Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE i VA AMANT

valabil incepAnd cu

UNIVERSITA

F'ACULTATEA DE MEDTCTNA $r r,q.


Progr"amul de studii universitare de licenld:

ul univers itar

A DIN ORADEA

CIE
HNICA DENTARA

Domeniul fundamental : SANATATE


Domemiul de licenld:

SAnAf,q.fn

Durata studiilor / nr. de credite:3 anV180


Forma de fnvdldmdnt: lnvil|:dmAnt cu frecve

2014 -2015

te

(IF)

1. MISIUNEA ]PROGRAMULUI DE SI'UDIU

/ SPECIALIZARII

TEHN

Domeniul de S5n5tate, din care face parte 9i PROGRAI'4UL DE S


nivel universitar, cu specializare in domeniul tehnicii dentare.
Dintre rnultiplele obiective ale profilului, conform Standardetor
asigurarea pregAtirii complexe ale tehnicienilor dentari, Misiunea gi
inveldmant superior prin claritate, distinciie si specificitate. De asemenea,
elemente de soecificitate,

2. OBIECTIVEILE PROGRAMULUI DE STUDIU

SPECIALIZARII

Obiective generale:
Dezvoltarea unui invEtdm6nt eficient 9i de calitate, bazat pe principiile
Cregterea callitdlii, diversificarea gi amplificarea calitS!ii cercetdrii
Reforma curicular5 dup5 normele europene;
Realizarea de granturi;
Upgradarea informatizdrii la nivelul secretariatului facult;!ii;
Predarea in sistem informational ( folosind simularea interven[iilor);
Dezvoltarea rnetodelor de cercetare gi a metodelor de predare;
Crearea Si dezvoltarea unor centre de interes pentru atragerea
Realizarea de contracte de colaborare cu universitbti sirnilare din Eu

DENTARA

DE LICENTA TEHNICA DENTARA, are misiunea de

a pregSti specialigti de

pentru Domeniul lvledical recomandate de ARACIS, se disting cele legate de


asumate de programul de studiu il individualizeaz5 in sistemul nalional de
didacticS 9i cea de cercetare gtiinlificx sunt bine precizate, conlin6nd 9i

DENTARA

de pedagogie medico-dentard

streini pldtitori de taxe;

Obiectivele stra[egice ale Programului de studiu TEHNICA DENTARA


Obiectivele strallegice ale programului de studiu Tehnic5 Dentarli se pot
a) invSlSmAnt p'entru formarea de tehnicieni dentari;
b) cercetare Stiintific5 in domeniul tehnicii dentare,
PrinciDala activitate a domeniului Tehnic5 Dentar5 se axeazd oe formarea
I tehnicieni derrtari;
I organizarea conditiilor pentru perfeclionarea gi specializarea
punlilor dentare, protezei totale, protezei partiale mobilizabile Si a
0 stimularea formSrii unei culturi generale in cadrul educatiei profesionale

3. COMPETEN]'E CARE 5E VOR DOBANDI DE ABSOLVENTI LA

dentari, pentru insugirea tehnicilor molerne in realizarea protezelor unidentare,


ortodontice mobile gi mobilizabile,
in spiritul unei bioetici moderne,

STUDIILOR

COMPETENTE IPROFESIONALE

C1, Utilizarea iadecvata a prinipiilor ce stau la baza morfologiei


C2. Aplicarea notiunilor privind materialele, aparatele si

nctionalitatii aparatului dento-maxilar


de lucru specifice lahoratorului de tehnica dentar

C3, Proiectareia si confectionarea restaurarilor protetice fixe


C4. Proiectareii si confectionarea restaurarilor protetice mobile,

si compozite

C5. Desfasuralea

activitatilor in domenii specifice: ortodontie si

maxilo-facialS

C6, Desfasural'ea

activitatilor de management, conducere si

sanitara

COMPETENTE'JTRANSVERSALE

CTI Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselror disponibile,


termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente

rolurilor si respornsabilitatilor intr-o echipa


cadrul echipei si in relatie cu pacientul
CT2 Identificafea

CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de


software de specialitate. baze de date, cursurl on-line etc,) atat in

de finalizare a acestora, crtapelor de lucru,

timpilor de lucru,

plinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in

si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii


romana cat si intr-o limba de (:irculatie internationalS

4. FINALITATI
Absolvenlii programului de studii universitare cle licenle
Ocupaliilor din Romenial 0 ISCO

3214 - llehnicieni de

08.

protetici medicalS 9i dentari

DENTARA

vor accesa urmStoarele ocupalii posibile conform

Clasific5rii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA tDE MEDICINA gtt FARMACTE
Programul de sludii universitare de licen!5: TEHNICA DENTAFIA
Domeniul fundermental : SANATATE
Domeniul de licen!5: SANATATE
Durata studiilor / nr, de credite: 3 anil180 credite
Forma de invSllim6nt:

Valabil din anul univ,


2074-20L5
incep6nd cu anul I

invSgimint cu frecventi (IF)

Anul

studiu

lor si a arcadelor dentare I

I'lorfologia dintilor Si a arcadelor dentare

II

Practica medicalS de specialitate I

!;tagiu de documentare

ti

preg5tire in domeniul de

Specialitate; DC - Disciplina Compleme:ntara; DD - Disciplinb de Domeniu; DP -

Activiteli Practi,ce;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen;
Studiu individual.

Cv,

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE MEDICINA 5I FARMACIE
Programul de studii universitare de licenla: TEHNICA DENTAITA
Domeniul fundermental : SiNATATE
Domeniul de licenla: SANATATE
Durata studiilor / nr, de credite: 3 ani/18O credite

Forma de invSliimSnt:

Valabil din anul univ,

20r4-2075
incep6nd cu anul I

invdlsmAnt cu frecventi (IF)

Anul

studiu

II

i de protetica dentar;

EDF-1

11

tvlEDF-0611
LtmDa strarna

lll

SSnatate ocupagionalS a tehnicianului dentar I

nizarea laboratorului de tehnicS dentarS


Stagiu de documentare $i pregetire in domeniul de

tsoucaUe ltztca

tvl

ltl

EDF- 1114

de chiruroie maxilo - facialS I

realiz5rii aparatelor chirurgicale I


Practic5 medicalS de specialitate II
Stagiu de documentare Si pregStire in domeniul de

C - Curs; S - Seminar; L - Lucr6ri practice (laborator); P DG - Disciplini GeneralS; DF - DisciplinE FundamentalS; DS - Disciplin6 de
ActivitEli Practice;
Felul verif, - felul verificarii/forma de verificare; Ex, - examen; Cv,

Legend;:

Studiu individual.

-,ii,l

i, 'i !

rr'.
i

1 fi.

lul\, 201/-

I
I

il

Director
onf. univ," dr,

Prof. un

'(.),
\i)-

SI - Studiu Individual;
DC

- Disciplini Complemrntar6; DD - Disciplin; de Domeniu;

DP -

UNIVERS
IIVERSITATEA DIN ORADEA.
FACULTA
CULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
)gramul de studii universitare de licen!5: TEHNICA DENTAR6
Programul
Domeniul
meniul fundamental : SANATATE
Domeniul
meniul de lic,-.nt5: SANATATE
str
Durata
rata studiilor
/ nr. de credite: 3 ani/180 credite
'ma de invSgiim3nt: invigim6nt cur frecvenli (IF)
Forma

Valabil din anul univ

20t4-2015
incepSnd cu anul I

studiu

Discipline*

cod

EDF.

105

tvl

EDF- 1109

MEDF-111
MEDF-1

1 1

ip

OBLIGAfORII IMPUSE
Tehnologia protezei totale I
Tehnoloqia protezei partiale mobilizabile I

)S

Tehnoloqia realizerii aDaratelor chirurqicetle II


Tehnoloqia realizdrii aDaratelor ortodontice I

III
Semestrul

V
P

fotal ore

Felul

Cre-

SI

verif.

dite

ore

84

Ex

JO

84

Ex

56

56

EX

70

EX

70

56

MEDF-109

Notiuni de ortodontie I

)S

56

Ex

84

MEDF-03

Protetica dentarS-Proteza totalS

)S

EX

28

I
I

28

,5

28

EX

56

!50

CV

L2

L7

556

MEDF-109
MEDF-106:

Notiuni de chirurqie maxilo - facialS II


Stagiu de documentare Si pregbtire in domeniul de
;Decialitate, IV
TOTAI

ia realizdrii aoaratelor oriodontice


M

)S

londi.

30

4(J6

Il

EDF- 103 1

de documentare si preqatire a lucririi de

Legendi: C - Curs; 5 - Seminar; L - Lucr5ri practice (laborator); P DG - Disciplin5 GeneralS; DF - Disciplin5 Fundamental5; DS - Disciplind
Activiteti Practi,:e;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. Studiu individuill.

rl,:

,l::

::ii'i il

6, tu

Specialitate; DC

- Disciplin5 Complemt:ntar5;

DD

- Disciplind de Domeniu;

DP -

Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiecu credite - numar credite ECTS; SI -

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE MEDICINA 9I FARMACIE
Programul de studii universitare de licengS: TEHNICA DENTARA
Domeniul fundamental : SiNATATE
Domeniul de licr:n!5: SANATATE
Durata studiilor / nr. de credite: 3 anil 1E0 credite
Forma de invSliim6nt:

I.

invilimdnt

cu

Valabil din anul univ


2014-20L5
incep6nd cu anul I

frecvenli (IF)

CERINTE PENTRU OBTINEREA DIPLOMEI DE LICENTA

Numir credite alocate, conform legistatiei: 180


1,

2.
J.

6.

II.

180 credite pentru disciplinele obligatorii impuse;


0 credile pentru disciplinele obligatorii oplionale;
8 credite la practicd Incluse in numSrul celor alocate disciolinelor
10 creclite pentru elaborarea lucrdrii de licenlt (incluse sau nu in
4 crediife pentru Educatie fizicat I + IV, suplimentare celor alocate
10 creclite pentru sustinerea examenului de licenle, constand din:
- 5 credite pentru proba "Cunogtinle fundamentale gi de
- 5 credite pentru proba "Suslinerea lucr6rii de licentE ",

STRUCTUR/[ ANULUI UNMRSITAR,

de la pct.1 9i pct.z;
celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1 9i pct.2 , dupa caz);
obligatorii de la pct. 1 Si pct. 2.

(in numir de siptrim6ni)

*Practica medicalS de specialitate se organizeazS pe baza unor programe


desfSgoar5 in clinica de specialitate, in unitelile sanitare publice sau in
tehnic6 dentarS

III,

NUMARUL oRELoR PE SAPTAMANA LA DIscIPL][NELE oBLIGA

in departamente gi aprobate dr: Consiliul Facultdtii. Practica se


private gi in instituliile de invESSm6nt ori de cercetare cu profil

II

(IMPUSE

9I

OPTIONALE)

Standard ARACIS [min


max. o/ol

de

IV. PONDERE/I OISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII (

.t-oPTToNALE) + FACULTAT:IVEl

Discipline obligatorii: (48) lOO o/o, numSr de ore: 3518;


Discipf ine fundamentale(8)2L6,67 o/o, numer de oret 574;
Discipline de $pecialitate(36)l 75 o/o, numir de ore: 2824;
Discipline complementare(4): 8,33 o/o, num;r de ore: 56i
Raportul curs 9lOore/aplicatii 26oaore: O,35
V. FLEXIBILI'TATEA PROCESULUI EDUCATIONAL
Flexibilitatea programului de studii este aslgurat; prin discipline oplionale facuftative. Disciplinele opllonale suntt propuse pentru semestrele L + 6l8lL2
sunt grupate in discipline optionale sau pachete oplionale, Din fiecare pac
de disclpllne optionale studentul alelle una care devine obligatorie. Aceast5
activitate se desfasoard inainte de inceoerea anulul universitar din care
parte semestrele care conlin disciplinele sau pachetele de discipline optionale.

VI, EXAMENUI- DE FINALIZARE STTJIDII ( LICENTA)


I

Comunicarea temei lucr5rii de licenl6: semestrul 4;


Elaborarea lucririi de licent5: semestrele 5 si 6;

J,

Susllnerea lucrdrii de llcenlS: septembrie/febrarie.

VII.

UN PUNC'T DE CREDIT NECESITA UN TOTAL DE 28 OTTE/SEMES

DE ACTIVITATE DIDACTICA

SI :TNDIVIDUALA

gi

VIII,

DISTRIEIUIREA CREDITELOR PE COMPETENTE (TABELE RNCI

- Grila 1*)

Anatomia aoaratului dento-maxilar

Stagiu de documentare Si pregStire in domeniul de s;pecialitate

Stagiu de documentare Si pregStire in domeniul de sipecialitate

Stagiu de documentare gi preg5tire in domeniul de specialitate

Stagiu de rCocumentare gi pregStire in domeniul de specialitate.

de documentare si Dreoatire a

lucririi

de

Legendd: C1 + C5 sau C6 - Competenle profesionale; CT1 + CT3 x Se va utiliza Grila 1 (Gl) care prezintd variantele: G1L si G1M
nr.5703 / 18.10.2011.
++ Se vor trece toate disciDlinele din Planul de inv5tdmant:

transversale
ciclurilor de studii de licenlE 9i masterat, in conformitate cu Ordinul MECTS

GRII-A 1 - "D|scrierea domeniului

programului de studii prin c

etente profesionale gi competentct transversale,'

Domeniul fundamental3 Sanatate Domeniul de studii: Sanatate Tehnica dentara

lemenl:at sectorial in cadrul Uniunii Europene programul de Studii:

rta ri

incluser in COR: manager de laborator de tehnica dentara, tehnician


firma de medicamente/echipamente, manager firma
nica dentara, consilier de specialitate tehnica dentara, tehnician

lomPetente
rrofesionale

a2 Aplicarea

rotiunilor privind
nateriialele,

rparatele sii
lchipamentele de

)escriptori de nivel ai
:lementelor
;tructurale ale
:ompetentelor

Proiectarea si

:4 Proiectarea

fectionarea
:a urarilrrr
letice fixe

:onfectionarea
'esta u ra ri lor
)rotetice mobile,
nobilizabile si

ucru specifice
aboratorului de
:ehnica dentara

rrofesionale

si

:ompozite

:5 Desfasurarea
rctivitatilor in

l6 Desfasurarea
rctivitatilor de

lomenii

nana9ement,
:onducere si

;pecifice:

)rtodontie si
rdministratie
:hirurgie maxilo- ;a nitara
'aciala

CUNOSTINTE

)1. Cunoasterea,

11.1 Definirea

32.1 Descrierea
'naterialelor,

undamentale

lparatelor

ntelegerea

::1.1 r( Intilicarea
nodali rtilor de

si

ri metodelor <le bazi )rivind structurile si 3chipa mentelor


rle domeniului si al. unctiile normale ale mplicate in cursul
rriei de specializare )rganismului uman :tapelor teh nologice
rtilizarea lor
:u implicare in
le realizarea a
rdecvata in
:omunrcarea
)rofesiona la

lomeniul medicinei
lentare; utilizarea
)r in comunicare

lrotezelor dentare

D2. Utilizarea

11.2 Utilizarea

12.2 Aplicarea

cunostintelor de
baza pentru
rxplicarea si
nterretarea unor
,ariate tipuri de
:oncepte, situatii,
,rocese, proiecte
:tc, asociate
tomeniului

:u

rctionalEr a

r oentare cu

ri protetice
XE

)entru interpretarea
;ituatiilor date pt
unctionarea optim a
rparatului dentonax ila

ldentate total sau


)artial cu proteze

:p iteza

aboratorului de
ehnica dentara

nobile sau
nobilizabile

:1.2

nostintelor

'undamentale

34.1 Definirea
:5;.1 Identificarea
16.1 Selectarea
:onceptelor de lucru ;ituatiilor ce necesit. egislatiei in
tomeniu, a
Torfofunction ala a )roteze/ aparat de
:onceptelor de
rrcadelor dentare
:ipr o666on,,. t'
nana9ement

)entru explicarea sii


nterpretareil
naterialelor si
)rocedurilor
ehnologice specifice
iecarei etape de

)licarea !;i
a rea
tilor de

rctionala a
r dentare cu
ri protetice
txe

ucru

14.2 Explicarea si

:5 .2 Utilizarea

terpretarea
:onceptelor de lucru
)entru refacerea
norfo-functionala a
)rcadelor edentate
otal sau partial prin
eabilitari orale,
nobile sau

:u nosti

n^hiliTahila

16.2 Interpretarea

ntelor

)entru explicarea

egislatiei n
lomeniu, a
:onceptelor de
nanagement

si

nterpretarea unor

;ituatii specifice
lnumitor grupe

;pecifice

de
aboratorului de
)acienti cu probleme ehnica dentara.
:hirurgicale sau de
)rlodontie

ABILITATI
unor
principii si metode
le baza pentru
D3, Aplicarea

'ezolvarea de

rrobleme/ sitrratii

\plicarea principiilor
le baza in conduita
:erapeutica pentru
'eabilitarea orala
lomplexa a cazurilor

rine definite, tipice


lomeniului in

{anrPularea corectir
naterialelor,

\pl icar( I

in practica

I cuno! intelor

:e pentru

)chipamentelor si
,alidarea procedeelor
le laborator in
)ractica curenta

rea tuturor
tehnoloq ice
tn

'ilor

)arcurgerea abila a
)tapelor tehnologice

\pl icarea principiilor

;pecifice fiecarui
)rocedeu implicat in

)arcurgerea etapelor
:el" nologice in
/ederea realizarii
rparatelor
)rtodontice si
espectiv a epitezelor

)rotezarea totala,
)artiala, mobilizabila
;au compozita

:alifi.ata

)4, Utilizarea
Jtilizarea
rdecvata de criterii )rocedeelor

de
:valuare periodica
lentru aprecierea

ii metod. stanr.lar.l
le evaluare perntru
l aprecia calitateal :alitatii

neritele si limitele
Inor procese,
,rograme, proiecte,

(ecuno
\precierea si
espectarea normelor
,e lucru de calitatel
latii
mpuse in domeniul
rnumit( manopere
ehnicii denterre
;i evalu rea

:orespunzatoare a
lalitatii produselor
'inite prin metode
:lasice si moderne

ilor finite

le lucru pentru

\picarea principiilol
le baza pentru
ezotvarea unor
)robleme tipice de
)rganizare a

rboratorului de
ehnica dentara

Jtilizarea criteriilor
:orespunzatoare a
;tandard pentru
imitelor si eficientei
netodelor terapeutic( )ficientei proceselo
n functie de situatiile ;i programelor de
:xi stente
ucru, cu
egislatiei in vigoar(

:oncepte, metode si
eortl

)5. Elaborarea de
,roiecte
rrofesionale cu

rtilizarea unor
rrincipii si metode
:onsacrate in
lomeniu

u nor
netode obiective si
lomplementare de
rvaluare si apreciere
l calitatii ca

:la borarea

ilternative

la

netodele clasice

:laDOrarea UnOr

-ehnologii

trod u erea si

alternative

le lucru pe baza
)rincipiilor consacritt
;i a tendintelor din
lomenii de activitate ucru

iilor
rizate de

:onexe/

ntrooucerea unor
:laborarea unor
netode alternative d( )lanuri de lucru
nare acuratete
:on sacrate si
)entru obtinerea unol rlternative pentru
estaurari protetice
ez clvarea
iabile
erapeutica a
)acientilor ce apartin

nultidisciplinare

tornen iu lu

:labofarea unor
)roiecte
na nageriale

nooerne pe

Daza

inor metode
:onsacrate si a
rnor studii de piata

)rtodontiei si
:hi|urgiei maxiloaciale

performantia

rtru evaluarea

)orarea unel
ari respectand
cipiile de baza
morfologiei si

cutarea unei
ari manipuland
)ct si adecvat
:erialele,;tparat
cru specificrl
boratorului de

;taurari
fixe prin

ecutarea practica a
ei protetice mobile
mobilizabile prin

clasice si

ccedee clasice si

:a practica

xecutarea practica
nLri aparat
rtodentic si a unei

borarea unui
n managerial
rtru un laborator
tehnica dentara,
latiei in

arde minimale de performanta pentru


Executarea responsabila
,r profesionale, in
de autonomie res

a resurselor disponibile,

asistenta calificata

de lucru, timpilor de
de realizare aferente

de proiecte sub cor>rdonare, pentru rezolvarea unor


specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului
lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare si a
in conditii de aplicare a normelor deontologice si de
profesionala in domeniu., precum si d securitate si sanatate
unei

lucrari/ unui |rroiect, executand

cu

sarcini specifice rolului intr-o echipa

continua; utilizarea
a resurselor si
de llnvatare pentru

f3 Utilizarea eficienta

si a resunselor de

(portaluri Inte.net,

tehnoredactarea s;i sustinerea in limba romana si


limba de circulatie internationala a unei lucrari de specialitate
o tema actuala in domeniu, utilizand diverse surse si

de specialitate, baze de
on-line etc.) atat in limba
cat si intr-o limba de

Director
Conf, univ

16,

il)N,

201r
\./d

\;

.c\

,nNl,,S'

p\s)