1.
S ..1-

0,/

....

....

ce

\1\

e`",

,e/

f'_

t,

..),....

.0
N,,
8 c.
(rt,Rafe.

/0,,,, 0

1\1

'''

'3

...,.

-fre-- --.,

.....,,,,

"

-failtPan
my

<re' .9,"--,..6N-

C.)

ft] Eits.

(fir-,

,.

B. War.,

,--

.-...0

t,

'

,re,

.1.,

a Gra-7 /-/

h 1; e f,:

.z!,

s.fa' C:''

'1.

'

SIX..

.\.(:

A*-

I, t

ritru
m_.

I /1

'.'
zi .,,,-,, y
.-,-,S.Blin--ari, ....
\--6
s-^11 t2.0p dgin
s - .._,
(3..
.. -,-;
s.
",51:3`...\ cu,-,-a o i
,-r (.,
'
t.S&
S
,'. /..T.:, 1,
p' .bi
s,...._,7,..,.----iel---iavropo/eas---Z. U a-p`i:4/
c./.931,-.- .
6B. Stavrop. /,,j7.,.---a_----:,.,gsRume,s0, ,'. '
' S t e'r6---' --"V'''
a
e
ci,
0,46.,,,
(\j:
-&:,,
i
s.S f.
,-c(*---22,,f.
,p
..,
Templu
-'-',
:,..1,13,....:
,,4,%...,),z
.,
...
V..,'''
7,.,,,., 1e f(S):"-"*,, 0 '6 65f '`,,.
,,'.
\
a
..3. 4...)
`..'")
C., ro.,,: dos:
"73 e
G aim,. s 0,6'
S t r-

,. Rat. ,'S

4.r_.,

"" */
Sm'
-?,,,,.'

'Italtaniie\

Int.

'.'

up

CalinV

%k,,)

c,. \:0`. To. o

$5,2

s.,,i, .,yra 92:,.. f


s.PtnaY5 ?,..-,,p

ei...1"..k.

Si...,,,t/41C.

tea

.."--

-D

So
So
une $

C,--

CO I

I
c.,),
,-,,-q.,..),..
,
,
.,-.,,ol,

-,

.....

"^s'

,. v'-'-,."
,......._,

ts,

I.

co

oc,C.2'
-...

'5,

CPI./ ' %

J`

-m

St,

_,, riz

---T., st.rd
rr.

t,-)
`g

PA

C`indeent

0,

----..(p
..e

.0

/,?....

c.,-

6..

'"

\ --440,'''''Vq.

.,-.9

x<, '--, V '


cu/ -1,-,-.,`b- f..)c.S.zt,

c,

c_,7-.....5., .t:-)

7.0 -

,1

,,..

(2,
PP
R e g 1'
N$'
o
0
...--Rosetti C,
--9.--5' if^
cm.._^...Tcaiirat3
. _S
C.,..,
,,,,.._ > o'A B.Sfmtr3 I
rIi_5
PO EdifiCr;
yerInt.Pict. .yeri;1
6c, Int.Piet.
L s e - `L "=- 6$

mi. porn.

cl

..9:,

t,

'4/ pta

,rada

1.--

.k.

. IP

,e, im in. opt! or


oA,

.c.-,

IS._ .3 47k. 4..,, .': : .> -

.....
".",,,.,,B.Otetari
,

r-o

..,-> /.

ba',,.-^,9k
Ro

--

e',,

---

4,"

\\ Pc1. '!1;,s- 4--0,--C,.//'cr,


.

-.C%
,.,
_.,

- -7

1.01/

4'0,\seghi8r"

,t `1,',

-.---

6F,

I \ . 're'
re' ---- -

QA, -ra

r
I 4,
,
--ru
.-D

ril
---V
,
Pcl. Procop.
S t r:,..,
---r.
,.,
umi C sfarg.
Silly. , ,
cr,
.,..
'-i... n
\3
t,
jitAfaC
.s,;
DIS
+ -S'__.
Ar.---.._
s..
0 ,

'It
,,,,

0.,S.

ce.,

i
v.-- ;tat-I.C. Brat iaru
(j u -ilit,
To ,ers ____-.
,

..

.c-e,v
co 0,0

<,

ec--

..

.^e,

Arhitect. ',V
'in et

'

_______..

A,

, .C'E'..

e oi-/I'-at -

------q-,s'
-,

,.,e,

(..

Gentrali

z'oo

--.---',.

B.Enei,

XV:

'

rt \ C.).

Pr imaria

cl,

L.

i., '

\--

'

- -1on'7?/..-

--R. -'PopaChie'
POpaChlt.

..

s
\

,.

....

0 ,/6
.Z.

er-,d*.-

2,

(.5:

\c"- , 5c.'

'-" ,,P
I

'\ 1.-r'zz-

5/.-P 8
,
- ..e,-,ce
.an co 7,/c:',,\,'
.
, goon'''.
0 at'
A rf.5 , Br' -,:rArrs
. c"',
,....:r

,c-,

\ c.

C.,

S.Masa-7,-.

T.

,4k13,-.

-....,:,.,;

c.f

cm

'6

a r_i_57

z,-

_,

,--,

.-

rundatia----- VPC;13 Bailee i.. .....- )

nu

..----cf--797-77.
\ ,,,, i,,FrrignNRt,

....

\.'
`..Th "3
,

Al

'

''',

,-'

q's
i

z \

,:,

ScoaWup-,

S'"

--,

'

.,-

-.

6 ,---,
o

'

Bo t .

'

`,.,)

_ss-

`-',._

1^-...,

Q-,C1

irTh c' Str:


bz

rr

,,

C..A-,

rtt----

-e

s/

s.c.f,,est-.-6__,_
S

r.

u.)....

CD

,..0-,

ro

a/nu

P.-

ta

HI
-a-

-' '

13

S.

Fd.
S.

1
S.
S.

Haralambie

_.

eu D. Arh. (f. C. Pr. CAlirasi)


leu
N, Inginer
Ha inoaia fost Gropile Hartinoala
HA

Hilel (Pc Radorini


Herculescu

Honzig
Morel

Horia

Horez Ministirea .
Hotin fost Hagianof

,,

INCEPE

SE TERMINA

II
II

4 16 C' 14 din C. CAlArasilor

IV

2 33

11

Horajiu

16

E' 14 Pcul CAlArasilor

E 11 din Atelierulul

IV 15 C' 14 CAlArasiLucaci

-t
<
o
u.

10
11

5
10

5 27 C 23 Stoian MilitantP.(1440r
16
3
7 B 9 DorobanjiStefan cal Mare
6
4 18 E' 10 Clara de EstLacul Fundeni
7
4 18 D' 11 $, Pantelimon)a Obedeann
7
2 35 F9 ScarlatescuG1 Constentinidl
5
5 26 C 19 $, VillorCujitu de argint
13
1
12 A 15 VicArestiJuj. Barasch
10
6 28 0 15 Carol DavilaDr, RAmniceanu
9
III 6 29 017 SebastianHonzig
13
. 11
5 14 C' 17 Agata BirsescuPc Radorin
14
III 2 34 L 11 din Spl brdep
4
III 6 29 0 17 13 Sept Sebastian
13
II 4 17 ' 12 By. PacheCav. Flondor
10
11
4 14 D'15 Teod. SperanjiaDensuslann
11
. IV 2 36 If 9 Mtirea Ct de ArgesCim. Sf. Vineri 4
. IV 2 35 0 10 By. BasarabCtln Marinesen
5
IV 2 31 E 12 Popa TatuCrisana
9

, III
Hajegulul fost Elisabeta
,
Hatmanul Arbore (fost GrAnIceri)
I
.
II
Heliade Mtn vil
.
.
.
II
Heliade Moai
Henba pictor
1V
Hepites Stefan
.
.
.
. Ill
.
. II
Herfiscu Nsturel General
Heriiscu Doctor
.
.
.
III
Henninei

Fd.
S.

11).

c,,, F. 3 41

1.1,

Pc.

r eis.
3
0.-d..."
o

NUMELE STRADEI

'B'

I
S.

I Pc RMS Grant

.
.
lacobescu Alexandru
.
lacobescu azi Nehoiresi
.
.
.
lacob Negri* (fost Since!)
lacobini G. Col. (fast Minen 11) .
Iacovache (f. Pr. Mircea)
.
.
.
.
lancovescu azi Pecineaga
.
lancovescu azi Pricopan
.

lancu
Avram.
anca Capitand.
lost Pantelimon

,
.
,

lancti Cav. de Flondor


lancu Popa

1.

,
F.
S.

S.

4 12 B' 12
4 17 B' 12
4 18 D' 9

IV

2 35 G 9 GrivijaPcul Si. Mana

.
.
.
.

Fd.
Fd.
S.

Independenjei
Independenjei

,
,

III
Ill
Ill

.
.
.

.
.

.
.
.

IV
Ill

IV
.
.

IV
Ill

III
.

.
.

N. Haden f. Fd. Atelier. .


Dimitrievici azi Stejeriului
.
.
Giulini
.
.
lorcianu fost Birjarii Noi
Lalane
Pandele Tarusanu
.
.

.
.
.
Pizone .
2
Slaniceanu(N.f. B PcCAliras)

II
II
III

III

Inginer Anghel Saligny fost Parlam.


lnginer Cristescu V. f. A Pc Calaras

,
,
,

11

14 E' 16 Dristorului Cim, Isv nou


4 16 D' 12 Agricultori Mih. Bravu
6 2 G 17 Seb anIspirescu
6 26 C 17 I vor nu Fabr. de Chibrituri
1 21
C 14 Mihal Voda Spl. Ind pendeujel
5 27 D 21 PieptanariCim. Evangelic
C 21 Ig Cim. Evangelic
5 27 B 21 rs, Oltenijei Stoian Militaru
2 39 L 9
uter CrAn si
6 28 G 15 Carol Davila Dr. RAmniceanu
2 35 F9 Col. M, GhicaGI Vladoiunu
3 7 C 17 Lt,a v, BellerFloreasca
1 31 C 12
VictorieiPictor Grigorescu
5 27 A 22 com. $. Voda din Sos. Oltenijei
5 26 D 19 Sos, ViilorCF spre Giurgiu
2 32 F 13 Podul SenatuluiMoara Cane'
6 28 0 14 By, Regale Carol IIAna Davila
5 23 B' 21 VacarestiZarzavagiilor
1 21 C 14
13v, Reg, ElisabetaVama postal
1
16 E' 14 Pcul CalArasilor
2 33 E 11 din Atelierului
5 27 B 22 din Stoian Militaru
2 32 0 13 Spl, Indep, Ing, Lalane
3 5 A' 10 V, Lascar Stefan cel Mare
6 32 G 13 Spl, Indep,Foca
2 33 F 10 Grivijel Petru Poni
2 32 G 11 Plevnei Bihorului
4 16 E' 14 Pcul CAlArasi
6 26 D 17 $os, ViilorSemin. Central
5 27 C 20 Casa Muncii CFR
2 35 G 8 Col, M, Ghicalordache Golescu
2 36 I 8 GrivijaSntasului
5 27 B 22 PeroniFagArAsanu
3 9 B' I TAnAsescuBerechet
3 2 A 13 SperanjelTermopile
2 32 G 11 Dtrie PapadatVespasian
4

Ill 5 27
.
.

IV

III
III

Ill
II

IV
III
11/
1

IV
IV
IV

II

D.TeodoruparcHMS Seim. III


Teodor (Casa Muncil CPR) III
Zablowsky

Cularida azi Puscasului

.
Vemescu
Inginerului
Inocenjii
Institut Medico-Militar

.
.
.

IV
IV

Ill
1

I
.

4
8
16

5
4
16
16
16

/0
By. FerdinandVaselor
10
By. FerdinandBy. Pache Porotop, 10
II
5os, GheraseLItovot Voevod
7
13
4 16 E'12 5os. Mihai BrayuPantelimon
/1
11
4 16 E' 12 5. lanculuiVatra Luminoasi
11
Ill 5 27 A 22 lunisuluiPuiului
17
Ill 6 28 G15 Sf, ElefterieDr. Obedenaru
9
II 4 16 D' 14 Episc. CalistratAgricultori
11
II

Ilie Gripescu .
.
.
the Gripescu azi TreinitAjel
.
.
.
.
lije Opris
Ilie Vidr iu
.
.
Masai Ciru Doctor
Impacirii
ImpArajii Constantin si Elena
lmperiala
.
.
.
Imparatul Tratan
Mein

2 35 F 10 GrivijeiBy. I. A. Caza
2 36 H 9 M. Curte e de ArgesPomenlrea
5 27 C 22 TufisululIntre vii
6 29 0 20 RahoveiMagurele
6 29 0 20 PecinagaVicina
4 17 13' 13 By. PachePja Dabija

Ill

InclinatA

sil.
1.
S.
,

IV
Ill
Ill
Ill

hoy

1V

.
.

- Harlan Epr cop Tod Olida .


. Ign tiu azi Stoica Lud scu .
Ilanan Papiu
S*
.
liar e Chendi fost Ursului
,
eana Cos nzeana fost Caracas
.
.
.
ana Principesa .

2 34 K 11 By. RegielPcul Sportiv Belvedere


2 34 I 12 Econ. CezArescuLt Bomeanu

III 5 27 C 22 Sos. GiurgiuluiParaschivescu

lancului
lancului

lab poi Doctor

IV

$ s. lancului
S

IV

IV

www.dacoromanica.ro
22

15
11

13
13

9
16
16
17

4
9
5

2
9
17
13

9
9
17

9
11

5
17

9
6
9

5
5
11

13
16

5
1

17

3
10

--71-

*i II ".'
2 ''' VI.
o E sr: 0.

NUMELE STRADEI

-5

v.,

-.-;

tn .

LT.

Intrarea Amzei
lntre Garle

Fd.
S.
Dr.

_,

,
,
,

Fd.

Ion Botezitorul (at Sadului)

S.

,
,

Ion Bogdan Prof. (lost Fetel)


Ion G. Duca fost Lord Thomson

Ion G Duca

Fd.
S.

Ion Cornea.

,
,

Ion Creangi fost Duigheri

Ion Coravu Maior.

Ion Dobrescu .
Ion Dumitrescu

.
.

Peel Ion Metianu Mitropolit

.
.

.
.

.
.

.
.

Ion Dragalina General .


.
.
Ion Eustatiu azi Serg. FI. Blejan .

S.

,
,

Ion Filibiu prof. fost Cotiti


Ion Ghica fost Vestel
Ion Maiorescu

S.
.

Ion Mincu fost D. (Mica

.
.

Ion Niculescu (Col.) azi Figefului


Ion Petrescu fost Proectati .
.
Ion PuFariu

,
,

Ion Oara fost Paulina


Ion Nitu Sergent .

S.

,
,
S.

,
IA%

S.

,
,

S.

By.
S.

,
,

,
S.

S.

S.

Fd.
S.
a
It

a
*
a
S

a
a
a
C

*
a
a

Al
a

Ion Nita Popa.

Ion Procopiu
Ion Simsgiu
Ion Taranu

Ion Ursu fost Maidanului

Ion Vasilescu Capitan


Ion Velescu
.

.
.

lonel I. C. Bratianu fost Colt&


lonescu Gion fost Columbelor
lonescu de la Brad fost Franta
lonescit Nicolae
.
.
.
lonescu Nicolae azi Paltinisului
.
.
.
lonescu Tache
lonescu Nae azi Nucetului .
.
lonescu Tei azi Sanziene
lonescu Toma (Doctor)
.
lonica (Sfantul)
.
.
.
lonita (fost Vtorica)
.
.

lorceanu Inginer f. Birjaril Noi


lordache Golescu
lordan LogofatuI
lordana

.
.
.
.
.
.
.

.
,
.
.
.

lorguiescu Dtru (f. C Pc Maras.)


lossf Eugen Doctorand

czr.4 .4,4

vs

INCEPE

SE TERMINA

.4

5 23 B' 22 VicirestiMirtisor

4 B 10 din CI Dorobantilor
6 27 E 20 VeselieiZibrauti
3 4 B 10 Regele AlexandruPoloni
3 3 C 10 Pta L. CatargiuBonaparte
3 3
C 10 din S. I. G. Duca
5 27 D 21 PleptanariFratii Britulescu
11
I 4 16 E' 13 M. Bravu Tepes Vocii intre vii
II
6 25 E 16 UranusSirenelor
III 6 28 H 16 Drumul SereiSebastian
II 4 16 F 12 Ion PetrescuBajenaru (P Iancului)
III 6 26 D 18 din S. Fabr. de Chibrituri
3

11

III
III
II
1

II

II
Ill
Ill
III
III
II
III
II
III
II
I
1

11

II
1/

Ill
1

III
I
III

IV

Ill
I

IV
11

Ill
II

Ill

11

u.

14
17
16

5 27 C 23 os, Giurginlui
6 25 D 15 Putu cu api receJuplter
3 7 C 7 Lt, ay, BellerFloreasca
I I 6 28 G 15 PanduriDr, Sergent
3 9 B' 7 Lacul TefuluiGradina Tef
I 4 16 F' 12 Sos, lanculuiVatra Luminoasi
I I 3 23 A' 22 din $os, Oltenitei
I

.,

3 C 12 din Vaslliu Bolnavu

II

losif Niculescu (fost Al. Petrescu) III


losif Mitropolihtl (f. Calugirului) . III
losif St. O. poetul (fost Bordeelor) 11
lovita
Ill
Iptescu General (fost Cuylosului) 11
Ipsilante Voevod
.
.
.
Irina Caracas azi Gurghiului .
!Tina Stamm'
.
.
.

6 ........ o

11

Ion G. Salta
Ion Roati

a0 sg

I I 5 22 A 16 41, UnireiBucur
11

lnundatiei
Ioana aziLt.-Col.av.StProtopopescu
Ion Atanasiu Prof. Doctor .
.
Ion Alexe
.
,
,
.
.
Ion Bajenaru .
.
.
.
.
Ion Bercenariu
.
.
.
.
Ion Grigore Colonel
.
.
.

S.

,,

Intre vii
Intre vii

a.

2
9

a
11

17

6
16

6
5
5
16
11

13
12
11

13

9
6 25 E 14 IsyorRozelor
13
6 29 E 19 TeleormanuluiVeseliel
10
4 15 A 15 Mitr. GhenadieRomulus
3
3
9 C'6 Pal. Dom. GhicaPlumbuita
6
4 17 B' 11 VaselorMih. Bravu
5
E 8 Mih. OhicaBv. G. Buzdugan
2 6
16
5 27 C 22 rs. GiurgiuluiStoian Mifitaru
4 16 E' 12 . lanculuiVatra Luminoasa
11
14
5 22 B 18 cul Ludovic (Serban Voda)
12
6 30 118 din Ispirescu lg. Cim. Ghencea
13
6 28 G 16 PanduriJovita
6 28 H 16 SebastianDrumul Serei
8
14
5 13 A' 16 CantemirAl. Vlahu a
10
II A 14 By. DomnitelSfints or
14
5 22 A 17 Elena CuzaVerisori
17
5 23 B' 22 Martisor lg. Inchis. Vicilresii
13
6 25 0 16 EcouluiSalvatorttlui
6
3 5 A' 10 Vasile LascarViitorului
10
4 17 B' 12 By. FerdinandV. Stroescu
3 7 C 7 DorobanjilorI. Tetrat Pc.Pr.Carol 2
10
11
B 14 By. Reg. Carol ILipscani
10
4 15 A' 14 CiliirasslorLucaci
10
4 15 A' 15 Mircea VodaJul. Baras
5
E 8 Col. M. GhicaB. Delayrancesi
2 6
17
5 27 B 22 Stoian MilitaruVernescu
10
1
3
B 12 By. L. CatargiuC. A. Roseti
5 27 C 22 din $. Giurgiului spre St. Militaru 16
6
Sf. NicolaeFabr. de paine
3
9 C' 8
9
6 28 CI 14 Carol DavilaCalenderu
9
31 C 13 VictorieiBrezoianu
/3
6 28 G 16 PanduriJovit
6
3 5 A' 10 V. LascrStefan cel Mare
1

2 35 G 9 ClujCm. lzraelit

16 E' 12 $os. lanculuiVatra Luminoasi


6 27 D 21 Popa StefanCP spre Giurgiu
4 16 E' 13 S. M. Bravu (Pta Calfirasilor)
4

6 23 G 15 Prof. Dr. BabesDr. Lister


6 29 F 18 CI Rahovei lg CF
5 26 C 19 Mitr.Veniamin$erban Voda
5 13 A' 16 CantemirPoet Cema
6 28 G 16 13 Sept.Fabrica de Bazalt

4 17 A' 12 OlarlMosilor
4 18 D' 9 $. Gird de EstLitovol Voevod

11

16
11

9
13
13
14

13
10
7

4
L 10 Cp. CaracasS. Ciurel
16
6 29 E 20 PerentariFlunasul Codrilor
4
IV 2 37 K 8 Racoasa$. Giulesti CF
Isbandel
4
Iziaz
IV 2 36 H 8 Ha i GhitaCaraiman
11
4 14 D' 15 T.
perantiaNegoiul
11
Ismail
6
Ispravnicului (f. Sf. Spiridon Tei).
I
3 8 B' 8 Maica DomnululSi. Ana
12
Ispirescu Petre
.
.
.
.
III 6 29 H 18 Rahovei-13 Sept.
Istrate Dr.
.
.
.
.
.
Ill 5 22 C 17 Pta Maresal JoffreCutit. de argint 13
15
Istria
.
.
.
.
.
5 14 F' 18 Ogoruluibariera spre Cioplea
.
,
.
,
.
11
4 16 HP 12 $. PantelimonVatra Luminoasi
11
lstrate Popa
9
Ill 6 25 E 15 Mihal VodaGib
Isvor
13
.
.
.
6 26 D 17 NifonElena Doamna
ISvoranu .
.
.
111
Ill 6 26 D 17 din Isvoranu
13
Isvoranu A
.
.
,
13
.
.
.
Ill 6 26 D 17
lsvoranu B
.

IV

Ill

2 34

11

www.dacoromanica.ro
23

F17

E'
Its,

----firi----

' 0co"P

- c-ca,

110

,...P

1.4.,

ern en,(1)

/4

____.

ri-

..

.0.1----

5 v!-- "
7 r ota-PD-P\

03

0 . -\
rhe

yrie- ,

Balk'

'

..,60,-\

co A.,

..-ct

Y-

Nou

.1

t't

cz9cu

c.

'''')

''

5.'
':-

0..

1,

,01

/)-

.%S

oe

au ies

V*

0'

(eilda)

'

IL

In

K\

4-4> ,_

s\,
s

..."

.......

... .....gf,

*
CeiNejs.

.,

.----

Lat.; asilor

-a

'

Not % V

Pa ecelarea_,.,,f.

gS Sian

,,,,

MIN. MUNCEI
G.
a.
n

,...

'

\.

s:\., ce c..,,,,

strpisCariBil

,5-"N.' et \

1-

'rl

PARCEL.

V. t, :

V..

a Azilului

'

Ct

U.

i\

Cl

11111%

aril
jeu

`Z4..

CL

'

....-,...Niqui
-..,

a.

0.

oravu Ion
....N.

---W 4
t I.

-1 4r5VC -T

tr3

t,-.1

a d -.9,
--Ecr

Q.

!:4

5.;37% \Z

o.

.:.

ztlul de Orbi

PI antaita de uun

U
.

0,

'(t

0.

---1

41------Ca'

/JO 0....

....

---------

toescfParcei.
"ASos.lancului

r-r S

a n cu 's .
-

\
.

,.-Gab I

+%%

,v,Fabr.de
411Tesi tor; e

s.

\.

LI

17

,-).;est

.----1\

BIS- ,

HT

_----

Lk cl;

,-41

N.

--T____-.1.

G'

milt, '

.1

mmt.
a

.:' PP El

* ____ _

-----------------------------

gu

o,

.,,
'----- Delea N.

'

' 6

,,A

,h'

5,----;\

r., or 0

\1\
Illitikk
1i

Locui t e E tine'

n--S"

ii

4* '..t

-,,,, 45'
,,

W" '

Air

'

-316(
s_

,--1.:*

94 \\ r-7 -.'.: - k ''


A,13./

,..

,......

Reproducerea prig

\\

cri

,x\.

'S

r cei--

12

\,,
\'

Slr-- -. ti.

\',,-/

' jP -

--"tf:-.1

(Pro ec t)

www.dacoromanica.ro

--,(.,_,

4 '' \
G'

Inst. Cali, Untrea" Braov

IJKL
274

NUMELE STRADEI
u.
S.

cn

lsvorul Nou

,
,

I
.
.

Milan $tefan (f. Nicu lui Florea) .


luhu Barasch Dr.(f. Bis. Udricanl)
luliu Tetrat S.-Lt. aviator
.
.
lume I 1

Ivan Ghetu (f. Fd. Lupeasca III)

.cc

ca.

= & "=!,
-0

(,)

11

Italiana
Intr. Itallan
.
S.
Julia Hasdeu (fost Chimistult;i)
Al. !aka Hajdeu .
.
.
.
S.

"A a

INCEPE

SE TERMINA

I1,

"74

O
M.

4 14 F 17 Dudesti Fabrica Flaca


15
1
2 A 13 By. Reg Carol I. G. Cantacuzino 10
2 A 13 din S. ItalianaPc Louis Landau 10
2 33 E 11 GriviteiPopa Tato
5
1

IV
IV
IV

I
Ill
11

Ill

2 33
2 35
1

E 11

F9
12 A 15
7
C7

din Julia Hajdeu


Flosa SarandiVIAdoianu
Lucaci Mircea Voda
Pcul Principele Carol

5 22 C 17 RahoveiPcul Carol 1
6 28 H 16 SebastianDrumul Serei

5
5
10

2
13
12

J
S.

Parc Rahoyei
alea M.
ar aleti

Ill

offre
Maresal.
vita
ignita Sf. Nicolae

udettdui

Ill
I

ulleta Antonescu
upiter
ustinian
ustittei
.

11

III

Ill

ules Mich let

1 uhand

S.

111
11

1 ianu

Pia

Al.

IV

RMS

.
.

I
1V

III
1

Ill

2 34 I 11 By. RegieiPc Belvedere


6 29 G 20 Pc Rahovei
4 18
E' 9 Al. ProtopopescuNiculescu Ritz
6 29 G 18 Rahovei Ileana Cosnzeana
3
7
D 6 DorobanttlorLacul Heristrau
1
12 A 15 VacaretiSf. Ion Nou
5 22 C 17 la intrarea Pc Carol I
6 28 G 16 13 Sept.Fabrica de bazalt
3 8 A' 8
1.1 Lacul TemluiPhrgorilor
5 27 C 21 PiptfinariCim. Evangelic
3
B 11 By. Tache ionescu Dionisie
1
2 32 F 11 GI D. PapadatVespasian
6 25 D 15 Al. OrscuPutu cu spa rece
3 4 B 10 PolonaAurel Vlatcu
6 21 C 16 GramontCazrmei

4
16

7
13
2
10
13
13

6
16

6
5

9
6
13

K
S.

Sol.
S.

K (Pc. RMS) Grant


Kalinderu Doctor .
.
Kepl r
.
.
.
.
Ktnlof Nic lae (fost Mircea)
.
Ki elef
Knape Carol

.
.

.
.

Koch Doctor

.
.
.

IV

Ill

Ill

5 A' 10 Radu de la Afurnati Badea CArtan


6 E 8 Pta Victonei lodrom
2 36 0 7 Cim. Sf. Vineri . M. Ghica
6 28 F 14 Dr. ClunetDr. bedenaru

II

14

3
3
3
3

8
4

IV

.
.

A 8 CI Lacul TeiuluiS. Pr. Nicolae

2 34 111 By. Regid Pc RMS Grant


6 28 G 14 By. Regale Carol II Panduri
3
3
2

6
6
5
5
9

L
S.

Laboratorului

Cl.

La

S.

Pia
S.

Sla
S.

yari Alexandru
.
.
marl General (fost Icoanei) .
i General (fost Lustrulud .
.
La nici
.
.
.
.
,
Lal ne Ingmer
.
.
.
.

S.

Fd.
Cl.

B.
Pta
S.

Pta
Fd.

S.

,
,
,

Fd.
S.

Fd.

I
I

L
L

Lai va
La an

Fd.

il T I i (f Drumul T iului)
azi D in ut Ru andra .
.
L ovan A xai d u
.
L

r ei

III

1V

II

.
.

Laptelui (via Stravolca).


r Catargiu

.
,

ar V
Catargiu'
il f st T il r
Lat na f t Dr. Cali d tu

.....

n A. Treboniu

Lau ari
Lau ari II
Lutaru Barbu
La r
.
.
1

Ill
Ill

Laptaru Nita zis Sptaru

I u

I
IV
IV

La t ilui .
.
.
Lap ri T i
L ptaru Dumitrtt
La
La
La

.
.

II

I
I

,
.

11

. ..... ..

Ill
Ill

IV

r Popa (f Bis. Oborul Nou)


La ur ano
.
.
,
.

111

LeGeneral

L be ei .
.
.
.
L g latorulul .
.
.
L on Mihalovici azi Suhaia
Leonicla
Leonida

.
,

,
.

11

II
Ill

.
.

IV

11

.
,

Ill

11

D' 17 Foisorulut Dudestl


A 8 B.Vacarescu Plt. Domn. Ghica
A 10 Vastle Lascar GI Lahovari
C I Victonei Pla A. Lahovari

BI

A 11

St. A. LahovartDionisie
IcoaneiV. Lascar

A 11 GI Lahovari

I 6 GriviteiCol. M. Ghiaa
6 32 H 13 Sp]. Independ. Foca
5 2) B 18 Spl. Unirei (LemattrePcul Carol I
5 23 B' 18 din Lniriei
6 25 A 16 Sirenelor Aquila
3
9 C' 7 Teiul Doamnei Dna Ghica
4 16 F' 12 $. Pantelimon$. Iancului
2 37

2 35 H 9 din Barbu Lautaru


4 14 C' 16 T. Sperantia $coala Ciocanu
4
3 C 10 Pta L. Catargiu Pia Victoriei
4 3 C 11
Roman L. Catargiu-By Tionescu

5 A' 10 PO C. A. Roseti $tefan cel Mare


3
a A' 13 Mosilor Armeneasca
1
12 A' 14 Lucaci Mircea Voda
6 28 F 16 din 13 Septembrie
6 28 F 16 ,
2 36 H 9 Grivita Pc. 4f. Maria
4 12 A 14 BaratieiSf. Vineri
4 18 D' 11 AvngPantelimon
6 25 D 16 Uranus Antim
5 22 B 19 $. Voc1ACandiano Popescu
4

15

6
9
6
6
6
1

8
14
14
13

3
11

4
14

5
5

1010
10
13
13
4

10
7
13

14

2 31 E 13 din Plevnel
9
4 12 A 15 Mitr. Ghenadie PetrescuCol. Orero 10
5 27 D 21 PleptinariTreinatitel
16
3 4 A 11 RomanGI Lahovari
6
4 18 F' 12 S. Iancului lg. fabr. de Testorie
11

www.dacoromanica.ro
24

LM
NUMELE STRADEI

,
,

-,

Fd.
S.

Leonte Doctor
Leon Voda

_.

u.

ra, VI: E g. ' '.


t' 0. t .
cn
641

Leova
Leului

Libert5tii

Pc.
S.

.
.
.

Lisabona fost I. Parcul Bonaparte


Litovoi Voevod

Livadea cu duzi
Fd. Livadea cu duzi
S.

Fd.

Liliacului
Lizeanu

S.
Al.
S.

Lister_Doctor

S.

6 32 G 13 Spl Indep.Bv. Palat Cotroceni


A 16 Marasesti Cuza Vodit
11
4 14 D' 15 DristoruluiVAlcoy
I
1
C 12 din Al. Lahovari
, 3 7 B 7 St Ctin *i ElenaPapuref
III 6 26 C 16 Anhui RahoveiBv Maria
5 22 A 17 Verzisori Sulzer
111
II 4 17 C' 13 din Popa Nan
I 3 2 A' 13 Popa RusuArrneneasci
IV

Ill 5 22

III
I
III

Lirei

.
.
.

.
.

SE TERMINA

Lianei (fost IonitA Fl III)


Liciu Petre
Lidia Mateescu
Licurg
Linia Arsenalului .
Lipcanului azi Donici
Lipscani

INCEPE

.
.

II

I
11

7C9

Dorobantilor Brazillei

4 18 D' 9 GI Lambru Ipsilante

5 23 A' 19 PisculuiVilcaresti
5 23 A' 19 din Livada cu Duzl
6 25 D 14 CraitelorRozelor
3 9 B' 9 $tef. cel MareCim.ReInvierea

3
3

III

Ill

III

Lizeanu I
Lizeanu II

6 25 F 16 13 Sept. St Tudor Vlamirescu


3 2 A 12 GI LabovariRobert de Flers
21 B 14 Vama Poste' Mo*ilor
4 17 C' 12 G. Cosbuc Horei

B' 9

9 B' 9

din S. Lizeanu

6 28 0 15 Spl Independ.Dr. RAniniceanu


Locateli (Parc. Delavrancea)
.
2 6 P 7 Col. M. GhIcaChitilel
Locot. Aurel Botea
.
.
4 14 D' 16 DristoruluiPc Radorin
Locot. aviator Octav Oculeanu
3 7
C 7 Lt. ay. BellerFloreasca
Locotenent Caranda
.
.
.
III 6 28 115 Lt. GainaPolig. de tragere
Mina
Ill 6 28 115 Drumul Serei Tabara Cotroceni
Marinescu Ste.fan .
.
IV 2 34 112 Spl Independ.Preot Stoiceacu
,
aviator Marasescu
I
2 6 H 6 Zorileanu Lt. Muntenescu
.
Negel
.
.
.
.
IE 6 28 I 15 Dr Taberei Cotr.Pc1 Polig. trag.
,
Borneanu (f. Spiroiu)
Ill 2 34 112 Spl. Indep.Ec. Cezarescu
*
Paulescu Alex f. Hiram. H 4 16 D' 14 Delea Veche-01 Poeta*
Locotenentului azi Cap. Petre Carp I 4 15 B' 15 Dudesti Trinitatei
Lt.-Col. Papazoglu (f. Triumfului) 11 5 13 FI' 17 V acaresti Foi*orului
.

III
I
II

S.
S.

Pe.
S.

S.

,
,
,
,
,

S.
S.
,,.

,
,

Pc!
S.
Dr.
S.
1

,
,

Lt.-Col. ay. Protopopescu St.


.
Locot, Victor Manu
.
.
.
aviator StAlpeanu N .
,
, aviator $erban Petrescu .
aviator Beller fost Placintei
Lo'custeanu Al. Prof. Dr. Veterinar
Locuinte Eftine (Tei)
.
.
.
Locuinte Eftine (Pc1 Sos. Iancului)
Locusteanu Petre f. Lupea G. Ant.
Logofatul Iordan
.
.
.
Nestor(fost Lupea)
.

..
.
.

.
.

.
.

Taut (ngl. i a Golesti)


Teodosie
.
Londra (fost G. Pcul Bonaparte) .

Lotru

Louis Blank arhitect


Louis Barthou (fost Bis, Enei)
Lucaci
.
Luceafarului

Luncei

.
.

.
.
.

Lunca V5c5re*ti.
Lunei azi Mitu copiiu

.
.
.
.
Lupu Vasile azi SAnmedru
.
.
Luterana
Lupu General
.
.

Lunei

.
.
.
.
.
.
.
.
.

III

II
III
11

11
1

1V

I
I
11

Luchian Pict. (Ingl. cu Credin(ei) .


Lueger Doctor (lost Esculap)
.
.
Ludescu SIo7ca (fost Ignatiu)
Luigi Cazzavilian
Lupa* Carnicol

II
II

III
11

IV

IV

IV

.
.
.

Ill

II

Ill
111
11

/
IV
Ill

9
14
11

3
13
14
10
10
13
10
10
10

7
14

14
9
6
6

6
9
2
15
2
12
8
8
1

12

8
10
10
14
2
11

7 C 7 Placintel S. Ploreasca
4 16 E' 13 Vatra Lumin.Maior Corafu
2
2 6 G 6 $os. M. GhicaZorileanu
C 7 Popa MarinDorob. (Pc Pr. Carol) 2
3 7
5
3 7 C 7 Pta Conf. BalcaniceBordei
6 29 F 18 Rahoyel Tutunari
13
6
3 8 A 8 Barbu VacarescuHip. Ploreasca
4 16 F' 12 $. Iancului Vatra Luminoasi
I1
6 21 C 15 AntimLogofat Nestor
9
11
4 16 E' 12 $os. lancului Vatra Luminoasi
9
6 21 C 15 Antim Bateriilor
5 13 B' 16 Apele MineraleAl Moruzi Voevod 14
4 6 E' 12 $. lancului Vatra Luminoasa
II
5
3 7 C 9 Bonaparte Haga
1
2 37 I 6 Grivitei Col. M. Chica
5
3 7 D 9 Bonaparte Paris
10
I 13 13 By. I. C. Bratianu Poincar
10
4 15 B' 14 Calarasilor Trifol
6 25 F 16 Sirenelor Sabinelor
13
10
4 17 A' 13 By. R g. Carol 1 MAntuleasa
2 31 D 12 By. Schitu MagureanuGIBerthelot 9
2 33 0 s Grivita Barbu Lautaru
5
2 31 D 12 Stirbei VodaGI Angelescu Gh.
9
12 A 15 din Mamulari
10
5 23 C' 20 Cl Vacaresti spre com. Borzesti
17
5 23 C' 21 Vacaresti Borzesti
17
2 34 112 Spl. Indep.
Lt. Borneanu
8
10
4 17 A' 13 By. Reg. Carol IDim. Racoviti
3 8 A' 6 Glucozei Lacul Tei
3
3

2 31

C 12 CAmpineanuG1 Berthelot

2 23 B 19 $erban VodiCap. Sevopol

9
14

M
Pas.
S.
AI.

S.

Macca

Macedonia (fost Ceairului


.
.
.
Macedonski Al.
Macelari azi Precupetii Vechi
Macovei azi Econ Preot Stoicescu
,

Madrid.
Magheru G1 (fost dhit Boiangiu)
Magura Odobestilor
.
.
.
Magurel

1
21 8 14 VictorieiRea National5
10
2 32 E 12 By. Dinicu GolescuFigaras
9
3 3 B 11 Regele AlexandruStanislasCihoski 6
I
3 5 B' 10 RomanaFainarilor
6
IV 2 34 112 By. Independ. Gh. Raneti
8
I
3 7 C 9 Dorobantilor Braziliel
5
IV 2 6 G 8 Pc Sf. Maria Col. M. Chica
5
111
2 37 K 8 $ Giulesti CP
4

HI
IV
1

I/1

5 23 B' 20 SecereiCtIn Stamate

www.dacoromanica.ro
25

17

K8

71:

%, 1, '

,,,,-,,,,--.,

,ti

lirt

-112211\

16

MO

111111

0-10.1\\
t.------

Iltlt-

;.-3

-r--.9

i Nr

16

I1

c.

P
9::
IrH41- it' 74,`4..ci 1 T:algi

I
i

.
,

..
..

\\\

ir

li o ul d-

to
.i-0

a,

._,,,kiiinl

'

_,,
I

' 1 " :isI


ii.,,, -) c e I .

'5+

tOtr ------

ra

\.

+\

,--,,-..

... +

17

I.

_*-,,,---

: ->-+---

,,-

4, : '.. *

_ _--

r1-

'

----ii

Ai:

\fa rn
t

,i

,i

,.

t-,\

..\ ,.....,

.--

'g)".1
` \
.- k4:::'.
V44, ,..-

'

.=-.----

\Bi

Ghena

''. ''

.t
/:'...

t c---

+_... -- op- _I

4:

,..1' \
10,,-,v1,),

,t

,-- -0

t oina de la,fiu
.,,,.---

,vir 03

Cim 1 tirig- ,,.6-he n cea.


.

s.
I
1-111-i,a8

'*

F,

((-+

(--.>

I* ''''&Ati,i;
e t '1'
ff .
\,!TV.A.
,v.,,,..

'''' '.

'7a

re

'S,,,,

\'

kh, - \ , -

i2.-:--

V'

--' T.

7117

\-.

AP (

'

--6a-

'kl 5

e 13

, c.

*--.V?6.,,,,.

\7.--).

r-----,
------C.-4,
/t-e2?-

\k-

'''&

\N

-.:-

''

-- " 1 1 1 ' 1 I I I I I I I I I I I I 1 1 I 1 1 IiIN

4.11111111111111i7TW 1
I.,

iro

-*
..

19

'

,
Y

www.dacoromanica.ro
Reproducerea oprita

-..

741k7;

'

,.,w::

lost Cart ,Chdrea" Brapv

19

t9n cri .52


c o E tr It.

-c'd

2kl g'

NUMELE STRADEI

-5
T. )

. S.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
,
.

.
Pas.
S.

2
S.

S.

Fd.
S.

,
.

By.
S.

.
,

.
Pta
S.

By.
S.

By.
S.
1n"tr.

S.

.
.

Pta

By.
Al.
S.

Intr.
S.

By.
S.

.
Pta
S.

Fd.
S.

Fd.
S.

,
,
,
.

Mgurele
10 Mai CrAngasi

Maior Artur Vartejanu (f.Rsboeni)

Malca Domnului (f. Reg. Carol I)


Maior Capa N

,
,
,
,
.

Corayu Ion (f. Tepes Voda)


Ene (fost Graur)
.
Giurescu (f. Lt. Zaboyoiu)
aviator Santescu

.
.

Sontu

Mircea Zorileanu
Nicolae Drosu

Maiorescu Ion (f. Fd. Vaselor)


Maiorescu Titu (f. Masinei) .
.
.
.
.
Maiorului .
Majestic (Pasagiu) f. Comedia B.
.
.
Malaeru Vastle
.
Maltopol .
.
.
.
.
Mamularl
.
.
.
.
Manu Victor Locot,
.
.
Mandrea Gh. Arhitect .
.
Manea Brutaru
.
.
.
Mangu
Manolache CostacheEpureanu
Manescu Ctin
.
.
.
.
Manole lancu .
.
.
.
.
Manolescu Doctor .
.
Manolescu Gr.
.
.

Mmta Banu

Mantuleasa (f. Vntului)

Manu Cavafu
Manu Oh. Generol (f. Verde)
Maracineanu Valter
.
.
.
Maracineanu Valter
.
.
Maramures (f. Vineri)
.
Mrasesti (f. Neatarnrii)
.

Marasescu Lt. aviator (f. F.)


Marasti (f. Hipodrom) .
.
Marconi
Marconi (Tei)

..

3 B 11 Regele Alexandra spre S. Cihoski


6 G 6 By. Miira0iav. G. Stalpeanu
6
G 6 S. M. Ghica By. Marasti
6
G 6 Sandu Aldea Maior Sanatescu

16 E' 13 Mih. Brava Tepes Vodi intre vii


6 25 D 15 UranusONEF

11

III
I

2
4

E7

4
4
3

17

B 11

11

Maresal Presan Munteanu

II
II

12
16

A 15 Vacresti Sf. Ion

2
11

9
6
2
2
2
2

6
6
3

10
17

5
10

.
.

III 6 28 015 Dr. Toma lonescu Dr.Rfimniceanu


11/ 2 35
P 9 $. M. GhicaFrosa Sarandi
IV 2 35 F 9 By. BasarabMih. Ghica
II 4 11 A' 13 Calarasilor By. Regele Carol 1
I

.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

Marin Oita (azi Mgura Odobest.)


Marin Sergluescu (I. Martirului) .
Marinescu $tef. Lt.
.
.
.

Ill
I
IV
IV
IV

Cornescu Vladcscu
A 18 LAnArieiTraversa
B8

5 23
3
3 D 10 By. Lasc.CatargiuPta Occidentului

2 31 C 13 BrezoianuCismigiu

2 31 C 13

gura Cismigiu(Mm.Apr.Nationale)

2 31 E 21 BucovinaBerzei
III 5 22 B 17 Pta Maresal JoffreViciresti
I 2 6 H 6 ZorileanuSanatescu
I 2 6 F 6 $. P. S. AurelianHipodrom
Ill I 21 C 14 Victoriei 1110v
3
I
8 A' 8 Pr. NicolaeLacul Teiului
IV 1 31 C 13 BrezoianuCismigm
III 6 29 G 19 Rahovei spre Magurele
Ill 6 29 G 20 Oltina spre Migurele
Ill 6 29 G 19 Pecineaga -Marculescu I
3
3 C 10 By. Lascar Catargiu I. G. Duca
Ill 5 22 C 17 la intr. Pc Carol 1
I 2 6 E 6 Arc. de triumf Dorobantilor
II 4 17 B' 12 din Dr. Onciul
I 3 4 A' 10 V. Lascar GI Lahovarl
12 A 15 din S Mamulari pcul L Camiol
II
I 3 6 E 6 $. Jianu Fabr. Hagi Tudorache
III 6 26 D 16 Elena Doamna Bozianu
III 1 21 8 15 Vacaresti Rahovei (Antrepozite)
IV 2 34 L 10 $. Clue! Cap. Caracas
II 4 18 D' 9 Gherase Litovei Voevod
IV 2 35 F 9 Banu Manta Ctinache Caracas
III 6 26 D 16 By. Pr. Maria la Bon. Luptatorilor
II 4 18 D' 10 By. Garei de Est Zidurde Mosi
1
1
A 12 Caragiale Toamnei
I 3 9-13' 7 din Cl Lacul Temlui
III 6 27 E 21 Ferentardor Bacus
IV 2 33 E 21 din Alea Luba Hasdeu
IV 2 37 1{ 8 $. Giulesti CF
I
A 12 Vasile LascarPopa Rusu
3
2
IV 2 3 112 Spl. lndep. Preot Stoicescu
IV 2 35 0 9 Grivita Petru Maior
Ill 6 26 D 17 By. Pr. Maria Elena Doamna
III 5 23 A' 20 Piscului Vacfiresti (Inchisoare)
1

.
.

5
6

Mirin Al xe

Matasari Noi (Prelungire)


Matei Basarab

.
Marinescu Costache
14 Martie
Martisor
Ma aryk T G. (f Salciilor)
.
.
Ma ina de parne

13

E'13 Vatra LuminoasaMaior Coravu


11
4 16 E' 14 din Slaniceanu Savulescu
11
IV 2 31 D 11 din Grivita in fata bis. Sf. Nicolae 5
II 4 16 G'12 $. PantelimonVatra luminoasa
11
II
12
10
A 15 VAcaresti Mircea Vod
III 5 27 C 20 Balulescu Pieptanari (C,Mcii CFR) 16
12
III 6 29 H 18 $os. dintre vii G. Anghel

Maria Prin mesa


.
.
.
.
Marla Principesa
Mma Rosetti
Marin Alexe azi Polovraci
Maria Musca

11

.
.
.
Margineanu General
Marla
,
.
.
.
.
.
Maria Caracas azi Sturului .
.
,
.
.
.
Maria Boranescu
Maria Hagi Moscu (f. Pomul Verde)

D 7 By. G. Buzdugan spre Dorobanti

3
4

Margareta

Matasari

61

U.

$. 4

"-I1

.co

INCEPE - SE TERMINA

VaselorMiliai Bravu
II
17 C' 11 Ion MaiorescuVaselor
Glucozei Lacu Tei
I
8 A' 6
I I 1 B 13 Victoriei Poincar
III 5 23 A 21 PisculuiTer. Sport Voev. Mihai
III 2 33 F 10 By. Basarab By. Al. I. Cuza

.
.
.

Ma Ina de paine I .
.
.
.
.
Masina de pame II
.
Pa Matache Macelaru azi Dr. Botescu
.
.
S.
matisari .
.
.
S.

f: "

.3 cl

6 29 F 19 5os. Viilor spre Mgurele


2 34 K 9
. GiulestiS. Crangasi
BasarabCnst-tinache Caracas
2 35 F 9
3 9 B'8 Pr. Nicolae Cim. Reinvierea

Marcoyici Doctor (f. It. Rosetti) .


.
Marculescu 1 azi Giuvala
Marculescu II azi Popina
.
.
Marculescu III azi Olttna
.
.
.
Maresal Badoglio (f. Brutari)
Maresal Joffre (f. Pta Liberta(ii) .
Maresal Presan (f. S. Herastrau) .
Margaritarilor
.
Margelelor
Marghtloman Alexandru

Ill
Ill
Ill

,
.

Manu

Al.

Fd.

t.l

m-6,

CI) u y) 6 (.:1

U..

St:is.

13'

I
IV

II

11

11

II

2 A 12

Gogu Cantacuzino V. Lascar

9 C' 10 $. Stefan cel Mare Teiul Doamnei


9 C' 10 din St masuut de pfiine
3
3
9 C' 9
,
.
0
2 33 E 11 Popa Tatu Grivita
C' 13 By. Pache Matei Voevod
4 16
4 16 D' 13 din Matasari
4 17 C' 12 By. FerdinandFluerului
4 15 A' 14 Mircea VodaRomulus

www.dacoromanica.ro
26

5
5
10

6
14

5
9
9
9
14
1

2
9
6
9
16
16
16

5
13

2
10

6
10

2
13
10

4
7
5
13
7
10

3
16

5
4
10

8
5
13
17
10

6
6

6
5
10
11

10
10

NUMELE STRADEI

S.

S.

,
.

Pta
S.

.
*
0
*
0

el

Matei Milo (f. Teatrului)


.
.
Matei Voevod (f. Marcutei) .
.
Matei Voevod (azi Elina Matei V.)

*
Sos.
S.

Fd.
S.

Pta
S.

By.
S.

Al.
S.

,
,

IV
11

Melodiei

Menelas

11

11

IV

Meteorilor
.
.
.
Mexicului
.
.
Michelet Jules (f. Dreapta)
Mide Veronica
.
.
.

..

Mihaileanu Stefan
Mihalloyici Leon azi Suhaia
Mihalache Carpacitt
.
mihnea Voda (fost Milner)
milcov
.
.
.
.

IV

11

Mieilor
.
.
.
.
.
.
Miltailescu
.
.
.
,
.
Mihai Brava .
.
.
.
.
Mihai Bravu .
.
.
.
.
Mihai Viteazu
.
.
.
.
Mihat Bunea
.
.
.
.
.
Mihai Constantin Sergent
.
.
Mihail Cogalniceanu f. ay. Protop.
.
.
Mihai Voda
.
.
.
Mihail Antonescu .
.
.
.
Mihai Cloranul (f. Panduri)
.
MihailCogalniceanuaziDr.Staicovici
Mihail Cogalniceanu
.
.
.
Mihail Cornea
.
.
.
.
Mihail Foisoreanu .
.
.
.
Mihail Glum Colonel
.
.
.

Mthall Mirinescu Doctor

111

.
.

II
III

ll

II
III
I

IV
1

Ill

IV
111

IV
IV
1V

II
IV

Ill

11

III

mille Constantin (fost Skindar) .


mllescu Nic. (f. B Pc. Ferdinand)
.
.
.
.
.
Mifitarrior
Militaru Stoian
.
.
.
.
Millo Matei (f. Teatrului)
.
.
Mimozei

Ill
Ill
IV
,
11

III
Ill

IV
11

Ill

Sla
S.

Al.
S.

,
,

Fd.
S.
S.

Al.
FU.
S.

g.

.
.
.

SE TERMINA

11

2 31

A 13 Pta C. A.. Roseti Sfintilor


E 13 Pleynel V. Paryan

Mesterul
Manole (f. Via Branzaru)
Gherrnani
II 4 14 D' 15 DristoruluiOrhei

minunei

S.

al

INCEPE

. y, -6,..

4
4

Mincu Ion Arintect


mlnotaurulul

....2 -

2 31 C 13 Victoriei Sf. lonici


4 16 C' 13 By. PacheMihai Bravu

11

S.
S.

15;

11

S.

,
,

4,

o E -et- AI
= e S. F4

16 C' 13 Mihai Voevod Matasari


16 C' 13 din Elina M. Voevod
B 14 By. tonel I. Br. Sarmisegetuza
11
Mecanic Gaal Iuliu (C. Mcii CFR) Ill 5 27 C 20 Rosca Pandele Teodor Dragu
Mec. Rosca (3. Pandele (C.M.CFR) Ill $ 27 C 20 C. Munceii CFR
Botez G. Ctin (C. Mcii CFR) Ill 5 27 C 20 Sos. VtilorC. Milnescu
m ecet
II 4 17 C' 13 Traian Matel Voevod
Mecet
.
.
.
.
.
.
11
4 17 C' 13 Traian Mecet
Melchisedec Episc. (f. prl. Orzan) 11 4 16 E' 14 Calarasilor Vergulul
Matei Voevod
Mavrogheni

Micsunelelor

. 9.

01

Sla
Fd.

---.;

e2

Mlorita
miracolelor
.
.
.
.
Miraslitu
Mircea (Pandari)
.
.
.
.
Mircea Vasilescu G. Up. f. Eman.
Mircea zis si Mirea azi. Serg. S. Fl.

mircea Eustatiu azi Serg. Musat


Mircea Petre Cip. ay. f. D Pc Mor.
Mircea Vodit

1V

Ill
II
Ill
Ill
I

III

11

mircea liodi

11

Mircesti

Mirinescu Mihai Dr.

IV
.

miristei
mircea Zorileanu major ay. .
.
Miron Costin .
Mistretului
Mitica
.
.
Mitralierei
Mitropoliei
.
.
M itropoliei
Mitropoldul Ghenadie Petrescu

IV
11

Ill
111

III
.
.

Dosoftei (f. Putului) .

.
.
.
.

Danill
.
Saguna (f. galititei)
Ion Metianu
.
.
Iosif (f. Calugarului)

Grigore (f. Carutasi)

Vernamin Costache

111

II
.

III

5 25 D 16 UranusAntim
3 7 D 9 BonaparteDep. STB
1
B 11 By. Tache lonescuDionisle
3
2 33 F 10 EminescuMaltopol
5 13 A' 17 Traian Nerva Logof. Tint
4 16 D' 14 Orzan i Milt. Brava
5 27 C 23 Drumul intre vii Bar, spre playa
4 16 0' 12 Cl. Mosilor Calarasilor Vitanului
4 14 E' 15 Mihai Bravu Cocosului
5 27 A 22 Com. Serban Voda
2
6 E 6 By. CalarasiHagi Tudorache
12 Ec. CezarescuPreot Stoicessu
6 34
2 6
E 8 Arh. I. !Arndt Popovici
6 25 D 14 Victoriel Isvor
2 33 F 10 By. G. Duca C. Disescu
6 28 F 16 din S. Panduri
6 25 E 14 Spl. Independ. Isvor
2 25 D 14 By. Regina Elisabeta
2 35 G 8 Col. M. Ghica Iordache Golescu
5 13 B' 17 Vlaicu Voda Mugur M.
2 35 F8 Pta Victoriei Grivita
6 23 F 15 Carol Davila Dr. Tomescu
4 17 B' 13 Sf. StefanBy. Pache
5 27 D 21 Pieptanari Fratii Brfitulescu
5 23 A' 22 din S. Oltenitet
5 22 A 16 By. Marasesti Radu Vota
2 37 K 6 MuresCaransebes
1
31 C 13 VictorieiBrezoianu
4 18 E' 11 Pc Ferrimand_Gara de Est
6 215
I 5' UranusCazarmei
5 27 B 22 OltenitelSos. Giurgiului
2 31 C 13 VictorieiSf. Ionica
4 17 C' 12 By, Reg. FerdinandOborul Nou
2 6
E 8 Milt. GhicaOh. Buzdugan
1

6 25 D 16 UranusAntim
3 7 C 7 Lt. ay. BellerBriidisului

112 Ec. CeziirescuMacovei


6 25 D 15 Cazrmei Militarilor
5 13 B' 18 Dna ChiajnaCalugitreni
6 28 G 16 Panduri Joyftii
6 26 C 16 Justitiei Suter
4 A' 10 S. Stefan cel mare-1g. V. Weir
3
6 29 E 19 Doina Serg. Blejan
3
7 D 7 Cap. DemetriadDorobantilor
6 34

11 A 15 Calfirasi Dudesi
1
11 A 14 Mircea Vodi Sborului
2 27 K 6 Caransebes Carpati
6 28 F 15 Carol DavilaDr. Tomescu
5 14 F' 17 Ogorului Tom's
6 (3 6
13y. MarhsestiMihai Ghica
2
2 33 F 10 Grivitei 13y. Al. I. Cuza
5 13 N 17 din Aurora
1
21 C 15
din Bateriilor
21 0 15 din S. Bateriilor spre-Arsenal
1
I 21 C 16 By. Pr. Marla Patriarhie
5 12 C 16 11 lunie
I
12 A' 15 Vacfiresti Calirasilor
4

II
5 26 C 19 Serb. Voda Mar Veniamin
Ill 5 26 C 19
II 1 11 A 14 Calomfire"scu E'alarasilor
III 6 26 C 16 Libertatii Justitiei
Ill 6 26 D 28 din S. Fabrica 6e Chibrituri
111
5 26 C 19 Serban Voda Mitr. V eniamin
III 5 26 D 19 Cutitu de argintS. Vidor
III

www.dacoromanica.ro
27

73
o

..

9
10
10
10
10
16
16
16
10

1p,
11

10

9
11

13
5

6
5
14
I1

16
11

11

17

2
8
5
9
5
13

9
9
5
14

5
9
10
16
17
14
1

9
7
9
17

9
10

5
13

8
9
14
13
13

6
13

2
10
10
1

9
15

2
5
14

9
9
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13

3n

A1

T.

\\

/
Spirea

(6

co

- ,St- or

\-Iebas

1.

Oii
t=,

1111

RT0.1,

v 4,
4

a,
syp

01 \\
FI 7

,---

''

3,1,,,

cr

..:.\

e/- Vi,:
,k
ei,'ti

o '.
o

e \**),(e

At

- coll "VP

,---,
s

N .,

.0

CU..,

::s.

''''.\\%

'S....,p' .*:;, ,,,,1 \iitfii

ta

-.
Z*

cp

--

.4 f r

c.

J.1-;----6e

Reproducerea oprit

.1

.-0::-

_ ta 1 7

M?

_-.-41011Lra

,
' O Gar
l 5--i4 relf

.,

\ilu/-

,, I
11,

G.

, \ de S

4'; e

..,

a .=o

cl

'

m.

'-

Fab.

-,*.._

kg

.-7.,11

i/

c-, 1
.

k 0/

'

1)1'1

'
v.p....r1

.....

dP

ix

1//
e

f'
...,/

..--\.,

As -altat"
'
' '
---

,\

www.dacoromanica.ro
ro

'

kk

-,:
..

t
-

t.

')

/..

S 4 19

,_

'9 Ake

$tAt
er u,,,.,..a.gt.

..

....%

,
,N,:,---....,

..,

.-

ikg

5,1,..

le -

o,.

'

.
..e.ki.,;

._

,..-

,at

'

de *ei

'

(
'

J
e

ole-

'... *

,.._

iat,a

4,. Ar s

..

Car-it \

y`
de,/

,...

,.f ..

ffi-c''' I

/s4

e,

a ,, son-

...

Timbre

tt*

V\,

..=',

'` '1-;o.
,s...-

de hibrituri

.5

lor

,....>'651-1

lt s

,--

,06'

.:

'',\
o'
-...

ta'

.S

-.2.sn fA.-'

'
L

2,0

\
.,

Oh

oc,

ta

III \

,-s"-e

\i

..

4s
Fab. Franck

'6'

..

..

..,

=,4-0.

icb

.t. ''

nar,

Ne'

, v Vri'rr;14,-,'

'

cf`i,o`

X.:b

c.

?.- ''' '.,-1.,\,,


o
.%,.N.T.,;, ,'

-..

,.

I-.D
---

ss.

Pa
...,

'-

ie? '',.,v.4r.,o\

ts

oo
-09.1.

40

f. Birbk
v.

'

, ,--r

,.1

,,,
-

*.'-s

.,

...

il's Ispsaiu

'

S m. Central

Bi

'a

ilk,

'e

.-/,.,,

o.

yvmezoi___

,-,.._

.1

co

,_

,.

--,.

to ci

dr.

'...

c.

to

-"
ancip)
to.

'

Ctisian ti......-)-nescu
--.,..
.. ...,

t.n.,
-,:'''

.11

(AfilF61:
.

,"

ic

t.

..\--

,.....

1-,

, L---'

1 trop..

-1` ) Ni 33\

-4

L':,,i

N. -.

7,
c.,....

--,. .;

1>

adiru )

,......

r;)s),-e,-

....,

',.....

'

-,t...--c:-o
-...;

' -.141/,, ---&v/c-

fit

ii113--.

r.Ma ri -

'fab-de Berd,

-4_ Anerkiaorit.. D'en

tv

lar'i

pler
eputatit

'p

Sf.Nic.lilad

,,

r),..
golfa. 'PiAa Ea
.
t-,.1 -I,

O.

' ...ii

itli

Bis.

7a

17,

/.7-------__ /

-------

dr-(7)?'

..

!.-4-7217

Hita

P ,,z

\'''

..;"

-ieeti4.2'

'S

co

e,

(e,

, se

<

"VAL

....--,

..

,t1

-.-

sefri.;:v1<rrimri:S'a..7..ra.t.va

).

'

,-) ,,Idr:t: JOr

.6)----2.Le.

4.. c o Ti ti--d----L,2s

..

(1 P 4

-`-1--0-1:_a-t7--____f- -221-1-7---

1,-0,

__---,-__-_,- e-L....

.,tircz

,s,./

,1-------.--..

,-",

-x.

%ir

..,.

`A, (mVu can

pi

Maieihel

S P.,_

--

--,4,,,:c-

-b

c7

4 ',,S,

'c.

embr:- ,

5Y

,4bY,e::
:

;h\.4)::_ch,027,ilty..\

t,

:_,._---57-L-7-',

///

'
e

Os tiit
,

\\... \

i#

te

7,

F.

Ot

le '/s _

\ 's'
A.

'Inst: Cart. Unirea Braov

'

-t
------,-

MN
o
.i..-.- "
o e=
iz,

7-ti

S'F'd
i-. o

1:1-

2
0- z
o o t %op.
i-

NUMELE STRADEI
T.)

cn u

IL

-a

RI

c6. P.
...)

. crjin'

cn

.
INCEPE - SE TERMINA

tt
-t

0
'6K

I.L.

Fd. Miului
S. Moang5 Vasile (Polig. de iragere)
.
.
.
S. Mocanutei
.

,
,

Al

S.

Mocanului
Moceanu Gh.
Modrogan

.
.
g.

.
.
.
,
,

Fd.
S.

Mogo s Vornicul

.
.

.
.

III

4 15 C' 15 din Valeriu Braniste spre S


2 6
E 9 13v. M. GhicaBv. Gh. Buzdugan
2 34 K 9 $. CrngasiCiurel
2 6 F 6 13v. MarasestiArc. de triumf
2 39 M 9 $. Crangasi
2 36 H 9 Cim. Sf. VineriMt. Curtea de Arg.
236 H9
.
.
. Il

,
,
2 36 H 9 Str.
2 36 H 8 $tef. Stoica
2 35 H 9 GrivitaPomenirea
2 31 K 9 5. CringasiPorumbacu
2 34 L 9
CrAngasi$. Ciurel
3 4
A 10 .hioceiTunarilor
3
7 D ft'i-05p. DemetriadDorobanjilor
5 13 13' 17 Spl. Unirei Brndusilor
5 17 B' 17 din Morilor
6 25 D 16 AntimSchitu Maicilor
5 13 B' 16 CantemirVitanul
6 27 E21 FerentariCF sure Giurgiu
5 27 C 23 $. GiurgiuluiStoian Militaru
12 A 16 din Pitagora
6 29 CI 18 Sebastian- Ispirescu

111

6 29 G 18 SebastianIspirescu

,
.

11

.
.
.
.
Moise Nicoarit
.
.
Monetiinei
.
.
.
Monastirea Agapia (f. Nae Fopescu)

Casin
Secul
Neamtu
Horez

.
.
.
.
.

Putna
.
.
.
Bistrita
.
.
.
.
Curtea de Arges. .
Govora (f. lonita Mat.)
Varatec (f. Petre Pop.)
.
.
Monluleanu B. Barba .
Mora Grig. DI, (PC _hil)nlard)
Morilor
Monlor

.
.
Moroiu Constantin
(f. Morfeu)
Moruzi Alex. Voevod (f. Campod.)
Moruzestilor (f. Col. Georgescu)
.
Mostistea (f. Grecescu C.) .

Mosilor.
Motrului
(f. Gr. Greceanu)
Mucenicu Becheru .
Mucius Scevola
.
Mugur Mugurel

.
.

.
.
.

IV
I
IV
IV

,
,
,

IV
IV
1

irII
Ill
II

III
Ill

Munteanu

IV
Ill
III

ll
I
I

Ill

Mures

IV
.

Muni Marla
Muzelor
Muzicescu

EV 11 Pta Sf. Anton$. $tefan cel mare


C 21 $. Giurgiului spre cim. Evangelic
2 37 L 9 AlionFlamnda
6 29 E 20 FerentariPaunasul Codrilor

6 25 D 16 Lizureanu Minotaurului

5 13 13' 18 Apele MineraleFolsorului


6 28 115 din CF spre Caz. Rosionlor
6 E' 7 Bv. Oh. BuzduganMaior $ontu
11

II
II

I
II
I
Ill

Ill
I

6G6

13v Mrasesti Col. M. Ghica


5 22 A' 16 By. Mara esti Radu Voda

11

11I

4 17

II 5 27

,
Muntenescu I. plut. aviator .
Mfiller (Radu Voda) az1 Mih \rod&

Murgesau Admiral

Ill 6 29 G 18 din Mos Ajun

Ill

Murgu Eftimie (f. Arhitectilor


.
, Muresanu Andrei .
.
.
.
$os. Murgului
S. Mussolini Benito (f. Romana parte)
Musat Rdulescu .
.
.
S.

II

11

Movillja

Intr. Muncelu
S.
S.
Al.
S.

11

Fd. Mozaic
S. Mos Ajun (f. Caracas III)
Mos ajun N. I, II, III, IV
Fd. Mos Ajun
Cl.
S.

Moga Alex. S.-Lt. (f. Scurt)

,
,
,
,
,
,

, 6 30 I 16 Pc. Polig. de tragereCotroceni


, 5 23 A 18 Manu CavafuI3rosteni
, 5 23 A 18 Elena CuzaBrosteni
3
7
C 7 DorobantilorAv.Tetrat (P.PrCarol)
3
7 D 8 Br Gh. BuzduganPc Filipescu
4 15 B' 14 Ghenadie PetrescuLucacl
II 4 17 13' 13 Bv. PachePlantelor
2
6
I
0 4 Hip. BaneasaBar. Mogosoaia
1

$os. Mogosoaia
S.
S.

5 22 A 16 din Spl. Unirei

III

2 37 K6 Grivita CF spre Mogosoala


4 18 E' 11 Pc Ferdinand gara Obor

4 15 C' 16 Popa NanCezar Bollac


3 7 0 8 SofiaPta Conf. Balcanice
4 14 G'16 Cim. Isv. NouS. Cateltuut
3 3 C 11 Victoriel_Romani
6 27 E-20- -FerentariPaunasurtodr.
6 27 E 21 FerentariBacus
5 22 B 16 Princip. UniteConcordia
3 7 C7
Lt. BellerSerban Petrescu

14
12
14

14
2
5
10
10

2
10
5

4
2
4

4
44

4
4
4
4
6

fl14
13
14
16
16
14
13
13
13

6
16

16
13
14

8
2
2
14
1

7
10

5
15

5
16
16
14

N
S. Nacu Const. azI Fortunei
.
.
, Nae Dumitrescu azi Zabriutulul . II
At. ' Nae Dumitrescu
.
.
.
. in
S. Nae lonescu azi Nucetului .
.
11
, Nae a Litei
.
.
.
.
. 11
, Nastase Pamfil Sergent (f. Tunari)
, Naum Rornniceanu
.
.
.
Al. Nastasescu
Fd. Nasturei
II
.
.
,
S. Namoloasa
.
.
Neacsu Bogdan
.
.
.
.
.
.
Nedeia (f. L. Mihalovici)
Fa. Nedelcu Ghit
.
.
.
.
,
.
III
S. Negel Locoienent ,
.
.
Negoiu

Fd.
S.
S.
S

II

Negri Costache
Negru Voila'
Negro Vocl

.
,

.
.
.

.
Negulescu
Stefan
.. ..
Negruti lacoc (fost $incal)

Ne uctnri

.
.

III
II
II
I

IV
II

2 A 13 Bv. Regele Carol IV. Lascar


6 27 E 21 FerentariSadului [I. Botez.)
6 27 E 22 Bacus bariera spre DArsti
5 27 C 22 $. Giurgiului spre St. Militaru
6 29 I? 18 RahoveiMgurele
3 4 A 10 TunarilorGhiocei
1

7 B9
3 4 13 11
5 22 A 17
3

DorobantilorCronicarilor
din Polona lg. Vintila Britianu
din Spl. Unirei (Tbacari)

10
16
16
16
13

6
6
6
14
4

Flamnda
2 37 L 9 Alion
13
6 28 H 16 Dr. Serei Sebastian
16
5 27 D 21 PieptanariFrajli Bratulescu
Gara DI Spire'
13
6 28 G 16 13 Sept.
8
Dr.
Taberei
Cotr.
Pc!
polig.
trag
6 28 I 15
. 11
4 14 D'15 VlcovDristorului
9
6 29 F 14 Spl Indep.Dr. Staicovici
10
12 A 15 S. CarolViciresti
1

12 A 15 din Negru Voila'


7 C 8 Dorobantilor -Manu
2 35 F 10 Grivitei By. I. C. Cuza
4 11 A 14 By. Domnitei Mintuleasa
I
3

www.dacoromanica.ro
28

10

10

NO
0 00 li0
,n 0
on= P.
'.' ot
5-6 S m
I-, t'.." O

.... .--.

NUMELE STRADEI

4B71.)

4.0 4.,

U.,

S.
S.

,
,

,
Fil.
S.

Fil.
S.

.
,

Fel.
S.

,
S.
S.

,
.

Fil.

S.

Nehoiagi (f. Iacobescu)


.
.
Nerva Traian
Nestor Logofatul (f. Lupea)
Nicoara Moise
.
.
.
.
Nicolae Anghel azi Tichindeal
.
Nicolae Balcescu (f. Primaverei) .
Nicolae Bicheru
.
.
Nicolae Drosu Maior aviator
.
Nicolae Filimon (f. BelvedereGrant)

..

Nicolae Fleva (f. Gropilor)

Nicolae Golescu (f. Pogta Veche)


Ntcolae Galea
.
.
.
Nicolae Gane (f. Filomela) .
Nicolae lonescu azi Paltinigului
Nicolae lonescu
.
.
,

Nicolae Kirilof (f. Mircea)


Nicoiae P. (din os. Ciurel)

Nicu Dobrin
Nicu Dorobantu
Mal Filipescu

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Niculcea
Niculescu Ritz
.
.
Nicugor azi Ghelmegeanu
Nif on,
,
NO on Balagescu

.
,

Nicolae $erban
.
.
Nicolae Teclu
.
.
Nicolae Tomescu Dr.
.
.
Nicoleanu E. General
Nicopole
Locuinte eftine

`.

Nineta

Nistrului 4f. Hagianof III)


.
Nita Laptaru (zis Spataru) .
Nitu Ion Sergent
.
.
.
Norilor
Noua azi Finta
.
.
Novae Baba (f. VIAdolanu) .
Nucului azi Barbu PaltineanU
Nucului fost Buzdugan .
.
Nucetului (f. Nae lonescu) .
Noua (Panduri)
.
.
.

.
.
.

PI

INCEPE

SE TERMINA

III 5 27 C 22 $. GiurgiuluiParaschivescu

III

Ill

6 28 G 16 Panduri Jovita

C 17 Pta Pr. Maria P(a Mategal Joffre


E' 11 Murgescu Baicului [Pc Ferdinand)
Ill 5 27 A 22 din St lancului
IV 2 35 G 10 By Basarab Costache Marinescu
IV 2 35 H 9 din Barbu Lautaru
Ill 6 28 11 16 Sebastian Dr. Serei
Ill 5 23 A 18 Brogteni Elena Cuza
IV 2 37 K 9 $ Giulegti lg. elm. Calvin
11

26

4 15

Ill
III

14 E' 16 DristoruluiStelarului
5 27 A 22 Putu cu telRodi a
5 15 C' 18 C. Vitanului Gradinilor
5 27 C 22 5. Giruguilui spre Stoian Mil.
6 28 G 15 Pandurf Dr. Sergent

11

11

III

16

14
5 13 A' 17 DudegtiV5ciregt1
9
6 21 C 15 Antim Paterillor
10
II 4 15 C' 15 din S. Valeriu Branigte spre Sud
16
III 5 27 C 21 Pieptanari I Gripescu
5
I 3 3 C 21 Al. Lahovari Ila L. Catargiu
16
III 6 29 E 21 FerentariElacus
I 2 6 G 6 Pc Domen.
SanitescuS. Aldea 2
4
IV 2 34 I 10 Giulegli Crngagi
14
II 5 13 B' 16 Vitanulul AI. Clurcu
9
I
3 1
C 12 C. A. Rpseti Al. Lahovari
16
III 5 27 C 11 Ctin Mitiescu Ion Baiulescu
10
II 4 15 B' 15 Trinitatei Vulturilor
17
III 5 27 13 22 Stoian Militant Vernescu
I
2 6
E 8 Col. M. Chica Barbu Delavrancea 5
I
3 5 A' 10 Radu de la Afumati Badea CArtan 6
4
IV 2 34 L 10 5. Ciurel spre bar. Crngai
4
IV 2 37 L 8 $. Giulegti spre CF
14
Ill 5 22 P1 17 din $erban Vocl spre Vest
9
111
6 28 P 15 Dr. Babeg Dr. Lister
II 4 14 D' 16 Pc Radom Dudegti spre N. E.
15
14
Ill 5 23 B 19 $erban Voda Cap. Savopol
8
Ill 6 28 H 15 din Dr. Serei
4
IV 2 34 I 9 CrangagiGiulegti
10
1 8 13 By. Regele Carol IC. A. Roseti
1
5
IV 2 35 F 9 Rudeanu By. Col. M. aka
7
II 4 18 E' 9 $. GherasePopa lancu

II

Ill

.
.

61;

c7I 54,4 -a

II

13
13
7
17

5
4
12
14

4
15
17
14
16

O
S.

S.
S.
S.

,
,
,

S.

.
,

Obedeanu Oscar V. Pictorul


Obedenaru Doctor .
.
Oboru de vite
.
.
Oborul nou
.
.
.
Ocolului ,
Octav Oculeanu Lt. aviator
Octav Cocorascu Capitan

S.

014negti

Olaru Zamfir
Olimpului
Oltarului ,
Oltea Doamna
Often'

.
,
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

Rent
.
.
S.
011eni azi Alunigului
.
.
.
.
$os. Oltenita
Oltetului (f. Gh. Cogbuc)
S.
, Onclul D.
.
.
.

Opanez

Fd.

II

.
.

.
.

.
.

.
.

Oratiu

.
.
.

Orero Colonel ff ost Dudesti)

4 16 C' 12 S. Horei S. M ihai Bravu


3

GIL Doda

A' 11 Rasuri

3 7 C 7 Lt. ay. Beller Floreasca


2 35 G 9 Grivita lordache Golescu

5 13 B' 18 Spl UnireiApele Minerale


6 26 E 17 RahoveiMagurele
6 25 D 14 lsvorUranus
II 5 14 F' 17 DristoruluiDudegti
iff 5 22 A 16 Spl Unirei Radu Vocli
Ill

11I

11

11

III

IV

III
III
I

II
II
Ill
Ill
I
II
I

Oprescu Spirache

Oprig Ilie ($erban Voda)


Orascu Alexandru (f. Saturn)

IV

Odobescu Aiexandru (f. itinocer.)


.
Ogorului (f. Campului) .
.
Oitelor

Oltina (f. Mirculescu 3)


S.

Octavian
Odoarei

Oituz (f Covaci)
Olari

Il
I

18 D' 11 VaselorMihai Brant

III 6 28 F 14 Sf ElefterieCarol Davila


II 4 16 C' 12 By Ferdinand Oboru Nou

III

Ill

III

IV
II

12
17

B 14 $elari Pta Sf. Anton


B' 12 C Mogilor BY FerdinandPache

6 29 0 20 Vicina

Pecineaga

2 37 K 9 CrAngagi Porumbacu
6 29 F 18 Rahovei Tutunari
5 22 B 17 Princip. Unite$erban Vodi
3

2 A' 12 MogilorSiliyestnt

12

A 9 Barbu Vicarescu Roibului


A' 15 Vintilil Vaciiregti

I 12 A' 15 din Mircea Voda


5 27 A 22 $. Oltenita Peroni

B 21 Cim Bel bariera Oltenitei


8 A' 6 Glucozei Lacul Tel
17 B' 12 By Ferdinand Tralan
8 A' 7 Pr. Ntcolae Cl Lacul Tefului

5 27
3
4
3

5 23 A' 22 $. Oltenitei Martigor


5 27 B 21 $. Oltenitel Stoian Militaru
6 25 D 14 Mihai Voda Ceres
2 33 E 12 Popa Tatu Crigana
5 12 A' 15 Vacaregti Dudegti

www.dacoromanica.ro
29

7
9

io

10

6
2
5
14
13

9
15
14
10
10
16

4
13
14
10

6
10

IQ
17

17

3
10

3
17
17

9
9
10

B'

C'

/
/...Per

-es to

foo

fires
Me s

14.sf

16

S
,

5-

Cio/
V716

et

17

Bis Ca

15

3u p.S.T.B.
erban Vod

Bis.Fais r

18

18

0131

Lk.'

lific

Ly

Tubercuicqj
..

V,

toriu

u"

timan

sA

\\\\ ''

patatiou5

tie
de Jos

FaviLde

\JIzglare

19

0' es
-5^ te

Ii41534

1%)

19

a/
Rampa de

Ounoae
-

Reproducerea oPritit

www.dacoromanica.ro

A'17

Inst. Cart. ,Unirea Brapv'

OP

_.2
E

NUMELE STRADEI

"g

t =

Ta

IL.

1-1

0..

1"-' "

0" 7

0. = 0 s ,,s

S.
S.
S.

fi

S.

.
,

Fd

INCEPE

SE TERMINA

.
730

tr.

Fd.

4)

.4.2

2- g -..-

Orfeu
Orfeu
Orheiu

111

III

11

3
3

Orientului
Orlando

Orzani

Otetari
Otetelesanu
Otulescu Scarlat
0vid iti
paints

11

IV

21 C 15 Rahovei Sf. Apostoli


21 C 15 din S. Orfeu
14 D' 15 Teodor SperantiaMest. Manole
4
A 11 Vasile Lascar GI Lahoyari
3 D 10 Victoriei By Lascar Catargiu

IV 16 D' 14 C5larasilorMihai Bravu


2 A 13 BatisteItaliana
1
2 31

C 13 Chu Mile Matei Milo


C20 Ctin Manescu Pieptanari

9
9
11

6
5
11
10

III 5 27
C 17 din 11 lunie
1V 2 33 D 11 din Ec. Teodoroiu

16
13

4 16 C' 12 MosilorMihai Brayu


4 16 A' 13 By. Pache By. Ferdinand
1
2 6
P 8 CluceruluiPivnicerultdClucerului
III 5 27 C 22 din Frunzisului
5
A' 11 din CantemirMosilor
3
III 6 25 D 16 Schttu Maicilor Antint
Ill 6 28 114 din os. Panduri
III 6 28 0 14 Dr. CalenderuOridina botanici
III
21 B 15 RahoyelDanielopol
IV
31 C 13 din Luterana
II 4 II A' 13 Mosilor
MAntuleasa
Ill 5 27 B 22 Stoian Militaru Vemescu
IV 2 33 F 10 Griyitei Petru Poni
III 6 28 H 15 13 Sept.-5. Gemului
Ill 5 27 B 21 Cim. EvangelicCornetulul
II 4 18 E' 11 Tg Mosilor Bar. Pantelimon
III 6 25 D 16 Schitu MaicelorMorom
5 13 B' 16 Dudesti Al. Moruzi Voevod
5 13 B' 17 Vacaresti Foisorului
IV 2 32 P 11 Pleynet By Dinicu Golescu

10
10

III 5 22

P
By.

Pache Protopopescu

Pa Pache Protopopescu
S.

Intr.
By.
Sla

Paharnicului

Paisului (f. ViitoruluQ .


Palade G. D. (fost Salcutei)
Palls
.
p latul Cotroceni .

.
.

.
.
,

Palatul Cotroceni
Palatul de Justitte
Palatului
Paleologu

PlItinisului (f. Mg. N. lonescu)

Pandele Tarusanu Inginer

S.

$os. Pandurilor

fi

S.

S.

,
,

Panoyici Anicuta

Pentelimon
Panu Gh.
Panu Anastase

.
.

Papazoglu D. (f. Triumfului)


Papadat Dimitrie 01 (f. Viting)
.
Paplut Harlan [f. PArului)

.
.
.

Papurei
PAnzari
S.

A.

.
Paraschiva
ParaschivescuGherghel'
($erban Vod)

Parang
Parent Bonaparte .
Bancei Nationale
.
Carol 1

.
.

13'1.

,
,

Rahova

.
.
,,

Cornescu

.
,
.
.
,

.
,.

Gherase $t.
Guechoff Elochie
Licita Mateescu

1
1

IV
III

I
11

.
.
.

11

.
.
.

II
IV
1V
1

.
.
.
.

3
3
3
3

D9

D7

4 18 E' 11

4 A 11

2 35 F 8
21 D 15
1

3 4
5 14
3 7

A 11

11
1

11

8
9
10

9
10
17

5
8
11

7
13
14
14

5
15

2
10

2
16
1

$. Kiselef
2
, S. Dr. IstrateCand. Popescll 13
By. Ferdinand Gara de Est
7
intre By. Oh Buzdugan Paris
5
, Polona Dumbrava Rosie
6
By. Oh. Buzdugan
2
hare Dorobanti Lt. Beller
2
Magurele Rahovel
16
BY Col. M, Ohica
5
lg. St. Bateriilor
9
St GI Lahoyari
o
,

Arhitect Burcus

D' 17 Vitanului

6 26

13

3
3
2

D 18 din $. Valor spre N. E.


7 C 9 St Roma
3 E' 14 din S. Slitineanu
6 15
Intre $. Col. M. Ghica polig. TFF

11

G6

By MarAsti si S. Col. M. Ghica

2
6
6
5
1

5 27 C 20
Sanat Tuberc. Pieptanari
2 34 111
, $ GiulestiGrchna Grant
2 37 K 9
Tabla Butii Ctm. Ca/vin
3 4 8 11 By. Vintil5 BrAtianu

16

2 A' 12 Venerei Ig Mostlor


4 17 A' 14 din Calarasilor (Ig Bis. Sf. 5tefan
3 5 B' 11 S. Episc. RaduArges
4 16 F' 12 5. lanculuiLocuinte eftine
3 9 C' 10
. Colenttna Masina de pAme

10
10

4 B 11 S. GI Eremia Grigorescu

237 16
4 18
3 7

E' 9
C9

lG.Filip 5. Col. M. Ghica


$os. Gherase
Mexic-Londra

4 17 C' 13 din Popa Nan

www.dacoromanica.ro
30

6
13

15

5
16

Laboratoruluf
D 6 Cl DorobantilorLac Floreasca
13 8 Cl Floreasca

11

E7

C 18

I
.

5 22

11

IV

.
.

4 16 E '14 CI Calarasilor$. Mih. Bravu

12 B 14 135ratieiSf. Anton
2 36 G 7 CaraimanHagi GhitA
5 27 D 22 GaitanariNehoiasi
2 37 K 5 Col. M. GhicaCarpati
3 7
C 9 Intre $. BonaparteParis

.
.

E' 16 Dristorului Stemrului


C 7 Lt. BellerFloreasca

7C7
III 6 29 G 20

Episcopul Radu .
lancultu ($oseaua)
Ion Alexe
.
.

Film I. G.

Ill
II

Catargiu Henry
Calimachi Ana
Caminul Copitlor

Ill

IV

14
7

C5larasilor .
.
.
.
Statescu
.
Soc. Resita .
Zaharia
.
.
11 Mirust de Domenli

Chnceana

11

emit. Calvin

11

Casei Muncei CFR


.
CFR Grant .

,,
,..

Bratescu N. .
.
Berindei
Bordei (Proiect)

*
13*cl

Baterillor

11

Parcelarea Arhiducesa Ileana

.
,

IV
I

Ferdinand (f. Oara Obor)


.
.
.
.
Filipescu
loanid
.
.
Mornard (f. Jianu)
.
Pr, Oarol [f. Edilttatea)

II

,
,
,

II

11

5. Bonaparte

4
6
6
6
11

6
I

7
5
10

NUMELE STRADEI

.0 oE

a...;o

la.

=0

SE TERMINA Oa

INCEPE

0t : ch

c.L.

Pl.

B 7 St Ctin sl ElenaFloreasca
1 18 13 Sept.Ispirescu
2 A 13 Italiand lg. By. Reg. Carol I
I 2 6 F 7 Clucerului lg. Chitilet
III 5 22 B 18 $erb.Voda vis-a-vis Lic. $incai
II 4 17 C' 14 din Cl Calrasilor
11
4 14 E' 15 5. Mih. BravulDristorului
Mosar azi int. T. Codr. 1 2 6 E 9 5. Mih. Ghica lg. S. Monetriei
Moda Ing. .
, 3 7 B 9 Cl. FloreascaCronicarilor
.

Parcelarea Locuinte eftine Tel


Populare (Ghen )
4

LoursLandauazi Intr Ital.


Locateli '
.
.
.
.
.
Ludovic
Ludovic (CAlitrasi)
.
Mihai Bravul
.

III 6 30
I

*
*

.
.

Motoiu ing. .
.
.
Parfumului .
.
Poligon. de tragere .
Pinaud .
.
.
.
Procopie Dumitrescu .
Radorin
.
.
.
.
.
RMS Grant .
RMS Seminar
.
.
Isvor (Fr. Matyas)
.

3 D 10 Bonaparte spre Sud


3 15 B' 15 Parfumului lg. Ghenadie Petrescu
3

11.

6 30 116 Poltg. CotroceniCim. Ghencea


3 7 C 8 Pa Conf. Balcanice (Dorobanti)
,
I
1
3 5 A' 12 Oltarului lg. bis. Silivestru
,.
II 5 14 C' 16 intre DudestiVitanului
.
*
IV 2 34 111 By. RegieiGrid, Grant

III 6 26 D 17 Sem. CentralFabr. de Chibrituri


*
6 25 D 14 RozelorSpl. Independ.
.
*
.
25 E 16 13 Sept. (vis-a-vis $c. Mil. Inf.)
*
Sindulescu .
.
.
IV 2 34 K 11 Spl. Indep. lg. By Regiei
*
3
3 C 10 By Bonaparte lg. Spit. de copii
Spandonide ,
.
I
.
*
$tirbel Vod
.
.
117
2 31 E 12 $tirbei-Voda Ig. M. S. Major
.
.
.
Poetul
Sihleanu
II
4
15
A' 14 Calarssilor lg. Romulus
.
*
Titus Ctinescu (Pr. Un.) Ill 5 22 C 16 S. Pnncip. Unite lg. 11 Iunie
.
.
.
11
4 14 C' 16 din Dudesti spre Nord
Zamfirescu .
'i
Ganovici
.
.
.
II 4 15 C' 14 din Clarasilor spre Sud
III
5 27 A 18 din S. Elena Cuza
Leclerc1
!
*
Titus C-tinescu (Vacar.) III 5 23 13'20 Cl Vicaresti lg. Abator
4
*
Ulmeanu $t.
.
.
I
2
6 F7 P. S. Aurelian lg. Chitilei
4 15 A' 15 Ghenadie PetrescuAnton Pan
S. Parfumului
II
S.
PArgonlor
,
.
.
.
.
I
3
8 B' 9 Spit. ColentinaMaica Domnului
S. Parintele Vasile Lucaci
.
.
, 3 5 A' 10 Radu de la Afumati$tef. cel Mare
S. Parts
3
7 D 9 pa Victorieipta Conf. balcanice
.
4 14
S. Parului azi Papiu Ilarian
E 16 DristoruluiCim. Isv Nou
4 14 F' 17 Dudesti Cim. Isv. Nou
Fd. Prului I
4 14 E' 17 din Papiu llarian
Fd. Prului II

III

,,6

13 Sept.

F"c1.

S.
S.

Pas.
S..
S.
S.
S.
S.
S.

S.

Fd.

Prului 111
PArului IV

Parvan Vasile

Psculescu
Pasteur Doctor
Pstoruiui
Pasului
Patrascu Vod
Patria
Patrulea ,
Paul Greceanu (fost Laptelui)
Paulescu Doctor
.
.
.
Paulescp Alexandra Locotenent

B.
*
*

E' 16

*
*

E 13 By Reg. EllsabetaSf. Constantin

III
III

II
I(
II

3
9 C' 7 CotoveniCI L. Teiului
6 28 F 14 Dr. ClunetCogalniceanu
5 22 A 16 Cuza VoclaRadu Voda
3 2 A' 13 Armeneasca Spatarului
11 B 14 Ionel Bratianu Sarmisegetuza
1
1
12 B 15 Cl Mosilor Baratiei
4 16 C' 14 din parc Haralambie (Cilrasilor)

.
.

Pelerinilor
Peles
Peles
Penescu
Penovici Anicuta .
Penteleu (f. Zeftrului)

.
.

.
.

Pescan i

.
.

.
.

.
.

.
.
.

25 D 15 Maior EnePutu co api rece


5 8' 11 Suvenir G. Palade
7 B 9 din Cronicarilor
6 29 H 17 din 13 Sept. lg. Sebastian

RI

2
14
10
11

5
6
5
10
12
5
10
14
4
13
9
13

4
5
9
10

13
14
10
14
17
2
10

6
6
5
15
15
15
15
15
9
I

15
3
9
14
10
10

10
10

9
11
10

13
16

6
12

9
16

16

6
6

III

Pera Dumitru (poltg. de tragere)


Pericle Gheorghiu .
Peronl ($erban Vodi)

.
.
.

4 B 10 PolonaAurel Vlaicu

6 28 G 14 Dr. CalenderuDr. Clunet


4 16 D' 14 Delea V eche GI Poeta *
II
4 16 D' 14 din A. Paulescu
III 6 28 CI 16 Pandurijovita
III 5 27 D 22 Fratii BrtulescuNehoiasi
1
3 5 A' 11 din Toamnei
Ill
6 29 H 18 Campu Sebastian spre Sud
6 25 D 14 din pp. Cogalniceanu By. Elisab.
Ill
Ill 6 27 E 20 Pleptanari Veseliei
Ill 6 29 G 20 RahoveiMagurele
[II
II

III
II
IV
Ill
III

III
U

Petrache Poenaru .
.
.
.
III
.
S. Petre Carp Capitan
.
.
11
*
Petre Cretu S.-Lt. aviator .
.
I
.
.
.
.
11
$os. Petre Ispirescu
S. Petre Liciu
III
Petre Poni
IV
Petre Sturza (in pcl. Iancului)
.
11
Petrescu Alecu azi loslf Niculescu Ill
Fd.

2 31
2 36

E' 16

Paulina azi Ion Oarci)


Paulina ($erban Voda)
.
.
Paun Popescu
S. Paun Zidaru
Intr. Paun V.
S. Paunasul Codrilor .
.
S.
Pecineaga (f. lancovescu)
S.

14
14
31

S.

Fd.

4
4

CaraimanTrotusului
Pasagtul
Roman .....II, 15 14 D'CH16137 gata
Victoriei Camptneanu
Pascal
Barsescu - S. Laptelul
PArvu 1 si II

Fd.

II
IV

6
12

5 27 B 21 $. OlteniteiCim. Evangelic
2 37 I 15 Sovejaparc Min. Domenii II
6 30 116 pc poligonul tragereCotroceni
5 27 D 20 Pleptanari I. Batulescu
5 77 B 22 Stoian Militant spre Sud
4 15 C' 14 ClarasilorGhenadie Petrescu
6 29 F 18 din Rahovei spre N. V.

4 15 B' 15 DudeqiTrinitatei

6 CI 6 By MarastiMarasescu (pc Domen.)


6 29 H 18 Rahovei-13 Sept.
5 22 A 17 Verzisor-$tilzer
2 33 F 10 BY Gh. DucaC. Disescu
4 16 E' 12 ProeetatiBejenara ($. lancului)
6 29 F 18 RahoveiMfigurele
2

www.dacoromanica.ro
31

12
17
1

12
19
17
10
13
10

2
12
14

5
11

13

F-11

lee ,,,,44

P{-c,',..

s.

-A -

ts4,-J

A,-,0\ ?,`ip'

zb

--

ill txs,
,,iii, ,As\
ts,
.--i

/
c?

derin

'

/&

,.

'IV V

eb

13v. Hou

0.;

un..
.,..._
cp :\seggIla

(b

fv. ce_l a ri,pv


17
4; 4-.

trz

\ \<, -

?,- '

-----r

LI

.Np!rc

18
,

,:t

' - ---,*..,

-,...

./

..

-\, \

oJ

\4

.,

'

\ ffe,

.,_....
s

ec,

,\

-d

s.

i----T

.\

\+N.Nte
-.- --E40

$s

.--\\

/--------....___

1it
N(6
:13 is

t 11 + \

1,
-1.

,A

r a

\-...,

\":"

\c:s:-__

cti

4-

TlariViou\

.-=.-

60,?
"'"$\
\

.0

_a

i.

L\

4:9

SII.,

,.......

,,,,i.c.__,

.imitirul+
+ 't +
+

---...--,,,,

AC*

Je

_+--++

- .2.1-2.

W.--7\..1

qe
Berindei
sr r: D.

,0
"s .'" .,

.,6Bis.

P*

'.,

G'

.,\\c)

'"

'

WA

str-

---

5'
ftj-.
,-str,. 1.

-,

ft,,,...
'

., 54

'

,.--p

.,

tc)

e,'''

T" c.,`

c.

0.

'

' \ '-',

,,,

ev

''

113

ID

.4
.1

C.

'''' \

e.,

-''

-**

'

'

's.....,

v-,

-:'

...

ea'

C--

""

.
,

S. ,

\ .c.

91

..
19

4,..,..

,.1..!..

\
D'

Reproducerea sopriti

www.dacoromanica.ro
F'

G'

Inst. Cart. UnIrea" BraoV

-NUMELE STRADEI

'S

'. '

.,

Tu.

tf) cd

Lt.

-.A.

tn

cLe

-d

c4

a)
zi.

ro
... "

(7, 5 4,)

.1.1

CI.

.ed

INCEPE

Ma`
o 0-

SE TERMINA

6-4

11..

.-1

Str-le petrescu 1-XVI

,S.

petrescu Ion fost Proectat

g.

h7olaMei
ZreresaceuerialTst

S.

petrini M. Doctor ..

S.

Petrescu Harm!

.
.

.
.

Petrescu Serban Locot. aviator

II

II

dsc%iGheenjral :

a
a
e
*

.
.

_.
Fd.

S.

Ill

petru Mawr

Sarindar
M. Coglniceanu
Sf. $telan
.
Filantropiei .
Occidentului

A. Treb. Laurian

Plata Ghica Vocli (Hala)


Plata Bibescu Vodi
.

Doctorul Botescu

S.

..,

LI.
S.
S.

,S.
S.
I

.
.

IV

11

14

Doamnei (f. Elena Carat.)


Pintenogului

pipil Gropile
piscului

pitagora

-Pitar Mos

_._

PlAcerei

Plesului (f. Dinu Cutarida


(f. Alba Pulla)

Plesoianu Virgtliu

.
,

.
.
,

Plevnei

S.

III

Ill
1

Iir
I

11

IV

IV
IV
IV

IV
IV
III
Ill
11

11

II
II
11
1

Ill
VI
1

11

Pomenirea

F 9

10

,
.

Polovraci (lost Marin Alexe)

5
5
10

3 7
2 6
4 14

Polona 111
Polonit IV

9
9
10

Ill

10

10

5
6
6
4
5

14

Polon I

5 27 A' 16 Viciresti (bar Citrim.)-5. Oltcnitei


A 16 Vildiresti-By. Milrasesti
1
12

4
9
14

11

Poloni

Fd.

11

Ill
II

2 25 D 14 By Reg. Elisabeta-Plevnel
4 17 A' 14 Sf. $tefan (lg. bisericii)
2
6
F 8 By Col. M. Ghica-Spit. Filantropia
2 33 D 11 Sf. Voiyozi-Basarabla
1
11 A' 14 CAlitrasilor-Mircea Vodi
2 33 E 11 Popa Tatu-Grivita

111

11

14

III

11

Plugarilor
.
.
.
Podul Malt
.
.
.
Poenaru Bordea Colonel
Poenaru Petrache
Poetas Stan General

4 B 11 Polonfi-Aurel Vlaicu
2 34 L 10 Cip. Caracas-S. Ciurel
3 C 11 Vasiliu Bolnayu-Christian Tell
1
12 B 15 Spl. Unirea-By Maria
1 21
B 15
By. Princ. Maria
31 C 13 Victoriei-By. Reg. Elisabeta

11

10

Scarlatescu-GI Constantinidi
5
4 17 A' 13 By Reg. Carol 1-Mntuleasa
10
4 17 A' 13 Mintuleasa-Sf. Stefan
10
1
11
A 13 din Cl Mosilor
10
5 27 C 21 5. Giurgiului spre $. Oltenitei
16
4 18
D' 11 Vaselor-Mih. Brayu
7
5 22 A 17 din Fd.
14
hirei-Spl Unirei
5 27 D 21 Cim Belu-$os.
Nas
spre Giurgiu
16
3 3 C la Clopotarii Vechi-Alexandrl
5
3 3 C 10 din Pletitei
5
B'
ri.Sipnicriiedon)-Comoarel 2
1 394 1 10 .11PCairillureill
3 8 A 8 Loc. eftine-lPei-din 1Roibului
6
4 15 B' 15 din Traian lg. Dudesti
10

.
.
,

2 33 G 10 Grivitei-Bv Al. I. Cuza


4 A 10 Romani-Tunarilor

3
3

2 35

11

Plaurului General
Pleoianu
Plesoianu Grigore
Plesoianu Elena

6 28 CI 15 Dr. Calenderu-Dr. Hariscu


5 13 A' 16 Dobroteasa-Lt.-Col. Papazoglu
2 35 G 6 Orivitei-By Basarab

IV

IV

1 31 A c' 11 kkin totglongul-iRePgraerpetii Vechi

azi Lt. ay. R Beller

Placintel

C 7 pc Princ. Carol
/9 1, i14 AnamDayila-01 Dr. Demostene
7 Illy
arasesti -pta Concordia
2 34 L 10 $. Ciurel spre Cringasi
3

11

,
,
,

11

Poetul Al. Sihleanu


.
.
.
Poehtl D. Anghel (lost Fulgului) .
Poetul P. Cerna (f. Heliade)
.
Poehtl t. O. losif (f. Bordeelor)
Poincare Raimond (f. Academlei)
Politiei
.
.
.
.
.
.
Polizu
Poloni
.
.
.
.
.
.

11
111

IV
III

4 16 E' 12 $. Iancului-Vatra Luminoasi


4 17 B' 12 Mosilor-Dr. Onclul

_.

Plantelor
g.

Pitarul Hristache (f. I.Duntitrescu)


Pivnicerului
Pitis
Pizone Inginer
.
.
.
.

IV

.
.

riieet.eile

.
.

Pictor Hentiaia.
.
.
.
.
pictorul Luchian unif. cu Credintei
pictorul Romano Ingl. Cu S. Dim.
.
.
plctorul Vermont .
pictorian
pictorul Oscar V. Obedeanu
.
Pielari
pieptnari
Pietatii_

IV
IV

p rctoruluce
T
im irgcsi ti Model)
igVoiraedscu

Fa.- Pietatii
Fd.
Cl.
S.

11

petru Rares
.
.
.
.
.
Perechide Elena (f. Telegrafului)
Pia Bratianu
Piatra Craiului (f. Elisa Caracas) .

g.

IV

Petre Stefnescu CApttan

e
D

111 1

petre Nicolae

Pa Plata Amzei

4 18 H' 12 din 5. Pantelimon spre Lc. Fundeni 11

11

IV

B 12 C. A. Roseti-Jules Michelet
B 9 Dorobanjilor-Comescu
F 8 Col. M. Ghica-Paharniculnl

D' 15 Teodor Sperantia-Mest, Mauole


2 32 CI 11 Plevnei-Bihorului
A 13 BY Reg. Carol I -Caimatei
11
1
3 7 C 7
pta Conf. banleanice -pc Pr. Carol
2 36
I 7 Griyitei spre Fabrici
4 17 B' 13 MAntuleasa-Popa Nan
3
7 B 7 din Ctin si Elena -Brdisului
2 36 H 7 Pomenirea-Col. M. Ghica
2 36 H 7
.
2 36 H 7 St dr. Plesoianu-V. Plesoianu
2 36 H 8 Pomenirea-Paraschly Gherghel
2 32 G 11 By Schitu Migureanu-By Regidl
5 23 A' 19 TAierei (Abator) Vkiresti
3
5 B' 10 $tef. cel Mare- Radu dela Afnmati
21
C 15 Rahovel-Apolodor
1

,
spre N. V.
6 29 F 12
4 16 C' 13 Matei Vocvod-Orzari

4 15 A' 14 Clarasilor lg. Romulus

5 13 A' 16 Vlicitresti-Florilor(Dobroteasa)
5 13 A' 16 Procople-Nerva Traian

5 13 A' 16 Cantemir-poet Cema


B 13 Doamnei-Vilson
1
1
C 41 Capit. Feraru-Spl. lndep,
1
21
2 32 E 11 Grivitei-pta Buzesti
3
3
3
3
3
3

4 B 10

4 B 10
4 B 10
4 B 10
4
9

2 36

B 10

pta G. Cantacuzino-5.$tef.celMare
din S. Polon

, ,

www.dacoromanica.ro
32

B'7 $os. CI Lacul Teinlui spre Nord


H 8 Barbu Litttaru-Caraiman(SLVinerl]

14..

5
11

5
10

2
1

10

a
1
1

2
4
S
14

6
9
13

10
10
14
14
14

10
9
5
6
6
6
6
6

.-a-

.0
u).

Tv'
E.L.

S.
S.

Fd.
_,

S.
.

g.
g.
S.

Pompiliu Eliade
Poni Petre
7

Pop de Baset1
Farca
,
, Iancu .
, lstrate ,

,
_,.
,

, Nan
,
,
, Nicolae azi Adrian
Radu
Rusu
Savu

.
,

-s-,

,'

apci

(Assan)
Elisabeta
Paun

Radu .

,
,

$tefanache.

Potei
Poterasi
Povernel
Praga .

Sla
S.

y.
S.

By.
S.

4
4

11

4
3
4

11
1

III

HI

IV
I

III

11

.
.

III
II

.
.

18
16
18

D' 9

H' 12

5os. GheraseLitovai Voevod


os. PantelimonVatra LuminoasA

D' 11 vrigPantelimon
7 C 7 Lt. ay. BellerS. Popoviel

16 C' 14 By PacheTeodor Sperantia

A' 11 din Toamnei

3 35 H 9 Barbu LautaruPetru Maior

IV

7 C 7 Lt. ay. Beier Av. Serbaci Petrescu


2 29 (3 20 OltinaPricopan
6 E 7 Clucerului Alexandrina
2
6

6 29 E 20 FerentariPAunasul Codrilor
3
7 C7
DorobanfilorFabrica Pdpovici
2 33 F 11 din Grivita spre Vest
E 7 Maresal PresanSanator. Elisabeta
2
6
IV 2 37 K 9 Tabla Bufii-10 Mai
B 14 CarolStavropoleus
1 21
11
5 22 B 17 $erban VorliElena Cuza
3
3 C 10 Maresal BaldoglioClopotarilVech
D 9 ParisG. Washington
3
7
1
1
B 12 BatisteC. A. Roseti
4 B 11 Regele Alexandru Polonit
3
5 B' 11 RomantiFainarilor
3

III
I

IV
11

,_

..

Praporgescu General,

Precupefii Nol azi G-1 E. Brosteanu


Precupefii Veda
,
,
Preda Spatarul
,
.
,
,
.
Predeal
7
2
_2
1
1

Presan Maresal y. Herastrau]


Preofescu Oh. Capitan ,
Pretorienilor
,
,
Pricopan (f..lancovescu)
Pridvorului
,
,
,
,
Primayerel
Principatele Unite

,
,
,

Principal (pc Rahova],

Principele Mircea ($os. Giurgiului)


Principele Mircea ( , Gherase)
Principele Mircea (Isvor)
Principele Nicolae fost Slavic'
,
Principesa Ileana ,
,
,
,

11

26

E 18 S. Viilor spre CF (Sud)

18 E' 8 $. Gherase spre Est


5 A' 11 Sf. SilivestruG. Palade
IV 2 34 112 Spl. Indep.G. Raneti
I 2 6 E 6 Arcul de TriumfG. Buzdugan
III 5 22 C 17 11 lunieBv. Marasesti
3

6 25 E 14 'din General Dragalina


Ill 6 29 0 20 PecineagaVicina
III 5 23 B' 20 parcelares Titus Constantinescu
8 A' 7 Lacul Tei Princ. Nicolae
1
3
Ill 5 21 B 16 Serban Voda-11 Ittnie
Ill 6 29 H 21 pc Rahovei
Ill 5 27 C 22 Dr. intre viiTufisului
11
4 18 E' 8
din S. Gherase sRre N. Est
III 5 25 D 14 Isvor Mihai Voda
III

A' 7

Barbu Vacarescu Lac Tel

6 26 C 17 IsvoranuFabrica de Chibrituri
PO Principesa Maria,
6 26 D 16 BaratieiRahoyei
,
111
S.
Principesa Maria f. Pd. PopoviciA. 11 4 18 D' 10 By Garei de EstZidurilor Mol
Prof. Dr. Babes
III 6 28 G 15 Dr. Carol Davila RAmniceann
Procopiu Ion ,
II 5 13 A' 16 CantemirAl. Vlahufa
Al. Procopie Dumitrescu
,
1
3
5 A' 12 din S. Oltarulul
Profesor Dr. Grecescu
, III
S.
6 28 F 15 Dr. BabesDr. Lister
, Dr. V. Sion f. Renatitelei IV 2 31 C 12 CmpineanuStirbei Vodi
Dr. Sergent Emil
III 6 29 G 15 Dr. Dras spre Est
, I. Bogdan fost Fetei
,
1
3 4 B 10 Regele AlexandruPoloni
Ion Filibiu fost Cotiti , I/ 4 15 A' 15 Mitrop. GhenadieRomulus
Proeetatit azi Ion Petrescu
4 16 E' 12 $os. lancului Vatra Luminoasi
, Profesor lonescu Gion ,
11
4 15 A' 14 CalarasilorLucaci
Dr. A. Locusteanu
III 6 29 F 18 Rahovei Tutunari
Ill

11

Ion Ursu f. Maidanuiui ,


Nifon BAlaescu pc. Ferd.

II

7
11

2
10
13
7

10

K 9 din $. CrAngasiRAnov
4
2 A' 12 ItallaufiArmeneasca
10
6 E 7 Arh. Mincu-Maresal Presan
2
2 A' 12 Venerei lg. Mosilor
10
4 17 B' 13 MfintuleasaTraian
10
6 25 F 17 Tudor Vladimirescu Antr. Comm. 13
6 27 E 21 BacusPaunaul Codrilor
16
6 27 E 21 FerentariBacus
16
9
2 31 E 12 $tirbei Voclipfa Dr. Botesctt
2
3
7 C 8 Lt. ay. BelerManu
3
9
6
B' 9 din S. Radulescu spre Vest
E' 16 DristoruluiStejarulul
15
4 14

.
.

8 A 8 din Cl Lacul Telului

9
5
6

3
2
3

LL.

,..1

III 2 37

SE TERMINA

6 25 F 16 SabinelorEpicol
4 18 F' 9 Heliade intre vii spre ziduri, Est
3
2 A' 12 ToamnelMosilor

III
II

Preot Stoicescu Economn f.Macovel


S.

11

Preot Chiriac Bidoianu


13y.

Tatu.

c_)4,0,

.3

INCEPE

III 6 29 F' 17 Tudor Vladimirescu CF 131 Spire 13


10
4 17 B' 12 TraianCAluseilor
- 15
III1 4 14 D' 16 Ag. BArsescupc RadCrtiir

,, Stefan'
$tefan azi Sulifel
,

a,

IV 2 31 D 13 pa M. CogilnIceanuSf. Constant.
IV 2 33 F 10 BY G. DucaC. Disescu
3
7
B 9 din Cronicarl

II

Popina (f. Marculescu II)


Popovici
.
, Popov's' Dan
.
azi Cibinulul
$os. Popovici Fabrica .
.
Fd. Poradim (fost Grivifel .
Porumbant
.
.
.
_le
Porumbacu (fost Elena) .

.
,

c",,

Soare
Stan

g.

S.

Nicolae Eliade
.
,
Petre (fost Doctor Clunet

Popescu azi C.'Aricescu

S.

Lazar (f. biserica Oborul Nou


Marin aviator
,

,,

d.

g -33.-

usa. SuPs"'""
0.
(J....a

Pop (Tei)
Ppoa Balint

S.

g.

Popp

.
,

2 ?)'

2ue.:
= P.

NUMELE STRADEI

"g

3
4

5 A' 10 Vasile Lucaci Viitorului


18 E' 11 MurgescuBaiculul [pc Ferdinand]

www.dacoromanica.ro
33

6
4
2

16
2
16

2
5
2
4
10
14

5
5
10

6
6
13

7
6
8
2
13

9
16

/7
3
14
16
16

9
3
13
13

9
14
10

9
9
9
6
10
11

10
13

6
7

E13
\---st,-?--..,--z;

F-77-71W' ' ' -

li'c'

ak firifiCip a I -1,,\-.

k
i

20
/C3

' C,T

90 6
,,els.

*< ti,

7IC) ifil

RCU

\\

0.,

v1/4

A__7,

3( eerrAteunvi)

4,

fDatii.sit- itr
-

8 re 0
:4_-

.
.

. ./

--;-----$.10_i_usal-11.,

4.P,' V

.\\. \\,,,
.\\\

\
\\ \

\s,
\/
\
'\\40\...,
\\\

.,

\-. ,.."..

u-4

A.iii, ,

' 01

v,,-.0*

II

ri I
-

`:(f

\,,\X
:,,,..... \

\1

--.;

v ..-1if.,

e ro,
-5
cg* --- 11 N

t./,

orea

s,

....

::;

' ..35j

7:4\
...-.
\o>,
\
1,,\ ,

...

\ t ---,-......
,

I.

16

,.

\
,.

"

----------------_,

&

Reproducerea oprit

www.dacoromanica.ro

q,

/ ee

-.**/

eefied:ti
Ac e'Left* .

\\
r,

.e.ec,,,,-1/,
0.47:kW

22

tt,0'ey

'

I'v/,.

'

e Nr4P,wi-' ,,il
._/,.ck.4.

'.i'

f()

Vt"
,Vcb

,a..").
- -

I _CI_

l'.,

<b

,_

--- - -':

....

21

(5:,,'"..',

44-e.-----:--***1 4e. :9e,;..,,


,'rom- - - - - e's_'es:,

ace, env) '

23

..,,,,.

',', N

@ re*

'' ill

"

',

On

. eovie
e, - ,j, -----q-V

-c.
2.,
'ewe)
t

r.7.-,--1,

21

\ tt r

..

ta-,1 6.
t P ,--4S .--,-** w",pfa,,- 3,,*--es

*..

' \\

''

t'>,

,.

4 r a--lull'
alts
A

4-4

'''''ao c ,....0\-'77;

CT4

-----...-------

-9,h

, ---s,,

1 raelit
VInt't
t.
spaniel

...,

V\ror
g

vz

co,.`

,--- tn 1-

pa .

-e

--..1V4 lio '

0....--t.,
.. oN
,, .., e
....,
.....1
..
r -,-.
.,.> \.....,:,

tn..

,.......

-\e.,,,,.

<

cr .:

joila
4
cz

-......

,N., ..,...

'2, -

----\ \-149n1 4. .:.;...ii 20


r.

'

--..

c->

",'

..

,.-.

vv.,

.t

7, 't Serba'sr

-,.,.
.,.,

+Cm*,

\S '

..

"it,

4 OitP

i. \.:,.c.--

5 --/

.1' ''

fc:Iii4:

..t...,-

P i IC

ei/O'\
At' \4

.-

'

..it

'e
4

\ 0\

,:i

.,

... .

.0

-:,,,,ri-...%

ft. ,.- ,,

''''."'

.\,$,.' \',,,.,\\.

'

.-

12

,. \.

pcS

22

'

, ..
--4-'

____s..-Ata- Flo

'

,o:,,...

...I)

,..

'

....e,
,-, ,,.

' *: *a% :.4

1.Q`.
-0 ( 0,1,'

...% :

-sc.
...o-**.
II,

.froirewoo - .:.-'
Ie
..
.*- . - t,
-''.....
.-.
4.,:*.-4
-.--,1,.
.

'.:0.'

e 01:00/t "' 04\

/ty ,

5N.

cw.- 0,.....

'

% /1,6)

II

,t,

-..,.
'i 7 .'.'

....Sr Ibiitil.:Oe

x\1,

If ',g. /C(
4.:0.(1004.\ \47

Acz,

A)/
i.

0 C''

VI)

_g>.

21

oird u .4

. Weir4- IOW
ti,.. ,

44

\ li.-,*.

a r\i'...i'vti'cpc1. -44' /4"-i--.^.0..-,

--r -

s tr .

-t.;
.._

If

0.1111

tilt,

41

MUI1CitOr0 C

\ ----- d\..-c ..2-,..e.,.

'

e..:-.

\___7

..-,

til,
' F :-) i

\/trqco ifitts-m to".


___ 1
41.0
4:6\ fr OW
/ 16'' es,
\ le, , r C $;

4"i.

.41:1,

----r.r.,,,.x

4 1Sta r

' II; ' A


\ c-i''ti
1;1100\ ''''
t r*
.\--'
\....- S
,,,,,,,

e;'Z'a 1- `"-,:

- - 7' - - - ff'-ra -

Inst. Cart. Unirea" Brapv

10/-7 .

4,

V/0,

,.

..

,:t\. 143

,,,

..f,t'i.
.

z1
,

'

.. \ .k

i't
.

. v 74:
0

..,...,.,..

PR

-2. =

NUMELE STRADEI

-- -

Tr

S.

Cn ,..,

Profesor Vasile P5un fost SAtucu 1


Stamslas Cihoski .
,

Prof etului

Fd.
S.

lnalt
,
lui Zamfir
lui Craciun

ca
..-

SE TERMINA

0
0

11.

.-.1

18 A' 12 Pantelimori lancului

11

5
10

B 16 Ecaterina-Enach. Vackescu

A' 11 Toamnei

14
6

Silivestru

.
.
.

IV
IV

11

.
.

INCEPE

.
.

2 31 D 12 Stirbei Vou5 GI Berthelot


4 15 B' 15 Valeriu Branfsce-Vulturilor
5 27 B 21 S. Oltenitei spre Sud
5 27
A 22 BrAncoveanu-Aluni*ultd
3
7 C 8 Lt. ay. Beller-Manu
2 37 K 5 Col. M. Ghica-Dornei

III
.

Ci 4.4

t,-E.

3L_ D 13 Schitu Magureanu-Bv ReEllsab. 9


IV 1 31 D 13 din Progresului
911, 4 18 E' 9 Popa lancu spre Est
7
III 6 25 E 15 Cere* Putu cu apa rece
9
II 4 16
' 12 St Pache Protop. - S. Mihai Bravu 10
1
C 7 Lt av Beller-S. Floreasca
3
7
2
IV 2 37 K 8 $ Giule*ti Atelierele Noi CFR
4
111
6 28 F 15 lsvor-13 Septemyrie
9
III
6 28 F 15 lsvor-13 Sept
9
Ill 5 27 A 23 Peroni-lancului
17
11
4 17
' 11 Vaselor-Calwilor
6
IV
2 36
7
Grivitei spre Est
111
5 23 B 18 din Sincal
14
III
6 25 D 15 Mihal Voda-lsvor
9
I
3
3 D 10 By Lascar Catargiu-Orlando
5

.
.
.
Putul Cu plopf
.
.
.
cu roata
.
.
.
Cu Tei Serban VodA

Puto de platra

2.

5 21

_IV

c
-= ^'
0 '''
O ",

3 3 C 10 Romana Slatineanu
4 15 A' 15 Anton Pan Matei Basarab

II
Ill

Profesorilor

Purice Aprodu
.
.
.
Pu*casului fost Ing Cutarida
Pustucului
.
.
.
.
Putu cu apA rece .
.
.

Z Demarat fost Mihnea

Pui*or
Puf sor Intre *ine
Puiului

c;,)

11

Progresului
A17' Progresultu
S. Protopopescu Al. .
.
Proserpina
By. Protopopescu Pache
.
.
.
S. Protopopescu St. Lt.-Col. aviator
, Prunaru . . . .
.

,
,
,
,
,

fa.

g -6

`,,'

u.

....

IV

9
10
17
17

5
1

R
S.

Pta
S.

.
Fd.

Fnd.

,
,
.
Sla

,
.
,

II.
1

.
.

Craloyeanu azi Armistitiului


Greceanu (fost Sterie)
.

Voda

Mti*at
.
.
Assan
Tei
.
$erban Voc15

Rafael
Rahovei

11

.
.

Ill

.
.
.

.
.
.

.
.
.

111
1
1

.
.

3
3

9 B '9 Cim. Remvierea Fabr. Asan


9 C' 8 Laptari-Bv GI Lambru

6 27

5 27 B 22 Putu cu Tei Stoian Militaru


2 A' 13 Armeneasca-Spatarului
.
I
1
- III --, 26 .D 16 Spl lndep. bar..spre Magurele

15 C' 16 din S. Teodor Sperantia


15 C' 16
.
,
15 C' 15
6 28 G 15 Dr. Calenderu-Dr. Lister
2 6 E 7 By Oh. Buzdugan-Alexandrina
6 34 K 12 Spl Indep. spre Sud

11

II
II
III

4
4

.
.

Lt. ay. Beller Bradi*ultn


E 20 Ferentarilor Gher bina

C7

Ill

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Rfimniceanu Gr. Doctor

Ramni anu Zoe

.
,

Raneti G. fost Marinescu


Rare* Petrtt .
.
.
.
.
Rasboeni cu aleele I, II, III *1 1V
Rascrucilor
Ra*nov fost Regina Elisabata
.
Raspantiflor
.
Ra urilor
.
.
,
Rapti Doctor
.
Raureanu Doctor .
.
.
Razoarele
.
.
.
.
.
.
.
Razvan Biserica
.
.

10

8
10

4
3
14

13

5 B' 10 Viitor Precupetii Vecht


IV 6 32 G 13 Carol Davila By Palatul Cotroceni
III 5 27 A 22 Olteni ei-Nucului spre Vest
1
3 5 A' 10 Prof. rsu-Fainarilor
I
3 5 A' 10 din S. Radu de la Afumati
3 5 A' 10
I
2
6 F 8 &CM. dhica" ehitil e'i
4 15 A' 15 Romulus Parfumului
11
6 29 F 21 Bacus Ferentari
111
IV
2 35 H.9 Barbu Lautaru Petru Maior
'
III 1 21 C 14 By. Reg. Elisabeta-Spl. Indep.
IV 2 36 1 7
PlAe*ului-Pu*coului
Barba Lautaru Petru Maior
IV 2 35 H 9
5 22 A 16 Cl $erban Voda By. Mara*e*ti
II
3

.1

Elle fost Gutenberg .


Cutarida azi Tinta*ulur
Popescu
.
.

Ceau*

Fd,- Ralonului 7
g.

.
.

.
.
.
.

Radulescu Ion

Cl.

Radovici Al. General .


.
.
Radovici Doctor ,
.
.
.
Raduluf [Serban Vo(15)
.
Radu dela Afumati [f. GhicaVodA)

g. goiangiu,
S.

Radite i

15

IV

Racovita Dimitrie fost Furiilor


Racovit Felicia
.
.
Racovit5 General .
.
Racovita Grant
.
.
.
Rachitel
.
Radauti fost CAI5reti
.

,
,

5 14

11

Pc. Radorin.
S.

E' 18 5. Mihai Bravu bariera Oltenitel


2 37 L 8 Alion-Flamanda
II
4 17 A' 13 MAnhtleasa Avram lancu
III 6 28 H 14 Ana Davila-Dr. Demostene
4 17 B' 13 Popa Soare $tef. Mihalileanu
11
IV
2 34 110 S. Giule*ti Ctin Grant
B 7 Ctin *1 Elena-Lacul Floreasca
I
7
3
111
5 22 B 17 By. Mara*e*ti Poterasi
III 6 29 F 17 Tudor Vladimirescu-Rahovei
II
5 14 D' 16 intre Cl Dude*ti Vitanulul

Racari
Racoasa

Ill
IV
1
11

IV
1
1

IV
III
i

2 33 G 10 Griyitei Al. I. Cuza


3 9 B' 7 din CI Lacul Teiului spre Nord
5 13 A' 16 By Mara*e*ti-Vacare*ti
2 37 K 9 Tabla Butii-Olane*t1
3 4 A 10 Tunardor Dogardor
3
5 A' 10 V. Lascar Prof. Ursu
2 32 G 11 01 Dimitrie Papadat Aristia
C 14 Spl lndepend.

Victoriei

21

11 A 14 Cavah vechi Mo*ilor

6 28 H 15 Panduri Tabara Cotroceni

III
11

www.dacoromanica.ro
34

15
6
9
17

6
6

6
5
10
16

49

I
4
14
2
16

6
6
17
10
13

-TV
14
10

9
2
8
5
3
14

6
6
5
9
8
10

.
ro. oi r7;

7 7s

'-C o E=
=

2 . E' rl.ti

NUMELE STRADEI
7 ")

in e

11..

Pta

By.
Pc.
By.
S.

By.

Al.
S.

.
,.

S.
S.
S.

Regele Carol 1
Regele Carol 1
Regele Carol 1
Regele Carol II
Regele Ferdinand

Regeneraril
Regiei (Belvedere)

.
.
.

.
.

Regina Elisabeta .
Regnault
Regulus azi Scipione

Irdefalutui (fost Gr. Caracas)


Ritoride
Roat Ion (f. Stindard)
.

Remus
Reni

Robanesti

Robescu CF (Pc Radorin)


.
1,.. _Robert de Piers fost Surorilor
S.
Rodlca ($erbarr Vodi) .
.
, Rogoz fost Vivan 1
.
.
, Roibului
S.
Roma (fost E)
.
Pas. Roman
S.

Fd.
S.

.
.
.
,
.
.

Fel.
_,

S.

,
Pa
S.

.
,
,.

.
.
.

Fd.
S.
Pas.
S.

Sdetiii
Saint Michel (Francez) .
Saita I. G. (lost Potcovari)

,
S.
S.

S.

,
,

,
,

,
,
,

,
,
,
,

",
.'

7L'Ci.E

y) E'6'1*t 3
I

C 12

INCEPE

SE TERMINA

in fata Pal. Regal Cl. victoriei

1
2 A 13 VictorieiStat. P. Protop.
III 5 22 C 18 Pc Exipozitiei
III 6 28 0 14 Pod. Sf. Elefterie Pal. Cotroceni
II 4 17 C' 12 By PacheGara de Est
II 5 13 C' 18 FoisoruluiGradinarilor
1V 2 34
1 11 BasarabSpl. lndep.
Ill 2 25 D 14 VictorieiPod Sf. Elefterie
1

Ill 6 28

F 14 din Ctin Negri


11
2 32 G 10 PO GI CreteanuCF
11
4 15 A' 14 Cfilrasilor Lucaci
11
4 14 D' 15 DristoruluiVAlcov
IV 2 34 L 10 GI PvpovitDr. Caracas
Ill 5 25 D 19 $. VillorStadion. Muncitoresc
III 5 22 A 17 Elena CuzaVerzisori
IV 2 37 K 8 GiulestiCF
5 14 D' 16 Cl DudestiPc Radorin
11
3

A 12 VLascarMaria Roseti

SalcAmilor

Salcetului (fost Elisa Nifon)


Salciilor sal T. Massaryk
.
.
Saligni Anghel

.
.
.

Salvatorului
Samuil Mico
Sanatescu Stefan Maior aviator
Sanmedru (f. xasile Lupu) .
Sanicoar (f. Sf. Voevozi)
.
SAnziana (fost lonescu Tei)
Sapientei
_
.
.
.
Sarandi Frosa
.
.
.
SArbeasci
SArbi (din)
Sarmisegetuza
Sarsaila

Ill 5 27 B 21 ios. Oltenitei spre Sud


III 5 27 C 22 . Giurgiului
Ill 6 25 E 16 ahovei-13 Sept.
IV 2 37 K 5 SovejaOrhei
III 5 27 B 22 GiurgiuluiPutu co Tei
III 6 27 E 20 Veseliei Echinoxului
Ill

.
.
.
.

.
.

5 22
1

11

11

A 17 din sf. ElenaCuza

2 A 13 Ctin NacuItalian
12 B 14 Oftuz Bouillon

A 14 By DommteiSfintilor
2 A' 12 Viitoruluisf. Siliyestru

11

Ill 5 27 C 21

din S. Giurgiului spre Est


2 A 12 Gogu CantacuzinoV. Lascar
III
21 C 14 By Reg. Elisabeta Spl Independ.
Ill 6 25 E 16 Uranus Rahovei
IV 2 35 Fi 9 Barbu Liutaru Ctin Cipit.
I 2 6 G 6 By Marasti StAlpeanu (PC M.Dom)
1

,
,

3
3
3

8 A' 6 Glucozei spre Lac Tei


9 C' 7
9 C' 8

Teiul Doamnei $erbanescu


Masina de PAine sf. Nicolae
III 1 21 C 14 Mihai voila spl Unirel
IV 2 35 F 9 By Banu Manta spre $tef. lulian
II 4 16 D' 13 Agricultori Mih 13ravu
, 1 12 A 16 spl Unirei Pdagora
A 14 sf. Gheorghe Shntilor
1
11

II

12

<
<
0
u..

.-111 5 27 A 22 Peroni--Ntrartat
.
1
3
7 B7
Sf. Ctin si ElenaPapurei
I 3 8 B 8 Barbu Vacrescu (Pc Loc. Eftine)
.
1
3 7 C 9 BonapartePta Conf. Balcanice
IV 1 31 C 13 VictorieiCampineanu
Romana
1
3 4 A 11 Pta L. CatargiuMosilor
Romana'
I
3 4 A 11 din Romani lg. Tunari
Romanescu
II 4 18 F' 9 din Heliade intre vii
.
Romanescu Aristitia
.
III 5 22 A 17 VerzisoriSulzer
Romano Pict. (inglob. co Dimin.) 11 4 17 A' 13 MAntuleasasf. Stefan
Romeo Popescu Cap. aviator
.
1
3
7
C 7 Lt. ay. BellerFloreasca
,
.
Romniceanu Nam .
.
1
3 7
B 9 DorobantilorCronicarilor
.
,,
..
_
.
11
Romulus .
4 15 A' _14 JVIAntuleasaParfumulul
Ronda
11
4 16 C' 13 Matei VoevodTepes Vodi
Rondul Bisericel
.
.
.
.
1
3 9 C' 8 Teiul DoatnneiRadulescu
.
Rondul Bisericei
.
.
.
1
3 9 C' 8 din Rondul Bis.
Rosca
Ill 1 21 D 15 din Bateriilor
Rosa Gh. Pandele mec.
.
.
Ill 5 27 C 20 Pc CFR Casa Muncei
Rosetti Baliinescu .
.
.
.
I
3 7 B 8 Cl FloreascaManu
.,
,
_Roseltt C. A. (fost Clemen(e')
1 13 12 PaL RegalL L. Caragiale
' 2 A 13 By. Reg. Carol I
Rosetti C. A.
2 A 12 I. L. CaragialeToamnei
Rosetti Maria (fost Sf. Spiridon) .
3
.
Rotari
.
.
.
.
If 4 18 E' 11 AvrigCim Armenesc
Rotasului (lost Fabr. Cutarida) . IV 2 16 I 7 TintasuluiFabr. Cutarida
Rovine
II 1 12 A 15 CauzasiSpl Unirel
Rozelor
III 6 25 E 14 IsvorSimonide
Rucar
IV 2 37 1 6 GrivitelCol. M. Ghica
Ruinelor (f. Sla Mate' Basarab) . II 4 15 A 14 Matei BasarabRomulus
.
.
.
Russo Dumitru
111#
6 27 E 21 FerentariPaunasul Codrilor
.
1
3 4 A 11 GI Lahovari Romani
Russo Alecu (fost Cirutasi)
.
.
Ruxandra Domnita
I, 3 4 A 10 V. LascarDogarilor
Sabarului (f. Gogu Zamfirescu) .
Sabina Col. Niculescu az1 Bradet.
Sabinelor
.
.
.
Sacele (fost Galilea)
Sachelarie azi Frasinetului .
.
.
Sadului (I. Ion Botezatorul)
Sagetatorului

S.

Sf.

A 15 BravilorRovine

www.dacoromanica.ro
35

9
10
13

9
10
14

4
9
9
5
10
10

4
13
14

4
15

40
17

3
6
5

o
6
6
7
14
10

2
6
10
10

6
6
9
16

6
10
10
10

7
1

10

9
1

10
16

6
6

17
16
13
1

17
16
14
10
10
10
10
16
10

9
13

4
2

3
3
6
9
5
11

14
10
10

.---.

Al

B.

Observatortil,.

111

'sr. c.

A stronon c

r+

-0
prdv

----

.,

+
+

\,.

, ., + + +

4-Belu
+

.+

If
brit 4

1---- 4
.

'

r',.I.

/,
,

s.Pic-, ,
taria'n ''''

+-

a ri a
'

0A

,
----

4,..-

c..\.

N.\\*

''

.s.
/7 4. lls
i

4140

,n3

\Alb.

/2,
C\

.. '

:-,
1. 0,-

"?-...-"-=-;- .74\ F.--;-

,i - 6 .' 16.,..

'

40,-> \-.

'1,i sc .)

,,rte

.e,

'

4v'-

r--

cz--Aest.

,4 ,

01lov
e

..3,1:,,-

..

.,

-3-100

',

1'

-----37

21
-

oi A

'"

\,

(1)

- ci.,

6
I u i-17

,,

e-azu

,,,

,v

'

ro
L.

co

.,

,
-,

'
...,

=--

--,._

, ...,,,,,,
$ ,,,, ,..
Q., c

,:-.1k
...;

.4.:

, ,,

e O'b.....,

,.....

T,
It,

,4,;....,

. C.....

-49e...,...

23

co

'-'o

s-.- o s i
_

'

Reproducerea oprit

www.dacoromanica.ro
A'

22

'

,,,,+_, ..

C...)

v.
c5r4tt

'to

IT

cu

ce

ch i sop rel]

'''''-

/`.

;---------<-:-

tir.,

i \\ ,

kt4
,'/`
\V

'

i" <,-

Stis

...
V

,' H

flP1

.,,,._,___. __

'

--071%3

AS,

iyarbu Sti-r-b-ei

.):11

Or

'ci,,} ,:.
Nea-Mu ,ut

ro

trod

t."

14
1C..1

./'

N,, V''
. ,. -

'

,..,,,

i_

'',--4.....,,ct.,- '

\
r 0.-((V
. o

-'-,- -:-.

--,

s.

ot

.. al

IV

.X/cD

".-.....,......

..-

.'

co u?',---e;

,,e4tt

' rezii

S\/

' ti* \

.c,'

o\

e d4.7./
' i ik,u/
,
.....,

a`

lp,

A \I',

c....,

6.,

7\-:,,*%?Jr,..

r,r 05..'

.%,

d'o, ...10.,

' 6','

B --a-:---P--

'

S.V..

20

-...,...

voevo dul
mihai"

a`f ' r

...,3,:,,,.),...

i
V

'-,

4,6

iTere'n Sp' o r-TN

C,

w'., '

4/

TtaArol.

'

&-

4' 4r--,

1%.:T

, --,

,rt

ti

ip

- 11111v1
t'-'' + i

'1=6

'

.. .

...,.

.1

:-------:------i'

' ,+

\'*

i ':, ,'

...:

Se ban Va, a
rg
,+

,r.'-.

,,

4.-.,..

as.

'

Xt

,+-

++
;

C'
'win,'

viicnrfiVil

'

B'

Inst. Cart. Iinirea Bra*ov

tu

"i- ci'

-c

2'

NUMELE STRAD EI

.o.
o E z---

*CZ-

"Q.

c'..

fit

ur,

'a mi

<
INCEPE

SE TERMINA

u.

ou..
.<7

,
Satmari Pictor
.
.
.
Satucu 1 azi Prof. Vasile Paun
SAtucu II azi SAtucului
.
Saul
Savopol Cpitan .
.
.
Savulescu Atanasie
.
.
Savulescu A. Arhitect .
.
Sborului
Scarlat Otulescu .
.
.
Scarlat Vamav (fost lrinel) .

S.

.
.

ScArlatescu
Scaune

Sla

Scevola Mucius
Scheiul de jos

S.

.
,

Scheiul de sus

Fd.

Scheiului

.
.
.

.
.

.
.
.

Schitu MAgureanu .
Schitu Maicelor
.
Scipione (f. Regulus)

Fd.
S.

.
Pta
S.

Ill

III

II

.
.
,

Ill
IV
IV
II
Ill
I

,
,

.
.
.
.
.
.

.
.
.

IV
Ill
IV

.
.
.
.

111

III
Ill
11

Ill
IV

II
IV

I
11

IV

16 Septembrie azi Cosmesti


Seneslav Voevod fost Caragea
.
.
.
13 Septembrie
Fd. 13 Septembrie 1 azi Uranus
Fd. 13 Septembrie II
.
.
.
S.
$erban Petrescu Locot aviator

,
Cl.

.
.
.

Serei
Serei

Dr.
S.

4 18
4 18
1
12

Secfireanu
Secerel
Segmentului
Selimberg
Semicercului
Semilunei
Senatului
Seneca
Senatului

,
,
,

2 35

11

Sebastian I, II, 111si IV


.
Sebastian
.
.
Sebastian azi Aureliu Ciurea

Al.
S.

IV

11

Schitu Darvari (fost Pace')

S.
By.
S.

.
.
.

III
IV
11

III

111

.
.

III

Sergent
Doctor. .
Sergent Culea Nicolae CI. Lungu

Sergent Nita Ion (f. Lupeasca NottA)

Sergent Nastase Pamfil


.
.
1
Sergent Chiriac Ion (f. Heliade) . 11
.
Sergent Mihail Constantin .
III
, Sergent Flor .
.
.
Ill
.
.
Sergent Musat (f. Mircea Eustatiu) III
. Sergent Stan Florea
.
.
.
1
, Sergent TurturicA (f.Teclu Nicolae) III
, Serghlescu Marin . . .
I
Sergiu Doctor (fost Dulgheri)
.
III
. Sergiu Doctor (azi cota 100)
.
III
"
Servitutii azi Serg. TurturicA
.
III
.
.
.
.
.
. Sevastopol
IV
Al. Sevastopol
.
IV
.
.
.
S.
Sever Axente (f. CAmpul Stiefler)
Ill
Pta Sf. Anton (de Flori)
11
.
.
Apostoli
Arhangheli

S.

.
.

Constantin si Elena
, Constantin
.
Dumitru
Dumitru
Dumitru

S.

.
.

.
.

.
.
,
.
.

III
I

IV

III
I
1

Elefterie Nou azi Col. Lalescu


Ecaterina .
.
.
.
.
Gheorghe azi Roma
.
.
Gheorghe Tei .
Gheorghe Nou
.
.

pta
S.

Hie Rahovei
- Ion Mosi ,
Ion Nou .
lonica
.

.
.
.
.

Maria azi DI Tudor

Pta
S.

.
.

.
.

Elefterie.

Fd.

A.
$

.
.
.

.
.

Maria
Mina .

III
11

Ill
it
I
II

.
.

11

IV
I
IV

III
1

.
.

.
.

11

6 25 D 16 LazureanuJustitiei
2 32 0 10 Pta CreteanuCF
6 29 G 17 din Sebastian spre S. Vest
6 29 G 17 Drumul SereiRahovei
6 29 G 17 din Sebastian spre N. Est (Hontig)
4 18
E' 9 Al. ProtopopescuNiculescu Ritz
5 23 A' 20 VicArestiMArtisor
1
31 D 13 Eroului-11 Februarie
1
11 B 14 Sfintilorsf. Gheorghe
2 33 E 11 Grivitei lg. C. II Arm.
3
2 A 13 ArmeneasciLatinA
5 22 B 17 $erban VodAPoterasi
6 25 D 16 CazArmeiLazureanu
1
21 C 15 Victoriei la Dambovita
2 39 L 7 . GiulestiCF peste barieri
4 18 D' 9
. ColentineiIpsilante
6 25 F 16 ranusbariera Domnesti
6 25 E 15 din Uranus la Caz. Cuza
6 25 E 16 din 13 Sept. in fata Caz. Cuza

III

11

F' 1 2

A 15 GI H. NasturelCluc. Udricani
5 23 B 19 Cl $erban VoditNicopoli
5 27 D 20 PieptanariVeseliei
4 16 E' 13 Mih. BravuPcl Cilrasilor
4 11 A 14 Teodor StefnescuManhileasa
5 27 C 20 PieptAnariC. MAnescu
2 34 110 By A CFR$os. Crangasi
2 35 F9 By BasarabBv Banu Manta
1
11 A 13 By DomnitelTeiului
6 25 D 16 LazureauuMinotaurului
3 8 B' 8 Maica Domnuluisf. Nicolae
3 8 B' 8 Scheiul de jos spre N. V.
3 8 B' 8 din Scheiul de jos
3 2 A 12 Maria RosetiG1 Lahovari
31 D 13 spl. Indep.--Stirbei Vora

Ill
Ill

F9 BY Banu MantaPictor Hentia


E' 12 Pantelimonlancului

7
2

6 28

C 7 In NI Princ. Carol
A 12 Robert de Flers Popa Rusu
1 16 TabAra Cotr.-13 Sept.

6 28 G 15 Dr. Dras spre Est


4 18 F' 11 BaiculuiFantanica
6 29 H 15 Drumul SereiSebastian
3 4 A 10 TunarilorGhiocei
4 18 D' 10 $. Pantelimon By. Gard de Est
2 34 112 Economu Cezarescu Macovei
6 29 E 19 S. TeleormanS. Musat
6 28 E 19 Serg BlejanDoina
3 4 B 10 $. $tefan cel mare spre Sud
6 29 F 20 MAgureleFerentari
3 2 A 12 V. LascarPopa Rusu
2 33 E 10 BuzestiDr. Felix
2 33 E 10 Dr. FelixChisinAu
6 29 F 20 MagureleFerentari
2 33 E 10 BuzestiVictoriei

2 33 E 10 din Sevastopol
6 29 F 17 Popa BalintStan Tabari
12 B 15 la incrucis. St. Carol cu CI Mosilor
21
C 15 IsvorBy Maria
3 8 B' 8 Sf. TreimeScheiul de Jos
3 7 C 7 Lt. ay. BellerFloreasca
SI
E 13 Schitu MagureanuPlevnei
21 B 14 PosteiSmardan
1
1

3
3

C' 9 Masina de paine$. Colentina

9 C' 9 din sf. Dumitru

6 28
4 31
5 21

F 14 Podul sf. ElefterieCarol Davila

Plemei
F 13
B 16 ProfesorilorAibescu VocIA

5
11
11

10
14
16
11

10
16

4
5
10
13

6
6

6
10

9
13

5
13
13
13

7
17

9
10

5
10
14
13

I
7
13
13

13
2
10
12
9
7

8
6

7
8
13
13

6
16
10

5
5
16

5
5
13
10

9
6
2
9
10

6
6
9
9
14

10
11 B 14 By lonel C. Bratianu Lipscani
6
9 B' 8 Ingineruluisf. Nicolae
3
1
11
A 14 By lonel C. BratianuCavafii vechi 10
10
1 21
B 15 din CI Rahovei spre Sud Est
6
3 5 11' 10 FainarilorMorilor
10
1
72 A 15 PatriaNegru Vodit
9
1
31
C 13 BrezoianuVictoriei
6
3 5 A' 11 ToamneiRomanA
4
2 36 H 8 Barbu LAutaruDanciulescu
10
A 14 CalarasilorStelea
11
1

www.dacoromanica.ro
36

E 2 2' g-.1,.,

NUMELE STRADEI

..-!=
..., E

oQ
o
tn

T.,
4..

S.
S.

Sf. Nmeta (f. S. Vineri)


.
Nicolae Jignita
.
.
Nicolae $elari .
.
.
.
* Petre (fost Plesoianu Tei)
Sla . Spiridon .
S.
Spiridon Tel azi Cuparulul
Pta
itefan

S.

Fd.
S.

.
.

.
*

.
.

ll

.
.
.

tefan

Vineri (Tei) azi Sf. Niceta

Voevozi
Sfntilor

S.

.
.

Fd.
S.

S.

Sibiceanu Costache
Sibiu

Simu Anastase fost Mitr. $aguna


Simonide (fost Corbului)
.
.
$ipotul FAntAnelor

Sion V. Doator

Sirenela

Sliniceanu N. Inginer
Slatineanu
Smarandache
Smardan .
.

S.

.
.

M.
S.

.
,
,
.
,
,

,
,
,

.
,

Spl.
S.

S.
S.

S.

Smeului

..,

8 B' 8 sf Treime PArgorilor


12 A 15 Vaciresti sf. Ion Nou
11 B 14 Lipscani Doamnei

8 A' 8 Cl Lacul Teiului Princ. Nicolae

A 12

Maria RosetiTh. Masaryk

B' 8 Maim DotunuluiConwarei

4 17 A' 14 St sf $tefan$tefan Mihaileanu


4 17 A' 13 CalarasilorF1 Pache Prot.
4 17 A' 14 lg. Cl Calfirasdpr
I
3 8 B' 8 TurnatorilorComoarei
9 C' 8 Serbanescusf. Gheorghe Tei
I
3
II 1 11 A' 14 MorilorVadresti
1
3 8 B' 8 sf. Treime PArgorilor
D 11 GriviteiBarbu Catargiu
1V 2 33

6
10
10

6
10

6
10
10
10

6
10

6
5

10
A 14 By lonel C. BratianuMosilor
2
IV 2 36 (3 8 CaralmanIng. Zablowski
IV 2 37 K 6 GriviteiCol. M. Ghica
1
1V
2 37 K 6 din st. Sibiu
IV 2 39 M 9 St. CrAngasi peste bailed(
4
III 1 21 D 14 By Reg. ElisabetaGutenberg
9
7
11
4 18 E' 8 S. ColentinaPredeal
3 2 A' 12 ArmeneascaG. D. Palade
10
II 4 18 D'9 01 LarnbruPopa lancu
7
14
5 13 B' 17 Vlad DraculBrAnduselor
II
11
5 13 B' 17 din Vlaicu Voda
14
17
II
5 23 B' 21 Mar(isor spre N. Est [Vaciresti)
III
5 13 B' 17 Al. Moruzi VoevodLColPapazoglu 14
II 5 27 C 21 $. Giurgiului $os. Oltenitet
16
Ill 5 22 B 18 Pc Ludovic [$erban Voda)
14
10
3 1 B 12 By Tache lonescuN. Golescu
Ill 6 25 D 14 IsyorSpl. Independ.
9
12 A 15 sf. VineriChm. Udricani
II
10
II
4 /8 D' 8 5. GherasepArsul Colentina
7
IV 1 31 C 13 CAmpineanu Cismigiu
9
1

11

Sofla

.
.

IV
D
1

.
.
,

.
.

Stapescu Delari
,
.
Stanescu Irina
.
.
Stanislas Clhoski Prof.f.Fd.Craciun

C.12 $tirbei Voda _Camoineanu

6 25 E 16 UranusSabinelor
2 36 I 8 GriviteiBratocea
4 16 E' 14 Pcul CalarasilorS. Mihai Bravu
C 10 I. 0 DucaDorobantilor
3 3
6 28 R 16 SebastianDr. Serei
1
21 B 14 Doamnei spl Unirei
3 5 B' 10 FainarilorCampului

12 B 14 Carol Oituz
2 31 E 13 din Vasile Parvan
4 16 E' 13 Arh. Harjeu pc Calarassl
3 7 D 8 pta Conf hal lni e A (Mergliel
1

9
13
4
11

5
12
10
O

10
9
11

A' 16 spl Unirei Vacaresti


B' 15 Vulturilor Trinitatel
III 5 27 C 21 $. Giurgiului spre Est
III 5 27 C 21 ,
.
.
1
2
6
06
Col. Mih. Ghica Zorileanu
5 13

11

2 31

5 27 A 22 L'ilm. Serban V da dm 5. Oltenljef 17


5 23 A' a din Sos. Oltemtei spre Sud
17
6 28 G 15 Panduri Dr. Dras
9
I
3 2 A'42 Armeneasca Popa Petre
10
IV 2 34 K 9 $. CrangasiPorumbacu
4
IV 2 34 1 9
S. Giulesti CrAngasi
4
IV 2 37 K 5 Mircesti Grivita Penteleu
1
1
12 B 15 Carol Banul Maracme
10
3 2 A' 12 By Reg. Carol 1 Popa Petre
I
10
Ill 6 26 E 11 $ ViilorCF (la sud)
13
1
2 A 13 By Reg Carol I Robert de Hers 10
Ill 5 23 A' 22 $. OlteniteiMirtisor
17
IV 6 34 I 12 spl lndep. Grozayoti
8
IV
2 34 L 9 din st Flamnda spre Sud Est
4
IV
2 31 D 12 Stirbei VodaG1 Berthelot
9
Ill 5 26 C 19 Cutitu de ArgintSos. Vidor
13
Ill 5 24 C' 21 Vacaresti spre Est
17
2 32 D 14 Pod. Senatului Ciurel
IV
9
11
5 13 A 15 Pod. Senatului bariera Oltenitel
14
Ill
Ill
Ill

11

i D Crishche (fost A)

III
I
11

talpeanit G. Locot. aviator


.
Stamate Costache .
.
.
Stan Florea Sergent
.
,
Stan Poetas, GI (fost Gandacilor) .

Star'Tabara

11

Solomon I. General
.
.
.
Solon azi inglob. la S. Silivestru
Soroca (fost C-tin Mina
.
.
.
Soyata fost Petre Ciobanu
Sovemi fost Principesa Elena
Spaniola
'
Spatarului
.
,
Spatarul Preda
.
.
.
.
,
Sperantei
.
.
Spirache Oprescu .
Spiroiu azi Lt. Bomeanu
.
,
.
.
Spiroiu Vasile
opsru fiaret fost Diaconeselor .
Spiru Gheorghiu lost Strugurari .
.
Splaml Unirea
Splaiului
Spoltordor
tas ovict D. (lost 13)

Ill
IV
Ill

Sofia

Spiterului
Splaiul Independentei

IV

Soarelui
Socec
Socolescu I. Arhitect

Stascovi

U.

' a

Smaia
Siret

3
3

73
o

Sionimp,a

,S.

es

INCEPE SE TERMINA

Sihastria (f. Miiici .Radulescu)


Silfidelor
Silistra
.
Siliyestru
Silvia
Simbolulul azi Vlaicu Vodi
Simbolului
$imigiu Ion
Siminocului
Simion
Simion Brnutiu

II

Fd. Sibiu.
S.

-,

s4.,-,..,
Ei
o

. 11

Treime
.

='"c")
Q sm.

"" ."6

lean

Vasile
Vineri

0....:

15

5 23 B' 20 Vicaresti Secerei


3 4 A 10 S. Stefan eel mare spre Sud
11
4 16
' 13 Matei VoevodOrzari
Ill 6 29 F 17 din Rahoyei sore N. Vest(A. Sever)
llt 6 29 E 19 Doina serg. Horca Blemn
III
I

111
I

6 29

E 20 Ferentart PAunasul Codrilor


C 10 Romana Slatineanu

www.dacoromanica.ro
37

14
10
16
16

17

6
10
13
13
16

S
&I .3.= D.
t- c o E=
=
0- = 0 S 0

.a. 7,1

NUMELE STRADEI

-5

-'

.
es

INCEPE SE TERMINA

or,

u.
Pc'

StAtescu

StAtescu Engeniu (fost Oloriei)


Stavrapoleos
Stejarului

S.

,
S.

Stelea

Stelian Toma
Sterian Gh. Arhitect

S.

S.

*
.

FU.
S.

,
Fd.

.
.

.roescu V
SftdulttiStupinel
Sturului

,
Al.
S.

6 26 D 18 din os. Viilor spre N E


1
1 B 13 BY I. BritianuVasile Conta
I 21 B 14 VictorielSmArdan
4 14 E' 16 pc1 Mih. Bravu lg. cim. Isy. Nou
1
11 A 14 By Domniteisf. Vineri
2 6 E 8 $os. KisselefA. Cogilniceanu

4 16 E' 13 Arh. Harjeupc Cilirasilor

IV 2 39 L 9 lg. s. CrAngasi
111
5 27 B 22 din Stoian Militant
II I 12 A 15 Birkiei (Ig. Mimulari)

Sturza D. A. (fost Mercur) .

.
.
.
.

Shtrza Petre,_

.
.

Sub.-Lt. Aurel P. Botea


Sub.-Lt. Borneanu fost Spirolft
Sub.-Lt. Ecat. Teodoroiu f. Tuns.
Sub.-Lt. Moga Alex. (f. Scurti) .
Sub -Lt. aviator luliu Tetrat
.
Sub Tel
.
.
.
.

Sultanica

Sulzer (fost Tbicari)

I
I
III

3
2

7 C 9 BrazilleiMadrid
6 F 7 S. S. AurelianClucerului

5 27 C 22 MostisteiPaisului
4 17B' 12 b_y FerdinandHorei
111 ' 5 22T11Tdin s. Senahtlui spre Sud
11
4 17 B' 13 ZefiruluiTraian
IV 2 34 L 10 Ciurelamp, Caracas
3 I B 12 N. GolescuDionisie
4 16 H' 12 Bijenarul. Petrescu [pc lancultd)
11

Sutastdui (fost Ana Cntarida)

Suraia

11

IV
IV

II

I
1

14 D' 16 Dristorolui spre Popa Farcas


2 34 112 spl indep.Econ. Cezkescu
2 33 E 11 SemicerculuiBasarabia
4 15 B' 14 LucaciGhenadie Petrescu
4

3
3

7C7

9 C' 8

IV 2 32

pc1 Princ. Carol


SerbnescuSAnziene

F 12 din s. Bucovina

Al.

$aguna Mitrop. (fost Egalititei)


Scoala Ciocanu
Scoalei de AgriculturA
.

Scoala Floreasca

.
.
S.
S.

Cl.
S.

Fd.
S.

Scoalei azi Clibucetului


Scoalelor azi Tomis

.
.
.

.
.
.

Selari
,
.
.
.
.
Selimberg
.
.
.
.
Sepcari
.
.
.
.
.
Serban Oh.
.
.
.
.
.
Serban Nicolae
.
Serban Petrescu Locot. aviator
Serban Vocli .
.
.
.
.
Serbanescu (Tei)
.
.
.
.
Serbanescu (Tei)
.
.
.
Sezatoarei
.
.
.
.
.
.
Sincai
.
Sipotul FAntAnelor .
.
.
.
Soltuzului
.
.
.

Sontu Maior

Stafetei
Stefan Hepites
,

$os.
S.

.
.

.
.
.

.
.

2 37 L 9 AlionFliminda
2 36 I 7 PuscasuluiRotasulul
Ill 6 26 C 17 by ManaNifon
III 6 26 C 17 din Col. Costescu spre N E
I 3 5 A' 11 RomaniO Palade
IV
IV

.
,

IV
II

11

5
2

14

C' 16

F5

Radorirr

os. Kiseleffby Mini sti

B 12 N. FilipescuPraporgescu
DorobantilorComescu
K 5 GriviteiPentel at.

7C8

2 37

.
.
.
.

HI

5
4

5
2
16

19
14
10

4
10
11

15

8
5
10

2
6

14

4
1

13
13

13
14

2
10

5
1

.
.

5 23 C' 21 din Vacaresti spre Est [Zarzavag.) 17

III 5 23 A 12 Serban VodiMantt Cavan


IV 1 31 C 13 CAmpineanuCismigin
1
3 8 B' 9 Maica DomnuluiJudetului
11

III
I
I

6E7

MunteannMaresal Presan
4 15 C' 14 din pc Ganovicil
5 26 C 19 Cutitul de argints. Viilor
2
3
3

5 A' 10 Cl Dorobantilor$. Colentina

IV

8 A' 6 Glucozei spre Lacul Tei


6. 29 F 17 RahovelCF Filaret
2 35 F 9 Frosa SarandiVlidoiann

.
.
.

.
,

.
.

IV

lulian (f. Nicu lui Florea)


MihAlleanu (fost Linistei

17

5 14 F' 17 DuclestiRficari
15
1
12 B 14 Lipscanispl Unirel
10
1
11 B 14 Sfintilorsf. Gheorghe
10
11
10
1
12 B 14 Francl BoulionCarol
11
3
I 3 9 B' 7 CI Lacul TeiuluiPrinc. Nicolae
1
IV 2 37 IC 7 $. GiulestiCF
2
3 7 C 7 Pc Princ. Carol
5 22 B 17 spl Unireicom.SerbanVocli(Belu) 14
11
I 3 9 C'8 Masina de piline C1 Larva Teitdul 6
6
I
3 9 C' 8 din s,_Serbanescu spre SAnziana

.
.
.

11

cel Mare
.
.
.
cel Mare(TepaziAmidonului
Dinu
.
.
.
.
.

Negulescu
. Stoica .
Tudor .
Stefitnescu Asan

III 6 26 C 16 11InnieLiberttif

4
17
10
13

14

6 34 M 11 Ciurel spre militari


5 22 A' 17 LAniriefspl Unirea

II
I

.
.

5
11

Ill

10
10
15
10

16
10
16

S. scoalei
S.

13

III 5 27 D 21 PieptiinariFratil Britulescu


11
4 17 C' 14 in pcul Ludovic (Cilitras1)
III 6 27 E 21 FerentariBacus
IV

Suter
Suter
Suvenir

6 25 F 16 SabinelorEpicol
6 25 E 14 pi Indep.Isvor
III 5 27 B 22
Olteniteisos. Giurgiului
IV
.rivitaBarbu Liutaru
G9
IV 2 36 H 9 GriviteiDAnciulescu (lg. dm. sf.V.)
1V

11

Suceava (fost Belizarie)


.
S.
Suhaia (f. L. Mihalovici)
.
Intr. Sulfinei
.
.
.
S.
Sulitel (fost Popa Stefan II) .

.
,

III
I
III
II
II
I
II

. ,. Ill

Stockholm fost L.
.
Stolniculni
Streiului (f. El. Teodorescu)

Stelie Vidroiu
.
.
.
.
Stejerisului (f. Inginer Dimitrievici)
Sticlari
Stoian si Barbu
Staicovici Doctot )f. M. Coalnic.)
Stoian Militaru
.
.
.
.
Stoica Ludescu (f. parte Igna(iu) .
Stoica Stefan

e
*

Ill

II
I

4 17 B' 13 Sf, Stefanby Pache


7
C 8 Dorobantilor Manu
2 36 H 9 GriviteiDfinciulescu [Ig, c, sf, V.]
3
3

7
9

C 8 CI Dorobantilor--Manu

B'9 Riclulescu ALizeanu

www.dacoromanica.ro
38

14

9
6

2
10
13

6
3
13

5
10

5
4

5
6

-a'

-.. 2 8

tgoo
E

NUMELE STRADEI

71)

13.

4.:
C.,

V)

S.

Stefinescu Tei

StefAnescu Teodor
.
Stefnescu Petre CItpitan

$tefanache Popescu

Stifler

gt--,-.

O 42.
...

.-.,
O.-

ct

INCEPE - SE TERMINA

III

5 22 A 17 Bucurp1. Unirel

II
II

III

u.

12

IV

$tirbei Vodi

ST

..,

9 C' 8 Sf. NicolaeMasina de pline


A 14 BY DomniteiCulmea Veche
5 13 A' 16 DobroteasaLt.-Col. Papazoglu
3 7 C 7 Lt. ay. BellerAv. $erb. Petrescu
6 26 F 17 din C. Rahovei spre Vest
2 31 E 12 VictoriaiSpl. Independentei

.
.

.. ",
7 e ..t '''

4 11

6
10
14

2
3
9

T
S.

B.y.

S.

Tiibicarilor
.
.
.
Tabla Butii
Tabirit Stan
Taita (f. V. Dumitrescu II)
Taberei
.
.
Tache Ionescu

nerei

Tn5sescu
2
TArgul de Oita

.
.
.

.
.
.

.
.

Fd. TArlei
.
.
.
S. TAmaya
.
.
.
Taut Logoffitul
.
.
.
Ntcolae
, Teclu
Teilor
Telita (f. V. Dumitrescu I) .
Teisului (f. Colorian)
.
.
, Teiul Doamnei
Fd. Teleormanul (f. Fd. Ferentari)
S. Temisana (fost Cprioarei) .

.
.

IV

Ill
Ill
Ill
1

111
1

11
1

IV
II
Ill

,
.
.

4 17 B' 12 MosilorTraian
10
3 9 C' 8 din $erb5nescu spre Est
6
2 37 I 5 $. Col M. GhicaPenteleu
1
5 13 B' 16 Apele MineraleAl. Moruzi Voevod 14
5 22 B 17 din C. $erban Vora. spre Vest
14

10
11
A 14 SfintilorBv. Regele Carol I
6 29 F 19 Rahovei Migurele
13
17
5 2'/ A 22 $. OlteniteiNucului spre Sud
6
I
3 9 C! 8 Ct1 LambruCl. Legg Telulut
111
. 29
13
E 19 din Ferentan spre Est
IV 2 31
E 12 Luigi CazavilanTransilvania
9
2 31 D 12 01 AnghelescuG1 Berthelot
9
1
2 6 E 9 din Peelarea Mosar -By. M. ()him 5
III 5 27 D 20 PieptnariBaiulescu (C. M. CFR) 16
11
4 14 D' 15 DudestiCalarasilor
11
II
4 11 A 14 By. DomniteiCulmea Veche
10
III 5 27 C 22 MostisteiPaisului
16
II 4 1' C' 15 Mitr.GhenadiePetrescuTSperantia 10
111 6 28 F 14
9
Carol DavilaDr. Pasteur
III 6 28 H 14 Ana DavilaGI Dr. Demostene
8
11
5 14 C' 17 Pc. RadorinCorbescu-Robescu
14
IV 2 33 E 11 SemicerculuiBasarabiei
5
11
4 6 E' 12 5. lanculuiVatra Luminoasi
11
IV 2 35 G 9 Banul MantaC. Maiorescu
5
D
4 18 D' 9 $. GheraseLitoyoi Voeyod
7
I 3 2 A 12 SerghiescuArcului
10
1
3 7 C 7 Pc. Principele Carol
2
I 3 7 C7 ,
2
1
2 1 A 12 Gogu CntacuzimoV. Lank.
10
Ill
21 C 15 din Bateriilor
9
IV 2 35 G 9 Grivitei sore Est
5
1
3 7 D 9 ParisEliza Filipescu
5
11
4 17 B' 13 Traian Popa Nan
10
Ill 6 26 D 16 RahoveiBv. Maria
13
11
4 17 ' 11 Ion maiorescuVaselor
6
3
1
5 A' II AurelianViitorului
6
111
6 29 F 18 Rohovei spre Nord-Est
13
I 3 3 D 11 din Victonei (vis-A-vis Min. Id.)
5
I 2 6 E 8 $. KisselefAv. Protopopescu
5
1
2
6 I5
Col. M. GhicaBy. 1. F. F.
1
IV 2 33 E 10 din By. Basarab lg. Pta Victoriei
5
6 23 F 15 Dr. BabesDr. Lister
III
9
III
6 29 G 14 Carol DayilaDr. Calenderu
9
1
3
8 A 9 $ Stefan cel MareC1 Lac. Teitilui 6
5
14
F'
17
DudestiR5cari
11
15
II 4 16 E' 12 1. BajenantI. Petrescu($.1ancului) 11
Ill 6 21 F 21 ArmistitiuluiFerentari
16
IV 2 34 112 Spl. IndependenteiMacovel
IV 2 37 L 7 S. GiulestiCFY
II
4 17 B' 14 DudestiMosilor
10
11
5 13 A' 17 din Nerva Traian
14
11
5 13 A' 17 VacrestiDudesti
14
IV 2 31 E 12 BerzeiTheodor Aman
9
IV 2 31 D 12 din Transilvania -Temisiana
9
Ill 5 23 A 19 Elena CuzaRampa de Gunoale
14
Ill 5 27 C 21 to ihaloviciIuliand
16
I 3 7 C 7 Sf.Ctin si ElenaPapurei
2
4 15 C' 14 Cfilarasilor Ghenadie Petrescu
10
IV 2 36 II 7 Mihai VIteazuCol. M. Ghica
I
11

.
.

Ill
Ill

Teodor Aman. IV

,
Intr. Teodor Codrescu ,
, . .
S. Teodor Dragu
.
Cl. Teodor D. Sperantia (f. Ralonului)
S. Teodor $tefnescu(f.Culmeallou)

Teodorescu Elena azi Streiului .


*
*
*

Teodorescu G. Dem. (f. Pandurilor)


.
.
Teodorescu Florea Dr.
.
.
Teodori General Medic
.
Teodorini Elena (Pc Radorin)
Teodoroiu Ecaterina S-It. (f.Tuns.)
Teodosie
Logofhil'
Teodosie Rudeanu
(f. Elefterescu)
Teofil
Termopile

'

Fd.
S.

Fd.

Tetrat luliu Sub-Lt. aviator


,
Texier Jean Adjutant ,
Thomas Masaryk (3 (f. Salciilor)

Tigrului
TitnoteiCipariu(f.GhitaDumItrescu)
Tirana
Timpului
,
,
,
.
.
.
.
Tismana (fost Velicu) ,
,
Titu Maiorescu (fost MasineD

/
/
Toamnei7
Tocilescu Grigore
,, ,
'

Tomescu Toma Doctor


S. Toma Stellan
,
Tarian Vasile fost A
a
,
Tighina ,
Tomescu Nicola& Doctor
,
Toma Ionescu Doctor
,
,
,
Al. Tonola
,
,
,
S. Tomis (fost Scoalelor)
, Toneanu V. (Pc. lancului)
S. Topologului (f. Radu Craloyeanu)
Topor Ion glut. (f. Merisanu N.)
.
Topraisar (fost Balariei)
.
, Traian
,
Intr. Traian Dumitrescu
Al.

Traian Nervaj

Transilvania (fost Paunilor) .


,
j ,
Al. Transilvania
.
.
S.
Travers5 si Fd. Traversa
Treinatatei fost Fd. Gripesctt
S. Trestle' (fost lonitil Florea) ,

S. Trifolului, 11
S.

TrotusuluI (f. A Lo'culnie Efiine)

14

4
2 37 K 9 C. CrAngasiC1 Giulesti
13
6 29 F 17 RahoveiAx. Sever
13
6 29 F 19 RahoveiMgurele
6 28 115 Tabfira CotroceniDr. Serei
8
3 1 B12 By. I. C. BrAtianuPta L. Catargiu 10
5 23 A' 18 VficfirestiSpl. Unirei
14
3 9 B' 8 Cl Lacul TetuittiBy. Ghica
6

www.dacoromanica.ro
39

TT UV
711
I.L.

S.

-a
F2 0

E:t.-

uE

,?. cl.

2 = a.

NUMELE STRADEI

c ii 8

Trinitatii
Trofeelor
Tudor $tefan ,
,
Tudor Vladimirescu azi Doaga .
Tudor Vladimirescu f. $ Doamnei

II
III

su g-4,.
.0 5 '0. 3
17;

= e)

es

INCEPE - SE TERMINA

4 15 B' 15 TraianDudesti
5 22 B 16 By. MirisestiLeon Vodli.

DorobantilorManu
CF Atelier* (dincolo de bailed)
IV
Ill 6 29 F 16 Rahovel-13 Sept.
Pta Tndor Vladimirescu
,
I 3 5 A' 11 RomaniPrecupetiiVechi (la inters.)
S. Teodoru L D. Inginer ,
Ill 6 26 D17 $os. Viilor spre Est
Tudorache Hagi
I
2 6 E 6 Maresal PresanLacul Heristriu
,
.
a Tufisului (fost Constan(a)
C 22 Sos. Giurgiului
,
,
. Tugomir Voeyod (I. Munteanu III) IllII 54 27
18 D' 9 By, 01 LambruIpsilante
*
Tunarilor
I
3 4 A 10 RomanaS. Stefan cel Mare
,
,
111
5 22 A 17 Cuza VodaElena Cuza
l
1
.
Turda (fost Georgescu 11) :
IV 2 35 G 8 GriyitelCol. M. Ghica
, Turntorilor
.
I
3 8 A' 8 Soltuzuluispre Nord
M. Turnescu Doctor (fost Duzilor) . IV 2 32 G 13 By. Palat. CotroceniBv.R.Carol 11
S. Turnu Rosu (f. Mitrus Liptaru) . IV 2 34 L 10 5. CrangasiCiurel
Turtucaia
II 4 18 E' 8 $. ColentinaPredea1
Turturelelor
,
4 15 C' 15 Mitr Ghenadie Petr.Trinittei
11
R
Turturica Sergent (fost Teclu N.) III 6 29 F 20 MrigureleFerentari
, Tutunari ,
,
Ill 6 29 F 18
j I
, Topologului (fost Radia (raioyanu) Ill 6 27 P 19 FerentariBacus
TunuluiP

3 7
2 39

C8
L7

I,

.613

I.L.

10
14

5
I
13

6
13

2
16

7
6
14

5
6

9
4
7
10
16
16
16

T
S.

The

Fd. Tarandor
S. Taranu Ion
Taranu M.
,
Tarusanu Pandele Inginer
Tepes Voda
.,
Fd. Tepes Vora I azi Ciobanasuluf

Tepe S Vocla !titre yil

Tintasului (f. Radu Cu(arida)


Tichindeal (f. Niculae Anghel)
Tone Nicolae azi Varnita
,
Tone Chita azi Diochetf

S.

Urdireanu I. (fost Catuneanu)

S'.

U
,

6 29 H 18 $os. din yilMos. Mun


3 4 A 11 din Aurel VIalcu
6 25 D 16 EcouluiSalyatorulul
III 6 29 H 18 BroscarieiCarnp. Sebastian
IV 2 33 F 10 GriviteiPetru Poni
11
4 16 C' 13 Hala TraianMihai Bravu
11
4 16 D' 14 din Tepes Voda spre Sud
II
4 16 G' 13 Carayu lonVatra Luminoasi
IV 2 36 I 7
PlaesuluiPuscasului
Ill 5 27 C 21 PieptanariGripescu
IV 2 37 K 8 $. GiulestiCF
IV 2 37 K 8
Ill
1

III
,

,
,
.
,

12

6
13
12

5
10
11
11
1

16

4
4

Ulmetului'
Udrea azi Banul Udrea

,
Spl. Um ea
,
Pta Uwe ( ost Plata Teatrulul)

,
,
.

,
Pta Ulmer 1 ajo
S. Uranus
,
, Ureche V A.
, Ursu Ion Prof. (fost Maidanului)
Urleanu Barbu

Urseanu Amiral

III

6 28 G 16 PanduriGara Dealul Spirei

13

Ill 5 27 C 21 S. Giurgiului spre Est


16
11
5 13 C' 18 LaboratortiluiGradinarilor
14
5 13 A 15 Pod. Senatului bariera Oltenitel
10
II
C 13 Victoriei in fata Teatrului National 9
I
21
B
13
Ill
in faja Unlyersitatii
10
III 6 25 D 15 Mihai VodaRahoyei
9
III 6 25 E 14 favorB. P. Haidau
9
3 5 A' 10 Vasile LascarViitorului
I
6
III 6 28 H 15 Panduri spre CF
8
3 3 C 10 Victor Emanuel 111By. L. Catargiu 5
I
1

V
$tefan cel MarePrinc. Nicolae
5
B 16 Bibescu VodaPta Concordia
14
5 13 A' 16 By. MariaLemaitre
11
14
Cl.
II
,
4 14 D' 15 Theodor SperantiaNegoiul
11
S. Valcoy
10
, Valeriu Braniste Dr. (fost Eptirilor) II 4 15 B' 15 TraianMitr. Ghenadie Petrescu
,
IV
2
31
C
13
Valter Mracineanu
9
BrezoianuCismigiu
C 13 gura Cismigiu in fata M Ap.Nation. 9
, IV 2 31
Pia Valter Mfiracineanu
III 1 21 C 15 BateriilorPod. Senatului
S. Vantori
9
,
1
21 C 15 din Vanatori spre Nord
111
9
Fd. Vanatori
'
,
I 3 7 B 8 Dorobantilor Comescu
6
S. Varful cu Dor (fost Rublasu)
1V
2 34 110 Ny. Regiei$. Crangasi
, Varnay Scarlat
4
Varnale Doctor (fost Tudor Mitu)
2 33 E 10 PO1i7UBv. Al 1, Cuza
5
2 37 K 8 5. GiulestiCF
, Varnita (f2st Nicolae Tone)
4
3 7 C 9 ParisLondra
,
Varsovia ,
5
Wirtejeanu Artur Maior f.Rasboeni IV 2 35 F 9 By. BasarabC-tinache Caracas
5
S.

Viicarescu Barbu
Vacarescu Enachiti
Vicaresti

III

5 21

A8

Fd.
S.

Vaselor
Vasilache

11

Vasile A Ureche
Vasile Alexandri

11

Vasile Boerescu (f. Pensionatului)


Vasile Carlova (f. Rosetti Staicut

4 17 C' 11 MosilorAyrig

4 18 F' 9 din Heliade intre vii spre Est


6 25

6
7

E 14 B. P. HajcluIsyor
9
Grig. AlexandrescuPoverriel
'5
I
B13 By. Reg.Carol IGogu Cantacuzino 10
1
5 13 B'' 16 Al Moruzi VoeyotlAnastase Pann 14
11

Ill
1

3 C 10

www.dacoromanica.ro
40

V
--'B.

22

NUMELE STRADEI

1 e, g
(I)

Ii.

S. Vasile Chiaburu
III
Fd. Vasile Chiaburu
III
S. Vasile Conta (fost Minervei)
,
I
Fd. Vasile Dumitrescu I azi Telita
Ill
S. Vasile Paun profesor [f. Sfitucu I)
II
,,

2a Washington George
S.

Fd.

S.

.,
,
,
,

,
,
S.

g.

,
,

S.

Washington George,

Vasile Dumitrescu 11 ad Taita

'
!

Vasile Durnttrescu Ill azi Dunavatul

Vasile Enahe .
.
.
.
'V asile Gherghel
,
Vasile Lascar (fost Teilo'r)
Vastle Lucaci Parintele
.
Vasile Lupu
Vasile Lupu (Tei) azi Sanmedru

,
.
.

Vasile Malaeru .. .
Vastle Moangli (Polig. d e tragere)
.

Cl.

S.

$os.
S.

- e:.2.," oc,'E.
cj .-- ,_1

ott

INCEPE - SE TERMINA

6 29 H 18 S. Cimpu Sebastian C. Sebastian 12


6 29 H 18 din V Chiaburu
12
I B 12 N. FilipescuC. A. Rosetti
10
6 29 F 19 RahoveiM6gurele
13
4 18 E' 12 Pantellmon$. lancului
11
1

3
3

7
7
6 29

Ill
111

Ill
Ill

5 26 D 19 Cutitu de argint$. Viilor

5 22 A' 18 la calm' S, Lnriei


2 35 F 9 din S. Constantinache Caraca*
11
4 15 C' 15 VultimlorTurturelelor
5 A' 11 ToamneiG. D. Palade
3
II 4 16 F' 14 $. Mih. Bravu spre bariera Vergulul
11 A 14 By. DomniteiMitr. Daniel
11
IV

.
.
.

Verzi*ori
Veseliei

.
.

11 A 13 din C. Mo*ilor

5 27 B 22 PeroniFagar*anu
2 33 F 10 EminescuMaltopol
5 22 A 17 BucurLniriel
6 29 E 20 FerentariDoina CF Filaret
5 27 D 21 Puna*ul Codrilor spre Nord
3 5 A' 10 $tefan cel Mare Radu de/a Afum.
2 32 G II PleyneiBy, Dinicu Golescu
5 23 A' 19 din C. Piscului
6 25 13 14 Spl. Independ.Isvor
6 29 C 20 Cl Rahovei spre Est

.
.

Victor Emanuel III.

11

Ill
IV
Ill
Ill
III
I
IV
Ill
Ill
Ill

3 C 11 VictorieiBv Lasc. Catarglu


1
C 12 Pod. Senatululpta Victoriei
1 B 13
.
I
1
VictorieiPoincare
Victoriei
1
2 3 DIO la Inters. C. Victoriel cu $. Kisse1ef
Vidra
IV 2 37 L 8 $. Giule*ti spre Sud
Vidin
I
3 8 A' 7 Princ. NicolaeCI Lacul Teiuluf
III 6 26 E 18 $. MigureleCim. Belu
Vli*oarel ,
,
3 3 C 10 By. Lascar CatargiuPovemei
,
I
3 5 A' II Donici--$. $tefan del Mare
Viitorului'
Vijelie
aplIan foot A' PC:. Pndliti III , 28 CI 15 PandurlDr. Dra*
1
21 B 14 Eug CaradaVictorlei
Wilson fosi Viinli, lost fiend .
I
1
B 13 Pta Carol 1By. I. C. Brtlanu
Vintila
.
.
1
12 A' 15 Mircea VocaAnton Pann
.
11
.
.
.
Vintili Brtianu fost Dacia .
.
I
3 4 B 11 Reg.Alexanpru I al J.S-01Lahovari
Vintili Bratianu(PcHenry Catargiu) 1 3 4 B 11 din Bv.V.Br5hanuPcel H. Catargiu
Vlorelelor
, Ill 5 23 A' 18 Vacire*ONorilor
Viorica azi loniti Cegan
.
. III
6 28 G 16 PanduriJovita
Virgiliu
,
, IV 2 31 F 12 BerzeiPlevnei
Virmliu Plepianu ,
, IV 2 36 H 8 PomenireaParaschiva Gherghel
Victoriei

Viilor ,,,, .

Pas. Vilagros III


,

S.

By.
Intr.
S.

,
,

,
$.

,
Virginia ,
Virginia BAlescu
Visarlan ,
.
Visinilor ,
,

Intr Vkinilor
S
Vistierilor
CI.
S.

0IL.

D 9 ParisBrazilia-Tirana
5
D 9 ParisBrazilia
5
III
F 19 Rahovei spre Est
13
Ill 6 29 G 19 Rahovei spre Est
13
Ill 5 23 A 21 M5rti*or spre N. Est
17
IV 2 36 H 8 Potnenirea (StVineri)Col. M.Ghica 4
I
3 5 A' 10 Pta C. ARoseti Stefan cel Mare 6
I
3 5 A' 10 Radu dela Afumati Stet. cel Mare 10
IV 2 33 F 10 Ing. P.T6ru*anuPetru Rate*
10
I 3 8 A' 6 GlucozeiLacul Tei
3
i

Pas. Victoriei fost Imobiliara

Pp

8- gr 0.,

Fd. Veseliei azi I. Baiulescu


S.
Vesparilor
.
.
S. Vespasian
Fd. Vesphlor
.
.
S. Vicentiu Babel
, Vicina fost Marcu1escu I

a,

Ill

Verei
Vergului
Vergului

$os.
Sla
Intl. Vermont Pictor
S. Vemescu Inginer
, Veronica Mide

,
,

..?..

5 23 A 21 PisculuiTer. Sport Voev. Mihai 17


6 30 1 6 Polig de trag. Cotroceni
12
6 29 H 17 Cmpu Sebastian
12
Ill 6 29 H 18 CAmpu Sebastian spre Sud
12
Vasile PAun
D
14
6
25
III
dinPtaCogilniceanu(ByR.Elisabeta] 9
Vasile PArvan
.
.
.
IV 2 31 E 13 By. Reg. Elisabeta Sf. Constantin 9
vasile Stroescu
.
.
.
. 11
4 17 B' 12 By. FerdinandHorei
10
Vasilescu Ghiti
.
.
.
.
III 6 25 E 16 13 Sept.!. Creang
13
Vasileseu I. Cipitan
.
.
II
.
4 17 B' 12 BY. FerdinandV. Stroescu
10
Vasilescu Mircea M.G. Cpit. Eman. III 6 26 C 16 JustitieiSuter
13
Vasiliu Bolnavu (fost Plata Amzei) 1 3 3 C 12 VictorielN. Bilcescu
9
Vataf de Plai fost Epicol. II! 6 25 E 17 Uranus,Tudor Vladimirescu
13
Vatra luminoas IMarcuta Mire vii 11 4 16 E' 13 S. Mihai Bravu$. Pantelimon
11
Vedei
III 6 29 F 19 Ferentari spre Tutunari
13
Velescu Ion
3 7 C 7 Pc. Princ. Carol (Dorobantilor)
I
2
Venerei
I 3 2 A' 12 MosilorSilivestru
10
Vasile Staicu
Vasile Francu

g. Veniamin Costache Mitropolitul .


Intr. Ventura Grigore
.
.
.
Al. Verde
S. Verdetel

ZI

Vitanului
Vitejescu

Fd. Vitelului

5
10

6
11

10
10
17

5
14
16
16

6
5
14
9
13

5
9
10

5
4

3
13

5
6
9
10

10
10

6
14

9
4

5 13 A' 16 Veare*tiAurora
14
III 6 27 D 20 Nun.CodriiorSanat. Tuberculo0 16
3 3 C 11 Benito MusollniMare*al Badoglio 5
,
I
, 11 4 17 B' 14 Tralan Tepe* VoclEt
10
II
4 17 C' 13 din S. Vi*inilor
10
, III 6 26 E 18 RahoveiMagurele
13
II 5 14 C' 17 Dude*tibar. spre OltenIta
14
,
III 5 22 A 17 Elena Cuza spre Nord
14
Ill 6 26 C 16 din S, Libertatei
13
11

13
14

www.dacoromanica.ro
41

VXZ
2 3-' c 0

NUMELE S TRADEI

'B

U 4-,
- V) C., cy) 5'411

Ur

S.

Vizantea
Vldescu

1V
,

Vladimirescu Tumor fost Doamnei


Vladislav Voevod
Vlad Dracul f.Laborator Smeurata
Vlhut Alexandru
,
,
,
Vlhut azi Dambovicioara
Vlaicu Vod
Vlaicu Aurel
F"ci.
Vlaicu Aurel
S.
Voct Caragea
, Voevod Litovoi
,
,
S. Voevod Barbat
Fd. Voicu Diamandi
.
,
S. Voinescu
, Voinicului
,
, Vornicul Mogo s
-Vrjitoarei
Vrancea
Vulcan

I
111

II
II

Al.
S.
Fd.

Vulpache azi Ankara


Vulturilor
Vulturilor

S.

Xenopol A. D. fost Columb

Ur

K 8 S. Giulesti -CF
C 8 Lt. ay. Beller-Cornescu

II

1V

II

4
5

13
6 29 F 16 13 Sept.-Rahovei
4 18 D' 9 Calimachi-$. Grei de Est
7
5 13 B' 17 Apele Minerale-Lt. Col Papazoglu 14

I
H

INCEPE - SE TERMINA

5 13 A' 16 Lt.-Col, Papazoglu-Traian Nerva


3 8 A' 6 Glucozei spre Est [Lac Tei)
5 13 B' 17 Vlad Dracul-Brndusilor
3 4 A 11 GI Lahovari - $tefan cel Mare
I
3 4 A 11 din S. A.Vlaicu lg. Stefan cel Mare
I
3 4 B 10 GI Ernest Brosteanu-Prof. Bogdan
II 4 18 D' 9 By. 01 Lambru-Ipsilante
II 4 18 D' 9
,
"
G 9 din Const. Marinescu
1V 2 35
II
4 18 F 11 Baicului-Fantnica
11
4 15 C' 15 Turturelelor-Verdetei
II 4 17 B' 13 By. Pache-Plantelor
II

III

.1

2 37

'S F1
a0 .

4 A 11

V. Lascar -01 Lahovari

14

3
14

6
6
6
7

7
5
7
10
10

2 37 K 6 Grivitei-Col. M. Ghica
9
1
21 C 15 Apolodor-Antim
3 7 D 8 Pa Conf. Balcanice -Al. Gherghel 5
4 15 B' 15 Parfumului-Teodor Sperantia
/0
4 15 B' 15 din S. Vulturilor spre Est
10
1

S.
S.

ed

S.

.
.

Ill

Zbrutului f. N. Dumitrescu
Zablovsky lnginer .
.
.

Zagoritz Al. Arh. (Pc Cffirasilor)

Zaharescu
Zaharia
Zaharia .
.
.
.
.
Zaharia Carcalechi f.ZamfirAnghel

Zaharia Petrescu General Medic

Intr. Zalomit

Zamfir Anghel azi Zah. Carcalechi


Zamfir Olaru
Zamfirescu Duiliu .
.
.
.
Zamfirescu Gogu azi Sabarului .
F"d. Zamfirescu Gogu azi Clnistei
.
S. Zarafi
, Zarzavagiilor .
.
.
.
.
Pc. Zaverei
.
.
.
.
S. Zboina Neagr
Zborului
Zebrului .
.
.
.
.
.
, Zece Mese
.
.
.
.
.
.
Zefirului azi Penteleu .
S.

,
,

,
,
Al.
S.
Pnc.

S.

Zefirului
Zidurilor

.
.

Zidurilor Mosi
Zidurilor intre vii
Zilot Romanul
Zinca Goleasca '
Zmeului .
.
Zoe

B 12

Gh. Chitu-Gogu Cantacuzino

10

.
.
.

.
.

Ill
1V

Ill
1H

Ill
IV

III
III
I
III

Ill

II
III
II
IV
II
Ill

II
IV
II

.
.
.

11

.
.

11

.
.
.
.

II

.
.
.

IV

11

.
.
.
.
.
Zoe Grant
Zoe Cutarida azi Fruntasului
.
Zoe Gh. Rmniceanu
.
.
.
Zamfirescu
.
.
.
.
Zori de zi (Pc Rahhvei)
.
.
Zorileanu Mircea Maior aviator .
Zorilor azi Aristid Demetriade .

11

.
.

1V

IV
11

IV
IV
I
II II

IV

6 27 E 21 Ferentari-Str. I. Botezitorui
2 35 G 8 Col. M. Ghica-lordache Golescu
4 16 E' 14 Pc. Calarasilor
6 29 E 20 Paunasul Codrilor-1. Boteztorul
2 35 G 10 By. Basarab-Costache Marinescu
6 28 H 16 din S. loan Ghetu
6 29 F 18 Rahovei Mfigurele
6 23 H 14 Ana Daila 01 Dr. Demostene
1 31 C 13
Brezoianu-Cismigin
6 29 F 18 Rahovei-Mgurele
6 29 F 18 Rahovei -Tuhmari
7 D 9 Louis Blank-Paris
3
5 27 B 21 $. Oltenitei
5 27 C 21 Pieptnari -Gripescu
12 B 14 Lipscani-Fr. Boulion
1
5 24 ' 21 lnelus-spre com Leordeni
1 12 A' 15 Mitr. Ghenadie Petrescu-Olteni
2 37 K 9 $. Giulesti - spre Sud
A 14 Mntuleasa-.Teodor Stefnescu
1
4
6 25 D 16 Antim -Liberttii
4 17 B' 12 Mosilor Dr Onciul
2 37 1 5 Soveja-Parc. 11 Min, Domenif
4 17 B' 14 Traian-Dr Burghelea
4 18 D' 11 S. Millai Bravo-S. 1 antelimon
4 1`,
' 10 By GI Larnbru
Pantelimon
4 18 F' 10 Gara th. Est-Lacul Fundeni
2 35 H 9 Barbu Lautaru-Petrtt Maior
2 34 110 Giulesti-Grd. Grand
3
5 B' 10 F Finarilor - Cmpului
3 7 D 8 Al. Alexandru-Ankara
2 34 110 $. Giulesti-Ctin Grant
2 35 I 7 Plesului-Puscasului
2 6 E 7 By Gh. Buzdugan-Alexandrina
4 14 C' 16 din Cl Dudesti spre Nord
6 29 G 20 Pc. Rahovei
G 6 S. Col. Mihail Ghica -By. Mrsti
2 6
31 C 13 Brezoianu-S,. lonic
1

www.dacoromanica.ro
42

16

5
11

16

5
12
13

8
9
13
13

5
17
16
10
17
10

4
10
13
10
1

10

7
6
7

4
4
6
5
4
I

2
14
16

2
9

AUTORITATILE $1 INSTITUTIILE PUBLICE MAI IMPORTANTE

A
Abatorul Comunal Calea Vacare0 311
Academia Romana, Calea Victoriei 125
Academia Agronomica, Piata Romana 3
AeroclubuI Albastru, st. Carol 64
Aerodromul Militar Gr. II. Aviatie, Pipera
VII Aerostat* Pantelimon
Aeroportul Baneasa la Baneasa
Arenele Romane, str. Cutitul de Argint
Arcul de triumf, $os. Kisselef Ront. II
Arsenalul Armatei, Str. Uranus 6
Arhivele Statului, str. Mihai Voda 30
Ateneul Roman, Piafa Episcopiei 1
Atelierele i Grajdunle Comunale, Calea Plevnei
Atelierele CFR, Calea Grivitei
Atelierele de haine ofitereti, str. Cobalcescu
Atelierele Cartea Romneasca", $os. Bonaparte
Antrepozitele Comunale, Calea Rahovei
4ttezamintele Principesa Elena", str. Stirbei Voda 86
Azilul Elena Doamna", $os. Pandurilor
Azilul de Orbi Vatra Luminoasa", str. Vatra Luminoasa 100
Azilul de noapte, str. Azilul de noapte

Baile comunale, Cl. Plevnei 94


By. Maria 110
11

populare, S. MaOna de Nine


comunale Zerlenti, $erban Voda 185
Dr. Al. Mirea, St. Italiana 4
Marenco, st. Oitelor 2
Meltzer. Catiza0 10

Obor, Campul MoOlor


Baia populara VA'coy, St. VA!coy 48

Baia Centrala, Biserica Enei 8


BAile Eforiei, By. Regina Elisabeta
Baia Moilor, str. Episcopul Radu 10
Baia Ovidiu, Calea Moilor 309
Baia Grivitei, Sf. Voevozi 1
BAile Mita. eysky, Str. Politiei 7
BAile Populare, Piata Bibescu 1

Bazinul cu Valuri Lido" Bulevardul Tache Ionescu 7


Bazinul ,Strand Kisseled, Alea $coalei de Agricultura
BAile Victoriei (sub Teatrul National)
Banca Nationala a Romaniei, Str. Lipscani 7
Biblioteca Academiei Romane, Calea Victoriei 125
Fud. Univ. Carol I, St. Vilson 1

www.dacoromanica.ro
43

Blserici
Amzei, str. Biserica Amzei 10
Alba, Calea Victoriei 122
Anglicana, str. Oh. Chitu
Armeneasa, Bulevardul Regele Carol I, 41
Albaneza Sf. Niculae, str. Poincar 20
Antim, Str. Antim 19
Sf. Apostoli str. Sf. Apostoli 39
Alba-Postovari, Mr. Bateriilor 43
Alexe, CAlea Serban Voda 133
Apostoli-Vacaresti, Calea Vaaresti 211
Arhiepiscopia Catolia, Str. Dr. Lueger 5
Brezoianu, str. Brezoianu 24
Bradului-Boteanu, Str. Boteanu 8
Batiste, str. Batiste 19
.
Balaneanu, $os. Mihai Bravu Nou 133

Bucur, str Radu Voda 33


Bulgara, Calarasi 16
Bradului, str. Bradului 32

Barbatescu Vechi, Calea Rahovei 239

BarOa (Catolia), str. Baratiei 33


Capra (Sf. Gheorghe Noub Sos. Pantelimon 159'
Calvina, str. Luterana 8

Cretulescu, Calea Victoriei 45


Calinderu, Doamnei 20
Caramidarii de Jos, Calea Piscului
Caramidarii de Sus, Sos.Grozavesti 11
Coltei, str. Coltei 30
Curtea-Veche (Sf. Anton), str. Carol 49
Ceaus Radu, Str. Ceaus Radu 8
.
Cutitul de Argint, str. Cutitul de Argint

Catolia, str. Cuza Voda 100


Sf. Constantin si Elena, Calea Plevnei 35
Dulgheri (Sf. Niculae Dusumea), str. Buzesti 65
Dichiu, str. General Lahovari 80
Sf. Dumitru (Posta), str. Carol 11

Sf. Dumitru-Doamnei, Sos. Colentina 49


Delea-Veche, str. Delea Veche 31
Delea-Notd, str. Delea Nou 1
Doamnei, str. Biserica Doamnei 1
Doamna [Map, Calea Rahovei 3
Dobroteasa, str. Dobroteasa 1
Enei, str. Biserica Enei
Sf. Ecaterina, str. Ecaterina 3
Sf. Elefterie, str. Sf. Elefterie
Sf. Elisabata La Asilul Elena Doamna, $os. Pandurilor 30
Foisor, str. Foisor 107
Floreasca, Dorobantilor 53
Greco-Catolica (Unite), str. PoIona 56
Sf. Gheorghe-Nou, str. Lipscani (Gradina Sf. Gheorghe)
SI. Gheorghe Vechi, Calea MOOOT 36
Ghit-Branzaru (Obor), sir. Ghita Branzaru 21
Ghecea, Calea 13 Septembrie 221
Ghecea
Calea 13 Septembrie
cimitir'
Greceasa,
Bulevardul Pache Protopopescu 1
Hagiu, str. Traian 116
Sf. !lie (Grant), str. Constantin Crant 53
Sf lije, Calea Rahovei 21

www.dacoromanica.ro
44

Sf. loan Mosi, str. Sf. loan Mosi 6


Sf. Ionic, str, Sf. Ionia 15
lancu-Vechi, Bulevardul Protopopescu Pache 118
Icoanei, str. General Lahovari 12
Sf. lije Gorgani, str. Silfidelor 4
Italiana, Bulevardul I. C. Bratianu 80
S. loan Nou, str. Carol 57
Israelita (Templul Goral), str. Sf. Vineri
Isvorul Nou, $os. Mihai Bravu Vechi 13
Isvor, str. Putu cu apa rece 70
Isvorul Tamaduirei (Mavrogheni), $os. Monetariei 4
Sf. losif (Catedrala Catolica), str. General Berthelot 17
Luterana, str. Luterana 12
Lucaci, str. Lucaci 34
Mantuleasa, str. Mantuleasa 25
Mihai-VocIA, str. Mihai Vocla 30

Manu Cayafu, str. Manu Cavafu 1


Malmaison, Calea Plevnei 146
Manea Brutaru (Sf. Niculae), str. General Budisteanu 4
Sf. Mina, str. Tudor Vladimirescu 22
Negustori, str. Teodor $tefanescu 3
Sf. Niculae Tabacu, Calea Victoriei 194
Sf. Niculae $elari, str. Sf. Niculae $elari 5
Sf. Niculae Jignita, Calea Vacaresti 68
Sf. Niculae din Sarbi, Calea Vacaresti 106
Sf. Niculae Vladica, Bulevardul Mana 19
Sf. Niculae, Calea Rahovei 3
Sf. Niculae Tabaci Brosteni, str. Cuza Voda 79
Oborul Nou
Oborul Vechi, str. Traian 168

Otetari, str. Otetari 4


Olteni, str. Olteni 33

Olari, Calea Mosilor 194


Patriarhia By. Maria
Precudetii Noi, str. Er. Brosteanu 12
Precupetii Vechi, str. Romana 203
Pitar Mosu, str. Dionisie 51
Popa Rusu, str. Termopile 5
Popa Chiiu, str. Biserica Popa Chitu
Pantelimon, str. Pantelimon 1.2
Popa Soare, str. Zefirului 7

Popa Nan, str. Popa Nan 30


Popa Tatu, str. General Berthelot 51
Palatul Cotroceni, str. Geniului
Palatul Ghica Voda, str. Doamnei Ghica 74
Ruseasca, str. Bursei 3

Razvan, Calm Mosilor 53


Radu Vocla, str. Radu Voda 22
Stejar, sIr. Palatului 2
Stavropoleos, str. Stavropoleos 6
.
Scaune, str. Scaune 2
Sfintilor, Calea Mosilor 93
Silivestru, str. Silivestru 20

Sf. Petru si Pavel, Pc. R. M. S. Grant


Sf. Stefan, Calea Calarasilor 87
Sf. Spiridon, Calea $erban Vocla 29
SI. Spiridon Vechi, sir. Apolodor 2
Slobozia, str. Trofeelor 2
Saraca (Elamanda), str. Olimpului 21

www.dacoromanica.ro
45

$erban Voda, $os. Giurgiului 15


Sf. $tefan (Cuibul Cu Barza), str. $tirbei Voda 91
Schitu Magureanu, str. Schitu Magureanu 26
Spirea Veche, Str. Uranus 27
Spirea Noua, str. Sirenelor 50
Schitu Maicelor, str. Schitu Maicelor 21
Sf. Treime, Drumul Teiului 85
Tei (Pa/atul Ghica)
Troita, Calea Dudesti 113
Tarca $os. Vitan 104
Sf. Vineri Noua, Ca/ea Grivitei
Sf. Vasile, Calea Victoriei 220
Visarion, str. Cometa 9
Sf. Vineri-Herasca-Calarasi, str. Sf. Vineri 25

Vac.Aresti, Calea Vacaresti 419

Sf. Voivozi, Calea Grivitei 58


Zlatari, Calea Victoriei 14
Udricani, str. Udricani 20
Bucuresti Noi
Colentina
Capela Damoroaia

Leaganul Sf. Ecaterina


Spit. Filantropia
Pantelimon
BeIlu com. $ertian Voda
Progresul
Bis. Dudesti-Cioplea
Leurdeni-Popesti
Lupeasca, Calea Rahovei
Vintila Voda, com. Popesti Conduratu
Capela Sacre-Coeur, Al. Gherghel 9
Sf. Elena, Cuza Voda 100
Sf. losif, General Berthelot 21
Maria, str. Pitar Mos

C. A. P. S. By. Tache lonescu 31


Casa de Credit a Corp. Didactic, By. Elisabeta 32
a P. T. T., str. Sf. Dumitru 2
III
Dotatiei Oastei, By. Elisabeta 52
Muncii CFR, Barbu Catargiu 13
Camera Deputatilor, Aleja Patriarhiei
Cadastrul Municipiului Bucuresti, str. N. Filipescu 23
Casa Nationala de Economii i Cecuri Postale, Cl. Victoriei 13 si Marconi 1
de Depuneri si Consemnatii, Calea Victoriei 13
Aut.la Mon. Reg. Roman, C.Victoriei 152 provizoriu in Pal. Lido, Bv.T. Ionescu

Nationala de Credit Industrial, Bursei 1


$coalelor, str. General Berthelot 39
Ofiterilor, str. Cobalcescu 28
Gradinilor publice, By. Schitu Magureanu 10
Casa Femeii, Spl. Independentei 46
Cultul Patriei, S, Cobalcescu 21
Cercul Militar, str. Cnnstantin Mille 1
Cercul de Recrutare, str. Uranus 6
Chibriturile S. A. R., Calea Victoriei 86
Cimitirul $erban Voda (Bellu), Calea $erban Voda
Sf. Vineri, Calea Grivitei

www.dacoromanica.ro
46

Cimitirul Militar, $os. Oltenita


Pro Patria, Sos. Bucuresti-Oltenita
Ghencea. str. 13 Septembrie 308
Reinvierea. str. Cim. Reinvierei
Capra, $os. Pantelimon 159
lancu Nou, $os. Mihai Bravu
Isvorul Nou, str. lsvorul Nou
Calvin, $os. Giulesti 33
Israelit (Spaniol), $os. Giurgiului 8
Israelit (Sevastopol), str. Sevastopol
Evanghelic, $os. Giurgiului 10
Mahometan, Calea 13 Septembrie 273
Armenesc, $os. Pantelimon 104
Cazarma Regele Carol II. $os. Bonaparte 5
$coala Geniului, $os. Bolintin
Alexandria, str. Uranus 29
,,
Malmaizon, Calea Plevnei 141
Regimentul 21 Infanterie, sir. General Anghelescu 63
Regim. Mihai Viteazu, Calea 13 Septembrie 74 (Caz. Cuza)
2 Artilerie, Calea Plevnei, Malmaizon
2 Pioneri. Otopeni
2 CFR
Cotroceni
3 Calarasi
,,

,,

,,

CAWet
n de Escorta Regala, Cl Plevnei 140
Reg. I si 8 Granicen, Tabdra Cotroceni
Inspectoratul Jandarmeriei. Sos. $tefan cel Mare 43
Regim. de Jandarmi Pedestri, CI Victoriei 15
4 si 9 Rosiori, Cotroceni
de Tractiune Automobila, Grivitei
de Trasmisiuni, Cotroceni
2 Vanatori de garda. Regele Alexandru al Jugo-Slaviei
I
Regina Elisabeta, Cotroceni
Pompierilor
Comandantul Corp. IL Armata, Calea Grivitei 28
Cercul Caldretilor, $os. Kiseleff
Crematorul Uman (Cenusa), Calea $erban Vodd 197
Cercul de Recrutare, Bucuresti, Uranus 3
Ilfov, Cotrocem
,,
,,
,,
Palatul Cercului Militar, Const. Mille 1
Cercul sub-ofiterilor activi, Uranus 3
de rezervd, CI Dorobanti 134
If
A
Cetatea Universitara, By. Elisabeta 64
Pt

D
Directiunea Generala C. F. R., Calea Victoriei 134
a Postelor, Calea Victoriei 12
,,
,,
,
S. T. B., str. Armeneasca 3
,,
Technica S. T. B, str. Vasile Lascar 216
' Financ. a Munic. Bucuresti,s tr. Lipscani 110
Direcila
Depoul STB, Bonaparte, $(-)s. Bonaparte 19 si Mexicului

,,

11

Stefan cel Mare, $os. $tefan cel Mare 85


Cotroceni, Splaiul Independentei

www.dacoromanica.ro
47

E
Eforia Spitalclor Civile, Bulevardul Regina Elisabeta 5

F
Fundatia Carol I, Piata Regele Carol I
Dalles, Bulevardul L C. BrAtianu 18
Fabrica de Petrol, Steaua Romank Cl. Grivitei 184
de Cue Sfinx, Calca Grivitei 174
0

CArAmida Hagi Tudorache, st. HagiTudorache

Dumitrescu, $os. Giulesti 35


de Caramida Tonola, Alea Tonola 26

de CArAmidA Lupescu, st. Barbu VAcArescu

19

de paine Assan, $os. $tefan cel Mare 139


de Spirt Popovici, $os. Dorobanti
de Glucozk str. Glucozei
de Fenolit, Bulevardul Gkei-Est
de TesMode, Colentina, $os. Colentina 84
Cerchez, Calea Dorobanti
Stella, $oseaua Colentina 54
de Tesatorie ($os. lancului) $os. lancului 30
Lemaitre, Calea VAcAresti 229

Wolf, str. Dr. !strati


de Chibrituri, str. Fabrica de Chibrituri
de Carton Asfaltat, 810s. Viilor 69
de Bumbac, $os. lancului 30
de Munitiuni, $os. Bolintin
de Cafea Franck; $os. Viilor 14
de Ulei Phenix, str. SpAtaru Preda 8
de IncAltaminte militare (Mandrea) $.Viilor 28

Mociornita, str. Apele Minerale 31


Romane-Unite, 13 Septembrie 161
Vulcan, str. Honzig 19

de Bazalt, $os. Pandurilor 63


de Bere Bragadiru, Calea Rahovei 151
de Bere Gib, str. Isvor 98
de Bere Luther, st. General FAlcoianu
Facultatea de Stiinte, Splaiul Independentei
/I

de MedicinA

s,

de MedicinA Vetennark Spl. Independentei


FIDC, Calea Victoriei 224
Foisorul de Foc, Bulevardul Ferdinand

Facultatea de stiinte de drept de litere si teologie, By. Regele Carol I

Gara de Nord, Calea Grivitei 187


de Est (Obor), Bulevardul GArei de Est
Dealul Spirei, Calea 13 Septembrie 210
Mogosoaia, $os. Kisselef
,

de Sud Filaret), str. Dr. Istrate

Gr'Adina Cismigiu, Bulevardul Elisabeta


Icoanet, str. Oh. Chitiu
a
a

Grant, str. Constantin Grant

Tei, Bulevardul Teiului

Botanick $os. Cotroceni 38


Galerille Lafayete, Calea Victoriei 13

www.dacoromanica.ro
48

H
Hipodromul BAneasa, Aleja Kiseleff, Rondul 11

Floreasca, Calea Floreasca


Soc. de Trap si Obstacole. $os. $tefan cel Mare
Hala Ghica, Splaiul Unirei
de Peste, Bulevardul Maria 13
Traian, Calea CAlArasilor 139

I
Institutul Geologic, $os. Kiselef 2
Meteorologic, str. Cutitul de Argint
Medico Legal (Morga), Splaiul Unirei
fl
Medico-Militar, str. Inst. Medico Militar
Bacteorologic, Splaiul Independentei
/I
11

PI

Antirabic

11

Zootehnico Ntional, st. Dr. gtaicoyici (fost Cogalniceanu)

Inchisoarea VAc.Aresti, Calea VAcAresti

judecAtoria Ocolui

11

Belvedere 1
Roma 15

C. A. Roseti 28
IV Traian 196
V Parfumului 2
III

Sf. Ecaterina 1
VII Isvor 1
VIII $tirbei VodA 178
VI

L
Laboratorul de Chimie, Splaiul Independentei
LibrAria Cartea RomAneascA, By. Regele Carol L, N. 3
)1

Socec, Calea Victoriei 13


UniversalA, Calea Victoriei

Licee :
Liceul Cantemir VodA (de bAe[i), str. Palade 21
Carmen Sylva (de fete), str. $tirbei VodA 33
1)
Domnita Ileana (de fete) Calea Rahovei 30
Eminescu (de bAe[i), Calea Rahovei 36
1)
Julia Hasdeu (de tete), By. Ferdinand 91
13
, LazAr (de bAe[i), By. Regina Elisabeta 28
Mihai Viteazu (de bAehl By. Pache Protopopescu 72
Matei Basarab (de bAe[i), str. Matei Basarab 4
Negoescu (de fete), str. General Berthelot 20
Regina Maria (de fete), str. Fugen StAtescu 6
)1
11

11
11

11

)1

11

n
)1

Sf. Saya [de WO, str. General Berthelot 23


$incai (de bAe[i), Calea $erban VodA 167
Voevodul Mihai (de bAe[i), str. VIAdoianu 1
Spiru Haret, str. ItalianA 31
Sf. Gheorghe, Calea Victoriei
Aurel Vlaicu, Calea Grivi[ei

lilk
Moara Assan, $os. $tefan cel Mare 101
Olmaz Gagel $tefan cel Mare 57
ComercialA, $os. $tefan cel Mare 47
,,
11

www.dacoromanica.ro
49

Moara MilitarA, CAmpul Mosilor 17


Ciurel, $os. Ciurel
,.
PP

Soc. Viata, $os. $tefan cel Mare 53


Herdan, $os. Basarab 15

Ministerele
Presedentia Consiliului de Ministri, Cl Victoriei 162
ApArArei Nationale, Plata Valter MArAcineanu 5
Annamentului, str. General Budisteanu 16
Cultelor i Artelor, str. General Berthelot 28
Agriculturei i Domeniilor, By. Rggele Carol L N. 2
Instructiei, str. Spiru Haret 12
Externe, $os. Bonaparte 1
Finante, Calea Victoriei
Industrie si Comert, Calea Victoriei 157
Interne, str. $tirbei VodA 4
Justitie, By. Regina Elisabeta 35
LucrAri Publice si Comunicatii, By. Elisabeta 27
Muncii i SAnAtAtii, Calea Grivitei 64
Manutanta Armatei, Calea Plevnei

Monumente publice:
Eroul Necunoscut, Parcul Carol I
Mihai Viteazul, Piata UniversitAtei
Al. Lahovari, Piata Al. Lahovari
C. A. Roseti, Piata C. A. Roseti
I. C. BrAtianu, Plata I. C. BrAtianu
Barbu Catargiu, By. Maria
Medic Gneral Carol Davila, By. Regele Carol II
Oh. LazAr, Plata UniyersitAtei
Heliade Rdulescu, Piafa UniversitAtei
LascAr Catargiu, Plata Lank Catargiu
Lupoaica, Alea Mitropoliei
Pompierilor, str. Uranus
Pache Protopopescu, By. Pache Protopopescu
Vasile LascAr, str. Vasile LascAr 33
Aviatiei, By. Oh. Buzdugan
Tache lonescu, By. Tache Ionescu
Eroilor, Reg. 6 Inf., str. 13 Septembrie
Geniului, $os. Cotroceni
Corpului Didactic, Plata Victoriei
$coalei de Infanterie, st. lsvor
Sanitari, By. Regele Carol 11
Francen, GrAdina Cismigiu
AvAntul TArei, Calea Grivitei 25
LuptAtorilor, Piata Principesa Maria

Muzeul Militar, Parcul Carol 1


Zoologic, $os. Kiselef 1
Aman, C. A. Roseti 8
Simu, str. D. Sturza 8
Calinderu, str. Dr. Sion 2'
de AntichitAti, str. $tirbei Voila
PP

PP

PP

PP

PP

Observatorul, Astronomic, Calea Piscului 58


Meteorologic, st. Cutitul de Argint (Pc. Carol 1)
PP

www.dacoromanica.ro
50

P
Palatul Regal, Calea Victoriei
Regal, *os. Kisselef
Domnesc Ghica, str. Doamnef Ghica
Patriarhia By. Maria
Pirotechnia Armatei, *os. Bolentin
Poligonul de tragere, Drumul Taberei
Pavilonul de izolare, Calea *erban Vodl

Cu incepere dela 1 Aprilie 1935, reducAnduse numArul Perceptiilor fiscale si circumscriptiilor de constatare la 12, In loc de 20, acestea vor functiona in modul urmAtor si In localurile mentionate mai jos :

Sectorul I Galben
La acest sector vor functiona:

Perceptia Circ. 1 fiscali i Circ. 1-a de constatare in localul din


str. Londra.

Perceptia Circ. II-a fiscaIii *i Circ. II-a de cohstatare provizoriu


dela 1 Aprilie 1935 In localul din str. Cantacuzino.
Perceptia Circ. 111-a fiscali provizoriu dela 1 Aprilie 1935 in localul
din str. Prof. Ursu No. 7, Circ. III-a de constatare provizoriu dela 1 Aprilie
1935 In localul din str. General Lahovary No. 40.

Sectorul II Negru
La acest sector vor functiona :

Perceptia Circ. IV-a fiscali i Circ. IV-a de constatare in localul


din Calea Mosilor.

Perceptia Circ. V-a fiscali i Circ. V-a de constatare In localul


din By. Ferdinand.

Perceptia Circ. V1-a fiscali i Circ. VI-a de constatare, localul din


str. Ciresilor.

Sectorul III Albastru


La acest sector vor functiona :

Perceptia Circ. VII-a fiscali provizoriu dela 1 Aprilie 26 Octomb.


1935 in localul din str. Mihai VodA 25 si
Circ. VII-a de constatare provizoriu dela 1 Aprilie-26 Octombrie
1935 In localul din str. Mihai VodA 35.
Perceptia Circ. VIII-a fiscal* i Circ. VIII-a de constatare In localul din str. Cutitul de Argint.

51
www.dacoromanica.ro

Percepfille Circ. IX-a fiscalA


calul din str. 13 Septembrie.

Circ. IX-a de constatare In

lo-

Sectorul IV Verde
La acest sector vor functiona:

Percepfla Circ. X-a fiscali In localul din str. Popa Tatu.


Cite. X-a de constatare in localul din str. Popa Tatu.
Perceptia Circ. XI-a fiscal& In localul de Janga primaria sectorului
IV Verde.
Verde.

Circ. XI-a de constatare In localul de Miga Primaria Sectorului IV


Perceptia XII-a fiscali In localul din str. Giulesti 46.
Circ. XII-a de constatare in localul din str. Giulesti 46.

Rezervorul de apa, $os. Bolentin


Rampa de gunoaie, str. $erban Voda
Senatul. By. Regina Elisabeta

S
$coala de Agricultura, Bulevardul Marasti
Politechnica, Calea Griviiei 123
de Arte si Meserii, str. Polizu 11
Centrala de Fete, str. General Lahovari 3
Superioara de Rasboi, By. I. C. Bratianu 19
de Meserii,Ciocanul" Calea Dudesti
de Horticulira Cotroceni, Spl. Independentei
de Horticultura, $os. Kiselef
de Infanterie No. 1, str. lsvor 145
de Educaiie Fizica, O. N. E. F. str. Isvor 145
Superioara de Arhitectura, str. Bis. Enei
Societatea Salvarea, Splaiul Independeniei
de Atomobile Leonida, By. Tache lonescu

de Sport Turda, Calea 13 Septembrie


Pl
Seminarul Nifon
Central
PP

Stadionul Muncitoresc, $os. Viilor [str. Veseiici)


Statia B. M. (CFR)
Sanatoriul Eraclide, Calea Plevnei 136
Strandul Kiselef, $os. Kiselef
Serviciul Geografic al Armatei, $. Col. Mihail Ghica

www.dacoromanica.ro
52

T
Telefoane Soc. Anon. Rom., Calea Victoriei 37
TArgul Mosilor, Calea Mosilor
TabAra Cotroceni, Drumul Taberei
Teatrul National, Calea Victoriei (Piafa Unirei)
Lyric (Opera] Plata Valter MhrAcineanu
Regina Maria, Splaiul lndependentei
Comoedia, Calea Victoriei

Tereauri sportive :
Venus, Splaiul Independentei
Romcomft, By. Regina Elisabeta

Unirea, Gara de Est (Obor)


Macabi, Calea Dudesti si luliu Baras 13
Voevodul Mihai, Sos. Oltenitei
Belvedere

U
Uzina ElectricA ComunalA, By. Dinicu Golescu 1
Tramvaielor Electrice, Spl. Independentei
HidraulicA, Splaiul Independentei
de Gaz, Bulevardul MArAsti
Universitatea, By. Carol I
Universul, str. Brezoiaqu 11

V
Vama Postei, str. Mihai VodA

www.dacoromanica.ro
53

TARIFE $1 INSTRUCTIUNI GENERALE

referitoare la calatoria cu vagoanele de tramvai


Tarifele de cAliitorie:
1. B1LETE DIRECT E
cl. 11 Lei 4

O sectiune
D' ota

n
sectiuni
(1 in ia tntreagA)
A

II
I

5
A

11 CORESPONDENTA.

or pe dou linii cu cl. 1 sau II

Cu o singur schimbare de
.

felul abonamentulul

-2.....1 713 "2:1


v"

Biletul este valabil timp de o

vagon.

IV. ABONAMENTE LUNARE


o ..._ ....
... Toate

Lei 6

III. Abonamente pt. 6 alittorif

Cl

"

lisille
Lei

Elevli din scoli pu90 125 145 240


blice curs inf.
Elevii din scoli pu120 170 190 320
blice cure sup.
Elevii din scoli part

studenti inv de raisb 200 280 320 540

Lei 20 Functionari comunall 190 280 320 480


Functionari public' 280 420 500 960
cl. 1 sau 11
.
.
.
.
Lei 24 Funct. particular',
350 500 580 960
lucritori
Sunt valabile 15 zile din ziva emisiunei, pentru posesori si Insotitori.
600 840 960 1620
Nenominale
Aceste abonamente se gAsesc de van-

Pentru o sectiune
cl. 11
Pentru mai multe sectiuni In

zare la Incasatori.

IndrumAri pentru cillAtoria cu biIete.


Biletele de calltorie sunt personale.
CAlAtorii sunt obligati :

SA cumpere bilete imediat la urcarea In vagon.


data cu plata taxei, sA indice statia unde coboar
SA cearA incasatorului sA elibereze bilet din carnet.
SA pAstreze biletele In bunA stare pAri la terminarea cAlAtoriei.
SA prezinte biletele la cererea organelor de control ale Societatii i sA
le distruga la coborlre.
CAlAtorii cu bilete de corespondenta, pentru continuarea cAlAtoriei pe a
doua linie sunt rugati sA aleagA traseul cel mai scud cAtre punctul de destinatie.
In vagonul de schimb, imediat dupA urcare, calAtorii ca bilete de corespondent sunt rugati sA prezinte biletul incasatorului spre a-1 perfora.
CAlAtorii gasiti far bilete, sau cu bilete de corespondent nevizate In
vagonul de schimb si Cu bilete nevalabile, plAtesc taxa dubl a liniei intregi.
CAlatorii cari au gresit lima sau directia de mers, vor plati taxa unui
bilet de corespondentA, In baza carora vor putea continua calAtoria pall la
punctul dorit.

Pentru abaterea dela conditiunile de mai sus, Incasatorul este expus la

sanctiunile regulamentare.

Cand cAlAtorii nu au moned potrivit si ofer incasatorului bilete de


banca la care el nu are sa dea restul, Incasatorul este obligat a primi biletul
de banca, iar pentru rest va elibera o chitant, care se poate Incasa de a!Mori a treia zi la Cassieria Centrall S. T. B. din str. Armeneasca 3.
Copiii Ord la etatea de 5 ani sunt scutiti de plata taxei dad sunt
tinuti In brate.

www.dacoromanica.ro
54

Cu Abonamente lunare
Abonamentele se elibereazA pe una sau pe mai multe luni calendaristice, maximum sase luni, iar tarifele lor variazA dupA ocupatiunea persoanei
si dupA numArul liniilor pe care este valabil abonamentul.

Eliberarea lor.
Eliberarea se face la :
DIRECTIUNEA GENERALA S. T. B. din Str. ArmeneascA 3, abonamentele actionarilor si acelea din categoriile generale functionari publici si
nenominale.

SERVICIUL DE ABONAMENTE dela depozitul S. T. B. din 5oseaua


Bonaparte 21 [st. Mexicului), abonamente din toate categoriile.
Cererea de abonament se face pe formular imprimat de Societate, depunAndu-se odatA cu ea dota fotografii.
ExceptAnd categoriile generale si nenominale, persoanele cari cer abonamente sunt obligate sA dovedescA cu acte ocupatiunea lor.
Abonamente nenominale se elibereazA diferitelor institutiuni publice si
particulare. Cu aceste abonamente poate cAlAtori once persoanA care se aflA
In serviciul institutiunei respective, pe ele nu se india numele titularului si
nu se aplicA fotografie.

Timpul cAnd se elibereazi abonamente lunare.


Abonamentele de categoria generale" se elibereazA in once zi de lucru,
percepAndu-se taxa pentru zilele pAnA la finele lunii in curs si eventual pentru

lunile urmAtoare, drephil de folosire a abonamentului incepe din momentul


eliberArii.

Celelalte categorii de abonamente se elibereazA intre 1 si 15 pentru


luna In curs, perceoAndu-se taxa lunei intregi. sau dela 21, plAtindu-se taxa
pentru restul zilelor pAnA la sfArsitul lunei, plus o lunA sau mai multe luni
urmAtoare complecte.

Condifittni de folosirea abonamentelor lunare.


Abonamentele sunt valabile In once zi si la once orA cu vagoanele de

ambele clase, iar numArul cAlAtoriilor este nelimitat.

Abonamentul este personal si apartine aceluia pe numele cAruia este


eliberat, neputAnd fi folosit de altA persoanA, exceptie fac abonamentele nenominale.

Abonamentul pe anumite luni este valabil pentru cAlAtoria numai cu


vcgoanele cari poartA uumdrul liniilor Inscrise pe el.
Abonatul este obligat ca imediat la urcarea In vagon, sA prezinte abonamentul incasatorului, iar la cerere sA dovedeascA identitatea cu once acte
ar avea asupra sa si cu reproducerea semnAturii de pe abonament.
Deasemenea este obligat sA prezinte abonamentul la once altA cerere
de control a organelor SocietAtii.
Elevii si elevele cu abonament pot ocupa locuri pe bAnci, numai cAnd
nu sunt cAlAtori in vArstA, cari stau in picioare.

Este interzisA corectarea sau adAugarea In textul abonamentului si

detasarea fotografiei sau timbrelor.

Abonatii sunt datori sl restitue abonamentele expirate cum si acelea


a cAror inlocuire o cer.
Pierderea abonamentului se va comunica imediat SocietAtii spre a lua
mAsuri de urmArire si confiscare.
Nu se elibereazA duplicate in locul abonamentelor pierdute.

www.dacoromanica.ro
55

Cu tncepere dela 1 Februarie 1935, abonatii pe I, 2 si 3 linii, pot


calatori atat cu vagoanele liniilor mentionate pe abonamentele respective, cat
cu vagoanele altor linii, pe portiunea traseului comun.
Aceasta valabilitate va fi permisa in ambele sensuri, numai pe liniile
portiunile aratate mai j os:
1 Cu 11 intre Colentina CFRPiata Sf. Gheorghe

Linia
11

11
PP

P.

Pl

PI

PI
PP

12
14
15
15
15
16

1/
PP

20
24

.,
'p

15

11

17
17
19

)/

25

2
3
7
8

25

1P

19

If

24
24
3

,, 17

11

/1
PI
PI

20
17
15
16
IP

15

.P3

IP

oP

12-

24
14
2. ,, 2
,, 7

, 25

PI

PP

Bar. VerguluiPodul Rahova


IntrepozitePodul Rahova
Str. 13 SeptembrieHalele Centrale
Piafa DudestiStr. Labirint
Colentina CFR Piata Sf. Gheorghe
RMS. BelvedereLiceul Lazar
str. TraianLiceul Lazar
Intrepozite Podul Rahova .
Gara de NordMuzeul Simu
Piafa Buzestistr. 11 Iunie
Sos. $tefan cel MareMuzeul Simu
Gara de NordMuzeul Simu
$os. $tefan cel MareMuzeul Simu
Piata Dudestistr. Labirint
Piafa Buzesti str. 11 Iunie
RMS BelvedereLiceul Lazar
str. TraianLiceul Lazar

Bariera Vergului

Podul Rahova

str. 13 SeptembrieHalele Centrale


Depasirea portiunii de mai sus atrage confiscarea abonamentului
plata dubla a taxei.

Sanctiuni :
Abaterile dela conditiunile de folosire a abonamentelor atrag confiscarea lor i aplicarea urmlitoarelor sanctiuni :
Abonatii cari dandu-si calitati neadevarate i prezentand acte straine
sau false, au obtinut abonam ente, vor plati Indoitul diferentei de cost Intre
abonamentul utilizat l cel la care avea dreptul, pe timpul dela incetarea
vechei calitati si pana la data la care s'a constatat abaterea.
Abonatii, cari utilizeaza abonamentele calatoriiid si pe alte linii decat
acele pentru care au fost emise, vor plati Indoitul diferentei de cost Intre
abonamentul utilizat si un abonament pe toate liniile, pe timpul dela eliberarea abonamentului pana la data la care s'a constatat abaterea.
Abonatii cari nu vor comunica imediat Societatii pierderea abonamen-

tului vor fi supusi, in caz a acesta se va gasi utilizat de alta persoana, la

plata unei sume, reprezentand costul abonamentului pe trei luni, iar cand
valabilitatea abonamentului va h expirat, vor fi supusi si la plata pretului
dublu al abonamentului pe timpul dela data expirarii valabilitatii si pana la
data care s'a constatat abaterea.
Abonatii cari nu vor prezenta abonamentele la cerere si se vor purta
necuviincios cu psrsonalul Societatii, atat in birouri cat si pe vagon, i acei
dovediti cu falsuri sau fraude, vor fi urmarite pe calea justitiei pentru daunele
cauzate, Societatea rezervandu-si dreptul de a se despagubi pe once cale
excluzandu-i si de la abonament.

Circulatia vagoanelor.
Pe planul orasului Bucuresti sunt iudicate lraseele liniilor de tramvaie
i culorile farurilor respective, cum si statiile de oprire.
Circulatia incepe la ora 5 dimineata si continua pana la ora I noaritea.
Orele cand trec prin punctele centrale ale orasului primele vagoane
dimineata i ulttmele vagoane noaptea sunt

electrice cu numerile

56
www.dacoromanica.ro

Vagoanele cari se retrag In depouri au ca semn distinctiv : Firma frontall


In Rozitia orizontala si o banda metalica la farul reflector din fata vagonului.

Indrumiri generale pentru cilitoria cu vagoanele


de tramvai.
Urcarea In vagoane se face numai prin usa din urrna, lar coborarea prin

usa din fata. Coborirea se poate face si prin usa din urma and calatorul
se gaseste pe platforma din urma.
Este interzisa urcarea cand vagonul s'a completat.

In caz de stricaciuni, calatorul vinovat va plati Incasatorului sau controlorului, valoarea stricaciunii, primind recipisa pentru acea suma.

Persoanele atinse de boale molipsitoare, beti, scandalagii sau murdari,


nu sunt primiti In vagoane.

BAGAJE

I. Sunt scutite de taxi In tot timpul zilel :


geamantanele, cosurile, galetile cu lapte, daca ocupa locul unui calAtor In picioare si numai pe platforme, daca nu Impiedica urcarea si coborhea calatorilor.
coletele mici, In interiorul vagonului, daca sunt tinute In brate sau
sub band.

II. Sunt scutite de taxi numai ping la ora 7 dimineata:


Cosurile cu alimente aprovizionate din pi* ale calatorilor si oltenilor,
cu conditiunea sa fie asezate numai pe platforme, sa nu ocupe mai mult de
(iota locuri de calltori In picioare si sa nu impiedece urcarea si coborarea
calatorilor.

III. Colete In vagoane dupi ora 7 dimineata :


pentru coletele din interiorul vagoanelor cari ocupa locul unui cs./Ator In picioare, se va percepe 4 lei la clasa II si 5 lei la cl. I.
pentru coletele asezate numai pe platforme si cari ocupa dou locuri
de calatori in picioare se va percepe de doua ori taxa de 4 lei la clasa II
si 5 lei la cl. I.
Nu se primesc in vagoane bagaje cari ocupa dota locuri de aMori In picioare in orele de aglomeratie (7 2-9, 11-13'/2 si 18 20), deoarece s'ar aduce nemultumtri celorlalti calatori.
Nu se primesc In vagoane materiale inflamabile, rau mirositoare,
murdare, obiecte prea lungi cari ies In afara vagonului, cum si bagajele prea
voluminoase cari ar ocupa mai mult decat dou locuri de calator in picioare.

www.dacoromanica.ro
57

TA B L 0 U- INDICATOR
,

Ora trecerei prin diferite puncte ale oraplui a primului i ultimului vagon al fiecirei
ce

Prin punctul

c
.
...)

Mats Sf.

Gheorghe

Trece primul vagon mergind cAtre


et

Capul de Linie

El

Capul de Linie

Ice

526 Colentina CFR

cd

546

Piata SI. Gheorghe

0.25

Com. Colentina

0.25

Str. C. A. Rosetti

0.25

Bari era Vergului

0.33

538

Piafa Sf. Gheorghe

0.58

Floreasca

1.05

9 Pa Sf. Gheorghe 545 Cl. Lacul Teiului 552

Piafa Sf. Gheorghe

1.02

Calea Lacul Teiului

1.09

11

Pla Sf. Gheorghe 545 Com. Colentina

Str. C. A. Rosetti 544 Bariera Vergului 553

14

Sos. Iancului

517 Cotroceni

555

Sos. Iancului

0.38

Cotroceni

1.13

15

Calea Rahovei

443 Gara de Nord

5 18

Calea Rahovei

0.38

Gara de Nord

0.47

16

Obor (prin Piata 517 Obor (prin str.Acad) 533

Obor (prin P1aBrAtianu)

0.51

Obor (p'rin str. Acad.)

1.04

0.30

Coi. Pleoianu

0.54

(prin str. 11 lunie)

0.23

$os. Kisselef (Bufet)

0.50

Gara de Est

0.46

Regie (Gara de Nord)

Antrepozite

0.31

Regie (Gara de Nord)

0.23

Hipodromul BAneasa
Cimitirul Bellu

0.36
0.50

Grivita CFR
Calea Rahovei

0.40

20
24
3
12

Batiera Vergului 5 10 Col. Pleoianu


Cimitirul Bellu

512 5. Kiselef (Bufet) 5 57

Gara de Est

535 Regie(Garallord) 542


5 13 Hipodr. BAneasa 541

Antrepozite

Regie (Gara Nord) 5 11

Cimitirul Bellu
(prin Serban-VodA)

Grivita CFR

520

Calea Rahovei

547 Abator

Str. Isvor

5 57

Batiera Vergului
(prin Dudesti-Raion)

Cimitirul Bellu

(prin str. 11 lunie)

546

630

Sos. Panduri

Muzeul Simu

Str. Isvor
taardai o r(1 011N110E Fr )

Abator

0.59

600 Dudeti (Dristor) 623

Str. Isvor (Stad. ONEF)

0.08

Dudeti (str. Dristor)

0.31

510 Batiera Vergului 508

$os. Panduri

0.31

Bariera Vergului

0.33

557 Dud eti-Cioplea 620

Str. Isvor (Stad. ONEF)

1328

Com. Dudeti-Cioplea

2359

519 Str. Viitor

Gara de Nord

0.38

Str. Viitor

1.04

Bariera Vergului

0.31

GrozAvesti

1.33

(S. Stefan cel Mare)

546

($os. $tefan cel Mare)

26

Gara de Nord

509 Bariera Vergurtii 526

Gara de Nord

0.46

Grivita CFR 27

Bucure*tii Noi

524

Bucuretii Noi

1.04

Palatul Cotroceni

1.22

28

0.55

0.19

Com.

81

(prin Serban-VodA)

(prin str. Uranus)

(prin str. Uranus)


(Stadion ONEF)

25

Podul
Cotroceni

ao et

0.51

(prin Dudesti-Raion)

Victoriei

,...

Colentina CFR

19

Plata

vs

Capul de Linie

0.27

Bratianu)

Halele
Centrale

gI

Abator

Abator

5 PO Sf. Gheorghe 531 Floreasca

Liceul Lazar
Teatrul
National

Capul de Linie

553

Universitate

Trece ultimul vagon mergAnd cAtre

Palatul Cotroceni 502 GrozAve$ti

509

www.dacoromanica.ro

Nu se acordi nici o despigubire pentru intreruperi de circulutie.

In caz de refuz din partea vre-unui cilitor de a respecta dispozitiunile din regulamentul afisat in vagoane, personalul de vagon si control este
Imputernicit si opreasci vagonul chiar intre statii si si apeleze la cele mai
apropiate organe politienesti, pentru coustatarea identititii calitorului si Incheerea actelor cuvenite.
In vagoanele de tramvai motoare si remorci inchise, fumatul este permis numai pe platforma dinapoi. In remorcile cu platforma la mijloc fumatul
este oprit. In remorcile deschise fumatul este permis numai pe platforma din
urini si pe ultimele 2 binci.

Cilitorii sunt rugati si nu angajeze discutii Cu personalul vagonului,


nici si-1 insulte sau sa-1 ameninte.
Once nemultumiri se vor adresa Directiunii Generale STB din strada
Armeneasci 3.

Obiecte pierdute.
CAlitorii sunt rugati ca inainte de a pirisi vagonul, si se asigure ci
nu au uitat nimic.
Toate obiectele gisite In vagoane sunt depuse de personalul de vagon
la depoul unde se retrage noaptea unja respectiva, iar de aici sunt trimise a
doua zi dela data gisirii la Dir. Miscirii S. T. B. Proprietarul le poate ciuta
la biroul obiectelor &He din Dir. Miscarii STB, depoul Stefan cel Mare, in

once zi lucritoare filtre 9-12 si 16-18, Mari de Simbita dupi aminzi.


Obiectele nereclamate timp de o luna sunt depuse la Prefectura Municipiului Bucuresti, Calea Victoriei 25.

Sumele de bani pierdute In vagoane se pot ridica numai dela Directiunea Miscarii STB chiar in ziva pierderii. Daci nu sunt reclamate imediat
sumele gisite se inainteaza Prefecturii Municipiului Bucuresti.
Alimentele supuse striciciunii. carne, etc., se pistreazi 24 ore la Dir.
Miscirii si daci proprietarul nu le reclama in acest interval de timp, ele se
distribue persoanelor cari le-au Osa.

Sfaturi pentru evitarea accidentelor.


Urcarea si coborirea in timpul mersului este strict opriti, cid di loe
la accidente mortale. La urcare apucati cu mana dreapti bara din dreapta si

Cu piciorul sting, la coborire apucati cu mina stingi bara din stanga aicnd cu piciorul drept pe strada, coboriti numai in directia mersului.

Nu este permisi stationarea pe sciri, agitarea pe tampoane, pe tole


sau de tuburile vagoanelor; cizind vi calca remorca sau celelalte vehicule
de pe stradi si suntet, expusi la accidente mortale.
Societatea nu rispunde pentru accidentele intimplate din nerespectarea
prevederilor din regulamentul afisat In vagoane.

www.dacoromanica.ro
60

Lei 60.

www.dacoromanica.ro