Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. NESECRET Bucuresti Nr. 146,623 / 01.04.2016 Ex. unic INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE APROB PRESEDINTE TEMATICA si BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea prin concurs, a unor posturi vacante de agent de politie, prin ineadrare din sursdi extern - specialitatea ordine publicé — din cadrul structurilor de siguran{a publica si patrulare la D.G PMB. respectiv din cadrul posturilor de politie comunale/politiilor comunale la inspectoratele judefene «le poligie CAPITOLUL I 1.1, TEMATICA > Organizarea si functionarea Politiei Romane > Drepturile, indatoririle si restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertiti ale politistului > Recompense, rispunderea juridica si sancjiuni aplicabile polifistului 1.2. BIBLIOGRAFIE > Legea nr. 218/2002 (republicata) privind organizarea si functionarea Politiei Roméne, cu modificdrile si completirile ulterioare ~ Capitolcle Il i Ill > Legea nr. 360/2002 privind Statutul polifistului, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolete 11! si 1V > H.G, nr, 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, referitoare la acordarea recompenselor si rdspunderea disciplinars a politistilor > H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului CAPITOLUL IL 2.1, TEMATICA > Infractiunea Pedepsele Misurile de siguranya Minoritatea Infractiuni contra persoanei Infractiuni contra patrimoniului Infractiuni de corupsie si de servi Infractiuni contra sigurantei publice Infractiuni care adue atingere unor relajii privind convieluirea social Participangii in procesul penal Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii Masurile preventive gi alte masuri procesuale VY VV 2.2, BIBLIOGRAFIE > Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulte IL, IV si V din Partea generala; Titlurile I, Il, V, VII si VIII din Partea speciala > Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penal, cu modificatrile si completarile ulterioare ~Titlurite ILIV si V we ~ Titlurile 1, CAPITOLUL II 3.1, TEMATICA > Institusii cu atribugii in prevenirea si combaterea violenfei in familie pentru prevenirea si combaterea violentei in familie Ordinul de protect Formele de paza Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special, conform Legii nr. 333/2003(republicats) > Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotri > Atributiile personalului de paza si garda de corp > Obligatiile Ministerului A facerilor Interne, conform Legii nr, 33/2003 (republicata) > Raspunderi si sanctiuni previzute de Legea nr, 333/2003(republicata) > Raspunderi si sancjiuni prevazute de Legea nr. 46/2008 (republicata) » Controlul aplicrii normelor privind circulajia_materialelor lemnoas instalajiilor de prelucrare a lemnelor, conform Legii nr. 171/2010 > Constatarea contraventiilor silvice si aplicarea sanctiunilor, conform Legit nr. 171/2010 > Provenienja si circulatia materialelor lemmoase si a produselor din lemn, conform H.G. nt. 470/2014 > Obligatiile detinatorilor de cdini gi conditiile detinerii acestora efractici al deporitelor gi 3.2. BIBLIOGRAFIE > Legea nr. 217/2003 (republicata) pentru prevenirea si combaterea violenjei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolele Il, III si IV » Legea nr. 333/2003 (republicaté) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare ~ Capitolele Il, 111, IV, VI, VIII si IX > Legea nr. 46/2008 (republicata) Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare ~ Titlul Vi > Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventilor silviee, cu modificarile si completirile ulterioare ~ Capitolele VII si VIIL >H.G. nr, 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare Ia provenienja, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase gi al instalajiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UI 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piafa lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare = Capitolul I > O.UG. nr, 55/2002 (republicata) privind regimul de detinere al cAinilor periculosi sau agresivi ~ Capitolul It > O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificdrile si completarile ulterioare > Legea nr. 61/1991 (republicaté) pentru sancfionarea faptelor de incdleare a unor norme de convietuire sociala, a 01 sti publice > O.M.A.L ne. 60/2010, privind organizarea si executarea activitajilor de menjinere a ordinii si sigurantei publice, modificat si completat prin O.M.A.L. nr. 26/2015 > H.G. nr, 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.1. de realizare a ordinii si siguranjei publice, pentru cresterea sigurantei cetdjeanului si prevenirea criminalitayi stradale > Legea nr. 60/1991 (republicata) privind organizarea si desfisurarea adunatilor publice CAPITOLUL IV 4.1, TEMATICA > Organizarea i asigurarea accesului la informatiile de interes public Sancfiuni prevazute de Legea nr. 544/201 > Reguli generale privind prelucrarea datclor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal in cadrul preluc + Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea unor categorii speciale de date > Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrérii datelor cu caracter personal > Confidentialitatea si securitatea prelucrarilor, conform Legii nr. 677/2001 4.2. BIBLIOGRAFIE "> Legea nr. 54/2001 privind liberul acces 1a informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ~ Capitolele II si Il] > Legea nr. 677/200! pentru protectia persoanelor cu pri personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completari siV la prelucrarea datelor cu caracter ulterioare — Capitolele 1, 111, IV > OG, nr, 27/2002 privind reglementarea activi completarile ulterioare i de solutionare a petiiilor, cu modificarile si PREC RL: 1. ase avea in vedere bibliografia in forma actualizaté la data de 01.04.2016; 2. actele normative menjionate in bibliografie, pentru care nu sunt specificate capitole sau (isluri, vor fi studiate in integralitate.