Sunteți pe pagina 1din 8

Seminarul Teologic Ortodox Sf.

Iosif Mrturisitorul Baia Mare


Avizat
Director adj, Prof. Breban Daiana
ef Catedr, Prof. Terhes Alina
MODEL DE PLANIFICARE CALENDARISTIC
ANUL COLAR 2014-2015
Disciplina MATEMATIC, Filier TEORETIC
Clasa a IX-a, profil real, specializare stiinte ale naturii
Nr. ore/sptmn 4 ( din care TC + CD 4)
I
Competente specifice

1.

2.

3.

4.

5.

Identificarea in limbaj cotidian


sau in probleme de matematica
a unor notiuni specifice logicii
matematice si teoriei
multimilor.
Utilizarea proprietatilor
operatiilor algebrice ale
numerelor, estimarilor si
aproximarilor in contexte
variate, inclusiv folosind
calculatorul.
Alegerea formei de
reprezentare a unui numar
real si utilizarea unor
algoritmi pentru optimizarea
calculelor cu numere reale.
Deducerea unor rezultate si
verificarea acestora utilizand
inductia matematica sau alte
rationamente logice.
Redactarea rezolvarii unei
probleme, coreland limbajul
uzual cu cel al logicii
matematice si al teoriei
multimilor.

II
CAPITOLUL

1.Multimi si elemente de logica matematica


1.1.Multimea numerelor reale
Multimea numerelor reale;operatii
algebrice cu numere reale;ordonarea
numerelor reale
Aproximari prin lipsa sau prin adaos
Modulul unui numar real
Partea intreaga si partea fractionara a
unui numar real
Operatii cu intervale de numere reale
1.2.Propozitie, predicat, cuantificatori
Propozitii;operatii logice elementare
(negatie,disjunctie,conjunctie,implicatie
,echivalenta)
Predicat,cuantificatori
1.3.Operatii logice elementare si operatii cu
multimi
Corelarea operatiilor logice elementare
cu operatiile si relatiile cu multimi
(egalitate, incluziune, reuniune,
intersectie, diferenta, complementara,
regulile lui De Morgan)
Rationament prin reducere la absurd

III
Predare-invatare si
evaluare formativa
PredareAplicatii si
invatare
evaluare
formativa
11
9
5
2
1
1

IV
La
dispozitia
profesorului

V
TOTAL

VI
CALENDAR

2
---

22
5
2

S2

1
1
1

--1

----

1
1
2

S3
S3
S4

--

--

S5

--

--

1
1

---

---

1
1

S5+S6

--

--

S6

S5
S5

VII
OBSERVATII

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare


Transpunerea unei situatii1.4.Inductia matematica
problema in limbaj matematic,
Metoda inductiei matematice
rezolvarea problemei obtinute
1.5.Probleme de numarare
si interpretarea rezultatului.
Probleme de numarare
2.Functii
Recunoasterea unor
2.1.Siruri
corespondente care sunt
2.1.1.Siruri
functii, siruri, progresii.
Modalitati de a defini un sir; siruri
Utilizarea unor modalitati
marginite, siruri monotone
variate de descriere a
2.1.2.Progresii aritmetice
functiilor in scopul
Progresii aritmetice; formula
caracterizarii acestora.
Descrierea unor siruri/functii
termenului general in functie de un
utilizand reprezentarea
termen dat si ratie; suma primilor n
geometrica a unor cazuri
termeni ai unei progresii aritmetice;
particulare si rationamentul
conditia ca n numere sa fie in progresie
inductiv.
aritmetica
Caracterizarea unor siruri
2.1.3.Progresii geometrice
folosind diverse reprezentari
Progresii geometrice; formula
(formule, grafice) sau
termenului general in functie de un
proprietati algebrice ale
termen dat si ratie; suma primilor n
acestora.
termeni ai unei progresii geometrice;
Analizarea unor valori
conditia ca n numere sa fie in progresie
particulare in vederea
geometrica
determinarii formei analitice a

6.

1.
2.

3.

4.

5.

1
1

5
5

---

6
6

S7+S8

1
1

---

1
1

2
2

S8

24
3
1
1

21
4
---

6
1
-

51
8
1
1

S9

--

--

21
8

17
5

5
1

43
14

--

S14

--

--

S15

--

S15+S16

S9+S10

S11+S12

unei functii definite pe N prin


rationament de tip inductiv.
Transpunerea unor situatiiproblema in limbaj matematic
utilizand functii definite pe N.

6.

1.

2.

3.

Identificarea valorilor unei


functii folosind
reprezentarea grafica a
acesteia.
Caracterizarea egalitatii a
doua functii prin utilizarea
unor modalitati variate de
descriere a functiilor.
Operarea cu functii
reprezentate in diferite

2.2.Functii;lecturi grafice
2.2.1.Functii;functii numerice
Reper cartezian; produs cartezian;
reprezentarea prin puncte a unui
produs cartezian de multimi numerice;
conditii algebrice pentru puncte aflate
in cadrane; drepte in plan de forma
x=m sau y=m, m R
Functia: definitie, exemple, exemple de
corespondente care nu sunt functii;
modalitati de a defini o functie; lecturi

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare


moduri si caracterizarea
grafice
calitativa a acestor
Egalitatea a doua functii; imaginea si
reprezentari.
preimaginea unei multimi printr-o
4. Caracterizarea unor
functie
proprietati ale functiilor
Graficul unei functii, restrictii
numerice prin utilizarea
Functii numerice (F=
graficelor acestora si a
f : D R D R ), reprezentarea
ecuatiilor associate.
geometrica
a graficului; rezolvari
5. Deducerea unor proprietati
grafice
ale
unor
ecuatii si inecuatii de
ale functiilor numerice prin
, , <, > )
forma
f(x)=g(x)
(
lectura grafica.
Proprietati ale functiilor numerice
6. Analizarea unor situatii
practice si descrierea lor cu
introduse prin lecturi grafice:
ajutorul functiilor.
marginire, monotonie
Alte proprietati: paritate, imparitate,
simetria graficului fata de drepte de
forma x=m, m R, periodicitate
Compunerea functiilor, exemple pe
functii numerice
1. Recunoasterea functiei de
2.2.2.Functia de gradul I
gradul I descrisa in moduri
Definitie; reprezentarea grafica a
diferite.
functiei f:R R, f(x)=ax+b, unde a, b
2. Utilizarea unor metode
R; intersectia graficului cu axele de
algebrice si grafice pentru
coordonate
rezolvarea ecuatiilor,
Ecuatia f(x)=0
inecuatiilor si sistemelor.
Interpretarea grafica a proprietatilor
3. Descrierea unor proprietati
algebrice ale functiei: monotonia si
desprinse din reprezentarea
semnul functiei, studiul monotoniei prin
grafica a functiei de gradul I
sau din rezolvarea ecuatiilor,
semnul diferentei f ( x1 ) f ( x2 )
inecuatiilor si sistemelor.
( sau prin studierea semnului raportului
4. Exprimarea legaturii intre
f ( x1 ) f ( x2 )
functia de gradul I si
, x1 , x2
R, x1 x2
reprezentarea ei geometrica.
x1 x2
5. Interpretarea graficului
)
functiei de gradul I utilizand
Inecuatii de forma ax+b 0, ( , <, >
proprietatile algebrice ale
) studiate pe R sau pe intervale de
functiei.
numere reale
6. Modelarea unor situatii

Pozitia relativa a doua drepte; sisteme


concrete prin utilizarea
ecuatiilor si inecuatiilor,
rezolvarea problemei obtinute

--

--

S16

--

S17

--

--

S18

--

--

S18

S19+S20

--

--

--

S21

--

--

S21

--

--

S22

--

S22+S23

--

--

S23

--

S24

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare


si interpretarea rezultatului.
de ecuatii de tipul

1.

Diferentierea, prin exemple, a


variatiei liniare de cea
patratica.
2. Completarea unor tabele de
valori necesare pentru
trasarea graficului functiei de
gradul al II-lea.
3. Aplicarea unor algoritmi
pentru trasarea graficului
functiei de gradul al II-lea
(prin puncte semnificative).
4. Exprimarea proprietatilor
unei functii prin conditii
algebrice sau geometrice.
5. Utilizarea relatiilor lui Viete
pentru caracterizarea
solutiilor ecuatiei de gradul al
II-lea si pentru rezolvarea
unor sisteme de ecuatii.
6. Utilizarea functiilor in
rezolvarea unor probleme si in
modelarea unor procese.
7. Recunoasterea corespondentei
dintre seturi de date si
reprezentari grafice.
8. Determinarea unor functii care
verifica anumite conditii
precizate.
9. Utilizarea unor algoritmi
pentru rezolvarea ecuatiilor,
inecuatiilor si sistemelor de
ecuatii si pentru reprezentarea
grafica a solutiilor acestora.
10. Exprimarea prin reprezentari
grafice a unor conditii

ax by c

mx ny p

, a, b,

c, m, n p numere reale
Sisteme de inecuatii de gradul I
2.2.3.Functia de gradul al II-lea
Definitie ; reprezentarea grafica a
functiei f:R R, f(x) = ax 2 bx c ,
cu a, b, c
R si a 0; intersectia
graficului cu axele de coordinate,
ecuatia f(x)=0, simetria fata de drepte
de forma x=m, cu m R
Relatiile lui Viete, rezolvarea sistemelor

x y s
de forma
, cu s, p R

xy p
Monotonie; studiul monotoniei prin
semnul diferentei f ( x1 ) f ( x2 ) sau
prin rata cresterii/ descresterii

f ( x1 ) f ( x2 )
, x1 , x2 R, x1 x2
x1 x2

; punct de extrem ( varful parabolei)


Pozitionarea parabolei fata de axa Ox
Imagini si preimagini ale unor intervale
(proiectiile unor portiuni de parabola
pe axe)
Semnul functiei; inecuatii de forma
ax 2 bx c 0, ( , <, > ), a, b, c
R , a 0 studiate pe R sau pe
intervale de numere reale
Pozitia relativa a unei drepte fata de o
parabola: rezolvarea sistemelor de

21

--

S25+S26

S28+S29+S3
0

--

S31

--

S32

S33

--

S34

--

--

S35

--

--

S35

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare


algebrice; exprimarea prin
conditii algebrice a unor
reprezentari grafice.
forma
, a, b, c, m, n
11. Utilizarea unor metode
2
algebrice sau grafice pentru
determinarea sau aproximarea
R
solutiilor ecuatiei asociate
Rezolvarea sistemelor de forma
functiei de gradul al II-lea.
12. Interpretarea informatiilor
2
continute in reprezentari
1
1
1
grafice prin utilizarea de
,
estimari, aproximari si
2
strategii de optimizare.

mx n y

ax bx c y

a x b x c y

a2 x b2 x c2 y

a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 R;

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.

Identificarea unor elemente de


geometrie vectoriala in diferite
contexte.
Transpunerea unor operatii cu
vectori in contexte geometrice
date.
Utilizarea operatiilor cu
vectori pentru a descrie o
problema practica.
Utilizarea limbajului calculului
vectorial pentru a descrie
configuratii geometrice.
Identificarea conditiilor
necesare pentru ca o
configuratie geometrica sa
verifice cerinte date.
Aplicarea calculului vectorial
in rezolvarea unor probleme
de fizica.
Descrierea sintetica sau
vectoriala a proprietatilor
unor configuratii geometrice in
plan.

interpretare geometrica
TOTAL ALGEBRA
1.Vectori in plan
1.1 Segment orientat
Segment orientat, relatia de
echipolenta, vectori, vectori coliniari
1.2.Operatii cu vectori
Operatii cu vectori: adunarea (regula
triunghiului, regula paralelogramului),
proprietati ale operatiei de adunare;
Inmultirea cu scalari, proprietati ale
inmultirii cu scalari
Conditia de coliniaritate;
descompunerea dupa doi vectori dati,
necoliniari si nenuli

2.Coliniaritate, concurenta, paralelismcalcul


vectorial in geometria plana
2.1.Vectorul de pozitie al unui punct;centrul de
greutate

35
3
1
1

30
4
---

8
1
1
1

73
8
2
2

--

--

--

S10

--

S10,S11,S15

13

--

S9

2.
3.

4.

5.

6.

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare


Caracterizarea sintetica si/sau
Vectorul de pozitie al punctului care
vectoriala a unei configuratii
imparte un segment intr-un raport dat;
geometrice date.
vectorul de pozitie al centrului de greutate
Alegerea metodei adecvate de
al unui triunghi (concurenta medianelor
rezolvare a problemelor de
unui triunghi)
coliniaritate, concurenta sau
2.2.Teorema lui Thales;conditii de paralelism
paralelism.
Teorema lui Thales; conditii de
Trecerea de la caracterizarea
paralelism
sintetica la cea vectoriala (si
2.3.Bisectoare,
inaltime
invers) intr-o configuratie
Teorema bisectoarei, vectorul de pozitie
geometrica data.
Interpretarea coliniaritatii,
al centrului cercului inscris intr-un
concurentei sau paralelismului
triunghi; ortocentrul unui triunghi;
in relatie cu proprietatile
relatia lui Sylvester, concurenta
sintetice sau vectoriale ale unei
inaltimilor
configuratii geometrice.
2.4.Teorema lui Menelaus, teorema lui Ceva
Analizarea comparativa a
Teorema lui Menelaus; teorema lui
rezolvarilor vectoriala si
Ceva; reciproce
sintetica ale aceleiasi

--

S15+S16

1
1

1
1

2
2

4
4

S17,S18,S19

--

--

S19+S20

1
1

2
2

1
1

4
4

S20,S21,S22

4
1

5
--

4
--

13
1

--

--

--

--

--

--

S23

2
1

5
--

4
1

11
2

S23+S24

S24-S28

probleme.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Identificarea legaturilor intre


coordonate unghiulare,
coordonate metrice si
coordonate carteziene pe
cercul trigonometric.
Calcularea unor masuri de
unghiuri si arce utilizand
relatii trigonometrice, inclusiv
folosind calculatorul.
Determinarea masurii unor
unghiuri si a lungimii unor
segmente utilizand relatii
metrice.
Caracterizarea unor
configuratii geometrice plane
utilizand calculul
trigonometric.
Determinarea unor proprietati
ale functiilor trigonometrice
prin lecturi grafice.
Optimizarea calculului

3.Elemente de trigonometrie
3.1.Cercul trigonometric
Cercul trigonometric; definirea
functiilor trigonometrice: sin, cos:

S22

0,2 1,1 , tg: 0, \

R, ctg: 0, R

3.2Functii trigonometrice
Definirea functiilor trigonometrice
sin:R 1,1 , cos:R 1,1 ,

k k Z ,
tg:R\D R, cu D=
2

ctg: R\D R, cu D=

k k Z

3.3Formule trigonometrice
Reducerea la primul cadran
Formule trigonometrice: sin(a+b),
sin(a-b), cos(a+b), cos(a-b), sin2a, cos2a,
sina+sinb, sina-sinb, cosa+cosb, cosa-

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare


trigonometric prin alegerea
cosb (transformarea sumei in produs)
adecvata a formulelor.
Identificarea unor metode
4.Aplicatii ale trigonometriei si ale produsului
posibile in rezolvarea
scalar in geometria plana
problemelor de geometrie.
4.1.Produs scalar
Aplicarea unor metode diverse
Produsul scalar a doi vectori: definitie,
pentru determinarea unor
proprietati; conditii de
distante, a unor masuri de
perpendicularitate
unghiuri si a unor arii.
4.2.Aplicatii
Prelucrarea informatiilor
Rezolvarea triunghiului dreptunghic
oferite de o configuratie
geometrica pentru deducerea
Teorema sinusului si teorema
unor proprietati ale acesteia.
cosinusului;calcularea razei cercului
Analizarea unor configuratii
circumscris si a razei cercului inscris
geometrice pentru alegerea
intr-un triunghi
algoritmilor de rezolvare.
Rezolvarea triunghiului oarecare
Aplicarea unor metode variate
4.3.Calcul de distante si arii
pentru optimizarea calculelor
Calcularea lungimilor unor segmente
de distante, de masuri de
importante din triunghi; calcul de arii
unghiuri si de arii.
Modelarea unor configuratii
geometriceutilizand metode
vectoriale sau sintetice.
TOTAL GEOMETRIE SI TRIGONOMETRIE
TOTAL ALGEBRA, GEOMETRIE,
TRIGONOMETRIE

***
***

RECAPITULARE inceput sem.I


Test predictiv
Evaluare sumativa sem.I
Evaluare sumativa sem.II
Recapitulare finala
TOTAL

*** Se vor trece competentele de evaluare specifice.

--

11

1
1

---

---

1
1

S29

3
1

3
--

---

6
1

S29

--

S30

--

S31+S32

1
1

3
3

---

4
4

S33+S34

16
51

21
51

8
16

45
118

---

4
2
6
6
4
73

---

---

16

140

51

S1
S2
S12-S13
S33
S35

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Mrturisitorul Baia Mare

PRECIZRI
1. V rugm s respectai alocrile din tabelul Alocri semestriale i s urmrii, de asemenea, incadrarea in marjele precizate in
tabelul Planificare anual pe capitole.
2. Modelul de planificare anual este orientativ.
3. Precizri legate de completarea datelor n coloanele I-VII:
I. Competenele nscrise sunt competenele existente n programele n vigoare, aferente fiecrui capitol sau uniti de nvare. Pentru etapa
evalurii sumative, rubrica aferent a acestei coloane se va completa cu competene de evaluare specifice.
II. Coloana conine o defalcare pe tipuri de ore ( predare-nvare / aplicaii si evaluare formativ) astfel:
Titlul Capitolului/Unitii de nvare
Detalierea temelor de coninut, aferent activitilor de predare/nvare
Activiti bazate pe aplicaii care s conduc la retenia de cunotine i transfer noional
Activiti de evaluare formativ, care s permit obinerea unui feed-back real i n timp util asupra nivelului de atingere a standardelor
de performan i a competenelor vizate
III. In coloana Predare-invare se va trece numrul de ore in care se vor desfura cu precdere aceste activitai (predare-invare i exemple).
Coloana Aplicaii i evaluare formativ se va completa cu numarul de ore dedicate exclusiv aplicaiilor i evaluarii (fr prezentarea unor
noi elemente de coninut).
IV. Aceasta coloan va reflecta repartizarea orelor prevzute in tabelul Alocri semestriale ca fiind ore la dispoziia profesorului.
Repartizarea se va face in funcie de oportunitile de proces (aprofundare, aplicaii de sintez sau / i inter i transdisciplinare) sau in funcie de
feedback-ul obinut prin evaluri, pentru activiti de nvare remedial.
VI. Coloana se completeaz de ctre cadrul didactic, cu datele la care vor fi cuprinse activitile de predare-nvare / aplicaii / evaluare.
VII. Coloan care se va completa de ctre cadrul didactic, prin meniuni corelate cu modificri aduse ritmului de parcurgere a planificrii sau
despre realizarea activitilor didactice la clas.