Sunteți pe pagina 1din 4

mobilierul baroc din palatul baronului

Din p`cate doar o mic` parte din piesele de mobilier ale baronului Samuel von Brukenthal au ajuns pân` la noi, p`strate fiind în colec]iile Muzeului Brukenthal. R`sfoind inventarele f`cute în casele baronului Samuel von Brukenthal în vara anului 1803 descoperi o cu totul alt` lume în raport de cea existent` acum 1 . O atmosfer` de o înalt` ]inut`, elegant` [i echilibrat`, ponderat` în etalare dar de o bun` calitate artistic`, plin` de rafinamentul propor]iilor [i al materialelor folosite ce se degaj` din lecturarea filelor de inventar. Ca orice inventar [i cel din anul 1803 are un ton sec, de marcare strict` a obiectelor ce se diferen]iaz` arbitrar doar prin calitatea deosebit` a esen]elor de furnir folosite precum [i a metalelor, mai mult sau mai pu]in nobile, cizelate cu mare art`, ce împodobesc feroneria pieselor de mobilier. Astfel, furnirul din alun turcesc 2 îl reg`sim la câteva m`su]e de joc, la dul`pioarele de toalet`, în combina]ie cu furnirul de mahon din salonul chinezesc, dar [i la dulapul secretair (Schreibkasten) prev`zut cu încuietoare [i [ilduri din argint din dormitorul baronului ca [i la masa de scris, (Schreibtisch) cu tabla superioar` din piele aflat` [i ea în dormitor. Tot din alun

SSAAMMUUEELL

vvoonn

BBRRUUKKEENNTTHHAALL

turcesc în combina]ie cu furnir de cire[ era [i un dulap mare de haine cu dou` u[i, prev`zut la baz` cu trei sertare, aflat pe coridor ca [i un birou bibliotec` (Aufsatzkasten) cu pult [i trei sertare, cu [ilduri aurite, ‘de mod` veche’. Dou` m`su]e de joc de c`r]i, cu t`blia în unghi drept erau furniruite cu lemn de ‘figedan’ 3 (de fapt figue – caque un arbore din regiunile calde de culoare brun – g`lbuie apropiat sicomorului din lumea Mediteranean`), iar intarsiile florale erau din lemn de trandafir, de culoare purpuriu închis, lemn originar din India [i Brazilia, cunoscut în Europa începând cu ultimul sfert al sec. al XVIII-lea. Tot din acelea[i esen]e era lucrat [i dulapul – secretair, aflat în camera de vizit`, salonul ro[u, dreapta. O garnitur` deosebit` de mobilier împodobea salonul chinezesc: aici erau un dul`pior chinezesc l`cuit cu [ase sertare, în montur` aurit` care era în garnitur` cu toaleta de dam` din mahon cu oglinda cu ram` aurit` [i cu m`su]a din mahon cu filon de aur intarsiat. O remarc` aparte sunt cele dou` perechi de câte dou` m`su]e lucrate pentru baron de c`tre ebenistul Johann Bauernfeind [i aflate la loc de cinste în cele doua saloane ro[ii, de vizit`. Înc`perile de primire, de vizit` din locuin]ele baronului Samuel von Brukenthal au un farmec aparte degajat de diferitele tapeturi, care de altfel [i nominalizeaz` înc`perea, dublate de garniturile de mobilier de salon format din canapele, fotolii [i scaune tapi]ate cu acela[i material. Dac` la restaurarea din 1968 a mobilierului alb tapi]at cu m`tase ro[ie s-a ref`cut partea de tapi]erie conform originalului, partea de lemn a scaunelor a avut de suferit acestea fiind vopsite destul de grosolan, [i mai mult nervurile [i parte din motivele decorative care ini]ial au fost aurite cu foi]` au fost pensulate cu vopsea alb`. Acest lucru aduce un mare deserviciu ansamblului saloanelor, impunându-se o restaurare a lor, conform` cu descrierile aflate în inventar. În salonul principal al palatului tapetul este pe pânz` de bumbac imprimat` cu motive par]ial colorate [i apoi glasat, tip de ]es`tur` chintz,

1 en vogue, în marile saloane europene de la finele

TRANSILVANIA

secolului XVIII 4 . Salonului cu acest tapet cu desen oriental i-au fost destinate cele 36 de scaune îmbr`cate în piele verde, cu carcasa din lemn l`cuit` în gri [i verde [i cu patere aplicate, din alam` aurite. În casa de var` de la Poarta Cisn`diei baronul a avut în salon un tapet cu chintz- ul în dungi alb – albastru astfel încât mobilierul ce formeaz` garnitura are tapi]eria pieselor din acela[i material, iar carcasa scaunelor alb` era l`cuit`, pe nervuri, albastru. În dormitorul de al`turi tapetat în chintz ro[u [i verde înflorat patul cu baldachin (Himmelbett) avea perdelele [i cuvertura din acela[i material, iar garnitura format` dintr-o canapea [i 12 scaune avea o tapi]erie ro[u cu alb. Tapet pe hârtie japonez` avem atât în salonul chinezesc din Palatul Brukenthal (în care garnitura de mobil` de salon are tapi]eria în m`tase ro[ie, iar carcasa din lemn alb, în stil Ludovic XV are picioarele aurite) cât [i în casa de var` unde tapetului de hârtie înflorat` pe fond albastru, din dormitorul servitorului personal al baronului, îi corespunde un mobilier tapi]at cu chintz în dungi alb albastre cu un cadru de lemn l`cuit alb albastru. Dac` am pune în paralel doar piesele de mobilier ce îmbr`cau odinioar` principalele saloane ale Palatului cu ceea ce a mai r`mas pân` acum (f`r` a pune în discu]ie mobilierul vopsit [i sculptat aflat în restul înc`perilor palatului cu piese uneori [i ele remarcabile, sau mesele lungi, pliabile din furniruri de esen]e nobile, pentru servitul mesei la ocazii festive, ca [i toate celelalte piese de mobilier de lux aflate în celelalte re[edin]e ale baronului), am putea avea doar o vag` imagine asupra a ceea ce s-a pierdut. Astfel:

- în garnitura de salon, ro[u au fost 5 canapele, au r`mas 4

- 34 de fotolii - au r`mas 4

- 42 de scaune - au r`mas 28

- au fost 36 fotolii din piele - au r`mas 36

2
2

- au fost 2 mese consol` cu marmur` gri - au r`mas 2

- au fost 5 mese pentru jocul tric – trac 5 (o prim` form` a jocului backgammon care s-a jucat în întreaga Europ` a

sec. al XIX-lea, numele lui derivând din zgomotul pieselor de filde[ ce se loveau pe una dintre scândurile jocului, un precursor al jocului de dame, cu zaruri) - n-a mai r`mas nici una

- au fost 16 m`su]e de joc cu t`blia p`trat`- au mai r`mas 5

- au fost 4 m`su]e cu t`blia triunghiular`, la una dintre ele baronul Samuel von Brukenthal a jucat Lombru 6 (joc de c`r]i de origine spaniol`) cu Împ`ratul Joseph II - au mai r`mas 2

- au fost 3 m`su]e pentru canapea - nu mai este nici una

- au fost 4 m`su]e Bauernfeind - nu a mai r`mas nici una,

cele dou` m`su]e Bauerfeind din colec]ia actual` sunt achizi]ii ulterioare ale Societ`]ii prietenii muzeului, din

1930

- 1 mas` de scris din alun turcesc cu plac` din piele - este

1 bucat`

- a fost o mas` de toalet`, cu oglind` cu ram` aurit` - nu mai este

- 1 dul`pior l`cuit chinezesc - nu mai este

- au fost 4 dulapuri secretair - mai este 1

- au fost 3 dulapuri de haine - nu mai este

- un pat dublu - nu mai este

- mese pliabile - nu mai sunt.

40
40

Un subcapitol aparte este cel al instala]iilor de iluminat [i al oglinzilor. Dac` cele 5 candelabre centrale, din sticl` vene]ian`, din salonul central [i saloanele ro[i, laterale au supravie]uit, nu acela[i lucru îl putem spune despre aplicele cu câte dou` bra]e, aurite ce flancau oglinzile de deasupra consolelor, piese fixe men]ionate în inventar cu titulatura

3 de ‘Trumo’, în realitate TRUMEAU termen de limb`

4
4

francez` ce desemneaz` partea dintr-un zid aflat între dou` ferestre 7 , de[i în aceast` perioad` exista [i sinonimul german de PFEILERSPIEGEL’. Cu siguran]` c` o parte dintre piesele ebenisate din Palatul Brukenthal au fost aduse de baron de la Viena, dar unele dintre ele au fost lucrate în atelierele ebeni[tilor sibieni fie ei H. C. Hetzel sau J. Bauernfeind, sau poate J. Gollner, sau fratele s`u Georg Gollner, sau Johannes Kraussens ebeni[ti de marc` sibieni [i care au l`sat în urma lor lucr`ri ce le reg`sim în saloanele Muzeului Brukenthal. În inventarul de la 1803 reg`sim înc` o m`rturie c` piese ebenisate s-au lucrat la comanda baronului, în Sibiu, prin men]ionarea buc`]ilor de furnir r`mase ne-lucrate [i depozitate în înc`perea din dreapta por]ii de la intrare, unde al`turi de alte piese de mobilier [i cufere sunt men]ionate 7 buc`]i de furnir t`iate [i dou` buc`]i întregi de mahon, precum [i un lemn de ‘Figedein’, bucat` întreag`, esen]e exotice pe care le-am reg`sit în multe dintre piesele de lux ale saloanelor.

AAnnccaa FFLLEEßßEERRUU

5

pe care le-am reg`sit în multe dintre piesele de lux ale saloanelor. A A n n

NOTE:

1 Biblioteca Muzeului Brukenthal, Mss. 89: „Inventar uber den Nachlass des Samuel von Brukenthal, begann am 23. Juni, geschlossen am 29. Aug. 1803“; în colec]ia Bibliotecii Muzeului Brukenthal se afl` doar o copie f`cut` în 1909 dup` originalul aflat în Biblioteca Universitar` Cluj, fondul Baronului Kemeny.

2 Alunul turcesc: specie exotic` de culoare ro[iatic maroniu cu tente ce merg pân` spre verzui maroniu. Mahonul: specie exotic` de nuan]e ro[u ar`miu provenit din America Central` [i de Sud, de obicei cu pete ceva mai închise la culoare. Cire[ul: specie indigen` de culoare brun- g`lbuie- cenu[iu pân` la ro[iatic- brun, cu dungi ciocolatii [i verzi. Lemnul de trandafir: specie exotic` de culoare purpuriu pân` la maro, originar din India [i Brazilia, cu o textur` foarte fin` [i desene decorative foarte apreciate, folosit ca furnir din ultima parte a secoluli al XVIII- lea. Figue-caque: specie exotic` colorat în ro[u, negru, cu tente ce migreaz` pân` la verzui-maroniu. çn ,Atterbury Paul [i Lars Tharp, ENCICLOPEDIE ILUSTRATå. ANTICHITå¥I, M.A.S.T., 1998, pp.158- 168; Cismaru Maria, MOBILA STIL, Ed. Tehnic` 1976, pp.27- 43

3 Se pare c` cei ce au întocmit Inventarul Brukenthal nu st`pâneau terminologia, în special cea de influen]` francez` ce desmna anumite obiecte din Palat. Termenului de «Figedan» consonantic i se poate apropia termenul german de «Filegenbaum» = ulm, dar atunci cum de o denumire atât de comun` s` fie scris` gre[it în mai multe rânduri?, sau termenul francez «Figue-caque», esen]` de furnir folosit` în Europa secolului al XVIII-lea.

4 çn Inventarul Brukenthal apare sub forma de “Czitz-Cotton”

5 Yates Simon, An Encyclopedia of Tables, London 1989, p. 62;

Oxford Dictionary, p. 1389

6 cf. remarcii lui Julius Bielz în Registrul inventar VIII al Muzeului de Istorie 7 Petit Larousse illustré, Paris, 1975

Legenda imaginilor:

1. AD 181 – Cabinet secretaire, stil Baroc, ultimul

sfert al sec XVIII, furnir de nuc, tisa, paltin, mahon, m~nere [i [ilduri din alam`, Palatul Brukenthal

2. Garnitur` de salon, stil Ludovic XVI – Josephin,

1780, Palatul Brukenthal

3. AD 189 Masuta de joc de c`r]i, stil Ludovic XV –

Terezian, furnir din r`d`cin` de nuc alun turcesc, intarsieri

cu abanos. Se pare c` la acest` mas` \mp`ratul Joseph II a jucat cu baronul „Lombru“.

4. AD 179 M`su]` de salon \n stil clasicist, lucrat` de

ebenistul Johann Bauernfeind, 1790, furnir [i intarsii din r`d`cin` de ulm, tisa, palisandru, nuc.

5. Mobilier tip Trumeau, mas` consol` stil clasicist,

oglind` executate de ebenistul Johann Bauernfeind in 1783

6. AD Masu]` de salon \n stil baroc, cca. 1770, furnir

de nuc, par, paltin, cire[, intarsii \n benzi, desen cu peni]a, b`i]uire colorat`, central stema familiei Brukenthal.

6 42
6
42