Sunteți pe pagina 1din 30

APLICATII - Set No.

3
1.
2.
3.
4.
5.

Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.


Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.
Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.
Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.
Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de
capital.
6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.
7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.
8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.
9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.
10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.
11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si
lung.
12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.
13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational.
14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.
15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar.
16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.
17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.
18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.
19. Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale.
20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a
imoblizarilor corporale.
21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a
imobilizarior corporale.
22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.
23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de
exploatare.
24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.
25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.
26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor
consumabile.
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.
28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.
29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.
30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.


1.Constituirea capitalului social
Entitatea MC Trading S.R.L. este constituita sub forma unuei societati cu raspundere
limitata cu un capital subscris de 15000 lei divizat in 1500 parti sociale,cu o valoare nominala
de 10 lei/parte sociala.La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 400 parti sociale si sau adus aporturi in natura un autoturism evaluat la valoarea de 11000.
a)subscrierea capitalului social conform actului constitutiv:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul=1011Capital subscris nevarsat 15000 lei
b)varsarea capitalului:
%
=
456 Decontari cu asociatii privind capitalul 15000
5121Conturi la banci in lei
4000
2133Mijloace de transport
11000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subscris nevarsat 1012 Capital subscris varsat
20000
2.Majorarea capitalului social
Majorarea prin emisiuni de noi parti sociale.
Administratorul societatii,asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin
emisiunea uni pachet de 600 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei,care se vor achita in
numerar.
a)subscrierea partilor sociale:600*10=6000
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris si nevarsat 6000
b) efectuarea varsamintelor de catre asociat:
5311Casa in lei=456Decontari cu asociatii privind capitalul
c)trecerea capitalului subscris nevarsat=1012 Capital subscris varsat
Majorarea capitalului social prin aporturi in natura.
Asociatul unic hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unui aport in
natura sub forma unui teren in vederea construirii unui depozit de marfa in valoare de 8000
lei.
a)subscrierea aportului in natura:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul= 1011 Capital subscris nevarsat 8000
b)intrarea in patrimoniu a aportului subscris:
211 Terenuri=456 Decontari cu asociatii privind capitalul 8000
c)trecerea capitalului subscris si nevarsat la capital subscris si varsat:
1011Capital subscris nevarst=1012 Capital subscris varsat
Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului.
Asociatul unic hotaraste incorporarea profitului reportat in suma de 17500 lei.
117 Rezultatul reportat = 1012 Capital subscris varsat 17500

Studiu de caz privind diminuarea capitalului social


Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de parti sociale,care ulterior vor fi
anulate.
In vederea reducerii capitalului social,societatea rascumpara 800 parti sociale cu pretul
de 2 lei bucata,pe care ulterior le anuleaza.Valoarea nominala a actiunilor este de 2.5 lei.
a)rascumpararea partilor sociale;
502 Actiuni proprii = 5121 conturi la banci in lei 1600
b)anularea partilor sociale racumparate.
1012 Capital subscris varsat = %
2000
502 Actiuni proprii
1600
768 Alte venituri financiare 400
Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar
In vederea reducerii capitaluilui social,societatea rascumpara cu numerar 800 parti
sociale cu pretul de 2 lei bucata,pe care uletrior le anuleaza.Valoarea nominala a actiunilor
este de 1,5 lei.
2

a).Rascumpararea partilor sociale:


502Actiuni proprii= 5311 Casa in lei 1600
b)anularea partilor sociale rascumparate:
%
= 502 Actiuni proprii 1600
1012 Capital subscris varsat
1200
668 Alte cheltuieli finaciare
400
Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat
Un asociat se retrage din companie si i se restituie contravaloarea aportului la capitalul
social in suma de 800 lei.
a)suma achitata asociatului care se retrage:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei 800
b)inregistrarea diminuarii capitalului socia
1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 800

Studiu de caz privind evaluarea capitalului


Capitalui social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la
societati de persoane.Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:
1.Valoarea nominala
La infinntarea unei societati cu raspundere limitata se constituire un capital social de
1500 lei,care este divizat in 15 parti sociale.
Valoarea nominala a unei parti sociale este:Capital social/Numar parti
sociale=1500/15=10 lei/parte sociala.
2.Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare- cumparare a titlurilor
care se stabileste prin negociere la bursa de valori.Pretul de piata al unei actiuni depine de mai
multi factori:
-marimea dividendelor asteptate de catre actionari
-stabilitatea financiara a entitatii
-situatia generala a pietei de capital
-rata dobanzilor,etc.
Pretul de amisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele
care subscriu actiunile sau partile sociale(PE).Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare
decat valoarea nominala.
3.Valoarea financiara(VF)
Pentru o actiune s-a primit un dividend de 1000 lei,iar rata medie a dobanzii este de
40%.
Valoarea financiar a actiunii este VF=Valoare dividend/Rata dobanzii 1000/0,4= 2500
lei.
Sum ade 2500 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40%
pentru a aobtine un avantajegal cu marimea dividendului de 1000 lei.
4.Valoarea de randament(VF)
VF=(dividendul pe actiune+cota din profit pe actiune incorporata in rezerve):rata medie
a dobanzii.
Dividendul pe actiuneeste de 1000 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de 100
lei/actiune,iar rata dobanzii este de 40% pe an.
Valoarea de randament este VR=(Dividend pe actiune+Profit pe actiune)/Rata
dobanzii=(1000+100):40/100=2750 lei.
5.Valoarea contabila(VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul
net contabil si numarul de titluriVC=ANC/NA
Activul net contabil=Activul real-Datorii

Activ
Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Total

Suma
2500
400
200
1500

Capitaluri proprii
Capitalul social(1000 actiuni)
Rezerve
Profit
Furnizori
Credite bancare
Total

4600

Suma
2500
500
1000
300
300
4600

Valoarea nominala 2500:1000=2,5 lei


Activul net contabil= 4600-600=4000
Valoarea contabila=4000/1000=4 lei

Studiu de caz privind amortizarea capitalului social


Capitalul subscris varsat este de 2000 lei.Se decide amortizarea capitalului cu 500 lei,
prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.
a)inregistrarea deciziei de amortizare a acpitalului pentru partea amortizata
1012Capital subscris varsat=456Decontari cu asociatii privind capitalul 500
b)afectarea rezervelor la amortizare
1068 Alte rezerve= 1012.2 Capital amortizat 500
c)virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat
1012 Capital subscria varsat= Capital neamortizat 1500
d) rambursarea efectiva a actiunilor
456 Decontari cu asociatii privind capitalul=5121 Conturi curente la banci in lei 500

Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.


Rezervele legale constituite la sfarsitul anului din profitul brut
MC Trading SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii din evidenta
contabila la sfarsitul exercitiului financiar:
-capital social:1500 lei
-venituri obtinute :650000 lei
-cheltuieli efectuate:620000 lei
a)se calculeaza:
-profitul brut:30000 lei
-rezerve legale repartizate 1500 lei
b)repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:
129 Repartizarea profitului=1061 Rezerve legale 1500
Rezerve pentru actiuni proprii
Asociatul unic al ulei societati hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale.Dobandirea
acestor se face cu plata in numerar,la pretul de 1,5 lei/parte sociala.Sursa de procurarea
partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor.In exercitiul urmator,partile sociale se
revand in numerar la pretul de 2 lei/parte sociala.
a)rascumpararea in numerar a partilor sociale:500*1,5=750 lei
502
tiuni Proprii= 5311 Casa in lei 750
b)constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent,in suma
egala cu valoarea partilor sociale rascumparate.
129 Repartizarea profitului=1062 Rezerve sociale pentru actiuni proprii 750
c)vanzarea in numerar a partilor sociale
5311 Casa in lei=
%
1000
502 Actiuni proprii
750
7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 250
d)disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii,prin transferarea acestora la
rezultatul reportat:
1062 Rezerve pentru actiuni proprii=117 Rezultat reportat 750
4

Rezerve statutare
Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni:
a)se constituie din profitul net al exercitiului curent rezerve statutare in suma de 300 lei.
129 Repartizarea profitului=1063 Rezerve statutare sau contractuale 300
b)se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 300 lei
117 Rezultatul reportat=1063 Rezerve statutare sau contractuale 300
c)se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent
in suma de 1500 lei
1063 Rezerve statutare sau contractuale=121 Profit si pierdere 1500
Alte rezerve
a)se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 200 lei.
129 Repartizarea profitului=1068 Alte rezerve 200
b)se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 200 lei.
117 Rezultatul reportat=1068 Alte rezerve 200
c)se majoreaza capitalul social prin incorporarea altore rezerve in suma de 600 lei.
1068 Alte rezerve=1012 Capital subscris varsat 600
Rezerve din reevaluare
In exercitiul financiar 2011 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 10000
lei,tinandu-se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.Valoarea de
intrare(contabila) a utilajului este de 8000 lei,iar valoarea amortizata cumulate este de 1000
lei.
a)inregistrari contabile in exercitiul 2011:
Valoarea contabila neta=valoarea contabila-amortizarea calculata=8000-1000=7000 lei.
Rezerva din reevaluare=valoarea justa-valoarea contabila neta=10000-7000=3000 lei
Valoarea contabila actualizata=valoarea contabila neactualizata*(valoarea justa/valoarea
contabila neta)=8000*(10000/7000)=11428.57lei
Amortizarea atualizata=amortizarea calculata*(valoarea justa/valoarea contabila
neta)=1000*(10000/7000)=1428,57 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizaea calculata=1428,57 1000=428,57
2131Echipamente tehnologice=2813Amortizarea instalatiilor 428,57 lei
b)inregistrari contabile in exercitiul 2012:
Valoarea
contabila
neta=valoarea
contabila-amortizarea
calculata=10000(1000+428,57+1000)=7571,43 lei
Rezerva din reevaluare=valoarea justa-valoarea contabila neta=7000-7571,43=-571.43
lei
Valoarea contabila actualizata=valoarea contabila neactualizata*(valoarea justa/valoarea
contabila neta)=1000*(7000/7571,43)=9245,28 lei
Amortizarea actualizata=amortizarea calculata*(valoarea justa/valoarea contabila
neta)=2428,57*(7000/7571,43)=2245,28 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata=2245,28-2428,57=183,28 lei
In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare,intrucat valoarea justa stabilita
prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 571,43 lei.Acest minus din
reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inregistrat in 2011.
%
=2131 Echipamente tehnologice
757,72
105 rezerve din reevaluare
571,43
2813 Amortizarea instalatiilor
183,29
Primele de capital
Primele de emisiune
Se emit 2000 parti sociale cu valoarea de emisiune 2 lei si valoarea nominala 1,8
lei,care se incaseaza cu numerar.
a)emisiunile partilor sociale:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul= %
4000
5

1011 Capital subscris nevarsat 3600


1041 Prime de emisiune
400
b)se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale:
5311 Casa in lei=456econtari cu asociatii privind capitalul 4000
c)trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat
1011Capitalsubscris nevarsat=1012 capital subscris varsat 3600
d)incorporarea primei in capitalul social:
1041 Prime de emisiune=1012Capital subscris varsat 400
Primele de fuziune
In urma fuziunii o societate comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite
reprezentat de masini si utilaje reevaluate la suma de 6000 lei si disponibilitati banesti in
conturile bancare de 3000 lei.SE hotaraste ca in schimbul activului preluat sa se emita 6000
de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.Prima de fuziune se inregistreaza ulterior in
capitalul social.
-valoarea contabila a activelor preluate: 9000 lei
-valoarea nominala a aprtilor sociale :6000 lei
-prime de fuziune:9000-6000=3000 lei
456 Decontari cu asociatii privind capitalul=
%
9000
1011Capital subscris nevarsat
6000
1042Prime de fuziune
3000
b)preluarea activelor aduse prin fuziune:
%
=456Decontari cu asociatii privind capitalul
9000
2131 Echipamente tehnologice
6000
5121Conturicurente la banci
3000
c)trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011Capital subscris nevarsat=1012Capital subscris varsat 6000
d)integrarea primelor in capitalul social:
1042Prime de fuziune=1012Capital subscris varsat 3000

Studiu de caz privind rezultatul exercitiului


In decursul anului 2012 o societate a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri:
6022-cheltuieli privind combustibilul
3800
603-cheltuielile cu obiectele de inventar
3560
604-cheltuieli cu materialele nestocate
4800
611-cheltuielile cu intretinerile si reparatiile
500
612-cheltuieli cu redevente si chirii
4500
613-cheltuieli cu primele de asigurare
3850
622-cheltuieli cu comisioane si onorarii
2500
623-cheltuieli privind protocolul
2200
624-cheltuieli cu trasportul de bunuri si persoane
1200
625-cheltuieli cu deplasari si detasari
2500
626-cheltuieli postale si telecomunicatii
200
627-cheltuieli cu servicii bancare
380
628-cheltuileli cu servicii la terti
5200
635-cheltuielicu alte impozite si taxe
2500
641-cheltuieli cu salarii personal
6800
645-cheltuieli sociale
2200
658-alte cheltuieli de aexploatare
600
6

6811-cheltuieli privind amortizarea si provizioanele


28000
Total cheltuieli de exploatare
76290
665-cheltuieli cu diferentele de curs
200
Total cheltuieli financiare
200
704-venituri din prestari servicii
180000
7588-alte venituri din exploatare
500
Total venituri din exploatare
180500
765-venituri din diferente de curs
250
766-venituri din dobanzi
45
Total venituri financiare
295
Rezultatul din exploatare
104210
Rezultatul financiar
95
Profitul brut
104305
691-cheltuiala cu impozitul pe profit
16688,8
Rezultatul exercitiului
87521,2
Dupa inchiderea tururor conturilor de venituri si cheltuieli,rezultatul exercitiului (cont
121Profit si pierdere) la 31.12.2012 s-a constituit intr-un profit contabil de 87521,1 lei.

Studiu de caz privind rezultatul reportat


a)se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 4000
lei.
129Repartizarea profitului=117 Rezultattul reportat 4000 lei
b)se acopera din rezerve legale o pierdere contabila precedenta in suma de 800 lei.
1061Rezerve legale=117Rezultatul reportat 800
In exercitiul urmator,distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati,in suma de
1200 lei,astfel:
117Rezultatul reportat=457Dividende de plata 1200
d)se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 800 lei.
117Rezultatul reportat=121Profit si pierdere 800
e)se repartizeaza profitul reportat la rezerve statutare in suma de 450 lei
117Rezultatul reportat=1063Rezerve statutare 450
f)se incorporeaza in capital o parte din profitul reportat in sum ade 4500 lei.
117Rezultatul reportat=1012Capital social subscris si varsat 4500

Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii


Castiguri sau pierderi legate de emiterea,rascumpararea,vanzarea,cedarea cu titlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
O entitate detine un capital social in suma de 400000 lei,reprezentand 200000 actiuni,cu
o valoare nominala de 2 lei/actiune.
Legat de instrumentele de capital propriu(actiuni proprii),de-a lungul timpului entitatea
desfasoara mai multe operatiuni,astfel:
1.In anul N,entitatea rascumpara 2000 actiuni in vederea anularii,la un pret de
rascumparare nuitar de 2,5 lei/actiune.Tot in acest an urmeaza sa educa capitalul social cu
valoarea actiunilor rascumparate.
a)rascumpararea actiunilor proprii
109Actiuni proprii=5121Conturi la banci in lei 3000
b)aularea actiunilor rascumparate,la valoarea nominala a a cesteia:
1012Capital subscris varsat=
%
4000
109Actiuni proprii
3000
141 Castiguri legate de vanzarea 1000
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
c)transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii:
7

141 Castiguri legate de vanzarea


= 1068 Alte rezerve 1000
sau anularea actiunilor proprii
2.In anul N+1,entitatea rascumpara 2000 de actiuni in vederea anularii,la un pret de
rascumparare unitar de 3 lei/actiune,In acelasi exercitiu urmeaza sa reduca acpitalul social cu
valoarea actiunilor rascumparate.
a)rascumpararea
actiunilor
proprii
la
valoarea
de
rascumparare(2000
actiunix3lei/actiune=6000 lei)
109Actiuni proprii=5121 Conturi la banci in lei 6000
b)anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a a acestora(2000 actiuni*2,5
lei/actiune=5000 lei)si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:
%=
109Actiuni proprii 6000
1012Capital subscris varsat
5000
149Pierderi legate de emiterea,rascumpararea
1000
vanzarea sau cedarea cu titlu gratiut a instr. de cap.proprii
c)acoperirea din rezerve a pierderii inregistrate:
1068 Alte rezerve=149 Pierderi legate de emiterea,rasc.vanz sau cedarea 1000
3.In anul N+2 entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de
capital propriu,precum si din cedarea acestora.
-S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital proproi in suma de
5000 lei.Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari
necorporale in contul 201Cheltuieli de constituire,motiv pentru care se vor inregiatra in
contul 149pierderi legate de emiterea,racumpararea,vanzarea,cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
149 Pierderi legate de emiterea ,rascum,vanzarea = 5124 Conturi la banci in lei 5000
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instr.de capitaluri proprii
-S-au rascumparat 2000 de actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 lei/actiune,din care
1000 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit,iar restul de 1000 de actiuni au fost vandute cu o
valoare de vanzare de 2,9 lei/actiune.
a)rascumpararea celor 2000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3 lei/actiune:
109Actiuni proprii=5121Conturi la banci in lei 6000
b)cesiunea celor 2000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza.
Cesiune acu titlu gratuit a 1000 de actiuni la valoarea de rascumparare(1000 actiunix3
lei/actiune=3000 lei0:
149 Pierderi legate de emitere
=
109 Actiuni proprii 3000
rascumpararea,vanzarea,cedarea instr.de cap.propr.
Cesiunea cu titlu oneros a 1000 de actiuni la valoarea de cesiune(1000 actiunix2,9
lei/actiune=2900 lei)si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei(diferenta intre
pretul de cesiune si valoarea de rascumparare,(2,9-3)x1000 actiuni=100 lei,se inregistreaza
dupa cum urmeaza:
Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune.
%
=
109 actiuni proprii 3000
461Debitori diversi
2900
149Pierderi legate de emiterea,rascumpararea,
100
vanzarea,cedarea cu titlu gratuit sau anularea instr.de cap.propr.
Incasarea contravalorii actiunilor vandute:
5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi
2900
-Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149Pierderi legate de
emiterea,rascumpararea,vanzarea,cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii in anul N+2(5000+3000+100=8100):
1068Alte rezerve
=149Pierderi legate de emiterea,rascumpararea,vanzarea 8100
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instr de cap.propr.

Studiu de ca zprivind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli


Provizioanele pentru litigii
8

O societate livreaza marfa unui client cu valoarea de 7000Tva inclus.Clientul constata


ca o parte din marfa este defecta si intenteaza societatii un proces judecatoresc.La sfarsitul
anului 2009,societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este 40%.La sfarsitul
anului2010,procesul nu este terminat,iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la 30%.In
mod similar la sfarsitul anului 2011,probabilitatea de pierdere este 80%.In anul 2012 procesul
este terminat si societatea este obligata la plata unei amenzi de 6000 lei.
a)inregistrarea contabila in 31.12.2009
Provizion necesar=40%*7000=2800 lei
6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele=1511Provizioane oentru litigii 2800
b)inregistrari contabile la 31.12.2010
-Provizion necesar =30%*7000=2100 lei
-Provizion exsitent
2800 lei
-Provizion necesar
2100 lei
-Provizionul va fi diminuat cu 700 lei
1511Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 700
c)inregistrari contabile la 31.12.2011
-Provizion necesar =80%*7000= 5600 lei
-Provizion existent
2100 lei
-Provizon necesar
5600 lei
-Provizionul va fi majorat cu
3500 le
6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii
3500
d)inregistrari contabile la 31.12.2012
-Plata amenzii
6581Despagubiri,amenzi,penalitati = 5121Conturi curente la banci 6000
-Anularea provizonului
1511Privizioane pentru litigii
= 7812 Venituri din provizioane
5600
Provizion pentru garantii acordate clientilor
O societate producatoare de aspiratoare in momentul vanzarii bunurilor,conform
termenilor contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce
apar pe o perioasa de 12 luni de la data bilantului.Daca sunt probabile defecte
minore,costurile de reparatie vor fi 3000 lei,iar daca defectele sunt majore,de 40000.
Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul N-1 70% din bonurile
vandute nu vor avea defecte,20%vor avea defecte minore,iar 10% defecte majore.
In anul N expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni
care sa impuna remedieri.
a)inregistrari contabile in anul N-1
-Determinarea valorii estimate a costurile reparatiilor:
Cost
70% din aspiratoarele vandute nu vor avea defectiuni
70%*0 =
0lei
20%din aspiratoarele vandute vor avea defectiuni minore 20%*3000= 600 lei
10%din aspiratoarele vandute vor avea defectiuni majore 10%*40000=4000 lei
Total
4600 lei
-Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor
6812Cheltuieli de aexploatare privind provizioanele= 1512 Provizioane pentru 4600
garantii acordate clientilor
b)inregistrari contabile in anul N
La expirarea perioadei de garantie,provizonul existent ramas fara obiect va fi anulat prin
reluare la venituri
1511Provizioane pentru garantii acordate clientilor=7812 Venituri din provizioane
4600
Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale
9

O societate de constructii actioneaza in anul N un utilaj pentru constructii in valoare de


20000 lei.
Intreprinderea estimeaza ca la finalizarea constructiei (peste 2 ani)va aefectua cheltuieli
cu demontarea,mutarea si restaurarea activului recunoscute ca provizion,in valoare de
5000.Peste 2 ani,la terminarea constructiei,costurile efective cu demontarea si mutarea
activului se ridica la 8000,din care 2500materiale si 5500 lei salariile.
a)inregistrari contabile in anul N
-Achizitia utilajului
2131 Echipamente tehnologice=404 Furnizori de imobilizari 20000
-Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor
2131 Echipamente tehnologie = 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari 5000
b)inregistrari contabile in N+1
-Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului
Cheltuieli materiale
602 Cheltuieli cu materiale consumabile = 302 Materiale consumabile 2500
Cheltuieli salariale
641Cheltuieli cu salarii personalului = 421 Personal salarii datorate 5500
-Anularea provizionului constituit si ramas fara obiect
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 2131Echipamente tehnologice 8000

Studiu de caz privind imptumuturile din emisuni si obligatiuni


Entitatea MC Trading SA emite 1000 obligatiuni.Valoarea nominala a unie obligatiuni
ete de 100 lei.Valoarea nominala totala a celor 1000 de obligatiuni emise este de 100000 lei.
Valoarea de emisiune pentru o obligatiune este de 95 lei,iar valoarea de rambursare este
de 110 lei.
Termenul imprumutului este de 4 ani,cu o rata a dobanzii de 14 % pe an.
Cunoscand urmatoarele date,se inregistreaza in contabilitate operatiuni specifice
emisiunii de obligatiuni:
-valoarea de incasat de la obligatari este de 95000 lei(95x1000)
-valoarea de rambursare este de 110000 lei(110x1000)
-prima de rambursare este de 15000lei[(110-95)x1000]
-dobanda anuala este este de 14000 lei(14%x100000)
-amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3750lei(15000/4 ani)
a)inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de
rambursare:
%
= 161Imprumuturi din emisiuni 110000
de obligatiuni
461 Debitori diversi
95000
169
ime privind rambursarea obligatiunilor
15000
b).incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:
5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi
95000
c).inregistrarea dobanzii anuale de 14000 lei:
666 Cheltuieli privin ddobanzile = 1681Dobanzi aferente imprumuturilor
14000
din emisiuni de obligatiuni
d)achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor = 5121 Conturi curente la banci
14000
din emisiuni de obligatiuni
e)inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea
obligatiunilor,in valoare de 3750 lei.
6868 Cheltuieli financiare privind = 169 Prime privind rambursare abligatiunilor 3.750
amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
10

Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung.


O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5
ani, in suma de 30.000 lei care se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 20% se
calculeaza si se achita lunar.
a) Incasarea creditului in contul de disponibil:
5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 30.000
b) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (30.000*20%:12 luni)
666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 500
c) Rambursarea primei rate lunare a creditului (30.000 :60 luni)
1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 500
d) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (29.500*20%:12 luni)
666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 491,67
e) Rambursarea ratei a 2-a a creditului:
1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 500
Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii,
pana la finalizarea celor 5 ani.

Studiu de caz privind contractele de leasing financiar


O entitate incheie in data de 20.05.2010 un contract de leasing pe o perioada de trei ani
pentru achizitia unui autoturism, in valoare de 160.000 lei.
Principalele clauze contractuale sunt:
- avans 10.000 lei ;
- scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru;
- durata contractului: 3 ani;
- rata dobanzii 15% pe an;
- se platesc transe egale in suma de 16.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare de
11.878,84 lei, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu
contine dobanda;
- fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din
valoarea activului) conform graficului prezentat in continuare;
- valoarea reziduala 11.878.84 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate;
- durata de utilizare economica a activului este de 5 ani.
GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR
Sold initial
Dobanda
Rata
Principal
Sold Final
1
2 = 1 * 15% * 3/12 3
4=3-2
5=1-4
160000
6000
16000
10000
150000
150000
5625
16000
10375
139625
139625
5235.9375
16000
10764.06
128860.9
128860.9
4832.285156
16000
11167.71
117693.2
117693.2
4413.49585
16000
11586.5
106106.7
106106.7
3979.001944
16000
12021
94085.72
94085.72
3528.214517
16000
12471.79
81613.93
81613.93
3060.522561
16000
12939.48
68674.46
68674.46
2575.292157
16000
13424.71
55249.75
55249.75
2071.865613
16000
13928.13
41321.62
41321.62
1549.560574
16000
14450.44
26871.18
26871.18
1007.669095
16000
14992.33
11878.84
11878.84
11878.84
11878.84
0
Total
43.878,85
203878.8
160.000

11

Studiu de caz privind contractele de leasing operational


Entitatea MC Trading SRL inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii
produciei,
in urmatoarele condiii:
- durata contractului de leasing 3 ani
- plaile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare.
In plus, se cunosc:
- valoarea cladirii: 800.000 lei,
- durata de utilizare economica: 20 de ani.
Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing :
a) primirea facturii reprezentand rata trimestriala:
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile = 401 Furnizori 10.000
de gestiune si chiriile
b) plata facturii catre societatea de leasing:
401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 10.000 lei

Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare


O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de activitate
cercetarea-dezvoltarea, realizata prin:
- laboratorul propriu de cercetare;
- colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente.
Faza de cercetare
In luna martie 2011, entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul
propriu decercetare:
- materii prime: 1.000 lei,
- materiale auxiliare: 4.000 lei
- manopera: 600 lei,
- amortizare imobilizari corporale: 200 lei.
Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare, se
efectueaza inregistrarile:
601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1.000
602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 4.000
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal - salarii datorate 600
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 200
amortizarea imobilizarilor
Faza de dezvoltare
In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop
obinerea unui nou vaccin antigripal si a altor trei medicamente noi.
Societatea a incheiat cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru
achiziionarea studiului Tehnologia de obinere a vaccinului Antigripal in valoare de
50.000 lei.
Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ.
a) Inregistrarea in contabilitate a achiziiei:
203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobilizari 50.000 lei
b) Entitatea inregistreaza in aceeasi luna, la Oficiul de Stat pentru Invenii si Marci (OSIM),
produsul astfel obinut. Taxele platite pentru brevetarea acestei invenii se ridica la suma
de 5.000 lei, produsul fiind protejat pe o perioada de trei ani.
Entitatea obine dreptul de a vinde licena asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada
de trei ani.
Inregistrarea licenei la o valoare de 55.000 lei (cheltuiala de dezvoltare este de 50.000
lei, la care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 5.000 lei):
205 Concesiuni, brevete, licene marci
= % 55.000
12

comerciale, drepturi si active similare


203 Cheltuieli de dezvoltare
50.000
404 Furnizori de imobilizari
5.000
Entitatea decide ca licena respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat este
inregistrat la OSIM, dreptul de exploatare.

Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar.


O entitate achiziioneaza un program de contabilitate in suma de 20.000 lei, care
urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. Durata de utilizare economica este de trei ani. Odata
cu achiziia programului pentru necesitai proprii, entitatea achiziioneaza si licena in valoare
de 28.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde terilor acest program, pe o perioada
de doi ani.
Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate
ele vor fi urmarite separat:
%=
404 Furnizori de imobilizari 48.000
205 Concesiuni, brevete, licene, marci comerciale, 28.000
drepturi si active similare
208 Alte imobilizari necorporale
20.000
In aceste condiii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitai proprii
se va efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licenei va fi amortizat pe o
perioada de doi ani, astfel :
a) Amortizare lunara program de contabilitate(20.000/36 luni=555,56 lei)
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 555,56
amortizarea imobilizarilor licentelor,marcilor comerciale, si activelor similiare
b) Amortizare lunara licenta(28.000/24 luni=1166,67 lei)
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2808 Amortizarea altor
imobilizari necorporale 555,56

Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.


Amortizarea liniara
MC Trading SA a achizitionat untilaj de productie in anul 2011 la valoare de 100.000 lei.
Durata de viaa utila este de zece ani. Anual, prin folosirea amortizarii liniare,
intreprinderea va aloca pe cheltuielile perioadei o suma de 100.000 lei/ 10=10.000.
Astfel, inregistrarea lunara in contabilitate va fi (10.000/12 luni = 833,33):
6811Cheltuieli de exploatare
= 2813 Amortizarea instalaiilor, 833,33
pentru amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor
Amortizarea in functie de unitatile produse
Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 50.000 de batoane de salam in
3 ani, MC Trading SA a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de producie al
utilajului insumand 500.000 lei. Conform contractului incheiat cu clientul scadenarul
livrarilor de piese a fost programat astfel:
- in primul an: 13.500 batoane
- in al doilea an: 19.500 batoane
- in al treilea an: 17.000 batoane
Total 50.000 batoane
Utilajul este scos din funciune la sfrasitul perioadei de derulare a contractului.
Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele respective
nu conduc la un ritm real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se
bazeze pe cantitatile produse, adica:
Amortizarea pe baton 500 000 : 50 000 = 10 lei
Amortizarea in primul an 13 500*10 = 135 000 lei
Amortizarea in anul doi 19 500*10 = 195 000 lei
Amortizarea in anul trei 17 000*10 = 170 000 lei
13

Total 500 000 lei


Aplicarea metodelor liniare si degresive pentru acelasi utilaj:
Valoarea activului: 500 000 lei
Durata normala de viata : 10 ani
Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 50 000 lei/an(500 000/10)
Aplicarea metodei degresive:
Anul Norma de amortizare Valoarea amortizabila Amortizarea Valoarea amortizabila
degresiva sau linear la inceputul anului
anuala
la sfarsitul anului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25%
25%
25%
25%
Amortizare lineara
Amortizare linear
Amortizare lineara
Amortizare linear
Amortizare lineara
Amortizare linear

500 000
375 000
281 250
210 940
158 210
131 842
105 474
79 106
52 738
26 370

125 000
93 750
70 310
52 730
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 370

375 000
281 250
210 940
158 210
131 842
105 474
79 106
52 738
26 370
0

Amortizarea accelerata
Anul Norma de amortizare Valoarea amortizabilaAmortizareaValoarea amortizabila la
degresiva sau lineara la inceputul anului anuala
sfarsitul anului
1
50%
500000
25000
250000
2
25%
250000
27778
222222
3
25%
222222
27778
194444
4
25%
194444
27778
166666
5 Amortizare lineara
166666
27778
138888
6 Amortizare lineara
138888
27778
110110
7 Amortizare lineara
110110
27778
83332
8 Amortizare lineara
83332
27778
55554
9 Amortizare lineara
55554
27778
27776
10 Amortizare linear
27776
27776
0

Studiu de caz privind deprecierea imobilizatilor


O societatea detinea un utilaj in anul 2009 in urmatoarele conditii :
- Valoare de intrare = 105.000 lei
- durata de viata initala = 15 ani
- Amortizare cumulata = 350.000 lei
- durata ramasa de viata dupa evaluare = 10 ani
- Valoarea de utilizare = 65.000 lei
- Valoarea justa = 71.000
- Costurile estimate cu vanzarea = 3000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
31.12.2009
Valoarea de intrare = 105 000 lei
(-) Amortizarea cumulata = 35 000 lei
= Valoare contabila 70 000 lei
Valoarea recuperabila = max( Valoare justa Costurile estimate cu vanzare; Valoarea de
utilitate)
Valoarea recuperabila = max(71 000-3 000 ; 65.000) = 68.000
Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea recuperabila, deci
utilajul este depreciat cu valoarea de 2000 lei (70.000 68.000)
14

6813 Cheltuieli de exploatare


= 2913 Ajustari pentru deprecierea 2000 lei
privind amortizarea imobilizarilor
insstalaiilor, mijloacelor de transport
Valorea prezentata in bilant la 31.12.2010 va fi 105.000-35.000-2.000=68 000 lei
Inregistrarea amortizarii (105 000/15 ani = 7 000)
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 7000
lei
amortizarea imobilizarilor
de transport, animalelor si plantaiilor
Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul 2010 in urmatoarele situatii:
a) Valoarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de 59 000 lei
b) Valoarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de 66 000 lei
a) Valoarea de intrare = 105 000
- Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000
- Depreciere = 2 000
= Valorea contabila de 61 000
Val. Contabila(61 000) > Val. Recuperabila( 59 000) => Depreciere de 2 000 lei
6813 Cheltuieli de exploatare
=
2913 Ajustari pentru deprecierea 2000 lei
privind provizioanele pentru
instalaiilor, mijloacelor de transp.
deprecierea imobilizarilor
Valoare bilant = 105 000 42 000 2000 2000 = 59 000
b) Valoarea de intrare = 105 000
- Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000
- Depreciere = 2 000
= Valorea contabila de 61 000
Val. Contabila(61 000) < Val. Recuperabila( 66 000) => Apreciere de 5 000 lei
Deprecierea care poate fi reluata este 2 000
2913 Ajustari pentru deprecirea
=
7813 Venituri din ajustari 2 000
instalatiilor, mijloacelor de tranport,
pentru depreciera imobilizarilor
animalelor si plantatiilor
Valoare in bilant = 105 000 42 000 = 63 000

Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.


Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale
La data de 1 ianuarie 2010, o societatea comerciala achizitionat un program informatic
in valoare de 200.000 lei, taxe vamale : 5.500, Tva platit in vama: 48.000 lei, rabat primit de
la furnizor : 2.000 lei. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri:
- cost instalare 45.000 lei
- costuri generale de administratie 6.000 lei
- chetuieli cu reclama 21.000 lei
- onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei
Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare,
respective dreptul de a vinde programul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei
Pret de cumparare 200.000 lei
+ Taxe vamale 5.500 lei
- Rabat primit - 2.000 lei
+ Costuri instalare 49.000 lei
+ Onorariile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei
= Costul programului informatic 267.500 lei
a) Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare:
208 Alte imobilizari corporale = % 267.500
404 Furnizori imobilizari 262.000
446 Alte impozite si taxe 5.500
205 Concesiuni, brevete, licente = 404 Furnizori imobilizari 10.000
b) Plata taxelor in vama
%=
5121 Conturi la banci in lei 53.500
15

446 Alte impozite si taxe


5.500
4426 TVA deductibila
48.000
Costul de productie pentru imobilizarile necorporale
O intreprindere realizeaza un program informatic software pentru care a mobilizat mai
multe echipe de informaticieni.
Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si faza de dezvoltare astfel:
- cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice
similare, intocmirea modelului logic care va sta la bazaurmatorului program, intocmirea
modelului conceptual al datelor) in suma totala de 10.000 lei
- cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software. Testarea
programului) in suma totala de 25.000 lei.
- cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea utilizarii
programului 1.500 lei
a) Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare
614 Chetuieli cu studiile si cercetarile = 5121 Conturi la banci in lei 10.000
b) Faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs
233 Imobilizari necorporale = 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale
25.000
in curs de exercutie
c) Receptia imobilizarii necorporale
208 Alte imobilizari necorporale = 233 Imobilizari necorporale in curs de executie
25.000
d) Inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire
628 Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti = 5121 Conturi la banci in lei 1.500

Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale.


Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale
Prin hotararea conducerii,MC Trading scoate din uz un program informatic cu o valoare
contabila de 20.000 lei, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 18.500 lei.
Scoaterea din evidena contabila a activului necorporal:
%=
208 Alte imobilizari necorporale 20.000
2808 Amortizarea altor imobilizari
18.500
necorporale
6583 Cheltuieli privind activele
1.500
cedate si alte operaii de capital
Cesiunea unei imobilizari necorporale
MC Trading vinde unui ter o licena:
- Valoarea activului 25.000 lei
- Amortizarea cumulata 12.000 lei
- Preul de vanzare 15.000 lei, plus TVA 24%
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) Transferul de proprietate
461 Debitori diversi = %
18.600
7583 Venituri din vanzarea activelor 15.000
si alte operaiuni de capital
4427 TVA colectata
3.600
b) Scoaterea din evidena a imobilizarii necorporale
%
=
205 Concesiuni, brevete, licene
25.000
2805 Amortizarea concesiunilor,
12.000
brevetelor, licenelor si
marcilor comerciale
6583 Cheltuieli privind activele
13.000
cedate si alte operaiuni de capital
16

Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale.


Intrari de imobilizari prin achizitie
Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel :
Valoarea la pret de cumparare 15.000 lei
+ Cheltuieli de transport facturate de furnizor 1.000 lei
+ TVA deductibila 24% 3.840 lei
Total factura 19.840 lei
- Avans acordat 5.000 lei
- TVA aferent avansului 1.200 lei
Valoare neta de plata 13.640 lei
a) Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii
%=
404 Furnizori de imobilizari
6.200
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000
4426 TVA deductibila
1.200
b) Receptia utilajului
% = 404 Funizori de imobilizari 19.840
2131 Echipamente tehnologice 16.000
4426 TVA deductibila
3.840
c) Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat
404 Funizori de imobilizari = %
19.840
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000
4427 TVA colectata
1.200
5121 Conturi la banci in lei
13.640
Intrari de imobilizari prin productie proprie
O entitate construieste in regie proprie o cladire, in conditiile urmatoare:
Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara :
+ Materii prime 200.000 lei
+ Salarii 120.000 lei
+Amortizari 140.000 lei
+Dobanzi la credite pentru finantarea 50.000 lei
investitiei
TOTAL 510.000 LEI
Costul de productie caclulat in contabilitatea de gestiune :
Chetuieli cu materiile prime 200.000 lei
+Salarii directe 100.000 lei
Total costuri directe 300.000 lei
+ Cheltuieli indirecte repartizate 130.000 lei
+ Dobanzi capitalizate 50.000 lei
Total cost de productie 480.000 lei
+ Chetuieli generale de administratie 30.000 lei
Total cost cu investitita 510.000 lei
Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel :
a) Constatarea cheltuielilor
601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 200.000
641 Cheltuieli cu salarii personal = 421 Personal salarii datorate 120.000
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile 140.000
amortizarile corporale
212 Constructii = 1682 Dobanzi Aferente creditelor bancare pe termen lung 50.000
b) Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie:
212 Constructii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 480.000
Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura
O societate emite 9.000 de actiuni, valoare nominala 2 lei. Asociatul unic face aport sub
forma unui mijloc de transport, a carui valoare justa este de 50.000 lei.
17

Valoarea primelor de aport = 50.000 9.000*2 = 32.000


a) Subscrierea celor 9.000 actiuni * 2 lei = 18.000 lei
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 18.000 lei
b) Inregistrarea aportului in natura
2133 Mijloace transport = %
50.000 lei
456 Decontari cu asociatii privind capitalul 18.000 lei
1043 Prime de aport
32.000 lei
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat
18.000
Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri de valoare la
inventar
O entitate primeste sub forma de donatie un calculator a carui valoare este de 2.500 lei.
Inregistrarea donatiei in contabilitate
214 Mobilier, aparatura birotica = 4753 Donatii pentru investitii 2.500
La sfarsitul exercitiului 2011, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in
valoare de 3.000 lei nu era inregistrat in contabilitate
Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar :
2131 Instalatii tehnologice = 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 3.000
Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active
O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati. La data
efectuarii schimbului, valoarea contabila si valoarea justa se prezinta astfel:
Autovehicul:
Valoare contabila 12.500 lei
Amortizare cumulata 10.000 lei
Pret de vanzare 11.000 lei
Utilaj
Valoare contabila 10.500 lei
Amortizare cumulata 9.500 lei
Pret de vanzare 9.000 lei
a) Vanzarea autovehiculului
461 Debitori diversi = %
13.640
7584 Venituri din vanzarea activelor 11.000
4427 TVA colectata
2.640
b) Descarcarea din gestiune a autovehiculului
%=
2131 Echipamente tehnologice
12.500
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
10.000
6583 Cheltuieli privind activele cedare
2.500
c) Achizitia utilajului
2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 9.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale.


Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare
MC Trading cesioneaza un autotractor la preul de 300.000 lei, TVA=24%.
Soldurile aferente activului se prezinta astfel:
Soldul contului 2133 Mijloace de transport este de 250.000 lei
Soldul contului 2813 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de
transport,animalelor si plantaiilor este de 180.000 lei
Soldul creditor al contului 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve
din reevaluare este de 60.000 lei
a) Vanzarea activului se contabilizeaza astfel:
461 Debitori diversi = %
372.000
7583 Venituri din vanzarea 300.000
18

activelor si alte operaiuni


de capital
4427 TVA colectata
72.000
si
%=
2133 Mijloace de transport
250.000
2813 Amortizarea instalaiilor
180.000
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor
6583 Cheltuieli privind activele cedate
70.000
si alte operaii de capital
b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 117) in momentul cedarii
activului, se inregistreaza astfel:
1065 Rezerve reprezentand = 117 Rezultatul reportat 60.0000
surplusul realizat din
rezerve de reevaluare
Iesirea de imobilizari corporale prin casare
In contabilitatea entitatii SC AAA SRL situatia la scoaterea din functiune a unui utilaj se
prezinta astfel :
- Cost de achizitie 50.000 lei
- Amortizare cumulate 35.000 lei
- Chetuieli ocazionate de casare : 10.000 lei (materiale consumabile 3.000 lei; salarii :
7.000 lei )
- Piese de schimb rezultate : 12.000 lei
a)Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare :
6588 Alte cheltuieli de exploatare = %
10.000
302 Materiale consumabile
3.000
421 Personal salarii datorate 7.000
b) Inregistrarea pieselor de schimb recuperate
302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 12.000
c) Scoaterea din gestiune a utilajului
%=
2133 Echipamente tehnologice
50.000
2813 Amortizarea instalaiilor 48.000
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor
6583 Cheltuieli privind activele cedate
2.000
si alte operaii de capital
Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii extraordinare
MC Trading detine un depozit care a fost distrus de un incendiu. Comisia constituita
pentru a evalua pagubele incendiului a consemnat ca depozitul a fost distrus in totalitate.
Costul acestuia a fost de 130.000 lei, iar amortizarea cumulate de 66.000 lei.
Inregistrarile din contabilitate vor fi urmatoarele:
%=
212 Constructii
130.000
2812 Amortizarea constructiilor
66.000
671 Chetuieli privind calamitatile si
64.000
alte evenimente extraordinare

Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.


Evaluarea la cost de achizitie
Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, MC Trading a efectuat
urmatoarele cheltuieli:
- Costul de achiziie al utilajului
150.000 lei
- Cheltuieli de transport efectuate de teri
50000 lei
- Taxe vamale achitate
10000 lei
19

- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii pardoseli 25000 lei


- Cheltuieli cu montajul utilajului
35000 lei
- Chetuieli cu paza utilajului
5000 lei
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei producii
15000 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate
5000 lei
-Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar
10000 lei
obinut pentru achiziionarea utilajului
Total
305000 lei
Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de
255.000 lei, diferena de 50.000 lei, reprezentand cheltuieli de gestiune (de exploatare) dupa
cum urmeaza:
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii curente la spaiul destinat
instalarii utilajului
25000 lei
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica
15000 lei
- Cheltuieli cu paza
5000 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate
5000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) Inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA)
2131 Echipamente tehnologice =
%
255.000
(masini, utilaje si instalaii de lucru)
404 Furnizori de imobilizari 150000
446 Alte impozite, taxe si 10.000
varsaminte asimilate
401 Furnizori
85.000
1682 Dobanzi aferente creditelor 10.000
bancare pe termen lung
b) Inregistrarea celorlate cheltuieli
- cheltuielile cu igienizarea si reparaii la spaiul destinat instalarii utiliajului
628 Cheltuieli cu servicii executate = 401 Furnizori 25.000
de teri
- cheltuieli cu paza
628 Cheltuieli cu servicii executate = 401 Furnizori 5.000
de teri
- cheltuieli de reclama si publicitate
623 Cheltuieli cu reclama si = 401 Furnizori 5.000
publicitate
- cheltuieli cu pierderea tehnologica
601 Cheltuieli materiile prime = 301 Materii prime 5.000
Evaluarea la costul de productie
Secia de construcii din cadrul MC Trading executa pentru nevoi proprii o hala
frigorifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele cheltuieli:
- costul de achiziie al materialelor de construcii achizitionate si
300000 lei
incorporate in lucrare
- costul manoperei pentru muncitorii direct productivi
60000 lei
- diverse servicii prestate de teri
15000 lei
- cota de cheltuieli legate de construirea activului respective
22500 lei
(6% din cheltuielile directe)
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) Inregistrarea consumului de materiale
602 Cheltuieli cu materiale = 302 Materiale consumabile
300.000
consumabile
b) Inregistrarea manoperei
641 Cheltuieli cu salariile = 421 Personal salarii datorate 60.000
personalului
c) Servicii executate de teri
20

628 Cheltuieli cu servicii = 401 Furnizori 15.000


efectuate de teri
d) Inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in regie
proprie
231 Imobilizari corporale = 722 Venituri din producia 397.500
in curs de imobilizari corporale
e) Recepia imobilizarii corporale
212 Construcii = 231Imobilizari corporale 397 500
in curs

Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.


Subventii pentru investitii
O entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru achiziionarea unui
echipament tehnologic. Entitatea achiziioneaza echipamentul la cost de achiziie de 120.000
lei.
Durata de viaa estimata a respectivului echipament este de 10 ani, iar amortizarea se
calculeaza prin metoda liniara.
In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari:
a) recunoasterea dreptului de a incasa subvenia de 120.000 lei:
445 Subvenii = 475 Subvenii pentru investiii 120.000 lei
b) incasarea subveniei:
5121 Conturi la banci in lei = 445 Subvenii 120.000 lei
c) achiziionarea echipamentului tehnologic:
2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 120.000 lei
(masini, utilaje si instalaii de lucru)
d) achitarea furnizorului de imobilizari:
404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 120.000 lei
e) inregistrarea amortizarii lunare de 833,33 lei (120.000 lei/10 ani/12 luni = 1.000
lei/luna):
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalaiilor, 1.000
amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor si plantaiilor
f) recunoasterea venitului aferent subveniei (venitul din subvenie este la nivelul
cheltuielii cu amortizarea deoarece investiia a fost subvenionata integral):
475 Subvenii pentru investiii = 7584 Venituri din subvenii pentru investiii 1.000
Subvenii de exploatare
O entitate primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care 2.500 se
incaseaza la data acordarii, iar 9.500 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de 8.000 lei
este aferenta cifrei de afaceti (2.000 lei penrtu perioada curenta, iar restul pentru perioadele
urmatoare, iar 4.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta perioadei in curs.
12.000
%
=
%
12.000
10.000
445 Subventii
7411 Venituri din subventii de 2.000
2.000
5121 Conturi curente
aferente cifrei de afaceri
la banci exploatare
7414 Venituri din subventii de 4.000
exploatare pentru plata personalului
472 Venituri in avans 6.000

Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans


Veniturile in avans
EdituraMegapress incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului
viitor in suma de 48.000 lei plus TVA, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.
a) Emiterea facturilor
4111 Clienti =
%
59.520
21

472 Venituri in avans 48.000


4427 TVA colectata 11.520
b) Incasarea facturilor
5121 Conturi la banci in lei = 4111Clienti 59.520
Anul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de 48.000/12 luni = 4.000 lei
704 Venituri din servicii prestate = 472 Venituri in avans 4.000
Cheltuieli in avans
In data de 15.12.2011 se achita in numerar o polita RCA pentru un autovehicul detinut
de companie. Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.12.2012 si are o valoare totala de
600 lei
a) Plata politei RCA
471 Cheltuieli in avans = 5311 Casa in lei 600
b) Descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.12.2011-31.12.2011(600 lei/12 luni/31
zile * 17 zile ramase din luna decembrie = 27,42 lei)
613 Cheltuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 27,42
c) In perioada Ianuarie-Noiembrie se va descarca pe chetuiala suma de 50 lei
613 Cheltuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 50
d) Descarare pe cheltuieli pentru perioada 01.12.2012-14.12.2012(600 27,42 50*11
= 22,58 lei)
613 Cheltuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 22,58

Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.


1. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in proprtie de
60% si achitate prin banca pentru 10.000 lei.
261 Actiuni detinute la entitatile afiliate =
%
45.000
5121 Conturi curente la banci 10.000
404 Furnizori de imobilizari 27.000
269 Varsaminte de efectuat pentru 8.000
imobilizari financiare
Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate:
269 Varsaminte de efectuat pentru = 5121 Conturi curente la banci 10.000
imobilizari financiare
2. O entitate are incasat dividende in valoare de 15.000, in care se incaseaza 7.000 lei:
%
=
761 Venituri din imobilizari financiare 15.000
5121 Conturi curente la banci 7.000
267 Creante imobilizate 2.000
3. O societate vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 60.000 lei si plateste un
commission de 900 lei. Titlurile au fost achizitionale la suma de 50.000 lei.
a) Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:
6641 Cheltuieli privind imobilizarile = 261 Actiuni detinute la entitati afliate 50.000
financiare cedate
b) Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor
461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 60.000
c) Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului
%=
461 Debitori diversi
60.000
5121 Conturi curente la banci
59.100
622 Cheltuieli privind comisioanele
900
si onorariile
4. Entitatea BETA SA participa la capitalul social al entitatii ALFA SA, nou infiintata, cu
un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator este de 340.000 lei.
Aceasta participatie ii asigura un procent de control de 40%.
Caracteristicile utilajului sunt :
- valoare contabila 360.000 lei
22

- durata de utilizare economica : 6 ani


- amortizarea anului N : 60.000 lei
a) Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului
%=
2131 Echipamente tehnologice
360.000
2813 Amortizarea instalatiilor,
60.000
mijloacelor de transport, animalelor
si plantatiilor
263 Interese de participare
300.000
b) Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizata
a imobizarii corporale (340.000-300.000 lei)
263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve 40.0000
Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social cu
o valoare de 320.000.
Trazactiile de inregistrat sunt urmatoarele:
a) Vanzarea titlurilor
461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 320.000
b) Descarcarea gestiunii
6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 263 Interese de participare
170.000
c) Virarea rezervei la venituri
1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.000
5. Entitatea BBB SA acorda entitatii CCC SA in imprumut de 60.000 lei pe termen de 2
ani, cu o dobanda de 10%, care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an. Dobanda in primul an
se incaseaza cu intarziere, adica in cursul anului urmator.
a) Acordarea imprumutului, in anul I:
2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 60.000
b) Inregistrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I (60.000 lei * 10% = 6.000
lei)
2676 Dobanza aferenta imprumuturilor = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000
acordate pe termne lung
c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului II
5121 Conturi curente la banci = 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor 6.000
acordate pe termne lung
d) Inregistrarea dobanzii cuvenite in al doilea al, la 31.12. an II
5121 Conturi curente la banci = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000
e) Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani
5121 Conturi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 60.000

Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.


Contabilitatea materiilor prime
1. Entitatea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 45.000 lei, rezerva din
reevaluare disponibila fiind de 15.000 lei. Pe teren va fi construita o cladire.
Cazul 1 : Daca in contractile de vanzare-cumparare cladirea si cota parte din teren fac
obiectul unei tranzactii unice cu pret unic :
a) Transferul terenului in categoria materii prime:
301 Materii prime = 2111 Terenuri 45.000
b) Costul terenului(material prima) va fi trecuta pe cheltuiala si inclus in costul de
prductie al
constructiei :
601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 45.000
c) Realizarea rezervei din reevaluare
105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000
rezerve din reevaluare
Cazul 2 : Daca in contractile de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului
23

a) Reclasifiacrea terenului in categoria stocurilor


371 Marfuri = 2111 Terenuri 45.000 lei
b) Realizarea rezervei din reevaluare
105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000
rezerve din reevaluare
2. Societatea comerciala Beta SA are in stoc la inceputul lunii mai N:
- materii prime 3.000 lei;
- marfuri 12.000 lei
In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii:
1. Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2.000, TVA 24%
2. Achizitie de marfuri la costul de achizitie de 4.000 lei, TVA 24%
3. Consum de materii prime la costul de 3.000 lei
4. Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.600 lei, TVA 24%, costul de achizitie
diins de 1.200 lei
La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilescu stocurile faptice:
-materii prime 3.200 lei;
-marfuri 6.500 lei
Inventarul permanent
D
301 Materii prime
C
Si
3000 3000
2000
2000
Sfs
1200
3200
Sff
D
Si

371 Mrfuri
12000
1200
4000
14800
8300
6500

C
Sfs
Sff

Sfs = stoc final scriptic


Sff = stoc final faptic
1. Achizitia de materii prime
% = 401 Furnizori 2.480
301 Materii prime 2.000
4426 TVA deductibila 480
2. Achitia de marfuri
% = 401 Furnizori 4.960
371 Marfuri 4.000
4426 TVA deductibila 960
3. Consumul de materii prime
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000
4. Vanzarea de marfuri
4111 Clienti = %
1.984
707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.600
4427 TVA colectata
384
607 Cheltuilei privind marfurile = 371 Marfuri 1.200
5. Inregistrarea diferentelor constatate la inventar
a) Pentru materii prime :
Sff = 3200
Sfs = 3000
Plus = 200
24

301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 200


b) Pentru marfuri
Sff = 6.500
Sfs = 14.800
Minus = 8.300
607 Cheltuilei privind marfurile = 371 Marfuri 8.300
Inventarul intermitent
D
301 Materii prime
C
Si
3000 3000
2000
1200 3200
Sfs
D
Si

371 Mrfuri
12000 12000
6500
1200 6500

C
Sfs

1. Achizitia de materii prime


%=
401 Furnizori 2.480
601 Cheltuieli cu materii prime 2.000
4426 TVA deductibila 480
2. Achitia de marfuri
%=
401 Furnizori 4.960
371 Cheltuieli privind marfurile 4.000
4426 TVA deductibila 960
3. Consumul de materii prime
Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei , pe
baza relatiei:
Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar = 3000+2.200-3200 =2.200
4. Vanzarea de marfuri
4111 Clienti = % 1.984
707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.600
4427 TVA colectata 384
Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul
perioadei, pe baza relatiei:
Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar =15 000+4000 6500 = 12.500
5. Anularea soldurilor initiale
a) pentru materiile prime
601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000
b) pentru marfuri
607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 12 000
6. Preluarea soldurilor finale
a) 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 3.200
b) 371 Marfuri = 607 Cheltuieli privind marfurile 6.500
3. O societate achitioneaza 3.000 lg de materie prima la pretul de 2 lei/kg. La receptie se
constata o lipsa de 500 kg care se imputa, la pretul de 2 lei/kg plus TVA 24%, delegatului
unitatii.
a) Achizitia materiilor prime si constatatea lipsei
%=
401 Furnizori
7.440
301 Materii prime
5.000
6588 Alte chetuieli de exploatare 1.000
4426 TVA deductibila
1.440
b) Imputarea lipsei:
4282 Alte creante in legatura cu personalul = %
1.240
25

7581 Venituri din despagubiri, amenzi 1.000


si penalitati
4427 TVA colectata
240
Contabilitatea materialelor consumabile
1. Societatea Alfa achitioneaza combustibil in valoare de 1.500 lei, TVA 24%, destinat
unui vehicul pentru care nu se permisa deducerea decat in proportie de 50%, deoarece nu este
utilizat pentru desfasurarea de activitati exceptate.
a) In cazul in care combustibilul este stocat :
a1) Achizitia de combustibil
% = 401 Furnizori 1.860
3022 Combustibili 1.500
4426 TVA deductibila 360
a2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului
3022 Combustibil = 4426 TVA deductibila 180
b) In cazul in care combustibilul nu este stocat :
b1) Achizitia de combustibil
% = 401 Furnizori 1.860
6022 Chetuieli privind combustibilul 1.500
4426 TVA deductibila 360
b2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului
6022 Cheltuieli privind combustibilul = 4426 TVA deductibila 180
2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, o societate recupereaza materiale
auxiliare in valoare de 5.000 lei si piese de schimb in suma de 2.500 lei. Piesele de schimb
recuperate sunt utilizate pentru repararea unui mijloc de transport.
%=
7588 Alte venituri din exploatare 7.500
3021 Materiale auxiliare
7.000
3024 Piese de schimb
2.500
Darea in consum a pierselor de schimb
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 2.500

Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.


SC BETA SRL achizitioneaza scaune in valoare de 2.000 lei, TVA 24%. Se dau in
folosinta scaunele:
a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar
%=
401 Furnizori 2.480
303 Materiale de natura
2.000
obiectelor de invetar
4426 TVA deductibila
480
b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar
603 Cheltuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar
2.000
natura obiectelor de inventar

Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.


Societatea Alfa trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de
25.000 lei conform avizului de insotire. Se primesc de la terti obiecte de invetar in valoare de
30.000, cstul prelucrarii 3.000 lei, TVA 24%.
351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare 25.000
Primirea obiectelor de inventar de la terti
303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terti
25.000
%=
401 Furnizori
3.720
26

303 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000


4426 TVA deductibila
720

Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.


1. Intreprinderea Alfa (dezvoltator imobilizar) receptioneaza o cladire al carei cost de
450.000 lei. Se decide ca aceasta cladire sa nu fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri
adiministrative.
a) Receptia cladirii si evaluarea ei la cost:
345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 450.000
b) Transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale
212 Constructii = 345 Produse finite 450.000
2. Societatea Beta obtine din productia proprie 2.000 pungi la costul de 0,2 lei/bucata.
Aceasta ii vinde societatii Alfa 1000 de pungi la pretul de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0,2
lei/punga, TVA 24%.
a) Obtinerea pungilor din productie proprie:
345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 200
b) Vnzarea pungilor si descarcarea din gestiune:
4111 Clienti = %
1628
701 Venituri din vanzarea produselor finite 1 000
446 Alte impozite si taxe 200
4427 TVA colectata 288
711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 200
3. Societatea Gama doneaza produse finite in suma de 35.000 lei confirm avizului de
insotire a marfii si procesului verbal de predare/primate.
6582 Donatii acordate = 345 Produse finite 35.000
4. La inventariere se constata minus de produse finite de 70 lei care se imputa
gestionarului , la valoarea de 110 lei plus TVA 24%. Suma se incaseaza ulterior in numerar.
711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 70
4282 Alte creante in legatura cu personalul = %
374
7581 Venituri din despagubiri, amenzi 110
4427 TVA colectata
264

Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.


1. Se presupune urmatorul detaliu de factura:
Marfuri 1.000 lei
Rabat (5 % 1 000 lei) 50 lei
950 lei
Remiza (10 % 950 lei) 95 lei
NETA COMERCIALA 855 lei
Scont de decontare (2 % 855 lei) 17, 10 lei
NETA FINANCIARA 837, 90 lei
TVA (24 % 837, 90 lei) 201,1 lei
NETA DE PLATA 1.039 lei
a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor:
855 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori 1039 lei
201,1 lei 4426 TVA deductibila 767 Venituri din sconturi obtinute 17, 10 lei
b) decontarea facturii:
401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 1.039 lei
2. O societate platitoare de TVA importa marfuri in valoare de 1.000 euro (1 euro = 4,4
lei). Taxa vamala este de 10%. Taxa vamala se plateste prin virament in lei, iar marfurile se
achita prin banca la cursul de 4,42 lei.
a) achiziia marfurilor
371 Marfuri = 401 Furnizori 4.400
27

b) inregistrarea taxei vamale 10% x 4.400 lei = 440 lei


371 Marfuri = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 440
c) se inregistreaza TVA, aplicand regimul de taxare inversa:
TVA = (pre de cumparare + taxa vamala) x 24% = (4.400 + 440) x 19% = 1.161,6
4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata 1.161,6
d) plata taxei vamale
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 440
e) plata marfurilor
valoarea de achiziie a marfurilor = 4.400 lei
valoarea marfurilor la plata = 4.420 lei
diferena nefavorabila de curs valutar = 20 lei (665 Cheltuieli din diferene de curs
valutar)
%=
5124 Conturi la banci in valuta 4.420
401 Furnizori
4.400
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
20
3. Intreprinderea Alfa SA achizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul Beta SA.
Factura cuprinde : 150 bucati marfa, la pretul unitar de 200 lei, cheltuieli de transport de
300 lei,TVA 24%.
Pret de cumparare(150 buc. * 200 lei) 30.000 lei
Chltuieli de transport 300 lei
Cost de achiztie 30.300 lei
TVA 24% 7.272 lei
Total factura 37.572 lei
%=
401 Furnizori 37.572
371 Marfuri
30.300
4426 TVA deductibila
7.272
4. Societatea Alfa vinde marfuri la pretul de 25.000 lei plus TVA 24% societatii Beta.
Termnul de decontare conform contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei societatii Beta
de a deconta imediat, societatea Alfa ii acorda o reducere (scont) de 3%. Factura de reducere
consta in scontul de 750 lei plus TVA.
Inregistrari la vanzator
a) Factura de vanzare a marfilor este inregistrata astfel:
4111 Clienti = %
31.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 25.000
4427 TVA colectata
6.000
b) Factura de reducere acordata
%=
4111 Clienti
930
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
750
4427 TVA colectata
180
Inregistrari la cumparator
a) Achizitia de marfa
% = 401 Furnizori
31.000
371 Marfuri
25.000
4426 TVA deductibila
6.000
b) Factura de reducere
401 Furnizori = %
930
767 Venituri din sconturi obtinute 750
4427 TVA colectata
180
5. Societatea Alfa din Romania, achizitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de
35.000 euro, de la un furnizor francez. Societatea romaneasca primeste factura de la furnizor ,
aceasta fiind datata inainte de 15 mai. Cursul BNR aplicabiul la data emiterii facturii la fost de
4,2988 lei/euro. Cursul la data receptiei marfii a fost de 4,2968 lei/euro. Cursul de schimb la
sfarsitul lunii aprilie a fost de 4,2738 lei/euro. In mai furnizorul acorda o reducere comerciala
28

de 900 euro, pentru care emite o nota de credit. Cursul de schimb la data emiterii notei de
credit este de 4,2988.
a) Receptia bunurilor
371 Marfuri = 401 Furnizori 35.000 euro * 4,2968 =150.388
b) Determinarea bazei impozabile si a TVA
Baza de impozitare a TVA = 35.000 euro * 4.2988 = 150.458
TVA = 150.458 * 24 % = 36.110 lei
4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata 36.110
c) Actualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie
401 Furnizori = 765 Venituri din diferente de curs valutar 805 = (4.2968-4.2738)*35000
d) Inregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor
401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite 3.867
Valoarea reducerii in lei = 900*4.2968 = 3.867
Ajustarea bazei de impozitare a TVA = 900 * 4.2968 *4.2988 = 3868.92 lei
Ajustarea TVA = 3868.92*24% = 929
4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata (929)

29

S-ar putea să vă placă și