Sunteți pe pagina 1din 198

Rachel Caine

Vampirii Din Morganville

Vol. 1 – Casa De Sticl ă

UNU. Î n ziua în care Claire urma s ă fie primită î n Casa de Sticl ă , cineva i­a furat rufele. C â nd şi­a vâ r ât mâ na î n porcă ria aia de ma şină de spă lat hodorogit ă , n­a g ă sit nimic altceva decâ t palele umede şi alunecoase ale rotorului şi – ca într­o glumă proastă – cea mai jerpelit ă pereche de chiloţ i din câ te avea, plus un ciorap. Era gr ă bit ă , fireşte; existau doar dou ă ma şini de spă lat pe acest cel mai de sus palier din Howard Hall,

unde se aflau cele mai pu ţ in apreciate şi mai dă r ă pă nate camere din cel mai pu ţ in apreciat şi mai dă r ă pă nat că min. Dou ă ma şini de spă lat, dou ă de uscat, şi aveai noroc dac ă mă car una dintre ele func ţ iona într­o zi anume şi nu­ ţi mâ nca monedele de un sfert de dolar. Puteai s ă uiţ i de fanta pentru bancnote de un dolar. N­o v ă zuse niciodat ă să funcţ ioneze, cel puţ in în ultimele şase să ptă m â ni, de câ nd ajunsese ea la şcoal ă .

— Nu, rosti ea cu voce tare, cump ă nindu­se pe marginea ma şinii

de spă lat şi privind în interiorul î ntunecat, par ţ ial ruginit. Mirosea a muceg ă it şi a detergent ieftin. O privire mai î ndeaproape se dovedi f ă r ă folos.

O porcă rie de pereche de chilo ţ i, roasă pe la cusă turi. Un ciorap desperecheat. Î i lipseau absolut toate ve şmintele pe care le purtase î n ultimele dou ă să pt ă mâ ni. Absolut toate ve şmintele pe care chiar voia s ă le poarte.

— Nu! url ă în cuva ma şinii, de unde ecoul nega ţ iei se întoarse la

ea. Se l ă să să se preling ă la loc, dup ă care­i trase ma şinii un şut violent tocmai în î ndoitura f ă cut ă de al ţ i studenţ i dezam ă giţ i de dinaintea ei. Ră m ă sese fă ră suflu. Mai avea şi alte haine – vreo c âteva – dar toate erau

pe lista de ultimă ­instan ţă , ţ oale de o­Doamne­nici­moart ă ­să nu­mă ­ prindă ­ îmbră cat ă ­cu­ele. Pantaloni prea scur ţ i care o fă ceau să arate ca

o ţ opârlancă , bluze prea largi şi prea ridicole, dâ nd impresia că ­i fuseser ă alese de mama ei. Şi chiar fuseser ă . Lui Claire îi mai ră mă seser ă vreo trei sute de dolari, care trebuiau să ­i ajungă , să zicem, câteva luni, dup ă ultima tur ă de comandat pizza şi după ce cumpă rase î ncă o carte pentru profesorul Nu­ ştiu­cum Euliss, care pă rea să nu­ şi fi dat încă seama ce materie preda. Presupunea c ă ar fi putut s ă ­ şi gă sească , dac­ar fi c ăutat prin preajm ă , ceva ţ oale care s ă nu­i arunce î n aer chiar î ntregul buget. La urma urmei, centrul ora şului Morganville, din statul Texas, era capitala comercial ă a lumii î n privinţ a consigna ţ iilor. Presupun â nd că ar putea g ă si orice din ceea ce suporta s ă poarte. Mama mi­a zis c ă asta o s ă mi se­nt â mple, îşi zise ea. Trebuie doar să mă gâ ndesc. Să ­mi pă strez calmul. Claire se tr â nti pe un scaun din plastic portocaliu, îşi azvâ rli rucsacul pe linoleumul zg â riat şşi cuprinse capul î ntre palme. Îşi sim ţ ea faţ a î nfierbâ ntată şi tremura; şi ştia, pur şi simplu ştia, c ă avea să pl â ngă . Să plâ ng ă ca un copila ş, cum î i ziceau to ţ i că ar fi, prea t â nă r ă ca să se afle aici, prea t â nă r ă ca să stea departe de mă mica. Era na şpa să fii inteligent ă , pentru c ă uite unde ajungeai. Trase în piept cu lă comie câ teva guri de aer umed, igrasios, for ţâ ndu­se să nu pl â ngă cu urlete (fiindc ă ele ar fi auzit­o) şi se î ntrebă dacă ar putea s ă ­i sune pe mami şi pe tati pentru o suplimentare a banilor de buzunar, sau ar fi cazul s ă ­ şi întrebuin ţ eze câ rdul de credit, primit „doar pentru urgen ţ e”. Abia atunci z ări biletul. Mai puţ in un bilet, mai degrab ă un graffiti,

î nsă î i era adresat, pe peretele din BCA de deasupra ma şinilor. DRAG Ă TOCILARO, scria acolo, ŢI­AM GĂ SIT GUNOAIELE Î N MA ŞIN Ă ŞI ŢI LE­AM ARUNCAT LA GHEN Ă . DACĂ LE DOREŞTI, ARUNCĂ ­TE DUPĂ ELE. Rahat, oft ă ea, din nou nevoit ă să clipească , oprindu­ şi lacrimile, dintr­un motiv cu totul diferit. Furie oarb ă , prostească . Monica. M ă rog, Monica şi monicistele, în orice caz. Cum se f ă cea că fetele sexy şi r ăută cioase umblau mereu î n haite, ca hienele? Şi de ce, cu coafurile lor sclipitoare şi picioarele lungi şi bronzate, şi bani mai mul ţ i de la t ăticii lor decâ t aveau contabilii tat ă lui ei, trebuiau s ă pună ochii tocmai pe ea? De fapt, nu, cuno ştea r ă spunsul pentru întrebarea asta. O fă cuse pe Monica de râ s î n fa ţ a propriilor prietene, şi a câ torva tipi sexy din anii superiori. Nu c ă i­ar fi fost prea greu. Doar trecea pe­ acolo, şi o auzise pe Monica afirm â nd că al Doilea Război Mondial fusese „tâ mpenia aia de r ăzboi cu chinezii”. Şi, dintr­un simplu reflex, zisese: „N­a fost ă la”. Toată ga şca, tol ă nit ă pe canapelele din foaierul c ă minului, o privise cu tot at âta surprindere nedumerit ă pe cât ă ar fi manifestat dac­ar fi auzit vorbind

automatul pentru Coca­cola. Monica, prietenele ei, trei dintre cei mai super bă ieţ i mai mari din fr ăţ ie.

— Al Doilea Ră zboi Mondial, se avâ ntase mai departe Claire,

cuprinsă de panică şi neştiind precis cum s ă scape din beleaua î n care se vâr â se. Am vrut s ă zic doar c ă . Î n fine, n­a fost R ăzboiul Coreei. Ă sta a fost mai t ârziu. Al Doilea R ăzboi Mondial a fost cu nem ţ ii şi cu japonezii. Mai ştii, cu Pearl Harbor?

Şi bă ieţ ii o priviser ă r âz â nd pe Monica, iar Monica se î nroşise: nu prea mult, dar suficient c â t să ­ şi strice machiajul perfect.

— Adu­mi aminte s ă nu cumpă r cumva vreun referat la istorie de

la tine, î i zisese cel mai dr ă guţ dintre tipi. Ce fraier mai e şi ă la, care s ă

nu ştie una ca asta? Deşi Claire era convins ă că niciunul dintre ei nu ştia, ză u.

— Cu chinezii. Cooooorect!

Claire observase furia din ochii Monic ă i, repede camuflat ă cu

z âmbete şi r â sete şi cochet ă rii. Claire î ncetase din nou s ă existe, din punctul de vedere al b ă ieţ ilor. Din cel al fetelor, era una nou ă , şi al naibii de puţ in bine­venit ă . Asta î nfruntase toat ă via ţ a. Să fii deşteapt ă şi m ărun ţ ică şi cu o

î nfăţ i şare neobi şnuit ă nu însemna tocmai biletul c âştig ător la loteria

vieţ ii; trebuia s ă te lupţ i pentru el, orice­ar fi î nsemnat. Mereu se gă sea câ te cineva care s ă r â dă de tine, sau s ă te lovească , sau să te ignore, sau să aleag ă o combina ţ ie î ntre primele dou ă variante. C â nd era mai mic ă , avusese impresia c ă lucrul cel mai r ău era s ă se râ dă de tine, dar apoi – după primele câ teva confrunt ă ri din curtea şcolii – m â ncatul bă t ă ii fă cuse saltul spre primul loc. Cu toate acestea, î n cea mai mare parte a vieţ ii ei de licean (scurt ă , de doar doi ani), faptul de a fi ignorat ă i se pă ruse de departe cel mai r ău. Ajunsese acolo cu un an mai devreme decâ t toţ i ceilal ţ i, şi plecase cu un an î naintea lor. Nimă nui nu­i fusese pe plac a şa ceva. Nim ă nui, î n afara profesorilor, î n orice caz. Problema era c ă lui Claire chiar î i plă cea şcoala. Î i plă ceau că r ţ ile, să citească şi să înveţ e lucruri noi; OK, nu şi analiza matematic ă , dar, î n mare m ă sură , tot restul. P â nă şi fizica. Oare ce fat ă normal ă se mai dă dea î n vâ nt după fizică ? Doar una anormal ă . Una care niciodat ă nu avea să fie considerat ă o fată sexy. Şi, hai să privim adev ă rul în faţă : ce î nsemna să fii o fat ă sexy? Î nsemna totul î n via ţă . După cum o dovedise Monica, atunci c â nd pă m â ntul se î nclinase de pe axa lui pentru c â teva clipe, câ t să fie observat ă şi Claire, dup ă care se redresase, continu â nd să graviteze în jurul frumuse ţ ilor. Nu era corect. Se av â ntase într­o munc ă pe brâ nci pe parcursul liceului. Absolvise cu un perfect 4.01 şi obţ inuse note suficient de mari

la teste, încât să fie î ndrept ăţ it ă la admiterea î n şcolile cele mai mari,

şcolile legendare, cele î n care să fii o ciudăţ ică mutant ă cu creierul dâ nd pe­afară nu î nsemna neap ă rat ceva care s ă te tragă î n jos. (Asta dac ă nu puneam la socoteal ă , fireşte, faptul c ă şi î n acele şcoli existau, probabil, fete sexy cu picioare lungi printre ciud ăţ elele mutante cu creierul d â nd pe­afară .) N­avea importan ţă . Mama şi tata aruncaser ă o singură privire asupra teancului de entuziaste r ă spunsuri pozitive primite din partea unor universit ăţ i ca MIT2, sau Caltech3, sau Yale4, dup ă care puseser ă piciorul în prag cu toat ă puterea. Nici g â nd ca fata lor de şaisprezece ani (aproape şaptesprezece, dup ă cum tot insista ea, cu toate c ă nu era chiar a şa) s­o ia razna cu cinci mii de kilometri ca s ă meargă la şcoal ă . Cel pu ţ in, nu de la început. (Claire tot î ncercase, dar fă r ă succes, să enunţ e conceptul conform c ă ruia nimic nu i­ar fi omor â t din fa şă cariera academică î n mai mare m ă sură decâ t faptul de a fi considerat ă o student ă transferat ă î ntr­una dintre aceste universit ăţ i tocmai de la colegiul Texas Prairie University. Cunoscut ă şi sub numele de TPtiuuuuuuu.) A şa că , iat­o, î nţ epenit ă la ultimul etaj de rahat al unui c ă min de rahat dintr­o şcoal ă de rahat, din care optzeci la sut ă dintre studen ţ i se transferau dup ă primii doi ani – sau se retr ă geau – şi unde monicistele î i furau ruf ă ria umedă şi­o aruncau pe toboganul ghenei, totul din cauz ă că Monica nu­ şi bă tea capul s ă ştie ceva câ t de cât despre unul dintre r ăzboaiele lumii, suficient de important î ncâ t să poarte î n denumire atributul „mondial”. Dar nu e cinstit! url ă o voce din interiorul ei. Avusesem un plan! Un plan ca lumea! Monica obi şnuia să doarm ă pâ nă tâ rziu, iar Claire se trezise devreme tocmai ca s ă ­ şi spele rufele c ât timp hiberna ga şca petrecă reţ elor, iar cea a studioaselor se afla la ore. Crezuse c ă poate să plece timp de câteva minute, s ă facă un du ş î n grabă – o alt ă experienţă

î nspă im â nt ătoare – şi nici prin gâ nd nu­i trecuse pentru vreo clip ă că ar

fi cineva î n stare de ceva at ât de incredibil de josnic. Î n timp ce­ şi î nghiţ ea sughiţ urile de pl â ns, observă – din nou – câ tă lini şte era acolo, sus. Un loc sinistru şi pustiu, jumă tate din fete dormind tun şi cealaltă jum ătate fiind plecat ă . Dar chiar şi câ nd era aglomeraţ ie şi zumzet, c ă minul tot sinistru r ă mâ nea. Vechi, dă ră pă nat, plin de umbre şi de unghere şi de cotloane î n care puteau s ă te pâ ndească fetele r ăut ă cioase. Î n realitate, aceasta era o caracterizare nimerit ă pentru î ntregul ora ş. Morganville era mic, vechi şi pr ă fuit, plin de mici ciud ăţ enii sinistre. Cum ar fi faptul c ă iluminatul stradal funcţ iona doar în jum ătate din timp, iar atunci c â nd funcţ ionau, felinarele erau î ntotdeauna cele aflate la distan ţă . Sau faptul c ă toţ i cei din magazinele campusului local p ăreau prea ferici ţ i. Disperat de ferici ţ i.

Sau faptul c ă ora şul, în î ntregul lui, cu tot praful, era curat: nu tu gunoi, nu tu graffiti, nimeni care s ă cer şească puţ in mă runţ i ş pe alei. Straniu. Aproape c­o auzea pe mama ei spun â nd: Drag ă , asta­i doar din cauz ă că eşti într­un loc str ă in. O să fie mai bine. Nu trebuie dec â t să te str ă duieşti mai mult. Mama spunea mereu astfel de lucruri, iar Clare f ă cuse tot posibilul să ascund ă câ t de greu îi venea să ­i urmeze sfatul. Bun. N­avea altceva mai bun de f ă cut, decâ t să încerce să ­ şi recupereze lucrurile. Clare mai trase c â teva guri de aer, se şterse la ochi şşi să lt ă

greutatea î mpovă r ă toare a rucsacului pe um ă r. Privi fix pre ţ de câteva clipe chiloţ ii şi ciorapul, ambele umede, pe care le str â ngea î n m â na dreapt ă , după care desfă cu î n grabă buzunarul din fa ţă al rucsacului şi le î ndesă acolo. Frate, asta i­ar fi omor ât şi ultima f ă r â mă de atractivitate care­i mai ră m ă sese, dacă o vedea cineva umbl â nd cu astea dup ă ea.

— Mă i, mă i, rosti o voce î ngroşat ă , satisfă cut ă , dinspre u şa

deschisă de vizavi de scar ă , ia uite cine­i acolo. Scafandra din ghen ă . Claire se opri î n loc, cu o m â nă pe balustrada din fier ruginit. Ceva o î ndemna să fug ă , dar mereu altceva î i zicea: luptă ­sau­ şterge­o; ştia lecţ ia. Şi se să turase s­o tot ştearg ă . Se î ntoarse înceti şor, î n timp ce Monica Morrell ie şea din camera de c ă min; nu era camera ei, ceea ce

î nsemna că iar ăşi î i for ţ ase u şa Erică i. Jennifer şi Gina, prietenele

Monică i, apă rură în fug ă , ocupâ nd poziţ iile de pe flancuri. Solda ţ i în şlapi şi jean şi cu talie joas ă şi manichiură franţ uzeasc ă . Monica lu ă o postură afectat ă . Era ceva la care se pricepea, Claire trebuia s­o recunoasc ă . Î naltă de aproape un metru optzeci, Monica avea

un pă r negru lucios, v ă lurit, şi ochi mari alba ştri, accentua ţ i doar atâ t câ t trebuia cu creion şi cu mascara. Tenul perfect. Un chip dintre acelea, de fotomodel, numai pome ţ i şi buze ţ uguiate. Şi, dacă avea şi corp de fotomodel, atunci era unul pentru Victoria's Secret: curburi peste tot, nu unghiuri. Era bogat ă , era dr ăgu ţă şi, din câte putea Claire s ă ­ şi dea seama, toate acestea n­o f ă ceau câ tu şi de pu ţ in fericit ă .

— N­ar trebui s ă fii la prima or ă din ciclul inferior acum? o î ntrebă Monica. Sau, m ă car, să ­ţ i vină primul ciclu?

— Poate că ­ şi caut ă boarfele pe care şi le­a l ă sat pe­aici, plus ă

Gina, izbucnind în râ s. Jennifer î i ţinu isonul. Claire ar fi putut s ă jure că ochii lor, acei ochi frumo şi, î n culori de nestemate, str ă luceau acum de bucurie c­o f ă ceau să se simt ă de ultimul rahat. St â rpitură ! o ocă r î fata.

— Boarfe? Monica îşi î ncruci şă braţ ele pe piept, pref ă câ ndu­se că

se gâ ndeşte. Adică , zdren ţ ele alea pe care le­am aruncat? Alea pe care le­ a l ă sat de­a valma în ma şina de spă lat?

— Mda, alea.

— N­a ş purta a şa ceva nici de tă vă leal ă .

— Eu nu le­a ş purta nici dac­ar fi s ă frec toaleta b ă ieţ ilor, o luă gura pe dinainte pe Jennifer. Monica, enervat ă , se î ntoarse spre ea şi­o î mbr â nci.

— Mda, tu ştii totul despre toaleta b ă ieţ ilor, nu? Nu l­ai rezolvat

acolo pe Steve Gillespie într­a noua? Scoase c âteva sunete imitâ nd suptul şi izbucnir ă toate î n r â s, deşi

Jennifer pă rea st â njenit ă . Claire îşi simţ i obrajii î nvă pă indu­se, chiar dacă nu era – mă car de data asta – ceva depreciativ la adresa ei.

— Doamne, Jen, exclam ă Monica. Steve Gillespie? Ţine­ ţ i gura

dacă nu­ ţ i trece prin cap ceva de care s ă nu­ ţi fie jenă .

Jennifer – normal – îşi deturnă furia spre o ţint ă mai sigură . Claire. Se î ntinse şi­o î mbr â nci pe Claire cu un pas în spate, spre scar ă .

— Du­te odat ă să ­ ţ i iei boarfele alea tâ mpite! Mi se­ntoarce

stomacul pe dos c â nd te vă d, cu pielea aia ca br â nză .

— Mda, boboaco, tu n­ai auzit î n via ţa ta de soare? o apostrof ă şi

Gina, dâ ndu­ şi ochii peste cap.

— Hei, mai sub ţ ire, se r ă sti Monica, lucru neobi ş nuit, din moment ce ele trei aveau bronzul cel mai grozav pe care­ai putea da banii.

Claire se str ă dui să se echilibreze. Rucsacul greu o tr ă gea î ntr­o parte, a şa că se prinse de balustrad ă . Jen se î ntinse din nou spre ea şi­o plesni dureros peste clavicul ă .

— Nu! scâ nci Claire, d â ndu­i peste mâ nă lui Jen. Tare.

Urmă o secundă de tă cere cu sufletul la gur ă , după care Monica zise, foarte încet:

— Mi s­a pă rut mie, sau ai dat în prietena mea, c ăţ ea mică şi

t âmpit ă ? Unde crezi c­o s ă ajungi, f ă câ nd chestii de­astea pe­aici? Şi, fă câ nd câţ iva pa şi î n faţă , o pă lmui pe Claire peste fa ţă , suficient de tare c ât să ­i dea sâ ngele, suficient de tare c â t s­o facă să

vadă stele verzi, suficient de tare c ât s­o fac ă să vadă ro şu şi să dea în clocot. Claire dă du drumul balustradei şi o plesni la râ ndul ei pe Monica,

î n plin peste buzele ei ţ uguiate şi, pentru doar o secund ă î ncordat ă ,

incandescent ă pâ nă la alb, se sim ţ i bine pentru gestul ei, dar apoi Monica sâ sâ i ca o pisică opă rită , iar Claire nu mai avu timp dec â t să g â ndească : Of, ce de rahat, chiar n­ar fi trebuit s ă fac asta. Nici mă car nu observ ă pumnul care tocmai o izbise. Nici m ă car nu sim ţ i cu adevă rat impactul, avu doar o senza ţ ie de gol şi de confuzie, dar

exact atunci greutatea rucsacului de pe um ă r o trase î ntr­o parte,

fă câ nd­o să se clatine. Aproape c ă izbutise s ă se prindă din nou de balustrad ă , câ nd Gina, râ njind r ăut ă cioasă , fandă spre ea şi­o î mpinse înapoi, pe scar ă , după care î n spatele ei nu mai fu dec â t vid. Se izbi de muchia fiec ă rei trepte, p â nă jos de tot. Rucsacul i se desfă cu, scuipâ nd manualele î n timp ce se rostogolea, iar din capul scă rii Monica şi monicistele râ deau şi huiduiau şi băteau palma, numai că ea nu vedea decâ t mici stop­cadre smucite, dezl â nate. Parcă trecu o veşnicie pâ nă să se oprească din rostogolire, la picioarele scă rii, izbindu­se cu capul de perete, cu un zgomot dezgust ător, plin, dup ă care totul se î ntunecă . Ulterior, îşi mai aminti doar un lucru, prin î ntunericul acela: vocea Monică i, o şoapt ă scă zută şi plină de r ăutate:

— Disear ă . O să vezi ce­o să păţ eşti, ar ătare. O s ă am eu grijă .

Avu impresia că au trecut doar c â teva secunde, dar c â nd îşi reveni

î n sim ţ iri, cineva î ngenunchease l â ngă ea, şi nu era nici Monica, nici

vreuna din mafia ei cu unghiile f ă cute: era Erica, fata a c ă rei cameră era

î n capul scă rii, patru u şi mai î ncolo de a ei. Erica ar ăta palid ă , î ncordat ă

şi speriat ă , iar Claire î ncercă să ­i z âmbească , fiindcă a şa se face c â nd e cineva speriat. N­o duru nimic p â nă câ nd dă du să se mi şte, iar atunci capul î ncepu să ­i zvâ cnească . Era o durere violent ă , aproape de cre ştet, iar câ nd îşi duse m â na î ntr­acolo şi­l atinse, sim ţ i un cucui tare, î nă lţ at. Totu şi, nu cursese s â nge. O durea mai r ău câ nd îşi pipă ia locul, dar nu la modul o­Doamne­ în­ce­hal­mi­am­spart­capul; sau, cel pu ţ in, asta spera.

— Eşti bine? o î ntrebă Erica, agitâ ndu­ şi bra ţ ele cam

neputincioas ă pe sus, î n timp ce Claire se str ă duia, cl ă tinâ ndu­se, să se ridice î n şezut, sprijinit ă de perete. Zona p ărea să se fi eliberat de de­alde Monica. Nimeni altcineva nu mai venise s ă vadă ce se­nt âmplase, de asemenea: î n majoritatea lor, fetele se fereau s ă se vâ re î n necazuri, iar celorlalte, pur şi simplu, nu le p ă sa.

— Mda, zise ea, izbutind s ă afi şeze un râ s tremurat. Cred c ă m­am

î mpiedicat.

— Ai nevoie s ă mergi la co şmelia felcerului?

Asta desemna, î n limbajul codificat al studentelor, clinica universit ăţ ii.

— Sau, Doamne fere şte, de vreo ambulan ţă , sau mai ştiu eu ce?

— Nu. Nu, sunt bine.

Îşi cam lua dorin ţ ele drept realitate. Dar pe bun ă dreptate, fiindc ă , deşi fiecare pă rticică din corp o durea ca naiba, nimic nu p ă rea să se fi fă cut bucăţ ele. Claire se ridic ă î n picioare, tres ă ri sim ţ indu­ şi o glezn ă umflat ă , apoi îşi ridică rucsacul. C âteva caiete se rev ă rsar ă . Erica î nhăţă

vreo două şi le î ndesă la loc, dup ă care urc ă într­o alergare u şoară câteva trepte, să strâ ng ă şi manualele risipite.

— Fir­ar s ă fie, Claire, chiar ai nevoie de toate rahaturile­astea?

C âte ore ai într­o zi?

Şase.

— Eşti nebun ă .

Odată fapta cea bună îndeplinit ă , Erica reveni la neutralitatea cu

care o tratau toate fetele din c ă min care nu f ă ceau parte din categoria celor super.

— Nu, serios, ar trebui s ă te duci la co şmelia felcerului. Ar ăţ i ca

naiba.

Claire îşi lipi un z âmbet pe buze şi­l pă str ă acolo pâ nă câ nd o văzu pe Erica ajuns ă î n capul scă rii şi î ncepâ nd să se vaite cu privire la

î ncuietoarea spart ă a camerei sale de c ă min. Disear ă , o auzi din nou pe Monica şoptindu­i, aplecat ă spre ea. O să vezi ce­o să păţ eşti, ară tare. Nu chemase pe nimeni, nici nu se sinchisise să vadă dacă nu cumva Claire îşi rupsese gâ tul. Nici nu­i p ă sa

dacă ar fi murit. Ba nu, aici n­avea dreptate. Problema era c ă ei î i pă sa. Claire sim ţ i gust de sâ nge. Avea buza spart ă , şi­i sâ ngera. Şi­o şterse cu dosul palmei, apoi cu man şeta tricoului, p â nă să ­ şi dea seama că era, practic, singurul lucru care­i mai r ă mă sese de purtat. Trebuie s ă mă duc jos, la subsol, şi mi iau hainele de la gunoi. Ideea de a cobor î tocmai acolo – de

a merge oriunde î n căminul acela de una singur ă – o î ngrozi deodat ă .

Monica o pâ ndea şi­o a ştepta. Iar celelalte fete n­ar mi şca un deget î n

apă rarea ei. P â nă şi Erica, probabil cea mai dr ăgu ţă dintre toate, se temea s ă treacă pe fa ţă de partea ei. Ce naiba, şi Erica fusese h ăr ţ uit ă ,

a şa că probabil se bucura de faptul c ă apă ruse Claire, s ă joace rolul de

paratr ă snet. Nu era la fel de r ă u pe câ t fusese î n liceu, unde celelalte o trataser ă cu dispreţ şi cu o cruzime indiferent ă : era mult, mult mai r ău. Şi nici mă car n­avea vreo prieten ă pe­aici. Erica se apropia cel mai mult de a şa ceva, î nsă şi pe ea o preocupa mai mult î ncuietoarea ei spart ă decâ t cucuiul imens din capul lui Claire. Era singur ă . Şi, dacă pâ nă acum nu i se f ă cuse frică , de data aceasta îi era. Foarte, foarte fric ă . Ceea ce v ă zuse ast ăzi î n ochii mafiei Monică i nu mai era obi şnuita amenin ţare indolent ă a fetelor super fa ţă de tocilare: era ceva mai r ă u. Mai avusese parte î nainte de îmbr â nceli sau pi şcă turi nep ă să toare, de piedici, de r â sete r ăută cioase, dar acum era de parc ă leii ar fi pornit la v â nătoare. Or să mă omoare. Î ncepu să coboare treptele cu picioarele tremur â ndu­i, la fiecare pas fiind s ăgetată de durere prin tot corpul, şşi aminti că o pă lmuise pe Monica suficient de tare încâ t să ­i lase urme.

Mda. Or s ă m ă omoare.

Î n cazul î n care Monica se alegea cu o v â nă taie pe fa ţa ei perfect ă , nu mai î ncă pea î ndoial ă . Doi. Erica avea dreptate spun â nd că primul pas logic era spre co şmelia felcerului. Claire se alese cu glezna bandajat ă , cu o pungă de gheaţă , dar şi cu câteva încruntă ri legate de v â năt ă ile ei î n formare. Nimic fracturat,

î nsă avea să fie î nvineţ it ă zile î n şir. Medicul î i mai puse c âteva î ntrebă ri de formă despre iubi ţ i şi alte alea, dar din moment ce ea putea s ă afirme cu toată sinceritatea c ă nu, iubitul ei n­o b ă tuse, omul doar ridic ă din umeri şi­o sfă tui aib ă grij ă pe unde calcă . Î i scrise şi un bilet de scutire de la cursuri, î i dă du ceva calmante şi­o trimise acas ă . Dar nici g â nd ca ea să se î ntoarcă în că min. Adevă rul era c ă nici nu avea prea mare lucru î n camer ă : câteva că rţ i, câ teva fotografii de­ acasă , câteva postere. Nici mă car nu avusese vreo şansă să spun ă că ar fi acasă şi, nu se ştie din ce motiv, niciodat ă nu se sim ţ ise î n siguran ţă acolo. Mereu i se p ă ruse ca. un depozit. Un depozit pentru copii care,

î ntr­un fel sau î n altul, tot aveau s ă plece. Merse şchiopă t â nd pâ nă î n curtea interioar ă , care consta î ntr­un spa ţ iu vast şi gol din beton, cu c â teva bă nci şi m ă suţ e pentru picnic,

toate vechi şi şubrede, î ncol ţ ite din toate p ăr ţ ile de cl ă diri îndesate, deloc atr ă gă toare, sem ă nâ nd în mare m ă sură a cutii cu ferestre. Probabil, proiecte de­ale studen ţ ilor la arhitectur ă . Auzise ea un zvon cum c ă una dintre ele s­ar fi pr ă bu şit acum c âţ iva ani, dar, î n definitiv, mai auzise şi zvonuri sus ţ inâ nd că unul dintre administratori ar fi fost decapitat î n laboratorul de chimie, iar acum b â ntuia cl ă direa, ca şi despre mai mul ţ i zombi care r ăt ă ceau prin zon ă după lă sarea întunericului, a şa că nu punea prea mare baz ă pe ele. Era deja pe la mijlocul dup ă ­amiezii şi nu se g ă seau prea mul ţ i studen ţ i care s ă ardă gazul prin curtea lipsit ă de umbră : grozav ă amplasare, dac ă ne g â ndeam că temperaturile încă oscilau spre patruzeci de grade, în septembrie. Claire lu ă de la chioşc un ziar al campusului, se a şeză cu pruden ţă pe o bancă î ncinsă ca focul, şi­l deschise la secţ iunea „Cazare”. Camerele de c ă min ieşeau din discu ţ ie; Howard Hall şi Lansdale Hall erau singurele dou ă care primeau fete sub dou ă zeci de ani. Nu avea v â rsta suficient ă care s­o fac ă apt ă pentru că minele mixte. Regulamente proste şti, alc ă tuite probabil pe vremea câ nd fetele purtau rochii cu malacovuri, îşi zise, a şa că să ri peste anunţ urile pentru c ă mine, pâ nă câ nd ajunse la Î N AFARA CAMPUSULUI. Nu că i s­ar fi permis î n realitate s ă locuiasc ă î n afara campusului:

mama şi tata aveau s ă facă o veritabil ă criză de nervi pe tema asta, f ă r ă

î ndoial ă . Dar. dacă era să aleagă î ntre Monica şi isteria p ă rintească , o

alegea pe cea din urm ă . La urma urmei, important era s ă ajung ă î ntr­un loc î n care s ă se simt ă la adă post, în care să poat ă î nvăţ a. Corect? Scotoci prin rucsac, îşi g ă si telefonul mobil şi verifică semnalul. Era destul de slab î n Morganville, cinstit vorbind, în mijlocul preriei, î n mijlocul Texasului, ceea ce cam însemna în mijlocul pustiet ăţ ii, tot atâ t de mult pe c â t ar fi însemnat dac ă te­ai fi dus î n Mongolia, sau cine mai ştie unde. Dou ă linii. Deloc grozav, dar mergea. Claire î ncepu să formeze numerele de telefon. Prima persoan ă apelată o inform ă că ­ şi gă sise deja pe cineva şi î nchise pâ nă ca ea m ă car să mai poat ă spune „Mersi”. A doua, dup ă voce, pă rea să fie un mo ş ciudat. A treia era o bab ă ciudat ă . A patra. ei bine, a patra era ciudat ă şi­at ât. Cel de­al cincilea anunţ suna astfel:

TREI COLEGI DE CAMER Ă CAUT Ă UN AL PATRULEA, cas ă veche enorm ă , intimitate asigurat ă , chirie şi utilit ăţ i la pre ţ rezonabil. Ceea ce. OK, nu era tocmai convins ă că şi­ar fi permis ceva

„rezonabil” – c ă uta mai degrab ă „ieftin ca braga” – dar m ă car suna mai pu ţ in ciudat decâ t celelalte. Trei colegi de camer ă . Asta î nsemna î ncă trei persoane care ar fi putut s ă fie de partea ei, î n eventualitatea î n care Monica şi ga şca ar fi venit să adulmece prin preajm ă . sau, cel puţ in, care s­o ajute cu chiria. Hmmmmm. Sun ă , dar îi r ă spunse mesageria, cu o voce suav ă , o voce tâ nă ră masculin ă .

— Bun ă , ai sunat la Casa de Sticl ă . Dacă ­l cauţ i pe Michael, află

că doarme toat ă ziua. Dac ă ­l cau ţ i pe Shane, îţ i doresc noroc, fiindc ă niciodat ă nu ştim pe unde naiba umbl ă – aici, auzi râ sete î ndepă rtate

din partea a cel pu ţ in două persoane – şi, dac­o cauţ i pe Eve, probabil c ă poţ i s­o gă seşti pe telefonul ei mobil, la serviciu. Dar. stai un pic. Las ă un mesaj. Şi, dacă vrei să te î nscrii la preselecţ ia pentru camer ă , hai

î ncoace. E pe strada Lot5 de Vest, la num ă rul 716. O voce total diferit ă , una feminin ă , îmbibat ă de chicoteli ca apa gazoas ă de bule, ad ăug ă :

— Mda, n­ai decâ t să cau ţ i vila.

Şi apoi o a treia voce, din nou una masculin ă :

— Pe aripile v â ntului, î n combina ţ ie cu Monştrii6. Din nou r â sete, apoi semnalul sonor.

Claire clipi, tu şi să ­ şi dreag ă vocea, şi î n cele din urm ă rosti:

Ăăă . bună . Numele meu e Claire. Claire Danvers. Şi am, ăăă ,

sunat în legă tur ă cu, ăăă , chestia cu camera. Scuze. Şi î nchise, cuprinsă de panică . Aceste trei persoane p ă reau. normale. Dar mai p ă reau să fie şi foarte apropiate. Şi, din experien ţ a ei, astfel de grupuri de prieteni nu erau prea deschise fa ţă de acceptarea

tocilarelor prea mici ca v â rst ă şi ca dimensiuni. Nu p ă reau r ăută cioşi; pă reau doar. Î ncrez ători. Ceea ce ea nu era. Verifică şi restul anun ţurilor şi sim ţ i că ­i cam pică moralul. Poate cu vreo patru centimetri, cu o u şoar ă abatere lateral ă . Doamne, sunt un om mort. N­avea cum s ă doarmă acolo, afar ă , pe bancă , aidoma cine ştie că rui ratat f ă ră adă post, dar nici î n că min nu putea s ă se întoarc ă ; prin urmare, trebuia f ă cut ceva. Perfect, îşi zise, î nchiz â ndu­ şi cu zgomot clapeta telefonului, apoi deschiz â nd­o la loc, cu g â ndul să cheme un taxi. Strada Lot, num ărul şapte sute şaisprezece. Pe aripile v â ntului, î n combina ţ ie cu Mon ştrii. Bun. Poate c ă m ă car o să li se facă milă de ea suficient î ncâ t n­o g ăzduiască pentru o am ă râ tă de noapte. Taximetristul – îşi închipuia că era singurul şofer de taxi din Morganville, ora ş care, î n afara campusului TPU de la marginea lui, avea cam zece mii de locuitori – îşi fă cu apariţ ia după vreo oră . Claire nu se mai urcase într­o ma şină de şase să pt ă mâ ni, de câ nd o aduseser ă

pă rinţ ii ei în ora ş. Nici nu ie şise din campus la mai mult de un cvartal distan ţă , iar atunci o f ă cuse doar ca s ă ­ şi cumpere c ă rţ i pentru facultate.

— Ai înt â lnire cu cineva? se interes ă taximetristul. Ea se zg â ia pe geam la vitrinele magazinelor: magazine cu haine folosite, magazine cu

că r ţ i folosite, magazine cu computere folosite, magazine care nu vindeau altceva decâ t litere grece şti din lemn. Toate acestea aprovizionau colegiul şi facultatea.

— Nu, î i r ă spunse. De ce.?

Taximetristul ridic ă din umeri.

— De obicei, voi, tinerii, merge ţ i să vă î nt â lniţ i cu prietenii. Dac ă vrei să cau ţ i distracţ ii. Claire se cutremur ă .

— Nu, nu vreau. M ă . da, m ă duc să mă î nt â lnesc cu cineva. Dac­

a ţi putea s ă vă gr ă biţ i, vă rog. Şoferul morm ă i şi lu ă un viraj strâ ns, iar taxiul trecu din Ora şul Facult ăţ ii î n Ora şul Fiorilor, dintr­o singur ă întorsă tur ă de volan. Ea n­ ar fi putut s ă definească exact î nt â mplarea: cl ă dirile erau, î n mare m ă sură , la fel, î nsă pă reau mai şterse şi mai vechi, iar cei c âţ iva pietoni mergeau cu capetele plecate şi cu iu ţ eal ă . Pâ nă şi cei care mergeau î n grupuri de c â te doi, sau trei, nu discutau. La trecerea taxiului, oamenii îşi ridicar ă privirile, apoi le cobor â r ă la loc, ca şi cum s­ar fi a şteptat s ă vadă o cu totul alt ă ma şină . O feti ţă mergea de m â nă cu mama ei, iar î n clipa î n care taxiul se opri la semafor, micu ţ a fă cu un semn cu m â na, dar unul mic. Claire îi r ă spunse la salut.

Mama feti ţ ei îşi ridică privirea, alarmat ă , apoi îşi îmbr â nci copila î n gura î ntunecat ă a unui magazin care vindea produse electronice second­ hand. Uau, îşi zise Claire. Chiar at â t de î nfricoşă tor ară t? Poate c ă da. Sau poate c ă Morganville manifesta o grij ă exagerat ă fa ţă de pruncii să i. Ciudat lucru, acum, c ă se gâ ndea mai bine, constat ă că lipsea ceva

î n ora şul acesta. Anun ţurile. Le vă zuse toată viaţ a lipite de st â lpii de

telefon. anunţ uri cu c â ini pierdu ţ i, cu copii sau cu adul ţ i pierdu ţ i. Aici, nimic. Nimic. — Strada Lot, anun ţă taximetristul, oprind ma şina î n scâ r ţâ itul cauciucurilor. Zece cincizeci. Pentru o curs ă de cinci minute? se mir ă Claire, î n sinea vi, dar plă ti. Se gâ ndi dacă să ­i arate degetul î n timp ce demara, î nsă individul ară ta cam periculos şi, î n plus, ea nu era genul de fat ă care să facă astfel de gesturi. De obicei. Totu şi, era o zi proast ă . Îşi să ltă din nou rucsacul pe um ă r, nimerind peste un loc î nvineţ it, şi aproape c ă ­l scă pă cu toată greutatea pe picior. Lacrimile î i usturară ochii. Dintr­odat ă , se sim ţ ea din nou istovit ă şi nesigur ă , î nfricoşat ă . Cel pu ţ in, î n campus fusese pe un teren oarecum cunoscut, dar aici, î n ora ş, parcă redevenise o str ă ină . Morganville era maroniu. Bronzat de soare, b ă tut de v â nturi şi de ploi. Vara fierbinte î ncepea să ­i lase locul unei toamne fierbin ţ i, iar frunzele din copaci – at âţ ia câţ i erau – p ăreau cenu şii pe margini şi foşneau ca h ârtia î n bătaia v â ntului. Strada Lot de Vest era aproape de ceea ce putea s ă treacă drept centrul ora şului, fiind probabil un vechi cartier reziden ţ ial. Nimic special cu privire la casele pe care le putea vedea. case de tip ranch, majoritatea cu zugr ă veala cojit ă , ştearsă . Socoti casele dup ă numere şşi dă du seama de faptul c ă stă tea chiar î n fa ţa celei cu numă rul 716. Î ntoarse capul şi privi î n spate, r ă mâ nâ nd cu r ă suflarea tă iat ă , fiindcă tipul de la telefon, oricine­o fi fost, avusese teribil de mult ă dreptate î n privinţ a descrierii. Numă rul şapte sute şaisprezece ar ăta ca un platou de filmare, ceva ie şit direct din Ră zboiul Civil. Coloane uria şe, cenu şii. O verand ă spa ţ ioasă , î n fa ţă . Ferestre pe două niveluri. Cl ă direa era imens ă . Î n fine, nu imensă . dar, oricum, mai mare decâ t îşi imaginase Claire. Cum ar veni, una suficient de mare c ât să g ăzduiască o întreagă fr ăţ ie, şi probabil perfect potrivit ă pentru a şa ceva. Putea chiar s ă ­ şi imagineze literele grece şti pe u şă . Pă rea pustie, dar, cinsti ţ i să fim, toate casele din vecin ă tate p ăreau pustii. Era dup ă ­amiaza t â rziu, şi nimeni nu se î ntorsese î ncă de la serviciu. C âteva automobile sclipeau î n lumina incandescent ă a soarelui, retu şul atenuator fiind asigurat de straturile de praf. Totu şi, în faţă la 716 nu era nici o ma şină .

Proast ă idee a mai fost, îşi zise, şi iat ă din nou lacrimile acelea, clocotind odată cu panica. Ce s ă facă ? Să se ducă pâ nă la u şă şi să se roage s ă fie primită în calitate de coleg ă de camer ă ? C ât de lamentabil ar fi ară tat? Cel puţ in, ei ar fi socotit­o demn ă de pl â ns, î n cel mai bun caz, sau dusă cu capul, în cel mai ră u. Nu, fusese o idee t âmpit ă pâ nă şi să ­ şi arunce banii pe cursa cu taxiul. Era foarte cald, şi ea era obosit ă , şi o dureau toate, şi avea teme de fă cut, şi nici un loc în care să doarm ă , şi, dintr­odată , i se pă rea prea de tot.

Claire îşi l ă să rucsacul să cadă , îşi î ngropă fa ţa învineţ ită între palme şi, pur şi simplu, î ncepu să plâ ng ă î n hohote, ca un bebelu ş.

Ară tare smiorc ă it ă , şi­o î nchipui pe Monica batjocorind­o, dar asta n­o fă cu decâ t să hohotească mai aprig şi, dintr­odat ă , ideea î ntoarcerii acasă , acas ă la mami şi la tati, şi la camera pe care ştia c ă ei i­o pă strau preg ă tită , i se păru mai bun ă , mai bună decâ t orice altceva din lumea asta î nfricoşă toare, î nfricoşă toare.

— Hei, auzi o voce de fat ă şi sim ţ i cum î i atinge cineva cotul. Hei,

te sim ţ i bine? Claire scâ nci şi sări ca ars ă , dar ateriză cu toat ă greutatea pe glezna luxat ă şi fu câ t pe ce să se ră stoarne. Fata care o speriase şi­apoi

î ntinsese m â na s­o prind ă , menţ inâ ndu­i echilibrul, p ă rea şi ea cuprins ă de o spaim ă autentic ă .

— Scuz ă ­m ă! Of, Doamne, tare mai sunt tolomac ă . Ia zi, te sim ţ i

bine?

Fata nu era Monica, nici Jen, nici Gina, nici oricare alta v ă zută de

ea prin campusul de la TPU. Fata asta era, de departe, goth7. Nu î n sensul ră u – nu avea acea atitudine ursuz ă , de sunt­at ât­de­anti­super­

î ncâ t­sunt­super a acelor goths pe care le cunoscuse Claire în şcoal ă

î nsă avea pă rul vopsit negru, tunsoarea cu ţ epi, machiajul î n nuan ţ e

pale, excesul de creion dermatograf şi de rimei, colan ţ ii cu dungi negre şi roşii şi pantofii negri butuc ă noşi şi fusta plisată mini. era c ât se poate de

categoric o fană a î ntunericului.

— Eu sunt Eve, se prezent ă fata, z âmbindu­i. Era un gen de

z âmbet simpatic, vesel, unul care parc ă o invita pe Claire s ă participe la cine ştie ce fars ă . Mda, pă rinţ ii mei chiar a şa m­au botezat, î nchipuie­ ţi. De parc­ar fi ştiut ce­o s­ajung. Z â mbetul i se şterse, şi fata privi mai cu aten ţ ie chipul lui Claire.

— Uau. Mam ă , dră guţ ochi vâ năt. Cine te­a pocnit?

— Nimeni, ră spunse imediat Claire, f ă ră să ştie de ce, cu toate c ă

sim ţ ea prea bine c ă Eve, adepta modei goth, nu era în nici un caz cea mai bun ă prietenă cu tipica student ă Monica. Am avut un accident.

— Mda, o aprob ă cu delicateţ e Eve. Cam tot aveam şi eu accidente

de­astea, ba nimeream într­un pumn, ba mai ştiu eu ce. A şa cum ţi­am

spus, sunt o tolomac ă . Te sim ţ i bine? Ai nevoie de vreun doctor, sau de altceva? Pot s ă te duc eu cu ma şina, dac ă vrei. Î i ar ăt ă spre strada de lâ ng ă ele, iar Claire îşi dă du seama că , în

timp ce pl â ngea de­i să reau ochii din cap, o str ă veche rabl ă de Cadillac negru – cu tot cu aripile din spate – fusese parcat pe bordur ă . De oglinda retrovizoare at ârna un craniu cu î nfăţ i şarea vesel ă , iar Claire nu se

î ndoia câ tu şi de pu ţ in de faptul c ă bara din spate era tapetat ă cu autocolante înfăţ i şâ nd trupe emo de care nu auzise nimeni. Deja î ncepuse să ­i placă de Eve.

— Nu, ră spunse, ştergâ ndu­ şi furioas ă ochii cu dosul palmei. Eu,

ăăă . uite, î mi cer scuze, dar am avut o zi de­a dreptul îngrozitoare.

Venisem să î ntreb de camer ă , dar.

— Corect, camera! Eve pocni din degete, de parc ă ar fi uitat

complet de cameră , după care ţ opă i de dou ă ­trei ori, entuziasmat ă . Grozav! Eu tocmai am venit acas ă pentru pauz ă – lucrez la Common

Grounds8, ştii cafeneaua de acolo? – şi Michael n­o s ă se trezeasc ă prea cur â nd, dar poţ i să intri şi să vezi casa, dac ă vrei. Nu ştiu dac ă Shane o fi pe­aici, dar.

— Nu ştiu dac ă ar fi bine.

— Ar fi. Categoric ar fi, insist ă Eve, dâ ndu­ şi ochii peste cap. N­o

să ­ţ i vină să crezi ce de rata ţ i am văzut î ncercâ nd să ne intre pe u şă .

Vorbesc serios, tot felul de ar ă tă ri. Tu e şti prima persoan ă normal ă pe care am v ăzut­o p â nă