Sunteți pe pagina 1din 20
ROMANIA SECTIUNEA A STANDARD OCUPATIONAL 1, Denumirea ocupatici si codul COR INSTALATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE, cod COR 741104 2. Denumirea tradusi a ocupatei (En): SOLAR THERMAL INSTALLER 3. Competent profesionale (capaciatea dovediti dea utiliza cunostine, biti si capacitati personae) -Aplicaea legisla privind securtate si siniates in munct ‘Aplicareacernflorsistemulu de management al alti Citra gi njelegereadesencortehnice Cite 5 injelegerea schemeloreleeie i mecanice Usilizarea mijoacelor modeme de eomunicare Usilizarea terminologie tebnice de specalitate Unlizareaaparatelor de misur specifice domeniuhi Realizarea instlailorelectrice de parattiznete prize de pm Conversa energie’ solare 10, Montareastructurilor de sustnere a capatrilo sola 11. Yerifcarea materialelor 12. Montareaelementelor componente ale sistemelortermicesolare 13, Montare conductelor de agent eric 14, Punerea in functune a sistemelor termicesolare 15 Testaea performantei si securitisistomelortermice solare 16 intrpinereasstemeloetemice solare 4. Niveturi: 4.1 Nivel de califsare conform Cadelui National al CalificSilr (CNC) 42. Nivel |e refering conform Cadrului European al Califictritor (EQF) | 2 43. Nivelul edveaional eorespondent, conform ISCED -2011 ‘5. Acces la alti ocupaficlocupatil cuprinse in nomenctatoral COR 5.1 Acces Ia ocupativlocupati de acelagi nivel de califare, conform CNC, pe bark de experienti/recunoastere de competente “Monistorinstalaiisolare, cod COR 741105 52 Acces la ocupativocupati de nivel de ealificare imediat superior, conform CNC, pe baz de programe de formare profesional yi experients Operator suse regenerabile de energie, cod COR3I3I13 6. Informa suplimentare ‘Nu este cazul SPCTIUNEAB STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALITATIIIN EDUCATIE $1 FORMARE PROFESIONALA,ASOCIAT OCUPATIEL 1. Informayii despre programul de educafie iformare profesional 1.1. Cerin speciticede acces a program 11.1. Competente si deprinderi necesare accesulul la program: Na ete azul 1.1.2. Condit minime de acces la program, raportae la nivel de st [Niveluilede stud + invigimant general obligatoriu g@ + inviyimint profesional prin soli pofesionale [] invivimdnt liceal, irk diploma de bacalaureat_ {nvitimint cea, cadiplomé debacalaurest C] * inviimint posticeal a -inviimint superior cu diploma de iets] + inviimint superior ca diploma demaster I] 1.1.3. Alte studi necesare: ‘No este cuz A. Cerin speciale Clini inti. 2. Descrierea programuli de educatie i formare profesional 21. Duratatotals,or.ore [360 | dincare : 120] tore, 7 240 | practics. 722, Plana de pregitire (anexa 18) 23, Programa de pregitie toretcl si practicd (anexa 24, Eehipamentelutlae/programe software necesare pregitirlteoretice si practice ruse de sole mecanic gi elect; 2 tras instalatonul + aparat de sudare manual electric, cu gaz (erator oxiacetilenic sau eu propan) si para de ii ev, + seule pent prelucrarea fevilor: thietor de jevd cu dis, indoitor de avd, aparte ‘etre, oarecd pent thera fevilor de plastic + _sibteme de misurae: niveleoptice gi optoelctrnice cu laser, rleteelecronice i laser, detectoare entra conductor electric, conduct alte elements ingropae in rete; ~ aparate cletice de joasi tensiune: de comutare (manusla si automata), de ‘comands (manuals si automata), de reglare, de protec, de semnalizare, pent automatizini, ~ mode funetionalesistemetermicesolare; lemente gi struc mocanice de prindereasistemelor termice sore, stand de laborator, caeulator, software de aplcai specific = sear telescopick manual, 25. Cerinte privind nivel minim de caliicare si experientd profesionali pentea Tormator,inatructoriipreparatoriformare, evalwator\ Foratori pentru pregitre teoreticdtrebuie 8 doit cetifcat de formator conform reglementarilor in vigoae i experientindomeniu de minim 3 ani, Instructon/prearatoni formare pentru pregatires practich tebe sh alba ‘experentédemoastat in domenia de minimum 3 an, "Evaluatoi tebue st aibi studi supercare in domenialtchnic,experent in ddomenin de minim 5 ani $i i indeplineasa wondiile wiute de veglewniele i vigoare 3. Informafiireferteare la procesal de elaborare,verificare,validare, avizare slaprobare 8 standardulai ocupajional pentra educates formare profesionall: 3.1. Realizre: Inifatoe/ Auton Asociajia Romana Plectricenilor AREL. Sur Padoqu, Nr. 16,BI.15,Se. A, E17, Ap. 29, sect. 4, Bucures, vow areo tel +40 722 622 697/=40'744 Sea 886, officeidarel so partenerinproiectul SNOT STANDARDE OCUPATIONALE PENTRU 0 ECONOMIE ORIENTATA SPRE 0 DEZVOLTARE DURABILA 1 ECONOMISIREA RESURSELOR ENERGETICE - NEW SOLAR OIPOSDRU(CPP158/DMIl 41D139891/2014" TCPESA ‘Splaiul Uniri nr 313, sector 3, Bucuret, 0s icnea, tel +4021 589 3300, fax: 140 21 $89 3434, ofise@ieneso partner in protec NOI STANDARDE OCUPATIONALE PENTRU 0 ECONOMIE ORIENTATA SPRE O DEZVOLTARE DURABILA $1 ECONOMISIREA RESURSELOR ENERGETICE - NEW SOLAR OIPOSDRUICPP138/DMII.4/1D139891/2014" Bich Marin, Expert technic formareprofesionalt standard ocupatonae in poiect NEW SOLAR, Prof univ de ing. ICPE; wefon: 0726134075, email: bca_marin@yahoo com, Rotar Elena, Expert tehnic formar profesional/tandarde ocupationale in proiect NEW SOLAR, CS gradul II ICPE SA; telefon: 0752077794; email: enrotrhepe 0 ‘Tudorache Florine, Expert ehnicformareprofesional/standarde ocupationale tn proiet NEW SOLAR, CS gradu ILICPE SA; telefon: 0740114104, email tudorache@riticpes0 Kostrakievii Sori, Expert tec farmare profesionalustandarde ocupatonae in proieet, NEWSOLAR, Dr ing AREL; telefon: 072262447, e-mail: kotra_s@sahoo.c0 uk “Munteana Tuli Sorin, Expert icnicformare profesionalistandarde ocupatonae in proiect NEWSOLAR, Dr. ing. AREL; telefon: 0724320770; e-mail: munteanu75@amailcom Insttiavnstiuilefpersoaneineresate. Data elaborri:inuarie 2015 3.2. Vesificare profesional SpecalsvInstina de profi ‘Teodoreanu Dan, Dr. fizician, S grad spocializare suse regenerabile de enerie, telefon: 021 318 7435 /0752 19 84 65; e-mail an tecdoreanue smal AsociagiaPatronals Surse Noi de Energie SUNE; Data verifcait 28.07.2015 3.3. Avizare Asociai profesionali/Instutie de reglementarelinstiuie de profil ‘Asociatia Romana pentru Microhidroenerpie ~ ArmHE, preedinte Conf. dr, ing. Bogdan POPA 3.4, Valiare documenta: (Comitet sectora/sennatari: Comitetal Secorial Knergie Electrica, TermicS, Petrol yi Gaze Pregodintlecomisii de validare Tosif Constantin Bilegan ‘Membr comisiei de validare Silvia Sérghi (Catlin Dan Marinescu Data vai, 2:04 Sole 35. Aprobre ‘Avtosatea National pentru Calif conform deze ne. of 5 dindua 3 Ihdovs PLAN DEPREGATIRE Anera BI Ne Modu We | Ne seorie | practcl pavind secuntates ‘Sindtatea in munes ‘Nonmele de securtate ysinaate in munch secifice domenilui, prevenirea si stingerea incendilor i protecia medial: “Aplcarea cennslor sistemuli de management al clit ‘Management eat Crea sinppegerea desenelortehnice, Ciea gi injelegerea schemelorelectie gi Des ihe i scheme eletrice mesa Unlizarea mijloseslor rmodeme de “Tenologia informatie gia comunicailor Ulises teeminologieitehnice de speciaitate ‘Fenomiene electrie gtermice ie | 30 Unilizarea sparselor ‘de misurtspecifice ddomeniuli “Roarae de misurlsposifi domeniular ‘Realizare instalapilor lecsice de paratriznete 5 prize de mint Trea de parasizncte prize de pimint ‘Conversa energiet solare ‘Semele termicesolare ‘Montarea sructarilor de sustinerea capaatorilr solar Veriliares smateialeor. ‘Struct de susfinerea capiatorlor solar Te ‘Montara elemenslor ‘componente ale Sistemelortermice solar ‘Woniaiea ssiomelortermice sole “Montara conduielor de agent termic. ‘Monarea conductlor pent sistema remice solare ir Punerea ia Runcjune a sistemelortermice solare Textarea performantei si securiii sitemelor fermicesolare ‘Punorea i funcjune yi veifcarea parametiortehnici a sistemelor ternice solare B Tinrefineeassiemelor termicesolare ‘Meier sisemelor ermice solare TOTAL ORE, a TOTAL GENERAL aaa puna 2 nyo 924; 3645 resco qeusteu 1 rn =p ‘dooaid ap asunder snjrypour eadssiai) op pura yarewozeng | _aseimzoa, aundes a “as wn mrss ape des, ome] Santee tere a oe ae r omg] oy sxendgsep ‘op sop ~ 210 1N _| aronyane ap sans, 2001. ourewer inurtues diosa | sonore | IN, YOLDVald IS YOLLNIOGL DULLY Daud Ja VAVYDOUA ca exouy round sre rouowseuapy ead 9p n20{ my eareunUOD Wane jmuaureuoduos ‘oypeds ewousseume] — yrwuawey3a: sp inj) aro, sojauzunns aataud ‘amtzoun9| ep noun, una eyed sp auiigs| —sopor0sdoopia used uc] ‘dowry steuoseu) —_autogsaaog oun eaves edmes vetlesiay) uy areuazang ‘rsluengur | jmuowsdeueyy 9| _sersiteoun) sino ap uodng | ——_assundy ant Wwo.sea "Tz az Z 3 = = z tT pauses owas Te ona ware € searinqe9 ‘Ppruuey sp soogey smfataud sp nung samyodig sewateudeaptA. doce] rmogsamod uw arearend oononid snunoy, mogianiog yosarayy rooxg Yasar, Bloy oso, oonoeid sruney TaPIEYD aS “eure 4 op ufeuuoyur op BasraDS9q -putut ad any, ous 2d ase5.A0N sono simanoy sound ‘Sronmueyu1Sutq vemos ap und, ‘redo op uayss ap jdeouey, srenueo eaun, sno 9p wong 9 Y Tae ruciow 9p ans "avez “pediuual quogianog) 2°64} suey asaprysuy ap aiuanaaya| qemeeng_oniiy| aaa ea so ap vodng| sun {Wait spu09) DHSSUE op aqua eon apa signer apa so smoqe| soya a pune sole son Send Tuo Fs Tore] spur ‘otueupoasn eo Sp MON sorwoae| arpon_20Rae| Sho spnory _vote sprove e uno wmn'E5 ‘weyodi a seywaonpta dae} swogionog] 90 “a0 ova tomar SUES] nnduy> wees st somo ssittoung| io ep wong] su ino soouooes's|_§ i re s + z 1 @ @ s0n209) soja vas) , tl sarmazue5 “e eonoud soquney wargu steady] vod psp a rand sp arundy 79 up aouisoe sojreda "wpuodouny ware soitiogey] sp puns, iootau| sp noung| pevodny smonetco ay , oonoud rmiogramed| gen vy arazarg} HSV] uw sina ap uodg| assundy wefonasuey 4) spoindy 9) 6 3 © © z " augue ap eo ors pureed! op alas 518 fnvow) 2p aowauye szouoraque| ‘ong| sounney aay szzandna I yoseono ps ans TOURTSUGS RAT] 18 ostundos ap soja sso vaaror ‘op wos usejuoo sone] Sand ap sya shmusnay) 4 exnponpuos nud [Teteuida] sojodns asesedwy| sauna -e “ahaa sonoesd steunsy) Feavou sojuutbuny 2 8 armdes] 9p syswuoueo rejonpuo anuip| _eastuotaqu asaundys|__orslunsip eozanse til soso9] ap puns! aiaroud sp noueg) sumo ‘are frvou sopotoxdcep a) sp soqrzod varez=90] 498) qa] 288 OIAINN] sjeauesunes ruogianeg] 2080 asap aims] SRAIY —snogeisaoye ‘img 2p uodns| axoundsg] _waasdiu 1 santo) “ 9 ‘wuTEERT op aR ‘iaynuuoseazensyp goed) 2p sluisze varemspyy) sped op ezud} stpuany) soyneds| — oureaend ‘arenspu op 2oeoyiy) 2p rats siounda| no ganz vareyulsA) —_ waMOUloA “F “a3 2] qmymap no axesaoyu09 ‘uy 909 2s pu 2| "wud sauzgeed ap raejnsul ‘iutrogoo anu ot ssmusnay| ‘aaandeg] fara lunjus) eamqaoioigeseetoudeormootaud us gz , rn-aeyos sp aseutunasd seq] 2p TUMON “vg veseaie ‘ae arnuuuaid) sims agra reursnpu zn faust 2m] sous end z “ofauarie| —svoundiap an spunty eg soyraeds auauop| 18 sparwoo 2p ju 18 autour] 270K pes op aeareguiys oreieg 2205 ‘ap paris) _20¥8!09Haonpues) wo muna) sokuam sopus2 ‘ugjos sora attra) ‘unBo op eormiun) oye aueroduo on sojawarss| 5p ‘nj uamsion| _siwounra rg] peyoaig jor aaa OSU sonetaudoaps4} ‘doe wogiamog) —_s%eoqn pusudsqwumtou — wy simuseaig] 2p uBOeT t siettoung| sino ap uodng] — esoundey|_ aye aayioadsnutoyy| imos wa 1a 3 z 3 s ¥ € ToHnU0S 7 HPUEUOS a -arm03 amos conse sopseonedeswarepioory) 2m) was an smaney| aude mos ona sojaauoduo sonomd aun ssruanoy| sonia sjeuss sisund saveuow ot] OF z i sonatid] ap soyioads unpaoorg| Yhmuanay) fquow ap axnonasu03 ‘ioundea| laos axauzzasa ‘reo sonatad] 9p soytaeds unpoooia| Ymisnay) feuou ap axnsnasuoa ‘asus sousea AMpuN2y| op und sojajqndiound reundg| arm s z TTT evtoyuen nitod ros) sojtanpco| sonoud ‘asmuow anvad) samy) ‘on 2p unpeooi| © z '8epoin “en Teunzodsp sowsone] 2p puns) ‘aeais] —_eonoead ap noung|___tinianay) 5 ‘ z ‘yeyodia emunde sp unos "TH sororeudoopt4} 2p jane] te 08 asm puna] — yurggiawog) _2onsea soquoysauatis| snus ayuoras sopeunfouno) uae savnsy| ‘nued aonpuoo|nnued syeionpu09| € z upunjod) sna ep uodng) —aseundeg) amazed y ql apundkn “TrTn|—-SeaMUORN'EH| TT 6 3 z 3 . b © z L Ta) ange mruass verepeud 9 earedionmg) rar roifzumnaop ‘aseamn| 9 vrndig| mnwass| seroyausg) suounds sonotsd] yup soun eazemena sAmusnoy) seuotoury ap] sioundya| ununSes soun vais) wana. “ez " 2p eayroads unpesai ojsawered varmsaf Zo1so99| appuns] sanoesd pjos son arose] _ tis op nour) aun seed senserdpra| dade -ogsanog) amar ‘sos ruse nj 22 wauodoo| ojouewspe anu soqunpsooes vareou2A| sno ap wodne) 3 . sstusuawow ede parsa.o| conseid) “ayesooou upastfomuy) ——_eumuoqua steuanzy] gana pluruauou] 9p souteodo} isundie| 9p sjenposoad eaeoydy)|_vesonsesa “eet 5) onan spears sone] sos ate wayss)waz@uoouy Yiman2y) sun ojquauodw0>] exp 2250 assure ‘souioads sjpajea| ap und “re sowsoge| 2p puns} aiisotau| fumes ona] ap noung| “juss eyed siimuaietal soparosdoopia| pura