Sunteți pe pagina 1din 119

Maria Manole

Olivia Cofaru
Mihaela Ionescu

Florina Anto[ic\
Gabriela Enache

Asambl\ri mecanice
Manual pentru clasele
a XI-a [i a XII-a SAM

Filiera Tehnologic\
Profil Tehnic

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

Capitolul 1
Stabilirea procesului tehnologic de asamblare
Con]inuturi tematice:
1. Structura procesului tehnologic de asamblare.
2. Documentele necesare elabor\rii procesului
tehnologic de asamblare.
3. Precizia de prelucrare [i asamblare.
4. Metode de asamblare.
5. Preg\tirea pieselor pentru asamblare.

Competen]a: Stabile[te procesul tehnologic de asamblare.


Criterii de performan]\:
a - Identificarea datelor ini]iale ale proceselor de asamblare.
b - Stabilirea metodelor de asamblare.
c - Asigurarea condi]iilor materiale necesare asambl\rii.

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Laborator tehnologic 1.1

Capitolul I

Tema: Structura procesului tehnologic de asamblare


Procesul tehnologic de asamblare cuprinde totalitatea opera]iilor de montare, efectuate
ntr-o ordine succesiv\, cu participarea sculelor, dispozitivelor, aparatelor de m\surat [i control
necesare realiz\rii opera]iilor cu consum minim de timp [i manoper\.
1. Piesa de baz\ - este reperul de la care
se ncepe opera]ia de asamblare, care
reune[te ntre ele piesele [i subansamblurile [i
fixeaz\ pozi]ia lor reciproc\.
2. Unitatea de asamblare - reprezint\ o
reuniune de mai multe piese care sunt
asamblate independent.
3. Completul - unitatea de asamblare cea
mai simpl\, format\ din piese mbinate prin
intermediul piesei de baz\.

4. Subansamblul - unitatea de asamblare


format\ din mai multe piese [i cel pu]in un
complet, reunite ntre ele printr-o pies\ de
baz\.
5. Ansamblul - unitatea de asamblare cu rol
bine determinat, compus din piese definitiv
prelucrate [i cel pu]in un subansamblu.

Elementele componente ale procesului tehnologicde asamblare sunt:


- opera]ia;
- faza;
- mnuirea.
Opera]ia de asamblare reprezint\ totalitatea interven]iilor efectuate asupra unui produs, f\r\
ntrerupere, de c\tre un muncitor sau o echip\ de muncitori la acela[i loc de munc\.
La o opera]ie se pot executa mai multe mbin\ri, iar dac\ produsul este transferat la un alt loc
de munc\, urmeaz\ o alt\ opera]ie. Opera]ia de asamblare cuprinde mai multe faze, cte una
pentru fiecare mbinare.
Faza reprezint\ o parte a opera]iei de asamblare prin care se execut\ o anumit\ mbinare f\r\
schimbarea sculelor de c\tre muncitor sau de c\tre o echipa de lucru.
Mnuirea reprezint\ totalitatea mi[c\rilor executate pentru preg\tirea unei faze.

Schem\ de
asamblare:

piese finite

Pies\ de baz\

complet

piese finite

subansamblu

ansamblu

piese finite

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Instruire practic\ 1.1

Capitolul I

Tema: Structura atelierului de asambl\ri


n cadrul instruirii practice, la nivelul unui atelier exist\ o structur\ general\ format\ din
structura organizatoric\ [i structura social\.
Structura organizatoric\ este format\ din structura de management [i structura de produc]ie
[i concep]ie.
Spatiul de debitare

Atelier [colar

Spatiul de pregatire

Spatiul de asamblare

n atelierul [coal\ se define[te un spa]iu care poate fi separat (o anex\), sau se


copartimenteaz\ un spa]iu de debitare.
Spa]iul de debitare cuprinde:
foarfece-ghilotin\;
platou de t\iat cu flac\r\ oxiacetilenic\;
fer\str\u circular, rectiliniu;
prese de t\iat;
ma[ini de t\iat: cu discuri abrazive, oxiacetilen\.

Spa]iul de preg\tire este format din ma[inile unelte pe care sunt prelucrate semifabricatele n
vederea mont\rii:
ma[in\ de ndreptat;
ma[ini de g\urit: cu coloan\, radiale, multiaxe;
platou de ndreptat, de ndoit;
alte ma[ini unelte: strunguri, ma[ini de frezat, ma[ini de rabotat, ma[ini de rectificat.
Spa]iul de asamblare-montaj este mai mare, mp\r]it n compartimente pentru montajul cu
nituri, sudur\ sau [uruburi.
Dotarea cu scule [i ma[ini este n func]ie de specificul mont\rii:
ma[ini [i prese de nituit;
ma[ini de [temuit;
aparate de sudur\ manuale, mecanice;
ma[ini de ridicat [i transportat;
prese cu [urub;
ma[ini pentru ncercarea arcurilor (eventual);
scule, chei etc.

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Pentru o bun\ desf\[urare a lucr\rilor practice, n atelier exist\ locuri de munc\ bine delimitate,
curate, f\r\ obiecte de prisos, locuri de depozitare a sculelor, alimentare cu energie, lumin\, ap\,
aer dup\ caz.
Atelierul este organizat n vederea desf\[ur\rii procesului tehnologic de asamblare f\r\
incidente, personalul fiind instruit n acest scop.
Spa]iul de debitare se afl\ n apropierea depozitului de materiale [i are un rol important la
montaj.

Lucrare de laborator
Enun]a]i sculele, dispozitivele [i ma[inile unelte din cadrul atelierului [coal\, specificnd
unde aceastea sunt folosite. Aceast\ lucrare va fi executat\ pe 3 grupe de elevi, cte o grup\
pentru fiecare spa]iu: debitare, preg\tire, asamblare-montaj.

Laborator tehnologic 1.2


Tema: Documentele necesare elabor\rii procesului
tehnologic de asamblare
Procesul tehnologic de asamblare necesit\ urm\toarele documente tehnologice impuse
opera]iei de asamblare:
1. Schema de asamblare - con]ine opera]iile de montaj, ntr-o succesiune bine determinat\ n
cadrul unui ansamblu.
2. Fi[ele tehnologice - con]in opera]iile proceselor tehnologice [i principalele date necesare
pentru efectuarea asambl\rii.
3. Planurile de opera]ii - con]in opera]iile [i fazele componente ale procesului tehnologic,
descrise n am\nunt.
4. Ciclograma asambl\rii - reprezint\ timpul n care se execut\ toate opera]iile de asamblare.
Rolul redact\rii documentelor necesare elabor\rii procesului tehnologic de asamblare este de
a cunoa[te elementele componente [i de a preciza modul lor de asamblare.

Scheme de asamblare
Opera]iile de asamblare sunt efectuate ntr-o anumit\ ordine, impus\ de felul n care piesele
componente ocup\ locul prev\zut n cadrul subansamblului produsului.
Schema de asamblare reprezint\ expunerea grafic\ a succesiunii opera]iilor de asamblare a
pieselor, reperelor n cadrul asambl\rii unui produs.
Acestea sunt ntocmite n cazul produc]iei de serie [i de mas\, cnd este efectuat\ montarea
simultan n diferite locuri de munc\ [i de echipe diferite. n cazul produc]iei de unicat schemele de
asamblare se elaboreaz\ numai atunci cnd se monteaz\ produse complicate.
Reperele se noteaz\ pe schema de asamblare cu cifre arabe, simbolizate prin cercuri n care
se nscriu numerele respective ale reperelor, ncepnd cu reperul de baz\ notat cu num\rul 1 .
Grupele [i subgrupele de repere se noteaz\ cu cifre romene, nscrise n p\trate mici.
Schema de asamblare reprezint\ nu numai succesiunea fazelor, dar [i pozi]ia reciproc\ a
reperelor, grupelor sau subgrupelor n raport cu reperul de baz\.

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare


grupe

II

Capitolul I

Exemplu:

repere

repere de baz\ 1
Dup\ ce se determin\ num\rul fazelor de asamblare, pe baza schemei de asamblare se
stabilesc sculele [i dispozitivele necesare execut\rii fiec\rei faze n parte [i se ntocmesc liste cu
acestea pentru fiecare loc de munc\.
Fi[ele tehnologice
Dup\ ntocmirea schemei de asamblare, din care rezult\ ordinea de montare a pieselor, se trece
la stabilirea opera]iilor de asamblare. n continuare se stabilesc sculele, dispozitivele [i verificatoarele
necesare pentru asamblarea produsului [i se calculeaz\ timpul pentru execu]ie (anexa 1).
Planul de opera]ii
Planul de opera]ii stabile[te desf\[urarea procesului tehnologic de asamblare [i con]ine
descrierea am\nun]it\ a opera]iilor cu fazele componente.
Pentru fiecare opera]ie se ntocme[te cte o fi[\ care con]ine schi]a opera]iei, cu indicarea
a[ez\rilor [i a pozi]iei piesei n timpul prelucr\rii, fazele, SDV-urile, regimul de lucru [i norma de
timp (anexa 2).
Ciclograma asambl\rii
Ciclorama asambl\rii este reprezentarea grafic\ a opera]iilor de asamblare, n ordinea
succesiunii acestora, cu indicarea timpului necesar execut\rii opera]iilor de asamblare.
Ciclogramele au o mare importan]\ la elaborarea procesului tehnologic de asamblare a
produselor de serie mare sau n cazul asambl\rii pe band\.
Asamblarea unui produs se realizeaz\ prin dou\ metode:
asamblarea succesiv\;
asamblarea paralel-succesiv\.
Dac\ lu\m un produs pentru asamblare format din trei opera]ii, schemele de asamblare sunt
prezentate ca n tabelele de mai jos:

Ope- Timp de
ra]ia execu]ie
1

10

15

15

Timpul n minute
5

10

///

///

15

20

25

///

///

///

30

35

40

///

///

///

45

50

55

60

Tc = 40 min.
Ciclograma asambl\rii succesive

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Ope- Timp de
ra]ia execu]ie
1

10

15

15

Timpul n minute
5

10

///

///

///

15

20

25

///

///

///

///

///

30

35

40

45

50

55

60

Tc = 40 min.
Ciclograma asambl\rii paralel-succesive
Procesul tehnologic de asamblare trebuie s\ ndeplineasc\ urm\toarele condi]ii:
s\ asigure realizarea tuturor prescrip]iilor tehnice;
s\ realizeze [i s\ garanteze normele de precizie [i rigiditate ale ansablului;
s\ realizeze produse la un cost ct mai redus.
Cur\]are
Procesul tehnologic de ob]inere a unei asambl\ri nituite
ndreptare
Trasare
Debitare
G\urire
Nituire
Fig. 1.1. Schema
procesului tehnologic
de nituire

Fig. 1.2. Schema


procesului tehnologic
de nituire

Asamblare nituit\

Studiu de caz. Procesul tehnologic de execu]ie a unei piese g\urite (fig. 1.2)

Fig. 2.3. Desenul de


execu]ie al unei
piese cu trei g\uri.

Nit

Denumirea
opera]iei

Utilaje

SDV-uri

1. Trasare
semifabricat

banc
de
lucru

- ac de trasat,
punctator, ciocan
- mas\ de trasat
- rigl\ gradat\,
echer 900, [ubler

2. Debitare

banc
de
lucru

- fer\str\u
manual
- menghin\
- [ubler

3. Pilire
contur

banc
de
lucru

- pil\
- menghin\
- [ubler,
rigl\ de verificare

4. Trasare
axe [i centre
g\uri

banc
de
lucru

- ac de trasat,
punctator, ciocan
- mas\ de trasat
- rigl\ gradat\,
echer, [ubler

5. G\urirea
tablelor

ma[in\
de
g\urit

- burghiu
- mandrin\
- menghin\ de
ma[in\

banc
de
lucru

- dornuri sau
[uruburi

6. Finisare

7. Control

Schi]a opera]iei

Se controleaz\ toate dimensiunile,


conform desenului de execu]ie

banc
de
lucru

Capitolul I

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

- menghin\
- c\puitor
- contra-c\puitor

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Denumirea
opera]iei
1. Preg\tirea
nituirii

Lucr\ri
Cur\]irea suprafe]elor
Aplicarea unui start
de miniu de plumb
Preg\tirea sculelor
[i dispozitivelor

2. Trasarea
Punctarea centrelor
centrelor g\urilor g\urilor de nit

3. G\urirea
tablelor

4. Montarea
pieselor pentru
nituire

5. Nituirea

7. {temuirea

10

- perie de srm\

- scule de trasat
- punctator - trasarea centrului g\urii

Suprapunerea pieselor
- poansoane
Executarea g\uririi
- scule speciale
Te[ire gaur\ pentru nituri
- ma[ini de g\urit
cu cap necat
Obs. pentru: dnit=(1-5)mm ; dgaur\ > cu 0,2 mm
Pentru o centrare mai bun\ d =(5-10)mm ; d
nit
gaur\ > cu 0,5mm
g\urirea se poate face
dnit >10mm; dgaur\ > cu 1mm
simultan prin suprapunere.
Tablele se prind
si se centreaz\

Manual\
Introducerea nitului
Strngerea pieselor
Refularea capului tijei nitului prin batere
Montarea c\puitorului pe
capul de nchidere

Mecanic\
Ma[ini specializate

6. Debavurarea

SDV-uri folosite

- dornuri sau [uruburi

Ma[ini specializate
- pentru nituirea mecanic\
- ciocane de nituit portabile
- prese de nituit
- ma[ini de nituit prin rulare

1
2
3
4
5

piese de nituit
tija nitului
tr\g\tor
contrac\puitor
c\puitor

nl\turarea materialului
prins de capetele nitului

- d\l]i speciale

Se preseaz\ tablele n
zona nitului pentru o bun\
etan[are

- d\l]i de [temuit
([temuitoare)

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

Instruire practic\ 1.2


Tema: Documentele necesare elabor\rii
procesului tehnologic de asamblare
Lucrarea 1
1. S\ se studieze procesul tehnologic de la nituirea manual\.
2. S\ se ntocmeasc\ cte un plan de opera]ie de fiecare elev.
Lucrarea 2
1. S\ se stabileasc\ procesul tehnologic de la sudarea manual\ cu arc electric.
2. S\ se stabileasc\ opera]iile [i fazele lipirii manuale cu aliaje moi.
Se va lucra pe grupe de elevi. Se vor folosi anexele 1 [i 2.

Laborator tehnologic 1.3


Tema: Precizia de prelucrare [i asamblare
Prin precizia de prelucrare se n]elege gradul n care dimensiunile [i abaterile dimensionale de
form\ [i de pozi]ia reciproc\ a suprafe]elor pieselor se ncadreaz\, dup\ prelucrare, n prescip]iile
tehnice din desenul de execu]ie. n practic\, dimensiunile pieselor nu pot fi realizate riguros
matematic la valoarea nominal\ (teoretic\), deoarece intervin erori de execu]ie [i de m\surare.
Metodele de m\surare nu permit m\surarea exact\ a pieselor din cauza erorilor de func]ionare
specifice ale instrumentelor de m\surat, a erorilor comise la manipularea sau citirea indica]iilor
acestuia, din cauza microreliefului suprafe]elor prelucrate etc.
Valorile abaterilor sunt stabilite n func]ie de importan]a func]ional\ a piesei [i de rela]iile care
se stabilesc ntre cele dou\ suprafe]e conjugate - cuprins\ [i cuprinz\toare - care poart\
denumirea de ajustaj. Conven]ional, n asambl\rile a dou\ piese, suprafa]a cuprinz\toare se
nume[te alezaj, iar suprafa]a cuprins\ se nume[te arbore. Abaterile pieselor pot fi: dimensionale,
de form\ [i de pozi]ie reciproc\.
Abaterile dimensionale sunt limitele ntre care variaz\ dimensiunea nominal\ a unei suprafe]e.
Dimensiunea unei piese este un num\r ntreg care exprim\, n unitatea de m\sur\ aleas\,
valoarea unei caracteristici liniare - lungime, diametru, adncime, distan]a dintre dou\ suprafe]e
ale piesei etc. Dimensiunea nscris\ pe desenul tehnic poart\ numele de cot\.
Dimensiunea nominal\, rezultat\ din calcul sau stabilit\ constructiv, este valoarea de baz\,
respectiv de referin]\ [i se noteaz\ cu litera N.
Dimensiunea efectiv\ este dimensiunea ob]inut\ prin prelucrare, cunoscut\ prin m\surare cu
un instrument de m\sur\ [i se noteaz\ cu litera E. Piesa prelucrat\ trebuie s\ se ncadreze ntre
dou\ dimensiuni limit\: superioar\ - dimensiunea limit\ maxim\ Dmax [i inferioar\ - dimensiunea
limit\ minim\ Dmin.
Dmin E Dmax - condi]ia ca piesa s\ nu fie rebut.
Toleran]a este diferen]a dintre dimensiunile limit\:
T = Dmax - Dmin.
Cmpul de toleran]\ este cmpul de dimensiuni realizat prin diferen]a dintre dimensiunile
maxim\ [i minim\. Prin conven]ie, alezajele sunt notate cu litere mari, iar arborii cu litere mici.

11

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Linia zero este dreapta de referin]\ fa]\ de care se reprezint\ abaterile n reprezentare grafic\
(fig. 1.4); aceasta este linia de abatere nul\ [i corespunde dimensiunii nominale.
Abaterile situate deasupra liniei zero sunt pozitive, iar cele situate dedesubtul ei sunt negative.
Abaterea efectiv\ este egal\ cu diferen]a dintre dimensiunea efectiv\ [i dimensiunea
nominal\: Aef = E - N.
Abaterea superioar\ este egal\ cu diferen]a dintre dimensiunea maxim\ prescris\ [i
dimensiunea nominal\: As = Dmax - N.
Abaterea inferioar\ este egal\ cu diferen]a dintre dimensiunea minim\ prescris\ [i
dimensiunea nominal\: Ai = Dmin - N.
Din rela]ile de mai sus rezult\:
Dmax = N + As
Dmin = N + Ai
T = Dmax - Dmin = N + As - N - Ai = As - Ai.
Alezajele [i arborii care se asambleaz\ mpreun\ au acela[i diametru nominal N.
Diametrele [i abaterile pentru alezaje se noteaz\ cu: Def, Dmax, Dmin, As [i Ai.
Diametrele [i abaterile pentru arbore se noteaz\ cu: def, dmax, dmin, as [i ai.
Prin urmare, pe baza rela]iilor de mai sus se poate scrie:
- toleran]a alezajului: T = Dmax - Dmin = As - Ai
- toleran]a arborelui: t = dmax - dmin = as - ai
Pe desenele de execu]ie ale pieselor, diametrele [i abaterile se prescriu sub form\ general\
A
N As .
i

Abaterile care sunt egale cu zero se nscriu pe desen, iar dac\ cele dou\ abateri sunt egale n
valoare absolut\, dar de sens contrar, dup\ diametrul nominal se scriu semnele , urmate de
valoarea abaterilor scris\ o singur\ dat\, cu aceea[i m\rime ca [i diametrul nominal.

Fig. 1.4. Elementele dimensionale de baz\


ale asambl\rii unui alezaj cu un arbore

12

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

Exemple:
1. Pe desenul de execu]ie al unui lag\r cu fric]iune, diametrul prescris al buc[ei este:
mm. Calcula]i diametrele limit\ prescrise [i toleran]a.
50 +0,070
+0,030
Diametrele limit\ sunt:
Dmax = N + As = 50 + 0,070 = 50,070 mm
Dmin = N + Ai = 50 + 0,030 = 50,030 mm.
Toleran]a prescris\ este:
T = Dmax - Dmin = 50,070 + 50,030 = 0,040 mm
sau:
T = As - Ai = 0,070 - 0,030 = 0,040 mm.
2. La butucul unei ro]i din]ate Dmin = N = 40 mm [i Dmax = 40,050 mm.
Calcula]i abaterile limit\.
Abaterile limit\ sunt:
As = Dmax - N = 40,050 + 40 = 0,050 mm
Ai = Dmin - N = 40 + 40 = 0.

Pe desenul de execu]ie se va prescrie 40 -0,050 .


Abaterile de form\

Abaterea
de la planeitate

Abaterea
de la rectilinitate

Abaterea
de la circularitate

Abaterea
de la cilindricitate

13

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Abaterile de la pozi]ia reciproc\ a suprafe]elor

Abaterea
de la paralelism

Abaterea
de la perpendicularitate

Abaterea
de la coaxialitate

Abaterea
de la simetrie

n scopul asigur\rii interschimbabilit\]ii diferitelor organe de ma[ini, piese [i ansambluri a fost


necesar s\ se elaboreze [i s\ se oficializeze un sistem de toleran]e [i ajustaje na]ional.
Pentru verificarea rectilinit\]ii sunt necesare urm\toarele aparate [i materiale specifice:
- semifabricate ob]inute prin frezare sau laminare, cu sec]iunea un p\trat, dreptunghi sau
hexagon;
rigl\ de verificare;
trus\ de cale plan-paralele;
reazeme fixe, reglabile;
comparator cu cadran.

14

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

Pentru verificarea abaterilor de la circularitate - ovalitate [i poligonalitate, se folose[te:


micrometrul de interior;
[ubler de interior [i exterior;
pasimetru;
comparator cu cadran;
piese de tip arbore-alezaj.
Pentru controlul abaterilor de la pozi]ia reciproc\ a suprafe]elor sunt necesare urm\toarele:
[ubler de interior [i exterior;
micrometru de exterior;
comparator cu cadran, suport de a[ezare;
plac\ de control;
dispozitiv cu vrfuri de centrare;
piese prelucrate prin strunjire, frezare, g\urire, care s\ aib\ [i g\uri de centrare.

Instruire practic\ 1.3


Tema: Precizia de prelucrare [i asamblare
Lucrarea 1

S\ se interpreteze cotele [i se calculeze abaterile dimensionale din figura 1.5 care vor fi
trecute n tabelul de mai jos.

Fig. 1.5

Nr. crt.

Cotele
din desen

N
[mm]

Ai

As

[mm]

[mm]

T
[mm]

Dmax

Dmin

[mm]

[mm]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
15

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM


Lucrarea 2

Capitolul I

Abaterea de la circularitate
Abaterea de form\ de la circularitate (necircularitatea) reprezint\ distan]a maxim\ dintre profilul
efectiv al suprafe]ei [i cercul adiacent (circumscris profilului).
S\ se evalueze abaterea de la circularitate n func]ie de viteza de avans, pentru piesa din figura
1.6. Pentru fiecare pozi]ie se vor considera 8 puncte echidistante, valoarea unei diviziuni fiind
egal\ cu 2 m.

Fig. 1.6. Infuen]a vitezei de avans asupra circularit\]ii

Fi[\ de lucru
I. La o pies\ cilindric\ se impune Dmax = N = 80 mm [i Dmin = 79,983 mm. Calcula]i abaterile
limit\.
II. Indica]i aparatele folosite la m\surarea dimensiunilor interioare [i exterioare la piese de
tip arbore - alezaj.
III. Controla]i abaterile de la planeitate [i paraleleism de la ghidajele strungului, folosind cale
plan-paralele [i comparatorul cu cadran.
IV. Interpreta]i abaterea admis\ a celor dou\ suprafe]e paralele ale strungului pe o lungime
de 100 mm.
V. Desena]i abaterile de la circularitate, rectilinitate [i perpendicularitate.

Laborator tehnologic 1.4


Tema: Metode de asamblare
La asamblarea pieselor din construc]ia ma[inilor se folosesc urm\toarele metode de
asamblare, n func]ie de precizia cerut\:
metoda interschimbabilit\]ii totale;
metoda interschimbabilit\]ii par]iale;
metoda sort\rii;
metoda ajust\rii;
metoda regl\rii.
Alegerea metodei de asamblare depinde de:
precizia pieselor [i subansamblurilor;
volumul de produc]ie;
dotarea tehnic\ [i organizarea atelierelor de asamblare.

16

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

4.1. Asamblarea prin metoda interschimbabilit\]ii totale

Capitolul I

Asamblarea prin metoda interschimbabilit\]ii totale permite mbinarea oric\rei piese din lotul de
piese prelucrate, f\r\ sec]ionare sau ajustare prealabil\.
Avantajele folosirii acestei metode de asamblare sunt:
asamblare simpl\ [i economic\;
metoda este aplicat\ pe band\ sau flux continuu;
posibilitatea de folosire a muncitorilor cu calificare mai redus\;
posibilitatea de colaborare ntre ntreprinderile de specialitate;
mbun\t\]irea calit\]ii produselor asamblate;
cre[terea productivit\]ii muncii [i sc\derea costului.
Dezavantajele acestei metode de asamblare sunt:
cre[te costul utilajelor [i dispozitivelor;
se impune necesitatea unor toleran]e strnse de execu]ie [i realizarea unui montaj de
precizie.
Piesele asamblate prin metoda interschimbabilit\]ii totale necesit\ respectarea urm\toarei
condi]ii: valoarea toleran]ei elementelor de nchidere trebuie s\ fie egal\ cu suma valorilor
absolute ale toleran]elor elementelor componente din lan]ul de dimensiuni:
n-1

TR=

TAi

i=1

unde:
TR - valoarea toleran]ei elementului de nchidere;
TAi - valoarea toleran]ei elementului i al lan]ului de dimensiuni.
Asamblarea prin metoda interschimbabilit\]ii totale este exemplificat\ prin schema lan]ului de
dimensiuni din figura 1.7.

Fig. 1.7. Schema lan]ului de dimensiuni

17

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Determinarea toleran]ei dimensiunii de nchidere (x - cot\ de nchidere).


Dimensiunea limit\ maxim\ este:
xmax = 40 - 14,9 + 25,2 = 50,3 mm.
Dimensiunea limit\ minim\:
xmin = 39,7 - 15,1 + 24,8 = 49,4 mm.
Toleran]a dimensiunii x este:
TR = xmax - xmin = 0,9 mm.
Suma toleran]elor m\rimilor componente conduce la acela[i rezultat:
TR = + 0,3 + 0,2 + 0,4 = 0,9 mm.

4.2. Asamblarea prin metoda interschimbabilit\]ii par]iale


Asamblarea prin metoda interschimbabilit\]ii par]iale permite prelucrarea pieselor cu
toleran]e mai largi dect cele de la interschimbabilitatea total\ [i se recomand\ n fabrica]ia de
serie.
Totodat\ se asigur\, f\r\ o sortare [i ajustare prealabil\ a pieselor, precizia elementului de
nchidere.
Se pot calcula m\rimile toleran]elor care s\ asigure un procent de risc sc\zut al neob]inerii
preciziei elementului de nchidere.
Toleran]ele pieselor fiind mai largi, prelucrarea lor este mai economic\ [i sunt utilizate la
rezolvarea lan]urilor de dimensiuni cu elemente multiple.

4.3. Asamblarea prin metoda sort\rii


Asamblarea prin metoda sort\rii asigur\ precizia elementului de nchidere a lan]ului de
dimensiuni prin m\surarea [i sortarea pieselor n grupe prelucrate dup\ toleran]e.
Avantajul asambl\rii prin sortare l constituie faptul c\ se ob]in asambl\ri foarte precise,
dimensiunile de nchidere cu toleran]e reduse, iar elementele componente ale lan]ului realizat au
precizie mai redus\. Astfel, prelucrarea devine mai economic\ [i compenseaz\ cheltuielile
efectuate cu controlul [i sortarea pieselor care se asambleaz\.
Asamblarea prin metoda sort\rii se realizeaz\ prin dou\ procedee, [i anume:
sortarea direct\ - individual\;
sortarea pe grupe.

Sortarea direct\
Se m\soar\ numai una din piese, la care se vor cunoa[te dimensiunile, m\rimea jocului sau a
strngerii prescrise pentru asamblarea respectiv\ [i se cere s\ fie determinate dimensiunile
necesare celorlalte piese. Avantajul acestei metode const\ n faptul c\ nu necesit\ o sortare
prealabil\ [i nici aparate speciale de m\surat. Dezavantajul metodei este dat de durata mare de
asamblare, pentru c\ dimensiunile pieselor sunt determinate n timpul opera]iei de asamblare.

18

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

Un exemplu de asamblare direct\ este mbinarea buc[ei din capul bielei cu bol]ul din tija
pistonului.
- Diametrul buc[ei este de 69,008 mm.
- Jocul maxim dintre buc[\ [i bol] este de 0,01 mm, iar jocul minim de 0,005 mm.
- Totalitatea bol]urilor de pistoane executate se vor alege n limitele intervalului:
dmin = 69,008 - 0,01 = 68,998 mm.
dmax = 69,008 - 0,005 = 69,003 mm.

Sortarea pe grupe se aplic\, de regul\, cnd toleran]ele elementelor de nchidre ale lan]ului de
dimensiuni sunt foarte mici, fiind necesar ca elementele componente s\ aib\ toleran]e [i mai mici.
Prelucrarea pieselor n acest caz devine neeconomic\, greu de realizat. Drept urmare, se face
sortarea prealabil\ a pieselor n grupe, astfel ca n fiecare grup\ dimensiunea pieselor
cuprinz\toare [i a celor cuprinse s\ aib\ abateri mai mici dect cele prescrise pentru prelucrarea
lor. n primul caz, cnd toleran]a alezajului este egal\ cu toleran]a arborelui:
TD=Td
se impune executarea pieselor cu toleran]ele de cteva ori mai mari dect cele prescrise. Noile
toleran]e sunt:
=T =nT
TD
d
D
Dup\ prelucrare, piesele se m\soar\ bucat\ cu bucat\ [i se mpart n grupe, numite grupe de
sortare, care se numeroteaz\ n aceea[i ordine, att pentru alezaje ct [i pentru arbore, cu cifre
arabe, n func]ie de m\rimea toleran]ei. Asamblarea se face numai ntre piese din grupele cu
acela[i num\r de ordine.
Dac\ toleran]a alezajului este diferit\ de toleran]a arborelui (TDTd), toleran]a ajustajului este
aceea[i pentru orice grup\ de sortare, dar de la o grup\ la alta se schimb\ valorile jocurilor limit\.
Toleran]a integral\ a jocului este egal\ cu diferen]a dintre cel mai mare joc maxim Jmaxi [i cel
mai mic joc minim jmini, iar noua toleran]\ a jocului este
Tj = Jmaxi - jmini
La sortare, cnd TD<Td , toleran]a jocului este

Tj = jmaxi-Jmini + (n-1)(Td-TD)
Cnd TD>Td, rela]ia devine:

Tj = jmaxi-Jmini + (n-1)(TD-Td)
Se consider\ ajustajul cu joc, format ntre un alezaj [i un arbore. Alezajul are dimensiunea
0
0
d=50 -0,01 mm, iar arborele dimensiunea d=50 -0,01 . n primul caz se presupune c\ toleran]a alezajului este egal\ cu toleran]a arborelui, adic\ TD=Td.

Fig. 1.8. Schema sort\rii


pieselor pe grupe

19

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Toleran]a ajustajului cu joc este T = 0,02 mm; jmin = 0,03 mm; jmax = 0,01 mm [i se ob]ine
TD = Td = 0,01 mm.
Toleran]ele celor dou\ diametre sunt mici, realizarea lor este neeconomic\ [i se impune solu]ia
de a executa piese cu toleran]e de cteva ori mai mari.
Noile toleran]e de execu]ie sunt:
=T =nT
TD
d
D.
=T =5 x 0,01 = 0,05 = 0,05 mm.
Dac\ n = 5, atunci: TD
d
Prima grup\ cuprinde piese n intervalul: D+TD, adic\ 50,00 mm [i 50,01 mm.
A doua grup\ se refer\ la intervalul (D+TD) [i (D+2TD), adic\ 50,01 mm [i 50,02 mm [.a.m.d.
Prima grup\ de bol]uri se refer\ la intervalul dimensional 49,98 mm, a doua grup\ de bol]uri
49,99 mm, a treia grup\ 50,00 mm.
Asamblarea se face numai ntre piesele din grupele cu acela[i num\r de ordine:
Jmin =Ai1-as1=0-(-0.01)=0.01mm
1

Jmin =Ai2-as2=0,01-0=0.01mm
2

Jmax =As1-ai1=0,01-(-0.02)=0.03mm
1

Jmax =As2-ai2=0,02-(-0.01)=0.03mm,
2

iar toleran]ele ajustajului cu joc sunt:


Tj =Jmax -Jmin =0,03-0.01=0.02mm
1

Tj =Jmax -Jmin =0,03-0.01=0.02mm


2

Se ob]in acelea[i jocuri limit\ pentru toate piesele.


Cnd toleran]a alezajului este diferit\ de cea a bol]ului TdTD, toleran]a ajustajului este aceea[i
pentru orice grup\ de sortare, dar de la o grup\ la alta se schimb\ valorile jocului limit\.
+0,011
Considernd diametrul alezajului de 50+0,030 mm, diametrul arborelui 50+0,010 [i mp\r]ind
cmpurile de toleran]e ale pieselor n trei intervale, se ob]in trei grupe de sortare. Toleran]a
ajustajului cu joc, pentru toate grupele de sortare, este aceea[i dar de la o grup\ la alta se
schimb\ valorile jocului limit\.
Jmin

Grupele de sortare

Jmax

1.

0,003

0,020

0,017

2.

0,006

0,023

0,017

3.

0,009

0,026

0,017

Toleran]a jocului este:


Tj =Jmax - Jmin =0,026-0,003=0,0023mm
1

20

Tij

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

La sortare, cnd TD<Td toleran]a jocului este:


Ti = Jmax -Jmin + (n-1)(TD-Td)
1

Metoda sort\rii se aplic\ n cazul lan]urilor de dimensiuni cu elemente pu]ine: rulmen]i, arborii
principali de la ma[inile unelte, mecanisme biel\-manivel\ etc.
Dezavantajele asambl\rii prin metoda sort\rii sunt:
- interschimbabilitate ridicat\;
- necesitatea de a crea stocuri de piese;
- manoper\ suplimentar\, majorarea costului mont\rii.

4.4. Asamblarea prin metoda ajust\rii


Asamblarea prin metoda ajust\rii se realizeaz\ prin modificarea dimensiunii unui element
component al lan]ului de dimensiuni, fixat dinainte, astfel nct elementul de nchidere s\ nu
dep\[easc\ limitele prescrise. Elementul ales pentru a fi modificat se nume[te element de
compensare, iar alegerea acestuia este important\ din punct de vedere economic [i tehnologic.
Pentru a fi posibil\ compensarea dimensiunilor prin ajustare este necesar s\ fie respectate
urm\toarele condi]ii:
s\ se asigure elementului de compensare un adaos minim de ajustare, necesar compens\rii
erorii maxime a lan]ului de dimensiuni;
s\ nu se admit\ piese care au erori peste limitele de toleran]\ stabilite;
valoarea efectiv\ a elementului de nchidere ce se ob]ine la asamblare este:
Re = A1+A2+A3+... +An,
unde A1+A2+A3+... +An reprezint\ dimensiunile lan]ului de dimensiuni n valoare absolut\.
Avantajul metodei const\ n posibilitatea de a realiza cu precizie ridicat\ dimensiunile
elementului de nchidere, iar elementele componente ale lan]ului sunt executate cu toleran]e
economice, fapt care necesit\ opera]ii suplimentare, nalt\ calificare [i exclude interschimbabilitatea.
Pentru exemplificare (fig. 1.9) se consider\ lan]ul de dimensiuni al unui strung revolver, la care
trebuie s\ se asigure coaxialitatea ntre axele loca[urilor de prindere a sculelor din capul revolver
[i axa arborelui principal.
Abaterea admis\ de la coaxialitate, conform normelor de precizie, este de 0,02 mm. n acest
caz, se alege ca element de compensare elementul A2 ca fiind elementul cel mai u[or de
modificat.

A1 = 30+0,05 mm;
A2 = 65+0,2 mm;
A3 = 123+0,2 mm;
A4 = 218+0,3 mm;
RA = 0+0,02 mm.
Fig. 1.9. Schema lan]ului de dimensiuni de la strungul revolver

21

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Re = A1 + A2 + A3 - A4 = 30+0,05 + 65+0,2 + 123+0,2 - 218+0,3 = 0+0,15 mm.


Valoarea elementului de nchidere Re = 0+0,15 mm este mai mare dect cea prescris\
RA=0+0,02 mm. Rezult\ c\ elementul compensator A2 trebuie s\ fie ajustat n limitele
0 - 0,15 mm, dup\ cum elementul de nchidere al lan]ului va avea valoarea efectiv\
Re = 0 mm sau valori pn\ la Re=0,15 mm.
n figura 1.10. se prezint\ modul n care se aplic\ metoda ajust\rii la asamblarea unui angrenaj
conic pentru a[ezarea pinionului n pozi]ia corespunz\toare jocului prescris ntre flancuri [i n
pozi]ia de coincidere a vrfurilor conurilor de rostogolire.

O- vrful conului de rostogolire


nainte de ajustarea compensatorului;
O - vrful conului de rostogolire
dup\ ajustarea compensatorului.

Fig. 1.10. Ajustarea unui element al


lan]ului de dimensiuni la asamblarea
unui angrenaj conic.

Metoda ajust\rii se utilizeaz\ n special la fabrica]ia de serie mic\ sau individual\, pentru lan]uri
de dimensiuni cu multe elemente componente, de exemplu n cazul ma[inilor unelte.

4.5. Asamblarea prin metoda regl\rii


Asamblarea prin metoda regl\rii se realizeaz\ prin schimbarea unei anumite dimensiuni prin
reglare, prin introducerea unei piese speciale numit\ compensator n ansamblul respectiv.
Asamblarea prin reglare poate fi efectuat\:
cu element de compensare mobil;
cu element de compensare fix.
Metoda regl\rii difer\ de metoda ajust\rii prin aceea c\ elementul de compensare, n loc s\ fie
ajustat, poate fi modificat ca valoare. Se aplic\ n acelea[i cazuri ca [i metoda ajust\rii, ndeosebi
atunci cnd n cursul exploat\rii precizia ajustajului se nr\ut\]e[te [i necesit\ regl\ri ulterioare.
Reglarea cu element de compensare mobil
Reglarea cu element de compensare mobil se face prin schimbarea pozi]iei uneia dintre piese
(compesator) stabilite n prealabil.
Dac\ se consider\ asamblarea unei ro]i din]ate ntr-o cutie de viteze (fig. 1.11), pentru buna
func]ionare este necesar s\ se asigure la asamblare un joc minim ntre suprafe]ele ro]ii din]ate [i
ale carcasei, [i anume: RA = A1 - A2 - A3.
Precizia elementului de nchidere, RA - jocul minim garantat - se realizeaz\ prin deplasarea
axial\ a buc[ei 1, pe care se afl\ o roat\ din]at\, dup\ care se fixeaz\ cu [urubul 2. Dimensiunile
A1, A2 [i A3 ale lan]ului de dimensiuni se realizeaz\ cu toleran]e economice.

22

Capitolul I

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Fig. 1.11. Asamblarea


cu compensator mobil.

Reglarea cu element de compensare fix


Reglarea cu element de compensare fix se realizeaz\ prin executarea pieselor cu dimensiuni
[i forme bine determinate. Compensatorii fic[i sunt: inelele, garniturile, buc[ele cu filet, [uruburile
etc.
Asamblarea unui angrenaj conic cu ajutorul acestei metode este exemplificat\ n figura 1.12.
Reglarea jocului, n acest caz, [i coinciderea vrfurilor conurilor de rostogolire se fac cu ajutorul
elementelor de reglare cu filet 1 [i 2, piuli]a 1 permi]nd reglarea n pozi]ia dorit\ a pinionului.

O- vrful conului de rostogolire


nainte de reglarea compensatorului;
O - vrful conului de rostogolire dup\
reglarea compensatorului.

Fig. 1.12. Reglarea unui element (compensator) al lan]ului de dimensiuni la asamblarea unui angrenaj conic.

Avantajele acestei metode de asamblare sunt:


d\ posibilitatea de a realiza precizia elementului de nchidere a lan]ului de dimensiuni, iar
pentru celelalte elemente se ob]in toleran]e n condi]ii economice;
elimin\ lucr\rile de ajustare la asamblare a elementelor componente;
se men]ine precizia lan]ului de dimensiuni pe toat\ durata exploat\rii, prin reglarea
compensatorului.
Metoda asambl\rii prin reglare este folosit\ la rezolvarea lan]ului de dimensiuni n situa]ia n
care elementul de nchidere are o precizie ridicat\ [i atunci cnd, din cauza uzurii [i a varia]iei de
temperatur\, piesele [i modific\ dimensiunile.

23

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Instruire practic\ 1.4

Capitolul I

Tema: Metode de asamblare

Fi[\ de lucru
I. Indica]i metodele de asamblare.
II. Alc\tui]i lan]ul de dimensiuni de la strungul normal.
III. Ar\ta]i rolul elementului de compensare de la un lag\r cu alunecare.

Fi[\ de documentare
I. Documenta]i-v\ asupra p\r]ilor componente ale strungului din figura 1.13.
II. Documenta]i-v\ asupra abaterilor de la pozi]ia reciproc\ a suprafe]elor din tabelul anexat.

Fig. 1.13. Strungul universal SPF - 1500PH

Laborator tehnologic 1.5


Tema: Preg\tirea pieselor pentru asamblare
n vederea sambl\rii piesele sunt supuse uneori la opera]ii suplimentare de ajustare, manuale
sau mecanice. Ajustarea pieselor este necesar\ n acest caz pentru a compensa o eventual\
nepotrivire a toleran]ei totale ntr-un lan] de dimensiuni cu mai multe elemente.
Opera]iile de ajustare folosite sunt urm\toarele: retu[area, r\zuirea, rodarea, lepuirea,
lustruirea, g\urirea, alezarea, filetarea, sp\larea.
Retu[area
Opera]ia de prelucrare se nume[te retu[are cnd piesele sunt ajustate cu scule metalice sau
abrazive pentru ncadrarea n lan]ul de dimensiuni [i asigur\ netezimea cerut\ a suprafe]elor.

24

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Fig. 1.14. Verificatoare folosite la r\zuire:


a - plac\ de tu[at; b , c - rigle de tu[at

Capitolul I

Retu[area ndep\rteaz\ rupturile, bavurile [i neregularit\]ile suprafe]elor pieselor ce se


asambleaz\. Pentru retu[area manual\ se utilizeaz\ pile [i discuri de rectificat de diferite forme,
corespunz\tor profilului suprafe]elor.
n vederea mecaniz\rii opera]iilor de retu[are, se utilizeaz\ dispozitive ac]ionate electric,
pneumatic, care antreneaz\ pile, perii, freze [i se ob]ine o suprafa]\ mai pu]in rugoas\.
R\zuirea
R\zuirea este opera]ia prin care se ndep\rteaz\ de pe suprafa]a piesei straturi fine de metal,
cu ajutorul uni scule numit\ r\zuitor. Aceast\ opera]ie se aplic\ suprafe]elor plane active cum ar
fi: ghidajele batiurilor, suprafe]elor cilindrice - cuzine]i, buc[e, n cadrul opera]iilor de repara]ii.
La suprafe]ele mici se aplic\ r\zuirea cu r\zuitoare ac]ionate manual, iar la suprafe]ele mari se
execut\ r\zuirea cu r\zuitoare ac]ionate mecanic.
Calitatea suprafe]elor r\zuite se verific\ prin tu[are. Sunt folosite pl\ci sau rigle etalon, care se
a[eaz\ pe suprafe]ele acoperite cu vopsea (miniu de plumb, negru de fum, indigo). Prin frecarea
u[oar\ dintre suprafe]e vopseaua r\mne pe proeminen]ele lor sub form\ de pete [i indic\
locurile care trebuie r\zuite.
Calitatea suprafe]ei este dat\ de calitatea r\zuirii [i a num\rului de pete pe unitatea de m\sur\,
care de obicei este 25x25 mm. La suprafe]ele de etan[are, trebuie s\ existe 20-25 pete, iar la
suprafe]ele de alunecare 10-18 pete.
n cadrul orelor de instruire practic\ se vor efectua opera]ii de r\zuire, urmate de controlul lor
cu verificatoarele din atelierul [coal\.
Verificatoarele folosite la r\zuire sunt: masa de lucru, placa de tu[at, rigla de tu[at.
Suprafe]ele supuse acestei opera]ii sunt suprafe]e de separare, ghidajele batiurilor, cuzine]i,
buc[e, fusuri.

Fig. 1.15. R\zuitoare:


a - plane; b - curbe; c - triunghiulare; d - profilate

Rodarea
Rodarea este opera]ia de netezire a dou\ suprafe]e metalice conjugate, simultan\, cu pulberi
sau paste abrazive, n scopul mbun\t\]iii contactului dintre ele.
Rodarea este utilizat\ la prelucrarea suprafe]elor, ventilele robinetelor, ghidajele ma[inilor
unelte, angrenaje, la asamblarea ma[inilor etc. Aceast\ opera]ie poate fi efectuat\ manual sau
mecanizat, semimecanizat sau atunci cnd se folose[te un mecanism de ac]ionare.
Materialul abraziv folosit este: corindonul, electrocorindonul, hrtia abraziv\, diamantul etc.
Lubrifiantul folosit la rodare, n func]ie de materialul pieselor este: ulei mineral, ulei vegetal, petrol
lampant, alcool etc.
La rodare, adaosul de prelucrare este foarte mic, de 0,01-0,02 mm [i asigur\ un grad de
precizie ridicat.

25

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Lepuirea
Lepuirea este opera]ia tehnologic\ de prelucrare foarte fin\ a suprafe]elor cu ajutorul pulberilor
abrazive introduse ntre suprafa]a piesei de prelucrat [i cea a unei scule de lepuit, n timp ce
acestea se deplaseaz\ una fa]\ de cealalt\.
Lepuirea urm\re[te ob]inerea unei precizii ridicate a dimensiunilor [i o calitate superioar\ a
suprafe]elor. Aceasta se aplic\: calelor plan paralele, calibrelor, inelelor [i bilelor de rulmen]i,
segmen]ilor de piston etc. Suprafe]ele lepuite pot fi: suprafe]e plane, de revolu]ie, suprafe]e cu
forme speciale.
Procesul de lepuire poate fi executat manual sau mecanic. Prelucrarea se face prin mi[c\ri
alternative de transla]ie [i de rota]ie ntre piesa care se lepuie[te [i scula de lepuit. Astfel, are loc
o ndep\rtare a particulelor de metal de c\tre pulberile abrazive.
Lepuirea este efectuat\ cu materiale abrazive ca: electrocorundul, oxidul de crom, miniul de
fier, iar ca lian]i se utilizeaz\ petrolul, gazolina, uleiul mineral etc. La prelucrarea suprafe]elor prin
lepuire, att nainte, ct [i dup\ efectuarea opera]iei, piesele trebuie sp\late.
Sculele folosite au forme [i dimensiuni corespunz\toare pieselor ce se prelucreaz\, iar
materialul lor depinde de procedeul de lepuire adoptat (fig. 1.16).

Fig. 1.16. Scule de lepuire

Clasificare:
a, b - plane
c, d - cilindrice
e - conic
f - cu filet
Materiale:
- font\ moale
- cupru
- alam\ etc.

Dup\ forma suprafe]ei de prelucrat, sunt ma[ini de lepuit plan, ma[ini de lepuit universale [i
ma[ini de lepuit speciale (ma[ini de rodat bile de rulmen]i, ma[ini de rodat ro]i din]ate etc.).

Fig. 1.17. Ma[ina de lepuit


cu dou\ discuri

26

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

n figura 1.17 este prezentat\ o ma[in\ de lepuit cu un disc fix de antrenare [i alt disc fix. Mi[carea
de rota]ie I a discului inferior 3 este preluat\ de la un motor electric 1 prin transmisia cu curele 4 [i un
angrenaj melc-roat\ melcat\. Discul superior 5 nu se rote[te n jurul axei sale, dar este montat ntr-o
articula]ie sferic\ care permite a[ezarea lui n diferite pozi]ii fa]\ de discul inferior, avnd posibilitatea
deplas\rii pe vertical\ - mi[carea II - n func]ie de dimensiunea pieselor de lepuit. Pentru a permite
a[ezarea pieselor pe masa ma[inii, bra]ul 7 se rote[te n jurul coloanei 2 - mi[carea III. ntre cele dou\
discuri se afl\ platoul suport cu fante 6, care antreneaz\ piesele. Acesta este mai sub]ire dect
grosimea pieselor care se lepuiesc, astfel c\ platoul nu atinge discul de lepuit. Ap\sarea dintre cele
dou\ discuri este realizat\ hidraulic.
Lustruirea
Lustruirea este opera]ia de micronetezire a suprafe]elor de form\ cilindric\, plan\ sau profilat\, n
scopul ob]inerii suprafe]elor oglind\.
Lustruirea este o opera]ie de superfinisare, efectuat\ cu ajutorul unor paste abrazive, pe ma[ini de
superfinisat care au o vitez\ mare de rota]ie.

G\urirea
G\urirea este opera]ia tehnologic\ de prelucrare prin a[chiere, pentru a executa diferite g\uri cu
scule numite burghie (fig. 1.19). Opera]ia de g\urire se mai nume[te [i burghiere, opera]ie care este
executat\ manual sau mecanic.
n timpul prelucr\rii g\urii, n general, piesa care urmeaz\ s\ fie prelucrat\ este fix\, iar
burghiul (fig. 1.18) execut\ o mi[care combinat\ (rota]ie [i transla]ie).
Sculele cele mai utilizate la g\urire sunt burghiele
elicoidale. Ele sunt prev\zute cu dou\ canale elicoidale
pentru evacuarea a[chiilor.
Fig. 1.18. Schema de principiu a g\uririi cu burghiul:
n - mi[carea principal\ de a[chiere;
s - mi[carea de avans;
a, b - dimensiunile a[chiei
t - adncimea de a[chiere.

Fig. 1.19: Tipuri de burghie:


- burghie cilindrice
- burghie profesionale simple sau cu diverse acoperiri
- burghie de centruire pentru industria auto
- burghie conice, standard si profesionale
- alezoare
- burghiu pentru prelucrarea metalelor
- burghiu pentru prelucrarea lemnului, pietrei,
betonului
- burghiu pentru gaurirea hartiei in pachet

27

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Dispozitivele utilizate la g\urire sunt:


dispozitive pentru prinderea burghiului (mandrina cu trei f\lci, buc[ele de reduc]ie)
dispozitivele pentru fixarea piesei (menghine)
Prelucrarea g\urilor se poate realiza prin urm\toarele opera]ii:
adncirea (realizat\ cu adncitoare)
l\rgirea (realizat\ cu l\rgitoare)
alezarea (realizat\ cu alezoare).
Ma[inile utilizate pentru opera]ia de g\urire sunt:
ma[ini de g\urit portabile: cu ac]ionare manual\, electric\ [i pneumatic\;
ma[ini de g\urit fixe: verticale, de banc cu coloan\, radiale, n coordonate.
Ma[inile de g\urit realizeaz\ mi[carea de rota]ie [i mi[carea de transla]ie, putnd fi utilizate [i
la opera]iile de prelucrare a g\urilor.
Avantajul ma[inilor de g\urit fixe n compara]ie cu cele portabile sunt: tura]iile mari, avansul
mecanic, g\uri cu dimensiuni ntr-o gam\ mai larg\, calitatea superioar\ a g\uririi.
n figura 1.20 este reprezentat\ o ma[in\ de g\urit cu coloan\, iar n figura 1.21 o ma[in\ de
g\urit radial\.

Fig. 1.20. Ma[ina de


g\urit cu coloan\

28

Capitolul I

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Fig. 1.21. Ma[ina de g\urit radial\

Alezarea
Alezarea este opera]ia tehnologic\ de prelucrare prin a[chiere a suprafe]elor interioare de
rota]ie n vederea m\ririi preciziei dimensionale [i a netezirii suprafe]elor.
Alezarea este efectuat\ dup\ g\urire, cu scule numite alezoare, [i poate fi de degro[are
sau finisare, n func]ie de precizia cerut\. Adncimea de lucru este mic\, a[chiile ce se degaj\
sunt foarte sub]iri. n vederea alez\rii se las\ un adaos de prelucrare de 0,25-0,50 mm la
degro[are [i 0,05-0,15 mm la finisare, adaos care se ndep\rteaz\ dintr-o singur\ trecere: alezare
de dego[are, urmat\ de alezare de finisare.

29

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Alezarea poate fi executat\ manual sau mecanic, att pentru prelucrarea alezajelor cilindrice
ct [i a celor conice. La prelucrarea prin alezare manual\, ct [i la cea mecanizat\, piesa r\mne
nemi[cat\, iar scula execut\ mi[carea principal\ de a[chiere - mi[care de rota]ie precum [i
mi[carea secundar\ - mi[carea de avans (figura 1.22).
Ma[inile pe care sunt prelucrate g\urile prin alezare sunt acelea[i ca [i la g\urire.

Fig. 1.22. Scheme de


principiu la alezarea cu
alezorul:
a - a unui alezaj
str\puns;
b - a unui alezaj nfundat;
c - a unui alezaj conic.

Filetarea
Filetarea este opera]ia tehnologic\ de prelucrare prin a[chiere pentru ob]inerea unui canal
sub form\ de spir\ elicoidal\ pe o suprafa]\ cilindric\ sau conic\. Filetul este constituit din
totalitatea spirelor de pe suprafa]a respectiv\. Filetarea se execut\ manual sau cu ma[ini de
filetat. Sculele folosite la filetarea manual\ sunt: tarozii (fig. 1.23), care execut\ filetul interior [i
filierele, care execut\ filetul exterior (fig. 1.24).
Filetarea mecanic\ se poate face pe ma[ini speciale sau chiar pe ma[ini de g\urit, avantajul
filet\rii mecanice fiind o calitate superioar\ a prelucr\rii [i o productivitate ridicat\.
La controlul filetelor se urm\re[te calitatea suprafe]elor prelucrate [i respectarea dimensiunilor
elementelor geometrice principale ale filetului. Verificarea se poate efectua prin dou\ metode:
metoda complex\ [i metoda diferen]ial\. Metoda complex\ de control se realizeaz\ cu ajutorul
calibrelor inel [i tampon filetate (fig. 1.25), iar metoda diferen]ial\ folose[te ca [i mijloc de
m\surare micrometrul de filet, microscopul de atelier.

30

Fig. 1.23. Tarozi de mn\


a - tarod de degro[are;
b - tarod mediu;
c - tarod de finisare

Capitolul I

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

a
c
Fig. 1.24. Filiere:
a - rotund\ dintr-o bucat\ ;
b - rotund\ spintecat\;
c - p\trat\;
d - hexagonal\

Fig. 1.25.
Calibre filetate

Fig. 1.26. Ma[ina


de filetat electric\

Ma[inile de filetat electrice (fig.


1.26) au o mare productivitate [i
execut\ filete de la M8 la M24,
respectiv ... 2". Ma[ina se
compune dintr-un motor electric,
o cutie de viteze, o cutie de
avansuri, un arbore principal [i o
p\pu[\ mobil\. P\pu[a mobil\ se
deplaseaz\
pe
ghidajele
suportului, permi]nd filetarea
pieselor de diferite lungimi.
Ma[ina de filetat electric\ este
prev\zut\ cu dispozitiv pentru
l\rgirea g\urilor [i t\ierea
materialului.

31

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul I

Sp\larea
n urma prelucr\rilor mecanice, pe suprafe]ele pieselor r\mn a[chii m\runte, pilitur\, pulbere
abraziv\, urme de ulei [i alte impurit\]i care pot provoca uzarea acestora. Dup\ prelucr\rile mecanice
piesele sunt sp\late n vederea mont\rii, asambl\rii. n func]ie de caracterul produc]iei [i a num\rului
de piese, sp\larea poate fi manual\ sau mecanizat\.
La produc]ia de serie mic\ [i de unicate, piesele se spal\ manual cu petrol lampant, benzin\,
utiliznd perii sau pensule, n rezervoare sau b\i deschise. n ultimul timp se folosesc degresan]i sau
detergen]i. Dup\ sp\larea chimic\, piesele sunt sp\late cu ap\ fierbinte [i se usuc\ cu jet de aer cald.
La produc]ia de serie mare, pentru sp\larea pieselor se folosesc ma[ini sau instala]ii de sp\lat,
acest procedeu fiind practic [i econmic.
Pentru sp\larea pieselor de precizie sau cu forme complicate se folosesc instala]ii moderne de
cur\]ire cu ultrasunete. n cazul procesului de sp\lare mecanizat se folosesc ma[ini de sp\lat cu mai
multe camere.

Fig. 1.27. Ma[in\ de sp\lat cu transportor

Fig. 1.28. Duze industriale

Principiul de func]ionare const\ n producerea n lichidul b\ii de sp\lare a unor oscila]ii


mecanice de frecven]\ nalt\ de 18-21 kHz [i, datorit\ presiunii [i depresiunii produse la suprafa]a
pieselor, murd\ria este ndep\rtat\. Astfel, cre[te randamentul [i se mbun\t\]e[te calitatea
sp\l\rii.
n schema de principiu din figura 5.14, piesele 1 sunt deplasate pe un transportor 2, ac]ionat
de un motor electric 3 prin intermediul reductorului 4 [i transportorului 5. Solu]ia de sp\lare se
nc\lze[te n sistemul 6, este aspirat\ de pompa 7 din rezervor [i pompat\ la sistemul de stropit
8. Instala]ia de stropit 8 este format\ din duze, dispuse astfel nct piesele s\ fie sp\late cu jet
puternic din toate direc]iile. Raza jetului este sub form\ de con ntreg, manta de con, fant\ plat\,
jet concentric. Materialul utilizat pentru confec]ionarea duzelor industriale (fig. 1.28) este o]el
rezistent la acid, o]el, alam\, teflon etc.
Dup\ sp\lare, piesele sunt suflate cu aer pentru a fi cur\]ate orificiile, canalele, locurile greu
accesibile, precum [i uscarea lor. n acest scop, este necesar ca la fiecare loc de munc\ s\ existe
o priz\ de aer, un furtun flexibil [i un robinet de nchidere - deschidere.

32

Capitolul I. Stabilirea procesului tehnologic de asamblare

Capitolul I

Fi[\ de evaluare
I. Alege]i varianta corect\:
1. R\zuitorul este:
a) o pil\
b) o filier\
c) un burgiu
d) un cu]it.
2. G\urile se mai numesc:
a) alezaje
b) ajustaje
c) butuc
d) arbore.
3. Tarodul este:
a) un utilaj
b) un dispozitiv
c) o scul\
d) un mecanism.

15 puncte

II. n coloana A sunt enun]ate opera]iile preg\titoare n vederea asambl\rii, iar n B sculele
specifice; stabili]i asocierile dintre cifrele din coloana A [i literele corespunz\toare din coloana B.

A. Opera]ii

B. Scule

1.
2.
3.
4.
5.

a. L\rgitoare
b. Calibre
c. Compas
d. Burghiu
e. Alezor

Trasare
Alezare
L\rgire
Filetare
G\urire

III. Indica]i SDV-urile folosite la r\zuire.

15 puncte

IV. Ar\ta]i necesitatea opera]iei de sp\lare a pieselor.

20 puncte

V. Alc\tui]i un eseu cu titlul: Lepuirea:


a. Defini]i lepuirea
b. Indica]i materialele folosite la lepuire.
c. Denumi]i sculele [i utilajele folosite la opera]ia tehnologic\ de lepuire.

20 puncte

Not\
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord\ 10 puncte din oficiu.

33

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Instruire practic\ 1.5

Capitolul I

Tema: Preg\tirea pieselor pentru asamblare


Lucrarea 1
1. Preciza]i sculele folosite la opera]ia de filetare.
2. Executa]i manual filetul exterior M10 pe o lungime de 20 mm, la cap\tul unei tije de o]el de
80 mm lungime.
Lucrarea 2
Executa]i ntr-o platband\ de o]el, de dimensiuni (100 x 60 x 3), patru g\uri
de 20 mm fa]\ de centrul axelor de simetrie.
a) - alege]i [i denumi]i SDV-urile folosite la g\urire;
b) - executa]i opera]iile preg\titoare n vederea procesului de g\urire;
c) - executa]i opera]ia tehnologic\;
d) - verifica]i opera]ia efectuat\;
e)- descrie]i modul de lucru [i, dac\ este necesar, ntocmi]i o schi]\.
Lucararea se va executa pe grupe de elevi.

8, la o distan]\

Fi[\ de lucru
I. Completa]i spa]iile libere din enun]urile urm\toare cu termenii corespunz\tori:
1. R\zuirea este opera]ia ............................ care se execut\ n scopul ob]inerii unor
suprafe]e ............................. n vederea unui contact ct mai uniform [i a unei etan[\ri ct mai
perfecte n cazul mbin\rilor fixe.
2. Lepuirea se aplic\ ........................ plan paralele, calibrelor, rolelor, bilelor de
......................., segmen]ilor etc.
3. Filetarea ...................... a pieselor se execut\ cu filiere, iar cea interioar\ cu ..................
4. G\urirea este opera]ia tehnologic\ de prelucrare prin ........................ cu ajutorul unor
scule numite ......................
5. n timpul prelucr\rii g\urii, burghiul execut\ o mi[care combinat\ de __________ [i de
transla]ie.
6. Alezoarele se utilizeaz\ pentru opera]ia de prelucrare a g\urilor numit\ _________.
7. A[chiile rezultate la g\urire se vor ndep\rta cu _______________ [i nu cu mna liber\.
II. Indica]i p\r]ile componente ale unei ma[ini de g\urit din atelierul [colii [i explica]i func]ionarea
ei.

34

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Capitolul 1I
Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile
Con]inuturi tematice:
1.
2.
3.
4.

Asamblarea
Asamblarea
Asamblarea
Asamblarea

prin
prin
prin
prin

presare.
lipire.
nituire.
sudare.

Competen]a: Realizeaz\ produse specifice prin asambl\ri nedemontabile.


Criterii de performan]\:
a - Identificarea tipurilor de asambl\ri nedemontabile utilizate la realizarea unor produse
specifice calific\rii.
b - Executarea opera]iilor de asamblare nedemontabil\ a p\r]ilor componente ale unor produse
specifice calific\rii.

35

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Laborator tehnologic 2.1


Tema: Asambl\ri prin presare
Defini]ie
Asamblarea prin presare se ob]ine prin presarea a dou\ piese (de tip arbore-alezaj), astfel
nct s\ se ob]in\ blocarea mi[c\rii uneia fa]\ de cealalt\, prin apari]ia unor for]e de strngere
ntre ele.
Clasificarea metodelor de ob]inere a asambl\rilor nedemontabile
Presarea transversal\:
prin nc\lzirea piesei exterioare;
prin r\cirea piesei interioare;
prin deformare.
Asambl\rile realizate prin deplasarea radial\ a suprafe]elor de contact ca rezultat al dilata]iei
piesei cuprinz\toare nc\lzite n prealabil sau al contrac]iei piesei cuprinse r\cite n prealabil se
numesc asambl\ri fretate.
Presarea longitudinal\:
prin introducerea for]at\ a piesei interioare n piesa exterioar\
Asambl\rile ob]inute prin presare longitudinal\, la rece, a piesei cuprinse (tip arbore) n cea
cuprinz\toare (tip alezaj) sau invers se mai numesc asambl\ri presate.

1. Asamblarea prin nc\lzirea piesei cuprinz\toare


Se realizeaz\ prin deplasarea radial\ a suprafe]elor de contact, ca rezultat al contrac]iei piesei
cuprinz\toare nc\lzite n prealabil. Aceast\ opera]ie este denumit\ [i fretare.
1-piesa cuprinz\toare
2-piesa cuprins\

Fig.1. Presarea transversal\ prin nc\lzirea


piesei cuprinz\toare

2. Asamblarea prin r\cirea piesei cuprinse


Se realizeaz\ similar cazului precedent, cu deosebirea c\ se va r\ci piesa cuprins\ (mai
voluminoas\), pentru a i se mic[ora diametrul exterior prin contrac]ie.
1-piesa cuprinz\toare
2-piesa cuprins\

Fig.2. Presarea transversal\ prin r\cirea


piesei cuprinse

36

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Montarea pieselor prin folosirea ac]iunii c\ldurii sau frigului nu produce deteriorarea
asperit\]ilor suprafe]elor conjugate, fenomen ce se produce la asambl\rile prin presare
longitudinal\ la rece. De aceea, rezisten]a acestor mbin\ri este mai mare.
Montajul pieselor prin r\cirea piesei cuprinse are o serie de avantaje fa]\ de montajul cu
nc\lzirea piesei cuprinz\toare, printre care:
prin r\cire nu se modific\ structura ini]ial\ [i calit\]ile fizico-mecanice ale metalului;
viteza [i timpul de r\cire a pieselor cuprinse sunt mai mici dect viteza [i timpul de nc\lzire
a pieselor cuprinz\toare;
asamblarea buc[elor [i a c\m\[ilor cilindrice prin frig poate ndep\rta aproape deplin
deformarea lor.

3. Asamblarea prin deformare plastic\


Se realizeaz\ prin deformarea plastic\ local\ [i remanent\ a uneia dintre cele dou\ piese,
astfel nct s\ p\trund\ strns una n cealalt\.
n aceast\ categorie intr\: asamblarea prin urechi, prin mandrinare, prin r\sfrngere, prin
f\l]uire, prin nervurare.
Prin aceast\ opera]ie se monteaz\, spre exemplu: ]evi, benzi, piese tubulare, arcuri, table,
funduri la recipiente.

Fi[\ de evaluare
Tema: Asambl\ri prin presare
I. Incercui]i r\spunsul corect :
1. Asambl\rile prin presare sunt asambl\ri :
a) demontabile
b) nedemontabile
2. Asambl\rile prin presare sunt asambl\ri :
a) f\r\ organ de asamblare
b) cu organ de asamblare
II. Alege]i coresponden]ele corecte ntre elementele celor dou\ coloane :
A.
1. presare longitudinal\
2. presare transversal\

B.
a) prin inc\lzirea piesei exterioare
b) prin introducerea for]at\ a piesei interioare in piesa exterioar\

1 .........

2 .........

III. Recunoa[te]i metoda de asamblare prin presare si identifica]i reperele din figur\:
12-

Not\: Se acord\ 1 punct din oficiu.

37

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

INSTRUIRE PRACTIC|
Tema: Asambl\ri prin presare
1. Asamblarea prin nc\lzirea piesei cuprinz\toare
Diametrul interior al piesei-alezaj cre[te datorit\ dilat\rii, piesele asamblndu-se cu u[urin]\.
Dup\ r\cire, prin contrac]ie, piesa exterioar\ se strnge pe piesa interioar\, realizndu-se un
ajustaj cu strngere.
Temperatura la care este nc\lzit\ piesa cuprinz\toare este dat\ de rela]ia:

T = td + ta +ts (oC)
unde:
td - temperatura necesar\ dilat\rii alezajului;
ta - temperatura mediului n care se lucreaz\;
ts - temperatura de siguran]\ prin care se ]ine seama c\ piesa se r\ce[te n timpul
transportului de la locul de nc\lzire la locul de asamblare (ts=20 oC).
Prin aceast\ opera]ie, numit\ fretare, se monteaz\, spre exemplu, butucul pe arbore, bandajul
ro]ilor la vagoanele de cale ferat\.

Metode de inc\lzire a pieselor


Pentru nc\lzirea pieselor se folosesc instala]ii de nc\lzire cu b\i (ulei mineral sau ulei de ricin)
sau cu rezisten]e electrice (fig.1).
Baia este prev\zut\ cu o plas\ de srm\ pentru ca piesele s\ nu intre n contact cu fundul b\ii
sau cu elementele de nc\lzire.

a) instala]ii de nc\lzire cu b\i

b) cu rezisten]e electrice
Fig.1. Metode de inc\lzire a pieselor

a)
1-baie
2-plas\ de protec]ie
3-suport pies\
4-pies\
5-termometru

38

b)
1234-

c) cu induc]ie

[i c)
pies\
rezisten]e electrice
suport
inductor

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Montajul cu ajutorul c\ldurii se poate realiza prin nc\lzirea general\ (total\) sau local\ a
butucului. nc\lzirea general\ se folose[te la asamblarea pieselor de dimensiuni mici [i mijlocii.
Pentru piesele de gabarit mare se folose[te nc\lzirea local\ a zonei de material al\turat\ g\urii
n care trebuie s\ intre arborele.
nc\lzirea se face cu ajutorul arz\toarelor de gaz, cu rezisten]e electrice, cu inductoare
electrice etc. Piesele mici [i mijlocii se nc\lzesc n b\i sau n cuptoare cu gaz sau electrice.
La nc\lzire trebuie s\ se evite arderile de suprafa]\ care d\uneaz\ asambl\rilor ce vor
necesita demont\ri ulterioare.

2. Asamblarea prin r\cirea piesei cuprinse


Asamblarea const\ n mic[orarea diametrului piesei interioare prin r\cirea acesteia sub
temperatura mediului ambiant (fenomenul de contrac]ie), n instala]ii speciale.
Metoda se aplic\ atunci cnd piesa cuprinz\toare este voluminoas\ sau are o configura]ie
complex\.
R\cirea pieselor, sub temperatura mediului ambiant, se realizeaz\ cu instala]ii de r\cire
speciale, cu amestec ghea]\-clorur\ de sodiu (pana la -10oC), cu z\pad\ carbonic\ (-70 oC), cu
oxigen sau azot lichid (-180oC... -190oC).

1-cuv\ cu piese
2-ghea]\ carbonic\

Fig.2. Van\ cu ghea]\ carbonic\

Asamblarea cu folosirea ghe]ii carbonice necesit\ instala]ii simple sub form\ de vane (fig.2) cu
pere]ii bine izola]i termic. R\cirea n vane este comod\ [i se preteaz\ la produc]ia de serie mic\.
Pentru r\cirea cu azot lichid se folosesc recipien]i metalici cu pere]i dubli, cu izola]ie termic\.
Pere]ii interiori ai acestor recipien]i (cu grosimea n jur de 5mm) se fac din cupru, aliaje de cupru
sau o]eluri nalt aliate, pentru a se evita fenomenul de fragilitate la temperaturi sc\zute. Pere]ii
exteriori se fac din o]el carbon.
Pentru calculul temperaturii de r\cire se folose[te aceea[i rela]ie ca la nc\lzirea pieselor.
Asamblarea prin fretare are, n principiu, urm\toarele etape:
nc\lzirea piesei cuprinz\toare (butuc) sau r\cirea piesei cuprinse (arbore);
transportarea piesei supuse la ac]iunea temperaturii la locul de asamblare;
orientarea reciproc\ a pieselor pentru a se asigura coaxialitatea lor;
introducerea arborelui n butuc sau a butucului pe arbore;
aducerea ansamblului la temperatura mediului ambiant;
controlul asambl\rii rezultate.

39

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Piesele din o]el carbon [i o]eluri slab aliate devin fragile prin r\cire la temperaturi joase. De
aceea, la mbinarea arborelui cu alezajul trebuie s\ se evite lovirea pieselor, mai ales n prezen]a
pere]ilor sub]iri [i a decup\rilor n sec]iunea pieselor.

M\surile de protec]ia muncii la aceast\ metod\ de asamblare necesit\ aten]ie deosebit\:


piesele vor fi atent cur\]ate de ulei;
manevrarea se va face cu mare aten]ie (pericol de arsuri);
manevrarea [i transportul buteliilor de azot [i oxigen se vor face cu mare grij\ (pericol de
explozie);
personalul trebuie s\ poarte m\nu[i, ochelari, [or]uri [i alte mijloace de protec]ie individual\;
piesele nc\lzite sau r\cite trebuie manipulate cu cle[ti cu mnere lungi sau cu alte
dispozitive, pentru a se evita arsurile sau deger\turile;
trebuie s\ se evite contactul dintre uleiuri, unsori [i alte materiale u[or oxidabile [i oxigenul,
deoarece se pot produce explozii.

3. Asamblarea prin deformare plastic\


Metodele de asamblare prin deformare folosite sunt:
asamblarea prin urechi (fig.3)- se utilizeaz\ la mbinarea capetelor de benzi, a pieselor
tubulare cu fundurile acestora, fixarea arcurilor;
asamblarea prin mandrinare (fig.4)- se realizeaz\ prin l\rgirea radial\ a ]evilor cu pere]i
sub]iri sau din materiale moi (alam\ sau cupru);
asamblarea prin r\sfrngere (fig.5)- se folose[te la mbinarea pieselor executate din
materiale moi (o]el moale, aluminiu, alam\); se mai nume[te asamblare pe contur nchis;
asamblarea prin fal] (fig.6)- se folose[te la mbinarea materialelor din tabl\ pentru recipiente
cilindrice [i la asamblarea fundurilor acestora;
asamblarea prin nervurare (fig.7)- se folose[te la mbinarea pieselor tubulare cu bare sau a
pieselor tubulare ntre ele.

Fig.3.-Asamblarea
prin urechi

Fig.4. - Asamblarea
prin mandrinare

Fig.5. - Asamblarea
prin r\sfrngere

40

Capitolul II

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Fig.6. - Asamblarea prin f\l]uire

Fig.7. - Asamblarea
prin nervurare

Presarea longitudinala
Se realizeaz\ prin introducerea for]at\ a piesei interioare n piesa exterioar\.
Asamblarea prin presare longitudinal\ constituie una dintre cele mai simple metode de
asamblare.
Principalele avantaje ale acestei metode de asamblare constau n execu]ia rapid\ a asambl\rii
[i simplitatea utilajului folosit.
Pentru realizarea unei strngeri suficiente, piesa care se preseaz\ se prelucreaz\, n prealabil,
la dimensiuni prev\zute cu toleran]e rezultate din alegerea ajustajelor cu strngere.
Presarea se poate realiza prin lovire - cu lovituri de ciocan (n cazul asambl\rii [tifturilor mici,
penelor, dopurilor, capacelor etc.) sau strngere -prin folosirea unei prese: manuale (cu [urub sau
cu prghie), hidraulice, pneumatice etc.
Pentru u[urarea asambl\rii se recomand\ ungerea suprafe]elor ajustajului.
Calitatea asambl\rilor realizate prin presare se controleaz\ prin m\surarea for]elor de presare.
n fig.8 se exemplific\ presarea buc[elor :
-cea mai simpl\ metod\ este cea care folose[te o pies\ intermediar\ [i ciocanul (fig.8a)
-pentru a preveni dezaxarea buc[ei presate fa]\ de corpul piesei se pot folosi inele de ghidare
(fig.8b) sau dornuri de ghidare (fig.8c)

1-buc[\
2-pies\
3-pies\ intermediar\
4-inel de ghidare
5-dorn

Fig.8. Presarea buc[elor

41

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Aplica]ii practice
Folosind datele din urm\toarea fi[\ de documentare, ncerca]i s\ rezolva]i cele dou\ aplica]ii.
Indica]ie: se vor forma grupe de 4-5 elevi care vor lucra n colaborare.
1. Asamblarea unei ro]i cu un arbore se face prin strngere la dimensiunea nominal\
N = 150mm, prin nc\lzirea ro]ii.
S\ se stabileasc\ temperatura de nc\lzire a ro]ii, [tiind c\ piesele ansamblului sunt din o]el [i
au dimensiunile:
- diametrul alezajului ro]ii D = 150mm, cu abaterea superioar\ as = -0,050 mm [i abaterea
inferioar\ ai = - 0,090 mm.
- diametrul arborelui d = 150mm, cu abaterea superioar\ as = 0 mm [i abaterea inferioar\
ai = -0,025 mm.
2. S\ se aleag\ mediul de r\cire necesar asambl\rii prin r\cirea arborelui, a pieselor, din cazul
precedent.

FI{| DE DOCUMENTARE
Temperatura la care este nc\lzit\ piesa cuprinz\toare este dat\ de rela]ia:
T = td + ta +ts (oC)
unde:
td - temperatura necesar\ dilat\rii alezajului;
ta - temperatura mediului n care se lucreaz\;
ts - temperatura de siguran]\ prin care se ]ine seama c\ piesa se r\ce[te n timpul
transportului de la locul de nc\lzire la locul de asamblare (tts=20 oC).
td = S/( i di ) (oC),
unde S este stngerea, n mm
Pentru coeficientul de dilatare termic\ i se recomand\ urm\toarele valori:
Material

Coeficient de dilatare (grd-1)

O]el

12*10-6

Font\

10,5*10-6

Bronzuri cu staniu

17*10-6

Alam\

18*10-6

Aliaje de aluminiu

23*10-6

Pentru calculul temperaturii de r\cire se folosesc acelea[i rela]ii ca la nc\lzirea pieselor, cu


deosebirea c\ se va folosi coeficientul de contrac]ie la r\cire r, cu valorile recomandate n tabelul
de mai jos:
tc = S/( r di ) (oC),

42

Material

Coeficient de contrac]ie (grd-1)

O]el

-8,5*10-6

Font\

-8,6*10-6

Bronzuri

-14,2*10-6

Alam\

-16,7*10-6

Aliaje de aluminiu

-18,6*10-6

Capitolul II

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Rezolvare:
1. nc\lzirea trebuie f\cut\ n a[a fel nct asamblarea s\ fie posibil\ [i n cel mai dificil caz, cel al
realiz\rii strngerii maxime. Aceasta va fi:
Smax= dmax - Dmin =150,000 - 149,910 = 0,090 mm
Temperatura necesar\ dilat\rii ro]ii cu o valoare egal\ cu cea a strngerii maxime se va calcula
cu formula:
td = Smax/( i di ) = 0,090/(12*10-6*150) = 50 oC
Pentru siguran]\ [i ]innd cont de temperatura mediului ambiant, piesa se va nc\lzi la
temperatura:
Ti = td + ta +ts = 50 + 20 + 20 =90 oC
2. Temperatura necesar\ contrac]iei prin r\cirea arborelui va fi:
tc = Smax/( r di ) = 0,090/(-8,5*10-6*150) = -70,5
Tr = td + ta = -70,5 - 20 = -90,5 oC

oC

Realizarea acestei temperaturi este posibil\ dac\ se folosesc aerul lichid sau oxigenul lichid.
Dintre acestea, mai ieftin este aerul lichid.
Formula a fost folosit\ par]ial deoarece se consider\ c\ pe timpul r\cirii izolarea piesei fa]\ de
mediul nconjut\tor este foarte bun\.

43

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Laborator tehnologic 2.2


Tema: Asambl\ri prin lipire
Defini]ie
Asamblarea prin lipire este o asamblare nedemontabil\ a dou\ piese metalice cu ajutorul unui
metal sau aliaj de alt\ natur\, avnd temperatura de topire mai mic\ dect cea a metalelor de
mbinat, prin nc\lzirea pieselor la temperatura de topire a aliajului de lipire.
Caracteristici
rezisten]a mbin\rii este mare, uneori apropiat\ de cea a materialului de baz\;
nc\lzirea redus\ a materialului de baz\ pentru lipire nu schimb\ structura [i caracteristicile
fizico-chimice ale acestuia;
mbin\rile lipite au aspect bun [i nu necesit\ prelucrare ulterioar\;
pot fi mbinate piese foarte groase cu piese sub]iri, f\r\ ca rezisten]a ansamblului s\ fie
mic[orat\;
Clasificare
Lipiturile pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere, cea mai important\ fiind aceea n
func]ie de temperatura de topire a materialului de adaos, respectiv temperatura de nc\lzire
pentru lipire a pieselor de asamblat. Din acest punct de vedere se deosebesc :
lipire moale - temperatura de topire a aliajului de lipit se situeaz\ sub 723 K (450oC);
lipire tare (brazare) - temperatura de topire a aliajului de lipit este de peste 723 K.
Aliaje, fluxuri [i atmosfere folosite la lipire
Fluxurile sunt folosite pentru nl\turarea (dizolvarea) oxizilor de pe suprafa]a de lipit, pentru
eliminarea impurit\]ilor, pentru crearea condi]iilor optime de aderen]\ a aliajului de lipit (n stare
topit\) la suprafe]e, precum [i pentru mpiedicarea p\trunderii gazelor n zona lipiturii - evitnd
astfel apari]ia incluziunilor. n general, pentru realizarea unei mbin\ri de calitate, fluxurile trebuie
s\ ndeplineasc\ urm\toarele condi]ii :
s\ protejeze perfect suprafe]ele de mbinat formnd o pelicul\ dens\ pe metalul de baz\
pentru ca n timpul lipirii s\ se evite oxidarea;
s\ dizolve oxizii metalici de pe metalul de baz\ [i de pe aliajul de lipit, facilitnd formarea
unor leg\turi metalice ntre acestea, f\r\ s\ aib\ o ac]iune chimic\ nefavorabil\;
s\ fie stabile din punct de vedere chimic ntr-un interval larg de temperatur\ [i timp;
s\ aib\ temperatura de topire mai joas\ dect aliajul de lipit folosit pentru ca suprafe]ele de
mbinat s\ se cure]e de oxizi nainte de topirea aliajului;
s\ aib\, n stare topit\, o vscozitate mic\ pentru ca la lipire s\ umecteze bine suprafa]a
metalului de baz\, sub forma unei pelicule sub]iri. Fluxurile prea vscoase se ntind greu [i n strat
gros pot mpiedica p\trunderea aliajului n rostul de lipire;
rezidurile de flux ce r\mn pe mbinare dup\ lipire s\ se ndep\rteze u[or [i s\ nu provoace
corosiune;
Fluxurile se pot prezenta sub form\ de pudr\, past\, nveli[ sau inim\ la srma de aliaj de lipit
sau sub form\ de baie topit\ (n cazul b\ii topite, aceasta trebuie s\ aib\ temperatura suficient\
pentru a fi [i sursa de nc\lzire necesar\ topirii aliajului de lipit).
n ]ar\, pentru lipirea o]elurilor, se folosesc fluxuri conform SR EN 1045-99.

44

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Aliajele de lipit - se folosesc metale cu punct de topire mai sc\zut dect cel al materialului de
baz\, care pot fi fluidizate cu scule adecvate [i dup\ nt\rire ader\ la materialul de baz\ sau se
aliaz\ cu acesta (capacitatea de priz\ se nume[te afinitate).
Aliajul de lipit trebuie deasemenea s\ fie foarte penetrant deoarece n numeroase cazuri ele
trebuie s\ p\trund\ n spa]ii foarte mici (ntre ]evi, srme).
Din punct de vedere al rezisten]ei, acesta trebuie ales ct mai rezistent cu putin]\, f\r\ a se
fragiliza.
Aliajele de lipit pot fi clasificate dup\ : compozi]ia chimic\, temperatura de lucru, forma de livrare.
Aliajele pentru lipirea o]elurilor, n func]ie de compozi]ia chimic\, pot fi grupate n :
a) aliaje pe baz\ de metale uzuale: pe baz\ de Cu, pe baz\ de Ni, speciale.
b) aliaje pe baz\ de metale nobile: pe baz\ de Ag (Ag-Cu; Ag-Cu-Zn; Ag-Cu-Zn-Cd), pe baz\
de Au.
Atmosfere pentru lipire - sunt utilizate pentru lipirea unor componente din o]eluri.Acestea pot fi:
gaze inerte ( ex.argon de nalt\ puritate);
atmosfer\ protectoare cu con]inut de azot, cu con]inut de amoniac disociat, de hidrogen.

Lipirea moale
Lipirea moale se aplic\ atunci cnd intereseaz\ etan[eitatea pieselor de lipit [i cnd
rezisten]a acestora poate avea valori reduse. Totodat\ intereseaz\ [i temperatura la care vor
lucra piesele mbinate, avnd n vedere rolul important al acesteia asupra rezisten]ei mbin\rii.
Lipirea moale are o larg\ aplicabilitate n electrotehnic\, electronic\, tinichigerie, instala]ii
sanitare, etc.
In cazul domeniul electrotehnicii [i electronicii, prin acest procedeu se realizeaz\ o mbinare
stabil\ a pieselor bune conduc\toare de electricitate iar acestea sunt expuse la o influen]\
termic\ minim\.
n tehnica instala]iilor de ap\, lipirea ]evilor de cupru este un procedeu des ntlnit. n acest fel
se ob]in mbin\ri durabile [i etan[e ntre ]evile de cupru [i fitinguri (coturi, teuri). Prin acest
procedeu aliajul topit de adaos p\trunde uniform n spa]iul fin dintre peretele exterior al ]evii [i
peretele interior al fitingului asigurnd etan[eitatea acestei mbin\ri.

Scule [i dispozitive folosite la lipirea moale


lampa de lipit (arz\tor cu gaz) ce functioneaz\ cu un amestec combustibil propan-butan [i
care are ca variant\ mai confortabil\ aprinderea cu aprinz\tor piezo-electric pentru lipirea
pieselor de dimensiuni mari.
ciocanele de lipit servesc la nc\lzirea aliajului de lipit pn\ la topire n vederea execut\rii
lipirii.Ele pot avea nc\lzirea intermitent\ (se nc\lzesc cu flac\r\) sau continu\ (electric\). Partea
lor activ\ este vrful de lipit (capul de lipit) - care trebuie s\ fie zincat sau acoperit cu un strat de
aliaj. Arsurile care apar din cauza supranc\lzirii [i aliajul ars l izoleaz\ termic. Acestea pot fi
ndep\rtate cu un burete umed dar niciodat\ nu vor fi pilite sau [lefuite.Exist\ [i vrfuri cu durat\
mare de via]\ (din cupru pur) dar ele sunt sensibile la ac]iunile mecanice. In cazul pieselor
electronice se folosesc aparate de lipit cu regulator de temperatur\.

45

Capitolul II

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig. Scule [i accesorii


folosite la lipire

dispozitiv cu ultrasunete pentru lipirea metalelor neferoase.El este asem\n\tor ciocanului


de lipit electric fiind compus din varful 1 care este continuu nc\lzit de o rezisten]\ electric\ 2. n
prelungirea vrfului se g\se[te tija 3 cu bobina de excita]ie 4 alimentat\ de un generator de nalt\
frecven]\ 5 care transmite vrfului o mi[care de oscila]ie de frecven]\ foarte mare (de ordinul a
20 000Hz). Mi[carea de oscila]ie a vrfului provoac\ aliajului topit 6 spargerea pojghi]ei de oxizi
7 de pe suprafa]a pieselor.Acest dispozitiv elimin\ folosirea fluxului.

Fig. Dispozitiv cu
ultrasunete pentru lipire

scule pentru cur\]area suprafe]elor : manual - cu bure]i de srm\, pile, r\zuitoare [i benzi
abrazive, mecanic - cu perii de srm\ rotative, cu pile ac]ionate mecanic, chimic - cu solven]i
degresan]i (alcool industrial). O lipire de calitate presupune, n primul rnd, cur\]area perfect\ a
suprafe]elor pieselor de lipit.
dispozitive ajut\toare pentru prinderea [i fixarea pieselor n pozi]ia de lipit.

46

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Tehnologia lipirii moi

Fig. Modalit\]i de lipire

Capitolul II

Lipirea cu ciocanul de lipit. Piesele de lipit sunt preg\tite corespunz\tor [i sunt fixate n pozi]ia
corect\. Se apropie vergeaua de aliaj de lipit de vrful ciocanului nc\lzit [i se verific\ dac\ acesta
a atins temperatura optim\ (se tope[te o cantitate mic\ de aliaj, care , dac\ se depune pe vrful
ciocanului nseamn\ c\ este ncalzit [i se poate ncepe lipirea).
nainte de a pune ciocanul pe piesele de lipit, se pune pu]in flux pe locul de lipit. Lipitura va fi
de bun\ calitate dac\ aliajul de lipit umecteaz\ suprafa]a. n caz contrar mai este nevoie de flux.
Pentru a accelera procesul de lipire se poate folosi o prenc\lzire a pieselor de lipit (la
temperatura de 1500-2000C).
Dup\ lipire, vrful se desprinde cu grij\ de zona de lipire, astfel nct s\ r\mn\ o suprafa]\
neted\ la locul lipiturii.Pentru a lucra curat nu trebuie pus mai mult aliaj de lipit dect este necesar
(n caz contrar este nevoie de prelucrare suplimentar\).
Fluxul poate fi ndep\rtat, dup\ lipire, prin sp\lare cu ap\ cald\ [i [tergere cu o crp\ uscat\.

Fig. Unitate pentru lipire

Lipirea prin cufundare este un procedeu aplicabil produc]iei de serie mare, deoarece permite
mecanizarea [i deci cre[terea productivit\]ii.Deasemenea, procedeul este folosit [i n cazul
pieselor mici [i cu configura]ie complex\.
Lipirea se face prin cufundarea pieselor preg\tite cu p\r]ile de lipit ntr-o baie n care se
g\se[te aliajul topit cu un strat de flux deasupra.Piesele r\mn n baie un timp corespunz\tor cu
grosimea lor pentru a se nc\lzi la temperatura b\ii, apoi se scot [i se las\ s\ se r\ceasc\.

Lipirea tare
Aceste lipiri se caracterizeaz\ printr-o rezisten]\ mai ridicat\ dect n cazul lipirii moi.
Rezisten]a lor este cu att mai mare cu ct aliajul de lipit se tope[te la o temperatur\ mai mare.
Lipiturile tari sunt capabile de sarcini mari [i pot fi utilizate pentru table sub]iri, ]evi de o]el,
profile.

Scule [i dispozitive folosite la lipirea tare


Pentru lipirea propriu-zis\ sunt utilizate:
dispozitiv cu flacar\ (care poate dezvolta o temperatur\ de pn\ la 8500C);
dispozitiv cu curen]i de nalt\ frecven]\;
baie de s\ruri;
cuptoare cu atmosfer\ controlat\.

47

Capitolul II

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig. Cuptor
lipire cu band\

Fig. Cuptor
brazare

Tehnologia lipirii tari


La acest procedeu, ca [i la lipirea moale, se impune o bun\ cur\]are a suprafe]elor de lipit [i
fixarea lor prealabil\.
Datorit\ temperaturii ridicate la care are loc procesul de lipire, cura]irea perfect\ a suprafe]elor
prezint\ o importan]\ mai mic\ deoarece o parte dintre oxizi se dizolv\.n mod obligatoriu ns\
se vor ndep\rta petele de vopsea, de gr\sime, de lacuri.
Orice surs\ de nc\lzire ar fi folosit\, se aplic\ dou\ variante de lipire :
1. se introduce fluxul mpreun\ cu aliajul de lipit n stare topit\ n locul de mbinare al pieselor;
2. aliajul de lipit [i fluxul se introduc n zona de lipire in stare solid\ [i apoi se nc\lze[te ntregul
ansamblu pn\ la topirea aliajului [i fluxului.
Lipirea cu flac\r\ se realizeaz\ folosind suflaiuri oxiacetilenice, arz\toare cu gaze combustibile
n func]ie de sec]iunea pieselor [i de temperatura de topire a aliajului folosit.

Fig. Lipirea
cu flac\r\

La aceast\ lipire este folosit\ cea de-a doua variant\ (expus\ mai sus): nc\lzirea se face cu
flac\r\ care nu trebuie s\ bat\ direct pe locul de lipit. Dup\ topirea aliajului, se mai aplic\ un strat
de flux [i, dup\ r\cire, se ndep\rteaz\ fluxul r\mas.
Lipirea n baie, prin cufundare, se poate realiza n baia de aliaj topit cu un strat de flux la
suprafa]\ sau ntr-o baie de s\ruri topite. n acest al doilea caz, preg\tirea pieselor se face la fel
ca la sudarea cu flac\r\. n acela[i mod se poate executa lipirea n cuptor cu atmosfer\
controlat\, unde se folosesc ca gaze reduc\toare oxigenul [i hidrogenul.
Indiferent de procedeul de lipire aplicat, pe lng\ respectarea tehnologiei de lipire, o importan]\
deosebit\ o are rezisten]a lipiturii.Astfel trebuie avut n vedere c\:
lipitura s\ nu fie amplasat\ n locul unde solicitarea este maxim\;
la trecerile de la o sec]iune la alta s\ se fac\ rotunjirile necesare;
n zona de mbinare s\ nu existe crest\turi, cr\p\turi ale pieselor.
s\ se realizeze anumite configura]ii ale asambl\rii care s\-i permit\ transmiterea unor for]e
mai mari.

48

Capitolul II

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Fig. Piese lipite cu


rezisten]\ crescut\

Fig.Lipituri gre[it [i corect


plasate sau preg\tite
a.lipituri gre[ite; b. lipituri corecte

DEFECTE {I CONTROLUL ASAMBL|RII LIPITE


Controlul asambl\rii ob]inute prin lipire se face prin examinare vizual\: s\ nu existe ntreruperi
ale cordonului de lipire [i acesta s\ nu prezinte zone cu porozit\]i sau cu neuniformit\]i.
Verificarea etan[eit\]ii unor obiecte din tabl\ asamblate prin lipire (bidoane,g\le]i) se face cu
ap\.Dac\ se constat\ c\ apa p\trunde prin cus\tura lipit\ sau c\ aliajul nu este ntins uniform, se
repet\ lipirea.
La opera]ia de lipire, pe lng\ respectarea tehnologiei, o importan]\ deosebit\ o prezint\, n
ceea ce prive[te rezisten]a mbin\rilor,amplasarea lipiturii [i preg\tirea sec]iunilor pieselor la locul
de mbinare.Astfel trebuie avut n vedere ca :
lipitura s\ nu fie plasat\ n locuri cu solicitare mare;
la trecerile de la o sec]iune la alta s\ se fac\ rotunjirile necesare;
la locul de mbinare s\ nu existe fisuri sau crest\turi, etc.

NORME DE TEHNICA SECURIT|}II MUNCII LA LIPIRE


n perioada realiz\rii opera]iei de lipire se vor folosi m\nusi de protec]ie.
P\strarea aliajelor de lipit [i a substan]elor folosite la cur\]area pieselor trebuie s\ se fac\
n locuri special amenajate, folosind vase de sticl\ nchise etan[ pentru acizi [i substan]ele
toxice.
Sp\larea pieselor se va face folosind numai solu]ii neinflamabile.
Sculele folosite vor fi verificate nainte de nceperea opera]iei de lipire [i nu vor fi l\sate
nesupravegheate pe parcursul opera]iei.
n cazul lipirii cu flac\r\, ochii vor fi proteja]i cu ochelari de protec]ie.

49

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Lipirea cu adezivi
Adezivul este o substan]\ chimic\ nemetalic\, vscoas\, solid\ sau lichid\, care poate
realiza un contact intim [i continuu ntre dou\ suprafe]e confec]ionate din acela[i material sau
din materiale diferite. Contactul se realizeaz\ prin aderen]\ [i absorb]ie, la temperatura
mediului sau la cald.Adezivul umple golurile dintre cele dou\ suprafe]e, le acoper\ n mod
uniform nglobnd impurit\]ile din zona respectiv\.
Asamblarea cu adezivi are urm\toarele caracteristici :
rezisten]\ mecanic\ relativ bun\ (dar mai slab\ dect la sudare);
ofer\ posibilitatea mbin\rii facile a dou\ materiale diferite;
rezisten]\ la temperatur\ relativ ridicat\;
asigur\ o buna protec]ie anticorosiv\ ;
realizeaz\ izola]ie termic\ [i electric\;
este impermeabil\;
are calit\]i estetice.
Deasemeni exist\ [i dezavantaje ale acestui tip de asamblare :
rezisten]a mecanic\ este puternic afectat\ de temperatur\;
are sensibilitate la [ocuri,
mb\trne[te n timp;
necesit\ instala]ii costisitoare atunci cnd nt\rirea adezivului presupune ap\sare la
temperaturi ridicate.
Propriet\]ile sale permit nlocuirea procedeelor obi[nuite de mbinare din industria
constructoare de ma[ini (ghidajele ma[inilor unelte), industria u[oar\, industria electronic\ [i
electrotehnic\, n construc]ii civile [i industriale, cu lipirea cu adezivi.
Adezivii au n compunerea lor urm\toarele elemente:
a. materialul de baz\ - r\[ini termorigide, elastomeri;
b. solventul - cu rolul de a ajuta la aplicarea lor pe suprafe]ele pieselor;
c. material de umplutur\ - care i mbun\t\]esc propriet\]ile fizice [i mecanice;
d. catalizatori - accelereaz\ procesul de solidificare al adezivului.
Exist\ o gam\ larg\ de adezivi n practic\, adezivi ce pot fi clasifica]i n func]ie de compozi]ia
chimic\, de propriet\]ile acestora precum [i n func]ie de modul de utilizare.
Utilizarea adezivilor ]ine cont de condi]iile de lucru impuse asambl\rii precum [i de
compozi]ia chimic\ a acestora.

50

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Exemple:
1. Adezivi vinilici sunt de culoare alb\ [i au aspect vscos. Sunt destina]i lipirii hrtiei, cartonului,
]es\turilor textile, dar mai ales asambl\rii pieselor din lemn [i derivatelor din lemn, fiind utili n
lucr\ri de tmpl\rie interioar\ [i repara]ii de obiecte care nu sunt supuse umidit\]ii. Utilizarea
adezivilor vinilici nu necesit\ o preg\tire special\, doar cur\]area suprafe]elor ce urmeaz\ a fi
asamblate.
2. Adezivi epoxidici sunt de fapt r\[ini sintetice care au consisten]\ unei creme sau paste.
nainte de folosire, trebuie amestecate dou\ componente: adezivul ca atare [i nt\ritorul. Acest
tip de adeziv este utilizat la asamblarea materialelor rigide deoarece are o putere foarte mare de
lipire echivalent\ cu sudura, care permite realizarea unor asambl\ri solide, rezistente la
umiditate, intemperii [i c\ldur\ (pn\ la 250oC). Adezivii epoxidici sunt de dou\ feluri: opaci [i
translucizi
3. Adezivi metacrila]i sunt destina]i lipirii sticlei [i repar\rii suprafe]elor mici. Ace[tia au n
compozi]ie dou\ elemente: r\[ina [i activatorul, lichide perfect incolore care nu trebuie
amestecate. Ele au o bun\ rezisten]\ la umiditate [i c\ldur\.

Fig. Moduri de prezentare a adezivilor

Tehnologia lipirii cu adezivi


a. Preg\tirea suprafe]elor const\ n cur\]irea suprafe]elor de gr\simi, vopsea, rugin\, alte tipuri
de impurit\]i. Aceast\ opera]ie se realizeaz\ folosind solven]i de tipul benzinei, tetraclorurii de
carbon. Tot n aceast\ etap\ se realizeaz\ [i asperizarea suprafe]elor folosind hrtie abraziv\ de
granula]ie mare sau prin sablare ( jet de nisip uscat).
b. Aplicarea adezivului se poate face, n func]ie de tipul acestuia, prin pulverizare, ntindere,
stropire, roluire, topire.
Este foarte important, pentru calitatea asambl\rii, ca stratul de adeziv s\ nu fie foarte gros [i
s\ acopere uniform suprafe]ele pieselor ce urmeaz\ s\ se mbine.
c. Asamblarea propriu-zis\ presupune punerea n contact a pieselor. Acest\ opera]ie se
realizeaz\ prin ap\sarea suprafe]elor din mbinare cu for]e distribuite egal, folosind dispozitive
care au rol [i de fixare a pieselor n perioada de nt\rire a adezivului.

Fig. Moduri de aplicare a adezivului

51

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Fi{| DE LABORATOR TEHNOLOGIC

ASAMBLAREA PRIN LIPIRE

Lucrarea 1
Se dau :
scule [i accesorii specifice lipirii moi;
scule [i accesorii specifice lipirii tari;
tipuri de adezivi [i accesorii;
mostre de piese lipite - lipire cu aliaje [i cu adezivi;
Se cere :
1.1. s\ se explice care este elementul tehnologic prin care se deosebesc cele dou\ tipuri de
lipiri cu aliaje.
1.2. s\ se indice etapele de realizare a lipirii moi [i a lipirii tari [i procedeele de realizare;
1.3. s\ se grupeze sculele [i accesoriile necesare fiec\rui tip de lipire;
1.4. s\ se identifice dintre mostrele de piese lipite cele la care s-a folosit aliaj de lipit [i cele
la care s-a utilizat adeziv.

Lucrarea 2
Se dau :
un adeziv epoxidic [i diverse accesorii pentru adezivi;
hrtie abraziv\ de granula]ii diferite;
dou\ placu]e din materiale diferite, la dimensiuni convenabile;
Se cere :
2.1. s\ se indice etapele de realizare a unei lipiri cu adeziv;
2.2. s\ se parcurg\ practic aceste etape pentru pl\cu]ele date, folosind materialele adecvate;
2.3. s\ se verifice modul de lipire prin ncerc\ri;
Elevii vor fi mp\r]i]i pe grupe de lucru [i vor primi din partea profesorului sarcinile de lucru.

Fi{| DE INSTRUIRE PRACTIC|

ASAMBLAREA PRIN LIPIRE


Se dau:
ciocan de lipit;
srm\ de lipit;
band\ abraziv\ de granula]ii diferite, perie de srm\, dizolvant;
piese de diverse forme si dimensiuni;
Se cere:
1. s\ se realizeze o lipire moale pentru dou\ dintre piesele date, parcurgnd toate etapele
specifice; fiecare membru al echipei s\-[i cunoasc\ sarcinile [i modul de ndeplinire;
2. s\ se analizeze, ntre echipe, piesele lipite [i s\ se evalueze lucr\rile, n func]ie de: aspect,
rezisten]\ , timp de realizare, loc de munc\ dup\ terminarea opera]iilor tehnologice.
Elevii sunt mp\r]i]i pe echipe de lucru [i au atribu]ii dinainte stabilite.

52

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Laborator tehnologic 2.3


Tema: Asambl\ri prin nituire
Nituirea este o asamblare mecanic\ nedemontabil\ care are drept scop realizarea unei leg\turi
rigide, sau a unei bloc\ri ntre dou\ sau mai multe piese, pentru ob]inerea unui nou element rigid
cu un rol func]ional bine determinat.
Rolul asambl\rilor nituite este realizarea unor produse specifice care s\ asigure rezisten]a,
etan[area sau rezisten]a [i etan[area mbin\rii.
Opera]ia de nituire este un procedeu tehnologic de asamblare nedemontabil\ specific\ tablelor
[i profilelor sub]iri [i realizat\ cu ajutorul niturilor.
Domeniile de utilizare ale asambl\rilor nituite sunt:
la poduri metalice [i fermele halelor;
la o serie de construc]ii care au asambl\ri de profile;
la asamblarea de materiale diferite (de ex. ferodou pe metal);
la cazanele cu abur;
la rezervoare de produse petroliere, nave marine, fluviale , la aronave etc.
Nitul este elementul de fixare, de mbinare, format din tij\ [i cap ini]ial. La montare se formeaz\
al doilea cap, numit cap de nchidere.
P\r]ile componente ale unei mbin\ri prin nituire sunt (fig. 3.1):
1. tija nitului
2. capul nitului
3. cap de nchidere
4,5. piese de asamblat
Elemente dimensionale:
D - diametru cap
d - diametru tij\
l - lungimea tijei
h - n\l]imea capului

Fig. 3.1

Clasificarea niturilor
Dup\ forma capului:
- semirotund:
- bombat;
- cilindric;
- tronconic;
- seminecat;
- necat.

Dup\ forma tijei:


- plin\;
- semitubular\;
- tubular\.

Nituri speciale:
- nit cu tij\ dubl\;
- nit exploziv.

53

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

dup\ forma constructiv\ a capului: semirotund (a), tronconic (b), necat (c), cilindric (d),
seminecat (e), tronconic [i seminecat (f) - figura 3.1.

Fig. 3.1. Clasificarea niturilor dup\ forma capului

dup\ forma tijei: plin\ (a), tubular\ (b [i c), semitubular\ (d) - figura 3.2.

Fig. 3.2. Clasificarea niturilor dup\ forma tijei

Materialul niturilor
Materialele pentru nituri trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:
a) Sa nu fie c\libile; deci niturile se executa din OL 34 sau OL 37.
b) Materialul de nit s\ aib\ un coeficient de dilatare ct mai apropiat de cel al pieselor de
mbinat.
e) Dac\ mbinarea nituit\ este expus\ coroziunii, materialul de nit trebuie s\ fie identic cu al
pieselor de mbinat pentru a se evita formarea curen]ilor galvanici locali.
n cazul solicit\rilor mari se pot utiliza o]eluri aliate. De asemenea, ]innd seama de condi]iile
de mai sus, se execut\ nituri [i din alte materiale cum sunt cupru, alam\, aluminiu etc.
Materialele cele mai utilizate pentru executarea niturilor sunt : o]elul carbon obi[nuit OL 34, OL
37; alama Am 63; cuprul Cu 5; aluminiul Al 99,5 etc.
Nituirile cu nituri de o]el avnd dimensiuni reduse (d < 10 mm) [i cele cu nituri din aliaje
metalice neferoase se pot executa manual sau mecanizat - la rece. In cazul utiliz\rii unor nituri de
o]el avnd d > 20 mm, nituirea se executa la cald (prin nc\lzirea nitului nainte de formarea
capului de nchidere). Nituirea la rece a unor piese de dimensiuni mari poate produce zgomot
d\unator.
Niturile se confec]ioneaz\ din urm\toarele materiale:
o]eluri moi-OL32,OL34;
alam\;
cupru;
aluminiu.

54

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Clasificarea asambl\rilor nituite


Dup\ modul de execu]ie:
Dup\ modul de a[eazare
Dup\ temperatura la care
a tablelor asamblate:
se execut\ nituirea:
- manual\;
- nituire prin suprapunere;
- mecanic\.
- nituire la cald;
- nituire cap la cap cu
- nituire la rece.
eclise.
Dup\ num\rul rndurilor de nituri:
- cu un singur rnd;
- cu mai multe rnduri n linie;
- cu mai multe rnduri n zig-zag.

Dup\ destina]ia asambl\rii:


- nituire de rezisten]\;
- nituire de rezisten]\-etan[are;
- nituire de etan[are.

Dup\ diametrul nitului [i al temperaturii de execu]ie, nituirea poate fi:


nituirea la rece, temperatura fiind cea a mediului ambiant [i diametrul tijei d 12 mm;
nituirea la cald, diametrul nitului fiind d > 20 mm.
Dup\ destina]ia mbin\rii, exist\:
nituirea de rezisten]\, se aplic\ la construc]iile metalice unde condi]ia principal\ este de a
transmite for]e ntre elementele mbin\rii - poduri metalice, fermele halelor, stlpii de tensiune,
schelete de macara, cl\diri industriale din structuri metalice;
nituirea de rezisten]\ [i etan[are, se aplic\ construc]iilor metalice solicitate la presiuni mari
- cazane de abur, rezervoare de produse petroliere, recipiente sub presiune care trebuie s\
corespund\ condi]iei de rezisten]\ mecanic\ [i etan[are;
nituirea de etan[are, se aplic\ la bazine, rezervoare supuse la presiuni normale [i care
corespund numai condi]iei de etan[are. n acest caz niturile sunt dispuse mai des [i au diametrul
mai mic.
Dup\ modul de realizare a leg\turii dintre elementele mbinate, asamblarea prin nituire este
realizat\ prin: suprapunerea tablelor sau cap la cap cu eclise (fig. 3.4).

Fig. 3.4. Asambl\ri nituite:


a - prin suprapunere; b - cap la cap, cu o eclis\; c - cap la cap, cu dou\ eclise;
d - pe dou\ rnduri, n linie; e - pe mai multe rnduri, n zig-zag.

55

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Avantajele asambl\rilor nituite:


rezist\ la [ocuri [i vibra]ii, prezentnd o siguran]\ mai mare n exploatare fa]\ de asambl\rile
sudate;
la materialele greu sudabile [i nesudabile, metoda nituirii este procedeul ra]ional de
asamblare.
Dezavantajele asambl\rilor nituite:
consum mare de material [i manoper\;
prin g\urirea materialelor apar zone periculoase care reduc rezisten]a asambl\rilor;
etan[eitate redus\;
zgomot intens;
productivitate sc\zut\.
Domeniile de utilizare ale asambl\rilor nituite sunt:
la poduri metalice [i fermele halelor;
la o serie de construc]ii care au asambl\ri de profile;
la asamblarea de materiale diferite (de ex. ferodou pe metal);
la cazanele cu abur;
la rezervoare de produse petroliere, nave marine, fluviale , la aronave etc.

Tehnologia nituirii
Nituirea manual\ este o opera]ie de mbinare care necesit\ un volum mare de munc\, este
costisitoare, are o productivitate sc\zut\ [i este executat\ n atelierele de ntre]inere [i repara]ii.
Procesul tehnologic al unei asambl\ri nituite:
preg\tirea nituirii: - trasarea g\urilor pe table;
- g\urirea tablelor;
- montarea [i centrarea pieselor;
nituirea propriu-zis\;
controlul opera]iei;
[temuirea tablei.

Preg\tirea nituirii const\ n preg\tirea pieselor care vor fi nituite, preg\tirea sculelor [i
dispozitivelor. Suprafe]ele pieselor care vin n contact direct se vor cur\]a de impurit\]i [i corpuri
str\ine, dup\ care se degreseaz\. Preg\tirea pieselor pentru nituire cuprinde:
trasarea centrelor - g\urile de nit vor fi executate cu precizie pentru a evita dezaxarea, ceea
ce ar duce la ruperea tijei;
g\urirea tablelor - se face prin [tan]are, poansonare cu scule speciale sau pe ma[ini unelte.
Semifabricatele se g\uresc mpreun\ preasamblate pentru a se asigura centrarea g\urilor.
montarea pieselor - const\ n prinderea tablelor sau pieselor, care se centreaz\ cu ajutorul
dornului.

56

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Nituirea. Nitul este introdus n gaura executat\ n piesele pozi]ionate, care sunt strnse

- dac\ diametrul nitului este:

5-10 mm
>10 mm

- diametrul g\urii este mai mare cu:

Capitolul II

cu ajutorul unei scule numit\ tr\g\tor. Urmeaz\ formarea capului de nchidere a nitului,
manual sau mecanic prin deformare plastic\. Diametrul g\urii este n func]ie de
diametrul nitului:
1-5 mm
0,2 mm
0,5 mm
1,0 mm

Controlul opera]iei. Rezisten]a mbin\rilor nituite depinde de modul de executare al acestora [i


se impune un control corect, lucru greu de efectuat dup\ fazele finale ale mbin\rii nituite. n cadrul
opera]iei de control se urm\re[te:
gaura de nit s\ fie umplut\ cu material;
s\ nu existe joc ntre table;
capul de nit s\ nu prezinte bavuri;
piesele s\ nu prezinte deforma]ii;
capul de nchidere s\ nu prezinte fisuri sau rupturi;
capul de nit s\ fie complet format;
capul de nit s\ nu fie dezaxat;
capul de nit s\ adere la suprafa]a tablelor.
{temuirea este opera]ia prin care tablele sunt etan[ate [i const\ n presarea marginilor tablelor
[i interp\trunderea lor. Prin deformarea materialului capetelor niturilor [i a tablelor se nchid
spa]iile dintre piese, mpiedicnd astfel p\trunderea lichidelor prin mbin\ri.
Opera]ia de nituire efectuat\ manual prezint\ urm\toarele faze (fig. 3.5.):
introducerea nitului n gaura de nit;
a[ezarea capului ini]ial pe contrac\puitor;
apropierea tablelor cu tr\g\torul (fig. 3.5, a);
refularea capului de nchidere (fig. 3.5, b);
formarea capului de nchidere cu ciocanul (fig. 3.5, c);
formarea capului de nchidere cu c\puitorul (fig. 3.5, d).

Fig. 3.5. Fazele nituirii manuale:


1 - tr\g\tor; 2 - contrac\puitor; 3 - c\puitor.

57

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Sculele folosite la nituirea manual\ sunt:


ciocanul de l\c\tu[\rie;
contrac\puitorul, pentru sprijinirea [i protejarea capului ini]ial;
tr\g\torul, pentru apropierea [i ap\sarea pieselor de nituit;
c\puitorul, pentru formarea capului de nchidere al nitului.
Dispozitivele, verificatoarele [i utilajele folosite la nituirea manual\ sunt:
Dispozitive
- plac\ de ndreptat;
- mas\ de trasat;
- menghin\ de banc etc.

Verificatoare
- [ubler;
- rigl\ de verificare;
- echer etc.

Utilaje
- ma[in\ de g\urit;
- polizor;
- ma[in\ de nituit etc.

Nituirea mecanic\
Ma[inile de nituit pot fi clasificate astfel:

Dup\ modul de realizare a capului de nchidere, deosebim:


ma[ini de nituit prin presare - prese de nituit;
ma[ini de nituit prin rulare.
Dup\ modul de ac]ionare, deosebim:
ma[ini de nituit pneumatice;
ma[ini de nituit electrice;
ma[ini de nituit hidraulice.
Dup\ natura comenzii de ac]ionare, deosebim:
ma[ini de nituit manuale;
ma[ini de nituit semiautomate;
ma[ini de nituit automate.
Avantajele nituirii mecanice sunt:
nituirea se face mai repede;
refularea materialului se face mai bine;
gaura de nit se umple mai bine;
cre[te rezisten]a nituirii;
scad costurile [i cre[te productivitatea.
Opera]ia de nituire se execut\ folosind ma[ini specializate care realizeaz\ capul de nchidere
prin: cioc\nire, presare, rulare.
Ma[inile specializate pentru nituirea mecanic\ sunt:
ciocane de nituit portabile;
prese de nituit;
ma[ini de nituit prin rulare.

58

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Ma[inile de nituit portabile - ciocanele de


nituit - lucreaz\ prin cioc\nire [i folosesc nituri
cu tij\ plin\. Ac]ionarea lor este electric\ sau
pneumatic\.
La nituirea cu ciocanul pneumatic de nituit
(fig. 3.6) apar dou\ aspecte:
cnd direc]ia ciocanului este vertical\, iar
piesele de nituit sunt orizontale;
cnd direc]ia ciocanului este orizontal\,
iar piesele de nituit sunt a[ezate vertical.
Dac\ diametrul nitului este mai mare de 12
mm, nituirea se execut\ la cald. nc\lzirea
nitului se poate realiza n cuptoare cu flac\r\
sau n instala]ii cu curen]i de nalt\ frecven]\.
Temperatura de nc\lzire este de 60007000C. Niturile nc\lzite sunt prinse n cle[te [i
se introduc n g\urile pieselor de asamblat.
Fig. 3.6. Ciocan pneumatic de nituit:
1. buton; 2. tij\; 3. c\puitor.

Fig. 3.7. Presa de nituit


1 - ac]ionare; 2 - prghia de ac]ionare; 3 - c\puitor;
4 - contrac\puitor; 5 - potcoava ma[inii.

Presa de nituit (fig. 3.7) este folosit\ att


pentru nituri sub]iri, ct [i pentru nituri cu
diametrul mai mare de 8 mm. Ele realizeaz\
capul de nchidere al nitului la o curs\ a
c\puitorului. Se pot executa nituiri cu nituri
tubulare, semitubulare sau cu guler.
C\puitorul, care este ncorporat n structura
presei, este ac]ionat pneumatic, electic sau
hidraulic.

Ma[ina de nituit prin rulare (fig. 3.8) are


construc]ia asem\n\toare cu cea a unei
ma[ini de g\urit unde n locul burghiului se afl\
dou\ role profilate care, la rotirea [i avansul
arborelui, formeaz\ capul de nchidere al
nitului.
Ma[ina este folosit\ pentru nituri de
dimensiuni mici, sub 8 mm, [i din materiale
moi.
Fig. 3.8. Principiul de func]ionare al
ma[inii de nituit prin rulare

59

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Ma[ina combinat\ de g\urit [i nituit hrtie (fig. 3.9.)


Opera]ia de arhivare a documentelor prin
perforare [i nituire este o tehnic\ combinat\ de
legare a hrtiei care presupune g\urirea colilor cu
o ma[in\ de g\urit (perforat) hrtie, apoi
prinderea lor cu ajutorul unor nituri [i a unor [ine
speciale care sunt nchise cu un dispozitiv de
nituit.
Datorit\ unei tehnologii inovative, a fost
revolu]ionat ntreg conceptul de g\urire a hrtiei,
realiznd g\urirea cu ajutorul preducelelor.
Fig. 3.9
Preduceaua este o unealt\ din o]el special n
form\ de ]eav\ cu vrful ascu]it care practic
decupeaz\ o bucat\ din materialul perforat, n
cazul nostru din hrtie.

Ma[inile de arhivat sunt prev\zute cu un sistem


excentric de fixare a preducelei care permite sl\birea [i
rotirea lor cu 180 de grade, astfel nct distan]a dintre
cele dou\ g\uri s\ fie reglabil\ n dou\ pozi]ii: 70 mm [i
80 mm (fig. 3.10).
Datorit\ calit\]ii deosebite a materialului din care
sunt confec]ionate preducelele, ma[ina de arhivat poate
g\uri dintr-o singur\ mi[care pn\ la 350 de coli,
executnd dou\ g\uri de 6 mm.

Fig. 3.10. G\urirea colilor

Construc]ia ma[inii de arhivat permite executarea cu


aceea[i ma[in\ a dou\ opera]ii: g\urire [i nituire.
Nituirea colilor presupune folosirea a dou\ elemente de
legare:
Nituri de diverse lungimi care se aleg n func]ie de
grosimea teancului de coli.
{ine de fixare din plastic sau metal cu dou\ g\uri
(distan]a g\urilor 70 mm sau 80 mm), Acest mod de arhivare
se folose[te pentru a se depozita documentele n bibliorafturi
sau n alte diverse coper]i [i suporturi de arhivare. Cu aceste
ma[ini de arhivat se pot g\uri [i nituri documente cu patru
g\uri (2+2), fig. 3.11.
Fig. 3.11. Nituirea colilor

Nituirea prin [tan]are


Tendin]ele acuale sunt orientate n direc]ia utiliz\rii ansamblurilor u[oare, al o]elurilor
galvanizate [i acoperite, o]elurilor de nalt\ rezisten]\, aluminiului, materialelor plastice [i
combina]iilor ale acestor materiale.
n particular n industria de prelucrare a tablelor, nituirea prin [tan]are s-a dovedit a fi o
alternativ\ promi]\toare [i/sau o completare a metodelor clasice de mbinare.

60

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Nituirea prin [tan]are este un proces pentru mbin\ri mecanice de nalt\ rezisten]\ al
materialelor similare sau combina]iilor de materiale, metod\ prin care pot fi mbinate cteva
straturi f\r\ probleme.
Straturile de materiale sunt mbinate de c\tre un nit dur semitubular ntr-un singur pas f\r\
preg\urire, zgomot redus [i f\r\ emisii, producnd o mbinare prin fric]iune de interblocare. Nitul
este proiectat s\ penetreze materialul superior [i se r\sfrnge sub influen]a matri]ei pozi]ionate
sub materialul inferior. Materialul inferior nu este str\puns, astfel mbinarea rezultat\ este precis\
[i impenetrabil\ de gaze [i lichide.

Fig. 3.12. Fazele nituirii


prin [tan]are

Nituri speciale
Defini]ie: Sunt nituirile ce se execut\ f\r\ a folosi contrac\puitor.
Opera]ia se realizeaz\ pe o singur\ parte a ansamblului.
Utiliz\ri:
piese metalice [i nemetalice;
piese din table sub]iri.

Nituirea cu nituri explozive (fig. 3.13)


Caracteristici:
Nitul este introdus n gaur\, nc\lzit cu un
ciocan electric pn\ la 1200C.
Capul de nchidere se va forma prin
explozia nc\rc\turii explozive din capul tijei.

Fig. 3.13. Nituire exploziv\: 1 - introducerea nitului;


2 - nc\lzirea; 3 - asamblarea; 4 - ciocan electric.

Nituirea cu nituri tubulare [i semitubulare (fig. 3.14)

Nituirile prin presare se pot executa cu


nituri cu tija plin\, semitubular\ sau
tubular\, cu precizarea c\, pentru
ultimele dou\ tipuri de nituri, contrac\puitorul va avea o form\ adecvat\, iar
c\puitorul va fi o scul\ ce va lucra prin
r\sfrngere. La nituirea pe pres\ de nituit
refularea este foarte puternic\, ceea ce
face ca opera]ia de [temuire s\ fie
eliminat\.

Fig. 3.14. Nituirea cu


nituri tubulare [i
semitubulare
1 - contrac\puitor;
2 - c\puitor;
3 - piese.

61

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Nituirea cu nituri cu tij\ dubl\ (fig. 3.15)


Pentru realizarea nituirii se folose[te un cle[te de
mn\ , care trage for]at tija interioar\ , care deformeaz\
capul nitului.
La finalul opera]iei tija interioar\ se rupe ntr-o zon\
de rezisten]\ minim\.

Fig. 3.15. Nituirea cu nituri cu tij\ dubl\

Defectele nituirii
Nituirea este considerat\ bine executat\ dac\ niturile sunt a[ezate corect [i nu exist\ defecte
pe suprafe]ele pieselor de nituit [i pe capetele niturilor.
Dup\ nituire se face o examinare exterioar\ a mbin\rii nituite, iar rezisten]a nituirii se verific\
prin lovirea cu ciocanul, aprecierea fiind f\cut\ dup\ sunet sau dup\ vibra]ia niturilor.
Defectele posibile ale mbin\rii prin nituire sunt prezentate n figura 3.16.

Fig. 3.16. Defectele nituirii:

a) cap de nchidere nclinat:


refularea gre[it\ a capului format;
lovitura cu ciocanul prea slab\;
pozi]ia nclinat\ a c\puitorului.
b) cap de nchidere deplasat:
pozi]ia nclinat\ a c\puitorului;
cap\tul tijei nitului te[it.
c) cap de nchidere prea mic:
tija prea scurt\;

62

tablele insuficient strnse.


d) cap de nchidere deformat, cu fisuri:
material necorespunz\tor pentru nit;
arderea nitului la nc\lzire.
e) nit strmb - dezaxat:
gaura de nit oblic\.
f) table deformate la nituire:
- strngerea tablelor prea puternic\.

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Norme de tehnica securit\]ii muncii


Pentru mbun\t\]irea condi]iilor de munc\ [i nl\turarea cauzelor care pot provoca accidente
de munc\ [i mboln\viri profesionale, n timpul nituirii, trebuie respectate urm\toarele reguli:
asigurarea iluminatului, nc\lzirii [i ventila]iei n atelier;
ma[inile [i instala]iile trebuie s\ fie echipate cu instruc]iuni de folosire;
trebuie s\ fie asigurat\ legarea la p\mnt [i la nul a tuturor ma[inilor ac]ionate electric;
ma[inile trebuie s\ fie echipate cu ecrane de protec]ie conform normelor de protec]ie a
muncii;
atelierele trebuie s\ fie echipate n locuri vizibile, cu mijloace de combatere a incendiilor;
atelierul trebuie s\ fie dotat cu mijloace de ridicare pentru manipularea pieselor mai mari de
20 kg;
muncitorii trebuie s\ poarte echipament bine ajustat pe corp cu mnecile ncheiate, iar p\rul
s\ fie acoperit sau legat;
dac\ se execut\ nituirea la cald, se va folosi echipament de protec]ie (costum de piele,
m\nu[i, nc\l]\minte de protec]ie), iar introducerea niturilor se va face cu ajutorul cle[tilor;
nainte de nceperea lucrului va fi controlat\ starea ma[inilor, a dispozitivelor de pornireoprire [i inversare a sensului de mi[care;
se va verifica naintea lucrului dac\ atmosfera nu este nc\rcat\ cu vapori de benzin\ sau
alte gaze inflamabile sau toxice;
la terminarea lucrului se deconecteaz\ leg\turile electrice de la prize, ma[inile vor fi oprite,
sculele se vor a[eza la locul lor, iar materialele [i piesele vor fi stivuite n locuri indicate;
presiunea aerului folosit la ciocanele pneumatice - s\ fie corespunz\toare opera]iei de
nituire;
tablele de nituit nu trebuie s\ prezinte bavuri, deoarece pot produce zgrieturi sau t\ieturi
ale minilor;
muncitorii nu se vor sp\la pe mini cu emulsie de r\cire [i nu se vor [terge pe mini cu
bumbacul utilizat la cur\]irea ma[inii. Dac\ pentru sp\larea ma[inilor a fost necesar\ utilizarea
produselor u[or inflamabile, se vor folosi imediat ap\ [i s\pun;
ciocanele trebuie s\ aib\ cozi de lemn de esen]\ tare, f\r\ noduri sau cr\p\turi; este interzis
lucrul cu ciocanele, nicovalele care au fisuri, [tirbituri, sp\rturi sau deform\ri in form\ de floare;
la folosirea trasatoarelor se cere aten]ie pentru a nu produce n]ep\turi, iar dup\ utilizare vor
fi a[ezate n truse speciale.

63

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Fi{| DE EVALUARE
I. Defini]i asamblarea nedemontabil\.
10 puncte
II. Completa]i spa]iile libere:
1. Asamblarea prin nituire este opera]ia prin care ............ sau mai ............. table sau alte
..................... sub]iri se mbin\ nedemontabil prin intermediul organelor de ma[ini numite nituri.
2. Prin deformarea ........................ a cap\tului liber al tijei ..................... se formeaz\ capul de
nchidere.
3. La mbinarea de rezisten]\ [i ..........................., lipsa de .......................... poate fi nl\turat\
prin opera]ia de [temuire.
15 puncte
III. Identifica]i desenele de mai jos [i preciza]i elementele componente:

a.
b.
1.
2.

25 puncte

IV. Clasifica]i niturile din punct de vedere al rolului func]ional [i dup\ forma capului.
15 puncte

V. Explica]i func]ionarea unei prese de nituit.


............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................
25 puncte

Not\: Se acord\ 10 puncte din oficiu.

64

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Instruire practic\ 2.3


Tema: Asamblarea mecanic\ prin nituire

Lucrarea 1
1. S\ se explice procesul tehnologic de nituire.
2. S\ se identifice sculele, dispozitivele [i verificatoarele pentru executarea unei
opera]ii de nituire.
3. Identifica]i ma[inile de nituit existente n atelierul [colii.

Lucrarea 2
Lucrarea se va executa pe grupe de elevi.
1. S\ se execute o mbinare nituit\ prin suprapunere, pe un singur rnd, n linie,
a dou\ platbande de 200 x 140 x 3 mm, cu 5 nituri, diametrul nitului fiind d = 5 mm.
2. Efectua]i schi]a asambl\rii executate.

Lucrarea 3
Lucrarea se va executa pe grupe de elevi.
1. S\ se execute o mbinare nituit\, cap la cap, a dou\ platbande 100 x 80 x 3
mm, cu o eclis\ de 2 mm grosime, diametrul nitului fiind d = 4 mm.
2. S\ se execute o mbinare nituit\, cap la cap, a dou\ platbande 100 x 80 x 5
mm, cu dou\ eclise, de 3 mm grosime, diametrul nitului fiind d = 6 mm.

65

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Asambl\ri sudate 2.4


Defini]ie
Asamblarea sudat\ este o asamblare nedemontabil\ a dou\ piese metalice, realizat\ prin
topire local\ sau presiune, cu sau f\r\ material de adaos. Ea presupune realizarea de leg\turi
moleculare la nivelul straturilor adiacente prin utilizarea c\ldurii sau a for]elor mecanice.
Caracteristici :
mbin\rile sudate sunt mbin\ri nedemontabile;
aceast\ asamblare apropie piesele compuse din mai multe elemente de piesele monobloc;
rezisten]a mbin\rilor sudate este foarte mare;
materialele care pot fi sudate sunt : o]eluri de construc]ie, o]eluri nalt aliate, aliaje de metale
neferoase, etc.
Clasificare:

1. din punct de vedere al tehnologiei de execu]ie :


1.1. sudare executat\ prin topire local\ - metalul este adus n stare topit\, f\r\ a aplica for]e
exterioare (sudare cu arc electric, sudare electric\ n baie de zgur\, sudare cu gaz);
1.2. sudare executat\ prin presiune (contact) - metalul este adus n stare plastic\ [i apoi presat
(sudare prin forjare, sudare electric\ prin rezisten]\);
2. dup\ natura energiei utilizate :
2.1. sudare la care se folose[te energie termoelectric\ (sudare cu arc electric, sudare electric\ prin
presiune, sudare cu plasm\);
2.2. sudare la care se utilizeaz\ energia termochimic\ (sudare cu flac\r\ de gaz);
2.3. sudare la care se folose[te energie mecanic\ (sudare prin frecare,sudare prin presiune);
2.4. sudare la care se utilizeaz\ energie provenit\ din radia]ii (sudare cu fascicul de electroni,
sudare cu laser).
3. dup\ dispunerea reciproc\ a elementelor mbinate:
3.1. sudur\ cap la cap - elementele sudate sunt unul n continuarea celuilalt [i sudura se face la
capete;
3.2. sudur\ prin suprapunere - suprafe]ele laterale ale elementelor mbinate se suprapun;
3.3. sudur\ n cruce sau suduri n T - elementele sudate sunt perpendiculare sau nclinate unul
fa]\ de cel\lalt , un element se sudeaz\ cu cap\tul sau frontal la suprafa]\ lateral\ a celuilalt element;
3.4. sudur\ de col] - elementele mbinate sunt perpendiculare sau nclinate unul fa]\ de cel\lalt [i
mbinarea se face pe muchii;
3.5. sudur\ pe muchie - elementele vin n contact cu suprafe]ele lor laterale iar sudarea se face
pe muchiile nvecinate.

Fig.1 a. Sudur\ n T; b. Sudur\ de col]; c. Sudur\ cap la cap

66

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Sudarea manual\ cu arc electric

Capitolul II

Principiul procedeului :
Const\ n folosirea efectului termic al unui arc electric ce se produce ntre doi poli(un electrod
[i piesa de sudat) ai unei surse de curent.
Elemente caracteristice :
arcul electric este o desc\rcare electric\ continua ntre cei doi poli ai unei surse de curent
electric, ntre care exist\ o distan]\. Prezen]a arcului electric este nso]it\ de o degajare de
c\ldur\ puternic\ [i de o radia]ie luminoas\. C\ldura degajat\ este suficient\ pentru topirea
metalelor care se afl\ n regiunea arcului electric (temperatura este de 35000 C).
alimentarea arcului electric se poate face att cu curent continuu ct [i cu curent alternativ;
n cazul folosirii curentului continuu - pentru ob]inerea lui, instala]ia cuprinde un generator de
curent continuu antrenat de un electromotor de curent alternativ;
sursa de curent CA generator CC electrod
pies\
atunci cnd se folose[te curent alternativ - instala]ia cuprinde un transformator ce modific\
tensiunea de la re]ea (220V sau 380V) n tensiunea necesar\ sud\rii (55V-65V sau mai pu]in);
sursa de curent CA transformator electrod
pies\
amorsarea arcului electric se realizeaz\ prin apropierea capului electrodului de piesa de sudat
pn\ cnd circuitul electric se nchide - apare arcul electric [i scnteile provocate de topirea
metalului - urmat de ndep\rtarea cu 2-4mm a electrodului de pies\ pentru a da lungime
convenabil\ arcului electric dar [i pentru a evita lipirea acestora;
zona influen]at\ termic reprezint\ spa]iul pe care se resimte c\ldura degajat\ de arcul electric.
Ea r\mne mult timp sub influen]a c\ldurii [i apoi r\cirea se produce rapid. C\ldura produce n
aceast\ zon\ modific\ri de structur\ a materialului [i implicit modific\ri ale propriet\]ilor acestuia.
metalul de adaos provine din topirea electrodului de metal;avand n vedere c\ temperatura
dezvoltat\ de arcul electric este mult mai mare dect temperatura de topire a electrodului,
procesul de topire este nso]it de o oxidare puternic\ a metalului topit [i de o ardere aproape
complet\ a elementelor existente n compozi]ia electrodului - fenomen nedorit pentru calitatea
sudurii. Acest fapt a determinat c\utarea unor solu]ii pentru protejarea b\ii de metal topit acoperirea electrodului (cazul sud\rii manuale cu arc electric) sau folosirea fluxului [i a gazelor
protectoare (cazul sud\rii automate).
electrozii au dimensiuni diferite, n func]ie de grosimea materialului care se sudeaz\. n mod
obi[nuit ei au diametrul de 1,5-6 mm, putnd fi chiar mai gro[i pentru suduri speciale, [i lungime
de 300-600 mm.
Grosimea nveli[ului este proportional\ cu grosimea srmei electrodului [i este depus\ pe
suprafa]a lateral\ a acestuia.
Electrodul se leag\ la polul negativ al sursei de curent ([i piesa - la polul pozitiv) - polaritate
direct\;
baia de metal topit se produce datorit\ c\ldurii concentrate a arcului electric [i este format\ att
din materialul marginilor pieselor ce urmeaz\ s\ se sudeze ct [i din materialul
electrodului;dimensiunile acesteia depind de viteza de sudare;
cus\tura reprezint\ cordonul de sudur\ ob]inut prin solidificarea metalului topit [i provenit att
din materialul de baz\ ct [i din materialul de adaos.

67

Capitolul II

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig. Zonele unei mbin\ri sudate prin


topire local\
1-cus\tura; 2- zona de trecere; 3-zona
influen]at\ termic; 4- metal de baz\

Tehnologia sud\rii
Opera]ia de sudare ncepe cu amorsarea arcului electric;calitatea sudurii este condi]ionat\ de
lungimea arcului electric, respectiv de distan]a pies\-electrod (dac\ aceast\ distan]\ este prea
mare-se produce ntreruperea frecvent\ a arcului electric sudur\ discontinu\).
Pozi]ia electrodului fa]\ de pies\ va fi nclinat\ la 200 - 300 fa]\ de pozi]ia vertical\, n direc]ia
de naintare a sudurii;

Deplasarea electrodului de-a lungul sudurii se face dup\ diferite traiectorii, n func]ie de
adncimea [i l\]imea sudurii care trebuie ob]inut\.
n cazul realiz\rii unei cus\turi pe dou\ p\r]i, pentru a nu se deforma piesele, depunerea
straturilor de sudur\ se face alternativ, cnd pe o parte, cnd pe cealalt\.
n cazul sud\rii n mai multe straturi este necesar\ ndep\rtarea stratului de zgur\ care se
formeaz\ n urma topirii nveli[ului electrodului (fapt care se poate realiza prin lovire u[oar\ cu un
ciocan special, ascu]it)
Fig. Modalit\]i de
deplasare a electrodului
la sudarea orizontal\

Forma [i dimensiunile rosturilor - ntre

piesele de sudat se las\ un spa]iu - rost ce permite realizarea unui cordon de


sudur\ n adncimea pieselor. Forma
acestui rost este dependent\ de grosimea
pieselor [i de procedeul de sudare folosit.
Fig. Forma rosturilor la sudarea manual\

68

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Dispozitive folosite - sunt necesare pentru fixarea [i pozi]ionarea pieselor ce urmeaz\ a fi


sudate, putnd avea o complexitate mare n cazul pieselor complicate sau cnd se impune
precizie ridicat\ a asambl\rii .
Scule, accesorii [i verificatoare
cle[te portelectrod - fixeaz\ electrodul [i asigur\ contactul electric dintre electrod - cablu surs\;
clema de contact - asigur\ contactul electric dintre pies\ - cablu - surs\;
ciocan ascu]it, dalt\, perie de srm\ - pentru cur\]area cordonului de sudur\ de zgur\ ,
stropi, oxizi;
echipament de protec]ie - masc\ cu ecran, ochelari protec]ie, [or], m\nu[i, bocanci;
[abloane [i calibre de m\surare;

Fig. Cle[te portelectrod

Fig. Clem\ de contact

Fig. Aparate de sudare

Fig. Ciocan pentru


ndep\rtarea zgurii

Sudarea automat\ cu arc electric sub strat de flux


Principiul procedeului
Acest procedeu presupune existen]a pe suprafe]ele pieselor de sudat a unui material granular,
fuzibil, denumit flux, arcul electric dezvoltndu-se sub acest strat. Principalul rol al fluxului este de
a proteja baia de metal topit mpotriva oxid\rii. Totodat\ fluxul reduce cantitatea de fum degajat\
precum [i cantitatea de stropi ce rezult\ din topirea electrodului.
Elemente caracteristice

fluxul are rolul de a men]ine un arc electric stabil [i de a asigura protec]ia necesar\ b\ii de
metal topit (din srma electrod [i din metalul pieselor) contra oxigenului din aer. Deasemenea
fluxul poate con]ine elemente speciale introduse n scopul alierii sudurii. Dispozitivul de pres\rat
flux este montat pe un c\rucior ce ruleaz\ pe [ine, al\turi de dispozitivul de aducerea curentului
n zona de sudare;
electrozii nu trebuie s\ mai aib\ nveli[, utilizndu-se srma - electrod cu diametrul de 1,2-14
mm, care este derulat\ cu ajutorul unui mic motor electric dintr-o bobin\ de srm\;
alimentarea arcului electric se face de la surse de curent continuu, uneori alternativ, de putere
mare ( curen]i pn\ la 1000-1200 A).
metalul de adaos provine n propor]ie de 25-50 % din topirea srmei electrod;
arcul electic se formeaz\ sub stratul de flux, din care cauz\ nu se mai produc radia]ii
luminoase, nu se mai degaj\ radia]ii ultraviolete [i infraro[ii, iar fumul rezultat este redus cantitativ;
cus\tur\ este de o calitate superioar\ deoarece metalul r\mne timp mai ndelungat n stare
lichid\, protejat fa]\ de aer, fapt care ajut\ la separarea impurit\]ilor.

69

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Tehnologia sud\rii

Capitolul II

Opera]ia de sudare presupune parcurgerea a trei etape:


a. preg\tirea pieselor - rosturile se preg\tesc uniform [i la dimensiuni diferite de sudarea
manual\ cu arc electric: unghiurile deschiderilor sunt mai mici [i r\d\cinile mai mari pentru a evita
str\pungerile. n mod preventiv pot fi folosite "garnituri de r\d\cin\".
b. alegerea regimului de sudare - se face in func]ie de tipul cus\turii [i de grosimea pieselor de
sudat. Parametrii regimului sunt: intensitatea curentului, tensiunea de lucru [i viteza de sudare.
Totodat\, un rol important n realizarea unei suduri de calitate l au: alegerea srmei de sudur\, a
fluxului [i a granula]iei acestuia, ele depinznd de materialul pieselor de sudat. De[i exist\ o
standardizare pentru alegerea regimurilor este recomandat ca decizia final\ s\ se ia n urma unor
ncerc\ri [i verific\ri.
c. sudarea propriu-zis\ - se realizeaz\ cu ajutorul unei instala]ii. Cea mai important\
component\ a sa este automatul propriu-zis ( tractorul ) care asigur\ avansul constant al srmei
electrod n zona arcului. Acesta se deplaseaz\ prin intermediul unui mecanism n lungul sudurii
cu viteza de sudare aleas\. n acela[i timp srma electrod este extras\ din caseta [i mpins\ n
zona de sudare trecnd printr-un contact electric. Tot pe automat este plasat [i rezervorul de flux
prev\zut cu o conduct\ de aspira]ie [i un aspirator pentru fluxul n exces. Construc]ia automatului
permite executarea sudurilor n pozi]ie orizontal\, cus\turi n linie dreapt\ [i ciculare. Srma
electrod poate fi nclinat\ att n direc]ia cus\turii ct [i perpendicular pe aceasta. O alt\
component\ a instala]iei este pupitrul de comand\ care asigur\ conectarea [i deconectarea
sursei de curent de sudare, precum [i alimentarea comenzilor tractorului, avnd dou\ variante
constructive : pentru curent continuu [i pentru curent alternativ. Sursa de curent a instala]iei o
contituie fie un redresor de sudare, fie un transformator de sudare.

Fig. Schema sud\rii sub strat de flux


1-bunc\r de flux; 2- pupitru de comand\;
3- duz\ de alimentare cu curent electric;
4- bobin\ de srma-electrod;
Fig. Instala]ia de sudare automat\ sub
strat de flux
1-table de sudat; 2-flux pres\rat;
3-bunc\r flux;4-srm\ electrod ;
5-caset\ srm\;6-role antrenare srm\;
7-reductor antrenare srm\; 8-contact
pentru aducerea c.e.; 9-reductor
tractor;10-[ine ghidare tractor;
11-tablou comand\;12-motor antrenare
srm\;13-motor antrenare tractor;
14-sudur\;15-zgur\;16-coloan\ tractor;

70

Fig. Utilaj
modern de
sudare sub
strat de flux

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Sudarea n mediu de gaze protectoare


Acest procedeu de sudare are caracteristic acoperirea arcului electric cu o p\tur\ de gaz care
asigur\ protec]ia sudurii.
Se diferen]iaz\ urm\toarele variante de sudare :

*cu electrod fuzibil MIG (metal inert gas)

cu electrod fuzibil MAG (metal activ gas)

cu electrod nefuzibil - WIG


(wolfram inert gas) sau
TIG(tungsten inert gas)
tungsten=wolfram(conf.Wil
kipedia)

Elemente caracteristice

gazele folosite la sudarea n mediu de gaz protector izoleaz\ arcul electric format [i baia de
metal topit de ac]iunea aerului [i mpiedic\ formarea oxizilor - cazul gazelor inerte, sau
dezoxideaz\ baia - cazul gazelor active reduc\toare. Gazele suflate mai au [i proprietatea de a
concentra asupra metalului de sudat c\ldura degajat\ de arc.
Din categoria gazelor inerte fac parte argonul si heliul, iar din grupa gazelor active pot fi
men]ionete hidrogenul , bioxidul de carbon si azotul.
Gazele protectoare folosite la sudare sunt : gazele inerte, amestecurile de gaze inerte (He+Ar),
gazele active, amestecurile de gaze inerte cu gaze active (He+Ar+CO2).

Fig. Schema sud\rii n


atmosfer\ protectoare

electrozii [i srmele electrod sunt alese n func]ie de materialul care trebuie sudat [i de
procedeul ales. Electrozii folosi]i pot fi nefuzibili - wolfram sau ,mai rar, c\rbune - [i sunt nso]i]i de
srma de adaos corespunzatoare materialului de sudat; srma-electrod folosit\ numai la sudarea
n mediu de gaz inert trebuie s\ fie de aceea[i compozi]ie cu cea a metalului de baz\. La sudarea
n mediu de CO2, srma-electrod difer\ de materialul de baz\, deoarece trebuie s\ con]in\ [i
elemente dezoxidante.Acest procedeu nu necesit\ nveli[uri sau fluxuri, astfel nct nu este
necesar\ opera]ia de cur\]ire a sudurii de zgur\.

71

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Instala]ia de sudare
Instala]ia de sudare n mediu de argon cu electrod de wolfram este compus\ din urmatoarele
componente :
un portelectrod, butelie de argon cu reductor - pentru reglarea presiunii [i debitmetru - pentru
m\surarea debitului de gaz;
generator de nalt\ frecven]\ - pentru amorsarea arcului electric [i men]inerea acestuia;
instala]ia apei de r\cire;
supap\ electromagnetic\ alimentat\ printr-un
transformator auxiliar [i ac]ionat\ de la un buton al
portelectrodului;
releu de temporizare care men]ine debitul gazului
cteva secunde dup\ ntreruperea curentului electric,
astfel nct electrodul s\ fie r\cit n curentul de argon ,
f\r\ s\ se oxideze.

Fig. Instala]ia de sudare n mediu de gaz protector


1- transformator; 2- derulator; 3- furtun; 4- pistolet;
5- butelie; 6- regulator de presiune

Sudarea cu plasm\
Principiul procedeului
Procedeul este considerat o evolu]ie a procedeului de sudare n mediu de gaz inert cu electrod
de wolfram [i are caracteristic utilizarea temperaturii foarte nalte [i a densit\]ii mari de energie pe
care o are plasma care formeaz\ un arc electric ce este comprimat radial [i alungit axial.
Elemente caracteristice

plasma - se ob]ine n instala]ii speciale numite plasmatroane [i provine din gaze ionizate total
sau par]ial la temperaturi de mii de grade celsius. Ea este compus\ din particule cu sarcini
pozitive [i negative, avnd o sarcin\ total\ nul\.
Plasma poate fi: plasm\ rece (104...105 0C), plasm\ cald\ (temperatura ajunge la milioane de
grade celsius).
Deoarece are o densitate mare de energie [i temperaturi nalte, plasma poate fi folosit\ la
prelucrarea aliajelor metalice greu prelucrabile sau imposibil de prelucrat prin alte procedee.
plasmatronul este generatorul de plasm\ n care coloana arcului electric este obligat\, sub
ac]iunea unui jet de gaz, s\ treac\ printr-un spa]iu limitat de orificiul unei duze. Exist\ diverse
variante constructive : cu arc direct, cu arc indirect [i cu arc combinat.
Schema de principiu a unui generator de plasm\: arcul electric se formeaz\ ntre un electrod
de wolfram [i piesa supus\ prelucr\rii. Arcul provoac\ ionizarea gazului [i va fi suflat n afar\ sub
forma unui jet de plasm\ pe suprafa]a piesei. Plasmatronul este un ajutaj de cupru r\cit for]at cu
ap\.

72

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Instala]ia de sudare
Instala]ia cu jet de plasm\ cuprinde :
sursa de energie pentru formarea arcului;
convertizoare sau redresoare;
generatorul de plasm\ (arz\tor) care are n general forma unui pistolet;
pupitrul de comand\; butelia de gaz plasmogen [i gaz de protec]ie ( argon, heliu, kripton
uneori amestecate cu hidrogen) ;
sistemul de r\cire cu ap\- necesar pentru r\cirea arz\torului;
Gazele de protec]ie sunt suflate n jurul jetului de plasm\, n vederea ob]inerii unei protec]ii
complete.
Sudura se ob]ine prin topirea marginilor adiacente pieselor de mbinat, dupa ce n prealabil sa format o gaur\ de cheie str\puns\ prin care trece partea axial\ a jetului [i care este
caracteristic\ acestui procedeu.Acest orificiu apare prin mpingerea metalului topit spre margini [i
se men]ine datorit\ tensiunii superficiale. Pe m\sura deplas\rii jetului de plasm\ n sensul de
sudare cu viteza vs metalul lichid se solidific\ formnd cus\tura.
Prin acest procedeu se sudeaz\ o]eluri nalt aliate, aliaje greu fuzibile.

Schema de principiu a unui plasmatron


1- jet de plasm\; 2- ap\; 3- desc\rcare n arc;
4- canale de r\sucire a gazului; 5- catod din
metal greu fuzibil; 6- gaz plasmogen; 7- suport
de electrod; 8- camera de desc\rcare;
9-solenoid; 10- anod de cupru.

Fig. Instala]ii moderne de sudare


a,b - robo]i de sudare; c- celula robotizat\

73

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

DEFECTE {I CONTROLUL ASAMBL|RII SUDATE


Defectele ce apar la asambl\rile sudate pot fi grupate astfel :
a. abateri dimensionale ale cordonului de sudur\

Tip de defect

Tip de control

l\]ime neuniform\
supran\l]are
concavitate
deformarea pieselor sudate

examinare vizual\;
control cu [abloane si prin m\surare

dezaxarea marginilor pieselor care se


sudeaz\
b. defecte exterioare ale sudurii
cratere nesudate
scurgerea metalului de adaos la
r\d\cina cus\turii
rev\rs\ri de metal de adaos pe
suprafa]a metalului de baz\
arderea metalului

examinare vizual\

examinare vizual\
[i analiz\ metalografic\

fisuri, pori
c. defecte n interiorul cordonului de sudur\
incluziuni de gaze
incluziuni de zgur\
lips\ de topire
lips\ de p\trundere
fisuri
defecte de structur\

examinare vizual\ [i analiz\ metalografic\ n sec]iunea respectiv\

analiz\ metalografic\

lipsa caracteristicilor mecanice [i


tehnologice impuse

ncerc\ri mecanice [i tehnologice

caneluri la suprafa]a tablei n lungul


cus\turii

control cu ultrasunete, cu radia]ii


Roentgen sau cu radia]ii gamma

Controlul mbin\rilor sudate se poate realiza prin dou\ categorii de ncerc\ri :


1. ncerc\ri distructive: probele de sudur\ sunt deta[ate si sunt solicitate pn\ la rupere sau
t\iere.Din aceast\ categorie fac parte ncerc\rile mecanice de rezisten]\, ncerc\rile de duritate n
cordon [i n zona influen]at\ termic, ncerc\ri tehnologice de ndoire precum [i analiza metalografic\.
2. ncerc\ri nedistructive: care se efectuez\ asupra pieselor sudate f\r\ distrugerea par]ial\ a
cus\turii.Controlul nedistructiv se face att prin examinarea vizuala(cu lupe, microscop portativ,
[ubler, [abloane), ct [i prin metode de defectoscopie nedistructiv\ (cu radia]ii X [i gamma, cu
ultrasunete sau control magnetic).

74

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

la sudarea manual\ cu arc electric


Att procedeul n sine ct [i instala]iile folosite la sudare pot provoca accidente grave de
munc\ n cazul nerespect\rii stricte a normelor.
instala]ia electric\ trebuie s\ fie n perfect\ stare [i se verific\ atent nainte de nceperea
lucrului;
se interzice sudarea f\r\ masc\, n caz contrar radia]iile ultraviolete [i infraro[ii, emanate la
crearea arcului electric, afectnd grav vederea. Aceste radia]ii pot afecta [i ochii celorlalte
persoane din apropiere, acestea trebuind s\ poarte ochelari de protec]ie atunci cnd privesc
arcul electric. De regula locul de munc\ se mprejmuie[te cu panouri opace la radia]ii;
purtarea m\nu[ilor, [or]ului [i ap\r\torilor din piele pentru nc\l]\minte protejeaz\ pielea [i
hainele lucr\torului mpotriva stropilor de metal topit care sar n timpul procesului;
locul de munc\ trebuie s\ fie bine ventilat pentru a proteja lucr\torii din spa]iul respectiv
mpotriva gazelor [i prafului emanate la sudarea cu arc electric;

a.

b.

c.

d.

Fig. Echipament de protec]ie: a. Masc\ de protec]ie cu ecran ; b. Ochelari de protec]ie; c. M\nu[i de


protec]ie; d. nc\l]\minte de protec]ie

la sudarea sub strat de flux


De[i procedeul n sine este mai " curat "dect sudarea manual\ cu arc electric, instala]iile
folosite la sudare pot provoca accidente grave de munc\ n cazul nerespect\rii stricte a normelor.
instala]ia electric\ trebuie s\ fie n perfect\ stare [i se verific\ atent nainte de nceperea
lucrului;
purtarea m\nu[ilor, [or]ului [i ap\r\torilor din piele pentru nc\l]\minte protejeaz\ pielea [i
hainele lucr\torului mpotriva stropilor de metal topit care pot s\ri n timpul procesului;
locul de munc\ trebuie s\ fie bine ventilat pentru a proteja lucr\torii din spa]iul respectiv
mpotriva gazelor [i prafului emanate la sudarea cu arc electric;

75

Capitolul II

NORME DE TEHNICA SECURIT|}II MUNCII LA SUDARE

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

Fi{| DE LABORATOR TEHNOLOGIC


ASAMBL|RI SUDATE
Elevii vor fi mp\r]i]i pe grupe de lucru.
1. Elevilor le sunt prezentate diferite tipuri de electrozi. Sarcin\ de lucru :
identific\ [i grupeaz\ electrozii n dou\ categorii : cu [i f\r\ acoperire;
m\soar\ diametrul electrozilor din grupa celor f\r\ acoperire [i indic\ procedeul de sudare
la care pot fi folosi]i;
2. Elevilor le sunt prezentate mostre de piese ce au marginile prelucrate n vederea sud\rii.
Sarcin\ de lucru:
identific\ tipul rostului;
reprezint\ grafic unul dintre tipurile de rosturi identificate m\surnd [i elementele sale
caracteristice.
3. Dupa parcurgerea no]iunilor teoretice, elevii indic\ etapele tehnologiei de sudare pentru
unul dintre procedeele prezentate [i principiul acestuia.

76

Capitolul II. Realizarea de produse specifice prin asambl\ri nedemontabile

Capitolul II

Fi{| DE EVALUARE
ASAMBL|RI SUDATE
I. Alege]i r\spunsul corect (3 puncte):
1.1. Protec]ia b\ii de metal topit la procedeele de sudare se poate realiza folosind
urm\toarele metode:
a) cu electrozi nveli]i, cu strat de flux, cu gaze combustibile;
b) cu electrozi nveli]i, cu strat de flux, cu gaze protectoare;
c) cu electrozi nveli]i, cu strat de flux, cu gaze plasmagene;
1.2. Amorsarea arcului electric la sudarea electric\ manual\ se face :
a) prin apropierea electrodului de piesa de sudat [i men]inerea acestuia cteva secunde n
pozi]ie vertical\ pn\ se formeaz\ arcul electric;
b) prin lovirea pieselor de sudat cu electrodul n repetate rnduri pn\ ia na[tere arcul
electric;
c) prin apropierea capului electrodului de piesa de sudat pn\ la nchiderea circuitului [i
apari]ia arcului electric urmat\ de ndep\rtarea cu 2-4 mm a electrodului de pies\;
1.3. Rostul este definit ca fiind :
a) spa]iul dintre piesele de sudat;
b) spa]iul dintre electrod [i piesele de sudat;
c) distan]a dintre pies\ [i arcul electric;
II. Ar\ta]i valoarea de adev\rat (A) sau fals (F) a urm\toarelor afirma]ii (3 puncte) :
2.1. Gazele folosite pentru protejarea b\ii de metal topit pot fi att gaze inerte ct [i gaze
active.
2.2. Asamblarea sudat\ este o asamblare demontabil\ a dou\ piese metalice realizat\ prin
topire sau prin presiune.
2.3. Arcul electric este o desc\rcare electric\ continu\ ntre doi poli ai unei surse de curent
electric, ntre care exist\ o distan]\.
III. Completa]i spa]iile libere cu no]iunile potrivite (2 puncte):
3.1. Sudarea manual\ cu arc electric are ca principiu de realizare folosirea
efectului................al unui arc electric.
3.2. Sudura de col] presupune ca elementele de mbinat s\ se afle n pozi]ie.................sau n
pozi]ie......... unul fa]\ de cel\lalt [i mbinarea se face pe muchii.
IV. Potrivi]i no]iunile din cele doua coloane (1 punct):
1.
2.
3.
4.

A
gaz inert
electrod nefuzibil
surs\ de curent
gaz plasmagen

B
a) plasmatron
b) argon
c) wolfram
d) CA

NOT|: Toate subiectele sunt obligatorii;


Se acord\ 1 punct din oficiu;
Timp de lucru 20 min.

77

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul II

LUCRARE PENTRU INSTRUIRE PRACTIC|


ASAMBL\RI SUDATE
SUDAREA MANUAL\ CU ARC ELECTRIC
Lucr\rile vor fi executate cu clasa mp\r]it\ pe echipe de lucru.
Lucrarea 1. Executarea unei suduri de col]

Se dau: o plac\ cu grosimea de 10 mm, o ]eav\ cu diametrul de 76 mm [i un profil U cu latura


mare de 100 mm.
Se cere: realizarea mbin\rii dintre placa de baz\ a[ezat\ orizontal [i ]eav\, respectiv profilul U;
Se va urm\ri: respectarea geometriei cordonului de sudur\ (control cu [abloane).

Lucrarea 2. Executarea unei mbin\ri sudate a dou\ table a[ezate n unghi drept - cordon de sudur\
orizontal.

Se dau: dou\ table de grosime 10 mm.


Se cere: executarea mbin\rii dintre aceste table a[ezate n unghi, pozi]ia cordonului de
sudur\ fiind orizontal\.
Se va urm\ri:
asamblarea corect\ - calitatea prinderii, respectarea m\rimii prescrise a rostului;
respectarea unghiului prescris ntre cele dou\ table;
respectarea geometriei cerute a mbin\rii sudate.

78

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Capitolul 1II
Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\
Con]inuturi tematice:
1. Asambl\ri prin pene [i [tifturi.
2. Asambl\ri prin caneluri.
3. Asambl\ri prin conuri.
4. Asambl\ri cu elemente elastice.
5. Asambl\ri prin filet (p\r]i componente, siguran]\ n
exploatare, asigurarea piuli]elor mpotriva desfacerii,
scule folosite la montare [i demontare).

Competen]a: Efectueaz\ lucr\ri de asamblare demontabil\.


Criterii de performan]\:
a - Identificarea tipurilor de asambl\ri demontabile utilizate la realizarea unor produse
specifice calific\rii.
b - Executarea opera]iilor de asamblare demontabil\ a p\r]ilor componente ale unor produse
specifice calific\rii.

79

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Laborator tehnologic 3.1


Tema: Asambl\ri prin pene

Defini]ie

Asambl\rile cu pene reprezint\ mbinarea demontabil\ a dou\ piese cu axa longitudinal\ comun\ (de tip arbore-butuc) prin intermediul unor organe de ma[ini numite
pene.
Asambl\rile cu pene fac parte din categoria asambl\rilor prin interfa]\ (pana interac]ioneaz\ cu
arborele [i butucul).
Asambl\rile cu pene sunt foarte r\spndite datorit\ urm\toarelor avantaje pe care le prezint\:
sunt asambl\ri simple;
au gabarit redus;
montarea [i demontarea pieselor se face u[or [i rapid;
uneltele, dispozitivele [i instala]iile folosite la asamblare sunt simple;
precizie satisf\c\toare;
cost sc\zut.
Penele au rolul de a fixa, ghida sau regla pozi]ia relativ\ a pieselor, dar [i de protec]ie a
ma[inilor [i dispozitivelor.

Defini]ie
Penele sunt organe de ma[ini cu ajutorul c\rora se transmite mi[carea de rota]ie de la arbore
la butucul ro]ilor sau invers.

Clasificarea penelor
Dup\ pozi]ia penelor fa]\ de axa pieselor asamblate, se deosebesc dou\ categorii de pene:

1) Pene transversale (sunt prev\zute ntotdeauna cu nclinare, astfel asigurndu-se mp\narea prin autoblocare)
care se monteaz\ cu axa longitudinal\ perpendicular\ pe axa pieselor ce se asambleaz\.

2) Pene longitudinale (cu sau f\r\ nclinare) care se monteaz\ cu axa longitudinal\ paralel\ cu axa pieselor de
mbinat (arbore-butuc) [i transmit momente de torsiune.

80

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Fig. 1 Clasificarea penelor

81

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Penele longitudinale se monteaz\ ntr-un canal practicat att n arbore ct [i n butuc(fig.2).

Fig. 2 Asamblarea cu pan\ longitudinal\

mbin\rile cu pene longitudinale pot fi: cu strngere sau f\r\ strngere, modul de realizare a
asambl\rii depinznd de tipul acesteia.
Astfel, la mbinarea cu strngere, pana trebuie s\ adere strns pe fundul canalului de pan\ att
n arbore ct [i n butuc, iar ntre fe]ele sale laterale [i canal s\ existe joc (fig.3).
Aceste pene au rolul de fixare relativ\ a pieselor care se asambleaz\ [i transmit momente mari
[i tura]ii joase ntre cele dou\ elemente asamblate.

Fig. 3 Asamblarea penei cu strngere

Variante constructive ale penelor longitudinale cu strngere sunt (fig.1):


a) Pene nclinate cu nas (sau c\lci);
b) Pene nclinate f\r\ nas;
c) Pene plate;
d) Pene concave;
e) Pene tangen]iale.

82

Penele logitudinale montate f\r\ strngere au rolul de ghidare [i se introduc n canalul de pan\
f\r\ joc lateral, dar cu joc ntre pana [i fundul canalului butucului.

Fig. 4 Asamblarea penei f\r\ strngere

Variantele constructive ale penelor longitudinale f\r\ strngere sunt (fig.1):


a) Pene paralele obi[nuite;
b) Pene paralele cu g\uri de fixare;
c) Pene disc;
d) Pene ;
e) Pene p\trate;
f) Pene cilindrice ([tift longitudinal).

Penele transversale sunt utilizate n asamblarea elementelor de transmisie cu mi[care


alternativ\ sau pentru piese imobile.
Prin acest tip de asamblare se fixeaz\ pe arbori ro]i din]ate, ro]i de curea [i lag\re.
Penele transversale pot asigura:
fixarea rapid\ a pieselor solicitate la ntindere sau compresiune;
reglarea pozi]iei relative a pieselor.

INSTRUIRE PRACTIC|
Asamblarea cu pan\ face parte din categoria asambl\rilor demontabile.
Penele sunt organe de ma[ini care realizeaz\ leg\tura ntre dou\ piese cu axa longitudinal\
comun\ (sunt elemente intermediare).

Avantaje:
sunt asambl\ri simple;
relativ precise;
cu gabarit redus;
montare-demontare u[oar\ [i rapid\.

83

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Domeniu de utilizare:
Prin acest tip de asamblare se pot fixa ro]ile (ro]i din]ate, ro]i de curea) [i lag\rele pe arbori;
elemente de transmisie cu mi[care alternativ\ sau piese imobile (tija pistonului n capul de cruce
la compresoare); se poate regla jocul ntre piesele supuse uzurii (exemplu: fus-cuzinet).

Clasificarea penelor:
1. Dup\ rolul func]ional:
a. organe de fixare;
b. organe de reglare;
c. organe de ghidare.
2. Dup\ pozi]ia penelor n raport cu elementele asamblate:
a. pene longitudinale (cu sau f\r\ nclinare) - care se monteaz\ paralel cu axa comun\ a
pieselor care se asambleaz\ (arbore-butuc);
b. pene transversale (cu una sau dou\ fe]e nclinate) - care se monteaz\ perpendicular pe axa
comun\ a pieselor ce se asambleaz\.
Penele paralele (cele mai utilizate n construc]ii de ma[ini) au fe]ele opuse paralele sau cu o
nclina]ie de 1/100 pe una din fe]e pentru a putea fi u[or introduse n loca[ul de pan\ [i pentru a
realiza un efect de strngere cu piesele ce se asambleaz\.
Penele transversale au form\ trapezoidal\ cu nclinare pe o parte sau pe ambele p\r]i, iar
sec]iunea este dreptunghiular\.

Montare-demontare:
1. Asamblarea penelor longitudinale.
nainte de asamblare se verific\:
l\]imea penei [i a canalului din arbore [i din butuc;
paralelismul canalului de pan\ cu axa arborelui;
simetria pozi]iei canalelor de pan\ din arbore [i din butuc.
La montarea penelor cu strngere trebuie ca pana s\ adere pe fundul canalului de pan\ din
arbore [i butuc, iar fe]ele sale laterale s\ aib\ jocuri.
La montarea f\r\ strngere, pana se a[eaz\ n canalul arborelui f\r\ joc lateral, dar cu joc
ntre pan\ [i fundul canalului din butuc.
nainte de montaj se execut\ o opera]ie de te[ire a capetelor penei, pentru u[urarea opera]iei
[i pentru a nu se n]epeni n canale.
Se recomand\ ca penele s\ aib\ un adaos de 0,3 - 0,5 mm, necesar ajust\rii prin pilire (numai
de-alungul penelor).
Dup\ orientarea corect\ a penei fa]\ de canalul de arbore, aceasta se introduce prin lovituri
u[oare de ciocan sau prin presare cu dispozitive speciale (dac\ pana se monteaz\ cu strngere)
n canalul arborelui (fig.5). Se orienteaz\ apoi butucul, dup\ care acesta se introduce pe arbore.

84

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Fig. 5 Presarea penei in


canalul arborelui:
1-pan\
2-arbore
3-[urubul presei
4-prism\

Penele de ghidare sau penele paralele se fixeaz\ cu [uruburi.


Dac\ se folosesc unelte de l\c\tu[erie (n produc]ia individual\ [i de serie mic\), la presarea
penelor prin [ocuri se vor folosi buc\]i de lemn sau metale moi.
Demontarea penei cu strngere se face prin deplasarea butucului de pe locul fixat, la cap\tul
arborelui [i scoaterea penei din canal.
Pentru extragerea penelor f\r\ stngere din canal la demontare, se prevede o gaur\ filetat\
n pan\. n aceast\ gaur\ se introduce un [urub care, rezemndu-se de fundul canalului, prin
n[urubare produce ridicarea penei (fig.6).

Fig. 6 Demontarea penei:


1- pan\
2-arbore
3-[urub

Demontarea penei longitudinale cu strngere se face prin lovirea cu ciocanul n capul unei tije
sprijinite pe cap\tul ngust al penei.
Controlul asambl\rilor cu pene se face cu ajutorul calibrelor, [abloanelor [i cu dispozitive de
control speciale.
nainte de nceperea mont\rii pieselor se va face un control atent al canalului de pan\,
prin verificarea cu [ablonul (fig.7a) [i al mont\rii penelor n canal, cu ajutorul unui dispozitiv cu
micrometru (fig.7b).
De asemenea, se va face un control atent al pozi]ion\rii suprafe]elor cu nclina]ii
apar]innd penei [i canalului butucului, astfel nct nclina]iile s\ coincid\, deoarece n caz
contrar, butucul va avea o pozi]ie dezaxat\ fa]\ de arbore.
La executarea mbin\rii, pana [i canalul din butuc se ajusteaz\ prin pilirea muchiilor [i r\zuirea
fe]elor laterale.

85

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig. 7 Controlul asambl\rii


penei n arbore
a) Controlul canalului de
pan\ cu [ablonul
b) Controlul cu dispozitive
speciale dup\ montarea
penei

2. Asamblarea penelor transversale


nainte de montaj se execut\ o opera]ie de te[ire a capetelor [i rotunjire a marginilor,
pentru u[urarea montajului.

Fig. 8 Asamblarea cu pan\


transversal\:
1-pan\
2,3-piese asamblate

Penele se monteaz\ prin lovire cu ciocanul n zona bazei mari, iar demontarea se realizeaz\
prin lovirea cu ciocanul pe baza mic\ a penei (fig.8).
Controlul, verificarea asambl\rii cu pan\ transversal\ se face prin:
examinarea aderen]ei suprafe]elor de contact ale penei n loca[ul de pan\;
examinarea prin cioc\nire a penelor dac\ sunt bine strnse n loca[.

Materiale pentru pene:


Penele se execut\ din o]el carbon (ex. OL50,OL60, OL70), o]el carbon de calitate ( OLC45 n
stare laminat\ sau forjat\) [i au dimendiuni standardizate.
Tehnologia modern\ utilizez\ materiale plastice (policlorura de vinil) pentru executarea
penelor; materialul se toarn\ direct n canalul de pan\ practicat n zona mbin\rii.

Fig. 9 Prelucrarea canalului de


pan\ prin frezare

86

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Penele se monteaz\ n canale practicate att n arbore ct [i n butuc. Prelucrarea canalelor


de pan\ n arbore se realizeaz\ prin frezare (fig.9), iar a canalelor de pan\ din butuc (alezaj) se
realizeaz\ prin mortezare sau bro[are.
nainte de montaj, pana [i canalul din butuc se ajusteaz\, se finiseaz\ prin pilirea muchiilor [i
r\zuirea fe]elor laterale.

Solicit\rile la care sunt supuse asambl\rile cu pene sunt urm\toarele:


canalul de pan\ este solicitat la strivire;
penele paralele sunt supuse la strivire sau forfecare (mai rar, atunci cnd o]elul din care este
confec]ionat\ pana este mai pu]in rezistent dect o]elul din care este confec]ionat arborele);
penele longitudinale sunt supuse la solicit\ri de oboseal\ (ca urmare a ac]iunii sarcinilor
variabile);
canalul de pan\ reprezint\ un important concentrator de tensiune; acest dezavantaj
limiteaz\ utilizarea acestui tip de asamblare la ma[inile de mare putere.

Laborator tehnologic 3.1


Tema: Asambl\ri prin bol]uri [i [tifturi
Asambl\rile cu bol]uri [i [tifturi sunt folosite pentru unul din urm\toarele scopuri: realizarea
unei articula]ii (fig.1 [i fig.2), asigurarea pozi]iei relative precise, de exemplu centrajul capacului
fa]\ de corpul unei carcase (fig.3c) - aceasta fiind o form\ de rezolvare a lan]urilor de dimensiuni
de asamblare; mpiedicarea rotirii sau deplas\rii axiale a butucului unei ro]i pe arbore sau
solidarizarea unei manivele cu axul s\u ; asigurarea contra desfacerii a [uruburilor, piuli]elor etc.;
asigurarea elementelor principale ale unui ansamblu contra solicit\rilor (bol]uri de siguran]\ care
se foarfec\ la limita de suprasarcin\ stabilit\ - de exemplu la presele mecanice cu excentric).

Fig.1 Articula]ie cu [tift

Fig.2 Articula]ie cu bol]

Fig.3 Exemple asambl\ri


cu [tifturi
a- [tift cilindric te[it
pentru fixare [i centrare
b- [tift de asamblare
c- [tift conic de centrare
cu cap filetat

87

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Asambl\rile cu pene transversale pot fi nlocuite, pentru evitarea costurilor, prin asamblarea cu
[tifturi transversale (simple sau crestate).

Defini]ie
{tifturile sunt organe de ma[ini utilizate ca elemente de asamblare, pentru fixarea precis\
(centrare) a dou\ piese sau ca elemente de siguran]\.
Au dezavantajul c\ nu pot transmite for]e mari.

Clasificarea [tifturilor:
Din punct de vedere constructiv, [tifturile pot fi:
a) cilindrice (fig.1, fig.3a) sau conice (fig.4b);
b) netede (fig.3a,fig.4b) sau crestate (fig.3b,fig.4a).
Dup\ pozi]ia lor fa]\ de axa pieselor asamblate:
a) [tifturi longitudinale, care se monteaz\ paralel cu axa comun\ a pieselor (fig.1)
b) [tifturi transversale, care se monteaz\ perpendicular pe axa pieselor (fig.5)
Dup\ rolul func]ional, [tifturile se grupeaz\ n:
a) organe de reglare;
b) organe de ghidare.

Fig.4 [tifturi
a- crestate cilindrice
b- conice

Fig.5 [tifturi transversale

{tifturile transversale conice se execut\ cu o conicitate sau o nclinare de 1:50 pn\ la 1:100,
pentru a se realiza astfel mp\narea prin autoblocare a elementelor supuse asambl\rii.
{tifturile crestate cilindrice au o larg\ utilizare. Ele se introduc for]at n alezaj, materialul refulat
la formarea crest\turilor este supus unor deforma]ii elastico-plastice cu propiet\]i de fixare mai
bune [i pot ameliora consecin]ele provocate de abaterile fa]\ de dimensiunile alezajului.

88

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Materiale pentru [tifturi


Ca [i penele, [tifturile se ob]in din bare de o]eluri cu rezisten]\ mecanic\ mai mare de
500N/mm2: o]el carbon (OL50, OL60, OL70) [i o]el carbon de calitate (OLC45) trase la rece ,
laminate sau forjate cu sec]iune dreptunghiular\ sau p\trat\, prin deformare plastic\ sau
prelucr\ri mecanice.
{tifturile de siguran]\ se execut\ din o]eluri mai pu]in rezistente: OL32, OL37, OL42.
Crest\turile se execut\ prin presare.

Defini]ie
Bol]urile sunt organe de ma[ini care pot servi la realizarea unei articula]ii ntre dou\ piese
(fig.2).

Clasificarea bol]urilor
Din punct de vedere constructiv, bol]urile pot fi: cilindrice netede, cilindrice crestate, tubulare
elastice, conice [i cu un cap\t filetat.
Dup\ pozi]ia lor fa]\ de axa pieselor asamblate:
a) bol]uri longitudinale, care se monteaz\ paralel cu axa comun\ a pieselor;
b) bol]uri transversale, care se monteaz\ perpendicular pe axa pieselor.
Dup\ rolul func]ional, bol]urile de grupeaz\ n:
a) organe de reglare;
b) organe de ghidare.

INSTRUIRE PRACTIC|
Tema: Asambl\ri prin bol]uri [i [tifturi
Deoarece asambl\rile cu bol]uri [i [tifturi sunt asambl\ri prin interfa]\, asamblarea presupune
existen]a g\urilor n piesele conjugate, g\uri care trebuie s\ corespund\ ca form\ [i dimensiuni
[i s\ fie coaxiale. Coinciden]a g\urilor din cele dou\ piese determin\ ntr-o m\sur\ hot\rtoare
calitatea asambl\rii. Din acest motiv, g\urirea [i alezarea g\urilor se execut\ concomitent n
ambele piese care se vor asambla.
Asamblarea presupune urm\torele etape:
se introduce butucul pe arbore;
se solidarizeaz\ piesele , dup\ ce au fost pozi]ionate;
se execut\ g\urile n cele dou\ piese [i se alezeaz\;
se monteaz\ prin presare sau batere [tifturile sau bol]urile;
se asigur\ contra desfacerii, dac\ este necesar.
La realizarea asambl\rilor cu bol]uri [i [tifturi se folosesc unelte de l\c\tu[erie (n produc]ie
individual\ [i de serie mic\) sau utilaje mecanizate (ma[ini de g\urit, prese etc. - fixe sau mobile).
Controlul mbin\rilor se face prin controlul pozi]iei reciproce a pieselor [i prin controlul jocurilor
[i strngerilor rezultate.

89

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fi{| DE EVALUARE
Tema: Asambl\ri cu pene
ncercui]i varianta corect\:
1. Indica]i tipurile de asambl\ri cu pene longitudinale se de pot realiza:
a. cu ..................
b. f\r\ strngere
2. Preciza]i condi]iile care trebuie respectate la montarea penelor cu strngere:
a. pana trebuie s\ adere strns pe fundul canalului de pan\ att n arbore ct [i n butuc
b. ntre fe]ele sale laterale [i canal s\ existe joc
c. se monteaz\ cu axa longitudinal\ perpendicular\ pe axa pieselor ce se asambleaz\
3. Preciza]i tipul asambl\rii cu pan\ din figura de mai jos, indicnd [i elementele componente:

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

..
Not\: Se va acorda urm\torul punctaj
Subiectul 1: 1p
Subiectul 2: 4p
Subiectul 3: 4p
Din oficiu: 1p

90

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Competen]a 3:
Efectueaz\ lucr\ri de asamblare demontabile.

FI{| DE LUCRU
Tema: Asambl\ri cu pene [i [tifturi

I. Analiza]i imaginile urm\toare (fig.a [i fig.b) [i identifica]i corela]ia cu preciz\rile 1 [i 2.

1.
Controlul
mont\rii penelor n canal
2. Controlul canalului de pan\ naintea mont\rii penei
a ...............
b ..............
II. Preciza]i dac\ este adev\rat\ A, sau fals\ F urm\toarea propozi]ie:
Mijloacele de control folosite n cadrul acestor opera]iilor de la subiectul I sunt: [ablon,pentru
opera]ia a) [i dispozitiv cu micrometru, pentru opera]ia b)
.....................
III. n imaginile de mai jos sunt prezentate dou\ dispozitive utilizate n cazul asambl\rilor cu pene.
Descrie]i modul n care sunt folosite aceste dispozitive.

Not\: Se va acorda urm\torul punctaj


Subiectul 1: 2p
Subiectul 2: 3p
Subiectul 3: 4p
Din oficiu: 1p

91

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Fi{| de documentare
1. Documenta]i-va asupra desenelor prezentate, identifica]i par]ile componente ale asambl\rii
[i modul de montaj.

Scrie]i p\r]ile componente:


11a 2b 233Descrie]i func]ionarea mecanismului d:

92

1c 23-

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Asanblarea prin caneluri 3.3


Defini]ie

Asamblarea prin caneluri face parte din grupa asambl\rilor demontabile [i


presupune mbinarea a dou\ elemente componente : arbore canelat [i butuc
canelat.

Caracteristici
Acest tip de asamblare este folosit pentru transmiterea momentelor de r\sucire.
Prezint\ avantajul unei centr\ri precise a pieselor de asamblat precum [i solicit\ri reduse a
fe]elor laterale ale canalelor deoarece suprafa]a de contact dintre cele dou\ componente ale
mbin\rii este mare.
Presiunea de contact [i concentrarea tensiunilor sunt mai reduse.
Elemente componente
Canelura este golul dintre dou\ plinuri al\turate att n cazul arborilor ct [i a butucilor.
Num\rul canelurilor se noteaz\ cu "z" [i poate avea valoarea de 4, 6, 8, 10, 16, 20.
La mbinare, att arborele ct [i butucul canelat au acela[i num\r de caneluri, respectiv de
goluri, uniform repartizate.
Arborii canela]i sunt arbori cilindrici pe suprafa]a c\rora se g\sesc alternate goluri [i plinuri
paralele cu axa de rota]ie a arborelui.
Ca nota]ii se folosesc "d" - pentru diametrul interior al arborelui (zona golului), "D" - pentru
diametrul exterior al arborelui (zona plinului) [i "L" - zona de contact arbore - butuc.

Fig. Elemente dimensionale caracteristice

93

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Clasificare
A. Arborii canela]i pot fi grupa]i n trei serii n func]ie de domeniul de ntrebuin]are :
a1.serie u[oar\ - pentru asambl\ri ce transmit par]ial momentul de r\sucire pe care-l suport\
arborele de diametru "d"
L / d < 1,5 ;
a2.serie mijlocie - pentru asambl\ri destinate transmiterii integrale a momentului de torsiune pe
care arborele plin de diametru "d" l poate suporta dar numai pentru cuplaj fix sau cnd decuplarea
nu se face sub sarcin\
L / d = 1,5...2,5 ;
a3.serie grea - pentru cuplaje destinate s\ transmit\ integral momentul de torsiune pe care l
suport\ arborele de diametru "d" [i cnd decuplarea se face sub sarcin\
L / d = 1,5....2,5
B. O alt\ clasificare a acestor organe de ma[ini se poate realiza n func]ie de profilul canelurii:
b1. arbori [i butuci cu caneluri dretunghice;
b2. arbori [i butuci cu caneluri in evolventa;
b3. arbori [i butuci cu caneluri triunghiulare;

Fig. Profilul arborilor [i butucilor canela]i

C. mbin\rile cu caneluri pot fi realizate :


c1. cu centraj interior - atunci cnd contactul de centraj are loc pe diametrul interior "d";
c2. cu centraj exterior - cnd contactul de centraj se face pe diametrul exterior "D";
c3. cu centraj lateral - cnd contactul de centraj are loc pe flancurile plinurilor;
Modul de centraj se alege ]inndu-se seama de posibilit\]ile tehnice ale ntreprinderii
constructoare precum [i de factorii economici.
Centrajul interior este cel mai precis [i permite o durat\ mare a preciziei cuplajului. Centrajul
exterior [i cel lateral sunt, din punct de vedere al prelucr\rii, cele mai economice.

Fig. Centrajul la asambl\ri canelate

94

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Tehnologia de asamblare
Pentru realizarea unei mbin\ri canelate se parcurg urm\toarele etape :
preg\tirea pieselor componente const\ din :
verificarea canelurilor - acestea nu trebuie s\ prezinte muchii ascu]ite, bavuri nedesprinse,
ciupituri, turtiri. Muchiile canelurilor trebuie s\ fie te[ite pentru a se evita griparea n timpul
mont\rii.
ungerea suprafe]elor care vin n contact;

asamblarea propriu-zis\ :
mbin\rile mobile cu caneluri se execut\ cu ajustaj alunecator, semiliber sau larg [i se pot face
manual.
mbin\rile fixe cu caneluri se realizeaz\ cu ajustaj blocat sau cu frecare [i se face prin presare
la rece sau prin nc\lzirea piesei cuprinz\toare, nainte de presare, pn\ la temperatura de
1200C. La montarea asambl\rilor fixe nu este indicat\ lovirea pieselor cu ciocanul deoarece se
pot produce dezax\ri ale butucului sau deform\ri ale canelurilor.
verificarea asambl\rii - n cazul asambl\rilor fixe, se verific\ b\taia acestora; n cazul
asambl\rilor mobile este verificat\ excentricitatea [i oscila]iile.

FI{| DE LABORATOR TEHNOLOGIC


ASAMBLAREA PRIN CANELURI
Se d\: un extras din STAS 1766-86 privind dimensiunile arborilor [i butucilor canela]i.
Serie u[oar\
d

26

26

28

30

32

36

36

S e r i e m ij l o cie
z

32

34

38

40

42

46

46

50

52

58

56

Serie grea
D

32

35

40

42

45

48

52

54

56

10

60

10

60

62

10

66

10

66

62

68

12

72

12

72

72

78

12

82

12

82

82

88

12

92

12

92

92

98

14

102

14

102

102

108

16

112

16

115

112

120

18

125

18

125

10

z
6

10

* Dimensiunile din tabel sunt date n mm.

95

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Se cere :
1. S\ se compare num\rul canelurilor pentru acela[i diametru "d" la cele trei serii, nti pentru
seria u[oar\ - seria mijlocie [i apoi pentru seria mijlocie - seria grea. Se vor bifa c\su]ele
corespunz\toare varia]iei.

Serie u[oar\

S e r i e m ij l o cie

Serie grea

28
42
56
72

Da

Nu

Vari a]i a

Nu

Vari a]i a

92

2. S\ se explice necesitatea cre[terii num\rului de caneluri pentru acela[i diametru "d".


.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. S\ se compare ntr-un tabel suplimentar valorile lui "D" [i "b" pentru acela[i diametru "d" la
toate seriile [i s\ se explice rezultatul ob]inut. Varia]iile identificate se vor bifa n tabelul cu
rezultate.

Serie u[oar\

Serie mijlocie

Serie grea

28

30

34

35

42

46

48

52

56

62

10

66

10

66

72

78

12

82

12

82

92

98

14

102

14

102

Re zu l ta te o b ti n u te
Serie mijlocie

Serie grea

Da

Nu

Varia]ie b

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Varia]ie D

Serie mijlocie -

96

Serie u[oar\ -

Compar

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

FI{| DE INSTRUIRE PRACTIC|


ASAMBLAREA PRIN CANELURI
Se dau :
mostre de arbori [i butuci canela]i;
tabele dimensionale ale arborilor [i alezajelor cu caneluri, conform STAS1766-86;
verificatoare - [ublere, micrometre.

Se cere :
1. S\ se determine elementele dimensionale caracteristice ale acestor tipuri de piese - d, D, b,
z [i s\ se ncadreze piesele m\surate n seria de execu]ie.

T a b e l 1 c u r e z u l t a te
arbore / alezaj cu

caneluri

serie de
execu]ie

2. Se vor monta elementele pereche identificate (abore - alezaj) .


Se va determina L [i se va calcula raportul L / d. n func]ie de valoarea acestui raport se verific\
dac\ prima cerin]\ a fost corect rezolvat\.

T a b e l 2 c u r e z u l t a te
arbore / alezaj cu
caneluri

L/d

serie de
execu]ie

97

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Laborator tehnologic 3.3


Tema: Asambl\ri pe con
Defini]ie
Asambl\rile conice sunt acele asambl\ri la care suprafe]ele de contact ale pieselor sunt
conice.

Caracteristici
Acest tip de asamblare se folose[te n cazul fix\rii pe arbori a cuplajelor, pinioanelor, etc.
Prezint\ avantajul elimin\rii posibilit\]ii asambl\rii incorecte a pieselor, deoarece centrarea se
poate face precis. Odat\ introdus arborele n alezaj, cele dou\ piese se autocentreaz\
excluzndu-se posibilitatea dezax\rii pieselor.
Prin presarea reciproc\ a celor dou\ piese [i strngerea lor, se ob]ine o mbinare rezistent\ [i
de bun\ calitate.
Calitatea asambl\rii presupune o prelucrare corect\ a pieselor [i un control riguros.

Fig. Posibilit\]i defectuoase de prelucrare a pieselor cu suprafe]e conice

Tehnologia de asmblare
preg\tirea pieselor presupune controlul acestora nainte de asamblare, respectiv verificarea
conicit\]ii celor doua piese. Acesta se face folosind metoda cu vopsea [i const\ din ntinderea
unei vopsele n strat sub]ire pe con, introducerea conului n alezaj [i rotirea lui n acesta. Apoi se
scoate [i se observ\ dac\ ntre cele dou\ piese exist\ contact intim pe toat\ lungimea stratului
de vopsea. n locurile n care vopseaua a r\mas intact\ pe con rezult\ c\ suprafe]ele nu se ating
[i piesele mai trebuiesc prelucrate.Avnd n vedere c\ aprecierea continuit\]ii statului de vopsea
se face cu ochiul liber, pentru asambl\rile precise, este indicat s\ se efectueze [i un control
suplimentar al pieselor folosind calibre pentru alezajele conice [i [abloane pentru conurile
exterioare.
asamblarea propriu-zis\
n cazul n care cuplurile de for]e care trebuiesc transmise nu sunt foarte mari, efectul de
strngere dintre cele dou\ piese din asamblare se face n mod direct, sub ac]iunea greut\]ii
alezajului (arbore vertical).

98

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Atunci cnd exist\ cupluri mari [i se cere siguran]\ perfect\ n exploatare - cazul fix\rii
volan]ilor, a ro]ilor din]ate mari - mbin\rile pe con se preseaz\ [i se asigur\ prin [aib\ [i piuli]\.
Strngerea piuli]elor se realizeaz\ cu chei dinamometrice deoarece aceasta trebuie controlat\
pentru a se face n mod corespunz\tor. O strngere prea puternic\ poate provoca strivirea
suprafe]elor conice sau chiar distrugerea butucului. La o strngere prea lejer\, asamblarea poate
deveni nefunc]ional\, suprafe]ele alunecnd una fa]\ de cealalt\.
Presarea pieselor se face folosind dispozitive speciale sau prese.

Fig. Tipuri de asambl\ri conice

FI{| DE LABORATOR TEHNOLOGIC


ASAMBL|RI PE CON
Se dau :
piese tip arbore cu suprafe]e conice;
piese tip butuc cu suprafe]e conice;
vopsea [i accesorii pentru repartizarea ei uniform\ pe suprafe]ele conice;
calibre;
[abloane;

Se cere :
1. s\ se aleag\ piesele pereche din lotul de piese puse la dispozi]ie;
2. s\ se verifice piesele pereche folosind metoda cu vopsea; s\ se noteze rezultatele
ob]inute;
3. s\ se verifice piesele pereche folosind verificatoare; s\ se noteze rezultatele;
4. s\ se confrunte rezultatele g\site prin cele doua metode [i s\ se concluzioneze :
n privin]a preciziei de verificare a celor dou\ metode
...................................................................................................................
n privin]a posibilit\]ii de asamblare a perechilor de piese alese [i verificate
...................................................................................................................

Elevii vor lucra pe grupe, fiecare grup\ realiznd verificarea pieselor ntr-un singur mod. Apoi
perechile de piese se vor schimba ntre grupe [i verificarea lor se va face folosind cel de-al
doilea mod.Confruntarea rezultatelor se va face ntre grupe.

99

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

FI{| DE INSTRUIRE PRACTIC|


ASAMBL|RI PE CON

Se dau :
piese tip arbore cu suprafe]e conice;
piese tip butuc cu suprafe]e conice;
vopsea [i accesorii pentru repartizarea ei uniform\ pe suprafe]ele conice;
calibre;
[abloane;
[aibe, piuli]e hexagonale;
chei dinamometrice;

Se cere :
1. s\ se aleag\ perechile de piese n vederea asambl\rii;
2. s\ se verifice piesele nainte de asamblare folosind una dintre metodele cunoscute;
3. s\ se realizeze asamblarea pieselor f\cndu-se [i asigurarea acesteia prin piuli]\ [i
contrapiuli]\ ([aib\ [i piuli]\), strngerea piuli]ei s\ se fac\ n etape folosind chei dinamometrice.
4. s\ se verifice modul de asamblare al pieselor;

NORME DE TEHNICA SECURIT|}II MUNCII


LA ASAMBLAREA PE CON
Pentru cazul n care piesele se asambleaz\ la prese, acestea trebuie s\ fie prev\zute cu un
dispozitiv de protec]ie pentru prevenirea accident\rii minilor, adecvat sculelor [i modului de lucru
aplicat.
Elementele de comand\ ale presei vor fi astfel concepute [i ntre]inute, nct s\ fie u[or de
manevrat [i s\ prezinte siguran]\ n exploatare.

100

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Asambl\ri cu arcuri 3.5


Defini]ie
Arcurile sunt organe de ma[ini utilizate la realizarea asambl\rilor elastice [i caracterizate prin:
capacitate mare de deforma]ie;
posibilitatea acumul\rii de energie sub ac]iunea sarcinilor.

Fig. Tipuri de arcuri

Clasificarea arcurilor se poate face dup\ mai multe criterii :


A. dup\ forma constructiv\ se deosebesc :
a1. arcuri lamelare : dreptunghiulare, triunghiulare, duble, cu foi multiple;
a2. arcuri elicoidale;
a3. arcuri spirale;
a4. arcuri bar\ de torsiune;
a5. arcuri inelare;
a6. arcuri disc
a7. arcuri n zig-zag, etc.
B. dupa caracterul solicit\rii la care sunt supuse :
b1. arcuri de trac]iune - arcuri elicoidale;
b2. arcuri de compresiune - arcuri elicoidale, arcuri inelare, arcuri disc;
b3. arcuri de r\sucire - arcuri elicoidale, arcuri spirale plane;
b4. arcuri de ncovoiere - arcuri lamelare, arcuri cu foi.
C. dup\ forma sec]iunii:
c1. circular\;
c2. dreptunghiular, p\trat\;
c3. profilat\.

101

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Domenii de utilizare
Propriet\]ile elastice [i siguran]a n func]ionare ale arcurilor le fac utilizabile n diverse domenii
[i n diferite scopuri:
pentru crearea unor for]e de presiune constant\ la : mecanisme cu clichet, mecanisme cu
came, mecanisme de blocare;
la m\surarea for]elor - prin deforma]ia arcurilor - la aparatele de m\sur\ (dinamometre).
ca acumulatoare de energie - prin cedarea energiei acumulate ini]ial - la vitezometre, la
ma[inile de ncercat, la mecanismul ceasurilor;
pentru amortizarea [ocurilor [i vibra]iilor - n cazul tampoanelor de la vagoanele de cale
ferata, la ma[ini de prelucrat (ciocane, prese puternice), la suspensiile autoturismelor, bicicletelor,
vagoanelor de cale ferat\, la cladiri nalte.

Fig. Utiliz\ri ale arcurilor

Tipuri de arcuri [i tehnologia de montare


Arcurile elicoidale - sunt formate din srme sau bare de sec]iune circular\ sau dreptunghiular\
nf\[urate n elice pe o anumit\ suprafa]\ directoare (cilindric\ sau conic\). Cele mai utilizate
arcuri sunt cele cilindrice

a.

b.

c.

d.

Fig. Arcuri elicoidale : a. de trac]iune; b. de compresiune


c. bar\ de torsiune; d. conic

102

Dup\ sensul for]ei de lucru F, pe direc]ia axei, arcul poate c\p\ta o deformare elastic\ de
compresiune sau de ntindere. Arcul, n ansamblu, poate fi solicitat la trac]iune sau compresiune,
dar spira, este n principal, solicitat\ la torsiune.
La arcurile elicoidale de trac]iune, cele dou\ urechi de prindere trebuie s\ fie perfect simetrice
fa]\ de axa arcului [i perpendiculare una pe cealalt\.
Prinderea arcurilor elicoidale de trac]iune se realizeaz\ prin simpla ag\]are a urechilor de
prindere a acestora de piesele ce se asambleaz\.
n cazul arcurilor elicoidale de compresiune, capetele acestora trebuie s\ fie bine prelucrate
pentru a fi perfect perpendiculare pe axa de simetrie a arcului [i paralele ntre ele.
Prinderea arcurilor de compresiune se realizeaz\ folosind dispozitive care permit ntinderea
sau comprimarea lor cu u[urin]\.

Fig. Variante de montare corect\ a arcurilor

Fig. Dispozitiv de montare a arcurilor

Arcurile lamelare pot fi, n func]ie de ntrebuin]\ri, formate dintr-o singur\ lamel\ ce poate fi
dreptunghiular\, triunghiular\, trapezoidal\ sau pot fi formate din mai multe lamele (se mai
numesc [i arcuri in foi).
Arcurile lamelare simple se aleg, ca form\, pe baza modului de aplicare a sarcinii, n func]ie de
condi]iile de exploatare precum [i a modului de montare. Deobicei ele sunt ncastrate la un cap\t.
Arcurile n foi sunt f\cute pentru a prelua for]e mari. n principal, se ntlnesc la vagoanele de
cale ferat\, tractoare [i automobile
Ele pot fi montate cu un singur bra] ncastrat, sprijinite la mijloc [i articulate la unul din capete
sau la ambele capete, sprijinite la ambele capete.

Fig. Arcuri in foi

Pentru ca arcul s\ aib\ elasticitatea [i forma necesar\ n exploatare, este nevoie ca foile,
nainte de a fi tratate termic, s\ fie curbate [i numai dup\ aceea s\ fie strnse n partea central\
n vederea realiz\rii arcului propriu-zis.
Strngerea foilor se face folosind dispozitive speciale, apoi se asigur\ mpotriva deplas\rii
unele peste altele folosind [uruburi sau leg\turi de arc.

103

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM


Foaia pe care se ncepe montarea arcului este denumit\ foaie principal\, peste care se a[eaz\
dou\ foi principale de nt\rire, urmate de foi din ce n ce mai scurte numite foi secundare.
Prinderea arcului n foi se face cu bride n form\ de U sau H [i cu buloane de articula]ie
prev\zute cu buc[e de uzur\ (ce pot fi [i din cauciuc) pentru a mpiedica deplasarea lateral\ a
foilor. Bridele pot fi introduse dup\ ce n prealabil au fost nc\lzite la 8000C, iar pozi]ia lor se
verific\ folosind echerul.
Pentru mic[orarea frec\rii din timpul func]ion\rii, la montaj, fiecare foaie se unge cu vaselin\
grafitat\.
Montarea arcului n subansamblul din care face parte se poate realiza articulat sau nearticulat,
prin intermediul foii principale, folosind [uruburi.

Laborator tehnologic 3.5


Tema: Asambl\ri prin filet
Defini]ie
Asambl\rile prin filet reprezint\ mbinarea a dou\ sau mai multe piese, utiliznd organe de
asamblare de tip [urub-piuli]\.

Fig.1. Organe de asamblare cu filet.

Asambl\rile cu filet fac parte din categoria ansamblurilor prin interfa]\.


Asambl\rile filetate sunt cele mai utilizate asambl\ri demontabile n industria construc]iilor de
ma[ini, deoarece au avantajele:
de a permite realizarea de ansambluri compacte, n forme
demontate u[or;
pot transmite for]e mari;
prezint\ siguran]\ n func]ionare.

104

variate care pot fi montate [i

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Elementele care compun o asamblare filetat\ de fixare sunt:


piesele care urmeaz\ a fi strnse;
elementele de leg\tur\ ([urub, piuli]\, prezon);
accesorii de montaj ([aibe sau rondele de siguran]\).

1 - [urub
2 - [aib\
3 - piuli]\
4[i 5 - piese asamblate

Fig.2. Elementele unei asambl\ri filetate

Siguran]a n exploatare a asambl\rilor cu [urub, prezon [i piuli]\


Pentru ca o mbinare cu [uruburi, prezoane [i piuli]e s\ asigure siguran]a pe tot timpul
exploat\rii este absolut necesar ca:
piuli]ele s\ fie strnse pn\ la refuz [i n mod uniform (cu aceea[i for]\ de strngere);
piuli]ele s\ fie asigurate cu contrapiuli]e, [aibe de siguran]\, cuie spintecate etc. Asigurarea
mpotriva autodesfacerii se refer\, n special, la piuli]ele ce lucreaz\ n regim de trepida]ii (ex:
fixarea inelului de funda]ie la coloane);
por]iunea filetat\ a [uruburilor sau prezoanelor trebuie s\ ias\ deasupra piuli]ei cu cel pu]in
trei pa[i;
[uruburile sau prezoanele dup\ fixare n corpul piesei trebuie s\ fie perpendiculare pe planul
mbin\rii;
piuli]ele [i [uruburile trebuie s\ fie n contact direct cu suprafe]ele pieselor mbinate;
nlocuirea [uruburilor, prezoanelor [i a piuli]elor al c\ror filet este uzat;
este interzis\ for]area piuli]ei n [urub sau prezon.
Elementul caracteristic al pieselor filetate este filetul.

Fig.3 Elementele
geometrice ale
filetului

105

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig.4. Elementele caracteristice asambl\rii filetate

- p - pasul filetului (distan]a n plan median dintre dou\ puncte omoloage de pe dou\ flancuri
paralele consecutive);
- - unghiul profilului;
- - unghiul de nclinare a spirei;
- H, h - n\l]imea filetului;
- D, d - diametrul maxim(exterior);
- D1, d1 - diametrul minim (interior);
- D2, d2 - diametrul mediu.
Interschimbabilitatea este asigurat\ prin standardizarea dimensiunilor d, d1, d2 [i pentru
[uruburile (piuli]ele) de acela[i fel.

Clasificarea [uruburilor ([i a filetelor) se poate face n func]ie de urm\toarele criterii:


1) Dup\ rolul func]ional:
a) [uruburi de strngere;
[uruburi de fixare;
[uruburi de nchidere etan[\ (dopuri filetate);
b) - [uruburi de reglaj (fixeaz\ pozi]ia relativ\ sau strngerea ulterioar\ n scopul elimin\rii
jocurilor dup\ uzur\, ex: [urub de reglaj al jocului dintre fus [i cuzine]i la lag\rele de alunecare);
c) [uruburi de transmitere a mi[c\rii (transform\ mi[carea de rota]ie n mi[care de translatie,
ex: [urubul de menghin\, [urubul conduc\tor de la strunguri, [urubul de la prese, [urubul de la
cricuri etc.);
d) [urubul pentru m\surare (ex: [urubul micrometrului).
e) [uruburi speciale (pentru funda]ii, pentru lemn, autofiletante, articulate).
2) Dup\ forma n sec]iune a profilului:
triunghiular\;
p\trat\;
fier\str\u;
trapezoidal\;
rotund\.

106

Nr.

Tip filet

crt.

Date privind

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Domenii de utilizare

geometria
filetului

triunghiular

-la [uruburi de fixare


-randament mic

p\trat

-la mecanisme
- randament bun

fier\str\u

-la mecanisme pt.transmitere de


for]e foarte mari ntr-un singur sens
-ex:prese hidraulice

trapezoidal

-la mecanisme
- randament bun

rotund

--la
laasambl\ri
asambl\ri puternic
puternic solici-tate
solicitate nn
condi]ii grele
grele de
de exploatare
exploatare (praf,
condi]ii
(praf,
noroi, noroi,
nisip) nisip)
- ex: cuplele vagoanelor de cale
-ex:cuplele vagoanelor de cale
ferat\
ferat\
Tab.5. Clasificarea filetelor dup\ profil

3) Dup\ sensul de nf\[urare a spirei:


spre dreapta;
spre stnga.

Fig.6.
a) filet pe dreapta
b) filet pe stnga

a.

b.

107

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

4) Dup\ num\rul de nceputuri:


cu un singur nceput (fig.6);
cu dou\ sau mai multe nceputuri (fig.7).

5) Dup\ fine]ea pasului:


cu pas mare;
cu pas normal;
Fig.7. Filet cu mai
multe nceputuri

cu pas mic.

6) Dup\ sistemul de m\surare:


metric (n milimetri);
n inch (n ]oli; 1 ]ol = 25,4 mm).

7) Dup\ forma piesei:


cilindrice (cele mai r\spndite);
conice (asigur\ o bun\ etan[are).

8) Dup\ pozi]ia pe pies\:


exterioare;
interioare.

9) Dup\ forma capului:


cu cap hexagonal;
cu cap p\trat;
cu cap necat;
cu hexagon interior;
cu cap rotund [i nas;
cu cap seminecat crestat.

Fig.8. Exemple de [uruburi


cu diferite capete

10) Dup\ forma tijei:

Fig.9. Exemple
de [uruburi

[urub cu diametrul tijei egal cu diametrul interior al filetului (fig.9a);


[urub cu diametrul tijei mai mare dect diametrul exterior al filetului - pentru a putea fi fixat
ntr-o gaur\ alezat\ f\r\ joc (fig.9b);
[urub cu diametrul tijei mai mic ca diametrul exterior al filetului (fig.9c);
[urub cu gt de ghidare (fig.9d).

108

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

11) Dup\ forma vrfului (fig.10):


a) plat;
b) bombat;
c) cu cep;
d) cu cep bombat;
e) cu con interior;
f) conic;
g) cu cep [i vrf conic.
Fig.10 Exemple de
capete de [uruburi

Piuli]ele [i [aibele se clasific\ n special dup\ forma constructiv\ (Fig.11):


- hexagonala (fig.11a);
- patrata(fig.11b);
- fluture(fig.11c);
- crenelata(fig.11d);
- cu guler(fig.11e);
Fig.12 Piuli]\ cilindric\ striat\
Fig.11 Exemple de piuli]e
- cilindrica striata. (fig.12)

Fig.13 Exemple de [aibe

Fig.14 Exemplu de montaj cu [aib\

109

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Capitolul III

Clasificarea [aibelor se face n func]ie de scopul tehnologic urm\rit:


a) de a men]ine for]ele de frecare din filet:
[aibe Grower;
[aibe elastice.

Fig.15. {aib\ Grower

b) de a mpiedica autodesfacerea:
[aibe de siguran]\.

Fig.16. {aib\ de siguran]\

c) de a mic[ora presiunea din zona de contact a capului [urubului cu piesa asamblat\, prin
m\rirea suprafe]ei de contact:
[aibe plate.
Asambl\rile filetate pot fi:
cu [urub [i piuli]\ (fig.17a);
cu [urub f\r\ piuli]\ (fig.17b);
cu prezon [i piuli]\ (fig.17c).

Fig.17. Exemple de asambl\ri filetate

Materialele folosite n construc]ia [uruburilor [i piuli]elor


Materialele folosite n construc]ia [uruburilor [i piuli]elor sunt standardizate [i li se cere o limit\
de curgere ct mai ridicat\, care s\ permit\ realizarea unei tensiuni mari la montaj, dar [i o
capacitate bun\ de deformare la rece.
{uruburile destinate ntrebuin]\rilor curente se execut\ din OL37, OL42, OL50, OLC35,
OLC45.
{uruburile puternic solicitate [i [uruburile supuse la eforturi variabile se execut\ din o]eluri
aliate: 41VMoCr17, 10NiCr180, dar vor fi mai sensibile la oboseal\ [i la concentrarea eforturilor
unitare.
Piuli]ele se execut\ dintr-un o]el special pentru piuli]e, denumit o]el fosforos laminat la cald
(OLP20), sau din o]el carbon obi[nuit OL37, OL50, OL60 sau o]el carbon de calitate OLC45,
bronz, font\.

110

Asigurarea piuli]elor mpotriva autodesfacerii


Asambl\rile cu [uruburi, care preiau sarcini variabile cu [oc sau care sunt supuse la vibra]ii,
sunt predispuse la autodesfacere, punnd n pericol ansamblul respectiv.
n continuare sunt prezentate solu]ii pentru asigurarea asambl\rilor filetate mpotriva
autode[urub\rii.
Mijloacele folosite pentru asigurarea mpotriva sl\birii piuli]ei se bazeaz\ pe urm\toarele
principii:
a) crearea unei for]e de frecare suplimentar\ prin presiune radial\ sau axial\ pentru strngerea
suplimentar\ a filetului:
cu ajutorul contra piuli]elor (fig.18a);
cu [aibe Grower (fig.18c);
cu piuli]e [i [uruburi cu inser]ii elastice (fig.18e);
piuli]a [i [urubul cu din]i (angreneaz\ pe suprafe]ele de contact ale pieselor) (fig.18d).

Fig.18 Solu]ii pentru asigurarea


asambl\rilor filetate mpotriva
autode[urub\rii.

b) fixarea piuli]ei in raport cu [urubul, cu ajutorul unor elemente de asigurare speciale:


cuie spintecate (fig.19a);
[aibe de siguran]\ cu nas (fig.19b);
[aibe cu margine r\sfrnt\ (fig.19b);
cheie de fixare (fig.19c);
[aibe elastice (fig.19d);
srm\ r\sucit\ (fig.19e);

111

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig.19 Solu]ii pentru asigurarea


asambl\rilor filetate mpotriva
autode[urub\rii.

112

c) crearea de mbin\ri fixe locale;


prin sudare srma r\sucit\ (fig.20a);
prin deformare plastic\;
prin lipire cu adezivi (se utilizeaza un lichid plastic special care se solidific\ ntre spirele
asambl\rii) (fig.20b).

Fig.20 Solu]ii pentru asigurarea asambl\rilor filetate mpotriva autode[urub\rii.

Pe lng\ avantajele evidente [i amintite, asambl\rile cu filet prezint\ [i un dezavantaj


important, [i anume: g\urile de trecere a [uruburilor introduc puternici concentratori de tensiune,
m\rind pericolul ruperii asambl\rii.

Instruire practic\
Tema: Asambl\ri prin filet
Pentru realizarea unei asambl\ri filetate este necesar s\ se aplice un cuplu asupra unuia dintre
cele dou\ elemente prev\zute cu filet. Buna func]ionare a asambl\rilor filetate este asigurat\ [i
de o strngere corect\.

Sculele folosite la montarea [i demontarea asambl\rilor filetate sunt:


chei fixe - utilizat\ la montarea [uruburilor, a piuli]elor, cu partea de prindere poligonal\
(hexagon sau p\trat)-(fig.21a [i fig.21b), sau rotund\ (cu caneluri, cu g\uri)-(fig.21d [i fig.21h);
deschiderea cheii are o dimensiune precis\, marcat\ pe corpul cheii;
chei tubulare-(fig.21i, fig.21j [i fig.21k);
chei reglabile - utilizate la montarea [i demontarea [uruburilor [i piuli]elor cu partea de
prindere poligonal\; deschiderea cheii se poate regla dup\ necesit\]i)-(fig.22a [i fig.22b);
chei dinamometrice - chei limitatoare a momentului de strngere;
[urubelni]e - destinate mont\rii [i demont\rii [uruburilor cu crest\tur\-(fig.23);
[urubelni]e cu decuplare automat\ - asem\n\toare cheilor limitatoare [i utilizate pentru
[uruburi cu cap crestat-(fig.23).

113

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig.21 Sculele folosite la montarea [i demontarea asambl\rilor filetate

Fig.22. Chei reglabile

114

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Fig.23. {urubelni]e

Tehnologia de asamblare a mbin\rilor filetate


Activit\]ile prin care se realizeaz\ o opera]ie de montaj a mbin\rilor filetate sunt urm\toarele:
1. se efectueaz\ un control am\nun]it al pieselor care se asambleaz\ [i al organelor de
asamblare; este necesar s\ se foloseasc\ elemente filetate f\r\ defecte pentru ob]inerea unei
asambl\ri corecte;
2. se orienteaz\ [i se centreaz\ piesele ce urmeaz\ a fi asamblate, astfel nct s\ ocupe
pozi]ia reciproc\ corect\;
3. se pozi]ioneaz\ elementele de leg\tur\, introducndu-se pe rnd toate [uruburile care se
vor n[uruba cu mna n g\urile filetate sau se vor prinde u[or piuli]ele;
4. se strng definitiv asambl\rile prin strngerea [uruburilor [i a piuli]elor; n cazul unei
asambl\ri cu mai multe [uruburi, acestea sunt strnse ntr-o anumit\ ordine [i n mai multe etape;
strngerea se va face n cruce [i progresiv (fig.24)

Fig.24. Ordinea strngerii


n asamblarea cu mai
multe [uruburi

Montarea [i demontarea prezoanelor constituie o opera]ie diferit\ datorit\ absen]ei capului de


strngere la prezon.
Pentru ob]inerea unei bune asambl\ri cu prezoane, trebuie acordat\ o aten]ie deosebit\
opera]iilor de g\urire [i filetare a g\urilor, astfel nct s\ se asigure perpendicularitatea dintre axa
prezonului [i suprafa]a piesei n care el este prins. Verificarea pozi]iei corecte a prezonului se
poate face utiliznd echerul (fig.25).

115

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

Fig.25. Verificarea pozi]iei prezonului

Pentru fixarea prezoanelor se folosesc diferite metode, dintre care cea mai simpl\ este cu
ajutorul a dou\ piuli]e, rotind cu cheia piuli]a superioar\, care serve[te drept contrapiuli]\ (fig.26 a.).
O alt\ metod\ const\ n folosirea unei piuli]e hexagonale nalte care se n[urubeaz\ liber pe
cap\tul prezonului [i se blocheaz\ cu un [urub de fixare (fig.26 b). Pentru n[urubarea rapid\ a
prezoanelor se folosesc chei speciale (fig.26 c).

Fig.26. Fixarea prezoanelor

Fig.27. Cheie pentru


de[urubarea prezoanelor

116

Controlul calit\]ii asambl\rilor filetate se face prin:


controlul momentului de strngere - prin folosirea cheilor cu moment prestabilit sau a cheilor
dinamometrice cu indicarea continu\ a momentului de strngere;
controlul unghiului de strngere a piuli]elor - folosind dispozitive cu raportor;
controlul alungirii tijei [urubului sau a prezonului - prin folosirea unor dispozitive cu
comparator.
Solicit\rile la care sunt supuse asambl\rile filetate sunt eforturi axiale, nso]ite uneori [i de
eforturi transversale. Solu]iile constructive pentru desc\rcarea acestor for]e sunt: [tift conic, pan\
paralel\, buc[\ cilindric\, umeri etc.(fig.28)

Fig.28 Solu]ii constructive


1 - [urub
2 - piuli]\
3 - [aib\

NORME DE TEHNICA SECURIT|}II MUNCII LA ASAMBLARE


Pentru evitarea accidentelor de munc\, lucr\rile de asamblare se vor desf\[ura n condi]iile
respect\rii stricte a normelor de tehnica securit\]ii muncii.
Se va realiza obligatoriu un instructaj specific tuturor lucr\torilor care particip\ la lucr\rile de
asamblare, att naintea nceperii lucr\rilor, ct [i la fiecare schimbare a tehnologiei de montaj.
Sunt interzise:
sta]ionarea sub mijloacele de ridicare;
utilizarea mijloacelor de ridicare care nu sunt n bun\ stare de func]ionare;
supranc\rcarea mijloacelor de ridicare;
accesul persoanelor neautorizate la locurile de montaj;
accesul persoanelor n zona ridic\rii, n timpul opera]iilor de ridicare.

117

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Capitolul III

Asambl\ri mecanice - Manual pentru clasele a XI-a [i a XII-a SAM

FI{| DE RECAPITULARE
Not\: Elevii vor forma grupe de cte 4-5 pentru a colabora ntre ei.
Analiza]i desenele de mai jos [i r\spunde]i oral la urm\toarele ntreb\ri:

1. Ce reprezint\ cele dou\ figuri ?


2. Recunoa[te]i [i denumi]i elementele unei asambl\ri cu filet.
3. Care sunt elementele construc

FI{| DE EVALUARE
Tema: Asambl\ri prin filet
1. Identifica]i elementele din figura de mai jos:
1
2
3
4[i 5

2. Scrie]i cte dou\ materiale din care se execut\ [uruburile [i piuli]ele.


a. Pentru [urub: ...................................................
b. Pentru piuli]\: ...................................................
3. Preciza]i un element de siguran]\ pentru asigurarea
....................................................................................
Not\: Se va acorda urm\torul punctaj
Subiectul 1: 4p
Subiectul 2: 4p
Subiectul 3: 1p
Din oficiu: 1p

118

[urubului ntr-o asamblare filetat\.

Capitolul III

Capitolul III. Efectuarea de lucr\ri de asamblare demontabil\

Competen]a 3:
Efectueaz\ lucr\ri de asamblare demontabile.

FI{| DE LUCRU
Tema: Asambl\ri prin filet

Se pun la dispozi]ie:
[uruburi, prezoane, [aibe, piese filetate str\punse [i piese filetate nestr\punse, chei [i
[urubelni]e.
Fiecare grup\ va realiza o asamblare cu [urub [i una cu prezon.
Sarcini de lucru:
Identificarea S.D.V.- urilor
Alegerea elementelor necesare
Realizarea produsului
Prezentarea modului de realizare a produsului
Precizarea N.T.S.M. ce au fost respectate

Bibliografie
1. Buc[a, I, Cristofor, N. - ndrumarul tehnicianului proiectant de ma[ini [i utilaje, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1971.
2. Georgescu, G.S. - ndrumar pentru atelierele mecanice, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1972.
3. Gheorghe, I. [i colectiv - Utilajul [i tehnologia meseriei mecanic montator ntre]inere [i repara]ii n construc]ia de
ma[ini, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1994.
4. M\rgineanu, V., Moraru, I., Teodorescu, D. - Utilajul [i tehnologia meseriei construc]ii de ma[ini, Editura Didactic\
[i Pedagogic\, Bucure[ti, 1995.
5. Moraru, I. [i colectiv - Preg\tire practic\ n domeniul mecanic, Editura Sigma, Bucure[ti, 2004.
6. Noia, R., ]enescu, L., Organe de ma[ini [i mecanisme, Editura Sigma, Bucure[ti, 2002.
7. Popescu, A. - Elemente de tehnologie general\, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 2004.
8. Popescu, A. - Utilajul [i tehnologia prelucr\rilor la cald, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 2001.
9. Popescu, A., Dr\gan, E. - Tehnologia elabor\rii [i prelucr\rii semifabricatelor, Editura Didactic\ [i Pedagogic\,
Bucure[ti, 2002.
10. Popescu, V. - Construc]ii metalice, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1975.
11. Rux, N. [i colectiv - Organe de ma[ini, Editura Sigma, Bucure[ti, 2000.
12. Simescu, V., Sima, T. [i colectiv - Utilajul [i tehnologia meseriei construc]ii de ma[ini, Editura Didactic\ [i
Pedagogic\, Bucure[ti, 1996.
13. Teodorescu, D. - Manualul l\c\tu[ului pentru construc]ii metalice, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti,
1972.
14. ]onea, A., Buzle, D., Hanga, D. - Tehnologia meseriei, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1997.
15. Vasilescu, E. [i colectiv - Elemente de proiectare, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1994.
16. *** Soft educa]ional - Mecanic\ tehnic\.
17. *** Soft educa]ional - Tehnologie.

119

S-ar putea să vă placă și