Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Administrarea Afacerilor Internaionale

IMPOZITUL PE VENIT
STUDIU COMPARATIV ROMNIA FRANA

Masterand:
Negoi Anamaria

CUPRINS:
1.Introducere:.......................................................................................................................4
2. Orientarea politicii fiscale :.............................................................................................4
3.Metode de estimare a strcutrii impozitului pe venit in functie de sursa de provenienta a
acestuia................................................................................................................................6
4.Trasaturi generale ale sistemului de impozitare :.............................................................7
4.1Categorii de venituri supuse impozitului pe venit......................................................8
4.2 Sfera de cuprindere a impozitului..............................................................................8
4.3 Persoanele scutite de la plata impozitului pe venit:.................................................10
5. Reguli de impozitare a veniturilor obtinute de persoanele fizice rezidente :.................10
5.1 Venituri obtinute din activitati industriale si comerciale/activitati independente :..11
5.2 Venituri necomerciale..............................................................................................11
5.3 Venituri din activitati agricole :...............................................................................12
5.4 Venituri funciare (Franta)........................................................................................12
5.5 Venituri din salarii, pensii, rente viagere :...............................................................12
5.6 Venituri din investitii :.............................................................................................13
5.7 Castiguri de capital (Franta) :..................................................................................14
5.8 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal..............15
5.9 Venituri din premii si din jocuri de noroc (Romania) :............................................15
6. Studiu privind evolutia incasarilor la buget din impozitul pe venit :............................15
6.1 Indicatori medii specifici :.......................................................................................16
6.1.1 Valoarea medie a indicatorului.........................................................................16
6.1. 2 Indicele mediu, ritmul mediu :.........................................................................16
6.3 Estimari privind evolutia viitoare a veniturilor obtinute din impozitul pe venit :...17

1.Introducere:
Impozitele sunt clasificate, din punct de vedere juridic, in directe si indirecte.
Primul grup, fapt vazut ca si un avantaj, permite o mai buna redistribuire a veniturilor,
este stabil din punct de vedere al randamentului, si este considerat a fi mult mai echitabil
in comparatie cu impozitele indirecte. Daca legiuitorul ia in calcul optiunea economica,
are de ales intre trei variante, si anume :impozitul pe venit, impozitul pe capital si
impozitul pe consum. Din punct de vedere al importantei in formarea veniturilor statului,
impozitul pe venit se incadreaza in categoria impozitelor de detin o pondere importanta
(directe). In tarile puternic industrializate, impozitul pe venit detine pana la 50% din
totalul veniturilor fiscale(Danemarca, 24,5%).
La nivelul Uniunii Europene, noile state membre au o structura a impozitelor pe
care le aplica, diferita in comparatie cu primele 15 state ale Uniunii. In timp ce in vechile
state membre ponderea veniturilor bugetare obtinute de pe urma impozitelor directe,
indirecte si a contributiilor sociale este relativ constanta, in cadrul noilor state membre
impozitele directe inregistreaza o parte mai mica in total venituri obtinute la bugetul de
stat. Cele mai mici ponderi ale impozitelor directe sunt inregistrate in Bulgaria
( aproximativ 20,1%), Slovacia(20,4%), si Romania(21,4%).
Unul dintre motivele pentru aceste diferente poate fi gasit in cotele de impozitare
mai mici aplicate in noile state membre asupra veniturilor persoanelor fizice si a celor
juridice. Cat despre progresivitate, unele state au redus substantial rolul acestora,
adoptand cota de impozitare fixa. (Romania, Slovacia).
Pentru a exemplifica cele amintite mai sus, in Franta , impozitele directe detineau
in total venituri bugetare 27,8%, in timp ce impozitele indirecte inregistrau un nivel de
35,4%, iar contributiile sociale, 37,2%. In Romania, impozitele directe reprezinta doar
21,4% din total venituri, in timp ce impozitele indirecte inregistreaza un nivel de 44,5%,
iar contributiile sociale 24,2%.
2. Orientarea politicii fiscale :
In ceea ce priveste Franta, ca urmare a reformei in domeniul impunerii venitului
personal, implementata in anul 2006, numarul de transe privind venitul impozabil a fost
redus de la 7 la 5. Totodata reducerea individuala de 20% din venitul impozabil a fost
direct inclusa in impunerea progresiva, astfel ca cota marginala de impozitare de 48,09%
a fost redusa la 40%. Dividendele si dobanzile sunt impozitate la sursa, prin aplicarea
unei cote fixe, asa ca veniturile de natura financiara nu mai sunt luate in calculul venitului
impozabil anual. Impozitul asezat asupra castigurilor de capital este aproape inexistent,
iar veniturile din dobanzi aferente diferitelor modalitati de economisire sunt scutite de
plata impozitelor, in timp ce pensiile private se bucura de un regim special de impozitare,
rezultat in aplicarea unei cote efectiva de impozitare, negativa.
Cotele de impozitare aplicate in Franta se situeaza pe locul IV la nivelul Uniunii
Europene, dupa Suedia, Danemarca si Belgia1. Conform cu ANEXA nr.1, partea
1

Nivelul cotei de impozitare la nivelul UE, este de 37,4%.

impozitelor directe in PIB a crescut considerabil intre anii 1995-2001, crestere explicata
in principal, printr-o separare intre contributiile sociale ale angajatilor si un nou impozit
direct pe venitul personal, numit CSG (Contribution Sociale Gnralise), aparut in
anul 1998. Contributiile angajatilor reprezinta 2/3 din valoarea contributiilor sociale
(69%).
Cat despre veniturile fiscale obtinute din impozitul pe venit, acestea au scazut cu
0.9 puncte procentuale, si au recuperat 0.5 puncte procentuale intre anii 2004-2006.
Evolutia impozitului pe venitul individual (IMPT SUR LE RVENU-IR) sau al
familiei in Franta, fata de valoarea medie inregistrata la nivelul Uniunii Europene , se
poate observa pe baza graficului din Fig 2.1.
Impozitul pe venit este asezat anual pe venit, in conformitate cu scala progresiva
de impozitare. Pentru anul 2007, cota de impozitare cea mai mare este de 40%, celalate
Fig.2.1 Evolutia impozitului pe venit in Franta, Romania

cote, fiind prezentate in tabelul urmator :


Transe de venit impozabil
< 5 614
5 614-11 198
11 198-24 872
24 872- 66 679
> 66 679

Cota de impozitare-%
0
5.5
14
30
40

Sistemul ia in considerare situatiile specifice ale fiecarei gospodarii, prin aplicarea


unui coefficient pe familie. Ceea ce se observa, in cadrul sistemului fiscal francez, este
numarul mare de scutiri aplicate, astfel dobanda bancara, dobanda aferenta plasamentelor
in obligatiuni, sunt impozitate cu o cota fixa de 16%. Din anul 1999, unul dintre cele mai
importante obiective ale politicii fiscale a fost acela de reducere a impozitelor pe
veniturile obtinute din munca (de natura salariilor). Ca si o parte a planului multianual de
reducere a impozitelor (2001-2003), principalele masuri de reducere a impozitelor pe
venturile de natura salariilor, au constat in reducerea cotelor de impozitare a venitului, a
contributiilor sociale, crearea unui credit fiscal rambursabil (PRIME POUR

L EMPLOI) , precum si reforma in ceea ce priveste impozitarea locala a afacerilor


(TAXE PROFESSIONALE), cu eliminarea treptata a componentelor salariale din baza
de impozitare. Astfel, persoanele care in anul 2007 au justificat o perioada de activitate
profesionala de mai putin de 4 luni, urmata imediat de o perioada de inactivitate de 6 luni,
in cursul careia acestea s-au inscris ca solicitanti pentru angajare, pot solicita un acont
forfetar de 400, prima pentru angajare. Regularizarea acestui acont va interveni dupa
plata impozitului aferent veniturilor obtinute in anul varsarii impozitului. Diminuarea cu
3% a cotei de impozitare, care a urmat precum si cresterea bonusului pentru angajare au
fost promulgate prin Legea Bugetara din anul 2004.
In ceea ce priveste Romania, procentul impozitelor in PIB este de 28,6% in anul
2006, cu 8,5 puncte procentuale mai mic decat media inregistrata la nivelul Uniunii
Europene. Cu toate acestea structura impozitelor iese in evidenta prin cateva aspecte.
Impozitele indirecte suplinesc 44,5% din totalul veniturilor bugetare, comparat cu media
UE aferenta anului 2006, in timp ce partea impozitelor directe si a contributiilor sociale
inregistreaza numai 29,4%, respective 34,2%. Nivelul mic al impozitelor directe este
cauzat, in principal de nivelul scazut al veniturilor persoanelor fizice (aprox. 2,8% din
PIB, in anul 2006, ceea ce semnifica doar 1/3 din media inregistrata la nivelul UE).
Proportia veniturilor din impozite in PIB a ramas relative stabila, intre anii 2001-2006,
afisand doar un nivel redus de fluctuatie.
In anul 2005, un sistem de impozitare cu o cota fixa de impozitare a inlocuit
sistemul cu 4 transe aplicat anterior (cote de la 18% la 40%). Aceasta a fost stabilita la
16%, atat in cazul veniturilor persoanelor fizice2, cat si in cazul profiturilor persoanelor
juridice. Ca urmare, s-a adaugat bazei de impozitare un numar aditional de surse de venit,
cum ar fi cele de capital, astfel cele obtinute sub forma de dividende, inclusiv sumele
primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se
impun cu o cota de 16% din suma acestora. Castigul determinat din transferul titlurilor
de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se
impune cu o cota de 1% , impozitul retinut constituind plata anticipata in contul
impozitului anual datorat.
3.Metode de estimare a structurii impozitului pe venit in functie de sursa de
provenienta a acestuia
In Franta, pentru a se estima modul de impartire a impozitului pe venit, in functie
de sursele de venit3, s-a plecat de la un set de date privind contribuabilii individuali, iar
metoda de baza a constat in multiplicarea platilor impozitului cu fractiuni ale surselor de
venit impozabil (ca si procent din baza totala de impozitare), la nivelul fiecarui
contribuabil. Aceasta abordare presupune ca estimarile la nivelul fiecarui platitor sa fie in
mod consecvent agregate pentru a obtine estimari ale impozitului pe venit, in functie de
sursa de venit selectata.
2

Venituri din activitati independente, venituri din proprietati mobiliare si imobiliare, castig de capital pe
termen scurt sau a celor obtinute pe seama actiunilor listate.
3
S-au considerat 4 surse de venit: munca, castig de capital, venituri din activitati independente si transferuri
sociale si pensii.

De exemplu, valoarea totala a impozitului pe venit, multiplicat cu fractiunea pe


care o reprezinta venitul obtinut din munca in total venit impozabil, poate fi estimata
dupa cum urmeaza :
PIT4 (LABOUR)= (Wj/Yj)* PITj= Wj*PITj,
unde, Wj- venitul obtinut din munca ;
j- contribuabilul individual ,
PITj- impozitul pe venit platit de contribuabilul j , in totalul venitului sau
impozabil Yj.
Ecuatia de mai sus masoara impozitul total pe venitul multiplicat, in functie de
venitul obtinut din munca, ca o medie a fiecarei plati a contribuabilului, cu raportul Wj/Y,
atasat acestor plati individuale.
Pentru estimarea impozitului pe venit aferent fiecarei surse, s-a avut la baza un
esantion de aproximativ 500 000 declaratii de venit (reprezinta 2% din total). Metoda
consta de fapt, in multiplicarea platilor individuale de impozit cu procentul reprezentand
fiecare tip de venit in venitul total al contribuabilului.
Pe teritoriul Frantei se realizeaza o evaluare comuna a venitului impozabil dintr-o
familie. De exemplu, un membru al familiei poate castiga un venit de natura salariilor
(din munca), in timp ce sotia sa primeste ajutor social. Valoarea totala a venitului, in acest
caz, este evaluata in comun (se aplica cota de impozit efectiva pentru parteneri evaluati in
comun).
Pentru perioada 2001-2004, datele furnizate de autoritatile franceze cuprin si
impozitele platite pe transferuri de proprietati. Pentru a mentine comparabilitatea si
consistenta seriilor de date in timp, descompunerea impozitelor pentru perioada 19992000 a fost ajustata. Presupunand ca modificarile survenite intre procente, in anul 2000,
respectiv 2001, sunt datorate numai introducerii acestei categorii, modificarile absolute
pentru procentele aferente celorlalte surse de venit, au fost calculate corepunzator si
deduse din valorile furnizate initial.
In ceea ce priveste Romania, impozitul pe venit a fost estimat de Ministerul
Finantelor, in colaborare cu Institutul National de Statistica, folosind informatii statistice
agregate despre veniturile obtinute din impozitul pe venit, si baza de impozitare aferenta,
divizata in categorii relevante. Estimarile privind descompunerea impozitului pe venit pe
surse de provenienta ale acestora, se prezinta conform ANEXEI NR.2.
4.Trasaturi generale ale sistemului de impozitare :
Impozitul pe venit este in principiu un impozit global, asezat asupra veniturilor
totale, de care dispun persoanele fizice in cursul unui an determinat. Fara exceptie, el tine
cont de toate veniturile, de sursa lor, pentru a facilita determinarea unui venit net global,
asupra caruia se va aplica o cota unica de impozitare.
In Franta, aceasta cota se caracterizeaza printr-o progresivitate pe transe de
venituri. Cu toate acestea, modalitatilor de calcul a impozitului pe venit le sunt asociate
numeroase dispozitii care permit o larga personalizare a impozitului. Pe de alta parte,

Personal Income Tax

anumite venituri si plusurile de valoare mobiliare fac obiectul prelevarilor fiscale


proportionale.
Impozitul pe venit este stabilit o data pe an asupra venitului impozabil de care un
contribuabil a dispus in cursul unui an si pe care l-a declarat. In anul 2006, veniturile
obtinute la bugetul de stat, din impozitul pe venit s-au ridicat la 58 miliarde , in anul
2007 acestea inregistrand o valoare de 57 miliarde .
4.1Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
In ceea ce priveste Franta, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit,
sunt urmatorale :
veniturile obtinute din activitati industriale si comerciale ;
venituri necomerciale ;
venituri obtinute din activitati agricole ;
venituri funciare ;
venituri din salarii, pensii, rente viagere ;
venituri din investitii mobiliare ;
castiguri de capital.
Conform cu ART 41, din Codul Fiscal,Titlul III, pe teritoriul Romaniei, sunt supuse
impozitului pe venit, urmatoarele categorii de venituri :
venituri din activitati independente (veniturile comerciale, veniturile din
profesii libere si veniturile din drepturile de proprietate intelectuala) ;
venituri din salarii ;
venituri din cedarea folosintei bunurilor ;
venituri din investitii5;
venituri din pensii;
venituri din activitati agricole;
venituri din premii si jocuri de noroc;
venituri din transferul proprietatilor imobiliare ;
venituri din alte surse.
4.2 Sfera de cuprindere a impozitului
In conformitate cu dispozitiile ART 4A din Le code gnrale du impt",
persoanele fizice sunt impozitate pentru veniturile obtinute din orice sursa, realizate pe
teritoriul Frantei sau straine, daca au domiciliul fiscal in Franta. Cele care nu au
domiciliul in Franta, sunt impozitate numai pentru veniturile obtinute din surse franceze.
Conform dispozitiilor ART 4B din cod, sunt considerate persoane cu domiciliul
fiscal in Franta, urmatoarele :
5

Cuprind veniturile din dividende, veniturile impozabile din dobanzi, castiguri din transferal titlurilor de
valoare, castiguri din operatiunile de vanzare-cumparare de valuta, la termen, venituri din lichidarea unei
personae juridice.

cei care exercita in Franta o activitate profesionala, salariat sau nu, numai daca nu
justifica ca acea activitate este realizata titre accessoire (in mod aleatoriu) ;
- cei care au in Franta centrul intereselor lor economice;
- cei care au domiciliul (sediul) principal in Franta.
Sunt considerati ca avand domiciliul fiscal in Franta, agentii statului care-si exercita
functiile sau sunt intr-o misiune intr-un stat strain si care nu sunt supusi in acea tara unui
impozit asupra veniturilor lor totale.
Impozitul este asezat la nivelul unui domiciliu fiscal6, adica a entitatii familiale
compuse dintr-o singura persoana, din 2 parteneri care au incheiat un contract civil de
solidaritate sau 2 soti (si copiii lor sau alte persoane in intretinere). Deci, suma veniturilor
diferitilor membrii ai domiciliului fiscal constituie baza de impozitare. O persoana care
are domiciliul in Franta, este impozitata pentru veniturile obtinute pe teritoriul Frantei,
cat si din afara Frantei.
Persoanele nerezidente in Franta, sunt supuse platii unei obligatii fiscale limitata
numai la veniturile obtinute din sursa franceza (conform ART 164B, in cadrul acestora se
includ veniturile aferente proprietatilor imobiliare situate in Franta sau drepturile relative
la acestea, veniturile din detinerea de valori mobiliare franceze si de alte valori mobiliare
plasate in Franta, venituri obtinute din exercitarea unei activitati profesionale, salariate
sau nu, sau de alte operatiuni cu caracter lucrativ realizate in Franta, plus-valorile
cesiunilor de parti sociale aferente societatilor care isi au sediul in Franta, veniturile
obtinute din prestatii artistice sau sportive furnizate in Franta). Sunt considerate venituri
din sursa franceza, acele venituri in cazul carora debitorul lor are domiciliul fiscal stabilit
in Franta, urmatoarele :
pensiile si rentele viagere ;
sumele platite ca si remuneratie a prestatiilor de orice natura furnizate in
Franta ;
toate produsele obtinute din proprietate industriala sau comerciala si asimilate.
Pentru aplicarea ART 164C, persoanele care nu au domiciliul in Franta sunt supuse
impozitarii, venitul impozabil fiind stabilit forfetar (egal cu de 3 ori valoarea valoarea
locativa, stabilita in functie de locul unde sunt stabilite acestea), atata timp cat persoanele
respective nu obtin venituri din surse franceze sau acestea sunt inferioare bazei stabilite
forfetar. Acest impozit forfetar nu se aplica pentru anul in care este mutat domiciliul din
Franta si pentru urmatorii 2 ani, in cazul contribuabililor de nationalitate franceza care au
justificat ca acest transfer este motivat de imperative de ordin profesional, si ca domiciliul
lor fiscal a fost stabilit in Franta in mod continuu pe o perioada de 4 ani, perioada care a
precedat transferul.
Intr-o alta ordine de idei, impozitul forfetar nu se aplica pentru persoanele de
nationalitate franceza domiciliate intr-un stat care a incheiat cu Franta o conventie
destinata sa evite dublele impozitari, chiar daca in conventie nu s-a facut nici o precizare
cu privire la aceasta. Contribuabilii domiciliati in Franta, care dispun de veituri din surse
franceze sau de una sau mai multe locuinte in Franta, trebuie sa intocmeasca o declaratie
de venit.
6

Foier fiscale.

In ceea ce priveste Romania, impozitul pe venit se aplica pentru urmatoarele


venituri :
in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania,
veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara
Romaniei ;
in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele mentionate anterior,
numai veniturile obtinute din Romania ;
in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate
independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitul net
atrbuibil sediului permanent;
in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta
in Romania, venitul salarial net din aceasta activitate dependenta;
persoanelor fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la ART
7 a Codului Fiscal7.
4.3 Persoanele scutite de la plata impozitului pe venit:
In Franta, scutirile sunt stabilite pentru motive de ordin social. Contribuabilii care
au un venit net obtinut din activitate profesionala, mai mic de 7920 , sunt scutite de la
plata impozitului pe venit. Pentru cei care au o varsta mai mare de 65 de ani, aceasta
limita este fixata la 8660 .
Agentii diplomatici si consulii de nationalitate straina sunt scutiti de la plata
impozitului pe venit, ca urmare a remuneratiilor oficiale si a veniturilor lor din surse
straine, in virtutea aplicarii Conventiei de la Viena din 1961 si 1963, cu privire la relatiile
diplomatice si consulare.
In Romania, nu se impoziteaza veniturile primite de membrii misiunilor
diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in
calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale
dreptului international sau ale prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este
parte, precum si veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate,
veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in
Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de
Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii negurvenamentale.
5. Reguli de impozitare a veniturilor obtinute de persoanele fizice rezidente :
In ceea ce priveste Franta, persoanele rezidente pe teritoriul acesteia, vor fi supuse
impozitarii pentru urmatoarele categorii de venituri :
7

Are domiciliul in Romania, centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania, este prezenta
in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc 183 de zile, pe parcursul oricarui interval
de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, este cetatean roman care lucreaza in
strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei, intr-un stat strain.

10

5.1 Venituri obtinute din activitati industriale si comerciale/activitati independente :


Aceasta categorie cuprinde veniturile obtinute din activitati industriale, comerciale,
precum si cu anumite conditii, activitatile accesorii acestora. Regulile cu privire la
determinarea bazei de impozitare sunt in principiu identice cu cele aplicabile in cazul
impozitelor asupra societatilor( IMPT SUR LE SOCIETES). Venitul impozabil este
determinat plecand de la venitul contabil. El corespunde rezultatului obtinut din
ansamblul operatiunilor de orice natura, realizate in conformitate cu prevederile
legislatiei fiscale. Cu toate acestea, micile intreprinderi pot beneficia de un regim
simplificat de impozitare, care le permite sa aleaga obligatiile lor contabile. In mod
normal, sunt impozitate pentru un venit determinat forfetar, egal cu un procent din cifra
lor de afaceri (29% in materie de vanzari si 50% in materie de prestari servicii, pentru
veniturile obtinute in anul 2006).
Trebuie precizat, ca entitatile care nu au aderat la un centru de gestiune agreat, vor
suporta o majorare de 25% din venitul impozabil, corezpunzatoare veniturilor obtinute
din anul 2006.
In ceea ce priveste Romania, veniturile nete din activitati independente(sunt incluse
veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de
proprietate intelectuala) se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente
realizarii venitului, deductibile pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Nu
sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite bancare sau de
imprumuturi de la persoane fizice si juridice, sumele primite ca despagubiri, sumele sau
bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii, aporturile in numerar
sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in
cursul desfasurarii acesteia.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea
folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati
agrigole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit,
exceptandu-se cazurile in care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. Platile
anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din
fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata
impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei privind venitul
realizat. Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati aniticipate vor fi stabilite
prin ordin al ministrului finantelor publice.
Impozitul pe venitul anual net impozabil/castigul net anual datorat este calculat, pe
baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16%, asupra venitului
anual net realizat din anul fiscal respectiv. Contribuabilii pot dispune de destinatia unei
sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul anual net impozabil.
5.2 Venituri necomerciale :
In cazul Frantei, in aceasta categorie intra veniturile obtinute din profesii liberale
(din exercitarea profesiei medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fical,
expert contabil, contabil autorizat, arhitect, etc) , precum si beneficiile de care dispun
titularii care nu au calitatea de comerciant. Venitul necomercial impozabil, este egal cu

11

diferenta intre creantele efectiv incasate si plati realizate. Ca urmare, beneficiarii de


venituri necomerciale, sunt supusi un regim forfetar de impozitare. Astfel venitul
impozabil este egal cu 66% din valoarea incasarilor aferente anului 2006.
In ceea ce priveste Romania, veniturile din profesiuni liberale sunt incluse in
categoria veniturilor din activitati independente si se supun regulilor de impozitare
precizate la punctul anterior.
5.3 Venituri din activitati agricole :
In aceasta categorie intra veniturile obtinute din cultivarea si valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri, a arbustilor,
plantelor decorative si ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole si pomicole. In
Franta, veniturile obtinute de micii fermieri sunt determinate conform regimului forfetar
colectiv.
In Romania, impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, detrminat pe baza de norme de venit
(stabilite pe unitate de suprafata) , cat si in sistem real, impozitul fiind final.
5.4 Venituri funciare (Franta)
Conform legislatiei fiscale din Franta, aceasta categorie cuprinde veniturile aferente
imobilelor detinute in mediul urban sau rural, construite sau neconstruite, situate in
Franta sau in strainatate. Titularii de venituri funciare, pentru care incasarile nu depasesc
15 000 sunt supusi unui regim simplificat de impozitare, numit MICRO FONCIER.
Venitul impozabil in acest caz, este egal cu diferenta intre valoarea incasarilor si totalul
obligatiilor aferente proprietatii. (se poate opta si pentru un regim real de impozitare).
Valoarea venitului impozabil poate fi redusa, prin definirea stricta a unor conditii 8.
In ceea ce priveste impozitul pe venit aferent anului 2006, deducerea forfetara majorata
sau diminuata este suprimata si inlocuita, in cateva cazuri, printr-o deducere specifica.
5.5 Venituri din salarii, pensii, rente viagere :
Sunt considerate venituri din salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute
de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca
sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de
denumirea veniturilor ori de forma in care se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru
incapacitate temporara de munca.
Rentele viagere si pensiile, beneficiaza in Franta de o cota speciala de 10%,
plafonata la nivelul domiciliului fiscal la o suma care se actualizeaza in fiecare an. In
calculul impozitului pe venit aferent anului 2006, cota forfetara de 20%, aplicata
ansamblului de salarii, pensii, rente viagere, este suprimata si efectele sale sunt integrate
in cota progresiva. Dupa votarea legii din 21.08.07 in favoarea muncii, a angajarii si
puterii de cumparare, remunerarea orelor suplimentare si complementare (pentru
8

Prin amortizarea costului de achizitie.

12

muncitorii cu program scurt de lucru) este scutita de plata impozitului si de plata


contributiilor sociale.
In ceea ce priveste Romania, impozitul lunar pe care il datoreaza contribuabilii, se
determina prin aplicarea cotei de 16% la locul unde se afla functia de baza, asupra bazei
de impozitare care se determina ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin
deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, precum si a
urmatoarelor : deducerea personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala
platita, contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu
depaseasca echivalentul in lei a 200.
5.6 Venituri din investitii :
Aceasta categorie vizeaza plasamentele in titluri cu venit variabil si cele cu venit
fix. Ea cuprinde pe de o parte, dividendele, venituri impozabile din dobanzi aferente
obligatiunilor si a altor tiluri de imprumut negociabile, castiguri din transferul titlurilor de
valoare9, depozite, bonuri de trezorerie, bonuri de casa emise de persoane de drept public
sau privat, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din vanzareacumpararea de valuta la termen si alte operatiuni similare, cum ar fi :swap pe cursul de
schimb, swap pe rata dobanzii, optiuni pe cursul de schimb, optiuni pe rata dobanzii ( in
cazul Romaniei).
In cazul Frantei, drepturile si obligatiile aferente veniturilor din plasamente in
valori mobiliare, cu exceptia veniturilor din creante, sunt deductibile pentru valoarea lor
reala. In principiu, veniturile obtinute din dividende si asimilate, sunt cuprinse in baza
de impozitare si sunt supuse cotei progresive de impozitare. Veniturile distribuite de
societatile franceze sau straine pasibile de impozit pentru societati sau de un impozit
echivalent, obtinute de persoanele fizice dupa 01.01.2006, sunt retinute pentru calculul
unui impozit pe venit dupa aplicarea unei abateri de 40%.
Veniturile obtinute din valori mobiliare emise pe teritoriul Frantei si veniturile
asimilate sunt incluse in baza impozabila la valoarea lor neta, adica dupa deducerea
impozitului suportat in strainatate. Cu toate acestea, in aplicarea conventiilor
internationale, contribuabilii pot beneficia de un credit fiscal, reprezentat de impozitul
retinut in statul de sursa a venitului, care se va imputa impozitului pe venit perceput pe
teritoriul Frantei. In aceasta situatie contribuabilul declara pentru calcularea impozitului
pe venit, venitul distribuit la valoarea sa bruta, adica cel marit de creditul fiscal.
In principiu veniturile obtinute din plasamente in titluri cu venit fix sunt cuprinse in
baza de calcul al impozitului pe venit si sunt supuse cotei progresive de impozitare.
Totusi, veniturile obtinute pe teritoriul Frantei pot, la optiunea contribuabilului sa fie
impozitate printr-o prelevare forfetara, si sa nu fie supuse progresivitatii impozitului.
Optiunea pentru prelevarea forfetara este irevocabila, si trebuie sa fie exercitata dupa
incasarea veniturilor. Cota de impozitare depinde de natura plasamentelor, dar in general
este de 16%.

In cazul Frantei, acestea sunt incluse in categoria castigurilor de capital, si sunt supuse unor reguli diferite
de impozitare.

13

In cazul Romaniei, veniturile din investitii se impoziteaza cu o cota de 16%. In czul


dividendelor, oblgatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanelor juridice, odata
cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Pentru veniturile sub forma de dobanzi,
impozitul se retine si se calculeaza de catre platitorii de astfel venituri la momentul
inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul
rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire.
Castigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si
valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 1%, impozitul
retinut constituind plata anticipata in cazul impozitului datorat. Venitul impozabil obtinut
din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati se impune cu o cota de
16%, obligatia calcularii, retinerii si virarii revine persoanei juridice, impozitul fiind
final.
5.7 Castiguri de capital (Franta) :
Impozitarea castigurilor de capital realizate de persoane particulare, se realizeaza
asupra plus-valorilor mobiliare, precum si asupra celor obtinute din transferul de valori
mobiliare sau a drepturilor asociate, realizate cu titlu oneros. Plus-valorile constate in
urma transferului de valori mobiliare cu tilu gratuit nu se impune in cadrul acestei
categorii10. Dupa 01.01.2004, aceste plus-valori sunt impozitate cu o cota proportionala
de 16%, si majorata in unele cazuri cu 11% pentru ansamblul prelevarilor sociale.
Baza de impozitare este egala cu diferenta intre pretul de cesionare si pretul de
achizitie efectiv achitat de cedant (sau valoarea justa in cazul obtinerii cu titlu gratuit),
majorata de cateva drepturi si obligatii enumerate in legislatie. Plus-valoarea bruta stfel
degajata face obiectul unei abateri de 10% din valoarea sa pentru fiecare an de detinere a
bunului cedat. In practica, aceasta conduce la o scutire a plu-valorii realizate cu
cesionarea unui bun detinut mai mult de 5 ani
Majoritatea conventiilor fiscale internationale incheiate de Franta, prevedeau ca
plus-valorile realizate prin cesionarea de imobile sunt supuse impunerii in statul unde
sunt situate imobilele. In absenta unei astfel de conventii, plus-valorile realizate de un
resident in Franta cu ocazia cesionarii de imobile situate in strainatate sunt impozitate in
Franta.
Se face o distinctie intre plus-valorile/ minus-valorile pe termen lung si cele pe
termen scurt. Cele pe termen scurt sunt in general cuprinse in asieta impozitului pe profit,
in timp ce plus-valorile nete pe termen lung beneficiaza de o cota redusa de impozitare
egala cu 27% (16% impozit pe venit+ 11% prelevari sociale). Distinctia intre regimul pe
termen lung si cel pe termen scurt se face astfel :

pentru elementele de activ neamortizabile, plus-valorile/minus-valorile sunt


considerate ca fiind pe termen scurt, fata de cele a caror cesionare intervine in al
doilea an din momentul inscrierii lor ca active (plus-valori pe termen lung) ;
pentru elementele de active amortizabile, plus-valorile/minus-valorile rezultate in
urma cesionarii sunt in principiu recunoscute ca fiind pe termen lung, si ca urmare
vor fi impozitate cu o cota progresiva ; cu toate acestea, daca bunul este detinut mai
10

Este inclusa in impozitarea patrimoniului.

14

mult de 2 ani, partea de plus-valoare care este superioara valorii amortismentului, este
recunoscuta ca fiind pe termen scurt si este impozitata cu o cota redusa de 27%.
5.8 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal(Romania)
La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte
juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora,
precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilul datoreaza un
impozit care se calculeaza astfel :
pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru
terenurile de orice fele fara constructii , dobandite intr-un termen de pana la 3 ani
inclusiv :
- 3% pana la valoarea de 200 000 lei inclusiv ;
- Peste 200 000, 6000 +2% calculate la valoarea ce depaseste 200 000 lei inclusiv ;
pentru constructiile descrise mai sus dobandite la o data mai mare de 3 ani :
- 2% , pana la valoarea de 200 000 lei inclusiv ;
- Peste 200 000 lei, 4 000 + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200 000 lei inclusiv.
5.9 Venituri din premii si din jocuri de noroc (Romania) :
Veniturile nete din premii (veniturile din concursuri, cele din promovarea
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale) si veniturile din jocuri de noroc
(jocuri de noroc, inclusiv cele de jack-pot) se determina ca diferenta intre veniturile din
premii si din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil.
Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 16%
aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Veniturile din jocuri de noroc, se
impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20%, aplicata asupra venitului net, mai mic de
10 000 lei, si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net mai mare de 10 000 lei,
inclusiv. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi
organizator sau platitor. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine
platitorilor de venituri.
Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii sau jocuri de noroc in bani si/sau
in natura, sub valoarea sumei neimpozabile in valoare de 600 lei, realizata de contribuabil
pentru fiecare premiu, pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi platitor sau
organizator intr-o singura zi.
6. Studiu privind evolutia incasarilor la buget din impozitul pe venit :
Daca am privi evolutia incasarilor din impozitului pe venit, atat in Franta cat si
Romania, ca fiind 2 serii cronologice (o secventa de observatii a indicatorului impozit pe

15

venit, in functie de variabila timp), am putea realiza o estimare a unui model adecvat din
punct de vedere calitativ (tendinta fenomenului), respectiv am putea identifica evolutia
unor componente pe termen lung. Scopul final al acestei tehnici ar fi previziunea
evolutiei fenomenului, plecand de la ipoteza ca fenomenul va continua sa aiba acelasi
comportament ca si in trecut.
6.1 Indicatori medii specifici :
Consideram cele 2 serii cronologice, prezentate in cadrul ANEXEI nr.5, ce redau
evolutia fenomenului incasari din impozit pe venit. Pentru obtinerea unor informatii
privind modul de desfasurare a fenomenului in medie pe perioada analizata, vom face
aple la indicatorii medii (valoarea medie a indicatorului, indicele mediu, ritmul mediu de
evolutie).
6.1.1 Valoarea medie a indicatorului
Se considera cele 2 serii cronologice de intervale, prezentate in anexa, care redau
evolutia veniturilor obtinute din impozitului pe venit in cazul Frantei si al Romaniei,
perioada supusa analiziei fiind 1995-2006, in cazul Frantei, respectiv 2001-2006 in ceea
ce priveste Romania.
Nivelul mediu al veniturilor din impozitului pe venit in cazul Frantei este
urmatorul :
M(Y11)=(84508,7+93370,6+ 102117,4 +135584,1 +148917 +160775+ 168991+ 161744+
160349 + 169663 +178690 +194060 +197291)/13= 150 466,2 mil
Ca urmare , nivelul mediu veniturilor obtinute din impozitul pe venit ce revine pe
interval de timp este de 150 466, 2 mil , aceasta valoare fiind reprezentativa deoarece
fluctuatiile veniturilor nu sunt mari in timp.
Nivelul mediu al veniturilor din impozitul pe venit in cazul Romaniei, este
urmatorul :
M(Y)= (2622,7 +2560+ 3086,3+ 3681,8 +4006,4 +5694, 2)/ 6= 3608, 567.
Astfel veniturile din impozit medii ce revin pe un an, la nivelul Romaniei este de
3608,567 mil .
Pentru a observa proportia in care s-a modificat, in medie, nivelul veniturilor de
la un an la altul, vom folosi ritmul mediu, respectiv indicele mediu.
6.1. 2 Indicele mediu, ritmul mediu :
In cazul Frantei, indicele mediu se prezinta astfel :
I= ( 84508,7*93370,6 + 93370,6*102117,4 +102117,4*135584,1+ + 178690 *194060
+ 194060*197 291)/(84508,7*84508,7 + 93370,6*93370,6 ++ 197291* 197291)
=0.810665
11

Fenomenul supus analizei

16

adica, la nivelul Frantei,veniturile obtinute din impozitul pe venit s-a redus in medie
0.1893 mil , de la un an la altul, insa pentru a observa proportia in care s-a modificat, in
medie, nivelul acestora de la un an la altul, vom folosi ritmul mediu :
Ry= I*100-100= 81, 067- 100= - 18,93%.
Veniturile obtinute din impozitul pe profit s-a redus, in medie, de la un an la altul, in
perioada 1995-2006, cu aproximativ 19%.
In ceea ce priveste Romania, lucrurile stau astfel :
I=(2622,7*2560 + 2560*3086,3+... + 4006,4*5694,2)/ (2622,7*2622,7 + 256082560+...+
5694, 2*5694,2) = 1, 9597 mil ,
adica, veniturile din impozitul pe venit in Romania, in perioada 2001-2006 a crescut , in
medie, cu 1,9597 mil .
Pentru a observa proportia cu care au crescut acestea de la un an la altul, vom
calcula ritmul mediu, astfel:
Ry= I*100- 100 = 1, 9597*100 100= 95,97 %,
ca urmare, in Romania, in perioada supusa analizei, veniturile din impozitul pe venit a
crescut de la un an la altul cu aproximativ 96%.
Aceasta evolutie se poate observa mult mai usor pe baza graficului de mai jos :
Fig. 6.1 Evolutia veniturilor obtinute din impozitul pe venit

6.3 Estimari privind evolutia viitoare a veniturilor obtinute din impozitul pe venit :
Pe baza graficului de mai sus, se poate observa ca in evolutie, veniturile nu prezinta
fluctuatii majore, deci tendinta de evolutie atat in cazul Frantei, cat si in cazul Romaniei,
este una liniara, de forma :
Y=a +b*t, t=1,...n.
In cazul Frantei, tendinta se va calcula astfel :
b= (M(t*Y)- M(t)*M(Y))/ ( M(t*t)- M(t)*M(t))= 124038,5308/14= 8859, 895 (panta
dreptei, care exprima legatura directa ce exista intre veniturile obtinute din impozitul pe
venit si impozitul asezat asupra venitului).

17

a= M(Y)- b*M(t)= 150466,2- 8859,895*7= 88446,95


Ecutia tendintei este :
T= 88446,95 + 8859,895 * t, t=1...n.
In ceea ce priveste Romania, tendinta de evolutie este :
b= (M(t*Y)- M(t)*M(Y))/ ( M(t*t)- M(t)*M(t))= 1691,017/2, 916667= 579,7771
a= M(Y)- b*M(t)= 3608,567 579,7771*3, 5= 1579, 347.
Ecuatia tendintei este urmatoarea :
T= 1579,347 + 579,7771* t, t=1...n ;
Daca, atribuim lut t (anii de referinta) valori, se vor obtine urmatoarele date, ce vor
reprezenta estimari ale veniturilor obtinute din impozitul pe venit, pentru anii urmatori 12 ,
dupa cum urmeaza :
-milFRANTA
ROMANIA
(venituri din impozit pe (venituri din impozitul
venit)
pe venit)

Valori
atribuite lui
t
7

ANII
2007

5637.787

2008

6217.564

2009

6797.341

10

2010

7377.118

11

2011

7956.895

14

2007

212485.5

15

2008

221345.4

16

2009

230205.3

17

2010

239065.2

18

2011

247925.1

BIBLIOGRAFIE :
12

Nu s-a luat determinat si componenta aleatoare a modelului, cu toate ca ea este prezenta, si reprezinta de
fapt fluctuatiile aleatoare ca urmare a actiunii unor factori cu efecte punctuale in timp, cum ar fi eventualele
evenimente politice.

18

1. Adrian Mihai Inceu, Dan Tudor Lazar, Finante si bugete publice, Ed.Accent,
Cluj-Napoca, 2006 ;
2. Codul fiscal si normele metodologice de aplicare, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2008.
***. www.colloc.minefi.gouv.fr;
*** www.eurostat.com/Titles and publications/ Taxation trends in the European
Union ;
*** www.eurostat.com/ database/ main_tables / Economy_and_finance ;
*** www.impots.gouv.fr/ documentation/conventions;
***www.impots.gouv.fr/ portal/public/documentation/impots_practiques/La fiscalite
franaise ;

19