Sunteți pe pagina 1din 53
4 BISERIC BUPA MELODIILE CELOR OPT GALSUR! ale sfintei biserici ortodoxe romane Gulese si aranjate de DIMITRIE CUNTANU fost profesor la Seminarui editia a Ha din aunorisatia biserici ingrimta de “4 Timotef Popovici if Brafesoe te utes a soo norma Aceiy Sauna {a Sidr. corulu mitropote 4 on =— Marsal CANTARILE seer es rl DUPA MELODIILE CELOR ota ale sfintei biserici ortodoxe romane culese si aranjate de DIMITRIE CUNTANU din Sibi Edifia a Wa din autorisafia bisericii rN de Timor! ROROUIC! rect, profesor de municd la tcosl SIBIU 1932 INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE KRAFFT @ DROTLEFF S.A Memoriei MARELUI ANDREIU autorul intelectual ‘al acestei lucrari in somn de pietate si recunoslini& Sibiu, 16/28 lunie 1890 AUTORUL, Din prefafa edifiei |. »CAnlat! Domnulul cantare nous, Jauda iui in biserica cuviostior.* Psalm 149 v, 1, Cunoscand insemmaitatea cultulul divin pentru cultura religions {slectualé a poporulul stu eredincios, apreciind dup merit ¢1 Importanta cul- turali a cAntiril religioase ea factor constitutiv al cultulut, tesicitid arhlepiscop $1 mitropolit Andrefu Saguna, precum pentru toate insttutintle 4 disciplinele cultirale, aga sl pentru cultivarea cdntiril religioase bisericesti a fost ea lente atentiunea si ingrijirea, Si pe acest feren activitatea mitropolitulul Andrein a fost bogata in rezultate binefacitoare, Tnire altee, simtind lipsa de eartirituale pe la bisericile din eparhie, Saguna nsusi a reviizut si tiparit din nou toate cértile liturgice, ln biserica sa eatedrala Saguna a introdus mai intl cantarea coralt dupa ite far la anul 1854 a tiparit cAntésile Liturgies, Toan Hrisostom pentru con mixt in patru voci, Recunoscand necesitatea sf utilitatea, ca melodille cantirilor bisericesti de Girand si se fixeze prin punerea lor-pe note, ined la anul 1868 mitrovolid Ace alelu ma sfitut ca, pentru conservarea si cultivarea lor mai sigurd, tone ct rile bisericest de strand s& le culeg si i le seriu cu notele mmuzill roaerna: Urman siatulul arhlerese, inek de pe atunei am facut inceputul acestel colee- fine Scnd pe rand cAntérile noastre bisericest, lectiune de lectiune emg am sent gle Propune elevitor mel in seminar si cum, — dup auz— le invitasem out dela predecesorii me, profesorii P. loan Bobes st loan Dragomix Cit o grupi important de cantéri remiisesem dator bisericil pand la anul 1884. Erau ,Podobile” celor opt glasuri, cari se neglijaseet si abandonaser’ aT trae Seminar nu se mai favitan. De aceea nici en nu le cunosteam decd rai MiPatte, Dorind insi a asigura biserill si proprietatea avcctes céntiirt itate tr irgice, la recomandare din parte com= loastre din Danes, tractul protopresbi- Ihaatit Stzhisoarel, anume Simeon Florea, care serveste biseriell dete a. 1834 ca {nvatator si cantor. Dupi acest vechiu cantare} am serie sb podobille, cum se wisesc in sectiumea a H-a a colectiunli mele, . CUPRINSUL Secilunen |, Melodiile fundamentale ale eelor opt slasuri I. Podobie 4 RRR Sts : UL, Sfetitne, polielen, pripele, tropare, condace, catavasil's. a. céntiri {a vecernie sf utrenie » VV. Cfntarile s. titurgit a tu) Joan Guri de Aur a Marelu Vasile a » & Iti Grigorie Teolosul oiled V, Irmoasele serbitorilor, ce se cnt Ia s, liturgle in focal axionalul le Ia mornfntal Dontwulul (1 Pe melodiile dela DOAMNE, STRIGAT-AM se canta |. Stirile dela ,Doarne strigat-am" cu stihurife for, eu Maite, $i aewm, dack nn au iuidleat © podobie, . CAnlirle dela lit, ex Marire, °! acum si samoglasnicele, Toatt suflarea" i laudele (hvalitele), eu Maire, Maire, $i acum Ia hvalitele serbitorilor dommesti, ta ale Sectiunea I Melodiile fundamentale ale celor Gp! glasuri cu texte din Octoih ca modele 1 Glasulbd Paeina tar Andante 239 J Steere ee Doam- ne, sri ga tam Metra ti- te gla- ituarel de Dumnezei, Ya ‘ceasurile dommestl, gl la ,Pentru rugiciunile", si ,Inviind tous", sau, in local acestotay ale iforilor si ale postului mare Ul) Pe melodiile TROPAREUOR se canta: . cénd trig ca trd ‘ToRte troparele si condacele fark meloiie special (podobie) si bogorodicinele ‘voparelor. Prochimenele yeeernittor | Antifoanele glasaritor 1, parelor. (All, Pe metodiile ANTIFOANELOR se canta: ‘Toate antifoanele cari au melodii proprii cu prochimenele lor gi cu ,,Toath suflarea", | 2, Prochimenele zllslor de sintémAnk si sle perimior. ; |B. Stihoavnele cu stihurlle lor si en Matite. $1 acum, na “4 Selelsle fird oodobie, «Si acum a hvalilele Duinineior i ale sfinior, doxaloela St fericitite, ei 5, 6 517 si loale cintarile atatate a fi cAntate pe melodia tro- tases ‘ine dfep- te aotad 2. Stihul si stihira glasului I el fash fle-tul meu, as e: rll tale, ris- gine = ra eee = ce for ley miei re gf lh tae i, ume iu: bir to- ru te de oa 4 Glasul al II's? suti esti cel ai a Andante mein vie Doam-ne,shi- ga tram e&- a Hi- 3 Troparul glasului 1 | ; i 4 Negretto * " A i 7 - zi-ma Doam= ea SSS. : tram cd: ta ti mi, ja as min- fe glasul ru-gi clue ime PESrear= in drep: te 2e rue gi- vor, ma mditus it pe mik ne, o- rmul col ebt8- cit, 6 Troparul glasului al It'® Allegretto a Cind teal po: go- rit fa sea. re i ma, = 5 Stihul gi stihira glasului al II’? . Allegro la ce sli vie Andante Scou- fe din fem i 2 jun-cea ia~ ful Fai Fle-tul mou, tun-cea ios Se mir- tu: ri- seas me-lui tau, Ce: lui mai ma- te de vecidin Ta- fal nas- cut, lui Dum-ne- zeu rmorfi din lui, ce- lui tn- tru de de- subt, ce- resti au stir pat din Fe cioa : vee iti nim, 68, ras-tig- ni 7 Antifonul glasului al I 9 Stihul si stihira glasului al DI'? > Andante ig mull A ae Fle-hul: meu, ca sa palate a plales f dar’ mai na ins fe de sli~ git si. o8 pocd= im. 8 Glasul al Itl'? Andante Doan nashi- ga tam ci tiie ga ham cits i: - te gla “ strig ci ted tie Doam- ne, sie vor lu tui - gel clu nea per- “Gut, iar nea-mul o- me- nese, prin ot {a fie sind tmar-tu- if, ne fae na a 10 Troparal glasului al H's | gtF Fix Si se ve-se- leas- |) eeERES sice bucu re \ Sih FILE ae nie forme Ie jert- geri 12 Stihul si stihira glasului al IV‘? _ Allegro Andante i tao i Glasul a) Iv'2 a Sooa- te din tem- ri -zi- m3, Doamn~ ue init ma Andante oe FE Spates | esr faa i Hata a ery |; me flee seas-c8. ne : Doan: nest; ga- Fam cd-trS ti, ate a am Aer: =e: poe ae aes ane: = ~ et aot fa-ca- torre de vie = Sth cts, Doan nie. Doam- ne,stris ga . ; Petey se : du- ne, Hris-toa- sn, Gumne-ze~ Fl oie as ret Wes, si la cea IE im, cA prin tin~ 5a ai i- no- it fi- die rus ind lus mii mare min 14 Antifonul glasului al Ly!” | Allegretto | ae nee 2a a SSS Sy Din ti ne- re fe- le me. pa timi se typ, fd cu vi caun bun — si de oa- meni iu 13 'Troparul glasului al TV! p Ablegretto ai ‘oul, 4 pe cum ia- ba de for, a ga vel # +15 Glasul al V'e? Andante * Doan-ne, str ga . Doam-ngystris ga fam cé- tre Se oe i a 12. ADIOS gBe Allegro re 16 Stihul si stihira glasului al V' ra spre dime din cio- _____ GY Andante Sees = hie nim, cB bk ne Sco fe Gin fem fa SO fle tul = Ee Le 5 He i sui cu true pul pe Se mir tus tie Seas mu me Iwi tau. Princ stir f8 \ : E ee ra =e] ea i oe a cru-ceo fa, Hes: 19 Stihul si stibira glasului al VI'e - Scoa Andante ne, shri= ga- ma, ia a- gle- sul ru- gi ch ti Hie ai- mi, Doan slo is- vo-regti ve SE se lv dep-te- ze rue gi i = ae te ona- in tea fa, ris die ca rea ma |e, jert- 3 de seo- zi- ma Doam= 20 Troparul glasului al VI'* nant, clue tind prea cur Pris dae tai pe Fe cioa rea ma- 6 ni ler me di-ru ind vi a- ce- la ce ai ir wie in morti, Doam- ne, ma rh re ti = 21 Glasul al VII'? i - zi- mi, Doam= 22 Stihul si stihira glasului al VII'? Allegro gm Andante Andante Doam-ne,stri- ga- tam Stra ti- = = Scoa-te din tem- ni- {2 su- fle-tul meu, ca s3 38 mar- > es ‘ zie m3, zie ma, Doam- : te = ai ‘ hase 24 Glasu} al VIE? 23.Troparul glas _ Allegretto ae PaaS pass crus cea ta moar- tea, chi- Ton ia ru hui ra iut, plan ge- reami- ro-no- si- te~ 5 ai schim- bat gia- pos- to-li- dor 2 pro-po- ve-du- ileal po- i = * run- cit, 4 ai in-vi- at, Hris- toa- se Dum-ne- ze- wet disru ind Iuemif macre mi- oe 25 Stihul gi stihira glasului al VIII's? Allegro th > _ Andante peer et a ; gon Bo 8 e meu, ca sa 27 Antifonul glasului avin Allegre com, cH bi> ja rd eu nd- mi spre tix ne, Doam- fey TT 26 Troparul glasului al VII'* Allegretto. Din- ru me Fei po-ga~ FF nul, si'se fa-ci matma- in- te de~ ba, cd va ta fa Heiss si ne slo-bo- zegti pe noi ao i fos gru-_ma- zi lor cutd- ie- rede Sectiunea a II? Podobiile La glasul I 1 Ceea'‘ce esti bucuria chi su ga yo ud lor co- a Pees vali su-fle- te- lor noas- fre ma ne; cf né-dej- di 5 6 10; prea marilé minune!’ se cnt pe melodia. glasuli 5 3 Mormantul tau = Allegretto in-tru ti: ne, Nasecd- toa Mor -min- tul’ tu, Man- tus (= to-ru- Dum- ne- zeus neam , = = 2 Prea liudatilor mucenici sii Bar 2 dul, morti sau f- cut de stré-lu- ci rea tn; ge-ru- Wi, ce Sa voi pd- min-tul nm ce ai in- fa u- nul Dum-ne- ze- ul La glasul al I's 1 Casa Eufratului Allegretto Ei == Ca-sa B-u- fra-tu- lui, ce- ta- te To- ci lor mi- ri re, m= po-do- beg- tei rea cel dum-ne-ze- ese se/ ~ (2) Cand de pe lemn Allegretto Cand de pe lem mort, cot din- A= of ea fea po-go- rit pe fie si cu dra gos te sa ne-vo iu bie fo- rus le de oa- La glasul al IID’: 1 De frumseta fecioriei tale Allegrett De prea lu- mi- na- 88 Ga-vri- il mi- ran-du- se, a stri- p= ta a a ae ioe sau ce te voi che- > is La glasul al IV': 1p! Ca pe un viteaz ae pete cum mi sa po-run- cil, Bu- cu rd te, ce-ea ce esti plie ° Feeioara astazi —~ — Allegretto Fe- cioa- ta as- te gi pa mane ne-a- pro-pi- at a ‘at de. la Dum-ne- zeu cu pis- to- vit mi- stri- e5- clu gi din pri mej~ pentru nol sa nis mid \e4 ince tae 3 Spaimantatu-s’a Losif Bes gate : 55 BR EGEH re va- zand mai pe sus Allegretto Som elon reseed teria gi tu min- teaa so-co- tit de ploaia cea eps = et nd in-tru ze-mis~ li~ rea ta cea fa- i sa- man- $3, Nas-ci- toa le n= tue) ne luigi neai rie di- gut ls ee re de Yo- ia-gul lui A- ron, cel ce a_o- drds-it, gi mr tu- v= T. suse prem pu- stor ni- iaragi a ed mas fe 4 Aratatu-te-ai astazi, Allegretto fu-te-ai_as- faz ta, Doam- ne, sa rai gi te-al a 8 na cea ne-a= pro-pi- 5 Cela.ce esti chemat Allegretto Ce- la ce esti che-mat gel si res cul cel pi-mén- tese fi-a in- tu-ne- cat a -ai- ne man cea ce- reas- ca (u- mi- du-ti frum-se - a seos din th- tu- ne- na, pe Hris- tos Dum: ne~ fue eas- La glasul al V!22 1 Cuvioase parinte _ Allegretio Cu- vi- oa> lor;pe a-ce-la roa- ‘de Dum-ne- zau— pur-ti- to- = cola fa-l e, — foar- te teal ne- vo. _ se, sa da-ru-eas- ca bi- se- ri- ci un pa- ce gi ma- re mi- Tn pos- tin gi in pei Bueura-te eimara Allegretto, Bu- ra) ceacu bun mi- rosy a pust-ni- cog ti- lor te ne- ins ce- tat pe Hris- tos ctu-cea lui Hris- tos pe me- zeu, —cu-_vén- tul eeldin Dum- ne> u-me-¢e lu- and, f gi st- pa-nu- tui Hris~ zeu, ca: re-le sa ple- cat ca- pul Mer-gi- to te, f8- g3- du in- du- te, cat ma-es- trica tru-pu- lui cea raveni- toar rede ce- le de jos gi cu fap-te bu- ne su-flle- ful ti-ai lu-mi- nat 51, spre dum. ne-ze~ eas- cd dra- qos-te ai la moag-te- lor ta, prea sfan-ta rac tru a~ ceas~ te Sa- le in cun-ju- rind, prea dum- —ne- ze- a Allegre Toa Ta glasul al Vi'e* ae 1 Toatdé nadejde a dea pu na aj ce-lor bol- navi ta = Be pe cum la e- van- ghe- li: e SEs - gi cin mii si da- ru a-go- do- bi - foa-ce- tor ni- sit fa- ceri de bi- Wo sd se roas tn- drds~ naa~ Hris- tos, ge pentru su fle- te- le noas- 2 Ingeregtile puteri Allegretio 2a < TT teri, mee Cu- van- tul te, cei din se nag- chi-na- ciu- ne bi- se- Lia glasul al VIII's? 1.0, prea marita minune Allegretto (oat prea-ma~ ri ne esti curvan- tat, cel ce as RE an en Fat Se Ha sfan- ta ma--rese cu mi- vi- gi-ni- le, se in- fri-co- sea zi de- mo- aii cu to- me-nt- lor, prin ca~ re Hris- toa~ 2 Pe infelepciunea Allegretto Pe n= fe-lep- ciu- nea “gi cu- vin- ful in zi-mis- lind, f3- ride ar- de-re, Mai- i Dum-ne- zeu, ainds- cut pe ce~ mea gi in bra-fe ai a- vut pe ce-la ce cu prin- de foa~ te, pe di-t3._to- ul de hra- nd al tu-tu- fa-c5- to- pen- tru as ceas-_ ta te pe ti ne,prea sfaa te ma- resc, ca s3m¥ mdi-tu- ese eu de gre tee ee me= le, cind voi wea si stau T+ na- in-tea fe- tei st- phe ni Fe- cioa- fu a ju-tor simi da- ru- esti ci toa-tale pofiycd- te le vo- esti. 3 Ce vi vom numi Allegretto Ce v3 vomnu-mi pe voir sfin- or? He-ru vim, cS instru voi sa dih- nit Hris- tos; Se-ra- fimi, c& ne-in- ce tat ati prea mi-rit pe dén- sul In- geri, cd de_trup vati 15-pS- dats teri, 3 tu- crati me-le Woas- tre Sectiunea a III? ; Svetiine, potieten, pripele, tropare, condace i aite cAnt&ri, la. vecernie si utrenie, ca -modete. V'’ 4 Melodia de obste' d svetilnei_ Allegretto = a Sfant es-te Dom- nul Oum-ne ss ul m=—— a i. Sfant es-te. Dom nul Duwene. ee- ul nod ‘fant ul Dym-ne-ze~ il 3) “nos- ch, agi ag-ter- nu tus ui pis cioa- re-lor” tui) ct fant es- \_ te 2 Svetilna I a Invierii Allegretio Cu ins va-{S-ce- i si ne su- im fo-le Ga-li- le- prin ere tos - qrB- ind, cS a lu- at pu- fe- rea lui gi al Fis u- luigi al sfan~ tu-lul Duh, gi pe-tre- ce + to- til, pe cum sa fe ga-du- tt) pind in sfar- gi-- tl vea--cu- (ui. 3 Svetilna Nasterii Domnului,— Andante Cer-ce- ta-tu- nea de sus Man~ Tne fue ne-ree gi- din flat a- de~_ va~ din fo~ cioa- 3 va nis- cut Dom- 4 Svetilna: Camara ta ea TT ae nd gi m& mén-tu- es. 5 Svetilna Pagtilor A ae etto pai u ae pul geese im-pi- ra- ia zi ai in- vir at, avi Pa-sti- le ne- Jd ay Polieleul— Allegretio® Melodia psalmului 134 , Fo- bil pe Dom- nul, a-li-lu- f° Liu- dati nu- me-le Dom“ nu~ slugi, pe Dom- nul, a- li tu- 7 Melodia psalmului 135 — Allegretto bun, Mar- fusri- sic fis vi Dom= nu-lui, cde a, ci in veace mi-ta tui, ae Mi- tue Mir-tucri- si- fi va Dumene-ze- u- tui Dum-ne- ze. i= toma lieu i+ a, © Tn veace mila Wiacli-lu- i- 8 Melodia psalmului 136 © sa Allegretio La r3-ul Va-vi- lo- nu Iu, 8 co-lo am ge-zut gi am pins, cind mam a- dus’ a- min-te de Si on a-ti- lu- fae “¥ 9 Pripeala la 8 Septemvrie Allegro Andante @4i a mine te, Doam-ne,de Da- si de. toa- te blan- de- Bu-u-15- fe, ce- ea ce esticu dar 10 Troparul Pagtilor Wm-ne-ze- ue lui nos- trumi- ri lor dinmor~ man= ya dd-ru- in- du- le. i Troparul inaltarii Domnului Allegretto I nae ta-tue teai in- truma-ri- re, Hris-foa-se, Dam-ne * tru, bur cue € fa cand in- v5-{3- ce- i+ lor FSi prin F&- gd du- in- f3 é Sfan-tu-lui Duh, —in-ere-din- fan- du-se ei prin bi-ne-_ cu-van- ta~ cS tu esti Fi- Dum-ne- zeu, Man- tu-i- to- rut lu~ "eee 12 Troparul Pogoririi Duhului Sfant Allegretto ris Yoa- Bi- ne esti cur van- tat, fru, “ce ta ce prea in- te- lepti va-na- fori a rd- tat, dri-mi- fn- du-e lor = - le, su- fle- i - fe-le noas- Du-hul cel prea . ages X14 Troparul Schimbarii la fata Sfints gi prin trdn- sii tue mea ai va- ee = = = H =: E et Se We de o3- —menim3-ni-re fi Mu mun = 1¢,Heis- toa- Imparate cerese = : = a+ rd-find tne. vi-f5- ce- ta pe cét li se pu- pre-tu- mi-na ta cea pi rurea fi-i- foam pen-tru ru-gd- clu - ni-le Nas-cd- toa- reide Dumne- zeu, 03-t8- pu-te de lu- -ml- ni mi- n-ne fi- ru-le de vi- > ti i Domnului 52S ass Dum-ne- ze Allegretto fn Tor- dan bo-te- zén-du- te tu, tat; Doam- C5 gla sul Pi rin-te- bit pe ti- rea cu-vandu- tui; cel ce te-ai mea ai tu. mi- ti Consol ese ls pod Nr. ale pra ENA 19 Troparul s. eruei Allegretto ee 4 ste, Doam- ne, po- po-rul cre-din tia ~ aa ra pro- fiv-ni- ci-lor d8-ru- 20 Isaia dantueste gretto Tse ea din-fue e5- fe, te mB-rin-du-, pe F ok 21 Knvierea ta a Allegro alla breve wiiip Jr Be Se Phong g-Fetauney QT “fn-vi-@- roa a,Hris tod se MBn-tu-i- to~ rio tau 22 La Intrarea Mariei in biserica? fn toc de yStépind primeste” Allegro alta preve. = Melodiile catavasiilor 23 La Nagterea Domnului _ Allegretto As- tizi si- cri- ul fant, — oe = tetus tui Cus van mala ‘nal tu- lui Cu- vént, Jert-f Dom-nw- ui sta tL. Jert-f& Dom-nu- ui 8 Sal-18 sfin- ta lau- da fe- cioa pe si-ne Dom. nu- Wi dary pe si-ne Dom- nu- ui dar. Not: Strofele urmétoare se oplicd la partea I, iar partea Id se repefeste cu acelagi text la toate strofele 2. O,proroc preo ludat, care'n psalmi te-ai mangdiat, care'n psalmi te-al mngiiat. In organe azi gi’n strune c&nti a Domaului minune, cf Domnului minune. - 0, batréni prea fericiti gi de Dumnezeu iubifi gi de Dumnezeu iubifi, 3 Céror odresls stants tngeri gi cameni o cma, tngeri gi oameni 0 canis. + Bucurati-vd, siltali, pe Maria 0 ‘nchinafi, pe Maria o ‘nchinafi Dom. hulul din cerul sfant, maicd bund pe péinant, maicd bund pe pamant ) Su inradus tu ArhidlcesS prin Mitrop. foguna. Poesia vate te 7. Bol ra> rit, 24 La ‘Allegretto po- poa-ra-lor si ne Iu ~ mi- Pas. tile Dom. nu-lui, Pag- ti- 165 ca din moar-te Ip viz a 8 gide pe pS-mdnt fa cer Hris-tos Dum-ne-reune-atre- r= cut pe i, cei ce-icén tim de bi-ru- in= Stihul canonului Allegretto “Hris- tos a fn vie at din morfi. Noti:Celelolte cotovesii se cfnlt pe melodia antifonulul glssulai sau pe 2 podobiel anttate. Sectiunea a Iv: GEnfBrile s. liturgit: a lai Toan Guré de Aur, @ Marelui Vasilie gi a tui Grigorie Teologul La Liturgia s. loan 1 Raspunsuri Andante Doam- ne Doain- ne mi- lu Allegretto t = £ Ma- ri-re Tax i Feu 3 Unule nascut iui gi Stin- ve Paar pee Fer: tu-lui Duh = cum si pu- —ru- rea gi ve- ci-lor, 2 én- ful lui Dum-ne = zeu, re le ne-schim- Stee J meu,pe Dom- nut meu nu-me- le cel sfBn toa cu- van- tat Duyn-ne- - ae 7 nin du" teyFiris- nul fi- Ind din sfin~ = La serbatorile urmatoare textul = : aCela ceaiinviat din morti" se sehimba astfel : me, im pre-u- mB mi rit eu Ta a J La fnaltarea Domnului Du- hu Sfant, minctu- es fe- ne pe nai 4 La serbatorile domnesti in loc de, Binecuvinteana” Allegretto Pen-tru ru-gi- —civ- ce teai schim- bat le Ta. o> ru pe sal La {ndltarea s. cruct Cu stihurile cuvenite, 5 La s. Pasti inainte de,,Unulo nascut” a Allegretto ; ta ce cu tra pul teal ras~ tig- nit, eae =p east SSS La Nasterea Domnului teal nds- le, man-tu- Fe- — cioa- La Botezul Domnului 4 La Dumineca Floriilor Sfinte Dumnezeule Andante net La Pogorirea Duhului Sfant Nr5 se c&ntd intreg aga: Allegretto Min -tu- ej. te- ne ce-ficin- Him 6 Dumineca, la vohod Allegretto Urmeaa: Mantua ka serbatorile stinfilor si ole Nascitoarei de Dumnezeu” precum si sipliména, in loc de Cele ce ai fnviat din marti?” se ednta Wegretto tum si peste Ce- la~ ce esti mi- nu- nat 7 3 Me moar- Bese 1° Pit_mosso, Ma- ri-re lui gi Fieu tui gi SfBn=tu-tui Sia ve- ci-lor, a- ri de moar- te, mi-lu- @g- Pur fer- ni ce. Incd odatd , Sfinte Dumnezeule” 8 Cati in Hristos 2) Andante Citi tn His tos voti ‘tn Heiss tos ie ats - Hi- lue te a “ = rig Marire’ dela , Sfinte Dumnezeule’ 9 Crueij tale ii Heruvieul Andante . : el | i EE = = Cruseii t= le ne in-chi- nim - a vii pe He eae = =e pe He- eu- vim © cin- tim si mi- rim. allarire” dela NER, 10 Aliluia ‘Andante a = Si du- Wu-lui tu, Doam-ne mi- Doam-ne mi-t- eg-fe, Doai-ne mi- tu- ey min. Doam-ne mi- lu aaa fee ne Tis © Doam- oo D-oe Doan a du hu tui tu, 13. Pe Tatal pe Fi- ul gi pe Sfin~ tul Duh, ‘tre- ceade oo fi- i mea gi ne- os pi 1% Mila pacii te Andante A> vem ci-trB Dom- 5 15 Cu vrednicie Andante Cu vred-ni- ci-@§l eu drap-tate @ ne tne'chi- na Te-15- ui gi tai gl Sin tu-tuj Dyh, —Tre= (-amel cold 0 ia gi ne despair fi- 16 Sfant Andante Sfiint, sfnt, Sfént © — Dom-nul Se-va- of, ri gi pa- mBn- tu de mi- t-rea Wi. OF Bi-ne es-te cu-véin- tat, a de SUB tn-tru cei iar ne fn-tru nu-me-le Dom- na i, fn-tru csi de a 17 Pe tine te laudim Andante alla breve a Pe tix ne te Iiu- dime bi- ne te cus "vén- tatty Doam-ne gi ne ru- ® Dum.ne-ze- u-tuinos-tru, JS al Dum-ne-ze- u-lui_nos- ta 18 Axionul er Nas-c8 mil, ca-rea oa ne pe Dum-ne- zeuCu- van ea co egti_—-mai cin fa-r§ stri-c3- clu ee fi-ne, cea tatu. a- de- foa- re de Dum-ne- zeu, 19 Si pentru toti 21 Liudati Andante 2 SSS eae ae Andante 9 Si pentru toll gi pentru toa: 0. Doam-ne mi~lu - Da- ne Doam- da- til peel in- tru cei du- hu-lui 13u RSP Oe Bi fi-e Doam- ne. ali I 20 Unul sfant 22 Priceasna Pastilor” Tempo _acelagi U- nul. sfnf, u-nul Domn I~ sus Hris- fos, tne tru mi ei= pul, tea Ivi Duri-ne- zeu Te. fi-lui, 2 ul Hel-stos et pul lui Heis-tos a dinis.vo ul, dinis- vo- dinis- vo- ul cet Gumus dic 1% de moar- te gus-tafl eee a, ali” tus = 23 Priceasna La serbitorile Maicei Domnutui Andante Mt OS eae char - ———————— ni-mii me~ ni-mii_me> 24 Bine e cuvantat vir ne fn-tru mu mete Dom-nu- tui, Dumne- zeu es-te Dom- ful Gas tte =o Sos 25 Vazut-am lumina Alegretto Va- au tramlu- mi- na cea a-- de-vé- ra~ bul cei ce nese, a fla ps 26 Sa ne, ch 9 ce 3 neamio-tu- it a pe nol se umple gurile noastre aH See SEESA fau- ta, 5 neal favre ne tm-pre-u- ie ig a cu fin 27 Raspunsuri Allegretlo Doam-ne mi-lu- eg 28 Fie numele Domnuluj Allegrelto =S=te de a- cum - nu-me-le Dom- nu- Wyi_ bi-ne-cu-vin-tat de a- cur gi pian wea. 29° Stapand primeste __ Allegretto pa n, pel mes- St => ti Fe=le tale: “tai- ney tusfin-te- nia ta, drep-ta- tea ta, Hs In-13- res-te- ne pe noi tn a 8H ne ne v5 dine fru toa- 30 Céntarea arhiereului tru, Tn- tru multi ani,sté-p- ne, t= tru milli ans B. La Liturgia s. Vasilie Cole ce lipsese aci, loate ca ta titurgia tui, Joan 31 Sfant Andante alta breve sfante Dom. = Dom-nul Sa- var ace in-teu cei de— gary cel ce vi ne fn-tru nus me- le Dom Fale: a a Tempo acelasi. x 32 Pe tine te laudim Andante atla breve ne te lau vin tm, rul-t&- mim, Doam= ©, Dum-ne-ze- w= _Iul_nase 33 “De tine se bucuré Andante De eo ce esti pli- nd de dor, toa~ 18 fip~" 3% Pe aratatorul Allegretio pete JH aE aed a rata esudi n§as- 132i, Pir ul Wu! Dum=ne- par tag ma pris meg~ sm: EES) aaa 37 Heruvieul tes stint spu- fer") Mime we) in-tru ima pir tie f ' = r = v-2ut ee C. La Liturgia s. Grigorie ; 3 slu- jese, Cele ce lipsese aici, se cintf dela Liturgia s. Ioan ae = 36 Sa se indrepteze Sis- 8, ine tea Imp vam _y Lento v SB se tnadrep- te-ze rugl- clu- nea mea i | @ tu, Pin PBs rag tal ma-— rie > mio f-na- in- tea ta, Jert-fa cea de tai= nd s8-vBr- si t nistor me- te, jert- f% de- —sea> ra, tii cet veci ia ew . 39 Bine voi cuvanta pe Domml Allegretto Bi- ne voi cu-vdn- ta pe Dom- nul in toa-t¥ vee = pu- rucrea lai da lui fy gu- ra~ mea. sive deli, mea, 40 Panea cea eereasca Allegretio Panes cea ce- reas- cB. gi pi ha~ tii, gus- tai gi ve- del, che bun Dom- nul. A-li- tum ‘Amin, S862 umple qurle noactre Se¢tiunea V2 Irmoasele serbatorilor domnesti, cari tas. Lilurgie se cAnté in tocut co f Irmos la Nagterea Feeioarei Lento Ba ¢ 2 Irmos la Inalfarea sf. Cruci pai Eeted es Ma. reg- te sae cut din cea stear~ p3, pe Fe- _ Sted in es-te mai ce-lor fe- clo- ni- fe gi fe-cioa- re- lor n-tru th Nis-c8- toa- wi Sou ram du- a-mén- do~ true cease toate si-min-fi-i- le pi-man- tu- tl tite egli, Nage3-toa- re de Dum- ne~ Hit ne-tu-crat pe Hris- lemnul cru- cli cel de vi- a~ sa si- dit ceas-, tat nal-fat fi- ind pe tip one te u“ Lenio Th. — ge- rit, in-tra-rea cei meu pe preacin-sti- 13 zeu, co rea ai tos, tn-tru ca- tor pe pa- ‘cum, th-chi-ndn-du-ne lui, mi- elm . 3. Irmos a Intrarea in biseried ee Preacu-ra~ te vir znd, cum Fe-cioa- ra 2 SPH et =a Seas ae et tratin sfin- te = - ; yas SER ae i : clfp! tee gi mai ma- Ca de un si- criu tn su-t eu olel cee ne- —ene-din- clo TH lor fi rdf ce ie ane thee ge-ru- fui cine t8 = t bu-cu- ri- esa stri- ge: Na-sca- foa~ Pe = eae E E = rh a ast ca- re-le iu- din- — du-4, 11 pli- nF de dan, Dom- \Y4 Irmos la Nasgterea Domnulyi_/ *5 Irmos la Botezul Domnului Andante : Andante UME res ey st Ma reg- te, Be Ene oa ee Sa pe cea mal’ cin- ti Tor- dan de- la Ioan Lento re se pri- ce ei tea cea oe a cin ta Nasc&- toa nb, pri- meg= = gi dra~ gos-tea noas- st e = nee maipe sus de dgj-dea tu-tu- ni-d8j-du- eso = ca Dum-ne-zeu Andante tn- | 58, fin - chi- pu~ fix ind ee, cen ce des- chi gaa Te-¥-tul, co de pén- te-ce- te, “sfant tui Dum- —ne- dect pe Cu vin- cout, Fi- ful nas tut 86. Gt eG ree CRT nis cut din mai ck f8- rs Rant baa 7 Irme vi Rae a RAB ee a ee : 8 Irmosul Andante. iter saa eee SE eA High cu-van- tat cel ec VIR ge-ne lui sy fee © si stri- AA 9 Axion in Joia mare Aru ma-ri- re ae: = if mop durf t= nal- te dul- cim, pe Cu- vine ~ ful cel prea-t- nal din cu- le 7 mi- w 10 Axion in Sambata patimilor Lento ting. mal v8- 2€n- du- mn groa- pi pe mi pease ae pe ca- re- le tei 2i~ uu, .-Mha 7 pecei cecucre- din- fe si cudra- gos- te pe f- oe pee in-ce- tat feo mi- 41 Irmosul Invierii ne_ne- Andante ti Fe- cioa- jag 02. ! @13 Irmosul Pogoririi Duhului Sfant Lento etsy asi Bu- — cu-rd-te =H cu-noas- pen- tru a-ceas~ cu ungind pe ti- ne te 4% Irmosul Schimbarii la fati , aes eae ae: |e Ma- reg~ fle~ aS Doth aul, ott ce ste schim-bat gery {8 fn mun- Nag- fe-res ta ne-stri- ca- Dum-ne-zeu din coap- e- git, pur-ti- tor mant gh cu oa- pen- tru a= ceas- tof! pe tiene Te mi- elm. ¢ 45 Irmosul Adormirii Andante Nea-mu- ri-le toa~ fe-ri~ ci ts fnteu t= ne,Fe- cioa- . 2 oS Adaus: CAntari la morm4ntul Domnului Allegretto _ 1 Spares 1 Pus, Wis toa a, vegti spsi- —man- —— mor, cum te gi s8- Ng-lu- est gi strict m- p8-ra- fi- mori din pre tee si pe 2 Starea Ii2 de- se 98 te mi-ri oa 2 d5- fh fo- rule de vi- a- Ei 8 Starea IE ae gi al sf8-r3- rea vraj- Eantereti ai parchier "SF Prooroc (LIE Tneepénd cu intdia Iiturghte sdvdrsite ha cata de 44.09.1994: 4.Nura Cortclain 2.Ciocan Constantin 3, Baraian dante) 4, dra gan rete ? pout 5. Hancu Daniel lager Nanut Palvanev Bogdan g. Cristea Racy 9RPrunean Rares 10. Moldovan Yorin M, Cerces fal ~ seminarist 4 Vosi Le - mént te tn- groa- pa. Coleer Decin 09,4400 - uel cumoorty a a — Momind Me ae = Everxanulec' 2004 vee dene Sie +4, prlescniae ia oF 2. 2, cs FBcenin FLORIN Semmarist aug 200d = 1a. OCar Moc 4 B. Corby Hire + seminarwt po (Lopadacu ) 15. Hbioue SRN 19; Rezoan Eniiinn Dow ees 4G. VOC ia D 12. isi) Sewer on cura eodenet m Klaas Wohi as cock Is, MAR thy PS oa x 13 DELCEANU SARIN ~ of ante 40 ceptardocie i903 ~ 2¢ enwarie 2eok COrbOr «+ Oa > student eof control =seminarist Gtvdent) ” ~ seminarist{ preot ~student {erect} seminarnt -eeuebh, sb: BOE ~ student am Gee “student net] a Student (242077 studex ited x pot Mochnit Goer, Ceagen i | ¢* Hares bor Dom 5 Birdion Gags Jade fely 04 Lu doce MViestor Weak pth Shecf PA. leg Dio > dle, pret hat-o > 2Rsepteitbrie 2003 Ger de. ea” oF: © ee Liat Es et ue t6 opulé re t Es oe, Co ea i Ux e€ ey f wade ula ape AOS TS kod Usd 4 spat AlexAndRr AEC 20h C0600 | / ge kopune Vowk tae = F / A Pandune bore ( oe eS oy EN. tnd / l Porter Enphute | ; ts By Mentodam Menskin ZAR post hale,

S-ar putea să vă placă și