Sunteți pe pagina 1din 42
apne— Ics 13,220.99 SR EN 12101-8 Standard Roman lunie 2011 Titlu Aprobare Corespondenta Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti Partea 8: Clapete pentru controlul fumului ‘Smoke and heat contro systems. Part 8: Smoke control dempers ‘Systémes pour le contrble des fumées et de la chaleur. Parti 8: Volets de désenfumege Aprobat de Directorul General al ASRO a 30 iunie 2011 Standardul european EN 12101-8:2011 are statutul unui standard roman Data publicéirii versiunii romane: 30 martie 2012, Acest standard este identic cu standardul european EN 12101-8:2011, ©ASRO ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti, ww. asro.r0 Reproducerea sau utilzarea Integra sau parla a prezertulul standard in orice publcai si prin orice procedou (electronic, mecani, flocopiere, mirofimere et.) este Interzisa deca nu exist acordl sri pala al ASRO Ref: SREN 12107-82011 Ealie 1 SR EN 12101-8:2011 Preambul national Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 12101-8:2011. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca gi versiunile oficiale gia fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard reprezinté versiunea romana a textulul in mba englez a standardului european EN 12101-8:2011 Standardul european EN 12101-8:2011 a fost adoptat ca standard roman la data de 30 iunie 2011, prin publicarea unei note de confirmare. Standardul european EN 12101-8:2011 reprezinta a opta parte dintr-un standard cu zece pai, cu ttl generic: Sisteme pentru controlul fumului $i gazelor fierbin(. Din cele zece pari, partea 4 § 5 sunt Tapoarte tehnice (CEN/TR 12101-4:2009 si, respectiv, CEN/TR_12101-5:2008), partea 9 a fost abandonata de catre CEN, iar celolalte sunt standarde europene. Toate parle publicate ale acestui standard european au versiune fn limba romana Acest standard face parte din patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 216, Echipament de protectie contra incendillor. Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire si standardele romane este urmatoarea: EN 1366-21999 IDT_ SR EN 1366-2:2002 * _ Incercari de rezistenta la foc pentru instalati tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foo EN 1366-10:2011 IDT_ SR EN 1966-10:2011, Incercari de rezistenta la foc ale instalatilor tehnice. Partea 10: Clapete peentru controll furnuu EN 1751:1998 IDT SR EN 1751:2000 Instalafi de ventilare si climatizare in constructi, Guri de aer. Incercarile aerodinamice ale ramelor cu jaluzele prEN 12101-9 - EN 12101-10:2005 IDT_ SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului gi gazelor fierbin). Partea 10: Echipament de alimentare cu energie EN 13501-4:2007+ IDT_ SR EN 13501-4+A1:2010 A4:2009, Clasificare la foc a produselor gi elementelor de construciie. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele incercéfilor de rezistenta la foc a componentelor sistemelor de control al furmului EN 60068-2-52:1996 IDT SR EN 60068-2-52:2002 i ‘ncercar de mediu. Partea 2: incercari incercarea Kb: Ceaja aling, Incercare cicicd (solutie de cloruré de sodiu) EN ISO 5135:1998 IDT_ SR EN ISO 5135:2004 Acustica, Determinarea nivelurilor de putere acusticé a zgomotului emis, de guile de aer, agregatele de ventilare-conditionare, clapetele de reglaj supape, prin masurare int-o camera de reverberatie ENISO 13943:2010 IDT SR EN ISO 13943:2011 Securitate Ia incendiu. Vocabular Pentru aplicarea acestui standard se ullizeazé standardele europene la care se face referire (respectiv, standardele romaine identice cu acestea). ‘Simbolul gradului de echivalenta (|DT - identic) este conform SR 1000-8. Cuvintele "standard european’ trebuie sa fe cite "standard roman". SR EN 12101-8:2011 STANDARD EUROPEAN EN 12101-8 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Mai 2011 ics 1322099 Versiunea romana ‘Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti Partea 8: Clapete pentru controlul fumului ‘Smoke and heat contro! ‘Systémes pour le controle des. Rauch- und Warmefreihaltung. systems. Part8: Smoke fumes et de la chaleur. Partie @: Teil 8: Entrauchungsklappen ‘control dampers Volets de désenfumage Acest standard european a fost adoptat de CEN la 17 martie 2011 Membrii CEN sunt obligali sé respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza condifile in care acestui standard european i se atribule statutul de standard national, fara nici o modifcare. Listele actualizate i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde natjonale pot fi obfinute pe baza de cerere catre Centrul de Management CEN-CENELEC sau orice membru CEN. Acest standard european exista in trel versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). O versiune in ricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabiltatea unui membru CEN, in limba sa rnationala si notifcata catre Centrul de Management CEN-CENELEC, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Memibrii CEN sunt organisme nalionale de standardizare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franla, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia gi Ungaria. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaische Komitee fir Normung Centrul de Management: Avenue Marnix 17, 8-1000 Bruxelles © 2011 CEN Toate dropturilo de exploatare sub orice forma gi in orice mod sunt rezervate In intreaga lume membrilor national CEN Ref: EN 12101-8:2011: RO SREN 12101-8:2011 Cuprins pagina Preambul 4 Introducere... 5 1 Obiect gi domeniu de aplicare 8 2 Referinfe normative... 8 3 Termeni gi defini 9 4, Cerne refertoare la capetsle pent conto amu. 12 4.1 Generali... 12 4.14 Rezistentala foc 12 4:12. Aplicati generale. cn 2 4.2 Constructie gi componente: caracteristich 0s. Scag 4.2.1 Constructie $i functionare.... oe 12 4.22 Protect la coroziune 4 43° Criterii de performanta referitoare la rezistenja la foc: clapete pentru controlul fumului int-un compartiment nie 14 4.3.4 Elangeitate la foc; etangettate la fu, HOT 400/30 ...u 14 432 DUTADIMRALE menor 14 4.3.3 Clasificare refertoare la rezistenta la foc gi simbolizare,....-ssssssnoosonncne 15 4.3.4 Alte criteri de performanta 7 16 44° Criterii de performant’ referitoare la rezistenta la foc: lapete pentru controlul furului mult-compartiment ... 16 4.4.1 Etangeitate la foo, izolare termica la foc, elangeitate la fum, HOT 400/30 16 442 Durabiltate . 16 44.3 Clasificare referitoare ia rezistenja la foc si simbolizare 7 444 Alte criterii de performant’ care 7 5 Metode de incercare : 8 5.1 Incercéiri de etangeitate in condi 18 5.2 Inoercari de rezistenta la foc 18 52.1 Generalitat. 18 5.2.2 Clapeta pentru controlul fumulut etangeitate la fo° 9 izoare termica la foc 19 5.2.3 Clapeta pentru controlul fuiulu clasficata in functie de etanseitatea la fum 19 5.2.4 Intarziere de réspuns a unei clapete pentru controlulfurnulu. ae 20 5.3 _Incercare de expunere la ceala salina 20 54 Incercariciclce . ae 20 5.4.1 Cicli de anduranga a clapete! 20 5.5. Performante aerodinamice ale unei clapete... 20 6 —_Evaluarea conformitai . 24 6.1 Generalitat. is 24 62 incercare iniiaté de tip 24 62.1 Generalitat .. 24 62.2 Modifica 21 62.3 Incercari anterioare si famil de produse 2 6.24 Esantioane pentru incercare 2 625. Raport de incercare 2 63. Controlul product in 2 8.3.1 Generalitat ron 2 632 Corinte generale 2B 63.3. Cotinlo specitice ale CPF 23 6.3.4 Inspocto nia a fabric gi CPF. 25 6.3.5 Supraveghere continu’ a CPF 25 6.3.6 Procedura pentru modifica. 25 SREN 12101-8:2011 64 — Clapete pentru controlul fumulul unicat, clapete pentru controlul fumului din productia de omologare (de exemplu, prototipuri gi clapete pentru controlul fumului fabricate 1n cantitati foarte mi 7 Marcare $i documentatie . Informe refrtoare a produ, inetalre gi mentenant (documenta). 8 8.1 Specificatia produsull 8.2 Informa referitoare la instalare 8.3 Informaji referitoare la mentenanté Anoxa A (rormatvt) Incercare de expunere a coals sain At Generalitat. : A2_ Parametr revizuit. ‘Anexa B (informativa) Exemplu de procedurs de inspectie gi de mentenanté ..... Anexa C (normativa) Controlul productiei in fabrica ~ plan de incercari Anexa ZA (informativa) Articole ale acestui standard european referitoare la prevederile Directivei UE Produse pentru Construct ZA. Domeniu de aplicare si caracteristici relevante .... ZA2_ Procedura de atestare a conformitati clapetelor pentru controiul furului ZA2.1 Sistem de alestare a conformitai....... ZA22 Carita de conformtato CE 9 declare do conformitate CE .. ZA3_ Marcaj CE si etichetare..... Bibliografie SREN 12101-8:2011 Preambul ‘Acest document (EN 12101-8:2011) a fost elaborat de catre Comitetul Tehnic CEN/TC 191 “Fixed firefighting systems", al cérui secretariat este definut de BSI ‘Acest standard european trebuie sa primeasca statutul unui standard national, fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel mai tarziu pana in nolembrie 2011 gi toate standardele nationale contradictori trebuie retrase cel mai tarziu pana In noiembrie 2011. Se atrage atentia asupra faptului cd anumite elemente din acest document pot sa facd obiectul 0)", .(0 > i)" sau ,(i + 0)", care indica daca elementul a fost Incercat gi indeplineste cerinfele referitoare la un incendiu numai din interior sau numai din exterior sau din ambele directi; fh) addugarea Caco", ,Cioon”, {Cmos", Care indica aptitudinea de utilizare numai in sistemele Pentru controlul fumului, sistemele combinate, pentru controlul fumului si pentru condijionarea erulul sau in sistemele modulare combinate, pentru controlul fumului $i pentru conditionarea aerului; i) sufixul suplimentar ,unic’, care indicd aptitudinea de utlizare, EXEMPLU: Esco 60 (Va~I¢+/0) § 1500 Cyaoee MA unc 15 SR EN 12101-8:2011 4.3.4 Alte criterii de performanta Daca producatorul intentioneaza sa furizeze informaii referitoare la caracteristicle aerodinamice, acestea trebuie sa fie deciarate conform EN 1751 —a se vedea 5.5. 4.4 — Criterii de performanta referitoare la rezistenta la foc: clapete pentru controlul fumului multi-compartiment 44.1 Etangeitate la foc, izolare tormica la foc, etanseitate la fum, HOT 400/30 Evaluarea etangeitai la foc (E) a clapetelor pentru controlul fumului mult-compartiment, ca una din ccaracterisicle de performanja referitoare la rezistenia la foc, trebuie s se bazeze pe: a) _scurgerile prin clapeta, in conditile mediului ambiant gi atunci cand este Inchisé, dupa 5 min (declangare automata) sau dupa 30 min (sisteme cu acjionare manuala) de la inceperea Incercarii de rezistenja la foc, b) _capacitatea clapetei de a-gi mentine deschiderea In timpul incercaril de rezistenta la foc, ©) _crapaiturle sau deschiderile cu dimensiuni mai mari decat cele prevazute si aprinderea unui tampon de bumbac, urmata de flacéri sustinute pe fata neexpusa, pe marginea imbinérii dintre. clapeta si perete, pardoseald sau conducta (penetrare), 4) aptitudinea de utlizare a clapetei la o presiune negativé, masuraté In condifile mediului ambiant, . Atunci cand sunt demonstrate caracteristicile de izolare termica la foc ale clapetelor rozistente la foc pentru controlul fumului mult-compartiment, acestea trebuie sa fie clasificate si declarate Impreund cu etangeilatea la foc. In EN 1366-10 este descrisd 0 cerint& de performanta pentru clasificarea (S), care trebuie s& fie aplicaté, daca clapeta este destinaté unor utilizar finale In care aceasta performanta este ceruta (Gimensiunile cele mai man si cele mai mici, in conditile mediulul ambiant si dimensiunile cele mai mani (masurate continu) dupa 5 min (functionare automata) sau 30 min (sisteme cu aclionare ‘manuala) de la inceperea Incercarii de rezistenta la foc), Cerinta de performanté HOT 400/30 (temperatura inalta de funcfionare) (funcyionare la 400 °C, timp de 30 min) este descrisa tn EN 1366-10 si trebuie sa fie aplicata, dact clapeta este destinata unor Ulilizari finale in care aceasta performanta este coruta. 44.2 Durabilitate 4.4.24 Durabilitatea intérzierii de raspuns ‘in urma inceroarii descrisé in 5.2.4 se dovedeste durabilitatatea IntArzierii de rspuns, demonstrand 4 clapeta pentru controlul furului multi-compartiment se inchide in momentul stabilt $i in intervalul de timp cerut. 4.4.2.2 Durabilitatea fiabilitatii functionale Capacitatea unei clapete pentru controlul fumului multi-compartiment de a-si demonstra fiabiltatea functionala pe timpul duratei de viaia a sistemului trebuie s& fie determinata prin incercéirileciclice de inchidere si deschidere prezentate in 5.4 Numarul de cicluri de efectuat reflecta utiizarea prevazutd a clapetei pentru controlul furului multi- compartiment, in sistemele utilizate numai pentru controlul fumului, tn sistemele combinate, pentru ccontrolul fumului si pentru condifionarea aerului sau pentru utlizare ca modulator in sistemele ‘combinate, pentru controlul fumului si pentru condiionarea aerului Un ciclu este definit ca o miscare a clapetei din pozitia deschis in pozitia Inchis $i inapoi in pozitia deschis sau de la pozitia superioara pana la poziia inferioara si inapoi in pozitia superioara pentru dlapetele modulare. 16 ‘SR EN 12101-8:2011 Clapeta pentru controlul fumului multicompartiment indeplineste cerinfele incercarii ciclice de deschidere gi inchidere atunci cand; - Ciclurile solcitate sunt indeplinite complet int-un timp mediu al flecdrui ciclu mai mic de 120 s; : timpul mediu al ultimutui ciclu este mai mic de 120 s. NOTA - in cazul evacuari fumulul, se recomands ca sistemul de control sa asigure ca elementele de aciionare ‘modulare 8 migle clapeta pentru controlulfurnulul numai in poziile complet deschis sau complet inchis, adic’, ‘8 racomanda ca semnalul modular sé fe neutralizal 4.43 Clasificare referitoare la rezistenta la foc si simbolizare Dupa indeplinirea tuturor crterilor de performan{’ descrise in 4.1, clapeta pentru controlul furmului ‘multi-compartiment trebuie sa fie clasiticata gi simbolizata conform EN 13501-4. Pentru fiecare clapeta pentru controlul fumului multi-compartiment trebuie s& fie declarate urmatoarele: a) _etanseitate la foc ,£", de etangeitate la foc si izolarea termica la foc ,EI" (in conformitate cu EN 13501-4);, b) —_adaugarea HOT 400/30, care indica indeplinicea cerinfelor referitoare la functionarea la temperatura inalta; ©) _adaugarea indicatiai (indicatilor) suplimentare referitoare la aptitudinea de instalare in pozi verticala gi/sau orizontala, Improuna cu informatia referitoare la instalarea intr-0 conducts, ‘ntr-un perete sau, respectiv, In ambele: C2 Vacs Yau SU Vaow $USAU Ness Now SAU Nasue NOTA ~ Se recomanda ca v. sau hy 68 nu fle considerate ca indicand directa de functionare gi nici orientarea ‘axel lamelei clapotel @) _adaugarea simbolulul ,S*, care indica satisfacerea cerinfei suplimentare pentru otangoitatea la fum; e) _adaugarea valorilor .500°, .1000" sau ,1500", care indicé aptitudinea de utiizare pana la aceste presiuni negative; f) —_adaugarea AA” sau ,MA”, care indic& declangarea automata sau actionarea manuala; 9) —_adaugarea simbolurlor .(i > 0)’, .(0 > i)" sau .{i + 0), care indicé daca elementul a fost ‘ncercat gi indeplineste cerinfele referitoare la un incendiu numai din interior sau numai din exterior sau din ambele direct fh) addugarea Cyn", .Cicou"s «Cnos"s care indic& aptitudinea de utiizare numai tn sistemele Pentru controlul fumului, sistemele combinate, pentru controlul fumului si pentru conditjonarea aerului sau in sistemele modulare combinate, pentru controlul fumului si pentru conditjonarea aerului: i) sufixul suplimentar . mult’, care indica aptitudinea de utilizare. EXEMPLU: E160 (veo ~i > 0) $ 500 Crone AA mut Daca sunt indeplinite cerinjele referitoare la clapeta pentru controlul furului multi-compartiment, descrise in acest arlicol, se consider ca sunt indeplinite si cerinjele corespunzatoare clapetei pentru controlul furului fntr-un compartiment unic, din 4.3.1 4.44 Alte criterii de performanta Daca producstorul intentioneaza s8 declare informatii referitoare la caracteristcile aerodinamice, acestea trebuie declarate conform EN 1751 —a se vedea 5.5. 7 SREN 12101-8:2011 5 Metode de incercare 5.1 incercari de etangeitate in conditii ambientale Metoda de incercare trebuie sé fie conforma cu EN 1366-2 si EN 1751. 5.2 Incercari de rezistenta la foc 521 Generalititi in plus fata de celelalte cerinfe din acest standard, clapeta pentru controlul fumului trebuie sa fie Supusa gi unei Incercari de rezistenta la foc intr-un cuptor. Scopul acestei incercari este evaluarea Capacitatii clapetei pentru controlul fumului de a mpiedica propagarea focului si a fumulul dintr-un compartiment de incendiu in altul, prin sistemul de conducte care pol trece prin pereti si pardoselile rezistente la foc. Clapeta pentru controlul fumului din cuptor (de exemplu, compartimentul de incendiu) este incercata pentru verficarea capacitati sale de a se deschide si de a ramane deschisa, pentru a permite extragerea furulul. Ciapeta pentru controll fumului de pe partea neexpusa (vecind compartimentuul) este incercaté pentru verficarea capacitaii sale de a ramane Tnchisé si de a avea scurgeri maxime cunoscute, pentru a permite alegerea unui ventilator sensibil $a oferi un ghid referior la impiedicarea sourgeri full inapot Clapetele pentru controlul fumului fntr-un compartiment unic sunt incercate la temperatura inalta, conform curbei standardizate de incdizire temperatura-timp, dar limitand temperatura la maximum 600 °C. Clapetele pentru controlul fumului mult-compartiment sunt incercate la rezistenta la foc, ‘conform curbei standardizate de Incercare temperatura-timp, Doua clapete sunt atagate la 0 conducta pentru controlul furului Intr-un compartiment unic (metodele ‘sunt descrise in EN 1366-10, att pentru conductele orizontale, cat si pentru cele verticale), tntr-un mod reprezentativ pentru conditile din practica. O clapeta pentru controlul fumului este montata pe ‘conducta in interioru! cuptorului si cealalta in exteriorul cuptorului, conform EN 1366-10 NOTA ~ Rezultatele incerc&ri sunt valabile numai pentru madul de montajutlizat la Incercare $1 pentru domeniul de utlizare direct sau extins care poate f apical Incercarile trebuie sa fie efectuate incepand cu clapeta pentru control fumului dn interiorul cuptorului {n pozite inchisa si cu. clapeta pentru controlu fumului din exteriorul cuptorului fn pozitie deschisa (cu exceptia cazului in care nu va fi niciodata deschisa, daca apare fumul, caz in care va ramane in Pozitia inchis). Aceste incercari demonstreaza apiitudinea de utilzare a clapetei atat in inteiorul, cét sin exteriorul compartimentului de incendiu. Clapeta din interiorul cuptorulultrebuie sa se deschida in timpul incercari, iar clapeta din exteriorul cuptorulu trebuie s@ se inchid’, Timpul in care intervine schimbarea pozilor este stabilt tn funclle de cerin{ele referitoare la declangarea automata sau la actionarea manual, In timpul incercari, masurarle de temperatura si de etangeltate la foc trebuie s& fie efectuate in diferite pari ale constructiei de incercat. ‘Atunci cdnd clapetele igi schimba pozitia, gazele fierbinti din interiorul cuptorului sunt evacuate prin clapeta pentru controlul fumului deschisa in ace! moment, din interiorul cuptorului, c&tre clapeta pentru Controlul fumului inchisé acum, din exteriorul cuptorului. Montarea unei placi perforate (descrisa In EN 1366-10), permite clapetei pentru controlul fumului din exteriorul cuptorului s& fie supusa la o diferenta de presiune de 500 Pa. Se inregistreaza scurgerile In exteriorul cuptorului prin clapeta pentru controlul fumului, atunci cand aceasta este inchisa. Debitul scurgerilor prin clapeta, necesar Clasificarii im clasa S, trebuie SA fie masurat atat la temperatura mediulul ambiant, cat si Tn timpul incereari la foc. Informatii similare sunt prezentate in EN 1366-10 pentru Incercarea clapetelor in compartimentele bariera, pentru a demonstra menjinerea rezistentei la foc alunci cand sunt inchise si mentinerea ozitie’ deschis pentru a permite circulalia furului si a gazelorfierbinii prin acestea, 18 SR EN 12101-8:2011 5.2.1.1 HOT 400/30 Daca clapeta pentru controlul fumului este destinaté unor utilzari finale in care aceasta performanta este ceruta, 0 ciapeta pentru controlul fumului egantion, trebuie sa fie supusa, mai intai, impreund cu elementul de actionare asociat, unel incercéiri de rezisten{a la foc, Intr-un cuptor, pentru a demonstra mentinerea poziei inchis. Clapeta pentru controlul furului este atagata (direct sau la distan{a, prin intermediul unui tronson de Conducta) Inipe © construclie suport, utiizand 0 metoda descrisa in standardul de incercare (EN 1366-2, la care face referire EN 1366-10), Intr-un mod, tn general, reprezentativ in practica. Clapetele pentru controlul pot fi amplasate fn interiorul constructie! peretelui/pardoselii, montate pe fala peretelui/pardosolli sau montate la distant de aceasta, prin intermediul unui tronson de conduct rezistent la foc. NOTA. Rezultatele incercéri sunt valabile numai pentru modul de montaj uiizat la Tncercare si pentru domeniut de ullizare direct sau extins care poate f aplicabl Incercairle trebule s& fle efectuate Mcepand cu clapeta pentru controlul fumulul in pozitia deschis. ‘Aceasta va fi Inchisa la Inceputul Incercarii pentru a Tndeplini cerinta celor dou’ minute. Jin timpul Mncercari, masurarile de temperatura si de etangeitate Ia foc trebuie sa fie efectuate in diferite parti ale constructiei de incercat. Etangeitatea sistemului clapetei pentru controlul fumului trebuie s& fle masurata prin masurari directe de debit, mentinand o diferent de presiune constantd, de 300 Pa, tn clapeta pentru controlul fumului inchisa. Debitul de scurgere din clapetele pentru care este necesard clasificarea S, trebuie sa fle masurate la temperatura ambiant Poate fl necesar s& se Incerce clapetele pentru controlul fumului care nu sunt montate direct in Centrul constructie! suport, atat In interiorul, cat gi la exteriorul constructiei suport, pentru a se verifica daca sunt universal acceptate pentru aceasta metoda de instalare. © até clapeta pentru controlul fumului egantion trebuie s@ fie supusa inoercéii de rezistenta la foc in cuptor, pentru a demonstra funcfionarea si mentinerea deschideri. Clapeta pentru controlul fumului esie atasaia (direct sau la cistania, prin intermediul unui tronson de conducta) inipe o constructie suport, uiiizand 0 metoda descrisé in standardul de incercare (EN 1366-10), intr-un mod, in general, reprezentav in practica. Clapetele pentru controll pot fi amplasate in interiorul constructel peretelui pardoseli, montate pe fata pereteluiipardoseli sau montate la distanta de aceasta, prin intermediul nui tronson de conducta rezistent la foc. Incercarile trebuie s4 fie efectuate incepand cu clapeta pentru controlul fumului in pozitia deschis. Aceasta va fi supusa unor cicluri de functionare gi observata (EN 1366-10). 5.2.2 Clapeta pentru controlul furului: etanseitate la foc si izolare termica la foc Dimensiunile de fabricatie cele mai mari trebuie sa fie supuse incercariiciclice alese $i apoi incercarit de rezistenfa la foc (EN 1366-10), utlizand echipamentul si metoda descrise complet in EN 1366-10. Elementele trebuie sa fie incercate la foc in planul de instalare propus, mentjonand domeniul de aplicare direct’ a rezultatelor Incercarilor de rezistents la foc. NOTA — Numai cu tity informaty, elementele pot fi Incercale la etangeitate, de incercatea de rezistonta la foc. contiile mediului ambient, iainte 52.3. Clapeta pentru controlul fumului clasificata in functie de etansel ea la fum Dimensiunile de fabricatie cele mai mari trebuie sa fie supuse ncercariiciclice alese, apoi incercaril de tetangeitate Ia fum, in concitile mediulul amibiant si in final, incercarii de rezistenta la foc (a se vedea EN 1366-10), utillzand echipamentul gi metoda descrise complet In EN 1366-10. Elementole trebuie '84 fio Incercate la foc in planul de instalare propus, mentionand domeniul de aplicare direct a rezultatelor Incercarilor de rezistenta la foc. In plus, dimensiunile de fabricate cele mai mici trebuie s fie supuse une! incercari de etangeitate la fum, in conditile mediului ambiant (a se vedea EN 1751), pentru a furniza informatie necesare acesiel clasificri 19 SREN 12101-8:2011 5.2.4 intarziere de raspuns a unei clapete pentru controlul fumului Intarzierea de raspuns este dovedita daca clapetele pentru controlul fumului Indeplinese cerintele de deschidere si inchidere definite in EN 1366-10:2010, 6.2. 5.2.44 HOT 400/30 © a doua clapeta pentru controlu! fumului esantion trebuie 68 fie supusé une! incercar la temperatura de standby, pentru a demonstra anduranta componentelor electrice. Aceasta incercare se desfagoara conform EN 1366-10. 5.3 incercare de expunere la ceata salina Trebule sé fe utlizate echipamentul si metoda de incereare din anexa A gi EN 60068-2-62. 5.4 — Incercari ciclice 5.41 Cicli de anduranté a clapetei Echipamentul si metoda de incercare sunt descrise in EN 1366-10. 5.5 Performante aerodinamice ale unei clapetei Trebuie sa fie utizate urmatoarele metode de incercare a performantelor gi de evaluare referitoare la clapete si supape din EN'1751 si EN ISO 5136: a) —_Scurgeri printre tamelele clapetei ‘Scurgerile printr-o clapeta inohisa sau supapa pot fi clasificate utilizand datele publicate in EN 1751 Clasele sunt numerotate de la 1 pana la 4, clasa 4 find cea mai etansa. b) —_Scurgeri prin carcasa clapetei Carcasele clapetelor de conducta trebuie sa fie construite astfel incat sa respecte limitele minime de ‘scurgeri specificate pentru sistemul de conducte in care urmeaza sa fie instalate. Clapetele trebuie s aiba clasele de scurgeri ale carcaselor conforme cu EN 1751. Clasele C si D de scurgeri la nivelul Tefelei de conducte sunt satisfaicute de clapetele ale caror scurgeri prin carcase sunt clasificate in clasa C, conform EN 1751 NOTA — In EN 1751 nu exista casa D pentru carcasele clapetelor, dar, datoritd suprafetei mici a clapetel faté de Intreaga retea de conducte, casa C este corespunzatoare. Pentru a aplica calculele necesare, uneori, pentru confirmarea scurgerilor din conducta, aria de ‘eferinfa a carcasei trebuie sa fie calculata ca perimetru al clapetei multiplicat cu lungimea echivalent de un metru (de exemplu, 0 clapeté de conducté cu dimensiunile de 800 mm x 400 mm, trebuie $4 aiba o arie a carcasei calculata pentru determinarea sourgerilor egala cu ((2 x 0,8) m + (2x 0,4) m) x 1m=24m’), ©) debit vehiculat prin clapetalcaracteristici de rezistenta la presiune Debitul vehiculat prin clapeta/caracteristicile de rezistenté la presiune trebule sa fie masurate conform ‘metodei prevazute si prezentate in modul descris in EN 1751. 4) Incerear referitoare la momentul functional ‘Momentul functional trebuie sa fie masurat conform metodei prevazute si prezentat in modul descris in EN 1751 e) —_Incercare de transfer termic ‘a fie masurat conform metodei prevazute gi prezentat in modul descris in 20 SR EN 12101-8:2011 f)__niveluri de putere acustica a zgomolului regenerat Nivelurile de putere acustics a zgomotului regenerat trebule s& fie masurate conform metodei prevazute gi prezontat in modul descris in EN ISO 5135. 6 — Evaluarea conformitatii 61 Generalitati Conformitatea unei clapele pentru controlul fumului cu cerinjele acestui standard trebuie s& fie demonstrata prin: = Incercarea inijalé de tip, = controlul productiei in fabrica efectuat de catre producsitor,inclusiv evaluarea produsulul Pentru clapetele pentru controlul fumulu unicat, clapetele pentru controlul fumului din productia de ‘omologare (de exemplu, prototipurle) si clapetele pentru controlul furmului fabricate in cantitai foarte ‘ici trebuie sa se aplice 6.4 6.2 _ incercare initiala de tip 621 Gor alitagi Incercarea inal de tip (IT) tebuie sa fie efectuata pentru a demonstra conformitate clapee! pentru control rus cu acest standard european, Toate caracteristicile esentiale, pentru care producatorul eclaré performantele, sunt supuse incercari inijale de tip. Incercarle trebuie sa fie efectuate conform ticoluil 5. Pentru. a. demonstra repetabiltatea, nu este necesara re-incercarea niciunei clapete pentru controll fumului, dar, pena acoper diverse aplicai, trebuie fe incercate mai muite lapete pentru controlulfumuli Deoarece obiectivul procedurilor de incercare generale este stabilrea capacitati clapetei pentru Ccontrolul furului de a indeplini criterile de proiectare, cerinfele de performanta gi clasificarea in pozitia ‘sa de functionare (adica, in conditile de utiizare finala) si de a continua sa actioneze ca o bariera/deschidere pentru perioada de timp stabil, rebuie sa fie incercat produsul asamblat complet (adica, inclusiv cu motoarele si elementele de fixare), aga cum urmeaza sa fe instalat 6.22 Modific De asemenea, in cazul modificarii clapetei pentru controlul fumului sau a tehnologiei de fabricatio (daca acestea poate afecta caracteristcile de performanta declarate), trebuie si fle efectuatd Incercarea initial de tip. Toate caracteristicle descrise in articolul 4, care se pot schimba prin modificare, trebuie sd fle supuse acestei incercari iniljale de tip, cu excapiia acelor incercairi descrise in6.2.3. 623 \cercari anterioare si familii de produse Incercarle efectuate anterior conformitate cu prevederie acest standard pot fi luate in considerare pentru scoputl IT, daca se dovedesle od aceste incerc : sunt echivalente sau mai riguroase; : au fost efectuate de o tert8 parte, in cadrul unei scheme de certiicare najionala/voluntara; - au fost efectuate pe acelasi produs sau pe produse cu proiectare, fabricatie si functionalitate similare, astfel incat rezultatele sa poata fi aplicate produsului respectiv Produsele pot fi grupate in famili, daca rezultatele pentru una sau mai multe caracteristci ale oricarui produs din familie sunt reprezentative pentru toate celelalte produse din acea familie. NOTA 1 ~ Produsele pot fin tamil diterite pentru diferite caracteristii at SREN 12101-8:2011 NOTA 2 — Se recomanda ca referinele la standardele de metode de incercare s& fie facute asifel incat £& Permita alegerea epruveteireprezentative pote, In plus, incercarile de tip sau incercéile initale do tip trebuie si fle efectuate pentru toate caracteristicile incluse in standard, pentru care producatorul deciara performantele: : la Tnceputul producti, atunci cdnd proiectul unei clapete pentru controlul fumului, materile prime sau furnizorul de componente sunt nai sau modificate; - la inceputul aplicarii unei metode de fabricatie noi sau modificate (in cazul in care poate afecta caracteristicile deciarate); sau - __acestea trebuie sa fie repetate pentru caracteristica (caracteristiclle) corespunzatoare, ori de cate or intervine 0 schimbare in proiectul clapetei pentru controlul fumului, a materilor prime, ‘a fumnizorilor de componente sau in procesul de productie (ca subiect al defini familiei), care poate afecta semnificativ una sau mai multe dintre caracteristici ‘Atunci cand sunt utlizate ansambluri de componente, ale céror caracteristici sunt determinate deja de tre producatorul acestora, aceste caracteristici trebuie sa fie reevaluate, pe baza conformitatii cu alte specifica tehnice. Specificatile acestor componente, precum si schema de inspectie, trebuie sa fie documentate, pentru a asigura conformitatea lor Produsele cu marcaj CE, in conformitate cu specificatile europene armonizate corespunzatoare, pot fi considerate ca indeplingsc performantele stabilite prin marcajul CE, desi aceasta nu inlocuieste Fesponsabiltatea proiectantului clapetel pentru controlul furulul de a se asigura cA sistemul, in ansambiul lui, este corect proiectat si componentele sale prezinta valorile de perforant’ necesare respectarii proiectulul. 6.2.4 Esantioane pentru incercare Esantioanele pentru incercare ale clapetelor pentru controlul fumului trebuie s& fle reprezentative Pentru produciia curenta, Daca documentatia tehnicd (a se vedea 8.1) a eganticanelor pentru incercare nu oferd datele Necesare unei evaluari de conformitate ulterioare, trebuie s8 rémana disponibil un esantion pentru incercare de referinta (identificat si marcat). 62.5 Raport de incercare ‘Toate incercarile iniiale de tip gi toate rezultatele obtinte trebuie sa fie consemnate intr-un raport de incercare. 6.3 Controlul productiei in fabric (CPF) 6: A Generalitati Producatorul trebuie sa stabileasca, s8 documenteze gi s4 mentina un sistem CPF sub forma unui Control intern permanent al productiei, pentru a se asigura c4 clapeta pentru controlul furului introdusa pe piaté este mereu conform cu egantionul IIT pentru care conformitatea cu acest standard ‘european a fost verificala si exprimata prin caracteristici de perforant declarate ale clapetel pentru controlul fumulu Daca producatorul subcontracteaza proiectarea, fabricaiia, asambiarea, ambalarea, procesarea si eltichetarea, poate fi luat In considerare CPF al producdtorulu inal. Totusi, in cazul subcontract, producatorul trebuie s&-si pastreze controlul global asupra produselor si $8 se asigure 0 primegte {oate informatile necesare Indepliniri eesponsabiltatior ce-i revin conform acestui standard european, Producatorul care-si subcontracteaz toate actvitafle, nu-si poate transfera, in nicio circumstanga, responsabiltaile sale subcontractantulu Toate elementele, ceringele si prevederile adoptate de catre producator trebuie sa fie documentate in ‘mod sistematic, sub forma unor proceduri sau pollticl scrise. Aceast documentatie a sistemului de control al productiei trebuie sa asigure o injelegere unanima @ evaluarii conformitatil si sé permita 22 ‘SR EN 12101-8:2011 objinerea caracteristicilor cerute clapetei pentru controlul fumului, precum $i s& verifice functionarea eficienta a sistemului de control a product De aceca, CPF aduce Impreund tehnicile operajionale gi toate masurile care permit mentinerea $i controlul conformitatii produsului cu specificatile sale tehnice. Implementarea sa poate fi realizata prin verificdri si incercari pe echipamentele de masurare, materi prime si constituenti, procese, masini si echipament de fabricatie si produse finite, inclusiv pe proprietatile materialelor care intra. i componenta produsului $i prin uilizarea rezullatelor astfel obtinute. 632 Cerinte ge Producdtorii care dispun de un sistem CPF in conformitate cu EN ISO $001 si care fac referire la Cerinjele acestul standard european armonizat, sunt recunosculi cA salisfac cerinjele CPF din Directiva Consiliului 89/106/CEE. Daca un producator exploateaza diferite linii sau unitati de productie in aceeasi fabrica sau linii sau nitafi de productie in fabrici diferite gi acestea sunt acoperite de un singur sistem CPF, acesta trebuie ‘sd pstreze Inregistrarile de control pentru fiecare linie sau unitate de productie in parte (si aceasta {rebuie S4 constituie o cerinta a specificatiei tehnice). Totus, atunci cand se efectueaza inspectille CPF, desi aspectele specifice ale produslui irebuie sa fie evaluate permanent, organismul notificat nu este obligat s4 repete sistematic evaluarea ,generala” 2 prevederiior CPF care se aplica tuturor linilor/unitaytor de productie, 6.3.3 Corinte specifice ale CPF 6.3.3.1 Generalitati 7 Sistemul GPF trebuie = s& fac referr la acest standard european si - 8 asigure ca produsele introduse pe pial sunt conforme caracleristcilor de performan\a declarate. Aceasta implica: 2) _pregatirea unor procedur si instructiuni documentate referitoare la etapele controlul productici in fabrics b) _implementarea efectiva a acestor proceduri si instructiun: ©) inregistrarea acestor etape gi a rezultatelor lor; 4d) utlizarea acestor rezultate pentru corectarea oricaror abateri, repararea efectelor unor astfel de abateri, tratarea oricaror situatli de neconformitate gi, daca este necesar, revizuirea CPF pentru indepartarea cauzei neconformita Etapele controlulul produce! includ unele sau toate operate urmatoare: 2) _specificatia gi verificarea materilor prime i a constituentior: b) —_controalele si incercarile care se efectueazs 1 planul de Incercari prevazut; in timpul productiei conform cu frecventa stabilita. ©) __verificarile gi Incerciiile care se efectueaza pe produsul final, conform frecventei stabilte anexa C si adaptata produsului si conditilor sale de fabricate. Dupa caz, poate fi necesar sé se efectueze i) etapele descrise la b) si c), i) numai etapa b) sau ili) numai etapa ©). Etapele descrise la b) se concetreaza alat pe starile intermediare ale produsului, cAt si pe ‘echipamentele de fabricate si reglarea lor, pe echipamente etc. Aceste controale si incercari, precum 23 SREN 12101-8:2011 si frecventa lor sunt alese in funciie de tipul de produs si de alcatuirea sa, procesul de fabricatie gi ‘Complexitatea lui, sensibilitatea componentelor produsului la variati ale paramettilor de fabricatje etc. Referitora la etapa c), in absentia controlului produselor finite in momentul introducerii pe piata, roducatorul trebuie 88 se asigure cé ambalarea si, in condiji rezonabile, manipularea si depozitarea, nu deterioreaza produsul si ¢& produsul isi pasrteaza conformitatea cu spectficalia tehnica.. Instrumentele de masurare si incercare trebuie s& fle etalonate tn mod corespunzator. 6.3.3.2 Verificari si incercari 6.3.3.2.1 Generalitati Producatorul trebuie s& detind sau sé dispuna de instalati, echipament si personal care sé-i permit 8a efectueze verificérile si incercaiile necesare. El poate, la fel ca si agentul lui, sa indeplineasca aceastd cerin{é prin incheierea unui acord de subcontractare cu unul sau mai multe organizafi sau persoane care au aplitudinile gi echipamentul necesare, Producatorul trebuie s& etaloneze, sa veriice gi sa Intretina echipamentul de control, de masurare sau de incercare in conditii de functionare bune, chiar daca nu-i apartin, in vederea demonstra conformitati produsului cu specificatia sa tehnica. Echipamentul trebuie s& fie utiizat fn conformitate cu specificalia sau cu sistemul de incercare de referinfa, la care se referd specificatia 6.3.3.2.2 Supravegherea conformitatii Daca este necesar, trebuie sa se efectueze 0 supraveghere a conformitati starior intermediare ale pprodusului, in principalele ale fabricate! sale. NOTA — Aceasta supraveghere a conformitaii se concentreaza, daca este necesar, pe produs, pe intreaga durata a procesului de fabvicalle, astfel incal numal produsele ‘care au recut prin controalele §| Incercanle Intermeciare programate s4 le expediate. 6.3.3.2.3 Plan de incercari prevazut Incercarile rebuie s& corespunda planului de incerear din anexa C. 6.3.3.2.4 Inrogistrariroferitoare la incorcar ‘Se recomand® ca producatorul 88 stablleasca si sa pastreze inregistraile care dovedese cA produsul a fost incercat. Se recomanda ca aceste inregistrari sa arate in mod clar daca produsul a satisfacut ciiterile de acceptabiitale prevazute, In cazul in care produsul nu indeplineste aceste citer de acceptabiltate, se recomanda sa fe aplcate prevederie referitoare la produsele neconforme. 6.3.3.2.5 Tratarea produselor neconforme Daca rezultatele controalelor sau Incercarilor arata c& produsul nu indeplineste cerintele, de exemplu, daca variatia statistic a rozultatolor ncorcari depagestelimitele admise de specificatile tehnice (a se vedea anexa C), trebuie sa fie luate imediat masurile corective necesare. Produsele sau joturile neconforme trebuie sa fie izoate s1identicate corespunzator. Dupai corectarea rneconformitaior, trebuie sa se repete Incercarea sau veriicarea respectiva, Daca produsele au fost livrate inainte ca rezuitatele sa fie disponibile, se recomandé sa fie menginuta © procedura gio inregistrare, in vederea instinjai clienior. 6.3.3.2.6 Inregistrarea v ificarilor si incercarilor (registrul producatorului) Rezultatele controalelor producti! in fabricd trebuie s& fie inregistrate corespunzator in registrul producatorului. Descrierea produsului, data de fabricatie, metoda de incercare adoptata, rezultatele Incercarii si criterile de acceptabilitate trebuie sa fie consemnate in registru, sub seminatura persoanei responsabile cu controlul, care a efectuat veriicarea. 24 SR EN 12101-8:2011 Referitor la orice rezultat al controlului, care nu indeplineste criterile specificatiei tehnice, trebuie sa fie indicate in registru masurile corective adoplate, pentru a rectifica situatia (de exempiu, o incercare suplimentara, o modificare a procesului de fabricatie, eliminarea sau corectarea produsului). 6.3.3.2.7 Trasabilitate Este responabiltatea producdtorului sau a reprezentantului sau s& pastreze toate inregistrile pentru produse individuale sau pentru lturle de produse, inclusiv detalile de fabricatie 5\ caractersticle Bferente si sa pastreze inregistrrle cu primi clienfi carora li s-au vandut produsele sau loture, Produsele individuale sau loturle, precum si detalile de fabricate aferente irebuie s& fie complet identficabile si ugor de urmari. In anumite cazur, de exemplu pentru produsele Tn vrac, nu este osibilé 0 trasabilate riguroas8. Se recomanda ca exprimarea cerinjei din speciicatia tehnica Felovanta s8 fie adaptaté in mod realistic, avand ca obiecti otrasabiltate completa 6.3.4 Inspectie initiald a fabricii si CPF 6.3.4.1 Inspectia iniiald a fabricil si CPF trebule s8 fle efectuate atunci cénd linia de fabricatie este deja pus in funcijune si CPF este deja implementat 6.3.42 Trobuie sa fe evaluate urmatoarele = documentatia CPF 5) = fabrica In evaluarea inal a Fabric sia CPF trebules@ fie verifcate umatoarele aspecte a) dac sunt disponibile toate resursele necesare pentru obtinerea caracteristicilor produsului cerute de acest standard european (a se vedea 6.3.4.1) si b) daca procedurile CPF conforme cu documentalia CPF (a se vedea 6.3.4.1) sunt implementate si respectate in practica gi c) acd produsul corespunde (a se vedea 6.3.4.1) cu egantioanele de la incercéiile intiale de tip, pentru care a fost verificaté conformitatea cu acest standard european. 6.3.4.3 Toate evaluatile gi rezultatele lor trebuie sa fie consemnate intrun raport. 6.3.5 Supraveghere continua a CPF 6.3.5.1. Fabrica, care a fost evaluat conform 6.3.4, trebule s& fie reevaluata anual. 6.3.5.2 Toate evaluatile gi rezultatele lor trebuie s& fie consemnate intrun raport. 63. Procedura pentru modificari In cazul modifi clapetei pentru controlul fumului, a metodel de fabricate sau a sistemului CPF (acolo unde aceasta poate alecta caracteristicle de performanta declarate ale clapetei pentru cortrolul fumul), trobuie sa fie efectuata 0 reevaluare a fabrici si a sistomului CPF pentru acole aspecte (inclusiv i relevanta), care pot fafectate de mocificare Toate evaluavrile si rezullatele lor rebuie sa fie consemnate inirun raport 6.4 Clapete pentru controlul fumului unicat, clapete pentru controlul fumului din productia de omologare (de exemplu, prototipurile) gi clapete pentru controlul ti foarte mici Clapetele pentru controlul fumului unicat, prototipurile evaluate inainte de inceperea produit in serie si clapetele pentru controlul fumului fabricate in canta foarte mici (mai putin de 30 pe an) trebuie s& fie evaluate dupa cum urmeaza, Pentru incercarile de tip iniale, trebuie sa fe aplicate prevederie din 6.2, cu urmatoarele excepti - toate clapetele pentru controlul fumului prezentate pentru incercari trebuie si fie Insotite de documentalia de proiectare completa, 25 SR EN 12101-8:2011 - ‘nu este necesar niciun proces de esantionare, deoarece niciun lot de ,productie” nu este isponibil, Sistemul CPF al clapetelor pentru controlul furului unicat gi al celor fabricate tn cantitati foarte mici {rebuie s& asigure cA exista o cantitale suficienté de materie prima g'sau constituent! pentru fabricarea lor. Acolo unde este posibil, trebuie s se aplice cerinjele din 6.3, Trebuio sa fie pastrate inregistrarile care permit trasabilitatea clapelelor pentru controlul fumului. Pentru prototipuri, acolo unde exista intentia de a se trece la productia de serie, inspectia intiala a fabrici $1 CPF trebuie sa fie efectuate inainte de inceperea productiei sisau inainte de implementarea CPF. Trebuie sa fie evaluate urmatoarele: - documentalia CPF si - fabrica. In evaluarea initjala a fabricii si a CPF trebuie sa fie verificat: a) daca sunt disponibile toate resursole necesare pentru obtinerea caracteristicilor produsului ‘cerute de acest standard european si b) daca procedurile CPF conforme cu documentatia CPF vor fi implementate si respectate tn practica si ©) daca procedurile au fost implementate pentru a demonstra c& procesele de fabricalle din fabrica pat produce o clapeta pentru controlul funului care sa indeplineasca cerinjele acestui standard european si daca clapetele pentru controlul fumului vor fi identice cu egantioanele de la incercarile de tip initiale, a caror conformitate cu acest standard european a fost verificat, (Odata ce a fost stabilité complet productia de serie, trebuie sa fle aplicate prevederie din 6.3, 7 Marcare si documentatii Flecare clapeta pentru controlul fumului trebuie 6 fie marcata cu: ~ numete sau sigla producatoruli, = modelultiul, : numarul acestui standard si anul su de publicare (adica, EN 12101- denumirea generica a produsului ,Clapeta pentru controlul fumulur, 1011), urmat de : Clasiticarea pentru rezistenta la foc gi alte informatii asociate, conform EN 13501-4, : daca clapeta pentru controlul fumului este de ciasd $ (EN 13501-4), trebuie sa fie adaugate cuvintele ,etang la tum", - ,adaptata pentru deciangare automata sau .adaptaté pentru acfionare manuala’, dupa caz, = sadaptata pentru aplicajiintr-un compartiment unic" sau adaptat® pentru aplicalii mut Compartiment’, dupa caz, = ceringe de alimentare, de exempiu, pentru elementele de actionare electrice, puterea, intensitatea, tensiunea, iar pentru elementele de actionare pneumatice, presiunea aerului de actionare (daca aceste informatii nu figureaza chiar pe elementul de actionare), : modelul elementului de actionare (daca daca aceste informatii nu figureaza chiar pe elementul de actionare), = textul Aceasta clapeta trebuie sé fie instalata conform instructiunilor producatorulu’, 26 SR EN 12101-8:2011 - instructiunile de instalare ale producatorului sau o referin{d la un document definut de catre producator, in care sunt furnizate aceste instructiuni, ~ data de fabricatie (luna gi an). NOTA — Daca ZA.3 se refer la aceleasl informatica acest artic, atuni cerinfole acestui artic sunt Indepiinite. 8 _ Informatii referitoare la produs, instalare si mentenanta (documentatie) 84 — Specificatia produsului Producatorul trebuie s8 furnizeze gi sa pastreze o descriere detaliat a produsului, inclusiv a tuturor componentelor relevante. Aveasta trebuie sd includa o descriere a materalelor utilizate (de exemplu, densitaj, grosime), In constructia clapetei pentru controiul fumului. De asemenea, trebuie s& fie indicat axa lamelelor (adica, daca lamelele sunt sustinute vertical sau orizontal) Daca este montata Tn perete sau in pardoseala sau in apropierea acestora, specificatia produsulul trebuie s& includa detalii referitoare la constructia suport gi metoda de instalare, inclusiv detalii referitoare la elementele de etangare gi de fixare. Daca este montalé pe o conductd pentru controlul fumului, specificatia produsului trebuie s& includ’ detalii referitoare la elementele de fixare ale conduciei si metoda de instalare, inclusiv detalii referitoare la etangare gl fixare 8.2 Informatil referitoare la instalare Producatorul trebuie s& furnizeze detalii de instalare corespunzatoare, care trebuie sé cuprinda cel putin informatii despre: 2) fxare giinstalare; b) —_legatura cu service externe (de exemplu, cu instalaile electrice sau pneumatice); ©) _informati refertoare la sénatato gi securitate, care sa permitd o instalare sigur 8.3. Informatii referitoare la mentenanta Producatorul trebuie s8 fumizeze informatii corespunzéitoare referitoare la mentenanta clapetelor Pentru controlul fumului, care trebuie sa includa cel putin: 8) _procedurile de inspectie si de mentenanta; b) __frecventa verficdrilor de functionare recomandata; ©) __verificdile recomandate pentru stabilirea efectelor coroziur NOTA ~ Se recomanda sé fie Inreprinse inspectivincercarl periodice, in conforritate cu cerinjele reglementare ‘sau la intervale care 58 nu depaseasca sase luni. Un exemplu cuprinzator pentru procedura de mai sus este prezentat in anexa B. Anumite sisteme auiomate pot permite incercari mai frecvente (ia 48 ore sau mai putin) si ‘aceasta poate fi corutd de reglementéie nationale. 27 SR EN 12101-8:2011 Anexa A (normativa) Incercare de expunere la ceata salina AA Generalitati Trebuie sé fie utilizate metodele si echipamentul descrise tn EN 60068-2-52:1996, impreuna cu Uurmatorii parametri revizuili (a se vedea A.2), 2 Parametri revizuiti Trebule sé fie utilizate valorile de referint& de mai jos si, in cazul in care difera, acestea trebuie s& fie inlocuite cu orice alti parametriindicatf in standardul de referin(a: a) EN 60058-2-52:1996, articolul 5 ,Soluiie salina’ Concentratia solute saline trebuie $8 fle de 20 % + 1% (pracente de masa), b) EN 60058-2-62:1996, articolul 6 ,Grade de severitate” ‘Trebuie sa fie utilizat gradul de severitate 2, ©) EN 60058-2.52:1996, articolul 7 ,Masurariintiale" Clapeta trebuie sa fie funciionala complet, tnainte de incercare. d) EN .60058-2-52:1996, articolul 8 ,Preconditionare’ Nu este necesara o preconditionare a esantionului. Esantionul trebuie s4 fie reprezentativ Pentru produsul instalat in practica. e) EN 60058-2-52:1996, articolul 10 ,Revenire" Egantionul trebuie sa fle splat in apa de la robinet, timp de 5 min si sat s8 se usuce. Temperatura ape! uliizate la splat nu trebuie s8 fle mai mic& de § °C sau mai mare de 35°C. f) EN -60058-2-52:1996, articolul 11 ,Masurari finale": Dupa incercair, clapeta trebuie sa fie complet functionala Daca este indeplinita cerinta de Ia ), clapeta trebuie sa fie declarata .corespunzatoar contrar, find deciarata ,necorespunzatoare’. 28 SR EN 12101-8:2011 Anexa B (informativa) Exemplu de procedura de inspectie si de mentenanta Dupa instalare, atunci cAnd sistemul functioneazd, se recomanda sa fie efectuate si inregistrate rmatoarele operatiuni, conform tabelului B.1, De asemenea, se recomanda ca aceste inspect sa fie fefectuate la intervalele de timp indicate In informatille referitoare la mentenanta, furnizate de cate producator sau cel putin o data la 3 luni, oricare dintre perioade este mai scurt. ‘Tabelul B.1 — Inspectii recomandate Referinia privind clapeta Data efectuari inspectiei Verificarea cabluli elementului de actionare pentru identiicarea defectelor Verificarea cablulul comutatoruiui de capat de curs penitu Wentiicerea defecielor Verifcarea stiri de curatenie a capetei si curalrea, daca este cazul Veriicarea stati lamelolor gi a elementelor de etangare, reparare gi raportare, daca este cazul CConfirmarea functjonaii clapetel in poziia DESCHIS (in maximum 60 5) si in| Pozitia INCHIS (in maximum 60 ), prin ullizarea sistemului de control gi bservarea fzic a clapetol, eparare si raportare, daca este cazul Confirmarea functionarii comutatoarelor de capat de cursa pentru poziia DESCHIS gi pentru poztia INCHIS, roparare gi raportare, daca este cazul Confirmarea faptului c8 clapeta Ts ndeplineste functia, ca parte din sistemul pentru contrlul furului Confirmarea faptului cd clapeta este ldsalé in pozite de standby ‘NOTA 0 clapeté pentru controll furuiu face pare integranta din sstemul pentru conirollfumutu, Avand in vedere acest aspect, se recomanda ca inlregul sistem safe vefeat pe baza cernelor de funconare i de menlenanta stabite pen sistem, 29 SR EN 12101-8:2011 Anexa C (normativa) Controlul productiei in fabricd — plan de incercari Trebuie sé fie supusé verificarilor din tabelul C.1, cate o clapet pentru controlul fumului din fiecare familie de produse, in conformitate cu frecvenla prevazuté. Rezultatele verificari trebuie s& fle Inregistrate. Tabelul C.1 — Frecventa verificarilor “Anal De dous ori po an Zine Se efectueazs un avait de ters parte pentru certficarea produsulu, de calre organismul notiicat Se efectueaz’ 0 incercare icles comploté, adaptata utiliza in serie ‘Se coniroleazs gi 88 incearca 1 % din produchie Sau cel putin 0 clapeta pe zi (oricare dinire acestea este mai mare), prin: a) confirmarea c& clapeta corespunde in altale raportului de incercare si clteilor de aluare (de exemplu, cimensiun), b) deschiderea clapetel manual sau cu ajutorul ‘nei surse de aimentare, daca este prevazuta gi Confirmarea bunei functionari a comutatoarelor de capat de curs’ pentru poziia deschis (dupe az) ©) Inchiderea ctapetet si confirmarea_bunei functionani a comutatoarelor de capat de cursa pentru pozitja inchis; 4) confirmarea ca timpul de actjonare necesar pentru a trece de la pozitia inchis la pozitia deschis este cel prevazut, €) confirmares 8 timpul de actonare necesar pentru a trece de la poziia deschis la pozitia inchs este cel prevazut;, 1) efectuarea unei Tnoercari de elangeitate ta temperatura medilui ambiant — (cerinfele slandardului + 10 %, pentru a prevedea 0 {olerania pentru diferte dimensiuni) ‘SR EN 12101-8:2011 ‘Anexa ZA (informativa) Articole ale acestui standard european referitoare la prevederile Directivei UE Produse pentru Constructii ZAA_ Domeniu de aplicare si caracteristici relevante Acest standard european a fost olaborat sub Mandatul M/109, Fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and explosion suppression products, acordat CEN de eatre Comisia European si Asociatia Europeand a Liberului Schimb. Arlicolele acestui standard european indicate in aceasta anexa indeplinesc cerinjele mandatului acordat sub Directiva UE Produse pentru Constructii(89/106/CEE), Conformitatea cu aceste articole confer’ prezumtia de aplitudine a clapetelor pentru controlul fumului care fac obiectul acestei anexe, pentru utlizarea preconizala indicatd; trebuie sa se facd referire la informatie care insolese marcajul CE. AVERTISMENT ~ Alle corinto si alte directive UE, care nu afecteaz aptitudinea de utlizare preconizata, pot fi aplicate clapetelor pentru controlul fumului care intra sub incidenja domeniului de aplicare a acestui standard, NOTA 1 — in plus fala de articolele specifice din acest standard referitoare la substantele periculoase, pot exista 6 alle cerinfe aplicabile produselor care intra sub incidenta domeniuiu sau de aplicare (de exemplu, legistaje Suropeana Wanspusa 1 legisiajlo najionala, reglementari gi prevederi administrative). Pentu a indeplini Prevederie Directivel UE Produse pentsu Consirucii, este necesar, de asemenea, ca aceste cerinle 88 fle Indepiinite alunci cand si acolo unde se aplic’ NOTA 2 ~ 0 baza de date informativa referiioare la cerintele europene si nationale cu privie la substantele ericuloase este disponibila in secfunea Constructi @ siteului EUROPA (accesat prin hitpiee europa euenterprieiconstruction/epd-ds ‘Aceasté anexé are acelasi obiect si domeniu do aplicare ca si articolul 1 al acestui standard si este definit in tabelul ZA.1. Aceasta stabileste conditile pentru marcajul CE aplicat clapetelor pentru Controlul fumului destinate utlizérilor indicate mai jos si prezinta referintele la articolele relevante aplicabile (a se vedea tabelele ZA.1a gi ZA.1b). Produse pentru constructii: Clapete pentru controlulfurnului Utilizare preconizaté: Clapete pentru controlul fumului, destinate utlizarii tm sistemele pentru ccontrolul furmului, fie la 600 °C, fie in condi de incendiu. 31 SR EN 12101-8:2011 Tabelul ZA.1a ~ Articolele relevante referitoare la clapetele pentru controlul fumului intr-un compartiment unic aluri de pnd ta 600 °C Produse pentru construcfil Clapete pentru controul fumulur Utilizare preconizata: Clapete pentru control fumului destinate utilizar in sisteme pentru contrlul fumuluiint= tun_compartiment unc, la temps Caracteristici esentiale ‘Articolele din acest standard european Niveluri ssau clase Observatit referitoare la cerinte inendetat Sanne : declangare/sensibilitat eee meee 300, 10 000 sau 20000 eee aa = a RTE 3 : ma — es snl aT : pecans eee a ote a - eae vai re pilenn 13h Tabelul ZA.1b - Articole! lovante referitoare la clapetele pentru multi-compartiment controlul fumului Produse pentru construct Clapete pentru controlul tumuli Utilizare prevézuta: Clapete pentru controll fumului des compariiment, fe Ia temperaturi de pana la 600°C, fe stinale utlizi fa sisteme per la temperature de incenciu tru contvolul furnului mutti- fArictete dn aca Caractere exentaie | standard uropean | NOW slsau clase observa sotserels on it ona naa de ; eee sre/sensibilitate el incre do sps ; {timp de raspuns) aol Tbe ncn naa ; a 50,10 000 sa 20000 Raa = = atangtat se aaah é a fi a TaD STE Fi) ai iat aT ST ate, S tas ES TT mae aig ; seule pisos sec arte) ; ianaverei i adn aatcane} Stineyrae aa ; iompersurs rata aa Susotw ; Faint de pure 421 {Srablip unctorae 2 Cerinta referitoare la o anumita caracteristica nu este aplicabila in acel stat membru (SM) in care, in reglementarile tehnice, nu exista cerinje referitoare la acea caracteristica pentru ulilzarea preconizata a produsului. In acest caz, producatorii care fi introduc produsele pe pial in aceste SM, nu sunt 32 SR EN 12101-8:2011 obligati sa determine sau s& declare performanta produsulul referitoare la aceasta caracteristica gi se poate utliza optiunea ,Fara porforman{a determinata” (NPD) in informatile care insoles marcajul CE (a se vedea ZA.3). Optiunea NPD nu poate fi utlizata, totusi, in cazul in care caracteristica are un nivel limita. ZA2_ Procedura de atestare a conformitatii clapetelor pentru controlul fumului ZA2.1 Sistem de atestare a conform In conformitate cu Decizia CE 1996/577/CE (OJEU L254 din 1996-10-08), amendata de Decizia CE 2002/692/CE (VEU L192, 2002-07-20), conform anexei Ill a Mandatului Fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and explosion suppression products, in tabelul ZA.2 este prezentat sistemul de atestare a conformitati clapetelor pentru controlul fumului pentru utilizarile preconizate gi nivelurile sau clasele relevante. Tabelul ZA.2 - Sistem de atestare a conformitatii al Nivel (nvelur) sau clasa | Sistem de atstare a Produs Uttiare preconizat valu [enero entry control | Contatti i 1 secunlatelaincondis ‘Sistem 1: A se vedea Directiva 89/106/CEE CPD, Anexa Il 2(), far Inoercarl de audit pe esantioane. Atestarea conformitafi clapetelor pentru controlul fumului indicate in tabelul ZA.1 trebuie s& fie in Cconcordanta cu procedufile de evaluare a conformitati indicate in tabelul ZA.3 rezultate din aplicarea atticolelor din acest standard sau din alte standarde europene mentjonate, Tabelul ZA.3 — Atribuirea sarcinilor de evaluare a conformitatil pentru clapetele pentru ‘controlul furnului sub sistemul 1 ‘Articole referitoare fa Sarcini Continutul sarcinii | evaluarea conformitati | care se aplica ‘Sarcini afte in Parametii refer a oporaahaies toate “crectoaicly_ peut! Canta rosuciein | Si Ata 9 AD. eas ‘eleven pen uiizores provaot cecal incercari ulterioare a Toate caracteristicile din tpentomnelpeevate | beets ZA to G28 1b Shomics cot | relevent pont Utizeres ea plenace neon | prevaeua doce eva Seranataatn Toate caraetcie an recponsbttatea unui | incr inal de tp | beta ZA te 9 2A10 . Swern attest do, | (I rmowry port ultras fone a produshi prover dolls Parametri_refertori la toate caractarsticile din labelele ZA.19 gi ZA.1b, 634 relevani\ pentru ullizarea prevazuta declarata Inspect inijale ale fabric siale CPF Parametri refertori la toate caracteristicile din labolete ZA.12 gi ZA.1b, 635 relevant) pentru ullizarea prevala dectarats ‘Supraveghere continua, evaluare gi aprobare CPF 33 SR EN 12101-8:2011 ZA22 Certificat de conformitate CE si declaratie de conformitate CE Dupa stabilirea conformitafi produsului cu cerintole acesiel anexe, organismul notificat de certificare a rodusului trebuie sa redacteze un certificat de conformitate CE, care autorizeazA producétorul sa aplice marcajul CE. Acest certificattrebuie sa include: - umele, adresa si numarul de identificare al organismulul notificat de certificare a produsului, - ‘umele si adresa producétorului sau a reprezentantului sau autorizat, stabilt in EEA” si locul fabricatiei, NOTA — De asemenea, producatorul poate 1 gi persoana responsabila cu introducerea produsului pe piala EEA, daca fsi asuma responsabiltatea pentru apicarea marcajulul CE. = descrierea produsului (tip, identificare, utiizare, - prevederile cu care produsul este conform (adic, anexa ZA a acestul standard european), - conditile particulare aplicabile utilzarii produsului (de exemplu, prevederile referitoare la utiizarea in anumite condi), - numérul certfcatului de conformitate CE, - umele gi functia detinuta de persoana imputernicité sa semneze certificatul ZA3 Marcaj CE sietichetare Producatorul sau reprezentantul séu_autorizat, stabilit in EEA, este responsabil pentru aplicarea ‘marcajului CE. Simbolul marcajului CE aplicat trebuie sa fie in conformitate cu Directiva 93/68/CE si trebuie sa fie aplicat pe eticheta fiecarei clapete pentru contralul fumului, precum gi pe documentele care insojesc produsul (de exempiu, nota de livrare). Urmatoarele informatii trebuie sa Insojeasca simbolul marcajului CE: 2) rumérul de identifcare al organismului de certficare; b) —_numele sau simbolul de identificare si adresa inregistrata a producatorului (a se vedea NOTA, din ZA.2.2); ) —_ullimele dour cifre ale anului de aplicare a marcajului; d) ——_numarul certficatului de conformitate CE sau al certificatului de control al productiel tn fabric’; 2) teferinta la acest standard european; f) descrierea produsului: denumire generica, modelitip, material, dimensiuni, ... si utilzarea prevazuta; 9) _informatii referitoare la acele caracteristici esentiale relevante, enumerate in tabelul ZA.1 care urmeaza sa fie declarate, prezentate ca: 1) valori dectarate gi, dupa caz, nivel sau casa (inclusiv mentiunea “corespunzator’, Pentru cerinfele corespunde/nu corespunde, daca este necesar), de declarat, pentru fiecare caracteristica esentialé, aga cum este indicat in coloana “Observali” din tabelul ZA.1; 2) "Fr performan(é determinata, pentru caracteristicle esentiale pe care producditorul nu intenfioneaz& sa le declare Figura ZA.1 prezinté un exemplu de informatji care \rebuie s& figureze pe clapeta pentru controlul furulu, eticheta sau documente comerciale * NOTA NATIONALA: A se cil SEE (Spafiul Economic European). 34 SREN 12101-8:2011 Simbolu! marcajulvi de conformitate CE, conform Directivel sacs 01234 ‘Numanw de identifcare al organismurui notiicet de orcas 9 postal uae si rae dena eave AnyCo Ltd NOTA ~ Se poate adauga adresa inregistrata @ Sonia ae ie Utimote dou ce ale aru de eplcare« marcejukt oaa4.cPo-00z4 vrs iti de ofertas Sree ‘ud tarde upon aude pubeere Clapet pnt contre amu nse roc Mutcompartiment Iticorparinent se coneeinont ati Tifmode: 800 aac uke OO SSeS ese eras emer Informati refertoare la rezistenta la foc (clasicare: EL 60 (vetu-heari+0) S1S00Cio9n0AA mult ‘Completé conform EN 13501-4) Figura ZA.1 — Exemplu de marcaj CE care trebuie sa figureze pe clapeta pentru controlul fumwului In plus, simbolol marcajul CE trebuie s8 fgureze pe documentele spectce care insotesc produsul (produsele) Acest simbol CE trebuie sie insoft,suplimentar fa de informatie de la a) pala), Care igureaza deja pe clapeta pen contol! fumul si de urmtoarele informa: a) _conditii nominale de declangare/sensibiltate 1) aplitudinea de utlzare pentru declangarea automata sau acjionarea manuals; b) _Intériere de réspuns (timp de rspuns) 1) timp de inchidere; ©) fiabiltate functionala 1) cicturi; d)—_rezistenté la foo 1) stabilitate mecanica (In cadrul clasificari E), 2) mentinerea sectiunii transversale (in cadrul clasificarii €); 2) durabiltate 1) cioturi 2) Inchiderea in momentul oportun gi in perioada de timp previizuta; Figura ZA.2 prezinté un exemplu de marca) CE care trebuie si figureze pe un document care insoteste clapetele pentru controlul fumului 35 SR EN 12101-8:2011 ce or234 Perea eens AnyCo Ltd 0 01234-CPD-00234 EN 12101-8:2010 Clapeta pentru controtul fumutui Multi-compartment Tip/model: SCD ABCD Conditii nominate de doclangare/sensibilitate: Inchidereideschidere, in timpul incercéi, in ‘momentul oportun sin Perioada de timp prevazuta Declangare automata - ‘orespunzator intarziere de réspunsitimp de Inchidere: Deciangare automata ~ ccorespunzator 10000 operari -corespunzator E160 S(vateosn- ~ Etangeitate la foc -E + fzolare termicé la foc -1 ino) + Etangeitate le fur- S + Stabiltate mecanica (in ccadrul clasiticsri E) = Mentinerea sectuni transversale (in cadrul ‘lasiicail E) Durabititate: Corespunzator| \rzieri de rspuns 8 abla functionale Corespunzator Figura ZA.2 ~ Exemplu de marcaj CE care trebui ‘Simbolu! marcajdlul de conformiteie CE, conform Directive! 99/68/0BE ‘Numérat de identiteare al Srganismulu noticat de certificare a produsulu Numele sau marca de identifcare 3 ‘producatorulu NOTA Se poste adéuga adresa inregistata @ ‘producaforulu [Ulimele dovs cite ale anului de apicare @ ‘marcajulut ‘Numérul certifcatului de confarmitate CE ‘Numérl standarduiai european si anu de ubiicare Descrisree produsului ‘Mult-compartiment sau compartiment unio Num! tpulufmodelutlatribut produsulut de ‘ire producator Informati despre caracteristcilereglementate sé figureze pe un document care insoteste clapetele pentru controlul fumului 36 SR EN 12101-8:2011 ‘Suplimentar fafa de orice informatie specific’ referitoare la substanjele periculoase, produsul trebuie 4 fle Insotit, atunci cand si acolo unde este necesar si into forma corespunzatoare, de 0 documentatje care s& cuprinda lista cu orice alte reglementari referitoare la substantele periculoase pentru care conformitatea este dovedits, Impreund cu orice alta informatie solicitata de legislate. NOTA 1 —Nu este necesar sa fe mentionata legisla europeana féra derogar nationale. NOTA 2 ~ Aplicarea simbolulul marcajulul CE Inscamna a, daca produsul este sub incidenla mai multor directive, acesta Indeplineste cerinjele tuturor directivelor aplicabile, 37 (i 2) SB} (4) 8] @ 9 [10] SR EN 12101-8:2011 Bibliografie EN 12101-2, Smoke and heat contro! systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat oxhaust ventilators EN 12101-3, Smoke and heat control systems. Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators prEN 1582-2, Extended application of results from fire resistance tests for service installations. Part 2: Dampers EN 1363-1, Fire resistance tests. Part 1: General requirements EN ISO 9001, Quality management systems. Requirements (ISO 9001:2008) EN ISO 9002, Quality systems. Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002-1394) EN 1366-8, Fire resistance tests for service installations, Part 8: Smoke extraction ducts EN 1366-9, Fire resistance tests for service installations. Part 9: Single compartment smoke extraction ducts EN 12101-6, Smoke and heat contro! systems. Part 6: Specification for pressure diferential systems. Kits FprEN 12101-7, Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections 38 SR EN 12101-8:2011 (pagina alba) 39 Standardele constituie rezultatul _creatiel intelectuale gi sunt protejate prin drepturi de autor. In caltate de organism najonal de standardizare, ASRO este ttularu! drepturlor e autor asupra. standardelor romaine urmareste tespectarea "dreptufior de autor asupra slandardelor europene $i internationale in Romania. Fara acordul prealabil expres al ASRO, standardele nu pot fir reproduse in alte documente sau multipicate. Standardele sau parti din acestea nu pot fi traduse pentru a fi Comunicate public sau pentru a reprezenta ‘opere derivate, cum ar fi cursuri de formare Profesionala, baze de date, publicafii 51 documentati de specialitate. Respectarea drepturior de autor asupra standardelor nu afecteaza libera lor utilizare 1 aplicare. Este important ca uliizatorii standardelor romaine s& se asigure c& sunt in posesia ultime! edi si a tuturor modificailor in vigoare. Uilizatorilstandardelor sunt rspunzéitori pentru interpretarea i aplicarea corectd a prevederilor standardelor romane. Utiizarea standardelor romane nu. nlaturd obligalia respectarii prevederilor legale in vigoare. Informafile referitoare la standardele romar Sunt publicate lunar in ,Buletinul standardizarii Lista gi datele bibliogratice complete ale tuturor standardelor —_najonale, —europene si intemationale adoptate in Romania, in vigoare si anulate, se regasesc in aplicatia electronica Infostandard, care se achizijoneazi de la ASRO. ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA ww standardizarea ro hitpiimzqaan aero 10 hitp:istandardizare.wordpress.com/ Direcor General: Tel: +40 21 316 32 96, Fax: +4021 316 08 70 Standardzar: Tol =40°21 310 1729, +4021 310 16.44, «40.21 312.47 44, Fax: +40 21 310 17 28 \VaneariAboramente: Te. +40 21 316 77 25, Fax + 40°21 317 2514, o40 21312 94 86; vanzanchasio. Redache ~ Marketing, Deptun de Autor Tel : +4021 316.9074; marietingsvaera2 “Wpagin