EVALUARE NAŢIONALĂ - 2010

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen se trec numai rezultatele

(30 de puncte)

1. Dacă eliminăm două cifre ale numărului 7876291 astfel încât numărul rămas să fie cel mai
mare posibil, atunci acest număr este…
2. Numărul pătratelor perfecte din mulţimea {21 2 + 20 2 ;324 ;1331 ;33 ⋅147 } este…
3. Fie

3x −5 y + 7 z
x
y
=
şi z≠ 0. Valoarea raportului 6 x −10 y + 3z =…
5
3

4. Media geometrică a numerelor 2,4 şi 0,6 este…
5. Un triunghi are laturile exprimate în cm prin trei numere naturale consecutive.
Dacă perimetrul triunghiului este 27 cm atunci lungimile laturilor sunt...................cm.
6. Un dreptunghi are aria de 48 cm 2 şi lungimea unei laturi de 6 cm. Perimetrul dreptunghiului
este egal cu …cm.
SUBIECTUL al lI lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
puncte)

(30 de

1. Un săpun are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4cm, 8 cm şi 2 cm. În
fiecare zi din săpun se pierde aceeaşi cantitate. După 7 zile săpunul are din nou forma unui
paralelipiped cu dimensiunile de două ori mai mici.
a) Desenaţi un paralelipiped dreptunghic
b) Aflaţi dimensiunile săpunului după 7 zile
c) După cîte zile se termină săpunul?
2. Suma dintre triplul unui număr şi predecesorul său este cu 303 mai mare decât sfertul lui 400.
Aflaţi produsul dintre predecesorul şi succesorul acestui număr.
3. Pe dreapta BC se ia punctul D, astfel încât AD=

10
13
, AC=
, iar A este mijlocul segmentului
3
4

CB . Aflaţi lungimea segmentului CD .
x 2 − 12 x + 36
4. Simplificaţi raportul algebric:
, unde x ∈ R- {−6;6} .
x 2 − 36
SUBIECTUL al IlI lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
puncte)

(30 de

1. Un sfert din cei 200 de elevi ai unei şcoli sunt baieti. 85% din cei 20 de elevi care învaţă după
amiaza sunt băieţi. Aflaţi procentul fetelor care învaţă după amiază.
2. Amira vrea să construiască o cutie de forma unui cub, dar fără capac, însă doreşte ca fundul
cutiei să fie dublu.
a) Realizaţi desfăşurarea corespunzătoare cutiei
b) Ştiind că muchia cutiei este de 30cm, câte cubuleţe cu muchia de 10cm încap în cutie?
3. Fie funcţia f: R → R, f(x)= (1- 3 )x+ 3 .
a) Calculaţi f( 3 )
b) Rezolvaţi în R inecuaţia 1- f(x) 〉0.
c) Determinaţi coordonatele punctului M care aparţine graficului funcţiei f ştiind că acest punct
are coordonatele egale.

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I
Nr. Item
Rezultate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

87691

3

7
3

1,2

8;9;10

28

SUBIECTUL al lI lea
1. a) Desenează corect paralelipipedul…………………………………………………….5p
b) Noile dimensiuni sunt: 4:2= 2cm, 8:2=4 cm, 2:2=1 cm………………………………5p
c) Volumul săpunului la început esteV= 4 ⋅ 8 ⋅ 2 =64 cm³………………………………...1p
Volumul săpunului după 7 zile este: v= 2 ⋅ 4 ⋅1 =8 cm³………………………………..1p
V-v= 64-8= 56 cm³, deci în fiecare zi s-au consumat 56:7=8 cm³…………………..2p
În a opta zi se termină săpunul………………………………………………………...1p
2. Notăm cu x numărul necunoscut. Atunci 3x +x -1= 400: 4+ 303………………………2p
x= 101. ……………………………………………………………………………………….2p
Predecesorul lui x este 100, iar succesorul 102.
Produsul celor două numere este 10200…………………………………………………1p
3. A fiind mijlocul segmentului BC rezultă că AB= AC=

13
………………………………2p
4

Există două situaţii:
1
……………………………...1p
12
79
- ordinea punctelor este D, B, A, C, deci CD= AD + AC=
…………………………….1p
12
79
1
Atunci lungimea segmentului CD este
sau
……………………………………………1p
12
12

- ordinea punctelor este B, A, C, D, deci CD= AD - AC=

4. Descompunere numărător…………………………………………………………………..2p
Descompunere numitor……………………………………………………………………...2p
Finalizare

x −6
………………………………………………………………………………1p
x +6

SUBIECTUL al IlI lea
1. 1/4·200=50 băieţi, 200-50 = 150 fete………………………………………………….2p

(85/100)·20= 17 băieţi învaţă după amiaza.
Deci 20-17= 3fete învaţă după amiaza………………………………………………….2p
(x/100)·150= 3, x=2%.........................................................................................1p
2. a) Desen corect………………………………………………………………………….5p
b)Volumul cutiei este 27000 cm³…………………………………………… ………2p
Volumul cub mic este 100 0 cm³…………………………………………………..2p
Finalizare: 27 cubuleţe………………………………………………………………1p
3.a) f( 3 )=(1- 3 ) 3 + 3 ................................................................................1p
Deschiderea parantezei…………………………………………………………….2p
Finalizare: f( 3 )=2 3 -3.............................................................................2p
b) 1- (11-

3

3 〉0.......................................................................................2p

)x-

3 〉(1-

3

)x............................................................................................1p

x 〉1.............................................................................................................1p
x ∈ ( 1;∞)………………………………………………………………………………………1p
c) Fie M(a;b) ∈ G f , a=b , b=f(a) …………………………………………………………….2p
(1- 3 )a+ 3 = a.........................................................................................................1p
Finalizare: a=b= 1.....................................................................................................2p

Test propus de : prof.MARILENA CHIŞ
Şcoala cu cls.I- VIII nr.11 Sătmărel, Satu Mare