Sunteți pe pagina 1din 10

Perioadadepuneriicereriloreste:2-15decembrielasecretariatulFacult iideAdmnisitra iePublic (luni-joi:13:00-15:00si16-17)

Not :naintedeafidepusecererilededisertatietrebuies aib semn turadeacordacadruluididacticcoordonator.

Masterate (IF-IFR)
Nr.
Numele iprenumele
crt.
coordonatorului
1
2
3

Victor ALISTAR
conf.univ.dr.
Liviu ANDREI
conf.univ.dr.
Corina-Georgiana
ANTONOVICI
lect.univ.dr.

Temedelicen

1
2
1
2
3
4
5
6

EmilB LAN
prof.univ.dr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date de contact
(adresadee-mail,consulta ii)

Studeniipotpropuneteme,cucondiiadiscut riilornprealabilcu
coordonatorul.
PoliticaAgricol Comunitar (PAC):actualitateiperspective-SPE
liviucandrei@yahoo.com
ExtindereaUE:experien iperspective-SPE
Profilul sectorului nonprofit n Romnia: elemente de analiz cantitativ i corinalazar@snspa.ro
calitativ
Mecanisme de finanare a organizaiilor nonprofit. Analiz comparativ : cazul
Romnieicucelpuincazulaltei ridinUE
Locul i rolul organizaiilor neguvernamentale pe piaa de servicii sociale din
Romnia
ntreprinderilesocialeexpresieaschimb riisocialeiinov rii
DinamicasistemuluiadministrativcentraldinRomniadin1990pn n
prezent.
Schimbarea i adaptarea la schimbare n instituiile publice din Romnia.
Studiu de caz
Administrarea domeniului statului/unei colectivit ilocale
Modalit idepunere nvaloare a bunurilor domeniale
Statul de drept n jurispruden a Cur ii Constitu ionale
Concesionare bunuri domeniale
Contenciosul fiscal
Jurispruden a constitu ional nmaterie bugetar-fiscal
Controlul fiscal
Calitatea reglement riistandardalstatuluidedrept
Persoana juridic dedreptpublic
Buna administrare i normeledeprocedur administrativ

5
6

mihaela.carausan@administratiepublica.eu
MihaelaC R U AN
Studeniipotpropuneteme,cucondiiadiscut riilornprealabilcu
conf.univ.dr.
coordonatorul.
M d lina
madacocosatu@yahoo.com
1 Reforma ONU
COCO ATU
Organizarea si functionarea unei institutii Specializate din sistemul Natiunilor
2
conf.univ.dr.
Unite
3 Bicameralism versus Monocameralism
4 Sisteme de guvernare in statele Europene
5 Republica primo-ministeriala
6 Rolul parliamentului in republicile parlamentar
7 Guvernarea in Kosovo
8 Politicile Uniunii Europene in materie de azil
9 Politici de Imigratie la nivelul UE
10 Analiza statutului juridic al refugiatilor
Not :Studeniipotvenicupropuneridetemeproprii,cucondiiadiscut riilor
11
n prealabil cu coordonatorul.
Drago DINC
Evolutiiprivindrecrutareasiselectiapersonaluluidinadministratiapublic - dragosdinca2000@yahoo.com
1
conf.univ.dr.
PEX
2
3
4
5
6
7

Depolitizarea functiei publice. Mecanisme si instrumente specifice - PEX


Reforma sistemelor de perfectionare a pregatirii profesionale din administratia
publica - PEX
Scenarii privind salarizarea functiei publice - PEX
Repere ale reformei administratiei publice romanesti 2000-2016 - PEX
Studiu privind transparenta decizionala in administratia publica - PEX
Dezvoltarea urbana- practice decizionale - PEX

Adelina
DUMITRESCUPECULEA
lect.univ.dr.

AndreiDU U
dr.

adelinad@snspa.ro
1 SistemuldeauditpublicinternnRomnia.Radiografieievaluare
2 Evaluareariscurilorninstituiilepublice
mbun t ireaproceselordeguvernan pentrudezvoltareasustenabil a
3
administraieipublice
4 Procesul de audit public. Misiuni de asigurare
5 Proceduriitehniciutilizatenmisiuniledeauditintern
6 Analizaiprelucrareainformaiilorfinanciarcontabile
Calitateaactivit iideauditintern.Studiudecaz:analizaunit ilor
7
administrativteritoriale
8 Calitateidiversitatenauditulpublic
Not :Studeniipotvenicupropuneridetemeproprii,cucondiiadiscut riilor
9
n prealabil cu coordonatorul.
contact@andreidutu.net
Dreptulfundamentallaunmedius n tosnjurispruden aCur iiEuropene
1
pentru Drepturile Omului
R spundereapentruprejudiciulecologic.Aspectededreptna ional i
2
european
Reglementareaprincipiuluidezvolt riidurabile.Aspectededreptna ional i
3
european
4 Dezvoltareadurabil ndreptulinterna ional.Perioada1992-2012
5 Regimul juridic al organismelor modificate genetic n dreptul romnesc
6 Regimuldegestionareade eurilorinstituitdeLegeanr.211/2011
7 Principiile dreptului mediului
8 Dreptullaunmedius n tosnjurisprudenaCEDO
9 Autorizarea de mediu n dreptul romnesc
10 Dezvoltareadurabil post-1992
11 Dezvoltareadurabil post-2012

10 Maria-Andrada
GEORGESCU
conf.univ.dr.

Bugetullocalinstrumentdereflectareaautonomieiunit iiadministrativteritoriale - MSP


Bugetuldevenituriicheltuielintresurs deinformaiipentrumanagerul
2
publiciprincipiideelaborare-MSP
3 Determinareast riifinanciareacomunit ilorlocale-MSP
4 Impozitele itaxeledatoratebugetelorlocale(Studiudecaz)-MSP
1

5
6
7
11 Adriana
GRIGORESCU
prof.univ.dr.

12 RosemarieHAINE
conf.univ.dr.

13 Drago JALIU
lect.univ.dr.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Studiuprivindveniturilepropriialeunit iloradministrativ-teritoriale-MSP
Procesulbugetarlanivelulbugetelorlocale(peexempluluneiunit i
administrativ-teritoriale) - MSP
Obligaiunilemunicipalesurs definanareainvestiiilorpublicelocale-
PEX
Importanaproiectelorpublicendezvoltareainstituional
Analizaimplement riiproiectelor
Analiza capacitatilor de absorbtie a fondurilor UE
Managementulresurselorproiectelordeinvestiiipublice
Planulcampanieideinformarepublic
Proiectareastrategieidemarketingpentru(serviciul/instituiepublic/ )
Analizacomportamentuluicet eanului
Indicatorideperforman -Motivareapersonalului
Comunicareapolitic
Identitate icomunicare
Spa iulpublic
Imaginepublic iguvernan
Cultur na ional /vs/cultur organizational
Comunicarea iproblemelepublice
Democratizare iglobalizare
Rolullideruluinstrategiapublic
Perioada financiara 2007-2013. Lectii invatate din implementarea fondurilor
structurale si de coeziune. Studiu de caz - 6 teme

georgescu_andrada@yahoo.com

adrianagrigorescu11@gmail.com

0722 20 20 37
jaliu_dragos@gmail.com

14 Andy LEOVEANU
lect.univ.dr.

1
2
3
4
5

Interventia publica.Rolul si impactul sau in economie


Politici de reforma a sectorului public
Administratia publica-sistem adaptativ complex
Logica cooperarii si aplicarea sa in decizia publica
Teorii actuale ale guvernarii

andyleoveanu@yahoo.fr

6
15 Cezar-Corneliu
MANDA
conf.univ.dr.

Impactul politicilor UE asupra procesului decizional in administratia publica


Colectivit ilelocaleiprocesuldecisionalnadministraiapublic local -
1
PEX, DCL
2

Organizareaifuncionareaserviciilorpublicedeintereslocal-PEX,DCL

Regimulgeneralalautonomieilocaleactualitateiperspectiv -PEX,DCL
Consultareacolectivit ilorlocalenproblemedeinteresdeosebitprin
intermediul referendumului local - PEX, DCL
Incidenaidealuluimodeluluieuropeandeadministraieasupraspaiului
administrativ din Romnia - PEX, SAE
ReformaadministraieipublicedinRomnia-ntrefinalitateimijloace
concretedeaciune-PEX,SAE
Influenaprocesuluidemodernizareaadministraieipubliceromnetiasupra cnicolescu@snspa.ro
procesuluielabor riiiexecut riipoliticilorpublice
Roluliimportanaadministraieipublicenprocesulpoliticiipublice
Iniiative (politici publice) n soluionarea problemelor publice emergente.
Combatereaomajului
Iniiative (politici publice) n soluionarea problemelor publice emergente.
Politici familiale
Iniiative (politici publice) n soluionarea problemelor publice emergente.
Domeniulmigraiei
Iniiative (politici publice) n soluionarea problemelor publice emergente.
Combatereas r ciei

4
5
6
16 Cristina
NICOLESCU
lect.univ.dr.

1
2
3
4
5
6

17 Mircea-AurelNI
conf.univ.dr. SPE

1 Managementulorganiza iei
2 Strategiidecomunicarenadministra iapublic
3 Intui ia,instrumentdeluareadeciziilornadministra iapublic
4
5
6
7
8
9
10

18 Mircea-AurelNI
conf.univ.dr. SAE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m_a_nita@yahoo.com

Management public versus management privat. Exemple de bune practici


Tendineiorient rincomunicareintercultural inteligenaholistic
Aptitudinile,competen ele irolulmentoruluintr-oorganiza ie
Inteligen aintelectual ileadershipul
Rela iadintreinteligen aemo ional itipologialiderilor
Rolul iimportan atransdisciplinarit iinleadership
Teoriiprivindinteligen auman .Analiz comparativ SUA,Europa iOrient
Strategii itehnicideimagine
m_a_nita@yahoo.com
Imagineaorganiza ieipublice
Strategiidecomunicarenadministra iapublic
Mixuldecomunicarenadministra iapublic
Mixuldemarketingnadministra iapubic
Inteligen e icompeten especificemanagerilordintr-oorganiza iepublic
Inteligen aemo ional istresulocupa ional
Strategiidemotivarearesurseiumanedintr-oorganiza ie
Dezvoltareabun st riispiritualentr-oorganiza ie./Leadershiporientatspre
bun starespiritual
Mediere inegociere
Negocieriinterna ionale.Studiudecaz

19 Mircea-AurelNI
conf.univ.dr. MSP

20 Florin POPA
lect.univ.dr.
21 Lumini a-Gabriela
POPESCU
Prof.univ.dr.

m_a_nita@yahoo.com
1 Managementulschimb riinadministra iapublic
2 Leadership imanagementinstitu ional
3 Politicidearmonizareapie eieduca ionalecupia amuncii
Evolu iancarier idezvoltareapersonal aresurseiumanedinadministra ia
4
public
5 Mediereinstitu ional
6 Rela iadintreinteligen aemo ional itipologialiderilor
7 Rolul iimportan atransdisciplinarit iinleadership
8

Teoriiprivindinteligen auman .Analiz comparativ SUA,Europa iOrient

Inteligen e icompeten especificemanagerilordintr-oorganiza iepublic


Inteligen aemo ional istresulocupa ional
Studii comparative privind sectorul public. Studiu de caz - 6 teme
Impactuleconomicalcorupiei-4teme
Dinamicastructuralaasectoruluipubliciguvernanamultinivel
Efecteleorganiz riipoliticeiculturiiadministrativeasupraelabor rii
politicilor publice

10
1
2
1
2
3

Delabirocraielaabordareaproactiv nimplementareapoliticilorpublice
4 Guvernanamultinivelipoliticilepublice
5

Efecteledemersuluistrategicalcalit iiasupratransform riisectoruluipublic


Ini iativacet eneasc european :mecanismdeconsolidarealegitimit ii
6
ac iuniiUE

popaflorinsnspa@gmail.com
luminitapopescu@snspa.ro

22 Radu POPESCU
conf.univ.dr.

23 Carmen
S VULESCU
Lect. univ.dr.
24 Simona-Maya
TEODOROIU
conf.univ.dr.

Politicadeocupareafor eidemunc
Politicasocial european ncadrulU.E.
De la Agenda Lisabona la strategia 2020
Modernizarea dreptului muncii la nivel european
Flexisecuritatea muncii
Elementedepolitic social ncadrulConsiliuluiEuropei
Problematicaelabor rii iaplic riiConven ilorO.I.M.
Romnia iOrganiza iaInterna ional aMuncii
Liberacircula ieafor eidemunc
Libertateadestabilire iceadeaprestaservicii.CazulRomniei
ImpactulCarteisocialeeuropeneasupraspa iuluisocialcomunitar
Reformaadministra ieipublice.Dimensiuniconceptuale
Cariera functionarilor publici. Studiu de caz
Reformaresurselorumanenadministra ie
Principiul prevenirii si principiul precatutiei- principia fundamentale ale
1
protectiei mediului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3

3
4
5
6
7
8
9
10
25 MariusV C RELU 1
lect.univ.dr.
2
3
4
5
26 Gabriela VARIA
1
lect.univ.dr.
2

Principiulpoluatorulplateste-principiualraspunderiijuridicefatademediu
Dauna ecologica .Notiuni si aspecte fundamentale
Raspunderea civila pentru dauna ecologica
Raspunderea penala si cea administrative pentru dauna ecologica
Acordul de mediu si autorizatia de mediu
Raspunderea pentru daunele nucleare .regimul intern si international
Regimul juridic al deseurilor pe plan national si european
Studiul de impact . Procedura eliberarii acordului si autorizatiei de mediu
Prevenirea si combaterea schimbarilor climatice
Concesiunea bunurilor domeniale
Darea n administrare a bunurilor domeniului public
Expropriereapentrucauz deutilitatepublic
Actul administrativ fiscal
Executareasilit fiscal abunurilorimobile
Procedura actului administrativ. Studiu de caz
Buna administrare n Romnia. Studiu de caz

radupopescu77@yahoo.com

csavulescu@snspa.ro

27 Ioan VIDA
prof.univ.dr.

28 C t linVRABIE
lect.univ.dr.

29 IrinaZL TESCU
prof.univ.dr.

1 Definiia justiiei constituionale


2 Excepiadeneconstituionalitate
3 Controlul constituionalit ii actelor individuale ale Parlamentului
Soluionarea conflictelor juridicedenatur constituional dintre autorit ile
4
publice
5 Controlul constituionalit ii partidelor politice
Rolul Curii Constituionale n desf urarea procedurii pentru demiterea
6
preedintelui Romniei
Rolul Curii Constituionale n definitivarea candidaturilor la
7
PreediniaRomniei
8 Rolul Curii Constituionale n procesuldedesfinareapartidelor politice
vcatalin@snspa.ro
1 Guvernareaelectronicalanivellocalstudiudecaz
2 GuvernareaelectronicainRomaniaprevederilegislative
3 Transparenta in mediul digital. Argumente pro si contra
4 Cresterea increderii utilitatorilor in mediile digitale din sectorul public
Analizacost-beneficiulaimplementareasistemelorelectronicedeguvernare
5
studiudecaz
6 Analiza nevoilor de continut a unui Web-site municipal
7 Managementuldocumentelorelectronice.Studiudecaz
8 Beneficiile retelelor cloud pentru mediul public
9 Serviciulelectroniccentrulguvernariielectronice
10 Educatiacheiasuccesuluiguvernariielectronice
irina.zlatescu@irdo.ro
1 ParlamentulEuropeanrolul legislativ - PEX
2 Procedura n faa CuriideJustiieaUniunii Europene - PEX
3 Consiliul Justiie i Afaceri Interne - PEX
4 Reforma Curii Europene a Drepturilor Omului - DGE
5 Executarea hot rrilor Curii Europene a Drepturilor Omului - DGE
6 Curtea European aDrepturilor Omului. Perspective - DGE
7 Dreptullaliber circulaie i edere n Uniunea European -SAE
8 Politica Uniunii Europene n materiedemigraie i azil - SAE
Misiunea OrganizaieiNaiunilorUnitenrespectareadrepturiloromului-
9
SAE

10 Drepturileomuluiconsacratendocumentelejuridicenaionale-SAE

Masteratelimbaenglez (IF)
Nr. Numele iprenumele
crt.
coordonatorului
1

Ioana-Teodora
BI OIU
lect.univ.dr.

Temedelicen
Thepublicsectoracomparativeanalysisinviewofthestateseconomic
functions
2 Themarketfailurespecificdecisionspertainingtotheeconomiccrisis
1

Date de contact
(adresadee-mail,consulta ii)
teodora.bitoiu@administratiepublica.eu

Thecaseofthenegativeexternalitiesdecisionsonsocialcostscoverage
4 Regulatingcompetitionpositiveversusnegativepolicies
5 Regulatingthelabourmarketpoliciesandemploymentstrategies
6 Theeconomicgrowthdeterminantfactorsandsubsequentdecisions
2

Adelina
DUMITRESCUPECULEA
lect.univ.dr.
Maria-Andrada
GEORGESCU
conf.univ.dr.
Diana-Camelia
IANCU
conf.univ.dr.

Carmen
S VULESCU
Lect. univ.dr.

1 The organisation of public audit in Romania

adelinad@snspa.ro

2 The evaluation of Romanian Public Audit System


georgescu_andrada@yahoo.com
1 Fiscal Decentralization
1
2
3
4
5
1
2
3

Challenges for public sector decision-making. Study case


Impact of international context on public sector reform in Romania
Good governance and civil society: challenges for Romanian leadership
Developing the public sector in Romania: Study case
Public sector innovation in Romania
Public Administration Reform. Conceptual Dimensions
Civilservantscareer.Casestudy
Reform in the field of human resource management

dciancu@administratiepublica.eu

csavulescu@snspa.ro