Sunteți pe pagina 1din 33

TestulNr.

1
I.Noiuneaiimportanafazeideintentareaprocesuluicivil
1Descrieiefectelematerialjuridiceiprocesualjuridicealeintentrii
procesului
Efecteleprocesualeserefernprimulrndlaapariiadrepturioriobligaiilorde
procedurcumarfi:ntocmireacereriinmodulcorespunztor,taxareacorecta
acesteia,posibilitateaasigurriideaciunisauprobelor,prezentareaicercetarea
probelorialteaciuniprocedurale,carenafaraprocesuluicivilnupotfinfptuite.
Dupa sesizarea instantei de judecata de reclamant prin inaintarea unei cereri de
intentareauneipricinicivilesepornesteprocesulcivil.
Prininaintareacereriisideclansariiprocesuluicivil,aulocuneleschimbariinraportul
juridicintreviitoriiparticipantilaproces.
Odatacuintentareacereriidechemareinjudecata,reclamantulobligainstantadea
solutionapricina(cazul)civilacesaivitintrereclamantsiparat.
Astfelpornesteprocesulcivilinpricinaconcretaintredoiparticipantilaproces.
Odata cu declansarea procesului se creiaza raporturile de drept procedural intre
instantadejudecatasiparticipantiilaproces.
Prinacesteraporturiintelegemdrepturileparticipantilorlaprocesdeafolositoate
mijloacele si drepturile procedurale respectand pe deplin procedura civila in
solutionareaacestuilitigiu.
Instantadejudecatanutrebuiesaomitaniciunadinprocedurileobligatoriipentrua
nuincalcalegeafiindobligatasasolutionezelitigiulcivilrespectandprincipiilesi
normeledreptuluiprocesualcivil.
Participantii la proces si instanta de judecata folosinduse de drepturile sale
procedurale conform legislatiei si a codului de procedura civila indeplinesc toate
acteleproceduralenecesareconformlegiisiindecursulmersuluiprocesuluicivilcare
suntprevazutespecialnecatrenormeledreptuluiprocesualcivil.
Odatacuintentareaprocesuluicivilparatulfiindinvinuitdepricinuireauneipagube
saudeincalcareaunuidreptcivilfieacestapatrimonialfienepatrimonialpersonal,
estesupusuneisupravegheridinparteainstanteidejudecatasiaorganelordedrept.
Dacacazulestelegatdeplatireapensieideintretineresaudeplatireasalariuluiodata
cudepunereacereriiparatulesteobligatsaplateascapensiasausalariulindicatde
reclamant,panalaadoptareahotararii.Incazcaestelegatderestituireauneisumede
bani paratul este obligat pana la hotararea instantei de judecata sa plateasca si
dobandacearfiobtinuteldinaceasta(sumadebani).

Dinceleexaminatemaisusobservamcaodatacudeclansareaactiuniicivileaparsi
uneleefectejuridicecereiesedinproceduracivilapentruexaminarealitigiuluicivil
atatinstantacatsiparticipantiilaprocessuntdatorisarespectetoateetapele
proceduriicivile,numaiasaexaminandpricinacivilainbazalegii.
2Comparaiefectelenerespectriipremiseloricondiiilordreptuluilaaciune
pentruintentareaprocesuluicivil
Daccerereadechemarenjudecatnuntrunetetoateelementeleesenialen
termendecelmultapteziledeladepunerejudectorulvaemiteoncheieredeanu
dacurscererii.
nncheiereadeanudacurscereriiinstanavaindicaneajunsurileitermenuloferit
pentrucorectarealor.
Dacpersoanacareadepuscererealichideazneajunsurilentermenulofeirtde
instancerereaseconsiderdepusladatainiial.ncazcontrarcereaitoate
materialeleanexateserestituieprintroncheieresusceptibilderecurs.
Pentruarespectatermenuloferitdeinstanpentrucorectareacereriincheiereadea
nudacurstrebuieaduslacunotinapersoaneicareadepuso.
ncheiereadeanudacurscereriiemisnbazaarticolului171CodProcedurCivil
nuafecteazcurgereatermenuluideprescrpie,nsrestituireacereriiprovoac
anulareantreruperiiprescripiei.

3Argumentaticumtrebuiesaprocedezeinstantadacalaprimireacereriide
chemareinjudecatasaconstatat:
A)Instantanuestecompetentasajudecepricina
Articolul170.Restituireacereriidechemarenjudecata
(1)Judecatorulrestituiecerereadechemarenjudecatadaca:
a)reclamantulnuarespectatproceduradesolutionareprealabilaapriciniipecalea
extrajudiciara,prevazutadelegepentrucategoriarespectivadepricinisaude
contractulpartilor;
b)instantanuestecompetentasajudecepricina;
c)cerereaafostdepusadeopersoanaincapabila;
d)sotulanaintatactiuneadedesfacereacasatorieifaraconsimtamntulsotiei,ntimpul
sarciniisaunprimulandelanastereacopilului;
e)cerereanuestesemnataoriestesemnatadeopersoananemputernicitadeao
semnaoriestesemnatafaraaseindicafunctiasemnatarului;
f)cerereaafostdepusannumelepersoaneiinteresatedecatreopersoana
nemputernicitadeapornisiasustineprocesul;
g)laaceeasiinstantasaulaoalta,seaflanjudecataunlitigiuntreaceleasiparti,
asupraaceluiasiobiectsiavndaceleasitemeiuri;
h)nusntprezentateprobecearconfirmaadresareacreditoruluintroinstitutie
financiaraunde,conformlegislatiei,arfitrebuitsaprimeascadatoria;
i)reclamantulsiretragecerereanaintedeemitereancheieriiprivindintentarea
procesului.
2

(2)Cerereadechemarenjudecataserestituieprintroncheieremotivata,ncare
judecatorulindicainstantaundetrebuiesaseadresezereclamantul,dacapricina
nuestedecompetentainstanteirespective,saumodalitateadenlaturarea
circumstantelorcempiedicaintentareaprocesului.
(3)ndecursula5ziledeladatadepuneriicereriidechemarenjudecata,
judecatorul
dispune,printroncheiere,restituireacereriisiremitereclamantuluincheiereasi
cerereacutoatedocumenteleanexate.
(4)Restituireacereriidechemarenjudecatanuexcludeposibilitateaadresarii
repetatenjudecataaaceluiasireclamant,cuaceeasiactiune,mpotrivaaceluiasi
prt,cuacelasi
obiectsiaceleasitemeiuridacareclamantulalichidatncalcarile.
(5)ncheiereaprincareinstantajudecatoreascarestituiecerereantemeiulalin.
(1)lit.a),b),c)sig)poatefiatacatacurecurs.
B)Actiuneaafostdepusadeunorganalautoritatiipubliceinapararea
drepturiloruneialtepersoane,faracalegeasaidelegeacestdrept

Articolul169.Refuzuldeaprimicerereadechemarenjudecata
(1)Judecatorulrefuzasaprimeascacerereadechemarenjudecatadaca:
a)cerereanuurmeazaafijudecataninstantajudecatoreascanproceduracivila;
b)existaohotarrejudecatoreascairevocabilacuprivirelaunlitigiuntreaceleasiparti,
asupraaceluiasiobiectsiavndaceleasitemeiurisauoncheierejudecatoreascaprin
careseadmitencetareaprocesuluinlegaturacufaptulcareclamantularenuntatla
actiunesaucantrepartisancheiatotranzactie;
c)aceastaestedepusadeunorgan,organizatiesauopersoananapararea
drepturilor,libertatilorsiintereselorlegitimealeuneialtepersoanefaraca
prezentulcodsauoaltalegesaledelegedreptuladresariinjudecatanacest
scop;
d)existaohotarreirevocabila,obligatoriepentruparti,ajudecatiiarbitralecuprivire
lalitigiuldintreaceleasiparti,asupraaceluiasiobiectsiavndaceleasitemeiuri,cu
exceptiacazurilorcndjudecataarespinscerereadeeliberareatitluluideexecutare
silitaahotarriijudecatiiarbitralesauaremispricinasprereexaminarejudecatii
arbitralecareapronuntathotarrea,nsajudecareapriciniinaceeasijudecataarbitrala
esteimposibila;
e)actiuneaesteintentatampotrivaunuiagenteconomiclichidatdeja.
(2)ndecursula5ziledeladatadepuneriicereriidechemarenjudecata,judecatorul
dispune,printroncheieremotivata,refuzuldeprimireacereriisiremite
reclamantuluincheiereasicerereacutoatedocumenteleanexate.ncheiereapoatefi
atacatacurecurs.
(3)Refuzuljudecatoruluideaprimicerereadechemarenjudecataexclude
posibilitateaadresariirepetatenjudecataaaceluiasireclamant,cuaceeasiactiune
mpotrivaaceluiasiprt,cuacelasiobiectsiaceleasitemeiuri.
C)Nuaachitattaxadestat

Articolul171.Cazurilencarenusedacurscererii
(1)Dupaceconstatacacerereaafostdepusanjudecatafaraaserespectaconditiile
art.166si167alin.(1)lit.a),b)(nuaachitattaxa),c)sie),judecatorulemite,ncel
mult7ziledela
depunereacererii,oncheierepentruanusedacurscererii,comunicndpersoaneicare
adepuscerereaacestfaptdencalcaresiacordnduiuntermenrezonabilpentru
lichidareaneajunsurilor.
(2)Dacapersoanacareadepuscerereandeplinestentermentoatecerinteleenumerate
nncheiereajudecatorului,cerereaseconsideradepusaladataprezentariiinitialen
judecata.
Incazcontrar,eanuseconsideradepusasi,mpreunacuacteleanexate,serestituie
reclamantuluiprintroncheierejudecatoreascacepoatefiatacatacurecurs.
NotaBene(informatiesuplimentara):
Articolul423.Recursulmpotrivancheieriiprimeiinstante
(1)ncheiereadatanprimainstantapoatefiatacatacurecurs,separatdehotarre,de
catre
partisideceilaltiparticipantilaprocesncazurileprevazutedeprezentulcodsidealte
legi,precumsincazurilencarencheiereafaceimposibiladesfasurareademaideparte
aprocesului.Easeexamineazanrecursconformregulilorstabilitedeprezentul
capitol.
(2)mpotrivacelorlaltencheieripronuntatenprimainstantanusepoatefacerecurs.
Articolul424.Instantelecompetentesaexaminezerecursurilempotrivancheierilor
emisenprimainstanta
(1)Curtiledeapelexamineazarecursuriledeclaratempotrivancheieriloremisen
primainstanta.
(2)Colegiulcivilsidecontenciosadministrativsau,dupacaz,Colegiuleconomical
CurtiiSupremedeJustitieexamineazarecursuriledeclaratempotrivancheierilor
emisenprimainstantadecatrecurtiledeapeldedreptcomunsi,respectiv,deCurtea
deApelEconomica.
[Art.424modificatprinLegeanr.244XVIdin21.07.2006,nvigoare17.11.2006]

Articolul425.Termenuldedeclararearecursuluimpotrivancheierii
Termenuldedeclararearecursuluimpotrivancheieriiestede15ziledela
pronuntareaei.

TestulNr.2
I.Cerereadechemarenjudecaticoninutulei.nlturareaneajunsurilor
cereriidechemarenjudecat.
1.Expuneiconinutulcereriidechemarenjudecat
Conditiilegeneralealeformeisicontinutuluicereriidechemaren
4

judecata:
1.

2.

3.

a.
b.
c.
d.

Numele,domiciliulsauresedintapartilor,ori,pentrupersoanele
juridice,denumireasisediullor.Dacareclamantullocuiesteinstrainatatevaaratasi
domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind
procesul.Desitextuldelegesereferanumailanume,prinnumeseintelegedecatre
legiuitornumelesiprenumele.Indicareadomiciliuluiesteunelementnecesarpentru
corectaindividualizareapartilor,precumsipentrucitarealor,siesteimportantasi
pentrudeterminareacompetenteiteritoriale.
Numelesicalitateaceluicarereprezintaparteainproces,iarin
cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional. Indicarea
calitatii este necesara numai atunci cand persoana in cauza nu particia in nume
prorpiu la activitatea judiciara, ci in calitate de reprezentant al uneia dintre parti.
Neindicareacalitatiifacesaseprezumecalucreazainnumepropriu,siintroatare
situatieactiuneavafirespinsacafiindintrodusadeopersoanafaracalitate.
Obiectul cererii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului,
atuncicandpretuireaestecuputinta.Prinobiectintelegemceeacesesolicitadecatre
reclamantprinactuldeinvestireainstantei.(platauneisumedebani,revendicarea
unuibun,anulareaunuiact,etc.)Determinareaobiectuluiprezintainteresdinmai
multepunctedevedere:
Incadelainceputparatulcunoastepretentiilereclamantuluisise
poateapara.
Obiectulesteunelementnecesardispozitivuluihotarariideoarece
instantaesteobligatasastatuezeinlimitelecereriidechemareinjudecata.
Cunoastereaobiectuluiestenecesarasipentrucorectasolutionare
a unor exceptii procesuale de lucru judecat, de litispendenta si exceptia de
conexitate.
In cazul actiunilor reale imobiliare, precizarea obiectului este
necesarapentrudeterminareacompetenteiinstantei.
Conditiilepecaretrebuiesaleindeplineascaobiectul:safielicit,safieposibilsisa
fiedeterminatsaudeterminabil.
Pretuireaobiectuluicereriiesteimportantasipentrucafuctiedeacestasedetermina
taxelejudiciaredetimbrusicompetentamaterialaainstantelorjudecatoresti.
4.
Aratareamotivelordefaptsidedreptpecaresesprijinafiecarecapatde
cerere.Indicareamotivelordefaptconstaintroprezentaresinteticasiclaraaacelor
imprejurarifapticecareconstituieizvorulmaterialalpretentiilordeduseinjustitie.
Motivareatrebuiesafieinacelasitimpsisuficientapentrucainstantasacunoasca
toateimprejurariledefaptpecareseintemeiazapretentiilereclamantului.Motivelede
drept trebuie sa se concretizeze in temeiul juridic pe care se sprijina cererea
reclamantului.
5.
Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Indicarea
dovezilorurmaresteundubluscop.Inpriulrandconferainstanteiposibilitateadea
proceda la adiminstrare probelor fara a setaragana judecarea procesului, si, in al
doilearind,partilesuntdelainceputintropozitiedeegalitatejuridica.Canddovada
sefaceprininscrisurisevoralaturalacerereatateacopiicatiparatisunt,maimult,
cateocopiepentruinstanta.Copiilevorficertificatedereclamantcasuntlafelcu
originalul.Sevascriepefiecarepaginaconformcuoriginalulsisevasemna.Cand
reclamantulvoiestesaisidovedeascacerereasauvreunuldincapelecereriisale,prin
5

interogatoriulparatuluivacereinfatisareainpersoanaaacestuia.Candsevacere
dovadacumartorisevaaratanumelesilocuintamartorului.
6.
Semnatura.Semnaturaesteoformalitateesentiala,deoareceeaatestainmod
neechivocnunumaivointapartiideasejudeca,cisiexactitateacontinutuluicererii
dechemareinjudecata.Semnaturatrebuiesafiesituatalasfarsitulcereriipentrua
atestaintegralcontinutul.
2.Identificaiproceduradenlturareaneajunsurilorcereriidechemaren
judecat
CODNr.225din30.05.2003CodProcedurCivil
Articolul168.Primireacereriidechemarenjudecat
(2)Cndlichidareaimediataneajunsurilornuesteposibil,cerereaseconsemneaz
nregistruldeintrareadocumentelor,iarreclamantuluiisevaacordauntermen
pentruaaducecerereanconformitatecuart.166.Daccerereaafostprimitprin
pot,reclamantuluiisevorcomunicanscrisneajunsurileimeniuneacacestea
urmeazsfielichidateninteriorultermenuluiacordat,ncazcontrarurmndsse
aplicesanciunilespecificatelaart.171.
Articolul171.Cazurilencarenusedcurscererii
(1)Dupceconstatccerereaafostdepusnjudecatfraserespectacondiiile
art.166i167alin.(1)lit.a),b),c)ie),judectorulemite,ncelmult7ziledela
depunereacererii,oncheierepentruanusedacurscererii,comunicndpersoanei
careadepuscerereaacestfaptdenclcareiacordnduiuntermenrezonabilpentru
lichidareaneajunsurilor.
(2)Dacpersoanacareadepuscerereandeplinetentermentoatecerinele
enumeratenncheiereajudectorului,cerereaseconsiderdepusladataprezentrii
iniialenjudecat.ncazcontrar,eanuseconsiderdepusi,mpreuncuactele
anexate,serestituiereclamantuluiprintroncheierejudectoreasccepoatefiatacat
curecurs.
3Laprimireacereriidechemareinjudecatasaconstatat:
a)ReclamantulNuaachitattaxadestat
Articolul171.Cazurilencarenusedacurscererii
(1)Dupaceconstatacacerereaafostdepusanjudecatafaraaserespectaconditiile
art.166si167alin.(1)lit.a),b)(taxadestat),c)sie),judecatorulemite,ncelmult7
ziledeladepunereacererii,oncheierepentruanusedacurscererii,comunicnd
persoaneicareadepuscerereaacestfaptdencalcaresiacordnduiuntermen
rezonabilpentrulichidareaneajunsurilor.
(2)Dacapersoanacareadepuscerereandeplinestentermentoatecerinteleenumerate
nncheiereajudecatorului,cerereaseconsideradepusaladataprezentariiinitialen
judecata.ncazcontrar,eanuseconsideradepusasi,mpreunacuacteleanexate,se
restituiereclamantuluiprintroncheierejudecatoreascacepoatefiatacatacurecurs.
b)Nuesteindicataadresapiritului
6

Articolul171.Cazurilencarenusedacurscererii
(1)Dupaceconstatacacerereaafostdepusanjudecatafaraaserespectaconditiile
art.166si167alin.(1)lit.a),b),c)(adresapiritului)sie),judecatorulemite,ncelmult
7ziledela
depunereacererii,oncheierepentruanusedacurscererii,comunicndpersoaneicare
adepuscerereaacestfaptdencalcaresiacordnduiuntermenrezonabilpentru
lichidareaneajunsurilor.
(2)Dacapersoanacareadepuscerereandeplinestentermentoatecerinteleenumerate
nncheiereajudecatorului,cerereaseconsideradepusaladataprezentariiinitialen
judecata.ncazcontrar,eanuseconsideradepusasi,mpreunacuacteleanexate,se
restituie
reclamantuluiprintroncheierejudecatoreascacepoatefiatacatacurecurs.
c)Lacererenusuntanexatedocumentececonfirmarespectareaprocedurii
prealabiledesolutionarealitigiului
Articolul167.Actelecareseanexeazalacerereadechemarenjudecata
(1) Lacerereadechemarenjudecataseanexeaza:
d)documentelecareconfirmarespectareaproceduriidesolutionareprealabilaa
litigiului,dacarespectareaacesteiproceduriesteprevazutadelegesaude
contractulpartilor;
Articolul171.Cazurilencarenusedacurscererii
(1)Dupaceconstatacacerereaafostdepusanjudecatafaraaserespectaconditiile
art.166si167alin.(1)lit.a),b),c)(adresapiritului)

sie),judecatorulemite,ncelmult
7ziledeladepunereacererii,oncheierepentruanusedacurscererii,comunicnd
persoaneicareadepuscerereaacestfaptdencalcaresiacordnduiuntermen
rezonabilpentrulichidareaneajunsurilor.
(2) Dacapersoanacareadepuscerereandeplinestentermentoatecerintele
enumeratenncheiereajudecatorului,cerereaseconsideradepusaladata
prezentariiinitialenjudecata.ncazcontrar,eanuseconsideradepusasi,
mpreunacuacteleanexate,serestituiereclamantuluiprintroncheiere
judecatoreascacepoatefiatacatacurecurs.
Anuseconfundacuart.170(1)a:RECLAMANTULNUARESPECTATprocedura
prealabila.(nusedacurscererii)
Incazulnostruseprezumacaelarespectatdarnuaprezentatactelececonfirma
respectareaproceduriiprealabile

TestulNr.3
I.Dezbaterilejudiciareapriciniinprimainstan

1.Formulainoiuneafazeidezbaterilejudiciare,nominalizndetapeleacestei
faze
ndesfasurareaprocesuluicivil,sedintadejudecataconstituieofazahotartoare,
ntructnaceastaperioadaseclarificafapteleceaugeneratlitigiuldintreparti,prin
administrareasicercetareaprobelorsiamijloacelormaterialedeproba,sestabilesc
drepturilencalcatesaucontestatenlegaturacucareinstantavatrebuisaemita
hotarreaderestabilireaordiniidedreptncalcate.
naceastafazaopereazaprincipiileroluluiactivaljudecatorului,nemijlociriisi
continuitatii,contradictorialitatii,disponibilitatii,aflariiadevarului,dreptuluide
aparare,alpublicitatiis.a.

1.
2.
3.
4.
5.

Etapele:
Parteapregatitoare
Explicareadrepturilorsiobligatiunilorparticipantilorlaproces
Judecareapriciniinfond
Sustinerileorale
Adoptareasipronuntareahotarrii
2.Determinaisarcinilefiecreietapeadezbaterilorjudiciare

1. Parteapregatitoarencepecudeschidereasedinteilaorafixatasianuntarea
procesuluicaresevajudeca.
Parteapregatitoareincludeurmatoareleactiuniprocesuale:
verificareaprezenteipartilorlaproces(art.198dinCoduldeprocedura
civila);
stabilireaidentitatiipartilorsiverificareamputernicirilorreprezentantilorart.198al.
(2)CPC);
explicareadrepturilorsiobligatiilorinterpretului(art.199dinCodulde
proceduracivila);
ndepartareamartorilordinsaladesedinta(art.200dinCoduldeprocedura
civila);
anuntareacompletuluidejudecatasidreptuluideafacepropuneride
recuzaresideabtineredelajudecata(art.201dinCoduldeproceduracivila).
2. Explicareadrepturilorsiobligatiunilorparticipantilorlaproces
Explicareadrepturilorsiobligatiunilorparticipantilorlaproces(art.56dinCodulde
proceduracivila),inclusivdreptuldeseadresapentrusolutionarealitigiuluipecale
arbitrala,precumsiefecteleunuiastfeldeact(art.202dinCoduldeproceduracivila);
nparteapregatitoareinstanta,deasemenea,explicadrepturilesiobligatiileexpertului
sauspecialistului,dacaacestiaparticipalajudecareacauzei,efectueazasialteacte
procesuale,nscopulcreariituturorconditiilornecesarepentruexaminareajustasi
corectaapricinii.
3. Judecareapriciniinfondncepecuunraportasuprapricinii,prezentatde
presedintelesedinteisaudeunjudecator.nraportseindicacineanaintatactiunea,
mpotrivacuiestenaintata,pretentiilereclamantului,valoareaactiunii,
circumstanteledefaptsidedreptpecarereclamantulsintemeiazaactiunea,precum
8

siprobeleanexateladosar.Dacaestenaintataactiuneareconventionalainstantaeste
obligatasaraportezesicontinutulacesteia,precumsiobiectiileasupracererii
reconventionale.
4. SustinerileoraleCuvntulnsustinerileverbaleseoferaparticipantilorlaprocesn
ordineaprevazutadeart.233dinCoduldeproceduracivila.Dacantimpul
sustinerilorverbalesaudupancheierealor,instanta,considera,catrebuieclarificate
unelecircumstanteimportantepentrusolutionareapriciniisaucercetateprobenoi,ea
printroncheierepoatedispunereluareaexaminariipriciniinfond.Ulterior,urmeaza
dinnousustinerileorale,conformregulilorgenerale.Dupancheiereasustinerilor
orale,instantaseretragencameradedeliberare,nvedereadeliberariisipronuntarii
hotarrii.
5. Adoptareasipronuntareahotarriincadruldeliberariicompletuldejudecataeste
obligatsaanalizezesisaapreciezeprobeledupaintimasaconvingere,bazatape
cercetareamultiaspectuala,completa,nepaprtinitoaresinemijlocitaatuturorprobelor
nansamblusiinterconexiunealor,calauzindusepelege(art.130dinCodulde
proceduracivila).Ladeliberareahotarriiinstantadetermina:
carecircumstantesinbazacarorprobeurmeazaafirecunoscutestabilitesau
nestabilite;
caracterulraportuluijuridicsilegeaceurmeazaafiaplicata;
cumsevasolutionalitigiulnbazalegiiaplicabile;
ordineaderepartizareacheltuielilordejudecata;
dacahotarreaurmeazaafiexecutataimediat.
3Cumprocedeazainstantaincazulcind:
A)Reclamantularenuntatlaactiune
Articolul265.Temeiuriledencetareaprocesului
Instantajudecatoreascadispunencetareaprocesuluincazulncare:
c)reclamantularenuntatlaactiune,renuntulfiindadmisdeinstanta;
Articolul266.Procedurasiefectelencetariiprocesului
(1)Instantajudecatoreascadispunencetareaprocesuluiprintroncheiere,carepoatefi
atacatacurecurs.
(2)Pronuntndncheiereadencetareaprocesului,instantajudecatoreascamentioneaza
canuseadmiteonouaadresarenjudecataaaceleiasiparticuprivirelaacelasiobiect
sipeaceleasitemeiuri.
B)Duparetragereacompletuluidejudecataincameradedeliberaresa
constatatnecesitateaelucidariiunorcircumstanteimportantejudecariipricinii
Articolul235.Reluareaexaminariipriciniinfond
(2)ncazulncare,ntimpulsustinerilororalesaudupancheierealor,consideraca
trebuieclarificatenoicircumstanteimportantepentrusolutionareapriciniisau
cercetatenoiprobe,instantadispune,printroncheiere,reluareaexaminariipriciniin
fond,sustinerilororale,conformregulilorgenerale.
Articolul240.Problemelesolutionateladeliberareahotarrii
9

(2)Daca,ntimpuldeliberarilor,consideranecesaraclarificareaunornoi
circumstanteimportantepentrusolutionareapriciniisaucercetareasuplimentaraa
unorprobe,instantajudecatoreascaemiteoincheieredereluareadezbaterilor
judiciare.Dupaexaminareapriciniinfond,instantaaudiazadinnousustinerileorale
aleparticipantilorlaproces.
C)Pinalaexaminareapricniiiinfondpiritularidiciatobiectiiimpotriva
examinariipriciniicivileininstantadejudecata,indicindasupraclauzeide
arbitraj
Articolul267.Temeiurilescoateriicereriideperol
Instantajudecatoreascascoatecerereadeperolncazulncare:
e)partileauncheiatuncontractprincarelitigiulurmeazaafisolutionatpecale
arbitrala,iarpnalaexaminareapriciniinfond,prtularidicatobiectiimpotriva
solutionariilitigiuluinjudecata;

TestulNr.4
I.Temeiurileiproceduraamnriiprocesului
1.Formulaidefiniiaamnriiprocesuluiinominalizaitemeiuriledeamnare

Amnareaprocesuluiesteunincidentprocesualcarelaapariiaunorcircumstane
legalempiedicdesfurareaedineidejudecaticondiioneazexaminarea
priciniilaoaltdatilaaltor.Amnareaprocesuluipoatefioconsecinaunor
deficienedepregtireapriciniipentrudezbaterijudiciaresauaunorcircumstane
referitoarelaprezenaparticipanilorlaproces,necesitateadeareclamanoiprobe.
Amnareaprocesuluiseimpunedac:
instanarecunoateimposibilitateaexaminriipriciniinlipsaparticipantuluila
proces,amartorului,expertului,specialistului,interpretului
afostnaintatoaciunereconvenional
necesitprezentareasaureclamareaprobelorsuplimentare
secerempiedicareanprocesaaltorpersoane
trebuiendepliniteuneleacteprocedurale
Amnareaprocesuluisedispuneprinncheierejudectoreasccarenupoatefistabilit
atacatcurecurs.ncazulamnriiprocesului,instanafixeazdataiorarelurii
edineidejudecat,dinacesteconsiderenteattparticipanii,ctiinstanasnt
informaicucertitudinecndvafireluatprocesul.
CODNr.225din30.05.2003CodProcedurCivil
Articolul208.Amnareaprocesului
(1)Amnareaprocesuluiseadmitencazurileprevzutedeprezentulcod,precum
incazurilencareinstanajudectoreascrecunoateimposibilitateasoluionrii
priciniinedinarespectivdincauzaneprezentriiparticipantuluilaprocessau
10

martorului,expertului,specialistului,interpretului,fiedincauzaintentriiuneiaciuni
reconvenionale,necesitiideaprezentasaureclamaprobesuplimentare,deaatrage
nprocesaltepersoanesaudeaefectuaalteacteprocedurale.
(2)ncazulamnriiprocesului,instana,nfunciedetimpulnecesarcitrii
participanilorlaproces,prezentriideprobesauefecturiideacteprocedurale,
fixeazdatanoiiedine.Dataesteadusnscrislacunotincelorprezeni,care
contrasemneaz.Persoanelorcarenusauprezentaticelorantrenaterecentnproces
locul,dataioranoiiedinelisecomunicprincitaiesauprinaltemodaliti
prevzutedeprezentulcod.
(3)ncheiereadeamnareaprocesuluinupoatefiatacatcurecurs.
2.Evideniaidistinciadintreamnareaisuspendareaprocesului

II.mputernicirileinstaneiderecursmpotrivadeciziilorinstaneideapel
1.Expuneiefectulsuspensivdeexecutarearecursuluimpotrivadeciziilor
instanteideapel
CODNr.225din30.05.2003CodProcedurCivil
Articolul403.Efectulsuspensivalrecursului
Recursulsuspendexecutareahotrrii,cuexcepiacazurilorprevzutedelege.
2.Deduceimputernicirileinstaneiderecursmpotrivadeciziilorinstaneide
apel
TestulNr.5
I.Temeiurileiproceduradencetareaprocesului.Efectelencetriiprocesului
1.Expuneinoiuneadencetareaaprocesuluiidescrieitemeiurilecare
genereazncetareaprocesului
ncetareaprocesuluiprocesulcivilntropricinconcreturmeazafincetatdac
dupprimireacereriidechemarenjudecatafostconstatatlipsadreptuluila
intentareaaciuniicivile.ns,nvirtuteaprincipiuluidisponibilitii,reclamantulsau
prilepotdecidencetareaprocesuluiprinexercitareaunoractededispoziie,cumar
firenunareareclamantuluilaaciunesauncheireatranzacieidempcareaprilor.
Temeiuri:
pricinanuurmeazafijudecatnproceduracivil
11

ntrunlitigiuntreaceleaipri,cuprivirelaacelaiobiectiaceleai
temeiurisaemisohotrrejudectoreascrmasirevocabilsauoncheiere
dencetareaprocesuluinlegturcurenunareareclamantuluilaaciunesau
cuconfirmareatranzacieidempcaredintrepri
reclamantularenunatlaaciune,renunulfiindadmisdeinstan
prileauncheiatotranzacieconfirmatdeinstan
ntrunlitigiuntreaceleaipri,cuprivirelaacelaiobiectiaceleai
temeiurisaemisohotrrejudectoreascaribtralcareadevenitobligatorie
pentrupri,cuexcepiacazuluicndinstanarefuzeliberareatitluluide
executare
parteanprocespersoanafizicdecedeaziraportuljuridiclitigiosnuadmite
succesiuneandrepturi
parteanprocespersoanajuridicestelichidat

2.Evideniaidistinciadintreefectelencetriiprocesuluiiscoateriicererii
Articolul268.Proceduraiefectelescoateriicereriideperol
(1)ncazulscoateriicereriideperol,procesulseterminprintroncheiere
judectoreasc.neainstanaindicmoduldenlturareacircumstanelorspecificate
laart.267.
(2)ncheiereajudectoreascprivindscoatereacereriideperolsesupune
recursului.
(3)Dupnlturareacircumstanelorcareduclascoatereacereriideperol,
persoanainteresatpoateadresainstaneionoucerere,conformdispoziiilor
generale.
(4)Lacerereareclamantuluisauaprtului,instanapoateanulancheiereaprivind
scoatereacereriideperolemisentemeiulart.267lit.f)ig),dacacetiadepun
probecaresconfirmeimposibilitateaprezentriilornedindejudecatia
ntiinriiinstanei.Cerereasedepunentermende15ziledeladatacomunicrii
ncheierii
(5)ncheiereajudectoreascderespingereacereriideanulareancheieriiprivind
scoatereacereriideperolpoatefiatacatcurecurs.
Articolul266.Proceduraiefectelencetriiprocesului
(1)Instanajudectoreascdispunencetareaprocesuluiprintroncheiere,care
poatefiatacatcurecurs.
(2)Pronunndncheiereadencetareaprocesului,instanajudectoreasc
menioneazcnuseadmiteonouadresarenjudecataaceleiaipricuprivirela
acelaiobiectipeaceleaitemeiuri.
12

3.Cumvaprocedainstanta
a)Piritularecunoscutactiunea
Articolul212.Renuntareareclamantuluilaactiune,recunoastereaactiuniidecatreprt
sitranzactiapartilor
(1)Renuntareareclamantuluilaactiune,recunoastereaactiuniidecatreprt,conditiile
tranzactieiseconsemneazanprocesulverbalalsedinteidejudecatasisesemneazade
reclamant,prtsaudeambeleparti.
(2)Presedintelesedinteitrebuiesaiamasuripentrucapartilesasolutionezepecale
amiabilalitigiulsauuneleproblemelitigioase.nacestscop,instantapoateacorda
partilor,lacerere,untermendeconcilieresipoatecereprezentarealorpersonalan
judecatachiardacasntreprezentatenproces.
(3)Dacarenuntareareclamantuluilaactiune,recunoastereaactiuniidecatreprtsau
tranzactiapartilorsntexprimatencereriscrise,adresateinstantei,eleseanexeazala
dosar,faptmentionatnprocesulverbalalsedinteidejudecata.
(4)naintedeaadmiterenuntareareclamantuluilaactiune,recunoastereaactiuniide
catreprt,naintedeaconfirmatranzactiapartilor,instantajudecatoreascaexplica
reclamantului,prtuluisaupartilorefecteleacestoractedeprocedura.
5)ncazuladmiteriirenuntariireclamantuluilaactiunesauconfirmariitranzactiei,
instantajudecatoreascapronuntaoncheiereprincaredispunencetareaprocesului.
ncheiereatrebuiesacontinaconditiiletranzactiei,confirmatedeinstanta.ncazul
recunoasteriiactiuniidecatreprtsiadmiteriieidecatreinstanta,sepronuntao
hotarredeadmitereapretentiilorreclamantului.
(6)Dacarespingerenuntareareclamantuluilaactiuneorirecunoastereaactiuniide
catreprtsaudacanuconfirmatranzactiapartilor,instantajudecatoreascapronuntan
acestsensoncheieremotivatasiexamineazapricinanfond.
Recunoastereaactiuniidecatrepiritesteunmotivlegalpentrusatisfacereaactiunii
reclamantuluiprinpronuntareahotaririidesatisfacereacereriidechemarein
judecata.
Procesulnuinceteaza.
Recunoastereaactiuniidecatrepiritesteunactdedispozitie,trebuiesafieneviciatin
corespunderecudrepturilesubiectivealepirituluiasupraobiectuluilitigiului.
Conformdoctrinei,instantapoateacceptarecunoastereaactiuniidecatrepiritchiarsi
atuncicindrecunoastereaactiuniinucorespundeobligatieirealeapiritului,cu
conditiacarecunoastereaactiuniinucontravinelegiisinuincalcadrepturilesi
itnereseleaparatedelegeaaltorpersoaneinclusiveapiritului
Recunoscindactiunea,piritulconfirmaobligatiilesale,exprimaacordulcuactiunea
reclamantuluiadicaeldispunenudedreptulmaterialcidedreptulsauprocesualde
aparaimpotrivaactiunii.Inhotarireapronuntata,instantavamotivaprin
recunoastereaactiuniidecatrepirit.
B)Partileinprocesnusaprezentatsinuasolicitatexaminareainabsentalor
Porninddelaprezumtiacapartileaufostlegalcitateinstantavaaplicaart.206.
13

Incazcontrar,cerereanuvafiscoasadeperolsiinstantavadispunecitarealegalaa
partilor.
Articolul267.Temeiurilescoateriicereriideperol
Instantajudecatoreascascoatecerereadeperolncazulncare:
a)reclamantulnuarespectatprocedura,prevazutaprinlegesauprincontractul
partilor,
desolutionareprealabilaapriciniipecaleextrajudiciara;
b)cerereaafostdepusadeopersoanaincapabila;
c)cerereaestesemnatasauestedepusanjudecatadeopersoananemputernicita;
d)litigiuldintreaceleasiparti,cuprivirelaacelasiobiectsipeaceleasitemeiurise
aflan
cursdejudecatalaaceeasiinstantasaulaoalta;
e)partileauncheiatuncontractprincarelitigiulurmeazaafisolutionatpecale
arbitrala,
iarpnalaexaminareapriciniinfond,prtularidicatobiectiimpotrivasolutionarii
litigiuluinjudecata;
f)partilecitatelegalnusauprezentatlasedintadejudecatadupaadouacitaresinici
nuausolicitatexaminareapriciniinabsentalor;
g)reclamantulcitatlegalnusaprezentatnsedintadejudecata,nuacomunicat
instanteimotiveleneprezentariisaumotivelesntconsideratedeinstantacafiind
nentemeiate,saunuasolicitatexaminareapriciniinabsentasa,iarprtulnu
solicitasolutionareapriciniinfond;
h)sotulanaintatactiunededesfacereacasatorieifaraconsimtamntulsotieintimpul
sarciniieisaundecursulunuiandelanastereacopilului,iarcerereanuafost
restituitareclamantuluidecatrejudecator;
i)persoananalecareiintereseestepornitprocesul,nconformitatecuart.7alin.(2),
art.72alin.(2)siart.73alin.(3),nusustinepretentiilenaintate,nusolicitasaintervina
nprocesncalitatedereclamant;
j)persoaneleindicatelaart.72si73aurenuntatlaactiune,iarreclamantulcarea
preluatactiuneanuaplatittaxadestatntermenulstabilitdeinstanta;
k)instantaaamnatsauaesalonatplatataxeidestat,iarreclamantulnuaplatiton
termenulstabilitdeinstanta;
l)laexaminareapriciniinproceduraspecialaseconstataunlitigiudedreptcetinede
competentainstantelorjudecatoresti;
m)naltecazuriprevazutedelege.
Articolul206.Efecteleneprezentariinsedintadejudecataapartilorsia
reprezentantilor
(1)Partileaudreptulsasoliciteinstanteijudecatorestiexaminareapriciniinlipsalor
siremitereacopieidepehotarre.Dacaparteasolicitasasidovedeascapretentiilesau
obiectiileprinascultareaceleilalteparti,instantaceresaseprezintepersonalnfata
judecatii.
(2)Dacareclamantul,nstiintatlegaldesprelocul,datasiorasedintei,nusaprezentat
njudecatasinuacomunicatinstanteimotivulneprezentariisaudacamotivelesnt
consideratedeinstantacafiindnentemeiate,saudacareclamantulnuasolicitat
14

examinareapriciniinlipsasa,iarprtulnuceresolutionareapriciniinfond,instanta
scoatecerereadeperoldacaprinacestactproceduralnusencalcadreptulaltor
participantilaproces.
(3)Dacaprtul,nstiintatlegaldesprelocul,datasiorasedinteidejudecata,nusa
prezentatnjudecatasinuacomunicatinstanteimotivulneprezentariisaudaca
motivelesntconsideratedeinstantacafiindnentemeiate,saudacaprtulnuasolicitat
examinareapriciniinlipsasa,instantaoexamineazanlipsaacestuia.
(4)Dacareclamantulsiprtulnusauprezentatnjudecatadinmotivenentemeiatesi
dacaniciunadinpartinuacerutexaminareapriciniinabsentasa,instantaamna
procesul.
Neprezentarearepetataaducelascoatereacereriideperol.
(5)Neprezentareansedintadejudecataaavocatului(reprezentantului)sauacelui
careacordaasistentapartii,sauaunuialtparticipantlaprocesnumpiedica
examinareapricinii.Lasolicitareantemeiataaparticipantuluilaproces,instantapoate
amnaosinguradatajudecareapriciniidincauzaneprezentariimotivatea
reprezentantuluiacestuia.
(6)ncazulneprezentariinemotivatensedintadejudecataaavocatuluisauaunuialt
reprezentant,nerespectariindatoririlorlorlegale,dacanacestmodsaamnat
judecareapricinii,instantapoateobligavinovatul,lacerereapartiiinteresate,sa
repareprejudiciulcauzatprinamnareaprocesului.
Nota:Art.206vafimodificatla01.01.2012conformLegiinr.102din28.05.2010
art.V
lit.a)
c)Pricinaafostretinutasprejudecarecuincalcareanormelordecompetenta
generala
Conformart.43(2)B,
Articolul43.Stramutareapricinii
(1)Pricinapecareinstantaaretinutosprejudecare,curespectareanormelorde
competenta,sesolutioneazadeaceastanfond,inclusivncazuldeveniriieiulterioare
decompetentauneialteinstante.
(2)Instantastramutapricinalaoaltainstantadaca:
a)prtulalcaruidomiciliusaulocdeaflarenueracunoscutcerestramutareapriciniila
instantadeladomiciliulsauloculdeaflarealsau;
b)peparcursuljudecarii,saconstatatcapricinaafostretinutasprejudecarecu
ncalcareanormelordecompetentajurisdictionala;
c)ambelepartisolicitastramutareapriciniilainstantadelaloculaflariimajoritatii
probelor;
d)dinmotivulrecuzarii(abtineriidelajudecata)unuisaumaimultorjudecatoriori
dinaltemotiventemeiate,substituireajudecatorilorsaidevineimposibila;
e)existamotivepentrumasuridesecuritatepublica;
f)existabanuielicanepartinireajudecatorilorarputeafistirbitadecircumstantele
priciniisaudecalitateaparticipantilorlaproces;
g)ncircumstanteexceptionale,instantacompetentasajudecepricinanupoate
functionatimpndelungat.
(3)Stramutareapriciniidelaoinstantalaaltadinmotivelespecificatelaalin.(2)
15

lit.a),b)sic)sefacentemeiuluneincheierimotivateainstanteincareesteintentat
procesul.ncheiereadestramutareapriciniipoatefiatacatacurecurs.
(4)Stramutareapriciniincazurileprevazutelaalin.(2)lit.d),e),f)sig)seefectueaza
decatreinstantaierarhicsuperioara,acareincheiereesteirevocabilasinueste
susceptibiladerecurs.
(41)Instantaesteobligatasaremitainstanteicompetentedosarulntermende5zilede
ladatalacarencheiereadestramutareapriciniidevineirevocabila.
(5)Acteleproceduralendeplinitedeinstantacareaintentatprocesulanterior
stramutarii
priciniiauefectjuridicnmasurancarenouainstantaconsideracanuestenecesara
modificarealor.
TestulNr.6
I.Temeiurileiprocedurascoateriicereriideperol.Efecteleprocesualeale
scoateriicereriideperol.
1.Definiinoiuneadescoatereacereriideperolidescrieiefectelescoaterii
cereriideperol.
Articolul268.Proceduraiefectelescoateriicereriideperol
(1)ncazulscoateriicereriideperol,procesulseterminprintroncheiere
judectoreasc.neainstanaindicmoduldenlturareacircumstanelorspecificate
laart.267.
(2)ncheiereajudectoreascprivindscoatereacereriideperolsesupunerecursului.
(3)Dupnlturareacircumstanelorcareduclascoatereacereriideperol,persoana
interesatpoateadresainstaneionoucerere,conformdispoziiilorgenerale.
(4)Lacerereareclamantuluisauaprtului,instanapoateanulancheiereaprivind
scoatereacereriideperolemisentemeiulart.267lit.f)ig),dacacetiadepun
probecaresconfirmeimposibilitateaprezentriilornedindejudecatia
ntiinriiinstanei.Cerereasedepunentermende15ziledeladatacomunicrii
ncheierii.
(5)ncheiereajudectoreascderespingereacereriideanulareancheieriiprivind
scoatereacereriideperolpoatefiatacatcurecurs.)
2.Deduceitemeiurilescoateriicereriideperol
Articolul267.Temeiurilescoateriicereriideperol
a)reclamantulnuarespectatprocedura,prevzutprinlegesauprincontractul
prilor,desoluionareprealabilapriciniipecaleextrajudiciar;
b)cerereaafostdepusdeopersoanincapabil;
c)cerereaestesemnatsauestedepusnjudecatdeopersoannemputernicit;
d)litigiuldintreaceleaipri,cuprivirelaacelaiobiectipeaceleaitemeiurise
aflncursdejudecatlaaceeaiinstansaulaoalta;

16

e)prileauncheiatuncontractprincarelitigiulurmeazafisoluionatpecale
arbitral,iarpnlaexaminareapriciniinfond,prtularidicatobieciimpotriva
soluionriilitigiuluinjudecat;
f)prilecitatelegalnusauprezentatlaedinadejudecatdupadouacitareinici
nuausolicitatexaminareapriciniinabsenalor;
g)reclamantulcitatlegalnusaprezentatnedindejudecat,nuacomunicat
instaneimotiveleneprezentriisaumotivelesntconsideratedeinstancafiind
nentemeiate,saunuasolicitatexaminareapriciniinabsenasa,iarprtulnusolicit
soluionareapriciniinfond;
h)soulanaintataciunededesfacereacstorieifrconsimmntulsoiein
timpulsarciniieisaundecursulunuiandelanatereacopilului,iarcerereanuafost
restituitreclamantuluidectrejudector;
i)persoananalecreiintereseestepornitprocesul,nconformitatecuart.7alin.(2),
art.72alin.(2)iart.73alin.(3),nususinepreteniilenaintate,nusolicitsintervin
nprocesncalitatedereclamant;
j)persoaneleindicatelaart.72i73aurenunatlaaciune,iarreclamantulcarea
preluataciuneanuapltittaxdestatntermenulstabilitdeinstan;
k)instanaaamnatsauaealonatplatataxeidestat,iarreclamantulnuapltiton
termenulstabilitdeinstan;
l)laexaminareapriciniinprocedurspecialseconstatunlitigiudedreptceinede
competenainstanelorjudectoreti;
m)naltecazuriprevzutedelege.
3.Cumvaprocedainstanta:
a)Cerereaafostdepusadeopersoanaincapabila
Judecatorulrestituiecerereadechemareinjudecatadacaeaafostdepusadeo
persoanaincapabila.
Articolul170.Restituireacereriidechemarenjudecata
(1)Judecatorulrestituiecerereadechemarenjudecatadaca:
a)reclamantulnuarespectatproceduradesolutionareprealabilaapriciniipecalea
extrajudiciara,prevazutadelegepentrucategoriarespectivadepricinisaude
contractulpartilor;
b)instantanuestecompetentasajudecepricina;
c)cerereaafostdepusadeopersoanaincapabila;
d)sotulanaintatactiuneadedesfacereacasatorieifaraconsimtamntulsotiei,ntimpul
sarciniisaunprimulandelanastereacopilului;
e)cerereanuestesemnataoriestesemnatadeopersoananemputernicitadeao
semnaoriestesemnatafaraaseindicafunctiasemnatarului;
f)cerereaafostdepusannumelepersoaneiinteresatedecatreopersoana
nemputernicitadeapornisiasustineprocesul;
g)laaceeasiinstantasaulaoalta,seaflanjudecataunlitigiuntreaceleasiparti,
asupraaceluiasiobiectsiavndaceleasitemeiuri;
h)nusntprezentateprobecearconfirmaadresareacreditoruluintroinstitutie
financiaraunde,conformlegislatiei,arfitrebuitsaprimeascadatoria;
i)reclamantulsiretragecerereanaintedeemitereancheieriiprivindintentarea
procesului.
17

(2)Cerereadechemarenjudecataserestituieprintroncheieremotivata,ncare
judecatorulindicainstantaundetrebuiesaseadresezereclamantul,dacapricina
nuestedecompetentainstanteirespective,saumodalitateadenlaturarea
circumstantelorcempiedicaintentareaprocesului.
(3)ndecursula5ziledeladatadepuneriicereriidechemarenjudecata,
judecatorul
dispune,printroncheiere,restituireacereriisiremitereclamantuluincheiereasi
cerereacutoatedocumenteleanexate.
(4)Restituireacereriidechemarenjudecatanuexcludeposibilitateaadresariirepetate
njudecataaaceluiasireclamant,cuaceeasiactiune,mpotrivaaceluiasiprt,cuacelasi
obiectsiaceleasitemeiuridacareclamantulalichidatncalcarile.
(5)ncheiereaprincareinstantajudecatoreascarestituiecerereantemeiulalin.(1)
lit.a),b),c)sig)poatefiatacatacurecurs.
B)Saconstatatcapricinaafostretinutasprejudecarecuincalcareanormelor
decompetentajurisdictionalateritoriala
Articolul43.Stramutareapricinii
(1)Pricinapecareinstantaaretinutosprejudecare,curespectareanormelorde
competenta,sesolutioneazadeaceastanfond,inclusivncazuldeveniriieiulterioare
decompetentauneialteinstante.
(2)Instantastramutapricinalaoaltainstantadaca:
a)prtulalcaruidomiciliusaulocdeaflarenueracunoscutcerestramutareapriciniila
instantadeladomiciliulsauloculdeaflarealsau;
b)peparcursuljudecarii,saconstatatcapricinaafostretinutasprejudecarecu
ncalcareanormelordecompetentajurisdictionala;
c)ambelepartisolicitastramutareapriciniilainstantadelaloculaflariimajoritatii
probelor;
d)dinmotivulrecuzarii(abtineriidelajudecata)unuisaumaimultorjudecatoriori
dinaltemotiventemeiate,substituireajudecatorilorsaidevineimposibila;
e)existamotivepentrumasuridesecuritatepublica;
f)existabanuielicanepartinireajudecatorilorarputeafistirbitadecircumstantele
priciniisaudecalitateaparticipantilorlaproces;
g)ncircumstanteexceptionale,instantacompetentasajudecepricinanupoate
functionatimpndelungat.
(3)Stramutareapriciniidelaoinstantalaaltadinmotivelespecificatelaalin.(2)
lit.a),b)sic)sefacentemeiuluneincheierimotivateainstanteincareesteintentat
procesul.ncheiereadestramutareapriciniipoatefiatacatacurecurs.
(4)Stramutareapriciniincazurileprevazutelaalin.(2)lit.d),e),f)sig)seefectueaza
decatreinstantaierarhicsuperioara,acareincheiereesteirevocabilasinueste
susceptibiladerecurs.
(41)Instantaesteobligatasaremitainstanteicompetentedosarulntermende5zilede
ladatalacarencheiereadestramutareapriciniidevineirevocabila.
(5)Acteleproceduralendeplinitedeinstantacareaintentatprocesulanterior
stramutariipriciniiauefectjuridicnmasurancarenouainstantaconsideracanueste
necesaramodificarealor.
18

C)Reclamantularenuntatlaactiune
Articolul265.Temeiuriledencetareaprocesului
Instantajudecatoreascadispunencetareaprocesuluincazulncare:
a)pricinanuurmeazaafijudecatanproceduracivila;
b)ntrunlitigiuntreaceleasiparti,cuprivirelaacelasiobiectsipeaceleasitemeiuris
aemisohotarrejudecatoreascaramasairevocabilasauoncheieredencetarea
procesuluinlegaturacurenuntareareclamantuluilaactiunesaucuconfirmarea
tranzactieidintreparti;
c)reclamantularenuntatlaactiune,renuntulfiindadmisdeinstanta;
d)partileauncheiatotranzactie,confirmatadeinstanta;
e)ntrunlitigiuntreaceleasiparti,cuprivirelaacelasiobiectsipeaceleasitemeiuris
aemisohotarrejudecatoreascaarbitralacareadevenitobligatoriepentruparti,cu
exceptiacazuluicndinstantarefuzaeliberareatitluluiexecutoriusirestituiepricina
spreonouaexaminarejudecatiiarbitralecareaemishotarrea,iarsolutionareapricinii
naceeasijudecataarbitralasadoveditafiimposibila;
f)parteanprocespersoanafizicadecedeazasiraportuljuridiclitigiosnuadmite
succesiuneandrepturi;
g)parteanprocespersoanajuridicaestelichidata.
Articolul266.Procedurasiefectelencetariiprocesului
(1)Instantajudecatoreascadispunencetareaprocesuluiprintroncheiere,carepoatefi
atacatacurecurs.
(2)Pronuntndncheiereadencetareaprocesului,instantajudecatoreascamentioneaza
canuseadmiteonouaadresarenjudecataaaceleiasiparticuprivirelaacelasiobiect
sipeaceleasitemeiuri.
Testul Nr. 9
Subiectul 1. Felurile dispozitiilor primei instante de judecata.
1. Expuneti esenta fiecarei dispozitii a primei instante de judecata.
Examinarea si solutionarea in fond a pricinilor civile de catre instantele
judecatoresti este insotita cu emiterea unor acte de dispozitie.
Actele de dispozitie sint acte procesuale emise in forma scrisa cu caracter
individual, autoritar si obligatoriu, adoptate de catre instantele de judecata in baza
legislatiei in vigoare in procesul examinarii si solutionarii pricinilor civile. In prima
instanta pot fi adoptate trei tipuri de acte de dispozitie:hotariri, incheieri si ordonante.
Dispozitia prin care se solutioneaza fondul apelului si recursului se emite sub forma
de decizi.
Sub forma de hotarire se pronunta dispozitia primei instante prin care se
solutioneaza fondul oricarei pricini civile.
2. Evidentiati deosebirile dintre hotarire, incheiere si ordonanta.
A.
Sub forma de hotarire se pronunta dispozitia primei instante prin care se solutioneaza
fondul oricarei pricini civile.
19

Prin incheieri emise de prima instanta nu se solutioneaza fondul pricinii.


Ordonana judectoreasc este o dispoziie dat unipersonal de judector, n
baza materialelor prezentate de creditor, privind ncasarea de sume bneti sau
revendicarea de bunuri de la debitor n preteniile specificate la art 345.
B.
Prin hotarire judecatoreasca se admit sau se resping pretentiile reclamantului, iar
raportul material litigios se inlatura.
De regula,prin incheieri instanta se pronunta asupra diferitelor probleme de
ordin procesual( ex.decide aminarea, suspendarea, incetarea procesului, refuzul de a
primi cererea de chemare in judecata sau restituirea acsteia sau scoaterea de pe rol
etc.) sau admite anumite acte de dispozitie ale partilor( renuntarea la actiune,
incheierea unei tranzactii etc.
Ordonana judectoreasc reprezint un act executoriu care se ndeplinete n
modul stabilit pentru executarea actelor judectoreti.
Lista pretentiilor in ale caror temeiuri se elibereaza ordonanata poarta un
caracter exhaustiv si nu poate fi supusa unei interpretari extensive, fiind prevazuta
inArticolul 345:
Se emite ordonan judectoreasc n cazul n care pretenia:
a) deriv dintr-un act juridic autentificat notarial;
b) rezult dintr-un act juridic ncheiat printr-un nscris simplu, iar legea nu dispune
altfel;
c) este ntemeiat pe protestul cambiei n neachitarea, neacceptarea sau nedatarea
acceptului, autentificat notarial;
d) ine de ncasarea pensiei de ntreinere a copilului minor care nu necesit
stabilirea paternitii, contestarea paternitii (maternitii) sau atragerea n proces a
unor alte persoane interesate;
e) urmrete perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate, dar nepltite
salariatului;
f) este naintat de organul de poliie, de organul fiscal sau de organul de executare
a actelor judectoreti privind ncasarea cheltuielilor aferente cutrii prtului sau
debitorului ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor n temeiul unei hotrri
judectoreti, precum i a cheltuielilor de pstrare a bunurilor sechestrate de la debitor
i a bunurilor debitorului evacuat din locuin;
g) rezult din procurarea n credit sau acordarea n leasing a unor bunuri;
h) rezult din nerestituirea crilor mprumutate de la bibliotec;
i) decurge din neonorarea de ctre agentul economic a datoriei fa de Fondul
Social;
j) rezult din restanele de impozit sau din asigurarea social de stat;
l) rezult din neachitarea de ctre persoanele fizice i juridice a primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical.
C.
Ordonana judectoreasc se pronun de judector dup examinarea pricinii n
fond, fr citarea prilor pentru explicaii, fr dezbateri judiciare i fr ntocmire
de proces-verbal.ART 350
Dispoziiile primei instane sau ale judectorului prin care pricina nu se
soluioneaz n fond se emit n form de ncheiere. Aceasta se emite n camera de
deliberare n condiiile art.48.
n cazul soluionrii unor probleme simple, instana poate emite ncheiere fr a se
retrage n camera de deliberare. O astfel de ncheiere se consemneaz n procesulverbal al edinei de judecat. ncheierii i se d citire imediat dup enun. ART 269
20

Rezultatul deliberrii se consemneaz n hotrrea integral sau n dispozitivul ei,


semnat de toi judectorii care au participat la deliberare, inclusiv de judectorul care
are opinie separat. Modificrile operate n cuprinsul hotrrii se consemneaz mai sus
de semnturile judectorilor.
Dup semnarea hotrrii, nici un judector nu poate reveni asupra opiniei sale.ART
238
D.
Hotaririle primei instante pot fi atacate cu apel sau cu recurs in functie de prevederile
legii.
Incheierile pot fi atacate cu recurs separat, cu apel odata cu fondul. In unele cazuri
expres prevazute de CPC incheierile in genere nu sunt susuceptibile de atac( ex.
Solutinarea conflitului de competenta, anularea ordonantei).
Hotarirea reprezinta un act de aplicare si realizare a dreptului. Astfel aceasta impune
respect tuturor, consolideaza constiinta juridica si increderea oamenilor in justitie.
Deci hotaririi ii revine un rol de aparare a drepturlor, libertatilor si intereselor ocrotite
de lege, precum si un rol educativ.
Incheierile ramin a fi un instrument procesual cu ajutorul caruia instanta solutioneaza
orice problema procedurala care poate aparea pe parcusul desfasurarii procesului.
3. Argumentati dispozitia primei instante ce urmeaza a fi pronuntata in caz
de :
a) admiterea renuntarii partiale a reclamantului la actiune- incheiere
deoarece are loc manifestarea vointei reclamantului de a renunta la o parte
din actiune, astfel in limita acestei parti se inceteaza procesul.
b) recunoasterea actiunii de catre unul dintre copiritii facultativi incheiere
c) decesul reclamantului in raport juridic litigios care nu admite succesiunehotarire
Testul Nr. 10
Subiect 1. Incheerile primei instanta de judecata.Felurile incheerii.
1. Formulati notiunea incherilor judecatoresti, evidetiind deosebirile
acestora de hotaririle judecatoresti.
Incheierea judecatoreasca ca act de dispozitie - actul procesual emis in forma scrisa
cu caracter individual, autoritar si obligatoriu, adoptat de catre instantele de judecata
in baza legislatiei in vigoare in procesul examinarii si solutionarii pricinilor civile.
Sub forma de hotarire se pronunta dispozitia primei instante prin care se solutioneaza
fondul oricarei pricini civile.
Prin incheieri emise de prima instanta nu se solutioneaza fondul pricinii.
Prin hotarire judecatoreasca se admit sau se resping pretentiile reclamantului, iar
raportul material litigios se inlatura.
De regula,prin incheieri instanta se pronunta asupra diferitelor probleme de
ordin procesual( ex.decide aminarea, suspendarea, incetarea procesului, refuzul de a
primi cererea de chemare in judecata sau restituirea acsteia sau scoaterea de pe rol
etc.) sau admite anumite acte de dispozitie ale partilor( renuntarea la actiune,
incheierea unei tranzactii etc.

21

Dispoziiile primei instane sau ale judectorului prin care pricina nu se soluioneaz
n fond se emit n form de ncheiere. Aceasta se emite n camera de deliberare n
condiiile art.48.
n cazul soluionrii unor probleme simple, instana poate emite ncheiere fr a se
retrage n camera de deliberare. O astfel de ncheiere se consemneaz n procesulverbal al edinei de judecat. ncheierii i se d citire imediat dup enun. ART 269
Rezultatul deliberrii se consemneaz n hotrrea integral sau n dispozitivul ei,
semnat de toi judectorii care au participat la deliberare, inclusiv de judectorul care
are opinie separat. Modificrile operate n cuprinsul hotrrii se consemneaz mai sus
de semnturile judectorilor.
Dup semnarea hotrrii, nici un judector nu poate reveni asupra opiniei sale.ART
238
Hotaririle primei instante pot fi atacate cu apel sau cu recurs in functie de prevederile
legii.
Incheierile pot fi atacate cu recurs separat, cu apel odata cu fondul. In unele cazuri
expres prevazute de CPC incheierile in genere nu sunt susuceptibile de atac( ex.
Solutinarea conflitului de competenta, anularea ordonantei).
Hotarirea reprezinta un act de aplicare si realizare a dreptului. Astfel aceasta impune
respect tuturor, consolideaza constiinta juridica si increderea oamenilor in justitie.
Deci hotaririi ii revine un rol de aparare a drepturlor, libertatilor si intereselor ocrotite
de lege, precum si un rol educativ.
Incheierile ramin a fi un instrument procesual cu ajutorul caruia instanta solutioneaza
orice problema procedurala care poate aparea pe parcusul desfasurarii procesului.
2. Evidentiati felurile incheierilor judecatoresti in functie de cel putin 3
criterii.
In functie de continutul incheierilor judecatoresti, acestea pot fi:
- incheieri referitoare la bunul mers al procesului: Printr-o ncheiere
nesusceptibil de recurs, judectorul soluioneaz, n decursul a 5 zile de la depunere,
primirea cererii de chemare n judecat, dac legea nu prevede altfel.;
ncheierea privind pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare se emite de ctre
judector, fr ntiinarea participanilor la proces, n decursul a 5 zile de la data
primirii cererii de chemare n judecat, cu enumerarea actelor ce urmeaz a fi
efectuate pentru pregtirea pricinii i cu indicarea termenelor ndeplinirii lor.
Cererea de asigurare a aciunii se soluioneaz de judector sau de instana care
examineaz pricina chiar n ziua depunerii ei, fr a-l ntiina pe prt i pe ceilali
participani la proces. Privitor la asigurarea aciunii, judectorul sau instana pronun
o ncheiere.
n cazul n care constat c n faa aceleiai instane se afl mai multe procese cu
aceleai pri sau mai multe procese intentate de un singur reclamant mpotriva a
civa pri, sau mai muli reclamani ai aceluiai prt i c aceste procese snt conexe
prin temeiuri de apariie sau prin probe, judectorul este n drept, s conexeze printr-o
ncheiere aceste pricini ntr-un singur proces dac consider c o astfel de conexare ar
duce la soluionarea rapid i just a litigiilor i dac este posibil aplicarea
aceleiai proceduri de soluionare a pricinilor.
(2) Prevederile prezentului articol se aplic numai la examinarea pricinilor n prim
instan.
Articolul 188. Separarea preteniilor

22

(1) Dup ce primete cererea, judectorul este n drept s separe ntr-un proces
aparte una sau mai multe din preteniile conexe ale unui reclamant sau ale mai multor
reclamani dac consider raional judecarea lor separat.
(2) n cazul n care snt naintate pretenii de mai muli reclamani sau fa de mai
muli pri, judectorul este n drept s separe ntr-un proces aparte una sau mai multe
pretenii dac consider raional judecarea lor separat.
(3) Prevederile prezentului articol se aplic numai la examinarea pricinilor n prim
instan. Articolul 119. Prezentarea i reclamarea probelor
(1) Probele se adun i se prezint de ctre pri i de ali participani la proces. Dac
n procesul de adunare a probelor apar dificulti, instana poate contribui, la
solicitarea prilor i altor participani la proces, la adunarea i prezentarea probelor
necesare.
Art 128. Cererea de asigurare a probelor n cererea de asigurare a probelor se indic
esena pricinii, datele prilor, inclusiv domiciliul ori sediul lor, probele a cror
asigurare se cere, faptele ce urmeaz a fi confirmate sau infirmate prin aceste probe,
motivul solicitrii asigurrii probelor. Asupra cererii de asigurare a probelor instana
emite o ncheiere.
Articolul 148. Ordonarea expertizei Asupra efecturii expertizei, judectorul sau
instana se pronun printr-o ncheiere, care nu poate fi atacat cu recurs.
Cu privire la intervenirea in proces a coparticipantilor sau intervenientilor( art 62,63,
65,67 CPC)
- incheieri care constituie un impediment legal in desfasurarea procesului:
Articolul 169. Refuzul de a primi cererea de chemare n judecat. n decursul
a 5 zile de la data depunerii cererii de chemare n judecat, judectorul dispune,
printr-o ncheiere motivat, refuzul de primire a cererii i remite reclamantului
ncheierea i cererea cu toate documentele anexate. ncheierea poate fi atacat cu
recurs.
Articolul 170. Restituirea cererii de chemare n judecat. Cererea de chemare
n judecat se restituie printr-o ncheiere motivat, n care judectorul indic instana
unde trebuie s se adreseze reclamantul, dac pricina nu este de competena instanei
respective, sau modalitatea de nlturare a circumstanelor ce mpiedic intentarea
procesului.
Articolul 171. Cazurile n care nu se d curs cererii
(1) Dup ce constat c cererea a fost depus n judecat fr a se respecta
condiiile art.166 i 167 alin.(1) lit.a), b), c) i e), judectorul emite, n cel mult 7 zile
de la depunerea cererii, o ncheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicnd
persoanei care a depus cererea acest fapt de nclcare i acordndu-i un termen
rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor.
Articolul 266. Procedura i efectele ncetrii procesului
(1) Instana judectoreasc dispune ncetarea procesului printr-o ncheiere, care
poate fi atacat cu recurs.
(2) Pronunnd ncheierea de ncetare a procesului, instana judectoreasc
menioneaz c nu se admite o nou adresare n judecat a aceleiai pri cu privire la
acelai obiect i pe aceleai temeiuri.
Articolul 268. Procedura i efectele scoaterii cererii de pe rol
n cazul scoaterii cererii de pe rol, procesul se termin printr-o ncheiere
judectoreasc.

23

Articolul 263. Atacarea ncheierii judectoreti


privind suspendarea procesului
(1) n toate cazurile de suspendare a procesului, instana pronun o ncheiere, care
poate fi atacat separat cu recurs.
- Incheierea de finalizare a procesului.
Articolul 265. Temeiurile de ncetare a procesului
c) reclamantul a renunat la aciune, renunul fiind admis de instan
d) prile au ncheiat o tranzacie, confirmat de instan;
- incheieri care contribuie la realizarea hot judecatoresti
Articolul 251. Explicarea hotrrii
(1) Dac snt necesare explicaii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea
dispozitivului hotrrii sau dac hotrrea cuprinde dispoziii contradictorii, instana
emitent poate, la cererea participanilor la proces sau a organului de executare a
hotrrii, s dea explicaii asupra dispozitivului ori s omit dispoziiile contradictorii
fr a modifica cuprinsul hotrrii.
(2) Explicarea hotrrii este admisibil dac nu a fost executat i nu a expirat
termenul de executare silit.
(3) Explicarea hotrrii se face n edin de judecat. Participanilor la proces li se
comunic locul, data i ora edinei. Neprezentarea lor ns nu mpiedic explicarea
hotrrii.
(4) ncheierea judectoreasc privind explicarea hotrrii se supune recursului.
Articolul 249. Corectarea greelilor din hotrre
(1) Dup pronunarea hotrrii, instana care a adoptat-o nu este n drept s o
anuleze nici s o modifice.
(2) Instana judectoreasc poate, din oficiu sau la cererea participanilor la proces,
s corecteze greelile sau omisiunile din hotrre privitor la nume, calitate procesual,
orice alte erori materiale sau de calcul evidente. Problema corectrii unor astfel de
greeli se soluioneaz n edin de judecat. Participanilor la proces li se comunic
locul, data i ora edinei de judecat. Neprezentarea lor ns nu mpiedic examinarea
corectrii greelilor.
(3) ncheierea prin care instana judectoreasc se pronun asupra cererii poate
fi atacat cu recurs.
Articolul 257. Dreptul instanei de a dispune executarea
imediat a hotrrii
ncheierile privind dispunerea executrii imediate a hotrrii pot fi atacate cu recurs.
Depunerea recursului mpotriva ncheierii privind dispunerea executrii imediate a
hotrrii nu suspend executarea ncheierii.
Articolul 258. Asigurarea executrii hotrrii
(1) Instana judectoreasc poate asigura executarea hotrrii pentru care nu s-a
dispus executarea imediat la pronunarea ei,
Articolul 252. Amnarea i ealonarea executrii hotrrii,
schimbarea
modului
i
ordinii
de
executare
a ei
(1) n funcie de situaia material a prilor sau de alte circumstane, instana
emitent poate, la cererea participanilor la proces sau la propunerea organului de
executare a hotrrii, s amne ori s ealoneze executarea ei, precum i s schimbe
modul sau ordinea de executare.
24

(2) Cererile menionate la alin.(1) se examineaz n edin de judecat.


Participanilor la proces li se comunic locul, data i ora edinei. Neprezentarea lor
ns nu mpiedic examinarea.
(3) ncheierea judectoreasc privind amnarea sau ealonarea executrii hotrrii,
schimbarea modului i ordinii de executare a ei se supune recursului.
(4) Executarea tranzaciei aprobate de instana judectoreasc poate fi amnat sau
poate fi schimbat modul de executare, conform prevederilor prezentului articol
Articolul 253. Indexarea sumelor adjudecate
(1) La cererea creditorului sau a debitorului, instana care a soluionat pricina poate,
printr-o ncheiere, s efectueze, n funcie de situaia de la momentul executrii
hotrrii, indexarea sumelor adjudecate prin hotrrea pronunat.
(2) Cererea de indexare a sumelor adjudecate se examineaz n edin de judecat.
Participanilor la proces li se comunic locul, data i ora edinei. Neprezentarea lor
ns nu mpiedic soluionarea indexrii.
- incheieri prin care instnata comperenta admite sau respinge cererea de
revizuire si incheieri privind anularea ordonantei judecatoresti
Articolul 453. mputernicirile i actele de dispoziie ale instanei de revizuire
(1) Dup ce examineaz cererea de revizuire, instana emite unul din urmtoarele
acte de dispoziie:
a) ncheierea de respingere a cererii de revizuire ca fiind inadmisibil;
b) ncheierea de admitere a cererii de revizuire i de casare a hotrrii sau deciziei
supuse revizuirii.
Articolul 353. Anularea ordonanei judectoreti
(1) n termen de 5 zile de la data depunerii obieciilor, instana care a emis
ordonana dispune, prin ncheiere care nu se supune nici unei ci de atac, admiterea
obieciilor debitorului i anularea ordonanei sau dispune, prin ncheiere, respingerea
obieciilor.
Dupa posibilitatile de contestare distindem:
- incheieri care sunt susceptibile de recurs separat de hotarire;
Articolul 169. Refuzul de a primi cererea de chemare n judecat
n decursul a 5 zile de la data depunerii cererii de chemare n judecat, judectorul
dispune, printr-o ncheiere motivat, refuzul de primire a cererii i remite
reclamantului ncheierea i cererea cu toate documentele anexate. ncheierea poate fi
atacat cu recurs.
Articolul 170. Restituirea cererii de chemare n judecat
(1) Judectorul restituie cererea de chemare n judecat dac:
a) reclamantul nu a respectat procedura de soluionare prealabil a pricinii pe calea
extrajudiciar, prevzut de lege pentru categoria respectiv de pricini sau de
contractul prilor;
b) instana nu este competent s judece pricina;
c) cererea a fost depus de o persoan incapabil;
g) la aceeai instan sau la o alta, se afl n judecat un litigiu ntre aceleai
pri, asupra aceluiai obiect i avnd aceleai temeiuri;
Articolul 266. Procedura i efectele ncetrii procesului
(1) Instana judectoreasc dispune ncetarea procesului printr-o ncheiere, care
poate fi atacat cu recurs.
25

(2) Pronunnd ncheierea de ncetare a procesului, instana judectoreasc


menioneaz c nu se admite o nou adresare n judecat a aceleiai pri cu privire la
acelai obiect i pe aceleai temeiuri.
Articolul 268. Procedura i efectele scoaterii cererii de pe rol
(2) ncheierea judectoreasc privind scoaterea cererii de pe rol se supune
recursului.
Articolul 263. Atacarea ncheierii judectoreti
privind suspendarea procesului
(1) n toate cazurile de suspendare a procesului, instana pronun o ncheiere, care
poate fi atacat separat cu recurs.
(2) Recursul se poate declara, att ct dureaz suspendarea procesului, mpotriva
ncheierii prin care s-a dispus suspendarea, precum i mpotriva ncheierii prin care sa respins cererea de repunere pe rol a pricinii.
Articolul 251. Explicarea hotrrii
ncheierea judectoreasc privind explicarea hotrrii se supune recursului
Articolul 249. Corectarea greelilor din hotrre
ncheierea prin care instana judectoreasc se pronun asupra cererii poate fi atacat
cu recurs.
Articolul 181. Atacarea ncheierii de asigurare a aciunii
(1) ncheierile de asigurare a aciunii pot fi atacate cu recurs.
Articolul 164. Anularea ori reducerea amenzii
Cererea se examineaz n edin de judecat cu citarea persoanelor interesate, a cror
neprezentare nu mpiedic examinarea. Cererea se soluioneaz prin ncheiere, emis
n camera de deliberare, care poate fi atacat cu recurs.
Articolul 70. Succesiunea n drepturile procedurale
ncheierea instanei despre admiterea sau despre refuzul n admiterea succesorului
poate fi atacat cu recurs.
Articolul 65. Intervenientul principal (intervenientul care formuleaz
pretenii proprii cu privire la obiectul litigiului)
ncheierea prin care instana refuz s examineze concomitent aciunea
intervenientului principal i aciunea iniial a reclamantului poate fi atacat cu recurs.
Articolul 423. Recursul mpotriva ncheierii primei instane
(1) ncheierea dat n prim instan poate fi atacat cu recurs, separat de hotrre,
de ctre pri i de ceilali participani la proces n cazurile prevzute de prezentul cod
i de alte legi, precum i n cazurile n care ncheierea face imposibil desfurarea de
mai departe a procesului. Ea se examineaz n recurs conform regulilor stabilite de
prezentul capitol.
(2) mpotriva celorlalte ncheieri pronunate n prim instan nu se poate face
recurs.
- Incheieri care se ataca odata cu fondul,
Articolul 23. Caracterul public al dezbaterilor judiciare
Privitor la examinarea pricinii n edin secret, instana judectoreasc emite o
ncheiere motivat.
Articolul 53. Procedura de soluionare a cererii de recuzare
Instana decide asupra recuzrii n camera de deliberare printr-o ncheiere motivat,
care nu se supune nici unei ci de atac dect o dat cu fondul hotrrii sau al deciziei.
Admiterea coparticiparii obligatorii facultative ( art 62), admiterea intervenientului
principal in proces ( art 65 ), examinarea probelor la fata locului ( art 255 al 1.)

26

Incheierii care nu se supun nici unei cai de atac

Incheierii peivind solutionarea conflictului de competenta art 44 al. 8


Anularea ordonantei art 353 al.1
Refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonantei judecatoresti art 348 al. 3
Dupa importanta si complexitatea
forma perfectarii.

problemei ce determina procedura emiterii si

incheieri adoptate fara a se retrage in camera de deliberari, fiind


consemnata continutul acesteia in proces verbal al sedintei de judecata.-in
cazul solutionarii unor probleme simple

Incheieri ce se emana dupa deliberare in scris sub forma unui act


dispozitional separat in czurile privitor la probleme pocesuale complexe

3. Argumentati dispozitiile primei instante ce urmeaza a fi pronuntata in


urmatarele cazuri privind:
a)admiterea renuntarii reclamantului la actiune;
hotarire
b)recunoasterea actiunii de catre pirit;
incheiere
c)admiterea cererii reclamantultui de repartizare a cheltuieililio de judecata dupa
ce a fost emisa hotarirea.
Incheiere
Subiect 2. Procedura de judecare a recursului impotriva hotaririlor primei
instante pentru care nu etse prevazuta calea apelului.Limitele judecarii
recursului.
1. Expuneti limitele judecarii recursului impotriva hotaririlor pentru care nu
este prevazuta calea apelului.
2. Identificati procedura de judecare a recursului impotriva hoatririlor
pentru care nu este prevazuta calea apelului.
3. Argumentati cum trebuie sa procedeze instanta de recurs in urmatoarele
situatii:
a) la cererea de recurs a fost anexat raportul de expertiza in forma scrisa , care
nu a fost prezentat si cercetat in prima instanta;
b) dupa depunerea cererii de recurs reclamantu a renuntat la actiune;
c) intimatul a pierdut capacitatea de exercitiu.
1. Expuneti limitele judecarii recursului impotriva hotaririlor pentru care nu
este prevazuta calea apelului.
Spre deosebire de apel,declararea recursului impotriva hotaririlor pentru care nu este
prevazuta calea apelului nu implica rejudecarea pricinii in fond.Recursul este o cale
27

nedevolutiva de atac.Regulile generale valabile pentru toate caile de atac au


repercursiuni si aspra limetelor de judecare a pricinii in recurs si anume :
?
Instant de recurs verifica legalitatea si temeinicia hotaririi atacate in limetele
argumentelor invocate in ceririle de recurs , referintile si obiectiile inaintate
?
Instant de recurs este obligate sa se pronunta asupra tuturor motivelor invocate
In recurs;
?
In instant de recurs nu se poate schimba calitatea partilor , temeiul sa obiectul
actiunii si nici nu se poate inainta pretentii noi
?
Recurentului nu se poate crea in propria cale de atac o situatie mai dificila
decit aceea din hotarirea atacata cu recurs, cu exceptia cazurilor cind comsinte si cind
hotarirae este atacata si de alti participant la process(art.410 CPC)- La judecarea
pricinii in recurs, instanta verifica, in limitele recursului declarat, in baza materialelor
din dosar si a noilor inscrisuri, corectitudinea aplicarii si interpretarii de catre prima
instanta a normelor de drept material si procedural.Instanta de recurs verifica
legalitatea si temeinicia hotaririi primei instante in intregul ei si in ceea ce priveste
persoanele care nu au declarat recurs. Recurentului nu i se poate crea in propria cale
de atac o situatie mai dificila decit aceea din hotarirea atacata cu recurs, cu exceptia
cazurilor cind consimte si cind hotarirea este atacata si de alti participanti la proces.
Cu toate acestea , limitele de judecare a pricinii in recurs au si anumite particularitati:
1.
Incalcarile esentiale ale normelor de drept procedural, specificate la art.400alin
3CPC(Se considera ca normele de drept procedural sint incalcate sau aplicate eronat
in cazul in care:
a) pricina a fost judecata de un judecator care nu era in drept sa participe la
examinarea ei;
b) pricina a fost judecata in absenta unui participant la proces caruia nu i s-a
comunicat locul, data si ora sedintei de judecata;
c) in judecarea pricinii au fost incalcate regulile cu privire la limba procesului;
d) instanta a solutionat problema drepturilor unor persoane neantrenate in proces;
e) hotarirea nu este semnata de judecator sau este semnata de judecatorul
nementionat in hotarire, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 242 alin.(2);) se iau in
considerare din oficiu de catre instanta de recurs.
2.
Instant de recurs verifica legalitatea si temeinicia hotaririi primei instante in
intregul ei si in ceea ce priveste persoanele care nu au declarat recurs
3.
In instanata de recurs nu se poate prezenta probe noi cu exceptia inscrisuriilor
art 413 alin 3 CPC
Articolul 137. Inscrisurile
28

Se considera inscris orice document, act, conventie, contract, certificat, scrisoare de


afacere ori scrisoare personala, alt material expus in scris cu litere, cifre, semne
grafice, precum si primit prin fax, posta electronica ori prin alt mijloc de comunicare
sau in alt mod ce permite citirea informatiei care se refera la circumstante importante
pentru solutionarea pricinii si care pot confirma veridicitatea lor. Se considera proba
scrisa sentintele, hotaririle si alte acte judecatoresti, procesele verbale ale actelor
procedurale, procesele-verbale ale sedintelor judiciare, anexele (scheme, proiecte,
desene etc.) la procesele-verbale ale actelor procedurale.
De aceea nu constitue inscrisuri si nu pot fi prezentate in instant de recurs declaratiile
martorilor, rapoartele de expertiza, descriirile probelor material in forma scrisa,
inclusive autentificate notarial etc.
2. Identificati procedura de judecare a recursului impotriva hoatririlor pentru
care nu este prevazuta calea apelului.
La judecarea pricinilor civile in instant de recurs se aplica dispozitiile de procedura
privind judecarea pricinilor civile in instant de apel, cu unele particularitati stabilite de
lege. Una din exceptii consta in faptul ca in instant de recurs nu se intocmeste proces
verbal, din aceste considerente actele de dispozitie in instant de recurs trebuie
exprimate in toate cazurile sub forma unui act scris separate.Participantii la process
trebuia sa fie instiintati despre locul,data si ora sedintei in instant de recurs, prezenta
lor nu este obligatorie.Neprezentarea in sedinta de judecata a participantului la
process sau al reprezentantului citat legaldespre locul , data si ora sedintei nu
impedica judecarea recursului.In cazul neprezentarii in sedinta de judecata a
participantului la process careia nu I s-a comunicat in mod legal locul, data si ora
sedintei sau careia nu I s-a expediat copia de pe recurs sau de pe noile inscrisuri
instant este in drept sa amine sedinta.Initial, prin art 416 alin 3 CPC, S-A STABILIT
O REGULA POTRIVIT CAREIA LA EXAMINAREA RECURSULUI de catre CSJ,
partile vor participa , in mod obligatoriu prin intermediul unui avocet sau al unui alt
reprezentant licentiate in drept , care isi va argument pozitia prin motive de fapt si de
drept ,iar luarile de cuvint ale reprezentantilor partilor nu vor depasi 30 de
minute.Curtea Costitutionala a r.m a declarat neconstitutionale aceste norme , ulterior
art. 416 alin 3 a fost abrogate.
3. Argumentati cum trebuie sa procedeze instanta de recurs in urmatoarele
situatii:
a) la cererea de recurs a fost anexat raportul de expertiza in forma scrisa , care nu a
fost prezentat si cercetat in prima instanta
b) dupa depunerea cererii de recurs reclamantu a renuntat la actiune-conform art.212
Renuntarea reclamantului la actiune se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de
judecata si se semneaza de reclamant, pirit sau de ambele parti. Daca renuntarea
reclamantului la actiune. sint exprimate in cereri scrise, adresate instantei, ele se
anexeaza la dosar, fapt mentionat in procesul-verbal al sedintei de judecata. Inainte
de a admite renuntarea reclamantului la actiune instanta judecatoreasca explica
reclamantului, piritului sau partilor efectele acestor acte de procedura. In cazul
admiterii renuntarii reclamantului la actiune instanta judecatoreasca pronunta o
incheiere prin care dispune incetarea procesului,insa acesta trebuie sa achite.
29

Articolul 97. Repartizarea cheltuielilor de judecata in cazul renuntarii


la actiune si incheierii tranzactiei
(1) In cazul in care isi retrage cererea de chemare in judecata sau renunta la actiune
pina la comunicarea catre pirit a cererii, reclamantul nu beneficiaza de compensarea
cheltuielilor suportate. Daca el a renuntat dupa comunicarea cererii de chemare in
judecata, instanta il obliga, la cererea piritului, sa ompenseze acestuia cheltuielile
suportate.
(2) Daca reclamantul nu-si sustine pretentiile din cauza faptului ca au fost
satisfacute benevol de catre pirit dupa intentarea actiunii, instanta, la cererea
reclamantului, il obliga pe pirit sa compenseze acestuia toate cheltuielile de judecata
suportate in legatura cu intentarea procesului, inclusiv suma cuvenita pentru asistenta
juridica.
(3) Daca reclamantul a intentat actiunea fara a inainta in prealabil pretentii
piritului, iar piritul a recunoscut in judecata imediat pretentiile, cheltuielile de
judecata se suporta de catre reclamant.
(4) Daca, la incheierea tranzactiei, partile au prevazut modul de repartizare a
cheltuielilor de judecata, inclusiv a sumei cuvenite reprezentantului pentru asistenta
juridica, instanta solutioneaza problema in conformitate cu intelegerea partilor.
(4) Daca, la incheierea tranzactiei, partile au prevazut modul de repartizare a
cheltuielilor de judecata, inclusiv a sumei cuvenite avocatului pentru asistenta
juridica, instanta solutioneaza problema in conformitate cu intelegerea partilor.
(5) Daca, la incheierea tranzactiei, partile nu au prevazut modul de repartizare a
cheltuielilor de judecata, acestea se considera compensate.

c) intimatul a pierdut capacitatea de exercitiuTestulNr.11


SUBIECTUL1:Efectelejuridicealeneprezentariiinsedintadejudecataa
participantilorlaproces.
1.Descrietiefectelejuridicealeneprezentariiinsedintadejudecataa
participantilorlaproces,areprezentantiloracestorasiapersoanelorcare
contribuielainfaptuireajustitiei.
Prezentareainsedintadejudecataptaparticipalaexaminareapriciniicivileeste
conditionatadefaptulinstiintariisaucitariipersoanelorrespective.Dacanusuntdate
desprecitarealegalaaunuiparticipantcarenusaprezentatlaprocesatunciacestase
amina(art.205,al.2).Atuncicindceiinstiintatisaucitatiprezintamotiveintemeiatece
30

justificafaptulcanuvorputeasaseprezintelaproces,acestiatrebuiesaanunte
instantadintimp.Dacainstantaconsideraintemeiatmotivulrespectiv,eavadispune
aminareasedintei.Cindmotivelesuntapreciatedeinstantakfiindnejustificatesi
participantulnucereexaminareapriciniiinlipsalui,atunciefectelesuntdiferitein
dependentadeobligatiilesiintereseleacestora.Incazulincarereclamantulcitatlegal
nuseprezintainsedintadejudecata,nuexpunemotiveleneprezentariisausunt
consideratedeinstantakneintemeiatesidacareclamantulnusolicitasolutionarea
cauzeiinlipsasa,iarpiritulnusolicitaexaminareapriciniiinfond,cerereadechemare
injudecatavafiscoasadeperol,cuconditiacaprinacestactproceduralnuseincalca
drepturilealtorparticipantilaproces.Atuncicindnuseprezintaintervenientul
principalsaucoreclamantulfacultativ,sevoraplicaregulilecasipt
reclamant.Coreclamantulobligatoriudacanuseprezintainsedintafarasacomunice
motivesaumotivelesuntneintemeiateatuncicerereacoreclamantuluioblligatoriuva
fiscoasadeperol.Dacprtul,ntiinatlegaldesprelocul,dataioraedineide
judecat,nusaprezentatnjudecatinuacomunicatinstaneimotivulneprezentrii
saudacmotivelesntconsideratedeinstancafiindnentemeiate,saudacprtul
nuasolicitatexaminareapriciniinlipsasa,instanaoexamineaznlipsaacestuia.
Dacreclamantuliprtulnusauprezentatnjudecatdinmotivenentemeiatei
dacniciunadinprinuacerutexaminareapriciniinabsenasa,instanaamn
procesul.Neprezentarearepetataducelascoatereacereriideperol.
Neprezentareanedindejudecataavocatului(reprezentantului)sauaceluicare
acordasistenprii,sauaunuialtparticipantlaprocesnumpiedicexaminarea
pricinii.Lasolicitareantemeiataparticipantuluilaproces,instanapoateamnao
singurdatjudecareapriciniidincauzaneprezentriimotivateareprezentantului
acestuia.Neprezentareanedindejudecatareprezentantului,sauaunuialt
participantlaprocesnumpiedicexaminareapricinii.Lasolicitareantemeiata
participantuluilaproces,instanapoateamnaosingurdatjudecareapriciniidin
cauzaneprezentriimotivateareprezentantuluiacestuia.
ncazulneprezentriinemotivatenedindejudecataavocatuluisauaunuialt
reprezentant,nerespectriindatoririlorlorlegale,dacnacestmodsaamnat
judecareapricinii,instanapoateobligavinovatul,lacerereapriiinteresate,s
repareprejudiciulcauzatprinamnareaprocesului.
ncazulneprezentriinedindejudecatamartorului,expertului,specialistului
sauinterpretului,instanajudectoreasc,dupceascultopiniileparticipanilorla
procesdespreposibilitateaexaminriipriciniinabsenaprilorenumerate,pronun
oncheiereprivindprelungireadezbaterilorjudiciaresauamnareaprocesului.Dacnu
sauprezentatnedindejudecatdinmotiveconsideratedeinstancafiind
nentemeiate,martorul,expertul,specialistuliinterpretul,citailegal,potfisupui
uneiamenzidepnla10uniticonvenionale.ncazulneprezentriinemotivatea
martoruluidupceadeadouacitare,instanajudectoreascpoateordonaaducerea
luiforati,lacerereapriiinteresate,lpoateobligalareparaiaprejudiciului
cauzatprinamnareaedineidejudecat.
2.Comparatiacteleprocesualealeinstanteiincazdeneprezentareareclamantului
sedintadejudecatasiincazdeneprezentareapiritului.
Inprimulrindtrebuiesaprecizamcaimportantaacestorpersoaneinproceseste
justificataprindrepturilecesuntaparatesiobligatiilecenecesitaafiindeplinite
pentruafisolutionatconflictuldintreele.Dacreclamantul,ntiinatlegaldespre
31

locul,dataioraedinei,nusaprezentatnjudecatinuacomunicatinstanei
motivulneprezentriisaudacmotivelesntconsideratedeinstancafiind
nentemeiate,saudacreclamantulnuasolicitatexaminareapriciniinlipsasa,iar
prtulnuceresoluionareapriciniinfond,instanascoatecerereadeperolprintro
incheierejudecatoreascadacprinacestactproceduralnusencalcdreptulaltor
participanilaproces.Incazulincarepiritulinstiintatlegalnuseprezintaininstantasi
nucomunicamotiveleneprezentariisauacesteanusuntjustificatesinuacerutsafie
examintacauzainlipsalui,atunciinstantavaexaminapricinainlipsaacestuia.
3.Argumentaticumtrebuiesaprocedezeinstantainurmatoarelesituatii:
a)avocatulreclamantuluinusapezentatinsedinta,faraaaducelacunostinta
instanteimotivatia
Dacapartilesolicita,instantapoateaminaosinguradatajudecareapricinii,incaz
contrarvafiexaminatacauzainlipsaacestuia.
b)intervenientulprincipalnusaprezentatrepetatinsedintadinmotive
necunoscute
Cerereaintervenientuluivafiscoasadeperol.
c)reclamantulcitatlega;nusaprezentatlaprocessinuacomunicatinstantei
motiveleneprezentariiInstantaaminaprocesuliarlaneprezentarearepetatascoate
cerereadeperoldacaacestactproceduralnuincalcadrepturilealtorparticipanti.
TestulNr.14
1.TEMEIURILESIPROCEDURAEMITERIIHOTARIRIISUPLIMENTARE
INPRIMAINSTANTA
1.1ExpunetimetodeledecorectareadeficientelorHotJuddecatreinstantcare
apronuntato.
Duppronunareahotrrii,instanacareaadoptatonuestendreptsoanuleze
nicisomodifice.Instantadejudecatacareapronuntathotopoaterectifica:
indreptareaerorilormaterialesidecalculevidente;
explicareahotaririi;
emitereahotaririisuplimentare
Problema corectrii unor astfel de greeli se soluioneaz n edin de judecat.
Participanilor la proces li se comunic locul, data i ora edinei de judecat.
Neprezentarealornsnumpiedicexaminareacorectriigreelilor.

ncheiereaprincareinstanajudectoreascsepronunasupracereriipoate
fiatacatcurecurs.

1.2 Deduceti temeiurile si procedura emiterii Hot suplimentare in prima


instanta.
Instanacareapronunathotrreapoate,dinoficiusaulacerereaparticipanilorla
proces,semitohotrresuplimentardac(TEMEIURILE):
a)nusapronunatasuprauneipreteniinacreiprivinparticipaniilaprocesau
prezentatprobeiaudatexplicaii;
32

b)rezolvndproblemadreptuluinlitigiu,nuaindicatsumaadjudecat,bunurile
ceurmeazafiremisesauaciunilepecareprtultrebuieslendeplineasc;
c)nuarezolvatproblemarepartizriintrepriacheltuielilordejudecatoria
omisssepronuneasupracererilormartorilor,experilor,specialitilor,interpreilor
saureprezentanilorcuprivirelacheltuieliledejudecatacrorcompensarelise
cuvine(regretabilcaesteomisinterpretul).
Problemapronunriiuneihotrrisuplimentarepoatefipusntermenulexecutrii
silite a hotrrii. Instana emite, dup examinare n edin de judecat, hotrrea
suplimentar,carepoatefiatacatnordineastabilitdeprezentulcod.Participanilor
la proces li se comunic locul, data i ora edinei. Neprezentarea lor ns nu
mpiedicexaminareaproblemei.
Cererea de adoptare a unei hotrri suplimentare nu se impune cu tax de stat.
ncheierea judectoreasc de respingere a cererii de emitere a unei hotrri
suplimentaresesupunerecursului.(legeanustabilestetermenincareinstantaarputea
fisesizatadeacorectagreseliledinhotarire,pecindexplicareaHotesteadmisibila
dacaaceastanuafostexecutatasinuaexpirattermenuldeexecutaresilita.
1.3Explicatiargumentatinfiecaredincazurilementionatedacainstantcarea
pronuntatHotpoatesaunusaemitaoHotSupl:
a.Instantanusapronuntatasuprapretentiilortuturorcoreclamantilorcareau
participatefectivincadruldezbaterilorjudiciareichiarsiatuncicindincereresunt
maimultepretentiiadresatepiritului,darpeparcursulexaminariipricinii
coreclamantulnuadatexplicatiisiadovedituneledintrepretentiilesale,instanta
trebuieinHotsuplimsasepronunteasupralor;
b.Instantanusaexpusasupracompensariicheltuielilordeasistentajuridicasuportate
decatrepiritulcareacistigatprocesulDacapiritulasolicitatcompensarea
cheltuielilordeasistentajuridica,Instanajudectoreascobligparteacareapierdut
procesulscompensezepriicareaavutctigdecauzcheltuielileeideasisten
juridic,nmsurancareacesteaaufostreale,necesareirezonabile.
Cheltuielilemenionatesecompenseazpriicareaavutctigdecauzdacaceasta
afostreprezentatnjudecatdeunavocat.
ncazulncareparteacareactigatprocesulabeneficiatdeasistenjuridic
calificatgarantatdestat,platacheltuielilordeacordareaasisteneijuridice
calificaterevinepriicareapierdutprocesul.Sumelerespectivesetransferncontul
oficiuluiteritorialalConsiliuluiNaionalpentruAsistenJuridicGarantatde
Stat(Art96CPCivila).
c.LaadoptareaHotafostenumerateincompletbunurilecareurmeazaafipartaje
intrefostiisotiInstantacareasolutionatpricinacivila(Hotarireafiindincompleta)
trebuiesaindiceclarintroHotsuplimcebunuriiaufostadjudecatepirituluicare
urmeazasafiepartajateintrefostisoti.

33

S-ar putea să vă placă și