Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL II

1.PREZENTAREA SOCIETATII

Denumirea societatii:S.C.DIEKAT CONSTRUCT S.A.

Sediul social:B-dul Preciziei 9-11, sector 6, Bucuresti


Telefoane: 430.16.61; Fax: 430.16.41

Regimul de proprietate:Societate comerciala cu capital privat integral strain,


infiintata in anul 1995 avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu
unic asociat strain.
In data de 06.02.2003 a fost schimbata forma juridica a societatii, devenind

societate pe actiuni.

Statutul juridic:Societate comerciala pe actiuni, transformata in conformitate cu


Incheierea nr.1294 / Rezolutie din data de 03.02.2003, emisa de Judecatorul delegat
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si in conformitate
cu prevederile Legii nr.31 / 1990, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

Obiectul de activitate:Conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate


al societatii este: Constructii de cladiri si lucrari de geniu Cod CAEN 4521.
Obiectul de activitate este specificat in Actul Constitutiv al societatii.

2.STRUCTURA ORGANIZATORICA
ORGANIGRAMA SOCIETATII
Structura organizatorica a societatii este reprezentata in Organigrama (anexa nr. 1)
si include toate departamentele si compartimentele societatii.
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere a societatii,
care, in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, adopta politica si obiectivele.
AGA numeste Consiliul de Administratie care, prin Directorul General, aproba
Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern, Organigrama.
Consiliul de Administratie se ocupa de administrarea societatii.
Directorul General este vicepresedintele Consiliului de Administratie in
conformitate cu Actul Constitutiv al societatii.

3.ATRIBUTII SI COMPETENTE
3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:hotaraste:
-

ordinea de zi pentru Adunarea Generala;

planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul


de conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, bilantul si contul de
beneficii si pierderi pe anul precedent;

asupra incheierii de acte juridice prin care

sa dobandeasca, sa instraineze, sa

inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul


societatii a caror valoare este mai mare de 30% dar nu depaseste 50% din valoarea
totala a activelor societatii, la data incheierii actului juridic;
-

mutarea sediului social al societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii,


majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin
emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

orice alte probleme care, prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si
comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre AGA
dar fara depasirea prevederilor legale in materie.

3.2. DIRECTOR GENERAL:


-

Reprezinta societatea in relatiile cu terti (parteneri de afaceri, furnizori, clineti etc);

Decide asupra oricarei actiuni legate de desfasurarea activitatii societatii si semneaza


actele ce angajeaza societatea fata de terti, inclusiv orice document cu privire la
incheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale obisnuite;

Hotaraste asupra incheierii de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze,


sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul
societatii a caror valoare nu depaseste 30% din valoarea totala a activelor societatii,
la data incheierii actului juridic;

Angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile si obligatiile


acestuia.

3.3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT:


-

Este loctiitorul de drept al directorului general pe perioadele cand acesta lipseste din
societate;

Hotaraste si semneaza orice document cu privire la incheierea, modificarea sau


rezilierea contractelor comerciale obisnuite, specifice obiectului de activitate al
societatii care nu depasesc 100.000 EURO;

Reprezinta societatea si decide in relatiile cu tertii (furnizori si clienti ai societatii),


asupra problemelor specifice legate de obiectul de activitate al societatii pana la limita
de 100.000 EURO.

3.4. DIRECTOR DEPARTAMENT ORGANIZARE SI CONTROL:


-

Participa la elaborarea organigramei societatii;

Participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a


Regulamentului Intern;

Participa la elaborarea Fiselor post ;

Coordoneaza

si

raspunde

de

implementarea

documentatiei

Sistemului

de

Management al Calitatii in conformitate cu Standardul International SR EN


ISO:9001:2001;
Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele societatii si cu colaboratorii
externi.
3.5. DIRECTOR DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE:
-

Supravegheaza,

coordoneaza

si

raspunde

de

activitatea

personalului

din

compartimentele din subordine;


-

Coordoneaza si raspunde pentru elaborarea rapoartelor de management (Bilant, Cont


de profit si pierdere etc.) pentru autoritatile romane;

Intocmeste rapoartele de management pentru conducerea societatii din Romania cat


si pentru societatea mama;

Reprezinta societatea in relatiile financiar- bancare cu tertii si cu autoritatile fiscale


romanesti;

Decide platile ce trebuie efectuate si banca de unde se pot realiza acestea;

Participa la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli;

Urmareste derularea contractelor de antrepriza si subantrepriza pe fiecare proiect;

Verifica incadrarea costurilor societatii pe centre de profit, intocmeste raportul


cheltuielilor si veniturilor aferente fiecarui proiect si il preda responsabilului de
proiect si Directorului General;

Analizeaza lunar impreuna cu superiorii si cu persoanele responsabile, rezultatele ce


se obtin din activitatea de productie comparativ cu bugetul propus;

Analizeaza lunar cheltuielile generale administrative si propune Directorului General


solutii de diminuare a cheltuielilor ce nu se incadreaza in bugetul propus;

Lunar primeste de la responsabilul de proiect Certificatul de plata inaintat


beneficiarului si ulterior primeste originalul acestuia cu semnatura de acceptare in
vederea emiterii facturii catre client;

Stabileste impreuna cu responsabilul de proiect centrele de cost care se deschid


pentru fiecare nou proiect;

Stabileste planul de conturi (atat la nivel sintetic cat si analitic).

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele societatii, precum si cu


colaboratorii externi.
3.5.1.Compartiment contabilitate:
-

Inregistreaza in contabilitate documentele primare;

Tine evidenta analitica si sintetica a conturilor din sistemul contabil;

Asigura pastrarea / arhivarea documentelor justificative care au stat la baza


inregistrarilor contabile;

Verifica corelatiile dintre conturile din balanta de verificare a firmei si componena


soldurilor acestora;

Intocmeste si depune la termenele prevazute de lege, la Organele Fiscale: decontul de


TVA, declaratia privind obligatiile de plata la Bugetul de Stat, declaratia de impozit
pe profit, Bilantul Contabil si toate anexele acestuia;

Intocmeste ordinele de compensare in cazul compensarilor cu furnizorii sau clientii


societatii;

Asigura securitatea datelor si pastreaza secretul de serviciu fata de persoanele straine;

Participa la organizarea arhivei Biroului, preocupandu-se de pastrarea si conservarea


documentelor conform reglementarilor in vigoare, pana la preluarea lor pentru arhivarea
definitiva.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele precum si cu colaboratori externi.


3.5.1.1.Compartiment import export:
- Intocmeste si urmareste derularea contractelor externe (cumparare-vanzare materii
prime si marfa, servicii, inclusiv importuri de marfa la solicitarea clientilor - in regim de
custodie pentru societate);
- Urmareste desfasurarea operatiunilor valutare si anume: termene si conditii de livrare,
termene si conditii de plata;
Colaboreaza cu banca in ceea ce priveste formalitatile de plata externa: acreditive,
scrisori de garantie bancara, ordine de plata externe.
3.5.2.Compartiment financiar:
-

Intocmeste evidenta miscarilor de numerar in conturile de lei si de valuta;

Verifica concordanta soldurilor din balanta cu cele din extrasele de cont;

Intocmeste evidena micrilor de numerar din casierie;

Verific concordanta soldurilor din balanta cu cele din registrele de casa;

Verifica avansurile de trezorerie si deconturile justificative pentru aceste avansuri;

Participa la organizarea arhivei Biroului, preocupandu-se de pastrarea si conservarea


documentelor conform reglementarilor n vigoare, pana la preluarea lor pentru arhivarea
definitiv.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele si cu diversi colaboratori externi.


3.5.2.1.Compartiment salarizare:
- Centralizeaza si opereaza pontajele (muncitori si TESA), calculeaza salariile nete
cuvenite personalului societatii;
-

Intocmeste statele de salarii in conformitate cu legislatia in vigoare;

Intocmeste OP aferente taxelor si impozitelor datorate;

Intocmeste si depune declaratiile lunare aferente taxelor si impozitelor salariale


aferente;

Intocmeste si depune Fisele fiscale la autoritatile fiscale;

Calculeaza si tine evidenta tichetelor de masa;

Elibereaza adeverintele pentru confirmarea castigului salarial pentru fiecare salariat


cand este cazul;

Opereaza documentele justificative privind acordarea deducerilor suplimentare.

Colaboreaza cu toate departamentele/ compartimentele societatii.


3.5.3.Compartiment analiza si control financiar :
-

Controleaza efectuarea operatiunilor contabile conform politicii firmei si

reglementarilor contabile in vigoare;


-

Clasificarea noilor conturi contabile pentru a asigura informatiile de analiza necesare

managementului societatii;
-

Participa la elaborarea si urmareaste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli

pentru activitatea general- administrativa a societatii;


-

Intocmeste lunar analiza cheltuielilor si a veniturilor pentru fiecare proiect in

derulare si o prezinta persoanelor responsabile;


-

Analizeaza lunar cu directorul depart financiar-contabilitate si cu persoanele

responsabile rezultatele ce se obtin din activitatea de productie comparativ cu bugetul


propus;
-

Intocmeste rapoartele

financiar-contabile necesare realizarii operatiunilor de

consolidare de catre societatea mama;


-

Dezvoltarea de instrumente necesare pentru a furniza in timp managementului toate

informatiile financiare si de bussines;


Sprijina departamentul ERP cu informatii necesare pentru a se obtine rapoartele
financiare si contabile necesare.
3.6. DIRECTOR DEPARTAMENT RESURSE UMANE:
-

Formuleaza si implementeaza strategiile de resurse umane, care sunt integrate in


strategia companiei;

Asista directorul general si pe ceilalti directori in aplicarea politicilor de resurse


umane si in relatiile cu angajatii, pentru a se asigura respectarea valorilor de baza ale
companiei, precum si respectarea obligatiilor sociale;

Prevede, planifica, face propuneri si participa la acoperirea necesarului de resurse


umane al companiei pe termen scurt, mediu si lung;

Realizeaza si aplica strategia si politicile interne de salarizare, pe baza strategiei


generale a companiei, cu scopul de a asigura un nivel just de salarizare si avantaje, in
paralel cu motivarea salariatilor, pentru atingerea obiectivelor companiei;

Realizeaza si aplica strategia privind pregatirea, instruirea si formarea resurselor


umane ale companiei; se asigura impreuna cu

sefii departamentelor /

compartimentelor de permanenta pregatire, instruire si formare a angajatilor, astfel


incat sa se obtina cea mai buna productivitate a acestora, in concordanta cu
posibilitatile lor de dezvoltare;
-

Dezvolta, implementeaza si modernizeaza permanent sistemul de apreciere a


performantelor, motivarii si dezvoltarii resurselor umane, in scopul imbunatatirii
productivitatii, conform obiectivelor si prioritatilor companiei;

Urmareste elaborarea fiselor de post ale angajatilor, anexe la contractele individuale


de munca;

Elaboreaza Regulamentul Intern al societatii si colaboreaza cu Departamentul


Organizare si Control la elaborarea si actualizarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al acesteia;

Se informeaza permanent, urmareste si asigura aplicarea tuturor dispozitiilor in


vigoare ale legislatiei muncii, in scopul functionarii legale a societatii si asigurarii
nivelului de sanatate si securitate in munca;

Acorda toate indrumarile necesare si / sau participa la identificarea eventualelor


nemultumiri ale angajatilor; coordoneaza actiunile de mediere a eventualelor
conflicte de munca.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele precum si cu colaboratorii


externi.
3.7. DIRECTOR DEPARTAMENT COMERCIAL:
-

Asigura managementului procesului de prospectare a pietei, inscopul selectarii


proiectelor pentru care societatea este interesata in a participa la licitatii publice /
private;

Asigura managementul procesului de intocmire, aprobare si predare a ofertelor;

Asigura managementul procesului de intocmire a bazei de date furnizori materiale si


servicii;

Asigura identificarea si analiza cerintelor referitoare la produs in vederea asigurarii


satisfacerii cerintelor clientilor;

Raspunde de predarea la termen a ofertelor i de respectarea specificaiilor tehnice

din caietul de sarcini;


-

Raspunde de asigurarea unei bune imagini a companiei in fata Beneficiarului;

Raspunde de intocmirea si actualizarea bazei de date furnizori materiale si servicii.

Coordoneaza activitatea de selectare si evaluare a subantreprenorilor agreati in faza


de ofertare.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele si cu diversi colaboratori externi.


3.8. DIRECTOR DEPARTAMENT COORDONARE PRODUCTIE:
-

Supravegheaza,

coordoneaza

si

raspunde

de

activitatea

personalului

compartimentele din subordine;


-

Impreuna cu Directorul General / Directorul General Adjunct / Directorul


Comercial, decide echipele de conducere si executie a proiectelor (numeste
Responsabilii de proiect si/sau Sefii de santier);

Se asigura de insusirea de catre echipele de conducere proiecte a documentatiei de


executie (contractul de antrepriza, specificatii tehnice, costuri tehnice, termenele
finale si intermediare de realizare ale lucrarilor; cerintele de calitate - pe categorii
de lucrari - impuse prin contractul semnat);

Impreuna cu Responsabilii de Proiect, decide adoptarea tehnologiilor de executie


pentru lucrarile aferente fiecarui proiect;

Se asigura, verifica si aproba graficele de executie si esalonarea in timp a


executiei lucrarilor proiectelor intocmite de Responsabilii de Proiect;

Se asigura, verifica si aproba proiectele de organizare de santier intocmite de


Responsabilii de Proiect;

Se asigura de identificarea de catre Responsabilii de Proiect a resurselor


principale (materiale principale, subantreprenori, utilaje) si secundare necesare
executiei lucrarilor proiectelor derulate, precum si de conformitatea acestora cu
specificatiile tehnice cerute de documentatia de executie;

Se asigura, verifica si aproba planificarea cantitativa, calitativa si esalonarea in


timp a resurselor, in conformitate cu graficul executie a lucrarilor;

Pe durata derularii lucrarilor de executie, verifica si se asigura de incadrarea in


cerintele de calitate, termenele de executie si costurile impuse;

din

In cazul constatarii de neconformitati, il informeaza pe Directorul General si se


asigura de aplicarea corectiilor pentru remedierea acestora si de aplicarea unor
actiuni corective pentru prevenirea unor neconformitati asemanatoare;

Primeste eventualele reclamatii de la beneficiar si le rezolva impreuna cu


responsabilul CQ;

Saptamanal face analize si informari cu personalul din subordine referitor la


stadiul de executie al lucrarilor (calitativ, cantitativ, timp, costuri), prioritati,
noutati;

Raporteaza saptamanal Directorului General situatia executiei lucrarilor;

Verifica si aproba intocmirea documentelor de decontare a productiei realizate;

Reprezinta societatea in relatiile cu beneficiarii, proiectantii, organele de control


in constructii;

Evalueaza biannual furnizorii de materiale, echipamente servicii;

Coordoneaza activitatea depozitului de materiale (echipamente);

Coordoneaza activitatea de gestiune a autovehiculelor apartinand societatii;

Coordoneaza activitatea de aprovizionare;

Coordoneaza activitatea administrativa si de prevenire si stingere a incendiilor.

3.9. DIRECTOR DEPARTAMENT PLANIFICARE, ERP, URMARIRE:


-

Urmareste desfasurarea contractelor de executie;

Urmareste si verifica bugetarile, situatiile de lucari si situatiile de plata ale


proiectelor;

Centralizeaza datele principale ale proiectelor si le raporteaza directorului general;

Raspunde de functionarea rapoartelor specifice fiecarui departament;

Raspunde de urmarirea proiectelor prin intermediul ERP - Charisma Enterprise si


Primavera.

3.10. RESPONSABIL DE PROIECT:


- Verifica respectarea conditiilor de incepere a fiecarei lucrari privind urmatoarele
documente:

autorizatia de constructie (sarcina beneficiar);

amplasament liber - preluarea acestuia cu PV;

fixarea bornelor de amplasare a lucrarii;

protectia muncii si PSI;

planul de calitate cu PCCVI si procedurile tehnice de executie;

organizeaza executia lucrarilor;

accepta pe baza de analiza conditiile de executie ale lucrarilor contractate privind:

termenele finale si intermediare de realizare;

calitatea si provenienta materialelor (tara/import);

cerinte de calitate (pe categorii de lucrari) impuse prin contractul semnat;

alegerea subantreprenorilor (pe categorii de lucrari ) si stabilirea conditiilor de


lucru;

Se asigura de instruirea si urmarirea modului in care personalul din subordine si-a


insusit documentatia si conditiile de executie ale lucrarilor;

Esaloneaza in timp si trimite necesarul de materiale (echipamente) catre


Compartimentul Aprovizionare;

Intocmeste graficele de executie urmarindu-se incadrarea in termene a derularii


lucrarilor;

Creeaza conditii de incepere a lucrarilor, asigurand un minim de lucrari de organizare


santier;

Urmareste realizarea lucrarilor pe baza Planului de Calitate intocmit inainte de


inceperea executiei lucrarilor;

Respecta cu strictete inspectiile, verificarile si incercarile, prevazute in Planul


Calitatii;

Realizeaza lucrari numai pe baza de proceduri tehnice de executie si instructiuni de


lucru;

Verifica documentele de atestare calitativa prevazute in cadrul fiecarei proceduri;

Face analize periodice ale productiei, pentru redistribuirea personalului;

a) Activitati privind organizarea pregatirea executiei:


-

Analizeaza documentatia de executie si conditiile contractuale stabilite intre parti


pentru lucrarea contractata;

Stabileste necesarul de resurse aferente lucrarilor;

Intocmeste Planul Calitatii pe lucrare impreuna cu CTC-ul lucrarii;

Analizeaza si pune in practica Planul calitatii si procedurile specifice pentru fiecare


categorie de lucrari puse la dispozitie de Compartimentul MC;

Se asigura de completarea zilnica a Jurnalului de santier;

b) Activitati privind executarea lucrarilor:


-

Supervizeaza activitatile tuturor angajatilor din subordine si raspunde de obiectivele


proiectului din punct de vedere fizic, valoric si calitativ;

Mentine legatura cu beneficiarul lucrarii;

Mentine relatia cu autoritatile locale competente in domeniu;

Mentine legatura cu proiectantul;

Se asigura ca personalul din subordine si-a insusit Procedurile Tehnice de Executie


4.DISPOZITII FINALE

4.1. Directorii de departamente au responsabilitatea de a asigura cunoasterea si


respectarea prevederilor ROF aplicabile personalului din subordine; in acest scop, asigura
punerea de acord cu ROF a fiselor de post.
4.2. Fiecare angajat permanent / temporar are obligatia de a aduce la indeplinire sarcinile
specificate in fisa de post / contractul de munca aferente.
4.3. Competentele si relatiile dintre posturi si compartimente sunt detaliate in fisele de
post si n documentele aplicabile ale Sistemului de Management al Calitii.
4.4. Aplicarea prevederilor ROF constituie sarcina de serviciu obligatorie pentru
personalul Societatii fiind inclusa ca atare n fisele de post si documentele aplicabile ale
sistemului de management al calitatii.
4.5. Elaborarea si actualizarea ROF se realizeaza de catre Directorul Resurse Umane,
impreuna

cu

Directorului

de

Organizare

si

Control

numit

Reprezentantul

Managementului, care asigura si punerea de acord a ROF cu celelalte documente


organizatorice Act Constitutiv, Regulament Intern, Fise de post, contracte de munca,
Manual al Calitatii, proceduri etc.
4.6. ROF este aprobat de Directorul General.
4.7. Data intrarii in vigoare a ROF este data aprobarii de catre Directorul General,
inscrisa pe pagina de garda.