Sunteți pe pagina 1din 129

MINISTERUL CULTURII

Anexa nr.3/27

Nr.

formular

01

02

04

05

11

13

15

20

21

22

23

24

25

26

27

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Nr.

formular

Nr. formular Programe de investitii publice 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si

Programe de investitii publice

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018

1. TITULAR: MINISTERUL CULTURII

COD TITULAR: 27

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul Culturii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor in domeniul culturii.

Misiunea Ministerului Culturii este aceea de a asigura respectarea si promovarea libertatilor si drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia Romaniei si de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, in ceea ce priveste:

a) libertatea de expresie si de creatie;

b) accesul liber, neingradit si egal la cultura, inclusiv la patrimoniul cultural pentru generatia prezenta, protejarea si conservarea valorilor culturale ale natiunii pentru uzul generatiilor urmatoare;

c) participarea tuturor cetatenilor la viata culturala, inclusiv la formularea politicilor culturale;

d) dreptul la identitate culturala, precum si dreptul la diversitate culturala si lingvistica.

Organizarea si functionarea Ministerului Culturii sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de prevederile regulamentului de organizare si functionare.

Principiile fundamentale in derularea activitatii Ministerului Culturii sunt urmatoarele:

a) creatia culturala este domeniul privilegiat al libertatii de exprimare, fiind o sursa a progresului uman;

b) sustinerea si promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetatenilor:

acces la cultura si participare la viata culturala, in interdependenta si relatia acestora cu celelalte drepturi fundamentale;

c) sustinerea, respectarea si protejarea dreptului la diversitate culturala, religioasa si lingvistica, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a UE;

d) promovarea sectorului cultural ca factor important in procesul de dezvoltare durabila si ca instrument esential in coeziunea sociala si in lupta impotriva excluziunii sociale;

e) promovarea si stimularea creativitatii, a creatiei contemporane, ca factor inconturnabil in dezvoltarea umana si in cresterea calitatii vietii;

f) promovarea rolului central al culturii si artelor, al creativitatii si inovarii in societatea bazata pe cunoastere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate si pentru conturarea noii strategii UE 2020;

g) protejarea patrimoniului cultural national, ca factor determinant al identitatii culturale a Romaniei si ca resursa neregenerabila;

h) protejarea si respectul identitatilor culturale, a traditiilor si mostenirii culturale, a patrimoniului material si imaterial;

i) protejarea si respectarea dreptului la proprietate intelectuala al creatorilor si artistilor.

Obiectivele fundamentale ale Ministerului Culturii, conform Programului de guvernare 2013- 2016, sunt:

a) elaborarea, supunerea spre dezbatere publica si promovarea legislativa a Codului Patrimoniului Cultural, in vederea realizarii unei protectii efective si eficiente a patrimoniului cultural si a introducerii sale in circuitul national si international.

b) instituirea Sistemului National de Formare in domeniul patrimoniului construit, cu integrarea mecanismului de atestare a specialistilor si expertilor in domeniu.

c) finalizarea inventarierii si clasarii patrimoniului national construit si mobil si intarirea dispozitivului legal si a mijloacelor administrative de salvare, protejare si punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, ca si a siturilor si ansamblurilor urbane si a monumentelor de for public.

d) Dezvoltarea Programului National de Restaurare ce are rolul de a asigura restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

In conformitate cu prevederile Programului de Guvernare 2013-2016, principalele directii de actiune in domeniul culturii sunt:

a) reinstituirea programului „Patrimoniului in pericol” destinat muzeelor etnografice in aer liber pe baza de cofinantare cu contributie privata, mecenat si sponsorizari.

b) continuarea procedurilor de inscriere a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, contribuind astfel la promovarea si recunoasterea valorilor culturale romane la nivel international.

c) demararea unui proiect complex de rezolvare a situatiei ansamblului Cetatilor dacice din Muntii Orastiei, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial din 1999 datorita valorii sale exceptionale din punct de vedere istoric si cultural.

d) promovarea ceramicii de Horezu, ca element de patrimoniu imaterial national, data fiind inscrierea acesteia pe lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial.

e) incurajarea si sprijinirea cercetarilor in domeniul patrimoniului imaterial din Romania, prin inventarierea elementelor de patrimoniu si finalizarea celui de-al II-lea volum din Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din Romania.

f) elaborarea proiectului si constituirea colectiilor pentru un „Muzeu al comunismului”, ce va ilustra viata cotidiana sub socialismul de stat, cultura materiala, represiunea si formele de rezistenta.

g) proiectarea unei sali de concerte la standarde internationale in Bucuresti ce urmeaza sa devina centrul de referinta pentru Festivalurile Enescu.

h) sustinerea sistematica si continua a participarii romanesti la evenimente culturale de talie internationala (Bienala de la Venetia, Targuri internationale de carte etc.).

i) dezvoltarea parteneriatului public-privat in domeniul industriilor artistice (media, publicitate, design, moda etc.).

j) intregirea misiunii de formare continua cu atestarea profesionistilor in domeniul

patrimoniului

cultural

in cadrul

institutiei

specializate

din subordinea Ministerului

Culturii.

k) dezvoltarea unui program al educatiei artistice si culturale la nivelul invatamantului preuniversitar, precum si a cercetarii stiintifice in domeniul patrimoniului la nivelul invatamantului universitar, in parteneriat cu Ministerul Educatiei.

l) reactualizarea Listei monumentelor istorice.

m) clarificarea legislativa si sporirea rigorii reglementarilor in materia proprietatii literare si artistice.

n) sprijinirea creatiei artistice contemporane prin sustinerea taberelor de creatie, organizarea de expozitii si evenimente culturale in parteneriat cu Institutul Cultural Roman.

o) sustinerea industriei cinematografice romanesti pentru a-si intari competitivitatea pe plan international.

Programe de importanta internationala si nationala:

Programele Ministerului Culturii, de importanta nationala si internationala, sunt grupate astfel incat sa poata fi evidentiata relatia politici publice - programe, respectiv, programe bugetare - subprograme bugetare - programe.

Ministerul Culturii gestioneaza doua programe bugetare, dintre acestea, unul cuprinzand cinci subprograme bugetare, dupa cum urmeaza:

a. Program bugetar I – Intarirea capacitatii administrative si consolidarea cadrului legislativ.

b. Program bugetar II – Elaborarea si aplicarea strategiilor si politicilor in domeniul culturii:

Subprogram bugetar I - Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;

b.2. Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea si punerea in valoare a

b.1.

creatiei contemporane si a diversitatii culturale;

b.3. Subprogram bugetar III: Promovarea culturii romanesti in lume si promovarea culturilor straine in Romania, precum si promovarea identitatii etnice, culturale si lingvistice a minoritatilor nationale;

b.4.

Subprogram bugetar IV : Sustinerea institutiilor subordonate;

b.5.

Subprogram bugetar V: Reabilitarea monumentelor istorice si modernizarea institutiilor publice de cultura din Romania.

a. Program bugetar I – Intarirea capacitatii administrative si consolidarea cadrului

legislativ

Obiectiv general:

Promovarea si consolidarea unui cadru legislativ si institutional coerent, congruent cu reglementarile si practicile existente in cadrul UE care sa asigure o aplicare eficienta si unitara a politicilor si strategiilor de dezvoltare in domeniul culturii.

Programul bugetar al Ministerului Culturii vizeaza:

a) consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Culturii de formulare a politicilor publice si de planificare strategica; elaborarea si implementarea unor proceduri de sistem si a unor proceduri operationale adecvate;

b) eficientizarea comunicarii interne si externe;

c) imbunatatirea cadrului normativ din sfera de competenta.

Programul bugetar asigura finantarea cadrului general de desfasurare a activitatii in cadrul ministerului.

b. Program bugetar II – Elaborarea si aplicarea strategiilor si politicilor in domeniul

culturii

b.1. Subprogram bugetar I - Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

Obiective generale:

a) cresterea nivelului de asigurarea a protejarii patrimoniului cultural national prin imbunatatirea cadrului institutional si legal, dezvoltarea si finantarea proiectelor si programelor privind inventarierea, digitizarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;

b) cresterea gradului de acces a publicului larg la bunurile culturale mobile si imobile, precum si la informatiile ce situeaza aceste bunuri intr-un context cultural si social cat si promovarea acestora la nivel national si international.

1. Componenta patrimoniu cultural imobil

Obiective specifice:

a) protejarea patrimoniului imobil prin reglementarea regimului juridic al interventiilor in scopul conservarii-restaurarii integrate;

b) armonizarea aplicarii regulilor si normelor juridice stabilite la nivelul UE, in domeniul protejarii patrimoniului imobil;

c) eficientizarea managementului patrimoniului cultural national imobil;

d) inlaturarea efectelor dezastrelor naturale, preum si scoaterea din pericol, consolidarea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice.

Program prioritar:

Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice vizeaza finantarea cu prioritate a lucrarilor de conservare si de scoatere din pericol a monumentelor istorice clasate in Lista Monumentelor Istorice. Programul este finantat din fondurile alocate Ministerului Culturii, anual, de la bugetul de stat si gestionat de Institutul National al Patrimoniului.

Programul Zilele Europene ale Patrimoniului (creat sub auspiciile Consiliului Europei si a Uniunii Europene) – vizeaza finantarea evenimentelor de promovare a actiunilor de sensibilizare a cetatenilor cu privire la protejarea patrimoniului cultural.

2. Componenta arheologie

Obiective specifice:

a) protejarea patrimoniului arheologic prin reglementarea regimului juridic al cercetarii arheologice;

protejarii

b) aplicarea

cadrului

juridic

general

si

a

programelor

derulate

in

vederea

patrimoniului arheologic;

c) asigurarea aplicarii regulilor si normelor juridice stabilite la nivelul UE, in domeniul protejarii patrimoniului arheologic.

Programe prioritare:

a) Programul national de finantare a cercetarii arheologice sistematice - prevede finantarea anuala a unor santiere arheologice permitand, astfel, Ministerului Culturii sa impuna respectarea principiilor care stau la baza politicii sale culturale in acest domeniu, precum si punerea in practica a prevederilor legale in vigoare;

b) Programul National multianual de cercetare arheologica – Cetatile Dacice din Muntii Orastiei are ca scop realizarea de cercetari arheologice sistematice si pluridisciplinare in cetatile dacice din Muntii Orastiei, monumente inscrise pe Lista Patrimoniului UNESCO, precum si punerea in valoare a acestora. De asemenea, se va urmari realizarea unei diseminari cat mai eficiente a rezultatelor cercetarilor atat printre specialisti, cat si in randul publicului larg;

c) Programul National Limes - frontiera romana are ca scop inscrierea monumentelor de patrimoniu imobil, care compun sistemul granitei romane al fostelor provincii romane Dacia si Moesia Inferior, pe lista tentativa nationala si in final in patrimoniul mondial

UNESCO. Documentatia necesara nominalizarii intregului sistem de limes, sau a unor parti din acesta, se va realiza in perioada 2014-2020;

d) Programul educativ „Constientizarea, promovarea si valorificarea patrimoniului arheologic national- are ca scop prevenirea infractiunilor din domeniul patrimoniului arheologic prin realizarea de programe educative/adresate mai multor grupe de varsta de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii in parteneriat cu alte institutii.

Proiecte:

a) Sesiunea nationala de rapoarte arheologice - comunicarea publica a rezultatelor cercetarilor arheologice finantate de Ministerul Culturii;

b) Editarea si publicarea cronicii cercetarilor arheologice - publicarea rezultatelor cercetarilor arheologice finantate sau nu de Ministerul Culturii;

c) Evenimente, sesiuni nationale si internationale privind protejarea patrimoniului arhitectural.

3. Componenta patrimoniu cultural mobil

Obiective specifice:

a) asigurarea implementarii si imbunatatirea continua a cadrului normativ privind protejarea patrimoniului cultural national mobil precum si a cadrului normativ privind organizarea si functionarea muzeelor si a colectiilor publice;

b) sustinerea activitatii de protejare a patrimoniului cultural prin promovarea si derularea de programe de finantare dedicate conservarii, restaurarii, evidentei, protectiei, promovarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural national mobil;

c) eficientizarea activitatii institutiilor muzeale din subordinea Ministerului Culturii;

d) promovarea si sustinerea celor mai bune practici si strategii in domeniul protejarii patrimoniului cultural mobil;

e) intarirea controlului asupra circulatiei bunurilor culturale mobile si monitorizarea acesteia in scopul prevenirii traficului si exportului ilicit.

Proiecte prioritare:

a) Conferinta anuala regionala muzeala - este un eveniment cultural cu participare internationala, destinat specialistilor din domeniul muzeal, din Romania si strainatate;

b) „Promovarea si conservarea patrimoniului muzeal” - vizeaza finantarea proiectelor culturale (organizarea de expozitii, realizarea de publicatii, alte actiuni culturale cu impact national si international de conservare, promovare si punere in valoare a patrimoniului cultural mobil);

c) Programul de achizitii bunuri culturale mobile - se refera la achizitionarea de bunuri culturale mobile clasate, in exercitarea dreptului de preemtiune al statului, achizitia de

bunuri culturale mobile cu valoare culturala importanta puse in vanzare in tara si in strainatate (Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, republicata);

d) Programul Repatrierea bunurilor culturale mobile care au parasit ilegal teritoriul Romaniei - sustine financiar in situatiile in care se impune, plata compensatiei echitabile catre posesorii de buna credinta;

e) Dezvoltarea Sistemului integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale mobile actualizarea sistemului in conformitate cu modificarile legislative nationale si europene si de organizare a institutiilor din domeniul protejarii patrimoniului cultural (analiza, evaluare, imbunatatire, testare);

f) Reuniune de informare a directiilor judetene pentru cultura in domeniul patrimoniului cultural mobil – eveniment destinat informarii si schimbului de exeperienta in aplicarea legislatiei europene si nationale, in special in domeniul circulatiei bunurilor culturale mobile.

4. Componenta patrimoniu cultural imaterial

Obiective specifice:

a) salvgardarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial inscrise in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii a UNESCO;

b) inventarierea patrimoniului cultural imaterial din Romania, precum si din cadrul comunitatilor purtatoare de cultura romana din afara granitelor Romaniei;

c) elaborarea strategiilor si politicilor in vederea conservarii, protejarii, promovarii si punerii in valoare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial;

d) asigurarea implementarii si perfectionarea cadrului juridic privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

e) promovarea si derularea de programe de finantare dedicate protejarii, promovarii, cercetarii, documentarii, inventarierii, monitorizarii, transmiterii si revitalizarii patrimoniului cultural imaterial.

Programe prioritare:

a) Programul National de Salvgardare - are in vedere conservarea, transmiterea si promovarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial, in special a elementelor genuine care sunt in pericol de disparitie sau de re-semnificare intr-un context comercial;

b) Programul de Salvgardare aferent inscrierii in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO a „Ritualului Calusului”; Programul este destinat salvgardarii elementului de patrimoniu cultural imaterial - „Ritualul Calusului” - inscris in Lista Reprezentativa in anul 2008. Programul national de salvgardare a calusului este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video intr-o limba de circulatie

internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

c) Programul de Salvgardare aferent inscrierii in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO a „Doinei”; Programul este destinat salvgardarii elementului de patrimoniu cultural imaterial - „Doina”, inscris in Lista Reprezentativa in anul 2009. Programul national de salvgardare a „Doinei” este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

d) Programul de Salvgardare aferent inscrierii in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO a „Tehnicilor de prelucrare a ceramicii traditionale de Horezu”; Programul este destinat salvgardarii elementului de patrimoniu cultural imaterial - „Tehnici de prelucrare a ceramicii traditionale de Horezu‟ -, inscris in Lista Reprezentativa in anul 2012. Programul national de salvgardare a ceramicii de Horezu este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video, intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

e) Programul de Salvgardare aferent inscrierii in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO a „Colindatului de Ceata Barbateasca”; Programul este destinat salvgardarii elementului de patrimoniu cultural imaterial „Colindatul de Ceata Barbateasca”, inscris in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO, in anul 2013 (dosar comun cu Republica Moldova). Programul national de salvgardare a colindatului este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video, intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

f) Programul de Salvgardare a Procesiunilor populare de la Manastirea Moisei cu

ocazia sarbatorii „Sfanta Marie Mare” (Adormirea Maicii Domnului), element propus

UNESCO 1 ; Programul

national de salvgardare a elementului este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video, intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

g) Programul de Salvgardare a „Sarbatorilor primaverii: Sf. Gheorghe – Hidrellez”, element propus pentru a fi inscris in Lista reprezentativa a UNESCO (dosar multinational coordonat de Republica Turcia, la care participa Romania, Republica

de Romania pentru a fi inscris in Lista Reprezentativa a

1 Decizia UNESCO privind inscrierea in Lista reprezentativa va fi comunicata Romaniei in noiembrie 2014.

Croatia, Republica Macedonia, Republica Serbia si Republica Moldova) 2 ; Programul national de salvgardare a „Sarbatorilor primaverii: Sf. Gheorghe – Hidrellez” este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video, intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

h) Programul National de Salvgardare a „Practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie (Martisor)”, element propus pentru a fi inscris in Lista Reprezentativa UNESCO (dosar multinational coordonat de Romania, la care participa Republica Moldova, Bulgaria si Macedonia) 3 ; Programul national de salvgardare a „Practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie (Martisor)” este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video, intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

i) Programul National de Salvgardare a „Jocului Fecioresc”, element propus pentru a fi inscris in Lista Reprezentativa UNESCO 4 ; Programul national de salvgardare a „Jocului Fecioresc” este obligatoriu in relatia Romaniei cu UNESCO si presupune activitati de cercetare, documentare, inventariere, monitorizare in teren, redactare si traducere a observatiilor de teren, inclusiv inregistrari foto si/sau video, intr-o limba de circulatie internationala; protectie, promovare, transmitere si revitalizare, inclusiv prin realizarea unor materiale de prezentare (DVD-uri, CD-uri, brosuri si alte tiparituri).

j) Programul de protejare a elementului „Pelerinajul de la Sumuleu Ciuc‟ propus pentru a fi inscris in Lista Reprezentativa UNESCO 5 ;

k) Programul de protejare a elementului „Tehnici traditionale de realizare a scoartei in Romania si Republica Moldova”, element ce urmeaza a fi propus pentru inscrierea in Lista Reprezentativa UNESCO in anul 2015 6 ;

l) Repertorierea patrimoniului cultural imaterial - vol. II B; Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din Romania a fost conceput ca o tipologie cu grad mare de generalizare, un cadru care ramane deschis atat includerii de noi elemente, cat si glisarilor pe verticala (de la elementele vii la cele pastrate doar in memoria comunitatilor) si pe orizontala (de la raspandirea zonala la generalizarea acestora sau la restrangerea ariei lor de circulatie). Elaborarea volumului II B presupune redactarea materialelor, traducerea, prelucrarea si tiparirea acestora intr-o limba de circulatie internationala.

m) Programul „Tezaure Umane Vii”, infiintat ca urmare a recomandarii UNESCO, are in vedere identificarea si recunoasterea persoanelor care sunt pastratori si transmitatori activi ai culturii traditionale, prin acordarea unei distinctii specifice;

2 Ibidem.

3 Decizia UNESCO privind inscrierea in Lista reprezentativa va fi comunicata Romaniei in 2015.
4

5 Decizia UNESCO privind inscrierea in Lista reprezentativa va fi comunicata Romaniei in 2016.
6

Ibidem.

Ibidem.

n) Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial - 17 octombrie - conform Ordinului ministrului Culturii nr. 2248/22.04.2013, privind instituirea, la nivelul institutiilor din subordinea Ministerului Culturii, a Zilei Patrimoniului Cultural Imaterial 7 .

b.2. Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea si punerea in valoare a creatiei contemporane si a diversitatii culturale

Obiective generale:

a) imbunatatirea statutului social si economic al creatorului/ artistului si cresterea accesului tuturor categoriilor de populatie, din toate zonele si mediile sociale, la informatie si cultura;

b) dezvoltarea industriei filmului si promovarea interna si internationala a productiilor si coproductiilor cinematografice realizate in Romania;

c) sustinerea si promovarea culturii scrise;

d) promovarea creativitatii si sprijinirea creatiei artistice in domeniul artelor vizuale si arhitecturii contemporane.

1. Componenta Artele Spectacolului, Cinematografie

Obiective specifice:

a) promovarea imaginii artei romanesti in lume, prin participarea la festivaluri, concursuri si turnee internationale, prin intensificarea schimburilor culturale internationale;

b) sprijinirea productiei de film, precum si a distributiei acestuia.

Programe prioritare:

a) Programul de sustinere a creatiei si artei interpretative;

b) Programul de sustinere a creatorilor si interpretilor;

c) Programul de achizitii de lucrari muzicale.

2. Componenta Cultura Scrisa, Biblioteci

Obiective specifice:

a) sustinerea prin toate mijloacele prevazute de lege a creatiei din domeniul culturii scrise;

b) stimularea si dezvoltarea lecturii publice, prin garantarea accesului liber, gratuit si nelimitat la documentele aflate in biblioteci si la informatiile continute de acestea;

c) conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului documentar;

7 cf. Notei cu nr. 1314/Cabinet ministru/26.03.2013, activitatile desfașurate de Ministerul Culturii aferente acestei zile sunt de natura unei conferinte de presa, a unui interviu al ministrului Culturii sau secretarului de stat din domeniul patrimoniului cultural, organizarii unei conferinte.

d)

proiecte in temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, prin realizarea targurilor de carte.

Programe si proiecte prioritare:

a) Ziua Culturii Nationale - 15 ianuarie - conform Legii nr. 238/2010, privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale;

b) Programul de finantare a revistelor culturale;

c) Programul de sustinere si promovare a culturii scrise;

d) Programul pentru targuri internationale de carte.

3. Componenta Monumente de for Public si Arhitectura Contemporana

Obiective specifice:

a) promovarea creativitatii si sprijinirea creatiei artistice contemporane in domeniul artelor vizuale si arhitecturii;

b) imbogatirea patrimoniului cultural national prin comanda de lucrari de arta vizuala de for public;

c) asigurarea cresterii calitatii estetice a lucrarilor de arta vizuala de for public.

Programe prioritare:

a) Programul National pentru finantarea realizarii monumentelor de for public - prin caracterul sau programul face parte din categoria programelor care promoveaza arta monumentala contemporana in tara si strainatate si favorizeaza dezvoltarea turismului cultural. Programul are ca scop imbogatirea patrimoniului cultural national prin realizarea de lucrari de arta vizuala de for public, cele mai valoroase dintre acestea fiind ulterior clasate ca monumente istorice.

b) Programul National pentru sustinerea financiara a participarii Romaniei la evenimente internationale in domeniul artelor vizuale si arhitecturii contemporane - Expozitia Internationala de Arta si Arhitectura – la Biennale di Venezia - program care promoveaza la nivel international creatia artistica romaneasca contemporana in domeniul artelor vizuale si arhitecturii, prin asigurarea participarii Romaniei, la cel mai inalt nivel profesional, in cadrul celui mai prestigios eveniment international in domeniu.

c) Programul Cultural National pentru sustinerea financiara a taberelor de creatie plastica nationale si internationale - programul creeaza un cadru propice parteneriatelor bilaterale menite sa intareasca legaturile culturale dintre artistii romani si straini prin sustinerea financiara a taberelor de creatie plastica nationale si internationale, cu scopul de a facilita dialogul intercultural si de a promova diversitatea culturala in Romania.

b.3. Subprogram bugetar III: Promovarea culturii romane, cooperare in domeniul culturii cu state ale Uniunii Europene si tari terte, precum si promovarea identitatii etnice, culturale si lingvistice a minoritatilor nationale

Obiective generale:

a) promovarea culturii romane in strainatate si a culturii straine in Romania,

b) sustinerea cooperarii culturale regionale in zona Sud-Estului Europei, a Marii Negre (CoMoCoSEE, OCEMN, Initiativa de la Kiev, Parteneriatul Estic), precum si colaborarea cu diferite alte organizatii internationale,

c) participarea la procesul decizional al Uniunii Europene, pentru promovarea si sustinerea corespunzatoare a intereselor Romaniei in domeniile de competenta.

Obiective specifice:

a) sustinerea, in plan bilateral, a programelor de cooperare interguvernamentala cu alte ministere, institutii publice sau alte organizatii, precum si cu institutiile omoloage din strainatate;

b) asigurarea si asumarea unui rol activ in cadrul programelor culturale ale organizatiilor

internationale in domeniul culturii: Consiliul Europei, UNESCO, Organizatia Internationala

a Francofoniei, OCEMN, ASEM etc.;

c) promovarea cooperarii regionale in Sud-Estul Europei sau la Marea Neagra prin

sustinerea cooperarii multilaterale in domeniul patrimoniului, al managementului cultural

si al reformei institutionale;

d) imbunatatirea, coordonarea si eficientizarea proceselor de digitalizare a resurselor culturale la nivel national, precum si sustinerea dezvoltarii proiectului Europeana- Biblioteca Digitala UE;

e) stimularea si sustinerea creativitatii in cultura, sustinerea si stimularea IMM-urilor din industriile culturale si creative, ca motoare de crestere, creare de locuri de munca si inovatie;

f) dezvoltarea abilitatilor necesare elaborarii de cereri de finantare si a competentelor manageriale ale organizatiilor din domeniul cultural si media privind proiectele europene cofinantate prin programele comunitare;

g) continuarea implementarii la nivel national a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, in cadrul careia Romania partajeaza, impreuna cu Bulgaria, statutul de coordonator al ariei prioritare Cultura si Turism.

Evenimentele culturale in domeniul relatiilor internationale sunt finantate prin: zile ale culturii romane in strainatate, evenimente dedicate aniversarii Zilei Nationale a Romaniei in strainatate, aniversari ale relatiilor diplomatice, programe realizate in colaborare cu organizatii internationale, reuniuni si conferinte, proiecte realizate in baza acordurilor interguvernamentale/ interministeriale incheiate cu alte tari. De asemenea, evenimentele

culturale sunt sustinute financiar si de catre institutiile publice de cultura subordonate Ministerului Culturii.

In acelasi timp Romania va fi prezenta in cadrul evenimentelor internationale de traditie (OIF, UNESCO etc.)

In domeniul minoritatilor nationale si interculturalitatii se desfasoara Programul de sustinere si promovare a culturii minoritatilor nationale.

b.4.

Subprogram bugetar IV : Sustinerea institutiilor subordonate

Obiectiv general:

- imbunatatirea procesului de implementare in cadrul institutiilor subordonate, a politicii ministerului in ceea ce priveste conservarea, protejarea si valorificarea bunurilor culturale mobile si imobile, a elementelor de patrimoniu cultural material si imaterial, precum si in domeniul creatiei contemporane si diversitatii culturale.

Obiective specifice:

a) dezvoltarea parteneriatelor si schimburilor culturale intre potentialii beneficiari ai finantarilor comunitare, institutii implicate in administrarea programelor comunitare si alte organizatii cu atributii in domeniul respectiv;

b) cresterea nivelului de promovare a patrimoniului cultural national;

c) cresterea nivelului de accesibilitate a patrimoniului cultural national pentru public;

d) imbunatatirea sistemului national de gestiune a drepturilor de autor;

e) cresterea nivelului de constientizare si diseminare a informatiilor privind necesitatea respectarii drepturilor de autor si drepturilor conexe de catre utilizatori si publicul larg.

Institutiile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea ori in coordonarea Ministerului Culturii se regasesc in Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare.

b.5. Subprogram bugetar V: Reabilitarea monumentelor istorice si modernizarea institutiilor publice de cultura din Romania

Obiectiv general:

- Restaurarea monumentelor istorice si adecvarea spațiilor si echipamentelor de practica culturala la nevoile si orizontul de asteptare ale populației, in concordanța cu obiectivele prioritare ale strategiei Ministerului Culturii.

In cadrul Proiectului F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din Romania, UMP isi propune:

a) finalizarea investiției la Palatul Culturii din Iași și Opera Națională București;

b) finalizarea si/sau inițierea procedurilor de achiziție publica pentru atribuirea contractelor de lucrari de consolidare si restaurare la obiectivele Muzeul Național „George Enescu” - Palatul „Cantacuzino”, Muzeul Național de Arta al Romaniei - Muzeul ”Kalinderu” si Biblioteca Franceza ”Omnia” Craiova.

Proiectul este finanțat printr-un imprumut acordat Guvernului Romaniei de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Imprumutul reprezinta 68% din totalul sumei de finanțare, 32% fiind acoperit de Guvernul României. Acordul de împrumut se refera la finanțarea reabilitarii unui numar de 16 cladiri monumente istorice in care funcționeaza instituții publice de cultura.

In cadrul Proiectului F/P 1572 (2006) privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din Romania, UMP are in vedere:

- organizarea procedurilor de achiziție publica pentru atribuirea contractului de proiectare pentru obiectivul Muzeul National al Revolutiei din Romania

Proiectul este finanțat printr-un imprumut acordat Guvernului Romaniei de BDCE. Imprumutul reprezinta 50% din totalul sumei de finanțare, restul de 50% fiind acoperit de Guvernul Romaniei. Acordul de imprumut se refera la finanțarea finalizarii constructiei, renovarea sau reabilitarea unui numar de 5 cladiri culturale de interes public din Romania in care funcționeaza instituții de cultura de maxima importanța.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare:

Pondere in total

- % -

Buget de stat

98,76

Venituri proprii

1,24

Total surse

100

5. MENTIUNI SPECIALE

A. Politici publice si programe trans-sectoriale

1. Politica publica in domeniul digitizarii resurselor culturale nationale si crearii Bibliotecii Digitale a Romaniei

- Programul National pentru digitizarea resurselor culturale nationale si crearea Bibliotecii Digitale a Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1676/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, isi propune transpunerea in format digital si stocarea tuturor tipurilor de resurse culturale nationale: tiparituri (carte, presa scrisa), fotografie, obiecte muzeale, documente de arhiva, material audio-vizual, corespunzator urmatorilor piloni tematici: patrimoniul scris, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imobil, patrimoniul audiovizual si patrimoniul arhivistic.

Programul are ca principale obiective:

a) imbunatatirea, coordonarea si eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel national;

si

b) sporirea

numarului

de

resurse

culturale

reprezentative

digitizate,

diversificarea

conservarea acestora;

c) cresterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de internet la resursele culturale nationale.

Resursele culturale digitizate vor fi puse la dispozitia publicului larg prin intermediul portalului national “Biblioteca Digitala a Romaniei”, racordat la portalul europeana.eu (biblioteca, muzeul si arhiva digitala a intregii Uniuni Europene).

Obiectivele programului sunt aduse la indeplinire prin intermediul unei Comisii interministeriale pentru implementarea si monitorizarea Programului, avand rol de decizie strategica.

Constituirea unei biblioteci digitale nationale reprezinta un instrument ce va sprijini cresterea gradului de acces la cultura, promovarea patrimoniului cultural, atat la nivel national, cat si international, si prezervarea identitatilor culturale, in concordanta cu obiectivele generale ale Ministerul Culturii si cu strategia in domeniu a Uniunii Europene. Demersul crearii unei astfel de biblioteci - platforma unica de acces comun la patrimoniul cultural national, va asigura cunoasterea si sporirea vizibilitatii valorilor culturale ale Romaniei, atat pe plan national, cat si pe plan international.

Mai mult, potrivit raportului Grupului de reflectie privind accesul online la patrimoniul cultural european (Comité de Sages), grup constituit ca urmare a deciziei luate de Consiliul UE Educatie, Tineret, Cultura din noiembrie 2009, principalele responsabilitati pentru digitizarea si conservarea patrimoniului cultural ar trebui sa-i revina sectorului public. Statele membre ale Uniunii Europene au astfel obligatia de a spori investitiile in digitizarea resurselor lor culturale. Statele membre sunt de asemenea incurajate sa utilizeze fondurile structurale, activitatile de digitizare cu o sfera de aplicare transfrontaliera clara putand fi cofinantate la nivel european (ceea ce necesita insa, in mod implicit, un grant de cofinantare la nivel national). De asemenea, conform aceluiasi raport european, este necesara acoperirea din finantarea publica a costurilor operationale ale Bibliotecii Digitale Europene Europeana.

2. Modernizarea sistemului de biblioteci publice din Romania prin imbunatatirea si extinderea infrastructurii si serviciilor si dezvoltarea profesionala a resurselor umane

Aceasta propunere de politica publica are la baza un protocol de colaborare intre Ministerul Culturii, Fundatia IREX Romania si Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania.

Prin accesul gratuit al publicului la informatie si tehnologie noua se vor realiza mai rapid obiectivele legate de dezvoltarea economica si sociala a Romaniei. Bibliotecile publice, prezente in peste 90% dintre localitati, sunt institutii strategice si esentiale care, prin personalul calificat si dotarea tehnologica, ajuta cetatenii sa isi realizeze potentialul si sa beneficieze de resursele informationale disponibile.

Dupa o lunga perioada in care bibliotecile publice din Romania au beneficiat de foarte putine fonduri pentru intretinerea colectiilor si serviciilor si pentru dezvoltare, in ultimii doi ani a inceput un proces de reforma a sistemului prin care peste 2000 de biblioteci publice, majoritatea din zone rurale, vor fi modernizate si echipate cu tehnologie de ultima ora si vor oferi acces gratuit la internet pentru utilizatori. Pana in anul 2014, peste 3.500 de bibliotecari vor fi instruiti pentru a putea ajuta utilizatorii sa foloseasca internetul si calculatoarele, sa acceseze servicii de e-guvernare si sa continue procesul de invatare pe tot parcursul vietii. Fiecare dintre cele 41 de biblioteci judetene va fi dotata cu echipamente pentru un centru de formare si va avea formatori care sa asigure procesul de instruire al bibliotecarilor si utilizatorilor din judetele respective.

3. Sustinerea si promovarea industriilor culturale si creative

Datorita caracterului lor complex si versatil, precum si importantei strategice pentru promovarea imaginii Romaniei in lume, produsele si industriile culturale vor face subiectul unei propuneri de politica publica pentru sustinerea creativitatii in cultura si a unei strategii pentru sustinerea si stimularea IMM-urilor din cadrul industriilor culturale si creative.

Propunerea de politica publica se va axa pe cateva paliere majore (cu oferirea unor solutii de natura legislativa, fiscala, financiar-economica si sociala):

- Industriile creative si culturale;

- Statutul artistului si al creatorului;

- ONG-urile culturale;

- Publicul (analiza nevoilor, a ofertei, a modelelor de consum).

Obiective strategice:

Industria cartii:

a) diversificarea ofertei editoriale, respectiv a domeniilor si a titlurilor publicate;

b) corelarea ofertei cu interesele, gusturile si trebuintele cititorilor, identificate prin studii de piata;

c) eficientizarea distributiei de carte, prin diversificarea strategiilor de vanzare (cartea prin posta, cluburile de carte, targuri cu vanzare, comertul electronic, oferta de carte in format electronic etc.);

d) diversificarea adresabilitatii productiei editoriale prin considerarea ca prioritati ale ajutorului de stat a unor domenii, precum traducerea culturii scrise in limbi de circulatie sau literatura minoritatilor;

e) sustinerea formelor alternative de editare de carte si publicatii, in special in ceea ce priveste editarea in format digital, pe internet.

Industria fonogramelor, videogramelor si multimedia:

a) stimularea creatiei muzicale prin extinderea mecanismelor de ajutor de stat la debuturile din domeniu;

b) facilitarea accesului unor categorii de public la genuri muzicale de nisa (opera, muzica simfonica, muzica corala etc.), prin sustinerea productiei de asemenea opere (prin mecanisme de „ajutor de stat”, parteneriate public-privat, coproductii internationale etc.);

c) industriile fonogramelor, videogramelor si multimedia sunt afectate cel mai puternic de fenomenul pirateriei transnationale si, ca atare, lupta impotriva retelelor de tip „crima organizata” trebuie sa depaseasca cadrul national si sa se ralieze eforturilor internationale. In acelasi timp, diminuarea pirateriei in acest domeniu necesita o pregatire specifica si cresterea numarului de specialisti implicati.

Industria filmului:

a) dezvoltarea productiei cinematografice prin consolidarea mecanismului de ajutor de stat si atragerea investitiilor din randul radiodifuzorilor pentru realizarea de coproductii;

b) atragerea investitorilor straini, atat pentru productia de film, pentru activitati conexe, precum prelucrarea de pelicula, post-productie etc. cat si pentru extinderea retelei de exploatare (modernizarea salilor, constructia de spatii tip „multiplex”);

c) promovarea Romaniei ca destinatie de filmare, sursa importanta de venituri pentru productia si serviciile din domeniu, prin acordarea de facilitati fiscale producatorilor straini;

d) extinderea ajutorului de stat la faza de dezvoltare a proiectelor cinematografice si la sustinerea productiilor prin mecanismul „primei de succes”;

e) pregatirea producatorilor si difuzorilor din industria filmului pentru utilizarea noilor tehnologii (e-cinema si d-cinema) in scopul diversificarii ofertei si al facilitarii accesului publicului.

Serviciile audiovizuale:

a) cresterea calitatii si diversitatii continuturilor programelor si emisiunilor radiodifuzorilor prin sustinerea sectorului producatorilor independenti, difuzarea de opere romanesti, cresterea valorii educative si culturale a ofertei radiodifuzorilor publici, asigurarea adresabilitatii programelor radiodifuzorilor publici in functie de nevoile si asteptarile diverselor segmente de public;

b) pregatirea radiodifuzorilor si elaborarea in comun cu acestia si cu sectorul telecomunicatiilor a unei strategii pentru trecerea la transmisia si receptia digitala (digital switch-over).

B. Proiecte cu finantare nerambursabila din cadrul fondurilor externe nerambursabile post-aderare, aflate in implementare sau in curs de evaluare

1. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

1.1. Reteaua Nationala a Resurselor Culturale ReCultura

Proiect depus in cadrul Axei Prioritare III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Domeniului Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunii 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, APEL 5.

Obiectivul general al proiectului propus vizeaza eficientizarea activitatilor interne, cresterea transparentei si imbunatatirea calitatii serviciilor in domeniul culturii in cadrul Ministerului Culturii, prin implementarea unui sistem informatic integrat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

a) dezvoltarea

serviciilor Online ca instrument principal de management al relatiei

Ministerului Culturii cu sectorul public si cetatenii;

b) eficientizarea activitatii aparatului de specialitate al Ministerului Culturii prin documentarea operativa la sediul Ministerului; imbunatatirea gradului de cunoastere a informatiilor relevante in fundamentarea deciziilor pe termen scurt, mediu si lung, la nivelul Ministerului Culturii;

c) asigurarea unui acces rapid si partajat al angajatilor Ministerului Culturii la informatiile necesare exercitarii atributiilor ce le revin, in vederea atingerii obiectivelor institutiei.

Proiectul propus actioneaza in directia realizarii obiectivelor Strategiei de la Lisabona prin prisma faptului ca implica utilizarea la scara larga a tehnologiilor informationale, ceea ce actioneaza in directia indeplinirii unuia dintre obiectivele strategice de la Lisabona vizand dezvoltarea unei economii dinamice, bazate pe cunoastere.

Extinderea utilizarii TIC va asigura simplificarea procedurilor de lucru si a procesului decizional din cadrul institutiei solicitantului. Aceasta va favoriza furnizarea mai eficienta a serviciilor si cresterea calitatii lor in folosul populatiei si a intitutiilor cu care interactioneaza.

Stadiu: depus, in curs de evaluare.

1.2. Alte fonduri comunitare 2014-2020

Implementeaza planurile anuale ale birourilor de informare si asistenta tehnica pentru programele comunitare Europa Creativa si Europa pentru Cetateni.

2. Programe finantate prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European pentru care UMP este Operator de 2009-2014

a) PA16/RO12 - Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural

Programul a fost lansat in noiembrie 2013 si are ca obiectiv general protejarea si conservarea patrimoniului cultural si natural pentru generatiile viitoare si facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Programul are ca scop indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

- protejarea si valorificarea patrimoniului cultural din Romania;

- dezvoltarea oraselor si regiunilor prin cresterea atractivitatii turistice si investitionale a

acestora, datorita conservarii, restaurarii si valorificarii patrimoniului cultural si natural;

- conservarea si valorificarea patrimoniului imaterial in vederea sustinerii identitatii culturale a minoritatilor etnice si culturale, inclusiv a populatiei rome.

Valoarea totala a Programului este de 16.470.588 euro, din care:

-

14.000.000 euro reprezinta alocarea financiara acordata prin Mecanismul Financiar SEE

si

- 2.470.588 euro reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul national.

Cel putin 10% din alocarea pentru acest program va fi dedicata proiectelor care vizeaza imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma.

b) PA17/RO13 - Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european

Programul a fost lansat in noiembrie 2013 si isi propune urmatoarele obiective:

- sporirea dialogului cultural si protejarea identitatii europene prin intelegerea diversitatii culturale;

- reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Spatiului Economic European;

- consolidarea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si Romania.

Valoarea totala a Programului este de 8,022,059 euro, din care:

- 6.818.750 euro, reprezentand contributia Mecanismului Financiar SEE;

- 1.203.309 euro, reprezentand contributia Romaniei.

3. Implementeaza planurile anuale ale birourilor de informare si asistenta tehnica pentru programele comunitare Europa Creativa si Europa Pentru Cetateni 2014-2020

6. Politica in domeniul investitiilor publice

In cadrul celor doua programe cu finantare externa rambursabila (BDCE), Unitatea de Management a Proiectului isi propune :

a) Finalizarea investitiilor in curs la obiectivele:

- Palatul Culturii din Iasi (ianuarie 2016).

- Opera Naționala Bucuresti (august 2015).

b) Actualizare Studii de fezabilitate:

Se va proceda la actualizarea Studiilor de fezabilitate, dacă se va impune, pentru obiectivele:

Muzeul Național „George Enescu” - Palatul „Cantacuzino”, Muzeul Național de Arta al

Romaniei - Muzeul ”Kalinderu” si Biblioteca Franceza ”Omnia” Craiova, Muzeul Național al Revoluției din România, Teatrul Național de Operetă - „Sala Omnia”.

Lansarea procedurilor de achiziție publica in vederea atribuirii contractelor de executie, pentru urmatoarele obiective:

c)

- Muzeul ”Kalinderu” (12.620.000 lei, inclusiv TVA).

- Biblioteca Franceza ”Omnia” Craiova (20.675.000 lei, inclusiv TVA).

         

CB

       

340

340

 

13793

9793

 

1500

0

2500

CA

                         

Estimãri

 

2017

 

CB

       

340

340

 

12572

9572

 

1500

0

1500

CA

                         

SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET

EstimãriPropuneri

Estimãri

 

2016

 

CB

       

320

320

 

12839

9339

 

1500

0

2000

CA

                         
   

201820152013

2 3 4 5 6 7 81

CB

       

267

267

 

26688

23688

 

500

1000

1500

CA

                         
 

Execuţie

Preliminată

2014

           

409

409

 

9600

9000

 

600

0

0

 

Realizări

           

161

161

 

17484

12923

 

1811

2750

0

 

Cod

       

67.01

                   
         

Capitole finanţate total 1 67.01Capitol

   

Program 1 - Intarirea capacitatii administrative si consolidarea cadrului

legislativ Managementul resurselor umane

– Formarea profesionala Program 2 - Elaborarea si aplicarea strategiilor si politicilor în domeniul culturii

in

patrimoniului

 

de

Monumentelor

a

Restaurare

Istorice Programul Zilele Europene ale

Patrimoniului Programul national de finantare

arheologice

 

multianual

Muntii

 

-

Capitolul bugetar finanţat prin proiectul de buget /programe bugetare

 

punerea

arheologica

Limes

National

din

Capitol 1 din care:

Protejarea si

cultural national

cercetarii

National

Dacice

Cetatile

 

National

frontiera romana

 

a

valoare

Programul

sistematice

Programul

cercetare

Orastiei

Programul

         

2.1

a

de

SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET EstimãriPropuneri Estimãri Estimãri Capitolul
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET
EstimãriPropuneri
Estimãri
Estimãri
Capitolul bugetar finanţat prin
proiectul de buget /programe
bugetare
Execuţie
Cod
Realizări
Preliminată
201820152013
2014
2016
2017
2 3 4 5 6 7 81
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
Programul
educativ
„Constientizarea, promovarea si
valorificarea
patrimoniului
arheologic national”
Sesiunea nationala de rapoarte
arheologice
Editarea
si
publicarea
cronicii
cercetarilor arheologice
Evenimente, sesiuni nationale si
internationale privind protejarea
patrimoniului arhitectural
Conferinta
anuala
regionala
muzeala
„Promovarea
si
conservarea
patrimoniului muzeal”
Programul
de
achizitii
bunuri
culturale mobile
Programul Repatrierea bunurilor
culturale mobile care au parasit
ilegal teritoriul Romaniei
Dezvoltarea Sistemului
integrat
de gestiune a informatiilor pentru
protectia
patrimoniului
cultural
mobil
si
a
bunurilor
culturale
mobile
Reuniune
de
informare
a
directiilor judetene pentru cultura
in domeniul patrimoniului cultural
mobil
Programul
National
de
100
100
100
100
100
Salvgardare, din care:
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET EstimãriPropuneri Estimãri Estimãri Capitolul
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET
EstimãriPropuneri
Estimãri
Estimãri
Capitolul bugetar finanţat prin
proiectul de buget /programe
bugetare
Execuţie
Cod
Realizări
Preliminată
201820152013
2014
2016
2017
2 3 4 5 6 7 81
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
Programul
de
Salvgardare
aferent
inscrierii
in
Lista
Reprezentativa
a
Patrimoniului
Cultural
Imaterial
al Salvgardare
Umanitații
UNESCO
a „Ritualului
Calușului”
Programul
de
aferent
inscrierii
in
Lista
Reprezentativa
a
Patrimoniului
Cultural
Umanitații
UNESCO
Imaterial
a „Doinei” al
Programul inscrierii
de
Salvgardare
aferent
in
Lista
Reprezentativa
a
Patrimoniului
Cultural
Imaterial
al
Umanitații
UNESCO
a
„Tehnicilor
de
prelucrare
a
ceramicii
tradiționale de Horezu”
Programul
de
Salvgardare
aferent
inscrierii
in
Lista
Reprezentativa
a
Patrimoniului
Cultural
Imaterial
al
Umanitații
UNESCO
a
„Colindatului
de
Ceata Barbateasca”
Programul
de
Salvgardare
a
Procesiunilor
populare
de
la
Manastirea
Moisei
cu
ocazia
sarbatorii
„Sfanta
Marie
Mare”
(Adormirea Maicii Domnului)
Programul
de
Salvgardare
a
„Sarbatorilor
primaverii:
Sf.
Gheorghe – Hidrellez”
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET EstimãriPropuneri Estimãri Estimãri Capitolul
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET
EstimãriPropuneri
Estimãri
Estimãri
Capitolul bugetar finanţat prin
proiectul de buget /programe
bugetare
Execuţie
Cod
Realizări
Preliminată
201820152013
2014
2016
2017
2 3 4 5 6 7 81
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
Programul
Național
de
Salvgardare
a
„Practicilor
culturale
asociate
zilei
de
1
Martie (Martisor)”
Programul
Național
de
Salvgardare
a
„Jocului
Fecioresc”
Programul
de
protejare
a
elementului
„Pelerinajul
de
la
Sumuleu Ciuc‟
Programul
de
protejare
a
elementului
tradiționale
de
realizare „Tehnici
a
scoarței
in
Romania și Republica Moldova”
Repertorierea
patrimoniului
7
cultural imaterial - vol. II B
Programul „Tezaure Umane Vii”
Ziua
Patrimoniului
Cultural
Imaterial - 17 octombrie
2.2 Promovarea, protejarea si
punerea in valoare a creatiei
contemporane si a diversitatii
culturale
Programul de sustinere a creatiei
5076
si artei interpretative
Programul
de
sustinere
a
3000
creatorilor si interpretilor
Programul de achizitii de lucrari
100
muzicale
Ziua
Culturii
Nationale
-
15
240
ianuarie
Programul
de
finantare
a
2200
revistelor culturale
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET EstimãriPropuneri Estimãri Estimãri Capitolul
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET
EstimãriPropuneri
Estimãri
Estimãri
Capitolul bugetar finanţat prin
proiectul de buget /programe
bugetare
Execuţie
Cod
Realizări
Preliminată
201820152013
2014
2016
2017
2 3 4 5 6 7 81
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
Programul
de
sustinere si
417
promovare a culturii scrise
Programul
pentru
targuri
699
1150
1500
1184
1243
1272
internationale de carte
Programul
National
pentru
finantarea
realizarii
monumentelor de for public
Programul
National
pentru
sustinerea
financiara
a
participarii
Romaniei
la
evenimente
internationale
in
domeniul
artelor
vizuale
si
arhitecturii
contemporane
-
Expozitia Internationala de Arta
si Arhitectura – la Biennale di
Venezia
Programul
Cultural
National
pentru
sustinerea
financiara
a
taberelor
de
creatie
plastica
nationale si internationale
2.3
Promovarea
culturii
romane,
cooperare
în
domeniul culturii cu state ale
Uniunii Europene si tari terte,
precum
si
promovarea
identităţii etnice, culturale si
lingvistice
a
minoritatilor
nationale
Aniversarea
zilei
nationale
a
Romaniei in strainatate
Aniversari de relatii diplomatice
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET EstimãriPropuneri Estimãri Estimãri Capitolul
SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET
EstimãriPropuneri
Estimãri
Estimãri
Capitolul bugetar finanţat prin
proiectul de buget /programe
bugetare
Execuţie
Cod
Realizări
Preliminată
201820152013
2014
2016
2017
2 3 4 5 6 7 81
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
Programe
in
baza
acordurilor
interministeriale
si
interguvernamentale
(in
domeniul
patrimoniului,
diversitatii
culturale,
proiecte
editoriale, etc.)
Programe
cu
organizatii
internationale
culturale,
reuniuni, (evenimente
conferinte,
itinerarii culturale etc):
-Consiliului Miniştrilor Culturii din
Sud Estul Europei
-Consiliul Miniştrilor Culturii de la
Marea
Neagra
si
Sudul
Caucazului
-Unesco
-Consiliul Europei
-Organizatia
Internationala
a
Francofoniei
-OCEMN
-ASEM
Primiri ale unor delegatii straine
Promovarea culturii romanesti in
strainatate si a culturii straine in
180
Romania
Participări
la
evenimente
200
internaţionale
(conferinţe,
seminarii, grupuri de lucru etc.)
Contribuţii
şi
cotizaţii
la
3391
3800
6300
39100
6500
organisme internaţionale
Promovarea
identitatii
etnice,
culturale
si
lingvistice
a
minoritatilor nationale
         

CB

 

5273

7836

10731

70826

249853

2551

     

CA

                   

Estimãri

 

2017

 

CB

 

5098

9593

10469

69233

244236

2494

69200

61089

8111

CA

                   

SINTEZA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANŢATE PRIN BUGET

EstimãriPropuneri

Estimãri

 

2016

 

CB

 

4997

11136

10194

67413

238279

2433

180554

116176

64378

CA

                   
   

201820152013

2 3 4 5 6 7 81

CB

 

2067

9388

11000

54667

214730

2000

109647

106647

3000

CA

                   
 

Execuţie

Preliminată

2014

     

2353

10746

9815

64984

229710

2340

140000

45309

94691

 

Realizări

     

2104

10509

 

68040

200541

3159

117802

97802

20000

 

Cod

                       
 

Capitolul bugetar finanţat prin proiectul de buget /programe bugetare

     

institutiilor

 

subordonate Oficiul Roman pentru Drepturile

-

   

Cultura, respectiv a municipiului

   

-

Muzee Institutii publice de spectacole

-

   

2.5 Reabilitarea monumentelor

modernizarea

institutiilor publice de cultura

 

Proiectul F/P 1562 (2006) privind

monumentelor

 

Proiectul F/P 1572 (2006) privind

construcției,

reabilitarea

interes

de Autor Directiile Judetene pentru

-

-Biblioteci publice nationale

de

Sustinerea

2.4

Centre de cultura

-

istorice din Romania

 

sau

culturale

cladirilor

public din Romania

 

Bucuresti

si concerte

si

istorice

din Romania

reabilitarea

finalizarea

renovarea

MINISTERUL CULTURII

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2013-2018

 

Anexa nr. 3 / 27 / 01

Pag.

1

- mii lei -

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Realizari

Executie

Propuneri

Crestere /

Estimari

Estimari

Estimari

tol

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

2013

preliminata

2015

descrestere

2016

2017

2018

tol

graf

Titlu

col

at

2014

2015/2014

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

5000

TOTAL GENERAL

541.117

584.237

572.164

-2,07

590.052

509.237

417.240

 

01

CHELTUIELI CURENTE

542.732

583.637

571.353

-2,10

588.752

507.937

415.940

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.695

14.510

12.339

-14,96

12.703

13.041

13.362

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.505

56.527

36.572

-35,30

30.264

30.906

31.516

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

313.570

337.401

338.085

0,20

317.328

325.895

334.043

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.381

5.691

30.400

434,18

6.300

39.100

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.644

8.948

16.900

88,87

13.371

800

800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.135

20.560

27.410

33,32

28.232

28.995

29.719

65

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

117.802

140.000

109.647

-21,68

180.554

69.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

274

600

811

35,17

1.300

1.300

1.300

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

274

600

811

35,17

1.300

1.300

1.300

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

6700

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

541.117

584.237

572.164

-2,07

590.052

509.237

417.240

 

01

CHELTUIELI CURENTE

542.732

583.637

571.353

-2,10

588.752

507.937

415.940

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.695

14.510

12.339

-14,96

12.703

13.041

13.362

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.505

56.527

36.572

-35,30

30.264

30.906

31.516

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

313.570

337.401

338.085

0,20

317.328

325.895

334.043

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.381

5.691

30.400

434,18

6.300

39.100

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.644

8.948

16.900

88,87

13.371

800

800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.135

20.560

27.410

33,32

28.232

28.995

29.719

65

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

117.802

140.000

109.647

-21,68

180.554

69.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

274

600

811

35,17

1.300

1.300

1.300

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

274

600

811

35,17

1.300

1.300

1.300

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

524.941

562.087

563.164

0,19

583.052

502.237

410.240

 

01

CHELTUIELI CURENTE

526.556

561.587

562.653

0,19

582.052

501.237

409.240

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.641

13.990

12.139

-13,23

12.503

12.841

13.162

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.608

37.147

28.072

-24,43

23.764

24.406

25.016

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

313.570

337.401

338.085

0,20

317.328

325.895

334.043

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.381

5.691

30.400

434,18

6.300

39.100

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.419

6.798

16.900

148,60

13.371

800

800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.135

20.560

27.410

33,32

28.232

28.995

29.719

65

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

117.802

140.000

109.647

-21,68

180.554

69.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

274

500

511

2,20

1.000

1.000

1.000

MINISTERUL CULTURII

 

Anexa nr. 3 / 27 / 01

Pag.

2

- mii lei -

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Realizari

Executie

Propuneri

Crestere /

Estimari

Estimari

Estimari

tol

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

2013

preliminata

2015

descrestere

2016

2017

2018

tol

graf

Titlu

col

at

2014

2015/2014

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

 

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

274

500

511

2,20

1.000

1.000

1.000

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

6500

01

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

524.941

562.087

563.164

0,19

583.052

502.237

410.240

 

01

CHELTUIELI CURENTE

526.556

561.587

562.653

0,19

582.052

501.237

409.240

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.641

13.990

12.139

-13,23

12.503

12.841

13.162

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.608

37.147

28.072

-24,43

23.764

24.406

25.016

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

313.570

337.401

338.085

0,20

317.328

325.895

334.043

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.381

5.691

30.400

434,18

6.300

39.100

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.419

6.798

16.900

148,60

13.371

800

800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.135

20.560

27.410

33,32

28.232

28.995

29.719

65

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

117.802

140.000

109.647

-21,68

180.554

69.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

274

500

511

2,20

1.000

1.000

1.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

274

500

511

2,20

1.000

1.000

1.000

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

524.941

562.087

563.164

0,19

583.052

502.237

410.240

 

01

CHELTUIELI CURENTE

526.556

561.587

562.653

0,19

582.052

501.237

409.240

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.641

13.990

12.139

-13,23

12.503

12.841

13.162

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.608

37.147

28.072

-24,43

23.764

24.406

25.016

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

313.570

337.401

338.085

0,20

317.328

325.895

334.043

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.381

5.691

30.400

434,18

6.300

39.100

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.419

6.798

16.900

148,60

13.371

800

800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.135

20.560

27.410

33,32

28.232

28.995

29.719

65

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

117.802

140.000

109.647

-21,68

180.554

69.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

274

500

511

2,20

1.000

1.000

1.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

274

500

511

2,20

1.000

1.000

1.000

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.889

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

225

2.150

 

01

CHELTUIELI CURENTE

225

2.150

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

225

2.150

6500

08

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE

225

2.150

 

01

CHELTUIELI CURENTE

225

2.150

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

225

2.150

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

225

2.150

 

01

CHELTUIELI CURENTE

225

2.150

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

225

2.150

MINISTERUL CULTURII

 

Anexa nr. 3 / 27 / 01

Pag.

3

- mii lei -

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Realizari

Executie

Propuneri

Crestere /

Estimari

Estimari

Estimari

tol

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

2013

preliminata

2015

descrestere

2016

2017

2018

tol

graf

Titlu

col

at

2014

2015/2014

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

5010

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

15.951

20.000

9.000

-55,00

7.000

7.000

7.000

 

01

CHELTUIELI CURENTE

15.951

19.900

8.700

-56,28

6.700

6.700

6.700

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

54

520

200

-61,54

200

200

200

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.897

19.380

8.500

-56,14

6.500

6.500

6.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

300

200,00

300

300

300

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

100

300

200,00

300

300

300

6500

10

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE

15.951

20.000

9.000

-55,00

7.000

7.000

7.000

 

01

CHELTUIELI CURENTE

15.951

19.900

8.700

-56,28

6.700

6.700

6.700

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

54

520

200

-61,54

200

200

200

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.897

19.380

8.500

-56,14

6.500

6.500

6.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

300

200,00

300

300

300

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

100

300

200,00

300

300

300

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

15.951

20.000

9.000

-55,00

7.000

7.000

7.000

 

01

CHELTUIELI CURENTE

15.951

19.900

8.700

-56,28

6.700

6.700

6.700

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

54

520

200

-61,54

200

200

200

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.897

19.380

8.500

-56,14