Sunteți pe pagina 1din 14

Philip Carter

Testat i-va˘

,

EQ -ul

Evaluaţi-vă inteligenţa emoţională prin 22 de chestionare de personalitate

Traducere din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu

inteligenţa emoţională prin 22 de chestionare de personalitate Traducere din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu

Redactor: Ioana Bârzeanu Tehnoredactor: Rodica Boacã Copertã: Dorin Dumitrescu

Titlul original: Test Your EQ. Assess your emotional intelligence with 22 personality questionnaires Copyright © Philip Carter, 2009

© 2011, reeditare 2013 Toate drepturile asupra acestei ediþii sunt rezervate editurii METEOR PRESS

Contact: C.P. 41-128 Tel./Fax: 021.222.83.80 E-mail: editura@meteorpress.ro

Distribuþie la:

Tel./Fax: 021.222.83.80 E-mail: carte@meteorpress.ro www.meteorpress.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României CARTER, PHILIP Testaþi-vã EQ-ul : evaluaþi-vã inteligenþa emoþionalã prin 22 de chestionare de personalitate / Philip Carter ; trad.: Mihai-Dan Pavelescu ; red.: Ioana Bârzeanu. - Bucureºti : Meteor Press, 2011 ISBN 978-973-728-538-6

I. Pavelescu, Mihai Dan (trad.) II. Bârzeanu, Ioana (red.)

159.9.072:159.942

Cuprins

Introducere 5

1. Tãria de caracter

8

Punctaj

13

Evaluare

13

2. Factorul succes

15

Punctaj

20

Analizã

21

3. Atitudinea

23

Evaluare

28

4. Inteligenþa socialã

30

Evaluare

34

5. Mulþumit sau fãrã astâmpãr

36

Punctaj

41

Analizã

42

6. Extravertit sau introvertit

45

Punctaj

51

Analizã

51

Evaluare

52

7. Cât de categoric sunteþi ?

55

Punctaj

62

Analizã

62

Evaluare

64

8. Lateralitatea

66

Evaluare

76

9. Optimist sau pesimist

78

Evaluare

84

10. Agresivitatea

87

Evaluare

94

4

TESTAÞI-VÃ EQ-ul

11. Aventuros sau timid

95

Punctaj

101

12. Cât de rãbdãtor sunteþi?

102

Evaluare

106

Analizã

106

13. Planificat sau spontan

108

Punctaj

113

Evaluare

113

14. Încrederea în sine

114

Evaluare

118

Analizã

118

15. Emotivitatea

121

Evaluare

124

Analizã

124

16. Cât de bine vã descurcaþi în condiþii de presiune?

126

Evaluare

131

Analizã

132

17. Diplomat sau lipsit de tact?

136

Evaluare

141

18. leadership

Factorul

143

Evaluare

146

Analizã

147

19. Dur sau tandru

149

Evaluare

152

20. Deschis sau închis

155

Punctaj

160

Evaluare

160

21. Aveþi darul cumpãtãrii?

163

Evaluare

167

Analizã

167

22. Suferiþi de obsesii?

169

Punctaj

174

Analizã

174

Introducere

Viziunea îþi va deveni clarã doar atunci când vei putea privi în adâncul propriei inimi. Cine priveºte în afarã viseazã; cine priveºte înãuntru se trezeºte.

Carl Jung

Inteligenþa emoþionalã (IE), care este adesea descrisã prin valoarea „Coeficientului de Inteligenþã Emoþionalã” (EQ – „Emotional Intelligence Quotient” în limba englezã), reprezintã abilitatea unui individ de a-ºi conºtientiza emoþiile personale ºi de a conºtientiza emoþiile altor oameni. Cele douã aspecte principale ale EQ sunt:

• înþelegerea propriei persoane, a þelurilor personale, a aspiraþiilor, a reacþiilor ºi a comportamentului propriu;

• înþelegerea altor persoane ºi a sentimentelor lor.

Conceptul de inteligenþã emoþionalã a fost dezvoltat la mijlocul anilor 1990 de cãtre Daniel Goleman ºi a cãpãtat importanþã cinci ani mai târziu, odatã cu apariþia cãrþii sale Inteligenþa emoþionalã. Teoria inteligenþei emoþionale fusese dezvoltatã iniþial în Statele Unite în anii 1970 ºi 1980 prin activitatea ºi lucrãrile lui Howard Gardner de la Universitatea Harvard, Peter Salovy (Yale) ºi John Mayer (New Hampshire). Conceptul de inteligenþã emoþionalã înseamnã, aºadar, deþinerea unei conºtiinþe de sine care sã vã îngãduie sã identificaþi sentimente ºi sã vã gestionaþi propriile emoþii, ºi implicã motivarea de sine ºi capaci- tatea de a vã concentra asupra unui obiectiv în loc de a solicita

6

TESTAÞI-VÃ EQ-ul

îndeplinirea instantanee a dorinþelor. O persoanã cu EQ mare este de asemenea capabilã sã înþeleagã sentimentele altor oameni ºi este mai priceputã în domeniul relaþiilor interumane.

Termenul „personalitate” se referã în general la tiparele de gândire, simþire ºi comportament care sunt unice pentru fiecare individ în parte; ele sunt caracteristicile care îi deosebesc pe oameni. Personalitatea noastrã implicã, prin urmare, predictibilitatea felului în care vom acþiona ori reacþiona în situaþii diferite, deºi în realitate nimic nu-i chiar atât de simplu, iar reacþiile noastre în anumite circumstanþe nu sunt niciodatã complet previzibile. Goleman a rezumat cele cinci domenii EQ astfel:

1. cunoaºterea emoþiilor personale;

2. gestionarea emoþiilor:

3. motivarea de sine:

4. recunoaºterea ºi înþelegerea emoþiilor celorlalþi;

5. manevrarea relaþiilor, adicã gestionarea emoþiilor celorlalþi.

Actualmente, se admite pe scarã largã cã o persoanã consideratã inteligentã nu este în mod neapãrat inteligentã ºi din punct de vedere emoþional, iar deþinerea unui IQ (coeficient de inteligenþã) mare nu înseamnã cã succesul va urma în mod automat. Dacã o persoanã este sclipitoare din punct de vedere intelectual, nu înseamnã cã pe plan social se va putea asocia cu alþi oameni, tot aºa cum nu înseamnã cã este capabilã sã-ºi gestioneze propriile emoþii ori sã se motiveze pe sine. Conceptul EQ afirmã cã IQ-ul, considerat în mod tradiþional mãsura inteligenþei, este prea îngust ºi cã existã zone mai largi de inteligenþã emoþionalã, aºa cum sunt comportamentul ºi caracterul, elemente care intervin în dictarea succesului nostru. Din aceastã cauzã, inteligenþa emoþionalã, alãturi de testarea aptitudinilor, constituie în prezent o parte importantã din interviurile pentru recrutare ºi din procedurile de selectare. Deºi un punctaj mare obþinut la un test de aptitudini poate sã impre- sioneze un potenþial angajator, el nu dezvãluie cazul complet, tot aºa cum nu înseamnã în mod automat cã respectivul solicitant va fi adecvat pentru postul la care candideazã. Chiar dacã el poate sã fie calificat din punct de vedere intelectual pentru a presta activitatea respectivã, în

Introducere

7

realitate poate sã nu fie încântat de multe aspecte ale muncii implicate sau sã nu se încadreze într-o echipã ºi, drept urmare, este foarte probabil sã aibã un randament sub cele optim. Deºi chestionarele de personalitate sunt numite de obicei „teste”, termenul acesta poate sã inducã în eroare, întrucât punctajele obþinute nu valideazã un eºec sau un succes. Uneori sunt descrise mai corect ca „întrebãri” ºi sunt concepute pentru a evalua atitudini, obiceiuri ºi valori, ºi în general nu se desfãºoarã contracronometru. Cele 22 de teste de personalitate din aceastã carte sunt concepute pentru a evalua ºi analiza un set de aspecte ale caracterului ºi naturii dumneavoastrã. Nu este necesar sã citiþi de la un capãt la celãlalt toate întrebãrile înainte de a rãspunde, ci doar sã oferiþi rãspunsuri instinctive ºi fãrã sã staþi prea mult pe gânduri. Nu existã rãspunsuri corecte sau greºite. De câte ori vã veþi confrunta cu un chestionar de personalitate, este necesar sã rãspundeþi onest la întrebãri. Orice tentativã de a încerca sã ghiciþi ceea ce bãnuiþi cã ar fi rãspunsul corect nu va sluji la nimic ºi nu va duce la o evaluare autenticã. Aºadar, urmaþi întotdeauna pur ºi simplu instrucþiunile ºi fiþi onest în rãspunsuri. Chestionarele urmãtoare sunt concepute pentru a vã testa diverse aspecte ale personalitãþii. Pentru o evaluare cât mai apropiatã de adevãr, rãspundeþi la întrebãri cât mai onest ºi mai realist posibil, cu alte cuvinte fiþi sincer cu dumneavoastrã înºivã.

1 Tãria de caracter

Caracterul unei persoane nu se schimbã niciodatã în mod radical din tinereþe pânã la bãtrâneþe. De fapt, circumstanþele aduc la luminã caracteristici care nu fuseserã evidente pentru observatorii superficiali.

Hesketh Pearson

Acest prim test este conceput pentru evaluarea tãriei generale de caracter, nu a unor trãsãturi specifice. La urmãtoarele cuvinte ori afirmaþii scurte, decideþi dacã ele vi se aplicã pozitiv sau negativ, apoi bifaþi în setul de cãsuþe POZITIV sau NEGATIV, în funcþie de gradul de pozitivitate (5 fiind cel mai pozitiv ºi 1 cel mai puþin pozitiv) sau negativitate (5 fiind cel mai negativ ºi 1 cel mai puþin negativ). Prin urmare, trebuie sã bifaþi o singurã cãsuþã la fiecare dintre cele 20 de afirmaþii. Dacã nu sunteþi sigur în privinþa înþelesului exact al oricãrui cuvânt, se recomandã utilizarea unui dicþionar, pentru a avea definiþia exactã.

1. Tãria de caracter

9

1.

POZITIV + NEGATIV – Tenace 12345 12345 2. POZITIV + NEGATIV – Determinat 12345 12345
POZITIV +
NEGATIV –
Tenace
12345
12345
2.
POZITIV +
NEGATIV –
Determinat
12345
12345
3.
POZITIV +
NEGATIV –
Încãpãþânat
12345
12345
4.
POZITIV +
NEGATIV –

12345

5.

POZITIV +

12345

Cred în capacitatea de a pune lucrurile în miºcare

Influent

12345

NEGATIV –

12345

10

TESTAÞI-VÃ EQ-ul

6.

POZITIV + NEGATIV – Dominant 12345 12345 7. POZITIV + NEGATIV – Important 12345 12345
POZITIV +
NEGATIV –
Dominant
12345
12345
7.
POZITIV +
NEGATIV –
Important
12345
12345
8.
POZITIV +
NEGATIV –
Hotãrât
12345
12345
9.
POZITIV +
NEGATIV –
Exigent
12345
12345
10.
POZITIV +
NEGATIV –

12345

Controlez

situaþia

12345

1. Tãria de caracter

11

11.

POZITIV +

12345

12.

POZITIV +

12345

13.

POZITIV +

12345

14.

POZITIV +

12345

15.

POZITIV +

12345

Energic

Cunoaºterea

înseamnã

putere

Optimist

Insistent

Cordial

NEGATIV –

12345

NEGATIV –

12345

NEGATIV –

12345

NEGATIV –

12345

NEGATIV –

12345

12

TESTAÞI-VÃ EQ-ul

16.

 

POZITIV +

 

NEGATIV –

       

Sunt

     
 

12345

   

responsabil

 

12345

 
 

de propria-mi

17.

POZITIV +

viaþã

NEGATIV –

       

Ferm

     
 

12345

     

12345

 

18.

POZITIV +

NEGATIV –

       

Dur

     
 

12345

     

12345

 

19.

POZITIV + NEGATIV – Automotivat 12345 12345 20. POZITIV + NEGATIV – Cutezãtor 12345 12345
POZITIV +
NEGATIV –
Automotivat
12345
12345
20.
POZITIV +
NEGATIV –
Cutezãtor
12345
12345

1. Tãria de caracter

13

Punctaj

Adunaþi numerele pe care le-aþi bifat în cãsuþele pozitive, iar din totalul respectiv scãdeþi suma numerelor pe care le-aþi bifat în cãsuþele negative, pentru a obþine evaluarea tãriei generale de caracter.

Punctaj total peste 70 Punctaj total 55–69 Punctaj total 40–54 Punctaj total 25–39 Punctaj total 10–24 Punctaj total 0–9 Punctaj total sub 0

Evaluare

Tãrie de caracter excesiv de mare Tãrie de caracter foarte mare Tãrie de caracter mare Peste medie Medie Sub medie Tãrie de caracter micã

Cuvântul „caracter” provine din limba latinã ºi definea iniþial o inscripþie sau un semn care diferenþia un lucru de altul în scopul identificãrii. Deºi înþelesul respectiv continuã sã fie adecvat în definirea personalitãþii, sinonimele cele mai uzuale folosite în prezent sunt „personalitate”, „caracteristicã”, „însuºire” sau „trãsãturã”. Fiecare om deþine un grad de tãrie de caracter, care se poate manifesta în multe moduri diferite; de exemplu, tãria de caracter ne defineºte abilitatea de a depãºi necazurile ºi de a ne atinge ambiþiile ºi ne determinã capacitatea de a interacþiona cu alte persoane, determinând în acelaºi

timp felul în care ne pot percepe alþii. Prin urmare, tãria de caracter înseamnã

a avea caracteristici puternice, care sunt valoroase atât pentru individ,

cât ºi pentru alþii. Oamenii cu personalitãþi foarte puternice sunt de obicei duri, ambiþioºi

ºi categorici. Este probabil ca ei sã ºtie în mod exact ce-ºi doresc de la

viaþã ºi de obicei nu-ºi pot gãsi odihnã pânã nu-ºi ating obiectivele. Deºi mulþi asemenea indivizi au probabil succes, unul dintre neajunsurile unei personalitãþi excesiv de puternice este posibila dificultate de interacþionare

14

TESTAÞI-VÃ EQ-ul

cu alþi oameni, care-i pot considera, în cazurile extreme, ca fiind extrem de încãpãþânaþi în apãrarea opiniilor proprii sau chiar dictatoriali. Oamenii cu tãrie foarte mare de caracter pot deveni de asemenea frustraþi ºi nefericiþi dacã nu-ºi ating obiectivele. Pe de altã parte, o personalitate care nu este puternicã poate sã indice lipsã de încredere în sine ºi îndoialã în propriile abilitãþi, ceea ce poate sã însemne cã unii dintre indivizii respectivi nu-ºi exploateazã suficient potenþialul ºi trebuie sã-ºi stabileascã obiective mai înalte. Avantajul de a avea o tãrie de caracter echilibratã este faptul cã oamenii respectivi sunt tot atât de dispuºi sã-i sprijine pe alþii, pe cât sunt de ambiþioºi cu propriile lor aspiraþii, iar aceasta nu-i împiedicã sã-ºi atingã obiectivele. Drept urmare, sunt în general excelenþi membri de echipã ºi ºtiu ce-ºi doresc de la viaþã, iar în acelaºi timp sunt capabili sã accepte inevitabilele urcuºuri ºi coborâºuri ale vieþii. Nu existã niciun motiv pentru care tãria excesivã de caracter sã nu poatã fi temperatã de un simþ la fel de puternic al dreptãþii sociale.