Sunteți pe pagina 1din 5
GUVERNUL ROMANIEI SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR INSTAURAT IN ROMANIA IN PERIOADA 1945-1989 ORDIN privind componenta Colegiului Revolutionarilor si aprobarea Regulamentului de functionare In baza prevederilor : -art. 7 alin.(3) din H.G. nr.563/2014 privind organizerea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor Impotriva regimului comunist instaurat in Roménia in perioada 1945-1989; In temeiu! dispozitilor art.5 alin, (4) din Hotarérea Guvernului_ nr.963/2014, privind organizarea gi functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptétorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania In perioada 1945-1989; Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor ‘impotriva regimului comunist instaurat In Romania in perioada 1945-1989, numit prin Decizia Primului - Ministru nr.161/07.04.2014 emite prezentul ORDIN ‘Art1 Incepand cu data prezentului ordin Colegiul Revolutionarilor este format din reprezentanti legali ai Asociatilor de revolutionari infintate conform legisatiel in vigoare, din Orasele Mart, precum si din persoane de notorietate, recunoscute ca Revolutionari de prestigiu, la invitatia. Secretarului de Stat ‘Art.2.Regulamentul de functionare al Colegiului Revolutionarilor este prevazut in anexa nr.1 la prezentul Ordin. ‘Art.3In termen de 30 de zile de la data numirii, membrii C.R. au obligatia s& completeze si s& depund 0 Declaratie de acceptare a calitéti de membru in Colegiul Revolutionarilor, al carei model se regdseste la anexa nr.2 la prezentul Ordin ‘Art.4.Incepand cu data prezentului ordin orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea, ‘Art5:Prezentul ordin se comunic’ Departamentului pentru Revolutionari, care il va duce la Indeplinire gi se posteaz& pe siteulinstitutiel SECRETAR DE STAT, ADRIAWSANDA/ ze = Piata Presei Libere, nt. 1, comp B, etaj 3, sector 1, Bucuresti tel: (4021) 319.86.26, (4021) 319.8627; fax: (4021) 319,86.28; e-mail: cabinet@ssprgov.ro wonw.ssprgov.r0 Art. Art2. Ant. Art 4. Anexa nr.1 la Ordinul nr.13 din 28.01.2016 Regulamentul de funetionare al Colegiului Revolutionarilor (1) Colegiul Revolutionarilor, denumit in continuare C.R. este organ consultativ al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptétorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, denumit in continuare Secretariatul de Stat. (2) GR. este consttut potivit prevederiior art.7 din Hotérérea nr. 563/214, privind organizarea gi functionarea Secretariatului de stat pentru recunoagterea meritelor luptatorilor Impotriva regimului comunist instaurat in Roméinia in perioada 1945- 1989. (3) C.R. este infintat pentru o buna colaborare a Secretarului de Stat cu Asociatile de Revolutionari in vederea puneri In aplicare a Legiinr.341/2004 cu modificaile si completatile ulterioare, are rol consultativ in emiterea actelor normative cu prvire la revolufionari din decembrie 1989 gi se intruneste pentru informarea corecta privind activitatea Secretariatului de Stat. (4) Prin Asociatie de Revolutionari se intelege acea asociati legal Infintat, pottivt Ordonantei nr. 26/2000, care are ca scop si obiect de actvitate prevederi in legaturd cu Revolutia Romana din Decembrie 1969 si revolufjonarii din decembrie 1989. Conform art.7 din Hotérérea nr. 563/2014, Colegiul Revolutionarilor se reuneste la cererea si sub presedintia Secretarului de Stat al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorlor impotriva regimului comunist instaurat in Roménia in perioada 1945-1989. CR. este format din reprezentanti legali ai Asociatilor de revolutionei infintate conform legisatiei in vigoare, din Orasele Marti, precum gi din persoane de notorietate, recunoscute ca Revolutionari de prestigiu. Asociatile de Revolutionari legal infntate, atele decat cele mentionate la art. 3, ‘si pot propune reprezentanti in cadrul CR, propunerea urmand a fi aprobata prin votul a 75% din membrii C.R. sia Pregedintelui acestuia, care este Secretarul de Stat. Art 5. (1) Membrii C.R. sunt numit si revocati prin Ordin emis de Secretarul de Stat (2) Mandatul membrilor C.R. este pe o perioada de un an de la data num (3) In termen de 30 de zile de la data numiri Membrii C.R. au obligatia s& completeze si s4 depund o Declaratie de asumare, al carei model se regaseste la anexa 2. Arts. Membrii C.R. au obligatia, la solicitarea Secretarului de Stat, s8 prezinte documentele privind constituirea, modificarea, funcfionarea sau actvitatea asociatel , sub sanctiunea anul&rii mandatului Art7. Membr C.R.trebuie s8 deta certticate doveditoare, in conditile Legit nr. 341/204. Art8, Membrii C.R. nu reprezint® Guvernul sau Secretariatului de Stat In relatile cu tert. ‘Art9. _ Lasolicitarea Secretarului de Stat, membrii C.R. pot Indeplini sarcini in limitele mandatului ineredintat. ‘Art. 10, Membrii C.R. nu sunt retribuiti pentru activitatea desfasurata. ‘Art11. Nu pot dobéndi calitatea de membru al C.R. revolutionarii sau presedintii de asociatii care in baza unor hot&rari judecdtoresti definitive au fost condamnati pentru fapte penale sau au fost dovediti colaboratoriflucratori ai securtati si nici cei care denigreazé imaginea insttuiei prin afirmatii calomnioase, amenintéri sau prin diverse acte sau documente, inclusiv prin intermediul postarilor pe site~ url de socializare si cel impotriva c&rora insttutia @ depus sesizéri la organele in drept intrucat au fost depistati ca folosesc documente false in dosarele de preschimbare, in legaturd cu fapte privind documentele de célatorie ale revolutionarilor, cu deconturile documentelor de célétorie ale revolutionarilor sau membrilor asociatilor sau alte documente cu privire la drepturle acordate tn baza Legii n.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. ‘Ar.12. Discufile purtate in cadrul gedintelor C.R. se consemneaza int-un proves verbal inrogistrat la Secretariatul de Stat si se semineaza de catre tosi membri prezent Art.14, Persoana care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv de la sedintele C.R. isi pierde calitatea de membru al C.R. Art.15. — Desfiintarea C.R. se face prin Ordin al Secretarului de Stat al Secretariatul de Stat. SECRETAR DE STAT ADRIAN SAND, Fm Anexa nr.2 la Ordinul nr.13 din 28.01.2016 Aprob Secretar de Stat DECLARATIE de acceptare a calitatii de membru in Colegiul Revolutionarilor ‘Subsemnatul/a. (nume —avut anterior) " cetitean.. si nascut la in judetul domiciliava in. str. or. , bloc , scara » etaj » ap. . + telefon... ; posesor al ,eliberat de 5 ; pana la data eee de presedinte/vicepresedinte al Declar prin prezenta, pe proprie réspundere, c& intrunese conditile pentru a avea calitatea de membru al Colegiului Revolutionarilor, numit prin Ordinul nr. 13/2016. Totodatd, declar pe proprie réspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul in declaratii, c& indeplinesc conditile prevazute la art. si art. 7, cu respectarea prevederilor art.11, din Regulamentul de functionare al Colegiului Revolutionarilor Data ‘Semnatura