Sunteți pe pagina 1din 3
MUNICIPIUL IASI PRIMAR DISPOZITIA NR. Privind stabilirea locurilor speciale pentru afigajul electoral de pe raz \ Municipiului lasi, pentru alegerile locale din 5 iunie 2016 Primarul Municipiului lasi; ‘Avand in vedere dispozifille Hotararii Guvernului nr. 51/ 0.02.2016, privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 Avand in vedere dispozitile Hotararii Guvernului nr. 52/ 0,02.2016, privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alege ilor locale din anul 2016; ‘Avand in vedere dispozitile Hotararii Guvernului nr. §3/ 0.02.2016, privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a legerilor locale din anul 2016; ‘Avand in vedere dispozitile Hotararii Guvernului nr. 54//0.02.2016, privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a aleg¢ rilor locale din anul 2016"; Avand in vedere dispozitiile art. 79 alin. (1) din Legea n. 115/2015, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii < iministratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii rr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, care prevad ca * primarii sunt obligati ca pana la in:eperea campaniei electorale s& stabileascd, prin dispozitie, locuri speciale pentru afi aj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand ,eama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor rationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de cardidati, candidaturi pentru functia de primar, precum gsi de candidatii independenti. Aces e locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei p_ drumurile publice sia celorlalte activitati din localitatile respective” ; Avand in vedere Referatul nr. 46742 din 29 aprilie 20°3, privind stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral din municipiul lagi, pentru alegeri= locale din 5 iunie 2016; jn temeiul art. 68 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) t a) din Legea or. 215/201, privind Administratia Public’ Locala, republicata, cu modificirile si completarile ulterioare: DISPUNE: Art. Se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru afige electoral pe teritoriul Municipiului lagi, pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016: Rond Agronomie Bid, Carol | -Parcul Expozitie ~ intrare principala Bid. Carol | - Gradina Copou — (pe gard de la intrarea pr ycipala in sus) Bid. Carol | - Universitate Statie de taxi Piafa Eminescu ( Romtelecom) pe trotuar in dreptul static de tramvai Piata Unirii- Agentia Loto Prono Piata Unirii — Statia de tramvai in dreptul Galeriei de Arta Teatrul National — stajie R.A.T.P. — stanga — dreapta Tg. Cucu ~ statie RATP stanga-dreapta Bd. Independentei — Piata Natiunii Interseclie str. Sararie cu Str. Vulpe Intersectie str. Sararie cu Str. Nicolae Balcescu Intersectie str. Sararie cu $os. Stefan cel Mare $i ‘Sfant Intersectie str. Semnului cu Str. Sf. Andrei Piata Garii vis-a-vis de statia RATP Statie taxi nr.13 (Billa) Intersectie str. Pacurari cu Str. Nicolau, statia RAT.P. F tru Poni Intersectie str. Pacurari cu Str. Munteni (in fata agentici 3.R.D.) Sos. Pacurari- trotuar in fata magazinului Kaufland Pact ar Str. Mircea cel Batran — statie taxi (trotuar in faa agentic) BRD) Intersectie Str. Milcov cu Str. Cerna ~ stajie RATP (capé: traseu 28) Pasaj Alexandru cel Bun — intrare in piata agroalimentar 1 (langa chiosc difuzare presa) Intersectie Sos Nationala cu pasaj pietonal Gard (langa :hiosc difuzare pres) Intersectie Bld Alexandru cel Bun cu Str. Sarmisegetuze (In fata blocului ANL) Intersectie Str. Sarmisegetuza cu str. Plaiesilor Intersectie Bld, Dacia ou Str. Buridava ( pe trotuar langa chiosc difuzare pres) Intersectie Bid. Dacia cu Str. Stramosilor — statie RATP - stanga, dreapta Bld. T. Vladimirescu intersectie cu Str. Eternitate (Podul Je Fier) Intersectie Str. Eternitate cu Str, Dorobanti si Str. Stroici Str. Eternitate — langa Cimitirul Eternitate Str. A. Panu — Esplanada Hala Centrala Str. A. Panu Palatul de Justitie Str. A. Panu — Piafa Palatului Intersectie Str. Sf. Lazar cu Str, Palat (Facullatea de Cc nstructii) 26% Bid, Tudor Viadimirescu (Bucsinescu) JC» Bid. Tudor Viadimirescu — statie RATP ( vis-a-vis de car vin 117) DE» Str. lon Creanga — pe trotuar in fata agentiei Banca Tra silvania 28 * Str. Vasile Lupu - bl. D1 — Oficiul postal nr. 4 »( «= Esplanada Oancea (© « Statie RATP — complex ‘Flora’ — magazin Flux Gl Statie RATP — Piata "Doi Baieti” Va Intersectie Str. Holboca cu Str. Aeroportului + Statie RATP Metalurgie (trotuar in fafa la B.R.D.) 4» Intersectie Str. Cicoarei cu Stradela Caramidari 4(« Intersectie Str. Cardmidari cu Str. Urcusului 46 Intersectie Str. Valeni cu Sos. Voinesti ee Statie RATP ~rond CUG II la ee Fics = pt= POS’ SFRSNSC SH G8 HODES SE pay SAREARY ye WN Intersectie Sos. Nicolina cu Str. Hlincea — statie RATP _ stanga, dreapta Statie RATP —rond CUG F stanga, dreapta Intersectie Sos. T. Neculai cu Sos. Nicolina (Belvedere) - statie RATP- stanga, dreapta Intersectie Sos. Nicolina cu Str. Salciilor ~ stafie RATP — Nicolina | Bid. Poitiers — statie RATP Cetdjuia - stnga, dreapta Intersectie Bld. Socola cu Str. Bucium (Bld. Socola nr.57 in fata blocului A) Intersectie Str. Mitropolit Varlaam cu Str. Duca Voda Rond RATP - Baza 3 Rond Tutora Statie R.A.T.P. - Tomesti Blocuri Intersectia Bld. Poitiers cu Sos. Bucium Sos, Bucium ~ statie RATP Spital Socola ~ stanga, dreaj ta Intersectie Sos. Bucium cu Sos. Barnova (Hanul Trei Sat nale) interseotie Sos. Bucium cu Str. Plopii fard Sot statie R/ TP ~ stanga, dreapta Sos. Bucium — capat traseu RATP Bid. Alexandru cel Bun - magazin Billa ( langa spatiul ve de amenajat) Intersectie Bid. Alexandru cel Bun cu Str. Roman Voda ~ statie taxi Piata Podul de Piatra - statie RATP- stanga, dreapta Intersectie Calea Galata cu Str. Pantelimon Halipa (trotu jr in fafa farmaciei) Intersectie Str. V.A.Urechia cu Str. Hatman Sendrea ‘Str. Bradului — pasaj pietonal Gara Nicolina Intersectie Str. Egalitatii cu Str. Gheorghe Doja Intersectie Sos. Nicolina cu Str. Frumoasa Intersectie Bid. Dimitrie Cantemir cu Str. Decebal - lang: agentia BRD Podu Ros ~ in fata Oficiului Postal nr.3 Podu Rog ~ Intersectia Bid, Socola — stalie RATP — dreg ota, stanga Bid, Socola - Semafor Cotnari Art. Copie dupa prezenta dispozitie va fi comunice*é Institutiei Prefectului Judetului lagi, S.C. Servicii Publice S.A. lasi si adusa la cunostiin{a tutu or celor interesati, prin afisare la sediul Primdriei Municipiului lagi Data astazi, 2016 p. PRIMAR, SECRETAR, Viceprimar Denisa Liliana lonascu Mihai Chirica