Sunteți pe pagina 1din 6

Etapele lecţiei Activitatea Activitatea elevilor Metode şi procedee Timp

profesorului

1. Captarea atenţiei. - informează elevii cu - ascultă cu atenţie - expunerea didactică/discursul didactic Total: 50
privire la tema care va fi obiectivele lecţiei. folosind manualul de psihologie de minute.
discutată şi dezbătută. - participă la discuţii, clasa a X- a , Ed. Aramis.
2. Comunicarea subiectului (titlu scris pe tablă). intervenind cu întrebări - dezbaterea.
lecţiei şi a obiectivelor atunci când doresc - conversaţia.
propuse. lămuriri cu privire la - problematizarea.
subiectul discutat de - reflecţia personală.
profesor. - activitatea independentă.
3. Dirijarea învăţării. - realizează schema lecţiei - exerciţiul folosind fişele de lucru
pe tablă. individuale.
- strategie didactică de tip argumentativ-
4. Obţinerea performanţei - încurajează elevii să ofere - oferă exemple concrete deductiv.
didactice şi asigurarea exemple de aptitudini pe ca să arate că au înţeles
feed back-ului. care le posedă. conţinutul informaţional
- încurajează elevii să descris de profesor. ( ex.
interacţioneze între ei: de de aptitudini pe care le
ex. unui elev i se va posedă, modul în care
cere să numească 3 aceste aptitudini îi ajută
aptitudini pe care crede în viaţa cotidiană, etc.)
că le posedă colegul său - explică termenii :
de bancă şi să capacitate, talent, geniu.
argumenteze de ce crede - explică diferenţa dintre
acest lucru. talent şi geniu.
- explică interacţiunea
5. Evaluarea performanţei - observarea sistematică a dintre mediu, ereditate şi
elevilor. aptitudini.
- temă de lucru în clasă - exemplifică cu situaţii
(fişe de lucru). concrete performanţele
- evaluarea orală (la - reliefează importanţa
sfârşitul lecţiei profesorul aptitudinilor generale în
va realiza o scurtă desfăşurarea activităţilor
recapitulare cu scopul de umane.
fixare a informaţiilor noi - argumentează importanţa
expuse în lecţie dar şi cu aptitudinilor în
scopul de evaluare a îndeplinirea sarcinilor de
atenţiei şi receptivităţii lucru.
elevilor.) - participă la discuţii
generate de întrebările
celorlalţi elevi.
Schema lecţiei pe tablă:

APTITUDINILE

I. Despre aptitudini:

• Definiţia aptitudinii.
• Caracteristicile aptitudinilor.

II. Rolul mediului şi al eredităţii în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor.

III. Clasificarea aptitudinilor. simple : acuitate vizuală, sensibilitate


IV. Importanţa aptitudinilor în viaţa oamenilor. kinestezică, forţa imaginaţiei.
A. în funcţie de gradul de complexitate:
complexe: îmbinarea aptitudinilor.
III. Clasificarea aptitudinilor:

speciale: pedagogice, tehnice, sportive,


artistice, literare, organizatorice.
B. în funcţie de specificul activităţii solicitante:
generale: inteligenţa, spiritul de
observaţie.
Fişa profesorului va cuprinde următoarele informaţii:

I. Despre aptitudini:
Definiţia aptitudinii: Aptitudinile reprezintă ansamblul de însuşiri de ordin instrumental-operaţional care diferenţiază oamenii între ei în ceea ce priveşte
maniera de desfăşurare a diferitelor activităţi şi, mai ales, în ceea ce priveşte randamentul cantitativ şi calitativ al acestora.

Caracteristicile aptitudinilor :

- nu orice însuşire este aptitudine ci numai cea care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu rezultate supramedii

- aptitudinea diferenţiază indivizii între ei, elementul principal fiind randamentul cantitativ şi calitativ

- nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate a aptitudinilor poate fi evaluat după : rapiditate, volum, precizie, originalitate, eficienţă

aptitudinile se deosebesc de alte componente ale personalităţii (cunoştinţe, priceperi, deprinderi)

- aptitudinile se realizează prin procese psihice - unele mai variate şi mai numeroase, altele mai reduse.

II. Rolul mediului şi al eredităţii în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor.

1. Aptitudinile sunt înnăscute

2. Aptitudinile sunt dobândite – un rol deosebit îl are activitatea de învăţare

3. Aptitudinile, deşi depind şi de ereditate, sunt influenţate în mare măsură de factorii de mediu şi de educaţie
4. Conform psihologiei moderne : interacţiunea factorilor ereditari şi a factorilor de mediu este foarte importantă. Factorii ereditari au rol de condiţionare a
aptitudinilor şi nu de determinare, dotarea ereditară poate îngreuna sau uşura formarea aptitudinilor.

III. Clasificarea aptitudinilor.

A) În funcţie de gradul de complexitate :

1. Aptitudini simple: o serie de însuşiri dezvoltate peste medie care permit desfăşurarea cu randament sporit a unor activităţi (sensibilitate kinestezică,
acuitate vizuală, distribuţia atenţiei, forţa imaginaţiei, discriminarea culorilor).

2. Aptitudini complexe: rezultă din îmbinarea şi organizarea specifică a unor aptitudini simple şi nu doar din însumarea acestora.

B) În funcţie de specificul activităţii solicitante :

1. Aptitudini speciale : tehnice, ştiinţifice, pedagogice (tipul de aptitudine care se manifestă în activitatea cadrelor didactice), artistice, sportive,
organizatorice, matematice, literare, şcolare etc.

2. Aptitudini generale : sunt cele participă şi ajută la desfăşurarea cu succes a mai multor forme de activitate ( inteligenţa, spiritul de observaţie) , ele
se perfecţionează pe baza funcţionării şi dezvoltării aptitudinilor speciale.

IV. Importanţa aptitudinilor în viaţa oamenilor.

Aptitudinile favorizează obţinerea succesului profesional.

- aptitudinile se constituie în cerinţe obligatorii pentru exercitarea unor profesii. În acest sens se alcătuieşte psihograma - document care cuprinde aptitudini pe
care trebuie să le deţină cel care doreşte să aleagă o anumită profesie. Dacă nu există capacităţile necesare putem vorbi de inaptitudini - ele constituie piedici
serioase pentru practicarea profesiei ( pot fi absolute – prezenţa lor împiedică fundamental buna desfăşurare a activităţilor şi relative – prezenţa lor nu împiedică
în mod fundamental nici cantitatea , nici calitatea prestaţiilor).

Psihograma (care cuprinde aptitudini pe care trebuie să le deţină cel care doreşte să aleagă o anumită profesie) este doar o parte a unui document mult mai
extins, profesiograma. Ea este utilizată în :

- orientarea şi consilierea şcolară.

- orientarea şi consilierea vocaţională.

- selecţia profesională ; formarea profesională.

La sfârşitul lecţiei, profesorul va acorda elevilor o bibliografie selectivă referitoare la tema predată: Aptitudinile.