Sunteți pe pagina 1din 1

06-

fr,

/4r
PR

5v

l, t r

0l oJ,:r/6

s,4'o

plfL

( D,,t/4LVt

/6 a5

Dlui Vovc Liviu si Platformei DA

Ziua de 9 mai este o zi insemnat6 pentru intreaga lume, zi in care se marcheazLTl de ani de
la incheierea celui de'al Doilea Rdzboi Mondial.
Deoarece, tradi{ional, la aceastl datd se organizeazd festivitdli oficiale de comemorare a
ostagilor gi ofilerilor cdzuli pe chmpul de lupt6, in acest an, in Piafa Mdrii Adundri Nafionale,
Ministerul Apdrdrii al Republicii Moldova va organiza o intrunire sub formd de expozifie, cu
stationarea tehnicii militare, la care vor fi prezentate 36 unit[1i de tehnicd militard din dotarea
Armatei Nalionale gi SUA. Totodatd, Ministerul Apdr[rii va organiza pregdtirea, pentru vizitatorii
expoziliei; a unui terci ostigesc.
Acest eveniment va fi unul de amploare, care va atrage vizitatori at6t din intreaga republicd,
cdt gi din afara ei. Av6nd o irnportanld deosebitd pentru Republica Moldova, precum gi pentru
intreaga omenire, aceastI intrunire, ce va fi mediatizatd in mijloacele mass-media nationale gi
internafionale, capdt6 o semnificalie aparte gi pentru cetdfenii municipiului Chigindu.
Jindnd cont de faptul cd la evenimentul in cauzd spaliul liber al Piefei Marii Adundri
Nafionale nu va fi inc6pdtgr pentru intreaga tehnicI militard, militari gi numerogi vizitatori, vd
solicitdm respectuos suspendarea ac{iunilor de protest pentru ziuade 9 mai 2016.
De asemenea, mentiondm c6 administralia publica locald a intreprins toate m[surile necesare
in vederea respdctdrii legii nr. 26 din 22.02.2008 "Privind intrunirile" gi, ca urmare a gedintei de
lucru cu participarea tuturor solicitanlilor oare au"depus declaralii prealabile cu privire la organizarea
unor intruniri in acelagi loc la data de 09 mai 2016, aemis dispozilia nr. 468-d din 03.05.2016 ,'Cu
privire la desfdgurarea unei intruniri in municipiul Chigindu de cdtre Ministerul Apardrii al
Republicii Moldova" privind desfEgurarea intrunirii in Piafa M6rii Adun6ri Nafionale sub form6 de
expozifie, cu stafionarea tehnicii militare.
Menfiondm cd prim6ria municipiului Chigindu susJine gi garanteaza dreptul la libera
exprimare a cet6{enilor, la libertatea de intrunire pagnicS, dar, avdnd in vedere atenlia sporitd
acordat6 acestui eveniment de amploare, mizdm pe infelegerea gi susfinerea dumneavoash6.
Cu respect,

VICEPRIMAR

Nistor GROZAVU